De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock )."

Transcriptie

1 SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Aandelenfonds Nederland. Het Subfonds Index Aandelenfonds Nederland is een Subfonds van het Legal & General Paraplufonds. Deze Kenmerken zijn vastgesteld op 18 juni 2010 door de Beheerder en de Stichting Bewaarder Legal & General Nederland - als Bewaarder van het Legal & General Paraplufonds - vóór inwerkingtreding van de AIFMD Regels overeenkomstig het in het Prospectus bepaalde en voor het laatst geactualiseerd op 22 juli De Kenmerken van het Index Aandelenfonds Nederland dienen te worden gelezen in combinatie met het Prospectus en de Fondsvoorwaarden van het Legal & General Paraplufonds. 2. Beleggingsbeleid Index Aandelenfonds Nederland Het Index Aandelenfonds Nederland belegt direct en voor 100% in het subfonds ishares AEX van de beleggingsmaatschappij met paraplustructuur ishares plc. 3. Informatie ten aanzien van ishares plc en ishares AEX ishares plc ishares plc is een instelling voor collectieve belegging in effecten ( icbe ), opgericht in Ierland en heeft een vergunning verkregen van de Ierse Toezichthouder Financiële Markten ( FSRA ). ishares plc staat onder toezicht in Ierland en niet onder Nederlands toezicht. ishares plc is wel genotificeerd in Nederland en is opgenomen in het register van de AFM. Dit betekent dat deelnemingsrechten in ishares plc aangeboden mogen worden aan Nederlandse beleggers. Voor het prospectus en het vereenvoudigd prospectus van ishares plc wordt verwezen naar De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). ishares AEX Het beleggingsdoel van ishares AEX is beleggers een totaalrendement te verschaffen dat, rekening houdend met zowel vermogensopbrengst als inkomen, het rendement van de AEX-index

2 weerspiegelt. De AEX-index geeft thans het beeld weer van de koersontwikkeling van de 25 meest verhandelde aandelen op Euronext Amsterdam. Uit het gewogen gemiddelde van de koersen van deze aandelen wordt de stand van de AEX-index berekend. Het beleggingsproces van ishares AEX is erop gericht deze index zo goed mogelijk te volgen. ishares AEX betaalt één vast bedrag voor alle vergoedingen, kosten en lasten. De lopende kosten van ishares AEX bedragen 0,30% per jaar. Eventuele commissies die worden betaald aan effectenmakelaars voor de koop en verkoop van deelnemingsrechten in ishares AEX zijn niet inbegrepen in de totale kostenratio. Het is niet de intentie van BlackRock om voor de subfondsen van ishares plc toetredingskosten en aflossingskosten in rekening te brengen. De kosten voor het omzetten van participaties in het ene subfonds van ishares plc naar participaties in een ander subfonds van ishares plc kunnen maximaal 3% van de intrinsieke waarde (Net Asset Value) per participatie bedragen. Voor een volledig overzicht van de kosten met betrekking tot ishares AEX zij verwezen naar het prospectus en vereenvoudigd prospectus van ishares plc. Met het oog op efficiënt portefeuillebeheer of voor directe beleggingen kan ishares AEX gebruik maken van derivaten. Tevens kan ishares AEX met het oog op efficiënt portefeuillebeheer financiële instrumenten in- en uitlenen (securities lending), (omgekeerde) retrocessieovereenkomsten (repo contracts) aangaan en/of gebruik maken van andere technieken en instrumenten. Voor de voorwaarden waaronder ishares AEX gebruik kan maken van derivaten, financiële instrumenten kan in- en uitlenen, (omgekeerde) retrocessieovereenkomsten kan aangaan en/of gebruik kan maken van andere technieken en instrumenten en voor de daarmee verband houdende risico s zij verwezen naar het prospectus en het vereenvoudigd prospectus van ishares plc. ishares plc is voornemens elk boekjaar dividend uit te keren over de aandelen van haar subfondsen, dat normaliter gelijk is aan de totale inkomsten van elk subfonds van ishares plc, verminderd met de kosten over het desbetreffende boekjaar. Dividenden over de aandelen worden normaliter elk jaar maandelijks, op kwartaalbasis (maart, juni, september en december) of halfjaarlijks betaalbaar gesteld. Dividenden worden uitgekeerd in de basisvaluta van het betreffende subfonds van ishares plc. De basisvaluta van ishares AEX is Euro. Het subfonds ishares AEX kent een eenmaal per kwartaal frequentie van dividenduitkeringen. ishares AEX is genoteerd op de volgende gereglementeerde markten c.q. markten in financiële instrumenten: Chi-X, Euronext Amsterdam, London Stock Exchange. 2

3 4. Risicoprofiel Index Aandelenfonds Nederland De waardeontwikkeling van het Index Aandelenfonds Nederland is afhankelijk van ontwikkelingen op kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. Een en ander betekent dat de mogelijkheid bestaat dat: - het Index Aandelenfonds Nederland weinig of geen inkomsten zal opleveren; - bij een ongunstig koersverloop de waarde geheel of ten dele verloren kan gaan. Beleggen in het Index Aandelenfonds Nederland brengt economische winstperspectieven, maar ook risico s met zich mee. De waarde van de beleggingen van het Index Aandelenfonds Nederland kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het onderstaande overzicht staan de risico s opgenomen die zich bij het Index Aandelenfonds Nederland voor kunnen doen. Daarbij zijn de risico s gerangschikt naar omvang en relevantie. Onder (i) zijn de risico s opgenomen die zich veelvuldig, of in hogere mate, kunnen voordoen. Onder (ii) zijn de risico s opgenomen die zich minder, of in mindere mate, kunnen voordoen. Onder (iii) zijn de risico s opgenomen die zich nauwelijks kunnen voordoen. (i) (ii) (iii) Koersrisico, marktrisico, rendementsrisico. Macro-economisch risico (illiquiditeitsrisico), concentratierisico beleggingen / markten, renterisico, inflatierisico. Valutarisico, tegenpartijrisico, afwikkelingsrisico, verhandelbaarheidsrisico, wijzigingen wet- en regelgeving, bewaarnemingsrisico, beleggen met geleend geld, fiscale gevolgen Participaties, risico ongedeeld Fondsvermogen, kwalificatierisico fonds voor gemene rekening. De hierboven weergegeven opsomming van de risico s betreft geen limitatieve opsomming. Er kunnen zich additionele risico s voordoen in het Index Aandelenfonds Nederland. Een beschrijving van de risico s is opgenomen in het Prospectus van het Legal & General Paraplufonds. ishares AEX In het prospectus en het vereenvoudigd prospectus van ishares plc wordt expliciet gewezen op de risico s van beleggingen in het ishares AEX subfonds. Tevens wordt in het prospectus en het vereenvoudigd prospectus van ishares plc gewezen op het risico dat subfondsen van ishares plc om te kunnen voldoen aan bepaalde fiscale en regelgevende beperkingen mogelijk niet in staat zijn de samenstelling van een index te volgen of te weerspiegelen. 3

4 Hierdoor kan een verschil ontstaan tussen de performance van de betreffende index en het betreffende subfonds van ishares plc. De hiervoor weergegeven risico s kunnen in hoge mate doorwerken in het Index Aandelenfonds Nederland. Ook de overige risico s zoals beschreven in het prospectus en het vereenvoudigd prospectus van ishares plc kunnen in hoge mate doorwerken in het Index Aandelenfonds Nederland. Immers, het Index Aandelenfonds Nederland belegt direct en voor 100% in het subfonds ishares AEX van de beleggingsmaatschappij met paraplustructuur ishares plc. Hierna worden de risico s weergegeven zoals omschreven in het prospectus van ishares plc, voor zover relevant voor (het beleggingsbeleid van) het subfonds ishares AEX. De Beheerder van het Index Aandelenfonds Nederland (Legal & General Nederland Beheerder B.V.) is afhankelijk van de informatieverschaffing door de beheerder van het subfonds ishares AEX (BlackRock). De Beheerder van het Index Aandelenfonds Nederland (Legal & General Nederland Beheerder B.V.) is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van het prospectus van ishares plc. Verder geldt dat hiernavolgende weergave van de risico s die relevant zijn voor (het beleggingsbeleid van) het subfonds ishares AEX geen officiële vertaling betreft van de weergave van de risico s zoals opgenomen in het prospectus van ishares plc. De hiernavolgende weergave betreft ook geen limitatieve opsomming. De Beheerder van het Index Aandelenfonds Nederland (Legal & General Nederland Beheerder B.V.) kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor tekstuele verschillen of interpretatieverschillen tussen de hiernavolgende weergave van de risico s en de weergave van de risico s zoals opgenomen in het prospectus van ishares plc. Evenmin staat zij in voor de volledigheid van de hiernavolgende weergave van de risico s en voor de volgorde (mate van waarschijnlijkheid) waarin deze risico s zich binnen het subfonds ishares AEX voor kunnen doen. Voor een volledig overzicht van de risico s wordt verwezen naar het prospectus en het vereenvoudigd prospectus van ishares plc, te downloaden via bereikbaar via de Website van de Beheerder (www.landg.nl/beleggen). Beleggingsrisico s Behaalde resultaten in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kan stijgen of dalen en het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet terugkrijgen. Er is geen garantie dat ishares AEX haar doelstelling zal bereiken of dat een belegger zijn inleg in ishares AEX terugkrijgt. De kapitaalgroei en inkomsten van ishares AEX zijn gebaseerd op de vermogenswaardering en inkomsten op de door haar gehouden financiële instrumenten verminderd met gemaakte kosten. Het vermogen van ishares AEX kan dan ook fluctueren als gevolg van veranderingen in vermogenswaardering of inkomsten. Tegenpartijrisico bij beurstransacties 4

5 In geval van een faillissement, een surseance van betaling dan wel in geval van gegronde redenen om te twijfelen aan de kredietwaardigheid van een tegenpartij bij een beurstransactie, moet rekening worden gehouden met risico s verband houdende met de voor ishares AEX relevante erkende effectenbeurzen en gereglementeerde markten. Er bestaat een risico dat de betreffende erkende effectenbeurs of gereglementeerde markt waar de transactie wordt uitgevoerd haar regels niet eerlijk en consistent toepast en dat een mislukte transactie (failed trade) uitgevoerd zal worden ondanks insolventie van één van de tegenpartijen. Er bestaat ook een risico dat een mislukte transactie samengevoegd wordt met andere mislukte transacties, waardoor het lastig wordt om een gefaalde transactie waarbij ishares AEX partij was te identificeren. Elk van de hiervoor genoemde gevallen kan een negatieve impact hebben op de waarde van ishares AEX. Risico in- en uitlenen financiële instrumenten (securities lending) ishares plc neemt deel aan een securities lending programma door bemiddeling van haar beheerder (BlackRock). ishares plc zal een kredietrisico lopen op een wederpartij van een securities lending contract. Beleggingen in ishares AEX kunnen uitgeleend worden aan wederpartijen voor een bepaalde periode. Verzuim van de wederpartij gecombineerd met een waardedaling van het onderpand in die zin dat de waarde van het onderpand beneden de waarde van de uitgeleende financiële instrumenten daalt kunnen resulteren in een waardevermindering van ishares AEX. Bewaarnemingsrisico ishares plc wordt blootgesteld aan het kredietrisico van de bewaarder (State Street Custodial Services (Ireland) Limited) of van door deze bewaarder aangestelde onderbewaarders in geval liquiditeiten worden gehouden door de bewaarder of onderbewaarders. In geval van faillissement van de hiervoor genoemde bewaarder of onderbewaarders, zal ishares plc worden beschouwd als algemene schuldeiser van deze bewaarder of onderbewaarders in relatie tot de liquiditeiten van ishares plc. De financiële instrumenten van ishares plc zullen echter worden gehouden door de hiervoor genoemde bewaarder of onderbewaarders op gescheiden rekeningen en worden beschermd in geval van insolventie van deze bewaarder of onderbewaarders. Opkomende markten (algemeen) Opkomende markten zijn onderworpen aan bijzondere risico s verbonden aan beleggingen in opkomende markten, waaronder, maar niet beperkt tot: over het algemeen minder liquide en minder efficiënte effectenmarkten; over het algemeen een grotere prijsvolatiliteit; koersschommelingen en beurstoezicht; opleggingen van beperkingen op de expatriëring van fondsen of andere activa; minder 5

6 publiekelijk beschikbare informatie over uitgevende instellingen; het opleggen van belastingen; hogere transactiekosten en kosten van bewaring; vertragingen in afwikkeling en risico s op verlies; moeilijkheden bij uitvoering van contracten; minder liquiditeit en kleinere marktkapitalisaties; minder goed gereguleerde markten hetgeen resulteert in meer volatiele aandelenkoersen; verschillende accounting- en disclosure standaarden; overheidsbemoeienis; hogere inflatie; sociale, economische en politieke onzekerheden; bewaar- en/of afwikkelingssystemen kunnen minder ontwikkeld zijn als gevolg waarvan fondsen van ishares plc blootgesteld worden aan onderbewaarnemingsrisico in die gevallen waarbij de bewaarder (State Street Custodial Services (Ireland) Limited) niet aansprakelijk kan worden gehouden; het risico van onteigening van activa en het risico op oorlog. Risico s verband houdende met Depository Receipts ADR s en GDR s (American Depository Receipts respectievelijk Global Depository Receipts) zijn opgesteld om beïnvloed te worden door de onderliggende financiële instrumenten. In geval van opschorting of sluiting van de markt(en) waarop de onderliggende financiële instrumenten worden verhandeld, bestaat een risico dat de waarde van de ADR/GDR niet helemaal gelijk loopt met de waarde van de onderliggende financiële instrumenten. Risico fondsaansprakelijkheid ishares plc is gestructureerd als een paraplufonds met gescheiden passiva en aansprakelijkheid tussen de fondsen. Krachtens het Ierse recht kunnen met de activa van één fonds geen schulden worden betaald van een ander fonds. ishares plc is echter één juridische entiteit die rechtshandelingen kan verrichten, namens degene voor wie activa kunnen worden gehouden of die kan worden onderworpen aan vorderingen in andere rechtsgebieden waar deze scheiding van aansprakelijkheid misschien niet wordt erkend. Per de datum van het prospectus van ishares plc zijn de bestuurders van ishares plc niet bekend met dergelijke bestaande of hangende aansprakelijkheden. Verantwoordelijkheden voor onderbewaarders Op grond van de bewaarnemingsovereenkomst zal de bewaarder (State Street Custodial Services (Ireland) Limited) aansprakelijk zijn jegens ishares plc en haar participanten voor verliezen geleden door ishares plc of haar participanten als gevolg van een tekortkoming van de hiervoor genoemde bewaarder bij de uitvoering van haar verplichtingen of als gevolg van een onbehoorlijke uitvoering van deze verplichtingen dan wel met inachtneming van de onderstaande opmerkingen als gevolg van een tekortkoming van een door de bewaarder aangewezen onderbewaarder bij de uitvoering van haar 6

7 verplichtingen of als gevolg van een onbehoorlijke uitvoering van deze verplichtingen. De partijen bij de bewaarnemingsovereenkomst erkennen dat de Ierse centrale bank overweegt dat wil de bewaarder zich kwijten van haar verantwoordelijkheden onder de Europese verordeningen ter zake van icbe s de bewaarder moet voldoen aan de toepasselijke regelgeving alsmede zorgvuldig moet handelen bij het selecteren en aanwijzen van derde partijen als bewaarnemers om zo te waarborgen dat de derde partij beschikt en blijft beschikken over de expertise, bekwaamheid en geschiktheid om uitvoering te geven aan de betreffende verantwoordelijkheden. De bewaarder zal een passend niveau van voortdurend toezicht ten aanzien van deze derde partij aanhouden waaronder, maar niet beperkt tot het monitoren van de financiële positie van de onderbewaarder zoals blijkt uit gepubliceerde jaarcijfers en andere voor het publiek beschikbare informatie hierover en zal van tijd tot tijd adequate en regelmatige inlichtingen inwinnen om zich ervan te verzekeren dat de verplichtingen van de derde partij nog steeds kundig worden uitgevoerd. Ter voorkoming van misverstanden, dit pretendeert niet een wettelijke interpretatie te zijn van de Europese verordening ter zake van icbe s en de daarmee corresponderende bepalingen van de richtlijn ter zake van icbe s. Onverminderd het voorgaande, kunnen nu ishares plc investeert in markten waar bewaarnemingsen/of afwikkelingssystemen niet volledig ontwikkeld zijn de activa van ishares plc die op dergelijke markten verhandeld worden en welke worden bewaard door onderbewaarders in gevallen waarin dat noodzakelijk is, blootgesteld worden aan het risico dat de bewaarder niet aansprakelijk zal zijn. De details van potentiële risico s voor participanten van ishares plc op dergelijke markten zijn weergegeven onder het kopje Opkomende markten (algemeen) hiervoor. Valutarisico De basisvaluta van een fonds (zoals in dit geval ishares AEX) wordt in beginsel geselecteerd op basis van de basisvaluta van de benchmark index van het fonds (zoals in dit geval de AEX-Index). Wanneer een benchmark index bestaat uit onderliggende waarden in meerdere valuta of wanneer de aanbieder van een benchmark index heeft besloten om de benchmark index te waarderen in valuta anders dan de valuta van de onderliggende waarden van de benchmark index, kunnen beleggingen door een fonds worden aangekocht in valuta anders dan de basisvaluta van het betreffende fonds. Aangezien het niet de bedoeling van ishares plc is om hedging, cross-hedging of andere technieken en instrumenten te gebruiken in een fonds teneinde het valutarisico af te dekken, zal een wijziging in wisselkoersen tussen de basisvaluta van de fondsen en de beleggingen van de fondsen kunnen veroorzaken dat de kosten van aankoop van de beleggingen positief of negatief worden beïnvloed door valutaschommelingen. 7

8 Derivatenrisico Elk fonds kan met het oog op efficiënt portefeuillebeheer of wanneer zulks is aangegeven in het beleggingsbeleid van een fonds voor directe beleggingen (zoals ishares AEX) gebruik maken van afgeleide instrumenten (derivaten) (Financial Derivative Instruments). Derivaten brengen bepaalde specifieke risico s met zich en stellen beleggers bloot aan een verhoogd risico op verlies. Deze risico s kunnen omvatten kredietrisico voor partijen met wie het fonds handelt, het risico dat transacties niet worden verrekend, het gebrek aan liquiditeit van het derivaat, het feit dat de waarde van het derivaat niet helemaal gelijkloopt met de waarde van het onderliggende te tracken financieel instrument van het fonds en transactiekosten hoger dan die als direct in de onderliggende financiële instrumenten zou worden belegd. Zoals gebruikelijk is bij de aankoop van derivaten, kan een fonds (zoals ishares AEX) verzocht worden om zekerheden aan de wederpartij te verstrekken. Voor niet volledig gedekte derivaten, kan dit betekenen dat er een initiële of variabele margin moet worden geplaatst bij de wederpartij. Bij derivaten die van een fonds vereisen een initiële margin te plaatsen bij een wederpartij, geldt dat dergelijke activa niet afgezonderd mag worden van de wederpartij s eigen activa en, zijnde vrij uitwisselbaar en vervangbaar, heeft het fonds het recht op teruggave van soortgelijke activa in plaats van de oorspronkelijke activa dat als margin bij de wederpartij geplaatst was. De hiervoor bedoelde margin of soortgelijke activa kan de waarde overstijgen van de verplichtingen van het fonds jegens de wederpartij in geval dat de wederpartij aanvullende margin of onderpand vereist. Daarbij geldt dat wanneer de voorwaarden van een derivaat bepalen dat slechts bij een bepaald minimum transactiebedrag de ene partij onderpand kan verstrekken aan de andere partij om de variabele margin onder het derivaat af te dekken het fonds kan worden blootgesteld aan een niet door onderpand gedekte risicopositie ten opzichte van haar wederpartij tot de hoogte van het hiervoor bedoelde minimum transactiebedrag. Additionele risico s verband houdende met beleggen in derivaten kunnen zijn dat een wederpartij haar verplichtingen om onderpand te verstrekken niet nakomt, of dat vanwege operationele kwesties (zoals tijdsverschillen tussen de berekening van de risicopositie ten opzichte van een door een wederpartij verstrekt additioneel onderpand of substituties van onderpand of de verkoop van onderpand in geval een wederpartij in gebreke blijft) de kredietpositie van een fonds ten opzichte van haar wederpartij onder een derivaat niet volledig is gedekt. Ieder fonds moet wel de beperkingen in acht nemen zoals uiteengezet in paragraaf 2.7 van bijlage 3 van het prospectus van ishares plc, zoals te vinden op en bereikbaar via de Website van de Beheerder van het Index Aandelenfonds Nederland (www.landg.nl/beleggen). 8

9 Ongedekte derivaten In aanvulling op de risico s verband houdende met handelen in derivaten, geldt dat handelen in ongedekte derivaten aanleiding geeft tot een direct tegenpartijrisico. Derivaten die niet gedekt zijn (waaronder, maar niet beperkt tot, door hypothecaire zekerheid gedekte instrumenten waarvan de onderliggende waarde onbekend is (een zogenaamde TBA )), bestaat een dergelijk tegenpartijrisico voor de periode tussen de handels- en afwikkelingsdatum. Het in gebreke blijven door de issuer van een dergelijk instrument kan een waardedaling van het fonds als gevolg hebben. Illiquiditeit en kwaliteit van door hypothecaire zekerheid gedekte instrumenten In aanvulling op de risico s verband houdende met handelen in derivaten, geldt dat er een risico bestaat dat door hypothecaire zekerheid gedekte instrumenten illiquide kunnen worden. Daarbij geldt dat de kwaliteit van een verzameling hypotheken of gelijksoortige zekerheden (mortgage pool) van tijd tot tijd kan veranderen. Het kan daardoor moeilijker worden om een reële waarde te realiseren bij de aan- en verkoop van zulke instrumenten. Ontoereikendheid berekende heffingen en kosten ishares AEX berekent heffingen en kosten teneinde de kosten te dekken verband houdende met de aan- en verkoop van beleggingen. Het niveau van heffingen en kosten wordt bepaald door de beheerder (BlackRock) voorafgaande aan de daadwerkelijke aan- of verkoop van de beleggingen. Het niveau wordt geschat op basis van historische informatie over de kosten die in rekening zijn gebracht bij het handelen in de relevante beleggingen en de relevante markten. De hoogte van de heffingen en kosten wordt periodiek herzien en aangepast indien nodig. Indien de door ishares AEX berekende heffingen en kosten ontoereikend zijn om alle kosten verband houdende met de aan- en verkoop van beleggingen te dekken, zal het verschil worden voldaan uit de activa van ishares AEX hetgeen zal resulteren in een vermindering van de waarde van ishares AEX (en een overeenkomstige vermindering van de waarde van de participaties gehouden door alle participanten in ishares AEX). Risico van secundaire handel Als de participaties zijn genoteerd aan één of meerdere beurzen (zoals de participaties van ishares AEX) bestaat er geen zekerheid dat de participaties liquide zullen zijn op één of meerdere beurzen of dat de koers waartegen de participaties op een beurs worden verhandeld gelijk zal zijn aan de netto vermogenswaarde per participatie. Er is geen garantie dat participaties genoteerd aan een beurs, aan deze beurs genoteerd zullen blijven. 9

10 Fiscale risico s Participanten en potentiële participanten in ishares AEX dienen rekening te houden met de fiscale risico s verband houdende met een belegging in ishares plc. Voor meer informatie wordt verwezen naar het onderdeel Taxation in het prospectus van ishares plc, zoals te vinden op en bereikbaar via de Website van de Beheerder van het Index Aandelenfonds Nederland (www.landg.nl/beleggen). Risico van wijzigingen in fiscale wet- en regelgeving De fiscale informatie zoals uiteengezet in het onderdeel Taxation in het prospectus van ishares plc is naar beste weten van ishares plc gebaseerd op de fiscale wet- en regelgeving en gebruiken per de datum van het prospectus van ishares plc. Fiscale wet- en regelgeving, de fiscale status van ishares plc en ishares AEX, belastingen voor participanten en belastingaftrek en de gevolgen van de geldende fiscale status en belastingaftrek kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Iedere wijziging in de fiscale wet- en regelgeving in Ierland of in iedere jurisdictie waar ishares AEX is geregistreerd, genoteerd, vermarkt of verhandeld kan van invloed zijn op (i) de fiscale status van ishares plc en ishares AEX (ii) de waarde van de beleggingen van ishares AEX in de jurisdicties waar zich de wijzigingen hebben voorgedaan en (iii) de mogelijkheid van ishares AEX om haar beleggingsdoelstelling te behalen en/of kan de belastingteruggaaf aan de participanten in ishares AEX wijzigen. Wanneer een fonds (zoals ishares AEX) belegt in derivaten geldt de voorgaande zin ook (i) voor de jurisdictie (a) van het recht dat van toepassing is op het derivatencontract en/of (b) van de wederpartij van het derivaat en/of (ii) voor de markt(en) van de onderliggende waarden van het derivaat. De toepasselijkheid en het bedrag van iedere belastingaftrek voor participanten is afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de participanten. De informatie zoals uiteengezet in het onderdeel Taxation in het prospectus van ishares plc is niet uitputtend en betreft geen juridisch of fiscaal advies. Voor individuele fiscale situaties en de fiscale gevolgen van deelname in ishares AEX, dienen potentiële participanten hun fiscaal adviseur te raadplegen. 10

11 Fiscale behandeling door index providers De performance van ieder fonds van ishares plc (waaronder ishares AEX) wordt berekend in vergelijking met een specifieke index. Wegens bepaalde belastingverplichtingen en wettelijke beperkingen is het mogelijk dat een fonds de financiële instrumenten opgenomen in de index niet kan navolgen of repliceren. Dit kan leiden tot een verschil tussen de performance van de benchmark en die van het fonds. Opschortingsrisico Potentiële participanten worden erop gewezen dat hun recht om participaties te verkopen in bepaalde omstandigheden kan worden opgeschort. Zie voor meer informatie het onderdeel Temporary Suspension of Valuation of the Shares and of Sales, Redemptions and Conversions op pagina 45 van het prospectus van ishares plc, zoals te vinden op en bereikbaar via de Website van de Beheerder van het Index Aandelenfonds Nederland (www.landg.nl/beleggen). Waarderingsrisico Een fonds van ishares plc (waaronder ishares AEX) mag een deel van haar activa beleggen in financiële instrumenten die illiquide zijn en/of niet publiekelijk verhandeld worden. De prijzen van dergelijke financiële instrumenten kunnen niet direct beschikbaar, en daardoor lastig te waarderen zijn. De beheerder van ishares plc (BlackRock), de beleggingsbeheerder en garant van ishares plc (BlackRock Advisors (UK) Limited) en de administrateur van ishares plc (State Street Custodial Services (Ireland) Limited) kunnen waarderingsdiensten aanbieden ten aanzien van dergelijke financiële instrumenten (het assisteren bij het berekenen van een NAV van een fonds). Participanten dienen er rekening mee te houden dat in deze omstandigheden een belangenconflict kan ontstaan in die zin dat hoe hoger de geschatte NAV van de participaties, hoe hoger de vergoedingen voor de hiervoor genoemde beheerder, beleggingsbeheerder en garant en administrateur. Bovendien kan het zo zijn dat, gezien de aard van dergelijke beleggingen, de vastgestelde waarde niet de actuele waarde weerspiegelt die zou worden gerealiseerd bij verkoop van dergelijke beleggingen. 5. Participaties, kosten en vergoedingen Participaties Uitgifte en inkoop van Participaties in het Index Aandelenfonds Nederland geschiedt op verzoek van een Belegger. 11

12 De initiële uitgifteprijs van een Participatie in het Index Aandelenfonds Nederland is gelijk aan de intrinsieke waarde (Net Asset Value) van een participatie van ishares AEX bij opening van de Handelsdag volgend op de dag waarop een verzoek tot uitgifte uiterlijk op het in het orderuitvoeringsbeleid vastgestelde tijdstip door de Beleggingsonderneming is ontvangen, tenzij ishares AEX op basis van het eigen orderuitvoeringsbeleid een ander waarde hanteert, in welke geval de door ishares AEX gehanteerde waarde wordt gehanteerd, verhoogd met de kosten die het Index Aandelenfonds Nederland in geval van toetreding tot ishares AEX verschuldigd zal zijn. Zoals hiervoor aangegeven, is het niet de intentie van BlackRock om voor de subfondsen van ishares plc toetredingskosten in rekening te brengen. De inkoopprijs van een Participatie in het Index Aandelenfonds Nederland is gelijk aan de waarde van zodanige Participatie bij opening van de Handelsdag volgend op de dag waarop een verzoek tot inkoop uiterlijk op het in het orderuitvoeringsbeleid vastgestelde tijdstip door de Beleggingsonderneming is ontvangen, tenzij ishares AEX op basis van het eigen orderuitvoeringsbeleid een ander waarde hanteert in welk geval de door ishares AEX gehanteerde waarde wordt gevolgd, verlaagd met de kosten die het Index Aandelenfonds Nederland verschuldigd zal zijn in geval van uittreding uit ishares AEX. Zoals aangegeven is het niet de intentie van BlackRock om voor de subfondsen van ishares plc aflossingskosten in rekening te brengen. Zoals hiervoor aangegeven is ishares AEX genoteerd op de volgende gereglementeerde markten c.q. markten in financiële instrumenten: Chi-X, Euronext Amsterdam, London Stock Exchange. De deelnemingsrechten ishares AEX worden door de Beheerder enkel verhandeld op Euronext Amsterdam. De Beheerder hanteert voor vaststelling van de NAV (Net Asset Value) van het Index Aandelenfonds Nederland dan ook de openingskoers zoals tot stand gekomen op Euronext Amsterdam. Kosten en vergoedingen Index Aandelenfonds Nederland Zoals hiervoor aangegeven, is het niet de intentie van BlackRock om voor de subfondsen van ishares plc (waaronder ishares AEX) toetredingskosten en aflossingskosten (uittredingskosten) in rekening te brengen. Mocht BlackRock op enig moment wel kosten voor toe- en uittreding in ishares AEX in rekening brengen, dan zullen de kosten - die het Index Aandelenfonds Nederland in geval van toe- of uittreding in ishares AEX verschuldigd zal zijn - worden voldaan uit de 1% aan- en verkoopkosten die de Beleggingsonderneming in rekening brengt in geval de Belegger Participaties in het Index Aandelenfonds Nederland wenst aan te kopen respectievelijk in geval de Belegger Participaties in het Index Aandelenfonds Nederland wenst te verkopen. De 1% aan- en verkoopkosten die de Beleggingsonderneming in rekening brengt, zijn vrij van BTW. 12

13 Zoals aangegeven in het Prospectus van het Legal & General Paraplufonds, is deelname in het Index Aandelenfonds Nederland in beginsel uitsluitend mogelijk in combinatie met een door de Beleggingsonderneming aangeboden Beleggersgirorekening. Verder is in het Reglement Beleggersgiro vastgelegd dat de Beleggingsonderneming administratiekosten in rekening brengt. Deze administratiekosten bedragen 0,15% (vrij van BTW) per jaar over de waarde van de Participaties. De administratiekosten worden aan het einde van iedere maand ten laste van de Beleggersgirorekening gebracht. Voor de vergoeding van de administratiekosten door de Belegger aan de Beleggingsonderneming worden Participaties verkocht, waarbij door de Beleggingsonderneming geen verkoopkosten aan de Belegger in rekening worden gebracht. De Beheerder brengt aan het Legal & General Fonds geen vergoeding in rekening voor de kosten gemoeid met de oprichting van (de Subfondsen van) het Legal & General Paraplufonds, het beheer van (de Subfondsen van) het Legal & General Paraplufonds, de bewaring van de activa van (de Subfondsen van) het Legal & General Paraplufonds, de accountant, het toezicht en de marketing. De Beheerder neemt de hiervoor bedoelde kosten voor haar rekening. De totale maximale administratievergoeding van het Index Aandelenfonds Nederland bedraagt 0,15% (vrij van BTW). Kosten en vergoedingen ishares AEX ishares AEX betaalt één vast bedrag voor alle vergoedingen, kosten en lasten. De lopende kosten van ishares AEX bedragen 0,30% per jaar. Eventuele commissies die worden betaald aan effectenmakelaars voor de koop en verkoop van deelnemingsrechten in ishares AEX zijn niet inbegrepen in de totale kostenratio. 6. Rendementen Het Index Aandelenfonds Nederland belegt direct en voor 100% in het subfonds ishares AEX. Aangezien de kosten niet via het Fondsvermogen zullen lopen en voor wat betreft het dividendbeleid van het Index Aandelenfonds Nederland volledig aangesloten wordt bij het dividendbeleid van ishares AEX, zal de NAV per Participatie in het Index Aandelenfonds Nederland gelijk zijn aan de NAV per participatie in ishares AEX. Nu het Index Aandelenfonds Nederland direct en voor 100% in het subfonds ishares AEX belegt, voor wat betreft het dividendbeleid van het Index Aandelenfonds Nederland volledig aangesloten zal worden bij het dividendbeleid van ishares AEX en de huidige kosten niet via het Fondsvermogen zullen lopen, wordt bereikt dat de NAV per Participatie in het Index Aandelenfonds Nederland geheel gelijk zal blijven aan de NAV per participatie van ishares AEX en worden hieronder de rendementen weergegeven van ishares AEX. 13

14 Rendementen na lopende kosten per op basis van NAV incl. dividend Gemiddeld rendement over: ishares AEX Index (AEX) 3 maanden 7,39% 7,49% 6 maanden 17,23% 17.43% 1 jaar 20,00% 20,26% 3 jaar 7,24% 7,75% 5 jaar 13,53% 14,20% 14

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Wereldwijd Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

De beheerder van ishares II plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares II plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS EUROPA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Europa Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Aandelenfonds

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van ishares plc en ishares MSCI AC Far East ex-japan

3. Informatie ten aanzien van ishares plc en ishares MSCI AC Far East ex-japan SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS VERRE OOSTEN Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Verre Oosten Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

SUBFONDS KENMERKEN INDEX EURO OBLIGATIEFONDS (INFLATIEGEKOPPELD)

SUBFONDS KENMERKEN INDEX EURO OBLIGATIEFONDS (INFLATIEGEKOPPELD) SUBFONDS KENMERKEN INDEX EURO OBLIGATIEFONDS (INFLATIEGEKOPPELD) Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Euro Obligatiefonds (inflatiegekoppeld) Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd. Het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS NEUTRAAL Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Neutraal Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Selection Funds II plc en BlackRock Fund of ishares Conservative

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Selection Funds II plc en BlackRock Fund of ishares Conservative SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS DEFENSIEF Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Defensief Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Mix Fonds Defensief. Het subfonds Index Mix Fonds Defensief is een subfonds

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Paragraaf Inhoud Pagina

Inhoudsopgave. Paragraaf Inhoud Pagina Prospectus 1 Inhoudsopgave Paragraaf Inhoud Pagina 1 Inhoudsopgave 2 2 Profielschets 3 3 Belangrijke informatie 4 4 Beleggingsbeleid 5,6,7 5 Risico's 8,9,10,11 6 Raad van toezicht 12,13 7 Toetreding en

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN ASIAN VALUE FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Asian Value Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN FUNDAMENT BOND FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Fundament Bond Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011

Financiële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011 Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het QTR Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven informatie over het beleggingsfondsen

Nadere informatie

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS SSgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE BOND ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR Barclays Capital

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

BELEGGINGSDOEL Doelstelling van het Fonds is het kopiëren van het aandelenmarktresultaat van ontwikkelde en opkomende markten.

BELEGGINGSDOEL Doelstelling van het Fonds is het kopiëren van het aandelenmarktresultaat van ontwikkelde en opkomende markten. SsgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR MSCI ACWI IMI ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR MSCI ACWI IMI ETF, (het Fonds ), een subfonds

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Geldmarkt Fonds aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van American Value Fund (het Fonds ). De bewaarder van het Fonds is Stichting

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Aandelen Fonds aandelen serie 11 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Bij of krachtens de wet voorgeschreven productinformatie over het product Theta Legends Fund. Voor producten als Theta Legends Fund is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

Avéro Achmea AEX Index Fonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea AEX Index Fonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea AEX Index Fonds II, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Risico s 4 De vermogensbeheerder 6 De bewaarneming

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Vastrentend Fonds aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Pacific Aandelen Fonds aandelen serie 5 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Pacific Fund aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 januari 2010 Onze ref. \714\74554205\prospectus\concepten aanvullende prospectussen\hpf\hpf_200306.doc

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van Haven

Nadere informatie

De Beheerder maakt geen onderdeel uit van een financiële groep. De Beheerder heeft een deel van zijn werkzaamheden uitbesteed aan de Administrateur.

De Beheerder maakt geen onderdeel uit van een financiële groep. De Beheerder heeft een deel van zijn werkzaamheden uitbesteed aan de Administrateur. FINANCIËLE BIJSLUITER VAN HET COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 12 april 2012 Dit document is de financiële bijsluiter van het Commodity Discovery Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS IVM MIX FONDS (EEN SUBFONDS VAN HET IVM PARAPLU FONDS)

AANVULLEND PROSPECTUS IVM MIX FONDS (EEN SUBFONDS VAN HET IVM PARAPLU FONDS) AANVULLEND PROSPECTUS IVM MIX FONDS (EEN SUBFONDS VAN HET IVM PARAPLU FONDS) 1 INHOUDSOPGAVE Pagina I. Belangrijke informatie 3 II. Algemeen 4 III. Beleggingsrisico's 5 IV. Kosten en vergoedingen 8 V.

Nadere informatie

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Euro Obligatie

Nadere informatie

FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND

FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Alternative Harbour Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT FONDS JANSSEN SMALL

INFORMATIEDOCUMENT FONDS JANSSEN SMALL INFORMATIEDOCUMENT FONDS JANSSEN SMALL Dit document (het Informatiedocument ) verschaft informatie over het Fonds Janssen Small (hierna ook: het Fonds ). Het bevat informatie over het beleggingsfonds en

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A

Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Vastgoed Fundament

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort Equity Income Fund (Fonds D) (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 3 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

IVI UMBRELLA FUND PLC (DE "VENNOOTSCHAP") VERKORT PROSPECTUS 6 JULI 2010

IVI UMBRELLA FUND PLC (DE VENNOOTSCHAP) VERKORT PROSPECTUS 6 JULI 2010 IVI UMBRELLA FUND PLC (DE "VENNOOTSCHAP") VERKORT PROSPECTUS 6 JULI 2010 Dit Verkort Prospectus bevat belangrijke informatie over de Vennootschap, een openend beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal,

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel behorende bij het aanvullend Prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 januari 2017 Wijziging benchmark Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juli 2008

Insinger de Beaufort Equity Income Fund (Fonds D) (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juli 2008 Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juli 2008 02 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 3 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund ("Fonds F") (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund (Fonds F) (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund ("Fonds F") (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 4 C. Beleggingsdoel

Nadere informatie

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240)

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240) Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Retail

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Selectie Fonds. aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Selectie Fonds. aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juni 2011

Insinger de Beaufort Equity Income Fund (Fonds D) (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juni 2011 Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juni 2011 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 3 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Beleggingrisico s. Rendement en risico

Beleggingrisico s. Rendement en risico Beleggingsrisico s Beleggingrisico s Onderstaand tref je de omschrijving aan van de belangrijkste beleggingsrisico s die samenhangen met jouw keuze voor een portefeuilleprofiel. Je neemt een belangrijke

Nadere informatie

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl.

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl. FUND GOVERNANCE Algemeen 1. Compliance functie Een directielid van de Beheerder is aangesteld als Compliance Officer. Deze ziet toe op de correcte naleving van: (i) de Prospectussen van de TG Fondsen;

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant of andere

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Staal Mn Services Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Staal Mn Services 6 2.1

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds (het

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Financiële bijsluiter FBTO Nederland Aandelenfonds

Financiële bijsluiter FBTO Nederland Aandelenfonds Financiële bijsluiter FBTO Nederland Aandelenfonds Deze Financiële bijsluiter bestaat uit vijf onderdelen: A. Korte weergave van de beleggingsinstelling B. Beleggingsgegevens C. Bedrijfsinformatie D. Commerciële

Nadere informatie

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Krachtens de Wet op het Financieel Toezicht ( Wft ) voorgeschreven productinformatie over het MeesPierson Vastgoedfonds II CV ( het Fonds ). Over de

Nadere informatie

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s Exchange Traded Funds (ETF s), ook wel trackers genoemd, hebben de beleggingswereld ingrijpend veranderd. ETF s zijn eenvoudig, flexibel

Nadere informatie

PROSPECTUS LEGAL & GENERAL PARAPLUFONDS

PROSPECTUS LEGAL & GENERAL PARAPLUFONDS PROSPECTUS LEGAL & GENERAL PARAPLUFONDS 22 juli 2014 BELANGRIJKE INFORMATIE Personen die geïnteresseerd zijn in (een van de Subfondsen van) het Legal & General Fonds worden er nadrukkelijk op gewezen dat

Nadere informatie

Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de AEGON Basisfondsen

Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de AEGON Basisfondsen Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de AEGON Basisfondsen Voorwaarden van Beheer en Bewaring (AEGON Basisfondsen) Dit zijn de Voorwaarden van Beheer en Bewaring van elk AEGON Basisfonds, vastgesteld

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Depositofonds

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Depositofonds ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Depositofonds Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie