REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 JULI 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 JULI 2015"

Transcriptie

1 ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BEHEERDER Delta Lloyd Asset Management N.V. is een naamloze vennootschap ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer Enige aandeelhouder is DLAM Holding B.V., een 100% deelneming van Delta Lloyd N.V. Het doel van Delta Lloyd Asset Management N.V. is: a. het uitoefenen van de effectenhandel in de ruimste zin van het woord; b. ontvangen en doorgeven van orders van derden met betrekking tot financiële instrumenten c. voor rekening van derden uitvoeren van orders met betrekking tot financiële instrumenten; d. het voeren van collectief beheer van beleggingsinstellingen; e. het individueel beheren van vermogens zowel voor rekening van groepsmaatschappijen als voor rekening van derden; f. het voeren van beheer over-, het deelnemen in- en het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen; g. het stellen van zekerheid voor schulden van anderen; alsmede het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Overige gegevens: Statutaire zetel Amsterdam Postadres Postbus BA Amsterdam Bezoekersadres Amstelplein BC Amsterdam Telefoon Fax adres Oprichtingsdatum Website De soorten beleggingsinstellingen die Delta Lloyd Asset Management N.V. beheert c.q. voornemens is te beheren zijn de volgende: beleggingsinstellingen naar Nederlands recht, al dan niet beleggingsinstellingen naar Belgisch recht, al dan niet beleggingsinstellingen naar Luxemburgs recht, al dan niet beleggingsinstellingen naar Iers recht, al dan niet vastrentend, indirect onroerend goed en derivaten. Delta Lloyd Asset Management N.V. is onderdeel van de Delta Lloyd Groep. De aandeelhoudersstructuur van Delta Lloyd Asset Management N.V. ziet er als volgt uit: Delta Lloyd N.V. ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BEWAARDER 100% DLAM Holding B.V. 100% Delta Lloyd Asset Management N.V. KAS Trust & Depositary Services B.V. is een besloten vennootschap ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer KAS Trust & Depositary Services B.V. treedt op als (i) bewaarder (niet zijnde juridisch eigenaar) van Delta Lloyd Institutioneel Wereld, Delta Lloyd Institutioneel Property Fund, Delta Lloyd Institutioneel Global Equity Fund en Delta Lloyd Fixed Income Umbrella (bestaande uit de subfondsen Delta Lloyd Collateralized Bond Fund, Delta Lloyd Corporate Bond Fund, Delta Lloyd Sovereign Bond Fund, Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund, Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund en Delta Lloyd Sub-sovereign Bond Fund), en als (ii) bestuurder van de stichtingen die de juridisch eigendom van het fondsvermogen van de Delta Lloyd Fixed Income Umbrella houden. De bewaarder is een 100% deelneming van KAS BANK N.V. Overige gegevens: Statutaire zetel Amsterdam Postadres Nieuwezijds Voorburgwal RL Amsterdam Oprichtingsdatum 9 juni

2 SAMENSTELLING BESTUURDERS Beheerder De personen die het dagelijks beleid van Delta Lloyd Asset Management N.V. bepalen zijn: de heer T.J. Maters (CEO/CIO) de heer C.W. van Diepen (CFRO) de heer R. van Mazijk (COO) Relevante nevenfuncties van de heer Maters zijn: Lid Raad van Bestuur/ Directeur bij een aantal Delta Lloyd beleggingsinstellingen waaronder een aantal beleggingsmaatschappijen naar Belgisch en Luxemburgs recht Relevante nevenfuncties van de heer Van Diepen zijn: Lid Raad van Bestuur/Directeur bij een aantal Delta Lloyd beleggingsinstellingen Relevante nevenfuncties van de heer Van Mazijk zijn: Voorzitter Stichting Delta Lloyd Pensioenfonds Lid Raad van Bestuur/ Directeur bij een aantal Delta Lloyd beleggingsinstellingen waaronder een aantal beleggingsmaatschappijen naar Belgisch en Luxemburgs recht Het bestuur van DLAM Holding B.V. wordt gevormd door: de heer T.J. Maters de heer C.W. van Diepen de heer R. van Mazijk Het beleid van Delta Lloyd Asset Management N.V. wordt mede bepaald door Delta Lloyd N.V., waarvan het bestuur wordt gevormd door: de heer H. van der Noordaa de heer E.A.A. Roozen de heer O.W. Verstegen mevrouw I.M.A. de Graaf de Swart mevrouw A.P. Mijer Relevante nevenfuncties van de heer Van der Noordaa: Lid Raad van Commissarissen Stadsherstel Amsterdam N.V Bestuurslid Verbond van Verzekeraars. Voorzitter Raad van Commissarissen van een aantal Delta Lloyd Entiteiten. Relevante nevenfuncties van de heer Roozen: 2 entiteiten waaronder Be Frank N.V. Voorzitter van Commissie Financieel Economische Zaken van het Verbond van Verzekeraars Lid van Commissie CVS (Centrum voor Verzekeringsstatistiek) van het Verbond van Verzekeraars. Lid Bestuur van Dufas (Dutch Fund and Asset Management Association) Relevante functies van de heer Verstegen: Entiteiten. Voorzitter Raad van Commissarissen Be Frank N.V. Relevante nevenfuncties van mevrouw De Graaf de Swart: Entiteiten. Voorzitter Raad van Commissarissen van een aantal Delta Lloyd beleggingsinstellingen. Relevante nevenfuncties van mevrouw Mijer: Vice-voorzitter Actuarieel Genootschap & Actuarieel Instituut. Lid Commissie Risk Management Verbond van Verzekeraars. Bewaarder De personen die het dagelijks beleid van KAS Trust & Depositary Services B.V. bepalen zijn: de heer J.N.P. Laan de heer R.F. Kok de heer S.F. Plesman Het beleid van KAS Trust & Depositary Services B.V. wordt mede bepaald door: de heer A.A. Röell, voorzitter Raad van Bestuur de heer K.H.J. Wulteputte, lid Raad van Bestuur de heer S.A.J. van Katwijk, lid Raad van Bestuur de heer J. Witteveen, lid Raad van Bestuur Juridisch eigenaar De juridisch eigenaar van elk van de subfondsen Delta Lloyd Fixed Income Umbrella is: Stichting Delta Lloyd Collateralized Bond Fund Stichting Delta Lloyd Corporate Bond Fund Stichting Delta Lloyd Sovereign Bond Fund

3 Stichting Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund Stichting Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund Stichting Delta Lloyd Sub-sovereign Bond Fund De bestuurder van bovengenoemde stichtingen is Delta Lloyd Asset Management N.V. De juridisch eigenaar van het Delta Lloyd Institutioneel Wereld Fonds en het Delta Lloyd Institutioneel Property Fund is: Stichting Delta Lloyd Actieve Fondsen De bestuurder van bovengenoemde stichting is Delta Lloyd Asset Management N.V. De juridisch eigenaar van het Delta Lloyd Institutioneel Global Equity Index Fund is: Stichting Delta Lloyd Index Fondsen De bestuurder van bovengenoemde stichting is Delta Lloyd Asset Management N.V. REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 JULI 2015 FINANCIËLE INFORMATIE VAN DE BEHEERDER Verklaring eigen vermogen Door een externe accountant is op 23 december 2005 een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven inzake het beschikbare wettelijk vereiste minimum eigen vermogen van Delta Lloyd Asset Management N.V. per 30 september Verklaring jaarrekening Ieder jaar stelt Delta Lloyd Asset Management N.V. een eigen jaarrekening op. De externe accountant onderzoekt de jaarrekening van de beheerder en heeft tot en met 2014 bij deze jaarrekeningen een goedkeurende verklaring verstrekt. FINANCIËLE INFORMATIE VAN DE BEWAARDER Verklaring eigen vermogen Door een externe accountant is 21 juli 2014 een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven inzake het beschikbare wettelijk vereiste minimum eigen vermogen van KAS Trust & Depositary Services B.V. per 21 juli

4 Verklaring jaarrekening Ieder jaar stelt KAS Trust & Depositary Services B.V. een eigen jaarrekening op. De jaarrekening wordt geconsolideerd in de jaarrekening van In deze jaarrekening wordt verklaard dat de jaarrekening van KAS Trust & Depositary Services B.V. hierin is geconsolideerd. INFORMATIEVERSTREKKING Delta Lloyd Asset Management N.V. zal steeds voor alle door haar beheerde beleggingsinstellingen een jaarverslag en een halfjaarbericht uitbrengen, alsmede documenten met Essentiële Beleggersinformatie en Prospectussen. Deze zijn kosteloos op te vragen bij het kantoor van Delta Lloyd Asset Management N.V. of te downloaden via haar website De jaarrekening van Delta Lloyd Asset Management N.V. zal uiterlijk binnen vier maanden na afloop van het boekjaar openbaar worden gemaakt, conform wettelijke voorschriften. De halfjaarcijfers van Delta Lloyd Asset Management N.V. zullen uiterlijk binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar openbaar gemaakt worden. De statuten en meest recente jaarrekening, jaarverslag en halfjaarbericht kunnen worden opgevraagd en liggen ter inzage bij Delta Lloyd Asset Management N.V. (zie post- en bezoekadres), of kunnen worden gedownload via haar website Ook zal Delta Lloyd Asset Management N.V. steeds de intrinsieke waarde alsmede de maandrapportages van alle door haar beheerde beleggingsinstellingen op de website De jaarrekening van KAS Trust & Depositary Services B.V. zal uiterlijk binnen vier maanden na afloop van het boekjaar openbaar worden gemaakt, conform wettelijke voorschriften. De statuten en meest recente jaarrekening en jaarverslag kunnen worden opgevraagd en liggen ter inzage bij Delta Lloyd Asset Management N.V. (zie post- en bezoekadres), of kunnen worden gedownload via haar website Dit quorum roept binnen vier weken nadat het een nieuwe beheerder heeft benoemd, een vergadering van participanten op. Voor de overige fondsen voor gemene rekening geldt dat indien de beheerder om welke reden dan ook zijn functie niet langer uitoefent terwijl geen opvolgend beheerder is aangewezen, de juridisch eigenaar een interim-beheerder zal benoemen die zal functioneren als beheerder van het Fonds totdat de vergadering van participanten een nieuwe beheerder heeft aangewezen. De juridisch eigenaar roept binnen vier weken nadat zich de hierboven bedoelde omstandigheid heeft voorgedaan, of nadat de beheerder zijn voornemen om zijn functie als beheerder van het Fonds neer te leggen anderszins bekend heeft gemaakt, een vergadering van Participanten bijeen die een nieuwe beheerder zal aanwijzen uit een door de juridisch eigenaar bindende voordracht van één of meer kandidaten. VERVANGING VAN DE BEWAARDER Conform de voorwaarden van beheer en bewaring van de Delta Lloyd Fixed Income Umbrella, kan de beheerder, Delta Lloyd Asset Management N.V., een nieuwe bewaarder benoemen. De beheerder roept binnen vier weken nadat deze een nieuwe bewaarder heeft benoemd, een vergadering van participanten op. Indien een nieuwe bewaarder wordt aangewezen, zal KAS Trust & Depositary Services B.V. niet langer fungeren als bestuurder van de stichtingen die de juridisch eigendom van het fondsvermogen van de subfondsen houden. Voor de overige fondsen voor gemene rekening, welke door Delta Lloyd Asset Management N.V. worden beheerd, geldt dat indien de bewaarder om welke reden dan ook zijn functie niet langer uitoefent, terwijl geen opvolgend bewaarder is aangewezen, de beheerder een nieuwe bewaarder zal benoemen. De beheerder zal zo spoedig mogelijk nadat zich hierboven bedoelde omstandigheid heeft voorgedaan, of nadat de bewaarder zijn voornemen om zijn functie als bewaarder van het Fonds neer te leggen anderszins bekend heeft gemaakt, de participanten hiervan in kennis stellen overeenkomstig artikel 18 van de Fondsvoorwaarden. Vervanging van de bewaarder is niet van toepassing op de beleggingsmaatschappijen. VERVANGING VAN DE BEHEERDER Conform de statuten van alle door Delta Lloyd Asset Management N.V. beheerde beleggingsmaatschappijen kan de beheerder te allen tijde door zowel de Algemene Vergadering van Aandeelhouders als door de Raad van Commissarissen van die beleggingsmaatschappijen worden geschorst of ontslagen. Conform de voorwaarden van beheer en bewaring van de Delta Lloyd Fixed Income Umbrella gemene rekening, kan een quorum van 75% van de participanten een nieuwe beheerder benoemen. INTREKKING VERGUNNING Mocht Delta Lloyd Asset Management N.V. aan de toezichthouder een verzoek indienen tot intrekking van de vergunning, dan zal dit bekend worden gemaakt in een landelijk verspreid Nederlands dagblad alsmede op de website 4

5 MAATSCHAPPIJEN OF FONDSEN VOOR COLLECTIEVE BELEGGING IN EFFECTEN (ICBE) ONDER BEHEER VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. * Delta Lloyd Dollar Fonds N.V. Delta Lloyd Euro Credit Fund N.V. Delta Lloyd Investment Fund N.V. Delta Lloyd Rente Fonds N.V. Delta Lloyd Institutioneel Global Equity Index Fund Delta Lloyd Institutioneel Property Fund Delta Lloyd Institutioneel Wereld Fonds Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Delta Lloyd Collateralized Bond Fund Delta Lloyd Corporate Bond Fund Delta Lloyd Sovereign Bond Fund Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund Delta Lloyd Sub-sovereign Bond Fund REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 JULI 2015 * Voor informatie over alle fondsen onder beheer van Delta Lloyd Asset Management N.V. verwijzen wij naar de website 5

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 OKTOBER 2014

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 OKTOBER 2014 ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BEHEERDER Delta Lloyd Asset Management N.V. is een naamloze vennootschap ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33052584. Enige aandeelhouder

Nadere informatie

Registratiedocument. Begrippenlijst

Registratiedocument. Begrippenlijst Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

ADDENDUM OP PROSPECTUS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND

ADDENDUM OP PROSPECTUS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND ADDENDUM OP PROSPECTUS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND In verband met de invoering van de Alternative Investment Fund Managers Directive (de AIFMD ) heeft de beheerder na overleg met de bewaarder besloten

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. HEK European Value Fund is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als dat substantieel

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V.

BNP Paribas Fund II N.V. BNP Paribas Fund II N.V. Prospectus september 2011 BNP Paribas Fund II N.V. Inlegvel gedateerd 31 januari 2012 bij Prospectus gedateerd september 2011 Dit inlegvel is integraal onderdeel van het Prospectus

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus september 2010 BNP Paribas Fund III N.V. Inlegvel gedateerd april 2011 bij Prospectus gedateerd september 2010 Dit inlegvel is integraal onderdeel van het Prospectus

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

Ingangsdatum: 1 mei 2015

Ingangsdatum: 1 mei 2015 Ingangsdatum: 1 mei 2015 VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING VAN OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS Artikel 1 Begrippenlijst 1.1 De volgende begrippen hebben in deze overeenkomst de hierna omschreven betekenis,

Nadere informatie

Loyalis S & B Beleggingsfonds

Loyalis S & B Beleggingsfonds Loyalis S & B Beleggingsfonds Inhoudsopgave I. DEFINITIES 4 II. BELANGRIJKE INFORMATIE 4 III. ALGEMENE BESCHRIJVING 5 3.1 OPZET PARAPLUSTRUCTUUR 5 3.2 FONDS VOOR GEMENE REKENING 5 3.3 DEELFONDSEN 5 3.4

Nadere informatie

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 1.1 Belangrijke informatie...3 1.2 Het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen...3 1.3 Waarschuwing...4 1.4 Finles N.V...4

Nadere informatie

Prospectus. BND Paraplufonds

Prospectus. BND Paraplufonds Prospectus BND Paraplufonds Versie d.d. 1 januari 2015 I. Definities...3 II. Belangrijke informatie...4 III. Algemene beschrijving...4 3.1 Opzet paraplustructuur...4 3.2 Fonds voor gemene rekening...5

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening PROSPECTUS DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening Amsterdam, 7 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES...4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING...6 PROFIEL...8 ALGEMENE GEGEVENS... 10 Juridische

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Inlegvel bij (basis) Prospectus Achmea Beleggingsfondsen N.V. Inlegvel 3 december 2007 Inlegvel 1 oktober 2007 Wijzigingen ten aanzien van Bijlage

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Prospectus Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Ontwikkeling en Bouw Datum 14 januari 2015 Beheerder: Seawind Capital

Nadere informatie

Zwitserleven Beleggingsfondsen. Prospectus

Zwitserleven Beleggingsfondsen. Prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen Prospectus d.d. 1 januari 2015 BELANGRIJKE INFORMATIE Zwitserleven Beleggingsfondsen is een beleggingsfonds in de vorm van een fonds voor gemene rekening met een open-end-structuur

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2015

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2015 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 mei 2015 Geachte aandeelhouder, Wij hebben het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Delta Lloyd N.V. De vergadering

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

PROSPECTUS Finles Multi Strategy Hedge Fund

PROSPECTUS Finles Multi Strategy Hedge Fund PROSPECTUS Finles Multi Strategy Hedge Fund INHOUDSOPGAVE I INLEIDING... 2 1. Belangrijke Informatie... 2 2. Het Finles Multi Strategy Hedge Fund... 2 3. Waarschuwing... 2 4. Finles N.V.... 3 5. Definities...

Nadere informatie

Supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV

Supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV Supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 31 mei 2013 Statutair gevestigd te Zeist TLIM Introductie Dit document vormt een supplement (het Supplement ) bij het prospectus van

Nadere informatie

ADDENDUM PROSPECTUS BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND III CV

ADDENDUM PROSPECTUS BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND III CV ADDENDUM PROSPECTUS BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND III CV Inleiding Dit addendum maakt integraal onderdeel uit van de volledige tekst van het Prospectus van Bouwfonds Germany Residential Fund III CV,

Nadere informatie

Prospectus MEEWIND paraplufonds & Aanvullend prospectus subfonds ZEEWIND 1

Prospectus MEEWIND paraplufonds & Aanvullend prospectus subfonds ZEEWIND 1 MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN Prospectus MEEWIND paraplufonds & Aanvullend prospectus subfonds ZEEWIND 1 DATUM 14 FEBRUARI 2008 Beheerder: Seawind Capital Partners BV Bewaarder: Vereenigd

Nadere informatie

Prospectus Add Value Fund N.V.

Prospectus Add Value Fund N.V. Prospectus Add Value Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam, Nederland 22 juli 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Profiel... 5 Belangrijke informatie...

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig 1 Akte van Statutenwijziging van: Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig Heden * * tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Freerk Volders, notaris te Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie