BIJLAGE F: Advertenties in het FD d.d. 26 april Fusie NN Paraplufonds 1 N.V. - Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE F: Advertenties in het FD d.d. 26 april Fusie NN Paraplufonds 1 N.V. - Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V."

Transcriptie

1 BIJLAGE F: Advertenties in het FD d.d. 26 april Fusie NN Paraplufonds 1 N.V. - Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. Bij het handelsregister zijn ter inzage gelegd de door de wet voorgeschreven stukken in verband met de voorgenomen juridische fusie van de volgende vennootschappen, beiden kwalificerend als een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en met adres: Schenkkade 65, 2595 AS 's-gravenhage: NN Paraplufonds 1 N.V., statutair gevestigd te Amsterdam (de Verkrijgende Vennootschap) en Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V., statutair gevestigd te Amsterdam (de Verdwijnende Vennootschap), waarbij de Verkrijgende Vennootschap het vermogen van de Verdwijnende Vennootschap zal toerekenen aan een nieuwe serie aandelen in haar kapitaal. Deze stukken alsmede de overige door de wet voorgeschreven stukken zijn tevens neergelegd op het kantoor van elk van genoemde vennootschappen. Het bestuur van de Verkrijgende Vennootschap heeft het voornemen tot fusie te besluiten. De stukken liggen ter inzage tot het tijdstip van fusie en ten kantore van de Verkrijgende Vennootschap tot zes maanden nadien..

2 2. Oproep tot Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders en overige vergadergerechtigden van de hierna te noemen vennootschappen worden uitgenodigd tot het bijwonen van de gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering en de vergaderingen van houders van de volgende soorten aandelen(klassen) in het kapitaal van de hierna te noemen vennootschappen (hierna te noemen: de BAVA ): Delta Lloyd Investment Fund N.V., serie A; Delta Lloyd Mix Fonds N.V., serie A; Delta Lloyd Rente Fonds N.V., series A en B; Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., series A en D. Bovengenoemde vennootschappen zijn alle beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal, statutair gevestigd te Amsterdam (hierna afzonderlijk te noemen: de Vennootschap en tezamen: de Vennootschappen ). BAVA De BAVA wordt gehouden op vrijdag 8 juni 2018 om uur aan de Spaklerweg 4, 1096 BA Amsterdam. De agenda voor de BAVA luidt als volgt: 1. Opening 2. Wijziging van de statuten van de Vennootschap op voorstel van de Raad van Commissarissen (stempunt) 3. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen gehouden toezicht tot de datum van de vergadering (stempunt) 4. Rondvraag 5. Sluiting De BAVA wordt bijeengeroepen ter bespreking van het voorstel dat ziet op het voornemen van de directie van de Vennootschap om, op voorstel van de Raad van Commissarissen, de statuten van de Vennootschap te wijzigen. De voorgestelde statutenwijziging houdt verband met de overname van Delta Lloyd door NN Group. Als gevolg van deze overname zullen de Delta Lloyd fondsen worden geïntegreerd met de NN fondsen. Uit oogpunt van efficiëntie bij het beheer van de fondsen wordt o.a. voorgesteld om de statuten van de Vennootschap in lijn te brengen met de statuten van de door NN Investment Partners B.V. (hierna ook te noemen: de beheerder ) beheerde NN fondsen. De belangrijkste voorgestelde wijzigingen zijn: Naamswijziging; Vervanging van de Raad van Commissarissen als vennootschapsrechtelijk orgaan door de Prioriteit met vergelijkbare bevoegdheden; en Introductie van nieuwe aandelenklassen en het hernoemen van bestaande aandelenklassen. De voorgestelde wijzigingen hebben voor de huidige aandeelhouders geen materiële gevolgen. De directie van de Vennootschap deelt mede dat het voorstel tot wijziging van de statuten een voorstel tot wijziging van de voorwaarden die gelden tussen de door ondergetekende beheerde fondsen en

3 hun deelnemers inhoudt zoals bedoeld in artikel 4:47 lid 2 Wet op het financieel toezicht. Voor een gedetailleerde beschrijving van alle wijzigingen en de precieze gevolgen daarvan voor de huidige aandeelhouders wordt verwezen naar het Informatie Memorandum Integratie Nederlandse Delta Lloyd Fondsen dat vanaf heden beschikbaar is op onder Fondsen/Nieuws en mededelingen van de beheerder. Een ten opzichte van het voorstel ongewijzigde statutenwijziging zal niet separaat bekend worden gemaakt. De voorwaardenwijziging zal als onderdeel van het gewijzigde prospectus op de website beschikbaar zijn vanaf het moment waarop de statutenwijziging van kracht wordt. De leden van de Raad van Commissarissen zullen per de datum van de statutenwijziging terugtreden - de onder agendapunt 3 opgenomen decharge heeft betrekking op het door hen gehouden toezicht tot de datum van de BAVA en voor zover het feiten betreft waarmee de houders van aandelen bekend (kunnen) zijn. Het voorstel tot wijziging van de statuten houdt tevens in het verlenen van een machtiging aan iedere (kandidaat)notaris van De Brauw Blackstone Westbroek om de akte van statutenwijziging te doen verlijden. Het streven is om de akte van statutenwijziging in de maand juni te doen verlijden. Overeenkomstig het in de wet bepaalde zullen voor deze vergadering als stem- en vergadergerechtigden gelden degenen die op 11 mei 2018 (hierna te noemen: de Registratiedatum ), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, zijn ingeschreven in een van de hierna te noemen registers: Houders van aandelen aan toonder (zijnde serie A van de Vennootschappen en serie B van Delta Lloyd Rente Fonds N.V.): de administraties van de intermediairs zoals bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer dan wel The Bank of New York Mellon S.A./N.V. te Brussel, België (hierna gezamenlijk te noemen: de Intermediair(s) ), waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen; Houders van aandelen op naam (zijnde serie D van Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V.): het register van aandeelhouders zoals dat wordt bijgehouden door de Vennootschap. Vergadergerechtigden die hun rechten ontlenen aan aandelen aan toonder en voornemens zijn de vergadering bij te wonen, dienen via de Intermediair waar hun aandelen geadministreerd zijn een ontvangstbewijs te verkrijgen dat als toegangsbewijs voor de vergadering dient. Vergadergerechtigden die hun rechten ontlenen aan aandelen op naam, zijnde serie D van Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., en voornemens zijn de vergadering bij te wonen, dienen dit uiterlijk 25 mei 2018 schriftelijk mee te delen aan de directie van de Vennootschap op onderstaand adres, t.a.v. de afdeling Productmanagement & Development (A. van der Vlis). De directie stelt in dat geval een verklaring op waarin de directie aangeeft dat de in de verklaring genoemde aandeelhouder op de Registratiedatum tot een bepaalde hoeveelheid aandelen op naam gerechtigd was. Deze verklaring dient als toegangsbewijs voor de vergadering. Intermediairs dienen aan ING Bank N.V. met betrekking tot serie A van de Vennootschappen respectievelijk aan The Bank of New York Mellon S.A./N.V., Amsterdam branch, met betrekking tot serie B van Delta Lloyd Rente Fonds N.V. een schriftelijke verklaring te overleggen, waarin zij aangeven dat de in de verklaring genoemde aandelen aan toonder op de Registratiedatum behoorden tot hun

4 verzameldepot en de betrokken aandeelhouders op die datum deelgenoten in hun verzameldepot waren of als vruchtgebruiker of pandhouder met stemrecht op die aandelen hiertoe gerechtigd waren. Deze verklaring dient uiterlijk 25 mei 2018 te worden ingediend bij ING Bank N.V., TRC , Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam Zuidoost (telefoonnummer , faxnummer en adres respectievelijk uiterlijk 25 mei 2018 bij The Bank of New York Mellon N.V./S.A., Amsterdam branch, t.a.v.: Tax & Documentation, betreffende BAVA Delta Lloyd Beleggingsmaatschappijen, Verlengde Poolseweg 6, 4818 CL Breda (telefoonnummer: , faxnummer: en adres Stem- en vergadergerechtigden die zich willen laten vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde dienen hun aandelen aan te melden op één van de hiervoor beschreven wijzen en een door hen ondertekende volmacht uiterlijk 25 mei 2018 in te leveren bij de Vennootschap t.a.v. de afdeling Legal Funds & Pension Solutions (Locatiecode HP C , Postbus 90470, 2509 LL s- Gravenhage). De gevolmachtigde dient voorafgaand aan de vergadering een kopie van de volmacht bij de registratiebalie in te leveren. De agenda van de BAVA met toelichting alsmede de volledige tekst van het voorstel tot statutenwijziging liggen vanaf heden tot na afloop van de BAVA ter inzage ten kantore van de Vennootschap, Schenkkade 65, 2595 AS s-gravenhage en zijn kosteloos schriftelijk op te vragen bij de beheerder (Locatiecode HP E , Postbus 90470, 2509 LL s-gravenhage telefoonnummer: ). Voormelde stukken zijn tevens beschikbaar op de website Overige mededeling van de beheerder Ondertekende deelt verder mede dat het voornemen bestaat om het dividendbeleid van serie A van Delta Lloyd Rente Fonds N.V. en serie D van Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V. met ingang van 29 juni 2018 te wijzigen. Mede gelet op de fiscale status van Delta Loyd Rente Fonds N.V. (VBI) zal het dividendbeleid ten aanzien van serie A van dit fonds inhouden dat geen dividend meer zal worden uitgekeerd. Gelet op de fiscale status van Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V. (FBI) zal het dividendbeleid ten aanzien van serie D van dit fonds (formeel) worden gewijzigd en inhouden dat de fiscale winst jaarlijks zal worden uitgekeerd. Dit stemt overeen met de frequentie van de uitkeringen die thans in de praktijk wordt gehanteerd. Gedurende een periode van 1 maand vanaf heden hebben beleggers de mogelijkheid onder de gebruikelijke (ongewijzigde) voorwaarden uit te treden uit bovengenoemde fondsen/vennootschappen. De kosten verbonden aan de voorgenomen statutenwijzigingen zullen door de beheerder worden gedragen. De AFM is in kennis gesteld van de voorgenomen statutenwijzigingen en heeft hiermee ingestemd. Amsterdam/ s-gravenhage, 26 april 2018 De directie, tevens zijnde de beheerder NN Investment Partners B.V., Schenkkade 65, 2595 AS s -Gravenhage

5 3. Oproep tot Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders en overige vergadergerechtigden van de hierna te noemen vennootschap worden uitgenodigd tot het bijwonen van de gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering en de vergaderingen van houders van de volgende soorten aandelen(klassen) in het kapitaal van de hierna te noemen vennootschap (hierna te noemen: de BAVA ): Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V., series A en B Bovengenoemde vennootschap is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, statutair gevestigd te Amsterdam (hierna te noemen: de Vennootschap ). De BAVA wordt gehouden op vrijdag 8 juni 2018 om uur aan de Spaklerweg 4, 1096 BA Amsterdam. De agenda voor de BAVA luidt als volgt: 1. Opening 2. Juridische fusie op voorstel van de Raad van Commissarissen (stempunt) 3. Rondvraag 4. Sluiting De BAVA wordt bijeengeroepen ter bespreking en aanname van het voorstel dat ziet op het voornemen van de directie van de Vennootschap om, op voorstel van de Raad van Commissarissen, de Vennootschap als verdwijnende vennootschap te fuseren met NN Paraplufonds 1 N.V. als verkrijgende vennootschap, waarbij het gehele vermogen van de Vennootschap onder algemene titel zal overgaan op NN Paraplufonds 1 N.V. en de Vennootschap zal ophouden te bestaan. Bij de fusie zullen aandelen in het kapitaal van NN Paraplufonds 1 N.V. worden toegekend aan de aandeelhouders van de Vennootschap. De ruilverhouding van de aandelen bij de fusie is zodanig dat voor één aandeel van de Vennootschap één aandeel in de corresponderende aandelenklasse van een nieuw te introduceren subfonds van NN Paraplufonds 1 N.V. zal worden toegekend. Voor het besluit tot fusie van de Vennootschap is een twee derde meerderheid van de stemmen van de buitengewone algemene vergadering vereist indien minder dan de helft van het geplaatst kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd. NN Paraplufonds 1 N.V. is als verkrijgende vennootschap voornemens bij directiebesluit tot de fusie te beslissen. De voorgestelde juridische fusie houdt verband met de overname van Delta Lloyd door NN Group. Als gevolg van deze overname zullen de Delta Lloyd fondsen worden geïntegreerd met de NN fondsen. Uit oogpunt van efficiëntie bij het beheer van de fondsen wordt o.a. voorgesteld om de Vennootschap te fuseren met een ander door NN Investment Partners B.V. (hierna ook te noemen: de beheerder ) beheerd NN fonds. De belangrijkste wijzigingen voor de houders van aandelen in de Vennootschap als gevolg van de voorgestelde fusie zijn: Wijziging van de naam in NN Europees Deelnemingen Fonds zijnde de naam van het hierna te noemen nieuwe subfonds; Introductie van een nieuw (sub)fonds binnen NN Paraplufonds 1 N.V. met identieke kenmerken; Introductie van nieuwe aandelenklassen en het hernoemen van bestaande aandelenklassen; Wijziging van het wettelijk toezichtregime dat van toepassing is op de Vennootschap als beleggingsinstelling in het regime dat van toepassing is op zgn. icbe s. Het belangrijkste verschil tussen beleggingsinstellingen enerzijds en icbe s anderzijds is de verplichting om bij icbe s bepaalde wettelijk voorgeschreven beleggingsrestricties in acht te nemen bij het beheer van het vermogen

6 van de icbe. Voor de uitvoering van het beleggingsbeleid van de Vennootschap heeft een en ander echter geen gevolgen, aangezien het beleggingsbeleid ongewijzigd zal worden voortgezet ten behoeve van het nieuwe subfonds. De specifieke kenmerken van de Vennootschap zullen als gevolg van de voorgestelde fusie niet wijzigen. De voorgestelde fusie heeft als zodanig voor de huidige aandeelhouders geen materiële gevolgen. De directie van de Vennootschap deelt mede dat het voorstel tot fusie een voorstel tot wijziging van de voorwaarden die gelden tussen de door de beheerder beheerde Vennootschap en de deelnemers inhoudt zoals bedoeld in artikel 4:47 lid 2 Wet op het financieel toezicht. Gedurende een periode van 1 maand vanaf heden hebben beleggers de mogelijkheid onder de gebruikelijke (ongewijzigde) voorwaarden uit te treden uit bovengenoemd fonds. Voor een gedetailleerde beschrijving van deze fusie en de precieze gevolgen daarvan voor de huidige aandeelhouders wordt verwezen naar het Informatie Memorandum Integratie Nederlandse Delta Lloyd Fondsen dat vanaf heden beschikbaar is op onder Fondsen/Nieuws en mededelingen van de beheerder. Een ten opzichte van het voorstel ongewijzigde voorwaardenwijziging zal niet separaat bekend worden gemaakt. De voorwaardenwijziging zal als onderdeel van het gewijzigde prospectus op de website beschikbaar zijn vanaf het moment waarop de fusie van kracht wordt. Het voornemen bestaat om de fusie te effectueren op 26 juni De laatste handelsdag voor beide Aandelenklassen van de Vennootschap zal in verband daarmee 18 juni 2018 zijn. Zodra de definitieve datum van de fusie bekend is en deze mocht afwijken van voormelde datum, zal de definitieve datum van de fusie separaat bekend worden gemaakt op de website van de beheerder. Daarbij zal tevens aangegeven worden wat de (definitieve) laatste handelsdag voor de aandelen van de Vennootschap zal zijn. Beleggers wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat gedurende 5 werkdagen voorafgaand aan de dag van de fusie geen orders tot aankoop of verkoop meer geplaatst en uitgevoerd zullen worden. Onder voorbehoud dat de fusie wordt geëffectueerd, zal aan Euronext Amsterdam verzocht worden de beursnotering van serie A met ingang van de datum van effectuering van de fusie te beëindigen ( delisting ) en zal een nieuwe beursnotering ten behoeve van serie P van het nieuwe subfonds van NN Paraplufonds 1 N.V. worden aangevraagd. De datum van delisting van de aandelen van (serie A van) de Vennootschap zal uiterlijk twintig (20) beursdagen voorafgaand aan effectuering van de fusie worden bekendgemaakt door plaatsing van een daartoe strekkende advertentie in het Financieele Dagblad alsmede op de website van de beheerder. Daarbij zal tevens bekendgemaakt worden wanneer de (definitieve) laatste handelsdag voor deze serie zal zijn. Het voorstel tot fusie houdt tevens in het verlenen van een machtiging aan iedere (kandidaat)notaris van De Brauw Blackstone Westbroek om de akte van fusie te doen verlijden. Het streven is om de akte van fusie in de maand juni te doen verlijden. Overeenkomstig het in de wet bepaalde zullen voor deze vergadering als stem- en vergadergerechtigden gelden degenen die op 11 mei 2018 (hierna te noemen: de Registratiedatum ), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, zijn ingeschreven in een van de hierna te noemen registers: Houders van aandelen aan toonder (zijnde serie A van de Vennootschap): de administraties van de intermediairs zoals bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer dan wel The Bank of New York Mellon

7 S.A./N.V. te Brussel, België (hierna gezamenlijk te noemen: de Intermediair(s) ), waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen; Houders van aandelen op naam (zijnde serie B van de Vennootschap): het register van aandeelhouders zoals dat wordt bijgehouden door de Vennootschap. Vergadergerechtigden die hun rechten ontlenen aan aandelen aan toonder en voornemens zijn de vergadering bij te wonen, dienen via de Intermediair waar hun aandelen geadministreerd zijn een ontvangstbewijs te verkrijgen dat als toegangsbewijs voor de vergadering dient. Vergadergerechtigden die hun rechten ontlenen aan aandelen op naam, zijnde serie B, en voornemens zijn de vergadering bij te wonen, dienen dit uiterlijk 25 mei 2018 schriftelijk mee te delen aan de directie van de Vennootschap op onderstaand adres, t.a.v. de afdeling Productmanagement & Development (A. van der Vlis). De directie stelt in dat geval een verklaring op waarin de directie aangeeft dat de in de verklaring genoemde aandeelhouder op de Registratiedatum tot een bepaalde hoeveelheid aandelen op naam gerechtigd was. Deze verklaring dient als toegangsbewijs voor de vergadering. Intermediairs dienen aan ING Bank N.V. met betrekking tot serie A van de Vennootschap een schriftelijke verklaring te overleggen, waarin zij aangeven dat de in de verklaring genoemde aandelen aan toonder op de Registratiedatum behoorden tot hun verzameldepot en de betrokken aandeelhouders op die datum deelgenoten in hun verzameldepot waren of als vruchtgebruiker of pandhouder met stemrecht op die aandelen hiertoe gerechtigd waren. Deze verklaring dient uiterlijk 25 mei 2018 te worden ingediend bij ING Bank N.V., TRC , Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam Zuidoost (telefoonnummer , faxnummer en adres Stem- en vergadergerechtigden die zich willen laten vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde dienen hun aandelen aan te melden op één van de hiervoor beschreven wijzen en een door hen ondertekende volmacht uiterlijk 25 mei 2018 in te leveren bij de Vennootschap t.a.v. de afdeling Legal Funds & Pension Solutions (Locatiecode HP C , Postbus 90470, 2509 LL s- Gravenhage). De gevolmachtigde dient voorafgaand aan de vergadering een kopie van de volmacht bij de registratiebalie in te leveren. De agenda van de BAVA met toelichting alsmede de volledige tekst van het voorstel tot fusie en de toelichting daarop liggen vanaf heden tot na afloop van de BAVA ter inzage ten kantore van de Vennootschap, Schenkkade 65, 2595 AS s-gravenhage en zijn kosteloos schriftelijk op te vragen bij de beheerder (Locatiecode HP E , Postbus 90470, 2509 LL s-gravenhage telefoonnummer: ). Voormelde stukken zijn tevens beschikbaar op de website De kosten verbonden aan de voorgenomen fusie zullen door de beheerder worden gedragen. De AFM is in kennis gesteld van de voorgenomen fusie. Amsterdam/ s-gravenhage, 26 april 2018 De directie, tevens zijnde de beheerder NN Investment Partners B.V., Schenkkade 65, 2595 AS s -Gravenhage

8 4. Aankondiging voorwaardenwijziging Delta Lloyd Sovereign Bond Fund, klasse Ic; Delta Lloyd Sovereign Bond LT Fund, klasse Ic; Delta Lloyd Sovereign Bond XLT Fund, klassen Ic en A; Delta Lloyd Sovereign Bond XXLT Fund, klasse Ic; Delta Lloyd Collateralized Bond Fund, klasse Ic; Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund; Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund A, klassen A en B; Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund DPF, (hierna te noemen: de Fondsen ). Ondergetekende deelt mede dat het voornemen bestaat om met ingang van 29 juni 2018 de volgende wijzigingen ten aanzien van (elk van) de Fondsen te implementeren: Naamswijziging; Introductie van (nieuwe) participatieklassen en het hernoemen van bestaande participatieklassen; Wijziging kosten- en vergoedingenstructuur; en Wijziging juridisch eigenaar van het fondsvermogen. Daarnaast zal de paraplustructuur van de volgende fondsen voor gemene rekening worden opgeheven: Delta Lloyd Sovereign Bond Fund; Delta Lloyd Sovereign Bond LT Fund; Delta Lloyd Sovereign Bond XLT Fund; Delta Lloyd Sovereign Bond XXLT Fund Delta Lloyd Collateralized Bond Fund De voorgestelde wijzigingen houden verband met de overname van Delta Lloyd door NN Group. Als gevolg van deze overname zullen de Delta Lloyd fondsen worden geïntegreerd met de NN fondsen. Uit oogpunt van consistentie en efficiëntie bij het beheer van de fondsen wordt o.a. voorgesteld om de naamgeving en de voorwaarden van de Fondsen in lijn te brengen met de voorwaarden van de door NN Investment Partners B.V. (hierna ook te noemen: de beheerder ) beheerde NN fondsen. De voorgestelde wijzigingen hebben voor de huidige beleggers geen materiële gevolgen. De beheerder deelt mede dat bovengenoemde wijzigingen voorstellen tot wijziging van de voorwaarden die gelden tussen de door ondergetekende beheerde fondsen en hun deelnemers inhouden zoals bedoeld in artikel 4:47 lid 2 Wet op het financieel toezicht. Voor een gedetailleerde beschrijving van deze wijzigingen en de precieze gevolgen daarvan voor de huidige beleggers wordt verwezen naar het Informatie Memorandum Integratie Nederlandse Delta Lloyd Fondsen dat vanaf heden beschikbaar is op onder Fondsen/Nieuws en mededelingen van de beheerder.

9 Een ten opzichte van het voorstel ongewijzigde voorwaardenwijziging zal niet separaat bekend worden gemaakt. De voorwaardenwijziging zal als onderdeel van het gewijzigde prospectus op de website beschikbaar zijn vanaf het moment waarop de wijzigingen van kracht worden. Gedurende een periode van 1 maand vanaf heden hebben beleggers de mogelijkheid onder de gebruikelijke (ongewijzigde) voorwaarden uit te treden uit bovengenoemde fondsen. De kosten verbonden aan de voorgenomen wijzigingen zullen door de beheerder worden gedragen. De AFM is in kennis gesteld van de voorgenomen wijzigingen. Amsterdam/ s-gravenhage, 26 april 2018 De directie, tevens zijnde de beheerder NN Investment Partners B.V., Schenkkade 65, 2595 AS s -Gravenhage

10 5. Aankondiging samenvoegingen/fusie tussen icbe s Delta Lloyd Institutioneel Blue Return Fund, klassen A en B; Delta Lloyd Institutioneel Wereld Fonds; Delta Lloyd Multi Assets Conservatief; Delta Lloyd Institutioneel Property Fund; (hierna afzonderlijk te noemen: Fonds en tezamen: de Fondsen ). Ondergetekende deelt mede dat het voornemen bestaat om de Fondsen zijnde fondsen voor gemene rekening in de maand juni samen te voegen met de volgende verkrijgende fondsen: Verdwijnend fonds Verkrijgend fonds a. Delta Lloyd Institutioneel Blue Return Fund Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V. b. Delta Lloyd Institutioneel Wereld Fonds NN Paraplufonds 1 N.V./NN Duurzaam Aandelen Fonds c. Delta Lloyd Multi Assets Conservatief NN Paraplufonds 2 N.V./NN Dynamic Mix Fund II d. Delta Lloyd Institutioneel Property Fund NN Paraplufonds 1 N.V./NN Global Real Estate Fund De voorgestelde wijzigingen houden verband met de overname van Delta Lloyd door NN Group. Als gevolg van deze overname zullen de Delta Lloyd fondsen worden geïntegreerd met de NN fondsen. Uit oogpunt van efficiëntie bij het beheer van de fondsen wordt o.a. voorgesteld om de Fondsen samen te voegen met andere door NN Investment Partners B.V. (hierna ook te noemen: de beheerder ) beheerde fondsen met een vergelijkbaar beleggingsbeleid. De voorgenomen samenvoegingen zullen worden geëffectueerd door middel van een zgn. inbreng in natura. Daarbij zal het gehele fondsvermogen van elk Fonds als verdwijnend fonds worden overgedragen aan het desbetreffende verkrijgende fonds tegen gelijktijdige uitgifte van aandelen in een corresponderende aandelenklasse van het verkrijgende fonds aan de houders van participaties in het (verdwijnende) Fonds ten titel van een liquidatie-uitkering. In het kader van de inbreng in natura zullen de Fondsen worden geliquideerd en ophouden te bestaan. Enkele verdwijnende fondsen kwalificeren als icbe in de zin van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ). Hetzelfde geldt voor enkele verkrijgende fondsen. Een samenvoeging tussen die fondsen zal in dit verband om die reden tevens kwalificeren als een fusie tussen icbe s voor toezichtdoeleinden zoals bedoeld in artikel 4:62a onder c Wft. Dit geldt voor de voorgenomen samenvoegingen onder b en d. Voor de voorgenomen samenvoeging onder c geldt dat sprake zal van een wijziging van het wettelijk toezichtregime dat van toepassing is op het betreffende verdwijnende fonds als beleggingsinstelling in het regime dat van toepassing is op zgn. icbe s. Het belangrijkste verschil tussen beleggingsinstellingen enerzijds en icbe s anderzijds is de verplichting om bij icbe s bepaalde wettelijk voorgeschreven beleggingsrestricties in acht te nemen bij het beheer van het vermogen van de icbe. Voor de uitvoering van het beleggingsbeleid van het verdwijnende fonds heeft een en ander echter geen gevolgen.

11 De ruilverhouding voor de omwisseling van de participaties in de Fondsen zal worden vastgesteld op basis van de intrinsieke waarde van de verdwijnende participaties/participatieklassen respectievelijk de verkrijgende aandelenklassen op de dag van de effectuering van de samenvoeging. De intrinsieke waarde van de participaties/participatieklassen van de Fondsen zal door de beheerder worden vastgesteld, bij welk proces een externe deskundige betrokken zal zijn. De voorgestelde wijzigingen hebben voor de huidige beleggers geen materiële gevolgen. Voor wat betreft het beleggingsbeleid en het risicoprofiel van de Fondsen enerzijds en de corresponderende (verkrijgende) fondsen anderzijds geldt dat er geen materiële verschillen bestaan. Het voornemen bestaat om de samenvoegingen uit te voeren in de periode tussen 9 juni en 30 juni 2018 volgens onderstaand schema. Verdwijnend fonds Verkrijgend fonds Dag van de Laatste handelsdag samenvoeging Delta Lloyd Institutioneel Blue Return Fund Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V. 26 juni juni 2018 Delta Lloyd Institutioneel Wereld Fonds Delta Lloyd Multi Assets Conservatief Delta Lloyd Institutioneel Property Fund NN Duurzaam Aandelen Fonds NN Dynamic Mix Fund II NN Global Real Estate Fund 19 juni juni juni juni juni juni 2018 Zodra de definitieve datum van een samenvoeging bekend is en deze mocht afwijken van de datum zoals hierboven vermeld, zal de definitieve datum van de betreffende samenvoeging separaat bekend worden gemaakt op de website van de beheerder. Daarbij zal tevens aangegeven worden wat de (definitieve) laatste handelsdag voor (de participatieklassen van) het betreffende fonds zal zijn. Beleggers wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat gedurende 5 werkdagen voorafgaand aan de dag van de samenvoeging geen orders tot aankoop of verkoop meer geplaatst en uitgevoerd zullen worden. Onder voorbehoud dat de betreffende samenvoeging wordt geëffectueerd, zal aan Euronext Amsterdam verzocht worden de beursnotering van Delta Lloyd Multi Assets Conservatief met ingang van de datum van effectuering van de samenvoeging te beëindigen ( delisting ). De datum van delisting van de participaties van Delta Lloyd Multi Assets Conservatief zal uiterlijk twintig (20) beursdagen voorafgaand aan effectuering van de samenvoeging worden bekendgemaakt door plaatsing van een daartoe strekkende advertentie in het Financieele Dagblad alsmede op de website van de beheerder. Daarbij zal tevens bekendgemaakt worden wanneer de (definitieve) laatste handelsdag voor de betreffende serie zal zijn. De beheerder deelt mede dat bovengenoemde wijzigingen voorstellen tot wijziging van de voorwaarden die gelden tussen de door ondergetekende beheerde fondsen en hun deelnemers inhouden zoals bedoeld in artikel 4:47 lid 2 Wft.

12 Voor een gedetailleerde beschrijving van deze wijzigingen en de precieze gevolgen daarvan voor de huidige beleggers wordt verwezen naar het Informatie Memorandum Integratie Nederlandse Delta Lloyd Fondsen dat vanaf heden beschikbaar is op onder Fondsen/Nieuws en mededelingen van de beheerder. Een ten opzichte van het voorstel ongewijzigde voorwaardenwijziging zal niet separaat bekend worden gemaakt. De voorwaardenwijziging zal als onderdeel van het gewijzigde prospectus op de website beschikbaar zijn vanaf het moment waarop de wijzigingen van kracht worden. Gedurende een periode van 1 maand vanaf heden hebben beleggers de mogelijkheid onder de gebruikelijke (ongewijzigde) voorwaarden uit te treden uit bovengenoemde fondsen. De kosten verbonden aan de voorgenomen samenvoegingen zullen door de beheerder worden gedragen. De AFM is in kennis gesteld van de voorgenomen samenvoegingen en heeft ingestemd met bovengenoemde fusies tussen icbe s, een en ander zoals wettelijk vereist. Amsterdam/ s-gravenhage, 26 april 2018 De directie, tevens zijnde de beheerder NN Investment Partners B.V., Schenkkade 65, 2595 AS s -Gravenhage

INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014

INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014 INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014 BIJ DE AGENDA VAN DE GECOMBINEERDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ING PARAPLUFONDS 1 N.V. (HIERNA TE NOEMEN: DE VENNOOTSCHAP ) EN DE VERGADERINGEN VAN

Nadere informatie

Voorstel tot juridische fusie inclusief toelichting. Voorstel tot fusie NN Paraplufonds 1 N.V. en Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V.

Voorstel tot juridische fusie inclusief toelichting. Voorstel tot fusie NN Paraplufonds 1 N.V. en Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. Voorstel tot juridische fusie inclusief toelichting Voorstel tot fusie NN Paraplufonds 1 N.V. en Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. De ondergetekende:, een besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM INTEGRATIE NEDERLANDSE DELTA LLOYD FONDSEN NN INVESTMENT PARTNERS

INFORMATIE MEMORANDUM INTEGRATIE NEDERLANDSE DELTA LLOYD FONDSEN NN INVESTMENT PARTNERS INFORMATIE MEMORANDUM INTEGRATIE NEDERLANDSE DELTA LLOYD FONDSEN NN INVESTMENT PARTNERS BIJ DE AGENDA VAN DE GECOMBINEERDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN: DELTA LLOYD EUROPEES DEELNEMINGEN FONDS

Nadere informatie

presenteren hierbij het volgende voorstel voor het tot stand brengen van een juridische fusie.

presenteren hierbij het volgende voorstel voor het tot stand brengen van een juridische fusie. Delta Lloyd Deelnemingen fonds N.V./ Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V./voorstel tot fusie ECJ/HW/ads/0111815-0000002 VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Europees Deelnemingen

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM

INFORMATIE MEMORANDUM INFORMATIE MEMORANDUM BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V. (EEN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ MET VERANDERLIJK KAPITAAL) EN DE VERGADERINGEN VAN HOUDERS VAN AANDELEN

Nadere informatie

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt)

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt) OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

NOTULEN GECOMBINEERDE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS d.d. 25 april 2017

NOTULEN GECOMBINEERDE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS d.d. 25 april 2017 DELTA LLOYD AZIË DEELNEMINGEN FONDS N.V. i.l. DELTA LLOYD DEELNEMINGEN FONDS N.V. DELTA LLOYD DOLLAR FONDS N.V. DELTA LLOYD EURO CREDIT FUND N.V. DELTA LLOYD EUROPEES DEELNEMINGEN FONDS N.V. DELTA LLOYD

Nadere informatie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., een naamloze

Nadere informatie

DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD

DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 1 december 2011 Aanvang

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag 11 december 2014 om 13:30 uur ten kantore van de vennootschap te Hoofddorp, Antareslaan 69-75.

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 25-4-2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 06 juni 2017 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Duurzaam Aandelen N.V. te houden op vrijdag 21 november 2014 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie

Nadere informatie

Voorstel tot fusie NN Paraplufonds 1 N.V. en Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V.

Voorstel tot fusie NN Paraplufonds 1 N.V. en Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. Voorstel tot fusie NN Paraplufonds 1 N.V. en Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. De ondergetekende: NN Investment Partners B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair

Nadere informatie

Nieuwsbericht. 22 januari Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Postbus KA AMSTERDAM.

Nieuwsbericht. 22 januari Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Postbus KA AMSTERDAM. Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Nieuwsbericht 22 januari 2010 Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Postbus 59011 1040 KA AMSTERDAM www.achmeabeleggingsfondsen.nl I N F O R M A T I E M E M O R A N

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM

INFORMATIE MEMORANDUM INFORMATIE MEMORANDUM BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN N.V. (EEN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ MET VERANDERLIJK KAPITAAL) EN DE VERGADERINGEN VAN HOUDERS VAN

Nadere informatie

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015 Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V., (de Vennootschap ) te houden op

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Hollands Bezit N.V. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie 2. Agenda

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T. Palmer Capital Fondsenbeheer B.V. publiceert oproep en agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders aandelenfondsen

P E R S B E R I C H T. Palmer Capital Fondsenbeheer B.V. publiceert oproep en agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders aandelenfondsen P E R S B E R I C H T publiceert oproep en agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders aandelenfondsen De aandeelhouders en andere vergadergerechtigden, personen met certificaathouderrechten daaronder

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 26 april 2016 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 26 april 2016 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor

Nadere informatie

TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES:

TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES: TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES: Serie 1 Allianz Amerika Aandelen Fonds Serie 2 Allianz Europa Obligatie Fonds

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Buitengewone Algemene vergadering vergadering van van aandeelhouders 2017 aandeelhouders 2017

Buitengewone Algemene Buitengewone Algemene vergadering vergadering van van aandeelhouders 2017 aandeelhouders 2017 Buitengewone Algemene Buitengewone Algemene vergadering vergadering van van aandeelhouders 2017 aandeelhouders 2017 Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van AND International

Nadere informatie

AVA 5 juni 2019 : dividendvoorstel 5 eurocent per aandeel

AVA 5 juni 2019 : dividendvoorstel 5 eurocent per aandeel PERSBERICHT AVA 5 juni 2019 : dividendvoorstel 5 eurocent per aandeel Amsterdam, 24-4-2019 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 05 juni 2019 zal de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 16 november 2015 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING ORDINA N.V. Datum vergadering : 16 november 2015 Aanvang : 10:00 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders Algemene vergadering van aandeelhouders Agenda voor de jaarlijkse

Algemene vergadering van aandeelhouders Algemene vergadering van aandeelhouders Agenda voor de jaarlijkse Algemene vergadering van aandeelhouders 2018 Agenda voor de jaarlijkse Algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op donderdag 16 mei 2019 om 10:00 uur in Novotel

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM

INFORMATIEMEMORANDUM INFORMATIEMEMORANDUM Behorend bij de gecombineerde buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) en SNS

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1. 9 februari 2015

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1. 9 februari 2015 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1 9 februari 2015 Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering ("BAVA") van Nutreco N.V. ( Nutreco ) te

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 2 mei 2017 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

Fondswijziging voorjaar 2017

Fondswijziging voorjaar 2017 Fondswijziging voorjaar 2017 Op deze pagina s informeren wij u over de voorgenomen fondswijziging die per 1 mei 2017 wordt uitgevoerd. De Nederlandse markt voor aandelenbeleggingen is de afgelopen jaren

Nadere informatie

OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS MKB NEDSENSE N.V.

OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS MKB NEDSENSE N.V. OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS MKB NEDSENSE N.V. Het Bestuur van MKB Nedsense N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor een Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op vrijdag

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2012 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 9 mei 2012 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Dynamic Mix N.V. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie 2. Agenda

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders Algemene vergadering van aandeelhouders Agenda voor de jaarlijkse

Algemene vergadering van aandeelhouders Algemene vergadering van aandeelhouders Agenda voor de jaarlijkse Algemene vergadering van aandeelhouders 2018 Agenda voor de jaarlijkse Algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op woensdag 16 mei 2018 om 10:00 uur in Novotel

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Agenda voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders op vrijdag 1 mei 2015 1. Opening van de algemene vergadering van aandeelhouders (de Vergadering ) 2.

Nadere informatie

Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders

Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders De officiële taal van de Agenda is de Nederlandse taal en de Nederlandse versie is bindend voor het bepalen van de juridische positie van de Vennootschap. Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Vergadering

Nadere informatie

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen AGENDA voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Vopak N.V. te houden op donderdag 27 augustus 2009 Westerlaan 10, Rotterdam aanvang: 15.00 uur 1. Opening 2. a. Voorstel

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SUPER DE BOER N.V.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SUPER DE BOER N.V. AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SUPER DE BOER N.V. Super de Boer N.V. nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit voor haar buitengewone algemene vergadering te houden

Nadere informatie

OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Oproeping tot een buitengewone algemene vergadering (de "Vergadering") van BinckBank N.V. ("BinckBank"), gevestigd te Amsterdam, te houden op 25 September 2019

Nadere informatie

Agenda: 1. Opening. 5. Rondvraag. 6. Sluiting.

Agenda: 1. Opening. 5. Rondvraag. 6. Sluiting. Oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders ("de Vergadering") van BinckBank N.V. ("BinckBank"), gevestigd te Amsterdam, te houden op 19 november 2007 om 10:00 uur in de Mercuriuszaal

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Solid Mix N.V. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie 2. Agenda

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 7 DECEMBER 2016

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 7 DECEMBER 2016 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 7 DECEMBER 2016 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING ORDINA N.V. Datum vergadering : 7 december 2016 Aanvang : 14:30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij Royal Dutch Petroleum Company

N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij Royal Dutch Petroleum Company N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij Royal Dutch Petroleum Company s-gravenhage, 15 november 2005 Postbus 162 2501 AN s-gravenhage Tel: 070-377 4540 Buitengewone Algemene Vergadering van

Nadere informatie

OPROEPING. 1. Opening

OPROEPING. 1. Opening OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2017

Algemene vergadering van aandeelhouders 2017 Algemene vergadering van aandeelhouders 2017 Agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op donderdag 11 mei 2017 om 10:00 uur in Novotel

Nadere informatie

OPROEP EN AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 26 april 2019

OPROEP EN AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 26 april 2019 OPROEP EN AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 26 april 2019 INHOUD 1. Oproep... 2 2. Agenda... 2 2.1 Toelichting op de agenda... 2 3. Vergaderstukken... 3 4. Registratiedatum...

Nadere informatie

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0)

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0) Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op donderdag 23 mei 2013 om 14:00 uur in het Oseven Vergadercentrum in de Passenger

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Vergadering vrijdag 10 juni 2016, 13.00 uur Ten kantore van Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14 te Amsterdam

Nadere informatie

OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VALUE8 N.V.

OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VALUE8 N.V. OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VALUE8 N.V. Het bestuur van Value8 N.V. ( Vennootschap ) nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de Vergadergerechtigden )

Nadere informatie

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1 16 december 2013 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Maandag 16 december 2013 AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM GRENSOVERSCHRIJDENDE INTEGRATIE FONDSEN NN INVESTMENT PARTNERS van Nederland naar Luxemburg

INFORMATIE MEMORANDUM GRENSOVERSCHRIJDENDE INTEGRATIE FONDSEN NN INVESTMENT PARTNERS van Nederland naar Luxemburg INFORMATIE MEMORANDUM GRENSOVERSCHRIJDENDE INTEGRATIE FONDSEN NN INVESTMENT PARTNERS van Nederland naar Luxemburg BIJ DE AGENDA VAN DE GECOMBINEERDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN: 1) DELTA LLOYD

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM

INFORMATIE MEMORANDUM INFORMATIE MEMORANDUM BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN N.V. (EEN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ MET VERANDERLIJK KAPITAAL) EN DE VERGADERINGEN VAN HOUDERS VAN

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam

BNP Paribas Fund II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam NOTA BENE: In de oproepadvertentie voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die op 3 juni 2014 in het Financieele Dagblad verscheen, staat abusievelijk dat de vergadering onder meer

Nadere informatie

Reed Elsevier NV. Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2009

Reed Elsevier NV. Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2009 Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2009 Donderdag 3 september 2009 om 11.00 uur Tjalling C. Koopmans zaal ten kantore van de vennootschap Radarweg 29, 1043 NX

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

1 NautaDutilh N.V. Concept van 11 maart 2016 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BINCKBANK N.V.

1 NautaDutilh N.V. Concept van 11 maart 2016 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BINCKBANK N.V. 1 NautaDutilh N.V. Concept van 11 maart 2016 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BINCKBANK N.V. Heden, [ ] tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Wijnand Hendrik Bossenbroek, notaris te Amsterdam: [ ], De

Nadere informatie

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 10 april 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Donderdag 10 april 2014 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op donderdag 10 april 2014,

Nadere informatie

NEDERLANDSE BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ZEESCHEPEN NV

NEDERLANDSE BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ZEESCHEPEN NV NEDERLANDSE BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ZEESCHEPEN NV PERSBERICHT OPROEP BAVA 1 december 2016 BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Rhoon, 18 oktober 2016 - Aandeelhouders en participanten

Nadere informatie

Oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. ten kantore van Geneba Properties N.V., Apollolaan 153, 1077 AS Amsterdam

Oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. ten kantore van Geneba Properties N.V., Apollolaan 153, 1077 AS Amsterdam DEEL I Oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. 12 december 2017 om 15.00 uur ten kantore van Geneba Properties N.V., Apollolaan 153, 1077 AS Amsterdam

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op donderdag 12 mei 2016 om 10:00 uur in Novotel

Nadere informatie

ROB2CO. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Robeco Customized US Large Cap Equities N.y.

ROB2CO. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Robeco Customized US Large Cap Equities N.y. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Customized US Large Cap Equities N.y. te houden op 20 september 2079 ten kantore van de vennootschap, Weena 850 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM HERSTRUCTURERING ING-BELEGGINGSFONDSEN

INFORMATIE MEMORANDUM HERSTRUCTURERING ING-BELEGGINGSFONDSEN INFORMATIE MEMORANDUM HERSTRUCTURERING ING-BELEGGINGSFONDSEN BIJ DE AGENDA S VAN DE GECOMBINEERDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS VAN ING BELEGGINGSFONDSEN PARAPLU N.V., ING BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS MKB NEDSENSE N.V.

OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS MKB NEDSENSE N.V. OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS MKB NEDSENSE N.V. De Raad van Bestuur van MKB Nedsense N.V. ( de Vennootschap ) nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders,

Nadere informatie

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 24 april 2019 aanvang uur

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 24 april 2019 aanvang uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders datum woensdag 24 april 2019 aanvang 10.30 uur Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481. Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 18 MAART 2016

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 18 MAART 2016 ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BEHEERDER Delta Lloyd Asset Management N.V. is een naamloze vennootschap ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33052584. Enige aandeelhouder

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 OKTOBER 2014

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 OKTOBER 2014 ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BEHEERDER Delta Lloyd Asset Management N.V. is een naamloze vennootschap ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33052584. Enige aandeelhouder

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V. AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V. De Raad van Bestuur van RSDB N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit tot

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 20 april 2017, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam UITNODIGING Geachte aandeelhouder, Hierbij hebben wij het

Nadere informatie

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders 2016

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op maandag 10 oktober 2016

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 20-4-2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 01 juni 2016 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

Agenda AVA. 25 april 2018

Agenda AVA. 25 april 2018 Agenda AVA 25 april 2018 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag 25 april 2018 om 10.30 uur in het Van der Valk Hotel Ridderkerk, Krommeweg 1, 2988 CB te

Nadere informatie

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Persbericht Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Assen, 18 april 2017 Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC), kondigt aan dat per 31 maart het

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM

INFORMATIE MEMORANDUM INFORMATIE MEMORANDUM BIJ DE AGENDA VAN DE GECOMBINEERDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANZ HOLLAND PARAPLUFONDS N.V. (EEN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ MET VERANDERLIJK KAPITAAL)

Nadere informatie

agenda algemene vergadering Aalberts Industries N.V.

agenda algemene vergadering Aalberts Industries N.V. agenda algemene vergadering Aalberts Industries N.V. woensdag 17 april 2019 11:00 uur (CEST) Jaarbeurs Media Plaza Auditorium Croeselaan 6 3521 CA Utrecht agenda algemene vergadering Aalberts Industries

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website:

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag, 25 augustus 2016 om 10:00 uur ten kantore van de vennootschap, Cityhouse I, Antareslaan 69-75

Nadere informatie

b. de soorten icbe s en beleggingsinstellingen die de beheerder van een icbe beheert of voornemens is te beheren.

b. de soorten icbe s en beleggingsinstellingen die de beheerder van een icbe beheert of voornemens is te beheren. Registratiedocument I Gegevens over de werkzaamheden van NN Investment Partners B.V. (de beheerder van een icbe) De werkzaamheden van de beheerder van een icbe, te onderscheiden in: a. de activiteiten

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 JULI 2015

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 JULI 2015 ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BEHEERDER Delta Lloyd Asset Management N.V. is een naamloze vennootschap ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33052584. Enige aandeelhouder

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / mededelingen. 2. Toelichting algemene gang van zaken

AGENDA. 1. Opening / mededelingen. 2. Toelichting algemene gang van zaken AGENDA voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Inverko N.V. ( Inverko ), te houden op donderdag 5 november 2015 in het World Trade Center Strawinskylaan 1, 1077 XW Amsterdam. Aanvang:

Nadere informatie

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur Uitnodiging tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering De Buitengewone Algemene Vergadering van Ballast Nedam N.V. zal worden gehouden op 30 oktober 2015, aanvang 14.00 uur op het hoofdkantoor

Nadere informatie

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts Industries N.V.

Nadere informatie

5. Decharge van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht * 6. Benoeming van de accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2011 *

5. Decharge van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht * 6. Benoeming van de accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2011 * ASM International N.V. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V. (de "Vennootschap") te houden op maandag 23 mei 2011 om 14.00 uur in de Heian zaal van

Nadere informatie

Herstructurering Beleggingsfondsen. van Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Herstructurering Beleggingsfondsen. van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Herstructurering Beleggingsfondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Herstructurering beleggingsfondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. gerealiseerd op 14 juni 2008 Algemeen Achmea Beleggingsfondsen

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING CORIO N.V.

ALGEMENE VERGADERING CORIO N.V. ALGEMENE VERGADERING CORIO N.V. Donderdag 18 april 2013 om 15.00 uur in het Spoorwegmuseum, Maliebaanstation te Utrecht OPROEP EN AGENDA 1. Opening en mededelingen 2. Verslag van de Raad van Bestuur over

Nadere informatie

RELX N.V. Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering

RELX N.V. Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering De officiële taal van de Agenda is de Nederlandse taal en de Nederlandse versie is bindend voor het bepalen van de juridische positie van de Vennootschap. RELX N.V. Agenda voor de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

Uittreksel Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap")

Uittreksel Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders R&S Retail Group N.V. (de Vennootschap) Uittreksel Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") Locatie Kantoor Miss Etam, Zoetermeer Datum 10 mei 2016 Voorzitter Bestuur Dhr. E. Verbaere Dhr. L.H.

Nadere informatie

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen.

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen. MTY Holdings N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 16 december 2015 Locatie: Hotel Mitland te Utrecht Aanwezig namens MTY Holdings N.V.: De heer P.P.F. de Vries Mevrouw K. Koopmans

Nadere informatie

Agenda en toelichting

Agenda en toelichting Agenda en toelichting jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 23 april 2014 Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op woensdag 23 april 2014 om 15.00

Nadere informatie

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V.

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: 5 september 2016 Aanvang 11.00 uur Locatie: Hotel Van der Valk De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT te Apeldoorn

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Agenda. Donderdag 16 mei 2019 om uur Locatie: DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Agenda. Donderdag 16 mei 2019 om uur Locatie: DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 16 mei 2019 om 13.00 uur Locatie: DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling jaarverslag 2018 3. Hoofdlijnen van

Nadere informatie

Oproepingsbericht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Oproepingsbericht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders DEEL I Oproepingsbericht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. op 24 november 2015 om 9:00 uur bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29 1014 AS Amsterdam,

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vastned Retail N.V.

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vastned Retail N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vastned Retail N.V. I II Uitnodiging voor een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op maandag 24 november 2014 om 11.30 uur

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. en de aanvullende prospectussen van de subfondsen Insinger

Nadere informatie

Wijzigingen voorwaarden van deelname

Wijzigingen voorwaarden van deelname Aankondiging Wijzigingen voorwaarden van deelname Eigenaar Delta Lloyd Asset Management N.V. Datum: 1 december 2017 De informatie in dit document is onder voorbehoud van wijzigingen of bijwerkingen zonder

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2012 Algemene vergadering

Algemene vergadering van aandeelhouders 2012 Algemene vergadering Algemene vergadering van aandeelhouders 2012 Agenda voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders op 15 mei 2012 1. Opening van de vergadering 2. Mededelingen 3. Notulen Algemene vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V. Vrijdag 10 december 2004 om 15.30 uur in Hilton Hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V. Vrijdag 10 december 2004 om 15.30 uur in Hilton Hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V. Vrijdag 10 december 2004 om 15.30 uur in Hilton Hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam 1. Opening en mededelingen 2. Vrijwaring commissarissen

Nadere informatie