Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013"

Transcriptie

1 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per

2 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april 2012 tot en met 30 juni 2013 Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening 3. Overige gegevens 10 Statutaire bepalingen inzake winstbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Beleggingsfondsen Beheer B.V. 2 geen accountantscontrole toegepast

3 1. Verslag van de directie 1.1 Bedrijfsactiviteiten Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. is de beheerder van het Staalbankiers Multi Asset Fonds (hierna ook Beheerder ). Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. is een 100% dochter van Staalbankiers N.V., die op haar beurt een 100% dochter is van Achmea B.V. De Beheerder is statutair gevestigd en kantoorhoudend te Den Haag. Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. is voor onbepaalde tijd opgericht op 26 april 2012 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer De statuten liggen ter inzage ten kantore van de Beheerder, staan op de Website en worden op verzoek kosteloos toegezonden aan Participanten. De Beheerder beschikt sinds 29 november 2012 over een vergunning van de AFM ingevolge artikel 2:65 Wft en is belast met het beheer van het Staalbankiers Multi Asset Fonds overeenkomstig de Voorwaarden. De werkzaamheden van de Beheerder zijn beperkt tot het beheren van beleggingsinstellingen met het beginsel van risicospreiding. In het kader van het beheer van het Staalbankiers Multi Asset Fonds zijn de belangrijkste taken van de Beheerder de volgende: Het bepalen van het beleggingsbeleid van het Staalbankiers Multi Asset Fonds; Het monitoren van uitbestede taken, waaronder de uitvoering van het beleggingsbeleid; Het vaststellen van de door de Administrateur berekende Intrinsieke waarde; Het opstellen van de financiële verslaggeving, zoals het (half)jaarverslag; Het organiseren van participantenvergaderingen. Het operationele beheer van het Staalbankiers Multi Asset Fonds is in december 2012 gestart met startkapitaal dat door Staalbankiers N.V. is gestort. Vanaf februari 2013 is het Staalbankiers Multi Asset Fonds ook opengesteld voor cliënten van Staalbankiers. Het startkapitaal had een tweeledig doel. Ten eerste zijn met dit kapitaal alle operationele procedures en activiteiten van het Staalbankiers Multi Asset Fonds getest en aangescherpt. Er hebben zich in deze periode geen belangrijke incidenten of aanpassingen van de geteste procedures en activiteiten voorgedaan. Daarmee is het Staalbankiers Multi Asset Fonds per februari 2013 opengesteld geworden voor cliënten van Staalbankiers. Het tweede doel van het startkapitaal was om het Staalbankiers Multi Asset Fonds voldoende omvang te geven bij de start voor cliënten opdat efficiënt portefeuillemanagement mogelijk was. Toetredingen van cliënten zijn gebruikt om het startkapitaal van Staalbankiers vervolgens stapsgewijs te onttrekken aan het Staalbankiers Multi Asset Fonds. 1.2 Resultaat verslagperiode De verslagperiode waar dit verslag betrekking op heeft loopt van oprichtingsdatum van de Beheerder, 26 april 2012, tot en met 30 juni Het resultaat over de verslagperiode bedraagt positief. De inkomsten van Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. worden gevormd door de ingehouden fees in het Staalbankiers Multi Asset Fonds. Deze fees worden eenmaal per kwartaal aan het Beleggingsfondsen Beheer B.V. 3 geen accountantscontrole toegepast

4 Staalbankiers Multi Asset Fonds onttrokken. De kosten die gemaakt zijn zitten voornamelijk in de kosten van de bewaar en administratie activiteiten. 1.3 Vooruitzichten tweede helft 2013 Het is de verwachting van Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. dat het beheerd vermogen in de tweede helft van 2013 substantieel zal toenemen. De reden hiervoor is dat het Staalbankiers Multi Asset Fonds bij een groot aantal cliënten van Staalbankiers zal worden voorgelegd als alternatief voor de bestaande wijze van beleggen. Tevens zal naar verwachting in het tweede helft van het jaar de aandacht voor passieve beleggingsinstrumenten toenemen als gevolg van het verbod in januari 2014 op distributievergoedingen. Deze toegenomen aandacht voor passieve beleggingsinstrumenten zal ook een goede aanleiding zijn om het Staalbankiers Multi Asset Fonds bij cliënten te introduceren. 1.4 Verklaring inzake de bedrijfsvoering Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. beschikt over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die voldoet aan de eisen van de Wet op de het financieel toezicht en Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo). Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft gedurende het afgelopen half jaar verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Hierbij zijn geen constateringen gedaan op grond waarvan wij zouden moeten concluderen dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 van het BGfo niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wet op het financieel toezicht en daaraan gerelateerde regelgeving. Op grond hiervan verklaart Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. als beheerder voor Staalbankiers Multi Asset Fonds te beschikken over een beschrijving als bedoeld onder artikel 121 BGfo, die voldoet aan de eisen van het BGfo. Den Haag, 30 augustus 2013 Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. T.A. van der Kevie Directeur M.M. Braskamp Directeur Beleggingsfondsen Beheer B.V. 4 geen accountantscontrole toegepast

5 2. Jaarrekening Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer BV Balans activa Referentie Vorderingen Overlopende activa A Liquide middelen B totaal activa passiva Referentie Eigen vemogen Gestort en opgevraagd kapitaal Agio Onverdeelde winst Kortlopende schulden Rekening-courant Staalbankiers N.V Belastingen Overlopende passiva C D totaal passiva Beleggingsfondsen Beheer B.V. 5 geen accountantscontrole toegepast

6 Winst en verliesrekening over de periode 26 april 2012 tot en met 30 juni t/m Referentie Ontvangen fees van het Fonds G Betaalde fees Kasbank H Netto opbrengsten Algemene kosten I Rentelasten 26 J Totale kosten Resultaat voor belastingen Vennootschapsbelasting Resultaat na belastingen TOELICHTING Algemeen De tussentijdse cijfers zijn opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek alsmede de relevante bepalingen van de Wet op het Financieel Toezicht. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij in de onderstaande toelichting anders is vermeld. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Toelichting op de balans A. Vorderingen overlopende activa Overlopende activa Nog te ontvangen fee De post vordering bestaat uit de opgebouwde vergoedingen over het tweede kwartaal van 2013 binnen het Staalbankiers Multi Asset Fonds. Deze vergoeding is een vordering van Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. op het Staalbankiers Multi Asset Fonds en wordt in de maand na kwartaal ultimo uitbetaald aan Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. Beleggingsfondsen Beheer B.V. 6 geen accountantscontrole toegepast

7 B. Liquide middelen Liquide middelen Staalbankiers N.V Kas Bank De post liquide middelen bestaat uit de saldi op rekening courant van Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. bij Staalbankiers en KAS Bank. Alle liquide middelen staan volledig vrij ter beschikking van Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. C. Eigen Vermogen Eigen vermogen Gestort en opgevraagd kapitaal Per 30 juni 2013 bedraagt het maatschappelijk kapitaal , verdeeld in gewone aandelen met een nominale waarde van 1 elk. Per 30 juni 2013 waren aandelen uitgegeven en volledig volgestort Agio Om te kunnen beschikken over een eigen vermogen dat voldoet aan hetgeen op grond van artikel 3:53 Wft is vereist, heeft oprichtster bijgestort. Onverdeelde winst Beleggingsfondsen Beheer B.V. 7 geen accountantscontrole toegepast

8 D. Kortlopende Schulden Rekening-courant Staalbankiers N.V Dit betreft een lening van Staalbankiers N.V. om de aanloopkosten te financieren. Deze lening wordt voor het einde van het jaar terugbetaald. Belastingen Vennootschapsbelasting Overlopende passiva Nog te betalen fee Overige algemene kosten Nog te betalen fees bevatten kosten voor administratie en bewaring die betrekking hebben op de verslagperiode maar nog betaald dienen te worden. Overige algemene kosten hebben betrekking op accountantskosten. E. Werknemers Over de verslagperiode waren er geen werknemers in dienst bij Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. F. Fiscale eenheid Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. vormt tezamen met haar moedermaatschappij een fiscale eenheid met Achmea B.V. voor de heffing van de vennootschapsbelasting. Elk der vennootschappen is volgens de standaardvoorwaarden aansprakelijk voor de te betalen belasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken vennootschappen. Toelichting op de winst- en verliesrekening G. Ontvangen fees van het Fonds t/m Beheervergoeding Variabele Service Fees Oprichtingskosten Dit zijn de ingehouden vergoedingen op het belegde vermogen in het Staalbankiers Multi Asset Fonds over de verslagperiode. Beleggingsfondsen Beheer B.V. 8 geen accountantscontrole toegepast

9 H. Betaalde fees Kasbank Dit zijn kosten die de KAS Bank in rekening heeft gebracht voor de aan haar uitbestede activiteiten van administratie en bewaring. De kosten zijn als volgt samengesteld: t/m Eenmalige inrichtingskosten Kosten bewaring Kosten administratie I. Algemene kosten Dit betreffen accountantskosten. J. Rentelasten Deze rentelasten zijn ontstaan door kortstondige debetstand op de rekening courant bij KAS Bank. Den Haag, 30 augustus 2013 Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. T.A. van der Kevie Directeur M.M. Braskamp Directeur Beleggingsfondsen Beheer B.V. 9 geen accountantscontrole toegepast

10 3. Overige gegevens Statutaire bepalingen inzake winstbestemming De winstbestemming van de vennootschap is in artikel 19 van de statuten vastgelegd: - De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. - De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aanhouden. Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben geen materiële gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden. Mededeling omtrent accountantsverklaring Op dit tussentijdse bericht heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. Beleggingsfondsen Beheer B.V. 10 geen accountantscontrole toegepast

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE... 3 BELEGGINGSFONDS MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN... 5 ALGEMEEN... 5 VERGUNNING OP

Nadere informatie

Jaarrapport Staal Metaal & Techniek

Jaarrapport Staal Metaal & Techniek Jaarrapport Staal Metaal & Techniek 1 april t/m 31 december 2006 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE STAAL METAAL & TECHNIEK 3 PROFIEL STAAL METAAL & TECHNIEK 4 BELEGGINGSBELEID 7 KERNCIJFERS 9 VERSLAG VAN

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Prospectus Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Ontwikkeling en Bouw Datum 14 januari 2015 Beheerder: Seawind Capital

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 1.1 Belangrijke informatie...3 1.2 Het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen...3 1.3 Waarschuwing...4 1.4 Finles N.V...4

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014 Ostrica Global Active Investment Fund Halfjaarverslag 2014 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE... 3 SAMENGESTELDE HALFJAARCIJFERS 2014... 7 SAMENGESTELDE BALANS PER 30 JUNI 2014... 8 SAMENGESTELDE WINST-EN-VERLIESREKENING

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V.

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Behandeld door A. Groenendijk Referentienummer R&C-FA/1103339/1008072 Doorkiesnummer (070) 3750 202 Faxnummer (070) 3750 987 Datum Inhoud 1 Profiel 1 2

Nadere informatie

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening (bedragen in duizenden euro's) Algemeen Triodos Cultuurfonds NV is een beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal in de zin van artikel 2:76a van

Nadere informatie

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I Vastned Management B.V. Rotterdam Rapport inzake jaarhericht 2013 29 april 2014 flt rapport s gepubliceerd op. en kan worden gedowniond van, de website van de Vennootschap wwwvastned.com Eerr afschrift

Nadere informatie

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS Inhoud 1. Verslag van de beheerder 2 2. Vergelijkend overzicht 4 3. Jaarrekening 2011 5 Balans per 31 december 2011 5 Winst- en verliesrekening over 2011 6

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds Periode 18 december 2012 t/m 31 december 2013 Algemene informatie ASR Europees Vastgoed Basisfonds Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene gegevens 3 Structuur 4 Verslag van de Beheerder 6 Beleggingsbeleid Loyalis

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie