ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12

2 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de winst- en verliesrekening Overige gegevens 12 ABN AMRO Investment Statutair adres Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam Ingeschreven bij het Handelsregister te Amsterdam onder nummer Pagina 2 van 12

3 De directie presenteert hierbij de jaarrekening van ABN AMRO Investment (hierna: ''de Vennootschap'') over de periode 18 december 2012 t/m 31 december Algemeen De Vennootschap is opgericht op 18 december 2012 en is een rechtspersoon naar Nederlands recht. Het doel van de Vennootschap is ondermeer: - Het voeren van het beheer over één of meer beleggingsinstellingen als bedoeld in de Wft; - Het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan beleggingsinstellingen waarover de Vennootschap het beheer voert; - Het oprichten van beleggingsinstellingen zoals bedoeld in de Wft; - Het houden van aandelen van de beleggingsinstellingen waarover de Vennootschap het beheer voert met een maximum van 1 procent (1%) van het geplaatst en uitstaand kapitaal van de beleggingsinstelling. De jaarrekening van de Vennootschap is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Ontwikkelingen gedurende het boekjaar: Activiteiten en opbrengsten Het eerste boekjaar heeft in het teken gestaan van de voorbereidingen op de introductie van de twee eerste Exchange Trade Funds, te weten de ABN AMRO Basic AEX UCITS ETF en de ABN AMRO Basic Euro Stoxx 50 UCITS ETF. Aangezien deze fondsen geïntroduceerd zijn op 6 Februari 2014, zijn er geen opbrengsten gerealiseerd in het eerste boekjaar. Kosten Er zijn geen substantiële uitgaven verantwoord in het eerste boekjaar, omdat de kosten van de voorbereiding op de lancering van de eerste twee fondsen zijn betaald door ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO Markets). Resultaten Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2013 EUR Over het boekjaar eindigend op 31 december 2013 behaalde de Vennootschap een verlies van EUR dat met name wordt veroorzaakt door juridische kosten t.b.v. de prospectus van ABN AMRO Basic Funds N.V. Financiele instrumenten De Vennootschap maakte in het jaar onder verslaggeving geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Toekomstverwachting De komende jaren zal ABN AMRO Investment haar doelstellingen nastreven door meerdere beleggingsfondsen te introduceren. Dit alles in een groeiende markt voor passief beleggen in Europa, waarbij de de structuur van de opgezette beleggingsinstelling volledig past in de huidige tijdsgeest: eenvoudig, transparant, kostenefficiënt, eenvoudig verhandelbaar en met optimalisatie ten aanzien van dividend opbrengsten voor de belegger. Amsterdam, 28 april 2014 A.J.W. Kootstra B. Mantje Pagina 3 van 12

4 BALANS PER 31 DECEMBER 2013, voor winstverdeling (EUR x 1) Note 2013 ACTIVA Vaste activa 1 - Financiële vaste activa Vlottende activa 2 - Overige vorderingen 0 Vooruitbetaalde en nog te 3 ontvangen bedragen - Belastingen 62 - Nog te ontvangen bedragen Liquide middelen - Liquide middelen TOTAAL ACTIVA PASSIVA Eigen vermogen - Aandelenkapitaal Agio reserve Algemene reserve Resultaat lopend boekjaar Vooruitontvangen en nog te betalen bedragen - Nog te betalen kosten Belastingen TOTAAL PASSIVA Pagina 4 van 12

5 WINST- EN VERLIESREKENING (EUR x 1) Baten t/m Interest baten Provisies Lasten - Andere beheerskosten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belastingen Belasting over het resultaat uit gewone bedrijfsvoering RESULTAAT NA BELASTINGEN Pagina 5 van 12

6 TOELICHTING ALGEMEEN Algemeen De Vennootschap is opgericht per 18 december 2012 voor onbepaalde tijd en is gevestigd te Amsterdam. De Vennootschap is een 100% deelneming van ABN AMRO Bank N.V. Doelstelling De Vennootschap heeft ten doel: - Het voeren van het beheer over één of meer beleggingsinstellingen als bedoeld in de Wft; - Het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan beleggingsinstellingen waarover de Vennootschap het beheer voert; - Het oprichten van beleggingsinstellingen zoals bedoeld in de Wft; - Het houden van aandelen van de beleggingsinstellingen waarover de Vennootschap het beheer voert met een maximum van 1 procent (1%) van het geplaatst en uitstaand kapitaal van de beleggingsinstelling. Pagina 6 van 12

7 Jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De Vennootschap is opgenomen in de geconsolideerde cijfers van 31 december 2013 van ABN AMRO Group N.V., gedeponeerd onder nummer bij het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam. De jaarrekening is opgesteld voor de periode t/m omdat de Vennootschap er voor heeft gekozen om het eerste boekjaar een verlengd boekjaar te laten zijn. Aangezien deze jaarrekening een eerste boekjaar betreft, zijn er geen vergelijkende cijfers aanwezig. Deze jaarrekening is opgesteld vóór winstverdeling. Een voorstel voor een eventuele winstverdeling is opgenomen onder het hoofdstuk 'Overige gegevens'. Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen De activa en passiva luiden in euro's en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij hierna een andere grondslag wordt vermeld. Overige vorderingen en nog te ontvangen bedragen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Nog te betalen kosten worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. De baten en lasten zijn verwerkt in het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Belastingen De belasting over het resultaat wordt bepaald op basis van het nominale tarief voor de vennootschapsbelasting, rekening houdend met fiscale faciliteiten en beperkingen. De Vennootschap is opgenomen in de fiscale eenheid van ABN AMRO Group N.V., zowel voor de omzetbelasting als voor de vennootschapsbelasting. Binnen deze fiscale eenheid wordt de belasting verrekend met de moedermaatschappij alsof de vennootschap zelfstandig belastingplichtig is. Pagina 7 van 12

8 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (in EUR * 1 tenzij anders vermeld) 2013 Vaste activa 1 Investering in ABN AMRO Basic Funds N.V Verloopoverzicht: Investering in De investering in ABN AMRO Basic Funds wordt gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Vlottende activa 2 Overige vorderingen Vooruitbetaalde en nog te ontvangen bedragen Deze post is als volgt samengesteld: - Vennootschapsbelasting 0 Belastingen 0 - Nog te ontvangen rente 279 Nog te ontvangen bedragen Liquide middelen Dit betreft de bankrekening aangehouden bij ABN AMRO Bank N.V. Het saldo is direct opvraagbaar. Pagina 8 van 12

9 Aandelenkapitaal Het maatschappelijk kapitaal bedraagt per rapportagedatum EUR en is verdeeld in 250 gewone aandelen, elk met een nominale waarde van EUR per aandeel. Hiervan zijn 250 aandelen geplaatst en volgestort in de vorm van liquide middelen. Op rapportagedatum worden alle aandelen gehouden door ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam. In het boekjaar hebben geen wijzigingen plaatsgevonden. 6 Agio Reserve Dit betreft een kapitaalstorting boven de nominale waarde van het aandelenkapitaal die heeft plaatsgevonden in de vorm van liquide middelen. 7 Algemene Reserve Het verloop van deze post is als volgt: - Saldo per 1 januari 0 - Mutatie vanuit onverdeeld resultaat vorig boekjaar 0 Saldo per 31 december 0 8 Resultaat lopend boekjaar Dit betreft de netto behaalde resultaten over het boekjaar. 9 Nog te betalen kosten - Overige kosten 299 Saldo per 31 december Belastingen Deze post is als volgt samengesteld: - Omzetbelasting Vennootschapsbelasting Saldo per 31 december Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen De Vennootschap is opgenomen in de fiscale eenheid zowel voor de omzetbelasting als voor de vennootschapsbelasting van ABN AMRO Group N.V. en kan derhalve hoofdelijk aansprakelijk worden gehouden voor belastingschulden van alle in deze fiscale eenheid betrokken vennootschappen. Pagina 9 van 12

10 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2013 (EUR x 1) Interest Deze post is als volgt samengesteld: - interestbaten rekening courant 13 Andere beheerskosten Hieronder zijn vermeld de overige kosten uit hoofde van de bedrijfsvoering Deze post is als volgt samengesteld: - Toets AFM Juridische advieskosten Overige algemene beheerskosten Totale andere beheerskosten De salariskosten worden tot betaald door ABN AMRO Bank N.V. Gedurende het boekjaar waren gemiddeld 4 personen werkzaam bij de Vennootschap. Transacties met gelieerde partijen Er hebben zich geen transacties met gelieerde partijen voorgedaan op niet zakelijke grondslag. Pagina 10 van 12

11 14 Belastingen over het resultaat uit gewone bedrijfsvoering De belastingen over het boekjaar zijn berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten of gedeeltelijk niet aftrekbare kosten Amsterdam, 28 april 2014 De directie, - A.J.W. Kootstra - B. Mantje Pagina 11 van 12

12 OVERIGE GEGEVENS Statutaire bepalingen inzake de winstverdeling De winstverdeling vindt plaats overeenkomstig artikel 23 van de statuten waarvan de tekst luidt: 23.1 De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, met inachtneming van de beperkingen volgens de wet De bevoegdheid van de algemene vergadering tot vaststelling van uitkeringen geldt zowel voor uitkeringen ten laste van nog niet gereserveerde winst als voor uitkeringen ten laste van enige reserve, en zowel voor uitkeringen ter gelegenheid van de vaststelling van de jaarrekening als voor tussentijdse uitkeringen Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert de goedkeuring, indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Voorstel voor verdeling van het resultaat. Door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om het netto resultaat als volgt te verdelen: Netto resultaat Voorstel tot dividenduitkering 0 Onttrekking aan de Algemene Reserve Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen omstandigheden of gebeurtenissen bekend die de situatie per balansdatum beïnvloeden. Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina. Pagina 12 van 12

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening 2002. Effectenbank Binck N.V. Amsterdamoor. (voorheen Binck Brokers N.V.)

Jaarrekening 2002. Effectenbank Binck N.V. Amsterdamoor. (voorheen Binck Brokers N.V.) Jaarrekening 2002 Effectenbank Binck N.V. (voorheen Binck Brokers N.V.) Amsterdamoor Colofon Jaarreke Uitgave Effectenbank Binck N.V. Vijzelstraat 20 1017 HK Amsterdam Jaarrekeningen Exemplaren van deze

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening (bedragen in duizenden euro's) Algemeen Triodos Cultuurfonds NV is een beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal in de zin van artikel 2:76a van

Nadere informatie

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE... 3 BELEGGINGSFONDS MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN... 5 ALGEMEEN... 5 VERGUNNING OP

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS Inhoud 1. Verslag van de beheerder 2 2. Vergelijkend overzicht 4 3. Jaarrekening 2011 5 Balans per 31 december 2011 5 Winst- en verliesrekening over 2011 6

Nadere informatie

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014 Ostrica Global Active Investment Fund Halfjaarverslag 2014 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE... 3 SAMENGESTELDE HALFJAARCIJFERS 2014... 7 SAMENGESTELDE BALANS PER 30 JUNI 2014... 8 SAMENGESTELDE WINST-EN-VERLIESREKENING

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2013

Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2013 Commodity Discovery Fund Jaarrekening over het boekjaar 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de beheerder 4 Kerncijfers 6 Jaarrekening 2013 7 Balans per 31 december 2013 8 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Prospectus Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Ontwikkeling en Bouw Datum 14 januari 2015 Beheerder: Seawind Capital

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V.

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Behandeld door A. Groenendijk Referentienummer R&C-FA/1103339/1008072 Doorkiesnummer (070) 3750 202 Faxnummer (070) 3750 987 Datum Inhoud 1 Profiel 1 2

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen. Halfjaarverslag 2014

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen. Halfjaarverslag 2014 Augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief Beheer

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V.

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V. BASIS PROSPECTUS Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Inhoudsopgave Allianz Paraplufonds N.V. Belangrijke informatie 3 Algemeen 5 Inleiding 5 Doelstelling 6 Beleggingsbeleid 6 Risicoprofiel 7 Beleggersprofiel

Nadere informatie