Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011"

Transcriptie

1 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

2 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht 7 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen 8 Toelichting op de balans 10 Toelichting op de winst-en-verliesrekening 13

3 VERSLAG VAN DE DIRECTIE Hierbij bieden wij u het halfjaarbericht aan van Safe Harbour Fund Management B.V. van het boekjaar Activiteiten Safe Harbour Fund Management B.V. heeft ten doel het optreden als beheerder van beleggingsfondsen in de zin van de Wet op het financieel toezicht ("Wft") en alles te doen wat daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Op 3 september 2009 heeft Safe Harbour Fund Management B.V, een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten verkregen conform artikel 2:65 van de Wft. De beheerder Safe Harbour Fund Management B.V. heeft werkzaamheden uitbesteed aan Stichting Bewaarbedrijf HEK European Value Fund en Stichting Bewaarbedrijf Hermes II. De belangrijkste taken en bevoegdheden van de bewaarder zijn: het behartigen van de belangen van de participanten; het ten behoeve van de participanten fungeren als juridisch eigenaar van de bezittingen van het fonds, waarbij de activa van een fonds gescheiden gehouden worden van het vermogen van de bewaarder; het er op toezien dat het vermogen van een fonds wordt beheerd in overeenstemming met wat daarover in het prospectus en in de voorwaarden van beheer en bewaring is bepaald; het er op toezien dat de uitgaande geldstromen van een fonds overeenkomen met daadwerkelijke gemaakte kosten, en dat uittredende participanten een correcte vergoeding ontvangen; het controleren of toetredende participanten het juiste aantal participaties ontvangen. Daarnaast heeft de beheerder werkzaamheden, die onder zijn verantwoordelijkheid blijven, uitbesteed aan administrateur Circle Investment Support Services B.V. De administrateur heeft als belangrijkste taken:» het voeren van de financiële- en beleggingsadministratie van een fonds het berekenen van de netto-vermogenswaarde van een fonds het bijhouden van het participantenregister van een fonds. -1-

4 Beheerde beleggingsfondsen Per 30 juni 2010 is Safe Harbour Fund Management B.V, beheerder van de volgende fondsen: HEK European Value Fund HEK American Value Fund» HEK Asian Value Fund Fundament Bond Fund Alternative Harbour Fund, Alle genoemde fondsen zijn open-end beleggingsfondsen voor gemene rekening. Deze fondsen zijn aangemeld bij AFM De ontwikkeling gedurende de verslagperiode en de resultaten Fondsen onder de aandacht brengen bij een breder publiek: Er zijn grote inspanningen gedaan om de fondsen en beleggingsmethodiek bij een groter publiek onder de aandacht te brengen. Variërend van diverse columns en bijdrages aan radioprogramma's tot advertentiecampagnes in gedrukte en onlinemedia. De kosten ad ,- van deze inspanningen kwamen ten laste van de vennootschap. Door een combinatie van moeilijke omstandigheden op de financiële markten en een afwachtende houding bij beleggers bedroegen de resultaten in het eerste halfjaar van uit hoofde van het beheer van de verschillende fondsen. Deze opbrengsten bestonden uit management fees. Financiële instrumenten en risico's Safe Harbour Fund Management B.V. heeft in 2011 geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten en heeft geen of nauwelijks enig prijs- of liquiditeitsrisico gelopen. Kredietrisico wordt slechts beperkt gelopen: liquide middelen worden bij Nederlandse kredietinstellingen uitgezet.

5 Safe Harbour Fund Management B.V, Vooruitzichten en doelstellingen Gegeven de grote onzekerheden op de financiële markten is het niet de verwachting dat het resultaat over 2011 dat van 2010 zal overtreffen. De activiteiten om het fonds onder de aandacht te brengen zullen naar verwachting in de tweede helft van 2011 beperkter zijn. De aandelenfondsen bieden beleggers de mogelijkheid om te profiteren van een herstel. Het Fundament Bond Fund kan beleggers tegen lage kosten bescherming bieden tegen fluctuaties op de financiële markten. Daarnaast kan het Alternative Harbour Fund zijn toegevoegde waarde bewijzen als aandelenmarkten en obligatiemarkten minder presteren. De doelstelling voor 2011 is en blijft om de door Safe Harbour Fund Management B.V. beheerde fondsen onder de aandacht te brengen van een groot beleggend publiek. 's-gravenhage, 16 augustus 2011 Directie Safe Harbour Fund Management B.V.

6 HALFJAARREKENING -4-

7 BALANS PER 30 JUNI 2011 (voor winstbestemming) Actief Vlottende activa Vorderingen Vennootschapsbelasting Overige vorderingen en overlopende activa 21, Liquide middelen Totaal

8 Passief Eigen vermogen Gestort en opgevraagd kapitaal Agioreserve Algemene reserve Resultaat verslagperiode Kortlopende schulden Vennootschapsbelasting Overige schulden en overlopende passiva Totaal

9 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 1 e HALFJAAR e halfjaar Netto-omzet , Overige bedrijfskosten ,655 Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financieel resultaat Resultaat voor belastingen Belastingen Resultaat na belastingen

10 Safe Harbour Fund Management B,V, KASSTROOMOVERZICHT (volgens de indirecte methode) 1 half laar Resultaat na belastingen Veranderingen in werkkapitaal: Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden -1, , Kasstroom uit operationele activiteiten Uitgekeerd dividend Mutatie geldmiddelen Liquide middelen per 1 januari Liquide middelen eind saldo

11 TOELICHTING ALGEMENE EN WAARDERINGSGRONDSLAGEN De halfjaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht (Wft). Algemeen De vennootschap heeft als doel: a. het optreden als (directielid van de) beheerder van, respectievelijk het (mede-)voeren van de directie over beleggingsinstellingen als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht, waaronder begrepen beleggingsinstellingen die onder de Vrijstellingsregeling Wft vallen; a. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van en het toezicht houden op andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook; b, het verstrekken en aangaan van geldleningen, het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen; d. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en rechtspersonen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden, alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van de verslagperiode met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in de periode waarin de diensten zijn verricht. Verliezen en risico's die hun oorsprong voor het einde van de verslagperiode vinden, worden in acht genomen als zij voor het opmaken van de halfjaarrekening bekend zijn geworden. Netto-omzet De netto-omzet betreft de opbrengst van de in de verslagperiode aan de fondsen geleverde diensten na aftrek van kortingen.

12 Kosten Kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben, Financieel resultaat De op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten zijn verantwoord onder het financieel resultaat ongeacht of deze hebben geleid tot een ontvangst of uitgave. Belastingen De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekeninghoudend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare kosten. GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. -9-

13 TOELICHTING OP DE BALANS (Bedragen in euro's) Actief Vlottende activa Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa Prestatievergoedingen Beheervergoedingen Te vorderen rente Overige vorderingen Prestatievergoedingen bestaan uit een percentage van de stijging van de netto-vermogenswaarde van de fondsen per jaareinde rekening houdend met toevoegingen en onttrekkingen. Recht daarop ontstaat eerst als de netto-vermogenswaarde per jaareinde hoger is dan deze waarde op 31 december van het voorafgaande jaar. Beheervergoedingen bestaan uit een promillage van de netto-vermogenswaarde van de fondsen per einde van iedere kalendermaand Liquide middelen ABN AMRO Bank N.V Moneyou

14 Passief Eigen vermogen Geplaatst kapitaal 25,000 gewone aandelen nominaal 1,00 25, Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 125,000. De geplaatste aandelen zijn in handen van: F.E. Huibers Holding B.V, 10,750 (43%) J.W.E. Rempt Holding B.V (28,5%) D.P. Geerken Holding B.V (28,5%) Agioreserve Op 25 juni 2009 hebben de aandeelhouders tezamen een vrijwillige agiostorting verricht van Op basis van de Wet op het financieel toezicht dient het eigen vermogen van een beheerder, zijnde een rechtspersoon die het beheer voert over één of meerdere beleggingsinstellingen een minimumvermogen te hebben van Algemene reserve Balans per 1 januari O Resuitaatbestemming voorgaand boekjaar Uitgekeerde dividenden Balans

15 Safe Harbour Fund Management B.V, Resultaat verslagperiode Balans per 1 januari 1.498, Resultaat verslagperiode Resultaatbestemming voorgaand boekjaar Balans Kortlopende schulden Vennootschapsbelasting Balans per 1 januari Verschuldigde over de verslagperiode Betaald op aanslagen Balans Overige schulden en overlopende passiva Kosten toezicht AFM Accountantskosten Administratiekosten Bankkosten Overige schulden

16 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERL1ESREKENING (Bedragen in euro's) Netto-omzet De netto-omzet wordt gevormd door in rekening gebrachte beheer- respectievelijk prestatievergoedingen bij open-end beleggingsfondsen: 1 e halfjaar Beheervergoedingen ,630 Prestatievergoedingen Beheervergoedingen bestaan uit een promillage van de netto-vermogenswaarde van de fondsen per einde van iedere kalendermaand. Prestatievergoedingen bestaan uit een percentage van de stijging van de netto-vermogenswaarde van de fondsen per jaareinde rekening houdend met toevoegingen en onttrekkingen. Recht daarop ontstaat eerst als de netto-vermogenswaarde per jaareinde hoger is dan deze waarde op 31 december van het voorafgaande jaar. De beheervergoedingen zijn per fonds als volgt nader te specificeren: 1 e halfjaar HEK European Value Fund HEK American Value Fund HEK Asian Value Fund Alternative Harbour Fund Fundament Bond Fund

17 Safe Harbour Fund Management B.V, De prestatievergoedingen zijn per fonds als volgt nader te specificeren: 1 e halfjaar HEK European Value Fund HEK American Value Fund - 893,006 HEK Asian Value Fund - Alternative Harbour Fund Bedrijfslasten Personeel Bij de vennootschap waren gedurende het boekjaar geen werknemers in dienst. 1 e halfjaar Overige bedrijfskosten Kosten databestanden met beursinformatie Kosten toezicht AFM Reclame-en advertentiekosten voor beleggingsfondsen Juridische advieskosten inzake prospecti beleggingsfondsen Accountantskosten Administratiekosten Diverse kosten Honoraria accountant In overeenstemming met artikel 382a BW dient de ten laste van de rechtspersoon gebrachte honoraria opgegeven te worden. 1* halfjaar Onderzoek van de jaarrekening 3, Onderzoek jaarrekening voorgaand jaar O 4,

18 1* halfjaar Financiële resultaten Financiële baten Rente Moneyou Financiële lasten Rente-en bankkosten Rente Belastingdienst Belastingen Het belastbaar bedrag over 2011 (2010) is als volgt berekend: Resultaat voor belastingen = belastbaar bedrag De hierover berekende vennootschapsbelasting bedraagt: 20,0% over ,0% over (25,5% over ) , Aldus opgemaakt te Den Haag, 16 augustus 2011 De directie, F.E. Huibers Holding B.V J.W.E. Rempt Holding B.V. D.P. Geerken Holding B.V. -15-

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag 2009. Delta Lloyd Asset Management N.V. Amsterdam

Financieel halfjaarverslag 2009. Delta Lloyd Asset Management N.V. Amsterdam Financieel halfjaarverslag 2009 Delta Lloyd Asset Management N.V. Amsterdam Inhoud Directieverslag... 3 Jaarrekening... 4 Balans per 30 juni 2009... 5 Winst- en -verliesrekening over eesrte halfjaar 2009...

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag 2010. Delta Lloyd Asset Management N.V. Amsterdam

Financieel halfjaarverslag 2010. Delta Lloyd Asset Management N.V. Amsterdam Financieel halfjaarverslag 2010 Delta Lloyd Asset Management N.V. Amsterdam Inhoud Directieverslag... 3 Jaarrekening... 5 Balans per 30 juni 2010... 6 Winst- en -verliesrekening over eerste halfjaar 2010...

Nadere informatie

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE... 3 BELEGGINGSFONDS MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN... 5 ALGEMEEN... 5 VERGUNNING OP

Nadere informatie

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Algemene gegevens 3 Directieverslag 4 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen 7 Toelichting op de balans 9 Toelichting op de

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2012 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Jaarverslag Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 2012

Jaarverslag Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Bericht van de Raad van Commissarissen 3 3. Verslag van de directie 4 4. Jaarrekening 8 4.1 Balans 9 4.2 Winst-en-verliesrekening 10 4.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

HEK AMERICAN VALUE FUND

HEK AMERICAN VALUE FUND prospectus HEK AMERICAN VALUE FUND een open-end beleggingsfonds gevestigd te s Gravenhage 30-9-2013-1 - INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inhoud Pagina Definities 3 Belangrijke informatie 5 Profiel belegger 6 1

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Brand New Day Vermogensbeheer NV

Jaarverslag 2009. Brand New Day Vermogensbeheer NV Jaarverslag 2009 Brand New Day Vermogensbeheer NV Inhoud Directieverslag 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2009 3-4 Winst- en verliesrekening over de periode 13 maart 2009 tot en met 31 december 2009

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V.

ThinkCapital Asset Management B.V. Publicatieverslag 2012 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 2 Jaarrekening 6 Balans per 31 december 2012 6 Toelichting op de vennootschappelijke balans en winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. HALFJAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Kerncijfers 3 2. Verslag van de Beheerder

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen. Halfjaarverslag 2014

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen. Halfjaarverslag 2014 Augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief Beheer

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2009 6 2 Overzicht van het totaalresultaat 2009

Nadere informatie

H a l f j a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Antaurus Europe Fund

H a l f j a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Antaurus Europe Fund H a l f j a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Antaurus Europe Fund Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Antaurus Europe Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Halfjaarrekening 2008 8 Balans 9

Nadere informatie