Safe Harbour Fund Management B.V. inzake. jaarrekening 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Safe Harbour Fund Management B.V. inzake. jaarrekening 2013"

Transcriptie

1 Safe Harbour Fund Management B.V. inzake jaarrekening

2 Safe Harbour Fund Management INHOUDSOPGAVE Bladnr. Verslag van directie 3 JAARREKENING Balans per 31 december Winst-en-verliesrekening over Kasstroomoverzicht over Toelichting op de jaarrekening 10 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de winst-en-verliesrekening over OVERIGE GEGEVENS Statutaire regeling omtrent de resultaatbestemming 18 Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum 18 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 19 2

3 Safe Harbour Fund Management B.V. VERSLAG VAN DE DIRECTIE Hiebij bieden wij u het jaarverslag aan van Safe Harbour Fund Management B.V. over het boekjaar ACTIVITEITEN Safe Harbour Fund Management B.V. heeft ten doel het optreden als beheerder van beleggingsfondsen in de zin van de Wet op het financieel toezicht ("Wft") en alles te doen wat daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Op 3 september 2009 heeft Safe Harbour Fund Management B.V. een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten verkregen conform artikel 2:65 van de Wft. De beheerder Safe Harbour Fund Management B.V. heeft de volgende werkzaamheden uitbesteed aan Stichting Bewaarbedrijf HEK European Value Fund en Stichting Bewaarbedrijf Hermes II: het behartigen van de belangen van PartIcipanten; het ten behoeve van participanten fungeren als juridisch eigenaar van de bezittingen van de fondsen, waarbij de activa van een fonds gescheiden gehouden worden van het vermogen van de bewaarder. het er op toezien dat het vermogen van een fonds wordt beheerd in overeenstemming met wat daarover in het prospectus en in de voorwaarden van beheer en bewaring is bepaald; het er op toezien dat de uitgaande geldstromen van een fonds oveeenkomen met daadwerkelijke gemaakte kosten, en dat uittredende participanten een correcte vergoeding ontvangen. Daarnaast heeft de beheerder de volgende werkzaamheden uitbesteed aan FundShare Administrator B.V. (tot 30 september 2013: Circle Investment Support Services B.V.): het voeren van financiële- en beleggingsadministratie van een fonds; het berekenen van de netto-vermogenswaarde van een fonds; het bijhouden van het participantenregister van een fonds. De vennootschap had gedurende het boekjaar geen personeel in dienst. De toezichthouder van het fonds is Van de Kamp & Co B.V., de toezichthouder is aangewezen door de beheerder en onafhankelijk van de beheerder en is belast met het toezicht op de naleving van de Fund Governance. De stand van de regelgeving wordt actief gemonitord door de compliance officer in overleg met de onafhankelijk toezichthouder. In het bijzonder is aandacht besteed aan de AIFMD, Per 22 juli 2013 is de Wet op het financieel toezicht gewijzigd als gevolg van de implementatie van de richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (de zogenaamde Alternative Investments Fund Managers Directive of AIFMD ) in de Wet op het financieel toezicht. Naar aanleiding van deze wijziging per 22 juli 2013 heeft de Vennootschap gebruik gemaakt van de mogelijkheid geboden door artikel VII lid 3 van de Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht d.d. 12 juni 2013 om uiterlijk tot en met 21 juli 2014 het zogenaamde overgangsregime toe te passen. Dit betekent dat uiterlijk tot en met 21 juli 2014 de tekst en bepaling van de Wet op het financieel toezicht, zoals geldend per 21 juli 2013, toegepast mogen worden door de Vennootschap. Er hebben zich geen overtredingen voorgedaan. 3

4 Safe Harbour Fund Management B.V. BEHEERDE BELEGGINGSFONDSEN Per 31 december 2013 is Safe Harbour Fund Management B.V. beheerder van de volgende fondsen: HEK European Value Fund; HEK American Value Fund; HEK Asian Value Fund; Fundament Bond Fund en Alternative Harbour Fund. Alle genoemden fondsen zijn open-end beleggingsfondsen voor gemene rekening. Deze fondsen zijn aangemeld bij AFM. DE ONTWIKKELING GEDURENDE HET BOEKJAAR EN DE RESULTATEN Het afgelopen boekjaar is het beheerd vermogen van Safe Harbour Fund Management B.V. gedaald als gevolg van uitschrijvingen in de beheerde fondsen. De onderneming heeft echter nog voldoende liquiditeit ter waarborging van de continuïteit alsmede dat op basis van de huidige vermogenspositie de onderneming voldoende solvabel is. Er zijn aanzienlijke inspanningen gedaan om de fondsen en beleggingsmethodiek bij een groter publiek onder de aandacht te brengen. Dit is gedaan door middel van het genereren van free publicity Medio 2013 heeft de onderneming haar participaties in American value en European value van de hand gedaan. Hierover heeft zij in 2013 een resultaat van EUR 28 duizend behaald. Door een afwachtende houding bij beleggers bedroegen de resultaten in ,-,- uit hoofde van het beheer van de verschillende fondsen. De inkomsten bestonden uit management fees. In 2012 bedroegen de resultaten ,- FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN RISICO'S Safe Harbour Fund Management B.V. heeft in 2013 geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten en heeft geen of nauwelijks enig prijs- of liquiditeitsrisico gelopen. Kredietrisico wordt slechts beperkt gelopen aangezien liquide middelen bij Nederlandse kredietinstellingen uitgezet worden. VOORUITZICHTEN EN DOELSTELLINGEN Gegeven het verbeterende sentiment bij het beleggend publiek is het de verwachting dat in absolute zin het resultaat over 2014 dat van 2013 licht zal overtreffen. De activiteiten om de fondsen onder de aandacht te brengen zullen naar verwachting beperkt zijn. De fondsen, HEK European Value Fund, HEK Asian Value Fund en HEK American Value Fund bieden beleggers de mogelijkheid om te profiteren van doorzettend herstel van de financiële markten. Het Fundament Bond Fund biedt beleggers tegen lage kosten toegang tot een breed gespreide obligatie portefeuille bescherming bieden tegen fluctuaties op de financiële markten. Daarnaast kan het Alternative Harbour Fund zijn toegevoegde waarde bewijzen als aandelenmarkten en obligatiemarkten minder presteren. 4

5 Safe Harbour Fund Management B.V. De Vennootschap is volledig met eigen vermogen gefinancierd en dit zal naar verwachting in de komende jaren ook zo blijven. Voor het komende jaar worden geen investeringen verwacht. Den Haag, 30 april 2014 Directie Safe Harbour Fund Management B.V. 5

6 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (nà winstbestemming) A C T I V A 31 december december 2012 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Software VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Belastingen en sociale premies Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen

7 P A S S I V A 31 december december 2012 EIGEN VERMOGEN Geplaatst aandelenkapitaal Reserves Agioreserve Overige reserves KORTLOPENDE SCHULDEN Belastingen en sociale premies Overige schulden

8 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER NETTO OMZET Netto omzet Overige opbrengsten BEDRIJFSKOSTEN Afschrijvingen Overige bedrijfskosten Som der bedrijfskosten FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 13 Rentebaten Rentelasten Uitkomst der financiële baten en lasten RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN Vennootschapsbelasting RESULTAAT NÀ BELASTINGEN

9 KASSTROOMOVERZICHT OVER Resultaat nà belastingen Afschrijvingen op immateriële vaste activa Cashflow Mutatie werkkapitaal (exclusief liquide middelen); Vorderingen Effecten Kortlopende schulden A. Operationele kasstroom Investeringen in immateriële vaste activa B. Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten Dividenduitkering C. Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie liquide middelen (A+B+C) Liquide middelen begin boekjaar Liquide middelen ultimo boekjaar

10 TOELICHTING OP DE JAARREKENING Algemeen Activiteiten De vennootschap, statutair gevestig te Den Haag, is opgericht op 24 april Het eerste verslagjaar is geëindigd op 31 december De activiteiten van de Vennootschap, bestaan uit het voeren van beheer van en directie over een vijftal beleggingsfondsen (hierna: de Fondsen ), te weten - HEK European Value Fund; - HEK American Value Fund; - HEK Asian Value Fund; - Alternative Harbour Fund en - Fundament Bond Fund. AIFMD-overgangsjaar Een beheerder die op 21 juli 2013 bevoegd in het kader van zijn beroep of bedrijf in Nederland alternatieve beleggingsinstellingen beheert, kan gebruik maken van een overgangsjaar. Aangezien de Beheerder op 21 juli 2013 al in het bezit was van een Wft-vergunning, houdt het overgangsjaar in dat de Wft-vergunning op 22 juli 2014 van rechtswege overgaat in een AIFMD-vergunning. Voor deze jaarrekening zijn de bepalingen van de oude Wft toegepast. De Beheerder was reeds in het bezit van een vergunning voor het beheren van beleggingsinstelling zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht voor 21 juli Per 22 juli 2013 is de Wet op het financieel toezicht gewijzigd als gevolg van de implementatie van de richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (de zogenaamde Alternative Investments Fund Managers Directive of AIFMD ) in de Wet op het financieel toezicht. Naar aanleiding van deze wijziging per 22 juli 2013 heeft de Beheerder van de Fondsen gebruik gemaakt van de mogelijkheid geboden door artikel VII lid 3 van de Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht d.d. 12 juni 2013 om uiterlijk tot en met 21 juli 2014 het zogenaamde overgangsregime toe te passen. Dit betekent dat uiterlijk tot en met 21 juli 2014 de tekst en bepaling van de Wet op het financieel toezicht, zoals geldend per 21 juli 2013, toegepast mogen worden door het Fonds. Het toepassen van het overgangsregime heeft tot gevolg dat deze jaarrekening ook is opgesteld overeenkomstig de Wet op het financieel toezicht geldend per 21 juli 2013 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Algemeen De jaarrekening is opgesteld naar de grondslag van historische kosten met inachtneming van de wettelijke bepalingen, zoals opgenomen in Titel 9 BW2 en het besluit Modellen Jaarrekening. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijk verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 10

11 Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar het Fonds zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde Vreemde valuta Functionele valuta De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische omgeving waarin de Vennootschap haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro s (EUR); de euro is zowel de functionele als de presentatievaluta van de Vennootschap Valuta-omrekeningsgrondslagen Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum. Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de winst-en-verliesrekening. Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum (of de benaderde koers). Niet-monetaire activa die volgens de actuele waarde worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden omgerekend tegen de wisselkoers op het moment waarop de actuele waarde wordt bepaald. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Eventuele herziening van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafprijzen onder aftrek van 20% afschrijvingen per jaar, die tijdsevenredig worden toegepast. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, indien nodig neemt de vennootschap een voorziening voor oninbaarheid op. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en worden gewaardeerd tegen de nominale waarden. Kortlopende Schulden De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 11

12 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Netto-omzet De netto-omzet betreft de opbrengst van de in het verslagjaar aan de fondsen geleverde diensten. Kosten Kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Vennootschapsbelasting De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is. Grondslagen voor het overzicht van de kasstromen Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide midddelen. 12

13 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 A C T I V A 1. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Samengesteld als volgt: Boekwaarde per 1 januari 0 0 Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Bestaande uit: Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Afschrijving vindt plaats op basis van 20% per jaar. VORDERINGEN 2. VENNOOTSCHAPSBELASTING Bestaande uit: Balans per 1 januari Verschuldigde vennootschapsbelasting lopende boekjaar Betaald / (ontvangen) op aanslagen Balans per 31 december

14 3. OVERIGE VORDERINGEN Samengesteld als volgt: Beheervergoedingen Overige vorderingen Beheervergoedingen bestaan uit een wisselend promillage van de netto-vermogenswaarde van de fondsen per einde van iedere kalendermaand. De vennootschap heeft jaarlijks recht op prestatievergoeding(en) mits er positieve prestaties in de beheerde fondsen zijn. De gecombineerde prestaties over de boekjaren 2012 en 2013 waren negatief waardoor geen prestatievergoeding door de beheerde fondsen is ontstaan en uitbetaald. 4. LIQUIDE MIDDELEN Te specificeren als volgt: Deutsche Bank N.V Moneyou De liquide middelen zijn allen direct opeisbaar. P A S S I V A 5. GEPLAATST AANDELENKAPITAAL Als vorig jaar en bestaande uit: Maatschappelijk kapitaal Aandelen in portefeuille Gestort en opgevraagd kapitaal De vennootschap is opgericht bij akte dd. 24 april Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ,--, bestaande uit aandelen van elk nominaal 1,--. Bij oprichting zijn aandelen geplaatst en volgestort ( ,-- nominaal) De geplaatste aandelen zijn in handen van: F.E. Huibers Holding B.V (60,14%) D.P. Geerken Holding B.V (39,86 %) 14

15 6. AGIORESERVE Bestaande uit: Stand per 31 december Op 25 juni 2009 hebben de aandeelhouders tezamen een vrijwillige agiostorting verricht van ,--. Op basis van de Wet op het financieel toezicht dient het eigen vermogen van een beheerder, zijnde een rechtspersoon die het beheer voert over één of meerdere beleggingsinstellingen een minimumvermogen te hebben van , OVERIGE RESERVES Bestaande uit: Stand per 1 januari Netto winst 2013/ Dividenduitkering 2013/ Stand per 31 december Dividenduitkering De Algemene vergadering van Aandeelhouders heeft op 27 september 2013 een interimdividend uitgekeerd van ,--. Op 1 november 2013 is een interimdividend uitgekeerd van , OVERIGE SCHULDEN Samengesteld als volgt: Accountantskosten Overige schulden

16 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER NETTO OMZET Percentage per maand HEK European Value Fund 0,15% Hek American Value Fund 0,15% Hek Asian Value Fund 0,15% Fundament Bond Fund 0,03% Extra fee over Beheervergoedingen Beheervergoedingen bestaan uit een promillage van de netto-vermogenswaarde van de fondsen per einde van iedere kalendermaand. Prestatievergoedingen bestaan uit een percentage van de stijging van de netto-vermogenswaarde van de fondsen per jaareinde rekening houdend met toevoegingen en onttrekkingen. Recht daarop ontstaat eerst als de netto-vermogenswaarde per jaareinde hoger is dan deze waarde op 31 december van het voorafgaande jaar. Er is bepaald om in 2012 en 2013 geen beheervergoeding in rekening te brengen bij het Alternative Harbour Fund. 10. OVERIGE OPBRENGSTEN Gerealiseerd transactieresultaat Personeel In 2013 waren geen bezoldigde werknemers bij de vennootschap in dienstbetrekking werkzaam (2012: nihil). 11. AFSCHRIJVINGEN Software OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN Kosten databestanden met beursinformatie Accountantskosten controle van de jaarrekening Overige accountans- en administratiekosten Kosten toezicht AFM en Nederlandse Bank Reclame- en advertentiekosten Juridische advieskosten inzake beleggingsfondsen Overige kosten De kosten voor databestanden met beursinformatie betreft een abonnement op de actuele wereldinformatie voor beleggers. De kosten van de AFM zijn in 2010 onterecht verantwoord. Deze kosten waren voor de beheerde fondsen en dit is in 2012 gecorrigeerd. In april 2013 is de vordering voldaan 16

17 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN Rentebaten Ontvangen bankrente Rentelasten Heffingsrente belastingdienst Provisie effecten Bankrente en bankkosten Uitkomst der financiële baten en lasten VENNOOTSCHAPSBELASTING De berekening van de over 2013 verschuldigde vennootschapsbelasting is als volgt: Resultaat vóór belastingen Fiscale correcties Investeringsaftrek à 28% van , Belastbaar bedrag Vennootschapsbelasting 2013 Verschuldigd à 20% over Verschuldigd à 25% over " De aanslagen vennootschapsbelasting zijn definitief opgelegd tot en met het jaar GELIEERDE PARTIJEN F.E. Huibers Holding B.V. en D.P. Geerken Holding B.V. zijn de enig aandeelhouders en daardoor gelieerd met de onderneming. De enige transactie die heeft plaatsgevonden tussen deze partijen is de dividenduitkering en deze transactie heeft marktconform plaatsgevonden Den Haag, 30 april 2014 F.E. Huibers Holding B.V. D.P. Geerken Holding B.V. 17

18 OVERIGE GEGEVENS Statutaire regeling omtrent de winstbestemming Artikel 21 van de statuten luidt: 1. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders. 2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders slechts uitkeringen doen van winst voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden 3. Uitkering van de winst geschiedt eerst na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. 4. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen of certificaten daarvan, die de vennootschap in haar kapitaal als volledig daartoe gerechtigde houdt of waarop zij een recht van vruchtgebruik heeft, niet mee. 5. De vennootschap mag tussentijds slechts winstuitkeringen doen, indien aan het vereiste van lid 2 is voldaan. Tot de uitkering van een interim-dividend wordt besloten door de algemene vergadering van aandeelhouders. 6. Dividenden zijn betaalbaar één maand na de vaststelling behoudens verleningen van deze termijn door de algemene vergadering van aandeelhouders, op de wijze als door het bestuur\ te bepalen. 7. Dividenden waarover niet is beschikt binnen vijf jaren na de dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld, vervallen aan de vennootschap. Dividenduitkering De Algemene vergadering van Aandeelhouders heeft op 27 september 2013 een interimdividend uitgekeerd van ,--. Op 1 november 2013 is een interimdividend uitgekeerd van ,--. Resultaatbestemming 2013 Vooruitlopend op een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders wordt voorgesteld om de winst over 2013 toe te voegen aan de overige reserves. Met genoemd voorstel is in de jaarrekening 2013 reeds als zodanig rekening gehouden. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant De controleverklaring is opgenomen op de volgende bladzijde. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Er hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan na balansdatum. 18

19 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Safe Harbour Fund Management B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening over 2013 van Safe Harbour Fund Management B.V, te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de winst-en-verliesrekening over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van de directie De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het verslag van de directie, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en Wet op het financieel toezicht. De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als zij noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het inrichten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Safe Harbour Fund Management B.V, per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en Wet op het financieel toezicht. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het verslag van de directie, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het verslag van de directie, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Amstelveen, 30 april 2014 KPMG Accountants N.V. E.H.R. Schuit RA 19

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Algemene gegevens 3 Directieverslag 4 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen 7 Toelichting op de balans 9 Toelichting op de

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V.

Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V. Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V. Inhoud Directieverslag 2 Jaarrekening 2013 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht 7 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. JAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Website: www.annexum.nl AIFMD Bewaarder SGG Depositary B.V. Claude

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2012 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam

Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam Inhoudsongave Verslag van de Directie 2 Jaarrekening 2014 3 Balans per 31 december2014 4 Winst-en-verilesrekening over 2014 5 Toellchting

Nadere informatie

Jaarverslag Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 2012

Jaarverslag Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Bericht van de Raad van Commissarissen 3 3. Verslag van de directie 4 4. Jaarrekening 8 4.1 Balans 9 4.2 Winst-en-verliesrekening 10 4.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014

TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014 TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014 2 TKPI Savings Fund Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie 3 2 Profiel 5 3 Kerncijfers 8 4 Verslag van de beheerder 11 4.1 Verslag 2014 12 4.2 Gebruik financiële

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Edisonweg 5 8501 XG Joure Postbus 88 8500 AB Joure. T 0513 489 888 F 0513 489 800 E info@hzpc.com

JAARVERSLAG. Edisonweg 5 8501 XG Joure Postbus 88 8500 AB Joure. T 0513 489 888 F 0513 489 800 E info@hzpc.com JAARVERSLAG vereniging HZPC 2011 2012 Edisonweg 5 8501 XG Joure Postbus 88 8500 AB Joure T 0513 489 888 F 0513 489 800 E info@hzpc.com colleges Bestuur J.P. Lindenbergh, voorzitter Wehe den Hoorn G. Koolhaas,

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2009 6 2 Overzicht van het totaalresultaat 2009

Nadere informatie

Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2013

Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2013 Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2013 Directie F.W.H. van Beuningen (Nellestein Management BV) M. Hartog (Cassaforte BV) A.C. Kruize-Schuitemaker (Happy Acres BV) Raad van Commissarissen C.J. van

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Inhoudsopgave Kerngegevens Profiel Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President Jaarrekening 2010 Overige gegevens

Inhoudsopgave Kerngegevens Profiel Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President Jaarrekening 2010 Overige gegevens FONDS VOOR GEMENE REKENING HOMBURG DE PRESIDENT Jaarrapport 2010 1 Inhoudsopgave Kerngegevens 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President 5 Jaarrekening 2010

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V.

ThinkCapital Asset Management B.V. Publicatieverslag 2012 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 2 Jaarrekening 6 Balans per 31 december 2012 6 Toelichting op de vennootschappelijke balans en winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie