Stichting Bewaarder Robeco

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Bewaarder Robeco"

Transcriptie

1 Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013

2 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar 2 Maatregelen van interne controle en procedures voor het vaststellen van risico s 2 Vooruitzichten Jaarrekening Balans 5 Staat van baten en lasten 5 Grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat 6 Toelichting op de balans 7 Toelichting op de staat van baten en lasten 8 Overige gegevens 9 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 10

3 ALGEMENE INFORMATIE Het Bestuur M.A. Prinsze J. Scheffer Adres Stichting Bewaarder Robeco Coolsingel AG Rotterdam Nederland Telefoon

4 VERSLAG VAN HET BESTUUR Algemeen De activiteiten van Stichting Bewaarder Robeco (de Bewaarder ) bestaan uit het ten titel van bewaring in eigendom verwerven van activa van onder toezicht staande beleggingsfondsen. De in bewaring gegeven activa wordt ten behoeve van derden, de participanten, bewaard en de verbonden rechten aan de in bewaring gegeven activa wordt uitgeoefend in overeenstemming met de voorwaarden voor beheer en bewaring van de desbetreffende beleggingsfondsen. De daadwerkelijke bewaring van effecten is uitbesteed aan externe custodians. Het doel van de Bewaarder is niet gericht op het maken van winst. Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar In 2013 is de Bewaarder gestopt als bewaarder voor één beleggingsfonds wegens liquidatie van het desbetreffende beleggingsfonds. In de toelichting op de balans is een lijst van de beleggingsfondsen opgenomen waarvoor de Bewaarder als zodanig optreedt per 31 december Gedurende 2013 omvatte de taken van de Bewaarder onder meer: Het op eigen naam bewaren van het fondsvermogen ten behoeve van ieder beleggingsfonds en het geven van algemene richtlijnen aan de Beheerder ter zake van het te voeren beheer. De Beheerder en de Bewaarder volgen bij de uitoefening van hun taken de voorwaarden voor beheer en bewaring van de afzonderlijke beleggingsfondsen (de "Fondsvoorwaarden"). De Bewaarder treedt bij het bewaren uitsluitend in het belang van de participanten in de beleggingsfondsen op; Het in bewaargeving deponeren van alle fondswaarden ten behoeve van ieder beleggingsfonds ten name van de Bewaarder bij te goeder naam en faam bekendstaande financiële instellingen. Alle bankrekeningen worden ten behoeve van elk beleggingsfonds ten name van de Bewaarder gesteld; Het afgeven van in bewaring gegeven activa aan de Beheerder tegen ontvangst van een verklaring van de Beheerder waaruit blijkt dat afgifte wordt verlangd in verband met de regelmatige uitoefening van de beheerfunctie. Naast het uitvoeren van de taken is door het bestuur van de Bewaarder specifiek in detail de rol van bewaarder richting beheerder behandeld. Daarnaast is aandacht geschonken aan de ontwikkeling m.b.t. de regelgeving op Europees niveau. De aanwezige liquide middelen die de Bewaarder voor eigen rekening aanhoudt vormen de basis voor het wettelijk minimaal vereiste vermogen van EUR Zowel de hoogte als de samenstelling van het vermogen voldoen aan de vereisten uit hoofde van de Wet op het financieel toezicht (artikel 3.53). Maatregelen van interne controle en procedures voor het vaststellen van risico s Specifieke risico s zoals kredietrisico, liquiditeitsrisico en marktrisico zijn mede relevant voor beleggingsfondsen. Het managen van deze risico s is onderdeel van de operationele risico procedures zoals deze zijn ingevoerd voor het volledige vermogensbeheer proces, dat wordt uitgevoerd onder eindverantwoordelijkheid van de Beheerder. De Bewaarder ziet er mede op toe dat deze processen worden uitgevoerd met behulp van adequate IT-systemen die zijn ingericht met vaste risico maatstaven en limieten die op een continue basis worden onderhouden. Het bestuur van de Bewaarder is in keer ( 2012: 4 keer ) ter vergadering bijeengekomen. Het bestuur van de Bewaarder is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van de processen rondom de bewaargeving, de controle op de uitgifte en inkoop van participaties in overeenstemming met de regelgeving en fondsvoorwaarden. Voor de controle op de uitvoering en het vaststellen van risico s heeft de Bewaarder structuren, richtlijnen en procedures evenals rapportage lijnen in werking gesteld. Vooruitzichten 2014 Met ingang van 22 juli 2014 zal rol van de Bewaarder als gevolg van de AIFM richtlijn aanzienlijk gaan veranderen. Een groot aantal toezichthoudende taken dat de Bewaarder thans vervult zal straks verplicht door een depositary (niet zijnde de Bewaarder) moeten worden vervuld. De Bewaarder zal vanaf die datum slechts optreden als juridisch eigenaar ten titel van bewaring van de fondsvermogens van de beleggingsfondsen waarvoor hij als bewaarder is benoemd. Rotterdam, 1 mei 2014 Het Bestuur M.A. Prinsze J. Scheffer

5 JAARREKENING

6 BALANS per 31 december (EUR x 1.000) ACTIVA Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Stichtingskapitaal Reserves Saldo baten en lasten 3 3 Vermogen Totaal passiva STAAT VAN BATEN EN LASTEN (EUR x 1.000) Opbrengsten Interest 3 3 Saldo baten en lasten 3 3

7 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN BEPALING VAN HET RESULTAAT Algemeen De jaarrekening is opgemaakt in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving volgens Titel 9 boek 2 BW. Daarnaast voldoet de jaarrekening aan het gestelde in de Wft. Algemene grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat De volgende grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat zijn gehanteerd bij het opmaken van de jaarrekening. Algemeen Tenzij anders vermeld, zijn de in de jaarrekening opgenomen posten gewaardeerd op nominale waarde en luiden de bedragen in duizenden euro s. Het economisch eigendom van de beleggingen van de beleggingsfondsen berust bij de participanten van de respectievelijke beleggingsfondsen; om die reden zijn de beleggingen niet opgenomen in de balans en de daarmee behaalde resultaten niet in de Staat van baten en lasten opgenomen. Liquide middelen Liquide middelen worden in de balans opgenomen tegen nominale waarde. Staat van baten en lasten De opbrengsten bestaan uit rente-inkomsten en worden verantwoord in het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. De kosten van de Bewaarder worden overeenkomstig de overeenkomst inzake beheer en bewaring door de Beheerder gedragen.

8 TOELICHTING OP DE BALANS Vermogen Het verloop van de post vermogen over 2013 blijkt uit onderstaand overzicht: (EUR x 1.000) Stichtings kapitaal Reserves Saldo baten en lasten Totaal Stand per 1 januari Saldo baten en lasten Saldo baten en lasten Stand per 31 december Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen De Bewaarder heeft het juridisch eigendom over de door de participanten in de fondsen belegde gelden. Aangezien het economisch eigendom van de beleggingen echter bij de participanten berust en niet bij de Bewaarder, is overeenkomstig RJ geen sprake van een actief. De beleggingen zijn derhalve niet in de balans opgenomen. De Bewaarder bewaart de activa van de volgende beleggingsfondsen: (EUR x 1.000) Fonds Bewaard fondsvermogen ultimo 2013 Bewaard fondsvermogen ultimo 2012 Robeco Private Equity Robeco Commodities Robeco One Defensief Robeco One Neutraal Robeco One Offensief Totaal Van Robeco Commodities wordt de activa per ultimo 2013 niet langer bewaard omdat dit beleggingsfonds is opgehouden te bestaan.

9 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Personeel De Bewaarder heeft geen personeel in dienst. De medewerkers die werkzaamheden voor de Stichting verrichten, zijn in dienst van Robeco Nederland B.V. Overig Het gepresenteerde resultaat betreft het resultaat over 2013 en bestaat uit de aan dit jaar toerekenbare interestbaten. Rotterdam, 1 mei 2014 Het Bestuur M.A. Prinsze J. Scheffer

10 OVERIGE GEGEVENS Voorgesteld wordt het saldo baten en lasten 2013 van EUR 3 duizend toe te voegen aan de Reserves van de Stichting.

11 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: het bestuur van Stichting Bewaarder Robeco Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting Bewaarder Robeco te Rotterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en de Wet op het financieel toezicht. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de Stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de Stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Bewaarder Robeco per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Amsterdam, 1 mei 2014 Ernst & Young Accountants LLP w.g. J.C.J. Preijde RA

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 12 april 2011-3

Nadere informatie

Fondsnaam Valuta Positie Marktwaarde Percentage Nestle CHF 80000 3.552.047,36 7,67% P.S. Lindt Und Spruengli CHF 900 2.067.587,57 4,47% Schindler Holding LTD CHF 23000 2.068.903,14 4,47% DSM EUR 56919

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Algemene gegevens 3 Directieverslag 4 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen 7 Toelichting op de balans 9 Toelichting op de

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Martini Paviljoen

Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

Jaarrapport Staal Metaal & Techniek

Jaarrapport Staal Metaal & Techniek Jaarrapport Staal Metaal & Techniek 1 april t/m 31 december 2006 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE STAAL METAAL & TECHNIEK 3 PROFIEL STAAL METAAL & TECHNIEK 4 BELEGGINGSBELEID 7 KERNCIJFERS 9 VERSLAG VAN

Nadere informatie

Jaarverslag Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 2012

Jaarverslag Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Bericht van de Raad van Commissarissen 3 3. Verslag van de directie 4 4. Jaarrekening 8 4.1 Balans 9 4.2 Winst-en-verliesrekening 10 4.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G 2 0 1 4

J A A R R E K E N I N G 2 0 1 4 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 Jaarrekening 2014 7 Groepsbalans per 31 december 2014 8 Groepswinst- en -verliesrekening over 2014 10 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 11 Grondslagen

Nadere informatie

Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam

Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam Inhoudsongave Verslag van de Directie 2 Jaarrekening 2014 3 Balans per 31 december2014 4 Winst-en-verilesrekening over 2014 5 Toellchting

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

Inhoudsopgave Kerngegevens Profiel Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President Jaarrekening 2010 Overige gegevens

Inhoudsopgave Kerngegevens Profiel Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President Jaarrekening 2010 Overige gegevens FONDS VOOR GEMENE REKENING HOMBURG DE PRESIDENT Jaarrapport 2010 1 Inhoudsopgave Kerngegevens 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President 5 Jaarrekening 2010

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. JAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Website: www.annexum.nl AIFMD Bewaarder SGG Depositary B.V. Claude

Nadere informatie

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I Vastned Management B.V. Rotterdam Rapport inzake jaarhericht 2013 29 april 2014 flt rapport s gepubliceerd op. en kan worden gedowniond van, de website van de Vennootschap wwwvastned.com Eerr afschrift

Nadere informatie

Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2013

Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2013 Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2013 Directie F.W.H. van Beuningen (Nellestein Management BV) M. Hartog (Cassaforte BV) A.C. Kruize-Schuitemaker (Happy Acres BV) Raad van Commissarissen C.J. van

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2009 6 2 Overzicht van het totaalresultaat 2009

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 TKP lnvestments BV

Jaarverslag 2013 TKP lnvestments BV TKP lnvestments BV 2 TKP Investments BV Inhoudsopgave 1 Verslag van directie 3 1.1 Woord vooraf 3 1.2 Over TKP Investments 4 1.3 Mijlpalen 2013 4 1.4 Risicomanagement 8 1.5 Vooruitblik 11 2 Jaarrekening

Nadere informatie

Meerwaarde. Jaarverslag 2012

Meerwaarde. Jaarverslag 2012 Meerwaarde Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 CertiQ B.V. 1 Meerwaarde 3 2 Corporate Governance Code 4 3 Resultaten 2012 5 3.1 Kerncijfers 5 3.2 Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong 6

Nadere informatie

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Nieuwe controleverklaring voor oob s Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Versie oktober 2014 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING JAARVERSLAG 2013 PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING Stichting PBO-Dienstverlening (PBOD) PBOD is een stichting, die op 25 april 2001 is opgericht. De organisatiestructuur bestaat uit een Bestuur en een managementteam.

Nadere informatie