OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar"

Transcriptie

1 Jaa rov erzi cht Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu De specialistische verzekeraar

2 Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate Omzet Bruto verdiede premie Ziektekoste Brad/vadalisme/overig Groot molest Iterest verzekerigsactiviteite Totaal omzet Bedrijfsresultaat Ziektekoste Brad/vadalisme/overig Groot molest Techisch resultaat Iterest eige vermoge Techisch resultaat a iterest, voor belastig Belastig resultaat uit gewoe bedrijfsuitoefeig Netto resultaat Balas per 31 december Activa Beleggige Immateriële vaste activa Vorderige Liquide middele Passiva Eige vermoge Techische voorzieige Schulde Dit zij de samegevoegde cijfers va OOM verzekerige. is de hadelsaam va OOM Holdig N.V., OOM Global Care N.V., OOM Schadeverzekerig N.V. e O.O.M. Oderlige Molestverzekerig-Maatschappij U.A.. Verwachtig voor 2013 De eerste otwikkelige i 2013 late zie dat mese zich iet late weerhoude door de recessie. Of misschie juist daardoor hu geluk wille beproeve i het buitelad. Wij verwachte dat de omzet va de buiteladverzekerige verder zal stijge. Voor oderemers zij het zware tijde e sommige zij gedwoge te stoppe. De omzet va de brad- e vadalismeverzekerige zal da ook dale door ee afame va het aatal polisse. Wij hadhave os acceptatiebeleid om de kwaliteit va de portefeuille op peil te houde. Jaaroverzicht 2012 OOM verzekerige

3 2012 was voor OOM het jaar va verieuwig. Alle ervarige e wese vertaalde we door i de otwikkelig va oze producte. Dit resulteerde i 2012 i productitroducties voor beide productlije. Wij itroduceerde zowel ieuwe buitelad- als ieuwe bradproducte. Wij deke dat de ieuwe verzekerige og beter passe bij de behoeftes e de portemoee va oze (toekomstige) klate. Oze tussepersoe kue daardoor og meer maatwerk biede aa hu relaties. Otwikkelige Eigetijdse media e commuicatie OOM werd i 2012 social media proof. I 2012 zette wij os Twitteraccout itesiever i als commuicatiemiddel. Daaraast opede we ee Facebookfapagia waarop we het cotact zoeke met bestaade maar ook met ieuwe klate. Het OOM LikedI accout krijgt steeds meer de persoolijke uitstralig die we als OOM medewerkers graag uitdrage. Nieuwsgierig? Volg, like of lik os. Beurze Naast oze jaarlijkse deelame aa de Emigratiebeurs i Houte, stode we voor de 2e keer op de Verzekerigsbrachedag i Utrecht. Deze brachedag is ee otmoetigsplaats voor de gehele verzekerigsbrache, waaroder verzekerigsadviseurs e verzekeraars. I oze stad deelde ee oderemer uit oze doelgroep voor oze bradverzekerige smakelijke hotdogs uit. Deze werde erg positief otvage e gave geoeg aaleidig tot ee gesprek. Marga Purvis-Wagemaker Algemee directeur I het jaaroverzicht 2011 meldde ik u de doelstellig va OOM voor Ik sprak de hoop uit dat og meer klate os zoude wete te vide als specialistische, deskudige e klatgerichte verzekeraar. Terugkijked op 2012 ka ik iet aders da verheugd cocludere dat dit gelukkig ook zo is uitgekome! I 2012 heeft OOM zowel de productlij Brad als de productlij Buitelad verieuwd. I de verieuwig is de klatgerichtheid ook doorgevoerd i oze ieuwe polisvoorwaarde Buitelad. Voor de polisvoorwaarde Brad staat dit voor 2013 op de ageda. Specifieke doelgroepe, zoals buiteladse studete die i Nederlad hu studie afmake of Nederladse studete die i het buitelad verder studere, wete steeds vaker OOM als deskudige verzekeraar te vide. I 2013 zulle we ook voor he de producte og meer op maat make. Voor 2013 is het verder doorotwikkele va oze producte, deskudigheid e service logischerwijze de rode draad i oze bedrijfsvoerig. Ik zou het bijzoder fij vide als u die rode draad herket! Naamsbekedheid Het is imiddels goed zichtbaar dat we hard aa de weg timmere als het gaat om oze aamsbekedheid. We hebbe oze doelgroepe goed i kaart e we beadere ze met bijvoorbeeld adverteties, baers e filmpjes. We krijge steeds vaker spotae positieve reacties over oze uitige. De specialistische verzekeraar

4 Buiteladverzekerige Otwikkelige buiteladverzekerige 2012 biedt verzekerige voor Nederladers i het buitelad è voor buiteladers i Nederlad. Afhakelijk va de duur e rede va het verblijf ka me de verzekerig kieze die het beste past bij zij of haar behoefte. Het aabod bestaat uit ziektekoste- e schadeverzekerige. Voor Nederladers i het buitelad Nieuwe verzekerige voor Nederladers i het buitelad I 2012 itroduceerde wij ee ieuwe productlij voor Nederladers i het buitelad. Met de OOM Tijdelijk i het Buitelad-verzekerig e de OOM Woe i het Buitelad-verzekerig krijgt de klat ee grotere keuzevrijheid. Zo passe de dekkige og beter bij hu wese, behoeftes e budget. Er zij ook verbeterige aagebracht bij de Ogevalleverzekerig e de Aulerigsverzekerig. Nieuwe verzekerige voor mese die aar Nederlad kome Voor mese die lager i Nederlad verblijve otwikkelde wij ook ee ieuw product. Dit product is speciaal voor mese die i Nederlad kome woe, maar og gee verblijfsverguig hebbe. Zij kue u ook tadartskoste bijverzekere. Voor alle mese die aar Nederlad kome, ogeacht het soort visum, biede wij u ee aasprakelijkheidsverzekerig. Klatvriedelijkheid De polisvoorwaarde zij overzichtelijker igedeeld e klatvriedelijker geschreve. Oze klate betale gee poliskoste meer. Dat vide wij beter bij deze tijd passe. Wereldreizigers, backpackers, expats e emigrate die aar het buitelad gaa wille goed verzekerd zij tege bijvoorbeeld ziektekoste. E hulp krijge va de alarmcetrale op de momete dat die hulp odig is. De belagrijkste vraag is of me de Nederladse basisverzekerig aa moet houde of dat dit recht komt te vervalle. Oplossig voor vervalle recht op basisverzekerig Als ee reiziger of emigrat gee recht meer heeft op de Nederladse basisverzekerig biedt OOM ee verzekerigsoplossig. Passed bij de duur va het verblijf e de geweste dekkig biede wij OOM Tijdelijk i het Buitelad-verzekerig e de OOM Woe i het Buitelad-verzekerig. Oplossig voor dure lade Is er og wel recht op de basisverzekerig? Da is het lad waar iemad aar toe gaat va belag. De basisverzekerig vergoedt slechts koste tege Nederladse tarieve. I lade waar behadelige duurder zij, loop je ee groot fiacieel risico als je i het ziekehuis terecht komt. Dek bijvoorbeeld aa de Vereigde State. Ook voor deze situaties biedt OOM ee oplossig aar keuze. Wie de basisverzekerig moet aahoude, krijgt het gekoze product met 15% kortig op de premie. De ieuwe buiteladverzekerige zij aagepast aa de huidige behoefte va klate. Rafia Ramdja-va der Zwa Klate zij ethousiast over de ieuwe producte! Martia Böhm Jaaroverzicht 2012 OOM verzekerige

5 Oplossig voor tijdelijk probleem Wij hebbe goed aar oze klate geluisterd e meer keuze i oze ieuwe producte opgeome. Richard Siere, maager Buiteladverzekerige Ee emigrat ka zich iet altijd metee ischrijve bij ee zorgverzekeraar i het ieuwe woolad. Ook zij kue da voor ee tijdelijke verzekerig bij OOM terecht. Voor mese die aar Nederlad kome Iemad die met ee visum op familiebezoek komt heeft vaak ee adere verzekerigsbehoefte da iemad die op ee verblijfsverguig wacht. De verzekerige voor mese die aar Nederlad kome sluite aa op de specifieke rede va verblijf e geweste dekkig. Tijdelijk verblijf met ee Schegevisum Wie voor maximaal 6 maade aaeegeslote aar Nederlad komt, bijvoorbeeld op familiebezoek of op vakatie, biede we ee ziektekosteverzekerig: de OOM Schege Visitor-verzekerig. Dit is ee ziektekosteverzekerig met uitsluitig va ziektekoste door bestaade kwale e klachte. De klat ka kieze om ee aasprakelijkheidsverzekerig bij te sluite. Voorlopig Verblijf i Nederlad Voor mese die i Nederlad kome woe e i afwachtig zij va ee verblijfsverguig of met ee machtigig voorlopig verblijf (MVV) biede we de OOM Voorlopig Verblijf Nederlad-verzekerig. Deze ziektekosteverzekerig is uitgebreider da de verzekerig voor tijdelijk verblijf. Acceptatie is op basis va gezodheidsvrage. De verzekerig is voor ee periode va maximaal 12 maade af te sluite. Daaraast ka de klat og tadartskoste meeverzekere e ee aasprakelijkheidsverzekerig bijsluite. Voor studete e au pairs Voor studete e au pairs die aar het buitelad gaa of juist aar Nederlad kome biede we ee ziektekosteverzekerig of ee los te sluite SOS-verzekerig. Deze jogere kue ee Verzekerigspakket sluite met de belagrijkste schadeverzekerige voor ee studetetarief. Collectieve mogelijkhede Uiversiteite e hogeschole met i het buitelad studerede Nederladse studete of buiteladse i Nederlad studerede studete biede we ee collectieve offerte op maat. Voor bedrijve e istellige die ee groep medewerkers lagere tijd aar het buitelad uitzede of juist medewerkers uit het buitelad otvage, biede wij ook ee collectieve verzekerig. Bet u geïteresseerd i ee collectieve offerte? Stuur da ee aar oze relatiemaager Chatal Dee via Zij eemt da cotact met u op voor ee offerte op maat. Naamsbekedheid werpt vruchte af. Klate wete os steeds beter te vide. Chatal Dee, relatiemaager is costat i bewegig om zo veel mogelijk zorg(e) weg te eme. Thea Ligthart De specialistische verzekeraar

6 Selle premieberekeig via oze site wordt goed otvage. Ro Saders Meer gemak door het toe va allee de relevate vrage op het aavraagformulier. Joke Fegler Otwikkelige bradverzekerige 2012 Nieuwe otwikkelige bradverzekerige I 2012 itroduceerde wij de verieuwde OOM Combiatiepolis. Door de ieuwe modulaire opbouw kue oze verzekerigsadviseurs og meer maatwerk levere. We biede u ook ee aatal ieuwe specifieke modules, zoals Zeewater & Trasport, Waterschade e Koelschade. De aavullede verzekerig gave we ee beter passede aam: module Ovoorziee koste. Immers, het extra uit te kere bedrag va 25% bij erkede schade is bedoeld om ovoorziee koste op te vage. Daaraast biede we pakketkortig e betale oze klate ook hier gee poliskoste meer. Nieuw aavraagproces Het aavraagproces is grodig gewijzigd. Voor de verieuwde OOM Combiatiepolis ka me olie ee aavraagformulier samestelle, waarbij allee de relevate vrage zichtbaar zij. Het aavraagformulier past zich aa de gemaakte keuzes aa. Bovedie kue oze verzekerigsadviseurs alvast klatgegeves ivulle die daara op het aavraagformulier verschije. Kijk voor meer iformatie op Bradverzekerige biedt verzekerigsoplossige voor de bijzodere of moeilijk te verzekere pade of zake die ee reguliere bradverzekeraar iet verzekert. werkt aavulled aa de reguliere verzekeraars. Zakelijke klate Oderemers uit alle braches kue bij OOM terecht. Door de grote diversiteit i bedrijve is er ook ee verschillede behoefte aa dekkige. Ee sportvereigig ka vaker te make krijge met vadalisme da ee horecaoderemer i het cetrum va ee dorp. Door de ieuwe modulaire opbouw kue oderemers de bradverzekerig op maat krijge. Passede dekkig Naast het kieze va ee basismodule ka de oderemer de specifieke dekkige sluite die hij odig heeft. De modules Waterschade e Koelschade sluite prima aa bij de werkzaamhede va bijvoorbeeld horecaoderemers. De module Zeewater & Trasport is uitermate geschikt voor stradpaviljoehouders. Particuliere klate Stradhuisjes, recreatiewoige e tuihuisjes Voor particuliere klate biede we oplossige voor stradhuisjes, recreatiewoige e tuihuisjes i Nederlad. Het huisje zelf maar ook de ihoud is te verzekere. Het maakt hierbij iet uit als het huisje wordt verhuurd aa adere. Door het kieze va de geweste modules krijge ook deze particuliere klate de juiste OOM Combiatiepolis. Jaaroverzicht 2012 OOM verzekerige

7 Overzicht va de modules: Basismodules: Arje Korteweg Fiacieel directeur Brad Ibraak Vadalisme Aavullede modules: Storm Varia Opruimigskoste Bedrijfsschade 2012 was voor OOM Verzekerige ee uitsteked jaar. We hebbe oze basis als specialistische verzekeraar op het gebied va bradrisico s e buiteladrisico s verstevigd, oder adere door productverieuwig. Ook fiacieel is dit zichtbaar. Door os beleggigsbeleid per 1 jauari 2012 te wijzige leverde dit ee mooie bijdrage aa de resultate. Ovoorziee koste Iductie & Overspaig Waterschade Glasbreuk Koelschade Zeewater & Trasport Dit wil iet zegge dat 2013 ee rustig jaar gaat worde. De ambities om klate og beter va diest te kue zij, vertaalde we i cocrete actiepute voor Daar wordt u hard aa gewerkt. Ook blijve we werke aa verschillede projecte als fraudebeleid, de ivoerig va SEPA e de cotiu veraderede eise voor verzekeraars op het gebied va goverace. De aavrage gaa et als voor de zakelijke klate via Na het aageve dat het om ee particuliere eigeaar gaat, blijve allee de relevate vrage over. Ik be trots op de medewerkers va OOM Verzekerige die zich elke dag weer gemotiveerd izette voor oze klate. Grafmoumete Aa het uitzoeke va ee passed grafmoumet wordt steeds meer aadacht besteed. Vaak worde deze voorzie va fraaie decoraties of soms zelfs lcd-scherme. Dat beteket dat de fiaciële gevolge va bijvoorbeeld vadalisme groter worde. Ee grafmoumet of ur va ee dierbare overledee ka me tege deze gevolge verzekere. Kijk voor ee selle premieberekeig of aavraag op De specialistische verzekeraar

8 2013 I 2013 vervolge wij oze weg op zoek aar og meer kwaliteit e klatgerichtheid. Wij blijve oze focus houde op het verder vergrote va de deskudigheid e vaardighede va oze medewerkers. Oze relaties worde op ee eigetijdse e selle maier geholpe. Wij houde vast aa de kracht va os bedrijf: deskudig, flexibel, klatgericht e persoolijk. 12 Colofo Postbus GA Rijswijk Telefoo +31 (0) Fax +31 (0) Uitgave jui 2013 De hadelsaam wordt gebruikt door OOM Holdig N.V., OOM Global Care N.V., OOM Schadeverzekerig N.V. e O.O.M. Oderlige Molestverzekerig-Maatschappij U.A., alle statutair gevestigd te De Haag e katoorhouded te Rijswijk e igeschreve bij de K.v.K. De Haag oder de ummers , , e OOM is verhuisd aar ee ruimer pad aa de Ja Thijsseweg 2 i Rijswijk. Het gebouw heeft et als OOM zelf ee bijzodere historie. Het postadres e overige gegeves blijve hetzelfde. PEFC Certified Dit product komt uit duurzaam beheerd bos, gecotroleerde broe PEFC/ Jaaroverzicht 2012 OOM verzekerige

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Fiaciële zekerheid voor abestaade Met ee overlijdesrisicoverzekerig beschermt u uw abestaade tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde. Overlijdt de verzekerde bie de

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istellig Stadaard Rapport HBOspiegel.l 21--2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 22--2013 09:46:09 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: Vathorst -

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINFO OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINF

OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINFO OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINF Bloedtrasfusie NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Biekort odergaat u of uw kid ee behadelig, waarbij de kas bestaat dat u of uw kid bloed toegedied moet krijge (bloedtrasfusie). Ieder jaar otvage zo

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie Project leveskast WZC Markizaat Ergotherapeute - Karlie Puttema 1 Project leveskast 1/ Levesgeschiedeis 2/ Nood: ð project met levesgeschiedeisse ð visie demetie 3/ Doelstellige 4/ Project leveskast 5/

Nadere informatie

Jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen - verzoekschrift

Jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen - verzoekschrift Jaarafrekeig servicekoste e utsvoorzieige - verzoekschrift voor huurders Waarom dit formulier? U bet het iet ees met de jaarafrekeig va de verhuurder. Het ka ook zij dat u gee jaarafrekeig va uw verhuurder

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Bruggen naar ingenieurswetenschappen

Bruggen naar ingenieurswetenschappen Brugge aar igeieursweteschappe Master i de igeieursweteschappe voor bachelors e masters i de idustriële weteschappe Faculteit Igeieursweteschappe Idustrieel igeieur Sta je graag met beide voete i de praktijk

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

OBS 't Gijmink Oudertevredenheid ods 't Gijmink Online Evaluatie Instrument maart 2016

OBS 't Gijmink Oudertevredenheid ods 't Gijmink Online Evaluatie Instrument maart 2016 Oudertevredeheid ods 't Gijmik Pagia 1 va 7 www. Olie Evaluatie Istrumet OBS 't Gijmik Oudertevredeheid ods 't Gijmik maart 2016 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2016 DigiDoc Pagia 1 va 7 Oudertevredeheid

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Uw bedrijf toegankelijk houden is ons werk

Uw bedrijf toegankelijk houden is ons werk Uw bedrijf toegakelijk houde is os werk Serviceovereekomste voor uw toegagssysteme ASSA ABLOY Etrace Systems The global leader i door opeig solutios 02 ASSA ABLOY Etrace Systems Service ASSA ABLOY Etrace

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Jaarlijkse huurverhoging - verzoekschrift

Jaarlijkse huurverhoging - verzoekschrift arlijkse huurverhogig - verzoekschrift voor huurders Waarom dit formulier? U bet het iet ees met de huurverhogig waarover u ee herierigsbrief heeft gekrege va de verhuurder. Met dit formulier vraagt u

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Wij helpen slachtoffers vandaag verder

Wij helpen slachtoffers vandaag verder Wij helpe slachtoffers vadaag verder Jaarlijks wordt 1 op de 5 Nederladers gecofroteerd met ee misdrijf, verkeersogeval, vermissig of calamiteit. Deze slachtoffers hebbe baat bij odersteuig op verschillede

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

Jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen - verzoekschrift

Jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen - verzoekschrift arafrekeig servicekoste e utsvoorzieige - verzoekschrift voor verhuurders Waarom dit formulier? Uw huurder is het iet ees met de door u gestuurde jaarafrekeig. Met dit formulier vraagt u de Huur commissie

Nadere informatie

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Mica de Jog 0807580 2a DBKV Marlee Aredok Ihoud: Voorbereidig Lesformuliere Koftig Opgestuurde bestad aar Wieeke Voorbereidig Begisituatie: Ik ga erva uit dat

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 12:4:38 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - VAVO Lyceum

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Houten Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Houten Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Wellat Houte Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Wellat Houte jui 014 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

On line studentenbegeleiding

On line studentenbegeleiding VOORBEELDEN & HOGESCHOOL GENT 1 & 1 O lie studetebegeleidig Titel : Bestaat uit : Uitgever : Cotactpersoo : Productiejaar : Kostprijs : http ://docet.hoget.be/~ep786 of de digitale campuspsycholoog ee

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ORS Lek en Linge Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ORS Lek en Linge Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete ORS Lek e Lige Pagia 1 va 1 www. Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete ORS Lek e Lige jui 21 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete ROC A2 Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete ROC A2 juli 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

concept besluitenlijst b en w-vergadering

concept besluitenlijst b en w-vergadering cocept elijst b e w-vergaderig aawezig Burgemeester M. Schoemaker Wethouder D.A. Bergma Wethouder R.A. Tetteroo Wethouder J.M. de Laat wethouder C.P. Dijkstra Wethouder J.W. va Gelder Wethouder H. Nieze

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Oosterlicht Vianen Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Oosterlicht Vianen Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Oosterlicht Viae Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Oosterlicht Viae jui 14 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Schoolscan Unic Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2015

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Schoolscan Unic Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2015 Schoolsca Uic Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Schoolsca Uic jui 2015 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2015 DigiDoc HBOspiegel.l

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Een totaalleverancier met veelzijdige kennis en een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webshop

Een totaalleverancier met veelzijdige kennis en een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webshop we are INDI.l The Idustry Parts People INDI.l is dé totaalleveracier va MRO oderdele per week. INDI.l richt zich op de idustriële markt. met ee kwalitatief hoogwaardige diestverleig. Oze producte, keis

Nadere informatie

Jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen - verzoekschrift

Jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen - verzoekschrift arafrekeig servicekoste e utsvoorzieige - verzoekschrift voor huurders Waarom dit formulier? U bet het iet ees met de jaarafrekeig va de verhuurder. Het ka ook zij dat u gee jaarafrekeig va uw verhuurder

Nadere informatie

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 G A D S G KONIN beleef je 1DO0NG0EN e i t a m r o f i r Sposo KONINGSNACHT & KONINGSDAG DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 APRIL 2016 www.orajeparkfestival.l i 26 e 27 april 2016 Koigsdag beleef je 100% i Doge KONINGSDAG

Nadere informatie

2012-2013. Geneeskunde

2012-2013. Geneeskunde 2012-2013 Geeeskude Profiel Be jij ee toekomstig arts? Da herke je vast de volgede eigeschappe. Je beschikt over ee goed geheuge: je zult immers grote hoeveelhede keis moete verwerke. Ook ee sterke zi

Nadere informatie

Coachen van gedragsverandering

Coachen van gedragsverandering Oude Parklaa 111 1901 ZZ Castricum 0800-999 79 99 ifo@ierlad.l www.ierlad.l KvK 37080176 Coache va gedragsveraderig Wil je adere og succesvoller coache e verder brege i hu otwikkelig? Coache va gedragsveraderig

Nadere informatie

Pompen n Afsluiters n Systemen. Uw succes is ons doel.

Pompen n Afsluiters n Systemen. Uw succes is ons doel. Pompe Afsluiters Systeme Uw succes is os doel. 2 Ileidig Alles i éé had Totaaloplossige va KSB. Als betrouwbare e jarelage parter va oze klate hebbe wij altijd oog voor uw succes. U geeft de doelstellig

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Utrecht Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Utrecht Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Wellat Utrecht Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Wellat Utrecht jui 4 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Wennen op Avonturijn

Wennen op Avonturijn WWW.AVONTURIJN.NL Wee op Avoturij 2 3 Weprocedure Kideropvag Avoturij Kideropvag Avoturij hateert bij plaatsig va de kidere ee weprocedure: ee oderdeel va het Kwaliteitshadboek va Avoturij. De wijze waarop

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

Release Notes: IPROX-modules 4.1300.1340 en 4.1300.1344

Release Notes: IPROX-modules 4.1300.1340 en 4.1300.1344 Release Notes: IPROX-modules 4.1300.1340 e 4.1300.1344 (oktober 2013) Ileidig IPROX-module-releases 4.1300.1340 e 4.1300.1344 bette elk ee aatal verieuwige voor de cofigureerbare stijlset. Daaraast is

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pouwer Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pouwer Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Pouwer Pagia 1 va 6 www. Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Pouwer jui 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc

Nadere informatie

Balans Gooi 8L Vechtstreek

Balans Gooi 8L Vechtstreek Balas Gooi 8L Vechtseek I takeform u I ier cl iëte Het itakeformulier is bedoeld om de volledige fiaciële situatie va de cliët goed i kaart te kue brege. Deze gegeves hebbe wij odig om tot ee goede begrotig

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Hilversum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Hilversum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete MBO College Hilversum Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete MBO College Hilversum jui 214 Alle rechte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Niftarlake Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Niftarlake Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Niftarlake Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Niftarlake jui 14 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Corderius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Corderius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Corderius Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Corderius juli 214 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Medisch vragenformulier aanvraag

Medisch vragenformulier aanvraag Medisch vrageformulier aavraag Tegemoetkomig TOG Met behulp va dit formulier e de door u meegestuurde bijlage stelt ClietFirst oafhakelijk vast i hoeverre uw kid hulp, begeleidig of toezicht odig heeft

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Utrechtse School Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Utrechtse School Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Utrechtse School Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Utrechtse School jui 24 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie