Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012"

Transcriptie

1 Naar SKOFV GMR 2.0! eidrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Pagia 1 va 22

2 Ihoudsopgave 1. Ileidig Equêtes Aalyse equête GMR lede Aalyse equête school MR-e Voorbeelde uit de praktijk Voorstel tot ee ieuwe GMR orgaisatie: Uitgagspute SKOFV GMR Slotwoord Bijlage A Resultate equête voor GMR lede Bijlage B Resultate equête voor school MR-e Pagia 2 va 22

3 1. Ileidig Dit documet bevat de eidrapportage va de GMR werkgroep, die de oodzaak e mogelijkhede heeft oderzocht om tot ee adere orgaisatie te kome t.a.v. medezeggeschap op stichtigsiveau. De werkgroep bestod uit Brigitte Bogers (leerkracht, Almere), Pieter Vette (ouder, Harderwijk) e Marcel Kuipers (ouder, Almere). Deze werkgroep is opgericht op verzoek va de GMR i september Om te voldoe aa de WMS besloot de GMR op dat momet om iedere school of ee ouder of ee persoeelslid af te late vaardige aa de GMR. Na elke 2 jaar wordt de afvaardigig per school gewisseld qua geledig. Tegelijkertijd heeft de GMR beslote om deze werkgroep op te richte met het geoemde doel aa het begi va deze ileidig. De werkgroep heeft 4 bijeekomste gehoude i de periode ovember 2011 april Daarva zij aparte verslage gemaakt e verdeeld oder de GMR lede. Belagrijke activiteit va de werkgroep is geweest het equêtere va de GMR lede e de school MRe. Doel was om iformatie te verkrijge over de GMR belevig bij zowel GMR lede als school MR-e. De verkrege iformatie is toegepast bij het make va het voorstel hoe de GMR aders georgaiseerd ka worde. De equête resultate zij itegraal i dit documet opgeome eveals ee korte aalyse. De tweede belagrijke activiteit is geweest het zoeke e beoordele va aders georgaiseerde GMR-e va adere schoolbesture. De kemerke va deze voorbeelde zij ook opgeome i dit rapport e hebbe gedied als ispiratiebro voor het tot stad kome va os voorstel voor ee adere orgaisatievorm va de huidige GMR. Bij de voorgestelde orgaisatievorm worde mogelijke vervolg stappe beschreve ter ivoerig va de ieuwe orgaisatievorm. Het rapport wordt afgeslote met ee slotwoord. Pagia 3 va 22

4 2. Equêtes Er zij twee equêtes gehoude. Eė equête voor GMR lede e ėė equête voor school MR-e. I de bijlage zij de equête resultate itegraal opgeome. Hieroder volge de aalyses va de equêtes. 2.1 Aalyse equête GMR lede De equête is voldoede igevuld i de drie regio s Vooral de persooslede hebbe de equête igevuld. Het lijkt erop dat er op dit momet meer persoeelslede i de GMR zitte da ouders. Ee ruime meerderheid va de schole heeft ee vaste afvaardigig vauit de eige MR. Eė school heeft ee afvaardigig, die gee deel uitmaakt va de eige MR. I ee meerderheid va de school MR-e worde GMR stukke besproke. Voor die MR-e waarvoor dat geldt wordt i ee meerderheid allee vooraf geselecteerde GMR stukke besproke. Daartoe worde zij vooramelijk modelig e schriftelijk geïformeerd door het GMR lid va de school. Het bespreke va de GMR stukke duurt voor ee ruime meerderheid va de schole tusse de 0 e 30 miute e daarbij vidt da ook besluit e adviesvormig plaats. Daar worde recete voorbeelde bij geoemd. Voor ee meerderheid va de schole is het MR vergaderschema afgestemd op het GMR vergaderschema. De belagrijkste rede om lid te zij va de GMR is het hebbe va ispraak. Er is echter ook ee behoorlijke miderheid voor wie de verkrege iformatie de belagrijkste rede is. Te aazie va de grootte va de GMR vidt ee bija eve aatal GMR lede de huidige omvag te groot of prima. Dat zelfde geldt voor de wes voor ee adere structuur va de huidige GMR opzet. Ee meerderheid va de GMR lede heeft er gee bezwaar tege dat ėė GMR lid meerdere schole vertegewoordigd. Terugkered thema bij de suggesties e opmerkige zij: Iitiatief t.a.v. de oderwerpe die i de GMR besproke worde, De voorbereidigstijd die daarvoor odig, De diepgag va de besprekig va de oderwerpe (meer ihoudelijk e mider afhamere), Tijdstip e duur va de vergaderige, Twijfel hoe medezeggeschap aders igevuld ka worde. 2.2 Aalyse equête school MR-e De equête is voldoede igevuld i de regio s Lelystad/Drote/Biddighuize/Swifterbat e Veluwe. Almere blijft i deze equête achter. E ruime meerderheid va de deelemede MR-e hebbe 4 of 6 lede. Ee ruime meerderheid va de MR-e heeft ee vaste afvaardigig i de GMR gelijkelijk verdeeld over leerkrachte e ouders. Gee va de MR-e heeft ee afvaardigig, die gee deel uitmaakt va de eige MR. I ee meerderheid va de school MR-e worde GMR stukke besproke. Daartoe worde zij vooramelijk modelig e schriftelijk geïformeerd door het GMR lid va de school. Het bespreke va de GMR stukke duurt voor ee ruime meerderheid va de schole tusse de 0 e 15 miute e daarbij vidt da ook besluit e adviesvormig plaats. Daar worde recete Pagia 4 va 22

5 voorbeelde bij geoemd. Voor ee meerderheid va de schole is het MR vergaderschema afgestemd op het GMR vergaderschema. Terugkered thema bij de verwachtige t.a.v. de GMR zij: Belagebehartigig va de achterba (ouders, persoeel); Kritische blik aar het College va Bestuur; Goede commuicatie e iformatie aar MR; Advisered e besluitvormed voor zake op stichtigsiveau. Pagia 5 va 22

6 3. Voorbeelde uit de praktijk De volgede voorbeelde uit de praktijk werde door de werkgroep ader bekeke: De GMR orgaisatie bij stichtig Salomo i Noord-Hollad; De GMR orgaisatie bij stichtig Aves i de Noordoostpolder; De GMR orgaisatie bij stichtig ASG (Almeerse Schole Groep) i Almere, De GMR orgaisatie bij Mgr. Niëhausstichtig i Groige. Gemeeschappelijk bij bovestaade GMR orgaisaties is dat iet iedere afzoderlijke school elk zij afvaardigig heeft i de GMR. Vooral het Aves voorbeeld was iteressat omdat deze stichtig voor primair oderwijs et als het SKOFV uit 27 schole bestaat. Kemerke stichtig Salomo: Stichtig bestaat uit 17 schole GMR bestaat uit 12 lede, waarva 5 lede ee dagelijks bestuur vorme Elk GMR lid is cotact persoo voor ėė of meerdere MR-e Kemerke stichtig Aves: Stichtig bestaat uit 27 schole GMR bestaat uit 8 lede, waar elk lid zij eige portefeuille heeft Ieder jaar houdt de GMR ee jaarvergaderig met alle MR voorzitters e de raad va toezicht De GMR heeft ee bijdrage i de stichtigsieuwsbrief De GMR heeft ee eige deel op de stichtigswebsite rechtstreeks bereikbaar vaaf de homepagia Kemerke stichtig ASG: Stichtig heeft 50 schole Schole zij igedeeld i 5 clusters Elke cluster heeft ee cluster MR GMR bestaat uit 10 lede, waarva uit elke cluster MR ee ouderlid e persoeelslid De GMR orgaiseert zes voorlichtigsbijeekomste per jaar, die opebaar zij voor alle betrokkee i het oderwijs; ouders e leerkrachte Kemerke Mgr. Niëhausstichtig: Stichtig bestaat uit 20 schole GMR bestaat uit 6 lede Pagia 6 va 22

7 4. Voorstel tot ee ieuwe GMR orgaisatie: 4.1. Uitgagspute Op basis va de equête resultate e de bestuderig va de praktijkresultate cocludeert de werkgroep dat er voldoede rechtvaardigig is om te kome tot ee voorstel voor ee adere orgaisatie voor de GMR bij het SKOFV. Daarbij geldt da wel dat het voorstel aa ee heel belagrijke radvoorwaarde voldaa wordt e dat is de bidig met de school MR-e e de uiteidelijke achterba e dat zij voor de stichtig alle persoeelslede e alle ouders, die kidere hebbe op ee school behorede bij de stichtig. De basis voor het voorstel wordt grafisch weergegeve door de volgede figuur: Raad va Toezicht GMR College va Bestuur Directieberaad Staf (o.a. HR, cotroller, secretariaat) Schooldirecteur Team MR Schooldirecteur Team MR i totaal 27 schole MR Formeel gezie geeft bovestaad figuur ook het huidige GMR statuut e reglemete weer. Immers daari staat dat de GMR lede gee last e ruggespraak plicht hebbe te aazie va de MR, door wie zij zij afgevaardigd. De GMR behartigt de belage va persoeel e ouders voor beleidzake die zich op stichtigsiveau (bijvoorbeeld boveschoolse begrotig, persoeelsbeleid) afspele, terwijl de school MR-e zich met ame richte op beleidszake die op schooliveau zich afspele (bijvoorbeeld de schoolbegrotig, persoeelsbeleid uitvoerig, kideropvag). Ee ader uitgagsput is dat iet ieder GMR lid elk documet i detail hoeft door te leze. Uit statistieke blijkt dat het aatal gedetecteerde ovolkomehede i ee beleidsdocumet ispectie iet rechteveredig is met het aatal persoe dat dit beleidsdocumet geïspecteerd heeft. Dat wil zegge dat het iet uitmaakt of er 10 persoe het documet beoordeeld hebbe of dat het er 27 zij geweest. Het is meer va belag dat de persoe de juiste expertise hebbe om het documet te beoordele. Pagia 7 va 22

8 Uitgagsput is ook geweest de waarborgig dat de drie regio s i het gebied va het SKOFV voldoede vertegewoordigd zij i de GMR. De rede hiervoor is dat de cotext waari de SKOFV schole operere per regio kue verschille. Bijvoorbeeld krimp of juist groei va de bevolkig e de impact daarva op de schole. Ook is ee uitgagsput dat er ee vorm gekoze wordt, die leidt tot ee daadkrachtiger e professioelere GMR, va waaruit medezeggeschap ee toegevoegde waarde heeft voor het uiteidelijk reile e zeile bie de SKOFV. Het laatste uitgagsput is het izichtelijk make va de koste voor de GMR. Aa de koste voor GMR wordt ogeveer 20kEuro per jaar i de boveschoolse begrotig opgeome. Dat is omgereked per kid 2,96 euro per kid 1. De koste bestaa uit koste ambtelijk secretaris, faciliterig va de vergaderige (koffie, thee, reproductie otule), vergoedig reiskoste GMR lede, aboemete bij schoolorgaisaties, cursusse e faciliterig va het persoeel i de ker GMR SKOFV GMR 2.0 Medezeggeschap bij SKOFV wordt orgaisatorisch igevuld door ee GMR bestaade uit 12 persoe, waarva 6 persoeelslede e 6 ouders. Elke regio (Almere, rest Flevolad, Veluwe) levert 2 persoeelslede e 2 ouders. De GMR wordt et zoals u odersteud met ee ambtelijk secretaris. De ker GMR wordt afgeschaft om het aatal vergaderige te vermidere e daarmee de vergaderdruk voor de GMR lede. Op basis va het feit dat er op regio iveau bie de stichtig gee echt beleidsorgaa bestaat wordt stadaard gee deel GMR voorzie. Mocht dit alsog odig zij da kue de regio GMR lede (dus 4 lede) hieri voorzie. De GMR lede worde gekoze voor ee termij va drie jaar vauit de school MR-e. I pricipe ka ee school MR ėė GMR kadidaat voor zowel de oudergeledig 2 als de persoeelsgeledig aar vore schuive. Dat ka iemad vauit de eige MR zij, maar ka ook iemad zij va buite de eige MR. Eige voorwaarde is dat de persoo ee bidig moet hebbe met de stichtig zoals reeds vastgelegd i het huidige GMR statuut e reglemet. Geadviseerd wordt om i ieder geval ee kadidate oproep te doe i de lokale ieuwsbrief. Zij er meer kadidate da beschikbare zetels da vide er verkiezige plaats per regio, waarbij elke school MR twee stemme heeft. Eė stem voor de GMR oudergeledig e ėė stem voor de GMR persoeelsgeledig. Elk GMR lid is cotact persoo voor maximaal 3 schole i de eige regio. Hierbij geldt ee haal e bregplicht voor zowel het GMR lid als de school MR-e. Het GMR lid zal i ieder geval ėė keer per jaar ee MR vergaderig bijwoe voor miimaal dat gedeelte waarbij de GMR stukke behadeld worde. Eė GMR lid zal zich specifiek bezig houde met commuicatie richtig de school MR-e. Dit lid zal voor de school MR-e ee leeswijzer mail opstelle voor de evetueel door de 1 Op telde SKOFV 6675 leerlige 2 Voor de ouders i de GMR gaat ee vacatieregelig gelde va 25 euro per GMR vergaderig aast de reiskostevergoedig e koste voor kideroppas Pagia 8 va 22

9 school MR-e te behadele GMR stukke. De school MR-e kue bij vrage e of opmerkige da per cotact opeme met hu eige GMR cotact persoo. I ieder geval zulle de otule e de ageda va elke GMR vergaderig per aar de school MR-e gestuurd worde. School MR-e kue ook op eige iitiatief cotact opeme met de hu toegeweze GMR cotactpersoo. Het commuicatie GMR lid zal ee kleie samevattig make va de otule va elke vergaderig e die sture aar elke school ter publicatie i de lokale ieuwsbrief. Ook kue deze samevattig opgeome worde i de SKOFV persoeelskrat. De ambtelijk secretaris zal hieri odersteuig geve ook door het publicere va de otule op de SKOFV website. De GMR zal hierop zij eige deel toegeweze krijge e oderhoude. Ook zal de GMR zelf e de GMR lede ee eige SKOFV cotact adres krijge. De GMR is veratwoordelijk om medezeggeschap vorm te geve op stichtigsiveau. Daarvoor komt de GMR i ieder kwartaal bij elkaar op het stichtigskatoor i Lelystad. Terugkerede jaarlijkse oderwerpe zij: I het eerste kwartaal advies actualisatie strategisch beleidskader e actualisatie persoele uitgagspute, istemmig operatioeel activiteitepla e keisgevig evaluatie activiteitepla vorig kalederjaar, vaststelle GMR jaarverslag, vaststelle GMR activiteitepla. I het tweede kwartaal istemmig SKOFV jaarverslag/jaarrekeig, advies actualisere fiaciële uitgagspute, istemmig bestuursformatiepla. I dit kwartaal vidt ook ee afzoderlijke vergaderig plaats met ee delegatie va de Raad va Toezicht. I het derde kwartaal keisgevig tussetijdse maagemet rapportage. I het vierde kwartaal istemmig boveschoolse bestuursbegrotig. I dit kwartaal vidt ook de jaarvergaderig plaats met de MR voorzitters va de school MR-e. Dit is ee afzoderlijke vergaderig. Bovestaade oderwerpe zulle aagevuld worde met op dat momet actuele beleidsoderwerpe. De GMR maakt daarvoor ieder kalederjaar ee eige activiteitepla plus bijbehorede begrotig e stemt dit af met het College va Bestuur. Ook de jaarvergaderig met de voorzitters va de school MR-e levert iput aa het GMR activiteitepla. De GMR is bevoegd om advies e istemmigbesluite te eme zoals vastgelegd i de Wet Medezeggeschap Schole. Bij de GMR vergaderig is ee vertegewoordiger va het College va Bestuur aawezig die het bevoegd gezag vertegewoordigd. Belagrijk is verder dat de verschillede medezeggeschapvergaderige (MR e GMR) op elkaar afgestemd blijve. Bijvoorbeeld alle MR vergaderige bie de stichtig plaats late vide i week X-2, gevolgd door de GMR vergaderig i week X. Ee bijkomede optie zou kue zij dat de GMR ee themaraad istelt om ee specifiek oderwerpe beter te kue behadele, bijvoorbeeld idie de GMR specifieke keis otbreekt. De GMR zou da eerst kue kijke of die keis aawezig is bij de school MRe. Te behoeve va efficiëtie wordt geadviseerd om de take va de GMR te verdele i portefeuilles e die toe te kee aa ee of meerdere GMR lede. Hierdoor hoeve alle beleidsdocumete iet door alle GMR lede i detail geleze te worde. De volgede portefeuilles zij hierbij geïdetificeerd: Pagia 9 va 22

10 Voorzitterschap e vice-voorzitterschap Ambtelijk secretariaat Fiacië, waaroder peigmeesterschap GMR Persoeel Oderwijs Commuicatie Idetiteit Materieel Het volgede overzicht geeft de fiaciële oderbouwig va de ieuwe GMR orgaisatievorm: T.a.v. de koste voor de persoeelsgeledig va de GMR zij er twee alteratieve zoals aagegeve door bovestaade tabel. Waeer voor de huidige faciliterig va de ker GMR lede wordt gekoze da ligt het voor de had om het verschil va 9300 euro te late fiaciere door de 27 schole. Dat beteket ee bedrag va 371 euro per school. Voor het ivoere va de ieuwe orgaisatievorm voorziet de werkgroep de volgede activiteite: Aapassig huidig statuur, reglemet e huishoudelijk reglemet GMR; Iformere va het directieberaad over de ieuwe GMR orgaisatie; Het opstelle va competetieprofiele voor GMR lede; Het istelle va ee kiescommissie; Het houde va de verkiezige; Het samestelle va de ieuwe GMR (verdele portefeuilles, volge va oodzakelijke cursusse); Realisere e publicere GMR cotactadresse. Te aazie va het eerste put wordt opgemerkt dat ee wijzigig va statuut e reglemet de goedkeurig moet hebbe va te miste twee derde va de huidige GMR lede. Geschat wordt dat er 4 maade odig zij om tot de ieuwe GMR orgaisatie te kome. Als realisatiedatum wordt op dit momet voorzie 1 jauari Pagia 10 va 22

11 5. Slotwoord Met dit eidrapport meet de werkgroep te voldoe aa de opdracht zoals gesteld door de GMR. De ieuwe voorgestelde orgaisatievorm va de GMR voldoet os izies aa de i dit rapport gestelde uitgagspute alsmede aa de verwachtige e opmerkige zoals geuit i de equêtes. Verwachtig is dat ee kleiere maar meer effectieve e simpeler va opzet, GMR 2.0 tot ee meer daadkrachtige medezeggeschap leidt bij het SKOFV, waar zowel het College va Bestuur als de achterba de school MR-e, alle persoeelslede, alle ouders e uiteidelijk atuurlijk de leerlige de vruchte va zulle plukke. Commuicatie e iformatievoorzieig aar de achterbae zij geborgd door het toepasse va hededaagse ICT techieke. De werkgroep wil vaaf deze plaats Ak Swart bedake voor haar bijdrage aa het achterhale va de MR cotactadresse t.b.v. de gehoude equêtes e het distribuere va de GMR werkgroep verslage. Daaraast wil de werkgroep kbs Pirouette i Almere bedake voor het kue gebruike va hu licetie va het POspiegel tool t.b.v. de equêtes. Oze dak is ook verschuldigd aa alle GMR lede e MR lede, die deel hebbe geome aa de equêtes, eveals aa geraadpleegde persoe va GMR-e va adere schoolbesture. Als laatste oze dak aa Koe Oosterbaa e Ego Stroop voor het voorzie va extra uttige iformatie. De GMR werkgroep houdt u op te bestaa. Brigitte e Pieter zulle ook afscheid eme va de GMR a het huidige schooljaar. Marcel blijft og maximaal tot het eid va het volged schooljaar beschikbaar. Als laatste advies geve we da ook aa CvB e GMR om bij ee positief besluit om over te gaa aar de ieuwe SKOFV GMR 2.0, de activiteite va pagia 9 uit te (late) voere door de huidige ker GMR. Lelystad, mei 2012 Brigitte Bogers Pieter Vette Marcel Kuipers Pagia 11 va 22

12 Bijlage A Resultate equête voor GMR lede Datum start: Datum eid: Populatie: 27 Equêtes compleet: Weergave Kemerke Vraag Nummer 1. Bet u ma of vrouw? Vraag Tekst Score Ma Vrouw Optie tekst Percetage Aatal per Optie Totaal Aatal Idie bij de atwoorde va de ope vrage ee herleidig ka plaatsvide aar de respodet, is deze herleidig verwijderd. 1. I welke regio is uw school gelege die u vertegewoordigd? Almere 42 8 Lelystad/Drote/Swifterbat/Biddighuize 37 7 Veluwe Uit welke geledig va de MR maakt u op dit momet deel uit? Persoeelsgeledig Oudergeledig 26 5 Ik maak zelf gee deel uit va de MR Heeft uw MR ee vaste vertegewoordigig i de GMR? % f Ja Nee 11 2 Deels (bijvoorbeeld ee vast lid e ee roulered lid) 0 0 Pagia 12 va 22

13 4. Idie ee, waarom? druk druk druk makkelijk excuus maar wel de realiteit. Daaraast speelt mee dat de idruk bestaat dat de vergaderige altijd laat (a 23u ) zij afgelope maar moet eerlijkheidshalve moet ik bekee i de laatste GMR waar ik zelf was ware we wel om 22.10u klaar. Prima tijd, prima vergaderig Omdat we roulere 5. I hoeverre worde de GMR stukke i uw MR besproke? % f Alle GMR stukke worde besproke 32 6 Allee vooraf geselecteerde GMR stukke 42 8 worde besproke GMR stukke worde bija iet besproke 26 5 GMR stukke worde i zij geheel iet besproke Hoe iformeert u uw MR omtret actuele oderwerpe i de GMR? Modelig 42 8 Schriftelijk 0 0 Zowel modelig als schriftelijk Hoeveel tijd wordt i uw MR vergaderig gemiddeld besteed aa GMR stukke? Gee tijd 0 0 Tusse de 0 e 15 miute 37 7 Tusse de 15 e 30 miute 42 8 Tusse de 30 e 60 miute 16 3 Meer da 60 miute Vidt er besluit e /of adviesvormig plaats i uw MR t.a.v. GMR stukke? Ja Nee 37 7 Pagia 13 va 22

14 9. Zo ja, kut u ee oderwerp beoeme waarover dit jaar besluit e /of adviesvormig bie uw MR heeft plaatsgevode? activiteitepla, medicijprotocol, GMR-statuut, rooster va aftrede het activiteitepla Statuut Medezeggeschap GMR Reglemete Rooster va aftrede Medicijbeleid activiteitepla 2012 boveschoolse begrotig meer i de sfeer va hoe we er tegeaa kijke maar afvaardigig wordt iet met keihard statemet op pad gestuurd. fiacieel, mobiliteit medicijprotocol statuut medezeggeschap activiteitepla 2012 statute, hr, medicijbeleid etc. Bijv. over de fuctiemix of over de veraderige betreffede de GMR reglemete. Statute Medicijprotocol Medicij protocol 10. Is uw MR vergaderschema afgestemd op het GMR vergaderschema? Ja Nee 21 4 Weet iet Wat is voor u de belagrijkste rede om aawezig te zij bij de GMR vergaderige? Geïformeerd te worde; 32 6 Deel te eme aa de discussie; 0 0 Hebbe va ispraak Aders, amelijk 16 3 Atwoorde aders amelijk: Pagia 14 va 22

15 Alle drie de pute A e C Verplichte taak 12. Wat vidt u va de omvag (aatal lede) va de vergaderig? % f Te groot 47 9 Te klei 0 0 Prima i de huidige omvag Vidt u dat er ee adere structuur gevode moet worde voor de GMR vergaderige? % f Ja 37 7 Nee 42 8 Gee meig Zou u er bezwaar tege hebbe idie éé GMR lid, meerdere schole vertegewoordigd? % f Ja 32 6 Nee Gee meig 11 2 Pagia 15 va 22

16 15. Heeft u suggesties hoe de GMR vergaderig vorm te geve? meer ihoudelijk, u is het vaak afhamere. Ee oderwerp als passed oderwijs ka best vauit MR-gezichtsput op SKOFV-iveau besproke worde, wat zij de cosequeties va zo' beleid va de overheid e hoe gaa we daar op skofviveau mee om. Va mij hoeft het iet veraderd worde, allee is het roulatieschema volges mij moeilijk werkbaar. Misschie is het ee idee om sommige stukke bie de KerGMR te late, bijv. het goedkeure va de fiaciële stukke. Zo kue we de relevate stukke worde geselecteerd om i de reguliere GMR te bespreke. De belagrijkste rede om og iet ethousiast te zij voor ee kleiere GMR is voor mij dat ik og iet voor me zie hoe ik meerdere schole zou kue vertegewoordige. Zou dit ihoude dat je aar meerdere MR vergaderige va schole uit de buurt moet. Dit is voor mij het grootste struikelblok. GMR moet zelf meer iitiatief eme voor wat er besproke wordt, meer met elkaar overlegge e zo gefudeerd tot advies e besluitvormig te kome. prima als 1 school meerdere MR afvaardigige heeft maar met de weteschap dat stukke u ook al slecht worde voorbereid door de huidige MR lede zul je moete acceptere dat het heel moeilijk is om de juiste afvaardigig te vide die dat ook og ees ames meerdere schole gaat uitvoere. Wat is de taak va GMR e hoe ku je die belage het beste vertegewoordige zij de basis. Uitvoerig is maar ee middel e er zij meer wege aar Rome. Beleidszake kue ook beroepsmatig uitvoerig krijge e belagebehartigig middels vragelijst of stemrecht va leerkrachte of ouders ee, het lijkt me erg igewikkeld om tot ee vorm te kome. Ik vid het u lastig omdat het vaak veel is op éé vergaderig e zo laat op de avod. Nog gee meig. 2x vergaderig bijgewood. Iderdaad met mider persoe, die echt er voor wille gaa. 16. Idie u og opmerkige heeft over deze equête, da kut u deze hier make. Goed iitiatief! Bedakt hiervoor. Gee Pagia 16 va 22

17 blijft moeilijk verhaal om zomaar 1 oplossig te verzie maar de grote hoeveelheid stukke die doorgeome moete worde zij ee eorme belastig op ee beperkt aatal mese. Mogelijk dat dit meer op kerstukke gericht ka worde waardoor de "extra GMR belastig" wel uitvoerig aa is te geve. Volges mij heb ik hem al eerder igev. Ik zou het fij vide als de vergaderige va de GMR eerder kue begie. Pagia 17 va 22

18 Bijlage B Resultate equête voor school MR-e Datum start: Datum eid: Populatie: 27 Equêtes compleet: I welke regio is uw school gelege? Almere 3 Lelystad/Drote/Swifterbat/Biddighuize 50 8 Veluwe Hoeveel lede telt uw MR (exclusief advisered lid zoals de directeur)? lede lede 6 6 lede 3 ouders e 3 leerkrachte 2 persoeelslede 5 ouderlede waarva 2 stemgerechtigd Pagia 18 va 22

19 3. Door hoeveel persoe wordt uw school vertegewoordigd bie de GMR? Gee 13 2 Ee persoo Twee persoe Wordt uw school bie de GMR vertegewoordigd door ee lid (lede) va de MR? % f Ja, door de persoeelsgeledig; Ja, door de oudergeledig; 44 7 Ja, door zowel ee lid va de persoeels- als de 6 1 oudergeledig; Nee, gee afvaardigig vauit de MR Wordt uw school bie de GMR vertegewoordigd door iemad va buite de MR? Ja, door de leerkracht(e); 0 0 Ja, door de ouder(s); 0 0 Nee, gee vertegewoordigig va buite de MR Heeft uw school ee vaste vertegewoordigig i de GMR? Ja, ee vaste vertegewoordigig; Nee, ee roulered systeem; 13 2 Ee combiatie va vast e roulered; 0 0 Niet va toepassig Via wie wordt uw MR geïformeerd omtret actuele oderwerpe i de GMR? % f Via oze vertegewoordigig i de GMR; Via de schooldirectie; 13 2 Via de vertegewoordigig i de GMR e de 25 4 schooldirectie; Oze MR wordt iet geïformeerd Hoe wordt uw MR geïformeerd omtret actuele oderwerpe i de GMR? Modelig 13 2 Schriftelijk 3 Zowel modelig als schriftelijk Pagia va 22

20 9. Hoeveel tijd wordt i uw MR vergaderig gemiddeld besteed aa GMR stukke? Gee tijd; 0 0 Tusse 0 e 15 miute; Tusse 15 e 30 miute; 13 2 Tusse 30 e 60 miute; 3 Meer da 60 miute Vid er besluit e/of adviesvormig plaats i uw MR t.a.v. GMR stukke? Ja Nee 25 4 Weet iet Zo ja, kut u ee oderwerp beoeme waarover dit jaar besluit e /of adviesvormig bie uw MR heeft plaatsgevode? alle oderwerpe va de GMR zij aa bod gekome. volges gig het over ee bepaald reglemet Fiaciele oderwerpe e regelemet Statuut Medezeggeschap GMR Reglemete Rooster va aftrede Medicijbeleid gedragscode,medicijgebruik op school protocol medicatie i pricipe kome alle istemmige aa de orde, maar ee belagrijk voorbeeld is de fusie (samewerkigsverbad) Advies omtret de ieuwe GMR statute iet Statute Medicijprotocol Medicijebeleid medicijbeleid, statute & HR Pagia 20 va 22

21 12. Is uw MR vergaderschema afgestemd op het GMR vergaderschema? Ja Nee 25 4 Weet iet Wat verwacht u va de GMR? Het zorge va verbidig aar de school. waar odig advies aa het CvB; waar vereist istemmig richtig het CvB (of iet) dat de gmr belage behartige/ meige vetilere va de verschillede mr's e tot ee goed stadput komt aar de skofv toe. Iformatie aar de mr. Duidelijkheid i het beleid va de stichtig Maar de vraag is, wat mag je va de gmr verwachte De belage va de school (leerlige/ouders/leerkrachte) te behartige waar het zake betreft die op meeerdere/alle schole spele. Zoals de MR kritisch is t.o.v. de directie, verwacht ik va de GMR dat zij dat is aar het CvB toe. goede commuicatie aar de M.R., goede kritische blik aar het bestuur. Dat ze ee kritische doch rechtvaardige gespreksparter zij va de boveschoolse directie goede commuicatie aar school e MR e tijdig iformere over zake zodat MR iet achter feite aaloopt Ee plek waar advies- of besluitvormig plaatsvidt, wat ee afspiegelig is va de meig va schole bie de stichtig. belage behartige va de idividuele schole op cetraal iveau. Waar odig ook ruggespraak houde met de idividuele MR-e Behartigig va schoolbelag (zowel ouder als persoeel) i besluitvormig e adviserig omtret belagrijke oderwerpe. Iformatie, adviserig stichtigsbrede betrokkeheid e toezicht op beleid Pagia 21 va 22

22 Het zorge va verbidig aar de school. waar odig advies aa het CvB; waar vereist istemmig richtig het CvB (of iet) dat de gmr belage behartige/ meige vetilere va de verschillede mr's e tot ee goed stadput komt aar de skofv toe. 14. Idie u og opmerkige heeft over deze equête, da kut u deze hier make Gee opmerkige Goed iitiatief De rede dat wij als XXXX iet vertegewoordigd zij bie de GMR heeft voor het grootste gedeelte te make met de reisafstad (miimaal 2 uur hee e terug). We scae de stukke e reagere hierop als we het va belag vide. Niet Pagia 22 va 22

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Dollard College leerlingen 3 MAVO Dollard College Bellingwedde Online Evaluatie Instrument april 2015

Dollard College leerlingen 3 MAVO Dollard College Bellingwedde Online Evaluatie Instrument april 2015 leerlige 3 MAVO Pagia 1 va 7 www.vospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Dollard College Dollard College Belligwedde leerlige 3 MAVO april 2015 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2015 DigiDoc VOspiegel.l Pagia

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

www. HBOspiegel.nl Online Evaluatie Instrument

www. HBOspiegel.nl Online Evaluatie Instrument Schoolsca ROC MN VAVO Lyceum: Weergave Items Pagia 1 va 7 www. HBOspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Istituut Archimedes Schoolsca ROC MN VAVO Lyceum ovember 2013 Alle rechte

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 9 november 2013 Online Evaluatie Instrument november 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 9 november 2013 Online Evaluatie Instrument november 2013 Equete Ope Dag Velp - 9 ovember 2013: Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei Equete Ope Dag Velp - 9 ovember 2013 ovember 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Leidsche Rij College Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Leidsche Rij College juli 14 Alle rechte

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Jose.beier juli 2014 Alle rechte

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 5 november 2013 Agendapunt:

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 5 november 2013 Agendapunt: Aa de gemeeteraad Registratieummer: GF13.20085 Datum collegebesluit: 5 ovember 2013 Agedaput: Portefeuillehouder: Mevrouw C. va der Laa Behadeled ambteaar: De heer C. Tiemersma Oderwerp: Activerig ivesterig

Nadere informatie

EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG

EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG Ee aalyse gebaseerd op de resultate va het oderzoek over Scholig e Studiemiddag va OSG Sigellad, gehoude oder de docete Oderwerp equête Geëquêteerde Evaluatie Scholig

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete ROC A2 Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete ROC A2 juli 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Houten Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Houten Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Wellat Houte Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Wellat Houte jui 014 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet Pagia 1 va 8 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet april

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 3 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 30 mei 2012 tijdsduur: 90 miute (09:30-11:00 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Altena Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Altena Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Altea Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Altea jui 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014

Nadere informatie

evaluatie in de goede toon

evaluatie in de goede toon P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester Hadreikig evaluatiegesprek gemeeteraad e burgemeester evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester P R

Nadere informatie

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d S T R U C T U U r V I S I E DROOM.NH OKTOBER 2008 Wedstrijdprogramma voor de opebare ideeëprijsvraag DROOM.NH Ileidig De groeiede ruimtebehoefte e het veraderede

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 nov 2015

Jaarplan 2016 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 nov 2015 Jaarpla 2016 Vastgesteld door het Algemee Bestuur op 16 ov 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 2. Terugblik 2015 3. Speerpute voor 2016 4. Fiacië I. uitgagspute e aaames II. operatioele koste MA.l 2016 III. liquiditeit/fiacierig

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland Stad va zake, april 2008 bibliotheekverieuwig i Noord-Hollad P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave 5 1 Voorwoord 7 2 Ileidig 2.1 Rapport va commissie Meijer e start bibliotheekverieuwigsproces

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Hilversum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Hilversum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete MBO College Hilversum Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete MBO College Hilversum jui 214 Alle rechte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 12:4:38 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - VAVO Lyceum

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ PC SBO De Sleutel Plaats : Vroomshoop BRIN-ummer : 01KZ Arragemetsummer : 77559 Oderzoek uitgevoerd op : 26 ovember 2009 Rapport

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Lyceum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Lyceum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete CSG Groee Hart Lyceum Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete CSG Groee Hart Lyceum jui 14 Alle rechte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pantarijn Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pantarijn Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Patarij Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Patarij jui 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA)

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Voorwoord De Stuurgroep PIA heeft i maart 2006 aa

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren Moitor Coveat Professioaliserig e begeleidig oderwijspersoeel i primair e voortgezet oderwijs Nulmetig bij besture e directeure Jos va Kuijk Gerrit Vrieze Tessa Marx Jauari 2008 Moitor Coveat Professioaliserig

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Airport Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Airport Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete MBO College Airport Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete MBO College Airport jui 214 Alle rechte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Mariska.dikelma juli 014 Alle

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 22 maart 2014 Online Evaluatie Instrument maart 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 22 maart 2014 Online Evaluatie Instrument maart 2014 Equete Ope Dag Velp - 22 maart 2014 Pagia 1 va 12 www. Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei Equete Ope Dag Velp - 22 maart 2014 maart 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Rientjes Mavo Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Rientjes Mavo Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Rietjes Mavo Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Rietjes Mavo jui 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Kalsbeek Bredius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Kalsbeek Bredius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Kalsbeek Bredius Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Kalsbeek Bredius juli 214 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten RSG Broklede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten RSG Broklede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete RSG Broklede Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete RSG Broklede juli 14 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

Bijeenkomst Gemeenschappelijke Oudercommissies Sport Opvang Maarssen (S.O.M.). op:

Bijeenkomst Gemeenschappelijke Oudercommissies Sport Opvang Maarssen (S.O.M.). op: Deis va Dokkum Notule Bijeekomst Gemeeschappelijke Oudercommissies Sport Opvag Maarsse (S.O.M.). op: Woesdag 18 jui 2014. Aawezig: Deis va Dokkum,,,. Teves Hek Kuiters ames het bestuur va de S.O.M. Afgemeld:

Nadere informatie

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen Caterig >> Vrage e atwoorde CNV Caterig is ee oderdeel va CNV Vakmese Caterig Aa deze uitgave kue gee rechte worde otleed. Het is puur ee samevattig e uitleg va de regelige. Werkemers e werkgevers kue

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I Eidexame wiskude A vwo - I Beoordeligsmodel Maratholoopsters maximumscore 3 uur, 43 miute e 3 secode is 98 secode De selheid is 495 98 (m/s) Het atwoord: 4,3 (m/s) maximumscore 3 Uit x = 5 volgt v 4,4

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 1 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 27 mei 2011 tijdsduur: 90 miute (10.00-11.30 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn Kwaliteit va de persoosgegeves Resultate Gemeete Alpe aa de Rij Klik Ted om Dicks, de titelstijl Hek-Ja va Wieseekker het model te bewerke Ageda Doel va het oderzoek Irichtig va het oderzoek Resultate

Nadere informatie

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever strategie e schoolpla voorjaar 2015 Amersfoort Bareveld Ede Hoevelake Kestere richtiggever 2015-2020 www.valodestei.l s tr ategie e Schoolpla Te geleide D it boekje bevat de strategische doele e de hoofdlije

Nadere informatie

Rapportage Klantenmonitor Omgevingsvergunning. Gemeente Oss

Rapportage Klantenmonitor Omgevingsvergunning. Gemeente Oss Rapportage Klatemoitor Omgevigsverguig Gemeete Oss Rapportageperiode: Q4 2006 - Q3 2007 Deze rapportage is opgesteld door PricewaterhouseCoopers i samewerkig met i-lik2. PricewaterhouseCoopers Mario Schepers

Nadere informatie