Woonmonitor Limburg 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woonmonitor Limburg 2007"

Transcriptie

1 Factsheetboek Maasduie 27 Maasduie

2 8233

3 Woomoitor Limburg 27 Factsheetboek Maasduie 27 Maastricht, juli 28

4 Colofo Provicie Limburg Postbus MA Maastricht Tel.: +31 () Fax.: +31 () Iteret: Limburglaa GA Maastricht M. Reiche M.L.H. Sluismas Afdelig Ruimtelijke Otwikkelig Etil BV Postbus BA Maastricht Tel.: +31 () Fax.: +31 () Iteret: Witmakersstraat JB Maastricht R.C.M. Vaesses M.A. seior adviseur E,til maakt deel uit va Uiversiteit Maastricht Holdig bv Broveratwoordig: - Bevolkig & huishoudes: CBS - Woigvoorraad: Kadaster - Woigvoorraadotwikkelig - toevoegige e -ottrekkige: CBS, Equête Woomoitor Limburg - Sociale huursector / woigcorporaties: Mi. VROM/CFV - BBSH (Besluit Beheer Sociale Huursector) - Aabod koopwoige: Wooplei Limburg - Woigtrasacties: Kadaster - Placapaciteite: Etil; Equête Woomoitor Limburg

5 VOORWOORD I de Proviciale Woovisie Limburg (mei 25) stelt de Provicie Limburg zich betreffede het beleidsveld bouwe e woe te doel te ivestere i ee aatrekkelijk woo- e leefklimaat e bij te drage aa het realisere va voldoede woige va de juiste kwaliteit e op de juiste plaats. I deze woovisie zij de kwatitatieve e kwalitatieve opgave e de belagrijkste otwikkelige die va ivloed zij op het woobeleid, ader belicht. Om evetuele egatieve otwikkelige om te kue buige, diet tijdig actie te worde geome. Om actie te kue odereme is het voor de Provicie Limburg e adere beleidsmakers va groot belag om tijdig izicht te hebbe i de otwikkelige e processe op de woigmarkt. De Provicie wil daaraast ook izicht i de uitvoerig va de regioale woovisies. De Provicie Limburg heeft da ook de wes geuit te kome tot ee proviciale woomoitor, op basis waarva het beleid tijdig aagepast of bijgestuurd ka worde. Deze tweede 'Woomoitor Limburg' gaat i op de otwikkelige i 27 e de stad va zake per Om izicht te geve i de otwikkelige i de huidige beleidsperiode 26 tot e met 29 va de regioale woovisie va Maasduie wordt ook igegaa op de periode I het kader va de 'Woomoitor Limburg' worde de volgede publicaties samegesteld: - Factsheetboek Limburg - Factsheetboek Wooregio's (8 dele): Factsheetboek Maasduie Factsheetboek Velo e.o. Factsheetboek Veray e.o. Factsheetboek Weerterkwartier Factsheetboek Midde-Limburg Oost Factsheetboek Westelijke Mijstreek Factsheetboek Parkstad Limburg * Factsheetboek Maastricht & Mergellad - Kaarteboek Woomoitor Limburg - Bijlageboek Woomoitor Limburg - Defiities & Afbakeige De voorliggede publicatie betreft het Factsheetboek Maasduie 27. De woomoitor is i samewerkig met de acht wooregio's e de 4 Limburgse gemeete tot stad gekome. Wij wille da ook op deze plaats de Limburgse regio 's e gemeete dake voor hu medewerkig aa deze moitor. 1

6 2

7 INHOUD VOORWOORD 1 INHOUDSOPGAVE 3 SAMENVATTING & CONCLUSIES 5 1 BEVOLKING & HUISHOUDENS 11 Bevolkig - otwikkelig 12 Huishoudes - otwikkelig 13 Huishoudes - leeftijd 14 Verhuisbewegige 15 2 WONINGVOORRAAD 17 Eigedom e woigtype 18 Eigedom gespecificeerd 19 Woigtype gespecificeerd 2 Bouwjaar 21 3 WONINGVOORRAADONTWIKKELING 23 Netto: toevoegige mius ottrekkige 24 Nieuwbouw 26 Sloop 28 Toevoegige aar prijsklasse 3 Toevoegige e specifiek beleid - Ruimte-voor-Ruimte-beleid 31 Toevoegige e specifiek beleid - ultredewoige 32 Toevoegige e specifiek beleid - zorgwoige 33 4 SOCIALE HUURSECTOR - WONINGCORPORATIES 35 Voorraad totaal 36 Soort woige 29 Huurprijze 37 Leegstad 38 Dyamiek 39 5 KOOPSECTOR - TRANSACTIES & AANBOD 41 Trasacties - totaal 42 Trasacties - woigtype 43 Trasacties - regiovergelijkig 44 Aabod - totaal 45 Aabod - regiovergelijkig 46 6 PLANCAPACITEITEN 47 - toevoegige e ottrekkige 48 Toevoegige aar plahardheid 5 Toevoegige aar verwacht realisatiejaar 51 Toevoegige aar eigedom, type e prijs 52 Toevoegige e specifiek beleid - Ruimte-voor-Ruimte-beleid 53 Toevoegige e specifiek beleid - ultredewoige 54 Toevoegige e specifiek beleid - zorgwoige 55 3

8 4

9 SAMENVATTING & CONCLUSIES 1. Algemee De wooregio Maasduie i de kop va Limburg bestaat uit ee drietal gemeete; Geep, Berge e Mook e Middelaar. I het kader va het Proviciale Omgevigspla Limburg (POL) wordt Maasduie als ladelijke regio beschouwd. Va de acht i Limburg oderscheide wooregio s is Maasduie da ook de eige wooregio zoder stadsregio. 2. De regioale woovisie Maasduie op hoofdlije I 25 hebbe de gemeeterade va Geep, Berge e Mook e Middelaar de regioale woovisie Vitaal tot i de ker vastgesteld die zich richt op de periode 25 tot e met 29 met ee doorkijk aar 215. I het kader va deze woovisie hebbe de drie gemeete vervolges ee gezamelijk uitvoerigsprogramma c.q. woigbouwprogramma opgesteld. I de woovisie is bijzodere aadacht voor de vraag va oudere aar ultredewoige, vooral i de huursector. Het betreft daarbij zowel appartemete alsook kleiere grodgebode ultrede - koopwoige. Om otgroeig tege te gaa, wordt i de woovisie ook aadacht geschoke aa doorstromers e joge gezie. Voor deze doelgroep diee voldoede betaalbare huur- e koopwoige beschikbaar te kome va rod de 18.. Daarbij is zowel ieuwbouw alsook verkoop va huurwoige aa particuliere ee middel om dit doel te bereike. Daaraast is het ook va belag dat er meer wordt gebouwd i het duurdere segmet (circa 3.,-). I de woovisie wordt aagegeve dat er tot 215 behoefte bestaat aa circa 35 zorgwoige. Vooralsog wordt daarbij het uitgagsput gehateerd dat alle beodigde ieuwbouw i deze sector i de huidige beleidsperiode gerealiseerd wordt i de sociale huursector. I het uitvoerigsprogramma wordt i het bijzoder igegaa op het basisprogramma, bestaade uit ee toevoegig i de periode 25 tot e met 29 va woige e ee ottrekkig va 346 woige. De etto toevoegig bedraagt daarmee woige. De geplade zorgwoige i het kader va het WWZ-programma (Woe-Welzij-Zorg) zij hieri ibegrepe. Het basisprogramma omvat meer woige da de door de Provicie aagegeve badbreedte va 6 tot 7 woige met ee bovegres va 84 i de periode 25 tot e met 29. Hiervoor is door de regio ee aatal redee aagegeve. Ee deel va de projecte betreft ee ihaalslag uit de voorafgaade beleidsperiode. Ook ket de regio ee forse opgave va ultrede- e zorgwoige als gevolg va vergrijzig e extramuraliserig. Ook diet opgemerkt te worde dat ee deel va de woigbouwplae restcapaciteite betreffe die aar grote waarschijlijkheid doorschuive aar de periode Te slotte komt ee deel va de plae voort uit de Ruimte-voor-Ruimte-regelig e/of zij bijzodere afsprake gemaakt (opvag exogee groei, extramuraliserigsopgave va Vizier, het 1.-woigepla). 5

10 3. Besprekig per aspect uit de woomoitor De woomoitor 27 geeft het volgede beeld va de wooregio Maasduie. Bevolkig & huishoudes De regio Maasduie had eid 27 circa iwoers. I 27 is het aatal iwoers beperkt toegeome met 15. Deze groei was het gevolg va de combiatie va ee positieve atuurlijke aawas (+57) e ee uitgaad migratiesaldo (-42). De sterke bevolkigsgroei i 26 ko i 27 iet worde herhaald. Opgemerkt diet te worde dat de sterke groei dat jaar werd veroorzaakt door ee relatief groot ikomed migratiesaldo. De regio heeft de meeste bidig met de provicies Noord-Brabat e Gelderlad. Het is da ook iet verwoderlijk dat verreweg de meeste verhuisbewegige zich tusse de regio e deze gebiede plaatsvide. I 26 had de regio ee ikomed migratiesaldo met Noord-Brabat (+18) tegeover ee beperkt egatief saldo met Gelderlad (-22). Gegeves over huishoudes i 27 zij og iet beschikbaar. De laatste beschikbare gegeves betreffe 26. I dat jaar is het aatal huishoudes i de regio met 1,2% toegeome. Het aatal eepersooshuishoudes steeg daarbij met 2,9% sterker da het aatal meerpersooshuishoudes (+,6%). Niet i alle leeftijdsklasse am het aatal huishoudes overiges toe; zo am het aatal huishoudes i de leeftijdscategorie 3-45-jarige i 27 af. Woigvoorraad De woigvoorraad i de regio Maasduie bestaat eid 27 uit circa 15.2 woige. Va deze woigvoorraad bestaat 66% uit koopwoige e 34% uit huurwoige. I alle drie de gemeete zij er meer koop- da huurwoige. De regioale woigvoorraad bestaat voor ee substatieel deel uit vrijstaade woige e is relatief jog ; ruim 41% va de woigvoorraad is amelijk gebouwd i de periode Woigvoorraadotwikkelig Per saldo am de woigvoorraad i de regio Maasduie i 27 toe met 111 woige, ofwel met,7%. Deze toeame was het gevolg va ee toevoegig va 26 woige e ee ottrekkig va 95 woige. De toeame va de woigvoorraad was daarmee i 27 lager da i 26. Dit komt met ame door ee groter aatal ottrekkige. Opmerkelijk is het feit dat de etto toevoegig voor ee groot deel plaatsvod i de gemeete Mook e Middelaar. Het betreft da ook voor ee deel toevoegige die eigelijk al i 26 ware gerealiseerd, maar pas i 27 geregistreerd zij als ieuwbouw. I alle drie de gemeete am de woigvoorraad i 27 toe. De ieuwbouwproductie beleefde, eveals i 26, ee topjaar. Het grootste deel va de woigtoevoegige betrof de ieuwbouw va woige. De regioale ieuwbouwproductie i 27 bedroeg 22 woige (1,3%). Het betrof grotedeels koopwoige (92%). De gerealiseerde koopwoige ware vooral eegeziswoige. Het aadeel va het woigtype eegezis-koopwoige was da ook met 71% grootst. Allee i de gemeete Mook e Middelaar zij meer meergeziswoige da eegeziswoige gerealiseerd. Ee va de grotere plae die mometeel i de regio worde uitgevoerd, is het pla Pagepark i de gemeete Geep. Hier werde vorig jaar 51 woige gerealiseerd. I 27 is i de regio ee relatief groot aatal woige gesloopt. Dit was met ame het gevolg va de sloop va 66 woige i het kader va ee herstructurerigsproject Op de Logte i Geep. Daaraast werde ook 24 woige gesloopt i het kader va het herstructurerigsproject va Meerlaerstraat i Nieuw Berge. Op beide locaties worde i de komede jare woige teruggebouwd. 6

11 I het kader va specifiek beleid hebbe i 27 de volgede woigtoevoegige plaatsgevode: - Ruimte-voor-Ruimte-beleid: woige - Nultredewoige: 23 woige - Zorgwoige: woige Sociale huursector / woigcorporaties I de regio zij vijf woigcorporaties actief, waarva Destio e Woomaatschappij Maaslad verreweg de grootste zij. Op (gegeves over 27 zij og iet beschikbaar) beschikte de vijf woigcorporaties bie de regio same over bija 3.63 woige. Dit is gelijk aa 24% va de totale woigvoorraad. De omvag va de woigvoorraad is i 26 met 42 woige toegeome. De toeame was met ame het gevolg va ee opleverig va 64 ieuwe huurwoige. Daaraast zij er door de woigcorporaties i de regio 25 huurwoige verkocht e 9 woige aagekocht. I 26 is i de regio het aatal betaalbare woige toegeome. Het aatal goedkope e dure woige is i 27 daaretege licht gedaald. De leegstad is i 26 verdubbeld; stode eid 25 og maar 18 woige leeg, eid 26 is dit aatal opgelope tot 37. Dit is gelijk aa 1% va de woigvoorraad va de corporaties. De leegstaade woige bevide zich alle i de gemeete Geep. Op te merke is dat de leegstad i deze gemeete te make heeft met verschillede herstructurerigsprojecte. Koopsector I 27 zij ruim 36 koopwoige verkocht. Het regioale trasactiepercetage ligt daarmee op 3,6%. Dit percetage ligt de laatste jare op ee gelijk iveau. Als er ee oderscheid wordt gemaakt aar prijsklasse, da valt op dat het aatal trasacties zowel i het middesegmet ( ) als duurderde segmet (> 26.) plaatsvod. De meeste trasacties betrof i 27, eveals het voorafgaade jaar, 2^1-kap-woige. Relatief gezie dede de meeste trasacties zich i 27 eveals i 26 echter voor bij de appartemete; circa 13% va het aatal appartemete wisselde va eigeaar. De gemiddelde koopsom is i 27 beperkt toegeome tot Met ee beperkte toeame va,9% bleef de stijgig achter bij die i het voorafgaade jaar (6,4%). De gemiddelde koopsom i de regio is i vergelijkig met adere regio s i Limburg bijzoder hoog. Zo staat de gemeete Mook e Middelaar met 334.,- i Limburg al jare op de eerste plaats. Eid 27 werde i de regio circa 25 woige aagebode, waarva bija de helft vrijstaade woige. Qua prijsklasse, vormt het dure segmet (> 26.) met 57% het grootste aadeel. Daaretege worde i de regio auwelijks woige aagebode uit het goedkope segmet (4%). Placapaciteit Eid 27 bedroeg de regioale placapaciteit 2.68 woigtoevoegige e bija 11 ottrekkige. De placapaciteit bevidt zich met ame i de gemeete Geep e Berge. Niet alle plae zij hard. Va de bovegeoemde plae is 19% oftewel 58 woigtoevoegige als hard te classificere. Dat wil zegge dat voor deze woigtoevoegige ee oherroepelijk bestemmigspla rechtsgeldig is. Voor ee groot deel va deze 'harde' placapaciteit (72% oftewel 364 woige) is al ee bouwverguig afgegeve. Ee groot deel va de placapaciteit is voor de komede twee jaar geplad. De gemeete geve aa dat i 28 e 29 aar verwachtig i totaal circa 1.4 woige worde gerealiseerd. Gezie de realisaties i de laatste twee jaar (circa 43 woige) is deze verwachtig iet realistisch e zal de daadwerkelijk realisatie de komede jare waarschijlijk lager uitkome. Gezie het aatal bouwverguige zal het iveau va de afgelope jare echter aar verwachtig wel geëveaard worde. 7

12 4. Woigmarktbeleid versus realisatie I de voorliggede moitor wordt i het bijzoder igegaa op de realisaties i de periode 25 tot e met 27 e de plae voor de periode 28 tot e met 29. Zodoede ka ook igegaa worde op (verwachte) otwikkelige i de beleidsperiode 25 tot e met 29. I de regioale woovisie zij gee doele geformuleerd te aazie va de verhoudig huur e koop, de woigtypes of de ottrekkig va specifieke dele va de woigvoorraad. I de programmerig is er wel meer koop da huur voorzie. I de periode 25 tot e met 27 zij i totaal 53 woige aa de voorraad toegevoegd (bruto woigvoorraadotwikkelig); gemiddeld 177 woige per jaar. Dit staat tegeover ee vooreme om i de periode 25 tot e met 29 i totaal ruim 1.9 woige aa de voorraad toe te voege (basisprogramma). Dit is gelijk aa gemiddeld 38 woige per jaar. De woigbouwproductie i de afgelope jare loopt dus achter op het i het basisprogramma opgeome aatal geplade woige. De realisatie-idex bedraagt,46 (bij ee idex va 1 is de realisatie gelijk aa de plaig). De idex is door de relatief grote woigbouwproductie i 27 het afgelope jaar wel toegeome. Eid 27 bestaa er plae om de komede twee jaar ruim 1.4 woige aa de voorraad toe te voege. Idie het geplade aatal woige voor de komede twee jaar daadwerkelijk gehaald wordt, zal het totaal aatal toevoegige i de gehele beleidsperiode op ruim 1.57 woige uitkome. Dit aatal ligt oder de regioale beleidsdoelstellig va 1.9 woigtoevoegige. Daaraast is op te merke dat, gezie de daadwerkelijke realisatie i de afgelope jare, de verwachte realisatie voor de komede twee jaar iet realistisch is. De doelstellig zal aar verwachtig da ook iet gehaald worde. Te aazie va woigottrekkige zij i de regioale woovisie voor de huidige beleidsperiode 346 woigottrekkige opgeome. I de afgelope drie jaar zij i totaal 15 woige aa de voorraad otrokke. Deze ottrekkige hebbe met ame i het afgelope jaar plaatsgevode. Resteert og ee aatal va circa 24 te slope woige voor de komede twee jaar. Voor de komede jare bestaa plae om 7 tot 8 woige te slope (met ame i het kader va het pla Op de Logte ). Dit aatal is ovoldoede om de i de woovisie geformuleerde doelstellige te hale. I de proviciale woovisie wordt uitgegaa va ee lagere woigbouwproductie. De door de Provicie aagegeve badbreedte betreffede de etto-otwikkelig (toevoegige mius ottrekkige) bedraagt 6 tot 7 woige met ee bovegres va 84 i de periode 25 tot e met 29. I de afgelope jare is de woigvoorraad met i totaal ruim 4 woige toegeome (etto woigvoorraadotwikkelig). De verwachtig is da ook dat, op basis va de realisaties i de afgelope jare e de bestaade plae voor de komede jare, de woigvoorraadotwikkelig i de periode 25 tot e met 29 zal uitkome i de buurt va de door de Provicie Limburg aagegeve maximale badbreedte. I de regioale woovisie zij ook doelstellige opgeome te aazie va ultredewoige i het algemee e zorgwoige i het bijzoder. I de afgelope twee jaar zij i totaal 37 ultredewoige e ee tweetal zorgwoige aa de woigvoorraad toegevoegd. Dit staat i schril cotrast met de doelstellig om tot e met 214 circa 35 zorgwoige aa de voorraad toe te voege, waarva 344 zorgwoige i de huidige beleidsperiode. Op te merke is dat oduidelijk is hoeveel zorgwoige door aapassig va de bestaade voorraad zij gerealiseerd. Mometeel bestaa er plae om 445 zorgwoige te realisere. Het betreft met ame zorgwoige i het kader va de plae Blijebeek e Eldershome i Berge e Op de Logte e De Heikat i Geep. Idie de plae de komede jare daadwerkelijk gerealiseerd worde ka de doelstellig va de huidige beleidsperiode alsog gehaald worde. Op te merke is dat het overgrote deel va de placapaciteite te aazie va zorgwoige og iet 'hard' zij. Het is va belag dat de geplade zorgwoige op korte termij omgezet worde i harde capaciteit e daadwerkelijk worde gerealiseerd. 8

13 5. Coclusies De regio beleefde te aazie va ieuwbouw i 27, eveals i 26, ee topjaar. Daaraast is er i de regio ee relatief groot aatal woige gesloopt. Toch zulle de doelstellige die i de regioale woovisie opgeome zij te aazie va de woigbouwproductie, iet gehaald worde. Erva uitgaade dat de verwachte realisatie de komede jare gehaald wordt, is het totaal aatal plae voor woigbouw i de regio ovoldoede om het beoogde woigbouwprogramma te kue realisere. Daaraast is op te merke dat, gezie de daadwerkelijk realisatie i de afgelope jare, het aatal geplade woige voor de komede twee jaar irreëel is. Als gevolg va de lagere productie i combiatie met ee lager aatal ottrekkige zal de etto-otwikkelig va de woigvoorraad aar verwachtig toch i de buurt va de proviciale beleidsdoelstellig te aazie va de woigvoorraadotwikkelig uitkome. Zorgwekked is de realisatie va ultrede- e zorgwoige. De realisatie blijft tot og toe ver achter bij de doelstellige. Wel wordt aar verwachtig de komede jare ee groot aatal zorgwoige gerealiseerd. Het is echter va belag dat deze 'zachte' plae op korte termij omgezet worde i 'harde' capaciteit e daadwerkelijk gerealiseerd worde. Kecijfers realisatie/plae versus beleidsdoelstellige Toevoegige Ottrekkige Netto* Realisatie 25 t/m Plae 28 e t/m Doelstellig regioale woovisie 25 t/m 29** Verschil Zorgwoige: Realisatie 26 t/m 27 ** 2 2 Plae Doelstellig Verschil * Iclusief admiistratieve correcties. ** I het voorjaar va 27 is ee bijstellig va het programma geacco rdeerd. *** Het aatal gerealiseerdezorgwoige i 25 is obeked. De realisatie va zorgwoige heeft betrekkig op de jare 26 e 27. 9

14 1

15 1 Bevolkig & huishoudes Maasduie 11

16 Bevolkig Maasduie: otwikkelig Bevolkigsotwikkelig (abs.) Bevolkigsgroei Vestigig Vertrek Migratiesaldo Adm. saldo correcties 1 ja. geboorteoverschot 31 dec totaal Bevolkigsotwikkelig (i /) Bevolkigsgroei Vestigig Vertrek Migratiesaldo Adm. saldo correcties 1 ja. geboorteoverschot 31 dec ,6 35, 36,8-1,7,1-1, ,4 4,8 39,8 1, -,3 2, ,5 39,8 4,6 -,8 -,3, gemiddeld 1,2 38,6 39,1 -,5 -,2,5 Bevolkigsotwikkelig i de afgelope 1 jaar Geboorteoverschot i de afgelope 1 jaar 2 Migratiesaldo i de afgelope 1 jaar

17 Huishoudes Maasduie: otwikkelig huishoudes Eepersooshuishoudes Meerpersooshuishoudes Huishoudestructuur 27 25,9% abs. otw. abs. otw. abs. i % i % tw. i % , 3.5 3, , , , , , , , , , , , , , ,1% per 1 jauari Eepersoos Meerpersoos Huishoudes totaal Eepersooshuishoudes Meerpersooshuishoudes Eeouderhuishoudes Eepersooshuishoudes Meerpersooshuishoudes zoder kidere Meerpersooshuishoudes met 1 kid Meerpersooshuishoudes met 2 kidere Meerpersooshuishoudes met 3 kidere e.m per 1 jauari Aatal huishoudes aar aatal persoe per huishoude 1 persoo 2 persoe 3 persoe 4 persoe 5 persoe e.m

18 Huishoudes Maasduie: leeftijd Huishoudesotwikkelig aar leeftijd, groei i % tot 2 jaar 4,3-16,7-12,5-8,6 25, 2 tot 25 jaar 6,9 -,5 6,9-15,6 12,3 25 tot 3 jaar -6,3-8,8 4,5 4, 6,8 3 tot 35 jaar -3,2-8,4-1, -9,9-6,4 35 tot 4 jaar -3,3-2,4 3,4,8-2,4 4 tot 45 jaar,7,1-2,1 1,3-2,7 45 tot 5 jaar 1,4 1,7 2,7,2 2,5 5 tot 55 jaar -2,3-2,1 -,9-2,,7 55 tot 6 jaar 4,1 6,9 6,5 8,1 1,2 6 tot 65 jaar 7,2 -,5 2,5-2,5 8,4 65 tot 7 jaar,1 4,3 2,1 3, -2, 7 tot 75 jaar 4,8 1, 2,4 1,7 5,2 75 tot 8 jaar 2,6 2,9,1 4,1 -,6 8 tot 85 jaar 1,7 13,1 8,6 7,2,5 85 tot 9 jaar 1,7-8,7 6,5 7,8 24,4 9 tot 95 jaar 58,3 24,6 22,5-1,1-11,6 95 jaar of ouder, 37,5-27,3 12,5 44,4 1,,1 1,4,8 1,2 5 jaarsgemiddelde -3, 1,5 -,2-7,5 -,8 -,5 1,7-1,3 5,3 2,9 1,5 3, 1,8 7,5 6,5 11,9 11,4,9 Leeftijdsstructuur abs. i % 15 tot 2 jaar 4,3% 2 tot 25 jaar 219 1,4% 25 tot 3 jaar 646 4,2% 3 tot 35 jaar 914 5,9% 35 tot 4 jaar ,8% 4 tot 45 jaar ,7% 45 tot 5 jaar ,3% 5 tot 55 jaar ,6% 55 tot 6 jaar ,5% 6 tot 65 jaar ,9% 65 tot 7 jaar ,5% 7 tot 75 jaar ,8% 75 tot 8 jaar 82 5,2% 8 tot 85 jaar 587 3,8% 85 tot 9 jaar 24 1,6% 9 tot 95 jaar 76,5% 95 jaar of ouder 13,1% ,% 15 tot 2 jaar 2 tot 25 jaar 25 tot 3 jaar 3 tot 35 jaar 35 tot 4 jaar 4 tot 45 jaar 45 tot 5 jaar 5 tot 55 jaar 55 tot 6 jaar 6 tot 65 jaar 65 tot 7 jaar 7 tot 75 jaar 75 tot 8 jaar 8 tot 85 jaar 85 tot 9 jaar 9 tot 95 jaar 95 jaar of ouder Aatal huishoudes aar leeftijdscategorie, Veraderig va het aatal huishoudes aar leeftijdscategorie, i tot 2 jaar 2 tot 25 jaar 25 tot 3 jaar 3 tot 35 jaar 35 tot 4 jaar 4 tot 45 jaar 45 tot 5 jaar 5 tot 55 jaar 55 tot 6 jaar 6 tot 65 jaar 65 tot 7 jaar 7 tot 75 jaar 75 tot 8 jaar 8 tot 85 jaar 85 tot 9 jaar 9 tot 95 jaar 95 jaar of ouder

19 Verhuizige Maasduie: verhuisstrome Verhuizige bie, va e aar Maasduie i 26, i absolute aatalle e i / abs. i / ** Verhuizige bie gemeete ,1 Ikomede verhuizige tusse e aar gemeete bie Nederlad* Ikomede verhuizige aar Maasduie vauit het buitelad Uitgaade verhuizige tusse e vauit gemeete bie Nederlad* Uitgaade verhuizige vauit Maasduie aar het buitelad ,3 3,5 35,9 3, ,7 Verhuismobiliteit *** ,7 * ** Het betreft het totaal aatal verhuizige tusse Nederladse gemeete; zowel aar c.q. vauit gemeete i adere regio's i Nederlad alsook aar c.q. vauit gemeete bie de regio. i / = te opzichte de totale bevolkig *** verhuismobiliteit = het totaal va de verhuizige bie de regio plus de halve som va vestigig i e vertrek uit de regio. Hoe hoger de waarde va de verhuismobiliteit, hoe meer verhuizige er gemiddeld per iwoer hebbe plaatsgevode. Ikomede bieladse verhuizige 26 (aar de regio) Vestigig vauit abs. I % Gelderlad ,8 Noord-Brabat 43 32,5 Zuid-Hollad 71 5,7 Veray 5 4, Utrecht 37 3, Noord-Hollad 36 2,9 Overijssel 18 1,5 Velo 15 1,2 Arce e Velde 12 1, Horst aa de Maas 12 1, Overige gemeete 93 7, , Uitgaade bieladse verhuizige 26 (vauit de regio) Vertrek aar abs. I % Gelderlad ,4 Noord-Brabat ,9 Zuid-Hollad 65 5,5 Veray 53 4,5 Noord-Hollad 48 4, Velo 31 2,6 Utrecht 27 2,3 Horst aa de Maas 24 2, Overijssel 22 1,9 Groige 17 1,4 Overige gemeete 89 7, , Ikomede migratie vauit het buitelad aar de regio Maasduie, aar geboortelad 26 Uitgaade migratie vauit de regio Maasduie aar het buitelad, aar geboortelad 26 Buitelads migratiesaldo regio Maasduie, aar geboortelad 26 Aatal Aatal Aatal Nederlad 76 Nederlad 12 Nederlad -44 Afrika Amerika EU Turkije Overig Europa Azie Oceaie Obeked Afrika Amerika EU Turkije Overig Europa Azie Oceaie Obeked Afrika Amerika EU Turkije Overig Europa Azie Oceaie Obeked

20 16

21 2 Woigvoorraad Maasduie 17

22 Woigvoorraad Maasduie: aar eigedom e woigtype Woigvoorraad , aar woigtype e eigedom (aatal) Koop Huur Appartemete 2/1 kap woige Hoekwoige Tussewoige Vrijstaade woige Obeked * Woigvoorraad , aar woigtype e 1 eigedom (i 1 %) ka ka Koop A pp ar te m e te 2/ p Appartemete 2/1 kap woige Hoekwoige Tussewoige Vrijstaade woige Obeked * 1,4 16,7 6,9 11,5 26, 3,1 65,7 w o A i pp ge ar te H m oe e k te w 2,7 6,5 6,9 11,1 3, 4,1 34,3 w o A i pp ge ar te H m oe e k te w 4,2 23,2 13,8 22,6 28,9 7,2 1, * Obeked betreft met ame bedrijfswoige o 2/ e o 2/ boerderije. Bedrijfswoige (vooral wikelwoige) zij met ame apparte- 1 i 1 mete e boederije zij met ame vrijstaade woige) ge ka ge ka p T w Woigvoorraad , aar woigtype (i us o%) se i ge w o H p T w us o se i ge w o H Woigvoorraad , aar eigedom (i %) 7,2% 4,2% i oe i oe ge k ge k 23,2% w w 34,3% 28,9% Vr o ijs i ta ge Vr o ijs i ta ge a a 65,7% 13,8% de T de T 22,6% w us o se i ge w o w us o se i ge w o Appartemete 2/1 kap-woige O i b ge O i b ge Hoekwoige ek ek Koopwoige Tussewoige e Vr e Vr Huurwoige Vrijstaade woige d ijs d ijs Obeked T ta a ot de aa w l T ta a ot de aa w l o o i ge O b ek Huur A pp ar te m e te 2/ p i ge O b ek

23 Woigvoorraad Maasduie: aar eigedom gespecificeerd Woigvoorraad , aar eigedom (aatal) Woigvoorraad , aar eigedom (i %) Koop Huur Koop Huur Berge LB Geep Mook e Middelaar Berge LB 67,1 32,9 Geep 62,1 37,9 Mook e Middelaar 7,7 29,3 65,7 34,3 Woigvoorraad , stadsregio versus overige regio Aatal I % Overige regio Berge LB % Geep % Mook e Middelaar % % regio % De stadsregio's zij afgebaked op basis va het Proviciaal Omgevigspla Limburg (POL). Er worde i Limburg zeve stadsregio's oderscheide: Velo, Veray, Weert-Nederweert, Roermod e.o., Westelijke Mijstreek, Parkstad Limburg e Maastricht e.o. (de wooregio Maasduie is de eige wooregio zoder stadsregio). 8 Woigvoorraad , aar eigedom (i %) Berge LB Geep Mook e Middelaar Koopwoige Huurwoige 19

24 Woigvoorraad Maasduie: aar woigtype gespecificeerd Woigvoorraad , aar woigtype (aatal woige) Appartemet 2/1 kap woig Hoekwoig Tussewoig Vrijstaade woig Obeked * Berge LB Geep Mook e Middelaar Woigvoorraad , aar woigtype (i %) Appartemet 2/1 kap woig Hoekwoig Tussewoig Vrijstaade woig Obeked * Berge LB 2,5 31,4 11,2 15,4 34,2 5,3 1, Geep 5,9 19,6 15,9 24,5 25,5 8,7 1, Mook e Middelaar 3,5 17,7 13,8 3, 27,5 7,4 1, 4,2 23,2 13,8 22,6 28,9 7,2 1, * Obeked betreft met ame bedrijfswoige e boerderije. Bedrijfswoige (vooral wikelwoige) zij met ame appartemete e boederije zij met ame vrijstaade woige) 7 Woigvoorraad , aar woigtype (i %) Berge LB Geep Mook e Middelaar Appartemete Hoek-, Tusse-, e 2/1-woige Vrijstaade woige 2

25 Woigvoorraad Maasduie: aar bouwjaar Woigvoorraad 27, aar bouwjaar (aadeel i %) voor a ,2% 11,5% Berge LB 11,8 35,1 4, 13, Geep 12,1 3,5 42,8 14,5 Mook e Middelaar 5,5 34,2 41,4 18,9 11,5 33, 41,4 14,2 41,4% 33,% voor a Woigvoorraad 27, aar bouwjaar (aadeel i %) Berge LB Geep Mook e Middelaar voor a

26 22

27 3 Woigvoorraadotwikkelig Maasduie 23

28 Woigvoorraadotwikkelig Maasduie: etto: toevoegige mius ottrekkige Woigvoorraadotwikkelig i de afgelope 1 jaar Saldo Admiistratieve Toevoegige Ottrekkige correcties ,6-6 13,7-8, , ,4-5, 2 68, ,7-7, 21 62,4-8 77,5-7, , 144 1, -4, 23 6,4 3 64,4-7, , ,2-19 -, ,6-11 1,7-5, , ,5-5, ,7 26 1,4-95 -,6 Het saldo betreft het verschil tusse toevoegige e ottrekkige e is iclusief admiistratieve correcties. 24 Woigvoorraadotwikkelig vaaf Toevoegige e ottrekkige aar rede (27 e periode 25-27) Abs I % 25 2 Toevoegig Nieuwbouw 22 98,1% ,5% 96,4% 95 95,% Bestemmigswijzigig 3 1,5% ,6% 2,6% ,% Wooruimtesplitsig 1,5% 2 4,9%,8% 1 1,% 1 Aderszis,% 1,%,2% 1 1,% Subtotaal 26 1,% ,% 1,% 1 1,% 5 Ottrekkig Sloop ,9% -5-11,% 96,2% -3 6,% Bestemmigswijzigig -2 2,1% -4,% 3,8% -2 4,% Subtotaal -95 1,% ,% 1,% -5 1,% -5 Admiistratieve correcties Admiistratieve correcties,% ,% 1,% -11 1,% -1 Subtotaal,% ,% 1,% -11 1,% ,% ,% 1,% 84 1,% Toevoegig Ottrekkig Admiistratieve correcties 24

29 Woigvoorraadotwikkelig Maasduie: etto: toevoegige mius ottrekkige Woigvoorraadotwikkelig 27 Limburg -Nederlad 27 Abs. Saldo I % Toevoegige Ottrekkige Limburg 3.128, , ,2 Nederlad , , ,3 Woigvoorraadotwikkelig aar gemeete (27 e periode 25-27) Woigvoorraadotwikkelig 27 aar gemeete Abs. I % 26 periode Berge LB 14, ,3,6 Geep 27, ,21,2 Mook e Middelaar 7 2,1 77,,8 111, ,4,9 Berge LB De gegeves voor de gemeete Mook e Middelaar betreffede het jaar 27 is iclusief ee admiistratieve correctie. I de gegeves zij amelijk ook toevoegige verwerkt uit de afgelope jare die og iet geregistreerd ware. Geep Mook e Middelaar,,4,8 1,2 1,6 2, 2,4 Woigvoorraadotwikkelig aar stadsregio e overige regio (27 e periode 25-27) Raglijst Top 1 gemeete 27 (woigvoorraadotwikkelig) Overige regio Abs. I % I % Berge Lb 14 13% % 23% Geep 27 24% % 58% Mook e Middelaar 7 63% 77 % 19% 111 1% 27421% 1% 111 1% 27421% 1% I % Abs. Roermod 1,4 335 Maastricht,5 278 Velo,7 268 Beesel 4, 219 Brussum 1,6 218 Weert 1, 26 Leudal-Oost 1,6 198 Horst aa de Maas 1,3 149 Sittard-Gelee,3 12 Maasgouw 1,2 118 De stadsregio's zij afgebaked op basis va het Proviciaal Omgevigspla Limburg (POL). Er worde i Limburg zeve stadsregio's oderscheide: Velo, Veray, Weert-Nederweert, Roermod e.o., Westelijke Mijstreek, Parkstad Limburg e Maastricht e.o. (de wooregio Maasduie is de eige wooregio zoder stadsregio). De woigvoorraadotwikkelig ka evetueel egatief zij, waardoor egatieve percetages e /of percetages >1% kue voorkome. Om toch ee totaalbeeld te kue geve is er voor gekoze om alle percetages weer te geve. 25

30 Woigvoorraadotwikkelig Maasduie: ieuwbouw Nieuwbouw va woige i de afgelope 1 jaar Nieuwbouw Eigedomsverhoudig Woigtype Huur Koop Eegezis Meergezis Abs. I % , , , , , , , , 86 43, ,3 2 97, , ,6 97 1,, 21 76,5 4 5, ,7 76 1,, , 5 34, , ,7 9 6, ,4, 64 1, 64 1,, ,2 12 7, , ,2 52 3, , , ,1 95 1,, , , , ,3 8 3, ,3 17 8, , , ,3 Nieuwbouw vaaf Nieuwbouw aar eigedomsverhoudig Koop Huur Nieuwbouw aar eigedomsverhoudig e woigtype 27 e periode Abs. I % Huurwoige Eegezis 11 5% % 18% Meergezis 6 3% % 3% Subtotaal 17 8% % 21% Koopwoige Eegezis % % 71% Meergezis 41 2% 41 % 8% Subtotaal % % 79% 22 1% % 1% Nieuwbouw aar woigtype 24 Meergezis Eegezis 2 16 Nieuwbouw aar opdrachtgever 27 e periode Abs. I % Overheid (o.a. corporaties) 17 8% % 19% Bouwers voor de markt % % 59% Particuliere opdrachtgever 39 19% % 23% 22 1% %

31 Woigvoorraadotwikkelig Maasduie: ieuwbouw Nieuwbouw i 27 Limburg -Nederlad Nieuwbouw Eigedomsverhoudig Woigtype Huur Koop Eegezis Meergezis Abs. I % Abs. I % Abs. I % Abs. I % Abs. I % Limburg 4.129, , , , ,4 Nederlad , , , , ,3 Nieuwbouw aar stadsregio e overige regio, ,4 Abs. 1,2 I % Overige regio 22 1% % 22 1%, %,6 1,8 1,6 Nieuwbouw i % va de woigvoorraad Limburg - Nederlad vaaf 199 Limburg Nederlad,4, Nieuwbouw i 27, aar gemeete Nieuwbouw Eigedomsverhoudig Huur Koop Woigtype Eegezis Meergezis Berge LB 38, , ,1 38 1,, Geep 95 1,5, 95 1, 83 87, ,6 Mook e Middelaar 69 2,1 6 8, , ,3 35 5,7 22 1,3 17 8, , , ,3 De gegeves voor de gemeete Mook e Middelaar betreffede het jaar 27 is iclusief ee admiistratieve correctie. I de gegeves zij amelijk ook toevoegige verwerkt uit de afgelope jare die og iet geregistreerd ware. Nieuwbouw i % va de woigvoorraad, aar gemeete Raglijst Top 1 gemeete (ieuwbouw i 27) Berge LB I % Abs. Maastricht,7 397 Roermod 1,5 361 Velo,8 32 Weert 1,1 234 Brussum 1,6 223 Beesel 4, 219 Leudal-Oost 1,7 21 Heerle,4 161 Veray 1, 152 Echt-Sustere 1,1 147 Geep Mook e Middelaar,,4,8 1,2 1,6 2,4 2,

32 Woigvoorraadotwikkelig Maasduie: sloop Sloop i de afgelope 1 jaar 1 Sloop vaaf , , 2-4, 21-6, 22-2, 23-5, ,1 25-3, 26-5, , Sloop aar eigedomsverhoudig e woigtype 27 e periode Huurwoige Eegezis % -82 % 81% -4 % Meergezis -8 9% -8 % 8% % -9 97% -9 % 89% % -6 Koopwoige Eegezis -3 3% % 11% -3 1% -3 3% % 11% -3-81% Sloop aar type woig Sloop aar eigedomsverhoudig -93 1% % 1% -3 1% Meergeziswoige Eegeziswoige Huurwoige Koopwoige Sloop i 27 aar gemeete Sloop i 27 i % va de woigvoorraad, aar gemeete Berge LB -26 -,5 Geep -67-1, Mook e Middelaar, -93 -,6 Berge LB Geep Mook e Middelaar, -,2 -,4 -,6 -,8-1, -1,2 28

33 Woigvoorraadotwikkelig Maasduie: sloop Sloop i 27 Limburg -Nederlad -,4 Sloop i % va de woigvoorraad Limburg - Nederlad vaaf 199 Abs. I % 27 Limburg ,2 Nederlad ,3 -,3 -,2 Limburg Nederlad -,1, Sloop aar stadsregio e overige regio, Overige regio -93 1% % 1% -93 1% % 1% -4-6 Sloop aar stadsregio e overige regio -8 Sloop aar bouwperiode 27 e periode Ladelijk < % % 7% -2 67% % % 3% % % -91 % 9% -1 33% -93 1% % 1% -3 1% < 1946 Sloop 27 aar bouwperiode va de gesloopte woige Raglijst Top 1 gemeete (sloop i 27) I % Abs. Ladgraaf -1,5-273 Heerle -,4-16 Maastricht -,2-119 Veray -,7-14 Velo -,2-71 Geep -1, -67 Echt-Sustere -,5-61 Sittard-Gelee -,1-53 Roermod -,1-37 Margrate -,

34 Woigvoorraadotwikkelig Maasduie: prijsklasse Aatal gerealiseerde huurwoige 27 aar prijs I % < 527,- 527,- tot 622,- > 622,- Obeked, 55,, 45, 1, 45,% 55,% < 527,-,% 527,- tot 622,- 55,% > 622,-,% Obeked 45,% : 1,% Aatal gerealiseerde koopwoige 27 aar prijs I % < 175.,- 175.,- tot 26.,- > 26.,- Obeked 3,2 37,1 19,4 4,3 1, 3,2% 4,3% < 175.,- 3,2% 37,1% 175.,- tot 26.,- 37,1% > 26.,- 19,4% Obeked 4,3% : 1,% 19,4% Aatal gerealiseerde huurwoige 27 aar prijs, per gemeete (i % va totale gerealiseerde huurwoige) < 527,- 527,- tot 622,- > 622,- Obeked Berge LB 1, 1, Geep Mook e Middelaar 1, 1,, 55,, 45, 1, Aatal gerealiseerde koopwoige 27 aar prijs, per gemeete (i % va totale gerealiseerde koopwoige) < 175.,- 175.,- tot 26.,- > 26.,- Obeked Berge LB 5, 3,3 46,7 1, Geep 6,3 56,8 36,8 1, Mook e Middelaar 1, 1, 3,2 37,1 19,4 4,3 1, 3

35 Woigvoorraadotwikkelig Maasduie: specifiek beleid - Ruimte-voor-Ruimte beleid Realisatie va RvR-woige per gemeete, 27 e periode Berge LB,,, Geep,,, Mook e Middelaar,,,,,, Realisatie va RvR-woige per gemeete, 27 (I % = i % va het totaal aatal woigtoevoegige) -4-6 Berge LB Geep Mook e Middelaar Raglijst gemeete (RvR-woige 27) Aadeel gerealiseerde RvR-woige i Maasduie, 27 (i % va het totaal aatal woigtoevoegige) Horst aa de Maas 33,3 Nederweert 11,2 Leudal-Oost 9,1 Maasbree 9,2 Meijel 3,1 Helde 2, Leudal-West 1, Veray 1, RvR woige Overig 1,% I % = i % va de totale woigvoorraad Raglijst Top 1 plae Ruimte-voor-Ruimte beleid i de regio (> 1 woig) (gerealiseerde RvR-woige 27) Aatal 31

36 Woigvoorraadotwikkelig Maasduie: specifiek beleid - ultredewoige Realisatie va ultredewoige per gemeete, 27 e periode Berge LB 11 26, ,9 15,9 Geep 12 12, ,6 12,6 Mook e Middelaar,,, 23 11, ,31, Realisatie va ultredewoige per gemeete, 27 (I % = i % va het totaal aatal woigtoevoegige) 2 Berge LB Geep Mook e Middelaar Raglijst Top 1 gemeete (ultredewoige 27) Aadeel gerealiseerde ultredewoige i Maasduie, 27 (i % va het totaal aatal woigtoevoegige) Beesel 193 3,4 Maastricht 181,3 Weert 177,8 Roermod 134,5 Helde 95 1,3 Velo 87,2 Brussum 85,6 Sittard-Gelee 63,1 Ladgraaf 59,3 Leudal-Oost 59,5 88,8% 11,2% Nultredewoig Overig I % = i % va de totale woigvoorraad Raglijst Top 1 plae ultredewoige i de regio (> 1 woig) (gerealiseerde ultredewoige 27) Aatal Ibreidig wooker Geep (ieuwbouw) Geep 12 Siebegewaldseweg Noord Berge LB 11 32

37 Woigvoorraadotwikkelig Maasduie: specifiek beleid - zorgwoige Realisatie va zorgwoige per gemeete, 27 e periode Berge LB, 2 2 4,9 2,4 Geep,,, Mook e Middelaar,,,, 2 2 1,5, Realisatie va zorgwoige per gemeete, 27 (I % = i % va het totaal aatal woigtoevoegige) -4-6 Berge LB Geep Mook e Middelaar Raglijst Top 1 gemeete (zorgwoige 27) Aadeel gerealiseerde zorgwoige i Maasduie, 27 (i % va het totaal aatal woigtoevoegige) Beesel 158 2,8 Roermod 67,3 Velo 64,2 Weert 57,3 Leudal-Oost 4,3 Brussum 28,2 Voeredaal 24,4 Meersse 22,3 Meijel 18,8 Echt-Sustere 15,1 1,% Zorgwoige Overig I % = i % va de totale woigvoorraad Raglijst Top 1 plae zorgwoige i de regio (> 1 woig) (gerealiseerde zorgwoige 27) Aatal 33

38 34

39 4 Sociale huursector - woigcorporaties Maasduie 35

40 Sociale huursector Maasduie: Woigcorporaties - voorraad totaal Bezit woigcorporaties, per 31 december Aatal woigcorporaties waarva: Woige Eehede verzorgigshuize Overige woogelegehede abs. i % abs. i % abs. i % Limburg ,4, 22, ,3 12 3,2 22, ,1 12 3,2 27, ,9 12 3,2 34, ,4 12 3,2 51 1, ,3 12 3,2 6 1,6 Woigvoorraadotwikkelig woigcorporaties 3.67 Bezit woigcorporaties, ,2% 1,6% ,3% woige eehede verzorgigshuize overige woogelegehede Woigcorporaties i de regio, per Woige abs. i % Eehede verzorgigshuize Overige woogelegehede Destio ,7% Woomaatschappij Maaslad ,3% 1.27 Woozorg Nederlad 51 1,4% 51 Vitalis 24,7% 24 Vestia Groep,%

41 Sociale huursector Maasduie: Woigcorporaties - soort woige Woigvoorraad woigcorporaties, aar soort woig per 31 december Woige totaal waarva: Toegakelijke woige Oudere- e gehadicapte woige Woige voor overige doelgroepe abs. i % abs. i % abs. i % , , , , , , , , 4, , ,8 4, Toegakelijke woige Oudere- e gehadicaptewoige 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Woige voor overige doelgroepe , Woigvoorraad woigcorporaties , soort woige per gemeete Woige totaal abs. waarva: Toegakelijke woige Oudere- e gehadicaptewoige Woige voor overige doelgroepe abs. i % abs. i % abs. i % Berge LB , , Geep , , Mook e Middelaar , , , ,8 4,1 4 Woigvoorraad woigcorporaties , aadeel toegakelijke woige per gemeete (i %) Berge LB Geep Mook e Middelaar 37

42 Sociale huursector Maasduie: Woigcorporaties - huurprijze Woigvoorraad woigcorporaties, aar huurprijsklasse per 31 december Woige totaal waarva: Goedkope woige Betaalbare woige Dure woige abs. i % abs. i % abs. i % Limburg , , , , , , , , , , , 166 4, , , , , , , Goedkope woige Betaalbare woige Dure woige Woigvoorraad woigcorporaties , huurprijsklasse per gemeete Woige totaal waarva: Goedkope woige Betaalbare woige Dure woige abs. i % abs. i % abs. i % Berge LB , ,9 21 1,6 Geep , ,1 9 5,2 Mook e Middelaar , ,7 12 2, , , ,4 Huurprijsklasse 27: Goedkoop: < 343, Betaalbaar: , Duur: > 527. Woigvoorraad woigcorporaties , aadeel goedkope huurwoige per gemeete (i %) Berge LB Geep Mook e Middelaar 38

43 Sociale huursector Maasduie: Woigcorporaties - leegstad Woigvoorraad woigcorporaties, leegstad per 31 december Woige totaal Leegstad totaal leegstad 3-12 maade Leegstad > 12 maade abs. i % abs. i % abs. i % Limburg ,2 4,1 3, ,3 4,1 6, ,2 7, ,5 14,4 4, , 21,6 16,4 1,2 1,,8,6,4,2 % leegstad totaal,6,5,4,3,2,1 % leegstad 3-12 maade,45,4,35,3,25,2,15,1,5 % leegstad > 12 maade, , , Woigvoorraad woigcorporaties , leegstad per gemeete Woige totaal Leegstad totaal leegstad 3-12 maade Leegstad > 12 maade abs. i % abs. i % abs. i % Berge LB 1.31,,, Geep ,1 21 1,2 16,9 Mook e Middelaar 6,,, , 21,6 16,4 2,4 Woigvoorraad woigcorporaties , leegstad per gemeete (i %) 2, 1,6 1,2,8,4, Berge LB Geep Mook e Middelaar 39

44 Sociale huursector Maasduie: Woigcorporaties - dyamiek Bezit woigcorporaties (totaal), dyamiek Opgeleverd Aakoop Sloop Verkoop Overige mutaties abs. i % abs. i % abs. i % abs. i % abs. i % abs. i % Limburg 21 4,1, -2 -,1,, 2, ,4,, -2 -,1, 118 3,4 23,,, -35-1, 5,1-3 -, ,4 4,1, -31 -,9, -13 -, ,9 1, -8 -,2-26 -,7-8 -,2-7 -, ,8 9,3, -25 -,7, 48 1,4 Saldo totaal Dyamiek i 26, saldo 3,5 Dyamiek i 26, samestellig 3, 2,5 2, 26 1,5 1,,5, -2, -1,5-1, -,5,,5 1, 1,5 2, opgeleverd aakoop sloop verkoop overige mutaties -,5-1, Bezit woigcorporaties (totaal), dyamiek i 26 per gemeete Opgeleverd Aakoop Sloop Verkoop Overige mutaties Saldo totaal abs. i % abs. i % abs. i % abs. i % abs. i % abs. i % Berge LB 56 4,3,, -5 -,4, 51 3,9 Geep 8,5,, -19-1,1, -11 -,6 Mook e Middelaar, 9 1,5, -1 -,2, 8 1,3 64 1,8 9,3, -25 -,7, 48 1,4 Bezit woigcorporaties (totaal), saldo i 26 per gemeete (i %) 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, -,5-1, Berge LB Geep Mook e Middelaar 4

45 Koopsector - trasacties e aabod 5 Maasduie 41

46 Koopsector Maasduie: Woigtrasacties - totaal Koopwoigtrasacties aatal e veraderig i % I % va het totaal aatal koopwoige Gemiddelde koopsom i e veraderig i % Aatal I % I % I I % ,3 25 3,6% , ,3 26 3,6% , ,6% Koopwoigtrasacties (aatal) 4, I % va het totaal aatal koopwoige 28. Gemiddelde koopsom (i ) ,5 3, 2,5 2, 1,5 1,, , Koopwoigtrasacties 26 e 27 aar prijsklasse (absoluut) Koopwoigtrasacties 26 e 27 aar prijsklasse (i %) < t/m 26. > < t/m 26. > ,4 43,5 39,1 1, 14,6 51,1 34,2 1, < t/m 26. >

47 Koopsector Maasduie: Woigtrasacties - woigtype Koopwoigtrasacties aar woigtype Aatal I % va het totaal aatal koopwoige I % va totaal Appartemete 2^1 kapwoige Hoekwoige Tussewoige Vrijstaade woige Obeked A pp ar te m e te 2^ 11,9 4,1 3,5 5,1 2,1 11,8 3,6 13,2 4,9 2,7 3,8 2, 16,7 3,6 App arte me te 2^1 kap woi ge 7,2 28,9 1,2 24,5 22,3 6,9 1, 8, 34,5 8, 18,2 21,8 9,4 1, 1 Hoe Aatal koopwoigtrasacties aar woigtype 14 ka kwo 12 p w ig e 1 o i Tus se 8 6 ge woi ge 4 2 H oe k w o Vrijs taa de woi Appartemete 2^1 kap woige Hoekwoige ge T Tussewoige Vrijstaade ge woige Ob eke Obeked Gemiddelde koopsom aar woigtype (i ) us Aatal d trasacties aar woigtype Appartemete ^1 kap woige Hoekwoige Tussewoige Vrijstaade woige Obeked Gemiddelde koopsom aar woigtype (i ) se w o i ,9 ge -5.5 Vr15.9 ijs-14.4 ta 24.2 a 2.4 de w o i ge O b ek e d T ot aa l -5.6 Appartemete 2^1 kap woige Hoekwoige Tussewoige Vrijstaade woige -2,5-2,4 7,9-3,7 8,8,9 Tot aal Obeked Abs I % 11,5 19, -21,6-25,8-2,5 36, -,

48 Koopsector Maasduie: Woigtrasacties - gemeetevergelijkig Koopwoigtrasacties 27 I % va het totaal aatal koopwoige 27 Gemiddelde koopsom 27 Aatal I % I Berge LB 133 Geep 157 Mook e Middelaar Berge LB 3,8 Geep 3,8 Mook e Middelaar 3, 3,6 Berge LB Geep Mook e Middelaar , 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Koopwoigtrasacties i % va het totaal aatal koopwoige Gemiddelde koopsom i 27, Berge LB Geep Mook e Middelaar Berge LB Geep Mook e Middelaar Raglijst Top 1 gemeete (koopwoigtrasacties i 27) Raglijst Top 1 gemeete (gemiddelde koopsom i 27) I % Abs. I Maastricht 6, Heerle 5, Roermod 5,2 671 Velo 5, Beek 4,9 239 Brussum 4,7 378 Sittard-Gelee 4, Vaals 4,7 1 Weert 4,6 612 Meijel 4,5 72 Mook e Middelaar 334. Margrate Meijel Meersse Gulpe-Wittem Kessel Nederweert Helde Eijsde Geep

49 Koopsector Maasduie: Aabod koopwoige - totaal Aabod koopwoige I % va het totaal aatal koopwoige Aatal I % ,5% Aabod koopwoige aar woigtype (aatal) Aabod koopwoige aar prijsklasse (aatal) 14 Appartemete 12 Hoekwoige 1 Half vrijstaade woige 8 2^1-kapwoige 6 Vrijstaad 4 Prijs op aavraag 2 Obeked < > 26. Aabod koopwoige aar woigtype (aatal e i %) Aabod koopwoige aar prijsklasse (aatal e i %) Aatal I % Aatal I % Appartemete Tussewoige Hoekwoige Halfvrijstaade woige 2^1-kapwoige Vrijstaade woige Obeked ,1 7,3 5,2 1,2 28,6 49,2,4 1, < > 26. Prijs op aavraag , 38,7 56,5,8 1, 45

50 Koopsector Maasduie: Aabod koopwoige - gemeetevergelijkig Aabod koopwoige I % va het totaal aatal koopwoige, Aatal I % Berge LB 17 Geep 11 Mook e Middelaar Berge LB 3,1 Geep 2,5 Mook e Middelaar 1,7 2,5 3,2 Aabod koopwoige aar gemeete (i % va het totaal aatal koopwoige), ,8 2,4 2, 1,6 1,2,8,4, Berge LB Geep Mook e Middelaar Raglijst Top 1 gemeete (aabod koopwoige, ) Raglijst Low 1 gemeete (aabod koopwoige, ) I % Aatal I % Aatal Heerle 5, 1.2 Kerkrade 4,8 559 Vaals 4,4 94 Oderbake 4,3 13 Velo 4,2 932 Echt-Sustere 4, 364 Simpelveld 3,9 116 Ladgraaf 3,9 414 Sittard-Gelee 3,9 946 Roerdale 3,7 23 Seveum 1,4 33 Mook e Middelaar 1,7 4 Margrate 2, 8 Voeredaal 2,2 82 Eijsde 2,2 72 Helde 2,3 111 Veray 2,3 214 Nederweert 2,3 97 Stei 2,4 184 Meijel 2,

51 Placapaciteite 6 Maasduie 47

52 Placapaciteite Maasduie: totaal - toevoegige e ottrekkige aatal placapaciteite (toevoegige e sloop), per (absoluut e i % va de totale woigvoorraad) Woigvoorraad per Woigtoevoegige Sloop Netto toevoegig Berge LB , ,1 Geep , , ,3 Mook e Middelaar ,5-8 -, , ,6-17 -, ,9 aatal placapaciteite per gemeete, per (i % va de totale woigvoorraad) Woigtoevoegige 24, 2, 16, 12, 8, 4, Sloop, -,2 -,4 -,6 -,8-1, -1,2-1,4 Netto toevoegige 24, 2, 16, 12, 8, 4,, Berge LB Geep Mook e Middelaar -1,6 Berge LB Geep Mook e Middelaar, Berge LB Geep Mook e Middelaar Raglijst Top 1 gemeete (woigtoevoegige) Raglijst Top 1 gemeete (sloop) Raglijst Top 1 gemeete (etto toevoegige) I % Abs. I % Abs. I % Abs. Maastricht 13, Roermod 25, Heerle 11, Velo 11, Weert 14, Sittard-Gelee 6, Kerkrade 9, Veray 13, Stei 15, Brussum 11, Maastricht -3, Kerkrade -4, Velo -1,2-517 Brussum -3,3-47 Heerle -1, -452 Ladgraaf -2,3-427 Roermod -,9-221 Eijsde -3,3-151 Sittard-Gelee -,3-148 Stei -1,3-14 Roermod 24, Maastricht 1, Heerle 1, Velo 1, Weert 13, Sittard-Gelee 6, Veray 13, Echt-Sustere 11, Stei 13, Horst aa de Maas 13, I % = i % va de totale woigvoorraad 48

53 Placapaciteite Maasduie: totaal - toevoegige e ottrekkige Placapaciteite aar stadsregio e overige regio, Woigtoevoegige Sloop Netto toevoegig Abs. I % Overige regio Berge LB % % % Geep % % % Mook e Middelaar 251 9% -8 7% 243 9% % -17 1% % % -17 1% % De stadsregio's zij afgebaked op basis va het Proviciaal Omgevigspla Limburg (POL). Er worde i Limburg zeve stadsregio's oderscheide: Velo, Veray, Weert-Nederweert, Roermod e.o., Westelijke Mijstreek, Parkstad Limburg e Maastricht e.o. (de wooregio Maasduie is de eige wooregio zoder stadsregio). Placapaciteite per gemeete, Woigtoevoegige Sloop Berge LB Geep Mook e Middelaar Som va Plae.Woigtoevoegige Som Netto toevoegige (saldo) Som va Plae.Netto 49

Woonmonitor Limburg 2006

Woonmonitor Limburg 2006 Factsheetboek Limburg Venlo e.o.26 Venlo e.o. Colofon Uitgave: Provincie Limburg Postbus 57 622 MA Maastricht Tel: +31 ()43 389 99 99 Fax: +31 ()43 389 8 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl Internet: www.limburg.nl

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn Kwaliteit va de persoosgegeves Resultate Gemeete Alpe aa de Rij Klik Ted om Dicks, de titelstijl Hek-Ja va Wieseekker het model te bewerke Ageda Doel va het oderzoek Irichtig va het oderzoek Resultate

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Raden voor de leefomgeving en infrastructuur

Raden voor de leefomgeving en infrastructuur Rade voor de leefomgevig e ifrastructuur De rade voor de leefomgevig e ifrastructuur zij de strategische adviescolleges voor regerig e parlemet op het brede domei va de fysieke omgevig. Oder deze oemer

Nadere informatie

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d S T R U C T U U r V I S I E DROOM.NH OKTOBER 2008 Wedstrijdprogramma voor de opebare ideeëprijsvraag DROOM.NH Ileidig De groeiede ruimtebehoefte e het veraderede

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland Stad va zake, april 2008 bibliotheekverieuwig i Noord-Hollad P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave 5 1 Voorwoord 7 2 Ileidig 2.1 Rapport va commissie Meijer e start bibliotheekverieuwigsproces

Nadere informatie

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: "Translease") 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: Translease) 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten vocate FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2007 Gegeves failliet Traslease Holdig B.V. (hiera te oeme: "Traslease") Faillissemetsummer Datum uitspraak Curator R-C 07 /267 F 23 mei 2007 mr. R.M.

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Naar een werkbare verhouding tussen gemeenten en corporaties. Lessen uit het SEV-experiment Bod op de woonvisie

Naar een werkbare verhouding tussen gemeenten en corporaties. Lessen uit het SEV-experiment Bod op de woonvisie Naar ee werkbare verhoudig tusse gemeete e corporaties Lesse uit het SEV-experimet Bod op de woovisie Dit is ee publicatie uit het SEV-programma: Woe e Orgaisatie U kut SEV-publicaties vide op www.sev.l

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED Prof. ir. P. Ampe, Prof. dr. ir. A. De Wulf, ig. J. De Corte. 1. Ileidig e probleemstellig. Sedert deceia gebruike schatters zowel i België

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 1 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 27 mei 2011 tijdsduur: 90 miute (10.00-11.30 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Corporate Governance in Nederland: Een Onderzoek naar de Stand van Zaken in het Boekjaar 2012 en de Ontwikkelingen ten opzichte van het Boekjaar 2011

Corporate Governance in Nederland: Een Onderzoek naar de Stand van Zaken in het Boekjaar 2012 en de Ontwikkelingen ten opzichte van het Boekjaar 2011 Corporate Goverace i ederlad: Ee Oderzoek aar de Stad va Zake i het Boekjaar 2012 e de Otwikkelige te opzichte va het Boekjaar 2011 School of Ecoomics ad Maagemet Departmet of Orgaizatio ad Strategy 12

Nadere informatie

kleinkinderen familie OCMW beweging 15.28% 1.88% 8.58% 65.15% 9.12% 12.12% 1.68% 8.75% 67.34% 10.10% 12.41% 1.09% 17.88% 62.04% 6.

kleinkinderen familie OCMW beweging 15.28% 1.88% 8.58% 65.15% 9.12% 12.12% 1.68% 8.75% 67.34% 10.10% 12.41% 1.09% 17.88% 62.04% 6. Politieke iteresse (vraag: Sommige mese volge regelmatig wat er gaade is i de politiek, terwijl adere zich daar iet zo voor iteressere. Hoe is dat met u?) Mate va iteresse: 27%: helemaal iet geïteresseerd

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Het college acht de bezwaarfase vanwege de volledige bestuurlijke heroverweging in beginsel onmisbaar.

Het college acht de bezwaarfase vanwege de volledige bestuurlijke heroverweging in beginsel onmisbaar. A 027 B003 B004 B012 B013 B014 Rechtstreeks beroep rechtbak Igagsdatum a afwijzig WW Igetrokke aavrage Legeskoste verblijfsverguig e aturalisatie Vaste laste gedetieerde Reiskoste bezoek gedetieerde Het

Nadere informatie

Neimed Krimpbericht. Ontgroening in Limburg. Maart 2014

Neimed Krimpbericht. Ontgroening in Limburg. Maart 2014 Maart 2014 Neimed Krimpbericht Ontgroening in Limburg Het aantal kinderen dat geboren wordt, is de afgelopen 50 jaar aanzienlijk gedaald, in Limburg in veel sterkere mate dan landelijk. Dat komt omdat

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Natuur en klimaatverandering

Natuur en klimaatverandering Natuur e klimaatveraderig Leefgebiede worde voedselrijker, droger, zouter e warmer Natuurgebiede Zuid-Hollad heeft aar verhoudig weiig bos e ope atuurlijk terrei: 6% tege ladelijk 12%. Rede temeer om er

Nadere informatie

Wonen en aardbevingen in Groningen Een onderzoek in negen gemeenten. Bijlagenboek

Wonen en aardbevingen in Groningen Een onderzoek in negen gemeenten. Bijlagenboek Woe e aardbevige i Groige Ee oderzoek i ege gemeete Jauari 2016 Bijlageboek Joris Hoekstra M.m.v.: Kees Dol, Sylvia Jase, Cor Lamai, Gust Marië, Carola Simo (CMO STAMM) Woe e aardbevige i Groige Dit oderzoek

Nadere informatie

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 Systeemitegratie e de rol va eergieopslag CONTACT DETAILS DNV GL Utrechtseweg 310, 6812 AR Arhem Postbus 9035, 6800 ET Arhem Nederlad T +31 26 356 9111 F +31 26 443 4025

Nadere informatie

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030. Systeemintegratie en de rol van energieopslag

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030. Systeemintegratie en de rol van energieopslag ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 Systeemitegratie e de rol va eergieopslag INHOUDSOPGAVE Ileidig Aapak project Dieste die geleverd kue worde met eergieopslag systeme Scearioaalyse e ecoomische aalyse

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steuput tot bestrijdig va armoede, bestaasozekerheid e sociale uitsluitig Feite e cijfers Tabelle EU-SILC 2004 Tabel 1a-2004: Armoederisicopercetage (= het percetage persoe met ee equivalet beschikbaar

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

BU ERNST &YOUNG. tl n. Ll u n. [j l.\ [J n [J ;] IJ IJ. Illll""' VERTROUWELIJK De Raad van de gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN

BU ERNST &YOUNG. tl n. Ll u n. [j l.\ [J n [J ;] IJ IJ. Illll' VERTROUWELIJK De Raad van de gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN [1 ] Jl "1 1 I 3 a tl Illll""' VERTROUWELIJK De Raad va de gemeete Nijmege Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN BU ERNST &YOUNG Erst & Youg Accoutats LLP Meader 861 6825 MH Arhem Postbus 30116 6803 AC Arhem Tel.:

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Proviciale State VOORBLAD Oderwerp SIS-ummer Agederig (advies Griffie) Digitale bereikbaarheid PS2012-852 Commissie MIE 28 ovember 2012 Proviciale State Behadelwijze x Kaderstelle Cotrolere Advisere PS

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 4e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Odereme

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d ONTWERP. Waterplan 2010-2015. Beschermen, Benutten, Beleven en Beheren. Provincie Noord-Holland

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d ONTWERP. Waterplan 2010-2015. Beschermen, Benutten, Beleven en Beheren. Provincie Noord-Holland P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d ONTWERP Waterpla 2010-2015 Provicie Noord-Hollad Bescherme, Beutte, Beleve e Behere otwerp Waterpla 2010-2015 Provicie Noord-Hollad Bescherme, Beutte, Beleve e Behere

Nadere informatie

Commissie Pensioenhervorming 2020-2040. Nota over de actuariële neutraliteit. Bijlage III

Commissie Pensioenhervorming 2020-2040. Nota over de actuariële neutraliteit. Bijlage III Commissie Pesioehervormig 00-040 Nota over de actuariële eutraliteit Bijlage III. I het kader va de ivoerig va ee «deeltijds pesioe» wordt de kwestie va de actuariële correctie va de uitkerige i geval

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren Moitor Coveat Professioaliserig e begeleidig oderwijspersoeel i primair e voortgezet oderwijs Nulmetig bij besture e directeure Jos va Kuijk Gerrit Vrieze Tessa Marx Jauari 2008 Moitor Coveat Professioaliserig

Nadere informatie

Groendienst. Hoe is het gesteld met de natuur in Gent?

Groendienst. Hoe is het gesteld met de natuur in Gent? Groediest Hoe is het gesteld met de atr i Get? stad va zake e evolutie i atr e bos i de periode 1999-2009 1 Hoe is het gesteld met de atr i Get? Voorwoord Beste Geteaar, Is er ook atr i ee stad als Get?

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28.

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28. PUBAS, ee verieuwd systeem voor arbeidsbegrotig I: Agro Iformatica 4 (oktober 999), p. 25 28. Aet Vik, tel. 037-476452 Gerrit Kroeze, tel. 037-476459 Istituut voor Milieu- e Agritechiek, Cluster Systeemkude

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Mobiliteit in het Onderwijs in Nederland

Mobiliteit in het Onderwijs in Nederland Deel Iteratioale IIIII Mobiliteit i het Oderwijs i Nederlad 26 Colofo Deze mobiliteitsmoitor is samegesteld oder veratwoordelijkheid va het Europees Platform voor het Nederladse Oderwijs (EP), het Cetrum

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Prospectus Meewid paraplufods & Aavulled prospectus Subfods Zeewid 1 Datum 28 juli 2014 Beheerder: Seawid Capital Parters B.V. Bewaarder: SGG Depositary B.V.

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 3 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 30 mei 2012 tijdsduur: 90 miute (09:30-11:00 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Ctraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-052 8 maart 2001 9.30 uur De gepubliceerde cijfers va de istitutioele bevatt fout. Ditgevolge is dit persbericht iet correct. De cijfers voor 2002 zij

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

heronderzoeksformulier WWB

heronderzoeksformulier WWB bijtadcategorie: gehuwde/geregitreerde parter alleetaade ouder alleetaade cliëtummer: datum vorig oderzoek: datum otvagt: 1a heroderzoekformulier WWB belagrijk: peroogegeve lee deze algemee toelichtig

Nadere informatie

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100...

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100... Opgave OPGAVE 1 a. Itereer met F( ) = e als startwaarde 1 e 1. 16 1............... 16 1............... b. Stel de bae grafisch voor i ee tijdgrafiek. c. Formuleer het gedrag va deze bae. (belagrijk is

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 22 FEBRUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE A POSTERIORI GOEDKEURING VAN DE TARIEFVERHOGINGEN VAN DE AANGEWEZEN

Nadere informatie

Proeftentamen IBK1LOG01

Proeftentamen IBK1LOG01 Proeftetame IBK1LOG01 Opgave 1 ( 20 pute) Beatwoord de oderstaade vrage met waar of iet waar: 1.De bereikbaarheid va iformatie over ee product bij ee iteretwikel is ee voorbeeld va pre-trasactie elemet

Nadere informatie

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA)

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Voorwoord De Stuurgroep PIA heeft i maart 2006 aa

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam Ee adere kijk op Fiaciële Rekekude Wim Pijls, Erasmus Uiversiteit Rotterdam. Ileidig Het vak Fiaciële Rekekude levert vawege zij sterk wiskudig karakter ogal wat probleme op i het oderwijs. Veel leerlige

Nadere informatie

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934 ao 1934 Per telefax vooraf: 0167-54 34 99 Aatal pagia's: 4 AANTEKENEN gemeete Steeberge Postbus 6 4650 AA STEENBERGEN Behadeld door : A.P. Corelisse E-Mail B Gem.STEENBERGEN apcorelisse@dehollader.l 7

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ PC SBO De Sleutel Plaats : Vroomshoop BRIN-ummer : 01KZ Arragemetsummer : 77559 Oderzoek uitgevoerd op : 26 ovember 2009 Rapport

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I Eidexame wiskude A vwo - I Beoordeligsmodel Maratholoopsters maximumscore 3 uur, 43 miute e 3 secode is 98 secode De selheid is 495 98 (m/s) Het atwoord: 4,3 (m/s) maximumscore 3 Uit x = 5 volgt v 4,4

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Release Notes: IPROX-CMS 4.2

Release Notes: IPROX-CMS 4.2 Release Notes: IPROX-CMS 4.2 (april 2011) Ileidig IPROX-CMS 4.2 bet circa 50 wijzigige e fixes waar ee aatal omgrijk zij e ee grote impact hebbe op de implemetatie. Door IfoProjects zij moduletests, systeemtests,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS hadleidig coditioele orders HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS Ee coditioele order kut u vergelijke met ee istructie die u geeft aa uw wekkerradio: als het 7.30 uur is, wil ik dat de radio aagaat e ik gewekt

Nadere informatie

Guide to Doing Business on Bonaire

Guide to Doing Business on Bonaire Guide to Doig Busiess o Boaire Nederlads Voorwoord Graag preseteer ik ames VaEps Kuema VaDoore ee ieuwe versie i oze serie Doig Busiess Guides. Deze uitgave gaat over Boaire, het grootste va de drie

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Vlottrekken Bouwprojecten Samenvattende rapportage

Vlottrekken Bouwprojecten Samenvattende rapportage Vlottrekke Bouwprojecte Samevattede rapportage Opdrachtgevers: Miisterie va Bieladse Zake e Koikrijksrelaties e Bouwed Nederlad Februari 2015 Ihoud Hoofdlije e advieze 4 1. Over dit rapport 7 Vlottrekke

Nadere informatie

Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan

Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Proviciaal Verkeers- e Vervoerpla Actualisatie va het PVVP 2007-2013 Proviciaal Verkeers- e Vervoerpla Actualisatie va het PVVP 2007-2013 Vastgesteld door Proviciale

Nadere informatie

On line studentenbegeleiding

On line studentenbegeleiding VOORBEELDEN & HOGESCHOOL GENT 1 & 1 O lie studetebegeleidig Titel : Bestaat uit : Uitgever : Cotactpersoo : Productiejaar : Kostprijs : http ://docet.hoget.be/~ep786 of de digitale campuspsycholoog ee

Nadere informatie

Meedoen door taal. Uitvoeringsprogramma Inburgering en Educatie (2007 2010) Gemeente Rotterdam

Meedoen door taal. Uitvoeringsprogramma Inburgering en Educatie (2007 2010) Gemeente Rotterdam Meedoe door taal Uitvoerigsprogramma Iburgerig e Educatie (2007 2010) Gemeete Rotterdam Meedoe door taal Uitvoerigsprogramma Iburgerig e Educatie (2007 2010) Gemeete Rotterdam Colofo Meedoe door taal

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Registratie voedselinfecties en -vergiftigingen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Voedsel en Waren Autoriteit, 2007

Registratie voedselinfecties en -vergiftigingen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Voedsel en Waren Autoriteit, 2007 RIVM Rapport 330261001/2008 Registratie voedselifecties e -vergiftigige bij de Ispectie voor de Gezodheidszorg e de Voedsel e Ware Autoriteit, 2007 Y. Doorduy E. de Boer 1 W. va Pelt 1 Voedsel e Ware Autoriteit,

Nadere informatie

Gemeente Nuth Bevolkingsopbouw en toekomstige ontwikkeling Bevolkingssamenstelling 2016 (gemeente en kernen) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% < 20 jaar 20-35 jaar 35-55 jaar 55-75 jaar > 75 jaar Gemeente

Nadere informatie

Streekplan Noord Holland Zuid

Streekplan Noord Holland Zuid P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Partiële herzieig Actualiserig Streekpla Noord Hollad Zuid e streekpla(otwikkeligsbeeld) Noord-Hollad Noord Partiële herzieig Actualiserig Streekpla Noord Hollad

Nadere informatie

Lesje Keniaanse cultuur

Lesje Keniaanse cultuur ieuwsbrief@looijetomate.l 30 maart 2012 Lesje Keiaase cultuur Door Michiel Botebal begoe met het samestelle va het team e het orgaisere va de reis. Toe ik de reis voor ee groot gedeelte had geregeld, liet

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Convenant Samenwerken Waterketen Noord-Holland

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Convenant Samenwerken Waterketen Noord-Holland P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Coveat Samewerke Waterkete Noord-Hollad Coveat Samewerke Waterkete Noord-Hollad P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Odergetekede College va Gedeputeerde

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

Stadsvogelbalans 2013

Stadsvogelbalans 2013 Stadsvogelbalas 213 Ileidig Meetet Urbae Soorte - MUS De stad is bij uitstek ee plaats waar mese e vogels elkaar otmoete. Voor sommige vogelsoorte, zoals de huismus e de gierzwaluw, is de stad zelfs het

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging belegge Best Strategy 2012 Het beste sceario voor uw beleggig Gediversifieerde beleggig Eemalige coupo va 0% tot 50% bruto* op vervaldag Korte looptijd: 4,5 jaar 100% kapitaalbeschermig De voordele voor

Nadere informatie