Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren"

Transcriptie

1 Moitor Coveat Professioaliserig e begeleidig oderwijspersoeel i primair e voortgezet oderwijs Nulmetig bij besture e directeure Jos va Kuijk Gerrit Vrieze Tessa Marx Jauari 2008

2

3 Moitor Coveat Professioaliserig e begeleidig oderwijspersoeel i primair e voortgezet oderwijs Nulmetig bij besture e directeure Jos va Kuijk Gerrit Vrieze Tessa Marx Jauari 2008 ITS Radboud Uiversiteit Nijmege

4 2008 ITS, Radboud Uiversiteit Nijmege Behoudes de i of krachtes de Auteurswet va 1912 gestelde uitzoderige mag iets uit deze uitgave worde vermeigvuldigd e/of opebaar gemaakt door middel va druk, fotokopie, microfilm of op welke adere wijze da ook, e evemi i ee retrieval systeem worde opgeslage, zoder de voorafgaade schriftelijke toestemmig va het ITS va de Radboud Uiversiteit Nijmege. No part of this book/publicatio may be reproduced i ay form, by prit, photoprit, microfilm or ay other meas without writte permissio from the publisher. ii Coveat professioaliserig e begeleidig

5 Ihoud Maagemetsamevattig 1 Samevattig 5 1 Achtergrod coveat, doele moitor e oderzoeksopzet Ileidig Doel va de moitor e vraagstellig Doel va de moitor Moitorvrage Opzet va het oderzoek Leeswijzer 27 2 Coveat professioaliserig primair oderwijs Ileidig Coveat professioaliserig i grote lije Algemee persoeelsbeleid Coveatsoderdele Scholig e begeleidig zij-istromers Begeleidig begied oderwijspersoeel Oderhoude bekwaamheid va het oderwijspersoeel Professioaliserig directeure primair oderwijs Meer vrouwe i het maagemet Iovatie i het primair oderwijs Opleide i de school Meerjarige strategische persoeelsplaig 46 3 Coveat professioaliserig voortgezet oderwijs Ileidig Coveat professioaliserig voortgezet oderwijs i grote lije Algemee persoeelsbeleid Coveatsoderdele Scholig e begeleidig zij-istromers Begeleidig va begied oderwijspersoeel Vermiderig obevoegdheid Oderhoude bekwaamheid va het oderwijspersoeel 59 Coveat professioaliserig e begeleidig iii

6 3.4.5 Meer vrouwe i het maagemet Iovatie i het voortgezet oderwijs Opleide i de school Meerjarige strategische persoeelsplaig 65 Bijlage 67 Bijlage 1 Tabelle primair oderwijs Izet middele besture Scholig e begeleidig zij-istromers Begeleidig begied oderwijspersoeel Oderhoude bekwaamheid oderwijspersoeel Professioaliserig directeure primair oderwijs Meer vrouwe i het maagemet Iovatie i het primair oderwijs Opleide i school Meerjarige strategische persoeelsplaig Izet professioaliserigistrumete 88 Bijlage 2 Tabelle voortgezet oderwijs Izet middele besture Scholig e begeleidig zij-istromers Begeleidig va begied oderwijspersoeel Vermiderig obevoegdheid Oderhoude bekwaamheid oderwijspersoeel Meer vrouwe i het maagemet Iovatie i het voortgezet oderwijs Opleide i de school Meerjarige strategische persoeelsplaig Izet professioaliserigsistrumete 109 iv Coveat professioaliserig e begeleidig

7 Maagemetsamevattig Het coveat professioaliserig e begeleidig va oderwijspersoeel i het primair e voortgezet oderwijs is i jui 2006 oderteked door de miister va OCW e de werkgevers- e werkemersorgaisaties i het primair e voortgezet oderwijs. Door de partije wordt er va uitgegaa dat professioaliserig ee bijdrage levert aa ee oodzakelijke verbeterig va kwaliteit va het oderwijs e aa iovatie. Het realisere va ee meer cetrale rol va e meer ruimte voor lerare bij schoolotwikkelig e beleidsvormig wordt eveees agestreefd. Ook het kue ispele va besture op otwikkelige op de arbeidsmarkt is ee aadachtsput. De Wet op de beroepe i het oderwijs (Wet BIO) heeft bovedie bekwaamheidseise vastgesteld e i dat kader bestaat er ee plicht tot het oderhoude va bekwaamhede. Dit alles vormde de aaleidig tot het coveat. De coveatsparters wille met het coveat bovedie zo veel mogelijk aasluite bij bestad beleid. I dit coveat zij diverse oderdele beoemd waarop professioaliserig zou moete plaatsvide zoals zij-istromers, begeleidig begied persoeel, obevoegdheid bij persoeel, professioaliserig directeure i het primair oderwijs. Voor elk va deze oderdele zij i het coveat streefdoele geformuleerd. Wat is er gerealiseerd, zij er og witte vlekke e wat is de betekeis daarva? Uit de ulmetig bij directeure e besture va de moitor va dit coveat door het ITS komt, met uaces, over het algemee ee redelijk positief beeld aar vore. Er blijkt ee sterke tedes het itere opleidigs-, begeleidigs- e scholigsbeleid op te starte, vorm te geve, te versterke of te verbetere. Hoewel er atuurlijk ook al voor het coveat aa professioaliserig werd gedaa (e er dus iet vauit ee blaco-situatie gestart hoefde te worde), mag verodersteld worde dat het coveat hieraa heeft bijgedrage. Het feit dat er zowel coveatsgelde als ook adere gelde op verschillede oderdele va het coveat worde igezet, odersteut dit. Schole e besture make hierbij echter zowel te aazie va de vele coveatsoderdele als te aazie va de bestedig va de gelde eige keuze. Zo is er veel aadacht voor het oderhoude va de bekwaamheid (competetieprofiele, fuctioerigsgesprekke e het legge va relaties met het bekwaamheidsdossier), de professioaliserig va directeure (certificerig) e de begeleidig va begied oderwijspersoeel. Ook de opleidig va lerare op school wordt ter had geome, maar met mider prioriteit da de eerder geoemde. Ee tussepositie is er voor de otwikkelig va ee meerjarige strategische persoeelsplaig e iovatie. Mider aadacht is er voor het coveatsoderdeel meer vrouwe i het maagemet e Coveat professioaliserig e begeleidig 1

8 - i het primair oderwijs - de begeleidig e scholig va zij-istromers. De bestedig va de middele loopt hiermee i de pas. Waar door besture e vooral directies beleid wordt gevoerd, lijkt de izet va istrumete gericht op meer da allee ad hoc-beleid e ka eerder gesproke worde va (stappe i de richtig va) strategische beleidsvormig. Ook lijkt de otwikkelig va de filosofie va de school als ee leer- e opleidigsplek redelijke igag te vide. De activiteite i het coveat drage hiertoe vermoedelijk bij. Er is daarbij vooral aadacht voor de opleidig va stagiaires e lio s e og mider voor die va zitted persoeel. Va het coveat gaat vermoedelijk ee stimulerede werkig uit zoder dat besture of directies zich vastlegge op afsprake over prestaties of streefdoele. Ee duidelijk voorbeeld is de certificerig va directeure door de NSA. Door vrijwel alle besture wordt dit gestimuleerd, doch slechts zeve procet va de besture maakt er ee beoemigseis va. Over de prestaties e het realisere va de streefdoele (aatal zij-istromers, begeleidig begiede lerare, vrouwe i het maagemet, lerare i duale trajecte, stagiaires, lerare i opleidig e percetage lerare met fuctioerigsgesprekke, persoolijke otwikkeligsplae e.d.) geeft de ulmetig ee gevarieerd beeld. Soms zij streefdoele al dicht geaderd (vrouwe i het maagemet, strategische persoeelsplaig i het primair oderwijs, begeleidig begied persoeel) e soms is me er volges besture e directies og ver va verwijderd (zij-istromers i het primair oderwijs, opleide i de school). Over otwikkelige ka op basis va deze ulmetig og weiig gezegd worde. Hierop wordt i de eerste metig i 2008 igegaa e daarbij zal duidelijk moete worde of de schole zich versterke als itere opleidigsplek voor oderwijspersoeel. De ulmetig rapporteert uitsluited over het coveat vauit de optiek va besture e directies. Over de doorwerkig erva aar de werkvloer (aasluitig va opleidigsprogramma bij de behoefte e de structurele e systematische vormgevig erva (veratwoordig i het schoolpla e sociaal jaarverslag, ispraak va de mr e.d.) ka og weiig worde gezegd. Dit wordt met casestudies i 2008 ader oderzocht. Pute va aadacht voor beleid op basis va de ulmetig zij: certificerig va directeure door middel va bekwaamheidsdossier, vergelijkbaar met ader oderwijspersoeel; versterkig afsprake schole met lerareopleidige i kader va opleide i de school; aadacht voor de opleidig va zitted persoeel; zij-istromers i het primair oderwijs; 2 Coveat professioaliserig e begeleidig

9 De besture e directies i het voorgezet oderwijs zij er i vergelijkig met besture e directies i het primair oderwijs sterker va overtuigd dat zij de opleidig- e scholig va oderwijspersoeel iter ter had kue eme. Ze geve aa vaker beleid te otwikkele e zette op schooliveau vaker coveatsgelde e adere middele i. Ook te aazie va de algemee persoeelsistrumete zij besture e directies volges eige zegge actiever da die i het primair oderwijs. Het voortgezet oderwijs slaagt er volges besture e directies ook beter i da het primair oderwijs om zij-istromers als zichtbaar oderdeel va het persoeelsbeleid te hadhave. Coveat professioaliserig e begeleidig 3

10 4 Coveat professioaliserig e begeleidig

11 Samevattig I jui 2006 odertekede de miister va OCW e de werkgevers- e werkemersorgaisaties i het primair e voortgezet oderwijs het Coveat professioaliserig e begeleidig va oderwijspersoeel i het po e vo. Met dit coveat krege schoolbesture de ruimte de professioaliteit va het persoeel te vergrote. Dit werd odig geacht om bij te drage aa de verbeterig va de kwaliteit va het oderwijs e de oderwijsiovatie e schoolotwikkelig. Oderwijsprofessioals zoude er ook door i de gelegeheid worde gesteld ee meer cetrale rol te spele i de oderwijsotwikkelig e de beleidsvormig va schole. Met de Wet op de Beroepe (Wet BIO) i het oderwijs i het verschiet zoude bovedie bekwaamheidseise worde opgesteld e zou er ee plicht zij tot het oderhoude va deze bekwaamhede. Tot slot werd het weselijk geacht dat schoolbesture zoude kue ispele op otwikkelige op de arbeidsmarkt. Het coveat strekt zich uit over ege specifieke oderdele e voor elk oderdeel zij streefdoele geformuleerd. De miister heeft voor dit coveat voor het jaar miljoe euro e voor 2007 e verder 100 miljoe euro beschikbaar gesteld. Afgesproke is dat het coveat gemoitord zou worde. De eerste metig (ulmetig) va de moitor bestod uit ee equête bij besture e directies va schole. Daaraast worde i 2008 casestudies uitgevoerd om de doorwerkig bij medezeggeschapsrade e de feitelijke ivullig va oderdele va het coveat bij lerare te mete. De moitor is i 2007 uitgevoerd door ITS Nijmege. De voorliggede samevattig geeft ee beeld va de ulmetig bij besture e directies. Wat heeft deze ulmetig i het primair e voortgezet oderwijs opgeleverd? Op elk va de sectore gaa we apart i. Primair oderwijs Algemee Voere beleid Besture e directeure legge wat betreft het voere va beleid prioriteit bij de coveatsoderdele het oderhoude va de bekwaamheid va het oderwijspersoeel, professioaliserig va directeure i het primair oderwijs, iovatie i Coveat professioaliserig e begeleidig 5

12 primair e voortgezet oderwijs e de begeleidig va begied oderwijspersoeel. Scholig e begeleidig va zij-istromers e meer vrouwe i het maagemet krijge het mist prioriteit. Het opleide i de school e de meerjarige strategische persoeelsplaig eme qua beleidsprioriteit ee tussepositie i. Izet va (coveats)gelde De izet va coveatsgelde komt sterk overee met de beleidsprioriteit. Coveatsgelde worde vooral igezet op het oderhoude va de bekwaamheid va het oderwijspersoeel, de professioaliserig va directeure e de begeleidig va begied oderwijspersoeel. Het mist vaak worde middele igezet op de coveatsoderdele die ook de miste beleidsprioriteit geiete: scholig e begeleidig va zij-istromers e meer vrouwe i het maagemet. I vergelijkig tot de beleidsprioriteit worde relatief weiig coveatsgelde igezet op iovatie; hiervoor worde relatief vaak adere middele da coveatsmiddele igezet. Izet persoeelsistrumete Schoolbesture stimulere de izet va ee breed scala aa persoeelsistrumete (fuctioerigsgesprekke, persoolijke otwikkeligsplae, scholigsplae, taakbeleid, teamvormig, e.a.) e zette hiervoor ook middele i. De feitelijke izet va persoeelsistrumete door directeure komt i grote lije overee met die va schoolbesture. Directeure lijke echter mider da de schoolbesture geporteerd va itere mobiliteit, beoordeligsgesprekke e loopbaagesprekke. Ze zij er bij deze istrumete het mist va overtuigd dat deze bijdrage aa professioaliserig. Cocludered kue we stelle dat er bij het voere va beleid op de coveatsoderdele duidelijk prioriteite worde gesteld door directeure e besture. Fiaciële middele worde over ee groot aatal maar iet alle - coveatsoderdele verdeeld. Persoeelsbeleid lijkt gezie de toepassig va veel verschillede persoeelsistrumete steeds meer vorm te krijge volges besture e directeure. Er is echter duidelijk sprake va voorkeure. I het vervolg va deze paragraaf wordt igegaa op de belagrijkste resultate per coveatsoderdeel. Per coveatsoderdeel is aa directeure e besture eerst de vraag gesteld of zij beleid voere op dat oderdeel. Dit geeft de stad va zake weer op alle schole e bij alle besture. Vervolges is verder gegaa met allee die directeure e besture die aagegeve hebbe beleid te voere op dat oderdeel. De resultate geve i dit verslag dus de stad va zake (izet coveatsgelde, izet istrumete, resultate) weer i percetages va het aatal schole dat daadwerke- 6 Coveat professioaliserig e begeleidig

13 lijk beleid voert 1. Er is echter éé uitzoderig. Aa besture is op alle coveatsoderdele gevraagd of zij coveatsgelde e adere middele izette. De resultate geve de situatie dus weer i percetages va alle besture. Scholig e begeleidig va zij-istromers Zeve procet va de schole i het primair oderwijs is op ee of adere wijze betrokke bij zij-istromers (door het aaeme va, het schole va of het bekwaam verklare va zij-istromers). Eé op tie schole heeft beleid gericht op zijistromers (17 procet op boveschools/bestuursiveau). Eveees 17 procet va de besture zet hiervoor coveatsmiddele i. Va de schole die aagegeve hebbe beleid te voere op het terrei va zij-istromers (10 procet) zet 21 procet daarva coveatsmiddele i voor de scholig e begeleidig va zij-istromers. Over alle schole hee gaat het dus om twee procet. Istrumete om zij-istromers te begeleide e te schole zij i driekwart va de schole met beleid op dit oderdeel aawezig; rod eederde va de schole heeft afsprake met assessmetcetra. Zij-istromers worde over het algemee als volwaardige lerare gezie. Volges ruim de helft va de besture met beleid op dit oderdeel drage zij-istromers bij aa de oplossig va het leraretekort. Directeure zij daar mider positief over. Gecocludeerd ka worde dat i tegestellig tot de afsprake i het coveat, zijistromers i de meeste schole auwelijks ee zichtbaar oderdeel va het persoeelsbestad uitmake e dat zij-istromers wat betreft de izet va coveatsgelde weiig prioriteit hebbe. Begeleidig begied oderwijspersoeel Gemiddeld heeft elke school i het primair oderwijs éé leraar die et va de lerareopleidig afkomt. Vrijwel alle schole (87 procet ) i het primair oderwijs voere volges directeure beleid op de begeleidig va begiede lerare. Eé op de vier directeure die beleid voere op dit oderdeel zet daarvoor coveatsgelde i; op bestuursiveau is dit ruim de helft. De helft va de directeure zet (ook) adere middele i voor begeleidig va begiede lerare. Vrijwel alle begiede lerare op schole waar beleid wordt gevoerd, krijge ee coach toegeweze, krijge supervisie e bij alle begiede lerare vide lesobser- 1 Ee voorbeeld ka dit verduidelijke: 70 procet va de directies geeft aa beleid te voere op coveatsoderdeel X. Va deze groep zet vervolges 80 procet istrumet Y i. I dit verslag wordt deze 80 procet geoemd omdat verder is gegaa met de directeure die beleid voere. Zoude we dit ladelijk omrekee aar alle directeure da zoude we moete spreke over 80 procet va 70 procet, dit wil zegge 56 procet zet istrumet Y i. Coveat professioaliserig e begeleidig 7

14 vaties plaats. Directeure zij over het algemee positief over de effecte va de begeleidig va begiede lerare. Vastgesteld ka worde dat overeekomstig de streefdoele i het coveat vrijwel alle schole door de izet va diverse istrumete ee begeleidigsprogramma voor begied oderwijspersoeel hebbe. I de casestudies i 2008 wordt ader oderzocht of dit aasluit bij de behoefte va begied oderwijspersoeel. Oderhoude bekwaamheid oderwijspersoeel Met vrijwel alle lerare wordt volges directeure (twee)jaarlijks ee fuctioerigsgesprek gehoude, 75 procet volgt jaarlijks ee cursus e de helft heeft ee persoolijk otwikkeligspla. Bekwaamheidsdossiers (32 procet) e portfolio s (25 procet) worde (og) mider gebruikt. Het oderhoud va de bekwaamheid va het oderwijspersoeel heeft ee hoge prioriteit. Ruim 90 procet va de schole voert beleid op dit coveatsoderdeel of zet hiervoor istrumete i. Zestig procet va de directeure die beleid voert, heeft ook ee meerjarebeleidspla voor professioaliserig e bekwaamheid, met ee gemiddelde duur va vier jaar. De beschikbare istrumete worde over de gehele breedte ruim igezet. Zo heeft driekwart va de schole die beleid voert op dit coveatsoderdeel, ee hateerbaar competetieprofiel (SBL) e tweederde bregt ee koppelig aa tusse fuctioerigsgesprekke e het make va het bekwaamheidsdossier. Coveatsgelde worde volges besture veelvuldig igezet op dit oderdeel (83 procet) e ook adere middele worde door de overgrote meerderheid va de besture (73 procet) hieraa besteed. Directeure die beleid voere op dit oderdeel, geve aa vooral adere gelde i te zette (90 procet). Het oderhoude va de bekwaamheid heeft op veel terreie positieve effecte volges de directeure die beleid voere op dit oderdeel. Te oeme zij positieve effecte op het scholigsbeleid, op afsprake over leer- e otwikkeltrajecte e op izicht i de huidige bekwaamheid va de idividuele leraar. We stelle vast dat er coform de streefdoele i het coveat veel aadacht is voor het oderhoude va de bekwaamheid (prioriteit ummer 1) e dat er i ieder geval fiaciële middele (coveatsgelde e adere gelde) ter beschikkig worde gesteld. I de casestudies i 2008 wordt igegaa op de vastleggig va deze maatregele i het schoolpla. Ook (de waarde va) het bekwaamheidsdossier zal daar oderwerp va oderzoek zij. 8 Coveat professioaliserig e begeleidig

15 Professioaliserig directeure primair oderwijs Bij 90 procet va de besture met meer da éé school werke gecertificeerde schoolleiders e deze zij meestal igeschreve i het directeureregister va de Nederladse Schoolleiders Academie (NSA). Driekwart va de besture zet coveatsmiddele i voor de professioaliserig va directeure e boveschools maagers, ook adere middele worde veelvuldig igezet. Zittede directeure worde vrijwel altijd gestimuleerd zich te certificere voor hu fuctie. Bij zeve procet va de besture is het ee beoemigseis. Coachig is het meest igezette istrumet bij de professioaliserig va directeure e boveschoolsmaagers. Ee lagdurige opleidig va mistes ee jaar draagt volges besture het meest bij aa de professioaliteit va directeure. Ruim 40 procet va de directeure va éépitters geeft aa ee NSA gecertificeerde opleidig gevolgd te hebbe e 19 procet staat geregistreerd bij NSA. Coveatsgelde op dit oderdeel worde volges deze directeure i midere mate igezet (41 procet directeure, 75 procet besture), adere middele worde vaker gebruikt (78 procet). Zowel coachig als scholigstrajecte worde als istrumete igezet. Adere istrumete als werke i deeltijd e ee beloigsregelig kome veel mider voor. Bij de scholigstrajecte gaat het vooral om eedaagse e kortlopede opleidige. Uitgaade va de streefdoele i het coveat kue we cocludere dat professioaliserig va directeure zeker ee put is bij besture e directeure. Zowel wat betreft geld als wat betreft de izet va istrumete is er aadacht. Certificatie is voor besture va belag, verplicht is het og iet. Meer vrouwe i het maagemet Het aadeel vrouwelijke directeure / locatieleiders is volges besture 34 procet (1.074 vrouwelijke directeure) e voor boveschools directeure 15 procet (56 boveschoolsdirecteure). Twee op de vijf besture is actief om vrouwe te stimulere voor ee leidiggevede baa. Twaalf procet va de besture zet hiervoor coveatsmiddele i e ee zelfde percetage zet (ook) adere middele i. Het beoeme va vrouwe i voorbereidede fucties wordt het meest door de besture igezet als istrumet, direct gevolgd door coachig. Schoolbesture zij positief over de bijdrage va de beoemig va vrouwe i voorbereidede fucties, coachig door leidiggevede, scholigsfaciliteite e deelame aa kweekvijverprojecte. Het mist positief zij ze over kideropvag. Directeure va éépitters geve mider vaak da besture aa beleid te voere op dit oderdeel (22 procet). De directeure die beleid voere (=5) zette hiervoor gee coveatgelde i. Wel worde adere middele igezet. Zij zette i grote Coveat professioaliserig e begeleidig 9

16 lije dezelfde istrumete i als besture. Directeure va éépitters zij over kideropvag positiever als istrumet da de schoolbesture. Ook bij de effecte zie we ee zelfde patroo, vooral coachig draagt bij aa de professioaliserig. Het streefdoel voor 2009 is 36 procet vrouwe i het maagemet op schooliveau e 22 procet op boveschoolsiveau. Op schooliveau blijkt uit deze metig dat het streefdoel bija gerealiseerd is (34 procet). Op boveschoolsiveau is er og ee e ader te doe (15 procet i deze ulmetig). Iovatie i het primair oderwijs Vrijwel alle schole zij bezig met iovatie. Deze iovaties worde vooral gefiacierd uit adere middele e mider uit de coveatsgelde. Voorbeelde va iovatie waar schole mee bezig zij: digitaal leerligedossier, pilot professioele leergemeeschappe, visieotwikkelig, Bouwe aa Adaptieve School (Basproject), sterkte / zwakte-aalyse, IPB-gesprekscyclus. Wat betreft scholigsactiviteite voor deze iovaties wordt vooral gebruik gemaakt va itere scholig e lere op de werkplek. Daaraast vidt professioaliserig plaats via extere scholig, zelfstudie e coachig / itervisie. Va leeretwerke als professioaliserigsistrumet wordt weiig gebruik gemaakt. Ruim 80 procet va de schole verwacht ook i 2007 deel te eme aa iovaties e ruim 90 procet verwacht daarvoor scholigsactiviteite i te zette. Vauit het streefdoel i het coveat me maakt afsprake over iovatie - ka de coclusie worde getrokke dat veel schole betrokke zij bij iovaties e ook i 2007 verwachte directeure daarmee te make te krijge. Scholig bie de school e lere op de werkplek zij hierbij de belagrijkste professioaliserigsactiviteite. Vrijwel alle directeure verwachte ook voor 2007 voor deze iovaties professioaliserigsactiviteite i te zette. Opleide i de school Ladelijk had éé op de vijf schole i 2006 lerare i ee duaal opleidigstraject. Op de schole met duale trajecte gaat het gemiddeld om twee lerare. Ruim 80 procet va alle schole heeft i 2006 stagiaires va de lerareopleidige gehad. Gemiddeld gaat het op deze stageschole om zes stagiaires. Ruim de helft va alle schole heeft lerare i opleidig. Op deze schole gaat het om ee gemiddelde va aderhalf. Ruim vijftig procet va de besture geeft aa coveatsgelde i te zette op dit oderdeel, adere middele worde i iets midere mate igezet. Bija tweederde va de schole i het primair oderwijs voert volges directeure beleid te aazie va het opleide i de school. Zowel coveatsmiddele (71 procet) als adere middele (76 procet) worde door deze schole hiervoor igezet. Bij de directeure 10 Coveat professioaliserig e begeleidig

17 die beleid voere op dit coveatsoderdeel, gaat het wat het izette va istrumete betreft vaak om afsprake met lerareopleidige over de begeleidig va stagiairs e lerare i opleidig. Mider vaak zij er afsprake over de opleidig va het zitted persoeel, over opleidig va ieuwe take/fucties e over aavullig bekwaamhede. Twee op de vijf schole met beleid op dit oderdeel heeft iter ee schoolopleider aagesteld. Ogeveer driekwart va de schole die beleid voert op dit oderdeel geeft aa dat het de kwaliteit va de opleidig tot leraar i de school ka waarborge. Ogeveer ee derde va directeure met beleid op dit coveatsoderdeel geeft aa ee opleidigsschool te zij, 18 procet wil dit worde e 3 procet zegt deel te eme aa de dieptepilot (academische) opleidigsschole. Ook wordt i de orgaisatie va de school hiervoor al het odige oderome (aastelle begeleiders, beoeme coördiator). Voor het realisere va het streefdoel op dit oderdeel op alle schole is ee vorm (ifrastructuur) va begeleide e opleide vormgegeve cocludere we dat er og het odige moet gebeure. Twee derde va de schole voert volges directeure beleid op dit oderdeel e ee derde gee beleid. Meerjarige strategische persoeelsplaig Ruim 60 procet va de besture i het primair oderwijs werkt (voor alle of ee deel va de schole) met ee (boveschoolse) meerjarige strategische persoeelsplaig. Beleid op dit oderdeel wordt door driekwart va de besture gevoerd. Coveatsgelde worde door bija 30 procet va de besture hiervoor gebruikt e ruim veertig procet zet ook ader middele i. Va de directeure zegt ruim tweederde dat het bestuur met ee boveschoolse meerjarige strategische persoeelsplaig werkt. Gegeves over progoses va leerligeaatalle, uitstroom/atuurlijk verloop va lerare, lagetermijvisies e vele adere worde volges directeure e besture die beleid voere i hoge mate gebruikt voor de vullig va de persoeelsplaig. Het heeft vooral effect voor het reservere va budgette e de bewustwordig va factore die de persoeelsizet beïvloede. Directeure zij duidelijk positiever da besture over de bijdrage va meerjarige strategische persoeelsplaig aa verbeterig va geweste fucties e take op termij, progoses va leerlige e lagetermijvisie va de school op oderwijskudige otwikkelige. Het streefdoel i het coveat op dit oderdeel realisere meerjarige strategische persoeelsplaig - ligt voor 2007 op 50 procet. Gecocludeerd ka worde dat besture e directeure met 60 procet va de schole die met ee meerjarige strategische persoeelsplaig werke, op schema ligge wat betreft het realisere va het streefdoel op dit oderdeel. I tabel 1 zij schematisch de resultate va de ulmetig afgezet tege de streefdoele. Coveat professioaliserig e begeleidig 11

18 Tabel 1 - De streefdoele Coveat professioaliserig e begeleidig va oderwijspersoeel i po e het resultaat va de ulmetig bij besture e directies i Streefdoele 2006 Streefdoele 2007 Resultate Nulmetig 2007 Streefdoele 2008 Streefdoele Scholig e begeleidig va zij-istromers * zichtbaar oderdeel va persoeelsbestad# * Aasluite bij regio coveate * Zij-istromers voldoe bie twee jaar aa de bekwaamheidseise * 7 procet va de schole is op ee of adere wijze (aaame, begeleidig) betrokke bij zijistromers * 17% bersture geeft aa beleid te voere e 10% va de directeure geeft dit aa * Zij-istromers voldoe aa de bekwaamheidseise * Zij-istromers voldoe aa de bekwaamheidseise 2 Begeleidig begied oderwijspersoeel * vrijwel alle schole (87%) hebbe ee begeleidigsprogramma * alle schole beschikke over ee begeleidigsprogramma voor begied oderwijspersoeel 3 Oderhoude va de bekwaamheid e verdere professioaliserig va het oderwijspersoeel * er is ee schoolpla met maatregele e istrumete * schoolbestuur stelle voldoede tijd e middele beschikbaar voor oderhoud e verdere professioaliserig * veel aadacht (90% voert beleid) e vaak worde middele igezet * 60% va schole die beleid voert hebbe ee meerjarig beleidspla bekwaamheid * schoolbestuur stelle voldoede tijd e middele beschikbaar voor oderhoud e verdere professioaliserig * schoolbestuur stelle voldoede tijd e middele voor oderhoud e verdere professioaliserig 4 Professioaliserig directeure primair oderwijs. * bevordere professioaliserig e certificatie# * budgette gesubsidieerde opleidige worde vaaf augustus gefaseerd overgeheveld aar po-schole * bevordere professioaliserig is voor besture e directeure va belag. Certificatie og iet verplicht 5 Meer vrouwe i het maagemet * percetage vrouwe op schooliveau 34% * op boveschoolsiveau 15% * peildatum 1 oktober * i het po op schooliveau 36% * i het po boveschools 22% 12 Coveat professioaliserig e begeleidig

19 Streefdoele 2006 Streefdoele 2007 Resultate Nulmetig 2007 Streefdoele 2008 Streefdoele Iovatie i po * me maakt afsprake over iovatie * me maakt afsprake over iovatie * 87 % va de schole doet aa iovatie * me maakt afsprake over iovatie * me maakt afsprake over iovatie 7 Opleide i de school * alle schole hebbe ee ifrastructuur voor het begeleide/medeopleide va stagiaires e LIO s of zij opleidigsschool * 62% va de directeure geeft aa beleid te voere e 38% va de schole die beleid voert geeft aa ee opleidigsschool te zij * 3% doet mee aa de dieptepilot opleidigsschole 8 Meerjarige strategische persoeelsplaig * 50% va de schoolbesture i het PO ee meerjarige strategische persoeelsplaig opgesteld. * volges 61% va de besture wordt met ee dergelijk plaig gewerkt. Volges directeure is dat 69%. Bro: Bijlage bij otitie over coveat professioaliserig e begeleidig va oderwijspersoeel i po e vo # toegevoegd door ITS. Coveat professioaliserig e begeleidig 13

20 Voortgezet oderwijs Algemee Voere beleid / izet istrumete Beleidsprioriteit ligt i het voortgezet oderwijs bij de coveatsoderdele begeleidig va begied oderwijspersoeel, iovatie, het oderhoude va de bekwaamheid va het oderwijspersoeel e vermiderig va obevoegdheid. Scholig e begeleidig va zij-istromers e meer vrouwe i het maagemet krijge ook hier het mist prioriteit. Het opleide i de school e de meerjarige strategische persoeelsplaig eme qua beleidsprioriteit ee tussepositie i. Izet va (coveats)gelde De izet va coveatsgelde komt redelijk overee met de beleidsprioriteit. Coveatsgelde worde volges directeure e besture vooral igezet op het oderhoude va de bekwaamheid va het oderwijspersoeel e de begeleidig va begied oderwijspersoeel. Het mist vaak worde middele igezet op het coveatsoderdeel dat ook de miste beleidsprioriteit geiet: meer vrouwe i het maagemet. I vergelijkig tot de beleidsprioriteit worde relatief weiig coveatsgelde door besture igezet op iovatie. Hiervoor worde eveals i het primair oderwijs relatief vaak adere middele da coveatsmiddele igezet. Izet persoeelsistrumete Schoolbesture stimulere de izet va ee breed scala aa persoeelsistrumete (fuctioerigsgesprekke, teamvormig, taakbeleid, scholigsplae, teamgerichte cursusse, e.a.) e zette hiervoor ook middele i. De feitelijke izet va persoeelsistrumete door directeure komt i grote lije overee met die va schoolbesture. Directeure lijke echter mider da de schoolbesture geporteerd va extere mobiliteit, doelgroepebeleid, itere mobiliteit, loopbaagesprekke e idividuele scholigsplae. Bij deze oderdele hebbe directeure twijfels over de bijdrage erva aa de professioaliteit va het persoeel. Cocludered kue we ook i het voortgezet oderwijs stelle dat er bij het voere va beleid op de coveatsoderdele prioriteite worde gesteld door directeure e besture. Fiaciële middele worde over ee groot aatal maar iet alle - coveatsoderdele verdeeld. Persoeelsbeleid lijkt gezie de toepassig va veel verschillede istrumete steeds meer vorm te krijge. Het voortgezet oderwijs maakt daarbij ogeveer dezelfde keuzes als het primair oderwijs. Dit wil zegge dat sommige persoeelsistrumete og iet erg igeburgerd zij. 14 Coveat professioaliserig e begeleidig

21 I het volgede wordt igegaa op de belagrijkste resultate per coveatsoderdeel. Per coveatsoderdeel is aa directeure e besture eerst de vraag gesteld of zij beleid voere op dat oderdeel. Dit geeft de stad va zake weer op alle schole e bij alle besture. Vervolges is verder gegaa met allee die directeure e besture die aagegeve hebbe beleid te voere op dat oderdeel. De resultate geve daar dus de stad va zake (izet coveatsgelde, izet istrumete, resultate) weer i percetages va het aatal schole dat daadwerkelijk beleid voert 2. Hierop is echter éé uitzoderig. Aa besture is op alle coveatsoderdele gevraagd of zij coveatsgelde e adere middele izette. De resultate geve de situatie dus weer i percetages va alle besture. Scholig e begeleidig va zij-istromers Het voortgezet oderwijs is i vergelijkig met het primair oderwijs actiever met betrekkig tot zij-istromers. Ruim de helft va de schole heeft op ee of adere wijze te make met zij-istromers, hetzij door het aaeme va zij-istromers, het schole of begeleide of het bekwaam verklare erva. Ogeveer de helft va de schole i het voortgezet oderwijs voert ee zij-istromersbeleid. Tweederde va de besture e driekwart va de schole met beleid zet zowel coveatsmiddele als adere middele i voor de zij-istromers De istrumete om zij-istromers te begeleide worde op schole met beleid op dit oderdeel over de hele breedte itesief igezet (rod de 90%). Wist is bij deze schole te boeke bij het make va afsprake met assessmetcetra. Zowel besture als directeure (i midere mate da de besture) zij positief over de effecte e resultate met betrekkig tot de izet va zij-istromers. Het voortgezet oderwijs slaagt er redelijk goed i het streefdoel zij-istromers als zichtbaar oderdeel va het persoeelsbeleid hadhave te realisere. Ogeveer de helft va de schole voert volges besture e directeure beleid e zet istrumete i e tweederde va de schole die beleid voert zet hiervoor fiaciële middele i. Begeleidig va begied oderwijspersoeel De begeleidig va begiede lerare die et va de opleidig kome is zeer itesief i het voortgezet oderwijs. Het heeft eveals i het primair oderwijs ee hoge positie bij de beleidsvoerig (98 procet). Bija driekwart va de besture e twee- 2 Ee voorbeeld ka dit verduidelijke: 70 procet va de directies geeft aa beleid te voere op coveatsoderdeel X. Va deze groep zet vervolges 80 procet istrumet Y i. I dit verslag wordt deze 80 procet geoemd omdat verder is gegaa met de directeure die beleid voere. Zoude we dit ladelijk omrekee aar alle directeure da zoude we moete spreke over 80 procet va 70 procet, dit wil zegge 56 procet zet istrumet Y i. Coveat professioaliserig e begeleidig 15

22 derde va de schole zet hiervoor coveatsmiddele i. Adere middele worde ook veelvuldig igezet. De begeleidig op de schole die beleid voere bestaat vooral uit coachig, supervisie, specifieke vakbegeleidig, itervisiebijeekomste, lesobservaties e ee idividueel begeleidigspla. Over de resultate va het beleid zij directeure zeer tevrede. De begeleidig draagt i hoge mate bij aa ee soepele overgag va begied lerare, ee betere motivatie voor deze lerare e geeft meer bidig aa de school. Aa vermiderig va de werkdruk draagt deze begeleidig wat mider bij. Gezie vauit het streefdoel i het coveat - het hebbe va ee begeleidigsprogramma voor ieuwe lerare - ka gecocludeerd worde dat dit i hoge mate aawezig is i schole. Diverse istrumete worde hiervoor igezet. De aasluitig va dit programma bij de behoefte va lerare wordt ader bekeke i de casestudies. Vermiderig obevoegdheid i het voortgezet oderwijs Vrijwel alle schole hebbe obevoegde i huis. Gemiddeld per school gaat het om ruim acht obevoegde lerare. De meeste vo-schole (86 procet) hebbe beleid om obevoegdheid te bestrijde. Zowel directeure als besture geve i ruime mate aa dat er zowel coveatsgelde als ook adere middele aa besteed worde. Tachtig procet va de schole die beleid voert op dit coveatsoderdeel stelt (extra) scholigsfaciliteite beschikbaar voor obevoegde om de bekwaamheid te behale. Gemiddeld gaat het bij deze schole om 90 uur per jaar per obevoegde. Directeure verwachte dat tweederde va de obevoegde bie twee jaar bevoegd zal zij. Het streefdoel is het realisere va de wettelijk verplichte scholigsispaig die er op gericht is dat 90 procet va de obevoegde bie twee jaar voldoet aa de bekwaamheidseise. Gecocludeerd ka worde dat 86 procet va de schole volges directeure beleid voert om obevoegdheid te bestrijde. Va deze schole die beleid voere zet 80 procet scholig voor obevoegde i. De verwachtig bestaat bij deze schole dat gemiddeld tweederde va de obevoegde bie twee jaar aa de bekwaamheidseise zal voldoe. Oderhoude bekwaamheid oderwijspersoeel Het oderhoude va de bekwaamheid va het oderwijspersoeel heeft als coveatsoderdeel hoge prioriteit i het voortgezet oderwijs: 94 procet va de schole voert hierop beleid. Zowel besture als ook directeure geve verder aa dat coveatsgelde e adere middele i hoge mate hiervoor worde igezet. De beschikbare istrumete worde op schole die beleid voere over de gehele breedte ruim igezet. Het oderhoude va de bekwaamheid va het oderwijspersoeel heeft zeker positieve effecte maar overtuiged zij deze og iet. Directeure i het voortgezet oderwijs zette mider da i het primair oderwijs istrumete i e 16 Coveat professioaliserig e begeleidig

23 ze zij ook mider positief over de effecte va het bekwaamheidsdossier da directeure i het primair oderwijs. Het realisere va de streefdoele izet va tijd e middele voor het oderhoude va de bekwaamheid wordt op de meeste schole gerealiseerd. Over de resultate is me og iet echt tevrede. De veratwoordig va maatregele e istrumete i het schoolpla komt i de casestudies aa de orde. Hetzelfde geldt voor (de waarde va) het bekwaamheidsdossier. Meer vrouwe i het maagemet Het aadeel vrouwelijke directeure is volges besture 11 procet i de cetrale directie / college va bestuur, 19 procet bij directeure / rectore e 25 procet bij corectore / locatiedirecteure. Directeure va éépitters geve bij het aadeel va vrouwe i de cetrale directie zelfs ee fifty-fifty verdelig aa. Bij de beide adere directiegeledige kome ze tot vergelijkbare verhoudige als het bestuur. Hoewel ruim 50 procet va de besture i 2006 cocrete maatregele heeft geome om vrouwe te stimulere door te strome, is het percetage besture dat hiervoor coveatsmiddele izet relatief gerig: zeve procet. De directeure bij besture met éé school zegge dat 19 procet va de besture coveatsgelde op dit terrei izet. Op dit coveatsoderdeel wordt door ee relatief klei aatal besture middele igezet. Deelame va vrouwe aa kweekvijverprojecte wordt door schole die beleid voere als het meest effectief gezie. Directeure zij weiig optimistisch over het succes va de igezette istrumete. Te opzichte va het streefdoel i het coveat - 23 procet vrouwe i het maagemet zit me oder het streefdoel, behalve bij de corectore. Het gebruik va kweekvijvertrajecte wijst erop dat het vooral gaat om het opschole va vrouwelijke lerare uit de eige school. Iovatie i het voortgezet oderwijs Vrijwel alle schole voere iovatieprojecte uit. Voor de scholig hiertoe zet éé op de zes schole coveatsgelde i. Voorbeelde va iovatieprojecte zij: e- learig, cyclische kwaliteitsmetig, itegraal persoeelsbeleid (IPB) e itercollegiale lesbezoeke. Va itere scholig te behoeve va iovatie wordt door ee meerderheid va de lerare gebruik gemaakt. Ook i 2007 verwachte de meeste schole (85 procet) iovatieprojecte uit te voere e hiervoor professioaliserigsactiviteite i te zette. Met het oog op het streefdoel i het coveat me maakt afsprake over iovatie - ka de coclusie worde getrokke dat veel schole voor voortgezet oderwijs Coveat professioaliserig e begeleidig 17

24 betrokke zij bij diverse iovaties e ook voor de abije toekomst verwachte directeure daar aa deel te eme. Vrijwel alle directeure verwachte ook voor 2007 voor deze iovaties scholigsactiviteite i te zette. Opleide i de school Ladelijk had twee op de vijf vo-schole i 2006 lerare i ee duaal opleidigstraject. Op deze schole met duale trajecte gaat het gemiddeld om vijf lerare. Ruim 80 procet va alle schole heeft i 2006 stagiaires va de lerareopleidige gehad. Gemiddeld gaat het op deze stageschole om twaalf stagiaires. Zestig procet va alle schole heeft lerare i opleidig. Op deze schole gaat het om ee gemiddelde va bija vier. Op bija tweederde va de schole wordt beleid gevoerd te aazie va Opleide i de school. Op de schole waar beleid wordt gevoerd, worde volges directeure met ame afsprake gemaakt met de lerareopleidig over begeleidig va de stagiaires e de lio s. Ook zij op vrijwel al deze schole die beleid voere begeleiders aagesteld om lerare i de school op te leide. Verder wordt door ee meerderheid va deze schole ee schoolopleider aagesteld e zij er afsprake over de evaluatie e beoordelig va deelemers aa opleidige. De kwaliteit va de opleidig va leraar i school ka volges bija alle directeure worde gewaarborgd. Het streefdoel op dit oderdeel is dat op alle schole ee vorm va begeleide e opleide (ifrastructuur) aawezig is. Bija 60 procet va de directeure beschouwt de school als ee opleidigsschool, op tweederde va de schole wordt beleid gevoerd op dit coveatsoderdeel e op ee derde dus iet. Op veel schole waar beleid wordt gevoerd, is bie de orgaisatie va de school hiervoor al het odige oderome of aawezig (begeleiders, schoolopleider, afsprake over evaluatie e beoordelig, het aastelle va ee coördiator). Meerjarige strategische persoeelsplaig Ruim zestig procet va de besture werkte i 2006 (voor alle of ee deel va de schole) met ee (boveschoolse) meerjarige strategische persoeelsplaig. Bij de directeure zegt de helft te werke met ee meerjarige strategische persoeelsplaig. Driekwart va de besture voert beleid op het terrei va de meerjarige strategische persoeelsplaig. Bija eederde zet hiervoor coveatsmiddele e ruim de helft adere middele. Bij directeure ligt het percetage schole dat beleid voert wat lager (60 procet). Besture e directeure die beleid voere op dit oderdeel make bij de meerjarige strategische persoeelsplaig gebruik va zeer veel gegeves (progoses, uitstroom/verloopgegeves, lage termij visies e.d.). Me heeft i het algemee hoge verwachtige va dit istrumet. Directeure zij i het algemee og positiever da schoolbesture over de effecte erva op het terrei va bewust- 18 Coveat professioaliserig e begeleidig

25 wordig va beïvloedede factore va de persoeelsizet e de bijdrage aa de scholig va lerare. Terugkijked aar de streefdoele i het coveat 100 procet va de besture werkt i 2007 met ee meerjarige strategische persoeelsplaig - kue we vaststelle dat bija twee derde va de besture hiermee werkt. Het streefdoel is dus og iet bereikt. I tabel 2 zij schematisch de resultate va de ulmetig afgezet tege de streefdoele. Coveat professioaliserig e begeleidig 19

26 Tabel 2 - De streefdoele Coveat professioaliserig e begeleidig va oderwijspersoeel i vo e resultaat ulmetig bij besture e directies i Streefdoele 2006 Streefdoele 2007 Resultate Nulmetig 2007 Streefdoele 2008 Streefdoele Scholig e begeleidig va zij-istromers * zichtbaar oderdeel va persoeelsbestad# * Aasluite bij regio coveate * Zij-istromers voldoe bie twee jaar aa de bekwaamheidseise * 50 % va de schole is op ee of adere wijze (aaame, begeleidig) betrokke bij zij-istromers * 50% va de besture e 43% va de directeure voere beleid * Zij-istromers voldoe aa de bekwaamheidseise * Zij-istromers voldoe aa de bekwaamheidseise 2 Begeleidig begied oderwijspersoeel * vrijwel alle schole (98%) hebbe ee begeleidigsprogramma * alle schole beschikke over ee begeleidigsprogramma voor begied oderwijspersoeel 3 Vermiderig obevoegdheid i het voortgezet oderwijs * 90% va de o(der)- bevoegde lerare voldoe bie twee jaar aa de bekwaamheidseise * 86% va de directeure geeft aa beleid te voere * directeure geve aa dat gemiddeld 65% va de obevoegde bie twee jaar voldoet aa de eise * 90% va de o(der)bevoegde lerare voldoe aa de bekwaamheidseise * 90% va de o(der)- bevoegde lerare voldoe aa de bekwaamheidseise 4 Oderhoude bekwaamheid va het oderwijspersoeel * er is ee schoolpla met maatregele e istrumete * schoolbestuur stelle voldoede tijd e middele beschikbaar voor oderhoud e verdere professioaliserig * veel aadacht (94% voert beleid) e vaak worde middele igezet * 56% va schole die beleid voere hebbe ee meerjarig beleidspla bekwaamheid * schoolbestuur stelle voldoede tijd e middele beschikbaar voor oderhoud e verdere professioaliserig * schoolbestuur stelle voldoede tijd e middele voor oderhoud e verdere professioaliserig 5 Meer vrouwe i het maagemet * percetage vrouwe op boveschoolsiveau: CvB 11%, * op schooliveau: rectore 19%; corectore: 25% * peildatum 1 oktober * i het vo is 23%. 20 Coveat professioaliserig e begeleidig

27 Streefdoele 2006 Streefdoele 2007 Resultate Nulmetig 2007 Streefdoele 2008 Streefdoele Opleide i de school * alle schole hebbe ee ifrastructuur voor het begeleide/medeopleide va stagiaires e LIO s of zij opleidigsschool * 63% va de directeure geeft aa beleid te voere e 57% va schole die beleid voert geeft aa ee opleidigsschool te zij * 12% doet mee aa de dieptepilot opleidigsschole 8 Meerjarige strategische persoeelsplaig * 100% va de schoolbesture i het vo hebbe ee meerjarige strategische persoeelsplaig opgesteld. * volges 63% va de besture wordt met ee dergelijke plaig gewerkt. Volges directeure is dat 50%. Bro: Bijlage bij otitie over coveat professioaliserig e begeleidig va oderwijspersoeel i po e vo # toegevoegd door ITS Coveat professioaliserig e begeleidig 21

28 22 Coveat professioaliserig e begeleidig

29 1 Achtergrod coveat, doele moitor e oderzoeksopzet 1.1 Ileidig I jui 2006 odertekede de miister va OCW e de werkgevers- e werkemersorgaisaties i het primair e voortgezet oderwijs het coveat professioaliserig e begeleidig va oderwijspersoeel i het po e vo. Dit coveat is oder meer tot stad gekome om de ruimte voor de schoolbesture om het oderwijspersoeel i staat te stelle te werke aa de eige professioaliteit, te vergrote. Het coveat richt zich op de professioele beroepsbeoefeaar e heeft oder meer het vermidere e voorkome va vroegtijdige uitstroom va (jog) oderwijspersoeel, de scholig e begeleidig va zij-istromers e de vermiderig va het aatal obevoegde lerare tot doel. Met dit coveat worde schoolbesture gestimuleerd e krijge ze mogelijkhede om de professioaliteit va het persoeel (lerare e maagemet) te vergrote. De partije (werkgevers, werkemers e OCW) achte dit oodzakelijk om bij te drage aa de verbeterig va de kwaliteit va het oderwijs e de oderwijsiovatie. Ook de schoolotwikkelig zou er bij gebaat zij. Oderwijsprofessioals worde er door i de gelegeheid gesteld ee meer cetrale rol te spele i deze oderwijsotwikkelig e de beleidsvormig va schole. De Wet op de Beroepe (Wet BIO) i het oderwijs beadrukt bekwaamheidseise die zij vastgesteld e er is hierbij sprake va ee verplichtig tot het oderhoude va deze bekwaamhede. Tot slot wordt door partije weselijk geacht dat schoolbesture ispele op otwikkelige op de arbeidsmarkt. Het coveat ka ook gezie worde als het voortbouwe op itegraal persoeelsbeleid zoals dat reeds ekele jare door de partije gepromoot is. De veratwoordelijkheid va de besture e directeure va schole voor het voere va beleid e het vorm geve aa persoeelsbeleid staat daarbij cetraal. Het coveat professioaliserig zoals afgesproke i 2006 strekt zich uit over ege specifieke oderdele e voor elk oderdeel zij streefdoele geformuleerd. De miister heeft voor dit coveat voor het jaar miljoe euro e voor 2007 e verder 100 miljoe euro beschikbaar gesteld. Ee aatal afzoderlijke aavraagregelige zoals die voor zij-istromers, het opleide e begeleide va lerare i de Coveat professioaliserig e begeleidig. Tabelle 23

30 school e ook de koste voor stagebegeleidig zij i het budget va het coveat opgeome. I overleg met de cao-tafels primair e voortgezet oderwijs heeft het Sectorbestuur Oderwijsarbeidsmarkt (SBO) aagegeve dat het coveat gemoitord zou worde. Het SBO heeft daartoe ITS Nijmege opdracht gegeve. De moitor bestaat uit ee ulmetig over het jaar 2006 e vervolgmetige voor 2007 e I het vervolg va dit hoofdstuk wordt igegaa op het doel va de moitor e de te beatwoorde oderzoeksvrage. Daara komt de opzet op hoofdlije aa de orde. We sluite af met ee leeswijzer. 1.2 Doel va de moitor e vraagstellig Doel va de moitor De moitor is gericht op de realisatie va de i het coveat opgeome streefdoele op het terrei va: 1. Scholig e begeleidig va zij-istromers; 2. Begeleidig begied oderwijspersoeel; 3. Vermiderig obevoegdheid i het voortgezet oderwijs; 4. Oderhoude bekwaamheid oderwijspersoeel; 5. Professioaliserig directeure primair oderwijs; 6. Meer vrouwe i het maagemet; 7. Iovatie i het primair e voortgezet oderwijs; 8. Opleide i de school; 9. Meerjarige strategische persoeelsplaig. De moitor diede verder i beeld te brege op welke wijze schole hu persoeelsbeleid vormgeve om deze doele te realisere e welke istrumete zij daarbij izette: het algemee persoeelsbeleid e de izet va professioaliserigsmiddele Moitorvrage Gezie de doelstellig va de moitor zij de cetrale vrage i dit oderzoek: 1. I hoeverre hebbe schoolbesture/schole zelf afsprake gemaakt e eige streefdoele geoemd om daarmee bij te drage aa het realisere va de ladelijke streefdoele, zoals i het coveat is afgesproke? 2. Hoe geve ze het persoeelsbeleid vorm om de eige streefdoele te realisere? 24 Coveat professioaliserig e begeleidig

31 3. Welke istrumete zette ze daarvoor i? Wat doe ze cocreet om het eige streefdoel te realisere? 4. I hoeverre worde de eige streefdoele gerealiseerd? Welke resultate zij geboekt? I overleg met de opdrachtgever ligt de adruk i dit oderzoek op de volgede vrage: 1. Wordt er door het bestuur e de directie beleid gevoerd op elk va de coveatsoderdele? 2. Welke istrumete worde hiervoor door he igezet? 3. Wat zij de resultate of wat is er (al) gerealiseerd? I het kader va het coveat hebbe schole extra fiacierig otvage. Voor welke coveatsoderdele worde deze middele vooral igezet e zij eige middele toegevoegd? Ook dit is ee belagrijke vraag i dit oderzoek. 1.3 Opzet va het oderzoek Bij de aavag va dit oderzoeksproject bestod vawege het meerjarige karakter va het coveat professioaliserig e begeleidig de moitor uit ee aatal peilige, te wete: Voorjaar 2007: stad va zake schooljaar (ulmetig); Voorjaar 2008: stad va zake schooljaar ; Voorjaar 2009: stad va zake schooljaar De ulmetig, waarover hier gerapporteerd wordt, heeft plaatsgevode eid mei/ begi september I de loop va het oderzoek kode, op basis va voortschrijded izicht, wijzigige aagebracht worde i de opzet va de moitor. Recet is beslote om de ulmetig bij besture e directeure uit te breide met casestudies. Deze worde uitgevoerd i het voorjaar va Respodetgroepe e coveatsoderdele We zij er bij deze ulmetig vauit gegaa dat de directie op het meredeel va de streefdoele voldoede zicht heeft. Op sommige streefdoele zulle besture vermoedelijk meer zicht hebbe, doordat het oderdeel zich beter leet voor beleid op boveschools / bestuursiveau. Op basis hierva is beslote de afzoderlijke coveatsoderdele als weergeve i tabel 1.1 aa de verschillede respodetgroepe voor te legge. Coveat professioaliserig e begeleidig. Tabelle 25

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA)

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Voorwoord De Stuurgroep PIA heeft i maart 2006 aa

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland Stad va zake, april 2008 bibliotheekverieuwig i Noord-Hollad P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave 5 1 Voorwoord 7 2 Ileidig 2.1 Rapport va commissie Meijer e start bibliotheekverieuwigsproces

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ PC SBO De Sleutel Plaats : Vroomshoop BRIN-ummer : 01KZ Arragemetsummer : 77559 Oderzoek uitgevoerd op : 26 ovember 2009 Rapport

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete ROC A2 Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete ROC A2 juli 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pantarijn Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pantarijn Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Patarij Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Patarij jui 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 5 november 2013 Agendapunt:

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 5 november 2013 Agendapunt: Aa de gemeeteraad Registratieummer: GF13.20085 Datum collegebesluit: 5 ovember 2013 Agedaput: Portefeuillehouder: Mevrouw C. va der Laa Behadeled ambteaar: De heer C. Tiemersma Oderwerp: Activerig ivesterig

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Houten Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Houten Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Wellat Houte Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Wellat Houte jui 014 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten RSG Broklede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten RSG Broklede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete RSG Broklede Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete RSG Broklede juli 14 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet Pagia 1 va 8 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet april

Nadere informatie

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L) Duaal of deeltijd? Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui, 2012 Arja Woord (08WO2009L)

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 12:4:38 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - VAVO Lyceum

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Mariska.dikelma juli 014 Alle

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Rientjes Mavo Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Rientjes Mavo Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Rietjes Mavo Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Rietjes Mavo jui 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Leidsche Rij College Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Leidsche Rij College juli 14 Alle rechte

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Naar SKOFV GMR 2.0! eidrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Pagia 1 va 22 Ihoudsopgave 1. Ileidig... 3 2. Equêtes... 4 2.1 Aalyse equête GMR lede... 4 2.2 Aalyse equête school MR-e... 4 3. Voorbeelde uit de

Nadere informatie

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d S T R U C T U U r V I S I E DROOM.NH OKTOBER 2008 Wedstrijdprogramma voor de opebare ideeëprijsvraag DROOM.NH Ileidig De groeiede ruimtebehoefte e het veraderede

Nadere informatie

evaluatie in de goede toon

evaluatie in de goede toon P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester Hadreikig evaluatiegesprek gemeeteraad e burgemeester evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester P R

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Lyceum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Lyceum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete CSG Groee Hart Lyceum Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete CSG Groee Hart Lyceum jui 14 Alle rechte

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Convenant Samenwerken Waterketen Noord-Holland

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Convenant Samenwerken Waterketen Noord-Holland P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Coveat Samewerke Waterkete Noord-Hollad Coveat Samewerke Waterkete Noord-Hollad P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Odergetekede College va Gedeputeerde

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Jose.beier juli 2014 Alle rechte

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I Eidexame wiskude A vwo - I Beoordeligsmodel Maratholoopsters maximumscore 3 uur, 43 miute e 3 secode is 98 secode De selheid is 495 98 (m/s) Het atwoord: 4,3 (m/s) maximumscore 3 Uit x = 5 volgt v 4,4

Nadere informatie

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever strategie e schoolpla voorjaar 2015 Amersfoort Bareveld Ede Hoevelake Kestere richtiggever 2015-2020 www.valodestei.l s tr ategie e Schoolpla Te geleide D it boekje bevat de strategische doele e de hoofdlije

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO Utrecht Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO Utrecht Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete MBO Utrecht Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete MBO Utrecht jui 21 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Mobiliteit in het Onderwijs in Nederland

Mobiliteit in het Onderwijs in Nederland Deel Iteratioale IIIII Mobiliteit i het Oderwijs i Nederlad 26 Colofo Deze mobiliteitsmoitor is samegesteld oder veratwoordelijkheid va het Europees Platform voor het Nederladse Oderwijs (EP), het Cetrum

Nadere informatie

Proeftentamen IBK1LOG01

Proeftentamen IBK1LOG01 Proeftetame IBK1LOG01 Opgave 1 ( 20 pute) Beatwoord de oderstaade vrage met waar of iet waar: 1.De bereikbaarheid va iformatie over ee product bij ee iteretwikel is ee voorbeeld va pre-trasactie elemet

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Altena Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Altena Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Altea Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Altea jui 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istellig Stadaard Rapport HBOspiegel.l 21--2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 22--2013 09:46:09 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: Vathorst -

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

Raden voor de leefomgeving en infrastructuur

Raden voor de leefomgeving en infrastructuur Rade voor de leefomgevig e ifrastructuur De rade voor de leefomgevig e ifrastructuur zij de strategische adviescolleges voor regerig e parlemet op het brede domei va de fysieke omgevig. Oder deze oemer

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Visser t Hooft Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Visser t Hooft Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Visser t Hooft Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Visser t Hooft jui 21 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Stochastische loadflow. Beschrijving model belasting.

Stochastische loadflow. Beschrijving model belasting. Stochastische loadflow. eschrijvig model belastig. 95 pmo 5-- Phase to Phase V Utrechtseweg 3 Postbus 68 AC Arhem T: 6 356 38 F: 6 356 36 36 www.phasetophase.l 95 pmo INHOUD Ileidig...3 eschrijvig belastig...

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn Kwaliteit va de persoosgegeves Resultate Gemeete Alpe aa de Rij Klik Ted om Dicks, de titelstijl Hek-Ja va Wieseekker het model te bewerke Ageda Doel va het oderzoek Irichtig va het oderzoek Resultate

Nadere informatie

Streekplan Noord Holland Zuid

Streekplan Noord Holland Zuid P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Partiële herzieig Actualiserig Streekpla Noord Hollad Zuid e streekpla(otwikkeligsbeeld) Noord-Hollad Noord Partiële herzieig Actualiserig Streekpla Noord Hollad

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Natuur en klimaatverandering

Natuur en klimaatverandering Natuur e klimaatveraderig Leefgebiede worde voedselrijker, droger, zouter e warmer Natuurgebiede Zuid-Hollad heeft aar verhoudig weiig bos e ope atuurlijk terrei: 6% tege ladelijk 12%. Rede temeer om er

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Meridiaan Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Meridiaan Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Meridiaa Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Meridiaa jui 214 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Hilversum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Hilversum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete MBO College Hilversum Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete MBO College Hilversum jui 214 Alle rechte

Nadere informatie

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU)

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU) Iteratioale mobiliteit: keisvermeigvuldigig door Hogeschool Utrecht (HU) 17 jui 2010 Elske Bares, Ige Saders, Bart Faber Barbara Krop, Ivar Ros Aaleidig Steeds meer buiteladse studete Extra aadacht vauit

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector FNV Bouw & Ifra is ee oderdeel va FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector 2 Maifest Op aar ee gezode mortelsector Ihoudsopgave 1. Waarom ee maifest?........................................................

Nadere informatie

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga Examecommissies als professioeel iter toezichthouder Joh Huiziga Borgig kwaliteit tetames (art. 7.12b lid 1 sub a) Hiertoe: Wijst de examecommissie examiatore(artikel 7.12c, lid 1 WHW). Examiatore verschaffe

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 nov 2015

Jaarplan 2016 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 nov 2015 Jaarpla 2016 Vastgesteld door het Algemee Bestuur op 16 ov 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 2. Terugblik 2015 3. Speerpute voor 2016 4. Fiacië I. uitgagspute e aaames II. operatioele koste MA.l 2016 III. liquiditeit/fiacierig

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Kalsbeek Bredius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Kalsbeek Bredius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Kalsbeek Bredius Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Kalsbeek Bredius juli 214 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Landstede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Landstede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Ladstede Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Ladstede juli 214 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. uitvoeringsprogramma 2007-2009. Bereikbaarheid Kust. Velsen-Castricum

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. uitvoeringsprogramma 2007-2009. Bereikbaarheid Kust. Velsen-Castricum P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d uitvoerigsprogramma 2007-2009 Bereikbaarheid Kust Velse-Castricum uitvoerigsprogramma 2007-2009 Bereikbaarheid Kust Velse-Castricum P r o v i c i e N o o r d - H

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

Lesje Keniaanse cultuur

Lesje Keniaanse cultuur ieuwsbrief@looijetomate.l 30 maart 2012 Lesje Keiaase cultuur Door Michiel Botebal begoe met het samestelle va het team e het orgaisere va de reis. Toe ik de reis voor ee groot gedeelte had geregeld, liet

Nadere informatie

www. HBOspiegel.nl Online Evaluatie Instrument

www. HBOspiegel.nl Online Evaluatie Instrument Schoolsca ROC MN VAVO Lyceum: Weergave Items Pagia 1 va 7 www. HBOspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Istituut Archimedes Schoolsca ROC MN VAVO Lyceum ovember 2013 Alle rechte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Goudse Waarden (Winterdijk) Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Goudse Waarden (Winterdijk) Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Goudse Waarde (Witerdijk) Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Goudse Waarde (Witerdijk) jui 014

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam Ee adere kijk op Fiaciële Rekekude Wim Pijls, Erasmus Uiversiteit Rotterdam. Ileidig Het vak Fiaciële Rekekude levert vawege zij sterk wiskudig karakter ogal wat probleme op i het oderwijs. Veel leerlige

Nadere informatie

BU ERNST &YOUNG. tl n. Ll u n. [j l.\ [J n [J ;] IJ IJ. Illll""' VERTROUWELIJK De Raad van de gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN

BU ERNST &YOUNG. tl n. Ll u n. [j l.\ [J n [J ;] IJ IJ. Illll' VERTROUWELIJK De Raad van de gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN [1 ] Jl "1 1 I 3 a tl Illll""' VERTROUWELIJK De Raad va de gemeete Nijmege Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN BU ERNST &YOUNG Erst & Youg Accoutats LLP Meader 861 6825 MH Arhem Postbus 30116 6803 AC Arhem Tel.:

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: "Translease") 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: Translease) 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten vocate FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2007 Gegeves failliet Traslease Holdig B.V. (hiera te oeme: "Traslease") Faillissemetsummer Datum uitspraak Curator R-C 07 /267 F 23 mei 2007 mr. R.M.

Nadere informatie

Wonen en aardbevingen in Groningen Een onderzoek in negen gemeenten. Bijlagenboek

Wonen en aardbevingen in Groningen Een onderzoek in negen gemeenten. Bijlagenboek Woe e aardbevige i Groige Ee oderzoek i ege gemeete Jauari 2016 Bijlageboek Joris Hoekstra M.m.v.: Kees Dol, Sylvia Jase, Cor Lamai, Gust Marië, Carola Simo (CMO STAMM) Woe e aardbevige i Groige Dit oderzoek

Nadere informatie

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28.

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28. PUBAS, ee verieuwd systeem voor arbeidsbegrotig I: Agro Iformatica 4 (oktober 999), p. 25 28. Aet Vik, tel. 037-476452 Gerrit Kroeze, tel. 037-476459 Istituut voor Milieu- e Agritechiek, Cluster Systeemkude

Nadere informatie

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit?

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit? Toekomstbeeld AWBZ 2013 Hoe ziet de uitvoerig AWBZ door zorgverzekeraars per 1 jauari 2013 eruit? Versie: jauari 2012 Ihoudsopgave Voorwoord 3 1 Ileidig 4 2 Het procesmodel AWBZ 2013 7 2.1 Procesmodel

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt De kracht va de oderemer i Zoetermeer e Leidschedam-Voorburg Thema: Het roer om op de regioale arbeidsmarkt De Kracht va de Oderemer i Zoetermeer e Leidschedam-Voorburg Het roer om op de regioale arbeidsmarkt

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Werkplaats Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Werkplaats Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Werkplaats Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Werkplaats juli 214 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Airport Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Airport Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete MBO College Airport Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete MBO College Airport jui 214 Alle rechte

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie