Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)"

Transcriptie

1 Duaal of deeltijd? Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui, 2012

2 Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui,

3 Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Ee ieuwe start. Ik ga studere! Ik heb de keuze gemaakt om aar Groige te gaa. Zoals zoveel va mij oude klasgeote. Studere aa de Rijksuiversiteit. Ee mod vol. Welke studie? Ecoomie & Maagemet, ee mix va bedrijfsecoomie e algemee ecoomie. Ik heb er zi aa. Ee ieuwe uitdagig! Met deze woorde bego mij eerste colum die ik schreef voor de schoolkrat va de Pieter Zadt. Na 6 jaar VWO had ik de keuze gemaakt om te gaa studere op de uiversiteit. Naast mij studie aa de uiversiteit be ik het ieuwe, duale traject gaa volge Meester i je vak!. Na ekele maade bleek dat ik de combiatie iet ko volhoude. Echter, mij hart ligt tot op de dag va vadaag i het oderwijs. De keuze was sel gemaakt. Zoder eige moeite ko ik doorstrome aar het reguliere duale traject aa de Driestar Educatief. Het duale leertraject bleek voor mij de ideale combiatie. Heerlijk praktisch bezig zij i het oderwijs. Je wordt gelukkig iet gelijk i het diepe gegooid, maar lagzaam groei je aar het lesgeve toe. Uiteidelijk behaal je ee tweedegraadsbevoegdheid. Daarmee mag je lesgeve i alle oderbouwklasse e het hele vmbo. De route sprak mij erg aa e op de school is er veel vrijheid. Je doet oderzoeke voor de school, bereid lesoderdele voor, helpt de vakgroep bij probleme e odersteut leerlige. Nu be ik aa het eide gekome va mij studie. De mior Leidiggeve sprak mij het meest aa. Ik mag graag orgaisere e op orgaisatorisch vlak bezig zij. Ik heb va deze mior veel kue lere voor de praktijk va het lesgeve. Het duale opleidigstraject heeft mij altijd eorm geboeid. Ik was da ook beieuwd of dit ee meerwaarde heeft te opzichte va ee deeltijdopleidig. Levert het volge va het duale opleidigstraject ee betere docet op da ee deeltijdopleidig? Die vraag hield mij bezig e resulteerde i ee oderzoeksvoorstel. Mij begeleider, Chris Flikweert (Gomarus College), was metee ethousiast over het oderzoeksvoorstel. Ook mij docetopleider Arie Trouwborst (Pieter Zadt Scholegemeeschap) e opleidigscoördiator Joha Strijbis (Driestar Educatief) juichte dit iitiatief va harte toe! Na ekele aapassige aa mij oderzoeksvoorstel ko ik begie. 2

4 Het afeme va de equêtes duurde lager da verwacht. Het schrijve va het rapport heb ik met heel veel plezier gedaa. Met de aabevelige e de coclusies hoop ik ee bijdrage te kue levere aa de verdere verbeterig va de opleidige tot docet. Wellicht dat dit oderzoek i de toekomst og ees ee vervolg ka krijge. Mij dak is verschuldigd aa Chris Flikweert die mij op ee uitstekede wijze heeft geholpe tijdes mij oderzoek. Ook gaat mij dak uit aar mij docetopleider Arie Trouwborst die mij va de odige feedback heeft voorzie e tijdes het oderzoek meerdere male zij bijdrage heeft geleverd. Arja Woord Urk, jui

5 Probleemschets I het cursusjaar 2010/2011 is de Pieter Zadt Scholegemeeschap geaccrediteerd door ee visitatiecommissie va de Driestar Educatief uit Gouda. De Pieter Zadt heeft het keurmerk i otvagst moge eme e mag i de eige opleidigsschool duale studete e obevoegde docete opleide tot start bekwame docete. Ook op diverse adere reformatorische schole ka de duale opleidigsvariat, zoals die door Driestar Educatief wordt aagebode, gevolgd worde. I dit oderzoek ga ik op zoek aar de verschille i de opleidig va duale studete e docete die ee deeltijdopleidig hebbe gevolgd. Dit oderzoek zal bijdrage aa de verdere otwikkelig va de duale opleidigsvariat e izicht geve i de verschille tusse de duale opleidigsvariat e ee reguliere opleidig. Doel va het oderzoek Ik maak bij mij oderzoek gebruik va de SBL- competeties e toets i hoeverre docete/duale studete hieraa voldoe. Door dit te toetse aa het eide va de opleidig bij ee populatie va ogeveer 25 duale studete e 25 reguliere studete (praktijkervarig tusse 1 e 3 jaar) wil ik deze resultate i beeld brege. Het doel is om ee kwalitatief oderzoek te verrichte. Door ee equête uit te zette oder deze 50 afgestudeerde verzamel ik kwatitatieve gegeves. Het is daardoor ee combiatie va ee kwalitatief e kwatitatief oderzoek. Oderzoeksvrage Voordat ik met mij oderzoek bego heb ik ee aatal oderzoeksvrage opgesteld. Ik heb ee hoofdvraag geformuleerd die ik graag wil beatwoorde door mij oderzoek te verrichte. De hoofdvraag wordt odersteud door vijf deelvrage. Hoofdvraag: Wat zij de verschille tusse ee docet die het duale opleidigstraject heeft gevolgd i de praktijk va het lesgeve t.o.v. ee docet die ee deeltijdopleidig heeft gevolgd? 4

6 Deelvrage: 1. Welke competeties diee startbekwame docete te beheerse? 2. Waari oderscheidt de duale opleidigsvariat zich va ee reguliere deeltijdopleidig? 3. Welke criteria hatere docetopleiders e teamleiders bij de beoordelig va hu docete? 4. Welke oderzoeksresultate zij er i de literatuur te vide over het verschil tusse de opleidig i de praktijk (duaal) e ee reguliere opleidig op school? 5. Zij er uit het oderzoek sigificate verschille te otdekke i de beoordelig va docete over hu eige fuctioere? Afbakeig Om mij oderzoek af te bakee heb ik gekoze om ee aatal criteria op te stelle waarbie mij oderzoek heeft plaats gevode: 1. De vragelijst voor duale docete is afgeome oder ee groep duale studete die imiddels hu opleidig hebbe afgerod of i het 4 e jaar va hu opleidig zitte e miimaal 12 uur of meer voor de klas staa. 2. De vragelijst voor deeltijd docete is verspreid oder ee groep willekeurige docete die imiddels hu reguliere opleidig hebbe afgerod of studered zij maar wel voor de klas staa. 3. De igevulde vragelijste zij aoiem verwerkt om de betrouwbaarheid va mij oderzoek te waarborge. 4. De SBL- competeties die door het miisterie va Oderwijs, Cultuur e Weteschappe zij opgesteld zij gebruikt i dit oderzoek. 5. Het oderzoek beperkt zicht tot de reformatorische schole voor voortgezet oderwijs. 6. De deeltijdgroep heeft gestudeerd aa verschillede opleidige e hogeschole. 7. De duale groep respodete hebbe allemaal hu opleidig gevolgd aa de Driestar Educatief. Oderzoeksaapak Ik heb gebruik gemaakt va kwalitatieve e kwatitatieve gegeves die ik door middel va ee equête heb verzameld. Ook heb ik diverse literatuurbroe geraadpleegd i het kader va deze studie. 5

7 Welke competeties diee startbekwame docete te beheerse? Deelvraag 1 Vauit overheidswege diet de startbekwame docet te voldoe aa ee zevetal competeties. Deze competeties worde gehateerd i alle lerareopleidig. Ee docet i opleidig moet zichzelf regelmatig toetse aa deze competeties. Iedere opleidig geeft er zij eige ivullig aa e verwerkt de competeties zodaig i het curriculum dat aa het eide va de opleidig alle competeties voldoede worde beheerst worde. I deze eerste deelvraag wil ik graag de competeties die startbekwame docete diee te beheerse kort uiteezette. 1) Iterpersoolijke competetie Afbeeldig 1 - Iterpersoolijk competet (bro: Ee startbekwame leraar wil graag ee vriedelijke e goede sfeer scheppe bie de klas. Hij heeft daarvoor oog voor de idividuele leerlig. Dat vraagt ivesterig. De docet diet daadwerkelijk aadacht te scheke aa de klas. De houdig waarmee hij zich opstelt voor de klas is hierbij va werkelijk belag. De startbekwame docet diet leerlige iet allee te kee, maar ook te herkee. 6

8 De leraar die voldoet aa deze competetie bevordert de zelfstadigheid va leerlige te bevordere e stimuleert samewerkig oder de leerlige. Hij probeert op ee goede maier iteractie te krijge met de klas e is op zoek aar ee goede balas tusse het geve va leidig, het begeleide va leerlige, het corrigere maar ook het stimulere. Lerare moete zich op school iet aders gedrage da thuis. Ook op school diee ze mes te zij, ruimte te scheppe voor persoolijke gesprekke e ook greze te stelle. Uit diverse oderzoeke blijkt dat leerlige, docete die streg zij maar ook rechtvaardig als ee goede docet beoordele. Bij de iterpersoolijke competetie hoort ook dat de docet zich verdiept i de leefwereld va jogere. Dat beteket iet metee dat alle muziek beluistert moet worde die jogere mooi vide of dat de docet leerlige moet gaa volge op Twitter maar dat de docet wel op de hoogte is va de otwikkelige i de leefwereld va jogere. Da ku je ook het gesprek aagaa met leerlige. 2) Pedagogische competetie Afbeeldig 2 - Pedagogische competetie (bro: Bij het lere op school is ee veilige leer- e werkomgevig va cruciaal belag. Als er sprake is va ee veilige leeromgevig dat hebbe leerlige e docete alle ruimte om zich te otwikkele. Als leerlige zich veilig voele op school kue ze i alle rust lere e gaa ze ook graag aar school. Gee pesterije of adere probleme. Voorkom orust 7

9 op school e zorg dat er ee vriedelijke e uitodigede sfeer hagt. Dat moet merkbaar zij voor docete e leerlige. De docet heeft ee sleutelrol i het creëre va ee veilige leeromgevig. Hij moet ervoor zorge dat leerlige zich veilig e vertrouwd voele i de klas. Hij zorgt ervoor dat leerlige wete dat ze erbij hore, welkom zij i de klas e gewaardeerd worde door zowel de docet als door klasgeote. Dit ka de startbekwame docet bereike door leerlige op ee respectvolle maier met elkaar om te late gaa. Ook het geve va ee stuk eige veratwoordelijkheid hoort hierbij. Dit ka deels bereikt worde door het opstelle va goede leef- e gedragsregels bie de school e de klas. Maak regels bespreekbaar met je leerlige. De leerlige hebbe vaak ee eige meig e visie e door same a te deke over deze regels bereik je veel meer vertrouwe e medewerkig. Leerlige voele zich veratwoordelijk voor hu eige gedrag e kue de cosequeties zelf beoeme. Door duidelijke greze te stelle wete leerlige waar ze aa toe zij. De docet leert tijdes zij opleidig voldoede vaardighede om ee goed pedagogisch klimaat te late otstaa i de klas. Als leerlige ervare daadwerkelijk gezie te worde, ee bijdrage moge levere aa de les, ze gewaardeerd worde e ook wete waarom ze erges voor lere, da kue ze zich otwikkele tot zelfstadige e veratwoordelijke persoe. 8

10 3) Vakihoudelijke- e didactische competetie Afbeeldig 3 - Vakihoudelijke- e didactische competetie (bro: De docet staat voor de klas om de leerlig keis bij te brege va zij vak. Het vak dat de docet doceert bevat veel praktische lesse voor de maatschappij. De leerlig diet zich deze praktische lesse eige te make. Het kue bepaalde vaardighede zij, het lere spreke va ee adere taal of bepaalde verbade lere kee e waar te eme. De docet helpt de leerlig om vertrouwd te rake met de leerstof e de maier waarop deze i het dagelijkse leve e i het werk ee plek ieme. Er zij daarbij verschillede leervorme mogelijk. Va klassikale istructie tot groepswerk, va idividueel zelfstadig werke tot het werke met de PC. De docet gebruikt de lesmethode als ispiratiebro voor zij lesse e vauit daar begeleidt hij de leerlig i het leerproces. Hij maakt daarbij gebruik va de leermiddele die voorhade zij. Hij wisselt regelmatig maier va werke met elkaar af om op die maier ee afwisselede e krachtige leeromgevig te creëre. Keis bij leerlige ka getoetst worde door de juiste vrage te stelle. Ook dit hoort bij de vakihoudelijke- e didactische competetie. Ee goede docet ka iet zoder de 9

11 juiste maier va vrage stelle. Dit is va belag tijdes de lesse maar ook bij het opstelle va toetse. De startbekwame docet houdt hierbij ook rekeig met verschille tusse zij leerlige. 4) Orgaisatorische competetie Afbeeldig 4 - Orgaisatorische competetie (bro: Het leerproces op school staat of valt met ee goede voorbereidig. De omgevig waari het lere plaatsvidt diet uitodiged e overzichtelijk te zij. Dit is merkbaar aa de idelig i de klas, de voorbereidig va de lesse e de wijze waarop leerlige istructie otvage. Juist i het oderwijs is ee goede orgaisatie het halve werk. E mocht het da ee keer misgaa da is improvisatievermoge odig om het leerproces toch i goede bae te leide. Door gebruik te make va verschillede werkvorme toot de startbekwame docet die aa deze competetie voldoet aa dat hij i staat is ee krachtige leeromgevig te late otstaa. I zo leeromgevig kue leerlige va elkaar lere, he helpe e odersteue. Ze krijge daarbij va de docet ee stuk eige veratwoordelijkheid. I het oderwijs moet ook veel geplad worde. Allerhade plae moete worde beheerd. Hierbij ka gedacht worde aa plaige i de leerstof, het plae va buiteschoolse activiteite, scholigage e toetsmomete. Er moet wel ee zekere mate va flexibiliteit izitte. I het oderwijs ka er dagelijks iets veradere waarop je als docet diet i te spele. 10

12 Juist het plae e het orgaisere maakt de docet ee professioal. Voor leerlige, collega s e voor zichzelf zorgt het voor structuur e plamatig werke. Dat komt het oderwijs te goede. 5) Samewerke met collega s Afbeeldig 5 Competet i het samewerke met collega's (bro: Als docet be je iet allee i de schoolorgaisatie. Dagelijks heb je te make met collega s, ouders e derde va buite de school. De startbekwame docet diet er dus voor te zorge dat zij werk goed is afgestemd op het werk va zij collega s. Er diet dus regelmatig overleg plaats te vide oderlig. Same met collega s geef je het oderwijs ee gezicht. Dat beteket veel samewerke e opestaa voor ideeë va collega s. De startbekwame docet levert zelf ook ee ihoudelijke bijdrage aa de orgaisatie door zij eige opvattige e ideeë te dele met elkaar. Same met collega s ku je da heldere, gemeeschappelijke verwachtige uitspreke. Ook het evaluere op het oderwijsbeleid hoort hierbij. I ee orgaisatie is er veel va elkaar te lere. Je moet als startbekwame docet daarom wel opestaa voor feedback. Collega s moge bij je i de les kome observere e feedback geve. Ee vorm va itervisie is ee goed hulpmiddel om jezelf e collega s ee spiegel voor te houde. 11

13 6) Samewerke met de omgevig Afbeeldig 6 Competet i samewerke met de omgevig (bro: Leerlige hebbe iet allee hu cotacte op school. Na schooltijd werke de meeste leerlige bij bedrijve, doe vrijwilligerswerk of zij aast hu opleidig met hu stage bezig. Het oderwijs is veel breder da allee de schoolorgaisatie. Het is daarom va belag dat de docet veel extere cotacte oderhoud. Weet wat leerlige doe e bezig houdt e sluit hierbij op aa tijdes de lesse. Ook uitstapjes aar de omgevig behore tot de mogelijkhede. Als er goede cotacte zij met bedrijve ka er bijvoorbeeld ee excursie worde geplad. Hoe groter het etwerk va de docet, des te meer mogelijkhede zij er. Netwerk daarom actief. De startbekwame docet heeft ook heel veel cotact met ouders. De leerlige va de docet brege immers veel tijd door op school. De ouders vertrouwe daarom ee deel va hu opvoedig toe aa docete. Het is dus iet allee ee kwestie va het overdrage va vakihoudelijke keis maar ook diee de leerlige ee persoolijke otwikkelig door te make. Het is daardoor verstadig om regelmatig cotact te oderhoude met het thuisfrot. Docete sigalere vaak probleme op school. Deze kue va verschillede aard zij. Ee docet diet als professioal de ouders hierva op de hoogte te stelle e idie odig cotacte buite school i te schakele voor hulpverleig. De docet heeft daarom voldoede keis i huis om leer- e gedragsprobleme tijdig te sigalere e hiervoor de veratwoordelijkheid te kue drage. 12

14 7) Reflectie e otwikkelig Afbeeldig 7 Competet i reflectie e otwikkelig (bro: Ee professioele docet vertoot alle zeve competeties, heeft ee gedege vakihoudelijke keis e laat veratwoordelijkheid zie voor zij take. Hij reflecteert regelmatig op zij eige hadele e fuctioere. De startbekwame docet blijft zich voortdured otwikkele. Hij zal ee leve lag blijve lere. De docet reflecteert op zij verworve competeties, stelt zij verwachtige bij e toot zij sterke e zwakke pute e bespreekt deze regelmatig met zij leidiggevede. Hij legt deze otwikkelig ook vast i ee portfolio e houdt daardoor zicht op zij eige leerproces. De kase die de school hem biedt voor bij- e ascholig beut hij zeker. De startbekwame docet is ook i deze competetie ee professioal. Hij staat op voor feedback e is bereid te luistere aar collega s. Hij eemt veratwoordelijkheid voor zij eige fuctioere bie de school. 13

15 Waari oderscheidt de duale opleidigsvariat zich va ee reguliere deeltijdopleidig? Deelvraag 2 De duale opleidigsvariat voor leraar i het voortgezet oderwijs wordt i Nederlad allee aagebode door de Driestar Educatief i Gouda. De overige lerareopleidige i Nederlad voor voortgezet oderwijs kue allee als deeltijd- of voltijdopleidig gevolgd worde. Dat maakt het duale opleidigstraject bijzoder e uiek. Er is da ook ee sterk etwerk otstaa va reformatorische schole die zich verbode wete aa het duale opleidigstraject. Studete kue op ee va deze schole terecht om hu opleidig hier te gaa volge. Wat is ee duale studieroute? Duaal beteket dat je lere e werke ka combiere met elkaar. I het geval va de Driestar Educatief beteket dit cocreet dat ee deel va de opleidig gevolgd wordt op de hogeschool e ee deel op de opleidigsschool. Op de opleidigsschool leer i je met beide bee i de modder. Je staat heel dicht bij de praktijk va het lesgeve. Zo doe je tijdes de studie heel veel ervarig op e be je praktijkgericht bezig. De begeleidig op de opleidigsschool is i hade va ee docetopleider e vakcoach. De opleidigsschole waar de Driestar mee samewerkt voor de duale lerareopleidig zij: Calvij College (Goes) Driestar College (Gouda) Jacobus Fruytier Scholegemeeschap (Apeldoor) Gomarus Scholegemeeschap (Gorichem) Va Lodesteicollege (Amersfoort) De Passie (Utrecht) Pieter Zadt scholegemeeschap (Kampe) Wartburg College (Rotterdam) 14

16 Wie kieze er voor ee duale opleidigsroute? De meeste studete die kieze voor ee duale opleidigsroute bestaa uit schoolverlaters die a MBO iveau 4, havo of het vwo kieze voor ee baa i het oderwijs. De leeftijd ligt hier dus ook vaak lager da bij deeltijdopleidige. Studete die kieze voor deze opleidigsvariat zij echt betrokke op het oderwijs. Daaraast hebbe ze vaak ee passie voor jogere e ook voor het vak dat ze graag wille gaa geve zij ze dolethousiast. Om de opleidig te volge bij de Driestar e ee va de reformatorische schole voor voortgezet oderwijs, is het belagrijk dat je betrokke bet op het christelijke oderwijs. Ee extra rede om te kieze voor deze route is het feit dat je heel praktisch bezig ka zij e zelfstadig ka e mag werke aa je studie. Hoe zit de route i elkaar? De duale lerareopleidig bestaat uit ee vakihoudelijk e ee pedagogisch- didactisch deel. I het vakihoudelijke deel verdiep je je i het vak dat je wilt geve. Hiervoor volg je op de doderdagavode colleges op de hogeschool i Gouda. I het pedagogisch- didactische deel leer je hoe je als ee goede e christelijke docet lesgeeft. Twee dage per week be je hiermee bezig op je opleidigsschool: op diag e ee i overleg te bepale adere dag. Je krijgt je opdrachte vauit de praktijk. Je bet zelf eigeaar va je leerproces e studeert zelfstadig (oder begeleidig). Via het opbouwe va ee portfolio bewijs je dat je bepaalde vaardighede beheerst. Het beteket dus dat je de hele week bezig bet met de opleidig, e de duale opleidig i die zi volledig vergelijkbaar is met de voltijdopleidig. De duale opleidig duurt vier jaar. De eerste twee jaar be je als studet jezelf aa het voorbereide op het zelfstadig voor de klas staa. I het tweede jaar oefe je dit twee keer ee week op je opleidigsschool. Ook loop je stage i het buitelad. Daaraast doe je ee dag per week maatschappelijke ervarig op ee (soms betaalde) baa. Het derde e vierde jaar loop je stages i het (iet- reformatorisch) voortgezet oderwijs e basisoderwijs. Je leert het leraarschap va meer kate kee e doet veel ervarig op. Daaraast werk je parttime als leraar i opleidig (LIO) of als obevoegd docet op je opleidigsschool. Da geef je les aa je eige klasse e word je ook betaald voor je werk. De duale opleidig wordt afgeslote met ee afstudeergesprek. Aa het eide va de vier jare be je gevormd tot ee volwaardig docet. Hoe ziet de deeltijdopleidig eruit? Deeltijdopleidige leide op voor hetzelfde diploma als voltijdopleidige. De studielast is ook hetzelfde als bij ee voltijdopleidig, maar er zij mider cotactmomete. 15

17 De colleges vide op de meeste hogeschole s avods plaats. Op deze maier is het mogelijk om de studie aast het werk te doe. Bij ieder cursusjaar hoort ee stage. Als je al voldoede ure werkt i het werkveld waarvoor je wordt opgeleid, ku je je stageopdrachte i werktijd doe. Ook bij deeltijdopleidige is er sprake va ee vakihoudelijk e ee pedagogisch- didactisch deel. I het vakihoudelijke deel verdiep je je i het vak dat je wilt geve. Bij het pedagogisch- didactisch deel doe je allerlei tools e keis op om voor de klas te kue staa. 16

18 Welke criteria hatere docetopleiders e teamleiders bij de beoordelig va hu docete? Deelvraag 3 Navraag bij diverse docetopleiders i het lad e ee gesprek met mij docetopleider Arie Trouwborst leert dat er ee ouitputtelijke lijst ka worde opgesteld va criteria waaraa ee docet moet voldoe. Er gebeurt zoveel i ee les waaraa ee docet getoetst ka worde. De criteria die opgesteld kue worde geve slechts ee hadvat waaraa ee docet getoetst ka worde. Wel diee deze criteria eraa bij te drage om de zeve competeties va de docet i beeld te krijge. Aa de eerder beschreve zeve competeties diet ee startbekwame docet te voldoe. Verreweg de meeste opleidige e schole gebruike tools waaraa ee docet getoetst ka worde om er voldaa is aa de competeties. Op de opleidigsschool Pieter Zadt waar ik werkzaam be wordt gebruikt gemaakt va ee competetieformulier. Deze is otwikkeld door docetopleider Arie Trouwborst e wordt effectief igezet om resultate te mete. Op verschillede momete tijdes de opleidig wordt de voortgag i otwikkelig va de duale studete gemete. De docetopleider e de opleidigscoördiator hebbe hieri ee cruciale rol. Om deze otwikkelig i beeld te brege is dit competetiescoreformulier otwikkeld. Deze competetielijst bevat ee aatal idicatore die oderverdeeld zij aar iveau s. Deze iveau s zij te oderscheide i het 1 e jaar voor de klas e het 2 e jaar voor de klas. Aa het eide va het tweede jaar diee alle competeties beheerst te worde i voldoede mate. Het ka zij dat aa ekele idicatore og gewerkt ka worde. Naast de vereiste voor elke docet om competet te zij op de terreie zoals die vastgesteld zij voor het oderwijs is voor oze schole het idetiteitsaspect va groot belag. Idetiteit is echter gee competetie maar veel meer ee zuurdesem dat het hele brood doorzuurd. Daarom is het idetiteitsaspect iet vast gelegd i ee score. Er vidt daarom ee gesprek plaats tusse de studet e de docetopleider. Uitgagsput voor dit gesprek is het idetiteitsprofiel, zoals dit otwikkeld is door het VGS (Vereigig voor Gereformeerd Schooloderwijs). 17

19 I de bijlage III vidt u ee leeg competetieformulier. Om ee docet te toetse aa deze competeties ka oder adere oderstaade lijst 1 met criteria worde opgesteld. Criteriumlijst startbekwame docet (observatielijst) 1. Houdig/ Gebare/ Cotact De docet straalt ee zelfverzekerde idruk uit Neemt uitodigede houdig aa Straalt autoriteit uit Straalt uit bove de leerstof te staa Zoekt oogcotact met leerlige Houdt overzicht over de hele groep 2. Stemgebruik/ Spreke/ Taalgebruik Voldoede stemvolume Levedige spreektoo Maakt fuctioeel gebruik va variatie i stemgebruik Heeft voldoede articulatie Spreektempo is ormaal Maakt gebruik va pauzes i zij betoog Accetueert kerpute dmv stemgebruik Accetueert kerpute door deze te herhale 3. Begisituatie peile Stelt vrage om aawezige keis over het oderwerp te peile Spreekt verwachtige uit omtret veroderstelde voorkeis Roept vroeger opgedae keis i herierig 4. Motivere Legt het belag het oderwerp/ de leerstof uit Legt relatie met de belevigswereld va de leerlige Vertaalt de ihoud va het thema tot ee voor de leerlige reëel te ervare probleem. Actualiseert daar waar het maar eigszis mogelijk is Legt relatie met (toekomstige) werkveld va de leerlige Kiest ee verrassede, iteresse opwekkede aaloop tot het thema Formuleert elkaar tegesprekede stellige.a.v. het thema om de leerlige te activere Straalt ethousiasme over het oderwerp/ vak uit Probeert i zij gedrag zij iteresse e ethousiasme voor het thema over te brege Gebruikt humor Stelt ee beloig i het vooruitzicht Bregt ee spel- e competitie-elemet i 5. Iteractie Maakt oogcotact met leerlige Stelt duidelijke vrage Gebruikt vrage om ee ieuw oderwerp te itroducere Stelt vrage aa idividuele leerlige Stelt vrage aa de groep als geheel Moedigt leerlige aa om atwoord te geve Laat de leerlige braistorme 1 Otleed aa 18

20 Geeft leerlige tijd om a te deke e atwoord te geve Geeft hits/ aawijzige om leerlige aar het goede atwoord te leide Herhaalt goede atwoorde Speelt op de juiste wijze i op (overwachte) reacties va de leerlige Moedigt aa om vrage te stelle Nodigt de leerlige uit tot het stelle va vrage over het thema tijdes de itroductie Checkt of uitleg va ee oderdeel begrepe is 6. Leerstofbehadelig Maakt de doelstellige va de les duidelijk Geeft ee korte omschrijvig va de leerihoud Geeft de stuctuur va de les aa Legt de leerstof begrijpelijk uit Hateert ee systematische opbouw Maakt oderscheid tusse hoofd- e bijzake Legt relaties met eerder behadelde leerstof Legt relatie met adere vakke/ leergebiede Vat elk oderdeel same Gebruikt afwisselede werkvorme 7. Differetiatie Biedt daar waar oodzakelijk idividuele hulp Geeft de leerlige aar hu aard e kue verschillede opdrachte Houdt bij het samestelle va subgroepe rekeig met samewerkigsvaardighede Houdt bij het samestelle va subgroepe rekeig met keis- e vaardigheidsiveau va de leerlige Maakt aatekeige va vrage, leerresultate e observaties va idividuele leerlige 8. Media Cotroleert voor de les of media i orde zij Schrijft belagrijke terme op bord Doet werkwijze, procesvolgorde, rekemethode etc. voor op het bord Laat leerlige voorbeelde op het bord uitwerke Schrijft duidelijk Gebruikt overzichtelijke bordidelig Maakt duidelijk of aatekeige op het bord moete worde overgeome Maakt duidelijk waéér aatekeige va het bord kue worde overgeome Ziet er op toe dat leerlige aatekeige overeme va het bord Geeft leerlige tijd om aatekeige over te eme Vraagt alvores het bord te wisse 9. Begi va de les Heeft alle leermiddele klaarstaa Begroet de leerlige Zorgt dat hij eerst de aadacht va alle leerlige heeft Krijgt gemakkelijk de aadacht va de leerlige Reageert op leerlige die te laat biekome/ lesaavag belemmere 10. Klassemaagemet Zorgt dat het klaslokaal voor de les i de juiste opstellig staat Zorgt dat voldoede leerligmateriale beschikbaar zij Bespreekt met de leerlige de gag va zake tijdes de les(se) Maakt regels duidelijk 19

21 Ziet toe op alevig va regels Is cosequet i toepassig va de regels Is alert op eerste sigale va ordeverstorig Reageert adequaat op eerste sigale va ordeverstorig Ket de ame va de leerlige Gebruikt hulpmiddele om de ame va leerlige te memorisere Noemt de leerlige bij aam Beheert de lestijd op ee juiste e efficiete wijze De teamleider gebruikt tijdes het fuctioerigsgesprek i de meeste gevalle ee 360- grade feedback die de docet zelf i diet te vulle. Hieruit otstaat ee meer da compleet beeld va de otwikkelig va de docet e de plek waar hij zich bevidt i de schoolorgaisatie. Aa de had va deze cirkelaalyse ka het gesprek plaatsvide. De cirkelaalyse wordt igevuld door diverse collega s. Directe e idirecte collega s geve hu feedback over het fuctioere. 20

22 Welke oderzoeksresultate zij er i de literatuur te vide over het verschil tusse de opleidig i de praktijk (duaal) e ee deeltijdopleidig? Deelvraag 4 Uitgagsput voor mij literatuuroderzoek is ee publicatie va het Sociaal e Cultureel Plabureau uit Deze istatie heeft ee metastudie verricht oder de titel Duaal als ideaal? Lere e werke i het beroeps- e hoger oderwijs. Uit deze literatuur heb ik ee aatal korte oderzoeksresultate gehaald die va belag zij voor dit oderzoek. 21

23 Zij er uit het oderzoek sigificate verschille te otdekke i de beoordelig va docete over hu eige fuctioere? Deelvraag 5 Ik heb mij oderzoek afgeome i de periode va 29 maart tot 9 mei Ik heb daarvoor diverse collega s uit het lad om medewerkig gevraagd. Deze gegeves heb ik otvage va diverse reformatorische schole. Va de deeltijd heb ik 25 complete igevulde oderzoeke otvage e va de duaal 22 complete oderzoeke. Met deze gegeves (zie bijlage I & II) wil ik de verschille met elkaar gaa vergelijke. Ik doe dat allereerst aa de had va kemerke e daara ga ik de verschillede SLB- competeties met elkaar vergelijke bij beide groepe. Kemerke Bij het aalysere va de equêtes is het metee opvalled dat er procetueel meer vrouwe ee duale opleidig volge tegeover procetueel meer mae die de deeltijdvariat hebbe. Wellicht heeft dit te make met het feit dat er meer mae werkzaam zij i het voortgezet oderwijs e deze pas later i hu carrière i het 22

24 oderwijs terecht kome vauit ee baa i het bedrijfsleve. Het volge va ee deeltijdopleidig is da het meest voor de had ligged. Op de vraag i welke oderwijssector de odervraagde werkzaam zij blijkt dat va de duaal opgeleide verreweg de meeste werkzaam zij i de oderbouw va het VMBO e HAVO/VWO, amelijk 91%. Bij de deeltijders is 44% va de odervraagde werkzaam i de bovebouw va het VMBO. Dit komt overee met de structuur va de duale opleidig die duidelijke eise stelt aa ee opleidigsschool e de studete. Zij moge allee lesgeve i de oderbouw. Uit het oderzoek blijkt dat dit ook gebeurd. Tabel 1 - Oderwijssector voor deeltijd 4. I welke oderwijssector bet u het grootste deel va uw tijd werkzaam? % f Oderbouw VMBO 20 5 Bovebouw VMBO Oderbouw HAVO/VWO 32 8 Bovebouw HAVO/VWO Tabel 2 - Oderwijssector voor duaal 4. I welke oderwijssector bet u het grootste deel va uw tijd werkzaam? % f Oderbouw VMBO Bovebouw VMBO 9 2 Oderbouw HAVO/VWO Bovebouw HAVO/VWO Opvalled is dat de duaal opgeleide weiig ervarig hebbe met de bekwaamheidseise i het oderwijs. 39% va de odervraagde geeft aa er wel ees va gehoord te hebbe maar iet beked ermee te zij. Bij de deeltijders blijkt dit maar 28% te zij. Er blijkt va deze groep ook ee meerderheid (52%) ee bekwaamheidossier te hebbe tege slechts 26% va de duaal opgeleide. Iterpersoolijk competet i het werke met leerlige Bij de aalyse va de oderzoeksresultate ka opgemerkt worde dat er over het algemee weiig opvallede verschille zij waar te eme tusse beide groepe respodete. Ekele opvallede verschille die i het belag zij voor het opleide va docete wil ik ader uitwerke. Het blijkt uit de oderzoeksresultate dat de duale groep meer keis i huis heeft va de mogelijke zorgproblematiek waarmee ee leerlig te make ka krijge. De duale groep 23

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 12:4:38 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - VAVO Lyceum

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istellig Stadaard Rapport HBOspiegel.l 21--2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 22--2013 09:46:09 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: Vathorst -

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet Pagia 1 va 8 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet april

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Leidsche Rij College Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Leidsche Rij College juli 14 Alle rechte

Nadere informatie

Dollard College leerlingen 3 MAVO Dollard College Bellingwedde Online Evaluatie Instrument april 2015

Dollard College leerlingen 3 MAVO Dollard College Bellingwedde Online Evaluatie Instrument april 2015 leerlige 3 MAVO Pagia 1 va 7 www.vospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Dollard College Dollard College Belligwedde leerlige 3 MAVO april 2015 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2015 DigiDoc VOspiegel.l Pagia

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete ROC A2 Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete ROC A2 juli 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Mariska.dikelma juli 014 Alle

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Houten Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Houten Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Wellat Houte Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Wellat Houte jui 014 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Lyceum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Lyceum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete CSG Groee Hart Lyceum Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete CSG Groee Hart Lyceum jui 14 Alle rechte

Nadere informatie

www. HBOspiegel.nl Online Evaluatie Instrument

www. HBOspiegel.nl Online Evaluatie Instrument Schoolsca ROC MN VAVO Lyceum: Weergave Items Pagia 1 va 7 www. HBOspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Istituut Archimedes Schoolsca ROC MN VAVO Lyceum ovember 2013 Alle rechte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Kalsbeek Bredius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Kalsbeek Bredius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Kalsbeek Bredius Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Kalsbeek Bredius juli 214 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Rientjes Mavo Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Rientjes Mavo Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Rietjes Mavo Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Rietjes Mavo jui 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Airport Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Airport Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete MBO College Airport Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete MBO College Airport jui 214 Alle rechte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Altena Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Altena Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Altea Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Altea jui 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten RSG Broklede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten RSG Broklede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete RSG Broklede Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete RSG Broklede juli 14 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pantarijn Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pantarijn Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Patarij Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Patarij jui 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Ver.Scholen Alb. Thijm Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Ver.Scholen Alb. Thijm Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Ver.Schole Alb. Thijm Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Ver.Schole Alb. Thijm juli 201 Alle

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 24-9-2013 12:19:54 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Horeca &

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Kalsbeek Schilderspark Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Kalsbeek Schilderspark Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Kalsbeek Schilderspark Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Kalsbeek Schilderspark juli 14 Alle

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Meridiaan Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Meridiaan Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Meridiaa Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Meridiaa jui 214 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ PC SBO De Sleutel Plaats : Vroomshoop BRIN-ummer : 01KZ Arragemetsummer : 77559 Oderzoek uitgevoerd op : 26 ovember 2009 Rapport

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Jose.beier juli 2014 Alle rechte

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 15:57:25 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Gezodheidszorg

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Goudse Waarden (Winterdijk) Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Goudse Waarden (Winterdijk) Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Goudse Waarde (Witerdijk) Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Goudse Waarde (Witerdijk) jui 014

Nadere informatie

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever strategie e schoolpla voorjaar 2015 Amersfoort Bareveld Ede Hoevelake Kestere richtiggever 2015-2020 www.valodestei.l s tr ategie e Schoolpla Te geleide D it boekje bevat de strategische doele e de hoofdlije

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 9 november 2013 Online Evaluatie Instrument november 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 9 november 2013 Online Evaluatie Instrument november 2013 Equete Ope Dag Velp - 9 ovember 2013: Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei Equete Ope Dag Velp - 9 ovember 2013 ovember 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

Levende Statistiek, een module voor VWO wiskunde D

Levende Statistiek, een module voor VWO wiskunde D Op het Stedelijk Gymasium te Leide is de module Levede Statistiek uitgeprobeerd, Ee verslag va Jacob va Eeghe e Liesbeth de Wreede. Levede Statistiek, ee module voor VWO wiskude D Statistiek is typisch

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga Examecommissies als professioeel iter toezichthouder Joh Huiziga Borgig kwaliteit tetames (art. 7.12b lid 1 sub a) Hiertoe: Wijst de examecommissie examiatore(artikel 7.12c, lid 1 WHW). Examiatore verschaffe

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Hilversum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Hilversum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete MBO College Hilversum Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete MBO College Hilversum jui 214 Alle rechte

Nadere informatie

Deel I. Kenmerken van ADHD. Hoofdstuk 1. Wat we weten over de stoornis ADHD. 1.1 De basiskenmerken

Deel I. Kenmerken van ADHD. Hoofdstuk 1. Wat we weten over de stoornis ADHD. 1.1 De basiskenmerken Deel I hoofdstuk 1 Deel I Wat we wete over de stooris ADHD Hoofdstuk 1 Kemerke va ADHD Altijd druk? De letters ADHD staa volges sommige vooral voor: Alle Dage Heel Druk. Dat klopt lag iet altijd. Niet

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO Utrecht Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO Utrecht Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete MBO Utrecht Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete MBO Utrecht jui 21 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Doe er iets aan! Internet ontdekken in de klas met OnderStroom

Doe er iets aan! Internet ontdekken in de klas met OnderStroom DIDACTIEK & INTERNET 1 & 1 Doe er iets aa! Iteret otdekke i de klas met OderStroom Ie Callebaut Weteschappelijk medewerker verbode aa het Cetrum voor Taal e Migratie / Steuput NT2 (K.U.Leuve) 1. Het iteretproject

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Landstede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Landstede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Ladstede Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Ladstede juli 214 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

evaluatie in de goede toon

evaluatie in de goede toon P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester Hadreikig evaluatiegesprek gemeeteraad e burgemeester evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester P R

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Visser t Hooft Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Visser t Hooft Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Visser t Hooft Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Visser t Hooft jui 21 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Werkplaats Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Werkplaats Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Werkplaats Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Werkplaats juli 214 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren Moitor Coveat Professioaliserig e begeleidig oderwijspersoeel i primair e voortgezet oderwijs Nulmetig bij besture e directeure Jos va Kuijk Gerrit Vrieze Tessa Marx Jauari 2008 Moitor Coveat Professioaliserig

Nadere informatie

WAI-NOT. Stefan Agten en Gaby Thierry (secretariaat@wai-not.org) Auteur van deze beschrijvende fiche : Eric Beke E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1

WAI-NOT. Stefan Agten en Gaby Thierry (secretariaat@wai-not.org) Auteur van deze beschrijvende fiche : Eric Beke E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1 E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1 WAI-NOT Titel : Bestaat uit : WAI-NOT iterettools voor kidere e jogere met verstadelijke beperkige (website met educatieve e (re)creatieve elemete, speciale e-mailcliet,...)

Nadere informatie

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA)

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Voorwoord De Stuurgroep PIA heeft i maart 2006 aa

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Waarstaatjegemeete.l Beleidsthema s Gemeete Emme 2016 C. Beye MSc M. Tuider MSc B. va Dale MSc het PON, keis i uitvoerig Tilburg, maart 2017 Colofo Het PON heeft dit oderzoek verricht i opdracht va Gemeete

Nadere informatie

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU)

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU) Iteratioale mobiliteit: keisvermeigvuldigig door Hogeschool Utrecht (HU) 17 jui 2010 Elske Bares, Ige Saders, Bart Faber Barbara Krop, Ivar Ros Aaleidig Steeds meer buiteladse studete Extra aadacht vauit

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28.

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28. PUBAS, ee verieuwd systeem voor arbeidsbegrotig I: Agro Iformatica 4 (oktober 999), p. 25 28. Aet Vik, tel. 037-476452 Gerrit Kroeze, tel. 037-476459 Istituut voor Milieu- e Agritechiek, Cluster Systeemkude

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG

EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG Ee aalyse gebaseerd op de resultate va het oderzoek over Scholig e Studiemiddag va OSG Sigellad, gehoude oder de docete Oderwerp equête Geëquêteerde Evaluatie Scholig

Nadere informatie

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst Christelijke school voor mavo e oderbouw mavo/havo De Sav kleie school, grote toekomst Iformatie voor ouders Schooljaar 2016-2017 De Sav: kleie school, grote toekomst Goed oderwijs De Sav is ee ope christelijke

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Naar SKOFV GMR 2.0! eidrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Pagia 1 va 22 Ihoudsopgave 1. Ileidig... 3 2. Equêtes... 4 2.1 Aalyse equête GMR lede... 4 2.2 Aalyse equête school MR-e... 4 3. Voorbeelde uit de

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

Rapportage Klantenmonitor Omgevingsvergunning. Gemeente Oss

Rapportage Klantenmonitor Omgevingsvergunning. Gemeente Oss Rapportage Klatemoitor Omgevigsverguig Gemeete Oss Rapportageperiode: Q4 2006 - Q3 2007 Deze rapportage is opgesteld door PricewaterhouseCoopers i samewerkig met i-lik2. PricewaterhouseCoopers Mario Schepers

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie Project leveskast WZC Markizaat Ergotherapeute - Karlie Puttema 1 Project leveskast 1/ Levesgeschiedeis 2/ Nood: ð project met levesgeschiedeisse ð visie demetie 3/ Doelstellige 4/ Project leveskast 5/

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 22 maart 2014 Online Evaluatie Instrument maart 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 22 maart 2014 Online Evaluatie Instrument maart 2014 Equete Ope Dag Velp - 22 maart 2014 Pagia 1 va 12 www. Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei Equete Ope Dag Velp - 22 maart 2014 maart 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc

Nadere informatie