Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)"

Transcriptie

1 Duaal of deeltijd? Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui, 2012

2 Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui,

3 Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Ee ieuwe start. Ik ga studere! Ik heb de keuze gemaakt om aar Groige te gaa. Zoals zoveel va mij oude klasgeote. Studere aa de Rijksuiversiteit. Ee mod vol. Welke studie? Ecoomie & Maagemet, ee mix va bedrijfsecoomie e algemee ecoomie. Ik heb er zi aa. Ee ieuwe uitdagig! Met deze woorde bego mij eerste colum die ik schreef voor de schoolkrat va de Pieter Zadt. Na 6 jaar VWO had ik de keuze gemaakt om te gaa studere op de uiversiteit. Naast mij studie aa de uiversiteit be ik het ieuwe, duale traject gaa volge Meester i je vak!. Na ekele maade bleek dat ik de combiatie iet ko volhoude. Echter, mij hart ligt tot op de dag va vadaag i het oderwijs. De keuze was sel gemaakt. Zoder eige moeite ko ik doorstrome aar het reguliere duale traject aa de Driestar Educatief. Het duale leertraject bleek voor mij de ideale combiatie. Heerlijk praktisch bezig zij i het oderwijs. Je wordt gelukkig iet gelijk i het diepe gegooid, maar lagzaam groei je aar het lesgeve toe. Uiteidelijk behaal je ee tweedegraadsbevoegdheid. Daarmee mag je lesgeve i alle oderbouwklasse e het hele vmbo. De route sprak mij erg aa e op de school is er veel vrijheid. Je doet oderzoeke voor de school, bereid lesoderdele voor, helpt de vakgroep bij probleme e odersteut leerlige. Nu be ik aa het eide gekome va mij studie. De mior Leidiggeve sprak mij het meest aa. Ik mag graag orgaisere e op orgaisatorisch vlak bezig zij. Ik heb va deze mior veel kue lere voor de praktijk va het lesgeve. Het duale opleidigstraject heeft mij altijd eorm geboeid. Ik was da ook beieuwd of dit ee meerwaarde heeft te opzichte va ee deeltijdopleidig. Levert het volge va het duale opleidigstraject ee betere docet op da ee deeltijdopleidig? Die vraag hield mij bezig e resulteerde i ee oderzoeksvoorstel. Mij begeleider, Chris Flikweert (Gomarus College), was metee ethousiast over het oderzoeksvoorstel. Ook mij docetopleider Arie Trouwborst (Pieter Zadt Scholegemeeschap) e opleidigscoördiator Joha Strijbis (Driestar Educatief) juichte dit iitiatief va harte toe! Na ekele aapassige aa mij oderzoeksvoorstel ko ik begie. 2

4 Het afeme va de equêtes duurde lager da verwacht. Het schrijve va het rapport heb ik met heel veel plezier gedaa. Met de aabevelige e de coclusies hoop ik ee bijdrage te kue levere aa de verdere verbeterig va de opleidige tot docet. Wellicht dat dit oderzoek i de toekomst og ees ee vervolg ka krijge. Mij dak is verschuldigd aa Chris Flikweert die mij op ee uitstekede wijze heeft geholpe tijdes mij oderzoek. Ook gaat mij dak uit aar mij docetopleider Arie Trouwborst die mij va de odige feedback heeft voorzie e tijdes het oderzoek meerdere male zij bijdrage heeft geleverd. Arja Woord Urk, jui

5 Probleemschets I het cursusjaar 2010/2011 is de Pieter Zadt Scholegemeeschap geaccrediteerd door ee visitatiecommissie va de Driestar Educatief uit Gouda. De Pieter Zadt heeft het keurmerk i otvagst moge eme e mag i de eige opleidigsschool duale studete e obevoegde docete opleide tot start bekwame docete. Ook op diverse adere reformatorische schole ka de duale opleidigsvariat, zoals die door Driestar Educatief wordt aagebode, gevolgd worde. I dit oderzoek ga ik op zoek aar de verschille i de opleidig va duale studete e docete die ee deeltijdopleidig hebbe gevolgd. Dit oderzoek zal bijdrage aa de verdere otwikkelig va de duale opleidigsvariat e izicht geve i de verschille tusse de duale opleidigsvariat e ee reguliere opleidig. Doel va het oderzoek Ik maak bij mij oderzoek gebruik va de SBL- competeties e toets i hoeverre docete/duale studete hieraa voldoe. Door dit te toetse aa het eide va de opleidig bij ee populatie va ogeveer 25 duale studete e 25 reguliere studete (praktijkervarig tusse 1 e 3 jaar) wil ik deze resultate i beeld brege. Het doel is om ee kwalitatief oderzoek te verrichte. Door ee equête uit te zette oder deze 50 afgestudeerde verzamel ik kwatitatieve gegeves. Het is daardoor ee combiatie va ee kwalitatief e kwatitatief oderzoek. Oderzoeksvrage Voordat ik met mij oderzoek bego heb ik ee aatal oderzoeksvrage opgesteld. Ik heb ee hoofdvraag geformuleerd die ik graag wil beatwoorde door mij oderzoek te verrichte. De hoofdvraag wordt odersteud door vijf deelvrage. Hoofdvraag: Wat zij de verschille tusse ee docet die het duale opleidigstraject heeft gevolgd i de praktijk va het lesgeve t.o.v. ee docet die ee deeltijdopleidig heeft gevolgd? 4

6 Deelvrage: 1. Welke competeties diee startbekwame docete te beheerse? 2. Waari oderscheidt de duale opleidigsvariat zich va ee reguliere deeltijdopleidig? 3. Welke criteria hatere docetopleiders e teamleiders bij de beoordelig va hu docete? 4. Welke oderzoeksresultate zij er i de literatuur te vide over het verschil tusse de opleidig i de praktijk (duaal) e ee reguliere opleidig op school? 5. Zij er uit het oderzoek sigificate verschille te otdekke i de beoordelig va docete over hu eige fuctioere? Afbakeig Om mij oderzoek af te bakee heb ik gekoze om ee aatal criteria op te stelle waarbie mij oderzoek heeft plaats gevode: 1. De vragelijst voor duale docete is afgeome oder ee groep duale studete die imiddels hu opleidig hebbe afgerod of i het 4 e jaar va hu opleidig zitte e miimaal 12 uur of meer voor de klas staa. 2. De vragelijst voor deeltijd docete is verspreid oder ee groep willekeurige docete die imiddels hu reguliere opleidig hebbe afgerod of studered zij maar wel voor de klas staa. 3. De igevulde vragelijste zij aoiem verwerkt om de betrouwbaarheid va mij oderzoek te waarborge. 4. De SBL- competeties die door het miisterie va Oderwijs, Cultuur e Weteschappe zij opgesteld zij gebruikt i dit oderzoek. 5. Het oderzoek beperkt zicht tot de reformatorische schole voor voortgezet oderwijs. 6. De deeltijdgroep heeft gestudeerd aa verschillede opleidige e hogeschole. 7. De duale groep respodete hebbe allemaal hu opleidig gevolgd aa de Driestar Educatief. Oderzoeksaapak Ik heb gebruik gemaakt va kwalitatieve e kwatitatieve gegeves die ik door middel va ee equête heb verzameld. Ook heb ik diverse literatuurbroe geraadpleegd i het kader va deze studie. 5

7 Welke competeties diee startbekwame docete te beheerse? Deelvraag 1 Vauit overheidswege diet de startbekwame docet te voldoe aa ee zevetal competeties. Deze competeties worde gehateerd i alle lerareopleidig. Ee docet i opleidig moet zichzelf regelmatig toetse aa deze competeties. Iedere opleidig geeft er zij eige ivullig aa e verwerkt de competeties zodaig i het curriculum dat aa het eide va de opleidig alle competeties voldoede worde beheerst worde. I deze eerste deelvraag wil ik graag de competeties die startbekwame docete diee te beheerse kort uiteezette. 1) Iterpersoolijke competetie Afbeeldig 1 - Iterpersoolijk competet (bro: Ee startbekwame leraar wil graag ee vriedelijke e goede sfeer scheppe bie de klas. Hij heeft daarvoor oog voor de idividuele leerlig. Dat vraagt ivesterig. De docet diet daadwerkelijk aadacht te scheke aa de klas. De houdig waarmee hij zich opstelt voor de klas is hierbij va werkelijk belag. De startbekwame docet diet leerlige iet allee te kee, maar ook te herkee. 6

8 De leraar die voldoet aa deze competetie bevordert de zelfstadigheid va leerlige te bevordere e stimuleert samewerkig oder de leerlige. Hij probeert op ee goede maier iteractie te krijge met de klas e is op zoek aar ee goede balas tusse het geve va leidig, het begeleide va leerlige, het corrigere maar ook het stimulere. Lerare moete zich op school iet aders gedrage da thuis. Ook op school diee ze mes te zij, ruimte te scheppe voor persoolijke gesprekke e ook greze te stelle. Uit diverse oderzoeke blijkt dat leerlige, docete die streg zij maar ook rechtvaardig als ee goede docet beoordele. Bij de iterpersoolijke competetie hoort ook dat de docet zich verdiept i de leefwereld va jogere. Dat beteket iet metee dat alle muziek beluistert moet worde die jogere mooi vide of dat de docet leerlige moet gaa volge op Twitter maar dat de docet wel op de hoogte is va de otwikkelige i de leefwereld va jogere. Da ku je ook het gesprek aagaa met leerlige. 2) Pedagogische competetie Afbeeldig 2 - Pedagogische competetie (bro: Bij het lere op school is ee veilige leer- e werkomgevig va cruciaal belag. Als er sprake is va ee veilige leeromgevig dat hebbe leerlige e docete alle ruimte om zich te otwikkele. Als leerlige zich veilig voele op school kue ze i alle rust lere e gaa ze ook graag aar school. Gee pesterije of adere probleme. Voorkom orust 7

9 op school e zorg dat er ee vriedelijke e uitodigede sfeer hagt. Dat moet merkbaar zij voor docete e leerlige. De docet heeft ee sleutelrol i het creëre va ee veilige leeromgevig. Hij moet ervoor zorge dat leerlige zich veilig e vertrouwd voele i de klas. Hij zorgt ervoor dat leerlige wete dat ze erbij hore, welkom zij i de klas e gewaardeerd worde door zowel de docet als door klasgeote. Dit ka de startbekwame docet bereike door leerlige op ee respectvolle maier met elkaar om te late gaa. Ook het geve va ee stuk eige veratwoordelijkheid hoort hierbij. Dit ka deels bereikt worde door het opstelle va goede leef- e gedragsregels bie de school e de klas. Maak regels bespreekbaar met je leerlige. De leerlige hebbe vaak ee eige meig e visie e door same a te deke over deze regels bereik je veel meer vertrouwe e medewerkig. Leerlige voele zich veratwoordelijk voor hu eige gedrag e kue de cosequeties zelf beoeme. Door duidelijke greze te stelle wete leerlige waar ze aa toe zij. De docet leert tijdes zij opleidig voldoede vaardighede om ee goed pedagogisch klimaat te late otstaa i de klas. Als leerlige ervare daadwerkelijk gezie te worde, ee bijdrage moge levere aa de les, ze gewaardeerd worde e ook wete waarom ze erges voor lere, da kue ze zich otwikkele tot zelfstadige e veratwoordelijke persoe. 8

10 3) Vakihoudelijke- e didactische competetie Afbeeldig 3 - Vakihoudelijke- e didactische competetie (bro: De docet staat voor de klas om de leerlig keis bij te brege va zij vak. Het vak dat de docet doceert bevat veel praktische lesse voor de maatschappij. De leerlig diet zich deze praktische lesse eige te make. Het kue bepaalde vaardighede zij, het lere spreke va ee adere taal of bepaalde verbade lere kee e waar te eme. De docet helpt de leerlig om vertrouwd te rake met de leerstof e de maier waarop deze i het dagelijkse leve e i het werk ee plek ieme. Er zij daarbij verschillede leervorme mogelijk. Va klassikale istructie tot groepswerk, va idividueel zelfstadig werke tot het werke met de PC. De docet gebruikt de lesmethode als ispiratiebro voor zij lesse e vauit daar begeleidt hij de leerlig i het leerproces. Hij maakt daarbij gebruik va de leermiddele die voorhade zij. Hij wisselt regelmatig maier va werke met elkaar af om op die maier ee afwisselede e krachtige leeromgevig te creëre. Keis bij leerlige ka getoetst worde door de juiste vrage te stelle. Ook dit hoort bij de vakihoudelijke- e didactische competetie. Ee goede docet ka iet zoder de 9

11 juiste maier va vrage stelle. Dit is va belag tijdes de lesse maar ook bij het opstelle va toetse. De startbekwame docet houdt hierbij ook rekeig met verschille tusse zij leerlige. 4) Orgaisatorische competetie Afbeeldig 4 - Orgaisatorische competetie (bro: Het leerproces op school staat of valt met ee goede voorbereidig. De omgevig waari het lere plaatsvidt diet uitodiged e overzichtelijk te zij. Dit is merkbaar aa de idelig i de klas, de voorbereidig va de lesse e de wijze waarop leerlige istructie otvage. Juist i het oderwijs is ee goede orgaisatie het halve werk. E mocht het da ee keer misgaa da is improvisatievermoge odig om het leerproces toch i goede bae te leide. Door gebruik te make va verschillede werkvorme toot de startbekwame docet die aa deze competetie voldoet aa dat hij i staat is ee krachtige leeromgevig te late otstaa. I zo leeromgevig kue leerlige va elkaar lere, he helpe e odersteue. Ze krijge daarbij va de docet ee stuk eige veratwoordelijkheid. I het oderwijs moet ook veel geplad worde. Allerhade plae moete worde beheerd. Hierbij ka gedacht worde aa plaige i de leerstof, het plae va buiteschoolse activiteite, scholigage e toetsmomete. Er moet wel ee zekere mate va flexibiliteit izitte. I het oderwijs ka er dagelijks iets veradere waarop je als docet diet i te spele. 10

12 Juist het plae e het orgaisere maakt de docet ee professioal. Voor leerlige, collega s e voor zichzelf zorgt het voor structuur e plamatig werke. Dat komt het oderwijs te goede. 5) Samewerke met collega s Afbeeldig 5 Competet i het samewerke met collega's (bro: Als docet be je iet allee i de schoolorgaisatie. Dagelijks heb je te make met collega s, ouders e derde va buite de school. De startbekwame docet diet er dus voor te zorge dat zij werk goed is afgestemd op het werk va zij collega s. Er diet dus regelmatig overleg plaats te vide oderlig. Same met collega s geef je het oderwijs ee gezicht. Dat beteket veel samewerke e opestaa voor ideeë va collega s. De startbekwame docet levert zelf ook ee ihoudelijke bijdrage aa de orgaisatie door zij eige opvattige e ideeë te dele met elkaar. Same met collega s ku je da heldere, gemeeschappelijke verwachtige uitspreke. Ook het evaluere op het oderwijsbeleid hoort hierbij. I ee orgaisatie is er veel va elkaar te lere. Je moet als startbekwame docet daarom wel opestaa voor feedback. Collega s moge bij je i de les kome observere e feedback geve. Ee vorm va itervisie is ee goed hulpmiddel om jezelf e collega s ee spiegel voor te houde. 11

13 6) Samewerke met de omgevig Afbeeldig 6 Competet i samewerke met de omgevig (bro: Leerlige hebbe iet allee hu cotacte op school. Na schooltijd werke de meeste leerlige bij bedrijve, doe vrijwilligerswerk of zij aast hu opleidig met hu stage bezig. Het oderwijs is veel breder da allee de schoolorgaisatie. Het is daarom va belag dat de docet veel extere cotacte oderhoud. Weet wat leerlige doe e bezig houdt e sluit hierbij op aa tijdes de lesse. Ook uitstapjes aar de omgevig behore tot de mogelijkhede. Als er goede cotacte zij met bedrijve ka er bijvoorbeeld ee excursie worde geplad. Hoe groter het etwerk va de docet, des te meer mogelijkhede zij er. Netwerk daarom actief. De startbekwame docet heeft ook heel veel cotact met ouders. De leerlige va de docet brege immers veel tijd door op school. De ouders vertrouwe daarom ee deel va hu opvoedig toe aa docete. Het is dus iet allee ee kwestie va het overdrage va vakihoudelijke keis maar ook diee de leerlige ee persoolijke otwikkelig door te make. Het is daardoor verstadig om regelmatig cotact te oderhoude met het thuisfrot. Docete sigalere vaak probleme op school. Deze kue va verschillede aard zij. Ee docet diet als professioal de ouders hierva op de hoogte te stelle e idie odig cotacte buite school i te schakele voor hulpverleig. De docet heeft daarom voldoede keis i huis om leer- e gedragsprobleme tijdig te sigalere e hiervoor de veratwoordelijkheid te kue drage. 12

14 7) Reflectie e otwikkelig Afbeeldig 7 Competet i reflectie e otwikkelig (bro: Ee professioele docet vertoot alle zeve competeties, heeft ee gedege vakihoudelijke keis e laat veratwoordelijkheid zie voor zij take. Hij reflecteert regelmatig op zij eige hadele e fuctioere. De startbekwame docet blijft zich voortdured otwikkele. Hij zal ee leve lag blijve lere. De docet reflecteert op zij verworve competeties, stelt zij verwachtige bij e toot zij sterke e zwakke pute e bespreekt deze regelmatig met zij leidiggevede. Hij legt deze otwikkelig ook vast i ee portfolio e houdt daardoor zicht op zij eige leerproces. De kase die de school hem biedt voor bij- e ascholig beut hij zeker. De startbekwame docet is ook i deze competetie ee professioal. Hij staat op voor feedback e is bereid te luistere aar collega s. Hij eemt veratwoordelijkheid voor zij eige fuctioere bie de school. 13

15 Waari oderscheidt de duale opleidigsvariat zich va ee reguliere deeltijdopleidig? Deelvraag 2 De duale opleidigsvariat voor leraar i het voortgezet oderwijs wordt i Nederlad allee aagebode door de Driestar Educatief i Gouda. De overige lerareopleidige i Nederlad voor voortgezet oderwijs kue allee als deeltijd- of voltijdopleidig gevolgd worde. Dat maakt het duale opleidigstraject bijzoder e uiek. Er is da ook ee sterk etwerk otstaa va reformatorische schole die zich verbode wete aa het duale opleidigstraject. Studete kue op ee va deze schole terecht om hu opleidig hier te gaa volge. Wat is ee duale studieroute? Duaal beteket dat je lere e werke ka combiere met elkaar. I het geval va de Driestar Educatief beteket dit cocreet dat ee deel va de opleidig gevolgd wordt op de hogeschool e ee deel op de opleidigsschool. Op de opleidigsschool leer i je met beide bee i de modder. Je staat heel dicht bij de praktijk va het lesgeve. Zo doe je tijdes de studie heel veel ervarig op e be je praktijkgericht bezig. De begeleidig op de opleidigsschool is i hade va ee docetopleider e vakcoach. De opleidigsschole waar de Driestar mee samewerkt voor de duale lerareopleidig zij: Calvij College (Goes) Driestar College (Gouda) Jacobus Fruytier Scholegemeeschap (Apeldoor) Gomarus Scholegemeeschap (Gorichem) Va Lodesteicollege (Amersfoort) De Passie (Utrecht) Pieter Zadt scholegemeeschap (Kampe) Wartburg College (Rotterdam) 14

16 Wie kieze er voor ee duale opleidigsroute? De meeste studete die kieze voor ee duale opleidigsroute bestaa uit schoolverlaters die a MBO iveau 4, havo of het vwo kieze voor ee baa i het oderwijs. De leeftijd ligt hier dus ook vaak lager da bij deeltijdopleidige. Studete die kieze voor deze opleidigsvariat zij echt betrokke op het oderwijs. Daaraast hebbe ze vaak ee passie voor jogere e ook voor het vak dat ze graag wille gaa geve zij ze dolethousiast. Om de opleidig te volge bij de Driestar e ee va de reformatorische schole voor voortgezet oderwijs, is het belagrijk dat je betrokke bet op het christelijke oderwijs. Ee extra rede om te kieze voor deze route is het feit dat je heel praktisch bezig ka zij e zelfstadig ka e mag werke aa je studie. Hoe zit de route i elkaar? De duale lerareopleidig bestaat uit ee vakihoudelijk e ee pedagogisch- didactisch deel. I het vakihoudelijke deel verdiep je je i het vak dat je wilt geve. Hiervoor volg je op de doderdagavode colleges op de hogeschool i Gouda. I het pedagogisch- didactische deel leer je hoe je als ee goede e christelijke docet lesgeeft. Twee dage per week be je hiermee bezig op je opleidigsschool: op diag e ee i overleg te bepale adere dag. Je krijgt je opdrachte vauit de praktijk. Je bet zelf eigeaar va je leerproces e studeert zelfstadig (oder begeleidig). Via het opbouwe va ee portfolio bewijs je dat je bepaalde vaardighede beheerst. Het beteket dus dat je de hele week bezig bet met de opleidig, e de duale opleidig i die zi volledig vergelijkbaar is met de voltijdopleidig. De duale opleidig duurt vier jaar. De eerste twee jaar be je als studet jezelf aa het voorbereide op het zelfstadig voor de klas staa. I het tweede jaar oefe je dit twee keer ee week op je opleidigsschool. Ook loop je stage i het buitelad. Daaraast doe je ee dag per week maatschappelijke ervarig op ee (soms betaalde) baa. Het derde e vierde jaar loop je stages i het (iet- reformatorisch) voortgezet oderwijs e basisoderwijs. Je leert het leraarschap va meer kate kee e doet veel ervarig op. Daaraast werk je parttime als leraar i opleidig (LIO) of als obevoegd docet op je opleidigsschool. Da geef je les aa je eige klasse e word je ook betaald voor je werk. De duale opleidig wordt afgeslote met ee afstudeergesprek. Aa het eide va de vier jare be je gevormd tot ee volwaardig docet. Hoe ziet de deeltijdopleidig eruit? Deeltijdopleidige leide op voor hetzelfde diploma als voltijdopleidige. De studielast is ook hetzelfde als bij ee voltijdopleidig, maar er zij mider cotactmomete. 15

17 De colleges vide op de meeste hogeschole s avods plaats. Op deze maier is het mogelijk om de studie aast het werk te doe. Bij ieder cursusjaar hoort ee stage. Als je al voldoede ure werkt i het werkveld waarvoor je wordt opgeleid, ku je je stageopdrachte i werktijd doe. Ook bij deeltijdopleidige is er sprake va ee vakihoudelijk e ee pedagogisch- didactisch deel. I het vakihoudelijke deel verdiep je je i het vak dat je wilt geve. Bij het pedagogisch- didactisch deel doe je allerlei tools e keis op om voor de klas te kue staa. 16

18 Welke criteria hatere docetopleiders e teamleiders bij de beoordelig va hu docete? Deelvraag 3 Navraag bij diverse docetopleiders i het lad e ee gesprek met mij docetopleider Arie Trouwborst leert dat er ee ouitputtelijke lijst ka worde opgesteld va criteria waaraa ee docet moet voldoe. Er gebeurt zoveel i ee les waaraa ee docet getoetst ka worde. De criteria die opgesteld kue worde geve slechts ee hadvat waaraa ee docet getoetst ka worde. Wel diee deze criteria eraa bij te drage om de zeve competeties va de docet i beeld te krijge. Aa de eerder beschreve zeve competeties diet ee startbekwame docet te voldoe. Verreweg de meeste opleidige e schole gebruike tools waaraa ee docet getoetst ka worde om er voldaa is aa de competeties. Op de opleidigsschool Pieter Zadt waar ik werkzaam be wordt gebruikt gemaakt va ee competetieformulier. Deze is otwikkeld door docetopleider Arie Trouwborst e wordt effectief igezet om resultate te mete. Op verschillede momete tijdes de opleidig wordt de voortgag i otwikkelig va de duale studete gemete. De docetopleider e de opleidigscoördiator hebbe hieri ee cruciale rol. Om deze otwikkelig i beeld te brege is dit competetiescoreformulier otwikkeld. Deze competetielijst bevat ee aatal idicatore die oderverdeeld zij aar iveau s. Deze iveau s zij te oderscheide i het 1 e jaar voor de klas e het 2 e jaar voor de klas. Aa het eide va het tweede jaar diee alle competeties beheerst te worde i voldoede mate. Het ka zij dat aa ekele idicatore og gewerkt ka worde. Naast de vereiste voor elke docet om competet te zij op de terreie zoals die vastgesteld zij voor het oderwijs is voor oze schole het idetiteitsaspect va groot belag. Idetiteit is echter gee competetie maar veel meer ee zuurdesem dat het hele brood doorzuurd. Daarom is het idetiteitsaspect iet vast gelegd i ee score. Er vidt daarom ee gesprek plaats tusse de studet e de docetopleider. Uitgagsput voor dit gesprek is het idetiteitsprofiel, zoals dit otwikkeld is door het VGS (Vereigig voor Gereformeerd Schooloderwijs). 17

19 I de bijlage III vidt u ee leeg competetieformulier. Om ee docet te toetse aa deze competeties ka oder adere oderstaade lijst 1 met criteria worde opgesteld. Criteriumlijst startbekwame docet (observatielijst) 1. Houdig/ Gebare/ Cotact De docet straalt ee zelfverzekerde idruk uit Neemt uitodigede houdig aa Straalt autoriteit uit Straalt uit bove de leerstof te staa Zoekt oogcotact met leerlige Houdt overzicht over de hele groep 2. Stemgebruik/ Spreke/ Taalgebruik Voldoede stemvolume Levedige spreektoo Maakt fuctioeel gebruik va variatie i stemgebruik Heeft voldoede articulatie Spreektempo is ormaal Maakt gebruik va pauzes i zij betoog Accetueert kerpute dmv stemgebruik Accetueert kerpute door deze te herhale 3. Begisituatie peile Stelt vrage om aawezige keis over het oderwerp te peile Spreekt verwachtige uit omtret veroderstelde voorkeis Roept vroeger opgedae keis i herierig 4. Motivere Legt het belag het oderwerp/ de leerstof uit Legt relatie met de belevigswereld va de leerlige Vertaalt de ihoud va het thema tot ee voor de leerlige reëel te ervare probleem. Actualiseert daar waar het maar eigszis mogelijk is Legt relatie met (toekomstige) werkveld va de leerlige Kiest ee verrassede, iteresse opwekkede aaloop tot het thema Formuleert elkaar tegesprekede stellige.a.v. het thema om de leerlige te activere Straalt ethousiasme over het oderwerp/ vak uit Probeert i zij gedrag zij iteresse e ethousiasme voor het thema over te brege Gebruikt humor Stelt ee beloig i het vooruitzicht Bregt ee spel- e competitie-elemet i 5. Iteractie Maakt oogcotact met leerlige Stelt duidelijke vrage Gebruikt vrage om ee ieuw oderwerp te itroducere Stelt vrage aa idividuele leerlige Stelt vrage aa de groep als geheel Moedigt leerlige aa om atwoord te geve Laat de leerlige braistorme 1 Otleed aa 18

20 Geeft leerlige tijd om a te deke e atwoord te geve Geeft hits/ aawijzige om leerlige aar het goede atwoord te leide Herhaalt goede atwoorde Speelt op de juiste wijze i op (overwachte) reacties va de leerlige Moedigt aa om vrage te stelle Nodigt de leerlige uit tot het stelle va vrage over het thema tijdes de itroductie Checkt of uitleg va ee oderdeel begrepe is 6. Leerstofbehadelig Maakt de doelstellige va de les duidelijk Geeft ee korte omschrijvig va de leerihoud Geeft de stuctuur va de les aa Legt de leerstof begrijpelijk uit Hateert ee systematische opbouw Maakt oderscheid tusse hoofd- e bijzake Legt relaties met eerder behadelde leerstof Legt relatie met adere vakke/ leergebiede Vat elk oderdeel same Gebruikt afwisselede werkvorme 7. Differetiatie Biedt daar waar oodzakelijk idividuele hulp Geeft de leerlige aar hu aard e kue verschillede opdrachte Houdt bij het samestelle va subgroepe rekeig met samewerkigsvaardighede Houdt bij het samestelle va subgroepe rekeig met keis- e vaardigheidsiveau va de leerlige Maakt aatekeige va vrage, leerresultate e observaties va idividuele leerlige 8. Media Cotroleert voor de les of media i orde zij Schrijft belagrijke terme op bord Doet werkwijze, procesvolgorde, rekemethode etc. voor op het bord Laat leerlige voorbeelde op het bord uitwerke Schrijft duidelijk Gebruikt overzichtelijke bordidelig Maakt duidelijk of aatekeige op het bord moete worde overgeome Maakt duidelijk waéér aatekeige va het bord kue worde overgeome Ziet er op toe dat leerlige aatekeige overeme va het bord Geeft leerlige tijd om aatekeige over te eme Vraagt alvores het bord te wisse 9. Begi va de les Heeft alle leermiddele klaarstaa Begroet de leerlige Zorgt dat hij eerst de aadacht va alle leerlige heeft Krijgt gemakkelijk de aadacht va de leerlige Reageert op leerlige die te laat biekome/ lesaavag belemmere 10. Klassemaagemet Zorgt dat het klaslokaal voor de les i de juiste opstellig staat Zorgt dat voldoede leerligmateriale beschikbaar zij Bespreekt met de leerlige de gag va zake tijdes de les(se) Maakt regels duidelijk 19

21 Ziet toe op alevig va regels Is cosequet i toepassig va de regels Is alert op eerste sigale va ordeverstorig Reageert adequaat op eerste sigale va ordeverstorig Ket de ame va de leerlige Gebruikt hulpmiddele om de ame va leerlige te memorisere Noemt de leerlige bij aam Beheert de lestijd op ee juiste e efficiete wijze De teamleider gebruikt tijdes het fuctioerigsgesprek i de meeste gevalle ee 360- grade feedback die de docet zelf i diet te vulle. Hieruit otstaat ee meer da compleet beeld va de otwikkelig va de docet e de plek waar hij zich bevidt i de schoolorgaisatie. Aa de had va deze cirkelaalyse ka het gesprek plaatsvide. De cirkelaalyse wordt igevuld door diverse collega s. Directe e idirecte collega s geve hu feedback over het fuctioere. 20

22 Welke oderzoeksresultate zij er i de literatuur te vide over het verschil tusse de opleidig i de praktijk (duaal) e ee deeltijdopleidig? Deelvraag 4 Uitgagsput voor mij literatuuroderzoek is ee publicatie va het Sociaal e Cultureel Plabureau uit Deze istatie heeft ee metastudie verricht oder de titel Duaal als ideaal? Lere e werke i het beroeps- e hoger oderwijs. Uit deze literatuur heb ik ee aatal korte oderzoeksresultate gehaald die va belag zij voor dit oderzoek. 21

23 Zij er uit het oderzoek sigificate verschille te otdekke i de beoordelig va docete over hu eige fuctioere? Deelvraag 5 Ik heb mij oderzoek afgeome i de periode va 29 maart tot 9 mei Ik heb daarvoor diverse collega s uit het lad om medewerkig gevraagd. Deze gegeves heb ik otvage va diverse reformatorische schole. Va de deeltijd heb ik 25 complete igevulde oderzoeke otvage e va de duaal 22 complete oderzoeke. Met deze gegeves (zie bijlage I & II) wil ik de verschille met elkaar gaa vergelijke. Ik doe dat allereerst aa de had va kemerke e daara ga ik de verschillede SLB- competeties met elkaar vergelijke bij beide groepe. Kemerke Bij het aalysere va de equêtes is het metee opvalled dat er procetueel meer vrouwe ee duale opleidig volge tegeover procetueel meer mae die de deeltijdvariat hebbe. Wellicht heeft dit te make met het feit dat er meer mae werkzaam zij i het voortgezet oderwijs e deze pas later i hu carrière i het 22

24 oderwijs terecht kome vauit ee baa i het bedrijfsleve. Het volge va ee deeltijdopleidig is da het meest voor de had ligged. Op de vraag i welke oderwijssector de odervraagde werkzaam zij blijkt dat va de duaal opgeleide verreweg de meeste werkzaam zij i de oderbouw va het VMBO e HAVO/VWO, amelijk 91%. Bij de deeltijders is 44% va de odervraagde werkzaam i de bovebouw va het VMBO. Dit komt overee met de structuur va de duale opleidig die duidelijke eise stelt aa ee opleidigsschool e de studete. Zij moge allee lesgeve i de oderbouw. Uit het oderzoek blijkt dat dit ook gebeurd. Tabel 1 - Oderwijssector voor deeltijd 4. I welke oderwijssector bet u het grootste deel va uw tijd werkzaam? % f Oderbouw VMBO 20 5 Bovebouw VMBO Oderbouw HAVO/VWO 32 8 Bovebouw HAVO/VWO Tabel 2 - Oderwijssector voor duaal 4. I welke oderwijssector bet u het grootste deel va uw tijd werkzaam? % f Oderbouw VMBO Bovebouw VMBO 9 2 Oderbouw HAVO/VWO Bovebouw HAVO/VWO Opvalled is dat de duaal opgeleide weiig ervarig hebbe met de bekwaamheidseise i het oderwijs. 39% va de odervraagde geeft aa er wel ees va gehoord te hebbe maar iet beked ermee te zij. Bij de deeltijders blijkt dit maar 28% te zij. Er blijkt va deze groep ook ee meerderheid (52%) ee bekwaamheidossier te hebbe tege slechts 26% va de duaal opgeleide. Iterpersoolijk competet i het werke met leerlige Bij de aalyse va de oderzoeksresultate ka opgemerkt worde dat er over het algemee weiig opvallede verschille zij waar te eme tusse beide groepe respodete. Ekele opvallede verschille die i het belag zij voor het opleide va docete wil ik ader uitwerke. Het blijkt uit de oderzoeksresultate dat de duale groep meer keis i huis heeft va de mogelijke zorgproblematiek waarmee ee leerlig te make ka krijge. De duale groep 23

PaVEM-pilots in Rotterdam

PaVEM-pilots in Rotterdam De PaVEM-pilots i Rotterdam Publieksversie eidrapport Serife Aytemir: ambassadrice bij Sezer Cosult 1 portret Het geeft ee goed gevoel als je ee vrouw zover krijgt dat ze ee cursus gaat volge. Veel vrouwe

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Nog maar twee jaar om te klagen

Nog maar twee jaar om te klagen jaargag 11 > ummer 6 > JUNI 2010 Niet zomaar ee doos 4 Ze kijke op uw vigers! 8 Krijgt u ee helpede had? 14 Trek die ifo uit uw klat! 18 Verpakkig is meer da allee maar ee omhulsel. U kut er ee boodschap

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen 2012-2013 Faculteit Ecoomie e Bedrijfsweteschappe Studiegids toegepaste ecoomische weteschappe met opstap aar hadelsigeieur (Leuve) e hadelsigeieur i de beleidsiformatica (Leuve) INFODAG 29 februari e

Nadere informatie

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen 2012-2013 Faculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe Subfaculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe Bachelor i de oderwijskude met opstap aar pedagogische weteschappe (Leuve) met opstap aar

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional VIJFDE JAARGANG - EDITIE 8 - APRIL 2008 DEZE EDITIE: Moika Hoig draagt caterigstokje over 2 Nieuw gezicht bij CMI Suza Kees 2 Nieuw boek: Debiteure, hoezo ze betale iet? 2 Iterview met CMI cosultat 2 Ramo

Nadere informatie

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector Expertbrief ICT-Sourcig i de Publieke Sector Het make va de juiste keuze(s) i de jugle die sourcig heet i collaboratio with Isert parter logo Ihoudsopgave Ileidig 1 Treds e otwikkelige 02 1.1 Treds 02

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

2015-2016. LEUVEN t. Bio-ingenieurswetenschappen

2015-2016. LEUVEN t. Bio-ingenieurswetenschappen 2015-2016 LEUVEN t Bio-igeieursweteschappe Ifomomete OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAA. APR. MEI JUN. OPENLESWEEK 27-31 oktober 2014 (herfstvakatie) OPENLESWEEK 16-20 februari 2015 (krokusvakatie) INFODAG 21

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit PersoeelsBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 38 NUMMER 2 15 februari 2013 70 procet mider stralig, 100 procet kwaliteit Foto: Flip Frasse Krasslagadere i beeld brege met maar

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

Minerva : de digitale leeromgeving van de Universiteit

Minerva : de digitale leeromgeving van de Universiteit E-LEEROMGEVINGEN & MINERVA 1 & 1 Mierva : de digitale leeromgevig va de Uiversiteit Get Josephia Leaerts Willem Wieme ICTO expertisecetrum, Uiversiteit Get 1. De oderwijsvisie va de Uiversiteit Get e de

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling. Pagina 12 De ontgoocheling in de zorg. Indrukwekkende theatervoorstelling De Limonadefabriek

Persoonlijke ontwikkeling. Pagina 12 De ontgoocheling in de zorg. Indrukwekkende theatervoorstelling De Limonadefabriek VEERTIENDAAGS INFORMATIEBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 37 NUMMER 9 8 jui 2012 Radboud Maier va Werke Hoe besteed je je Persoolijk Budget (PB)? Sids 1 jui is er ee digitale

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

6 METHODIEK n. tijdschrift voor agogisch werk BALANS. n METHODIEK. Psychofysiek werken: sleutel tot persoonlijk leiderschap. TGI en het lichaam

6 METHODIEK n. tijdschrift voor agogisch werk BALANS. n METHODIEK. Psychofysiek werken: sleutel tot persoonlijk leiderschap. TGI en het lichaam METHODIEK Psychofysiek werke: sleutel tot persoolijk leiderschap. Turbulete tijde e persoolijk leiderschap De turbuletie e de veraderige die we wereldwijd meemake zij ooit gezie i oze geschiedeis. De oorloge

Nadere informatie

Kluwer Opleidingen. www.kluweropleidingen.be. Kluwer Opleidingen: dé opleidingspartner voor alle managementassistants! Unfold your potential

Kluwer Opleidingen. www.kluweropleidingen.be. Kluwer Opleidingen: dé opleidingspartner voor alle managementassistants! Unfold your potential Kluwer Opleidige: dé opleidigsparter voor alle maagemetassistats! Catalogus voorjaar 2013 Kluwer Opleidige Ufold your potetial www.kluweropleidige.be ee gepaste opleidig voor elk aspect va uw fuctie U

Nadere informatie

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 06 - editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij Upgrade your life Wilt u a het leze het boek i de papiere uitgave kope? Of wilt u het cadeau doe aa iemad aders? Dat ka. Upgrade your life is te koop bij elke boekhadel e op www.awbrua.l voor maar 19,95.

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Rijkshere i het modere crisismaagemet Rijkshere i het modere crisismaagemet juli 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoud 5 Voorwoord 7 Ileidig 9 1

Nadere informatie

Gezonde Wijk in Praktijk

Gezonde Wijk in Praktijk 1 1 Gezode Wijk i Praktijk Ervarige e tips wijkgerichte aapak Maart 2013 2 Leeswijzer Gezode Wijk i praktijk - maart 2013 Op 8 maart 2012 is versie 1.0 va het e-boek Gezode wijk i praktijk gelaceerd. We

Nadere informatie

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP GROEP GROEPSNUMMER TAK KAMPPERIODE VAN TOT INHOUD BESTE LEIDSTER, BESTE LEIDER, VOORAF Tijdslij 4 Rol leidig/grl/dc 6 21-jarige 7 Kampplaats gezocht 7 Tete gezocht

Nadere informatie