Doe er iets aan! Internet ontdekken in de klas met OnderStroom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doe er iets aan! Internet ontdekken in de klas met OnderStroom"

Transcriptie

1 DIDACTIEK & INTERNET 1 & 1 Doe er iets aa! Iteret otdekke i de klas met OderStroom Ie Callebaut Weteschappelijk medewerker verbode aa het Cetrum voor Taal e Migratie / Steuput NT2 (K.U.Leuve) 1. Het iteretproject OderStroom 1.1. Situerig 1.2. Opzet 1.3. Websites e lespakket 1.4. Cocrete uitwerkig 1.5. Doelstellige 1.6. Didactische uitgagspute 1.7. Odersteuig 2. Iteret als didactisch medium 2.1. Motivatie 2.2. Iformatieverwervig 2.3. Iformatieverwerkig 2.4. Iteractie 3. Algemee coclusie Literatuur Note ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & AFL. 6, JUNI 2004, 45

2 DIDACTIEK & INTERNET 1 & 2 Krachtlije Het iteret is haast iet meer weg te deke als iformatie- e commuicatiekaaal. Ook i de klaspraktijk gaa de computer e het iteret meer e meer ee rol spele. Het is da ook belagrijk dat leerlige e leerkrachte hier op ee zivolle maier mee lere werke. OderStroom, ee iteretproject rod de thema s eergie e milieu voor de derde graad lager oderwijs, wil het iteret op ee aageame e zivolle maier itroducere i de oderwijsleersituatie. OderStroom wil tegemoetkome aa de behoefte va leerkrachte aa goed istapmateriaal e tegelijkertijd de mogelijkhede va ICT beutte om bij te drage tot efficiëter oderwijs. Door het aabiede va kat-eklaar lesmateriaal e ee optimale odersteuig, wil OderStroom leerkrachte de mogelijkhede va ICT-gebruik i de klas toe : hoe ka je ICT izette om vakdoelstellige te realisere bie ee actuele visie op oderwijs als ee actief e iteractief keiscostructieproces? ICT op zich biedt immers gee garatie op effectief lere. Ee motiverede opdracht, igebed i ee bredere, krachtige oderwijscotext, is eve belagrijk. AFL. 6, JUNI 2004, 46 & ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING

3 DIDACTIEK & INTERNET 1 & 3 & 1. Het iteretproject OderStroom 1.1. Situerig zorgverbredigsoderwijs Tijdes het schooljaar liep i Vlaadere het oderzoeksproject Educatieve software als odersteuig i de zorgverbredig 1, i opdracht va het Miisterie va Oderwijs. I dit project werd agegaa welke meerwaarde educatieve software ka hebbe bie de verschillede actieterreie va zorgverbredig (taalvaardigheid, itercultureel oderwijs, prevetie e remediërig e differetiatie). Dit gebeurde door het screee va educatieve software. Daaruit volgde de afbakeig va criteria waaraa software moet voldoe om ee meerwaarde te levere aa zorgverbredigsoderwijs. Daaraast had ook ee veldoderzoek plaatst aar het cocrete gebruik va educatieve software i de klaspraktijk. Uit dit project groeide de opvattig dat ee succesvolle itegratie va ICT i het oderwijs moet worde gegagmaakt door cocrete, kat-e-klare projecte die leerkrachte i de mogelijkheid stelle om op ee veilige e selle maier de mogelijkhede va computerodersteud oderwijs te lere kee. grotere focus op het iteret De izichte die i dit oderzoeksproject werde verzameld, werde via het project Terra Nova, ee zoektocht aar Gee Savoy verspreid. 2 Dit is ee lespakket (voor de derde graad lager oderwijs e de eerste graad secudair oderwijs), opgebouwd rod tie educatieve computerprogramma s (cdroms). Het succes va Terra Nova illustreerde dat er bij leerkrachte heel wat vraag was aar materiaal om de ivoerig va ICT i hu klaspraktijk te odersteue. Alsmaar vaker werd ook de vraag gesteld aar materiaal om i de klas met iteret te werke. Ee volged project, OderStroom, wil op deze ieuwe ICT-tred, ee grotere focus op het iteret, ispele. ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & AFL. 6, JUNI 2004, 47

4 DIDACTIEK & INTERNET 1 & Opzet stramie va ee webspeditie I OderStroom, ee iteretproject rod eergie e milieu, roept Reggie (ee fictief persoage) de leerlige op om same met haar eergie te bespare e zo het milieu te redde. OderStroom is opgebouwd volges het stramie va ee webspeditie. Dit is ee lesvorm waarbij leerlige met het oog op ee cetrale probleemstellig doelgericht gebruikmake va het iformatieaabod e de commuicatiemogelijkhede va het iteret. OderStroom is bestemd voor de derde graad lager oderwijs e wordt aagebode als lespakket (hadleidig e kopieerblade) met bijbehorede websites. Het wil de computer, e meer bepaald het iteret, op ee aageame e zivolle maier i de dagelijkse klaspraktijk itegrere. Figuur 1: startmail voor het iteretproject Reggie Deze e de website va Reggie cofrotere de leerlige met de uitdagig va Reggie om eergie te bespare. Ze moete zelf uitzoeke hoe ze dat kue doe e dit ook i de praktijk brege. Ze aalysere het probleem dat Reggie schetst e deke a over mogelijke oplossige : wat wille ze doe? Wat moete ze daarvoor wete? Hoe kue ze dat te wete kome? De leerlige worde bij hu zoektocht begeleid door oderdele va de website va Reggie e door (zoek)opdrachte die he door de leerkracht worde aagereikt, afhakelijk va de oderwerpe die ze wille oderzoeke. AFL. 6, JUNI 2004, 48 & ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING

5 Black plate (49,1) DIDACTIEK & INTERNET 1 & 5 Alle activiteite die de leerlige odereme, staa i het teke va het eiddoel : zoveel mogelijk milieuvervuilede eergie bespare. De leerlige zoeke i verschillede modules uit of er milieuvriedelijke eergie bestaat, of ze zelf voor hu eergie kue zorge, hoe ze elektriciteit kue bespare,... Tussedoor houde ze hu eergiegebruik bij via eergiemetige. Als ze de opdrachte goed uitvoere, behale ze ee beter eidresultaat Websites e lespakket De OderStroom-website vormt de uitvalsbasis va het project. Er zij twee luike te oderscheide : eerzijds is er het leerkrachte- (e bezoekers)gedeelte, aderzijds het leerligegedeelte. luik voor Het luik http :// verschaft algemee i- leerkrachte formatie over de opzet va het project. Daaraast ka je de leerkrachtehadleidig er o lie raadplege e dowloade. De leerkracht vidt hier ook ekele toepassige die bij de uitwerkig va het project va belag zij, bv. het e aar de leerlige i aam va Reggie, het igeve va eergiemetige,... Ook odersteuig bij het gebruik va het materiaal wordt via dit luik va de website gekaaliseerd. Figuur 2: startpagia voor leerkrachte ( ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & AFL. 6, JUNI 2004, 49

6 DIDACTIEK & INTERNET 1 & 6 luik voor leerlige Het luik bestemd voor de leerlige (http :// vormt voor de leerlige het vertrek- e eidput va de acties die ze odereme. De verschillede lesactiviteite zij aa oderdele va de website gekoppeld : hu eergiegebruik kue ze mete door de eergiemetige i te vulle, iformatie zoeke ka via de liksverzamelig, hu meig geve ka op het forum e i de opiiepeilig,... Figuur 3: startpagia voor de leerlige ( lespakket Het lespakket bij het project bestaat uit ee leerkrachtehadleidig e kopieerblade voor de leerlige. De leerkracht vidt i de hadleidig achtergrode, uitgeschreve lesactiviteite e uitleg bij het gebruik va de computer e het iteret. De kopieerblade odersteue de leerlige bij de lesactiviteite Cocrete uitwerkig startmodule I de startmodule otvage de leerlige de va Reggie, die he oproept om zoveel mogelijk eergie te bespare (zie hierbove). De leerlige verkee haar website e vide er meer iformatie over het eergieprobleem. Ze aalysere het probleem, bedeke ee oplossigsstrategie e brege hu eige eergieverbruik i kaart. AFL. 6, JUNI 2004, 50 & ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING

7 DIDACTIEK & INTERNET 1 & 7 uitwerkigsmodules slotmodule Afhakelijk va de vrage, probleme e iteresses va de leerlige, biedt de leerkracht ee passede uitwerkigsmodule aa die he odersteut bij het zoeke aar ee atwoord of oplossig. Elke module gaat i op ee ader aspect va eergie i relatie tot milieu. I de module Milieuprobleme oderzoeke de leerlige het probleem dat Reggie schetst : wat zij de gevolge va eergiegebruik voor het milieu? De module Alteratieve eergiebroe zoekt uit wat mogelijke alteratieve zij voor vervuilede eergiebroe. Hoe je het probleem va de vervuilig ook ka aapakke door mider eergie te verbruike, otdekke de leerlige i de module Eergie bespare. De leerlige gaa a of je zelf elektriciteit ka make die mider vervuiled is i de module Zelf elektriciteit make. Bij hu zoektocht aar ee oplossig voor het eergieprobleem, kue ook heel wat vrage over elektriciteit opduike. Die kome aa bod i de module Wat is elektriciteit? I de slotmodule budele de leerlige de keis e de ervarige die ze tijdes het project hebbe opgedaa e evaluere ze het project. Naast de kopieerblade, odersteue de verschillede websiteoderdele de leerlige bij de uitwerkig va de modules. De leerlige kue : iformatie opzoeke op de websites uit de liksverzamelig; met hu vrage terecht op het forum, waar ze ook hu meig kue toetse aa die va adere; hu eige eergiegebruik e de besparige bijhoude via de eergiemetige; hu meig geve over ee aatal eergiekwesties; hu keis over eergie e milieu teste Doelstellige zivol omgaa met computers e iteret OderStroom wil i de eerste plaats het zivol omgaa met computers e het iteret i de klas bevordere. Leerlige surfe iet lukraak rod op het iteret, maar lere gericht gebruik te make va de mogelijkhede va het iteret om ee motiverede uitdagig tot ee goed eide te brege. Daarbij is werke met het iteret gee doel op zich, maar ee istrumet om te werke aa adere oderwijsdoelstellige. Zo lere de leerlige vazelf om ee juiste fuctioele houdig tegeover dit medium aa te eme. Cocreet beteket dit dat i het project wordt gewerkt aa de eidterme uit de leergebiede wereldoriëtatie e taal e aa de vakoverschrijdede vaardighede lere lere e sociale vaardighede. Al ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & AFL. 6, JUNI 2004, 51

8 DIDACTIEK & INTERNET 1 & 8 doede verwerve de leerlige uiteraard ook ee groot aatal ICT-vaardighede : avigere op ee website, s sture e otvage, ee forum gebruike, liks raadplege,... eidterme I de verschillede opdrachte die de leerlige tijdes de webspeditie doorlope, kome heel wat doelstellige uit verschillede domeie va wereldoriëtatie aa bod : vooral atuur, techologie e brogebruik. Tegelijkertijd werke de leerlige op ee fuctioele e geïtegreerde maier aa taalvaardigheid. Zo leze ze iformatie, overlegge ze met elkaar (spreke e luistere), schrijve ze ee verslag, formulere ze hu meig op het forum,... De leerlige werke itusse ook aa vaardighede met betrekkig tot lere lere : (zelfstadig) iformatiebroe raadplege, iformatie verwerve e verwerke, probleemoplossed deke, kritische zi otwikkele,... Door de aard va het project worde ook voortdured de sociale vaardighede va de leerlige aagesproke e geoefed : samewerked lere, kritische zi otwikkele, ee eige meig formulere, luistere aar adere, Didactische uitgagspute taakgerichte didactiek OderStroom steut op ekele didactische uitgagspute die i ee taakgerichte didactiek kadere. 3 I OderStroom werke de leerlige aar ee duidelijk e motivered doel. Ze probere de uitdagig va Reggie tot ee goed eide te brege e breide daarvoor hu keis e vaardighede i verbad met milieu e eergie uit. De activiteite zij igebed i ee thematische, werkelijkheidsabije cotext die ihoudelijk iteressat is voor leerlige, die ee grote betrokkeheid teweegbregt e waari mogelijkhede tot iteractie e overleg e ee odersteuede leerkracht aawezig zij. Het accet ligt op het al doede e zelfotdekked lere. De uitdagig va Reggie zorgt ervoor dat er zich op ee atuurlijke maier heel wat vrage e probleme aadiee, die de leerlige uitgebreide kase biede om allerlei vaardighede e vakihoude te verwerve. De complexe realiteit roept cocrete vrage op, waarop het iteret iet altijd ee pasklaar atwoord biedt. De leerlige moete zelf de iformatie verwerke om tot ee atwoord te kome. De leerlige krijge ee grote mate va zelfstadigheid toegeweze. Ze bepale mee de leerweg die ze zulle volge e geregeld gaa ze i groepjes op zoek aar het atwoord op ee vraag of aar de oplossig va ee probleem. Op iedere leerlig rust de veratwoordelijkheid om bij te drage tot het welslage va de uitdagig. AFL. 6, JUNI 2004, 52 & ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING

9 DIDACTIEK & INTERNET 1 & 9 De rol va de leerkracht krijgt hierdoor ee adere ivullig. Hij of zij is iet meer uitsluited de verstrekker va keis. De leerkracht heeft veeleer ee begeleidede fuctie i het leerproces va de leerlige e biedt, idie odig, odersteuig e feedback. De rol va de leerkracht als motivator e odersteuer, wordt deels overgeome door de motiverede projectcotext, de uitdagig va Reggie e haar website, e de lesactiviteite Odersteuig stap-voor-stapbegeleidig Om met OderStroom te starte, hebbe leerlige e leerkrachte gee specifieke computerkeis odig. Ee basiskeis va Widows e iteret is voldoede. Toch wordt va leerkrachte wel wat gevraagd waeer ze met OderStroom aa de slag wille gaa. Zo kue de leerkrachte de hadleidig ekel verkrijge door ze zelf te dowloade va de leerkrachtewebsite. Verder kue ze, et zoals de leerlige, gebruikmake va ee forum om vrage te stelle of ervarige uit te wissele met collega s. De leerkrachte worde bij al deze hadelige stap voor stap begeleid. Ook voor leerkrachte geldt immers dat je de mogelijkhede va ee computer pas echt leert kee e er pas goed mee leert omgaa als je er itesief mee aa de slag gaat. Deze maier va werke vereist dat de leerkrachte iet aa hu lot worde overgelate. De hadleidig e de website probere de leerkrachte zoveel mogelijk odersteuig te biede, zowel bij de techische aspecte va het computergebruik, als bij meer orgaisatorische of didactische kwesties. Voor extra odersteuig kue leerkrachte terugvalle op het forum e ee helpdesk (die ook telefoisch bereikbaar is). & 2. Iteret als didactisch medium Iteretgebruik i de klas biedt heel wat mogelijkhede om aa te sluite bij hededaagse aadachtspute e verieuwige i het oderwijs, zoals het verhoge va de betrokkeheid va de leerlige door ee motiverede leeromgevig e motiverede take, het belag va iformatieverwervig e -verwerkig i plaats va keisoverdracht e lere als ee iteractief proces. Hoe deze mogelijkhede zij igebouwd i OderStroom, wordt hier uiteegezet. ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & AFL. 6, JUNI 2004, 53

10 DIDACTIEK & INTERNET 1 & Motivatie motivered kader Vaak gebruike leerkrachte de computer i de les, omdat leerlige da meer geboeid zij. De motiverede kracht va computers e iteret is echter iet obeperkt. Ee uitdagede fuctioele taak is mistes eve belagrijk. Ook commuicatie tusse deelemers draagt bij tot ee hogere motivatie e dus meer betrokkeheid e iteser lere. Toch is het duidelijk dat computers ee sterk motivered karakter hebbe. Verder ka de computer ee meerwaarde oplevere bij het uitbouwe va ee krachtige leeromgevig omdat ee computer meerdere zituige ka aaspreke (tekst, beeld, geluid,...) e i staat is om ee authetieke cotext de klas bie te hale. Bijvoorbeeld : leerlige kue op het iteret voorbeelde va alteratief eergiegebruik bekijke, terwijl die i hu directe omgevig misschie iet voorkome. Daaraast maakt de computer oderwijs op maat va de idividuele leerder mogelijk. Leerlige kue, afhakelijk va hu voorkeis, de odige iformatie opzoeke. Dit ka voor alle leerlige verschilled zij, ze kue als het ware de voor he otbrekede iformatie opzoeke. authetieke cotext Ee motiverede e doeltreffede taak is hierbij va belag. Het iteretgebruik moet i ee bredere cotext worde igepast. I OderStroom is het motiverede kader de uitdagig va Reggie. Alle activiteite passe i dit kader e zij gericht op het eiddoel, zoveel mogelijk eergie bespare op school. Dit eiddoel wil de leerlige motivere om ee aatal ihoude rod eergie e milieu op ee fuctioele e ihoudelijk samehagede maier te explorere e te verwerke. De website va Reggie (http :// biedt de leerlige deze cocrete cotext. Dat de leerlige geboeid worde door deze virtuele omgevig, ka worde geïllustreerd door ekele ethousiaste reacties va leerlige op het forum : Dit is ee keitoffe eergiewebsite, alle daarhee! of Hoi Reggie, wij gebruike deze website voor de les : voor zoekwerk e forum. Je vidt hier alles over eergie. Ik vid het ee zeer goede website. Op de website worde de leerlige ook uitgeodigd om actief ee bijdrage te levere : deeleme aa ee eergietest, je meig geve over stellige, je eergieverbruik agaa door ee eergiemetig i te vulle,... iteractieve cotext Ee ader motivered aspect is de commuicatie met Reggie e met adere deelemers via het forum. Hier vidt spotaa authetieke iteractie, va belag voor het opbouwe va fuctioele taalvaardigheid, plaats. Leerlige stelle hier vrage waarop ze het atwoord iet vide. Ze wissele ervarige e meige uit, ze beatwoorde vrage va adere leerlige,... Op de berichte die ze op het forum wille plaatse, krijge ze feed- AFL. 6, JUNI 2004, 54 & ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING

11 DIDACTIEK & INTERNET 1 & 11 back va de leerkracht. Hij kruipt i de rol va webmaster Reggie die erop toeziet dat de berichte op het forum duidelijk geformuleerd zij e relevat zij voor de OderStroom-deelemers. De commuicatie op het forum hadelt over ee cocrete ihoud (geët op leerdoele) e is gee doel op zich voor de leerlige (maar ka dat wel zij voor de leerkracht) Iformatieverwervig Het iformatieaabod op het iteret is eorm. Deze uitgebreidheid ka soms het zoekproces bemoeilijke. Het vraagt vaak heel wat zoekwerk om het atwoord op ee vraag of de oplossig voor ee probleem te vide. Aders da i klassieke leersituaties gaa de leerlige immers iet op zoek i op maat gesede tekste, die aa hu iveau (gepaste moeilijkheidsgraad) e voorkeis aagepast zij. Het iteret biedt iet altijd ee pasklaar atwoord; de ihoud va websites zij vaak aderstalig, te moeilijk voor de leerlige, iet afgestemd op de leerdoele,... keuze va het oderwerp Toch is op het iteret ee atwoord op elke vraag e ee oplossig voor elk probleem te vide. Het is belagrijk de leerlige ee authetieke probleemstellig voor te legge die cocrete vrage oproept. Dit oderstreept ook het belag va de oderwerpskeuze. Is het oderwerp relevat voor de leerdoele? Sluit het aa bij de iteresses va de leerlige? Zij over het oderwerp voldoede websites op leerligeiveau aawezig? Vauit deze criteria werd i OderStroom voor het thema eergie e milieu gekoze. Dit zorgt voor ee hoge betrokkeheid bij leerlige, er zij ee aatal relevate websites op kidiveau e het thema is relevat voor leerdoele wereldoriëtatie (o.a. techiek e milieueducatie). probleemgerichte didactiek Daaraast speelt de gehateerde werkvorm ee belagrijke rol : bie het webspeditiestramie wordt ee sterk beroep gedaa op zelfstured lere e op de probleemoplossede e iformatieverwervede e -verwerkede vaardighede va de leerlige. Groepjes leerlige gaa i OderStroom zelfstadig aa de slag e probere iformatie te vide die ee atwoord biedt op hu vrage. Ze kue hierbij terugvalle op elkaar e op de begeleidede leerkracht. Er zij momete igebouwd waarop de leerlige expliciet op hu iformatieverwervig, hu zoekproces e de resultate erva reflectere. Waar heb je iformatie gezocht? Welke trefwoorde heb je gebruikt? Leverde dit het geweste resultaat? Hoe zou je het aders kue aapakke? Zo krijge leerlige kase e odersteuig om zich deze vaardighede eige te make e om ze i te oefee. ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & AFL. 6, JUNI 2004, 55

12 DIDACTIEK & INTERNET 1 & 12 De complexiteit va het thema (bv. de lik tusse eergie e milieu) e de maier waarop de opdracht wordt aagepakt, met ame heel veel ruimte voor leerligeiitiatief, vorme ee dubbele garatie dat er probleme opduike (bv. i welke mate vervuilt elektriciteit?). Bijgevolg zulle ook overleg- e iteractiemomete voorkome. Dit is essetieel om goed te lere Iformatieverwerkig specifiek iformatie-aabod Het iteret biedt heel veel iformatie, maar iet alle iformatie is betrouwbaar. Dat is ook het belagrijkste miput dat leerkrachte lager oderwijs bij ee bevragig aahale : dat de iformatie op iteret ozorgvuldig gestructureerd is e iet altijd eve betrouwbaar is (uit : Klasse). 4 Hieruit afleide dat iteret ogeschikt is voor gebruik i het oderwijs, zou oterecht zij. Ee dekfout die vaak gemaakt wordt, is dat mese het iformatieaabod op het iteret als ee eorm grote bibliotheek vol ecyclopediee e adere aslagwerke beschouwe. Toch verschilt de ifo op het et eorm va de ifo i ee ecyclopedie. Te eerste is het iteret eorm uitgebreid. Te tweede veradert de iformatie voortdured, zowel wat ihoud, stijl als orgaisatie betreft. Terwijl i ee ecyclopedie de ifo geragschikt e geklasseerd is volges vaststaade objectieve criteria, kiest elke publicist op het iteret (e dat ka zowat iederee zij) zelf ordeigscriteria. Va de ifo i ee ecyclopedie ka je er ook va uitgaa dat deze objectief e weteschappelijk correct is. Op het iteret vid je aast objectieve (maar daarom iet altijd volledige of correcte) iformatie, ook ee veelheid aa meige, opiies,... (Schroote, 2002). kritisch leze e lere Toch hoeft dit gee probleem te zij. Dit sluit immers beter aa bij de maier waarop iformatieverwerkig i de dagdagelijkse realiteit gebeurt. Bijgevolg is het uitsteked geschikt om iformatieverwervede e -verwerkede vaardighede te traie. Leerlige moete zelf de waarde va de gevode iformatie beoordele. Ee diversiteit i meige e eige mate va tegestrijdigheid zij da ee plusput voor goed lere. Leerlige otwikkele zich tot kritische lezers e leerders (Va Gorp, 2002). I OderStroom worde de leerlige expliciet aagespoord om de iformatie op websites te beoordele : is de iformatie waardevol, is de bro betrouwbaar, is de iformatie volledig e correct, gaat het hier om feite of meige,...? Natuurlijk biedt het iteretgebruik op zich gee garatie voor ee doeltreffede verwerkig va de gevode iformatie. Hier duikt opieuw het belag va de taak op. De take die de leerlige krijge i OderStroom, zij zo opgebouwd dat iformatie moet worde verwerkt e iet éé woord AFL. 6, JUNI 2004, 56 & ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING

13 DIDACTIEK & INTERNET 1 & 13 gevode moet worde. Met adere woorde : de opdracht garadeert complexe dekprocesse e iteractie. Het gaat iet om het lokalisere e reproducere va dé oplossig, maar om het uitprobere va zoekstrategieë, het afwege va iformatie tegeover elkaar, het met elkaar combiere va iformatie e het omzette va de verwerkte iformatie i iets aders. Waeer de leerlige bijvoorbeeld agaa i welke mate kereergie vervuiled is, zulle ze op het iteret zowel met voor- als tegestaders gecofroteerd worde. Ze zulle de, soms tegestrijdige, iformatie die aagebode wordt e de uiteelopede argumete die aagehaald worde, tegeover elkaar moete afwege e zich op basis daarva zelf ee oordeel vorme Iteractie groepswerk Bij het actief verwerve va keis e vaardighede, speelt de iteractie e samewerkig met medeleerlige ee belagrijke rol. Lere komt tot stad i iteractie met adere actore i de leeromgevig (leerkracht, medeleerlige e leermiddele). Werke aa de computer wordt vaak aagezie als asociaal, idividueel, passief. Dat dit iet altijd zo hoeft te zij, bewijst de opzet va OderStroom. Leerlige werke altijd i groepjes aa de computer. Er otspit zich ee iteractie die hadelt over de orgaisatie e over de opdracht. Leerlige sture elkaars zoekproces bij. I groepswerk doe de leerlige eerzijds ieuwe keis op i cofrotatie met de aagebode stof e de izichte va adere e kome ze aderzijds i cotact met de strategieë e dekwijze va adere, die misschie efficiëter zij e/of meer slaagkase creëre. De ivoerig va ee ieuw medium zet leerkrachte ertoe aa a te deke over de klassieke frotale lesopzet, waarbij leerstof lieair e vaak idividueel verwerkt wordt, zoder veel commuicatie. De itegratie va ICT e commuicatieve vaardighede vergt ee ieuwe didactiek : actief e zelfstadig lere, afgestemd op de voorkeis va de leerlige staat cetraal. Bie OderStroom wordt het werke aa de computer altijd i groepjes georgaiseerd : door de aard va de taak (zelfstured e probleemoplossed) heeft heel wat iteractie plaats zowel op het vlak va orgaisatie, als op het vlak va taal e ihoud. Ee motiverede taak e de computeromgevig zorge voor ee hoge betrokkeheid. De groepslede kue elkaar aavulle of bijsture. I kleiere groepe kome leerlige ook beter aa bod e lere ze gemakkelijker va elkaar. De leerlige krijge uitgebreid kase om te lere same te werke, afsprake te make, leidig te geve, ee plaig op te make,... De take zij ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & AFL. 6, JUNI 2004, 57

14 DIDACTIEK & INTERNET 1 & 14 ook igebed i ee ruimere thematische cotext, waardoor de behoefte aa iformatie-uitwisselig e overleg tusse de verschillede groepjes odig blijkt. Verschillede groepe kue hu izichte met elkaar cofrotere. Elke groep heeft ee eige ibreg e veratwoordelijkheid. Er zij ook uitgebreide mogelijkhede tot iteractie met de leerkracht, vauit zij rol als odersteuer/ feedbacker, zowel i de klassituatie als i de rol va Reggie. Ee voorbeeld uit OderStroom : de leerlige gaa uitzoeke hoe ze op ee milieuvriedelijke maier de school kue verwarme e va stroom voorzie. Hiervoor gaa verschillede groepjes leerlige verschillede opties a : Is zoe-eergie mogelijk? Wat zij de voor- e adele va wideergie? Welke mogelijkhede biedt eergie uit waterkracht?,... Uiteidelijk wissele de groepjes hu iformatie uit e overlegt de klas om tot ee gezamelijk stadput te kome. Naast deze klasitere commuicatie biedt de OderStroom-website via het forum de mogelijkheid tot schriftelijke iteractie met leerlige uit adere deelemede klasse. Leerlige kue er vrage stelle, iformatie e ervarige uitwissele, hu meig geve,... (zie ook het deel 2.1. Motivatie). & 3. Algemee coclusie De vraag of ICT ee meerwaarde ka biede voor het oderwijs, is iet zo eevoudig te beatwoorde. Het hagt af va de aard va de activiteit waarmee de lerede gecofroteerd wordt e de iteractieve cotext waarbie ee ICT-activiteit wordt opgezet. Het gebruik va ee ieuw medium, computer e iteret, vraagt dat leerkrachte over hu oderwijs e over goed oderwijs adeke. Allee zo ka de implemetatie succesvol verlope e ka de computer ee rol spele als motor voor oderwijsverieuwig. Dit vraagt om ee aagepaste didactiek. OderStroom gaat uit va al doede e probleemoplossed lere i authetieke situaties, met adere woorde va ee probleemgerichte didactiek. Dit ka door iteret te gebruike op ee atuurlijke maier, vauit ee motiverede uitdagig die behoefte creëert, die leerlige voor probleme stelt. Daarbij is er ruimte voor authetieke iteractie e worde computervaardighede, taalvaardighede e vakihoude verworve via AFL. 6, JUNI 2004, 58 & ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING

15 DIDACTIEK & INTERNET 1 & 15 betrokke bezig zij met motiverede take i ee krachtige leeromgevig. Bij het creëre va deze krachtige leeromgevig ka ICT zeker ee rol spele. Meer iformatie over het OderStroom-project : http :// & 4. Literatuur Callebaut, I. e Devlieghere, J., Oderstroom : ee iteretproject rod het thema eergie, 2002 (lespakket gratis te dowloade va de site http :// Callebaut, I., Iteret e commuicatieve vaardighede : elk adeel heeft zij voordeel, i Mottart, A. (red.), Retoriek e praktijk va het schoolvak Nederlads 2002, Get, Academia Press, 2003, p De helft va de leerlige ziet géé computer i de les,iklasse, 2003, r Devlieghere, J., ICT otdekke i de derde graad va het basisoderwijs, i Vok, 2002, 31 (5), p Schroote, W., Ee computer is gee boek... ICT e taakgericht leesoderwijs, i Colpi e.a. (red.), Leesrijk school- e klasklimaat, Atwerpe, Garat, 2002, p Va Gorp, K., Gedreve door ieuwsgierigheid. Het gebruik va iformatieve broe i wereldoriëtatie, i Colpi e.a. (red.), Leesrijk school- e klasklimaat, Atwerpe, Garat, 2002, p Note 1. Het zorgverbredigscocept (ZVB) was same met het oderwijsvoorragsbeleid (OVB) de voorloper va het huidige gelijke-oderwijskasebeleid (GOK). 2. Meer iformatie op http :// 3. Voor meer iformatie over taakgerichte didactiek : Colpi e.a. (red.), Ee taak voor iederee. Perspectieve voor taakgericht oderwijs, Leuve, Garat, Het artikel Iteret i de klas i Klasse (134) verwijst aar het oderzoek Iteret i de lagere school : ee stad va zake i West-Vlaadere va Katie Goema e Are Va Belle (VUB). ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & AFL. 6, JUNI 2004, 59

16 DIDACTIEK & INTERNET 1 & 16 AFL. 6, JUNI 2004, 60 & ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever strategie e schoolpla voorjaar 2015 Amersfoort Bareveld Ede Hoevelake Kestere richtiggever 2015-2020 www.valodestei.l s tr ategie e Schoolpla Te geleide D it boekje bevat de strategische doele e de hoofdlije

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

WAI-NOT. Stefan Agten en Gaby Thierry (secretariaat@wai-not.org) Auteur van deze beschrijvende fiche : Eric Beke E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1

WAI-NOT. Stefan Agten en Gaby Thierry (secretariaat@wai-not.org) Auteur van deze beschrijvende fiche : Eric Beke E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1 E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1 WAI-NOT Titel : Bestaat uit : WAI-NOT iterettools voor kidere e jogere met verstadelijke beperkige (website met educatieve e (re)creatieve elemete, speciale e-mailcliet,...)

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

On line studentenbegeleiding

On line studentenbegeleiding VOORBEELDEN & HOGESCHOOL GENT 1 & 1 O lie studetebegeleidig Titel : Bestaat uit : Uitgever : Cotactpersoo : Productiejaar : Kostprijs : http ://docet.hoget.be/~ep786 of de digitale campuspsycholoog ee

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Tussen leerkrachtgestuurd en zelfgestuurd leren : het open leercentrum in een school voor secundair onderwijs

Tussen leerkrachtgestuurd en zelfgestuurd leren : het open leercentrum in een school voor secundair onderwijs TUSSEN LEERKRACHTGESTUURD EN ZELFGESTUURD LEREN Tusse leerkrachtgestuurd e zelfgestuurd lere : het ope leercetrum i ee school voor secudair oderwijs Hedrik Despiegelaere Leraar Sit-Pieterscollege e Sit-Jozefshadelsschool

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Met vrije software een e-veiling opzetten

Met vrije software een e-veiling opzetten Met vrije software ee e-veilig opzette Mark De Quidt ICT-coördiator e ICT-leerkracht, Koiklijk Atheeum Atwerpe 1. Ileidig 2. Didactische kat va het verhaal va e-veilig 2.1. Doelstellige bie het vakgebied

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ PC SBO De Sleutel Plaats : Vroomshoop BRIN-ummer : 01KZ Arragemetsummer : 77559 Oderzoek uitgevoerd op : 26 ovember 2009 Rapport

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Naar een breder nascholingsbegrip voor ICTintegratie

Naar een breder nascholingsbegrip voor ICTintegratie VLAAMSE OVERHEID & NASCHOLING 1 & 1 Naar ee breder ascholigsbegrip voor ICTitegratie i de klaspraktijk Jo Todeur Marijke De Smet Weteschappelijk medewerkers aa de Vakgroep Oderwijskude Uiversiteit Get

Nadere informatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie Project leveskast WZC Markizaat Ergotherapeute - Karlie Puttema 1 Project leveskast 1/ Levesgeschiedeis 2/ Nood: ð project met levesgeschiedeisse ð visie demetie 3/ Doelstellige 4/ Project leveskast 5/

Nadere informatie

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L) Duaal of deeltijd? Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui, 2012 Arja Woord (08WO2009L)

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen Idaver bedrijfscode Missie, kerwaarde e gedragsregels voor duurzaam odereme Vooraf Oze missie, kerwaarde e waardegebode gedragige: basis va os duurzaam odereme Idaver is ee waardegedreve orgaisatie. Idaver

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Jose.beier juli 2014 Alle rechte

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Naar SKOFV GMR 2.0! eidrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Pagia 1 va 22 Ihoudsopgave 1. Ileidig... 3 2. Equêtes... 4 2.1 Aalyse equête GMR lede... 4 2.2 Aalyse equête school MR-e... 4 3. Voorbeelde uit de

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Mariska.dikelma juli 014 Alle

Nadere informatie

Het ICT-radmodel : een instrument voor het uitwerken van een schooleigen ICT-beleidsplan

Het ICT-radmodel : een instrument voor het uitwerken van een schooleigen ICT-beleidsplan BELEIDSPLANNEN & ALGEMEEN 2 & 1 Het ICT-radmodel : ee istrumet voor het uitwerke va ee schooleige ICT-beleidspla Has Va Bove Assistet Vakgroep Bewegigs- e Sportweteschappe UGet ICT-coördiator i ee school

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

evaluatie in de goede toon

evaluatie in de goede toon P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester Hadreikig evaluatiegesprek gemeeteraad e burgemeester evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester P R

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Levende Statistiek, een module voor VWO wiskunde D

Levende Statistiek, een module voor VWO wiskunde D Op het Stedelijk Gymasium te Leide is de module Levede Statistiek uitgeprobeerd, Ee verslag va Jacob va Eeghe e Liesbeth de Wreede. Levede Statistiek, ee module voor VWO wiskude D Statistiek is typisch

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling Praktische opdracht: Complexe getalle e de Julia-verzamelig Auteur: Wiebe K. Goodijk, Zerike College Hare Beodigde Voorkeis: 1 = i Het complexe vlak. Notatie: z = a + bi of z = r(cosϕ + i si ϕ) Regel va

Nadere informatie

INTERNET EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN: ELK NADEEL HEEFT ZIJN VOORDEEL

INTERNET EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN: ELK NADEEL HEEFT ZIJN VOORDEEL INTERNET EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN: ELK NADEEL HEEFT ZIJN VOORDEEL Ine Callebaut 1 Inleiding Het internet is in de maatschappij haast niet meer weg te denken als kanaal voor informatie en communicatie.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Werkplaats Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Werkplaats Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Werkplaats Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Werkplaats juli 214 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100...

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100... Opgave OPGAVE 1 a. Itereer met F( ) = e als startwaarde 1 e 1. 16 1............... 16 1............... b. Stel de bae grafisch voor i ee tijdgrafiek. c. Formuleer het gedrag va deze bae. (belagrijk is

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Steekproefmodelle e ormaal verdeelde steekproefgroothede 6. Werktekst voor de leerlig Prof. dr. Herma Callaert Has Bekaert Cecile Goethals Lies Provoost Marc Vacaudeberg 1.

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

2012-2013. Geneeskunde

2012-2013. Geneeskunde 2012-2013 Geeeskude Profiel Be jij ee toekomstig arts? Da herke je vast de volgede eigeschappe. Je beschikt over ee goed geheuge: je zult immers grote hoeveelhede keis moete verwerke. Ook ee sterke zi

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG

EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG Ee aalyse gebaseerd op de resultate va het oderzoek over Scholig e Studiemiddag va OSG Sigellad, gehoude oder de docete Oderwerp equête Geëquêteerde Evaluatie Scholig

Nadere informatie

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED Prof. ir. P. Ampe, Prof. dr. ir. A. De Wulf, ig. J. De Corte. 1. Ileidig e probleemstellig. Sedert deceia gebruike schatters zowel i België

Nadere informatie

**Een goed plan is het halve werk** *Intern beleid *Externe communicatie *Als vakinhoudelijk instrument

**Een goed plan is het halve werk** *Intern beleid *Externe communicatie *Als vakinhoudelijk instrument **Ee goed pla is het halve werk** *Iter beleid *Extere commuicatie *Als vakihoudelijk istrumet Wie be ik e wat doe ik zoal? Christel Kema: Boekhoudig bouwbedrijf (maadag) MediaCoach; mediawijsheid groep

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA)

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Voorwoord De Stuurgroep PIA heeft i maart 2006 aa

Nadere informatie

Dollard College leerlingen 3 MAVO Dollard College Bellingwedde Online Evaluatie Instrument april 2015

Dollard College leerlingen 3 MAVO Dollard College Bellingwedde Online Evaluatie Instrument april 2015 leerlige 3 MAVO Pagia 1 va 7 www.vospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Dollard College Dollard College Belligwedde leerlige 3 MAVO april 2015 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2015 DigiDoc VOspiegel.l Pagia

Nadere informatie

Bruggen naar ingenieurswetenschappen

Bruggen naar ingenieurswetenschappen Brugge aar igeieursweteschappe Master i de igeieursweteschappe voor bachelors e masters i de idustriële weteschappe Faculteit Igeieursweteschappe Idustrieel igeieur Sta je graag met beide voete i de praktijk

Nadere informatie

Kwaliteitszorg & ra/onalisering (boek Een kwarteeuw onderwijs in eigen beheer : hoofdstuk 4 4.3)

Kwaliteitszorg & ra/onalisering (boek Een kwarteeuw onderwijs in eigen beheer : hoofdstuk 4 4.3) Kwaliteitszorg & ratioaliserig Iteratioaliserig SESSIE 4 Kwaliteitszorg & ra/oaliserig (boek Ee kwarteeuw oderwijs i eige beheer : hoofdstuk 4 4.3) 2 Ileidig: Ee korte blik terug 3 1 Situatie voor 1991

Nadere informatie

Implementatie van een ICT-beleidsplan in een scholengroep van BSO/TSO DBSO BuSO

Implementatie van een ICT-beleidsplan in een scholengroep van BSO/TSO DBSO BuSO BELEIDSPLANNEN & PRAKTIJKVOORBEELDEN 1 & 1 Implemetatie va ee ICT-beleidspla i ee scholegroep va BSO/TSO DBSO BuSO Pascal Savels ICT-coördiator Vrije Techische Schole (VTS), Sit-Niklaas 1. Situerig 2.

Nadere informatie

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen.

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen. DUURZAME ENERGIE LUCHT WATER-WARMTEPOMPEN Verwarmigseergie uit de lucht gegrepe. Gratis omgevigswarmte uit de lucht gebruike met warmtepomptechiek voor verwarmig e warm water. 09 2015 STIEBEL ELTRON zit

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst Christelijke school voor mavo e oderbouw mavo/havo De Sav kleie school, grote toekomst Iformatie voor ouders Schooljaar 2016-2017 De Sav: kleie school, grote toekomst Goed oderwijs De Sav is ee ope christelijke

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS. Verklarende statistiek. 6. Proporties. Werktekst voor de leerling. Prof. dr. Herman Callaert

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS. Verklarende statistiek. 6. Proporties. Werktekst voor de leerling. Prof. dr. Herman Callaert VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Verklarede statistiek 6. Werktekst voor de leerlig Prof. dr. Herma Callaert Has Bekaert Cecile Goethals Lies Provoost Marc Vacaudeberg 1. Ee ieuwe aam voor ee gekede grootheid...2

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet Pagia 1 va 8 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet april

Nadere informatie

Informatica. Opleiding in een notendop 28 Profiel 29. Opbouw 30 Studieprogramma 31 Voorbeeld van een uurrooster 33. n Bacheloropleiding 30

Informatica. Opleiding in een notendop 28 Profiel 29. Opbouw 30 Studieprogramma 31 Voorbeeld van een uurrooster 33. n Bacheloropleiding 30 Iformatica Opleidig i ee otedop 28 Profiel 29 Bacheloropleidig 30 Opbouw 30 Studieprogramma 31 Voorbeeld va ee uurrooster 33 Masteropleidige 34 Beroepsuitwege 37 27 De vrees va mij familie dat ik hele

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Airport Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Airport Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete MBO College Airport Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete MBO College Airport jui 214 Alle rechte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istellig Stadaard Rapport HBOspiegel.l 21--2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 22--2013 09:46:09 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: Vathorst -

Nadere informatie

+ Situatie voor 1991

+ Situatie voor 1991 Kwaliteitszorg & ra/oaliserig (boek Ee kwarteeuw oderwijs i eige beheer : hoofdstuk 4 4.3) Kwaliteitszorg & ratioaliserig Iteratioaliserig SESSIE 5 2 Ileidig: Ee korte blik terug Situatie voor 1991 cotrolebevoegdheid

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I Eidexame wiskude A vwo - I Beoordeligsmodel Maratholoopsters maximumscore 3 uur, 43 miute e 3 secode is 98 secode De selheid is 495 98 (m/s) Het atwoord: 4,3 (m/s) maximumscore 3 Uit x = 5 volgt v 4,4

Nadere informatie

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Mica de Jog 0807580 2a DBKV Marlee Aredok Ihoud: Voorbereidig Lesformuliere Koftig Opgestuurde bestad aar Wieeke Voorbereidig Begisituatie: Ik ga erva uit dat

Nadere informatie

Appendix A: De rij van Fibonacci

Appendix A: De rij van Fibonacci ppedix : De rij va Fiboacci Het expliciete voorschrift va de rij va Fiboacci We otere het het e Fiboaccigetal met F De rij va Fiboacci wordt gegeve door: F F F F 4 F F 6 F 7 F De volgede afleidig is gebaseerd

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting 2014-2015. Vak: aardrijkskunde VMBO 4. stofomschrijving SE. 1 031 tt 100 Bevolking en Ruimte.

Programma van Toetsing en Afsluiting 2014-2015. Vak: aardrijkskunde VMBO 4. stofomschrijving SE. 1 031 tt 100 Bevolking en Ruimte. Programma va Toetsig e Afsluitig 204-205 Vak: aardrikskude VMBO 4 03 Bevolkig e Ruimte. 2 032 Water. 3 033 Weer e klimaat. schoolexame Het gemiddelde va de 's is het schoolexame waarmee de leerlig het

Nadere informatie

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030. Systeemintegratie en de rol van energieopslag

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030. Systeemintegratie en de rol van energieopslag ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 Systeemitegratie e de rol va eergieopslag INHOUDSOPGAVE Ileidig Aapak project Dieste die geleverd kue worde met eergieopslag systeme Scearioaalyse e ecoomische aalyse

Nadere informatie

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 Systeemitegratie e de rol va eergieopslag CONTACT DETAILS DNV GL Utrechtseweg 310, 6812 AR Arhem Postbus 9035, 6800 ET Arhem Nederlad T +31 26 356 9111 F +31 26 443 4025

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

7. Betrouwbaarheidsintervallen voor proporties

7. Betrouwbaarheidsintervallen voor proporties VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Verklarede statistiek 7. Betrouwbaarheidsitervalle voor proporties Werktekst voor de leerlig Prof. dr. Herma Callaert Has Bekaert Cecile Goethals Lies Provoost Marc Vacaudeberg

Nadere informatie

Online Evaluatie Instrument. Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie. Instituut Archimedes

Online Evaluatie Instrument. Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie. Instituut Archimedes kwaliteit werkpleklere op ROC Midde Nederlad Pagia 1 va 19 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes kwaliteit werkpleklere op ROC Midde Nederlad

Nadere informatie

Een totaalleverancier met veelzijdige kennis en een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webshop

Een totaalleverancier met veelzijdige kennis en een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webshop we are INDI.l The Idustry Parts People INDI.l is dé totaalleveracier va MRO oderdele per week. INDI.l richt zich op de idustriële markt. met ee kwalitatief hoogwaardige diestverleig. Oze producte, keis

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Waarstaatjegemeete.l Beleidsthema s Gemeete Emme 2016 C. Beye MSc M. Tuider MSc B. va Dale MSc het PON, keis i uitvoerig Tilburg, maart 2017 Colofo Het PON heeft dit oderzoek verricht i opdracht va Gemeete

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

6 METHODIEK n. tijdschrift voor agogisch werk BALANS. n METHODIEK. Psychofysiek werken: sleutel tot persoonlijk leiderschap. TGI en het lichaam

6 METHODIEK n. tijdschrift voor agogisch werk BALANS. n METHODIEK. Psychofysiek werken: sleutel tot persoonlijk leiderschap. TGI en het lichaam METHODIEK Psychofysiek werke: sleutel tot persoolijk leiderschap. Turbulete tijde e persoolijk leiderschap De turbuletie e de veraderige die we wereldwijd meemake zij ooit gezie i oze geschiedeis. De oorloge

Nadere informatie