P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Convenant Samenwerken Waterketen Noord-Holland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Convenant Samenwerken Waterketen Noord-Holland"

Transcriptie

1 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Coveat Samewerke Waterkete Noord-Hollad

2 Coveat Samewerke Waterkete Noord-Hollad

3 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

4 Odergetekede College va Gedeputeerde State va Noord-Hollad, gedeputeerde Water mevrouw R. Kruisiga Vereigig va Noord-Holladse Gemeete, portefeuillehouder Waterstaatszake mevrouw A.A.C. Groot Hoogheemraadschap Amstel, Gooi e Vecht, dijkgraaf de heer J. de Bodt Hoogheemraadschap Hollads Noorderkwartier, dijkgraaf mevrouw J.M. de Vries Hoogheemraadschap Rijlad, dijkgraaf de heer G.J. Doorbos PWN Waterleidigbedrijf Noord-Hollad, directeur de heer M.G.M. de Blake Wateret, directeur de heer R.R. Kruize Vites, directeur de heer J.C. va Wikele gezamelijk te oeme de iitiatiefemers. 1 Overwegige Het levere va veilig drikwater e het izamele e zuivere va afvalwater zij publieke dieste die i belagrijke mate bijdrage aa de volksgezodheid. Het izamele e zuivere va afvalwater draagt bovedie bij aa de beschermig va het milieu. Productie e leverig va drikwater e de izamelig e zuiverig va afvalwater kue worde beschouwd als ee kete va wateractiviteite. Het geheel wordt aageduid als de waterkete. Drikwaterbedrijve zij veratwoordelijk voor de productie e leverig va drikwater, gemeete voor het izamele e trasportere va afvalwater e waterschappe voor het zuivere va het afvalwater. Rijk e provicies zorge voor de atioale e regioale beleidskaders. Drie drikwaterbedrijve, drie waterschappe e 61 gemeete operere bie Noord- Hollad. Voor de burgers zij lasteverzwarige te verwachte door rioolvervagig, maar ook door extra opgave vauit de Europese Kaderrichtlij Water e door klimaatveraderig. Het rijksbeleid is gericht op verhogig va doelmatigheid e trasparatie i de waterkete om de lastestijgig voor de burger te beperke, e belage als volksgezodheid, leverigszekerheid e milieukwaliteit te borge. I de Toekomstageda Milieu (2006) heeft het rijk het belag va ee doelmatige waterkete og ees oderstreept. Gedurede de komede 10 jaar wordt ee streefdoel haalbaar geacht va 1 à 2% doelmatigheidsverbeterig per jaar bie e tusse de waterketesectore. Middels ee bottom-up beaderig is gekoze voor ee vrije maar iet vrijblijvede ivullig va trasparatie- e doelmatigheidsverbeterige. Oder doelmatigheid wordt verstaa het levere va waterketedieste tege ee zo goed mogelijke prijs/prestatie-verhoudig. Oder trasparatie wordt verstaa het geve va helder izicht aa burgers welke prestaties i terme va kwaliteit, milieu, droge voete e klatcotacte geleverd worde tege welke prijs. C O N V E N A N T S A M E N W E R K E N W A T E R K E T E N N O O R D - H O L L A N D

5 De provicie Noord-Hollad heeft i het Waterpla als doelstellig opgeome dat i 2015 er ee goed beheerde afvalwaterkete is die bijdraagt aa het realisere va de (ecologische) waterkwaliteitsdoelstellige. De provicie wil dit doel bereike oder meer door het vervulle va ee faciliterede e coördierede rol i het proces om te kome tot ee verbeterde samewerkig i de waterkete. Same met de waterketeparters heeft de provicie Noord-Hollad ivullig gegeve aa haar rol i de waterkete door ee coferetie te orgaisere over de Noord-Holladse waterkete. De proviciale coferetie op 15 ovember 2006 heeft het ladelijke beeld bevestigd dat: riolerigsvraagstukke steeds complexer worde, de uitvoerig va de riolerigszorg met ame bij kleie gemeete kwetsbaar is door de beperkte beheercapaciteit e de gerige mogelijkhede tot specialisatie, de komede jare grootschalige vervagige va de riolerig gaa plaatsvide, het rioolrecht c.q. de rioolheffig fors zal toeeme, de bestuurlijke aadacht voor water op straat, mede door de klimaatveraderig, zal toeeme, e daarmee de aadacht voor ee adequate verwerkig va overtollig hemelwater door oder meer de riolerig. Op atioaal iveau is afgesproke om i de ieuwe kabietsperiode krachtig i te zette op het bottomup beleid middels bestuurlijke afsprake. Dit heeft geresulteerd i het Bestuursakkoord Waterkete De iitiatiefemers oderschrijve het Natioaal Bestuursakkoord Waterkete Om te kome tot adere cocretiserig va samewerkig op regioaal iveau is aast de waterketecoferetie, dit proviciale coveat opgesteld. Hierbij wordt recht gedaa aa de specifieke omstadighede i Noord- Hollad. Dit coveat is ader uitgewerkt i het pla va aapak Uitwerkig coveat Samewerkig waterkete Noord-Hollad. De speerpute e afsprake uit dit coveat zij i het pla va aapak vertaald i cocrete acties per Noord-Holladse waterketeparter. 2 Uitgagspute De iitiatiefemers wille ee duurzame waterkete bereike, waarbij volksgezodheid e beschermig va het milieu cetraal staa. Naast ee robuuste werkwijze zij iovaties odig waarmee ook op lage termij de publieke belage worde gedied. Itesieve samewerkig tusse gemeete oderlig e tusse de partije i de Noord-Holladse waterkete draagt bij aa het verhoge va de doelmatigheid, waarbij wordt gestreefd aar zo optimaal mogelijke bedrijfsprocesse. P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

6 De huidige zorgplichte blijve ogewijzigd: drikwaterbedrijve zij veratwoordelijk voor de productie e leverig va drikwater, gemeete voor de izamelig e trasport va afvalwater e waterschappe voor het zuivere va afvalwater. Gemeete zulle via de ieuwe Wet Gemeetelijke Watertake ook veratwoordelijkheid krijge voor het eme va maatregele tege grodwateroverlast i opebaar stedelijk gebied e de afvoer va overtollig hemelwater. Daarom wordt bij het optimaal irichte e behere va de riolerig hiermee te volle rekeig gehoude. De goede afstemmig tusse riolerigsbeheer e wegbeheer, of meer i het algemee het beheer va de opebare ruimte, diet te blijve behoude. Door combiatie va werkzaamhede werk met werk make worde sigificate besparige gerealiseerd. 3 Waar staa we i Noord-Hollad De provicie Noord-Hollad ket reeds vele goede samewerkigsiitiatieve. Zo is Wateret het eerste watercyclusbedrijf va Nederlad, waari aast waterbeheerstake ook drikwater-, riolerig- e afvalwaterzuiverigstake zij geïtegreerd (zie kader 1). De gezamelijke aapak va waterschap e gemeete bij de saerig va afvalwaterlozige i het buitegebied heeft model gestaa voor vele vergelijkbare iitiatieve i het lad. E door itergemeetelijke samewerkig wordt keis uitgewisseld e worde beheer e oderhoudstake gezamelijk aabesteed (zie kader 2). De samewerkig beperkt zich iet tot de waterkete. Ook op het gebied va waterkwatiteits- e waterkwaliteitsvraagstukke -opgave volged uit het Natioaal Bestuursakkoord Water e de Kaderrichtlij Water- wete partije elkaar steeds beter te vide. De volgede stap is het doorpakke e uitbouwe va samewerkigsiitiatieve. Elke partij i de waterkete heeft eige take e kerkwaliteite die over de greze va de eige orgaisatie hee goed kue worde igezet. De uitdagig voor de komede tijd is om de kwaliteite va waterschap, drikwaterbedrijf e gemeete te combiere e te beutte. C O N V E N A N T S A M E N W E R K E N W A T E R K E T E N N O O R D - H O L L A N D

7 Kader 1: Wateret, ee gezamelijke uitvoerigsorgaisatie I de Amsterdamse regio hebbe de gemeete Amsterdam e het hoogheemraadschap Amstel, Gooi e Vecht eige jare gelede de uitvoerig va de riolerig e zuiverig i éé uitvoerigbedrijf (Diest Waterbeheer e Riolerig) odergebracht. Het samevoege va deze take i 1997, leverde ee besparig op va 15 miljoe per jaar. Op 1 jauari 2006 zij dit uitvoerigsbedrijf e het drikwaterbedrijf gefuseerd (stichtig Wateret). Dit levert aar verwachtig og ees structureel 15 miljoe per jaar op. Wateret is het eerste bedrijf i Nederlad waar de complete watercyclus i éé orgaisatie is vertegewoordigd. Cotrole vidt op afstad e op hoofdlije plaats door ee driekoppig bestuur. I 2008 wordt het oderzoek afgerod aar éé waterota voor alle waterdieste: drikwater, riolerig, afvalwaterzuiverig e beheer va oppervlaktewater. Verdere voordele va ee gezamelijke uitvoerigsorgaisatie zij: Gezamelijk leidigbeheer Gezamelijk waterloket dat leidt tot ee verbeterig va diestverleig aa klate Gezamelijke storigsdiest Keis dele met adere Ee ader aaspreked voorbeeld is het coördiatiestelsel Amsterdam (waaroder ook Cocuwo valt). Bie dit orgaa vidt afstemmig plaats omtret wegbeheer e rioolbeheer. Kader 2: Succesvol samewerke i de waterkete va de Noordkop Het Hoogheemraadschap Hollads Noorderkwartier (HHNK) heeft de afgelope jare de samewerkig gezocht met 9 gemeete i de Noordkop, i de Kop va Noord-Hollad. Met succes zij er optimalisatiestudies uitgevoerd e is er ee project gestart voor de aaleg va idividuele behadeligsistallaties va afvalwater i de buitegebiede. Gemeete e het hoogheemraadschap zorge same voor de aaschaf e aaleg va de voorzieige waara het hoogheemraadschap het beheer e het oderhoud voor haar rekeig eemt. Naar aaleidig va deze iitiatieve is samewerkig otstaa tusse de gemeete e het hoogheemraadschap i de waterkete, oder meer op het vlak va afstemme va ivesterige e same behere. Imiddels wordt er i de Noordkop al 5 jaar samegewerkt. De samewerkig richt zich oder meer op ee gezamelijke aabestedig va uitvoerigstake, het oderzoeke e rapportere over afkoppele, het same opzette va moitorigsysteme, het afstemme va beleid tot gezamelijk optrede. Dit levert voordele op: de extere koste e de ure izet va deelemers worde volges gemaakte afsprake verdeeld. Ee Stuurgroep, waarva alle 10 partije deel uitmake, zet de opdrachte uit bij twee werkgroepe, die zich bezig houde met oderhoud e beheer e keismaagemet. Door ihoudelijk ook adere watertake te behadele is er voldoede uitdagig e perspectief om de samewerkig voort te zette. P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

8 4 Speerpute I het Natioaal Bestuursakkoord Waterkete zij de volgede speerpute rod samewerkig i de waterkete beoemd: 1 bechmarkig; 2 samewerke; 3 zicht op koste; 4 iovatie; 5 betrokke burger. Speerput 1: bechmarkig Ee istrumet om izicht te krijge i prestaties e beheersig va koste is bechmarkig. Bechmarkig daagt uit tot keisuitwisselig tusse gemeete e om te lere va de best-i-class. Door het uitvoere va sectorbrede bechmarks wordt i Noord-Hollad structureel gewerkt aa verbeterig va doelmatigheid e trasparatie. Door op systematische wijze de oderzochte bedrijfsprocesse bie de eige orgaisatie te vergelijke met die va de overeekomstig best presterede, ka de deelemede gemeete afleze op welke pute hij de eige bedrijfsvoerig of werkwijze ka verbetere. Door deelame aa de bechmark krijge gemeete ee maatwerkrapport over de riolerigszorg i de eige gemeete i vergelijked perspectief. De gegeves uit de bechmark riolerigszorg diee om het eige bestuur, maagemet e beheerders izicht te verschaffe i de werkwijze va het rioolbeheer i brede zi. De drikwaterbedrijve e waterschappe zette hu bechmark va de bedrijfstak voort coform de ladelijke afsprake. Gemeete zulle i verseld tempo ee bechmark riolerigszorg uitvoere waarva de resultate opebaar zij. Om te kome tot ee goede vergelijkig make gemeete oderscheid i kostetoerekeig voor izamelig e afvoere va afvalwater e voor het afvoere va overtollig hemelwater e grodwater. De provicie e VNHG verzoeke gemeete om uiterlijk i 2010 ee bechmark uitgevoerd te hebbe voor het verkrijge va izicht i de riolerigszorg. De provicie e VNHG verzoeke actief gemeete om te participere i de ladelijke bechmark riolerigszorg uitgevoerd door RIONED (december 2007), middels het sture va ee uitodigigsbrief e het agedere va de bechmark i bijeekomste. De provicie faciliteert het lere va de bechmark door het levere va ee bijdrage aa RIONED om te kome tot ee specifiek Noord-Hollads overzicht. De provicie e VNHG stimulere het lere va bechmarke door jaarlijkse terugkoppelig i door he georgaiseerde bijeekomste. Als de ladelijke pilot afvalwaterketebechmark uitwijst dat er zivolle ketalle zij te otwikkele da wordt deze bechmark ook uitgevoerd i Noord-Hollad. C O N V E N A N T S A M E N W E R K E N W A T E R K E T E N N O O R D - H O L L A N D

9 Speerput 2: samewerke De Noord-Holladse waterketecoferetie heeft geleerd dat samewerkig e afstemmig i het beheer e de irichtig va de afvalwaterkete de doelmatigheid e trasparatie ka vergrote e dat gemeete same met de waterschappe daartoe de sleutels i hade hebbe. Met ame bij kleie gemeete is behoefte aa keis e capaciteit va adere waterketeparters bij de uitvoerig va de riolerigszorg. Omdat er i Noord-Hollad veel kleie gemeete zij, ligt hier de grote uitdagig om ee slag te kue make i doelmatigheidsverbeterig. De iitiatiefemers zulle i de periode de samewerkig e of itegratie i de waterkete stimulere e iitiëre. De burgers e het milieu zij daarbij gedied. Opbregste va de samewerkig moete zichtbaar zij i de door het rijk aagekodigde tusseevaluatie va het waterketebeleid i De waterschappe e drikwaterbedrijve kue als parters i de waterkete ee stimulerede e iitiërede rol vervulle te aazie va samewerkig met e tusse gemeete, vauit de regioale betrokkeheid e de atuurlijke bidig met de bie het beheersgebied c.q. verzorgigsgebied gelege gemeete. De waterschappe make met de gemeete bidede afsprake (bijvoorbeeld afvalwaterakkoorde) over het optimalisere va de afvalwaterkete iclusief fiacierig e kosteverdelig. De optimalisatiestudies richte zich mede op de ieuwe eise vauit de Europese Kaderrichtlij Water. De iitiatiefemers otwikkele c.q. verbrede cocrete regioale iitiatieve om de mogelijkhede va samewerkig te volle te beutte. Teves zulle gezamelijke oderzoeksthema s worde beoemd e uitgewerkt. Hierbij ka gedacht worde aa het otwikkele va permaete samewerkig bie zuiverigskrige e het gezamelijk otwikkele va ee moitorigaapak voor overstorte. I het coveat wordt ruimte gebode om beheerstake aders te verdele. De Vereigig va Noord-Holladse Gemeete zal gemeete advisere de samewerkig met adere gemeete i de regio e met het waterschap e/of het drikwaterbedrijf te otwikkele of uit te breide. De gemeete implemetere de meest geschikte mogelijkhede om keis e capaciteit i het riolerigsbeheer te budele. I Noord-Hollad zij er reeds vele goede iitiatieve va keisbudelig i het riolerigsbeheer (zie kader 2 e kader 3). De provicie e VNHG zorge voor verdere uitbouwig va keisuitwisselig middels het orgaisere va werkgroepvergaderige, het regelmatig bijeebrege va partije e middels ee coferetie. De gemeete e waterschappe zulle op bestuurlijk iveau de mogelijkhede verkee om de irichtig e het beheer va de afvalwaterzorg zo optimaal mogelijk te orgaisere. De provicie geeft dit streve aar het same deke, same doe ihoud, bijvoorbeeld door met aatal bestuurders hier ee discussie over te voere. P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

10 De provicie e VNHG spele ee bemiddelede rol bij het optimalisere va de (afval)waterkete als gemeete e waterschappe gee overeestemmig bereike over de aapak e uitvoerig va maatregele. De iitiatiefemers zie er op toe dat i bestuurlijke bijeekomste over water ook het coveat aadacht krijgt. De provicie Noord-Hollad faciliteert het proces om te kome tot samewerkig i de waterkete. Zij odersteut iitiatieve waar mogelijk fiacieel (bijvoorbeeld middels de Teder Water) e verket daartoe de mogelijkhede voor ee fiaciële bijdrage door derde, bijvoorbeeld vauit het rijk. Kader 3: Hoogheemraadschap Rijlad gaat permaet samewerke i het afvalwatersysteem Rijlad heeft afvalwaterketebeleid otwikkeld oder het motto: Va zuiverigsbeheer aar ketebeheer. Hierbij zet Rijlad i op samewerkig i het afvalwatersysteem, omdat wordt verodersteld dat daar de grootste kase ligge om same met gemeete tot ee kwaliteitsverbeterig te kome e om de koste te reducere. Uitgagsput is dat het effect va samewerkig optimaal is, als op de schaal va ee izamelgebied va ee afvalwaterzuiverigsistallatie met alle gemeete wordt samegewerkt. E iet icideteel, maar permaet. Hiermee kue de gevolge va veraderede wet- e regelgevig e klimaatveraderig tege de laagst mogelijke koste worde opgevage. Er is ee aapak gekoze, gebaseerd op de gezamelijke brochure va de Vereigig va Nederladse gemeete e de Uie va Waterschappe (2006) permaete samewerkig i de afvalwaterkete, met als doel: Same bedeke, same bouwe, same behere. Eé va de belagrijkste pute is dat gemeete oderlig e waterschappe de samewerkig gaa versterke voor ee doelmatiger afvalwaterkete, resultered i betere oppervlaktewaterkwaliteit, te gevolge va mider emissie tege lagere (maatschappelijke) koste. Rijlad wil permaete samewerkig bereike door middel va ee stapsgewijze aapak. De eerste stap is het uitvoere va ee Rijladbrede verkeigsstudie e ee pilot-optimalisatiestudie, om mogelijke kase e kelpute gedetailleerd i kaart te brege e om vervolges de prioriteit va maatregele te bepale. Daara wordt ee programmapla opgesteld om met gemeete afsprake te make over gezamelijke vervolgstappe. Deze worde vastgelegd i ee afvalwaterpla of -akkoord. Ee voorbeeld va deze aapak is het uitwerke va de optimalisatiestudie va de awzi Aalsmeer, die flik lagere ivesterige opgeleverd heeft, tot ee afvalwaterakkoord over permaete samewerkig. Ee adere aapak die Rijlad hateert is ee verdergaade vorm va samewerkig: gezamelijke uitvoerig va riolerigsbeheer oder regie va gemeete die deze diest zelf uitbestede. Rijlad heeft hiertoe met Duiwaterbedrijf Zuid-Hollad e gemeete Noordwijkerhout het Waterketebedrijf Noordwijkerhout opgezet. Dit WKB voert i opdracht va e same met de gemeete riolerigsbeheer uit voor het stelsel va Noordwijkerhout. Rijlad oderzoekt uitbreidig va het WKB met meer gemeete, omdat op grotere schaal meer voordele behaald kue gaa worde. C O N V E N A N T S A M E N W E R K E N W A T E R K E T E N N O O R D - H O L L A N D

11 Kader 4: Aasluitig woobote op riolerig Hoogheemraadschap Amstel, Gooi e Vecht, Rijkswaterstaat e gemeete Amsterdam hebbe gezamelijk ee project op gestart om woobote aa te sluite op het riool. De bewoers loze tot u toe hu afvalwater op het oppervlaktewater. Itegraal gebiedsgericht werke, koppele va meskracht e gezamelijke izet va middele heeft ertoe geleid dat circa 2000 woobote i Amsterdam e ruim 1000 bote daarbuite, worde aageslote. De gemeete zorge voor de aasluitig aar de boot e de bewoers moete zelf de aapassige i de boot regele. De bedoelig is dat alle woobote i 2017 zij aageslote. Speerput 3: zicht op koste Vauit verhogig va doelmatigheid e trasparatie is het belagrijk om huishoudes izicht te verschaffe i de mogelijkhede om zelf de waterketekoste te beïvloede. Vauit de ieuwe wet Gemeetelijke Watertake is het daaraast gewest kostedekkede tarieve te hatere. Door izicht i de koste is het mogelijk om voor alle schakels va de waterkete de heffige e tarieve te koppele aa het waterverbruik. De waterschappe, drikwaterbedrijve e gemeete werke mee aa het verkee va perspectieve e effecte va ee verbruiksafhakelijke rekeig voor de waterkete òf va ee jaarlijks te versture overzicht met ee specificatie va de diverse waterketekoste. De gemeete make het rioolrecht c.q. rioolheffig kostedekked voor 2010, coform het Natioaal Bestuursakkoord Waterkete. Speerput 4: iovatie Techische iovaties biede ieuwe kase voor samewerkig bie ee duurzame waterkete. Op ladelijk iveau wordt op basis va ee lage termij visie over de gehele kete, ee iovatieageda opgesteld. Het miisterie va VROM heeft voor 2007 e 2008 ee budget va i totaal 4,5 miljoe euro beschikbaar om uitdagede e verieuwede projecte fiacieel te odersteue. De iitiatiefemers sluite aa bij de ladelijke otwikkelige rod het formulere va ee gezamelijke lage termij visie, e participere hieri actief. De iitiatiefemers streve eraar dat er miimaal twee Noord-Holladse projecte op de ladelijke iovatieageda worde geplaatst. Speerput 5: de betrokke burger Door de belevig va water bij de burger te versterke ka ee bewuster e duurzamer omgaa met water worde gestimuleerd. De burger ka via voorlichtig worde geïformeerd over de maier waarop hij ka bijdrage aa de doelmatigheid va de waterkete. De iitiatiefemers oderschrijve het ladelijk traject va publieksiformatie. Aavulled trekke de iitiatiefemers gezamelijk op i het commuicatietraject aar de burgers, oder meer rod het iformere over het eige watergebruik e de daaraa verbode koste. 10 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

12 5 Moitore voortgag Het rijk moitort de otwikkelig va de doelmatigheid e trasparatie i het licht va de geformuleerde doelstellig (zie Natioaal Bestuursakkoord Waterkete: doelmatigheidsverbeterig va 10 à 20% over tie jaar). Partije bepale zelf de meest geschikte resultaatgerichte aapak om doelmatigheid e trasparatie te verhoge, zodat zij aa kue sluite bij de specifieke lokale situatie. De miister heeft toegezegd om i 2009 ee ijkmomet uit te voere aar de voortgag i samewerkig i de waterkete. Dit geeft voldoede aaleidig om fors e sel door te pakke i Noord-Hollad. De iitiatiefemers formulere eid 2007 gezamelijk het doelmatigheidsstreve zoals dat door het rijk wordt gevraagd. De iitiatiefemers evaluere i 2008 de maatregele e iitiatieve gericht op het optimalisere va het waterketebeheer e rapportere dit aa de provicie. Voor het moitore va de voortgag sluit de provicie aa bij de beleidsmoitor die het rijk otwikkelt. Het rijk voert i 2007 ee eerste ladelijke moitorigrode uit aar otwikkelig i doelmatigheid e trasparatie. Idie odig zulle de provicie e VNHG op basis hierva begi 2008 de regioale ispaige sture, bijvoorbeeld door aascherpig va het proviciale doelmatigheidsstreve. De resultate kue worde igebracht i de ijkig va het rijk i Besprekig va de voortgag i samewerkig vidt plaats middels (bestaad) bestuurlijk overleg. Het voortgagsoverleg zal zich daaraast richte op het formulere va ambities voor de komede periode e hoe die ambities gerealiseerd kue worde. De provicie odigt de betrokke partije hiervoor uit e faciliteert de bestuurlijke bijeekomste. De iitiatiefemers zulle middels werkgroepvergaderige ambtelijk het iitiëre e oppakke va het coveat bijhoude e ervarige dele. 6 Commuicatie De iitiatiefemers drage actief goede voorbeelde va samewerkig e verbeterig uit. De provicie e VNHG zorge voor het bestuurlijk agedere va de voortgag va het coveat, het regelmatig bijeebrege va partije e het orgaisere va ee coferetie ter stimulerig va samewerkigiitiatieve. 7 Afstemmig, iwerkigtredig, aam Het coveat is iet i rechte afdwigbaar. Het coveat treedt i werkig met igag va de dag a odertekeig. Het Coveat Samewerkig Waterkete Noord-Hollad ka worde aagehaald als CSW-NH C O N V E N A N T S A M E N W E R K E N W A T E R K E T E N N O O R D - H O L L A N D 11

13 8 Odertekeig Aldus overeegekome e i achtvoud geteked te Haarlemmermeer, 5 december 2007, College va Gedeputeerde State va Noord-Hollad, gedeputeerde Water mevrouw R. Kruisiga Vereigig va Noord-Holladse Gemeete, portefeuillehouder Waterstaatszake mevrouw A.A.C. Groot Hoogheemraadschap Amstel, Gooi e Vecht, dijkgraaf de heer J. de Bodt Hoogheemraadschap Hollads Noorderkwartier, dijkgraaf mevrouw J.M. de Vries Hoogheemraadschap Rijlad, dijkgraaf de heer G.J. Doorbos PWN Waterleidigbedrijf Noord-Hollad, directeur de heer M.G.M. de Blake Wateret, directeur de heer R.R. Kruize Vites, directeur de heer J.C. va Wikele 12 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

14 Colofo Uitgave Provicie Noord-Hollad Postbus MD Haarlem Tel.: (023) Fax: (023) Iteretadres: adres: Eidredactie Provicie Noord-Hollad Directie Beleid Sector Water Fotografie Wateret e provicie Noord-Hollad Grafische verzorgig Thieme GrafiMedia Groep Papier Hello matt, houtvrij MC Oplage 9 exemplare 2 e gewijzigde herdruk Haarlem, ovember 2007

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland Stad va zake, april 2008 bibliotheekverieuwig i Noord-Hollad P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave 5 1 Voorwoord 7 2 Ileidig 2.1 Rapport va commissie Meijer e start bibliotheekverieuwigsproces

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan

Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Proviciaal Verkeers- e Vervoerpla Actualisatie va het PVVP 2007-2013 Proviciaal Verkeers- e Vervoerpla Actualisatie va het PVVP 2007-2013 Vastgesteld door Proviciale

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d S T R U C T U U r V I S I E DROOM.NH OKTOBER 2008 Wedstrijdprogramma voor de opebare ideeëprijsvraag DROOM.NH Ileidig De groeiede ruimtebehoefte e het veraderede

Nadere informatie

Streekplan Noord Holland Zuid

Streekplan Noord Holland Zuid P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Partiële herzieig Actualiserig Streekpla Noord Hollad Zuid e streekpla(otwikkeligsbeeld) Noord-Hollad Noord Partiële herzieig Actualiserig Streekpla Noord Hollad

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA)

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Voorwoord De Stuurgroep PIA heeft i maart 2006 aa

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d ONTWERP. Waterplan 2010-2015. Beschermen, Benutten, Beleven en Beheren. Provincie Noord-Holland

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d ONTWERP. Waterplan 2010-2015. Beschermen, Benutten, Beleven en Beheren. Provincie Noord-Holland P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d ONTWERP Waterpla 2010-2015 Provicie Noord-Hollad Bescherme, Beutte, Beleve e Behere otwerp Waterpla 2010-2015 Provicie Noord-Hollad Bescherme, Beutte, Beleve e Behere

Nadere informatie

Naar een werkbare verhouding tussen gemeenten en corporaties. Lessen uit het SEV-experiment Bod op de woonvisie

Naar een werkbare verhouding tussen gemeenten en corporaties. Lessen uit het SEV-experiment Bod op de woonvisie Naar ee werkbare verhoudig tusse gemeete e corporaties Lesse uit het SEV-experimet Bod op de woovisie Dit is ee publicatie uit het SEV-programma: Woe e Orgaisatie U kut SEV-publicaties vide op www.sev.l

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Proviciale State VOORBLAD Oderwerp SIS-ummer Agederig (advies Griffie) Digitale bereikbaarheid PS2012-852 Commissie MIE 28 ovember 2012 Proviciale State Behadelwijze x Kaderstelle Cotrolere Advisere PS

Nadere informatie

Vlottrekken Bouwprojecten Samenvattende rapportage

Vlottrekken Bouwprojecten Samenvattende rapportage Vlottrekke Bouwprojecte Samevattede rapportage Opdrachtgevers: Miisterie va Bieladse Zake e Koikrijksrelaties e Bouwed Nederlad Februari 2015 Ihoud Hoofdlije e advieze 4 1. Over dit rapport 7 Vlottrekke

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit?

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit? Toekomstbeeld AWBZ 2013 Hoe ziet de uitvoerig AWBZ door zorgverzekeraars per 1 jauari 2013 eruit? Versie: jauari 2012 Ihoudsopgave Voorwoord 3 1 Ileidig 4 2 Het procesmodel AWBZ 2013 7 2.1 Procesmodel

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Natuur en klimaatverandering

Natuur en klimaatverandering Natuur e klimaatveraderig Leefgebiede worde voedselrijker, droger, zouter e warmer Natuurgebiede Zuid-Hollad heeft aar verhoudig weiig bos e ope atuurlijk terrei: 6% tege ladelijk 12%. Rede temeer om er

Nadere informatie

p r o v i n c i e n o o r d - h o l l a n d Krachtig, in Balans Collegeprogramma 2007-2011

p r o v i n c i e n o o r d - h o l l a n d Krachtig, in Balans Collegeprogramma 2007-2011 p r o v i c i e o o r d h o l l a d Krachtig, i Balas Collegeprogramma 20072011 Krachtig, i Balas Collegeprogramma 20072011 VVD PvdA CDA GroeLiks 5 april 2007 Ihoud 3 Preambule 4 Ruimtelijke irichtig 14

Nadere informatie

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren Moitor Coveat Professioaliserig e begeleidig oderwijspersoeel i primair e voortgezet oderwijs Nulmetig bij besture e directeure Jos va Kuijk Gerrit Vrieze Tessa Marx Jauari 2008 Moitor Coveat Professioaliserig

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

Water als economische drager

Water als economische drager PROGRAMMA Water als ecoomische drager 2008-2011 Eidrapport, jui 2004 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave 5 Voorwoord 7 1 Achtergrod 1.1 Ileidig 1.2 WED: Historisch overzicht Expertmeetig

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Het water dat we in Dongen gebruiken, wordt voorgezuiverd voordat het door het waterschap nagezuiverd. aan de natuur teruggegeven wordt.

Het water dat we in Dongen gebruiken, wordt voorgezuiverd voordat het door het waterschap nagezuiverd. aan de natuur teruggegeven wordt. Water is éé va de meest kostbare grodstoffe é het belagrijkste igrediët i oze producte. Bovedie gebruike we het tijdes oze productieprocesse om te koele, te wasse e te spoele. Om ee koploper i waterefficiëtie

Nadere informatie

Draagt het Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp bij aan een gezonde locale economie?

Draagt het Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp bij aan een gezonde locale economie? Evaluatie va pilot periode 2012-2014 Draagt het Oderemersfods Pijacker-Nootdorp bij aa ee gezode locale ecoomie? Met deze publicatie iformere wij u over het Oderemersfods Pijacker-Nootdorp. U leest hoe

Nadere informatie

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU)

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU) Iteratioale mobiliteit: keisvermeigvuldigig door Hogeschool Utrecht (HU) 17 jui 2010 Elske Bares, Ige Saders, Bart Faber Barbara Krop, Ivar Ros Aaleidig Steeds meer buiteladse studete Extra aadacht vauit

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

JOGG-Noordwest: positieve resultaten bieden kansen voor de toekomst

JOGG-Noordwest: positieve resultaten bieden kansen voor de toekomst JOGG-Noordwest: positieve resultate biede kase voor de toekomst Ee evaluatieoderzoek va de pilotfase va ee wijkgerichte aapak i de Utrechtse aadachtswijk Noordwest Gôkky Zeistra, Naah Tak, Moique de Koig,,

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen Idaver bedrijfscode Missie, kerwaarde e gedragsregels voor duurzaam odereme Vooraf Oze missie, kerwaarde e waardegebode gedragige: basis va os duurzaam odereme Idaver is ee waardegedreve orgaisatie. Idaver

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030. Systeemintegratie en de rol van energieopslag

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030. Systeemintegratie en de rol van energieopslag ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 Systeemitegratie e de rol va eergieopslag INHOUDSOPGAVE Ileidig Aapak project Dieste die geleverd kue worde met eergieopslag systeme Scearioaalyse e ecoomische aalyse

Nadere informatie

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 Systeemitegratie e de rol va eergieopslag CONTACT DETAILS DNV GL Utrechtseweg 310, 6812 AR Arhem Postbus 9035, 6800 ET Arhem Nederlad T +31 26 356 9111 F +31 26 443 4025

Nadere informatie

BU ERNST &YOUNG. tl n. Ll u n. [j l.\ [J n [J ;] IJ IJ. Illll""' VERTROUWELIJK De Raad van de gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN

BU ERNST &YOUNG. tl n. Ll u n. [j l.\ [J n [J ;] IJ IJ. Illll' VERTROUWELIJK De Raad van de gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN [1 ] Jl "1 1 I 3 a tl Illll""' VERTROUWELIJK De Raad va de gemeete Nijmege Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN BU ERNST &YOUNG Erst & Youg Accoutats LLP Meader 861 6825 MH Arhem Postbus 30116 6803 AC Arhem Tel.:

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

Naam bestuur: NISCODE bestuur: 43010. Adres bestuur: Marktstraat 7. Secretaris: Financieel beheerder: Gemeentebestuur Maldegem.

Naam bestuur: NISCODE bestuur: 43010. Adres bestuur: Marktstraat 7. Secretaris: Financieel beheerder: Gemeentebestuur Maldegem. Naam bestuur: emeetebestuur Maldegem NISCOD bestuur: 43010 Adres bestuur: Marktstraat 7 9990 Maldegem Secretaris: Fiacieel beheerder: Tijs Va Vyckt Isabelle Dombret emeete Maldegem Strategische meerjareplaig

Nadere informatie

Meedoen door taal. Uitvoeringsprogramma Inburgering en Educatie (2007 2010) Gemeente Rotterdam

Meedoen door taal. Uitvoeringsprogramma Inburgering en Educatie (2007 2010) Gemeente Rotterdam Meedoe door taal Uitvoerigsprogramma Iburgerig e Educatie (2007 2010) Gemeete Rotterdam Meedoe door taal Uitvoerigsprogramma Iburgerig e Educatie (2007 2010) Gemeete Rotterdam Colofo Meedoe door taal

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 2 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2012 2011 Omzet Bruto verdiede premie Ziektekoste

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: "Translease") 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: Translease) 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten vocate FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2007 Gegeves failliet Traslease Holdig B.V. (hiera te oeme: "Traslease") Faillissemetsummer Datum uitspraak Curator R-C 07 /267 F 23 mei 2007 mr. R.M.

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Rapportage Klantenmonitor Omgevingsvergunning. Gemeente Oss

Rapportage Klantenmonitor Omgevingsvergunning. Gemeente Oss Rapportage Klatemoitor Omgevigsverguig Gemeete Oss Rapportageperiode: Q4 2006 - Q3 2007 Deze rapportage is opgesteld door PricewaterhouseCoopers i samewerkig met i-lik2. PricewaterhouseCoopers Mario Schepers

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

Young Potential Program

Young Potential Program Ee kickstart voor joge wolve Youg Potetial Program Start op 4 ovember 2014, Berchem Ufold your potetial www.kluweropleidige.be Startschot voor uw maagers va morge Ee succesvolle orgaisatie heeft oog voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2013 Stichting PRO 2

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2013 Stichting PRO 2 Jaarverslag 2013 Ihoudsopgave 1. Kercifers... 4 1.1. Rechteopbregste... 6 1.2. Repartitie... 6 1.3. Te verdele rechte... 6 1.4. Exploitatierekeig... 6 1.5. Kegetalle... 6 2. Bestuursverslag... 7 3. Begrotig

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28.

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28. PUBAS, ee verieuwd systeem voor arbeidsbegrotig I: Agro Iformatica 4 (oktober 999), p. 25 28. Aet Vik, tel. 037-476452 Gerrit Kroeze, tel. 037-476459 Istituut voor Milieu- e Agritechiek, Cluster Systeemkude

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Cliet Logo Crowdfudig Ee ieuw fiacierigsmodel voor start-ups? Ileidig Olags werd de restauratie

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

evaluatie in de goede toon

evaluatie in de goede toon P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester Hadreikig evaluatiegesprek gemeeteraad e burgemeester evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester P R

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen Software As A Service voor optimaal cotaier beheer eevoudige oplossige voor complexe processe Otwikkele is vooruitzie De (olie) webportal WiCosyst WMS is ee totaaloplossig voor het behere va odergrodse

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Prospectus Meewid paraplufods & Aavulled prospectus Subfods Zeewid 1 Datum 28 juli 2014 Beheerder: Seawid Capital Parters B.V. Bewaarder: SGG Depositary B.V.

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

Boomkwekerij en klimaatverandering

Boomkwekerij en klimaatverandering Boomkwekerij e klimaatveraderig Voldoede e schoo gietwater iet vazelfspreked Bijzoder gebied, bijzodere teelt Boskoop e omgevig is i vele opzichte ee markat gebied. Vaaf 1200 is het vee i lage, smalle

Nadere informatie

ZUIVEREN EN HERGEBRUIK. Het water dat we in onze productievestigingen gebruiken, wordt gezuiverd voordat we het teruggeven aan de natuur.

ZUIVEREN EN HERGEBRUIK. Het water dat we in onze productievestigingen gebruiken, wordt gezuiverd voordat we het teruggeven aan de natuur. Water is éé va de meest kostbare grodstoffe é het belagrijkste igrediët i oze producte. Bovedie gebruike we het tijdes oze productieprocesse om te koele, te wasse e te spoele. Logisch dus dat Coca-Cola

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

WAI-NOT. Stefan Agten en Gaby Thierry (secretariaat@wai-not.org) Auteur van deze beschrijvende fiche : Eric Beke E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1

WAI-NOT. Stefan Agten en Gaby Thierry (secretariaat@wai-not.org) Auteur van deze beschrijvende fiche : Eric Beke E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1 E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1 WAI-NOT Titel : Bestaat uit : WAI-NOT iterettools voor kidere e jogere met verstadelijke beperkige (website met educatieve e (re)creatieve elemete, speciale e-mailcliet,...)

Nadere informatie

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector Expertbrief ICT-Sourcig i de Publieke Sector Het make va de juiste keuze(s) i de jugle die sourcig heet i collaboratio with Isert parter logo Ihoudsopgave Ileidig 1 Treds e otwikkelige 02 1.1 Treds 02

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ PC SBO De Sleutel Plaats : Vroomshoop BRIN-ummer : 01KZ Arragemetsummer : 77559 Oderzoek uitgevoerd op : 26 ovember 2009 Rapport

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder.

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder. Het oderhoud Het oderhoud Elke woig heeft oderhoud odig. Wie precies welk oderhoud uitvoert leest u i deze folder. Wat doet ProWoe? Groot oderhoud Reovatie e groot oderhoud bregt veel overlast voor u met

Nadere informatie

Committee / Commission AFET. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Maria MUÑIZ DE URQUIZA

Committee / Commission AFET. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Maria MUÑIZ DE URQUIZA Committee / Commissio AFET Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Maria MUÑIZ DE URQUIZA NL NL Otwerpamedemet 5088 === AFET/5088 === igedied door Adrew

Nadere informatie