Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016"

Transcriptie

1 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Deeltijd

2 1 Bijlage cursusbeschrijvingen 2

3 Titel Opleidingsvarian t Afstudeerprogramma Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APA-DAP Cursusnaam Afstudeerprogramma 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Program 1.4 Aantal EC's 30 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: RMAJ Rouwette (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per In welke ken de werkvorm Individuele begeleiding verplicht 3 maal per 180 minuten bij aanvangs JAAR: JAAR Intervisie verplicht 2 maal per 240 minuten bij aanvangs JAAR: JAAR Supervisie verplicht 2 maal per 240 minuten bij aanvangs JAAR: JAAR Plenair werkoverleg 1 maal per 120 minuten bij aanvangs JAAR: JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaa l Minimu m cijfer Weging (afgerond op hele procenten ) Aantal keren dat een toets aangebode n in een collegejaar In welke ken de toets Afstudeer-en verantwoordingsversla g 5, bij aanvangs JAAR: 1. JAAR 2. JAAR Eindgesprek 5, bij aanvangs JAAR: 1. JAAR 2. JAAR 3

4 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De opleiding HRM (Human Resource Management) leidt studenten op tot HRM-professionals, die in staat zijn als beginnend beroepsbeoefenaar in de beroepspraktijk te functioneren om zich daarna verder in hun beroep te ontwikkelen. Het doel van het afstudeerprogramma is dat de student in de praktijk, door het uitvoeren van een individuele afstudeeropdracht, laat zien dat hij kan functioneren op eindniveau hbo bachelor HRM. Het afstudeerprogramma is een zorgvuldig doordacht evenwichtig programma dat informatie oplevert over het professionele denken en handelen van de student. De afstudeeropdracht kan uitgevoerd worden op alle werkterreinen van HRM, maar de student moet daarbij wel minimaal de volgende kerntaken (LOOHRM, 2012) aantoonbaar op HBOeindniveau hebben uitgevoerd: Uit het kerntaken cluster: Professionele ontwikkeling Kerntaak 6: De hr-professional adviseert het management over hr- activiteiten op een zodanige wijze dat (primaire) processen binnen de organisatie geoptimaliseerd worden; daarbij formuleert hij meetbare hr-doelstellingen, assisteert het management bij de uitvoering van de activiteiten, evalueert deze en relateert de uitkomsten aan de organisatie-uitkomsten/resultaten. Kerntaak 11: De hr-professional is een reflective practioner met oog voor het belang van corporate governance en ethiek. Hij heeft een kritische en onderzoekende houding ten opzichte van de eigen beroepspraktijk en hij is in staat om sturing te geven aan zijn eigen ontwikkeling en die van zijn omgeving en om het transitieproces naar concrete actie in gang te zetten. Uit het kerntaken cluster: Onderzoeks- en advies vaardigheden Kerntaak 3: De hr-professional adviseert het management over de inhoud en aanpak van de hr-werkterreinen, de interne en externe arbeidsverhoudingen, organisatieontwikkeling, organisatieontwerp, taakontwerp en de daaruit voortkomende implementatievraagstukken. Kerntaak 10: De hr-professional levert door middel van het (zelfstandig) uitvoeren dan wel het beoordelen of begeleiden van praktijkgericht onderzoek een bijdrage aan de verbetering en innovatie van zijn organisatie en de beroepspraktijk. En 1 vrij te kiezen kerntaak uit het kerntaken cluster: Kennislijn/ Body of Knowledge Kerntaak 2: De hr-professional is verantwoordelijk voor de informatievoorziening op het gebied van human resource management; geeft gevraagd en ongevraagd informatie aan de diverse stakeholders binnen en buiten de organisatie op het terrein van human resource management, richt daarvoor hr-informatiesystemen in en beheert deze. Kerntaak 4: De hr-professional ontwikkelt activiteiten op het terrein van interne- en externe-arbeidsmarkttransities, voert deze uit, evalueert deze en stelt ze zo nodig bij. Kerntaak 5: De hr-professional ontwikkelt activiteiten op het terrein van competentie ontwikkeling en talentmanagement, loopbaanontwikkeling en loopbaanbegeleiding, op medewerker - en organisatieniveau, voert deze uit, evalueert deze en stelt ze zo nodig bij. Kerntaak 7: De hr-professional maakt financiële verkenningen, berekeningen en kostenbatenanalyses op de hr- werkterreinen, maakt hierbij gebruik van ken- en stuurgetallen en rapporteert daarover aan het management Kerntaak 8: De hr-professional anticipeert en reageert op ontwikkelingen in organisatiestrategie en organisatiecultuur, en vertaalt strategie- en cultuurveranderingen naar hr-werkterreinen en -uitvoeringspraktijken. 2.2 Cursus inhoud In de afstudeerfase tonen studenten aan dat zij beschikken over de startkwalificaties van een beginnend HR-professional. Als aankomend adviseur moeten zij in staat zijn een adviesvraag uit de complexe praktijk methodisch te beantwoorden, om zo tot een effectieve oplossing te komen voor de opdrachtgever, passend bij de context van de organisatie. Dit houdt in dat: - de student in staat is de volgende onderdelen van een adviesproces succesvol te kunnen uitvoeren; Het kunnen plaatsen van een adviesvraag in de context van de organisatie Het kunnen herleiden en problematiseren van de adviesvraag in termen van een HRM-vraagstuk 4

5 Het formuleren van een passende onderzoeksvraag Het bepalen en uitvoeren van een geschikte onderzoeksmethode om het vraagstuk verantwoord te kunnen analyseren (kwalitatief en eventueel kwantitatief onderzoek, bedrijfsdocumentatie, literatuurstudie) Het maken van een consistente analyse van de uitkomsten en het trekken van gerechtvaardigde conclusies uit het onderzoek Het doen van praktisch haalbare aanbevelingen voor de organisatie, waarbij (eventueel) aandacht besteed aan het implementatietraject. Het afstudeerprogramma bestaat uit 3 onderdelen: 1. Een voor de opdrachtgever bestemde adviesnota, waarin op basis van de uitkomsten van het praktijkonderzoek een advies gegeven voor verbetering en innovatie van de organisatie (betreffende het HR-thema dat onderzocht is), en/of een concreet eindproduct gepresenteerd, vergezeld van een voorstel voor de implementatie van het advies of het eindproduct. 2. Een verantwoordingsverslag, bestaande uit 2 delen: (1) de verantwoording voor en reflectie op de aanpak in de adviesopdracht; (2) een reflectie op de eigen rol en professionele ontwikkeling tijdens de opdracht. 3. Een eindgesprek. In de adviesnota en in het verantwoordingsverslag heeft de student schriftelijk laten zien een beroepsbekwame HR-professional te zijn. Echter, een HRprofessional moet ook in staat zijn om in interactie met mensen zichzelf en het advies te kunnen presenteren en te verdedigen. De individuele adviesopdracht dan ook afgesloten met een eindgesprek. De inhoud van het eindgesprek zal nog nader worden bepaald en is terug te vinden in de studiehandleiding. Zie de studiehandleiding en het inleverprotocol van de cursus voor de vastgestelde inlevermomenten van de reguliere kans en de herkansing. 2.3 Ingangseisen Veronderstelde voorkennis: Om deel te kunnen nemen aan het eindgesprek moet de student alle overige cursussen uit het examenprogramma hebben behaald. 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Ja, zie materiaal) 2.5 Workload Contactduur (uren): 13 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 826 Totaal (uren) 840 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (30) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 5

6 Titel Opleidingsvariant Maatwerk in arbeidsrelaties Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APA-DKC Cursusnaam Arbeidsrelaties in veranderende context 1.3 Cursusnaam in Engels Customizing employment relationships 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: P Veltink (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per In welke ken de werkvorm Intervisie 6 maal per 360 minuten bij aanvangs 3: 3 Introductiecollege verplicht 1 maal per 120 minuten bij aanvangs 3: 3 Werkcollege 3 maal per 180 minuten bij aanvangs 3: 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets aangeboden in een collegejaar In welke ken de toets Diverse opdrachten 5, bij aanvangs 3: Toelichting bij toets Diverse opdrachten: Leerwegonafhankelijke toetsing is mogelijk. De toets vindt plaats in periode C. De herkansing vindt plaats in periode D 6

7 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel 1. De student kan meerdere kenmerkende eigenschappen van individuele arbeidsrelaties in een eigen praktijkorganisatie beschrijven en deze vergelijken met andere arbeidsrelaties. 2. De student kan een analyse maken van de interne arbeidsverhoudingen en de regulering van de arbeidsrelaties in de eigen praktijkorganisatie. 3. A. De student kan de voor de eigen organisatie relevante partijen en regelingen binnen het gebouw van de arbeidsverhoudingen beschrijven en analyseren welke invloed de institutionele context en de daar ontstane regelingen hebben op de vormgeving van de arbeidsrelaties binnen de eigen praktijkorganisatie. B. De student kan analyseren welke invloed de transitionele arbeidsmarkt of andere ontwikkelingen in de product/marktcontext hebben op de vormgeving van de arbeidsrelaties binnen de eigen organisatie. 4. De student kan bij de analyses op niveau 1, 2, en 3 aangeven welke veranderingen daarbij momenteel plaatsvinden en welke toekomstige ontwikkelingen de student verwacht. De student kan deze veranderingen vertalen naar de wenselijke kenmerken van de huidige en toekomstige arbeidsrelaties binnen de eigen praktijkorganisatie. Na afronding van de cursus kan de student deze analyses onafhankelijk toepassen. De student voert de analyses uit in een complexe situatie, te weten de eigen organisatie binnen een veranderende context. 2.2 Cursus inhoud Tijdens de cursus zullen studenten zelfstandig met behulp van een digitale leeromgeving individueel te kennis vergaren van 1) de kenmerken die bepalend zijn voor de arbeidsrelatie die de individuele medewerker met de organisatie is aangegaan; 2) de organisatiekenmerken en keuzes die van invloed zijn op regulering van arbeidsrelaties binnen de organisatie en 3) contextfactoren invloed uitoefenen op de regulering van de arbeidsrelaties binnen organisaties. Als eindresultaat toont de student aan dat hij met behulp van relevante theorie de kenmerkende aspecten van de arbeidsrelaties binnen de eigen organisatie en in context kan beschrijven en analyseren. In deze analyse in ieder geval ingegaan op de aspecten duurzame inzetbaarheid en de balans tussen flexibiliteit en zekerheid. Studenten worden uitgenodigd om de beschrijvingen van de eigen organisaties binnen het leerteam onderling te vergelijken zodat er inzicht ontstaat in de kenmerkende aspecten de arbeidsrelaties van de eigen organisatie in context. Studenten kunnen de werkbijeenkomsten gebruiken om hun beschrijving en analyse te verbeteren door de conceptproducten met leerteamleden te bespreken en vragen te stellen aan de begeleidend docent. De digitale leeromgeving kan door de studenten gebruikt worden om aanvullend theoretisch materiaal te plaatsen, elkaar en de docent vragen te stellen en individuele kennis te toetsen. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Ja, zie materiaal) 2.5 Workload Contactduur (uren): 11 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 127 7

8 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 8

9 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie/HRA Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APA-DKC Cursusnaam Bedrijfseconomie/HRA 1.3 Cursusnaam in Engels Business economics/hra 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd J van Andel (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per In welke ken de werkvorm Nabespreking tentamen 1 maal per 60 minuten bij aanvangs 1: 2 Werkcollege 7 maal per 420 minuten bij aanvangs 1: 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets aangeboden in een collegejaar In welke ken de toets MC toets 5, bij aanvangs 1: Toelichting bij toets MC toets: De toets vindt plaats in periode A. De herkansing vindt plaats in periode B. 9

10 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel - De student kent en begrijpt onderdelen van management en financial accounting in relatie tot het veld van HRM. Daarnaast worden onderwerpen vanuit Human Resource Accounting (HRA) aangeboden. - De student kan bijvoorbeeld de belangrijkste bedrijfseconomische stukken van een bedrijf (balans, winst- en verliesrekening en maand/kwartaalvoortgangsrapportages) lezen en berekeningen uitvoeren. Human resource accounting (HRA): - De student kan de (ontwikkeling in de) belangrijkste financiële HRM-gegevens in relatie tot de bedrijfseconomische gegevens interpreteren. - De student kan kosten en baten berekenen van HR-beleid en de HR-afdeling van een casus organisatie. - De student kan uit geautomatiseerde gegevensbronnen, zoals Excel, conclusies trekken in relatie tot HRM-vraagstukken. - De student kan de belangrijkste HRM-ken- en stuurgetallen benoemen en berekenen. - De student kan een HR-(jaar)verslag interpreteren, kan gebruik maken van ken- en stuurgetallen en conclusies en aanbevelingen opstellen. 2.2 Cursus inhoud Een bedrijf of organisatie werkt over het algemeen in een managementcyclus van plannen maken; uitvoeren en vervolgens kijken of de plannen gerealiseerd zijn. Vaak worden hiervoor kengetallen (de huidige situatie) en stuurgetallen (de wenselijke of streefsituatie) gebruikt. Voor directies, managers en leidinggevenden is deze gang van zaken dagelijkse werkelijkheid. Zij hebben te maken met jaarrekeningen en begrotingen, plannen en managementrapportages, die hen sturen in hun handelen. Voor een HRM er, die deze leidinggevenden ondersteunt, is het essentieel om begrip te hebben van deze onderwerpen. Doel van de cursus HRM in Cijfers is dat studenten gesprekspartner zijn voor het management en de daarbij behorende financiële en niet financiële ken- en stuurgetallen over het bedrijf, haar personeel en human resource management kunnen gebruiken. Daarbij kunnen studenten vanuit de financiële kant kijken naar het HR-domein. Studenten maken zich deze materie eigen door middel van voorbereiden van en participeren in hoor/werkcolleges en via zelfstudie. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Boek (verplicht): Putte, van der, C. en Rienstra, F. Principes van bedrijfseconomie (laatste druk), Amsterdam: Pearson Benelux. ISBN Diversen (verplicht): divers materiaal op SharePoint 2.5 Workload Contactduur (uren): 8 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 130 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd. 10

11 2.7 URL cursussite 11

12 Titel Opleidingsvariant Begeleide praktijktijd Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APA-DBPT Cursusnaam Begeleide praktijktijd 1.3 Cursusnaam in Engels Supervision of practical work 1.4 Aantal EC's 20 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon HM Hokke (tel. 9607) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per In welke ken de werkvorm Intervisiebijeenkomst 2 maal per 240 minuten bij aanvangs JAAR: JAAR Introductiecollege 1 maal per 180 minuten bij aanvangs JAAR: JAAR Werkcollege 2 leergroepbijeenkomst 1 maal per 180 minuten bij aanvangs JAAR: JAAR Werkcollege: themabijeenkomst verplicht 1 maal per 180 minuten bij aanvangs JAAR: JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets aangeboden in een collegejaar In welke ken de toets Verslag 5, bij aanvangs JAAR: 1. JAAR 2. JAAR 12

13 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Zie voor de beschrijving de inhoud. De werkende professional kan HRM-beroepsproblemen individueel schriftelijk benoemen en problematiseren. De werkende professional kan in een groep de beroepsproblemen in interactie met werkende professionals mondeling benoemen en problematiseren. De werkende professional ontwikkelt een kritische houding ten aanzien van zijn eigen inbreng en de inbreng van andere werkende professionals De werkende professional ontwikkelt beroepsproducten en beroepshandelingen m.b.t. de vereiste taakgebieden, op het vereiste niveau (BPT niveau 3) De werkende professional ontwikkelt benodigde competenties waarmee de beroepsproducten en -handelingen op het vereiste niveau kunnen worden uitgevoerd. 2.2 Cursus inhoud Studenten werken in BPT aan hun verdere ontwikkeling als beroepsprofessional. Voortbouwend op het ontwikkelingsportfolio dat in de eerste twee studiejaren is ontwikkeld, voeren de studenten beroepshandelingen uit en ontwikkelen beroepsproducten in hun eigen praktijk. Daarbij tonen ze aan dat ze m.b.t. deze beroepsproducten en -handelingen én de daarbij behorende persoonlijke competenties, het niveau 3 (analyseren en adviseren) hebben bereikt. De bewijsstukken worden in het portfolio opgenomen. De student werkt individueel, maar brengt in thema-, leergroep- en intervisiebijeenkomsten HRM-beroepsproblemen ter bespreking en verdieping in. Tijdens BPT met wat meer afstand gekeken naar het werk dat de student verricht en aandacht geschonken aan de werkwijze en eventuele werkproblemen van de werkende professional. Met verslaglegging, bespreking, reflectie en door middel van vergelijking en uitwisseling met de andere studenten, kijkt de student naar het eigen gedrag en zoekt naar verbetering en ontwikkeling. onderwerpen die in de leergroep behandeld worden, zijn vertrouwelijk en blijven uitsluitend onder de deelnemers. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Ja, zie materiaal.) Materiaal: Boek (aanbevolen): Hendriksen, J. (2010). Intervisie bij werkproblemen. (11e druk). Amsterdam: Boom/Nelissen. ISBN , 21, Workload Contactduur (uren): 13 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 547 Totaal (uren) 560 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (20) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 13

14 Titel Beroepsgerichte ontwikkeling 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APA-DBGO Cursusnaam Beroepsgerichte ontwikkeling Cursusnaam in Engels Professional development Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: MCJ van de Poll (tel. 9700) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per In welke ken de werkvorm Kennismakingsgesprek verplicht 1 maal per 30 minuten bij aanvangs JAAR: JAAR Werkcollege 5 maal per 600 minuten bij aanvangs JAAR: JAAR Eindgesprek 1 maal per 30 minuten bij aanvangs JAAR: JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets aangeboden in een collegejaar In welke ken de toets Verslag + eindverslag 5, bij aanvangs JAAR: 1. JAAR 2. JAAR 14

15 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student is in staat een ontwikkelportfolio samen te stellen. De student is in staat zijn eigen werkplek te beschrijven De student is in staat te beschrijven wat zijn leerpotentieel in zijn huidige werkomgeving is. De student laat in het ontwikkelportfolio zien een van de drie vereiste basistaken van kerntaak 1 van het beroep, die de student in de leerlijn "Beroepsgerichte Ontwikkeling jaar 1" moet opleveren, te beheersen op propedeuse niveau. De student levert hiervoor bewijs aan in het portfolio door middel van zelf ontwikkelde (delen van) beroepsproducten. De student laat zien een basistaak te kunnen beschrijven door middel van een STARRT structuur. STARRT staat hierbij voor Situatie, Taak, Actie, Resultaat, Reflectie en Transfer. In de reflectie toont de student aan inzicht te hebben in zijn eigen functioneren. In de transfer toont de student aan in staat te zijn een verband te leggen tussen het geleerde in de theorie en de eigen praktijk. De student is in staat te beschrijven hoe hij of zij zich gedurende de cursusperiode heeft ontwikkeld op alle 8 basistaken van kerntaak 1 van het beroep. De student is in staat twee ontwikkeldoelen te formuleren voor het opleveren van nog twee basistaken op het niveau van informeren. NB: Deze leerdoelen worden in de studiehandleiding nader toegelicht. 2.2 Cursus inhoud In de leerlijn beroepsgerichte ontwikkeling levert het praktijkleren een belangrijke bijdrage aan de beroepsontwikkeling van de werkende professional. Voor het uitoefenen van het beroep van HR-professional is het een noodzakelijke voorwaarde dat de student activiteiten en instrumenten beheerst die behoren bij de basistaken van het beroep. Dit ook wel de kern van het HRM-beroep genoemd: de student moet aantonen dat hij beroepsbekwaam is. De HR-werkterreinen zijn door de opleiding HRM uitgewerkt in het schema basistaken en niveaus. In de eerste twee studiejaren zal de student in een ontwikkelportfolio beroepsproducten verzamelen die gerelateerd zijn aan deze basistaken. In de BGOleergroepbijeenkomsten vindt een uitwisseling van praktijk- en werkproceskennis door de leergroepdeelnemers plaats: studenten delen (praktijk)kennis met elkaar en verkrijgen zodoende nieuwe (praktijk)kennis. Eind jaar 1 moet de student door middel van de cursussen beroepsgerichte ontwikkeling 1 en 2 aantonen tenminste drie van deze basistaken op het niveau van informeren te beheersen. De student maakt door het praktijkleren en de feedback die de student op zijn ontwikkelportfolio krijgt in de leergroepen en van de leergroepbegeleider ook een begin met de ontwikkeling van zijn onderzoeks- en adviesvaardigheden. Daarnaast ontwikkelt de student zich via het praktijkleren, de leergroepbijeenkomsten en door middel van individuele gesprekken met de leergroepbegeleider in zijn professionele ontwikkeling. NB: Zie verder de studiehandleiding van de cursus voor de vastgestelde inlevermomenten van de reguliere kans en de herkansing. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Ja, zie materiaal.) Materiaal: Boek (aanbevolen): Grit, S. & Grit, R. (2011). Zo Studeer je. 1e druk. Groningen: Noordhoff Uitgevers, ISBN , 17,95 15

16 2.5 Workload Contactduur (uren): 11 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 269 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 16

17 Titel Beroepsgerichte ontwikkeling 2 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APA-DBGO Cursusnaam Beroepsgerichte ontwikkeling Cursusnaam in Engels Professional development Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: MCJ van de Poll (tel. 9700) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per In welke ken de werkvorm Gesprek met begeleider verplicht 1 maal per 30 minuten bij aanvangs JAAR: JAAR Spreekuur 2 maal per 240 minuten bij aanvangs JAAR: JAAR Werkcollege 3 maal per 360 minuten bij aanvangs JAAR: JAAR Eindgesprek 1 maal per 30 minuten bij aanvangs JAAR: JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets aangeboden in een collegejaar In welke ken de toets Verslag + eindverslag 5, bij aanvangs JAAR: 1. JAAR 2. JAAR 17

18 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Leerdoelen (zie voor beschrijving van de cursus de inhoud) De student is in staat een ontwikkelportfolio samen te stellen. De student laat in het ontwikkelportfolio zien twee van de drie vereiste basistaken van kerntaak 1 van het beroep, die de student in de leerlijn "Beroepsgerichte Ontwikkeling jaar 1" moet opleveren, te beheersen op propedeuse niveau. De student levert hiervoor bewijs aan in het portfolio door middel van zelf ontwikkelde (delen van) beroepsproducten. De student laat zien de twee basistaken te kunnen beschrijven door middel van een STARRT structuur. STARRT staat hierbij voor Situatie, Taak, Actie, Resultaat, Reflectie en Transfer. In de reflectie toont de student aan inzicht te hebben in zijn eigen functioneren. In de transfer toont de student aan in staat te zijn een verband te leggen tussen het geleerde in de theorie en de eigen praktijk. De student is in staat te beschrijven hoe hij of zij zich gedurende de cursusperiode heeft ontwikkeld op alle 8 basistaken. van kerntaak 1 van het beroep. De student is in staat twee ontwikkeldoelen te formuleren met betrekking tot zijn beroepsontwikkeling en toont in het ontwikkelportfolio aan te kunnen reflecteren op de voortgang van zijn of haar ontwikkeling ten aanzien van de gestelde ontwikkeldoelen. NB: Deze leerdoelen worden in de studiehandleiding nader toegelicht. 2.2 Cursus inhoud In de leerlijn beroepsgerichte ontwikkeling levert het praktijkleren een belangrijke bijdrage aan de beroepsontwikkeling van de werkende professional. Voor het uitoefenen van het beroep van HR-professional is een noodzakelijke voorwaarde dat je de activiteiten en instrumenten beheerst die behoren bij de basistaken van het beroep. Dit ook wel de kern van het HRM-beroep genoemd: de student moet aantonen dat hij beroepsbekwaam is. De HR-werkterreinen zijn door de opleiding HRM uitgewerkt in het schema basistaken en niveaus. In de eerste twee studiejaren zal de student in een ontwikkelportfolioberoepsproducten verzamelen die gerelateerd zijn aan deze basistaken. In de BGO-leergroepbijeenkomsten vindt een uitwisseling van praktijk- en werkproceskennis door de leergroepdeelnemers plaats: studenten delen (praktijk)kennis met elkaar en verkrijgen zodoende nieuwe (praktijk)kennis. Eind jaar 1 moet de student door middel van de cursussen beroepsgerichte ontwikkeling 1 en 2 aantonen tenminste 3 van deze basistaken op het niveau van informeren te beheersen. De student maakt door het praktijkleren en de feedback die de student op zijn ontwikkelportfolio krijgt in de leergroepen en van de leergroepbegeleider ook een begin met de ontwikkeling van zijn onderzoeks- en adviesvaardigheden. Daarnaast ontwikkelt de student zich via het praktijkleren, de leergroepbijeenkomsten en door middel van individuele gesprekken met de leergroepbegeleider in zijn professionele ontwikkeling. NB: Zie verder de studiehandleiding van de cursus voor de vastgestelde inlevermomenten van de reguliere kans en de herkansing. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Ja, zie materiaal.) Materiaal: Boek (aanbevolen): Grit, S. & Grit, R. (2011). Zo Studeer je. 1e druk. Groningen: Noordhoff Uitgevers, ISBN , 17, Workload Contactduur (uren): 11 Toetsduur (uren): niet geregistreerd 18

19 Zelfstudie (uren): 269 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 19

20 Titel Beroepsgerichte ontwikkeling 3 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APA-DBGO Cursusnaam Beroepsgerichte ontwikkeling Cursusnaam in Engels Professional development Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: CJ Thuijsman (tel. 9226) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per In welke ken de werkvorm Spreekuur 2 maal per 240 minuten bij aanvangs JAAR: JAAR Werkcollege 1 maal per 120 minuten bij aanvangs JAAR: JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 274 Toelichting bij werkvorm Werkcollege: Je geacht aanwezig te zijn. Zie de studiehandleiding voor meer informatie Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets aangeboden in een collegejaar In welke ken de toets Portfolio 5, bij aanvangs JAAR: 1. JAAR 2. JAAR 20

21 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Zie voor de beschrijving de inhoud. De student levert bewijzen aan van de beheersing van ten minste 3 van de 8 basistaken van kerntaak 1 van het beroep op het vereiste niveau. De student laat zijn ontwikkeling zien in het ontwikkelportfolio en toont aan de transfer te kunnen maken en beschrijven van de leerresultaten uit de opleiding naar de eigen werkpraktijk en vice versa. 2.2 Cursus inhoud In de leerlijn beroepsgerichte ontwikkeling levert het praktijkleren een belangrijke bijdrage aan de beroepsontwikkeling van de werkende professional. Voor het uitoefenen van het beroep van HR-professional is een noodzakelijke voorwaarde dat je de activiteiten en instrumenten beheerst die behoren bij de basistaken van het beroep. Dit ook wel de kern van het HRM-beroep genoemd: de student moet aantonen dat hij beroepsbekwaam is. De HR-werkterreinen zijn door de opleiding HRM uitgewerkt in het schema basistaken en niveaus. In de BGO-leergroepbijeenkomsten vindt een uitwisseling van praktijk- en werkproceskennis door de leergroepdeelnemers plaats: studenten delen (praktijk)kennis met elkaar en verkrijgen zodoende nieuwe (praktijk)kennis. In de eerste twee studiejaren zal de student in een ontwikkelportfolio beroepsproducten verzamelen die gerelateerd zijn aan de basistaken. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 6 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 274 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen 2.7 URL cursussite 21

22 Titel Beroepsgerichte ontwikkeling 4 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APA-DBGO Cursusnaam Beroepsgerichte ontwikkeling Cursusnaam in Engels Professional development Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: CJ Thuijsman (tel. 9226) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per In welke ken de werkvorm Individuele begeleiding verplicht 1 maal per 30 minuten bij aanvangs JAAR: JAAR Spreekuur 1 maal per 120 minuten bij aanvangs JAAR: JAAR Werkcollege 1 maal per 120 minuten bij aanvangs JAAR: JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets aangeboden in een collegejaar In welke ken de toets Portfolio 5, bij aanvangs JAAR: 1. JAAR 2. JAAR 22

23 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student levert bewijzen aan van de beheersing van de 3 van de 8 basistaken (uiteraard niet zijnde de reeds bij BGO3 beschreven taken) van kerntaak 1 op het vereiste niveau "uitvoeren". De student laat zijn ontwikkeling zien in het ontwikkelportfolio en toont aan de transfer te kunnen maken en beschrijven van de leerresultaten uit de opleiding naar de eigen werkpraktijk en vice versa. 2.2 Cursus inhoud In de leerlijn beroepsgerichte ontwikkeling levert het praktijkleren een belangrijke bijdrage aan de beroepsontwikkeling van de werkende professional. Voor het uitoefenen van het beroep van HR-professional is een noodzakelijke voorwaarde dat je de activiteiten en instrumenten beheerst die behoren bij de basistaken van het beroep. Dit ook wel de kern van het HRM-beroep genoemd: de student moet aantonen dat hij beroepsbekwaam is. De HRwerkterreinen zijn door de opleiding HRM uitgewerkt in het schema basistaken en niveaus. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 5 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 275 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 23

24 Titel Opleidingsvariant De effectiviteit van HRM en HRD Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APA-DIO Cursusnaam De effectiviteit van HRM en HRD 1.3 Cursusnaam in Engels HRM and HRD effectiveness 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd RMAJ Rouwette (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per In welke ken de werkvorm Hoorcollege 2 maal per 240 minuten bij aanvangs 1: 1, 2 Training verplicht 2 maal per 720 minuten bij aanvangs 1: 1, 2 Werkcollege 1 maal per 360 minuten bij aanvangs 1: 1, 2 Werkgroepen en spreekuur verplicht 5 maal per 1200 minuten bij aanvangs 1: 1, 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 237 Toelichting bij werkvorm Hoorcollege: Je geacht aanwezig te zijn. Zie de studiehandleiding voor meer informatie. Toelichting bij werkvorm Training: Je geacht aanwezig te zijn. Zie de studiehandleiding voor meer informatie. Toelichting bij werkvorm Werkcollege: Je geacht aanwezig te zijn. Zie de studiehandleiding voor meer informatie Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets aangeboden in een collegejaar In welke ken de toets Presentatie 5, bij aanvangs 1: Rapport 5, bij aanvangs 1: 24

25 Strategyscan 5, bij aanvangs 1: Toelichting bij toets Presentatie: De toets vindt plaats in periode C. De herkansing vindt plaats in periode D. Toelichting bij toets Rapport: De toets vindt plaats in periode C. De herkansing vindt plaats in periode D Toelichting bij toets Strategyscan: De toets vindt plaats in periode A. De herkansing vindt plaats in periode B 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student kan de in- en externe context van de organisatie in relatie tot de bedrijfsdoelstellingen analyseren. De student kan HR-resultaten, bedrijfsdoelstellingen en de HR-activiteiten analyseren. De student kan de Strategy-scan en de daaraan onderliggende theoretische concepten toepassen. De student kan op basis van de uitkomsten van deze analyse, een onderbouwd oordeel vormen over de effectiviteit en de consistentie van de HR-activiteiten, de samenhang en synergie daartussen. De student kan voorstellen doen aan opdrachtgever (MT) voor verbetering van de effectiviteit van de HR-beleid en instrumenten, en de effectiviteit van het adviesproces. De student kan voorstellen uitwerken naar implementatiestrategie (waaronder een evaluatieplan). De student kan advies presenteren aan de opdrachtgever en MT (omgaan met weerstand, juiste rol als adviseur, adviseren m.b.t. groepen) 2.2 Cursus inhoud In deze Integrale Opdracht onderzoeken en analyseren studenten in een groep de effectiviteit van de HRM- en HRD-functie in de eigen organisatie (of in een organisatie waar leerpotentieel voor deze opdracht aanwezig is). Werkt het HRM- en HRD-beleid zoals het is bedoeld? Op welke onderdelen daarvan kan de effectiviteit worden verbeterd? Op basis van deze analyse doen de studenten individueel aanbevelingen ter verbetering van de effectiviteit. Daarbij rekening gehouden met de context van de organisatie en de HRfunctie en de theorie over de effectiviteit van HRM. De studenten vervullen de rol van HRadviseur en passen ook hun kennis en vaardigheden op het terrein van Adviseren nadrukkelijk toe. Hun aanbevelingen verwerken de studenten (opnieuw in groepsverband) in een eindadviesgesprek met hun opdrachtgever. In een simulatie van dit adviesgesprek (met een fictieve opdrachtgever) adviseren de studenten over hun aanbevelingen als volwaardig HRadviseurs, waarbij zij beoordeeld zullen worden door de docent en de medestudenten. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Ja, zie materiaal.) Materiaal: Boek (verplicht): Boselie, P. (2014, second edition). Strategic Human Resource Management: A balanced approach. Londen: McGraw-Hill. ISBN: Boek (verplicht): Block, P. (2010). Feilloos adviseren. (3e druk). Den Haag: Academic Service.ISBN , 45,50 Diversen (aanbevolen): Hand-outs m.b.t. adviesvaardigheden via SharePoint 2.5 Workload 25

26 Contactduur (uren): 42 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 237 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 26

27 Titel Opleidingsvariant Duurzame inzetbaarheid van medewerkers Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APA-DKC Cursusnaam Duurzame inzetbaarheid van medewerkers 1.3 Cursusnaam in Engels Sustainable employability of staff members 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd MJP van der Zant (tel. 9224) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per In welke ken de werkvorm Hoorcollege 7 maal per 840 minuten bij aanvangs 4: 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets aangeboden in een collegejaar In welke ken de toets MC toets 5, bij aanvangs 4: Toelichting bij toets MC toets: Leerwegonafhankelijke toetsing is mogelijk. De toets vindt plaats in periode D. De herkansing vindt plaats in periode D2 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student kan het begrip duurzame inzetbaarheid in een brede maatschappelijke context plaatsen. De student heeft inzicht in de samenhang tussen de verschillende deelgebieden van duurzame inzetbaarheid: gezondheid &vitaliteit, flexibiliteit, cultuur & leiderschap en mobiliteit. De student heeft inzicht in de verschillende modellen op het gebied van belasting en belastbaarheid (arbeid en gezondheid) die in de voorgeschreven literatuur worden behandeld. De student heeft kennis van de instrumenten om de balans tussen belasting en belastbaarheid in kaart te brengen (WEBA-analyse) en te optimaliseren (re-integratie en preventie). 27

28 De student heeft basiskennis van de theorie omtrent opleiden en leren in organisaties en kan de koppeling maken met duurzame inzetbaarheid. De student heeft inzicht in het doel van talentmanagement; en kan de samenhang met andere HR-instrumenten en organisatiedoelstellingen beschrijven. De student heeft inzicht in het belang van loopbaanmanagement en Management Development (MD) vanuit individueel- en organisatieperspectief, en heeft inzicht in de verschillende loopbaantheorieën, de verschillende loopbaanfasen, de vormen voor loopbaanbeleid en de instrumenten voor loopbaanontwikkeling en Management Development (MD). 2.2 Cursus inhoud De wereld om ons heen is continu in verandering. Soms lijkt het wel dat verandering de enige zekerheid is. Ontwikkelingen als internationalisering, individualisering, vergrijzing, flexibilisering en digitalisering zijn aan de orde van de dag. Een belangrijke vraag hierbij is hoe kunnen organisaties, individuen en de maatschappij als geheel inspelen op deze ontwikkelingen, zodat er nu en in de toekomst genoeg welvaart is voor iedereen. Dit vergt aanpassingsvermogen. Was vroeger nog het idee dat een goede beroepsopleiding voldoende was voor een levenslange loopbaan, tegenwoordig is de gedachte dat leren gedurende het gehele werkzame leven onvermijdelijk is. Ook worden we met z n allen steeds ouder en werken we langer door. Dit kan alleen maar wanneer werknemers gezond genoeg zijn om te werken en een organisatie gezond genoeg is om in te werken. Oftewel een optimale balans tussen belasting en belastbaarheid is essentieel voor duurzame inzetbaarheid. Bovendien moeten medewerkers flexibel genoeg zijn, zodat zij in kunnen spelen op veranderingen van takenpakket en organisatiewijzigingen. Om dit te bereiken, is er continu aandacht nodig voor het ontwikkelen van competenties van medewerkers (in alle leeftijdsfasen) en een gedegen loopbaanbeleid. Dit geldt zowel voor medewerkers in loondienst als voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP ers). Binnen het HR-werkveld houdt de HRD-professional zich met name bezig met het organiseren van het leren, ontwikkelen en opleiden van medewerkers. Bij deze cursus verdiept de student zich in het thema duurzame inzetbaarheid. Om antwoord te geven op de hierboven geschetste problematiek heeft de HR-professional een aantal instrumenten ter beschikking rondom duurzame inzetbaarheid. Deze instrumenten liggen op het gebied van: 1) gezondheid & vitaliteit 2) flexibiliteit (o.a. opleidingsbeleid en talentmanagement) en 3) mobiliteit (o.a. loopbaanmanagement en management development). 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Ja, zie materiaal.) Boek (verplicht) : Kluijtmans, F. (2014). Leerboek HRM. Groningen: Noordhoff Uitgevers. ISBN , 58,00 (in periode A aangeschaft). Boek (verplicht): Paffen, M.J.A. (2013) (= heruitgave van 2007), Loopbaanmanagement: leidraad voor individu en organisatie, Vakmedianet, ISBN: , 49,50. Diversen (verplicht): Artikelen en collegesheets (SharePoint) 2.5 Workload Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 124 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 28

29 29

30 Titel Opleidingsvariant HR Business Impact Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APA-DPLP Cursusnaam HR Business Impact 1.3 Cursusnaam in Engels HR Business Impact 1.4 Aantal EC's 15 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd HHAJM Verbruggen (tel (ni) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per In welke ken de werkvorm Game-HR topics- Personal development lab 4 maal per 3360 minuten bij aanvangs 1: 1, 2 Supervisie met leerteam o.b.v. mentor 4 maal per 960 minuten bij aanvangs 1: 1, 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets aangeboden in een collegejaar In welke ken de toets Assessment - Business proposition 5, bij aanvangs 1: Assessment - Presentatie HR team 5, bij aanvangs 1: Beroepsproduct 5, bij aanvangs 1: Toelichting bij toets Assessment - Business proposition: De toets vindt plaats in periode B. De herkansing vindt plaats in periode C. Toelichting bij toets Assessment - Presentatie HR team: De toets vindt plaats in periode B. De herkansing vindt plaats in periode C. 30

31 Toelichting bij toets Beroepsproduct: De toets vindt plaats in periode B. De herkansing vindt plaats in periode C. 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De deelnemer is in staat om op integrale/inclusieve wijze, vanuit stadiumgerichte ontwikkeling, wendbare organisatie-oplossingen aan te dragen en kan daarbij: actuele HR-kennis toepassen; innovatief denken; duurzame oplossingen ontwikkelen; een oplossing practice/evidence based onderbouwen; impact bewerkstelligen. 2.2 Cursus inhoud Deze leergang begeleidt in het leerproces bij de ontwikkeling van een goed onderbouwd implementatieplan voor een eigen gekozen authentiek organisatievraagstuk De focus ligt daarbij op aansluiting bij eisen die gesteld worden in een maatschappelijk en economisch complexe wereld. Een context waarin van HR gevraagd om ondernemerschap en het aanreiken van wendbare (agile) organisatie-oplossingen op basis van een inclusieve/integrale visie. Om dat te bereiken staan tijdens de leergang actuele HR kennis en een innovatief stadium gericht ontwikkelmodel centraal. Kernwoorden daarbij zijn: innovatie, balans tussen practice en evidence based en duurzame impact. Uiteraard zal uitgebreid aandacht worden besteed aan het daadwerkelijk invloed hebben als Strategic HR Business Partner en werkt de deelnemer ook actief aan het versterken van diens persoonlijk leiderschap. In de leergang streven we walk the talk na. De docenten/mentoren zijn experts op hun vakgebied en bieden up-to-date kennis van de laatste ontwikkelingen op gebied van organisatieontwikkeling en HR. De werkvormen in de leergang zijn resultaatgericht en sluiten aan op de laatste ontwikkelingen op gebied van onderwijs innovatie, zoals blended learning, flipping the classroom, community-learning etc. De leergang biedt volop ruimte voor persoonlijke invulling en groei. Kortom een HR leergang met impact op de business. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Ja, zie materiaal.) Materiaal: Diversen (aanbevolen): nader bekend gemaakt 2.5 Workload Contactduur (uren): 72 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 348 Totaal (uren) 420 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (15) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Titel HRD in de praktijk Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar

Bijlage cursusomschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Human Resource Management Deeltijd 2017-2018 Afstudeerprogramma Supervisie Werkcollege Onderzoeksmethode Startbijeenkomst APA-DAP-15 Afstudeerprogramma 30 European Credits

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Voltijd 2015-2016 1 Titel Opleidingsvariant Afstudeerprogramma Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Deeltijd 2014-2015 Propedeuse deeltijd Titel Beroepsgerichte ontwikkeling 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd Erratum Studiegids Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Vervanging cursusbeschrijving

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Deeltijd 2016-2017 1 Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Deeltijd 2016-2017 Titel Opleidingsvariant

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Voltijd 2014-2015 Propedeuse voltijd Titel Opleidingsvariant Collegejaar Bedrijfseconomie/HRA Voltijd 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfs stage Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Voltijd 2016-2017 1 Titel Opleidingsvariant Afstudeerprogramma Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Architectuur Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBWK-LSAFA6-07 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Architectuur 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Achtergronden en werkwijzen van A & SZ Voltijd

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2015-2016 1 Titel Opleidingsvariant Beroepsethiek HBR VT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-204-11

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Titel Opleidingsvariant P1

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerpresentatie HBR VT Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-408-11

Nadere informatie

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant P1 Verhelderen

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatiemanagement Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatiemanagement Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatiemanagement Deeltijd 2016-2017 Titel Opleidingsvariant (Media)plan Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-OMPLAN.2V-12 1.2

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 Afstudeerproject dl1&tr.prof.pres.hbrdt 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens Afstudeerproject deel 1 & training professioneel

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek Bijlage cursusomschrijvingen Journalistiek 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Advanced Research Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-ADRES.2V-14 1.2 Cursusnaam Advanced

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V4AFST-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2016 2017 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2016-2017 Achtergronden en werkwijzen van arbeid & sociale

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GHU-1.BOPP1B-14 1.2 Cursusnaam Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Achtergronden en werkwijzen van A & SZ 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bachelor International Business and Management Studies fulltime

Bachelor International Business and Management Studies fulltime Appendix Coursedescriptions Bachelor International Business and Management Studies fulltime 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Administration Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-AFSTTRAJ-13

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfskunde MER - cursusbeschrijvingen deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfskunde MER - cursusbeschrijvingen deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfskunde MER - cursusbeschrijvingen deeltijd 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Bachelor Financial Service Management voltijd

Bachelor Financial Service Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Financial Service Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant Bijlage Cursusbeschrijvingen Creatieve Therapie Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel D2 Casusanalyse Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ACTA-D2CA-11

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14 1.2 Cursusnaam CI Final Assignment 1.3 Cursusnaam in Engels CI Final Assignment

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining)

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining) Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Opleiding Juridische en JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP () JUVE1AM (Mediatheektraining) JUVE: mevrouw mr. M. le Fèbre HBO-Rechten

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Content Management Systeem Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-CONMS.1V-15 1.2 Cursusnaam Conten Management Systeem 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 D1P1 Verhelderen van

Nadere informatie

Titel Afstudeerberoepsproduct 1

Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-AFSTUD1-12 1.2 Cursusnaam Afstudeerberoepsproduct 1 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Master Zorgtraject Ontwerp

Bijlage cursusomschrijvingen. Master Zorgtraject Ontwerp Bijlage cursusomschrijvingen Master Zorgtraject Ontwerp 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 Advisering en reflec. praktijkv.en PE 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Binnenlandse Zaken Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BINBZ.1V-10 1.2 Cursusnaam Binnenlandse Zaken 1.3 Cursusnaam in Engels Internal Affairs

Nadere informatie

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 201-2016 1 Errata In hoofdstuk 1 Voorwoord dient op bladzijde 6 de tekst (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) te worden gewijzigd in (zie paragraaf 2.8.3)

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Scompany: Adviesbureau Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCAN-SCOMP-04 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd Titel vak: Praktijk 8 Kwartaal: 4 Voltijd/deeltijd: Deeltijd Studiejaar: 2 Datum versie: April 2013 ECTS: 5 Assessoren: Vakcoördinator: Caroline Zijlstra, Chris

Nadere informatie

Orientatie op geschiedenis A

Orientatie op geschiedenis A Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Orientatie op geschiedenis A 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-PGESCHA-12 1.2 Cursusnaam Oriëntatie op Geschiedenis A (oudheid middeleeuwen)

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Artikel Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASPU-V4ARTIK-09

Nadere informatie

Titel Adviseren 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016

Titel Adviseren 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Adviseren 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBME-ADV1-14 1.2 Cursusnaam Adviseren 1 1.3 Cursusnaam in Engels Consultancy 1 1.4 Aantal EC's

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Module Chirurgie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GVE-1.PAC-15 1.2 Cursusnaam Module Chirurgie 1.3 Cursusnaam in Engels Surgery 1.4 Aantal

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2...

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2015-2016 Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMH-1.D11-14 1.2 Cursusnaam Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1.3

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBFM-AFS-14 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Project

Nadere informatie

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV)

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Faculteit Economie en Management 2007/2008 Versie 1 Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Voor wie is deze minor bestemd

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bronnen en cijfers Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-BRNC.1V-12 1.2 Cursusnaam Bronnen en cijfers 1.3 Cursusnaam in Engels Research skills

Nadere informatie

Cultura y Civilización de España

Cultura y Civilización de España Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de España 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-PCULTES-12 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de España 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie