Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd"

Transcriptie

1 Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd

2 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-MFSP-M Cursusnaam Module 1: Verantwoord beslissen 1.3 Cursusnaam in Engels Course 1: Decision making 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau M (master) Werkvormen zijn er in Deeltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Deeltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: JMH Bosker (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm Leerteam (middag) verplicht 10 maal per blok 2400 minuten blok 2 blok 3 Werkcollege (hele dag) verplicht 10 maal per blok 4800 minuten blok 2 blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 158 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets Open vragen tentamen Alle toetsresultaten 5, blok 4 2. blok 5 Probleemanalyse Alle toetsresultaten 5, blok 4 2. blok 5 Reflectieverslag Alle toetsresultaten 5,5 20 4

3 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Verplichte cursus voor studenten van de Master Forensisch Sociale Professional De student: 1. blok 4 2. blok 5 1. Kan kennis over sociaal psychologische mechanismen van beslissen toepassen op beslissingen over complexe casuïstiek in de eigen werkpraktijk, en op grond daarvan voorstellen doen voor verbetering van beslisprocessen. 2. Kan de waarden, belangen en opdracht van de verschillende betrokkenen in een beslissituatie expliciteren, en een analyse maken over de invloed daarvan op de besluitvorming. Kan op grond daarvan een afweging maken over de wijze waarop de besluitvorming verbeterd kan worden. 3. Kan een analyse maken van de wijze waarop kennis over ontstaan, ontwikkeling en afbouw van delinquent gedrag gebruikt wordt bij beslissingen over risicobeheersing en verandering, kan de beperkingen of vragen daarbij benoemen op grond van lacunes in de beschikbare kennis en laten zien op welke wijze deze kennis, gecombineerd met de context waarin beslissingen moeten worden genomen, van invloed is op de beslissingen. 4. Kan practice-based en evidence-based kennis over risicobeheersing en afbouw van delinquent gedrag aan elkaar relateren en op grond daarvan een onderbouwd besluit nemen. 5. Kan een kritische analyse maken over de meerwaarde en beperkingen van risicotaxatie bij beslissingen over risicobeheersing en afbouw van delinquent gedrag in de eigen beroepspraktijk. 6. Heeft vaardigheden voor het onderzoekend vermogen vergroot: o Ontwikkelt een kritische houding ten aanzien van het eigen functioneren, de beroepspraktijk en wetenschappelijke kennis. o o Kan actuele relevante nationale en internationale literatuur vinden over een praktijkvraag. Heeft kennis gemaakt met de waarde en beperking van is van enkele veelgebruikte onderzoeksmethoden in dit kennisdomein, vanuit het perspectief van kennis ontwikkeling en de toepassing van kennis in de werkpraktijk. Ontwikkelt zijn / haar vermogen om problemen ten aanzien van beslissen en beslisprocessen in de eigen organisatie op systematische wijze beschrijven en duiden. 2.2 Cursus inhoud In module 1 van de Master Forensisch Sociale Professional staan de formele beslissingen centraal die forensisch sociaal professionals nemen bij de start en gedurende het traject dat zij met cliënten doorlopen. Deze beslissingen kunnen een aanzienlijke impact hebben op het leven en de bewegingsvrijheid van de cliënt en zijn / haar omgeving. Verschillende thema s die van belang zijn voor het verantwoord nemen van beslissingen komen in deze module aan bod. Daarbij staan steeds zowel het eigen handelen van de studenten als de werkpraktijk van collega professionals centraal. Tevens verdiepen de studenten zichzelf, via het uitvoeren van een probleemanalyse, in een zelf gekozen probleem ten aanzien van formele beslissingen in de eigen beroepspraktijk. 2.3 Ingangseisen Algemene toelatingseisen voor opleiding: - Een adequate vooropleiding op HBO of universitair niveau in het (forensisch) sociale domein. - Minimaal drie jaar aantoonbare werkervaring als forensisch sociale professional in een formeel gedwongen kader of in een kader van informele dwang en drang (zoals bemoeizorg etc). - Gedurende de opleiding een werkplek als forensisch sociale professional binnen een gedwongen kader. - De organisatie waarin student werkzaam is, faciliteert om de opleiding te volgen en gedurende de opleiding opdrachten te maken waarbij gebruik wordt maakt van de eigen werkpraktijk. Geen aanvullende ingangseisen voor deze cursus. 2.4 Kosten en studiematerialen Deelnamekosten: 1.750,- Literatuur en overige materialen: geen kosten.

4 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 120 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 158 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

5 Titel Master FSP Module 2 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-MFSP-M Cursusnaam Module 2: Regisseren van risico en verandering 1.3 Cursusnaam in Engels Course 2: Management of risk and change 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau M (master) Werkvormen zijn er in Deeltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Deeltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: A Menger (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm Leerteam (middag) verplicht 10 maal per blok 4800 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1, blok 2 blok 2 blok 3 blok 4 Werkcollege (hele dag) verplicht 10 maal per blok 9600 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1, blok 2 blok 2 blok 3 blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 160 (bij aanvangsblok 3), 160 (bij aanvangsblok 4) Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets Literatuuronderzoek Alle toetsresultaten 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1 2. blok 2 1. blok 2 2. blok 3

6 1. blok 4 2. blok 5 Verslag innovatieanalyse Alle toetsresultaten 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Leerdoelen: De student 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1 2. blok 2 1. blok 2 2. blok 3 1. blok 4 2. blok 5 Weet inhoudelijke ontwikkelingen in het eigen beroep te plaatsen tegen de achtergrond van de transities en transformaties in het sociale en juridische domein. Begrijpt wat de consequenties van de ontwikkeling in het sociale en juridische domein zijn voor de eigen praktijk, kan anticiperen op de betekenis hiervan voor de eigen werkwijze en is in staat de innovaties die op grond hiervan nodig zijn te verwoorden. Kent de theoretische concepten die ten grondslag liggen aan enkele domein breed relevante thema s. Kan rond deze thema s op grond van systematische en expliciete reflectie, gerelateerd aan de theoretische concepten, het eigen handelen kritisch bespreken en bijstellen. Is in staat rond twee van deze thema s een reflectieproces bij collega s op gang te brengen en te begeleiden. Kan zelfstandig bestaande wetenschappelijke kennis toevoegen in de eigen werkpraktijk op grond van een praktijkvraag: o Kan vanuit de eigen maatschappelijke opgave een praktijkprobleem formuleren. o Kan in de vakliteratuur en wetenschappelijke literatuur zoeken naar relevantie theorie en methoden. o Kan gevonden informatie kritisch beoordelen en verbinden met de eigen beroepspraktijk. o Kan beschrijven hoe de gevonden informatie de beroepspraktijk verheldert en welke informatie eventueel nog ontbreekt om te komen tot een onderbouwde aanpak voor het probleem. o Kan op grond van de analyse een onderzoeksvraag formuleren voor een vervolgonderzoek waarmee de kennis over het praktijkprobleem verstevigd kan worden. 2.2 Cursus inhoud In deze module staan enkele ontwikkelingen en methoden centraal die algemeen geldig zijn voor het brede domein van het forensisch sociaal werk (jeugd en volwassen, straf- en civielrechtelijk, intramuraal en ambulant). Ook ontwikkelingen in de nabije context van het forensisch sociale beroepsdomein worden behandeld. Studenten verdiepen zich gezamenlijk in vijf actuele en voor de forensische praktijk relevante thema s. De thema s zijn: 1. Transities en transformaties in het sociale en juridische domein 2. Professionele waarden en moresprudentie 3. Belang en kenmerken van werkalliantie in het gedwongen kader 4. Theorieën en methoden voor signaleren, monitoren en beheersen van risico s 5. Belang en werking van de verschillende contexten. Daarnaast verdiepen zij zichzelf, via een praktijk gestuurde literatuurstudie, in een zelf gekozen professionele methodiek. Competenties: In deze module staan de volgende competenties centraal: 1. De master forensisch sociale professional kan het proces van beheersing van risico s voor de

7 omgeving en verandering van gedrag en/of omstandigheden van de cliënt (cq het systeem) of gedetineerde methodisch regisseren en kan zich hiervoor transparant verantwoorden, refererend aan waarden, aan doelen rond veiligheid en perspectief, aan relevante verklarende - en handelingskennis en aan het feitelijke handelen. 2. Onderzoekend vermogen: Een onderzoekende houding hebben: kritisch zijn, willen begrijpen, willen bereiken, willen delen, willen vernieuwen, willen weten. Onderzoek gebruiken: onderzoeksresultaten van anderen op waarde schatten en toepassen in de eigen praktijk. Onderzoek doen: een onderzoeksplan opstellen, ontwerpgericht onderzoek uitvoeren en de resultaten daarvan verwerken tot een praktijkgericht advies. 3. Professioneel reflectievermogen: De master forensisch sociale professional is in staat systematisch te reflecteren over zijn professioneel handelen op verschillende niveaus: ethisch/moreel, effectief, correct en persoonlijk. Hij kan zijn methodische, praktische en theoretische kennis inzetten ter verbetering van het eigen professioneel handelen, van de organisatie, en van het werkveld binnen de maatschappelijke context. Professionele houding: de student kan het eigen professioneel handelen en de professionele rol kritisch beschouwen in de context van de organisatie en werkveld. Professionele ontwikkeling: de student kan professionele ontwikkelvragen formuleren binnen de bestaande juridische, maatschappelijke en organisatorische kaders van het forensisch sociaal werk. De student is in staat systematisch te werken aan beantwoording van deze ontwikkelvragen. Visie op beroep: de student ontwikkelt een visie op zijn beroep door kennis te hebben van de maatschappelijke positie van zijn werk, de beperkingen en mogelijkheden van zijn werkgebied en organisatie. Hierbij heeft de student oog voor dilemma s van het beroep van forensisch sociaal werk, en voor ontwikkelingen van het beroep, of ontwikkelingen die betrekking hebben op het beroep en de werkpraktijk. Leerlijnen Professioneel reflectievermogen: Module 2 plaatst het professioneel reflectievermogen in een breder, maatschappelijk en organisatiekader. In module 2 leert de student de inhoudelijke ontwikkelingen in het eigen beroep te plaatsen tegen de achtergrond van de transities en transformaties in het sociale en juridische domein. Hij is op de hoogte van de inhoudelijke ontwikkelingen in het eigen beroep en kan deze plaatsen in een maatschappelijke context. Hij begrijpt welke consequenties deze ontwikkelingen voor zijn eigen werkpraktijk kunnen hebben en kan daarop anticiperen. Hij leert verwoorden welke innovaties in het beroep of in de werkzaamheden noodzakelijk zijn. In module 2 leert de student verder verbinding te leggen tussen de eigen werkpraktijk en wetenschappelijke kennis door middel van een praktijkvraag. In module 2 leert de student het eigen handelen te bespreken en bij te stellen door systematische en expliciete reflectie. In de eindopdracht werkt de student aan een innovatie-analyse van de eigen praktijk op drie niveaus: het eigen functioneren, het functioneren van directe collega s en het functioneren van de beroepsgroep. Onderzoekend vermogen: In module 2 worden de onderzoeksvaardigheden die studenten hebben opgedaan in module 1 verdiept. De onderzoekende houding wordt uitgebouwd naar de beroepsgroep door ontwikkelingen in het sociale en juridische domein te relateren aan de eigen werkpraktijk en kritisch te kijken naar de grondslagen daarvoor en gevolgen daarvan. Vaardigheden om literatuur te zoeken worden verder verdiept en toegepast in een eigen literatuuronderzoek. Behalve de systemen van HU leren studenten ook om te zoeken in databases van de universiteitsbibliotheek. De complexiteit van de literatuuranalyse is groter dan in module 1 door meer Engelstalige wetenschappelijke publicaties te gebruiken. Studenten voeren een literatuuronderzoek uit over een praktijkvraag die is gerelateerd aan de eigen maatschappelijke opgave. Dit onderzoek is uitgebreider en studenten betrekken meer en complexere literatuur dan in module 1. Aan studenten wordt gevraagd om niet enkel een probleem te beschrijven, maar op grond van literatuur een synthese te maken van de gevonden kennis en te analyseren welke antwoorden dit oplevert voor het praktijkprobleem. Tevens leren studenten hoe ze vervolgvragen voor onderzoek kunnen formuleren. 2.3 Ingangseisen Algemene toelatingseisen voor opleiding: - Een adequate vooropleiding op HBO of universitair niveau in het (forensisch) sociale domein. - Minimaal drie jaar aantoonbare werkervaring als forensisch sociale professional in een formeel gedwongen kader of in een kader van informele dwang en drang (zoals bemoeizorg etc). - Gedurende de opleiding een werkplek als forensisch sociale professional binnen een gedwongen

8 kader. - De organisatie waarin student werkzaam is, faciliteert om de opleiding te volgen en gedurende de opleiding opdrachten te maken waarbij gebruik wordt maakt van de eigen werkpraktijk. Module 1 gevolgd. 2.4 Kosten en studiematerialen Deelnamekosten: 1.750,- Literatuur en overige materialen: geen kosten. 2.5 Workload Bij aanvangsblok 1: Contactduur (uren): 240 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 40 Bij aanvangsblok 2: Contactduur (uren): 120 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 160 Bij aanvangsblok 3: Contactduur (uren): 120 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 160 Bij aanvangsblok 4: Contactduur (uren): 120 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 160 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

9 Titel Master FSP Module 3 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-MFSP-M Cursusnaam 1.3 Cursusnaam in Engels Module 3: Begeleiden van leerprocessen Course 3: Supporting learning processes 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau M (master) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.9 Contactpersoon LAJ Krechtig 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm Leerteam (middag) verplicht 10 maal per blok 4800 minuten blok 2, blok 3 blok 3 Werkcollege (hele dag) verplicht 10 maal per blok 9600 minuten blok 2, blok 3 blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 40 (bij aanvangsblok 2), 160 (bij aanvangsblok 3) Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets Opbrengstenverslag Alle toetsresultaten 5, blok 2 2. blok 3 Verslag begeleidingstrajecten Alle toetsresultaten 5, blok 2 2. blok 3

10 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student 1. kent de relevante theorieën over leren en leren van professionals en gebruikt deze op adequate wijze bij het ontwikkelen en uitvoeren van begeleidings- en/of coachingstrajecten; 2. kan leiding geven aan een reflectieve dialoog (met collega's, individueel of in teamverband), praktijken verhelderen, achterliggende opvattingen expliciteren en, indien nodig, deze herzien; 3. kan formuleren en onderkennen op welke specifieke thema s forensisch werkers kunnen vastlopen waardoor hun leren kan worden belemmerd; 4. is op de hoogte van theoretische en empirische kennis over de effecten van het werken in de forensische context op houding en gedrag van de professionals; 5. kan de vragen die in een reflectieve dialoog aan de orde komen, plaatsen in de relevante methodische thema s van het werken in gedwongen kader en kan helpen bij het verbinden van theorie en praktijk; 6. kent de relevante theorieën over de lerende organisatie en kan deze verbinden aan de eigen organisatie; 7. kan bijdragen aan het creëren van condities voor collectief leren; 8. onderkent de eigen sterke en zwakke punten als collegiale begeleider/coach en weegt af hoe dit in de begeleidings- en/of coachingstrajecten een rol kan spelen; 9. kan zich vanuit de context van de organisatie en collectief positioneren als adviseur, ontwikkelaar en begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen. 2.2 Cursus inhoud De MFSP dient een bijdrage te kunnen leveren aan leerprocessen in de organisatie. Het gaat daarbij zowel om het begeleiden en coachen van leerprocessen bij individuele collega s als om het bevorderen van een lerende organisatie, waar collectieve leerprocessen leiden tot ontwikkeling van het vak. De MFSP legt vanuit zijn eigen uitvoerende functie als master professional de verbinding tussen enerzijds beleidsafdeling en management van de organisatie en anderzijds de uitvoerende professionals. Competenties: In deze module staan de volgende competenties centraal: 1. De master forensisch sociale professional kan sturing geven aan individuele en collectieve leerprocessen in de organisatie door het leren op de werkvloer te stimuleren en te faciliteren en door daarover te adviseren. 2. Onderzoekend vermogen: Een onderzoekende houding hebben: kritisch zijn, willen begrijpen, willen bereiken, willen delen, willen vernieuwen, willen weten. Onderzoek gebruiken: onderzoeksresultaten van anderen op waarde schatten en toepassen in de eigen praktijk. Onderzoek doen: een onderzoeksplan opstellen, ontwerpgericht onderzoek uitvoeren en de resultaten daarvan verwerken tot een praktijkgericht advies. 3. Professioneel reflectievermogen: De master forensisch sociale professional is in staat systematisch te reflecteren over zijn professioneel handelen op verschillende niveaus: ethisch/moreel, effectief, correct en persoonlijk. Hij kan zijn methodische, praktische en theoretische kennis inzetten ter verbetering van het eigen professioneel handelen, van de organisatie, en van het werkveld binnen de maatschappelijke context. Professionele houding: de student kan het eigen professioneel handelen en de professionele rol kritisch beschouwen in de context van de organisatie en werkveld. Professionele ontwikkeling: de student kan professionele ontwikkelvragen formuleren binnen de bestaande juridische, maatschappelijke en organisatorische kaders van het forensisch sociaal werk. De student is in staat systematisch te werken aan beantwoording van deze ontwikkelvragen. Visie op beroep: de student ontwikkelt een visie op zijn beroep door kennis te hebben van de maatschappelijke positie van zijn werk, de beperkingen en mogelijkheden van zijn werkgebied en organisatie. Hierbij heeft de student oog voor dilemma s van het beroep van forensisch sociaal werk, en voor ontwikkelingen van het beroep, of ontwikkelingen die betrekking hebben op het beroep en de werkpraktijk.

11 Leerlijnen Professioneel reflectievermogen: In deze module vormt professionele ontwikkeling de kern van de module. In module 1 en 2 is een start gemaakt met persoonlijke reflectie, er is een reflectieverslag gemaakt waarin de lijn van de theorie naar de eigen praktijk is getrokken. In module 3 wordt reflectie en feedback gethematiseerd, theoretisch en methodisch onderbouwd en wordt de lijn vanuit de eigen werkpraktijk naar theorieontwikkeling gelegd. Onderzoekend vermogen Kritische reflectie op de eigen werkpraktijk en die van collega s wordt ondersteunt en verdiept het onderzoekend vermogen. De onderzoekende houding wordt gestimuleerd door het stellen van vragen bij de vanzelfsprekendheden van de werkpraktijk. Het stilstaan bij ervaringskennis en die leggen naast geëxpliciteerde wetenschappelijke kennis is onderdeel van de leercyclus die in reflectieve praktijken centraal staat. Het werken in gedwongen kader vormt de context voor het leren. Dat betekent dat een aantal thema s die specifiek zijn voor het leren in deze context aan de orde zullen: Schurende waarden in het forensisch werk: de hybride werker. Macht: verantwoorden van machtsgebruik. De normatieve professional: de werker als prosociaal rolmodel. Verantwoordelijkheid en verantwoording: reikwijdte en beperkingen. Werkalliantie als drager van professionele invloed. Invloed van het gedrag en de levenssituatie van cliënt en cliëntsystemen op de professional (omgaan met grensoverschrijdende gedragingen, omgaan met agressie, omgaan met ondermijnend gedrag, invloed van traumatische gebeurtenissen rond de cliënt op de professional); zelfzorg en zorg om elkaar: signaleren en handelen. Professionele waarden versus publieke opinie. 2.3 Ingangseisen Algemene toelatingseisen voor opleiding: - Een adequate vooropleiding op HBO of universitair niveau in het (forensisch) sociale domein. - Minimaal drie jaar aantoonbare werkervaring als forensisch sociale professional in een formeel gedwongen kader of in een kader van informele dwang en drang (zoals bemoeizorg etc). - Gedurende de opleiding een werkplek als forensisch sociale professional binnen een gedwongen kader. - De organisatie waarin student werkzaam is, faciliteert om de opleiding te volgen en gedurende de opleiding opdrachten te maken waarbij gebruik wordt maakt van de eigen werkpraktijk. Geen aanvullende ingangseisen voor deze cursus. 2.4 Kosten en studiematerialen Deelnamekosten: 1.750,- Literatuur en overige materialen: geen kosten 2.5 Workload Bij aanvangsblok 2: Contactduur (uren): 240 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 40 Bij aanvangsblok 3: Contactduur (uren): 120 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 160 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd

12 2.7 URL cursussite

13 Titel Master FSP Module 4 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-MFSP-M Cursusnaam 1.3 Cursusnaam in Engels 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau M (master) Module 4: Regisseren en samenwerken in netwerken Course 4: Management and cooperation in networks Werkvormen zijn er in Deeltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Deeltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: JE Leenes (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm Leerteam (middag) verplicht 10 maal per blok 4800 minuten blok 3, blok 4 blok 4 Werkcollege (hele 10 maal per verplicht dag) week minuten blok 3, blok 4 blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 118 (bij aanvangsblok 3), (bij aanvangsblok 4) Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets Groepsopdracht Alle toetsresultaten 5, blok 4 2. blok 5 MC/Open vragen Tentamen/Kennistoets Alle toetsresultaten 5, blok 4 2. blok 5

14 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel 1. Student heeft aantoonbare kennis van de theoretische kennisbasis van samenwerking in netwerken; 2. Student kan de theoretische kennisbasis met voorbeelden uit de praktijk toelichten (deductief) en omgekeerd, praktijkvoorbeelden in een theoretische context plaatsen; 3. Student kan de opgedane kennis en inzichten vertalen in een uitgevoerd praktijkgericht evaluatieonderzoek alsmede toepassen in een op onderzoek en analyse gebaseerd (probleemoplossend) advies aan verschillende stakeholders in de samenwerking; 4. Student is in staat samenwerkingsverbanden te regisseren en daarop te reflecteren; 5. Student kan een inhoudelijk oordeel en advies over samenwerken in woord in schrift duidelijk en ondubbelzinnig overbrengen op diverse publieksgroepen. 2.2 Cursus inhoud Deze module heeft tot doel studenten inzicht te geven in de bouwstenen van het regisseren en samenwerken in netwerken. Netwerken die bestaan uit diverse organisaties, gegroepeerd rond diverse voor de doelgroep van studenten relevante thema s. Daarnaast richt deze module zich op het stimuleren van een onderzoekende houding van studenten rondom het thema van samenwerken in netwerken. De vereiste vaardigheden om een netwerk te beschrijven komen ook aan bod. De opgedane kennis en vaardigheden worden getoetst in een tentamen en groepsopdracht waarin studenten een zelf gekozen netwerk van organisaties die samenwerken, beschrijven en analyseren aan de hand van de geboden literatuur. Competenties: In deze module staan de volgende competenties centraal: 1. De forensisch sociale professional regisseert netwerken voor professionele samenwerking bij complexe casuïstiek, ook over de grenzen van de eigen instelling en van het forensische werkveld heen, en kan daarbij de eigen forensische opdracht en doelen effectief verbinden aan de doelen van de cliënt / cliëntsysteem / gedetineerde en aan de opdracht en doelen van andere betrokkenen. 2. Onderzoekend vermogen: Een onderzoekende houding hebben: kritisch zijn, willen begrijpen, willen bereiken, willen delen, willen vernieuwen, willen weten. Onderzoek gebruiken: onderzoeksresultaten van anderen op waarde schatten en toepassen in de eigen praktijk. Onderzoek doen: een onderzoeksplan opstellen, ontwerpgericht onderzoek uitvoeren en de resultaten daarvan verwerken tot een praktijkgericht advies. 3. Professioneel reflectievermogen: De master forensisch sociale professional is in staat systematisch te reflecteren over zijn professioneel handelen op verschillende niveaus: ethisch/moreel, effectief, correct en persoonlijk. Hij kan zijn methodische, praktische en theoretische kennis inzetten ter verbetering van het eigen professioneel handelen, van de organisatie, en van het werkveld binnen de maatschappelijke context. Professionele houding: de student kan het eigen professioneel handelen en de professionele rol kritisch beschouwen in de context van de organisatie en werkveld. Professionele ontwikkeling: de student kan professionele ontwikkelvragen formuleren binnen de bestaande juridische, maatschappelijke en organisatorische kaders van het forensisch sociaal werk. De student is in staat systematisch te werken aan beantwoording van deze ontwikkelvragen. Visie op beroep: de student ontwikkelt een visie op zijn beroep door kennis te hebben van de maatschappelijke positie van zijn werk, de beperkingen en mogelijkheden van zijn werkgebied en organisatie. Hierbij heeft de student oog voor dilemma s van het beroep van forensisch sociaal werk, en voor ontwikkelingen van het beroep, of ontwikkelingen die betrekking hebben op het beroep en de werkpraktijk. Leerlijnen Professioneel reflectievermogen: In module 4 raakt de student bekend met de beperkingen van werken in een organisatie en in een bepaalde context. Hij leert zijn professionele doelen te verbinden met de doelen van de organisatie en van

15 samenwerkingspartners. Om te beginnen leert de student theoretische kennisbasis toe te lichten met voorbeelden uit de praktijk en leert hij praktijkvoorbeelden in een theoretische context te plaatsen. De student leert samenwerkingsverbanden regisseren en daarop te reflecteren. Hij kan een inhoudelijk oordeel en advies geven over samenwerken en is in staat dit duidelijk en ondubbelzinnig over te brengen op diverse publieksgroepen. De opdracht over het professioneel reflectievermogen richt zich op de vergrotende en beperkende factoren van een samenwerkingsverband in vergelijking met individueel werk. Onderzoekend vermogen: In module 4 maken studenten een kritische analyse over een samenwerkingsverband. Een onderzoekende houding en het verantwoord gebruik van bestaand onderzoek zijn ook hier competenties die studenten moeten toepassen bij de uitvoering van de opdracht. Daarbij verwerken ze meer Nederlandstalige en Engelstalige literatuur dan in de vorige modulen. Onderzoek doen staat in module 4 meer centraal dan in de voorgaande modulen. Studenten voeren een praktijkgerichte onderzoek- en adviesopdracht uit, gericht op een netwerkanalyse. Daarbij doorlopen zij alle stappen die nodig zijn voor het uitvoeren van een praktijkgericht onderzoek, en maken zij een kritische analyse over de beperkingen van de gehanteerde onderzoeksmethode. Zij doen dat in een groep van maximaal 4 studenten. Van de groep wordt een grote mate van zelfstandigheid gevraagd. Bovendien wordt aan de studenten ook gevraagd om het onderzoek te vertalen naar een advies voor de uitvoeringspraktijk, waarmee de reikwijdte van het onderzoek groter is dan in de voorgaande modulen. 2.3 Ingangseisen Algemene toelatingseisen voor opleiding: - Een adequate vooropleiding op HBO of universitair niveau in het (forensisch) sociale domein. - Minimaal drie jaar aantoonbare werkervaring als forensisch sociale professional in een formeel gedwongen kader of in een kader van informele dwang en drang (zoals bemoeizorg etc). - Gedurende de opleiding een werkplek als forensisch sociale professional binnen een gedwongen kader. - De organisatie waarin student werkzaam is, faciliteert om de opleiding te volgen en gedurende de opleiding opdrachten te maken waarbij gebruik wordt maakt van de eigen werkpraktijk. Geen aanvullende ingangseisen voor deze cursus. 2.4 Kosten en studiematerialen Deelnamekosten: 1.750,- Literatuur en overige materialen: geen kosten. 2.5 Workload Bij aanvangsblok 3: Contactduur (uren): 160 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 118 Bij aanvangsblok 4: Contactduur (uren): 160 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 118 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

Masteropleiding Forensisch Sociale Professional

Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2016 2017 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd Erratum Studiegids Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Vervanging cursusbeschrijving

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfs stage Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar Titel Kritische reflectie Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-DPF-13 1.2 Cursusnaam Kritische reflectie 1.3 Cursusnaam in Engels Critical Reflection

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Achtergronden en werkwijzen van A & SZ Voltijd

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Artikel Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASPU-V4ARTIK-09

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Architectuur Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBWK-LSAFA6-07 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Architectuur 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerpresentatie HBR VT Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-408-11

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14 1.2 Cursusnaam CI Final Assignment 1.3 Cursusnaam in Engels CI Final Assignment

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Achtergronden en werkwijzen van A & SZ 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek Bijlage cursusomschrijvingen Journalistiek 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Advanced Research Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-ADRES.2V-14 1.2 Cursusnaam Advanced

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 Afstudeerproject dl1&tr.prof.pres.hbrdt 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bronnen en cijfers Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-BRNC.1V-12 1.2 Cursusnaam Bronnen en cijfers 1.3 Cursusnaam in Engels Research skills

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Content Management Systeem Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-CONMS.1V-15 1.2 Cursusnaam Conten Management Systeem 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Titel Opleidingsvariant P1

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Master Zorgtraject Ontwerp

Bijlage cursusomschrijvingen. Master Zorgtraject Ontwerp Bijlage cursusomschrijvingen Master Zorgtraject Ontwerp 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 Advisering en reflec. praktijkv.en PE 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 D1P1 Verhelderen van

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant Bijlage Cursusbeschrijvingen Creatieve Therapie Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel D2 Casusanalyse Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ACTA-D2CA-11

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V4AFST-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Module Chirurgie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GVE-1.PAC-15 1.2 Cursusnaam Module Chirurgie 1.3 Cursusnaam in Engels Surgery 1.4 Aantal

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant P1 Verhelderen

Nadere informatie

Bachelor Financial Service Management voltijd

Bachelor Financial Service Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Financial Service Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2015-2016 Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMH-1.D11-14 1.2 Cursusnaam Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1.3

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Bachelor International Business and Management Studies fulltime

Bachelor International Business and Management Studies fulltime Appendix Coursedescriptions Bachelor International Business and Management Studies fulltime 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Administration Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GHU-1.BOPP1B-14 1.2 Cursusnaam Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Deeltijd 2014-2015 Propedeuse deeltijd Titel Beroepsgerichte ontwikkeling 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen 2 Titel Opleidingsvarian t Afstudeerprogramma Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens Afstudeerproject deel 1 & training professioneel

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 D1P1 Verhelderen vd vraag klant/client 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2015-2016 1 Titel Opleidingsvariant Beroepsethiek HBR VT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-204-11

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeervaardigheden Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TMIL-L14AFV-15 1.2 Cursusnaam Afstudeervaardigheden 1.3 Cursusnaam in Engels Final thesis

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2016 2017 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2016-2017 Achtergronden en werkwijzen van arbeid & sociale

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatiemanagement Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatiemanagement Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatiemanagement Deeltijd 2016-2017 Titel Opleidingsvariant (Media)plan Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-OMPLAN.2V-12 1.2

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Binnenlandse Zaken Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BINBZ.1V-10 1.2 Cursusnaam Binnenlandse Zaken 1.3 Cursusnaam in Engels Internal Affairs

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Orientatie op geschiedenis A

Orientatie op geschiedenis A Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Orientatie op geschiedenis A 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-PGESCHA-12 1.2 Cursusnaam Oriëntatie op Geschiedenis A (oudheid middeleeuwen)

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 De Lage Landen in de wereld 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1LAAGL-12 1.2 Cursusnaam De Lage Landen in de wereld 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Oriënteren op de pedagogische praktijk Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APE-D1ORPDPRK-14 1.2 Cursusnaam Oriënteren op de pedagogische praktijk

Nadere informatie

Bacheloropleiding Creatieve Therapie

Bacheloropleiding Creatieve Therapie Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 D1P1 Verhelderen van de vraag klant/cliënt 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Voltijd 2014-2015 Propedeuse voltijd Titel Opleidingsvariant Collegejaar Bedrijfseconomie/HRA Voltijd 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-AFSTTRAJ-13

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDE-AFST.4V-15 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation project

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASLV-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica System & Netwerk Engineering Duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Opdracht Computersystemen Duaal Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Nee. Frequentie. Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 54 (bij alle aanvangsblokken)

Nee. Frequentie. Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 54 (bij alle aanvangsblokken) Titel Opleidingsvariant Audio Visual Design Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDE-AVID.1V-15 1.2 Cursusnaam Creative Audio Visual Design 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Civiele Techniek Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een

Nadere informatie

Bachelor Logistiek en Economie voltijd

Bachelor Logistiek en Economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Logistiek en Economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Logistiek Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBLE-VAFSTLOG-14

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2...

Nadere informatie

Cultura y Civilización de España

Cultura y Civilización de España Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de España 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-PCULTES-12 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de España 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie