Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016"

Transcriptie

1 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd

2 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Achtergronden en werkwijzen van A & SZ Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDV Cursusnaam 1.3 Cursusnaam in Engels 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? Achtergronden en werkwijzen van arbeid en sociale zekerheid SJD VT Backgrounds and Practices of labour and social security Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon HL Ten Cate 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke ken wordt de werkvorm Inleidend hoorcollege 60 minuten bij aanvangs 2: 2 Training 6 maal per 1080 minuten bij aanvangs 2: 2 Werkcollege 7 maal per 840 minuten bij aanvangs 2: 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets Mondeling Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangs 2: Werkstuk Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangs 2:

3 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het doel van de cursus Achtergronden en Werkwijzen van Arbeid en Inkomen is studenten te leren werken als sjd er in het Arbeids- en Sociale Zekerheidsrecht. Bij het onderdeel Achtergronden leren studenten dat een concreet probleem van de cliënt op micro-niveau geanalyseerd kan worden aan de hand van macro-aspecten. Bij het onderdeel Werkwijzen leren studenten om adequaat een adviesgesprek te voeren met verschillende cliënten vanuit verschillende beroepsrollen. 2.2 Cursus inhoud Competenties 1.1 t/m 1.8, 3.1, 3.3 en 3.4 Learning outcomes Achtergronden: De student is in staat om signalen van een concrete casus te plaatsen in de context van maatschappelijke ontwikkelingen. De student kan veranderingen in wet en regelgeving kan verklaren vanuit een maatschappelijke context met behulp van onderzoek en literatuur. De student kan kritisch reflecteren op veranderingen op juridisch en maatschappelijk gebied. De student kan signalen vanuit verschillende contexten herkennen, beschrijven en gebruiken voor de beroepspraktijk. De student kan een eerste beroepsvisie verwoorden en met argumenten verantwoorden. Training Werkwijzen: De student is staat om een advies te maken wat voor hem of haar bruikbaar is voor een adviesgesprek met een cliënt en overdraagbaar is aan een collega. De student neemt de context (achtergrond, leefomgeving, sociale omstandigheden etc) van de cliënt mee in het maken van een advies. De student is zich er bewust van dat er meerdere wegen naar Rome leiden (er zijn meerdere adviezen mogelijk), afhankelijk van de rol wordt er gekozen welke weg bewandeld wordt. Expert, coach. De student is zich bewust van evt. weerstand van de cliënt en is in staat om hierop te anticiperen en ter plekke mee om te gaan. De student is in staat om indien nodig door te verwijzen (warme doorverwijzing) De student kan aansluiten bij de cliënt door lichaamstaal te lezen en te gebruiken. Daarnaast wordt vakjargon vermeden en het advies afgestemd om het niveau van de cliënt. De student kan een slecht nieuwsgesprek voeren passend bij de culturele achtergrond van de cliënt. De student past ANNA toe. Kennisbasis In de cursus Achtergronden en Werkwijzen van Arbeid en Inkomen wordt aandacht besteed aan de kennis over de samenleving en het voeren van adviesgesprekken met cliënten uit verschillende doelgroepen.bij het programmaonderdeel Achtergronden ligt de nadruk op kritische bewustwording van de dynamiek in de maatschappij die invloed heeft op het ontstaan van wet en regelgeving. Bij het trainingsgedeelte Werkwijzen ligt de nadruk op de uitvoering van het werk binnen Arbeid en Sociale Zekerheid. Beide onderdelen zijn nauw verbonden aan de juridische onderdelen Arbeidsrecht en Sociale Zekerheidsrecht in de periode B en C. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek () : Doel, V. van den; Eikelboom, J.; Roffel, A.; Zoon, J. (2012): Gespreksvoering in de juridische praktijk; Bussum: Uitgeverij Coutinho. Hoofdstuk 8, 9, 13 en 14 (dit boek is reeds aangeschaft voor de opleiding) Diversen (aanbevolen) : literatuur wordt op SharePoint geplaatst 3

4 2.5 Workload Contactduur (uren): 33 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 106 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 4

5 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDV Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Final thesis 1.4 Aantal EC's 25 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd CLF Oosterhof (tel ) Werkvorm Aanwezigheid? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke ken wordt de werkvorm Hoorcollege aftrap Afstudeerproject 120 minuten bij aanvangs JAAR: JAAR Hoorcollege IRP 3 maal per 360 minuten bij aanvangs JAAR: JAAR Hoorcollege Onderzoeksvaardigheden 120 minuten bij aanvangs JAAR: JAAR Hoorcollege Taalvaardigheid 120 minuten bij aanvangs JAAR: JAAR Learning Communities 7 maal per 840 minuten bij aanvangs JAAR: JAAR Presentatie 480 minuten bij aanvangs JAAR: JAAR Workshop mediatheek 120 minuten bij aanvangs JAAR: JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets Inhoudelijk Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangs JAAR: 1. JAAR 2. JAAR 5

6 Praktijkgericht Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangs JAAR: 1. JAAR 2. JAAR 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Studeren aan de HU betekent dat u uw opleiding afrondt met een vorm van een afsluitend examen, technisch ook wel de afstudeereenheid genoemd. De afstudeereenheid kunt u alleen met succes afronden als u het beoogde eindniveau van de opleiding behaald heeft. Voor deze afstudeereenheid of onderdelen daarvan kunt u nooit een vrijstelling krijgen. Iedereen die een diploma wil krijgen, moet derhalve de afstudeereenheid met goed gevolg afronden. Het afstuderen bestaat uit een inhoudelijk product van 15 EC waarvan 5 EC gaat over Internationale en rechtsfilosofische perspectieven(irp). Daarnaast wordt een toepassingsproduct van minimaal 5 EC gemaakt. Tot slot is er 5 EC aan zogenoemde vrije ruimte, waarvan de invulling in de studiewijzer Afstudeerproject wordt uiteengezet. In totaal is het afstuderen dus 25 EC. Afstuderen doet u bij SJD niet alleen. U wordt ondersteund door medestudenten en uiteraard door docenten. Daarvoor heeft de opleiding de Learning Community (LC) ontwikkeld. De LC is een leergemeenschap gericht op afstuderen, kennisdeling en -verspreiding. In de LC zitten naast studenten en docenten, leden van de Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) en het werkveld. Verder kunnen specialisten bijv. op het gebied van taal of onderzoek uitgenodigd worden als de LC daar behoefte aan heeft. De opleiding heeft drie LC s opgericht op de volgende gebieden: Arbeid en inkomen Justitiële dienstverlening Wonen en leven (waaronder schulden) U kiest zelf de LC waar u wilt gaan afstuderen. 2.2 Cursus inhoud Inhoud De student kiest voor een uitstroomprofiel en bepaalt zelf het afstudeeronderwerp. Dit onderwerp dient te passen binnen het gekozen uitstroomprofiel. De uitstroomprofielen zijn: Arbeid en Inkomen, Justitiële Dienstverlening en Wonen en Leven. Aan de uitstroomprofielen zijn Learning Communities gekoppeld. Competenties 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3,4. Leerlijn Integrale leerlijn Onderwijsvormen Er zijn 3 Learning Communities (LC s), gekoppeld aan de 3 uitstroomprofielen. Deze LC s zijn gericht op kennisontwikkeling en op productontwikkeling. De LC s hebben elk een docent als coördinator en een aantal docenten als specialist, als praktijkexpert en als coach. In deze LC s werken studenten en docenten actief samen in een gilde-achtige structuur aan hun afstudeerprojecten. De LC s hanteren onder meer de activerende werkvorm peer review. Na het bespreken van de feedback met de reviewers en de verwerking hiervan, leveren studenten hun definitieve versie in bij de beoordelaars. Er zijn bij aanvang één of meer wekelijkse LC bijeenkomsten gepland. Het aantal LC bijeenkomsten zal in frequentie afnemen in de loop van de laatste periode. Voor het onderdeel Internationale Rechtsfilosofische Perspectieven zijn bijeenkomsten gepland. Toetsing De toetsing van het Afstudeerproject bestaat uit: het inhoudelijke product, met hierin aantoonbaar verweven Internationale Rechtsfilosofische Perspectieven en 6

7 één of meerdere toepassingsproducten (en indien van toepassing ook een uitwerking van de buitenlandervaring) het gehele afstudeertraject wordt afgesloten met een presentatie in de learning community. Voor meer informatie wordt verwezen naar de studiewijzer Afstudeerproject van het betreffende studiejaar. Learning outcomes Tijdens het afstuderen staan de volgende leerdoelen centraal. De student kan: - zelfstandig een onderzoek/project opzetten en uitvoeren; - een relevant probleem/vraagstuk/fenomeen signaleren, de relevante informatie verzamelen en deze gestructureerd weergeven; - een gekozen vraagstuk in een sociaal juridische context plaatsen en deelproblemen/facetten beschrijven; - een relevante doelstelling en vraagstelling formuleren in termen van verifieerbare uitkomsten en beoogde effecten; - op basis van de doelstelling tot een heldere, afgebakende en specifieke onderzoeksvraag komen; - op basis van een vraagstelling een logische onderzoeksopzet te formuleren, gebaseerd op actuele theorieën en/of modellen; - de keuze voor een oplossingsstrategie motiveren; - een onderbouwde keuze maken voor de te gebruiken onderzoeksmethode en instrumenten; - het analysekader helder uiteenzetten; - de dataverwerking juist uitvoeren en resultaten correct weergeven; - op kritische en transparante wijze gebruik maken van actuele en relevante bronnen; - tot een bruikbare uitkomst komen die logisch volgt op de onderzoeksvraag; - het belang van rechtsfilosofie herkennen, door dit perspectief in verband te brengen met het eigen onderzoek; - het belang van internationale beleidsvergelijking te herkennen, door dit perspectief in verband te brengen met het eigen onderzoek; - het belang van supranationale rechtspraak te herkennen, door dit perspectief in verband te brengen met het eigen onderzoek; - tot een valide opbrengst komen in de vorm van oplossingen, adviezen, aanbevelingen; - op professionele wijze het eigen product te evalueren en te reflecteren op het proces; - een eigen visie op het afstudeeronderwerp bepalen en verwoorden; - de toegevoegde waarde van het afstudeeronderwerp verwoorden; - de bevindingen op heldere en overtuigende wijze verwoorden, zowel schriftelijk als mondeling. - op tijd actief feedback vragen en ontvangen - zelfstandig optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die de opleiding biedt in de afstudeerfase Kennisbasis Bij het onderdeel Afstuderen verdiept de student zich ook in Internationale en rechtsfilosofische perspectieven (IRP). Dat betekent enerzijds kijken naar recht en samenleving vanuit internationaal perspectief, en anderzijds vanuit fundamenteel rechtsfilosofisch perspectief. Voor meer informatie wordt verwezen naar de studiewijzer Afstudeerproject van het betreffende studiejaar. De student kiest voor een uitstroomprofiel en bepaalt zelf het afstudeeronderwerp. Dit onderwerp dient te passen binnen het gekozen uitstroomprofiel. De uitstroomprofielen zijn: Arbeid en Inkomen, Justitiële Dienstverlening en Wonen en Leven. Aan de uitstroomprofielen zijn Learning Communities gekoppeld. 2.3 Ingangseisen De volgende (groep) cursussen moet(en) voldoende zijn afgerond: 1. Het examen propedeuse moet zijn behaald. 2.4 Kosten en studiematerialen 7

8 Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (aanbevolen) : Reader (aanbevolen) : Workload Contactduur (uren): 36 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 664 Totaal (uren) 700 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (25) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 8

9 Titel Opleidingsvariant Arbeidsrecht Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDV Cursusnaam Arbeidsrecht 1.3 Cursusnaam in Engels Labour Law 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon PA Timmermans Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke ken wordt de werkvorm Hoorcollege 7 maal per 840 minuten bij aanvangs 2: 2 Werkcollege 7 maal per 840 minuten bij aanvangs 2: 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets Tentamen Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangs 2: Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Beschrijving In de cursus worden de basisbeginselen van het arbeidsovereenkomstenrecht behandeld. Diverse vormen van de arbeidsovereenkomst, waaronder flexibele arbeidsrelaties, en de rechten en ingen van zowel werkgever als werknemer worden besproken. Naast vakantiewetgeving komen diverse andere regelingen aan bod, zoals de Wet Aanpassing Arbeidsduur en de Wet Arbeid en Zorg. Uitgebreid wordt ingegaan op diverse vormen van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 2.2 Cursus inhoud Competenties 1.3 t/m 1.7 9

10 Leerlijn Conceptuele leerlijn Learning outcomes De student is in staat kennis over de rechten en plichten van de werknemer en werkgever te verwerven De student is in staat een probleemanalyse te maken De student is in staat op basis van een probleem- en of situatieanalyse, wetten, regels en procedures toe te passen De student is in staat de cliënt te informeren en/of te adviseren over eenvoudige arbeidsrechtelijke kwesties De student kan sociaal juridische beslissingen op het terrein van arbeidsrecht nemen. Kennisbasis soorten contracten wijziging arbeidsvoorwaarden overgang van onderneming Wet Arbeid en Zorg vakantierechten Wet Aanpassing Arbeidsduur Beëindiging van de arbeidsovereenkomst: van rechtswege, opzegging, ontbinding en met wederzijds goedvinden 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek () : Arbeidsrecht begrepen, Mr. H.C. Geugjes e.a., laatste druk Wetgeving SJD , onderdeel B, Den Haag: SDU uitgevers Reader () : Werkboek Arbeidsrecht SJD vt Workload Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 110 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 10

11 Titel Opleidingsvariant Basiscursus Methodiek Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDV Cursusnaam Basiscursus Methodiek 1.3 Cursusnaam in Engels Basic course in Methodology 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd DH Ruitenberg (tel ) Werkvorm Aanwezigheid? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke ken wordt de werkvorm Hoorcollege 60 minuten bij aanvangs 2: 2 Nabespreking 60 minuten bij aanvangs 2: 3 Spreekuur coördinatie 7 maal per 420 minuten bij aanvangs 2: 2 Training 7 maal per 1260 minuten bij aanvangs 2: 2 Werkcollege 7 maal per 840 minuten bij aanvangs 2: 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets Gespreksvoering Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangs 2: Methodiek Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangs 2: Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel 11

12 Korte Inleiding: De centrale doelstelling van deze cursus is dat de student in staat is, uitgaande van concrete vragen of problemen, doelgericht en systematisch sociaal juridische problemen te analyseren en op te lossen. Daarnaast leert/ontwikkelt de student vaardigheden om effectief te communiceren en werken met cliënten. 2.2 Cursus inhoud Inhoud: De cursus bestaat uit 2 onderdelen. Tijdens het werkcollege wordt ingegaan op de verschillende beroepsrollen van de sjd er en de bijhorende methodieken. Daarnaast wordt geleerd hoe je en vraagstuk van een cliënt methodisch kunt uitwerken. In de training wordt geoefend met gespreksvaardigheden en het voeren van een intakegesprek met de cliënt. Competenties: 1.1, 1.2., 1.7, 1.10, 2.1., 2.2, 2.8 Leerlijn: Vaardigheden leerlijn Onderwijsvorm: Hoorcollege, werkcollege, training en zelfstudie Leerdoelen: De student heeft kennis van methodisch werken De student heeft kennis van de verschillende beroepsrollen van de SJD praktijk. De student heeft kennis van de verschillende modellen die worden gehanteerd binnen de verschillende beroepsrollen van de sjd er. De student kan een casus methodisch uitwerken aan de hand van het fasemodel van de Rechtstoepassing De student is in staat een tweegesprek te voeren en daarin de gesprekstechnische vaardigheden toe te passen (o.a. luisteren, samenvatten, doorvragen, type vragen) De student heeft kennis en oefent met feedback geven en ontvangen. De student is in staat om een (eenvoudig) reflectieverslag te schrijven. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek () : Gespreksvoering in de Juridische Praktijk, Victoria van den Doel e.a., Uitgeverij Coutinho, Bussum, 2015, 3e druk. Reader () : Reader Basiscursus Methodiek Workload Contactduur (uren): 44 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 95 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 12

13 Titel Opleidingsvariant Basiscursus Recht Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDV Cursusnaam Basiscursus Recht 1.3 Cursusnaam in Engels Foundation Course Law 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: P Samim (tel ) Werkvorm Aanwezigheid? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke ken wordt de werkvorm Hoorcollege 2 tentamentraining 120 minuten bij aanvangs 1: 1 Hoorcollege Inleiding Recht 7 maal per 420 minuten bij aanvangs 1: 1 Werkcollege Inleiding Recht 7 maal per 840 minuten bij aanvangs 1: 1 Werkcollege Juridische Vaardigheden 7 maal per 840 minuten bij aanvangs 1: 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets Klein werkstuk Juridische Vaardigheden Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangs 1: Tentamen Inleiding Recht Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangs 1: Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Leerdoelen 13

14 De student heeft inzicht in de aard van ons rechtssysteem. De student kan de rol van rechtsbronnen binnen het rechtssysteem aangeven. De student kan aangeven hoe de diverse rechtsgebieden zich tot elkaar verhouden. De student kan de basisbegrippen van staat- en bestuursrecht, privaatrecht, strafrecht, en internationaal recht benoemen en toepassen op eenvoudige praktijksituaties. De student kan juridische teksten lezen, begrijpen en analyseren. De student kan de wettenbundel hanteren. De student kan op juridisch verantwoorde wijze enkele eenvoudige praktijkopdrachten uitvoeren met gebruikmaking van informatiemiddelen zoals o.a. de wettenbundels. Competenties : 1.3. De student kan een vraag van de cliënt relateren aan en analyseren op basis van sociaaljuridische inzichten (inclusief jurisprudentie) De student kan relevante informatie verzamelen (achtergronden en regelgeving) met gebruikmaking van geautoriseerde systemen en onder handhaving van regelgeving m.b.t. privacy en geheimhouding. 1.5 De student kan op systematische wijze de relevante informatie uit te werken naar een sociaal juridische context, gebruikmakend van relevante wet- en regelgeving De student kan bepalen wat zinvolle oplossingsstrategieën zijn, gebruik makend van wetboeken, beleidsstukken, literatuur en rechtspraak. 2.2 Cursus inhoud Inhoud Indeling in het recht. Rechtsbronnen en rechtsbeginselen. Staats- en bestuursrecht. Privaatrecht. Strafrecht. Arbeidsrecht. Competenties 1.3. De student kan een vraag van de cliënt relateren aan en analyseren op basis van sociaaljuridische inzichten (inclusief jurisprudentie) De student kan relevante informatie verzamelen (achtergronden en regelgeving) met gebruikmaking van geautoriseerde systemen en onder handhaving van regelgeving m.b.t. privacy en geheimhouding. 1.5 De student kan op systematische wijze de relevante informatie uit te werken naar een sociaal juridische context, gebruikmakend van relevante wet- en regelgeving De student kan bepalen wat zinvolle oplossingsstrategieën zijn, gebruik makend van wetboeken, beleidsstukken, literatuur en rechtspraak. Opzet van de cursus De cursus is verdeeld in twee onderdelen, te weten: Inleiding recht en Juridische vaardigheden. Inleiding Deze cursus is bedoeld als eerste kennismaking met de wereld van het recht. De cursus is zowel theoretisch als praktisch van aard. In het onderdeel Inleiding Recht wordt in het bijzonder aan drie aspecten aandacht besteed. Ten eerste aan het rechtssysteem zowel op nationaal als internationaal niveau. Ten tweede aan de maatschappelijke functies van het recht. Ten slotte aan de toepassing van het recht in de praktijk. In het onderdeel Juridische Vaardigheden wordt de student verschillende juridische vaardigheden bijgebracht. Te denken valt aan het hanteren 14

15 van wettenbundels, het lezen en analyseren van rechtspraak, het oplossen van juridische casus. De studenten dienen de voorgeschreven stof verder uit te werken en tijdens de werkcolleges te bespreken. De studenten dienen derhalve de stof voor te bereiden alvorens deel te nemen aan de colleges. Kennisbasis Inleiding Recht Juridische Vaardigheden Bronnen raadplegen: Rechtspraak.nl Vakliteratuur Handboeken Jurisprudentie. Juridisch argumenteren/analyseren Arresten begrijpend kunnen lezen en analyseren. Rechtsvraag kunnen analyseren Gemotiveerd antwoord op de rechtsvraag kunnen geven. Wat is recht? Waarom is recht belangrijk? Welke rechtsgebieden kennen we?staatsrecht: Wat regelt staatsrecht? Wat houdt de staat in? Wat doet de staat? Wie bestuurt een staat? Welke organen kent een staat? Bestuursrecht: wat wordt in het bestuursrecht geregeld? Wat is het belang van het bestuursrecht voor de burgers? Aan welke regels is de overheid gebonden? Wat kunnen de burgers doen tegen een overheidsbesluit? Privaatrecht: wat regelt het privaatrecht? Wat kunnen de burgers doen als zij met elkaar een conflict krijgen? Wat is het werkterrein van het privaatrecht? Welke rechtsgebieden kunnen binnen privaatrecht worden onderscheiden en wat houden deze in? Hoe kan een burger de door hem geleden schade vergoed krijgen? Strafrecht: wat wordt in het strafrecht geregeld? Welke rechtsgebieden kent het strafrecht? Wat gebeurt er met iemand die zich niet aan de regels houdt? Wanneer is iemand strafbaar? Welke rechten heeft een verdachte? Welke plichten heeft de politie en het OM? 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Boek () : C.J. Loonstra, Hoofdlijnen Nederlands Recht, Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers (meest recente druk) Reader () : Het betreft de studiewijzer voor de Basiscursus Recht. Dit is digitaal beschikbaar op SharePoint. Boek () : C. L. Hoogewerf, juridische basisvaardigheden, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers (meest recente druk) Boek () : Wettenverzameling voor de Sociaal Juridische Dienstverlening, laatste versie 2.5 Workload Contactduur (uren): 37 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 101 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 15

16 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 16

17 Titel Opleidingsvariant Basiscursus Sociale Wetenschappen Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDV Cursusnaam Basiscursus Sociale Wetenschappen 1.3 Cursusnaam in Engels Foundation Course Social Sciences 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: M de Gruil (tel ) Werkvorm Aanwezigheid? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke ken wordt de werkvorm Hoorcollege 120 minuten bij aanvangs 1: 1 Oefententamen bijeenkomst 120 minuten bij aanvangs 1: 1 Responsecollege 120 minuten bij aanvangs 1: 1 Spreekuur 2 maal per 240 minuten bij aanvangs 1: 1 Werkcollege 6 maal per 720 minuten bij aanvangs 1: 1 Nabespreking opdracht 60 minuten bij aanvangs 1: 2 Cursus coördinator spreekuur 7 maal per 420 minuten bij aanvangs 1: 1 Nabespreking Multiple choice tentamen 150 minuten bij aanvangs 1: 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets Groot werkstuk Alle toetsresultaten 5, bij aanvangs 1:

18 toegestaan 2. 2 MC- Tentamen Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangs 1: Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte inleiding Tijdens deze cursus maken studenten kennis met twee sociaal wetenschappelijke disciplines die de theoretische basis vormen voor agogische vaardigheden en specifieke werkmethoden van de sociaal juridische beroepsuitoefening. De twee disciplines die centraal staan zijn de Sociologie en de Psychologie. In de cursus wordt elementaire kennis aangedragen die van cruciaal belang is voor het beroepsmatig handelen van de Sociaal Juridische Dienstverlener. De theorieën, begrippen en thema s die aan de orde komen staan in direct verband met vraagstukken en dilemma s uit de sociaal juridische beroepspraktijk. Omdat sjd'ers te maken hebben met cliënten die met problemen kampen, die ze voor een deel in die samenleving hebben opgedaan en omdat de juridische dienstverlening een onderdeel vormt van de samenleving, is het van belang, dat sjd'ers op macro-niveau leren nadenken over de maatschappij en leren de problemen van hun cliënten te plaatsen in een breder maatschappelijk kader. Daarbij is sociologie een belangrijk hulpmiddel. Ook is het van belang dat studenten allerlei aspecten van menselijk gedrag leren kennen op micro-niveau om zo in staat te zijn om de cliënt te kunnen dienstverlenen bij zijn of haar problemen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van belangrijke theorieën uit de psychologie. De theorieën vertegenwoordigen een bepaalde kijk op hoe mensen in elkaar zitten, hoe problemen ontstaan en wat de achtergrond is van hun gedrag. Dit vormt de theoretische basis voor verschillende visies op hulp- en dienstverlening. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de wisselwerking tussen het individu en zijn omgeving oftewel de sociale psychologie. Kennisbasis - Sociologische begrippen: structuur, socialisatie, cultuur, sociale verbanden, sociale ongelijkheid. - Psychologie begrippen: leren, intelligentie, motivatie, groepen, attituden, leiderschap, emotie, persoonlijkheid. 2.2 Cursus inhoud Inhoud Deze cursus is een inleiding in de Sociale Wetenschappen en vormt de theoretische basis van de methodische en agogische vaardigheden van de sjd'er. Tevens vormen de stromingen die behandeld worden de theoretische basis voor verschillende visies op hulp- en dienstverlening. In de cursus zal een aantal beroepsrelevante thema s worden uitgewerkt. Competenties 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.3 Leerlijn Conceptuele leerlijn Leerdoelen/learning outcomes De student heeft kennis van een aantal stromingen en basisthema s uit de sociologie en psychologie. - De student heeft inzicht in een aantal stromingen en baisthema's uit de sociologie en psychologie. - De student heeft kennis van en inzicht in de invloed van sociaalwetenschappelijke kennis en opvattingen op de vaardigheden en methodiek van de sjd'er. - De student heeft inzicht in de invloed van sociaalwetenschappelijke kennis en opvattingen op de vaardigheden en methodiek van de sjd'er. - De student heeft inzicht in de wijze waarop sociaalwetenschappelijke kennis een bijdrage kan leveren aan het omgaan met praktische problemen en werkdilemma s uit de beroepspraktijk van de sjd'er. 18

19 - De student past sociaalwetenschappelijke toe om een bijdrage te leveren aan het omgaan met praktische problemen en werkdilemma s uit de beroepspraktijk van de sjd er 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: EUR 65,- Materiaal: Boek () : Hoeksema, K.J. & Werf, S. van der (2010). Sociologie voor de praktijk. Uitgeverij Coutinho, zevende druk. ISBN: Boek () : Basiscursus Sociale Wetenschappen: Psychologie. Samengesteld door Minke de Gruil en Josine van Loon, Sociaal Juridische Dienstverlening HU. Pearson Education Benelux. ISBN: Alleen verkrijgbaar bij boekhandel Studystore in Uithof 2.5 Workload Contactduur (uren): 33 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 105 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 19

20 Titel Opleidingsvariant Bijzondere opdracht SJD DT Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDD-BIJZ Cursusnaam Bijzondere opdracht SJD DT 1.3 Cursusnaam in Engels Special Project SJD DT 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Deeltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Ja AJ Pilon (tel ) Werkvorm Aanwezigheid? Frequentie Totale contacttijd in minuten per In welke ken wordt de werkvorm Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets Groot werkstuk Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangs JAAR: 1. JAAR 2. JAAR 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De bijzondere opdracht is een, door de student zèlf bedachte opdracht, die hij of zij zelfstandig uitvoert in de sociaal juridische beroepspraktijk. Bijzondere opdrachten mogen geen overlap hebben met e cursussen, reeds gevolgde of nog te volgen keuzecursussen in het kader van de SJD-opleiding. De bijzondere opdracht valt buiten de reguliere taken, die in het kader van de praktijktijd worden uitgevoerd. Dit betekent dat ook het werkstuk praktijktijd (inclusief de beroepsproducten, die in het kader van het werkstuk praktijktijd zijn gemaakt) niet gebruikt kunnen worden voor de bijzondere opdracht. Bijzondere opdrachten worden uitgevoerd gedurende de tijd dat de student staat ingeschreven bij de opleiding. Bij deze cursus werkt de student zelfstandig aan een door hem zelf geformuleerde opdracht. De bijzondere opdracht is bij uitstek een cursus, waarin het accent ligt op de zelfwerkzaamheid van de student. Tijdens de bijzondere opdracht worden studenten minimaal begeleid. Voordat een student kan beginnen aan de bijzondere opdracht schrijft hij een voorstel dat hij voorlegt aan de cursuscoördinator. Hiervoor vult de student het formulier Voorstel bijzondere opdracht in. Als bijlage levert de student en eerste uitwerking van de opzet van de bijzondere opdracht in (inclusief een voorlopige inhoudsopgave van het werkstuk, een toelichting op het onderwerp, een doelstelling en probleemstelling en een voorlopige literatuurlijst). Als het voorstel is goedgekeurd kan de student aan de slag. Na afloop levert de student de bijzondere opdracht in bij de cursuscoördinator samen met het ingevulde formulier 'Eindproduct bijzondere opdracht'. 20

21 Voorbeelden van bijzondere opdrachten: Het uitvoeren ven een onderzoek binnen de sociaal juridische dienstverlening Het ontwikkelen, geven of volgen van een opleiding, cursus of training binnen de sociaal juridische dienstverlening. Het opzetten of meewerken aan specifiek project binnen de sociaal juridische dienstverlening. Het ontwikkelen van nieuw beleid, een handboek of een protocol voor een sociaal juridische organisatie. Het ontwikkelen of meewerken aan een preventieproject voor de sociaal juridische beroepspraktijk. Het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal voor de sociaal juridische dienstverlening. Het ontwikkelen van bijscholing binnen een sociaal juridische organisatie. Het uitvoeren van een opdracht in het kader van Jobrotation (binnen de eigen organisatie of buiten de eigen organisatie). Het verrichten van een opdracht in het kader van vrijwilligerswerk in de sociaal juridische beroepspraktijk. Het bekleden van een bestuursfunctie, bijvoorbeeld binnen de politiek. Het schrijven van een artikel in een sociaal juridisch vaktijdschrift. 2.2 Cursus inhoud Soort cursus Keuzecursus. Competenties De student maakt aan de hand van het formulier Eindproduct bijzondere opdracht (zie SharePoint) een keuze uit de competenties waaraan hij heeft gewerkt en geeft hierbij een onderbouwing. Leerlijn De student beargumenteert aan de hand van het formulier 'Voorstel bijzondere opdracht' (zie SharePoint) op welke leerlijn(en) de bijzondere opdracht betrekking heeft. Learning outcomes De student geeft aan de hand van het formulier Eindproduct bijzondere opdracht een onderbouwing van de leerdoelen waaraan hij heeft gewerkt in het kader van de bijzondere opdracht. Kennisbasis Dit is afhankelijk van het gekozen onderwerp en de gekozen vorm van de bijzondere opdracht. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Diversen () : Studiewijzer Bijzondere opdracht, SJD DT (digitaal aangeboden) Diversen () : Door de student zelf aangedragen literatuur en andere informatie 2.5 Workload Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 139 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en 21

22 toetsduren. 2.6 Opmerkingen Op afspraak korte individuele begeleiding telefonisch, via de mail en/of face to face 2.7 URL cursussite Titel Opleidingsvariant Communicatie en Conflicten Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDV Cursusnaam Communicatie en Conflicten 1.3 Cursusnaam in Engels Communication And Conflicts 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: M de Gruil (tel ) Werkvorm Aanwezigheid? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke ken wordt de werkvorm Hoorcollege 7 maal per 840 minuten bij aanvangs 4: 4 Spreekuur cursus coördinator 7 maal per 420 minuten bij aanvangs 4: 4 Training 6 maal per 1440 minuten bij aanvangs 4: 4 Nabespreking mc tentamen 150 minuten bij aanvangs 4: 5 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets MC- Tentamen Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangs 4: Mondeling Alle toetsresultaten 5, bij aanvangs 4:

23 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel toegestaan 2. 5 Korte inleiding Deze cursus bevat een vervolg op gespreksvaardigheden van een professionele beroepsbeoefenaar en een inleiding in systeemtheorie, conflictstijlen, mediation als methode van conflicthantering en onderhandelen. Tijdens de cursus wordt gewerkt aan kennisvergroting, en toepassing van vaardigheden. Enige kennis van deze onderwerpen is een vereiste in de meeste werkvelden voor een SJD er. Om die reden is deze cursus een e cursus. 2.2 Cursus inhoud Competenties 1.1; 1.2; 1.7;1.10; 2.1; 2.2; 3.1. Leerlijn Conceptuele leerlijn en vaardigheden leerlijn Learning outcomes De student: kan gespreksvaardigheden van de professionele beroepsbeoefenaar benoemen en past deze toe. Is in staat invloeden van diversiteit binnen de samenleving te benoemen en kan hier adequaat in gespreksvoering op inspelen. Beschrijft systeemtheorie en kan een eigen systeemanalyse maken. Beschrijft communicatietheorieën en de toepassing in conflictsituaties. Beschrijft diverse conflicttheorieën (bronnen van conflicten, escalatie van conflicten, conflictstijlen) en toepassing bij de oplossing van conflicten. Is in staat zijn eigen wijze van communiceren te herkennen en te benoemen en hierop te reflecteren. Is in staat zijn eigen rol in conflicten te herkennen en te benoemen en kent zijn eigen conflictstijl. Kan zich verplaatsen in anderen en met respect tegemoet treden. Kan incidenten, conflicten bespreekbaar maken en draagt bij aan de oplossing ervan. Beschrijft het proces van mediation (fases: opening, exploratie, onderhandelen, en afronden). Kan de plaats en functie van het (Harvard)onderhandelen in het mediationproces beschrijven en dit proces begeleiden. Spreekt aan en laat zich aanspreken op gedrag. Kennisbasis Gespreksvaardigheden Systeemtheorie Diversiteit Conflicten en conflictstijlen Mediation Onderhandelen 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: EUR 60 Materiaal: Boek () : Gespreksvoering in de Juridische Praktijk, Victoria van den Doel e.a,.2012, Tweede druk. Uitgeverij Coutinho, Bussum, ISBN: Boek () : Anders Kijken, theorie en praktijk van de systeembenadering, Joop Willemse, 23

24 tweede druk. Uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum,I SBN Workload Contactduur (uren): 48 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 90 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 24

25 Titel Opleidingsvariant Cort 4 SJD VT Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDV Cursusnaam Cort Cursusnaam in Engels Cort Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd AM van den Bosch (tel ) Werkvorm Aanwezigheid? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke ken wordt de werkvorm Cort4 gesprekken 240 minuten bij aanvangs 1: 1 bij aanvangs 2: 2 bij aanvangs 3: 3 bij aanvangs 4: 4 Hoorcollege Startcollege Cort4 90 minuten bij aanvangs 1: 1 bij aanvangs 2: 2 bij aanvangs 3: 3 bij aanvangs 4: 4 Werkcollege 1 Visie op beroep 120 minuten bij aanvangs 1: 1 bij aanvangs 2: 2 bij aanvangs 3: 3 bij aanvangs 4: 4 Werkcollege Spreekuur plan van aanpak 4 maal per 240 minuten bij aanvangs 1: 1 bij aanvangs 2: 2 bij aanvangs 3: 3 bij aanvangs 4: 25

26 4 Werkcollege Spreekuur portfolio 60 minuten bij aanvangs 1: 1 bij aanvangs 2: 2 bij aanvangs 3: 3 bij aanvangs 4: 4 Werkcollege Veranderend beroepenveld 120 minuten bij aanvangs 1: 1 bij aanvangs 2: 2 bij aanvangs 3: 3 bij aanvangs 4: 4 Workshop Presentatie en gesprek 120 minuten bij aanvangs 1: 1 bij aanvangs 2: 2 bij aanvangs 3: 3 bij aanvangs 4: 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 123 (bij alle aanvangsken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets Portfolio Cort4 Numerieke toetsresultaten 5, bij aanvangs 1: bij aanvangs 2: bij aanvangs 3: bij aanvangs 4:

27 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De opleiding SJD wil dienstverleners afleveren die weten waar hun kracht ligt en wat ze willen bijdragen aan het SJD werkveld. Beroepskrachten die het bovendien als een uitdaging ervaren om zichzelf en de organisatie waarvan ze deel uitmaken continu te ontwikkelen. Vanaf jaar 1 is de student bezig met zijn persoonlijke competentieontwikkeling. Ieder jaar doorloopt de student de cyclus van doelen stellen, plannen, acties ondernemen, evalueren en opnieuw doelen stellen. De centrale doelstelling van de cursus CoRt is dat de student inzicht verkrijgt in zichzelf, zijn studieloopbaan en de daaraan te koppelen SJD-competenties. Daarbij krijgt het gehele SJD-competentieprofiel de aandacht. Het onderdeel SJD Actief van de cursus CoRt2 staat in het teken van de beroepsontwikkeling van SJD en heeft als zodanig een verbinding met de beroepspraktijk. 2.2 Cursus inhoud Competenties Tijdens deze cursus evalueert de student de eigen ontwikkeling op het gebied van alle SJD (deel)competenties en de 4 niveau s zoals geschreven in het SJD competentieprofiel. Leerlijn Reflectieleerlijn (CoRt-lijn) Learning Outcomes Na het volgen van de cursus CoRt4 is de student in staat om: -zijn studieloopbaan- en competentieontwikkeling te evalueren; -een persoonlijk profiel te formuleren; -een eigen visie op het beroep vorm te geven. Kennisbasis Deze cursus biedt studenten workshops, spreekuren en handvaten om zijn portfolio samen te stellen. Tijdens de workshops wordt stilgestaan bij de visie van de student op het werkveld en ontwikkelingen binnen het SJD-werkveld. Ook is er een aparte workshop ter voorbereiding op het CoRt4 gesprek. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Bij alle aanvangsken: Contactduur (uren): 17 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 123 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 27

28 Titel Opleidingsvariant Literatuurstudie SJD DT Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDD-LIT Cursusnaam Literatuurstudie SJD DT 1.3 Cursusnaam in Engels Literature studies SJD 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Deeltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Ja AJ Pilon (tel ) Werkvorm Aanwezigheid? Frequentie Totale contacttijd in minuten per In welke ken wordt de werkvorm Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets Groot werkstuk Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangs JAAR: 1. JAAR 2. JAAR 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Bij de literatuurstudie kiest de student zèlf een onderwerp dat betrekking heeft op de sociaal juridische beroepspraktijk en stelt zelf zijn literatuurlijst samen. De geraadpleegde literatuur mag geen overlap hebben met e cursussen, reeds gevolgde of nog te volgen keuzecursussen in het kader van de SJD opleiding. De geraadpleegde literatuur mag slechts in zeer beperkte mate overlap mag hebben met literatuur die is of wordt gebruikt voor de scriptie of de afstudeerthema s (in overleg met cursuscoördinator). Bij de literatuurstudie schrijft de student een werkstuk over een zelfgekozen onderwerp. De student werkt zelfstandig aan de literatuurstudie. Studenten worden bij literatuurstudies minimaal begeleid. De literatuurstudie is bij uitstek een werkvorm, waarin het accent ligt op de zelfwerkzaamheid van de student. De student wordt aangeraden om als onderwerp voor een literatuurstudie een duidelijk afgebakend onderwerp te kiezen. Voordat een student kan beginnen aan de literatuurstudie levert hij of zij een opzet van de literatuurstudie in bij de cursuscoördinator. De opzet bevat een literatuurlijst (minimaal 700 pagina's) inclusief een bijlage met een korte toelichting op het gekozen onderwerp (introductie van het onderwerp, uitwerking SJD relevantie, doelstelling en vraagstelling). In overleg met de cursuscoördinator mag de student ook 1 à 2 interviews afnemen over het gekozen onderwerp 28

29 (hierdoor wordt het aantal te lezen pagina's verlaagd). Als de opzet is goedgekeurd kan de student aan de slag. De student schrijft een werkstuk over de gelezen literatuur. Daarna volgt een mondelinge tentamen over de literatuurstudie. Bij het mondelinge tentamen is een tweede beoordelaar aanwezig. Voorbeelden van onderwerpen: Adoptie en hechtingsproblematiek Adolescentiepsychologie Outreachend werken Jeugdcriminaliteit Pleegzorg en islamitische gezinnen Huiselijk geweld in migrantengezinnen Borderline TBS Rode draad literatuurstudie: Wat heeft de bestudeerde literatuur de student opgeleverd aan nieuwe kennis en inzichten over de SJD beroepspraktijk? 2.2 Cursus inhoud Competenties Afhankelijk van het onderwerp. Leerlijn Conceptuele leerlijn en integrale leerlijn. Learning outcomes De student kan zelfstandig aan de hand van literatuur een onderwerp bestuderen, dat relevant is voor de sociaal juridische beroepsuitoefening. De student kan de beroepsrelevantie van het gekozen onderwerp voor de sociaal juridische beroepsuitoefening onderbouwen. De student kan een werkstuk over de bestudeerde literatuur schrijven, waarin de bestudeerde literatuur wordt samengevat. De student kan zich een eigen oordeel vormen over het belang van de bestudeerde literatuur voor de SJD beroepspraktijk. De student kan zijn mening zowel schriftelijk als mondeling onderbouwen en conclusies trekken over de bestudeerde literatuur. Kennisbasis Afhankelijk van het gekozen onderwerp voor de literatuurstudie. Soort Cursus Keuzecursus 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Diversen () : Studiewijzer Literatuurstudie, SJD DT (digitaal aangeboden) Diversen () : Door de student samengestelde literatuurlijst 2.5 Workload Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 139 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. 29

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Achtergronden en werkwijzen van A & SZ 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2016 2017 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2016-2017 Achtergronden en werkwijzen van arbeid & sociale

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd Erratum Studiegids Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Vervanging cursusbeschrijving

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerpresentatie HBR VT Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-408-11

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens Afstudeerproject deel 1 & training professioneel

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2015-2016 1 Titel Opleidingsvariant Beroepsethiek HBR VT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-204-11

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 Afstudeerproject dl1&tr.prof.pres.hbrdt 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V4AFST-14

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining)

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining) Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Opleiding Juridische en JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP () JUVE1AM (Mediatheektraining) JUVE: mevrouw mr. M. le Fèbre HBO-Rechten

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Vermogensrecht IVRE de heer mr. P.A.J. Koster HBO-Rechten Studiejaar 2011-2012 Periode (1-4) 1 en 3 Doorlooptijd 1 periode Doelgroep:

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R.

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

De casuïstiek is relatief eenvoudig. Het betreft grotendeels enkelvoudige strafzaken. Met één verdachte en één strafbaar feit

De casuïstiek is relatief eenvoudig. Het betreft grotendeels enkelvoudige strafzaken. Met één verdachte en één strafbaar feit Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Straf- en Strafprocesrecht ISSE de heer mr. dr. P Smith (SMTHP) HBO-Rechten Studiejaar 2011-2011 Periode (1-4) 1&2 en 3&4 Doorlooptijd

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Titel Opleidingsvariant P1

Nadere informatie

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant P1 Verhelderen

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

Inleiding Recht Publiekrecht. Rechtsvinding Publiekrecht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen)

Inleiding Recht Publiekrecht. Rechtsvinding Publiekrecht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen) Titel Onderwijseenheid (OWE) Inleiding Recht Publiekrecht Code OWE IRUE Eigenaar OWE mevrouw mr. M. le Fèbre 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten, afstudeerrichting kandidaat - Gerechtsdeurwaarder Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten, afstudeerrichting kandidaat - Gerechtsdeurwaarder Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten, afstudeerrichting kandidaat - Gerechtsdeurwaarder Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject GDW Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfs stage Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) Rechtsvinding straf- en strafprocesrecht

de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) Rechtsvinding straf- en strafprocesrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Materieel Strafrecht SRD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) E-learning Cluster D-cluster

Nadere informatie

Inleiding Staats- en Bestuursrecht. ISBE de heer mr. G. van Keeken. Rechtsvinding Staats- en Bestuursrecht

Inleiding Staats- en Bestuursrecht. ISBE de heer mr. G. van Keeken. Rechtsvinding Staats- en Bestuursrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Staats- en Bestuursrecht ISBE de heer mr. G. van Keeken 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

IVRE de heer mr. P.A.J. Koster (KSRP)

IVRE de heer mr. P.A.J. Koster (KSRP) Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding vermogensrecht IVRE de heer mr. P.A.J. Koster (KSRP) 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster B-cluster

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bachelor International Business and Management Studies fulltime

Bachelor International Business and Management Studies fulltime Appendix Coursedescriptions Bachelor International Business and Management Studies fulltime 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Administration Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Deeltijd 2014-2015 Propedeuse deeltijd Titel Beroepsgerichte ontwikkeling 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Architectuur Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBWK-LSAFA6-07 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Architectuur 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

Inleiding Recht Privaatrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen)

Inleiding Recht Privaatrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen) Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Recht Privaatrecht IRPE mevrouw mr. M. le Fèbre 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar Titel Kritische reflectie Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-DPF-13 1.2 Cursusnaam Kritische reflectie 1.3 Cursusnaam in Engels Critical Reflection

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen 2 Titel Opleidingsvarian t Afstudeerprogramma Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 De Lage Landen in de wereld 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1LAAGL-12 1.2 Cursusnaam De Lage Landen in de wereld 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Voltijd 2014-2015 Propedeuse voltijd Titel Opleidingsvariant Collegejaar Bedrijfseconomie/HRA Voltijd 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Artikel Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASPU-V4ARTIK-09

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant Bijlage Cursusbeschrijvingen Creatieve Therapie Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel D2 Casusanalyse Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ACTA-D2CA-11

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Juridisch argumenteren JDD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster C-, D-

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Scompany: Adviesbureau Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCAN-SCOMP-04 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 D1P1 Verhelderen van

Nadere informatie

Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten.

Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2016 2017 Titel Opleidingsvariant Beroepsethiek HBR VT Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-204-11

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBFM-AFS-14 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Project

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Binnenlandse Zaken Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BINBZ.1V-10 1.2 Cursusnaam Binnenlandse Zaken 1.3 Cursusnaam in Engels Internal Affairs

Nadere informatie

Masteropleiding Forensisch Sociale Professional

Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2016 2017 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GHU-1.BOPP1B-14 1.2 Cursusnaam Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

Cultura y Civilización de España

Cultura y Civilización de España Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de España 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-PCULTES-12 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de España 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Rechtsvinding staats- en bestuursrecht. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Rechtsvinding staats- en bestuursrecht. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Staatsrecht STD De heer mr. C Wisse 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster C- en D-cluster Niveau van de

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2...

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

Bachelor Financial Service Management voltijd

Bachelor Financial Service Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Financial Service Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2015-2016 Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMH-1.D11-14 1.2 Cursusnaam Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1.3

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Ruimtelijke Ordening & Planologie] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Ruimtelijke Ordening & Planologie] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Ruimtelijke Ordening & Planologie] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsstage ROP Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

CURSUSBESCHRIJVING Deel 1

CURSUSBESCHRIJVING Deel 1 CURSUSBESCHRIJVING Deel 1 Cursuscode(s) Opleiding Cursusnaam Cursusnaam Engels : PABFMT14X : Pabo : Gecijferdheid 7, Factoren, Machten en Talstelsels : [vertaling via BB] Studiepunten : 1 Categorie Cursusbeheerder

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek Bijlage cursusomschrijvingen Journalistiek 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Advanced Research Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-ADRES.2V-14 1.2 Cursusnaam Advanced

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten.

Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2016 2017 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 Afstudeerproject deel 1 & training professioneel presenteren HBR DT

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Literatuur in context Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-H1CONTEX-12 1.2 Cursusnaam Literatuur in context 1.3 Cursusnaam in Engels Modern

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bronnen en cijfers Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-BRNC.1V-12 1.2 Cursusnaam Bronnen en cijfers 1.3 Cursusnaam in Engels Research skills

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 D1P1 Verhelderen vd vraag klant/client 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie