Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd"

Transcriptie

1 Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd

2 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Achtergronden en werkwijzen van A & SZ 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDV Cursusnaam 1.3 Cursusnaam in Engels 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Achtergronden en werkwijzen van arbeid en sociale zekerheid SJD VT Backgrounds and Practices of labour and social security, SJD Full- Time 1.9 Contactpersoon HL Ten Cate 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Inleidend hoorcollege verplicht 1 maal per blok 60 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Training verplicht 7 maal per blok 1260 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Werkcollege verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Mondeling 5, Werkstuk 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6 bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6

3 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Doel Het doel van de cursus Achtergronden en Werkwijzen van Arbeid en Inkomen is studenten te leren werken als SJD er in het Arbeids- en Sociale Zekerheidsrecht. Bij het onderdeel Achtergronden leren studenten dat een concreet probleem van de cliënt op micro-niveau geanalyseerd kan worden aan de hand van macroaspecten. Bij het onderdeel Werkwijzen leren studenten om adequaat een adviesgesprek te voeren met verschillende cliënten vanuit verschillende beroepsrollen. Competenties 1.1 t/m 1.8, 3.1, 3.3 en 3.4 Leerdoelen Achtergronden: De student is in staat om signalen van een concrete casus te plaatsen in de context van maatschappelijke ontwikkelingen. De student kan veranderingen in wet en regelgeving kan verklaren vanuit een maatschappelijke context met behulp van onderzoek en literatuur. De student kan kritisch reflecteren op veranderingen op juridisch en maatschappelijk gebied. De student kan signalen vanuit verschillende contexten herkennen, beschrijven en gebruiken voor de beroepspraktijk. De student kan een eerste beroepsvisie verwoorden en met argumenten verantwoorden. Training Werkwijzen: De student is staat om een advies te maken wat voor hem of haar bruikbaar is voor een adviesgesprek met een cliënt en overdraagbaar is aan een collega. De student neemt de context (achtergrond, leefomgeving, sociale omstandigheden etc) van de cliënt mee in het maken van een advies. De student is zich er bewust van dat er meerdere wegen naar Rome leiden (er zijn meerdere adviezen mogelijk). Afhankelijk van de rol wordt er gekozen welke weg bewandeld wordt; Expert of coach. De student is zich bewust van evt. weerstand van de cliënt en is in staat om hierop te anticiperen en ter plekke mee om te gaan. De student is in staat om indien nodig door te verwijzen (warme doorverwijzing) De student kan aansluiten bij de cliënt door lichaamstaal te lezen en te gebruiken. Daarnaast wordt vakjargon vermeden en het advies afgestemd om het niveau van de cliënt. De student kan een slecht nieuwsgesprek voeren passend bij de culturele achtergrond van de cliënt. De student past ANNA toe. 2.2 Cursus inhoud

4 Inhoud Bij het programmaonderdeel Achtergronden ligt de nadruk op kritische bewustwording van de dynamiek in de maatschappij die invloed heeft op het ontstaan van wet en regelgeving. Bij het trainingsgedeelte Werkwijzen ligt de nadruk op de uitvoering van het werk binnen Arbeid en Sociale Zekerheid. Beide onderdelen zijn nauw verbonden aan de juridische onderdelen Arbeidsrecht en Sociale Zekerheidsrecht in de periode B en C. Leerlijn Combinatie van de conceptuele leerlijn en de vaardigheden leerlijn. Onderwijsvorm Hoorcolleges, werkcolleges, training en zelfstudie. Toetsing - Individuele opdracht (Achtergronden) - Taalcontrole (opdracht Achtergronden) - Mondeling tentamen (Werkwijzen) - Voorbereiding mondeling door middel van een plan van aanpak (Werkwijzen) Presentieregeling Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsverplichting. Voor nadere uitleg zie studiewijzer. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Boek (aanbevolen) : Doel, V. van den; Eikelboom, J.; Roffel, A.; Zoon, J. (2012): Gespreksvoering in de juridische praktijk; Bussum: Uitgeverij Coutinho. Hoofdstuk 8, 9, 13 en 14 (dit boek is reeds aangeschaft voor de opleiding) Reader (aanbevolen) : Overige actuele artikelen worden bekend gemaakt via sharepoint 2.5 Workload Contactduur (uren): 35 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 104 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd

5 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

6 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject SJD VT Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDV Cursusnaam Afstudeerproject SJD VT 1.3 Cursusnaam in Engels Final thesis 1.4 Aantal EC's 25 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon CLF Oosterhof 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Ja Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Eindmanifestatie verplicht 1 maal per blok 540 minuten bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Hoorcollege 1 verplicht 2 maal per blok 240 minuten bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Hoorcollege 3 verplicht 1 maal per blok 120 minuten bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR learning communities verplicht 9 maal per blok 4860 minuten bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Spreekuur Internationale rechtsperspecti verplicht 4 maal per blok 240 minuten bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Werkcollege Internationale rechtsperspec verplicht 1 maal per blok 120 minuten bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Workshop verplicht 4 maal per blok 480 minuten bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Inhoudelijk Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week 36 Praktijkgericht Alle toetsresultaten bij aanvangsblok JAAR: 5, toegestaan 1. blok JAAR, week 36

7 2. blok JAAR, week 36 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het afstudeerprojectomvat twee onderdelen die voldoen aan de door de opleiding gestelde eisen betreffende vorm en inhoud. Het bestaat uit een inhoudelijk product en een toepassingsproduct. In het inhoudelijke product is Internationale Rechtsfilosofische Perspectieven aantoonbaar verweven. Het doel van het totale afstudeerproject is dat de student demonstreert een sociaal juridisch thema zelfstandig en op gedegen wijze uit te diepen. Het toepassingsproduct dient op een voor het werkveld relevante manier uitgewerkt te zijn. De studenten presenteren het eindproduct ten overstaan van docenten en werkvelddeskundigen Leerdoelen Tijdens het afstuderen staan de volgende leerdoelen centraal. De student kan: zelfstandig een onderzoek/project opzetten en uitvoeren; een relevant probleem/vraagstuk/fenomeen signaleren, de relevante informatie verzamelen en deze gestructureerd weergeven; een gekozen vraagstuk in een sociaal juridische pt"> een gekozen vraagstuk in een sociaal juridische context plaatsen en deelproblemen/facetten beschrijven; een relevante doelstelling en vraagstelling formuleren in termen van verifieerbare uitkomsten en beoogde effecten; op basis van de doelstelling tot een heldere, afgebakende en specifieke onderzoeksvraag komen; op basis van een vraagstelling een logische onderzoeksopzet te formuleren, gebaseerd op actuele theorieën en/of modellen; de keuze voor een oplossingsstrategie motiveren; een onderbouwde keuze maken voor de te gebruiken onderzoeksmethode en instrumenten; het analysekader helder uiteenzetten; de dataverwerking juist uitvoeren en resultaten correct weergeven; op kritische en transparante wijze gebruik maken van actuele en relevante bronnen; tot een bruikbare uitkomst komen die logisch volgt op de onderzoeksvraag; tot een valide opbrengst komen in de vorm van oplossingen, adviezen, aanbevelingen; op professionele wijze het eigen product te evalueren en te reflecteren op het proces; een eigen visie op het afstudeeronderwerp bepalen en verwoorden; de toegevoegde waarde van het afstudeeronderwerp verwoorden; de bevindingen op heldere en overtuigende wijze verwoorden, zowel schriftelijk als mondeling. op tijd actief feedback vragen en ontvangen zelfstandig optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die de opleiding biedt in de afstudeerfase 2.2 Cursus inhoud Inhoud De student kiest voor een uitstroomprofiel en bepaalt zelf het afstudeeronderwerp. Dit onderwerp dient te passen binnen het gekozen uitstroomprofiel. De uitstroomprofielen zijn: Arbeid en Inkomen, Justitiële Dienstverlening en Wonen en Leven. Aan de uitstroomprofielen zijn Learning Communities gekoppeld. Competenties

8 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3,4. Leerlijn Integrale leerlijn Onderwijsvormen Er zijn 3 Learning Communities (LC s), gekoppeld aan de 3 uitstroomprofielen. Deze LC s zijn gericht op kennisontwikkeling en op productontwikkeling. De LC s hebben elk een docent als coördinator en een aantal docenten als specialist, als praktijkexpert en als coach. In deze LC s werken studenten en docenten actief samen in een gilde-achtige structuur aan hun afstudeerprojecten. De LC s hanteren onder meer de activerende werkvorm peer review. Na het bespreken van de feedback met de reviewers en de verwerking hiervan, leveren studenten hun definitieve versie in bij de beoordelaars. Er zijn bij aanvang één of meer wekelijkse LC bijeenkomsten gepland. Het aantal LC bijeenkomsten zal in frequentie afnemen in de loop van de laatste periode. Voor het onderdeel Internationale Rechtsfilosofische Perspectieven zijn bijeenkomsten gepland. Toetsing De toetsing van het Afstudeerproject bestaat uit: - het inhoudelijke product, met hierin aantoonbaar verweven Internationale Rechtsfilosofische Perspectieven en één of meerdere toepassingsproducten (en indien van toepassing ook een uitwerking van de buitenlandervaring). Het gehele afstudeertraject wordt afgesloten met een presentatie in de Learning Community. Voor meer informatie wordt verwezen naar de studiewijzer Afstudeerproject van het betreffende studiejaar. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Boek (aanbevolen) : Reader (aanbevolen) : Workload Contactduur (uren): 110 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 588 Totaal (uren) 700 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (25) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Titel Arbeidsrecht SJD VT Opleidingsvariant Voltijd

9 Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDV Cursusnaam Arbeidsrecht SJD VT 1.3 Cursusnaam in Engels Labour Law SJD, Full-Time 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon PA Timmermans 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Werkcollege niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? tentamen Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6

10 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Competenties 1.3 t/m 1.7 Leerlijn Conceptuele leerlijn Leerdoelen De student is in staat kennis over de rechten en plichten van de werknemer en werkgever te verwerven De student is in staat een probleemanalyse te maken De student is in staat op basis van een probleem- en of situatieanalyse, wetten, regels en procedures toe te passen De student is in staat de cliënt te informeren en/of te adviseren over eenvoudige arbeidsrechtelijke kwesties De student kan sociaal juridische beslissingen op het terrein van arbeidsrecht nemen. 2.2 Cursus inhoud Inhoud In de cursus worden de basisbeginselen van het arbeidsovereenkomstenrecht behandeld. Diverse vormen van de arbeidsovereenkomst, waaronder flexibele arbeidsrelaties, en de rechten en verplichtingen van zowel werkgever als werknemer worden besproken. Naast vakantiewetgeving komen diverse andere regelingen aan bod, zoals de Wet Aanpassing Arbeidsduur en de Wet Arbeid en Zorg. Uitgebreid wordt ingegaan op diverse vormen van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De onderwerpen samengevat: soorten contracten wijziging arbeidsvoorwaarden overgang van onderneming Wet Arbeid en Zorg vakantierechten Wet Aanpassing Arbeidsduur Beëindiging van de arbeidsovereenkomst: van rechtswege, opzegging, ontbinding en met wederzijds goedvinden Leerlijn Conceptuele leerlijn Onderwijsvorm Hoor- en werkcolleges Toetsing Het tentamen bestaat uit open vragen. Bij beantwoording mogen de studenten gebruik maken van de Wettenverzameling sociaal juridische dienstverlening. Een onderdeel van de toets kan bestaan uit opdrachten en/of een presentatie. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten:

11 (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Boek (aanbevolen) : Arbeidsrecht begrepen, Mr. P.M.H.J. van Grinsven en Mr. H.C. Geugjes, 5e druk, ISBN Wetgeving SJD , SDU uitgevers Reader (aanbevolen) : Werkboek Arbeidsrecht SJD vt Workload Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 110 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

12 Titel Opleidingsvariant Basiscursus Methodiek Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDV Cursusnaam Basiscursus Methodiek 1.3 Cursusnaam in Engels Basic course in Methodology 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon DH Ruitenberg 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 1 maal per blok 60 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Training verplicht 7 maal per blok 1260 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Werkcollege niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Gespreksvoering Methodiek Alle toetsresultaten toegestaan 5, Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6 bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6

13 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte Inleiding: De centrale doelstelling van deze cursus is dat de student in staat is, uitgaande van concrete vragen of problemen, doelgericht en systematisch sociaal juridische problemen te analyseren en op te lossen. Daarnaast leert/ontwikkelt de student vaardigheden om effectief te communiceren en werken met cliënten. Competenties: 1.1, 1.2., 1.7, 1.10, 2.1., 2.2, 2.8 Leerlijn: Vaardigheden leerlijn Leerdoelen: De student heeft kennis van methodisch werken De student heeft kennis van de verschillende beroepsrollen van de SJD praktijk. De student heeft kennis van de verschillende modellen die worden gehanteerd binnen de verschillende beroepsrollen van de SJD er. De student kan een casus methodisch uitwerken aan de hand van het fasemodel van de Rechtstoepassing De student is in staat een tweegesprek te voeren en daarin de gesprekstechnische vaardigheden toe te passen (o.a. luisteren, samenvatten, doorvragen, type vragen) De student heeft kennis en oefent met feedback geven en ontvangen. De student is in staat om een (eenvoudig) reflectieverslag te schrijven. 2.2 Cursus inhoud Inhoud: De cursus bestaat uit 2 onderdelen. Tijdens het werkcollege wordt ingegaan op de verschillende beroepsrollen van de SJD er en de bijhorende methodieken. Daarnaast wordt geleerd hoe je en vraagstuk van een cliënt methodisch kunt uitwerken. In de training wordt geoefend met gespreksvaardigheden en het voeren van een intakegesprek met de cliënt. Onderwijsvorm: Hoorcollege, werkcollege, training en zelfstudie Toetsing; Take home toets Methodiek. Deze take hometoets bestaat uit twee onderdelen: een werkstuk over de beroepsrollen en een methodische uitwerking van een casus. Mondelinge toets (tweegesprek met de cliënt). Reflectie verslag: reflecteren op eigen handelen in het tweegesprek. Presentieregeling: Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsregeling (zie de studiewijzer voor de uitwerking hiervan). 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op

14 Materiaal: Boek (aanbevolen) : Gespreksvoering in de Juridische Praktijk, Victoria van den Doel e.a., Uitgeverij Coutinho, Bussum, 2009, ISBN , 2e druk Reader (aanbevolen) : Reader Basiscursus Methodiek 2.5 Workload Contactduur (uren): 36 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 101 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

15 Titel Opleidingsvariant Basiscursus Recht Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDV Cursusnaam Basiscursus Recht 1.3 Cursusnaam in Engels Foundation Course Law 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon P Samim 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege Inleiding Recht niet verplicht 7 maal per blok 420 minuten Werkcollege Inleiding Recht niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten Werkcollege Juridische Vaardigheden niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 1: blok Toetsen: Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 102 Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Klein werkstuk Juridische Vaardigheden Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week 46 Tentamen Inleiding Recht Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week 46

16 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Opzet van de cursus De cursus is verdeeld in twee onderdelen, te weten: Inleiding recht en Juridische vaardigheden. Inleiding Deze cursus is bedoeld als eerste kennismaking met de wereld van het recht. De cursus is zowel theoretisch als praktisch van aard. In het onderdeel Inleiding Recht wordt in het bijzonder aan drie aspecten aandacht besteed. Ten eerste aan het rechtssysteem zowel op nationaal als internationaal niveau. Ten tweede aan de maatschappelijke functies van het recht. Ten slotte aan de toepassing van het recht in de praktijk. In het onderdeel Juridische Vaardigheden wordt de student verschillende juridische vaardigheden bijgebracht. Te denken valt aan het hanteren van wettenbundels, het lezen en analyseren van rechtspraak, het oplossen van juridische casus. De studenten dienen de voorgeschreven stof verder uit te werken en tijdens de werkcolleges te bespreken. De studenten dienen derhalve de stof voor te bereiden alvorens deel te nemen aan de colleges. Competenties 1.3, 1,4, en 1,8 Leerdoelen De student heeft inzicht in de aard van ons rechtsysteem; De student kan de rol van rechtsbronnen binnen het rechtsysteem aangeven; De student kan aangeven hoe de diverse rechtsgebieden zich tot elkaar verhouden; De student kan de basisbegrippen van staat- en bestuursrecht, privaatrecht, strafrecht, en internationaal recht benoemen en toepassen op eenvoudige praktijksituaties. De student kan juridische teksten lezen, begrijpen en analyseren; De student kan de wettenbundel hanteren; De student kan op juridisch verantwoorde wijze enkele eenvoudige praktijkopdrachten uitvoeren met gebruikmaking van informatiemiddelen zoals o.a. de wettenbundels. 2.2 Cursus inhoud Inhoud Indeling in het recht; Rechtsbronnen en rechtsbeginselen; Staats- en bestuursrecht; Privaatrecht; Strafrecht; Arbeidsrecht. Onderwijsvorm Inleiding recht: hoorcollege en werkcollege Juridische vaardigheden: werkcollege Toetsing Inleiding recht: het tentamen bestaat uit multiple choice vragen. Juridische vaardigheden: de studenten dienen in groepen van drie personen een casus te analyseren en uit te werken. De vereiste kennis De stof van het onderdeel Inleiding Recht; De stof van het onderdeel Juridische Vaardigheden.

17 Bij de beoordeling van casusuitwerking zal gelet worden op de volgende punten: Structuur van het verslag; De juridische motivering en argumentatie; Bronnengebruik en bronvermelding (bijvoorbeeld het gebruik van de wetsartikelen, eventueel jurisprudentie en literatuur); Taalgebruik, lay-out. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Boek (aanbevolen) : C.J. Loonstra, Hoofdlijnen Nederlands Recht, Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers 2012, ISBN: Reader (aanbevolen) : Boek (aanbevolen) : C. L. Hoogewerf, juridische basisvaardigheden, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers ISBN: Boek (aanbevolen) : Wettenverzameling voor de Sociaal Juridische Dienstverlening, laatste versie Boek (aanbevolen) : De Grote Almanak (dit hoeft niet besteld te worden). 2.5 Workload Contactduur (uren): 35 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 102 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

18 Titel Opleidingsvariant Basiscursus Sociale Wetenschappen Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDV Cursusnaam Basiscursus Sociale Wetenschappen 1.3 Cursusnaam in Engels Foundation Course Social Sciences 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon M de Gruil 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 1 maal per blok 120 minuten Spreekuur niet verplicht 2 maal per blok 240 minuten Werkcollege niet verplicht 6 maal per blok 720 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 1: blok Toetsen: Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 119 Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Groot werkstuk Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week 46 Tentamen Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week 46

19 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte inleiding Tijdens deze cursus maken studenten kennis met twee sociaal wetenschappelijke disciplines die de theoretische basis vormen voor agogische vaardigheden en specifieke werkmethoden van de sociaal juridische beroepsuitoefening. De twee disciplines die centraal staan zijn de Sociologie en de Psychologie. In de cursus wordt elementaire kennis aangedragen die van cruciaal belang is voor het beroepsmatig handelen van de Sociaal Juridische Dienstverlener. De theorieën, begrippen en thema s die aan de orde komen staan in direct verband met vraagstukken en dilemma s uit de sociaal juridische beroepspraktijk. Omdat SJD ers te maken hebben met cliënten die met problemen kampen, die ze voor een deel in die samenleving hebben opgedaan en omdat de juridische dienstverlening een onderdeel vormt van de samenleving, is het van belang, dat SJD ers op macro-niveau leren nadenken over de maatschappij en leren de problemen van hun cliënten te plaatsen in een breder maatschappelijk kader. Daarbij is sociologie een belangrijk hulpmiddel. Ook is het van belang dat studenten allerlei aspecten van menselijk gedrag leren kennen op micro-niveau om zo in staat te zijn om de cliënt te kunnen dienstverlenen bij zijn of haar problemen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van belangrijke theorieën uit de psychologie. De theorieën vertegenwoordigen een bepaalde kijk op hoe mensen in elkaar zitten, hoe problemen ontstaan en wat de achtergrond is van hun gedrag. Dit vormt de theoretische basis voor verschillende visies op hulp- en dienstverlening. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de wisselwerking tussen het individu en zijn omgeving oftewel de sociale psychologie. Competenties 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.3 Leerlijn Conceptuele leerlijn Leerdoelen De student heeft kennis van en inzicht in een aantal stromingen en basisthema s uit de sociologie en psychologie. De student heeft kennis van en inzicht in de invloed van sociaalwetenschappelijke kennis en opvattingen op de vaardigheden en methodiek van de SJD-er. De student heeft inzicht in de wijze waarop sociaalwetenschappelijke kennis een bijdrage kan leveren aan het omgaan met praktische problemen en werkdilemma s uit de beroepspraktijk van de SJD er. 2.2 Cursus inhoud Inhoud Deze cursus is een inleiding in de Sociale Wetenschappen en vormt de theoretische basis van de methodische en agogische vaardigheden van de SJD-er. Tevens vormen de stromingen die behandeld worden de theoretische basis voor verschillende visies op hulp- en dienstverlening. In de cursus zal een aantal beroepsrelevante thema s worden uitgewerkt. Onderwijsvorm Algemeen hoorcollege in week 1, inhoudelijke colleges via streaming video, werkcolleges, begeleiding in spreekuur. Toetsing Meerkeuzevragentoets, werkstuk

20 - 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Boek (aanbevolen) : Hoeksema, K.J. & Werf, S. van der (2010). Sociologie voor de praktijk. Uitgeverij Coutinho, zevende druk. ISBN: Boek (aanbevolen) : Basiscursus Sociale Wetenschappen: Psychologie. Samengesteld door Minke de Gruil en Josine van Loon, Sociaal Juridische Dienstverlening Hogeschool Utrecht. Uitgeverij Pearson Education Benelux. Allen verkrijgbaar bij boekhandel Selexyz in de Uithof 2.5 Workload Contactduur (uren): 18 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 119 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

21 Titel Opleidingsvariant Communicatie en Conflicten Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDV Cursusnaam Communicatie en Conflicten 1.3 Cursusnaam in Engels Communication And Conflicts 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon M de Gruil 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Training verplicht 6 maal per blok 1440 minuten Werkcollege niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok Toetsen: Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 99 Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Mondeling Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27 Tentamen Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27

22 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte inleiding Deze cursus bevat een vervolg op gespreksvaardigheden van een professionele beroepsbeoefenaar en een inleiding in systeemtheorie, conflictstijlen, mediation als methode van conflicthantering en onderhandelen. Tijdens de cursus wordt gewerkt aan kennisvergroting, en toepassing van vaardigheden. Enige kennis van deze onderwerpen is een vereiste in de meeste werkvelden voor een SJD er. Om die reden is deze cursus een verplichte cursus. Competenties 1.1; 1.2; 1.7;1.10; 2.1; 2.2; 3.1. Leerlijn Conceptuele leerlijn en vaardigheden leerlijn Leerdoelen De student: Kan gespreksvaardigheden van de professionele beroepsbeoefenaar benoemen en past deze toe. Is in staat invloeden van diversiteit binnen de samenleving te benoemen en kan hier adequaat in gespreksvoering op inspelen. Beschrijft systeemtheorie en kan een eigen systeemanalyse maken. Beschrijft communicatietheorieën en de toepassing in conflictsituaties. Beschrijft diverse conflicttheorieën (bronnen van conflicten, escalatie van conflicten, conflictstijlen) en toepassing bij de oplossing van conflicten. Is in staat zijn eigen wijze van communiceren te herkennen en te benoemen en hierop te reflecteren. Is in staat zijn eigen rol in conflicten te herkennen en te benoemen en kent zijn eigen conflictstijl. Kan zich verplaatsen in anderen en met respect tegemoet treden. Kan incidenten, conflicten bespreekbaar maken en draagt bij aan de oplossing ervan. Beschrijft het proces van mediation (fases: opening, exploratie, onderhandelen, en afronden). Kan de plaats en functie van het (Harvard)onderhandelen in het mediationproces beschrijven en dit proces begeleiden. Spreekt aan en laat zich aanspreken op gedrag. 2.2 Cursus inhoud Inhoud Gespreksvaardigheden Systeemtheorie Diversiteit Conflicten en conflictstijlen Mediation Onderhandelen Onderwijsvorm Training, werkcollege, zelfstudie (doen van onderzoek) Toetsing Schriftelijk tentamen: multiple-choice, Vaardighedentoets (mondeling).

23 Presentieregeling: Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsregeling (zie de studiewijzer voor de uitwerking hiervan). 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Boek (aanbevolen) : Gespreksvoering in de Juridische Praktijk, Victoria van den Doel e.a,.2012, Tweede druk. Uitgeverij Coutinho, Bussum, ISBN: Boek (aanbevolen) : Anders Kijken, theorie en praktijk van de systeembenadering, Joop Willemse, tweede druk. Uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum,I SBN Workload Contactduur (uren): 38 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 99 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

24 Titel Opleidingsvariant CoRT 4 SJD VT Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDV Cursusnaam CoRT 4 SJD VT 1.3 Cursusnaam in Engels CoRT 4 SJD VT 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon AM van den Bosch 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Aftrapcollege periode B verplicht 1 maal per blok 120 minuten Spreekuur verplicht 3 maal per blok 180 minuten Eindgesprek verplicht 1 maal per blok 60 minuten Workshop verplicht 3 maal per blok 360 minuten Workshop vrije invulling verplicht 2 maal per blok 240 minuten bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Eindgesprek Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week 36 Opdracht Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week 36

25 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte inleiding De opleiding SJD wil dienstverleners afleveren die weten waar hun kracht ligt en wat ze willen bijdragen aan het SJD- werkveld. Beroepskrachten die het bovendien als een uitdaging ervaren om zichzelf en de organisatie waarvan ze deel uitmaken continu te ontwikkelen. Vanaf jaar 1 is de student bezig met zijn persoonlijke competentie ontwikkeling. Ieder jaar doorlopen ze de cyclus van doelen stellen, plannen, acties ondernemen, evalueren en opnieuw doelen stellen. De centrale doelstelling van CORT is dat de student inzicht verkrijgt in zichzelf, zijn studieloopbaan en de daaraan te koppelen SJD-competenties. Daarbij krijgt het gehele SJD-competentieprofiel de aandacht. Leerdoelen Na het volgen van de cursus CORT4 is de student in staat om: -zijn studieloopbaan- en competentieontwikkeling te evalueren; -een persoonlijk profiel te formuleren; -een eigen visie op het beroep vorm te geven. 2.2 Cursus inhoud Inhoud De cursus CORT4 richt zich op de persoonlijke competentieontwikkeling van de student, loopbaanontwikkeling en visie op beroep. Competenties Tijdens deze cursus evalueert de student de eigen ontwikkeling op het gebied van alle SJD (deel)competenties en de 4 niveau s zoals geschreven in het SJD competentieprofiel. Leerlijn Reflectieleerlijn Onderwijsvormen Hoorcollege, werkcolleges en spreekuren. Toetsing De toetsing van CORT 4 bestaat uit een groot werkstuk (persoonlijke portfolio van de student) en een mondeling tentamen (individueel eindgesprek). Presentieregeling Voor sommige colleges en spreekuren geldt de aanwezigheidsverplichting (zie de studiewijzer voor de uitwerking hiervan). Vrijstelling Voor deze cursus is het niet mogelijk om een vrijstelling aan te vragen. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op

26 Materiaal: Literatuur wordt nader bekend gemaakt. 2.5 Workload Contactduur (uren): 16 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 123 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

27 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Materieel en formeel strafrecht SJD VT 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDV Cursusnaam Materieel en formeel strafrecht SJD VT 1.3 Cursusnaam in Engels Substantive and procedural criminal law SJD Full-Time 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon MJC Zuurbier 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? College resocialisatie verplicht 1 maal per blok 180 minuten Hoorcollege niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten Werkcollege niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? toets Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27

28 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte inleiding: Deze cursus bevat een rechtstheoretische inleiding in het Nederlandse straf(proces)recht. Nadat de achtergrond en de functies van het strafrecht zijn uitgelegd, worden de verschillende hoofdrolspelers in het strafproces besproken, evenals de fases in de strafprocedure (opsporing, vervolging en berechting). De sancties en de tenuitvoerlegging daarvan komen ook aan bod. Ook de dwangmiddelen die tegen een verdachte kunnen worden toegepast komen aan de orde. Daarnaast worden de voorwaarden voor strafbaarheid (wanneer is een persoon strafbaar?) en de verschillende delictsvormen besproken. Actuele ontwikkelingen en jurisprudentie zijn onderdeel van de cursus. Leerdoelen: - de student kan de hoofdrolspelers in het strafprocesrecht duiden. - de student kan de belangrijkste leerstukken van het formele strafrecht, zoals de bevoegdheden van politie en justitie bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten beschrijven en toepassen bij het oplossen van een eenvoudige praktijkcasus. - de student kan de belangrijkste leerstukken van het materiele strafrecht, zoals de strafbaarheid, opzet en culpa, de poging en vormen van deelneming en de sancties uitleggen en toepassen op een eenvoudige praktijkcasus. - de student kan het verloop van de procedure ter terechtzitting beschrijven en kan de mogelijkheden van rechtsmiddelen uitleggen. - de student heeft inzicht in de systematiek van het Wetboek van Strafrecht en Strafvordering en in enkele bijzondere wetten. - de student kan actuele ontwikkelingen in het straf(proces)recht benoemen en de discussie hierover in grote lijnen weergeven. Competenties: 1.3 t/m Cursus inhoud Inhoud: - formeel strafrecht: o verdachte, openbaar ministerie, rechterlijke macht, advocatuur. o opsporing, vervolging en berechting o dwangmiddelen - materieel strafrecht: o strafrechttheorieën o legaliteitsbeginsel

29 o voorwaarden voor strafbaarheid o opzet en schuld o deelnemingsvormen o straffen en maatregelen Leerlijn: Conceptuele leerlijn Onderwijsvorm: Hoorcolleges en werkcolleges Toetsing: Schriftelijk tentamen. Presentieregeling: Voor deze cursus geldt geen aanwezigheidsverplichting. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Boek (aanbevolen) : Straf(proces)recht begrepen, mr J.H.J. Verbaan, onder redactie van mr. F.W. Bleichrodt, uitgever Boom, de laatste druk Reader (aanbevolen) : Reader Materieel en formeel strafrecht voor het betreffende studiejaar. 2.5 Workload Contactduur (uren): 31 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 107 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

30 Titel Opleidingsvariant Personen- en Familierecht SJD VT Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDV Cursusnaam Personen- en Familierecht SJD VT 1.3 Cursusnaam in Engels Law Of Persons And Family 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon JA Verhagen 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten Werkcollege niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten Werkgroep onderzoeksopdracht niet verplicht 1 maal per blok 60 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok Toetsen: Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 108 Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Klein werkstuk Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27 Tentamen Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27

31 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte inleiding Deze cursus bevat een inleiding in het personen- en familierecht (boek 1 BW), in het erfrecht (boek 4 BW) en in enkele internationale aspecten van het personen- en familierecht. Tijdens de cursus wordt gewerkt aan kennisvergroting en het doen van basaal onderzoek. Enige kennis van deze onderwerpen is een vereiste in de meeste werkvelden voor een SJD er. Om die reden is deze cursus een verplichte cursus. Leerdoelen De student kan: - onderdelen van het Personen- en Familierecht (PFR), Erfrecht en procesrecht beschrijven; - juridische vragen in het PFR vaststellen en verduidelijken, alsmede het recht toepassen op casuïstiek; - juridische teksten lezen, begrijpen en analyseren; - de wettenbundel hanteren; - verschillende soorten bronnen identificeren en er nuttige bronnen uit selecteren; - voor- en nadelen van verschillende bronnen aangeven; - zijn eigen mening aan de hand van bronnen onderbouwen of weerleggen. Competenties 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.9; Cursus inhoud Inhoud De persoon, verwantschap, minderjarigheid. Huwelijk, huwelijksvermogensrecht, ongehuwd samenwonen. Ouderschap en kinderen (ouderlijk) gezag, voogdij. Echtscheiding en echtscheidingsprocesrecht Curatele en beschermingsbewind. Erfrecht. Enkele internationale aspecten van het personen- en familierecht. Leerlijn conceptuele leerlijn Onderwijsvormen Hoorcollege, werkcollege, zelfstudie (doen van onderzoek) Toetsing Schriftelijk tentamen: multiple-choice, Onderzoeksopzet.

32 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Boek (aanbevolen) : Wettenverzameling voor de Sociaal Juridische Dienstverlening 2014/2015 (uitgave van SDU-uitgevers 2014) Boek (aanbevolen) : Compendium Personen- en familierecht, mr. J. van Duijvendijk-Brand en prof. Mr. S.F.M. Wortmann, Deventer, meest recente druk; Boek (aanbevolen) : Deskresearch, Kees Westerkamp en Maarten van Veen, Pearson Education Uitgeverij, 2e druk, 2010, ISBN: Workload Contactduur (uren): 29 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 108 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

33 Titel Opleidingsvariant Publiekrecht SJD VT Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDV Cursusnaam Publiekrecht SJD VT 1.3 Cursusnaam in Engels Public Law SJD, Full-Time 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon P Samim 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten Werkcollege niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 1: blok Toetsen: Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 110 Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Tentamen Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week 46

34 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte inleiding De cursus Publiekrecht bevat onderdelen uit het: Staatsrecht, Bestuursrecht, Vreemdelingenrecht en Internationaal en Europees recht. Staatsrecht Voor sjd ers in de professionele beroepsbeoefening is het nuttig om te weten hoe de Nederlandse staat georganiseerd is, welke taken in het staatsbestel zijn te onderscheiden, en door wie deze worden uitgeoefend. Hoe komen wetten tot stand en door wie worden ze gemaakt? Wat houdt de Trias politicaleer in en hoe is deze in Nederland uitgewerkt? Onder andere deze onderwerpen worden behandeld in het cursusonderdeel: Staatsrecht. Bestuursrecht Voorts is het belangrijk om enige kennis te hebben van de rechtsregels die de overheid tot zijn beschikking heeft om haar bestuurstaken uit te oefenen. De Algemene Wet Bestuursrecht wordt dan ook uiteengezet. Diverse vragen komen in het cursusonderdeel Bestuursrecht dan ook aan bod, zoals: - Hoe is het bestuur georganiseerd? - Welke bevoegdheden heeft het bestuur? - Aan welke rechtsnormen heeft het bestuur zich te houden? - Hoe kan de overheid bewerkstelligen dat burgers zich aan de voor hen geldende rechtsnormen houden? - Welke juridische bescherming is er voor de burgers tegen beslissingen en handelingen van het openbaar bestuur? Vreemdelingenrecht In dit cursusonderdeel wordt o.a. behandeld hoe en in welke gevallen vreemdelingen aan een geldige verblijfstitel voor verblijf in het Koninkrijk der Nederlanden komen (toelating, verblijf en toezicht). Internationaal- en Europees recht Een tipje van de sluier wordt opgelicht over de Verenigde Naties, de Europese Unie, regelgeving over en door deze instituties. Enig verdragenrecht komt aan bod, evenals de vraag in hoeverre Nederland zich verhoudt tot de voornoemde instituties. Competenties 1.3, 1.5, 1.6 Leerlijn Conceptuele leerlijn Leerdoelen Verwerven van basiskennis van de bovengenoemde 4 vakgebieden. Verwerven van basiskennis van het functioneren van de rechtsstaat. Verwerven van basiskennis van de organisatie van de Nederlandse staat. Verwerven van basiskennis van de regelgevende en bestuurlijke bevoegdheden. Verwerven van basiskennis van de Algemene Wet Bestuursrecht. Verwerven van basiskennis van het Vreemdelingenrecht: geldige verblijfstitel, toelating, toezicht. Verwerven van basiskennis van supranationale organen en van de beginselen van het verdragenrecht 2.2 Cursus inhoud Inhoud

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Achtergronden en werkwijzen van A & SZ Voltijd

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd Erratum Studiegids Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Vervanging cursusbeschrijving

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2016 2017 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2016-2017 Achtergronden en werkwijzen van arbeid & sociale

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerpresentatie HBR VT Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-408-11

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 Afstudeerproject dl1&tr.prof.pres.hbrdt 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

De casuïstiek is relatief eenvoudig. Het betreft grotendeels enkelvoudige strafzaken. Met één verdachte en één strafbaar feit

De casuïstiek is relatief eenvoudig. Het betreft grotendeels enkelvoudige strafzaken. Met één verdachte en één strafbaar feit Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Straf- en Strafprocesrecht ISSE de heer mr. dr. P Smith (SMTHP) HBO-Rechten Studiejaar 2011-2011 Periode (1-4) 1&2 en 3&4 Doorlooptijd

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens Afstudeerproject deel 1 & training professioneel

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2015-2016 1 Titel Opleidingsvariant Beroepsethiek HBR VT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-204-11

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V4AFST-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining)

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining) Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Opleiding Juridische en JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP () JUVE1AM (Mediatheektraining) JUVE: mevrouw mr. M. le Fèbre HBO-Rechten

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) Rechtsvinding straf- en strafprocesrecht

de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) Rechtsvinding straf- en strafprocesrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Materieel Strafrecht SRD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) E-learning Cluster D-cluster

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Inleiding Recht Publiekrecht. Rechtsvinding Publiekrecht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen)

Inleiding Recht Publiekrecht. Rechtsvinding Publiekrecht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen) Titel Onderwijseenheid (OWE) Inleiding Recht Publiekrecht Code OWE IRUE Eigenaar OWE mevrouw mr. M. le Fèbre 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R.

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten, afstudeerrichting kandidaat - Gerechtsdeurwaarder Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten, afstudeerrichting kandidaat - Gerechtsdeurwaarder Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten, afstudeerrichting kandidaat - Gerechtsdeurwaarder Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject GDW Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Vermogensrecht IVRE de heer mr. P.A.J. Koster HBO-Rechten Studiejaar 2011-2012 Periode (1-4) 1 en 3 Doorlooptijd 1 periode Doelgroep:

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

Staatsrecht. Course information. Commencement Period. Lecturer(s) RD Nederlands

Staatsrecht. Course information. Commencement Period. Lecturer(s) RD Nederlands Staatsrecht Course information C OURSE RD201 AC ADEMIC YEAR 2017-2018 EC 7.5 LANGUAGES Nederlands PROGRAMME bachelor 2 / Bachelor Rechtsgeleerdheid / Vrijdagmiddagonderwijs C ONT AC T mr. S Philipsen Commencement

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant P1 Verhelderen

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Titel Opleidingsvariant P1

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Inleiding Staats- en Bestuursrecht. ISBE de heer mr. G. van Keeken. Rechtsvinding Staats- en Bestuursrecht

Inleiding Staats- en Bestuursrecht. ISBE de heer mr. G. van Keeken. Rechtsvinding Staats- en Bestuursrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Staats- en Bestuursrecht ISBE de heer mr. G. van Keeken 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Artikel Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASPU-V4ARTIK-09

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Binnenlandse Zaken Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BINBZ.1V-10 1.2 Cursusnaam Binnenlandse Zaken 1.3 Cursusnaam in Engels Internal Affairs

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfs stage Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bachelor International Business and Management Studies fulltime

Bachelor International Business and Management Studies fulltime Appendix Coursedescriptions Bachelor International Business and Management Studies fulltime 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Administration Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek Bijlage cursusomschrijvingen Journalistiek 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Advanced Research Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-ADRES.2V-14 1.2 Cursusnaam Advanced

Nadere informatie

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Juridisch argumenteren JDD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster C-, D-

Nadere informatie

Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten.

Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2016 2017 Titel Opleidingsvariant Beroepsethiek HBR VT Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-204-11

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant Bijlage Cursusbeschrijvingen Creatieve Therapie Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel D2 Casusanalyse Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ACTA-D2CA-11

Nadere informatie

Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten.

Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2016 2017 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 Afstudeerproject deel 1 & training professioneel presenteren HBR DT

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GHU-1.BOPP1B-14 1.2 Cursusnaam Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B

Nadere informatie

Rechtsvinding staats- en bestuursrecht. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Rechtsvinding staats- en bestuursrecht. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Staatsrecht STD De heer mr. C Wisse 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster C- en D-cluster Niveau van de

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Architectuur Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBWK-LSAFA6-07 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Architectuur 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Inleiding Recht Privaatrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen)

Inleiding Recht Privaatrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen) Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Recht Privaatrecht IRPE mevrouw mr. M. le Fèbre 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

Bachelor Financial Service Management voltijd

Bachelor Financial Service Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Financial Service Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 D1P1 Verhelderen van

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Voltijd 2014-2015 Propedeuse voltijd Titel Opleidingsvariant Collegejaar Bedrijfseconomie/HRA Voltijd 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bestuursrecht en bestuursprocesrecht. mevrouw mr. dr. A. Bouhlali-Azimi (AZMA) Bestuursrecht en bestuursprocesrecht

Bestuursrecht en bestuursprocesrecht. mevrouw mr. dr. A. Bouhlali-Azimi (AZMA) Bestuursrecht en bestuursprocesrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Codes OWE Eigenaren OWE Bestuursrecht en bestuursprocesrecht BSD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw mr. dr. A. Bouhlali-Azimi (AZMA)

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bronnen en cijfers Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-BRNC.1V-12 1.2 Cursusnaam Bronnen en cijfers 1.3 Cursusnaam in Engels Research skills

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Content Management Systeem Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-CONMS.1V-15 1.2 Cursusnaam Conten Management Systeem 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Scompany: Adviesbureau Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCAN-SCOMP-04 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Deeltijd 2014-2015 Propedeuse deeltijd Titel Beroepsgerichte ontwikkeling 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBFM-AFS-14 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Project

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2...

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 De Lage Landen in de wereld 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1LAAGL-12 1.2 Cursusnaam De Lage Landen in de wereld 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar Titel Kritische reflectie Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-DPF-13 1.2 Cursusnaam Kritische reflectie 1.3 Cursusnaam in Engels Critical Reflection

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2015-2016 Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMH-1.D11-14 1.2 Cursusnaam Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1.3

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen 2 Titel Opleidingsvarian t Afstudeerprogramma Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Algemene Economie (FSM)

Algemene Economie (FSM) Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEFS-AE-13 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Masteropleiding Forensisch Sociale Professional

Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2016 2017 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant P1 Verhelderen vraag van de cliënt Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 D1P1 Verhelderen vd vraag klant/client 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-AFSTTRAJ-13

Nadere informatie

LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN

LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN 2014-2015 1/283 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor

Nadere informatie