Bachelor Facility Management voltijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bachelor Facility Management voltijd"

Transcriptie

1 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd

2 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE Cursusnaam Bedrijfseconomie 1.3 Cursusnaam in Engels Business Economics 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon LBJ Vos (tel. 2894) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 2 maal per week 840 minuten blok 1 Spreekuur niet verplicht 2 maal per blok 360 minuten blok 1 Werkcollege verplicht 2 maal per blok 180 minuten blok Toetsen: Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 113 Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Schriftelijk tentamen MPAM-BE-13.1 Schriftelijk tentamen MPAM-BE-13.2 invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, blok 1, week blok 2, week blok 1, week blok 2, week 46

3 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In de cursus bedrijfseconomie werkt de student aan het verwerven van de volgende kerncompetenties: Competentie 5: Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- en organisatieprocessen Competentie 6: Analyseren van de financiële en juridische aspecten, interne processen en de bedrijfs- of organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken Leerdoelen 1. De student weet wat de functies van ondernemingen zijn in de economie, heeft kennis van bedrijfseconomische vakgebieden en functies. 2. Weet wat de Bedrijfseconomische vakgebieden zijn en hun functies. 3. De student heeft kennis van investeringen en de verschillende vermogensvormen om deze te financieren. 4. De student heeft kennis van de functies en onderdelen van het ondernemingsplan. 5. De student heeft kennis van werkkapitaalbeheer waaronder voorraadbeheer, debiteurenbeheer en liquiditeitsbeheer, en kan dit met berekeningen onderbouwen. 6. De student heeft kennis van diverse vormen en aspecten van eigen vermogen en kan een eenvoudige winstverdeling opstellen. 7. De student heeft kennis van diverse vormen en aspecten van vreemd vermogen; kan berekenen welke kosten zijn verbonden aan leverancierskrediet en bankkrediet. 8. De student kan de financiële structuur van een onderneming beoordelen aan de hand van een ratioanalyse; kan uitleggen hoe de ontwikkelingen van een onderneming zijn ten aanzien van rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit. 9. De student weet wat financiële markten zijn en kent een aantal aspecten die te maken hebben met de financiering van ondernemingen. 10. De student weet wat de kostenstructuur is van een onderneming, kan uitleggen wat de betekenis is van de Break-evenanalyse en deze toepassen. 11. De student weet dat er verschillende methoden van kostencalculatie zijn met elk hun eigen toepassingsgebied. Heeft inzicht in de mogelijkheden hoe deze calculaties beslissingen van het management kunnen ondersteunen. 12. De student weet wat de gevaren zijn van een onjuiste kostentoerekening en kan enkele methoden van kostenverbijzondering voor indirecte kosten toepassen voor het berekenen van kostprijzen. 13. De student weet wat de functie en status is van het kasstroomoverzicht en kan eenvoudige berekeningen maken van het kasstroomoverzicht volgens de directe en de indirecte methode 2.2 Cursus inhoud De module bedrijfseconomie omvat zowel een introductie in de financiering als een introductie in de kostencalculatie. In het eerste vier weken staan wij uitgebreid stil bij de elementen van de financiële structuur van een onderneming. Deze komen tot uitdrukking in de balansopstelling. De uitkomst van het investeringsvraagstuk vinden we aan de debetzijde van de balans, de uitkomst van het financieringsvraagstuk aan de creditzijde. Aan de hand van het ondernemingsplan, dat een startende ondernemer moet opstellen, laten we zien dat er een duidelijke samenhang tussen beide vraagstukken is. Wat betreft het financieringsvraagstuk wordt nader ingegaan op de verschillende financieringsvormen die voor een onderneming beschikbaar zijn. We volgen hierbij de meest gebruikte indeling in eigen vermogen en vreemd vermogen. De eigenschappen van de verschillende vermogensvormen komen uitgebreid aan bod. Tot slot wordt een door een onderneming gekozen financiële structuur beoordeeld. Deze beoordeling geschiedt met name door het berekenen en interpreteren van kengetallen. Dit zijn verhoudingsgetallen die een bepaald aspect van de financiële structuur belichten. In de laatste drie weken wordt uitvoerig ingegaan op het onderwerp kosten- en kostprijscalculatie. Voor het voortbestaan van de onderneming is het noodzakelijk dat er winst wordt gemaakt, een overschot van opbrengsten boven kosten. Inzicht in deze opbrengsten en kosten is een absolute voorwaarde om de

4 onderneming levensvatbaar te maken en te houden. In deze module starten we met een nadere invulling van het vakgebied management accounting. Om op verantwoorde wijze bepaalde beslissingen te kunnen nemen, zullen deze vaak door kostencalculaties moeten worden onderbouwd. Kostprijsinformatie kan bijvoorbeeld dienen als ondersteuning bij het vaststellen van de verkoopprijs, de samenstelling van het assortiment of het wijzigen van de productiemethode. Vervolgens komen kostenstructuur en kostprijs aan bod. Inzicht hierin is noodzakelijk om de juiste beleidsbeslissingente kunnen nemen. Ruim aandacht wordt er besteed aan kostprijscalculatie en kostenverbijzondering. Hierbij gaat het om de vraag welke methode in een bepaalde situatie het meest geschikt om de kostprijs te bepalen 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Basisboek bedrijfseconomie Boer P. de, Brouwers M.P., Koetzier W. 9e druk, Wolters-Noordhoff Boek (verplicht) : Basisboek bedrijfseconomie opgaven Boer P. de, Brouwers M.P., Koetzier W. 9e druk, Wolters-Noordhoff Boek (aanbevolen) : Basisboek Bedrijfseconomie Studenten uitwerkingen P. de Boer, M.P. Brouwers en W. Koetzier e druk, Groningen, 2008 Reader (aanbevolen) : 2.5 Workload Contactduur (uren): 23 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 113 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Prop FM & BM 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

5 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BDK Cursusnaam Bedrijfskunde 1.3 Cursusnaam in Engels Business Administration 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon DA Seyhan (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Practicum Casus uitwerking verplicht 1 maal per week 1050 minuten blok 1 Werkcollege verplicht 1 maal per week 1050 minuten blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? MC Tentamen Opdracht invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, blok 1, week blok 2, week blok 1, week blok 2, week 46

6 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Doel van deze cursus is om de studenten een algemene bedrijfskundige basis te geven welke een fundament vormt voor vervolgcursussen zowel in de propedeuse- als hoofdfase. 2.2 Cursus inhoud Tijdens deze cursus worden aan de hand van het 7 S model de belangrijkste principes van organisatiekunde en management doorlopen. Vragen worden beantwoord zoals: Wat is een organisatie en hoe wordt dezeop basis van de juiste modellen en voldoende bronnen. bestuurd? Hoe kan een organisatiestructuur er uit zien? Hoe lopen de processen? Wat is strategie? Wat houdt een organisatiecultuur in en waardoor wordt deze bepaald? Wat is marketing en wat is verkoop? 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Inleiding Organisatiekunde ten Berge, L.J.A.M., Oteman, M.P 4e druk, Coutinho 2.5 Workload Contactduur (uren): 35 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 103 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Prop FM & BM 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/17/mpam-bdk-13

7 Titel Opleidingsvariant Business English Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BUSENG1A Cursusnaam Business English 1.3 Cursusnaam in Engels Business English 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon AJ Westerhof (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Werkcollege verplicht 3 maal per week 2520 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? MC tentamen invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27 Practicum; writing invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27

8 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Deze cursus is de eerste stap in de richting van het operational zijn in het Engels in een zakelijke omgeving. Daarmee wordt bedoeld dat de student in staat is : - Zich vrijelijk te uiten zowel schriftelijk als mondeling in het Engels op een professioneel niveau. - Gesproken en geschreven taal op zakelijk niveau en op persoonlijk niveau te begrijpen en daarop adequaat te reageren. - In staat is tot het geven van een presentatie met gebruikmaking van moderne hulpmiddelen. - Zich bewust is van de interculturele verschillen die er bestaan met de landen waar Engels de voertaal is. 2.2 Cursus inhoud Voor de latere beroepsuitoefening is het noodzakelijk dat afgestudeerde HBO studenten een solide kennis hebben van de Engelse basisgrammatica. Vanzelfsprekend richt het onderwijs op de FEM zich niet op de talloze details en uitzonderingen van de taal. Immers deze details en uitzonderingen leveren voor veel (near) native speakers ook problemen op. In het eerste leerjaar zal vooral aandacht geschonken worden aan die onderdelen die zeer veel voorkomen en die bovendien veelvuldig fout worden gedaan door studenten met een Nederlandse taalachtergrond. Gelukkig is de basisgrammatica met de nodige inzet te doorgronden en te leren. In deze module zal naast aandacht aan de basisgrammatica ook veel aandacht besteed worden aan het aanleren van een basis business vocabulaire en het leren lezen en doorgronden en samenvatten van kortere business teksten uit gerenommeerde Engelse of Amerikaanse tijdschriften. Bovendien wordt de nodige aandacht besteed aan luistervaardigheid op businessgebied. Aan de hand van deze bronnen wordt ook een beeld van de Engelstalige en internationale samenleving geschetst die de studenten moet helpen in het overbruggen en begrijpen van culturele verschillen. Ook het schrijven van een zakelijke komt ruimschoots aan bod. Tenslotte dienen alle studenten individueel een presentatie te houden en actief deel te nemen aan groepsdiscussies. Kortom dit is een veelzijdige cursus waarbij vele elementen van het zakelijk Engels aan de orde komen. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht) : Al het materiaal wordt via sharepoint beschikbaar gemaakt. Boek (aanbevolen) : Longman Dictionary of Contemporary English 6th edition ISBN Workload Contactduur (uren): 42 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 94 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Prop FM & BM 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/5/mpam-buseng1-11

9 Titel Opleidingsvariant Business Project Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BUSPROJ Cursusnaam Business Project 1.3 Cursusnaam in Engels Business Project 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon LBJ Vos (tel. 2894) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Coachgesprek verplicht 1 maal per week 315 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Eindpresentatie jaar verplicht 1 maal per blok 180 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Eindpresentatie klas verplicht 1 maal per blok 180 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 kick off verplicht 1 maal per blok 120 minuten bij aanvangsblok 3: blok Toetsen: Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 127 Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden? Werkstuk Standaard 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16

10 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In dit project zul je een ondernemingsplan schrijven dat aan de eisen voldoet die daaraan gesteld worden door banken, de Kamer van Koophandel en dergelijke organisaties. Naast het samenstellen van een goed ondernemingsplan zul je je bekwamen in het werken in projectverband. Bijzonder aandachtspunt bij het samenstellen van je plan zal het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen innemen. Competenties 1 (BBA) Creëren van toegevoegde waarde voor mens en organisatie, op het gebeid van huisvesting en services 5 (BBA) Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- en organisatieprocessen 6 (BBA) Analyseren van de financiële en juridische aspecten, interne processen en de bedrijfs- of organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken 8 (BBA) Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk en op organisatie niveau) 9 (BBA) Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk, beroeps- beoefenaar of professional 2.2 Cursus inhoud Jaarlijks nemen in Nederland een flink aantal mensen de stap om een eigen bedrijf te starten. Het starten van een eigen onderneming kan een aantal redenen hebben. Vaak wil de ondernemer zelfstandig zijn, dus zijn eigen beslissingen nemen en niet afhankelijk zijn van de grillen van een baas die hem vertelt wat te doen. Soms ook heeft deaanstande ondernemer het gat in de markt ontdekt en hoopt om in korte tijd rijk te worden. Het starten van een eigen bedrijf kent risico s. Van de starters gaan er binnen een paar jaar weer een behoorlijk aantal failliet. Het is daarom van belang vooraf goed na te denken over de te starten onderneming. Daarom wordt een ondernemingsplan voor het nieuwe bedrijf geschreven. Als hbo-student wordt van je verwacht dat je gedurende je opleiding ondernemerskwaliteiten ontwikkelt. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat iedere HBO er na zijn studie een eigen bedrijf begint. Ondernemerskwaliteiten heb je ook nodig als je als afgestudeerde student een functie krijgt binnen een bestaande organisatie. Daarom is niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook in het onderwijs het ondernemerschap hot. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Zo maak je een ondernemingsplan Grit R. 2e druk Wolters Noordhoff Boek (aanbevolen) : Basisboek bedrijfseconomie Boer P. de, Brouwers M.P., Koetzier W. 9e druk, Wolters-Noordhoff Boek (aanbevolen) : Basisboek Communiceren Severijnen, O Bakker, M. Pas, N. 2e druk, HB Uitgevers Boek (aanbevolen) : Een goed rapport: aanwijzingen voor de uiterlijke verzorging van rapporten, scripties en verslagen R. Hogeweg 3e druk ThiemeMeulenhoff Boek (aanbevolen) : Taaltopics: Rapporteren Braas, C., Couwelaar, R., van Kat, J. 3e druk, Noordhoff 2.5 Workload Contactduur (uren): 13 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 127 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur.

11 Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Prop FM & BM 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/5/mpam-busproj-11

12 Titel Opleidingsvariant Communicatieve vaardigheden Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-CV Cursusnaam Communicatieve vaardigheden 1.3 Cursusnaam in Engels Communication skills 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon AJ Westerhof (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht 2 maal per blok 240 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Spreekuur verplicht 1 maal per blok 120 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Werkcollege verplicht 15 maal per blok 1800 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Portfolio invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6 Schriftelijk Tentamen invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6

13 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Communiceren is zowel tijdens je opleiding als bij de uitoefening van je toekomstige beroep een essentiële vaardigheid: ca. 80% van je werkzaamheden bestaat uit communicatie. Door communicatie sta je in contact met anderen: je schrijft s, brieven en rapporten, voert gesprekken, luistert en houdt presentaties. Correct taalgebruik is hierin onmisbaar. In de cursus Communicatieve Vaardigheden komen dit soort activiteiten aan bodie 2.2 Cursus inhoud Mondeling communiceren - Je bent in staat een boodschap helder over te brengen. - Je hebt een actieve luisterhouding en vraagt door als de essentie van de boodschap onduidelijk is. - Je kunt effectief feedback geven en ontvangen. - Je bent in staat om verschillende vormen van gesprekken te voeren. - Je stelt je in teams en onderlinge contacten coöperatief op en draagt actief bij aan het bereiken van gezamenlijke doelen. Schriftelijk communiceren - Je schrijft correct Nederlands en geeft duidelijke, effectieve, volledige en juiste informatie. - Je gebruikt een op doel en publiek afgestemde schrijfstijl en een daarbij passend communicatiemiddel. - Je schrijft teksten die op een heldere en logische wijze zijn opgebouwd. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Boek (verplicht) : Taaltopics Rapporteren Boek (verplicht) : Taaltopics Presenteren Boek (verplicht) : Taaltopics Corresponderen 2.5 Workload Contactduur (uren): 36 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 102 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Prop FM & BM 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

14 Titel Opleidingsvariant Economie & Recht Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-ER Cursusnaam Economie & Recht 1.3 Cursusnaam in Engels Economics & Civil Law 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon ACJ Liskamp-Klomberg (tel. 2860) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Werkcollege Economie verplicht 2 maal per week 1260 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Werkcollege Recht verplicht 2 maal per week 1260 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie Economie niet verplicht 8 maal per blok 2640 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie Recht niet verplicht 8 maal per blok 2640 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Schriftelijk tentamen Economie Standaard 5, Schriftelijk tentamen Recht Standaard 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16 bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16

15 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Competenties 5 (BBA) Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- en organisatieprocessen. 6 (BBA) Analyseren van de financiële en juridische aspecten, interne processen en de bedrijfs- of organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken. 2.2 Cursus inhoud Studenten verwerven basiskennis m.b.t. het vakgebied marketing en krijgen een goed inzicht in de effectiviteit van marketing: wat werkt wel en wat niet. De cursus draagt bij aan het ontwikkelen van de competentie probleemoplossend vermogen: de student kan eenvoudige marketingproblemen analyseren, een onderbouwd oordeel geven en oplossingen bedenken. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Economics; Mankiw; ; 2; Cengage; Boek (verplicht) : Economics; Mankiw; ; 2; Cengage; Boek (verplicht) : Wetteksten Hoger Onderwijs e druk Noordhoff uitgevers b.v. Boek (verplicht) : Macroeconomics N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor e druk Cengeage Learning EMEA 2.5 Workload Contactduur (uren): 130 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 6 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Prop FM & BM 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/5/mpam-er-11

16 Titel Opleidingsvariant Individueel project Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BAINDPRO Cursusnaam Individueel project 1.3 Cursusnaam in Engels Individual Project 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon HRM Stellingwerf (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Coachgesprekken verplicht 5 maal per blok 900 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Rondleiding/Interviews verplicht 1 maal per blok 300 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Werkcollege verplicht 5 maal per blok 600 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Individueel werkstuk Team werkstuk (onderzoeksrapport) invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6 bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6

17 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Competenties BBA-FM8: Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk en op organisatie niveau) BBA-FM9: Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk, beroeps- beoefenaar of professional) - De student kent de principes van het projectmatig werken en kan de beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie toepassen. - De student kent de onderdelen van een projectplan - De student kan een onderzoekvraag en een doelstelling formuleren - De student kan een strokenplanning maken en bijstellen indien nodig - De student is in staat samen te werken met andere studenten in een team (o.a. door werkafspraken te formuleren over de manier van samenwerken, taken te verdelen én terug te koppelen, te archiveren, feedback te geven en te ontvangen) om zo tot een gezamenlijk product van voldoende kwaliteit te komen. - De student kan een aantal vergaderprincipes toepassen (een agenda opstellen, notulen schrijven, een vergadering voorbereiden en daaraan deelnemen zowel als projectleider, als projectlid, besluiten nemen) - De student kan systematisch zowel schriftelijke als mondelinge informatie verzamelen en deze overzichtelijk in een onderzoeksrapport weergeven. - De student is in staat om over zijn/haar gedrag te reflecteren. - De student is in staat gedrag en houding na reflectie bij te stellen. - De student is in staat op een professionele manier gedisciplineerd en doelgericht te werken. - De student heeft inzicht in zijn/haar motivatie en drijfveren waarop hij/zij binnen de context van de opleiding keuzes maakt. - De student heeft kennis van een aantal kenmerken van het werkveld. 2.2 Cursus inhoud Kiezen voor de juiste opleiding is een lastige opgave. Daarom onderzoek je tijdens de cursus IP het werkveld op zoveel mogelijk verschillende manieren (door boeken, internet, colleges, interviews, rondleidingen, vacatures, artikelen en opdrachten) om er achter te komen of jouw keuze voor dit vakgebied en dus de opleiding, de juiste is. Dat doe je voor een deel alleen en voor een deel in teamverband. Daarom krijg je ook les in hoe je samenwerkt in een team. Tot slot maak je kennis met het structureel opzetten van een onderzoek en projectmatig werken. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (aanbevolen) : Wat is Onderzoek? Nel Verhoeven 4e druk Boom Onderwijs Boek (aanbevolen) : Projectmanagement Roel Grit 6e druk, 2011, Noordhoff Dictaat (verplicht) : Cursuswijzer Individueel project Boek (aanbevolen) : Taaltopics: Rapporteren Braas, C., Couwelaar, R., van Kat, J. 3e druk Noordhoff Boek (aanbevolen) : Basisboek Communiceren Severijnen, O Bakker, M. Pas, N. 2e druk, HB Uitgevers 2.5 Workload Contactduur (uren): 30 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 110 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Prop FM & BM

18 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/17/mpam-baindpro-13

19 Titel Opleidingsvariant Inleiding Facility Management Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-IFM Cursusnaam Inleiding Facility Management 1.3 Cursusnaam in Engels Introduction in Facilities Management 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon SA Mulder (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Excursie Wolter en Dros niet verplicht 1 maal per blok 150 minuten blok 1 Instructiecollege niet verplicht 6 maal per blok 540 minuten blok 1 Rondleiding & Instructiecollege niet verplicht 1 maal per blok 120 minuten blok 1 Werkcollege verplicht 7 maal per blok 630 minuten blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Portfolio Schriftelijk tentamen IFM invoeren in letters (VD, NVD, of NA) 5, invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, blok 1, week blok 2, week blok 1, week blok 2, week 46

20 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Competenties BBA-FM1: Creëren van toegevoegde waarde voor mens en organisatie, op het gebied van huisvesting en services. BBA-FM5: Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- en organisatieprocessen. Deze competenties vertalen zich in de volgende leerdoelen: - De student beschikt over kennis van facilitaire producten en diensten, zoals gebouwenbeheer, safety & security, catering schoonmaak en inkoop - De student heeft inzicht in de organisatie van de facilitaire bedrijfsprocessen die nodig zijn om tot realisatie van de producten en diensten te komen - De student is in staat om kennis toe te passen op praktijksituaties met betrekking tot gebouwenbeheer, safety & security, catering, schoonmaak en inkoop. - De student kent de betekenis van de belangrijkste vaktermen die binnen het Facility Management gebruikt worden. 2.2 Cursus inhoud Facility Management is een breed en veelzijdig vakgebied waar de student in deze cursus nader kennis mee maakt. Vandaag de dag wordt de missie van Facility Management in Nederland als volgt gedefinieerd: FM creëert en voegt waarde toe aan organisaties, door het gastvrij, flexibel en optimaal faciliteren van werk en verblijf van individuen en groepen op het gebied van services en huisvesting. In deze inleidende cursus leert de student hoe deze missie zich vertaalt in facilitaire producten en diensten en de wijze waarop deze in processen worden vorm gegeven. Ook dient de student kennis te nemen van specifiek vakjargon, waarvan binnen het vakgebied Facility Management veelvuldig gebruik gemaakt wordt. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Zo maak je een facilitair plan Beckers, R., Roelofs, V. 1e druk Noordhoff Boek (verplicht) : Basisboek Facilitair Management, B. Drion, H. van Sprang, 1e druk, 2012, ISBN Workload Contactduur (uren): 24 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 115 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Prop FM 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/17/mpam-ifm-13

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTBE-13 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie 1.3 Cursusnaam in Engels Business Economics

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 D1P1 Verhelderen vd vraag klant/client 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Perspectief 0 Leiderschap Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPER0-13 1.2 Cursusnaam Perspectief 0: Leiderschap 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Perspectief 0 Leiderschap

Perspectief 0 Leiderschap Titel Opleidingsvariant Perspectief 0 Leiderschap Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPER0-13 1.2 Cursusnaam Perspectief 0: Leiderschap 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Financieel & Logistiek Management Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1FILO-14 1.2 Cursusnaam Financieel & Logistiek Management 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 9 1.1 AANLEIDING VOOR HERZIENING... 9 1.2 OPDRACHTFORMULERING LOOFD... 10 2. COMPETENTIEPROFIEL VAN DE OPLEIDING FACILITY

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Business Management voltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL.

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. Uitgangspunt : De opleiding International Business and Languages maakt onderdeel uit van het domein Commerce en volgt voor het bepalen van

Nadere informatie

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo.

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Startende docenten Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Voorwoord In het hbo is er sprake van een sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Hierdoor

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie