Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be"

Transcriptie

1 Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be

2 Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke rsco s u kunt nemen. Federale Verzekerng werd meer dan 100 jaar geleden opgercht door aannemers en kent dus de rsco s en weet hoe ze te verzekeren. Meer velghed, mnder ongevallen, mnder schade en bjgevolg meer wnst. Wnst de we met u delen. Uw persoonljke advseur denkt voorut. Denk eens aan Federale Verzekerng! Bel hem gerust voor een afspraak op. Meer nfo: De verzekeraar de zjn wnst met u deelt 2

3 Gds Bouwen en verbouwen 2015 Inhoudstafel Voorwoord UW BOUWPARTNERS Aannemer Archtect Energedeskundge EPB-verslaggever Ingeneurs- en studebureau Notars Velghedscoördnator HET ABC VOOR (VER)BOUWERS Wat (ver)bouwers moeten weten Aansprakeljkhed (Keurngs) Attesten en certfcaten Belastngvoordelen Hemelwater(put) Kwaltetslabels Premes en stmul Regstraterechten Verzekerngen Verzoenngscommsse en bouwgeschllen Wonngbouwwet of wet Breyne Zwartwerk absoluut vermjden CHECKLIST Gouden tps van de Confederate Bouw Nuttge adressen Nets ut deze utgave mag, geheel of gedeelteljk, worden overgenomen en/of vermengvuldgd, zonder schrfteljke toestemmng van de utgever. De nformate n deze gds werd te goeder trouw en met de grootste zorgvuldghed gebundeld. Toch valt het gebruk van de geleverde nformate onder de utslutende verantwoordeljkhed van de lezer. De vzw Confederate Bouw kan net aansprakeljk gesteld worden voor eventuele fouten en/of onvolledge nformate. Meer algemeen wjst zj alle aansprakeljkhed af voor drecte of ndrecte schade de zou kunnen voortvloeen ut het mogeljke gebruk van de nformate ut deze gds. Deze nformate kan overgens veranderen en verest daarom aanvullende controle bj de bevoegde nstantes en hun desbetreffende webstes. Depotnummer: D/2015/0570/3 Met dank aan: Claerhout - Constructon Qualty - Deceunnck - Federale Verzekerngen - Formals - Ikzoekeenvakman.be - ING - Onlnebouwmarkt - Open Wervendag - Renson - Wenerberger 2015-Confederate Bouw V.U. Flp Covelers, Confederate Bouw, Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel 3

4 Een ntatef van or Dé ste vo rs alle bouwewers! en verbou INFO? ADVIES FAQ AANNEMERS

5 2015: een goed jaar om te bouwen of (te) verbouwen Een egen wonng s een waardevaste nvesterng n je toekomst. Een bouw- of verbouwproject, dat s dus voor het leven. Maar het roept ook vele vragen op. Hoe kan k mjn project het beste fnanceren? Met welke vakmannen ga k n zee? Wat met belastngvoordelen en premes? Waar kan k nuttge nformate vnden? De Confederate Bouw wl graag uw gds zjn n dt utgestrekte landschap. Dt boekje bedt u een schat aan nformate over alle mogeljke aspecten van een bouw- of verbouwproject. Vakmanschap en kenns spelen hern een steeds belangrjkere rol. Neuwe normen zorgen ervoor dat bouwen duurzamer, energevrendeljker, maar ook complexer wordt. Voor de bouwer en verbouwer s de woonkost dan weer van groot belang. Vaak s er een grote ntële nvesterng nodg, de op termjn een enorme besparng nhoudt. Neuw dt jaar zjn de ten gouden tps van de Confederate. Wj maken een checklst de u helpt bj de keuze van een betrouwbare aannemer. De webste kzoekeenvakman.be kan u ook gebruken om een aannemer te vnden. U vndt er alle leden van de Confederate Bouw. Onze organsate wl de kwaltet hoog n het vaandel dragen en onze bedrjven hechten grote waarde aan het vertrouwen van hun klanten s hoe dan ook een zeer nteressant jaar om te bouwen of verbouwen. U zal heel waarschjnljk het hele jaar nog kunnen profteren van de lage rentetareven. De compenseren voor een groot stuk hervormngen zoals de van de woonbonus. Er staan nog veranderngen op stapel. De leeftjd waaraan een wonng moet voldoen om te kunnen geneten van het verlaagde btw-taref van 6% bj renovate wordt opgetrokken van 5 naar 10 jaar, maar wel pas vanaf U zet het: 2015 bedt uneke kansen om uw bouw- of verbouwproject te verwezenljken! Robert de Mûelenaere Gedelegeerd bestuurder Confederate Bouw 5

6 Omrng u net alleen met ja-knkkers, maar ook met emand de meedenkt. Maak een afspraak met één van onze bankers. Een ondernemer moet elke dag beslssngen nemen. Maar voor sommge beslssngen s het handg om een andere menng te krjgen. Een menng van emand de wat meer afstand kan nemen, emand de ng.be/busness anders naar de dngen kjkt dan u. Daarvoor kunt u op ING rekenen. Uw ING-banker begrjpt de fnesses van uw sector en ondersteunt al uw projecten met zjn expertse. ING Belgë nv Bank Vennootschapszetel: Marnxlaan 24, B-1000 Brussel RPR Brussel Btw: BE BIC: BBRUBEBB IBAN: BE Verantwoordeljke utgever: Inge Ampe Snt-Mchelswarande 60, B-1040 Brussel. 6

7 Uw bouwpartners Als u gaat bouwen of verbouwen, moet u als opdrachtgever of bouwheer beroep doen op verschllende partjen. Het bouwproces bestaat ut verschllende bouwpartners met elk hun wetteljke opdrachten, rechten en plchten en dus verantwoordeljkheden. Het s essenteel dat elke bouwer en verbouwer zch voorafgaandeljk zéér goed nformeert over de verplchtngen en verantwoordeljkheden van elke bouwpartner. Zo kan de juste keuze worden gemaakt de het best past bj de gestelde verwachtngen en het beschkbaar budget. Maar zo kunnen ook problemen worden vermeden en kosten bespaard. Alfabetsch vndt u herna n het kort we de belangrjkste bouwpartners zjn en wat zj voor u kunnen betekenen. Uteraard met adves, tps en nuttge adressen. Aannemer De aannemer voert de bouw- en/of renovatewerken ut. U heeft verschllende mogeljkheden en kunt kezen tussen een formule van algemene aannemng, werken met afzonderljke aannemers voor de dverse bouwactvteten, of een coördnateovereenkomst. Zorg er altjd voor dat u nagaat of uw aannemer over de nodge ondernemersvaardgheden beschkt voor de werken de u hem toevertrouwt en vermjd vooral zwartwerk en onrealstsche en abnormaal lage prjzen. Algemeen aannemngsbedrjf Dt betekent dat u maar één enkele medecontractant als gesprekspartner heeft. De algemene aannemer staat n voor de volledge utvoerng van uw project. De algemene aannemer verzorgt, voor de n het contract vastgestelde prjs en bnnen een overeengekomen termjn, de leverng van een volledg voltood bouwwerk. Hebt u weng tjd om zelf persoonljk uw bouwproject te coördneren en op te volgen? Dan s een algemeen aannemngsbedrjf voor u de geknpte formule. Herdoor verloopt de coördnate tussen de verschllende bouwpartners door uw algemeen aannemngsbedrjf de de wonngbouwwet (of wet Breyne) moet naleven. 7

8 TIP 1. Neem uw tjd om een aannemer te zoeken 2. Controleer uw aannemer 3. Vraag een offerte 4. Kes voor kwaltet 5. Vermjd grote voorschotten 6. Vermjd cash 7. Vraag een factuur 8. Informeer u over de wet Breyne 9. Wees krtsch ten opzchte van labels 10. Zoek bj conflct naar een oplossng Bouwen of verbouwen met verschllende aannemers U kan er ook voor kezen om voor de verschllende bouwwerken rechtstreeks een beroep te doen op verschllende aannemers. U slut dan afzonderljke overeenkomsten af met de aannemers de deze werken utvoeren en u of uw archtect doet de coördnate van de opeenvolgende werken: ruwbouw, dakwerken, schrjnwerkerj, santar, elektrctet, solate, schlderwerken enz. Bj deze oplossng bent u zelf betrokken en moet u hervoor nformate en tjd nemen om uw project te volgen: vergeljken van offertes en de controle van de goede utvoerng van de werken eventueel met de hulp van uw archtect (tegen betalng). Coördnateovereenkomst Soms wordt het beheer van de bouwwerken toevertrouwd aan een bouwcoördnator. Opgelet: de bouwcoördnator s net verantwoordeljk voor de goede utvoerng van de werken, n tegenstellng tot de algemene aannemer. Formals uw sprngplank naar zorgeloos ondernemen U start of heeft een bouwbedrjf? Vertrouw dan op het ondernemngsloket Formals: > bj de afhandelng van al uw admnstrateve formalteten. > voor de nschrjvng en wjzgngen n de Kruspuntbank van Ondernemngen. > voor onze expertse en kenns van de bouw. formals.be 8

9 Hoe het beste een aannemer zoeken? Bouwers en verbouwers kezen hun bouwpartners vaak op bass van ervarngen van kennssen, vrenden of famle of op voorstel van hun archtect na een geslaagd bouwproject. Vakmanschap, correcte prjzen, correcte utvoerngstermjnen en het vakkundg utvoeren van werken met deskundg gekozen duurzame en velge bouwmateralen en techneken. Op de webste kzoekeenvakman.be vndt u aannemers de ld zjn van de Confederate Bouw en de geen socale en fscale schulden hebben. U kan de vakmensen selecteren op bass van sleutelwoorden, beroepsspecalsates en hun vestgng. Voor referentes kan u doorklkken. U kan zo meteen de aannemers contacteren voor meer nformate, hun prjsoffertes of een afspraak. Moet de aannemer erkend zjn? De erkennng van een aannemer houdt n dat de erkennngscommsse zjn fnancële draagkracht en technsche capacteten heeft onderzocht. De erkennng s vooral belangrjk bj overhedsopdrachten. Voor de prvate opdrachten s de erkennng wel belangrjk n het kader van de wonngbouwwet, of wet Breyne, en dt meer bepaald n het kader van de waarborgregelng. Erkennng wordt vaak verward met regstrate. De Belgsche wetgever werd gevraagd de regstrateplcht voor aannemers stop te zetten, omdat deze het vrj verkeer van densten en personen bnnen Europa belemmerde. De regstrateplcht van aannemers verdween n Sndsden zjn er géén geregstreerde aannemers meer. Kan edereen zomaar bouwwerken utvoeren? Om met de auto te rjden, moet u een rjbewjs hebben. Hervoor moet u praktsche examens afleggen, rjles volgen, rjervarng onder begeledng opdoen en geslaagd zjn voor een rjexamen. Gelukkg kan net zomaar edereen de een auto koopt meteen achter het stuur krupen en op de openbare weg rjden. Ook voor bouwwerkzaamheden zjn er regels en verplchtngen. Aannemer zjn van bouwwerken verest vakkenns, vakmanschap maar ook ondernemngsvaardgheden om gereglementeerde bouwactvteten te mogen utvoeren. 9

10 Gezond ventleren! Natuurljk met RENSON Ventleren en verwarmen met herneuwbare energe Met het gloedneuwe Systeem E + kes je voor een uterst energezunge oplossng waarbj vraaggestuurde ventlate ntellgent gecombneerd wordt met warmtepomptechnologe. Dankzj dt systeem zorg je net enkel voor een gezonde en comfortabele ventlate, maar genet je tevens van santar warm water en laagtemperatuur-rumteverwarmng het hele jaar door. Rumteverwarmng SysteemE + Producte van Santar Warm Water Vraaggestuurde ventlate tot -37 E-punten! met E + Smartzone Wens je meer nformate? Ga naar Pales 4 - stand

11 Op bass van de vestgngswet zjn meerdere bouwactvteten gereglementeerd. Dt betekent dat de aannemer over mnmale ondernemngsvaardgheden moet beschkken om deze actvteten te mogen utvoeren. Elke aannemer moet zch, met vermeldng van de commercële actvteten, ook nschrjven n de Kruspuntbank van Ondernemngen (KBO) va een ondernemngsloket zoals Formals. Het ondernemngsloket onderzoekt dan of de aannemer voldoet aan de vereste ondernemersvaardgheden en aan de technsche vakkenns als het om een gereglementeerd beroep gaat. De bouwactvteten waarvoor een aannemer de ondernemngsvaardgheden moet bewjzen, zjn: de ruwbouwwerken (metsel-, beton- of sloopwerken), de stukadoor-, cementeer- en dekvloeractvteten, de tegel-, marmer- en natuursteenwerken, de waterdchtngs- en dakwerken, de schrjnwerkers- en glazenmakersactvteten, de endafwerkng (schlder- en behangwerken en het plaatsen van soepele vloerbekledng), de nstallateactvteten voor centrale verwarmng, klmaatregelng, gas en santar, de elektrotechnsche actvteten, de algemene aannemngsactvteten. Controleer dus net enkel of uw aannemer voldoet aan zjn socale en fscale verplchtngen maar vooral ook of hj beschkt over de vereste technsche vakkenns en dus over de daarvoor noodzakeljke ondernemngsvaardgheden. Om te controleren of een aannemer ngeschreven s n de Kruspuntbank van Ondernemngen (KBO) en over technsche vakkenns beschkt, kunt u de webste www. econome.fgov.be raadplegen. Zjn er nog bjkomende pluspunten bj de keuze van aannemers? Uteraard wlt u zoveel mogeljk te weten komen over de bouwpartners met we u gaat werken en de uw bouwdromen zullen kunnen waarmaken. Kes daarom ook altjd voor een aannemer de ld s van de Confederate Bouw. Het ledenlogo zal meestal vermeld worden door de aannemer op zjn webste en brefwsselng. Ld zjn van een beroepsorgansate geeft mmers veel voordelen voor de aannemers: zj worden contnu geïnformeerd over de neuwste technsche en wetteljke verplchtngen. Zj krjgen contnu opledng en de laatste vakkenns va onze beroepsfederates. Zj worden begeled en hebben ook de juste attesten, documenten en modelcontracten. De Confederate Bouw werkt mee aan kwaltetslabels voor de bouw zoals het Constructon Qualtylabel. Héél wat van haar beroepsfederates hebben specfeke kwaltetslabels utgewerkt om de kwaltet en het vakmanschap te promoten: Dé Parketplaatser, het Charter voor de Wonngbouwers, enz. Daarnaast bestaan er verplchte labels rond na-solate, controle stookoletanks enz. Meer nformate over ldmaatschap en kwaltetslabels vndt u op kzoekeenvakman.be (enkel leden van de Confederate de géén socale of fscale schulden hebben) en 11

12 Archtect De archtect ontwerpt de wonng. Maar hj doet méér dan dat. Hj verzamelt alle gegevens de noodzakeljk zjn voor het ontwerp (onderzoek van de plaats, grondonderzoek, bouwverordenngen, stedenbouwkundge voorschrften). Hj stelt de contractuele documenten op (plannen, bestek enz.). Hj advseert u als bouwheer en begeledt u n de keuze van andere bouwpartners (aannemer, energedeskundge, verslaggevers, velghedscoördnator, ngeneur en studebureau). Hj vertegenwoordgt u bj hen. Hj controleert ook de goede utvoerng van de werken bj elke werffase. Zjn opdrachten hangen uteraard af van wat contractueel met u als bouwheer werd overeengekomen. Is een archtect verplcht? De bjstand van een archtect s verplcht voor elk vergunnngsplchtg bouwwerk. Dt s bj wet geregeld. De utzonderngen op deze verplchtng zjn ook bj wet vastgelegd. Zo zjn er dus (ver)bouwwerken waarvoor wel een bouwvergunnng verest s, maar het net verplcht s hervoor een beroep te doen op een archtect. Deze regelgevng kan verschllen n de dre gewesten en volgens de gemeente waarn het te bouwen goed gelegen s. Wat kost een archtect? Het ereloon van een archtect s afhankeljk van het bouwproject, de opdrachten en de ut te voeren taken de u als bouwheer aan de archtect toevertrouwt. Erelonen, taken, verantwoordeljkheden en aansprakeljkhed van de archtect vndt u op en op Energedeskundge EPB-verslaggever De EPB- (energeprestate en bnnenklmaat) regelgevng zorgt ervoor dat gebouwen en wonngen energezung worden en hun CO 2 -utstoot wordt verlaagd. De EPB-regelgevng geldt voor elk neuw gebouw, maar ook voor bestaande gebouwen de verbouwd of utgebred worden (verbouwngen of renovates de een stedenbouwkundge vergunnng veresen). Deze EPB-regels stellen steeds strengere normen nzake solate, energeprestate (E-pel) en bnnenklmaat of ventlate. Deze verplchtngen bestaan zowel n het Vlaams, Brussels als Waals Gewest. Tegen het jaar 2020 moeten zo de gebouwen en wonngen n Belgë véél energezunger zjn. E-pel n de verschllende rego s: n Vlaanderen E60 met een verplcht aandeel herneuwbare energe, n Wallonë E80, n het Brussels Gewest varant op de passefhuses. 12

13 U BOUWT? U RENOVEERT? VIND DE PARTNER WAAROP U KUNT VERTROUWEN DE ONLINE GIDS VAN DE SPECIALISTEN MET LABEL Aannemers, archtecten en studebureaus met het Constructon Qualty-label staan garant voor een ernstge aanpak, betrouwbaar en kwaltatef hoogstaand werk. GRATIS SERVICE 13 KWALITEITSLABEL

14 De energedeskundge-verslaggever heeft dan ook wetteljk bepaalde opdrachten en verplchtngen. De verslaggever stelt de startverklarng op. Na de werken stelt hj het verplcht EPB-verslag op dat hj overmaakt aan de bevoegde admnstrates van het Vlaams, Brussels of Waals Gewest. De EPB-verslaggever wordt n opdracht van de bouwheer rechtstreeks of door de archtect aangesteld. De bouwheer (opdrachtgever, u dus als bouwer/verbouwer) moet deze kosten dragen. Over de EPB-regelgevng, de rol en de wetteljke opdrachten van de EPB-verslaggever, het EPB-certfcaat,... vndt u meer nformate op en De energeaudteur s een erkende vakman met als opdracht het stellen van een energedagnose n een wonng om de renovatewerken n kaart te brengen en te plannen. Ingeneurs- en studebureau Het ngeneurs- en studebureau staat n voor gespecalseerde studes onder meer over stabltet of andere bouwtechnsche onderzoeken zoals een grond/bodemonderzoek. Zj kunnen rechtstreeks door de bouwer/verbouwer, maar vaak ook door de archtect, geconsulteerd worden. Net zoals voor de archtect en de aannemer geldt de 10-jarge aansprakeljkhed voor de ngeneur als u rechtstreeks met hem een overeenkomst heeft afgesloten. De bouwheer kan het ngeneurs- en studebureau net rechtstreeks aanspreken als dat va uw archtect of aannemer werd gecontracteerd. Meer nfo op Notars De notars stelt de notarële akten op. Hj s uw advseur bj de verkoop van een grond of van een gebouw. Hj doet opzoekwerk voordat hj de verkoopakte verljdt. Hj controleert onder meer volgende zaken: wat s de herkomst van de egendom of het onroerend goed? Is het op stedenbouwkundg vlak n orde? Bestaat er een eventuele hypotheek? Hj stort ook de regstraterechten door aan de fscus. De notars vraagt de verplchte attesten op de verest zjn bj de verkoop van een grond of een gebouw: bodemattest, keurngsattesten en certfcaten voor technsche nstallates, EPC-energecertfcaat. In Vlaanderen vraagt uw notars het verplchte bodemattest aan bj OVAM (Openbare Afvalstoffenmaatschappj), n Wallone bj DPS Envronnement en n Brussel bj Leefmleu Brussel. 14

15 Wat kost de notars? Het ereloon van de notars s afhankeljk van de aankoopsom. Andere kosten de worden aan- en doorgerekend zjn de aktekosten, regstratekosten enz. Hoe en wanneer het ereloon en de kosten betaald moeten worden en welke verantwoordeljkheden en taken de notars heeft, vndt u op Velghedscoördnator Wanneer mnstens twee aannemers tegeljkertjd of achtereenvolgens werkzaamheden utvoeren op een bouwplaats s het verplcht een velghedscoördnator aan te stellen. Dt geldt altjd, zowel bj bouwen als bj verbouwen. Dus ook bj het verneuwen van uw keuken of verbouwen van uw badkamer. De velghedscoördnator moet een velgheds- en gezondhedsplan opstellen voordat de werken begnnen. Er s een soepelere toepassng mogeljk voor klenere bouwwerken (met een totale oppervlakte klener dan 500 m²). Voor verbouwngswerken wordt slechts rekenng gehouden met de oppervlakte de verbouwd wordt. Onder welbepaalde voorwaarden kunnen de aannemers of de archtecten de velghedscoördnate op zch nemen op deze klenere bouwplaatsen. Voldoet de archtect of aannemer net aan de versoepelde voorwaarden voor de klenere werken, dan moet een extern gecertfceerd of erkend velghedscoördnator worden aangesteld. De verplchte velghedscoördnator ontwerp en de velghedscoördnator-utvoerng moeten net één en dezelfde persoon zjn. We stelt de velghedscoördnator aan? Voor werken klener dan 500 m² s de archtect, of bj gebrek de aannemer, verantwoordeljk voor het aanstellen van de velghedscoördnator. Hj bljft ook verantwoordeljk voor de organsate van de velghedscoördnate. Voor werken groter dan 500 m² stelt de bouwheer (dus de opdrachtgever, dus u als bouwer/ verbouwer) de velghedscoördnator aan. Als bouwheer bent u verantwoordeljk voor de organsate van de coördnate van de velghed op de bouwplaats. Wat kost een velghedscoördnator? De bouwheer betaalt altjd de kosten van de velghedscoördnator. Er zjn géén gereglementeerde tareven. Doorgaans wordt het taref van de velghedscoördnator berekend op bass van de moeljkhedsgraad en de duur van de werken. Op de webstes van de federate van de velghedscoördnatoren en vndt u meer nformate over de erkende velghedscoördnatoren en hun verplchtngen en verantwoordeljkheden. 15

16 Onze ramen besparen op energe, net op comfort & stjl. SURF NAAR Energezung én comfortabel wonen? Deceunnck Zendow#neo ramen en deuren geven u de garante. Hun hoge thermsche solatewaarde creëert een aangenaam bnnenklmaat en resulteert onmddelljk n een lagere energefactuur. De utgebrede keuze aan tjdloze kleuren, stjlen en cash-back acte zjn nog extra redenen om bj een Preferred Partner n uw buurt langs te gaan. Verbeter uw EPC en krjg tot 250* A B C D E F G HOGE ENERGIE-EFFICIËNTIE LAGE ENERGIE-EFFICIËNTIE EPC = Energeprestatecertfcaat Kjk op Surf naar en download de energevoordeelcheque t.w.v. 250 euro (bj aankoop van mn. 10 ramen/deuren n kleur) of t.w.v. 100 euro (bj aankoop van mn. 5 ramen/ deuren n kleur). *voorwaarden ze webste nnovaton ecology desgn Buldng a sustanable home Deceunnck nv - Benelux Bruggesteenweg 360 BE-8830 Hooglede-Gts (BE) T F (NL) T F

17 Het ABC voor (ver)bouwers Wat (ver)bouwers moeten weten De bouwheer slut een aannemngsovereenkomst af met een aannemer/aannemngsbedrjf. Deze aannemngsovereenkomst s zéér belangrjk. Ze bepaalt, onder andere, welke werken moeten worden utgevoerd, tegen welke prjs en bnnen welke utvoerngstermjnen. Bj het sluten van een aannemngsovereenkomst moet u letten op verschllende punten: Prjs Een aannemngsovereenkomst kan gesloten worden tegen een absoluut vaste aannemngssom (absoluut forfat), of tegen een relatef vaste aannemngssom (relatef forfat) of volgens een prjsljst (bestek) of werken utgevoerd tegen prjzen n rege. In geval van een absoluut forfat wordt de vaste totaalprjs vooraf vastgesteld voor een welomschreven werk. Deze prjs zal enkel gewjzgd kunnen worden met uw toestemmng en de van de aannemer. 17

18 Bj een relatef forfat zal de bassprjs vermnderd of vermeerderd worden naargelang de wjzgngen de u eventueel aan de werken aanbrengt. Kest u voor een opdracht volgens prjsljst of bestek, dan s de endprjs net vooraf bekend want de hoeveelheden zjn net preces bepaald. De totaalprjs zal worden berekend na utvoerng en opmetng van de werken, door de eenhedsprjzen toe te passen op de werkeljk gebrukte hoeveelheden. De aannemngsovereenkomst n rege s de opdracht waarbj de prjs vastgelegd wordt bj het voltooen van de werken, afhankeljk van de gepresteerde tjd en de geplaatste materalen. De eenhedsprjs en het uurloon zjn vooraf bekend. In de praktjk komen er veel gemengde aannemngsovereenkomsten voor met een deel tegen vaste aannemngssom en een deel volgens prjsljst. Utvoerngstermjn In de aannemngsovereenkomst wordt doorgaans een utvoerngstermjn afgesproken. De utvoerngstermjn wordt utgedrukt n kalender- of n werkdagen. Wordt de termjn utgedrukt n kalenderdagen, dan wordt rekenng gehouden met alle dagen. TIP De bepalng van de weerverletdagen verschlt van bouwplaats tot bouwplaats naargelang de aard van de werken. De procedure om ze te bepalen wordt doorgaans vastgelegd n de overeenkomst. Vaak worden de weerverletdagen opgetekend n het dagboek van de werken, waarn de aannemer de omstandgheden noteert de de utvoerng van de werken hebben verstoord. Maar, als de termjn n werkdagen wordt vastgesteld, dan komen enkel de dagen waarop kon gewerkt worden n aanmerkng: de weekends, feestdagen, dagen jaarljkse vakante, compensateverlofdagen en dagen waarop net gewerkt kon worden wegens weerverlet of de gevolgen daarvan worden dus net meegerekend en de termjn wordt denovereenkomstg verlengd. Als n de overeenkomst geen enkele termjn wordt bepaald, dan moeten de werken bnnen een redeljke termjn worden utgevoerd. Dt rekenng houdend met de aard, de omvang van de werken en de omstandgheden waarn ze worden utgevoerd. Opleverng van de werken Als bouwheer moet u overgaan tot de opleverng van de werken wanneer deze beëndgd zjn. Uw archtect kan u eventueel bjstaan. De opleverng van de werken mag utdrukkeljk of stlzwjgend zjn. Een utdrukkeljke opleverng s een proces-verbaal ondertekend door de partjen. In dt document erkennen zj dat de werken voltood zjn en n overeenstemmng met wat voorzen was (plannen, bestek). Bj een stlzwjgende opleverng tonen bepaalde elementen aan dat de werken zjn aanvaard (zoals: de betalng van alle werken of het betrekken van het goed zonder opmerkngen te maken). 18

19 Doorgaans verloopt de opleverng n twee fasen: de voorlopge opleverng en de defnteve opleverng, maar het s mogeljk maar één fase n de overeenkomst te voorzen. De wet Breyne voorzet n een verplchte opleverng n twee fasen, waartussen mnstens een jaar moet lggen. Meer nformate herover ze ook wet Breyne, wonngbouwwet. Tenjarge aansprakeljkhed Na opleverng van de werken zjn de aannemer en de archtect nog 10 jaar aansprakeljk voor het bouwwerk. Op de tenjarge aansprakeljkhed kan een beroep worden gedaan bj een ernstg gebrek, te wjten aan een fout van de archtect en/of de aannemer, waarbj de stevghed van het gebouw n het gedrang komt. Voorbeelden hervan zjn: funderngen de net aangepast zjn, slechte dakafdchtng enz. De tenjarge aansprakeljkhed s automatsch van toepassng. Het s dus net nodg een specfek bedng op te nemen n de overeenkomst, maar vaak wordt bepaald dat zj aanvangt bj de voorlopge opleverng n plaats van bj de defnteve opleverng. Als de bouw of verbouwngswerken n het zwart werden utgevoerd, dan heeft u als bouwheer GEEN ENKEL verhaal bj gebreken aan gedane werken. Ook hebt u bj zwartwerk géén rechten of mogeljk verhaal bj bouwtechnsche geschllen! (Keurngs)Attesten en certfcaten Bj bouwen, renoveren of verkopen zjn bepaalde attesten of certfcaten verplcht de worden verleend door erkende nstantes. Sommge documenten kunnen worden gevraagd door de dstrbutenetbeheerder voordat hj uw water-, stookole- of gasnstallate zal aansluten. Soms vraagt uw verzekeraar de documenten. Bj verkoop zal de notars deze certfcaten en attesten opvragen en de kopers herover nformeren. TIP Sommge netbeheerders of overheden geven premes voor bepaalde verbouwngswerken maar esen wel deze (keurngs)attesten en certfcaten. 19

20 Bellus keramsche le: Superlchtgewcht Supermoo Superfjn. Er bestaat geen lchtere of dunnere keramsche le dan de Bellus van Wenerberger. Ideaal dus om oude leen of pannen te vervangen. Maar ook voor een neuwbouw zjn deze keramsche leen uterst geschkt. Want dankzj hun slanke, hedendaagse ljn oogt uw dak heel strak. Ontdek Bellus n onze showrooms n Londerzeel of Kortrjk. Of vraag uw brochure aan va 20

21 Het spreekt voor zch dat de aannemer u kan begeleden bj de vakkundge utvoerng van de nstallates zodat u zonder problemen deze wetteljk verplchte (keurngs)attesten en -certfcaten afgeleverd krjgt. Bodemattest Een bodemattest s verplcht n Vlaanderen en n het Brussels Hoofdstedeljk Gewest. In Wallonë denen bj de overdracht van een bouwgrond alleen studes, en zelfs een voorafgaande sanerng, te worden utgevoerd door de verkoper als op de grond een actvtet heeft plaatsgevonden de mogeljk vervulng heeft veroorzaakt. De nhoud van het bodemattest moet ook opgenomen worden n de verkoopovereenkomsten en zal door de notars n de akte worden vermeld. Zo wordt de koper beschermd. Een bodemattest s geen bodem- of grondonderzoek. Het bodemattest zegt dus nets over de draagkracht van de grond. Meer nformate over het bodemattest n het Brussels Hoofdstedeljk Gewest op of Voor Vlaanderen: Voor Wallonë: Energeprestatecertfcaat - EPC-certfcaat De EPB-reglementerng, waarbj EPB staat voor de energeprestate van gebouwen, legt esen op nzake thermsche solate, ventlate, verwarmngsnstallates en klmaatregelng. Het Energeprestatecertfcaat s een wetteljk verplcht document dat bj verhuur/verkoop van een wonng, gebouw of appartement dent voorgelegd te worden aan de koper/huurder. Het Energeprestatecertfcaat nformeert de koper/huurder over de energezunghed van het gebouw. Het EPC-certfcaat vermeldt de energescore (n Kwh/m² en geeft een rchtwaarde aan van het gebruk van energe n functe van de woonoppervlakte). Daarnaast nformeert het EPC-certfcaat over energebesparende maatregelen de nodg zjn om tot een betere energescore te komen. Het Energeprestatecertfcaat s 10 jaar geldg. TIP Het EPC-certfcaat s NIET hetzelfde als een energe-audt of een EPB-verslag. (ze ook pagna 12 over het Energeprestateverslag) Attest elektrsche nstallate De keurng moet gebeuren door een erkende controleorgansate de het keurngsattest aflevert dat verplcht s bj de verkoop van een bestaande wonng, bj verbouwngswerken (utbredng en verzwarng van de nstallate) en bj neuwbouwprojecten (verest voor aanslutng op het elektrctetsnet). Het keurngsbewjs s 25 jaar geldg. 21

22 TIP Bj een negatef keurngsattest kan de verkoop wel doorgaan, maar dan moet de elektrsche nstallate bnnen de 18 maanden na het verljden van de verkoopakte verplcht aangepast worden. Laat de werken dus altjd utvoeren door een vakbekwame aannemer de ld s van de Confederate. De kunt u zoeken en vnden op en op Een ljst van de erkende controleorgansates de het keurngsattest voor elektrsche nstallates mogen afleveren vndt u op Attest gasnstallates De gasnstallates moeten verplcht regelmatg gekeurd worden. Het keurngsattest wordt utgerekt door een erkende controleorgansate. Zoals voor de elektrsche nstallates wordt er geen gasmeter geopend als dt keurngsattest net kan worden voorgelegd. CO-vergftgng door gebrekkg onderhoud of gebrekkge controle komt helaas nog steeds voor en ledt tot dodeljke ongevallen de voorkomen kunnen worden. Meer over attesten, controle en keurng van gasnstallates op en voor alle erkende controleorgansates, ze ook ZONDAG 31 MEI 2015 Doe mee en schrjf nu n! Een ntatef van 22 OWD15 1/2AD-186x128mm+sponsors-NL.ndd 1 27/11/14 16:08

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

Het vervoer van morgen begint vandaag

Het vervoer van morgen begint vandaag 01010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011 STT 78 Het vervoer van morgen begnt vandaag Stchtng Toekomstbeeld der Technek 1001010101100111 10001010100111001010 10101011001111100101101010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011100101010001110100101

Nadere informatie

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey Prof. Dr. E. Omey INLEIDING tot de ECONOMETRIE Utgeverj Den Arend 3rd Edton Utgeverj DEN AREND bvba Mechelsesteenweg 138/1 B-2820 Bonheden Belgum Wetteljk Depot: D/2004/5027/11 ISBN 90 5610 288 5 VOORWOORD

Nadere informatie

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering Inzcht n de dgtale Mens en organsate n de perfect storm van dgtalserng Iedereen heeft te maken met de dgtalserng van onze maatschappj. Door de enorme groe van beschkbare nformate, aangewakkerd door technologe,

Nadere informatie

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135 Auxpress Page: 7 n Dgtale wolk Crculaton: 107603 631dd6 1768 We bedt welke wolk Cloudprovders n kaart gebracht Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64

Nadere informatie

Vertrouwd met arbeidszaken

Vertrouwd met arbeidszaken Vertrouwd met arbedszaken De arbedsmarkt n het publeke domen wjzgt zch voortdurend. Dt vraagt om het nnemen van standpunten en het vnden van oplossngen. Het Centrum Arbedsverhoudngen (CAOP) s expert op

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Vragenlijsten: van ontwikkeling tot kwaliteitsverbetering

Vragenlijsten: van ontwikkeling tot kwaliteitsverbetering Vragenljten: van ontwkkelng tot kwaltetverbeterng Fouad Rmla X Y ) ' )( ( ) )( ' ( ) ' ( ) ( 3 tr tr tr Q y y r r Vragenljten: van ontwkkelng tot kwaltetverbeterng Fouad Rmla BWI werktuk Facultet der

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Bouwen voor aan de toekomst

Bouwen voor aan de toekomst Bouwen voor aan de toekomst 21 duurzame tips voor de 21ste eeuw Even voorstellen Inhoud Meneer Dubo heeft zijn experts meegebracht, om je de weg door de tips te wijzen: Meneer Mundo heeft een brede kijk:

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN Colofon Mei 2013 V.U. Peter De Wilde Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Staatssecretaris Tommelein wil eerlijke concurrentie, minder lasten en minder administratie

Staatssecretaris Tommelein wil eerlijke concurrentie, minder lasten en minder administratie -MAGAZINE Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen www.nsz.be Staatssecretaris Tommelein wil eerlijke concurrentie, minder lasten en minder administratie 12 Vaak gestelde vragen bij de jaarlijkse belastingaangifte

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

Wat te doen bij een scheiding?

Wat te doen bij een scheiding? Wat te doen bij een scheiding? Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk van

Nadere informatie

FAMILIE ZONDER GRENZEN

FAMILIE ZONDER GRENZEN FAMILIE ZONDER GRENZEN 5 0 v r a g e n o v e r h e t I n t e r n a t i o n a a l F a m i l i a a l R e c h t 1 FAMILIE ZONDER GRENZEN F A M I L I E Z O N D E R G R E N Z E N 5 0 V R A G E N O V E R H E

Nadere informatie

FAMILIE ZONDER GRENZEN 5 0 V R A G E N OV E R H E T I N T E R N AT I O N A A L F A M I L I A A L R E C H T

FAMILIE ZONDER GRENZEN 5 0 V R A G E N OV E R H E T I N T E R N AT I O N A A L F A M I L I A A L R E C H T FAMILIE ZONDER GRENZEN 5 0 V R A G E N OV E R H E T I N T E R N AT I O N A A L F A M I L I A A L R E C H T 5 0 V R A G E N OV E R H E T I N T E R N AT I O N A A L F A M I L I A A L R E C H T F A M I L

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

De rechten van personen met dementie Een praktische gids

De rechten van personen met dementie Een praktische gids De rechten van personen met dementie Een praktische gids De rechten van personen met dementie Een praktische gids COLOFON Reeks: Naar een dementievriendelijke samenleving Cette publication est également

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT 2, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, 016/24 39 99 Het overlijden van je partner kan je voor heel wat verwachte en onverwachte problemen stellen. Deze informatiebrochure

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl Bestaande bouw Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen 2015 Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl 2 POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 Verschil nieuwbouw en

Nadere informatie