Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be"

Transcriptie

1 Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be

2 Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke rsco s u kunt nemen. Federale Verzekerng werd meer dan 100 jaar geleden opgercht door aannemers en kent dus de rsco s en weet hoe ze te verzekeren. Meer velghed, mnder ongevallen, mnder schade en bjgevolg meer wnst. Wnst de we met u delen. Uw persoonljke advseur denkt voorut. Denk eens aan Federale Verzekerng! Bel hem gerust voor een afspraak op. Meer nfo: De verzekeraar de zjn wnst met u deelt 2

3 Gds Bouwen en verbouwen 2015 Inhoudstafel Voorwoord UW BOUWPARTNERS Aannemer Archtect Energedeskundge EPB-verslaggever Ingeneurs- en studebureau Notars Velghedscoördnator HET ABC VOOR (VER)BOUWERS Wat (ver)bouwers moeten weten Aansprakeljkhed (Keurngs) Attesten en certfcaten Belastngvoordelen Hemelwater(put) Kwaltetslabels Premes en stmul Regstraterechten Verzekerngen Verzoenngscommsse en bouwgeschllen Wonngbouwwet of wet Breyne Zwartwerk absoluut vermjden CHECKLIST Gouden tps van de Confederate Bouw Nuttge adressen Nets ut deze utgave mag, geheel of gedeelteljk, worden overgenomen en/of vermengvuldgd, zonder schrfteljke toestemmng van de utgever. De nformate n deze gds werd te goeder trouw en met de grootste zorgvuldghed gebundeld. Toch valt het gebruk van de geleverde nformate onder de utslutende verantwoordeljkhed van de lezer. De vzw Confederate Bouw kan net aansprakeljk gesteld worden voor eventuele fouten en/of onvolledge nformate. Meer algemeen wjst zj alle aansprakeljkhed af voor drecte of ndrecte schade de zou kunnen voortvloeen ut het mogeljke gebruk van de nformate ut deze gds. Deze nformate kan overgens veranderen en verest daarom aanvullende controle bj de bevoegde nstantes en hun desbetreffende webstes. Depotnummer: D/2015/0570/3 Met dank aan: Claerhout - Constructon Qualty - Deceunnck - Federale Verzekerngen - Formals - Ikzoekeenvakman.be - ING - Onlnebouwmarkt - Open Wervendag - Renson - Wenerberger 2015-Confederate Bouw V.U. Flp Covelers, Confederate Bouw, Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel 3

4 Een ntatef van or Dé ste vo rs alle bouwewers! en verbou INFO? ADVIES FAQ AANNEMERS

5 2015: een goed jaar om te bouwen of (te) verbouwen Een egen wonng s een waardevaste nvesterng n je toekomst. Een bouw- of verbouwproject, dat s dus voor het leven. Maar het roept ook vele vragen op. Hoe kan k mjn project het beste fnanceren? Met welke vakmannen ga k n zee? Wat met belastngvoordelen en premes? Waar kan k nuttge nformate vnden? De Confederate Bouw wl graag uw gds zjn n dt utgestrekte landschap. Dt boekje bedt u een schat aan nformate over alle mogeljke aspecten van een bouw- of verbouwproject. Vakmanschap en kenns spelen hern een steeds belangrjkere rol. Neuwe normen zorgen ervoor dat bouwen duurzamer, energevrendeljker, maar ook complexer wordt. Voor de bouwer en verbouwer s de woonkost dan weer van groot belang. Vaak s er een grote ntële nvesterng nodg, de op termjn een enorme besparng nhoudt. Neuw dt jaar zjn de ten gouden tps van de Confederate. Wj maken een checklst de u helpt bj de keuze van een betrouwbare aannemer. De webste kzoekeenvakman.be kan u ook gebruken om een aannemer te vnden. U vndt er alle leden van de Confederate Bouw. Onze organsate wl de kwaltet hoog n het vaandel dragen en onze bedrjven hechten grote waarde aan het vertrouwen van hun klanten s hoe dan ook een zeer nteressant jaar om te bouwen of verbouwen. U zal heel waarschjnljk het hele jaar nog kunnen profteren van de lage rentetareven. De compenseren voor een groot stuk hervormngen zoals de van de woonbonus. Er staan nog veranderngen op stapel. De leeftjd waaraan een wonng moet voldoen om te kunnen geneten van het verlaagde btw-taref van 6% bj renovate wordt opgetrokken van 5 naar 10 jaar, maar wel pas vanaf U zet het: 2015 bedt uneke kansen om uw bouw- of verbouwproject te verwezenljken! Robert de Mûelenaere Gedelegeerd bestuurder Confederate Bouw 5

6 Omrng u net alleen met ja-knkkers, maar ook met emand de meedenkt. Maak een afspraak met één van onze bankers. Een ondernemer moet elke dag beslssngen nemen. Maar voor sommge beslssngen s het handg om een andere menng te krjgen. Een menng van emand de wat meer afstand kan nemen, emand de ng.be/busness anders naar de dngen kjkt dan u. Daarvoor kunt u op ING rekenen. Uw ING-banker begrjpt de fnesses van uw sector en ondersteunt al uw projecten met zjn expertse. ING Belgë nv Bank Vennootschapszetel: Marnxlaan 24, B-1000 Brussel RPR Brussel Btw: BE BIC: BBRUBEBB IBAN: BE Verantwoordeljke utgever: Inge Ampe Snt-Mchelswarande 60, B-1040 Brussel. 6

7 Uw bouwpartners Als u gaat bouwen of verbouwen, moet u als opdrachtgever of bouwheer beroep doen op verschllende partjen. Het bouwproces bestaat ut verschllende bouwpartners met elk hun wetteljke opdrachten, rechten en plchten en dus verantwoordeljkheden. Het s essenteel dat elke bouwer en verbouwer zch voorafgaandeljk zéér goed nformeert over de verplchtngen en verantwoordeljkheden van elke bouwpartner. Zo kan de juste keuze worden gemaakt de het best past bj de gestelde verwachtngen en het beschkbaar budget. Maar zo kunnen ook problemen worden vermeden en kosten bespaard. Alfabetsch vndt u herna n het kort we de belangrjkste bouwpartners zjn en wat zj voor u kunnen betekenen. Uteraard met adves, tps en nuttge adressen. Aannemer De aannemer voert de bouw- en/of renovatewerken ut. U heeft verschllende mogeljkheden en kunt kezen tussen een formule van algemene aannemng, werken met afzonderljke aannemers voor de dverse bouwactvteten, of een coördnateovereenkomst. Zorg er altjd voor dat u nagaat of uw aannemer over de nodge ondernemersvaardgheden beschkt voor de werken de u hem toevertrouwt en vermjd vooral zwartwerk en onrealstsche en abnormaal lage prjzen. Algemeen aannemngsbedrjf Dt betekent dat u maar één enkele medecontractant als gesprekspartner heeft. De algemene aannemer staat n voor de volledge utvoerng van uw project. De algemene aannemer verzorgt, voor de n het contract vastgestelde prjs en bnnen een overeengekomen termjn, de leverng van een volledg voltood bouwwerk. Hebt u weng tjd om zelf persoonljk uw bouwproject te coördneren en op te volgen? Dan s een algemeen aannemngsbedrjf voor u de geknpte formule. Herdoor verloopt de coördnate tussen de verschllende bouwpartners door uw algemeen aannemngsbedrjf de de wonngbouwwet (of wet Breyne) moet naleven. 7

8 TIP 1. Neem uw tjd om een aannemer te zoeken 2. Controleer uw aannemer 3. Vraag een offerte 4. Kes voor kwaltet 5. Vermjd grote voorschotten 6. Vermjd cash 7. Vraag een factuur 8. Informeer u over de wet Breyne 9. Wees krtsch ten opzchte van labels 10. Zoek bj conflct naar een oplossng Bouwen of verbouwen met verschllende aannemers U kan er ook voor kezen om voor de verschllende bouwwerken rechtstreeks een beroep te doen op verschllende aannemers. U slut dan afzonderljke overeenkomsten af met de aannemers de deze werken utvoeren en u of uw archtect doet de coördnate van de opeenvolgende werken: ruwbouw, dakwerken, schrjnwerkerj, santar, elektrctet, solate, schlderwerken enz. Bj deze oplossng bent u zelf betrokken en moet u hervoor nformate en tjd nemen om uw project te volgen: vergeljken van offertes en de controle van de goede utvoerng van de werken eventueel met de hulp van uw archtect (tegen betalng). Coördnateovereenkomst Soms wordt het beheer van de bouwwerken toevertrouwd aan een bouwcoördnator. Opgelet: de bouwcoördnator s net verantwoordeljk voor de goede utvoerng van de werken, n tegenstellng tot de algemene aannemer. Formals uw sprngplank naar zorgeloos ondernemen U start of heeft een bouwbedrjf? Vertrouw dan op het ondernemngsloket Formals: > bj de afhandelng van al uw admnstrateve formalteten. > voor de nschrjvng en wjzgngen n de Kruspuntbank van Ondernemngen. > voor onze expertse en kenns van de bouw. formals.be 8

9 Hoe het beste een aannemer zoeken? Bouwers en verbouwers kezen hun bouwpartners vaak op bass van ervarngen van kennssen, vrenden of famle of op voorstel van hun archtect na een geslaagd bouwproject. Vakmanschap, correcte prjzen, correcte utvoerngstermjnen en het vakkundg utvoeren van werken met deskundg gekozen duurzame en velge bouwmateralen en techneken. Op de webste kzoekeenvakman.be vndt u aannemers de ld zjn van de Confederate Bouw en de geen socale en fscale schulden hebben. U kan de vakmensen selecteren op bass van sleutelwoorden, beroepsspecalsates en hun vestgng. Voor referentes kan u doorklkken. U kan zo meteen de aannemers contacteren voor meer nformate, hun prjsoffertes of een afspraak. Moet de aannemer erkend zjn? De erkennng van een aannemer houdt n dat de erkennngscommsse zjn fnancële draagkracht en technsche capacteten heeft onderzocht. De erkennng s vooral belangrjk bj overhedsopdrachten. Voor de prvate opdrachten s de erkennng wel belangrjk n het kader van de wonngbouwwet, of wet Breyne, en dt meer bepaald n het kader van de waarborgregelng. Erkennng wordt vaak verward met regstrate. De Belgsche wetgever werd gevraagd de regstrateplcht voor aannemers stop te zetten, omdat deze het vrj verkeer van densten en personen bnnen Europa belemmerde. De regstrateplcht van aannemers verdween n Sndsden zjn er géén geregstreerde aannemers meer. Kan edereen zomaar bouwwerken utvoeren? Om met de auto te rjden, moet u een rjbewjs hebben. Hervoor moet u praktsche examens afleggen, rjles volgen, rjervarng onder begeledng opdoen en geslaagd zjn voor een rjexamen. Gelukkg kan net zomaar edereen de een auto koopt meteen achter het stuur krupen en op de openbare weg rjden. Ook voor bouwwerkzaamheden zjn er regels en verplchtngen. Aannemer zjn van bouwwerken verest vakkenns, vakmanschap maar ook ondernemngsvaardgheden om gereglementeerde bouwactvteten te mogen utvoeren. 9

10 Gezond ventleren! Natuurljk met RENSON Ventleren en verwarmen met herneuwbare energe Met het gloedneuwe Systeem E + kes je voor een uterst energezunge oplossng waarbj vraaggestuurde ventlate ntellgent gecombneerd wordt met warmtepomptechnologe. Dankzj dt systeem zorg je net enkel voor een gezonde en comfortabele ventlate, maar genet je tevens van santar warm water en laagtemperatuur-rumteverwarmng het hele jaar door. Rumteverwarmng SysteemE + Producte van Santar Warm Water Vraaggestuurde ventlate tot -37 E-punten! met E + Smartzone Wens je meer nformate? Ga naar Pales 4 - stand

11 Op bass van de vestgngswet zjn meerdere bouwactvteten gereglementeerd. Dt betekent dat de aannemer over mnmale ondernemngsvaardgheden moet beschkken om deze actvteten te mogen utvoeren. Elke aannemer moet zch, met vermeldng van de commercële actvteten, ook nschrjven n de Kruspuntbank van Ondernemngen (KBO) va een ondernemngsloket zoals Formals. Het ondernemngsloket onderzoekt dan of de aannemer voldoet aan de vereste ondernemersvaardgheden en aan de technsche vakkenns als het om een gereglementeerd beroep gaat. De bouwactvteten waarvoor een aannemer de ondernemngsvaardgheden moet bewjzen, zjn: de ruwbouwwerken (metsel-, beton- of sloopwerken), de stukadoor-, cementeer- en dekvloeractvteten, de tegel-, marmer- en natuursteenwerken, de waterdchtngs- en dakwerken, de schrjnwerkers- en glazenmakersactvteten, de endafwerkng (schlder- en behangwerken en het plaatsen van soepele vloerbekledng), de nstallateactvteten voor centrale verwarmng, klmaatregelng, gas en santar, de elektrotechnsche actvteten, de algemene aannemngsactvteten. Controleer dus net enkel of uw aannemer voldoet aan zjn socale en fscale verplchtngen maar vooral ook of hj beschkt over de vereste technsche vakkenns en dus over de daarvoor noodzakeljke ondernemngsvaardgheden. Om te controleren of een aannemer ngeschreven s n de Kruspuntbank van Ondernemngen (KBO) en over technsche vakkenns beschkt, kunt u de webste www. econome.fgov.be raadplegen. Zjn er nog bjkomende pluspunten bj de keuze van aannemers? Uteraard wlt u zoveel mogeljk te weten komen over de bouwpartners met we u gaat werken en de uw bouwdromen zullen kunnen waarmaken. Kes daarom ook altjd voor een aannemer de ld s van de Confederate Bouw. Het ledenlogo zal meestal vermeld worden door de aannemer op zjn webste en brefwsselng. Ld zjn van een beroepsorgansate geeft mmers veel voordelen voor de aannemers: zj worden contnu geïnformeerd over de neuwste technsche en wetteljke verplchtngen. Zj krjgen contnu opledng en de laatste vakkenns va onze beroepsfederates. Zj worden begeled en hebben ook de juste attesten, documenten en modelcontracten. De Confederate Bouw werkt mee aan kwaltetslabels voor de bouw zoals het Constructon Qualtylabel. Héél wat van haar beroepsfederates hebben specfeke kwaltetslabels utgewerkt om de kwaltet en het vakmanschap te promoten: Dé Parketplaatser, het Charter voor de Wonngbouwers, enz. Daarnaast bestaan er verplchte labels rond na-solate, controle stookoletanks enz. Meer nformate over ldmaatschap en kwaltetslabels vndt u op kzoekeenvakman.be (enkel leden van de Confederate de géén socale of fscale schulden hebben) en 11

12 Archtect De archtect ontwerpt de wonng. Maar hj doet méér dan dat. Hj verzamelt alle gegevens de noodzakeljk zjn voor het ontwerp (onderzoek van de plaats, grondonderzoek, bouwverordenngen, stedenbouwkundge voorschrften). Hj stelt de contractuele documenten op (plannen, bestek enz.). Hj advseert u als bouwheer en begeledt u n de keuze van andere bouwpartners (aannemer, energedeskundge, verslaggevers, velghedscoördnator, ngeneur en studebureau). Hj vertegenwoordgt u bj hen. Hj controleert ook de goede utvoerng van de werken bj elke werffase. Zjn opdrachten hangen uteraard af van wat contractueel met u als bouwheer werd overeengekomen. Is een archtect verplcht? De bjstand van een archtect s verplcht voor elk vergunnngsplchtg bouwwerk. Dt s bj wet geregeld. De utzonderngen op deze verplchtng zjn ook bj wet vastgelegd. Zo zjn er dus (ver)bouwwerken waarvoor wel een bouwvergunnng verest s, maar het net verplcht s hervoor een beroep te doen op een archtect. Deze regelgevng kan verschllen n de dre gewesten en volgens de gemeente waarn het te bouwen goed gelegen s. Wat kost een archtect? Het ereloon van een archtect s afhankeljk van het bouwproject, de opdrachten en de ut te voeren taken de u als bouwheer aan de archtect toevertrouwt. Erelonen, taken, verantwoordeljkheden en aansprakeljkhed van de archtect vndt u op en op Energedeskundge EPB-verslaggever De EPB- (energeprestate en bnnenklmaat) regelgevng zorgt ervoor dat gebouwen en wonngen energezung worden en hun CO 2 -utstoot wordt verlaagd. De EPB-regelgevng geldt voor elk neuw gebouw, maar ook voor bestaande gebouwen de verbouwd of utgebred worden (verbouwngen of renovates de een stedenbouwkundge vergunnng veresen). Deze EPB-regels stellen steeds strengere normen nzake solate, energeprestate (E-pel) en bnnenklmaat of ventlate. Deze verplchtngen bestaan zowel n het Vlaams, Brussels als Waals Gewest. Tegen het jaar 2020 moeten zo de gebouwen en wonngen n Belgë véél energezunger zjn. E-pel n de verschllende rego s: n Vlaanderen E60 met een verplcht aandeel herneuwbare energe, n Wallonë E80, n het Brussels Gewest varant op de passefhuses. 12

13 U BOUWT? U RENOVEERT? VIND DE PARTNER WAAROP U KUNT VERTROUWEN DE ONLINE GIDS VAN DE SPECIALISTEN MET LABEL Aannemers, archtecten en studebureaus met het Constructon Qualty-label staan garant voor een ernstge aanpak, betrouwbaar en kwaltatef hoogstaand werk. GRATIS SERVICE 13 KWALITEITSLABEL

14 De energedeskundge-verslaggever heeft dan ook wetteljk bepaalde opdrachten en verplchtngen. De verslaggever stelt de startverklarng op. Na de werken stelt hj het verplcht EPB-verslag op dat hj overmaakt aan de bevoegde admnstrates van het Vlaams, Brussels of Waals Gewest. De EPB-verslaggever wordt n opdracht van de bouwheer rechtstreeks of door de archtect aangesteld. De bouwheer (opdrachtgever, u dus als bouwer/verbouwer) moet deze kosten dragen. Over de EPB-regelgevng, de rol en de wetteljke opdrachten van de EPB-verslaggever, het EPB-certfcaat,... vndt u meer nformate op en De energeaudteur s een erkende vakman met als opdracht het stellen van een energedagnose n een wonng om de renovatewerken n kaart te brengen en te plannen. Ingeneurs- en studebureau Het ngeneurs- en studebureau staat n voor gespecalseerde studes onder meer over stabltet of andere bouwtechnsche onderzoeken zoals een grond/bodemonderzoek. Zj kunnen rechtstreeks door de bouwer/verbouwer, maar vaak ook door de archtect, geconsulteerd worden. Net zoals voor de archtect en de aannemer geldt de 10-jarge aansprakeljkhed voor de ngeneur als u rechtstreeks met hem een overeenkomst heeft afgesloten. De bouwheer kan het ngeneurs- en studebureau net rechtstreeks aanspreken als dat va uw archtect of aannemer werd gecontracteerd. Meer nfo op Notars De notars stelt de notarële akten op. Hj s uw advseur bj de verkoop van een grond of van een gebouw. Hj doet opzoekwerk voordat hj de verkoopakte verljdt. Hj controleert onder meer volgende zaken: wat s de herkomst van de egendom of het onroerend goed? Is het op stedenbouwkundg vlak n orde? Bestaat er een eventuele hypotheek? Hj stort ook de regstraterechten door aan de fscus. De notars vraagt de verplchte attesten op de verest zjn bj de verkoop van een grond of een gebouw: bodemattest, keurngsattesten en certfcaten voor technsche nstallates, EPC-energecertfcaat. In Vlaanderen vraagt uw notars het verplchte bodemattest aan bj OVAM (Openbare Afvalstoffenmaatschappj), n Wallone bj DPS Envronnement en n Brussel bj Leefmleu Brussel. 14

15 Wat kost de notars? Het ereloon van de notars s afhankeljk van de aankoopsom. Andere kosten de worden aan- en doorgerekend zjn de aktekosten, regstratekosten enz. Hoe en wanneer het ereloon en de kosten betaald moeten worden en welke verantwoordeljkheden en taken de notars heeft, vndt u op Velghedscoördnator Wanneer mnstens twee aannemers tegeljkertjd of achtereenvolgens werkzaamheden utvoeren op een bouwplaats s het verplcht een velghedscoördnator aan te stellen. Dt geldt altjd, zowel bj bouwen als bj verbouwen. Dus ook bj het verneuwen van uw keuken of verbouwen van uw badkamer. De velghedscoördnator moet een velgheds- en gezondhedsplan opstellen voordat de werken begnnen. Er s een soepelere toepassng mogeljk voor klenere bouwwerken (met een totale oppervlakte klener dan 500 m²). Voor verbouwngswerken wordt slechts rekenng gehouden met de oppervlakte de verbouwd wordt. Onder welbepaalde voorwaarden kunnen de aannemers of de archtecten de velghedscoördnate op zch nemen op deze klenere bouwplaatsen. Voldoet de archtect of aannemer net aan de versoepelde voorwaarden voor de klenere werken, dan moet een extern gecertfceerd of erkend velghedscoördnator worden aangesteld. De verplchte velghedscoördnator ontwerp en de velghedscoördnator-utvoerng moeten net één en dezelfde persoon zjn. We stelt de velghedscoördnator aan? Voor werken klener dan 500 m² s de archtect, of bj gebrek de aannemer, verantwoordeljk voor het aanstellen van de velghedscoördnator. Hj bljft ook verantwoordeljk voor de organsate van de velghedscoördnate. Voor werken groter dan 500 m² stelt de bouwheer (dus de opdrachtgever, dus u als bouwer/ verbouwer) de velghedscoördnator aan. Als bouwheer bent u verantwoordeljk voor de organsate van de coördnate van de velghed op de bouwplaats. Wat kost een velghedscoördnator? De bouwheer betaalt altjd de kosten van de velghedscoördnator. Er zjn géén gereglementeerde tareven. Doorgaans wordt het taref van de velghedscoördnator berekend op bass van de moeljkhedsgraad en de duur van de werken. Op de webstes van de federate van de velghedscoördnatoren en vndt u meer nformate over de erkende velghedscoördnatoren en hun verplchtngen en verantwoordeljkheden. 15

16 Onze ramen besparen op energe, net op comfort & stjl. SURF NAAR Energezung én comfortabel wonen? Deceunnck Zendow#neo ramen en deuren geven u de garante. Hun hoge thermsche solatewaarde creëert een aangenaam bnnenklmaat en resulteert onmddelljk n een lagere energefactuur. De utgebrede keuze aan tjdloze kleuren, stjlen en cash-back acte zjn nog extra redenen om bj een Preferred Partner n uw buurt langs te gaan. Verbeter uw EPC en krjg tot 250* A B C D E F G HOGE ENERGIE-EFFICIËNTIE LAGE ENERGIE-EFFICIËNTIE EPC = Energeprestatecertfcaat Kjk op Surf naar en download de energevoordeelcheque t.w.v. 250 euro (bj aankoop van mn. 10 ramen/deuren n kleur) of t.w.v. 100 euro (bj aankoop van mn. 5 ramen/ deuren n kleur). *voorwaarden ze webste nnovaton ecology desgn Buldng a sustanable home Deceunnck nv - Benelux Bruggesteenweg 360 BE-8830 Hooglede-Gts (BE) T F (NL) T F

17 Het ABC voor (ver)bouwers Wat (ver)bouwers moeten weten De bouwheer slut een aannemngsovereenkomst af met een aannemer/aannemngsbedrjf. Deze aannemngsovereenkomst s zéér belangrjk. Ze bepaalt, onder andere, welke werken moeten worden utgevoerd, tegen welke prjs en bnnen welke utvoerngstermjnen. Bj het sluten van een aannemngsovereenkomst moet u letten op verschllende punten: Prjs Een aannemngsovereenkomst kan gesloten worden tegen een absoluut vaste aannemngssom (absoluut forfat), of tegen een relatef vaste aannemngssom (relatef forfat) of volgens een prjsljst (bestek) of werken utgevoerd tegen prjzen n rege. In geval van een absoluut forfat wordt de vaste totaalprjs vooraf vastgesteld voor een welomschreven werk. Deze prjs zal enkel gewjzgd kunnen worden met uw toestemmng en de van de aannemer. 17

18 Bj een relatef forfat zal de bassprjs vermnderd of vermeerderd worden naargelang de wjzgngen de u eventueel aan de werken aanbrengt. Kest u voor een opdracht volgens prjsljst of bestek, dan s de endprjs net vooraf bekend want de hoeveelheden zjn net preces bepaald. De totaalprjs zal worden berekend na utvoerng en opmetng van de werken, door de eenhedsprjzen toe te passen op de werkeljk gebrukte hoeveelheden. De aannemngsovereenkomst n rege s de opdracht waarbj de prjs vastgelegd wordt bj het voltooen van de werken, afhankeljk van de gepresteerde tjd en de geplaatste materalen. De eenhedsprjs en het uurloon zjn vooraf bekend. In de praktjk komen er veel gemengde aannemngsovereenkomsten voor met een deel tegen vaste aannemngssom en een deel volgens prjsljst. Utvoerngstermjn In de aannemngsovereenkomst wordt doorgaans een utvoerngstermjn afgesproken. De utvoerngstermjn wordt utgedrukt n kalender- of n werkdagen. Wordt de termjn utgedrukt n kalenderdagen, dan wordt rekenng gehouden met alle dagen. TIP De bepalng van de weerverletdagen verschlt van bouwplaats tot bouwplaats naargelang de aard van de werken. De procedure om ze te bepalen wordt doorgaans vastgelegd n de overeenkomst. Vaak worden de weerverletdagen opgetekend n het dagboek van de werken, waarn de aannemer de omstandgheden noteert de de utvoerng van de werken hebben verstoord. Maar, als de termjn n werkdagen wordt vastgesteld, dan komen enkel de dagen waarop kon gewerkt worden n aanmerkng: de weekends, feestdagen, dagen jaarljkse vakante, compensateverlofdagen en dagen waarop net gewerkt kon worden wegens weerverlet of de gevolgen daarvan worden dus net meegerekend en de termjn wordt denovereenkomstg verlengd. Als n de overeenkomst geen enkele termjn wordt bepaald, dan moeten de werken bnnen een redeljke termjn worden utgevoerd. Dt rekenng houdend met de aard, de omvang van de werken en de omstandgheden waarn ze worden utgevoerd. Opleverng van de werken Als bouwheer moet u overgaan tot de opleverng van de werken wanneer deze beëndgd zjn. Uw archtect kan u eventueel bjstaan. De opleverng van de werken mag utdrukkeljk of stlzwjgend zjn. Een utdrukkeljke opleverng s een proces-verbaal ondertekend door de partjen. In dt document erkennen zj dat de werken voltood zjn en n overeenstemmng met wat voorzen was (plannen, bestek). Bj een stlzwjgende opleverng tonen bepaalde elementen aan dat de werken zjn aanvaard (zoals: de betalng van alle werken of het betrekken van het goed zonder opmerkngen te maken). 18

19 Doorgaans verloopt de opleverng n twee fasen: de voorlopge opleverng en de defnteve opleverng, maar het s mogeljk maar één fase n de overeenkomst te voorzen. De wet Breyne voorzet n een verplchte opleverng n twee fasen, waartussen mnstens een jaar moet lggen. Meer nformate herover ze ook wet Breyne, wonngbouwwet. Tenjarge aansprakeljkhed Na opleverng van de werken zjn de aannemer en de archtect nog 10 jaar aansprakeljk voor het bouwwerk. Op de tenjarge aansprakeljkhed kan een beroep worden gedaan bj een ernstg gebrek, te wjten aan een fout van de archtect en/of de aannemer, waarbj de stevghed van het gebouw n het gedrang komt. Voorbeelden hervan zjn: funderngen de net aangepast zjn, slechte dakafdchtng enz. De tenjarge aansprakeljkhed s automatsch van toepassng. Het s dus net nodg een specfek bedng op te nemen n de overeenkomst, maar vaak wordt bepaald dat zj aanvangt bj de voorlopge opleverng n plaats van bj de defnteve opleverng. Als de bouw of verbouwngswerken n het zwart werden utgevoerd, dan heeft u als bouwheer GEEN ENKEL verhaal bj gebreken aan gedane werken. Ook hebt u bj zwartwerk géén rechten of mogeljk verhaal bj bouwtechnsche geschllen! (Keurngs)Attesten en certfcaten Bj bouwen, renoveren of verkopen zjn bepaalde attesten of certfcaten verplcht de worden verleend door erkende nstantes. Sommge documenten kunnen worden gevraagd door de dstrbutenetbeheerder voordat hj uw water-, stookole- of gasnstallate zal aansluten. Soms vraagt uw verzekeraar de documenten. Bj verkoop zal de notars deze certfcaten en attesten opvragen en de kopers herover nformeren. TIP Sommge netbeheerders of overheden geven premes voor bepaalde verbouwngswerken maar esen wel deze (keurngs)attesten en certfcaten. 19

20 Bellus keramsche le: Superlchtgewcht Supermoo Superfjn. Er bestaat geen lchtere of dunnere keramsche le dan de Bellus van Wenerberger. Ideaal dus om oude leen of pannen te vervangen. Maar ook voor een neuwbouw zjn deze keramsche leen uterst geschkt. Want dankzj hun slanke, hedendaagse ljn oogt uw dak heel strak. Ontdek Bellus n onze showrooms n Londerzeel of Kortrjk. Of vraag uw brochure aan va 20

21 Het spreekt voor zch dat de aannemer u kan begeleden bj de vakkundge utvoerng van de nstallates zodat u zonder problemen deze wetteljk verplchte (keurngs)attesten en -certfcaten afgeleverd krjgt. Bodemattest Een bodemattest s verplcht n Vlaanderen en n het Brussels Hoofdstedeljk Gewest. In Wallonë denen bj de overdracht van een bouwgrond alleen studes, en zelfs een voorafgaande sanerng, te worden utgevoerd door de verkoper als op de grond een actvtet heeft plaatsgevonden de mogeljk vervulng heeft veroorzaakt. De nhoud van het bodemattest moet ook opgenomen worden n de verkoopovereenkomsten en zal door de notars n de akte worden vermeld. Zo wordt de koper beschermd. Een bodemattest s geen bodem- of grondonderzoek. Het bodemattest zegt dus nets over de draagkracht van de grond. Meer nformate over het bodemattest n het Brussels Hoofdstedeljk Gewest op of Voor Vlaanderen: Voor Wallonë: Energeprestatecertfcaat - EPC-certfcaat De EPB-reglementerng, waarbj EPB staat voor de energeprestate van gebouwen, legt esen op nzake thermsche solate, ventlate, verwarmngsnstallates en klmaatregelng. Het Energeprestatecertfcaat s een wetteljk verplcht document dat bj verhuur/verkoop van een wonng, gebouw of appartement dent voorgelegd te worden aan de koper/huurder. Het Energeprestatecertfcaat nformeert de koper/huurder over de energezunghed van het gebouw. Het EPC-certfcaat vermeldt de energescore (n Kwh/m² en geeft een rchtwaarde aan van het gebruk van energe n functe van de woonoppervlakte). Daarnaast nformeert het EPC-certfcaat over energebesparende maatregelen de nodg zjn om tot een betere energescore te komen. Het Energeprestatecertfcaat s 10 jaar geldg. TIP Het EPC-certfcaat s NIET hetzelfde als een energe-audt of een EPB-verslag. (ze ook pagna 12 over het Energeprestateverslag) Attest elektrsche nstallate De keurng moet gebeuren door een erkende controleorgansate de het keurngsattest aflevert dat verplcht s bj de verkoop van een bestaande wonng, bj verbouwngswerken (utbredng en verzwarng van de nstallate) en bj neuwbouwprojecten (verest voor aanslutng op het elektrctetsnet). Het keurngsbewjs s 25 jaar geldg. 21

22 TIP Bj een negatef keurngsattest kan de verkoop wel doorgaan, maar dan moet de elektrsche nstallate bnnen de 18 maanden na het verljden van de verkoopakte verplcht aangepast worden. Laat de werken dus altjd utvoeren door een vakbekwame aannemer de ld s van de Confederate. De kunt u zoeken en vnden op en op Een ljst van de erkende controleorgansates de het keurngsattest voor elektrsche nstallates mogen afleveren vndt u op Attest gasnstallates De gasnstallates moeten verplcht regelmatg gekeurd worden. Het keurngsattest wordt utgerekt door een erkende controleorgansate. Zoals voor de elektrsche nstallates wordt er geen gasmeter geopend als dt keurngsattest net kan worden voorgelegd. CO-vergftgng door gebrekkg onderhoud of gebrekkge controle komt helaas nog steeds voor en ledt tot dodeljke ongevallen de voorkomen kunnen worden. Meer over attesten, controle en keurng van gasnstallates op en voor alle erkende controleorgansates, ze ook ZONDAG 31 MEI 2015 Doe mee en schrjf nu n! Een ntatef van 22 OWD15 1/2AD-186x128mm+sponsors-NL.ndd 1 27/11/14 16:08

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2 In de praktjk Neuwsbref enkel voor vrje beroepen oktober 2015 Expertse: uw bank altjd en overal op zak Onderweg, met meerdere personen op verschllende locates een verrchtng tekenen? Het kan voortaan dankzj

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN Welzjnsonthaal 1 INHOUD Voorwoord Concept: een warm en toegankeljk onthaal voor elke burger Een flexbel en functoneel ontwerp Tjdsljn Aanspreekpunt p3 p4 p6 p10 p11 2 VOORWOORD Beste Bedankt voor uw nteresse

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestgd te Amsterdam zoals deze laatsteljk zjn gewjzgd bj akte verleden op 24 oktober 2001 voor notars mr. M.A.J.M. Scholtens. HOUTHOFF

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag)

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag) Academy for Credt Management 2005 - bron van deskundghed opledngen OPLEIDINGSINSTITUUT ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84-B1 TE 2600 BERCHEM 18E

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Distripost. Creatie 7 Productkenmerken en opties 7. Voorbereiding van uw zendingen 8 Behandeling 8

Distripost. Creatie 7 Productkenmerken en opties 7. Voorbereiding van uw zendingen 8 Behandeling 8 Dstrpost Wat, waar en hoe?. Wat s Dstrpost? 2. Welke keuzes hebt u wat de dstrbute van uw Dstrpost-zendngen betreft? 2.. Ontvangt edereen mjn hus-aan-huszendngen n de door mj geselecteerde zone? 2.2. Toepasseljke

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

CAO. Gehandicaptenzorg

CAO. Gehandicaptenzorg 2016 CAO Gehandcaptenzorg Vragen en contact Vragen van werkgevers Voor vragen op het gebed van de nterpretate/toepassng van de CAO kunnen georganseerde werkgevers (leden) zch wenden tot: Verengng Gehandcaptenzorg

Nadere informatie

WTCB. Inhoud. Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. www.wtcb.be. Duurzaam bouwen

WTCB. Inhoud. Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. www.wtcb.be. Duurzaam bouwen WTCB contact Een utgave van het Wetenschappeljk en Technsch Centrum voor het Bouwbedrjf Dremaandeljkse publcate Nr. 13 4 e jaargang 1 e trmester 2007 Inhoud Afgfte : Brussel X Erkennngsnr. : P 401011 Publcate

Nadere informatie

Bij de zaak. Vrouwen in zaken

Bij de zaak. Vrouwen in zaken Bj de zaak Neuwsbref enkel voor ondernemers maart 2013 Internatonaal betalngsverkeer In een klen land als Belgë drjven ondernemers snel handel buten onze grenzen, zowel bnnen Europa, als daarbuten, bjvoorbeeld

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN Hertenkamp 6 9401 HL Assen telefoon (0592) 311 150 e-mal nfo@nmfdrenthe.nl www.nmfdrenthe.nl federate Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN K o p e Grffe Assen, 3 aprl 2013 Betreft: Energesprong

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Seniorengids. Maarkedal

Seniorengids. Maarkedal Senorengds Maarkedal Voorwoord Beste senor We droomt er net van een mooe oude dag? Een zee van tjd om te geneten van famle en vrenden, klusjes n de tun op te knappen, deel te nemen aan actvteten de plaatsvnden

Nadere informatie

inhoudsopgave CD MET Bijlagen Bestemmingsplan Beeldkwaliteitplan Landschapsplan Inmetingstekening kavels Artist s Impressions

inhoudsopgave CD MET Bijlagen Bestemmingsplan Beeldkwaliteitplan Landschapsplan Inmetingstekening kavels Artist s Impressions O N T W I K K E L I N G S K A D E R nhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Leeswjzer 4 3 Kaders 5 3.1 Fscale kaders 3.2 Prvaatrechteljke overeenkomst 3.3 Bestemmngsplan 3.4 Beeldkwaltetplan 3.5 Landschapsplan 3.6

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar ARU 27 TEM (27.5) ;jnv-erstejt e 3 ndhov F net utleenbaar Colofon Ttel Onderzoek naar Rollen en Rolcombnates bj lokale Rabobanken l onderttel Afstudeeropdracht Verse, datum 27 augustus 27 Samengesteld

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

WTCB. Inhoud. Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. www.wtcb.be

WTCB. Inhoud. Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. www.wtcb.be WTCB contact Een utgave van het Wetenschappeljk en Technsch Centrum voor het Bouwbedrjf Dremaandeljkse publcate Nr. 7 2 e jaargang 3 e trmester 2005 Inhoud Afgfte : Brussel X Erkennngsnr. : P 401011 Publcate

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobltetsgarante Artkel 1. Defntes a. Voertug De personenauto respecteveljk bedrjfswagen (met een totaal belast gewcht tot 3500 kg), waarvan de egenaar de Mobltetsgarante

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang.

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang. Belastngdenst Gentrale admnstrate 6401 DD Heerlen Belastngtelefoon 0800-0543 ff re ff Datum 19 februar2010 Uw kenmêrk rnt Betreft Ondudeljkhed n bjlage'nkomsten als gastouder' Kenmerk B/CA-UGB/10/017 120

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk D , voor optmale rumtebesparng Met de etagevloerconstructes van SSI SCHÄFER

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Pakketten. Nationale pakketten 1. Internationale pakketten 11

Pakketten. Nationale pakketten 1. Internationale pakketten 11 Pakketten Natonale pakketten 1 Internatonale pakketten 11 Natonale pakketten Densten & optes 1 Create 3 1. Afmetngen, gewcht & dkte 3 2. Lay-out van de zendngen 4 2.1. Voorzjde van het pakket 4 2.2. Hoe

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Reinier van der Kuij

Reinier van der Kuij 03 2014 Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Technsche Unverstet Delft, facultet Bouwkunde, afdelng

Nadere informatie

december jaarverslag 2011 augustus juni februari november oktober september juli april januari

december jaarverslag 2011 augustus juni februari november oktober september juli april januari december maart me jaarverslag 2011 augustus oktober aprl jul februar september november januar jun Inhoudsopgave pagna Omzetten 2 Voorwoord 3 Terugblk drecte 4 Marktplaatsontwkkelng 4 Velbedrjf en logstek

Nadere informatie

Investeren in samenwerking bij onderwijshuisvesting loont

Investeren in samenwerking bij onderwijshuisvesting loont NOVEMBER 2009 - JAARGANG 26 WWW.SCHOOLFACILITIES.NL 3 O N A F H A N K E L I J K VA K B L A D V O O R H U I S V E S T I N G E N O N D E R W I J S O N D E R S T E U N E N D E C O N C E P T E N Investeren

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie