Bij de zaak. Vrouwen in zaken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bij de zaak. Vrouwen in zaken"

Transcriptie

1 Bj de zaak Neuwsbref enkel voor ondernemers maart 2013 Internatonaal betalngsverkeer In een klen land als Belgë drjven ondernemers snel handel buten onze grenzen, zowel bnnen Europa, als daarbuten, bjvoorbeeld met Chna. Hoe zt het dan met betalngen, wsselkoersen en de rsco s de daaraan verbonden zjn? Pagna 2 Vrouwen n zaken Bj Bank J.Van Breda & C zjn 55% van onze collega s vrouwen. Ook n andere sectoren, bjvoorbeeld n de medsche wereld, zen we een sterke vervrouweljkng. Aan de unversteten s deze tendens eveneens heel dudeljk zchtbaar. Qua ondernemerschap zjn vrouwen toch nog mnder vertegenwoordgd dan mannen. Jammer, want vrouweljke ondernemers zjn mnstens even succesvol als manneljke. Bovenden brengen ze vaak andere dmenses n beeld en s hun nsteek vaak breder maatschappeljk georënteerd. Naar aanledng van de nternatonale vrouwendag op 8 maart besteden we n deze neuwsbref extra aandacht aan het vrouweljke ondernemen. Hebt u vragen? Uw account manager maakt graag tjd voor een persoonljk gesprek. Verantwoordeljke ondernemers Succesvol: zowel prvé als professoneel Leve Wnkelmans runt al rum 36 jaar een professonele ondernemng en wst dat perfect te combneren met de opvoedng van haar ver knderen. Ondertussen treedt oudste dochter Greet n de voetsporen van haar ouders. Pagna 4 De Busness flex rekenng voor uw comfort Account manager Maryse Depoorter stelt de Busness flex rekenng voor. Daarmee laat u uw lqudteten n alle flexbltet groeen tegen een aantrekkeljke rente tot het moment waarop u ze nodg hebt. Pagna 6 De 5 tps van Sophe Eykerman Sophe Eykerman resde de wereld rond voor ze CEO werd van het famlebedrjf STEROP. Ze gelooft dat eerljkhed van kaptaal belang s bj de producte van farmaceutsche producten. Pagna 8

2 e x p e r t s e Evelen Wllems en Nele Van Houtven van de afdelng Fnancële markten bj Bank J.Van Breda & C Gemakkeljk en snel betalen over de grenzen heen Om als ondernemer n Belgë uw afzetmarkt te vergroten, moet u al gauw over de grenzen heen kjken. Het s dan belangrjk dat u goed onderhandelt en dudeljke afspraken maakt. Over de leverng van de producten, uteraard, maar ook over de betalngswjze. De afdelng Fnancële markten bj Bank J.Van Breda & C geeft adves over de verschllende betaaloptes op uw maat. Internatonale betalngen verlopen makkeljk va VanBredaOnlne of Isabel. Bankeren bnnen Europa gaat steeds vlotter. Denk maar aan SEPA-betalngen en Europese domclërngen. Buten de Europese grenzen lggen nog meer opportunteten, zowel voor uw afzetmarkt als voor de aankoop van producten en grondstoffen. Wanneer u beslst om uw handelsactvteten ut te breden tot buten de eurozone, staat u best stl bj wsselkoers-, kredet-, transport- en andere rsco s. Wj hebben bj Bank J.Van Breda & C rume ervarng opgebouwd n de materes en we geven u graag gespecalseerd adves over de verschllende betalngsmogeljkheden en welke voor u het voordelgst zjn. Onderhandelen Goede afspraken lggen aan de bass van een geslaagde handelstransacte. Ook de betalngswjze moet herbj aan bod komen. Om de onderhandelngen her net op te laten vastlopen, kan u ervoor kezen om uw bank als tussenpersoon te laten optreden. Dat kan op twee maneren: met een documentar ncasso of met een documentar kredet (letter of credt). Bj een documentar ncasso kan de mporteur na het transport van de goederen de leverng afhalen na betalng of na acceptate van een wsselbref. Bj een documentar kredet stelt de bank van de mporteur zch garant voor de betalng aan de exporteur. Bj Bank J.Van Breda & C bespreken we samen met u welke voor u de voordelgste betalngsmogeljkheden zjn. Er s een zeer utge- 2 Bank J.Van Breda & C Bj de zaak maart 2013

3 De yuan n de praktjk Er zjn geen beperkngen voor betalngsverkeer n yuan buten Chna. Rechtstreekse betalngen naar een begunstgde n Chna zjn wel beperkt. Enkel betalngen naar Chnese bedrjven met een mport-/exportlcente zjn toegestaan. Verfeer op voorhand bj de begunstgde of hj CNY kan ontvangen. Betalngen naar en van Chna zjn langer onderweg dan gebrukeljk. Hou rekenng met het uurverschl en bezorg uw betalngsopdracht twee dagen voor uw gewenste utvoerngsdatum aan de bank. Geef voor alle betalngen de BIC-code van de begunstgde bank mee. Bank J.Van Breda & C rekent een standaardkost aan voor nternatonale overschrjvngen. Tussenlggende banken kunnen nog extra kosten aanrekenen. Hebt u nog vragen of wenst u yuans te kopen of verkopen? Neem contact op met de afdelng Fnancële markten: tel De vraag s net óf de yuan een courante handelsmunt wordt, maar wel wanneer? brede keuze aan vaak complexe techneken. Informeer u daarom tjdg bj uw account manager. Wsselkoersrsco Muntvolatltet kan uw wnstmarge n het gedrang brengen. Om dt rsco te beperken of ut te schakelen, kan u vooraf de wsselkoers vastleggen, om dan de devezen op een latere datum om te wsselen tegen deze afgesproken koers. Dat s mogeljk voor een 20-tal munten. Als de waarde van de munt vervolgens daalt of stjgt, ljdt u daar geen verles onder: uw wnstmarge staat vast. Uw account manager, de n nauw overleg werkt met de afdelng Fnancële markten, geeft u graag adves over mogeljke ndekkngstechneken. Volatltet van wsselkoersen kan u geld kosten Als u regelmatg met hetzelfde land handel drjft, s het vaak voordelger om een devezenrekenng te openen n de valuta van dat land. Snel en aan een vaste prjs Wst u dat butenlandse betalngen de u bj Bank J.Van Breda & C utvoert doorgaans een dag sneller bj de ontvanger zjn dan bj andere banken? Bovenden heeft de bank een effecteve oplossng om de kosten van corresponderende banken te beperken. Als u dat wl, kan u ook n devezen betalen va uw eurorekenng. De betalngen gebeuren dan aan een real-tme koers op het moment van de verwerkng. U kan al uw nternatonale betalngen zelf beheren va VanBredaOnlne. De yuan (CNY) Tot voor kort was de Chnese munt, de yuan (CNY), net verkrjgbaar buten Chna. Gezen o.a. de zeer sterke afhankeljkhed van de Amerkaanse dollar (USD) startte Chna een lberalserngsproces op voor de CNY. Het gebruk van de yuan voor butenlandse transactes s op dt moment nog wel sterk gereglementeerd. Zo werd er een specale off-shore verse van de munt gemaakt: de CNH. De waarde van deze munt leunt zeer nauw aan bj de waarde van de echte CNY van het Chnese vasteland. Ook voor deze yuan kunnen vanaf nu termjncontracten afgesloten worden. De nternatonalserng van de Chnese munt s nog n volle ontwkkelng. We verwachten dat de regels n sneltempo zullen versoepelen, maar sluten ook een stap terug net ut. Bank J.Van Breda & C heeft ervoor gekozen om van n het begn mee n het verhaal te stappen en uw busness met Chna te ondersteunen. Het groeend belang van Chna als handelspartner staat buten kjf en als een transacte kan doorgaan n Chnese munt, kan u vaak een nteressantere prjs afspreken. Meer weten? Uw account manager maakt graag tjd voor een persoonljk gesprek. maart 2013 Bj de zaak Bank J.Van Breda & C 3

4 o p n e m a k e r Leve Wnkelmans en haar oudste dochter Greet op een van hun hoogwerkers De touwtjes n handen zowel thus als op het bedrjf Een rendabel bedrjf runnen s net vanzelfsprekend. Dat combneren met een gezond geznsleven nog mnder. Leve Wnkelmans, moeder van ver knderen, bouwde samen met haar man Albert Groep Maes ut van een klene zaak tot een groep van gereputeerde ondernemngen. Oudste dochter Greet treedt ondertussen n de voetsporen van haar ouders. Mjn man Albert en k hadden al twee knderen toen we onze zaak n 1976 opstartten, begnt Leve. Het was altjd zjn droom een egen ondernemng te hebben. Eerst boden we een servce aan voor de nstallate van feestverlchtng. Omdat de vaak n de hoogte opgehangen moest worden en dt met de ladder net altjd makkeljk was, nvesteerden we n een egen hoogwerker. Verlchtng s vooral popular rond de feestperode. We besloten dan ook de hoogwerker de rest van het jaar te verhuren. Dat was het begn van onze ondernemng. Albert de praktsche kant en k het admnstrateve luk. Onze radertjes passen perfect n elkaar en we vormen een deaal team. Mannenwereld Het ondernemngslandschap s de voorbje 36 jaar sterk geëvolueerd. Vroeger was je vooral de vrouw van. Nu word je meer naar waarde geschat. De correspondente s bjvoorbeeld net langer gercht aan de heer maar wel aan de heer en mevrouw. Klene dngen de toch een groot verschl maken. Dankzj thuswerk konden we ons werk combneren met ons gezn. In het begn werkten we van thus ut. Zo konden we ons werk combneren met de opvoedng van onze twee knderen. Het nadeel was dat je noot gedaan had met werken. Je stond ermee op en gng ermee slapen. Een goede plannng en een leefbare balans vormen her de sleutel, net als het besef dat net alles kan. Tegenwoordg helpt het nternet enorm bj de organsate van je dagnvullng. Je bent zo altjd berekbaar wanneer je dat wl. Verschl n vse Van vrouwen wordt vaak gezegd dat ze emotoneler zjn dan mannen. Dat klopt, maar net op zakeljk gebed. Her maken wj snel de ratonele klk 4 Bank J.Van Breda & C Bj de zaak maart 2013

5 en laten we ons net enkel leden door gevoelens. Wel zullen wj bj een gebeurtens vaak emotoneler reageren, zoals bjvoorbeeld bj een ongeval of bj het afsched van een collega. Dat s net per se nadelg. Ik probeer zo veel mogeljk te antcperen zodat dramatsche voorvallen op het bedrjf zch net herhalen. Een man werkt lever één taak af voor hj aan de volgende begnt. In ons bedrjf worden de meeste busness unts geled door vrouwen. Dat s er zeker net om gedaan. Vaak passen zj gewoon beter n het profel dat we zoeken, zonder dat we daarbj dscrmneren op geslacht. Ik merk dat vrouwen beter verschllende taken combneren. Een man werkt lever één taak af voor hj aan de volgende begnt. Het nadeel van veel vrouwen n denst s dan weer dat de zwangerschapsverloven zch kunnen opstapelen. O.a. daarom zouden we graag eens een man aanwerven voor een managementfuncte, maar tot op van- daag hebben we nog geen geschkte kanddaat gevonden. Vooroordelen Ik merk wel dat een vrouw zch bnnen onze sector n het begn vaak dubbel moet bewjzen. Eenmaal de klant of leverancer beseft dat ze op technsch gebed weet waarover ze praat, zal ze dan weer meer respect en kansen krjgen dan een man. Bnnen het bedrjf vnd k het belangrjk dat edereen zch bljft bjscholen bnnen zjn of haar vakgebed. Dat kan va lteratuur, belangengroepen, collega s,... Je moet vertrouwen hebben n je egen kenns en kunde. Pas dan kan je dt ook utstralen. Zelf ben k zes jaar voorztter geweest van het VKW. Her heb k veel geljkgestemden ontmoet, vrenden gemaakt en nzcht en tps gekregen voor mjn egen ondernemng. Ik raad edereen aan zch te engageren bnnen vakbewegngen. Het kost veel tjd, maar het loont de moete. Engagement n vakbewegngen vraagt moete, maar loont! Onze dochter Greet startte n 1997 samen met haar partner Geert en onze zoon Jan een egen bedrjf naast dat van ons. Ze bouwden Montaco ut, een ondernemng gespecalseerd n de verhuur van kranen. Op termjn merkten we echter dat er veel synerge was tussen onze frma s. Snds 2006 namen dre van onze ver knderen samen met Geert ook het roer over van Maes Hoogwerkers. Toen Albert 65 jaar werd, wlde hj het rustger aan doen. Greet heeft dan deze leemte opgevuld en ze ledt nu samen met haar broers en haar partner de takken verhurng en elektro. Aanvankeljk wlden Albert en k net dat onze knderen n het bedrjf kwamen, maar ze hadden er nteresse en talent voor. De samenwerkng bnnen een famlebedrjf ervaren wj als ntens en productef. We communceren heel open met elkaar en dat komt de zaak ten goede. 105 denstencheques voor zelfstandge moeders Als vrouweljke zelfstandge krjgt u als moederschapshulp na de bevallng 105 grats denstencheques op het moment dat u uw actvtet hervat. Hermee kan u betalen bj alle erkende ondernemngen voor hushoudeljke hulp. De cheques zjn acht maanden geldg. Enkele voorwaarden: uw knd s ten vroegste geboren op 1 januar 2006 en s ngeschreven n uw gezn, u had tjdens de twee kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van uw bevallng het socaal statuut van zelfstandge en betaalde hervoor de verschuldgde socale bjdragen, op het moment dat de moederschaphulp wordt toegekend, hebt u nog steeds het statuut van zelfstandge. U krjgt de 105 denstencheques net automatsch. Vraag ze aan bj uw socaal verzekerngsfonds. Doe dt ten vroegste vanaf de zesde maand van uw zwangerschap en ten laatste n de vjftende week volgend op de datum van uw bevallng. Let op! Deze cheques worden betaald door Sodexo en zjn net belastbaar. Ze komen net n aanmerkng voor de belastngvermnderng voor prestates betaald met denstencheques. Wenst u meer nformate over de moederschapshulp? Contacteer uw socaal verzekerngsfonds. Je vndt ook meer nformate op de webste van de Federale Overhedsdenst Socale Zekerhed: > Burgers > Prvéleven > Zwangerschap en geboorte > Denstencheques moederschapshulp voor zelfstandgen maart 2013 Bj de zaak Bank J.Van Breda & C 5

6 v r a a g & a n t w o o r d Maryse Depoorter, account manager bj Bank J.Van Breda & C Hoe kan u op korte termjn en flexbel beleggen? Open een Busness flex rekenng, een uneke kans met de hudge lage rentevoeten, zegt account manager bj Bank J.Van Breda & C Maryse Depoorter. De rente van deze rekenng (1,5%) s aantrekkeljk en laat u toe uw lqudteten te laten groeen n alle flexbltet. Deze neuwe rekenng s een tussenoplossng voor een reserverekenng en een langlopende termjnrekenng (3 jaar, 5 jaar, ). U stelt een langetermjnbeleggng nog even ut, u overweegt de aankoop van onroerend goed of u wenst bnnenkort verbouwngen ut te voeren waarvoor u uw lqudteten nodg hebt? De Busness flex s een utstekende oplossng om uw kaptaal te laten groeen tot het moment waarop u het nodg hebt. Voorwaarden & voordelen Vaste rente van 1,50% bruto gedurende 1 jaar. Mogeljkhed om het volledge bedrag op elk moment op te nemen mts een wederbeleggngsvergoedng van 0,25% de wordt verrekend met uw ntrest. Mnmumbedrag: euro. Maxmumbedrag: euro. Tjdens deze perode van lage rente en economsche onzekerhed, s dversfcate n looptjden en beleggngsvormen van essenteel belang. De termjnrekenng Busness flex s de perfecte rekenng om uw beleggngen te dversfëren en uw reservelqudteten op te waarderen. Onder het motto flexbltet kan u deze rekenng gebruken voor zowel prvé- als professonele doelenden. Let op! Deze aanbedng s tjdeljk! Kosten en specfcates De rekenng s 100% grats. Bel of stuur een e-mal naar uw account manager om uw rekenng te openen. In de meeste gevallen kan u het geld nog dezelfde dag op uw rekenng overmaken. Bent u nog geen clënt? Neem dan contact op met het dchtstbjzjnde kantoor ( U haalt uw geld af na 9 maanden? U plaatst euro op een Busness flex termjnrekenng voor 1 jaar. Na 9 maanden, bjvoorbeeld, hebt u plots uw geld nodg om renovatewerken ut te voeren. U krjgt 1,50% bruto voor de eerste 9 maanden van het jaar, oftewel euro. Deze rente wordt vermnderd met een wederbeleggngsvergoedng van 0,25% voor de overge 3 maanden van het jaar, oftewel 62,50 euro. Uw brutorente bedraagt dan 1.062,50 euro, wat overeenkomt met een rendement van 1,42% per jaar. Op deze ntresten betaalt u roerende voorheffng. Meer weten? Neem contact op met uw account manager. 6 Bank J.Van Breda & C Bj de zaak maart 2013

7 Neuwe fscaltet n 2013 Elk jaar verandert er wel wat op het vlak van fscaltet. Een overzcht van wat u n 2013 kan verwachten. f s c a l t e t Roerende voorheffng De roerende voorheffng op ntresten en dvdenden wordt verhoogd van 21% naar 25%. Hermee verdwjnt het stelsel van 21% + 4%. Op spaarboekjes en Leterme-staatsbons bljft de roerende voorheffng van 15% onaangeroerd. De bestaande vrjstellngsregelng voor de spaarboekjes bljft behouden (1.880 euro). Op de lqudatebonus betaalt u net als vorg jaar 10% roerende voorheffng. De roerende voorheffng krjgt terug een bevrjdend karakter. Premetaks De premetaks op levensverzekerngen (vooral van het type Tak 21 en Tak 23) stjgt van 1,1% naar 2% voor stortngen vanaf 1 januar De schuldsaldoverzekerngen, groepsverzekerngen / IPT s en pensoenfondsen bljven onaangeroerd. Notonele ntrestaftrek De notonele ntrestaftrek voor 2013 (aanslagjaar 2014) wordt berekend op bass van een gemddelde van de 10 jaars-olo rentetareven (Belgsche overhedsoblgates). Vanaf nu wordt net langer het hele jaar meegeteld, maar enkel het derde kwartaal. Doordat de rente toen s gezakt, daalt ook de notonele ntrestaftrek van 3% naar 2,742% (voor KMO s van 3,5% naar 3,242%). De notonele ntrestaftrek s vanaf aanslagjaar 2013 net langer overdraagbaar. Voor de stock ut het verleden s er een overgangsregme. Meerwaardebelastng op aandelen Vennootschappen (grote ondernemngen) moeten vanaf 2013 op de meerwaarden op aandelen (waarvoor vroeger een vrjstellng bestond) een belastng betalen van 0,4% (+ 3% algemene crssbjdrage). Mnderwaarden zjn nog steeds net aftrekbaar. KMO s met een personeelsbestand van mnder dan 100 personen ontsnappen heraan op voorwaarde dat zj voor het laatste én het voorlaatste afgesloten boekjaar maxmum één van volgende crtera overschreden: - jaaromzet van euro (excl. BTW) - balanstotaal van euro - jaargemddelde van het personeelsbestand van 50 personen Marc Gels, belastngconsulent Bank J.Van Breda & C Belastngvermnderng Het fscale voordeel waar u bj bepaalde utgaven recht op had, wordt vanaf 2013 n veel gevallen vervangen door een vast percentage aan belastngvermnderng. Deze neuwe verse van de belastngvermnderng zal overwegend resulteren n een dalng van het fscale voordeel. Gften (mn. 40 euro en max. 10% van het totale netto-nkomen met een max. van euro): belastngvermnderng van 45%. Knderopvang (max. 11,20 euro per dag): belastngvermnderng van 45%. Onderhoudsutkerngen en aftrek enge egen wonng: fscale aftrek n de hoogste belastngschjf bljft behouden. Langetermjnsparen: de belastngvermnderng herop werd tot vorg jaar berekend op bass van de zogenaamde bjzondere of verbeterde gemddelde aanslagvoet en kwam ut op mn. 30% en max. 40%. Vanaf 2013 s dt vastgelegd op 30%. Dt geldt voor: - persoonljke bjdragen voor een groepsverzekerng of pensoenfonds - premes van een ndvduele levensverzekerng - aflossngen of wedersamenstellngen van een hypothecare lenng (net de aftrek voor de enge egen wonng) - verwervng van werkgeversaandelen - betalngen voor het pensoensparen Utgaven ter bevelgng van wonngen tegen brand of nbraak: de belastngvermnderng op de betaalde utgaven (op factuur) met een maxmum van 750 euro (nclusef btw) per jaar en per wonng wordt teruggebracht van 50% naar 30%. Meer weten? Uw account manager bekjkt graag samen met u welke gevolgen dt allemaal voor u heeft. maart 2013 Bj de zaak Bank J.Van Breda & C 7

8 p o r t r e t Sophe Eykerman voor een van haar kunstwerken bj haar thus De 5 tps van Sophe Eykerman m j n ondernemng m j n pa s s e Naam: Sophe Eykerman (1972 ) Ondernemng: STEROP nv Verwezenljkngen: handelsngeneur, MBA n Georgetown, afgestudeerd als farmaceutsch ngeneur. Ontwkkelng van STEROP n Afrka, Zud-Amerka, het Mdden-Oosten, CEO van STEROP Overseas snds 2005 en van de STEROP laboratora snds 2012, trouw aan het famlale karakter van de vennootschap de werd opgercht door haar grootvader en utgebouwd door haar ouders. STEROP produceert zowel njecteerbare geneesmddelen op bass van essentële moleculen (ampullen en voorgevulde sputen) als een gamma aan medcjnen voor de verkoop bj de apotheker (tabletten, sropen) en voedngssupplementen. 1. Eerljkhed Wj maken farmaceutsche producten voor mensen. Dat mplceert een verantwoordeljkhed de wj al meer dan 60 jaar met een groot professonalsme op ons nemen. In onze relates met clënten en de lokale Belgsche autorteten s eerljkhed het sleutelwoord. Alle partjen moeten op elkaar kunnen rekenen en dat met wederzjds vertrouwen. 2. Passe De passe voor uw werk moet net extreem zjn, maar n evenwcht met uw gezn en uw persoonljke en professonele leven. Passe wordt gevoed door de dageljkse balans. Als de ontbreekt, loopt u het rsco dat uw passe snel wordt utgeblust. 3. Inzet Onze samenlevng est onmddelljke resultaten. Om de te bereken, moet je moete doen. Ikzelf moet daarn als CEO het goede voorbeeld geven. Er gaat nets boven een gezamenljke nspannng om het enthousasme terug leven n te blazen. Tegeljkertjd moeten we nzet erkennen en aanmoedgen door mddel van smpele woorden zoals profcat, merc, well done,. 4. Creatvtet Uzelf opneuw utvnden n verschllende stuates, zowel proactef als reactef, s van crucaal belang. Optmalseer uw drecte communcate, vereenvoudg uw procedures en geef edereen de vrjhed om te ondernemen en zelfstandg te werken. 5. Betrokkenhed Dt vertaalt zch n de eerste plaats n lusteren. Mjn bureau staat op een centrale plaats. Daardoor ben k op elk moment beschkbaar voor edereen. Onder betrokkenhed versta k zowel steun bj tegenslagen als het veren van successen. Ik bed hulp waar nodg, maar deel ook n het plezer van collega s de zch verkleden n Snterklaas of chocolaatjes utdelen op hun verjaardag Bank J.Van Breda & C NV Ledeganckkaa 7, 2000 Antwerpen, tel BTW BE , RPR Antwerpen, FSMA A Ver. utg.: Bank J.Van Breda & C respecteert uw prvacy. Uw gegevens werden opgenomen n ons bestand om u te nformeren over onze densten en aanbedngen. U hebt nzage- en correcterecht. Inden u dat wenst, kan u verzet aantekenen tegen het gebruk van deze gegevens voor drect marketng. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden met we Bank J.Van Breda & C contractueel of va haar aandeelhoudersstructuur verbonden s. Bjkomende nlchtngen: Openbaar Regster Commsse Persoonljke Levenssfeer. 8 Bank J.Van Breda & C Bj de zaak maart 2013

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2 In de praktjk Neuwsbref enkel voor vrje beroepen oktober 2015 Expertse: uw bank altjd en overal op zak Onderweg, met meerdere personen op verschllende locates een verrchtng tekenen? Het kan voortaan dankzj

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag)

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag) Academy for Credt Management 2005 - bron van deskundghed opledngen OPLEIDINGSINSTITUUT ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84-B1 TE 2600 BERCHEM 18E

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestgd te Amsterdam zoals deze laatsteljk zjn gewjzgd bj akte verleden op 24 oktober 2001 voor notars mr. M.A.J.M. Scholtens. HOUTHOFF

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

opleidingen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID

opleidingen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID Academy for Credt Management 2003 - bron van deskundghed opledngen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84 B1 TE 2600 BERCHEM 16DE JAARGANG

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Het Nederlands Persmuseuml

Het Nederlands Persmuseuml [HET ARCHIEF] Het Nederlands Persmuseuml HELLEKE VAN DEN BRABER lr In museale krngen bestaat vrj grote overeenstemmng over de crtera waaraan een echt museum moet voldoen. Een eerste vereste s uteraard

Nadere informatie

AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren

AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper Wdth sheld: 20 mm Overlap: 0,05 mm landennformate Producten Betalen Partculeren 2 Inhoudsopgave Chna 2 Canada 4 Hong Kong 5 Inda 6 Indonesë 7 Polen

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang.

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang. Belastngdenst Gentrale admnstrate 6401 DD Heerlen Belastngtelefoon 0800-0543 ff re ff Datum 19 februar2010 Uw kenmêrk rnt Betreft Ondudeljkhed n bjlage'nkomsten als gastouder' Kenmerk B/CA-UGB/10/017 120

Nadere informatie

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135 Auxpress Page: 7 n Dgtale wolk Crculaton: 107603 631dd6 1768 We bedt welke wolk Cloudprovders n kaart gebracht Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64

Nadere informatie

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jun 2014 nummer 12 ❸ Laatste ronde Wmo 2015 In dt e-zne: ❻ Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk ❼ Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt.

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt. Wjk- en denstencentrum de Oranjehoek Oranje Nassaustraat 1 2271 SJ Voorburg Tel. Wjk- en denstencentrum de Groene Loper Van Royenstraat 2 2273 VD Voorburg Tel. 070-300 47 47 Adves & nformate Ondersteunng

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Pakketten. Nationale pakketten 1. Internationale pakketten 11

Pakketten. Nationale pakketten 1. Internationale pakketten 11 Pakketten Natonale pakketten 1 Internatonale pakketten 11 Natonale pakketten Densten & optes 1 Create 3 1. Afmetngen, gewcht & dkte 3 2. Lay-out van de zendngen 4 2.1. Voorzjde van het pakket 4 2.2. Hoe

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. ^37-505

Behoort bij schrijven no. ^37-505 l Behoort bj schrjven no. ^37-505 ROL VAN EVC EN CPN IN LOONCONFLICT HAAQSE BOUWBEDRIJVEN. S_a_m_e_n_v_a_t_t n_g Als gevolg van een loonconflct vond vrjwel de gehele maand januar een langzaam-aan-acte

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

Goedkoper dan u dacht. De vele kleuren van Colora. E-commerce, hoe begin ik eraan? Dossier betaalterminals. Amazing story.

Goedkoper dan u dacht. De vele kleuren van Colora. E-commerce, hoe begin ik eraan? Dossier betaalterminals. Amazing story. Informate en deeën voor Atos Worldlne partners FEBRUARI 2009 5 Dosser betaaltermnals Goedkoper dan u dacht Amazng story De vele kleuren van Colora Tps & Trcks E-commerce, hoe begn k eraan? EDITO Voor het

Nadere informatie

cultuur PUNT GRONDRECHTEN VOOR IEDEREEN Voor mij is het belangrijk te kunnen bezig zijn met de dingen die

cultuur PUNT GRONDRECHTEN VOOR IEDEREEN Voor mij is het belangrijk te kunnen bezig zijn met de dingen die cultuur Voor mj s het belangrjk te kunnen bezg zjn met de dngen de k graag doe. Ik neem stekjes van lanten en lant o verlant de dan n otten. Mjn dochter en haar vrend hebben mjn koertje voor mj geschlderd

Nadere informatie

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht n u m m e r 1, n a j a a r 2 0 1 1 Blk op de toekomst case utgelcht Reorgansate De Key OR én bestuurder aan het woord case utgelcht Complexe fuse geslaagd mede dankzj bjdrage OR Duvelse dlemma s Gedragscode

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

CAO. Gehandicaptenzorg

CAO. Gehandicaptenzorg 2016 CAO Gehandcaptenzorg Vragen en contact Vragen van werkgevers Voor vragen op het gebed van de nterpretate/toepassng van de CAO kunnen georganseerde werkgevers (leden) zch wenden tot: Verengng Gehandcaptenzorg

Nadere informatie

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel 05-0- 5 Qualty Cube 0 Overzcht Bun:nx Tranng & Consultancy W www.bun:nx.org T 060798066 E btc@bun:nx.org.doel u Onderzoek van kwaltetservarngen met betrekkng tot de gegeven zorg en ondersteunng (ervarngen

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015 Algemene Voorwaarden Mtsubsh Motors Assstance Package (MAP) 2015 Artkel 1. a) Dealer Defntes Een Mtsubsh Erkend Servce Centrum. b) Voertug De Nederlands gekentekende Mtsubsh personenauto respecteveljk

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobltetsgarante Artkel 1. Defntes a. Voertug De personenauto respecteveljk bedrjfswagen (met een totaal belast gewcht tot 3500 kg), waarvan de egenaar de Mobltetsgarante

Nadere informatie

Koraal Groep-voetbaltoernooi voor schoolverlaters

Koraal Groep-voetbaltoernooi voor schoolverlaters dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 4 Verder n deze neuwsbref: Neuwe webstes voor Koraal Groep en alle stchtngen n 2015 Koraal Groep-voetbaltoernoo voor schoolverlaters Schatten

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

business anken houden de kredietkraan al tijden stevig dichtgedraaid het aanbod van risicokapitaal

business anken houden de kredietkraan al tijden stevig dichtgedraaid het aanbod van risicokapitaal tekst Annette van Soest fotografe Meke Meesen llustrate *Utterly & Completely* Waar s jouw busness angel? Investeerders vervullen een steeds belangrjkere rol als verschaffer van durfkaptaal, vooral voor

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden Aurs.comjun 2011 - jaargang 7 nr. Aurs.com s een personeelsblad voor alle medewerkers van de Konnkljke Aurs Groep 38 o.a. In deze utgave pagna 2 pagna 4 pagna 5 Ouders delen ervarngen op Aurs Hldernsseschool

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe

Schoolgids 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe Schoolgds 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwjs NTC-school Karlsruhe Nederlandse en Vlaamse Cultuurverengng e.v. www.nevlac.org nfo@nevlac.org Schoolgds 2014-2015 NEDERLANDS TAAL- EN CULTUURONDERWIJS

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

ONDERWIJS. Digitaal interactief lesgeven met Legamaster. e-board Interactive. ebeam Interactive. Interactive Schoolbord. Conferentie-unit.

ONDERWIJS. Digitaal interactief lesgeven met Legamaster. e-board Interactive. ebeam Interactive. Interactive Schoolbord. Conferentie-unit. ONDERWIJS Dgtaal nteractef lesgeven met Legamaster www.legamaster.nl / www.legamaster.be e-board Interactve ebeam Interactve 3M beamers Interactve Schoolbord Conferente-unt Whteboards Presentatewanden

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

Woonbericht. Jonge energiecoaches in Venserpolder geven bespaartips. In deze krant 2 2 3 5 6. Duurzaam initiatief in Boeninhuis.

Woonbericht. Jonge energiecoaches in Venserpolder geven bespaartips. In deze krant 2 2 3 5 6. Duurzaam initiatief in Boeninhuis. Woonbercht nummer 1, aprl 2015 - www.dekey.nl In deze krant 2 2 3 5 6 (v.l.n.r.) Mracle, Rvano, Tayrell en Janaro geven n hun Buurtenergewnkel elke woensdag energeadves aan bewoners. Zj zjn de eerste energecoaches

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe Schoolgds 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwjs NTC-school Karlsruhe Nederlandse en Vlaamse Cultuurverengng e.v. www.nevlac.org nfo@nevlac.org Schoolgds 2015-2016 NEDERLANDS TAAL- EN CULTUURONDERWIJS

Nadere informatie