Bij de zaak. Vrouwen in zaken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bij de zaak. Vrouwen in zaken"

Transcriptie

1 Bj de zaak Neuwsbref enkel voor ondernemers maart 2013 Internatonaal betalngsverkeer In een klen land als Belgë drjven ondernemers snel handel buten onze grenzen, zowel bnnen Europa, als daarbuten, bjvoorbeeld met Chna. Hoe zt het dan met betalngen, wsselkoersen en de rsco s de daaraan verbonden zjn? Pagna 2 Vrouwen n zaken Bj Bank J.Van Breda & C zjn 55% van onze collega s vrouwen. Ook n andere sectoren, bjvoorbeeld n de medsche wereld, zen we een sterke vervrouweljkng. Aan de unversteten s deze tendens eveneens heel dudeljk zchtbaar. Qua ondernemerschap zjn vrouwen toch nog mnder vertegenwoordgd dan mannen. Jammer, want vrouweljke ondernemers zjn mnstens even succesvol als manneljke. Bovenden brengen ze vaak andere dmenses n beeld en s hun nsteek vaak breder maatschappeljk georënteerd. Naar aanledng van de nternatonale vrouwendag op 8 maart besteden we n deze neuwsbref extra aandacht aan het vrouweljke ondernemen. Hebt u vragen? Uw account manager maakt graag tjd voor een persoonljk gesprek. Verantwoordeljke ondernemers Succesvol: zowel prvé als professoneel Leve Wnkelmans runt al rum 36 jaar een professonele ondernemng en wst dat perfect te combneren met de opvoedng van haar ver knderen. Ondertussen treedt oudste dochter Greet n de voetsporen van haar ouders. Pagna 4 De Busness flex rekenng voor uw comfort Account manager Maryse Depoorter stelt de Busness flex rekenng voor. Daarmee laat u uw lqudteten n alle flexbltet groeen tegen een aantrekkeljke rente tot het moment waarop u ze nodg hebt. Pagna 6 De 5 tps van Sophe Eykerman Sophe Eykerman resde de wereld rond voor ze CEO werd van het famlebedrjf STEROP. Ze gelooft dat eerljkhed van kaptaal belang s bj de producte van farmaceutsche producten. Pagna 8

2 e x p e r t s e Evelen Wllems en Nele Van Houtven van de afdelng Fnancële markten bj Bank J.Van Breda & C Gemakkeljk en snel betalen over de grenzen heen Om als ondernemer n Belgë uw afzetmarkt te vergroten, moet u al gauw over de grenzen heen kjken. Het s dan belangrjk dat u goed onderhandelt en dudeljke afspraken maakt. Over de leverng van de producten, uteraard, maar ook over de betalngswjze. De afdelng Fnancële markten bj Bank J.Van Breda & C geeft adves over de verschllende betaaloptes op uw maat. Internatonale betalngen verlopen makkeljk va VanBredaOnlne of Isabel. Bankeren bnnen Europa gaat steeds vlotter. Denk maar aan SEPA-betalngen en Europese domclërngen. Buten de Europese grenzen lggen nog meer opportunteten, zowel voor uw afzetmarkt als voor de aankoop van producten en grondstoffen. Wanneer u beslst om uw handelsactvteten ut te breden tot buten de eurozone, staat u best stl bj wsselkoers-, kredet-, transport- en andere rsco s. Wj hebben bj Bank J.Van Breda & C rume ervarng opgebouwd n de materes en we geven u graag gespecalseerd adves over de verschllende betalngsmogeljkheden en welke voor u het voordelgst zjn. Onderhandelen Goede afspraken lggen aan de bass van een geslaagde handelstransacte. Ook de betalngswjze moet herbj aan bod komen. Om de onderhandelngen her net op te laten vastlopen, kan u ervoor kezen om uw bank als tussenpersoon te laten optreden. Dat kan op twee maneren: met een documentar ncasso of met een documentar kredet (letter of credt). Bj een documentar ncasso kan de mporteur na het transport van de goederen de leverng afhalen na betalng of na acceptate van een wsselbref. Bj een documentar kredet stelt de bank van de mporteur zch garant voor de betalng aan de exporteur. Bj Bank J.Van Breda & C bespreken we samen met u welke voor u de voordelgste betalngsmogeljkheden zjn. Er s een zeer utge- 2 Bank J.Van Breda & C Bj de zaak maart 2013

3 De yuan n de praktjk Er zjn geen beperkngen voor betalngsverkeer n yuan buten Chna. Rechtstreekse betalngen naar een begunstgde n Chna zjn wel beperkt. Enkel betalngen naar Chnese bedrjven met een mport-/exportlcente zjn toegestaan. Verfeer op voorhand bj de begunstgde of hj CNY kan ontvangen. Betalngen naar en van Chna zjn langer onderweg dan gebrukeljk. Hou rekenng met het uurverschl en bezorg uw betalngsopdracht twee dagen voor uw gewenste utvoerngsdatum aan de bank. Geef voor alle betalngen de BIC-code van de begunstgde bank mee. Bank J.Van Breda & C rekent een standaardkost aan voor nternatonale overschrjvngen. Tussenlggende banken kunnen nog extra kosten aanrekenen. Hebt u nog vragen of wenst u yuans te kopen of verkopen? Neem contact op met de afdelng Fnancële markten: tel De vraag s net óf de yuan een courante handelsmunt wordt, maar wel wanneer? brede keuze aan vaak complexe techneken. Informeer u daarom tjdg bj uw account manager. Wsselkoersrsco Muntvolatltet kan uw wnstmarge n het gedrang brengen. Om dt rsco te beperken of ut te schakelen, kan u vooraf de wsselkoers vastleggen, om dan de devezen op een latere datum om te wsselen tegen deze afgesproken koers. Dat s mogeljk voor een 20-tal munten. Als de waarde van de munt vervolgens daalt of stjgt, ljdt u daar geen verles onder: uw wnstmarge staat vast. Uw account manager, de n nauw overleg werkt met de afdelng Fnancële markten, geeft u graag adves over mogeljke ndekkngstechneken. Volatltet van wsselkoersen kan u geld kosten Als u regelmatg met hetzelfde land handel drjft, s het vaak voordelger om een devezenrekenng te openen n de valuta van dat land. Snel en aan een vaste prjs Wst u dat butenlandse betalngen de u bj Bank J.Van Breda & C utvoert doorgaans een dag sneller bj de ontvanger zjn dan bj andere banken? Bovenden heeft de bank een effecteve oplossng om de kosten van corresponderende banken te beperken. Als u dat wl, kan u ook n devezen betalen va uw eurorekenng. De betalngen gebeuren dan aan een real-tme koers op het moment van de verwerkng. U kan al uw nternatonale betalngen zelf beheren va VanBredaOnlne. De yuan (CNY) Tot voor kort was de Chnese munt, de yuan (CNY), net verkrjgbaar buten Chna. Gezen o.a. de zeer sterke afhankeljkhed van de Amerkaanse dollar (USD) startte Chna een lberalserngsproces op voor de CNY. Het gebruk van de yuan voor butenlandse transactes s op dt moment nog wel sterk gereglementeerd. Zo werd er een specale off-shore verse van de munt gemaakt: de CNH. De waarde van deze munt leunt zeer nauw aan bj de waarde van de echte CNY van het Chnese vasteland. Ook voor deze yuan kunnen vanaf nu termjncontracten afgesloten worden. De nternatonalserng van de Chnese munt s nog n volle ontwkkelng. We verwachten dat de regels n sneltempo zullen versoepelen, maar sluten ook een stap terug net ut. Bank J.Van Breda & C heeft ervoor gekozen om van n het begn mee n het verhaal te stappen en uw busness met Chna te ondersteunen. Het groeend belang van Chna als handelspartner staat buten kjf en als een transacte kan doorgaan n Chnese munt, kan u vaak een nteressantere prjs afspreken. Meer weten? Uw account manager maakt graag tjd voor een persoonljk gesprek. maart 2013 Bj de zaak Bank J.Van Breda & C 3

4 o p n e m a k e r Leve Wnkelmans en haar oudste dochter Greet op een van hun hoogwerkers De touwtjes n handen zowel thus als op het bedrjf Een rendabel bedrjf runnen s net vanzelfsprekend. Dat combneren met een gezond geznsleven nog mnder. Leve Wnkelmans, moeder van ver knderen, bouwde samen met haar man Albert Groep Maes ut van een klene zaak tot een groep van gereputeerde ondernemngen. Oudste dochter Greet treedt ondertussen n de voetsporen van haar ouders. Mjn man Albert en k hadden al twee knderen toen we onze zaak n 1976 opstartten, begnt Leve. Het was altjd zjn droom een egen ondernemng te hebben. Eerst boden we een servce aan voor de nstallate van feestverlchtng. Omdat de vaak n de hoogte opgehangen moest worden en dt met de ladder net altjd makkeljk was, nvesteerden we n een egen hoogwerker. Verlchtng s vooral popular rond de feestperode. We besloten dan ook de hoogwerker de rest van het jaar te verhuren. Dat was het begn van onze ondernemng. Albert de praktsche kant en k het admnstrateve luk. Onze radertjes passen perfect n elkaar en we vormen een deaal team. Mannenwereld Het ondernemngslandschap s de voorbje 36 jaar sterk geëvolueerd. Vroeger was je vooral de vrouw van. Nu word je meer naar waarde geschat. De correspondente s bjvoorbeeld net langer gercht aan de heer maar wel aan de heer en mevrouw. Klene dngen de toch een groot verschl maken. Dankzj thuswerk konden we ons werk combneren met ons gezn. In het begn werkten we van thus ut. Zo konden we ons werk combneren met de opvoedng van onze twee knderen. Het nadeel was dat je noot gedaan had met werken. Je stond ermee op en gng ermee slapen. Een goede plannng en een leefbare balans vormen her de sleutel, net als het besef dat net alles kan. Tegenwoordg helpt het nternet enorm bj de organsate van je dagnvullng. Je bent zo altjd berekbaar wanneer je dat wl. Verschl n vse Van vrouwen wordt vaak gezegd dat ze emotoneler zjn dan mannen. Dat klopt, maar net op zakeljk gebed. Her maken wj snel de ratonele klk 4 Bank J.Van Breda & C Bj de zaak maart 2013

5 en laten we ons net enkel leden door gevoelens. Wel zullen wj bj een gebeurtens vaak emotoneler reageren, zoals bjvoorbeeld bj een ongeval of bj het afsched van een collega. Dat s net per se nadelg. Ik probeer zo veel mogeljk te antcperen zodat dramatsche voorvallen op het bedrjf zch net herhalen. Een man werkt lever één taak af voor hj aan de volgende begnt. In ons bedrjf worden de meeste busness unts geled door vrouwen. Dat s er zeker net om gedaan. Vaak passen zj gewoon beter n het profel dat we zoeken, zonder dat we daarbj dscrmneren op geslacht. Ik merk dat vrouwen beter verschllende taken combneren. Een man werkt lever één taak af voor hj aan de volgende begnt. Het nadeel van veel vrouwen n denst s dan weer dat de zwangerschapsverloven zch kunnen opstapelen. O.a. daarom zouden we graag eens een man aanwerven voor een managementfuncte, maar tot op van- daag hebben we nog geen geschkte kanddaat gevonden. Vooroordelen Ik merk wel dat een vrouw zch bnnen onze sector n het begn vaak dubbel moet bewjzen. Eenmaal de klant of leverancer beseft dat ze op technsch gebed weet waarover ze praat, zal ze dan weer meer respect en kansen krjgen dan een man. Bnnen het bedrjf vnd k het belangrjk dat edereen zch bljft bjscholen bnnen zjn of haar vakgebed. Dat kan va lteratuur, belangengroepen, collega s,... Je moet vertrouwen hebben n je egen kenns en kunde. Pas dan kan je dt ook utstralen. Zelf ben k zes jaar voorztter geweest van het VKW. Her heb k veel geljkgestemden ontmoet, vrenden gemaakt en nzcht en tps gekregen voor mjn egen ondernemng. Ik raad edereen aan zch te engageren bnnen vakbewegngen. Het kost veel tjd, maar het loont de moete. Engagement n vakbewegngen vraagt moete, maar loont! Onze dochter Greet startte n 1997 samen met haar partner Geert en onze zoon Jan een egen bedrjf naast dat van ons. Ze bouwden Montaco ut, een ondernemng gespecalseerd n de verhuur van kranen. Op termjn merkten we echter dat er veel synerge was tussen onze frma s. Snds 2006 namen dre van onze ver knderen samen met Geert ook het roer over van Maes Hoogwerkers. Toen Albert 65 jaar werd, wlde hj het rustger aan doen. Greet heeft dan deze leemte opgevuld en ze ledt nu samen met haar broers en haar partner de takken verhurng en elektro. Aanvankeljk wlden Albert en k net dat onze knderen n het bedrjf kwamen, maar ze hadden er nteresse en talent voor. De samenwerkng bnnen een famlebedrjf ervaren wj als ntens en productef. We communceren heel open met elkaar en dat komt de zaak ten goede. 105 denstencheques voor zelfstandge moeders Als vrouweljke zelfstandge krjgt u als moederschapshulp na de bevallng 105 grats denstencheques op het moment dat u uw actvtet hervat. Hermee kan u betalen bj alle erkende ondernemngen voor hushoudeljke hulp. De cheques zjn acht maanden geldg. Enkele voorwaarden: uw knd s ten vroegste geboren op 1 januar 2006 en s ngeschreven n uw gezn, u had tjdens de twee kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van uw bevallng het socaal statuut van zelfstandge en betaalde hervoor de verschuldgde socale bjdragen, op het moment dat de moederschaphulp wordt toegekend, hebt u nog steeds het statuut van zelfstandge. U krjgt de 105 denstencheques net automatsch. Vraag ze aan bj uw socaal verzekerngsfonds. Doe dt ten vroegste vanaf de zesde maand van uw zwangerschap en ten laatste n de vjftende week volgend op de datum van uw bevallng. Let op! Deze cheques worden betaald door Sodexo en zjn net belastbaar. Ze komen net n aanmerkng voor de belastngvermnderng voor prestates betaald met denstencheques. Wenst u meer nformate over de moederschapshulp? Contacteer uw socaal verzekerngsfonds. Je vndt ook meer nformate op de webste van de Federale Overhedsdenst Socale Zekerhed: > Burgers > Prvéleven > Zwangerschap en geboorte > Denstencheques moederschapshulp voor zelfstandgen maart 2013 Bj de zaak Bank J.Van Breda & C 5

6 v r a a g & a n t w o o r d Maryse Depoorter, account manager bj Bank J.Van Breda & C Hoe kan u op korte termjn en flexbel beleggen? Open een Busness flex rekenng, een uneke kans met de hudge lage rentevoeten, zegt account manager bj Bank J.Van Breda & C Maryse Depoorter. De rente van deze rekenng (1,5%) s aantrekkeljk en laat u toe uw lqudteten te laten groeen n alle flexbltet. Deze neuwe rekenng s een tussenoplossng voor een reserverekenng en een langlopende termjnrekenng (3 jaar, 5 jaar, ). U stelt een langetermjnbeleggng nog even ut, u overweegt de aankoop van onroerend goed of u wenst bnnenkort verbouwngen ut te voeren waarvoor u uw lqudteten nodg hebt? De Busness flex s een utstekende oplossng om uw kaptaal te laten groeen tot het moment waarop u het nodg hebt. Voorwaarden & voordelen Vaste rente van 1,50% bruto gedurende 1 jaar. Mogeljkhed om het volledge bedrag op elk moment op te nemen mts een wederbeleggngsvergoedng van 0,25% de wordt verrekend met uw ntrest. Mnmumbedrag: euro. Maxmumbedrag: euro. Tjdens deze perode van lage rente en economsche onzekerhed, s dversfcate n looptjden en beleggngsvormen van essenteel belang. De termjnrekenng Busness flex s de perfecte rekenng om uw beleggngen te dversfëren en uw reservelqudteten op te waarderen. Onder het motto flexbltet kan u deze rekenng gebruken voor zowel prvé- als professonele doelenden. Let op! Deze aanbedng s tjdeljk! Kosten en specfcates De rekenng s 100% grats. Bel of stuur een e-mal naar uw account manager om uw rekenng te openen. In de meeste gevallen kan u het geld nog dezelfde dag op uw rekenng overmaken. Bent u nog geen clënt? Neem dan contact op met het dchtstbjzjnde kantoor (www.bankvanbreda.be/contact/). U haalt uw geld af na 9 maanden? U plaatst euro op een Busness flex termjnrekenng voor 1 jaar. Na 9 maanden, bjvoorbeeld, hebt u plots uw geld nodg om renovatewerken ut te voeren. U krjgt 1,50% bruto voor de eerste 9 maanden van het jaar, oftewel euro. Deze rente wordt vermnderd met een wederbeleggngsvergoedng van 0,25% voor de overge 3 maanden van het jaar, oftewel 62,50 euro. Uw brutorente bedraagt dan 1.062,50 euro, wat overeenkomt met een rendement van 1,42% per jaar. Op deze ntresten betaalt u roerende voorheffng. Meer weten? Neem contact op met uw account manager. 6 Bank J.Van Breda & C Bj de zaak maart 2013

7 Neuwe fscaltet n 2013 Elk jaar verandert er wel wat op het vlak van fscaltet. Een overzcht van wat u n 2013 kan verwachten. f s c a l t e t Roerende voorheffng De roerende voorheffng op ntresten en dvdenden wordt verhoogd van 21% naar 25%. Hermee verdwjnt het stelsel van 21% + 4%. Op spaarboekjes en Leterme-staatsbons bljft de roerende voorheffng van 15% onaangeroerd. De bestaande vrjstellngsregelng voor de spaarboekjes bljft behouden (1.880 euro). Op de lqudatebonus betaalt u net als vorg jaar 10% roerende voorheffng. De roerende voorheffng krjgt terug een bevrjdend karakter. Premetaks De premetaks op levensverzekerngen (vooral van het type Tak 21 en Tak 23) stjgt van 1,1% naar 2% voor stortngen vanaf 1 januar De schuldsaldoverzekerngen, groepsverzekerngen / IPT s en pensoenfondsen bljven onaangeroerd. Notonele ntrestaftrek De notonele ntrestaftrek voor 2013 (aanslagjaar 2014) wordt berekend op bass van een gemddelde van de 10 jaars-olo rentetareven (Belgsche overhedsoblgates). Vanaf nu wordt net langer het hele jaar meegeteld, maar enkel het derde kwartaal. Doordat de rente toen s gezakt, daalt ook de notonele ntrestaftrek van 3% naar 2,742% (voor KMO s van 3,5% naar 3,242%). De notonele ntrestaftrek s vanaf aanslagjaar 2013 net langer overdraagbaar. Voor de stock ut het verleden s er een overgangsregme. Meerwaardebelastng op aandelen Vennootschappen (grote ondernemngen) moeten vanaf 2013 op de meerwaarden op aandelen (waarvoor vroeger een vrjstellng bestond) een belastng betalen van 0,4% (+ 3% algemene crssbjdrage). Mnderwaarden zjn nog steeds net aftrekbaar. KMO s met een personeelsbestand van mnder dan 100 personen ontsnappen heraan op voorwaarde dat zj voor het laatste én het voorlaatste afgesloten boekjaar maxmum één van volgende crtera overschreden: - jaaromzet van euro (excl. BTW) - balanstotaal van euro - jaargemddelde van het personeelsbestand van 50 personen Marc Gels, belastngconsulent Bank J.Van Breda & C Belastngvermnderng Het fscale voordeel waar u bj bepaalde utgaven recht op had, wordt vanaf 2013 n veel gevallen vervangen door een vast percentage aan belastngvermnderng. Deze neuwe verse van de belastngvermnderng zal overwegend resulteren n een dalng van het fscale voordeel. Gften (mn. 40 euro en max. 10% van het totale netto-nkomen met een max. van euro): belastngvermnderng van 45%. Knderopvang (max. 11,20 euro per dag): belastngvermnderng van 45%. Onderhoudsutkerngen en aftrek enge egen wonng: fscale aftrek n de hoogste belastngschjf bljft behouden. Langetermjnsparen: de belastngvermnderng herop werd tot vorg jaar berekend op bass van de zogenaamde bjzondere of verbeterde gemddelde aanslagvoet en kwam ut op mn. 30% en max. 40%. Vanaf 2013 s dt vastgelegd op 30%. Dt geldt voor: - persoonljke bjdragen voor een groepsverzekerng of pensoenfonds - premes van een ndvduele levensverzekerng - aflossngen of wedersamenstellngen van een hypothecare lenng (net de aftrek voor de enge egen wonng) - verwervng van werkgeversaandelen - betalngen voor het pensoensparen Utgaven ter bevelgng van wonngen tegen brand of nbraak: de belastngvermnderng op de betaalde utgaven (op factuur) met een maxmum van 750 euro (nclusef btw) per jaar en per wonng wordt teruggebracht van 50% naar 30%. Meer weten? Uw account manager bekjkt graag samen met u welke gevolgen dt allemaal voor u heeft. maart 2013 Bj de zaak Bank J.Van Breda & C 7

8 p o r t r e t Sophe Eykerman voor een van haar kunstwerken bj haar thus De 5 tps van Sophe Eykerman m j n ondernemng m j n pa s s e Naam: Sophe Eykerman (1972 ) Ondernemng: STEROP nv Verwezenljkngen: handelsngeneur, MBA n Georgetown, afgestudeerd als farmaceutsch ngeneur. Ontwkkelng van STEROP n Afrka, Zud-Amerka, het Mdden-Oosten, CEO van STEROP Overseas snds 2005 en van de STEROP laboratora snds 2012, trouw aan het famlale karakter van de vennootschap de werd opgercht door haar grootvader en utgebouwd door haar ouders. STEROP produceert zowel njecteerbare geneesmddelen op bass van essentële moleculen (ampullen en voorgevulde sputen) als een gamma aan medcjnen voor de verkoop bj de apotheker (tabletten, sropen) en voedngssupplementen. 1. Eerljkhed Wj maken farmaceutsche producten voor mensen. Dat mplceert een verantwoordeljkhed de wj al meer dan 60 jaar met een groot professonalsme op ons nemen. In onze relates met clënten en de lokale Belgsche autorteten s eerljkhed het sleutelwoord. Alle partjen moeten op elkaar kunnen rekenen en dat met wederzjds vertrouwen. 2. Passe De passe voor uw werk moet net extreem zjn, maar n evenwcht met uw gezn en uw persoonljke en professonele leven. Passe wordt gevoed door de dageljkse balans. Als de ontbreekt, loopt u het rsco dat uw passe snel wordt utgeblust. 3. Inzet Onze samenlevng est onmddelljke resultaten. Om de te bereken, moet je moete doen. Ikzelf moet daarn als CEO het goede voorbeeld geven. Er gaat nets boven een gezamenljke nspannng om het enthousasme terug leven n te blazen. Tegeljkertjd moeten we nzet erkennen en aanmoedgen door mddel van smpele woorden zoals profcat, merc, well done,. 4. Creatvtet Uzelf opneuw utvnden n verschllende stuates, zowel proactef als reactef, s van crucaal belang. Optmalseer uw drecte communcate, vereenvoudg uw procedures en geef edereen de vrjhed om te ondernemen en zelfstandg te werken. 5. Betrokkenhed Dt vertaalt zch n de eerste plaats n lusteren. Mjn bureau staat op een centrale plaats. Daardoor ben k op elk moment beschkbaar voor edereen. Onder betrokkenhed versta k zowel steun bj tegenslagen als het veren van successen. Ik bed hulp waar nodg, maar deel ook n het plezer van collega s de zch verkleden n Snterklaas of chocolaatjes utdelen op hun verjaardag Bank J.Van Breda & C NV Ledeganckkaa 7, 2000 Antwerpen, tel BTW BE , RPR Antwerpen, FSMA A Ver. utg.: Bank J.Van Breda & C respecteert uw prvacy. Uw gegevens werden opgenomen n ons bestand om u te nformeren over onze densten en aanbedngen. U hebt nzage- en correcterecht. Inden u dat wenst, kan u verzet aantekenen tegen het gebruk van deze gegevens voor drect marketng. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden met we Bank J.Van Breda & C contractueel of va haar aandeelhoudersstructuur verbonden s. Bjkomende nlchtngen: Openbaar Regster Commsse Persoonljke Levenssfeer. 8 Bank J.Van Breda & C Bj de zaak maart 2013

Goedkoper dan u dacht. De vele kleuren van Colora. E-commerce, hoe begin ik eraan? Dossier betaalterminals. Amazing story.

Goedkoper dan u dacht. De vele kleuren van Colora. E-commerce, hoe begin ik eraan? Dossier betaalterminals. Amazing story. Informate en deeën voor Atos Worldlne partners FEBRUARI 2009 5 Dosser betaaltermnals Goedkoper dan u dacht Amazng story De vele kleuren van Colora Tps & Trcks E-commerce, hoe begn k eraan? EDITO Voor het

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

In de praktijk. Vrouwen in de praktijk

In de praktijk. Vrouwen in de praktijk In de praktijk Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen maart 2013 U wordt arts: wat nu? Bij Bank J.Van Breda & C zijn we gespecialiseerd in uw sector en staan we klaar om u zowel professioneel als privé

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart Tr a v e r s e Nummer 20, me 2008 Mobltetsmanagement staat weer volop op de kaart ODYSA n Amsterdam operatoneel Informatef voetgangerslcht n de gemeente Tlburg Het Kndkwadrant ledt tot velge schoolomgevngen

Nadere informatie

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt DeernsData Project n beeld: Het Strjkjzer Haags Hoogtepunt Opdrachtgever aan het woord: Deerns partner bj bouw boegbeeld ASML n Tawan Inspelen op marktontwkkelngen Rondetafelgesprek: Uneke aanbestedngsprocedure

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online nformatekrant van de stad Aalst - 23e jaargang - januar /2 2011 Carnavalswebste onlne Dt jaar veren we Aalst Carnaval van 6 tot 8 maart. Voor de carnavalsedte van Denderend Aalst s het dus nog een beetje

Nadere informatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie Achter elke revaldant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revaldate Achter elke revaldant staat een team. Revaldatecentrum na ten jaar klaar om ut te vlegen, zo kopte de regonale krant De Stentor

Nadere informatie

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt Aalst, Stad van de Smaak nformatekrant van de stad Aalst - 22e jaargang - oktober /1 2010 Grats controle bandenspannng op 23 oktober op de Houtmarkt Maar lefst 85% van de Vlamngen rjdt rond met een fouteve

Nadere informatie

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Martjn Moest Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Auteur: Martjn Moest Begeleder:

Nadere informatie

LEI DRAAD. OPEN BEDRIJVENDAG zie p. 10 STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM. Leven en Welzijn

LEI DRAAD. OPEN BEDRIJVENDAG zie p. 10 STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM. Leven en Welzijn LEI DRAAD Leven en Welzjn jaargang 12 nr 9 oktober 2013 verschjnt maandeljks www.menen.be facebook.com/stadmenen twtter.com/stadmenen STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM OPEN BEDRIJVENDAG ze p. 10

Nadere informatie

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren In deze nfo: Terugblk op de zomer Konnkljke Harmone vert 140-jarg bestaan Klmaatwjken Socale toelagen voor senoren AVELGEM n f o Gemeenteljk nformateblad - 28 ste jaargang - nr. 3 - september 2010 - www.avelgem.be

Nadere informatie

Het vervoer van morgen begint vandaag

Het vervoer van morgen begint vandaag 01010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011 STT 78 Het vervoer van morgen begnt vandaag Stchtng Toekomstbeeld der Technek 1001010101100111 10001010100111001010 10101011001111100101101010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011100101010001110100101

Nadere informatie

',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t. , ' s ' i ',

',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t. , ' s ' i ', leven, vrjhed, egendom, absolute rechten van het ndvdu Maandblad No. 25. Oplage: 1500 exemplaren. Verantwoordeljk Utgever: r. H. J. Jongen Februar 1980. ^ _ Hekantvenstraat_39-2190 Essen_-_Belgë. De VRIJBRIEF

Nadere informatie

haminfo 7 Nieuwjaarsreceptie Gemeente lanceert nieuwe huisstijl bewoners Warm en energiezuinig de winter door

haminfo 7 Nieuwjaarsreceptie Gemeente lanceert nieuwe huisstijl bewoners Warm en energiezuinig de winter door hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 16 de jaargang januar - februar 2012 4 Gemeente lanceert neuwe husstjl 7 Neuwjaarsrecepte bewoners 9 Warm en energezung de wnter door Een neuw jaar 03

Nadere informatie

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering Inzcht n de dgtale Mens en organsate n de perfect storm van dgtalserng Iedereen heeft te maken met de dgtalserng van onze maatschappj. Door de enorme groe van beschkbare nformate, aangewakkerd door technologe,

Nadere informatie

Papendrecht f&liedrecht

Papendrecht f&liedrecht r% MPGPD2012053010370696 BBBBBBM^rarl^^ Papendrecht f&ledrecht GPD 30.05.2012 0696 T 078-644 98 80 E nfotaobop.nl Podermoen 12 3352 TH Papendrecht F 078-644 03 99 Aan de leden van de gemeenteraad van de

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 15 Leerkern 16 1 Wat s model-drven development? 16 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 16 1.2 Systeemgenerate 16 1.3 Informate,

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur?

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur? archtectuur Het mdoffce concept van GEMMA Hoe toekomstvast s de gemeenteljke mdoffcearchtectuur? Bj het realseren van de elektronsche overhed spelen de gemeenten een voorhoederol. Rchtnggevend daarbj s

Nadere informatie

Brakel infomagazine. containerpark. P. 12-13 vernieuwing & uitbreiding. Gemeentelijk informatieblad - Jaargang 1 - November 2011

Brakel infomagazine. containerpark. P. 12-13 vernieuwing & uitbreiding. Gemeentelijk informatieblad - Jaargang 1 - November 2011 rakel nfomagazne Gemeenteljk nformateblad - Jaargang 1 - November 2011 nr 3 contanerpark P. 12-13 verneuwng & utbredng rekenng 2010 p. 8 goedgekeurd Socaal p. 10 Verhuurkantoor hus aan hus p. 14 ophalngen

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135 Auxpress Page: 7 n Dgtale wolk Crculaton: 107603 631dd6 1768 We bedt welke wolk Cloudprovders n kaart gebracht Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64

Nadere informatie