Standaarden Verpleeghuiszorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Standaarden Verpleeghuiszorg"

Transcriptie

1 Standaaden Vepleeghuiszog Vesie septembe 2010 Mw. E. Cox, MA, NVLF Mw. ds. C. Koolhaas, NVLF Mw. A. van Hemet, MA, NVLF 1

2 Inhoud 1..Inleiding Doel standaaden en checklisten De logopedist en vepleeghuiszog Standaaden en checklisten De paktijk Tot slot...8 LOGOPEDISCHE STANDAARDEN VOOR DE SOMATISCHE CLIËNT IN HET VERPLEEGHUIS...9 Vewijzing...9 Afnemen anamnese en ondezoek...9 Fomuleen van conclusies en beslissen wel of niet behandelen Opstellen behandelplan Uitvoeen van de behandeling Evalueen Afsluiten van de behandeling LOGOPEDISCHE STANDAARDEN VOOR DE PSYCHOGERIATRISCHE CLIËNT IN HET VERPLEEGHUIS.15 Vewijzing Afnemen anamnese en ondezoek Fomuleen van conclusies en beslissen wel of niet behandelen Opstellen behandelplan Uitvoeen van de behandeling Evalueen Afsluiten van de behandeling CHECKLISTS...21 Inleiding checklist Paktische tips voo het gebuik van de checklist Checklist logopedische standaaden voo de somatische cliënt in het vepleeghuis Checklist logopedische standaaden voo de psychogeiatische cliënt in het vepleeghuis Liteatuu...33 Begippen / Afkotingen / Wetten...34 Afkotingen Begippen BIJLAGEN...39 Bijlage I Nadee beschijving van de ollen van de logopedist Bijlage II Infomatie uit het Anamnesegespek Bijlage III Aandachtspunten voo alle contactmomenten Focusgoepen

3 1. Inleiding Deze handleiding is bedoeld om het gebuik van de standaaden en de checklisten te vegemakkelijken en te bevodeen. In deze handleiding woden de standaaden voo logopedisten wekzaam in vepleeghuizen bescheven. Daanaast woden in de begippenlijst definities gegeven van divese begippen die in dit veband elevant zijn. De handleiding gaat ook ove manieen waaop de standaaden en de checklisten gebuikt kunnen woden. 1.1 Doel standaaden en checklisten De standaaden, zoals hiena gefomuleed, tachten het logopedisch poces in de vepleeghuiszog te beschijven. De plaats van de logopedische standaaden in het geheel van (elevante) logopedische kwaliteitsinstumenten wodt in figuu 1 weegegeven. Pe kwaliteitsinstument wodt weegegeven op welk niveau dit kwaliteitsinstument gebuikt wodt. Methodisch logopedisch handelen (landelijk) Logopedische standaaden (landelijk) Richtlijnen (landelijk / egionaal / multidisciplinai) Potocollen (pe instelling) Dossie (pe instelling) Figuu 1. Het geheel van (elevante) logopedische kwaliteitsinstumenten ondom de logopedische standaaden. De logopedist handelt confom het pivacyeglement van de oganisatie en de beoepscode logopedie (NVLF) voo zove deze niet stijdig zijn met wettelijke bepalingen. Het wek van de logopedist vindt plaats onde eindveantwoodelijkheid van de Raad van Bestuu van de beteffende oganisatie, zonde dat daabij zijn beoepsinhoudelijke veantwoodelijkheid in het geding is. De standaaden en de checklist zijn ontwikkeld om de feitelijke en de gewenste logopedische zogvelening vast te stellen, zodat het zogniveau tanspaant en inzichtelijk wodt. De logopedist kijgt daadoo inzicht in wat goed gaat en op welke aspecten van de zogvelening vebeteacties geboden zijn. Doel is bevodeing en boging van de kwaliteit van de logopedische inteventie. Waa nodig kan de logopedist gemotiveed afwijken van de logopedische standaaden, indien deze niet oveeenkomen met intene wekafspaken, onde veantwoodelijkheid van de vepleeghuisats/specialist oudeengeneeskunde. 3

4 Daanaast kan de logopedist mondeling en schiftelijk aangeven dat doo de keuzes van de instelling minimale zog niet (mee) geleved kan woden en de logopedist bij klachten hievoo niet aanspakelijk kan woden gesteld. 1.2 De logopedist en vepleeghuiszog De logopedist kan in divese settings en met veschillende doelgoepen wekzaam zijn in dit wekveld. Dit heeft in veel gevallen tot specialisatie van de logopedist geleid. Logopedische poblematiek bij patiënten in het evalidatiecentum manifesteet zich veelal binnen een complex van stoonissen en bepekingen. Kenmekend voo vepleeghuiszog is dat de zog wodt aangeboden aan volwassen cliënten en een multidisciplinai kaakte heeft Afdelingsvomen binnen de vepleeghuiszog Tijdens het ontwikkelen van deze standaaden in 2000 had men binnen het vepleeghuis een afdeling somatiek en een afdeling psychogeiatie. Anno 2010 zijn e veschillende ontwikkelingen te signaleen. E zijn binnen een vepleeghuis veschillende afdelingen te ondescheiden. Een nieuwe leefvom is bijvoobeeld het kleinschalig wonen, voo zowel somatische cliënten of psychogeiatische cliënten. Zij leven dan samen in een huis voo ongevee zes bewones 1. Afdelingen waa cliënten met somatische poblematiek veblijven, kunnen een specifieke doelgoep hebben. Voobeelden zijn afdelingen met cliënten met de ziekte van Huntington, HIV, COPD of MS. Een afdeling evalidatie of afdeling somatiek plus bestaat tegenwoodig ook: hie veblijven cliënten met veschillende aandoeningen. Ook kunnen cliënten met somatische poblematiek (bijvoobeeld CVA) de dagbehandeling bezoeken. E zijn vaak ook afdelingen waa cliënten met een psychogeiatische indicatie veblijven. Ook hie kunnen specifieke afdelingen bestaan voo speciale doelgoepen. Voobeelden zijn een afdeling jong-dementeenden, een afdeling geonto-pyschiatie, een afdeling met cliënten met de ziekte van Kosakow of een afdeling oudeen met een vestandelijke bepeking. Sommige vepleeghuizen hebben een dagbehandeling voo cliënten met psychogeiatische poblematiek. Sommige instellingen hebben ook een afdeling waa bewones met een andee etnische achtegond veblijven, gecombineed met somatische of psychogeiatische indicatie. Een voobeeld is een afdeling waa bewones veblijven met een Molukse of Indische achtegond. Tijdens de heziening van deze standaaden blijkt dat deze divese afdelingen niet gelijk getokken kunnen woden qua logopedische behandeling. E is daaom gekozen voo twee standaaden: de somatische cliënt en de psychogeiatische cliënt. Een belangijk veschil tussen deze twee cliëntenpopulaties is dat de logopedische behandeling van een psychogeiatische cliënt vaak een kotduend, consulteend kaakte heeft. Toch zijn de standaaden voo de psychogeiatische cliënt volledig bescheven, daa het hele logopedisch handelen wel wodt doolopen. De NVLF adviseet om naast deze standaaden gebuik te maken van de standaaden Revalidatiecenta (veschijnt waaschijnlijk 2011) indien e een evalidatiecliënt behandeld wodt. De NVLF adviseet om naast deze standaad gebuik te maken van de standaaden voo vijgevestigde logopedisten indien e een eestelijns patiënt behandeld wodt (bijvoobeeld via Diecte Toegankelijkheid Logopedie (DTL). 1 Afhankelijk van de instelling vaieet dit aantal bewones. 4

5 1.2.2 De ollen van de logopedist in de vepleeghuiszog De logopedist wekzaam in de vepleeghuiszog kent divese ollen, die vedeeld zijn ove die competentiegebieden. In tabel 1 staan deze ollen weegegeven. Nadee beschijving van de ollen staat weegegeven in bijlage I van dit document en in het Beoepspofiel (NVLF, 2003). Tabel 1: ollen van de logopedist Competentiegebied Peventie, zog, taining en advies Oganisatie Beoep Rollen Zogaanbiede/theapeut, taine, adviseu, coödinato Manage, ondeneme, begeleide/coach Beoepsbeoefenaa, innovato Nieuwe ontwikkelingen binnen de vepleeghuiszog Zogzwaatepakketten Zogzwaatebekostiging is sinds 1 januai 2009 van kacht en is ondedeel van de AWBZ. Vóó 2009 ontvingen zoginstellingen (Vepleging en Vezoging, Gehandicaptenzog en langduige Geestelijke Gezondheidszog) een gemiddeld geldbedag op basis van beschikbae capaciteit (het aantal plaatsen). Tegenwoodig bepaalt de zogzwaate van de cliënten het budget. Bij zogzwaatebekostiging hoen zogzwaatepakketten (ZZP s). Zoginstellingen in de Vepleging en vezoging ontvangen een bedag voo wonen, zog en dagbesteding op basis van de zwaate van de zog die de cliënten van de instelling ontvangen. Mensen die zog met veblijf nodig hebben, kijgen een zogzwaatepakket, afhankelijk van de zogzwaate van de cliënt. Dat wil zeggen: hoeveel bepekingen de cliënt heeft en hoe zwaa die bepekingen zijn. Binnen een zogzwaatepakket woden bepaalde kosten ondom wonen, zog en dagbesteding bescheven (Stichting LOC, 2010). Zie ook en Binnen het zogaangement 2 of het zogzwaatepakket (ondedeel behandeling) wodt bescheven welke (paa)medische zog de instelling aan de cliënt kan bieden. De logopedist kijkt hoeveel uimte binnen het geïndiceede zogaangement of zogzwaatepakket beschikbaa is voo behandeling. Als e geen uimte beschikbaa is of de beschikbae uimte ontoeeikend is voo het velenen van kwalitatief goede logopedische zog, wodt met het hoofd paamedische dienst (manage, hoofd vezoging) bespoken hoe exta uen logopedie geealiseed woden (bijvoobeeld doo het aanvagen van een nieuwe indicatie voo een ande zogaangement of zogzwaatepakket. Het zogleefplan Sinds 1 januai 2008 is het wettelijk veplicht om voo elke cliënt een zogleefplan te hanteen volgens een Algemene Maategel van Bestuu ( De vezogings- en vepleeghuizen en de thuiszog moeten veplicht een zogplan opstellen in oveleg met de cliënten. Cliënt en zogaanbiede bespeken samen de doelen van de zogvelening en ze oveleggen welke zog en ondesteuning de cliënt pecies gaat kijgen. De zogaanbiede legt de uitkomst van de bespeking vast in een Zogleefplan. Dit plan biedt heldeheid voo de cliënt en geeft hem mee zeggenschap ove de zog. 2 Zogaangementen hebben een ZZP als uitgangspunt en teden mee in detail. 5

6 Het zogleefplan bestaat uit vie domeinen: Lichamelijk welbevinden, Woon- en leefomstandigheden, Paticipatie / Deelname en Mentaal welbevinden. Het logopedisch behandelplan dient deel uit te maken van dit zogleefplan. Zoda het zogleefplan is vastgesteld, wodt dit ondetekend doo de cliënt of zijn vetegenwoodige. De logopedist biedt logopedie aan om de kwaliteit van leven van een cliënt te vebeteen. Soms kan het vookomen dat de wensen van de cliënt andes zijn dan de logopedische adviezen, bijvoobeeld met betekking tot kauwen en slikken. In dat geval legt de logopedist vast wat zijn advies is en dat de cliënt hievan wil afwijken. De logopedist bespeekt dit met de behandelend ats. Het kan zijn dat e dan een nieuw, altenatief, advies gegeven wodt doo de logopedist, waabij ekening wodt gehouden met de wens van de cliënt. Beide dienen dan geappoteed te zijn. Zie ook en en ondestaande tekst ove Veantwoode zog. Veantwoode Zog Voo vepleeg- en vezogingshuizen zijn landelijke Nomen voo Veantwoode Zog ontwikkeld. In deze nomen staat bescheven wat het esultaat moet zijn van goede zog. Elke zogaanbiede wodt getoetst aan die nomen. Doo deze toetsing kijgt iedee oganisatie feedback op de kwaliteit van de gelevede zog. Een belangijk ondedeel in deze toetsing is de mening van de cliënten ove de gelevede zog; evaen zij een adequate vezoging en bejegening? Deze mening van cliënten wodt om het jaa gepeild in inteviews. Daanaast wodt ook gekeken of de instelling goed handelt. Zijn de afspaken die met een cliënt gemaakt zijn ove de zog vastgelegd in een zogleefplan? Is in het zogleefplan aandacht voo de vie domeinen van goede zog? Wodt de zog ook geleved volgens het plan? Is de zog veilig (bijvoobeeld: blijft het pecentage decubitus onde de nom)? Doo de Nomen voo Veantwoode zog komt de cliënt centaal te staan, waadoo e aandacht is voo zíjn kwaliteit van leven. De cliënt heeft daanaast mee egie ove het eigen leven en is e een bedee kijk op zog. Dit alles wodt vastgelegd in de vie domeinen van de zog, die bescheven staan in de Nomen voo Veantwoode Zog die teugkomen in het Zogleefplan van de cliënt. Zie ook de voige paagaaf Het zogleefplan. Veschuiving van tweede lijn naa eeste lijn Sinds de invoeing van de Zogvezekeingswet wodt in de vepleeghuiszog steeds vake eestelijns logopedie aangeboden die onde de Zogvezekeingswet valt. Instellingen kunnen hievoo met de zogvezekeaas een instellingscontact afsluiten. Het beteft de logopedische behandelingen aan de klassieke eestelijns patiënten woonachtig in het vepleeghuis of vezogingshuis maa niet vallend onde een ZZP (ZogZwaatePakket) waabij zog is geïndiceed. Maa ook logopedie aan oudeen die nog thuis wonen of aan tijdelijke bewones die wee thuis gaan wonen na een evalidatiepeiode kan hieonde vallen. In de Zogvezekeingswet zijn de vezekede pestaties (het pakket waaop de vezekede echt heeft) zoals logopedie functioneel omscheven. Dit betekent dat de wet aangeeft wat e onde de te vezekeen pestaties valt en onde welke voowaaden ze geleved woden. Wie de zog levet en op welke plek de zog wodt gegeven woden niet in de wet geegeld. Als vanuit of binnen uw vepleeghuis eestelijns zog wodt aangeboden, adviseet de NVLF u om naast deze standaad ook gebuik te maken van de standaaden voo vijgevestigde logopedisten. 6

7 2. Standaaden en checklisten Kwaliteitsstandaaden kunnen woden gedefinieed als een doo de beoepsgoep in een bepaald wekveld oveeengekomen niveau van zog en zijn dus de nom voo het handelen. Zog is een uim begip. Vandaa dat in de liteatuu wel ondescheid wodt gemaakt tussen de zogstuctuu, het zogpoces en het zogesultaat. Bij het ontwikkelen van standaaden voo de logopedie in 2001 is vooal uitgegaan van het zogpoces, dat teug te vinden is in de standaaden Cuatie. In dat zogpoces wodt ondescheid gemaakt in achteeenvolgens: anamnese, ondezoek en diagnosestelling, het ovewegen van behandelmogelijkheden, het uitvoeen van het behandelplan, evaluatie en nazog. Met andee wooden, van het beoepspofiel is met name het taakgebied Velenen van zog als uitgangspunt genomen voo de ontwikkeling van standaaden Cuatie. Hiebij wodt evan uitgegaan dat e altijd een vom van samenweking met andee disciplines aan de ode is. Voo zove dat in de paktijk niet zo is, willen wij hietoe een enstige aanbeveling doen. Omdat het uitvoeingsniveau essentieel is in de standaaden en e een vegelijking mogelijk moet zijn tussen het feitelijke en het gewenste niveau, moeten de standaaden meetbaa zijn en dus in waaneembaa gedag gefomuleed zijn. Met behulp van de checklist die aan de standaaden gekoppeld is, kan een logopedist vaststellen in welke mate het eigen handelen oveeenkomt of afwijkt van de gewenste nom, die in de fomuleing van de standaad opgesloten zit. 2.1 De paktijk E zijn veschillende motieven denkbaa om met de kwaliteitsstandaaden en de checklist aan de slag te gaan. Die motieven hebben allen te maken met de wens om mee inzicht te kijgen in de mate waain de logopedist aan de huidige kwaliteitsnomen voldoet. Met andee wooden: Doe ik de juiste dingen en doe ik die dingen juist?. Motieven en vagen voo logopedisten kunnen bijvoobeeld zijn: Ik heb lang geleden de opleiding tot logopedist gevolgd; doe ik mijn ondezoek nog volgens de huidige maatstaven? Ik wil elk jaa conceet twee zaken omtent het poces van mijn logopedisch handelen vebeteen; hoe kijg ik zicht op vebetepunten? Ik denk dat mijn cliënten teveden zijn ove mijn aanpak; kan ik dat op de een of andee manie meten? E zijn nieuwe wetten ontwikkeld, wat betekent dat voo het logopedische poces? Ik moet inzicht geven in de kwaliteit van mijn wek; meetgegevens ove het al dan niet opvolgen van de standaaden kunnen mij daabij helpen. Ik ben heintede (of state) en wil logopedisch handelen volgens de huidige logopedische standaaden. 7

8 3. Tot slot Eest volgen de standaaden en daana zal de wekwijze ondom de checklisten woden toegelicht. Tenslotte volgen die checklisten. In deze standaaden wodt gespoken ove de logopedist, de cliënt en zijn omgeving in de hij-vom. Oveal waa de hij-vom is gebuikt, kan ook de zij-vom woden gelezen. 8

9 LOGOPEDISCHE STANDAARDEN VOOR DE SOMATISCHE CLIËNT IN HET VERPLEEGHUIS Vewijzing 1. Vooafgaande aan het anamnesegespek neemt de logopedist kennis van de doo de vewijzend ats vestekte gegevens van de cliënt met poblemen op logopedisch gebied De logopedist vezamelt elevante ondezoeksgegevens en/of infomatie van andee hulpvelenes omtent de cliënt en odent deze in het dossie 4 van de cliënt De logopedist gaat na welk zogzwaatepakket is toegewezen aan de cliënt en hoeveel uen logopedie e te beschikking staan voo de behandeling van deze cliënt. De logopedist neemt bij onduidelijke en/of onvolledige vaagstelling voo logopedisch ondezoek en/of behandeling contact op met de vewijze. Afnemen anamnese en ondezoek De logopedist ceëet een optimale omgeving voo de cliënt. De logopedist toont invoelend vemogen ten aanzien van de cliënt. De logopedist toont inteesse en begip, luistet actief naa hetgeen de cliënt vetelt tijdens het anamnesegespek. De logopedist: stelt elevante vagen en legt eventueel het doel van deze vagen uit; geeft de cliënt de uimte om elevante zaken aan te dagen; gaat na of hij het vehaal van de cliënt goed begepen heeft; gaat na of de cliënt hem goed begepen heeft; gaat in op vagen van de cliënt doo infomatie en/of advies te geven, of doo e late op teug te komen; heeft aandacht voo opvattingen van de cliënt; bewaakt de stuctuu van het gespek; vat het gespek samen. De logopedist vezamelt elevante gegevens ove de hulpvaag van de cliënt en/of zijn omgeving ten behoeve van de logopedische diagnose en de eventueel in te stellen behandeling van de cliënt. Na het bestudeen van het dossie en het afnemen van de anamnese, beschikt de logopedist ove elevante gegevens (zie bijlage II). De logopedist appoteet infomatie uit het anamnesegespek schiftelijk in het dossie op de daavoo afgespoken plek. Indien wenselijk licht hij dit mondeling toe. De logopedist motiveet en infomeet de cliënt ove de opzet, de inhoud en het doel van het ondezoek. 3 Met toestemming van de cliënt. 4 Dit kan zowel een papieen als een elektonisch dossie zijn. In deze standaad wodt met dossie het zogdossie van de cliënt bedoeld. 9

10 10. De logopedist toont flexibiliteit ten opzichte van de cliënt en de ondezoekswijze doo bij de keuze van de ondezoeksmethode ekening te houden met de aanwezige bepekingen 5 van de cliënt en zijn omgeving. De logopedist geeft uitleg aan de cliënt ove wat e met de vekegen infomatie gaat gebeuen. Indien de situatie dit veeist, stelt de logopedist de ondezoeksmethode bij Doo middel van obsevatie en/of het hanteen van meetinstumenten, vezamelt, odent en appoteet (indien nodig) de logopedist elevante gegevens op één of mee van de volgende gebieden: mondmotoiek kauwen en slikken mondzog speekselbeheesing houding secundaie communicatiestoonissen ademing stemgebuik stemmogelijkheden spaak taalbegip en taalpoductie neuopsychologisch functioneen gehoofunctie visus (non-)vebale communicatie z 6 bestaande aanpassingen/hulpmiddelen De logopedist odent de in standaad 11 genoemde gegevens. 13. Wannee een meetinstument gebuikt wodt, hanteet de logopedist de handleiding evan. Daanaast houdt hij ekening met de mogelijke invloed van de (sociale) omgeving, de conditie en (gezondheids)toestand van de cliënt. Fomuleen van conclusies en beslissen wel of niet behandelen 14. Op basis van een analyse van de vezamelde gegevens stelt de logopedist een (voolopige) logopedische diagnose volgens het ICIDH-model of het ICF-model op één of mee van de volgende gebieden: mondmotoiek, kauwen en slikken, mondzog, speekselbeheesing, houding, secundaie communicatiestoonissen, ademing, stemgebuik, stemmogelijkheden, spaak, taalbegip en taalpoductie, neuopsychologisch functioneen, gehoofunctie, (non-)vebale communicatie, bestaande aanpassingen/ hulpmiddelen. 5 Hie woden de niet-logopedische bepekingen bedoeld. 6 Het beteft hie hulpmiddelen die de cliënt al heeft of ecent aangevaagd zijn. 10

11 15. De logopedist houdt bij het op te stellen voolopige voostel logopedisch (be)handelplan ekening met de cliënt (en/of zijn omgeving) wat beteft: type en enst van de stoonis/bepeking volgens het ICIDH-model of het ICF-model; eventuele aanwezigheid van bijkomende stoonissen/bepekingen volgens het ICIDH- model of het ICF-model; hulpvaag van de cliënt; belastbaaheid van de cliënt; pesoonlijkheid van de cliënt; opleidingsniveau van de cliënt; neuopsychologisch functioneen van de cliënt; psychosociale factoen van de cliënt; belevings- en inteesseweeld van de cliënt; mate van paticipatie; situatie binnen het dagelijks leven van de cliënt; motivatie van de cliënt; ol en belastbaaheid van zijn omgeving; fequentie van de logopedische behandeling; vastleggen van evaluatiemomenten; kwaliteit van leven; geïndiceede ZZP. De logopedist oveweegt, eventueel na oveleg met de andee leden van het multidisciplinaie team, welke (logopedische) methoden en/of hulpmiddelen 7 toegepast kunnen woden ten behoeve van de cliënt. 16. De logopedist bespeekt de ondezoeksesultaten en de logopedische diagnose met de cliënt en/of zijn omgeving. Hij bespeekt zijn voostel voo logopedische behandeling van de cliënt en eventuele isico s met de cliënt en/of zijn omgeving. De logopedist: geeft de cliënt de gelegenheid te eflecteen op hetgeen met hem bespoken is; ceëet mogelijkheden tot eigen inbeng van de cliënt; zet de ondezoeksesultaten af tegen een nomaal functioneen met betekking tot communicatie en/of kauwen en slikken; legt de eventuele elatie uit tussen stoonissen op het gebied van neuologie, sensomotoiek, cognitie, emotie, sociaal gedag, communicatie en/of kauwen en slikken; houdt ekening met de kwaliteit van leven van de cliënt. 17. De logopedist schat de mogelijkheden in om veantwoodelijkheden met de cliënt te delen. Hij doet dit doo de cliënt te motiveen doo infomatie en adviezen te geven en daadoo inzicht te veschaffen in het pobleem. 18. Op gond van de vezamelde gegevens uit standaaden 5 tot en met 17 bespeekt de logopedist met de cliënt en/of zijn omgeving of de logopedische behandeling al dan niet gestat wodt. Indien besloten wodt dat e geen logopedische behandeling gestat wodt, ond de logopedist de behandeling af, volgens standaaden 38 tot en met De logopedist heeft kennis van de mogelijke hulpmiddelen, leveancies en vezekeaas. De oveweging wodt doo de logopedist bepaald op gond van de technische mogelijkheden en de zintuiglijke, (senso-)motoische en cognitieve vemogens van de cliënt. De logopedist is de schakel tussen leveancie en vezekeaa. 11

12 19. De logopedist infomeet de andee leden van het multidisciplinai team met betekking tot de ondezoeksesultaten, de logopedische diagnose en zijn voostel voo logopedische behandeling van de cliënt De logopedist oveweegt, eventueel na oveleg met de andee leden van het multidisciplinaie team, welke hulpmiddelen aangepast en/of aangevaagd kunnen woden ten behoeve van de cliënt. Zo nodig, adviseet de logopedist een vewijzing via de behandelend ats naa een andee discipline voo aanvullend ondezoek en/of behandeling. Opstellen behandelplan 22. De logopedist bepaalt de logopedische doelstelling en infomeet de oveige leden van het multidisciplinaie team en de cliënt en/of zijn omgeving, en voegt het toe aan het zogleefplan. Hiebij wodt ekening gehouden met de genoemde punten in standaaden 15 en De logopedist bepaalt, ekening houdend met de in standaad 15 genoemde punten, de inhoud, wekwijze en de opbouw van het logopedisch behandelplan van de cliënt. Hij legt dit vast in doelen voo de kote en lange temijn. Hiebij wodt gesteefd naa een optimale afstemming op de (be)handelplannen van andee disciplines in het zogleefplan, met name op paticipatieniveau. De mondelinge afspaken uit het gespek waain de diagnose en de voogestelde behandeling bespoken zijn (zie standaad 16), woden vastgelegd. 24. De logopedist appoteet in het dossie de logopedische ondezoeksesultaten, de diagnose en het logopedisch (be)handelplan. De inhoud van de appotage dient te bevatten: elevante anamnesegegevens; fomuleing van de hulpvaag; logopedische ondezoeksesultaten en diagnose; voostel voo logopedisch (be)handelplan, ingebed in het zogleefplan ten behoeve van de cliënt. 12

13 Uitvoeen van de behandeling De logopedist past de gekozen wekwijze toe, waavan vewacht wodt dat die de mogelijkheden op communicatief gebied 9 en/of het kauwen en slikken 10 optimaliseet. 26. De logopedist geeft de cliënt en/of zijn omgeving instucties bij de uitvoeing van de divese aspecten/ oefeningen van de gekozen methode en bij het omgaan met stoonissen, bepekingen en hulpmiddelen doo uit te leggen: wat het doel van de oefeningen is; wat de wekwijze bij de oefening is; hoe mateiaal/hulpmiddelen gebuikt dienen te woden; wat belangijke aandachtspunten zijn. 27. De logopedist geeft educatie ove de logopedische stoonis, de oospong van de logopedische stoonis en de gevolgen van de stoonis aan de cliënt en/of zijn omgeving De logopedist geeft adviezen ove de logopedische stoonissen op communicatief gebied en/of het kauwen en slikken aan de cliënt en/of zijn omgeving De logopedist begeleidt de (omgeving van de) cliënt inzake omgang met de stoonissen, bepekingen en hulpmiddelen om de communicatieve mogelijkheden en/of het kauwen en slikken te optimaliseen De logopedist bewaakt de manie waaop de cliënt en/of zijn omgeving de gegeven instucties opvolgt doo middel van obsevatie en navaag of de instucties begepen zijn. De logopedist veschaft mogelijkheden aan de cliënt en/of zijn omgeving om hetgeen dat tijdens de logopedische behandeling geleed is, in de paktijk toe te passen. 32. De logopedist legt het veloop van de behandeling schiftelijk vast: doel; wekwijze; hulpmiddelen/mateialen; functioneen van de cliënt tijdens de behandeling; eacties van de omgeving op de logopedische oefeningen en op de communicatiewijze van de cliënt; de logopedist evalueet (tussentijds) het functioneen van zichzelf en de cliënt tijdens de behandeling; conclusies ten aanzien van de volgende sessies, bijvoobeeld bijstelling van behandeldoelen naa aanleiding van tussentijdse evaluaties. 8 De logopedische behandeling kan zowel diect als indiect woden aangeboden Zie begippenlijst voo uitleg indiecte behandeling, diecte behandeling, cliëntgebonden tijd en niet-cliëntgebonden tijd. De behandeling kan zowel individuele behandeling of goepsbehandeling zijn. 9 Onde communicatie wodt vestaan: houding, speekselbeheesing, secundaie communicatie stoonissen, ademing, stemgebuik, stemmogelijkheden, spaak, taalbegip en taalpoductie, neuopsychologisch functioneen, gehoofunctie, (non-) vebale communicatie en aanpassingen/hulpmiddelen. 10 Onde kauwen en slikken wodt vestaan: mondmotoiek, kauwen en slikken, mondzog, speekselbeheesing, houding, ademing en aanpassingen/hulpmiddelen. 11 Deze adviezen kunnen eenmalig gegeven woden, maa dienen daana wel opgevolgd te woden. 12 Deze begeleiding kan eenmalig zijn, maa kan ook uit meedee begeleidingssessies bestaan. 13

14 Evalueen 33. De logopedist bewaakt de opbouw van het behandelpogamma doo na te gaan of het logopedisch (be) handelplan aansluit bij het doel van de logopedische behandeling. Hij doet dit doo obsevatie tijdens de behandelingen en tussentijdse evaluaties van de behandeling met de cliënt en/of zijn omgeving. 34. De logopedist evalueet de anamnese, het logopedisch ondezoek, de diagnostiek, de inhoud en opbouw van het logopedisch behandelplan, het effect van de behandeling (in oveleg) met de cliënt en vegelijkt deze met de eigen bevindingen. De logopedist gaat de tevedenheid van de cliënt en/of zijn omgeving na. 35. De logopedist legt (tussentijdse) evaluaties van de behandeling schiftelijk vast. 36. Indien de logopedische adviezen omtent communicatie en/of eten en dinken niet woden opgevolgd doo de cliënt en/of zijn omgeving 13, appoteet de logopedist dit in het dossie. De logopedist bespeekt dit met de behandelend ats. 37. De logopedist infomeet de behandelend ats en het multidisciplinai team omtent het veloop en het effect van de logopedische behandeling. Afsluiten van de behandeling 38. De logopedist bengt aan de behandelend ats en andee betokkenen een veslag uit omtent het beëindigen van de behandeling, het esultaat van de behandeling en de eventuele pognose ten aanzien van de vedee ontwikkeling. 39. De logopedist egelt, indien nodig en/of gewenst, de nazog van de logopedische behandeling doo contoleafspaken te maken en/of zog te dagen voo vewijzing naa een logopedische paktijk in de eeste lijn. De logopedist daagt zog voo een logopedische ovedacht. Punten van bespeking bij contole met de cliënt kunnen zijn: communicatief paticipeen in de diecte sociale omgeving van de cliënt op de vepleegafdeling of eldes; gebuik van hulpmiddelen; het kauwen en slikken; het opleiden van een co-theapeut; eventuele wenselijkheid van hevatting van de logopedische behandeling. 40. De logopedist infomeet het multidisciplinaie team ove de vezamelde gegevens uit de contoleondezoeken en bepaalt of hevatting van logopedische behandeling wenselijk is. 13 En/of het vezogend pesoneel. 14

15 LOGOPEDISCHE STANDAARDEN VOOR DE PSYCHOGERIATRISCHE CLIËNT IN HET VERPLEEGHUIS Vewijzing 1. Vooafgaande aan het anamnesegespek neemt de logopedist kennis van de doo de vewijzend ats vestekte gegevens van de cliënt met poblemen op logopedisch gebied De logopedist vezamelt elevante ondezoeksgegevens en/of infomatie van andee hulpvelenes omtent de cliënt en odent deze in het dossie 15 van de cliënt. De logopedist vezamelt elevante pesoonlijke gegevens die hij nodig heeft voo het uitvoeen van het logopedisch ondezoek De logopedist gaat na welk zogzwaatepakket is toegewezen aan de cliënt en hoeveel uen logopedie e te beschikking staan voo de behandeling van deze cliënt. De logopedist neemt bij onduidelijke en/of onvolledige vaagstelling voo logopedisch ondezoek en/of behandeling contact op met de vewijze (niet noodzakelijkewijs). Afnemen anamnese en ondezoek De logopedist ceëet een optimale omgeving voo de cliënt. Het anamnesegespek wodt (indien mogelijk) gevoed met de cliënt en zijn omgeving. E wodt een heteoanamnese afgenomen of gegevens van de heteoanamnese woden opgevaagd. De logopedist toont invoelend vemogen ten aanzien van de cliënt en zijn omgeving. De logopedist toont inteesse en begip, luistet actief naa hetgeen de cliënt zelf en de omgeving vetellen. De logopedist appoteet infomatie uit het anamnesegespek schiftelijk in het dossie op de daavoo afgespoken plek. Indien wenselijk licht hij dit mondeling toe. Na het afnemen van de anamnese beschikt de logopedist ove elevante gegevens (zie bijlage II). 10. De logopedist motiveet en infomeet de cliënt (ekening houdend met diens psychische gesteldheid en het neuopsychologisch functioneen) en zijn omgeving ove het doel, de opzet en de inhoud van het ondezoek. 11. De logopedist houdt, bij de keuze van het ondezoeksinstument, ekening met de psychische gesteldheid en het neuopsychologisch functioneen van de cliënt en zijn omgeving. Indien de situatie dit veeist, stelt de logopedist de ondezoeksmethode bij. 14 Met toestemming van de cliënt. 15 Dit kan zowel een papieen als een elektonisch dossie zijn. In deze standaad wodt met dossie het zogdossie van de cliënt bedoeld. 15

16 12. Wannee een meetinstument gebuikt wodt, hanteet de logopedist de handleiding evan. Daanaast houdt hij ekening met de mogelijke invloed van de (sociale) omgeving, de conditie en (gezondheids)toestand van de cliënt. Indien de situatie dit veeist, kan de logopedist gemotiveed afwijken van het volgen van de handleiding van het gekozen ondezoeksinstument. 13. Doo middel van obsevatie (zowel in theapieuimte als tijdens dagelijks functioneen van de cliënt op de vepleegafdeling of eldes), en/of het hanteen van meetinstumenten, vezamelt, odent en appoteet de logopedist (indien nodig) gegevens ove: mondmotoiek kauwen en slikken eet- en dinkgewoonten mondzog bestaande aanpassingen / hulpmiddelen neuopsychologisch functioneen sociaal gedag ademing stemgebuik stemmogelijkheden spaak taalbegip en taalpoductie gehoofunctie visus passiviteiten afweegedag (non-)vebale communicatie Fomuleen van conclusies en beslissen wel of niet behandelen 14. Op basis van een analyse van de vezamelde gegevens stelt de logopedist een (voolopige) logopedische diagnose volgens het ICIDH-model of het ICF-model op één of mee van de volgende gebieden: mondmotoiek, kauwen en slikken, eet- en dinkgewoonten, mondzog, bestaande aanpassingen / hulpmiddelen, neuopsychologisch functioneen, sociaal gedag, ademing, stemgebuik, stemmogelijkheden, spaak, taalbegip en taalpoductie, gehoofunctie, (non-)vebale communicatie. 15. De logopedist houdt bij het op te stellen voostel logopedisch (be)handelplan ekening met de cliënt (en/of zijn omgeving) wat beteft: type en enst van de stoonis/bepeking volgens het ICIDH-model of het ICF-model; eventuele aanwezigheid van bijkomende stoonissen/bepekingen volgens het ICIDH- model of het ICF-model; de specifieke PG-poblematiek van de cliënt; hulpvaag van de cliënt en/of zijn omgeving; belastbaaheid van de cliënt; pesoonlijkheid van de cliënt; opleidingsniveau van de cliënt; neuopsychologisch functioneen van de cliënt; 16

17 psychosociale factoen van de cliënt; belevings- en inteesseweeld van de cliënt en zijn omgeving; mate van paticipatie; situatie binnen het dagelijks leven van de cliënt en zijn omgeving intinsieke motivatie van de cliënt en zijn omgeving; ol en belastbaaheid van zijn omgeving; fequentie van de logopedische behandeling; vastleggen van evaluatiemomenten; kwaliteit van leven; geïndiceede ZZP. De logopedist oveweegt, eventueel in oveleg met de andee leden van het multidisciplinaie team, welke (logopedische) methoden en/of hulpmiddelen 16 toegepast kunnen woden ten behoeve van de cliënt. 16. De logopedist bespeekt de ondezoeksesultaten en de logopedische diagnose met de cliënt en/of zijn omgeving, ekening houdend met diens psychische gesteldheid en neuopsychologisch functioneen. De logopedist infomeet en motiveet de cliënt en/of zijn omgeving omtent de stoonis, de gevolgen van deze stoonis en het voostel voo de logopedische behandeling (doel, wekwijze en gebuik van eventuele hulpmiddelen) en eventuele isico s met de cliënt en/of zijn omgeving. De logopedist: geeft de cliënt en/of zijn omgeving de gelegenheid te eflecteen op hetgeen met hem bespoken is; 17 z gaat in op vagen en/of signalen van de cliënt en de omgeving met betekking tot de communicatie en/ of het kauwen en slikken 18 van de cliënt; ceëet mogelijkheden tot eigen inbeng van de cliënt en/of zijn omgeving; zet de ondezoeksesultaten af tegen een nomaal functioneen met betekking tot communicatie en/of kauwen en slikken; legt de eventuele elatie uit tussen stoonissen op het gebied van neuologie, senso-motoiek, cognitie, emotie, sociaal gedag, communicatie en/of kauwen en slikken; houdt ekening met de kwaliteit van leven van de cliënt. 17. Op gond van de vezamelde gegevens uit standaaden 5 tot en met 16 bespeekt de logopedist samen met de cliënt en/of zijn omgeving of logopedische behandeling al dan niet gestat wodt. Indien besloten wodt dat e geen logopedische behandeling gestat wodt, ondt de logopedist de behandeling af, volgens standaaden 35 tot en met De logopedist infomeet de andee leden van het multidisciplinai team met betekking tot de ondezoeksesultaten, de logopedische diagnose en zijn voostel voo logopedische behandeling van de cliënt. 16 De logopedist heeft kennis van de mogelijke hulpmiddelen, leveancies en vezekeaas. De oveweging wodt doo de logopedist bepaald op gond van de technische mogelijkheden en de zintuiglijke, (senso-)motoische en cognitieve vemogens van de cliënt. De logopedist is de schakel tussen leveancie en vezekeaa. 17 Onde communicatie wodt vestaan: houding, speekselbeheesing, secundaie communicatie stoonissen, ademing, stemgebuik, stemmogelijkheden, spaak, taalbegip en taalpoductie, neuopsychologisch functioneen, gehoofunctie, (non-) vebale communicatie en aanpassingen/hulpmiddelen. 18 Onde kauwen en slikken wodt vestaan: mondmotoiek, kauwen en slikken, mondzog, speekselbeheesing, houding, ademing en aanpassingen/hulpmiddelen. 17

18 Zo nodig, adviseet de logopedist een vewijzing via de behandelend ats naa een andee discipline voo aanvullend ondezoek en/of behandeling. De logopedist egisteet de logopedische diagnose en het behandelvoostel schiftelijk in het logopedisch dossie van de cliënt. Opstellen behandelplan 21. De logopedist bepaalt de logopedische doelstelling en infomeet de oveige leden van het multidisciplinaie team in hoevee dit past in het zogleefplan (waabij ekening gehouden wodt met de genoemde punten in standaad 15). De mondelinge afspaken uit het gespek waain de diagnose en de voogestelde behandeling bespoken zijn (zie standaad 16), woden vastgelegd. 22. De logopedist bepaalt, ekening houdend met de in standaad 15 genoemde punten, de inhoud, wekwijze en de opbouw van het logopedische behandelplan 19 dat zal woden toegepast bij de behandeling van de cliënt en/of zijn omgeving. Hij legt dit vast in doelen voo de kote en lange temijn. Hiebij wodt gesteefd naa een optimale afstemming op de (be)handelplannen van andee disciplines in het zogleefplan, met name op paticipatieniveau. 23. De logopedist appoteet in het dossie de logopedische ondezoeksesultaten, de diagnose en het logopedisch (be)handelplan. De inhoud van de appotage dient te bevatten: elevante anamnesegegevens, fomuleing van de hulpvaag, logopedische ondezoeksesultaten en diagnose, voostel voo logopedisch (be)handelplan, ingebed in het totale zogleefplan ten behoeve van de cliënt en zijn omgeving. Uitvoeen van de behandeling De logopedist past de gekozen wekwijze toe. De logopedist begeleidt de cliënt en/of zijn omgeving bij de uitvoeing van de divese aspecten/oefeningen/adviezen van de gekozen behandeling en bij het omgaan met stoonissen, bepekingen en hulpmiddelen De logopedist geeft adviezen ove de logopedische stoonissen, bepekingen en hulpmiddelen op communicatief gebied en/of het kauwen en slikken aan de cliënt en/of zijn omgeving De logopedist begeleidt de cliënt en/of zijn omgeving inzake omgang met de stoonissen, bepekingen en hulpmiddelen om de communicatieve mogelijkheden en/of het kauwen en slikken te optimaliseen. 19 De logopedische behandeling bij een psychogeiatische cliënt kan kotduend zijn. De logopedist stelt wel altijd een behandelplan op, maa dit kan dan een kote en kleine behandelplan zijn in tegenstelling tot het behandelplan bij een langduige behandeling. 20 De logopedische behandeling kan zowel diect als indiect woden aangeboden Zie begippenlijst voo uitleg indiecte behandeling, diecte behandeling, cliëntgebonden tijd en niet-cliëntgebonden tijd. 21 Deze adviezen kunnen eenmalig gegeven woden, maa dienen daana wel opgevolgd te woden. 22 Deze begeleiding kan eenmalig zijn, maa kan ook uit meede begeleidingssessies bestaan. 18

19 27. De logopedist bewaakt de manie waaop de cliënt en/of zijn omgeving de gegeven instucties opvolgt doo middel van obsevatie en navaag of de instucties begepen zijn. Dit kan ook bij deden getoetst/ nagevaagd woden. 28. De logopedist veschaft mogelijkheden aan de cliënt en/of zijn omgeving om hetgeen dat tijdens de logopedische behandeling geleed is, in de paktijk toe te passen. 29. De logopedist legt het veloop van de behandeling schiftelijk vast: doel; wekwijze; hulpmiddelen/mateialen; functioneen van de cliënt tijdens de behandeling; eacties van de omgeving op de logopedische oefeningen en op de communicatiewijze / het eten en dinken van de cliënt; de logopedist evalueet (tussentijds) het functioneen van zichzelf en de cliënt tijdens de behandeling; conclusies ten aanzien van de volgende sessies, bijvoobeeld bijstelling van behandeldoelen naa aanleiding van tussentijdse evaluaties. Evalueen 30. De logopedist bewaakt de opbouw van het logopedisch (be)handelplan doo na te gaan of dit aansluit bij het doel van de logopedische behandeling. Hij doet dit doo obsevatie tijdens de behandelingen en tussentijdse evaluaties van de behandeling tijdens vooaf afgespoken momenten met de cliënt en/of zijn omgeving. 31. De logopedist evalueet de anamnese, het logopedisch ondezoek, de diagnostiek, de inhoud en opbouw van het logopedisch behandelplan, het effect van de behandeling (in oveleg) met de cliënt en vegelijkt deze met de eigen bevindingen. De logopedist gaat de tevedenheid van de cliënt en/of zijn omgeving na. 32. De logopedist appoteet het veloop van de logopedische behandeling in het dossie. 33. Indien de logopedische adviezen omtent communicatie en/of eten en dinken niet woden opgevolgd doo de cliënt en/of zijn omgeving 23, appoteet de logopedist dit in het dossie. De logopedist bespeekt dit met de behandelend ats. 34. De logopedist infomeet de behandelend ats en het multidisciplinai team omtent het veloop en het effect van de logopedische behandeling. Afsluiten van de behandeling 35. De logopedist bengt (indien van toepassing) aan de behandelend ats en andee betokkenen een eindveslag uit omtent het beëindigen van de behandeling, het esultaat van de behandeling en de eventuele pognose ten aanzien van de vedee ontwikkeling. 23 En/of het vezogend pesoneel. 19

20 36. De logopedist egelt de nazog van de logopedische behandeling. Hij daagt na het beëindigen van de logopedische behandeling zog voo peiodieke evaluatiebespekingen met de cliënt en/of zijn omgeving, ekening houdend met diens psychische gesteldheid en het neuopsychologisch functioneen; Hij daagt zog voo logopedische infomatieovedacht naa de afdeling logopedie van een andee instelling, indien de cliënt (tijdelijk) ovegeplaatst wodt. 37. De logopedist laat in de peiodieke evaluatiebespekingen (zie standaad 38) met de cliënt en omgeving de volgende zaken aan de ode komen: communicatief paticipeen in de diecte sociale omgeving van de cliënt, het eten en dinken van de cliënt, gebuik van aanvullende/ondesteunende hulpmiddelen doo cliënt en de omgeving, eventuele noodzakelijkheid van hevatting van de logopedische behandeling. 38. De logopedist infomeet het multidisciplinaie team ove de uit de peiodieke bespekingen vezamelde gegevens en bepaalt of hevatting van logopedische behandeling noodzakelijk is. 20

21 CHECKLISTS Inleiding checklist Deze checklist is bedoeld om het handelen van de logopedist in oveeenstemming te bengen met de pofessionele nom. De vagen van de checklist kunnen beantwood woden doo: de logopedist zelf de cliënt de cliëntvetegenwoodige een collega uit het multidisciplinaie team. Welke gegevensbon het beste gebuikt kan woden, hangt af van het ondewep, de eisen die gesteld woden aan de check zoals betouwbaaheid, validiteit en gebuiksviendelijkheid (snelheid en eenvoud van het vezamelen en veweken van de gegevens). Het begip egistatie moet uim gezien woden. Alle doo de logopedist in veslagen, bieven, notities en in de compute vastgelegde infomatie mag voo deze vagen geaadpleegd woden. In de checklist is zoveel mogelijk gekozen voo gesloten vagen, waabij het antwood gegeven kan woden doo ja of nee aan te kuisen. Opmekingen die de ondevaagde maakt te veduidelijking van zijn antwood kunnen apat genoteed woden. Ze zijn nadehand waadevol bij het veweken van de antwooden en het maken van een plan van aanpak te vebeteing. Aan het einde van de checklist kan de ondevaagde noteen welke vebetepunten belangijk zijn (indien van toepassing). Zie paagaaf Paktische tips voo het gebuik van de checklist voo paktische tips. A. Logopedist in een oganisatie Een logopedist kan aan de hand van de checklist een beoodeling maken tot in hoevee hij wekt aan de hand van de gestandaadiseede nomen. Voo een mee objectieve beoodeling kan de logopedist het invullen van de checklist vooleggen aan de cliënt zelf, de cliëntvetegenwoodige of een collega uit het multidisciplinaie team. Op basis hievan kan hij nagaan wat goed gaat of vebeted moet woden en conclusies tekken: Ik hoef niets te wijzigen, ik bied optimale zog en wek volgens de aangegeven nom. Ik wijk op bepaalde punten af van de nom, maa kan daa expliciete edenen voo aangeven en zie geen diecte noodzaak of mogelijkheid e iets aan te veandeen. Ik zie de noodzaak en heb de mogelijkheden om mijn handelen zo te veandeen dat ik mee volgens de nom wek. Ik zie de noodzaak, maa heb niet de mogelijkheden om mijn handelen zo te veandeen dat ik mee volgens de nom wek. B. Goepen logopedisten in een oganisatie Een goep logopedisten die samen kitisch naa de doo hen geboden zog wil kijken, kan nagaan in hoevee ze volgens de standaaden wekt. Doo steeds (een gedeelte van) de vagen uit de checklist individueel te beantwooden en de antwooden daana met elkaa te vegelijken, kijgt men inzicht in iedes wekwijze. Vevolgens legt men vast welke vebetemogelijkheden en leepunten de goep van elkaa wil ovenemen, en welke vebeteacties gewenst zijn. Doo zo te weken, kunnen ook plaatselijke potocollen ontstaan; een afgespoken wekwijze voo een bepaalde goep cliënten. C. Kwaliteitskingen De standaaden kunnen ondewep van gespek zijn in kwaliteitskingen. Doo egelmatig (ondedelen van) de standaaden ondewep te maken van intecollegiale gespekken kijgen de kingleden zicht op de kwaliteit van de gelevede zog. Het gebuik van de checklist kan daabij behulpzaam zijn. 21

22 Paktische tips voo het gebuik van de checklist Tijdens het uittesten van de checklisten wed een aantal evaingen opgedaan. De belangijkste conclusies zijn: Het is noodzakelijk om een evenwicht te vinden tussen enezijds begijpelijke fomuleingen voo de geïnteviewden (speektaal) en andezijds nauwkeuige fomuleingen in de checklist (schijftaal). Blijf, met het oog op unifomiteit en validiteit, toch zo dicht mogelijk bij de schiftelijke tekst van de checklist. 24 z Bij het afnemen van de checklist is het de bedoeling dat de ondevaagde de vagen beantwoodt met betekking tot een van tevoen bepaalde cliënt. Ook de gegevens van die specifieke cliënt dienen dan als bon in de egistatie. Houd e ekening mee dat lange vagenlijsten (checklist) niet populai zijn. Gebuik lieve meedee kote (één A4tje) dan eenmalig een lange vagenlijst. Dit is niet alleen pettig voo de ondevaagde, maa het geeft de logopedist bovendien mee de gelegenheid ook een pobleemanalyse (mogelijke oozaken) te doen, conclusies te tekken en, indien nodig, vebeteacties op te stellen. Het is wenselijk dat de vagen aan de cliënt en/of zijn omgeving gesteld woden in afwezigheid van de (be) handelend logopedist. De aanwezigheid van de (be)handelend logopedist kan sociaal wenselijke antwooden in de hand weken. Doo bij de beantwooding van de vagen opmekingen te noteen, is het intepeteen van de esultaten (waa voldoe ik aan de nom en waa wijk ik af) en daauit conclusies tekken efficiënte te doen. Het is in het algemeen niet aan te aden om de gehele checklist te gebuiken. De afname van de checklist vegt namelijk eg veel tijd. Bovendien levet de afname van het instument te veel vebetepunten op om ineens aan te pakken. Hie ligt een systematische aanpak voo de hand. In het algemeen maakt de logopedist voo zichzelf of in oveleg met andeen, een keuze voo die aspecten van het logopedisch handelen waavan hij de kwaliteit wil ondezoeken of wenst te vebeteen. Zo kan pe standaad gewekt woden, maa ook modulai: thematisch steeds een ande gedeelte van het instument afnemen waana vebeteplannen woden gemaakt. Naast het gebuiken van deze standaad en de bijbehoende checklist, kan e doo logopedisten in de vepleeghuiszog ook gebuik gemaakt woden van andee kwaliteitsinstumenten. Dit zijn bijvoobeeld: kote vebete cyclus, intevisie, casuïstiek, bekijken/bespeken van een ichtlijn, zelfevaluatie paktijkvoeing, kwaliteitsciteia patiëntenpespectief, kwaliteitsciteia Stage Logopedie, gids beoepspoducten, kwaliteitseisen logopedist, inichtingseisen instellingen, beoepscode, beoepspofiel, competentiepofiel, Methodisch Logopedisch Handelen. Mee infomatie ove al deze kwaliteitsinstumenten kan gevonden woden in de Toolkit Kwaliteitskingen (te downloaden op de website onde Netwek, onde Kwaliteitskingen. 24 Dit kan de logopedist zelf zijn, maa ook de cliënt zelf of zijn mantelzoge. 22

23 Checklist logopedische standaaden voo de somatische cliënt in het vepleeghuis Naam logopedist: Datum: VERWIJZING Heeft de logopedist: Vooafgaande aan het anamnesegespek kennisgenomen van de doo de vewijzend ats vestekte gegevens van de cliënt met poblemen op logopedisch gebied? elevante ondezoeksgegevens en/of infomatie van andee hulpvelenes vezameld omtent de cliënt en geodend in het dossie van de cliënt? nagegaan welk zogzwaatepakket is toegewezen aan de cliënt en hoeveel uen logopedie e te beschikking staan voo de behandeling van deze cliënt? bij onduidelijke en/of onvolledige vaagstelling voo logopedisch ondezoek en/of behandeling contact opgenomen met de vewijze? Aanvullende opmekingen ten aanzien van vewijzing: Ja Nee ANAMNESE EN ONDERZOEK Heeft de logopedist: een optimale omgeving voo de cliënt geceëed? invoelend vemogen, inteesse en begip getoond en actief geluisted naa hetgeen de cliënt vetelt tijdens het anamnese gespek? elevante gegevens ove de hulpvaag van de cliënt en/of zijn omgeving vezameld ten behoeve van de logopedische diagnose en de eventueel in te stellen behandeling van de cliënt? infomatie uit het anamnesegespek schiftelijk geappoteed in het dossie op de daavoo afgespoken plek? de cliënt gemotiveed en geïnfomeed ove de opzet, de inhoud en het doel van het ondezoek? flexibiliteit ten opzichte van de cliënt en de ondezoekswijze getoond doo bij de keuze van de ondezoeksmethode ekening te houden met de aanwezige bepekingen van de cliënt en zijn omgeving? doo middel van obsevatie en/of het hanteen van meetinstumenten, elevante gegevens op één of mee gebieden vezameld, geodend en geappoteed? z de in standaad 11 genoemde gegevens geodend? wannee een meetinstument gebuikt wodt, de handleiding evan gehanteed? Ja Nee 23

24 Aanvullende opmekingen ten aanzien van anamnese en ondezoek: FORMULEREN VAN CONCLUSIES EN BESLISSEN WEL OF NIET BEHANDELEN Heeft de logopedist: op basis van een analyse van de vezamelde gegevens een (voolopige) logopedische diagnose opgesteld volgens het ICIDH-model of het ICF-model? bij het op te stellen voolopige voostel logopedisch (be)handelplan ekening gehouden met de cliënt (en/of zijn omgeving)? de ondezoeksesultaten en de logopedische diagnose met de cliënt en/of zijn omgeving bespoken? zijn voostel voo logopedische behandeling van de cliënt en eventuele isico s met de cliënt en/of zijn omgeving bespoken? de mogelijkheden ingeschat om veantwoodelijkheden met de cliënt te delen? op gond van de vezamelde gegevens met de cliënt en/of zijn omgeving bespoken of logopedische behandeling al dan niet gestat wodt? indien besloten is dat e geen logopedische behandeling gestat wodt, de behandeling afgeond? de andee leden van het multidisciplinai team geïnfomeed met betekking tot de ondezoeksesultaten, de logopedische diagnose en zijn voostel voo logopedische behandeling van de cliënt? eventueel na oveleg met de andee leden van het multidisciplinaie team, ovewogen welke hulpmiddelen aangepast en/of aangevaagd kunnen woden ten behoeve van de cliënt? zo nodig, via de behandelend ats een vewijzing naa een andee discipline geadviseed voo aanvullend ondezoek en/of behandeling? Aanvullende opmekingen ten aanzien van fomuleen van conclusies en beslissen wel of niet behandelen: Ja Nee 24

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 De gemeente Womeland heeft een duidelijke visie op maatschappelijke ondesteuning: elke Womelande telt mee en doet mee, ongeacht leeftijd, bepekingen

Nadere informatie

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014 -CONCEPT Bijlage 3: Budgetbief Bueau Jeugdzog Nood-Babant Postbus 891 5600 AW Eindhoven t.a.v. mevouw H.F. van Beugel Begen op Zoom, 25 juni 2014 Geachte mevouw van Beugel, Confom de afspaken in de "Babantbede

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting Feedom in Chist Ministies Nedeland gevestigd te Dachten Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting AIM gevestigd te Eist Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman Accountants

Nadere informatie

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met Zog dieen aansluit Aansluitende zog Het is voojaa en nieuwe samenwekingen bloeien op. Het samenweken met Jaagang 5 1 Lente 2014 De MediantKant is een uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszog en geeft

Nadere informatie

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad.

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kaan Tel n: 06 8333 8358 Numme: 15A.01184 Datum: 10 novembe 2015 Team: Ondewijs, Welzijn en Zog Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschift

Nadere informatie

- gezonde dieren, gezonde mensen

- gezonde dieren, gezonde mensen pagina 1 van 8 Jaaveslag 2000 Wood van de voozitte Afgelopen jaa is voedselveiligheid een belangijk item in Euopa geweest, denk alleen maa aan de BSE-cisis. Het is dan ook niet moeilijk voo te stellen

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma IHP

Uitvoeringsprogramma IHP Uitvoeingspogamma IHP -2020 Het IHP leidt tot veschillende acties voo zowel de benoemde maategelen als de vookeusscenaio s. Deze acties zijn vespeid ove IJsselstein, hebben een veschillend tijdspad en

Nadere informatie

collectieformules zorgt ervoor

collectieformules zorgt ervoor collectiefomules zogt evoo 2015 De Collectie-fomules bpost biedt u meedee Collectie-fomules aan. Elk van deze fomules geeft u de zekeheid om die postzegels te ontvangen die het best passen in uw vezameling.

Nadere informatie

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose Een nieuw model voo de CBS huishoudenspognose Coen van Duin en Cael Hamsen Het model waamee het CBS zijn huishoudenspognose maakt, is aangepast. De nieuwe pognose wodt beekend met een macosimulatiemodel

Nadere informatie

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 Indienen uitelijk dinsdag 14 juni 2016 bij giffie@eindhoven.nl n Patij Blz Beleidsveld Secto Wethoude Vaag Antwood 50 PvdA 10 Sociale Ondesteuni

Nadere informatie

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen.

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen. . INLEIDING Dit document omvat het Capaciteitsplan 2 van ENECO NetBehee zoals veeist in de Elekticiteitswet 1998 en het hieop aansluitend besluit "Regeling capaciteitsplannen Elekticiteitswet 1998" van

Nadere informatie

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente.

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente. Visualisatie van het Objectgeoiënteede Paadigma. Aend Rensink Faculteit de Infomatica, Univesiteit Twente e-mail: ensink@cs.utwente.nl Samenvatting Pogammeeondewijs maakt een wezenlijk deel uit van elke

Nadere informatie

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc)

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) Cahie 2007-5 Psychometische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) Intebeoodelaasbetouwbaaheid, intene consistentie en conguente validiteit L. M. van de Knaap L. E. W. Leenats L. T. J.

Nadere informatie

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming BEHANDELMEMO Van: Aan: agendacommissie aadsleden en steunfactieleden Nieuw taievenbeleid Spotvoozieningen Status: Deelnemes: Debat te voobeeiding op de besluitvoming Raadsleden Potefeuillehoude: W.J. Stegeman

Nadere informatie

'2o. Cofl ,... ~... EK/2010.002345.01

'2o. Cofl ,... ~... EK/2010.002345.01 ,..... ~... )ç_ -1- Cofl '2o EK/2010.002345.01 DOORLOPENDE tekst van de statuten van de veeniging: Cuvo Coöpeatieve Uitvaatveeniging "De Volhading" U.A., gevestigd te 's-gavenhage, zoals deze luiden na

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016 Schooljaaplan (SJP) 05-06 aam school RKBS Willibod Ades Espeantolaan Postcode en plaats 950 CZ Stadskanaal Telefoon 0599-657 Binnumme E-mail Website Diecteu Bevoegd Gezag 03RX kbs-willibod@fidadanl wwwkbs-willibodnl

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde uime TRAPGEVELwoning met zonnige vezogde tuin, voozien van

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese

Factsheet Indicatoren Heupprothese Deze indicatoenset is opgenomen in het egiste van Zoginstituut Nedeland waamee het aanleveen van deze kwaliteitsgegevens in 2018 ove veslagjaa 2017 wettelijk veplicht is. Colofon Intenet: OmniQ (potaal

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Methodebeschijving Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen 1. Inleiding Dit is een methodebeschijving van de statistiek Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen (O-PINW). De beschijving heeft alleen

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Oude Zijlvest 37 in Haalem Website: www.makelaaskantooideler.nl Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde

Nadere informatie

Standaarden Ziekenhuizen

Standaarden Ziekenhuizen Standaaden Ziekenhuizen Vesie septembe 2010 Mw. E. Cox, MA, NVLF Mw. ds. C. Koolhaas, NVLF Mw. A. van Hemet, MA, NVLF 1 Inhoud 1..Inleiding...4 1.1 Doel standaaden en checklisten... 4 1.2 De logopedist

Nadere informatie

P&O ISD. ssc. Hieronder vindt u kort de conclusies en resterende vragen weergegeven. In de bijlage vindt u een toelichting hierop.

P&O ISD. ssc. Hieronder vindt u kort de conclusies en resterende vragen weergegeven. In de bijlage vindt u een toelichting hierop. Á W/P. min HUI 0 0 0 2 8 9 1 Ē Bueau Gezondheid, Milieu 8t Veiligheid RAAD GRIF B&W Gemeente Oischol ISD P&O BURG SECR INGEKOMEN 1 7 NOV 2014 ssc Gemeente Oischot t.a.v dh. Giesen Postbus 11 AFD. DV AFD.

Nadere informatie

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte SCHRIFTELIJKE VRAAG n. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktobe 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Ondewijspesoneel - Afwezigheden wegens ziekte

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling Leideschapsontwikkeling (11): Van een gefagmenteede naa een samenhangende aanpak Leideschapsontwikkeling 2.0 E is veel gescheven ove de ontwikkeling van leideschap in oganisaties. In dit atikel beschijven

Nadere informatie

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2 Beedeneed aanbod goep 1 en 2 Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding en veantwooding blz. 3 Themaplanning blz. 5 Taal / lezen / schijven blz. 9 Rekenen / wiskunde blz. 11 Weekplanning blz. 13 Zelfstandig weken

Nadere informatie

MAGNEETKOPPEN/SPOELEN & ACCESSOIRES fundamentele principes voor identificatie / codering van de spoelen

MAGNEETKOPPEN/SPOELEN & ACCESSOIRES fundamentele principes voor identificatie / codering van de spoelen MGNEETKOPPEN/SPOEEN & ESSOES fundamentele pincipes voo identificatie / codeing van de spoelen BEEKENNGEN Voo diect wekende magneetafsluites kan de elektomagnetische aantekkingskacht beekend woden met de

Nadere informatie

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV Gemeente Beuningen t.a.v. College van B&W Van Heemstaweg 46 Beuningen cc. mev. C. van Hemmen en dh. C. McQueen, Kloostestaat 1 beteft datum vezoek voooveleg woonhuis naast Kloostestaat 1, Beuningen 11

Nadere informatie

Optimale strategieën voor gunstige binomiale spellen (Engelse titel: Optimal control of favourable binomial games)

Optimale strategieën voor gunstige binomiale spellen (Engelse titel: Optimal control of favourable binomial games) Technische Univesiei Delf Faculei Elekoechniek, Wiskunde en Infomaica Delf Insiue of Applied Mahemaics Opimale saegieën voo gunsige binomiale spellen (Engelse iel: Opimal conol of favouable binomial games)

Nadere informatie

Eenparige cirkelbeweging

Eenparige cirkelbeweging Inhoud Eenpaige cikelbeweging...2 Middelpuntzoekende kacht...4 Opgave: Looping...5 Opgave: McLaen MP4-22...6 Opgave: Baanwielennen (tack acing)...8 Gavitatie...8 Zwaate-enegie...9 Opgave: Satellietbanen...10

Nadere informatie

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96 Dit is geen toeval 6 Ove waaom je dit boek leest en hoe je emee aan de slag kunt gaan. Lees dit eest. Inleiding 10 1 Waaom goeien we? 18 Ove de uitdaging van het goeien en ove wat passie is 2 Willen en

Nadere informatie

Individueel Transitieplan voor Ouders

Individueel Transitieplan voor Ouders Individueel Tansitieplan voo Oudes Datum: vade / moede van Patiëntgegevens A. De diabetes 1. Mijn kind kan uitleggen wat, hie aan weken diabetes is. 2. Mijn kind begijpt wat de behandelaas (ats, diëtist

Nadere informatie

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop www.uban-synegy.og JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betee Buut Biotoop Betee Buut Biotoop De Betee Buut Biotoop (BBB) is een multidisciplinai poject van de stichting JANUS (Joint Achitectual

Nadere informatie

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag Het Infomatiepotaal voo Financiële Veiligheid De 4 bedeigingen voo je spaageld vandaag Veval van de systeembanken Veval van de systeembanken De Vie gote Bedeigingen 1. Veval van de systeembanken 2. 3.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centaal Bueau voo de Statitiek Economie, Bedijven en NR Oveheidfinanciën en Conumentenpijzen Potbu 24500 2490 HA Den Haag PRJSNDEXCJFER COMMERCËLE DENSTVERLENNG 1. nleiding Dit document bechijft de methoden

Nadere informatie

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf)

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Tilbug Univesity Reclame-uitgaven in edeland de Blok, J Document vesion: Publishe final vesion (usually the publishe pdf) Publication date: 1970 Link to publication Citation fo published vesion (APA):

Nadere informatie

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen Aan: College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente Gemeenteaad gemeente Hadenbeg Commissie Ruimte Gemeenteaad Hadenbeg Gemeenteaad gemeente Ommen Commissie Ruimte

Nadere informatie

MEDISCH TOEZICHT EN MEDISCHE GESCHIKTHEIDSCRITERIA VOOR BRANDWEERMANNEN

MEDISCH TOEZICHT EN MEDISCHE GESCHIKTHEIDSCRITERIA VOOR BRANDWEERMANNEN MEDISCH TOEZICHT EN MEDISCHE GESCHIKTHEIDSCRITERI VOOR BRNDWEERMNNEN Consensus Extene Diensten voo Peventie en Bescheming op het Wek Einddocument van de CoPev wekgoep Medische Citeia Bandweemannen Febuai

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006 Uitvoeingspogamma 20062010 Vastgesteld doo benw op 30 mei 2006 1 Ovezicht Uitvoeingspogamma 2006 t/m 2010 Poga Pote Afdemma houde 1.1 MB DIV Bestuusstijl Wij zullen ons inspannen om op heldee wijze veantwooding

Nadere informatie

Handleiding leginstructies

Handleiding leginstructies www.alityfloos.nl Handleiding leginstcties Gaat binnenkot een hoten vloe leggen? Met de leginstcties van Qalityfloos E.W.F. heeft de jiste kennis binnen handbeeik. Is deze kls toch niet aan besteedt, of

Nadere informatie

De Creatieve Computer

De Creatieve Computer De Ceatieve Compute J.I. van Hemet jvhemet@cs.leidenuniv.nl 1 Intoductie Als we de evolutie van computes vluchtig bekijken dan zien we dat de taken die doo computes woden uitgevoed steeds ingewikkelde

Nadere informatie

9. Matrices en vectoren

9. Matrices en vectoren Computealgeba met Maxima 9. Matices en vectoen 9.1. Vectoen In Maxima is een vecto een datatype bestaande uit een geodende lijst (ij) van gelijksootige elementen welke via een index kunnen woden geselecteed.

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand Amstedam Nieuw-West Osdopplein 54 3-kame appatement op de eeste vedieping Netto huupijs 819 Pe maand Wonen in het goenste stadsdeel van Amstedam Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

Gevoeligheidsanalyse transportparameters

Gevoeligheidsanalyse transportparameters Gevoeligheidsanalyse tanspotpaametes voo de ondegond Woute Kaeman Ed Veling Het model PROFCD (PROFile Convection-Diusion) is doo Veling (1993) gescheven om snel een inschatting te kunnen maken van het

Nadere informatie

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert.

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert. Cikelbewegingen Gaden adialen Zie bladzijde 135 t/m 137 Baiboek wikunde van de Caat en Boch ISBN 90-430-1156-8 Een aanade voo Sinteklaa! http://taff.cience.uva.nl/~caat/functiene.pdf Eenpaige cikelbeweging

Nadere informatie

Inclusie en Exclusie groep 1

Inclusie en Exclusie groep 1 Inclusie en Exclusie goep 1 Tainingsweek 8 13 juni 2009 Venndiagammen Als voo elementen in een vezameling twee veschillende eigenschappen een ol spelen, dan kun je voo deze vezameling een Venndiagam tekenen.

Nadere informatie

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer 05.2011 landschapskant Nood-Hageland Dag van de biodivesiteit Wechte zondag 22 mei 2011 in dit numme Dag van de biodivesiteit p2 Samenweking met bedijven p4 Landschapsanimatie: Wat is dat? p6 Regionaal

Nadere informatie

Colofon Teksten; Eindredactie; Vormgeving & Productie;

Colofon Teksten; Eindredactie; Vormgeving & Productie; Spectum MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2014 1 Colofon Teksten; Dick Zijdelaan, Nel Baas, Ineke Zwaneveld, Cain de Buin Eindedactie; Sanne van de Steek Vomgeving & Poductie; Silvia Bakke 2015 Othocente 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

2-daagse conferentie REIKWIJDTE EN IMPACT VAN. MiFID II. Bereid u voor op MiFID II en MiFIR en zorg dat u compliant bent in 2015!

2-daagse conferentie REIKWIJDTE EN IMPACT VAN. MiFID II. Bereid u voor op MiFID II en MiFIR en zorg dat u compliant bent in 2015! 2-daagse confeentie Vediepingsuu met Rabobank en Cliffod Chance: Deivatenhandel & EMIR OTC handel van aandelen en obligaties REIKWIJDTE EN IMPACT VAN Beeid u voo op en MiFIR en zog dat u compliant bent

Nadere informatie

Wat doet dit programma?

Wat doet dit programma? KORTE HANDLEIDING DIGITALE BRANCHE-RIE SLAGERSBEDRIJF Inleiding RI&E staat voo Risicolnventaisatie en -Evaluatie. Een RI&E is: een LIJST met alle isico s in uw bedijf en een PLAN voo het oplossen evan.

Nadere informatie

Examens. Beroep. Rekenen. Leven lang lere. Passend Onderwijs. Entree. Kwaliteit. competenties. Het perron. www.sbo.nl/vmbo-mbo. Co-creatie.

Examens. Beroep. Rekenen. Leven lang lere. Passend Onderwijs. Entree. Kwaliteit. competenties. Het perron. www.sbo.nl/vmbo-mbo. Co-creatie. Hybide Passend Ondewijs Nationaal skills Nedelands / Conges Examens Voegtijdig Schoolvelaten 21st centuy Loopbaanoiëntatie Beoep Co-ceatie Leven lang leen Opleiding Het peon Intenationaal Innovatie Leaning

Nadere informatie

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN L0000512 Gaantievoowaaden/Gebuikeshandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN I. INHOUD I. INHOUD p 1 II. ALGEMEEN p 2-6 III. INSTALLATIE p 7-8 IV. GEBRUIK EN ONDERHOUD p 9-12 V. CE-ATTEST p 13 VI. BIJLAGEN p 14

Nadere informatie

Nieuwsbrief stadsdeelgroepen. 19 september 2011 Nummer 20. In dit nummer: Van de redactie. pagina

Nieuwsbrief stadsdeelgroepen. 19 september 2011 Nummer 20. In dit nummer: Van de redactie. pagina 19 septembe 2011 Numme 20 Nieuwsbief stadsdeelgoepen In dit numme: Les in een Onbepekt Bijlmepak Zeilen op de Sloteplas Winkeltoegankelijkheid Spaandammestaat wodt vebeted Taallessen voo mensen met een

Nadere informatie

Deloitte. :t rft. t 7 il. :il. ! il il il il il fl il il il il il il il il. il il il il. :fl. Ër Fr

Deloitte. :t rft. t 7 il. :il. ! il il il il il fl il il il il il il il il. il il il il. :fl. Ër Fr ! t 7 : :t ft : it F Ë F Fn hn, OENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGSCH RECHT Kapitaalvehoging doo inbeng in natua pe 5 septembe 2008 Veslag van de commissais Delo tte Bedifsevisoen / Rev seus d'entep ses BV

Nadere informatie

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA88 Flash Euobaomete 69 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Dives fo Gowth) County Questionnaie Belgium (Flemish) A Flashnumme FL9A B land FL9B C Numme van het inteview FL9C NACE

Nadere informatie

INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE

INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE decembe 2014 Ovezicht expets, 26 januai 2015 INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE Naam bedijf Installatiebedijf Bouman Geneatostaat 9, 3903 HL Veenendaal 0318-51 00 01 info@boumaninstallatie.nl www.boumaninstallatie.nl

Nadere informatie

Milieu-effectrapport voorde Reststoffenbewerkingsinstallatie te Delfzijl. Opgesteld door: Tebodin Consultants & Engineers te Hengelo (Ov)

Milieu-effectrapport voorde Reststoffenbewerkingsinstallatie te Delfzijl. Opgesteld door: Tebodin Consultants & Engineers te Hengelo (Ov) Milieu-effectappot voode Reststoffenbewekingsinstallatie te Delfzijl Opgesteld doo: Tebodin Consultants & Enginees te Hengelo (Ov) in opdacht van de Nedelandse Aadolie Maatschappij B.v. Nedelandse Aadolie

Nadere informatie

Kun je me de kortste weg vertellen?

Kun je me de kortste weg vertellen? Kun je me de kotste weg vetellen? Inhoudsopgave 1 Gafen 2 1.1 Wat is een gaaf?........................... 2 1.2 Opgaven................................ 4 2 Kotste bomen 6 2.1 Het 'Geedy' lgoitme.......................

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rappot I.00..00.R00 SAB/ao basisschool Nieuwstaat Deumel Aoestisch ondezoe Status: CONCEPT Adviseus voo bouw, industie, veee, milieu en softwae info@dgm.nl www.dgm.nl Van Pallandtstaat -, Postbus NL-00

Nadere informatie

Geachte College en Raadsleden,

Geachte College en Raadsleden, Van: Vezonden: Aan: CC: Ondewep: Bijlagen: Adie Zuuendonk - Poelgeest maandag 5 septembe 201114:23 DIV_helpdesk Joien Kape FW: Plannen Oudeen vevoesdienst Vevoesdienst Spaamestadzog.docx Div gaag deze

Nadere informatie

Q l = 22ste Vlaamse Fysica Olympiade. R s. ρ water = 1, kg/m 3 ( ϑ = 4 C ) Eerste ronde - 22ste Vlaamse Fysica Olympiade 1

Q l = 22ste Vlaamse Fysica Olympiade. R s. ρ water = 1, kg/m 3 ( ϑ = 4 C ) Eerste ronde - 22ste Vlaamse Fysica Olympiade 1 Eeste onde - ste Vlaamse Fysica Olympiade 1 1 ste Vlaamse Fysica Olympiade Eeste onde 1. De eeste onde van deze Vlaamse Fysica Olympiade bestaat uit 5 vagen met vie mogelijke antwooden. E is telkens één

Nadere informatie

08.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Natuur en cultuur, hand in hand Assent, zondag 19 augustus. in dit nummer

08.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Natuur en cultuur, hand in hand Assent, zondag 19 augustus. in dit nummer 08.2012 landschapskant Nood-Hageland Natuu en cultuu, hand in hand Assent, zondag 19 augustus in dit numme Natuu en cultuu, hand in hand! p2 De jages van Walenbos in de bes voo de vleemuis p4 Hoogstamboomgaaden

Nadere informatie

Risk & asset management

Risk & asset management Hét onafhankelijke en vakinhoudelijke semina voo de pensioenpofessional Risk & asset management Hoo hoe Hoo DNB hoe gaat DNB gaat toezien toezien op uw op uw beleggings- beleggingsbeleid beleid onde een

Nadere informatie

huren in afrikaanderwijk. The nieuwste wijk in Town. nieuwzuid.nl 97 appartementen, maisonnettes en woon-werkwoningen

huren in afrikaanderwijk. The nieuwste wijk in Town. nieuwzuid.nl 97 appartementen, maisonnettes en woon-werkwoningen huen in nieuwzuid.nl zuidespoo 97 appatementen, maisonnettes en woon-wekwoningen afikaandewijk. The nieuwste wijk in Town. huen in zuidespoo Zuidespoo, 97 appatementen, maisonnettes en woon-wekwoningen

Nadere informatie

Afleiding Kepler s eerste wet, op basis van Newton s wetten

Afleiding Kepler s eerste wet, op basis van Newton s wetten Keple s eeste wet Afleiding Keple s eeste wet, op basis van Newton s wetten 1 Inleiding Johannes Keple leefde van 1571 tot 1630 en was een Duitse wiskundige. Afwijkend van wat tot die tijd gedacht wed,

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur Eamen VW 07 tijdvak maandag 5 mei.0-6.0 uu wiskunde B (pilot) Dit eamen bestaat uit 5 vagen. Voo dit eamen zijn maimaal 7 punten te behalen. Voo elk vaagnumme staat hoeveel punten met een goed antwood

Nadere informatie

Bluetooth Keyboard. for Volks-Tablet (VT10416-2) and SurfTab xiron 10.1 3G (ST10416-2) GEBRUIKSAANWIJZING

Bluetooth Keyboard. for Volks-Tablet (VT10416-2) and SurfTab xiron 10.1 3G (ST10416-2) GEBRUIKSAANWIJZING NL Bluetooth Keyboad fo Volks-Tablet (VT10416-2) and SufTab xion 10.1 3G (ST10416-2) GEBRUIKSAANWIJZING We wensen u veel plezie met het TekSto Bluetooth Keyboad. Neem de volgende paagafen aandachtig doo

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping Amstedam Nieuw-West D. H. Colijnstaat 610 3-kameappatement op de tiende en elfde vedieping Netto huupijs 820 Pe maand Luxe badkame en keuken Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

I n formatiebroch u re. Als u de huur wilt opzeggen

I n formatiebroch u re. Als u de huur wilt opzeggen I n fomatieboch u e Als u de huu wilt opzeggen Deze bochue bevat infomatie ove de pocedue ondom de huuopzegging. In deze bochue vindt u een beknopte weegave van de bepalingen uit de Algemene huuvoowaaden,

Nadere informatie

WOLFF A Brand of UFLOOR Systems

WOLFF A Brand of UFLOOR Systems WOLFF A Band of UFLOOR Systems Handleiding Nedelands DURO-STRIPPER At. n. 013347 NEDERLANDS Lees deze handleiding zogvuldig doo voodat u het appaaat gaat gebuiken. Bewaa de handleiding om deze zonodig

Nadere informatie

v v I I I 10 P I 316, 10

v v I I I 10 P I 316, 10 GELUDSSNELHED Het bijkt dat de gemiddede kinetische enegie van de moecuen evenedig is met de absoute tempeatuu. De sneheid van de moecuen van een gas is evenedig met de vootpantingssneheid van geuid. eeken

Nadere informatie

05.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Opening. wandelnetwerk Hagelandse Heuvels. Kasteel van Horst zondag 17 juni.

05.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Opening. wandelnetwerk Hagelandse Heuvels. Kasteel van Horst zondag 17 juni. 05.2012 landschapskant Nood-Hageland Opening wandelnetwek Hagelandse Heuvels Kasteel van Host zondag 17 juni in dit numme Opening Wandelnetwek Hagelandse Heuvels p2 Boedeij De Babande, patne voo goenwek

Nadere informatie

3 De wetten van Newton

3 De wetten van Newton 3 De wetten an Newton I Cultuuhistoische achtegond De Giek Aistoteles (384.Ch.-3.Ch.) wodt beschouwd als een an de inloedijkste klassieke filosofen in de westese taditie. Zijn opattingen hebben eeuwenlang

Nadere informatie

- > e en uitgave van de. Studiegroep voor Postmechanisatie. Nummer127 december 1999. Il 11 1 1 NEDERLAND. 1111 Il. 1 1 Il. Inhoud:

- > e en uitgave van de. Studiegroep voor Postmechanisatie. Nummer127 december 1999. Il 11 1 1 NEDERLAND. 1111 Il. 1 1 Il. Inhoud: 1111 1 1 Il 1111 Il Il 11 1 1 NEDERLAND e en uitgave van de Studiegoep voo Postmechanisatie Aangesloten bij de Nedelandse Bond van Filatelisten-Veenigingen. Numme127 decembe 1999 Inhoud: - 0 - > 1 1. Veenigingsnieuws.

Nadere informatie

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten Kestaanbieding voo Mamut klanten Optimalisee uw winstgevendheid in deze spannende tijden! Kennis een veilige investeing tot 46% Bestel nu en bespaa tot 46% op cusussen voo 2009 Lees mee op pagina 4 Gebuik

Nadere informatie

Beantwoord de vragen bij Verkennen. Denk aan de goniometrische verhoudingen sinus en cosinus!

Beantwoord de vragen bij Verkennen. Denk aan de goniometrische verhoudingen sinus en cosinus! 1 Vectoen in 2D Vekennen www.math4all.nl MAThADORE-basic HAVO/VWO 4/5/6 VWO wi-d Vectomeetkunde Vectoen in 2D Inleiding Vekennen Beantwood de vagen bij Vekennen. Denk aan de goniometische vehoudingen sinus

Nadere informatie

BioBased Business Cases

BioBased Business Cases Ontmoet de gehele biobased keten en gijp uw kans voo slimme samenwekingen BioBased Business Cases Hoo hoe u maximale winstgevendheid haalt uit de BioBased Economy Met paktijkcases van: Cosun SABIC Synba

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36 Rappot V.2011.0262.00.R001 Centumgebied Limmel/Nazaeth, Maasticht Akoestisch- en luchttechnisch ondezoek Status: DEFINITIEF Adviseus voo bouw, industie, vekee, milieu en softwae info@dgm.nl www.dgm.nl

Nadere informatie

Het Rotterdamse Sportbeleid. Martine Berkhof Beleidsadviseur Sport en Recreatie, gemeente Rotterdam

Het Rotterdamse Sportbeleid. Martine Berkhof Beleidsadviseur Sport en Recreatie, gemeente Rotterdam Het Rottedamse Spotbeleid Matine Bekhof Beleidsadviseu Spot en Receatie, gemeente Rottedam De Rottedamse Spotpaadox Rottedam is dé spotstad van Nedeland, maa bewones bewegen nog te weinig. Daaom: Collegetaget:

Nadere informatie

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen Ondezoek naa de ecologische achteuitgang en het hestel van Zuid- Limbugse hellingschaallandcomplexen Diectie Kennis en Innovatie, augustus 009 009 Diectie Kennis en Innovatie, Ministeie van Landbouw, Natuu

Nadere informatie

HOEKCONTACT KOGELLAGERS

HOEKCONTACT KOGELLAGERS HOEKCONTACT KOGELLAGERS Hoekcontact kogellages Eén-ijige hoekcontact kogellages Hoekcontact kogellages zijn geschikt voo toepassingen waa een hoge nauwkeuigheid en een hoog toeental is veeist. Dit type

Nadere informatie

Beleidskaders en beleidsacties in het sociale domein 2010

Beleidskaders en beleidsacties in het sociale domein 2010 Jaaschijf 2010 Sociaal Domein Beleidskades en beleidsacties in het sociale domein 2010 Integaal De woonmogelijkheden, het niveau van de sociale en cultuele voozieningen en het poldelandschap, bepalen de

Nadere informatie

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013 B en W - advies Potefeuillehoude Afdeling Advies van Datum advies Bestandsnaam Advies O.R. In oveleg met afdeling(en) Actief infomeen aad Actief infomeen wijkcontactambtenaa Advies: Aangehouden d.d. Beslissing

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Bussel, 11.3.2015 COM(2015) 117 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD doo de lidstaten op gond van Veodening (EG) n. 1371/2007 beteffende de echten en

Nadere informatie

MUZIEK INHOUDSTAFEL. beknopte studiegids. Geduld wordt altijd beloond Pepijn Heirman. voor alle info: info@samwdlier.net

MUZIEK INHOUDSTAFEL. beknopte studiegids. Geduld wordt altijd beloond Pepijn Heirman. voor alle info: info@samwdlier.net voo alle info: info@samwdlie.net beknopte studiegids MUZIEK Stedelijke Academie voo Muziek, Wood en Dans Gasthuisvest 50, 2500 Lie - Tel. (03)480 45 79 e-mail: samwd@lie.be - www.samw filialen in Belaa,

Nadere informatie

TOURING STELT EEN REISVERZEKERING VOOR DIE SPECIAAL ONTWIKKELD WERD VOOR TOUR OPERATORS Een klein overzicht van alle voordelen:

TOURING STELT EEN REISVERZEKERING VOOR DIE SPECIAAL ONTWIKKELD WERD VOOR TOUR OPERATORS Een klein overzicht van alle voordelen: TOURING STELT EEN REISVERZEKERING VOOR DIE SPECIAAL ONTWIKKELD WERD VOOR TOUR OPERATORS Een klein ovezicht van alle voodelen: Fomule Euopa en Fomule Weeld Onbepekte medische kosten in het buitenland en

Nadere informatie

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4 Te info Deze toets geeft je een idee van je kennis ove de begippen uit de tabel hieonde. Dit zijn de voonaamste begippen die in de leeplannen van het middelbaa ondewijs aan bod komen. Je mag de vagen oplossen

Nadere informatie

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder Uitwekingen bij de opgaven van De Ste van de dag gaat op en onde Statopgave Google Maps geeft bijvoobeeld 52.382306, 6.644897. Mocht je niet bekend zijn met de begippen Noodebeedte en Oostelengte, zoek

Nadere informatie

05.2015. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Domein Bosquet zondag 31 mei. gratis. in dit nummer

05.2015. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Domein Bosquet zondag 31 mei. gratis. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Dag van het Pak Domein Bosquet zondag 31 mei gatis 05.2015 in dit numme Dag van het Pak p2 Steenuil in boeennatuu p4 Een nieuwe thuis in Huize Hageland p6 Bestuiving in Holsbeekse

Nadere informatie

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen Ondezoek naa de ecologische achteuitgang en het hestel van Zuid- Limbugse hellingschaallandcomplexen Diectie Kennis en Innovatie, augustus 009 009 Diectie Kennis en Innovatie, Ministeie van Landbouw, Natuu

Nadere informatie

Onderzoek naar het effect van actief randenbeheer op akker- en weidevogels in West-Brabant

Onderzoek naar het effect van actief randenbeheer op akker- en weidevogels in West-Brabant Ondezoek naa het effect van actief andenbehee op akke- en weidevogels in West-Babant Opdachtgeve: povincie Nood-Babant Novembe 2007 Antonie van Diemenstaat 20 5018 CW Tilbug 013-5802237 Eac@home.nl Pagina

Nadere informatie

Documentnaam: Functioneel Ontwerp Datum: Samenstelling: Bas, Chris & Teun Team Bas / Teun / Chris Versie: 1.2

Documentnaam: Functioneel Ontwerp Datum: Samenstelling: Bas, Chris & Teun Team Bas / Teun / Chris Versie: 1.2 Documentnaam: Functioneel Ontwep Datum: 05-10-2011 Samenstelling: Bas, Chis & Teun Team Bas / Teun / Chis Vesie: 1.2 FUNCTIONEEL ONTWERP INHOUD Ontweplen van seves... 2 Topologie... 2 Routeings ontwep...

Nadere informatie

08.2014. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Leven aan het water! Gratis poelencursus zaterdag 20/9. in dit nummer

08.2014. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Leven aan het water! Gratis poelencursus zaterdag 20/9. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland gatis Leven aan het wate! Gatis poelencusus zatedag 20/9 08.2014 in dit numme Opening van de hestelde loopgaven van Weeldoolog I p2 Fuitkwekes helpen de bij en omgekeed p4

Nadere informatie

Nr. juni 20. 100-jar

Nr. juni 20. 100-jar g a l s e v t o o G het N. 85 13 juni 20 5 n eavonde i t a m o Inf den oowaa v u u h alg. 7 ties voo a t i c i l e F ige 100-ja 9 es de boul u e j e ek el Wisselb ogkasp o H a a in toenoo COLUMN Kwaliteit

Nadere informatie

08.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Nacht van de Vleermuis Diest, vrijdag 23 augustus Kom ook! in dit nummer

08.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Nacht van de Vleermuis Diest, vrijdag 23 augustus Kom ook! in dit nummer landschapskant Nood-Hageland gatis 08.2013 Nacht van de Vleemuis Diest, vijdag 23 augustus Kom ook! in dit numme Nacht van de Vleemuis met leuke pijsjes! p2 Beedsmoelen in Begijnendijkse poelen p4 Biodivesiteit

Nadere informatie

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw Hadmetalen stiftfezen voo uw gebuik speciaal in gieteijen, weven en in de staalbouw Hoogendementsvetandingen, -S Innovatieve hoogendementsvetandingen met exteme schokbestendigheid Zee obuuste, kachtige

Nadere informatie

t p E Van de redactie Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras De lente is begonnen!

t p E Van de redactie Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras De lente is begonnen! 1 mei Uiteste inschijfdatum Studieeis Sacandinavië 2 mei Ovekoepelend Studenten Oveleg BMT 4 mei Dodenhedenking 5 mei Bevijdingsdag, TU/e gesloten Agenda 11 mei Dondedagboel 18 mei Dondedagboel 25 mei

Nadere informatie

GROENLICHT. De mars tegen Monsanto en TTIP. Orgaan van GroenLinks Zwolle. Zomer 2015

GROENLICHT. De mars tegen Monsanto en TTIP. Orgaan van GroenLinks Zwolle. Zomer 2015 Ogaan van GoenLinks Zwolle GROENLICHT Zome 2015 De s tegen Monsanto en TTIP Linke Soep: Ove de gevaen van Gentech en wát!? Senato Ruad Ganzevoot bezoek bij GoenLinks Zwolle Gezocht: Nieuwe hoofdedacteu

Nadere informatie

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN ( Vastgesteld doo de aad van de gemeente Teneuzen bij beslult van, voozitte I giffie D D Mldde1bug KJevesk~seweg 49 PostbUtl29 4330 M IlIefoon:.31 118853737 lax: +31

Nadere informatie

ZESENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 4 - januari-februari 2013

ZESENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 4 - januari-februari 2013 Veschijnt tweemaandelijks fgiftekantoo : 2840 Rumst 1 P 802144 ve. uitg.. uelens, Hollebeekstaat 31, 2840 Rumst 30977 2840 RUMST P.. elgië-elgique n i e u w s b u l l e t i n ZESENVEERTIGSTE JRGNG Numme

Nadere informatie