Uitvoeringsprogramma Vastgesteld door benw op 30 mei 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006"

Transcriptie

1 Uitvoeingspogamma Vastgesteld doo benw op 30 mei

2 Ovezicht Uitvoeingspogamma 2006 t/m 2010 Poga Pote Afdemma houde 1.1 MB DIV Bestuusstijl Wij zullen ons inspannen om op heldee wijze veantwooding af te leggen ove het uitgevoede beleid. Wij zullen ons, naast de geëigende momenten ( bij de begoting, jaaekening en zomenota) die kee pe jaa met betekking tot de vootgang van majeue pojecten en belangijke beleidszaken, tussentijds veantwooden aan de hand van bestuusappotages. Daanaast wodt het uitvoeingspogamma van het pogammaakkood jaalijks geactualiseed aan de aad voogelegd. In alle nota s wodt een communicatiepaagaaf opgenomen. 1.1 MB BV Heintoduceen van bijeenkomsten voo nieuwe inwones Gedacht wodt aan een jaalijks multicultueel hapjesbuffet (doo de nieuwe inwones zelf te beeiden) in de hal van het gemeentekantoo (de gemeente biedt koffie, thee, bie et cetea aan). De gemeente daagt zog voo een infomakt (beschikbaa), ondesteund doo de aanwezigheid van college en MT. Kosten kunnen binnen bestaande budgetten woden opgevangen. De inhoudelijke veantwooding aan de aad wodt hiemee gestalte gegeven. Bijkomend effect is dat de aad zijn contoleende ol bete kan vevullen. De communicatie met de buges wodt vebeted. De buge en de politiek komen dichte bij elkaa te staan. De nieuwe inwones kennis laten maken met het gemeentebestuu, het management en de gemeente. Betokkenheid bugegemeente bevodeen. 1.2 HK BV Taject Manden Maken II Hoewel de egionale discussie ove dit ondewep nog moet staten gaan wij evan uit dat het investeingsvolume van Manden maken II fos zal zijn. Dit impliceet dat vanaf 2008 in onze meejaenbegoting ten behoeve van een jaalijkse stoting in het sfonds Dechtsteden ekening gehouden moet woden met een P.M. post. Gemeenten moeten e bovendien ekening mee houden dat bij de uitvoeing van gootschalige pojecten vaak gemeentelijke cofinancieing wodt veondesteld voo bijkomende kosten die pimai een plaatselijk belang dienen.bv. APGR, Plaatje (investeingsbudget) en Station Baanhoekwest. Gote Sliedechtse pojecten die tevens een egionaal belang dienen kunnen woden geealiseed. P.M. P.M. P.M. 1.2 HK BV Regionale Samenweking Een voldoende basispakket aan 2

3 Poga Pote Afdemma houde Wij zullen ons in de komende aadspeiode inzetten voo het handhaven van een zo goot mogelijke lokale egie ove vaagstukken die een pimai lokale eikwijdte hebben. Hiebij is onze inzet e onvoowaadelijk op geicht dat onze gemeenteaad lokale zeggenschap moet behouden ove zaken die lokaal geegeld kunnen woden. Vedee samenweking/ovedacht van taken dan de SSCD, ISD en op het gebied van de (omgevings)vegunning wodt niet nagesteefd. 1.2 RV BV Regionale Samenweking/SSCD Bij een beoodeling van een eventuele gemeentelijke deelname aan een op te ichten SSDC zullen wij evoo waken dat de eventuele ovedacht van mensen, taken en bevoegdheden naa een SSCD niet leidt tot zodanige desintegatieeffecten dat de stabiliteit én toekomstbestendigheid van de achteblijvende oganisatie op fundamentele wijze wodt ondegaven. Tevens achten wij het belangijk, dat bij eventueel vetek van medewekes naa een andee locatie vanaf het begin compenseende maategelen getoffen woden om leegstand van ons huidige kantoogebouw te vookomen. Tot slot hechten wij belang aan het handhaven van plaatselijke loketfunctie, waabij vanuit een goed geoganiseed fontoffice de in Sliedecht gebuikelijke dienstvelening minimaal op het bestaande kwaliteitsniveau wodt gecontinueed 1.2 MB BV Regionale Samenweking/Alblassewaad Vijfheeenlanden Wij willen onze waanemesstatus in de bestuuscommissie Alblassewaad en Vijfheeenlanden continueen. Hiebij sluiten wij in incidentele gevallen de ontwikkeling en uitvoeing van gezamenlijke samenwekingspojecten met gemeenten uit deze egio niet uit. 1.3 MB BV Pomotie Sliedecht Dit omvat nu ook ontwikkeling op economisch gebied: o.a. bancheing Kekbuut (inclusief het gezellige te maken te bevodeing van het eceatief winkelen), optuigen centummanagement, pakmanagement, beveiliging etc. Een investeing van , in 2006/ RV BV Uitbeiden aanbod digitale dienstvelening Sliedecht paticipeet in de egionale samenweking voo wat beteft de ontwikkeling van een gezamenlijk Eloket voo de Dechtsteden 3 voozieningen dat lokaal wodt aangebonden en voo de aad de mogelijkheid om eigen beleid te maken. Een kwaliteitsslag in de dienstvelening een de buge en een gewaabogde continuïteit. Het basispakket aan voozieningen blijft lokaal aangeboden. Het ealiseing van een aanzienlijke bespaing op de uitvoeingskosten. Volgen ontwikkelingen in de egio AenV en het in vookomende gevallen samenweken op pojectbasis. Het welslagen van een ondenemeslobby om in de toekomst tot centum en pakmanagement te komen. Een gezamenlijk Eloket met de andee Dechtstedengemeenten. Vehogen van de kwaliteit van dienstvelening (mee

4 Poga Pote Afdemma houde gemeenten 1.3 MB BV Baggefestival Het 10 e Baggefestival in 2008 wodt intenationale Wateconfeentie. Opschalen van een lokaal evenement met nationale aantekkingskacht t.b.v. het pofileen van Sliedecht (vestigingsfactoen). Een investeing van , in MB BV Jumelage Ondehoud van lopende pogamma s plus enige speeluimte voo gemeentelijk initiatief. 1.4 MB BV Wijkgeicht weken Uitgaande van het pogammaakkood zal e een globale inventaisatie woden gemaakt van de na te steven doelstellingen en de uiteindelijk te beeiken esultaten. Via een pojectmatige aanpak zullen beleidsdoelstellingen uitgewekt moeten woden in een goot aantal opeationele doelen op het gebied van: oganisatie, communicatie en bestuusinstumenten. 1.4 MB BV Wijkgeicht weken Nade ondezoek is nodig om in Sliedecht na te gaan de mogelijkheden tot vesteking van de sociale cohesie en of e behoefte bestaat aan een vom van wijkopouw(wek)/ samenlevingsopbouw. voo minde). Vesteking van Sliedechts positie als bakemat van baggeindustie op intenationaal niveau. Tevens pofileing van de abeidsmakt. Uitbouw van de betekkingen en ondesteunen van maatschappelijk elevante pojecten.. Bevestiging van Wijkgeicht Weken als instument van het openbaa bestuu. Vegoting van betokkenheid en paticipatie van de buge bij zijn diecte woon en leefomgeving. Vesteking van de civil society

5 Poga Pote Afdemma houde Omschijving activiteit: Beoogd effect/pestatie: 2 MB BV Nota handhaving Vaststellen nota en de uitweking van de nota op de divese beleidsteeinen Inhuen BOA s: Inhuu van Buiten Gewoon Opspoings Ambtenaen (BOA) is noodzakelijk omdat e een tekot is Contole en toezicht op de leefbaaheid aan capaciteit. Hievoo is jaalijks een budget noodzakelijk met als doel: schoon, heel en veilig. van , MB BV Veiligheidsplan (integale veiligheidsnota) Veiligheid wodt integaal benaded: Jaaveslag/jaaoveleg: Vanaf 2007 zal jaalijks woden voozien in een oveleg tussen de veiligheidspatnes en een veslag waain de vodeingen op het gebied van integale veiligheidszog woden bescheven en geëvalueed. Suswachtes: De huidige egeling met betekking tot suswachtes zal een stuctueel kaakte kijgen. De kosten woden geaamd op , pe jaa. Vandalismebestijding: Het bestaande plan van aanpak in veband met ovelast en vandalisme wodt uitgevoed en vede uitgebouwd. In het plan van aanpak wed eeds vewezen naa de mogelijkheden van cameatoezicht in de openbae uimte. Om de openbae ode bij calamiteiten te handhaven is vanaf 2007 een stuctueel budget van , noodzakelijk. Ten tweede zal in 2006 een maatschappelijke discussie woden gestat ove het ondewep ovelast en vandalisme. De eenmalige kosten in 2006 bedagen hievan 2.000,. Dugsbeleid: E zal ondezoek woden gedaan naa de lokale makt. Uit dit ondezoek moet blijken of voo Sliedecht een 1 of een 0 optie haalbaa is. De juidische aspecten zullen bij de uitkomsten ook woden betokken. In veband met het ondezoek is de kostenpognose: een eenmalig budget van , in Evaluatie en vootgang van de integale veiligheidszog en contole en beleidsbepaling aad. Vegoten van de veiligheid en leefbaaheid ondom het uitgaansleven in Sliedecht. Het vemindeen van de 331 aangiften die in het jaa 2005 weden gedaan van vandalisme. Ondezoek als voobeeiding van een coffeeshopbeleid alsmede een uitspaak ove een 1 of een 0 optie MB BV Campagne fietsendiefstallen: In 2005 is een poef gehouden met een campagne in veband met de fietsendiefstallen. Deze campagne alsmede de daaaan gekoppelde gaveeactie was een goot succes. Vanaf Voolichten van publiek, alsmede het vemindeen van de 187 aangiften van fietsendiefstallen die in het jaa 2005 weden gedaan

6 Poga Pote Afdemma houde Omschijving activiteit: Beoogd effect/pestatie: zal deze campagne stuctueel woden vootgezet. Hievoo is vanaf 2006 een stuctueel budget noodzakelijk van 2.500,. Actie auto op slot buit euit : Op de divese pakeeplaatsen kan het publiek e doo middel van beboding op woden gewezen om geen waadevolle bezittingen in auto s achte te laten. Hievoo is in 2006 een eenmalig budget noodzakelijk van 2.500,. Handhavingsaangement MewedeLingelijn: Sinds 2002 wodt inzet geleved om de veiligheid op en ondom het NS station te vegoten. Eind 2004 is deze inzet uitgemond in de ondetekening van een handhavingsaangement dat de inzet op het gebied van veiligheid op en ondom het NS station voo de komende jaen moet gaandeen.voo het uitvoeen van dit handhavingsaangement is vanaf 2007 stuctueel een bedag van 7.500, noodzakelijk. Op dit moment wodt eaan gewekt om op de gehele MewedeLingelijn cameatoezicht te ealiseen. Deelname van de gemeente Sliedecht aan dit initiatief is op dit moment in ondezoek. Stuctuuvisie extene veiligheid: De openbae uimte kent gote objecten waaop de uimtelijke ontwikkeling moet woden afgestemd (bijvoobeeld de Betuwelijn). Om dit ovezicht te kijgen en de isico s vast te leggen, vedient het aanbeveling om eest een stuctuuvisie vast te stellen. De kosten van een stuctuuvisie woden vooalsnog PM geaamd. Voolichten van publiek, alsmede het vemindeen van de 102 aangiften van auto inbaken die in het jaa 2005 weden gedaan. Het vegoten van de veiligheid en het laag houden van de ciminaliteit op en ondom het NS station in Sliedecht. Realiseen cameatoezicht bij het station met als effect het vegoten van de veiligheid. Het in kaat bengen van de veiligheidscontouen voo de uimtelijke ontwikkeling Onbeken d PM PM PM PM PM 2 MB BV Fomatie afdeling BV Handhaving: Uitweking van het coödinatoschap van gemeentebede handhaving doo de afdeling BV, zoals aangekondigd in de begoting Hievoo is een uitbeiding van de pesoneelsfomatie noodzakelijk. De stuctuele kosten bedagen , vanaf Veiligheidsbeleid: Het continueen van bestaand beleid, maa het vetalen evan in stuctuen en stevige integale maategelen.hievoo is een uitbeiding van de pesoneelsfomatie noodzakelijk. De stuctuele kosten 6 Oganiseen van doo de ijksoveheid opgelegde gemeentebede handhaving. Het effectueen van vastgesteld lokaal veiligheidsbeleid

7 Poga Pote Afdemma houde Omschijving activiteit: Beoogd effect/pestatie: bedagen , vanaf MB BV Veiligheidsegio/ampenbestijding In de egio uidholland uid zullen wij ons inzetten voo het vede uitbouwen van de Veiligheidsegio, waabij een adequate oganisatie van de ampen en cisisbeheesing voo ons college een belangijk aandachtspunt is. Tevens zullen wij bevodeen dat binnen het plaatselijke bandweekops uime ontplooiingsmogelijkheden aan de vijwilliges aangeboden te woden MB BV Sliedecht in Balans In de begotingsaad van 9 novembe 2005 is een budget 2006 beschikbaa gesteld voo het poject Sliedecht in Balans: een bedag van Voo dit budget geldt dat dit een incidenteel bedag is dat wodt gedekt uit de ABR. Thans wodt deze zaak opgevoed als stuctueel bedag. Confom het gestelde in het pogammaakkood wodt een actieplan/plan van aanpak ontwikkeld Ontwikkelen van bandweediensten op integemeentelijk en egionaal niveau en of het in standhouden van het vijwilligeskops. De bestijding van veloedeing en mentaliteit doo sociale cohesie te bevodeen Po ga mm a Pot e feuil lehoud e Afde ling 3.1 JL WE Jeugdbeleid in het kade van de nota Jeugd (In)begepen 7 Bevodeen dat instellingen een samenhangend aanbod ealiseen dat Onvemijdelij k

8 Po ga mm a Pot e feuil lehoud e Afde ling * inzetten op peventieve activiteiten met betekking tot veiligheid en gezondheid * het bede toegankelijk maken van het jongeenwek binnen Sliedecht * integaal opzetten van beleid, en motiveen van samenweking * peventief opteden adequaat en hekenbaa is voo oudes en jeugd Onvemijdelij k 3.2 JL WE 3.2 JL WE 3.2 JL WE 3.2 HK WE 3.2 HK WE Voolichting en peventie: veslavingspeventie Voolichting doo scholen met als doel De scholen hebben in 2006 ingestemd met deelname aan het doo veslaving te vookomen. Bouman GG gefomuleede pogamma waain leekachten woden opgeleid doo een deskundige. In 2007 zal evaluatie plaatsvinden. In het eeste kwataal van 2007 wodt in het kade van het poject de veilige school deelname aan het pogamma van de GGD ond ovegewicht en obesitas bezien. Lokaal gezondheidsbeleid voo Sliedecht In 2006 en begin 2007 zullen de voobeeidingen voo het nieuwe gezondheidsbeleid woden getoffen. Het beteft hie een wettelijke taak in het kade van de Wet Collectieve Peventie Volksgezondheid (WCPV). Veweking van de gezondheidsenquête in een monito vindt thans plaats en appotage wodt in juni vewacht. Op 1 juli 2007 zal het nieuwe gezondheidsbeleid van kacht zijn. Gezondheidseffectappotage (GES) Voobeeidingen woden getoffen voo uitvoeing van een gemeentebede GES. De GES zal onde mee woden benut in het kade van het gemeentelijke gezondheidsbeleid en bij invulling van nieuwe plannen. E moet nog een potocol woden vastgesteld op welke wijze binnen de gemeente het instument GES bij nieuwe plannen wodt gehanteed. De GES zal eind 2006 in het Lokaal gezondheidsbeleid woden meegewogen en het potocol zal in de uitgangspunten woden meegenomen. Schoolmaatschappelijk wek Binnen het schoolmaatschappelijke wek woden binnen het bestaande beleid naast cuatieve zog peventie activiteiten te hand genomen. Op dit moment zijn e geen plannen tot exta intensiveing met inzet van exta middelen. Leeplicht/schoolvezuim De handhaving van leelicht en het tegengaan van schoolvezuim als vemeld in het pogammaakkood is speepunt van aandacht en 8 Opzetten lokaal gezondheidsbeleid met als doel de gezondheid te bevodeen. Ondesteuning voo het opstellen van het gezondheidsbeleid met als doel de gezondheid te bevodeen.. Handhaven huidige niveau. Teugdingen schoolvezuim en leelingen motiveen tot het vekijgen van een statkwalificatie. (havo mbo

9 Po ga mm a Pot e feuil lehoud e Afde ling 3.3 HK WE 3.3. HK WE 3.3. HK WE 3.3. HK WE 3.3. HK WE 3.3 HK WE ontwikkeling van het Regionaal Bueau Leeplicht in Dodecht waain Sliedecht paticipeet. Fusie Roald Dahlschool De Roald Dahlschool is onde de opheffingsnom teecht gekomen en kan niet als zelfstandige school voobestaan. Te behoud van de locatie en het ondewijs in de Westwijk dient voo 1 augustus 2006 de school te fuseen met een van de twee andee scholen voo openbaa basisondewijs.(b&w besluit d.d. 28 feb. 2006) Invoeing Lumpsum bekostiging Invoeing Lumpsum bekostiging voo het basisondewijs is met ingang van het schooljaa 2006/2007 een feit. De wekzaamheden voo de implementatie zijn gestat. Naast de stat van de lumpsum financieing pe aug beteft de invoeing hievan een meejaig poces waabij de lumpsum financieing vede uitgebouwd wodt naa vom en inhoud. Ondewijsbegeleiding Pe 1 aug wodt de Wet ondewijsbegeleiding gewijzigd. Vanaf deze datum gaat de ijksbijdage van het ministeie van O,C&W echtsteeks naa de schoolbestuen. De handhaving van de gemeentelijke bijdage (= 60% van de ijksbijdage) was al expliciet opgenomen in het aadspogamma Het bestaande beleid wodt vevolgd. Invoeing Wet Medezeggenschap Scholen Deze Wet vevangt dan de Wet Medezeggenschap Ondewijs (WMO). Ten gevolge van deze vooziene nieuwe wetgeving dient in 2006 met de (Gemeenschappelijke) medezeggenschapsaden een nieuw eglement te woden voobeeid. Voo en naschoolse opvang Invoeing esultaatveplichting voo scholen voo het bieden van voo en naschoolse opvang. De vewachting is dat e eestens een inspanningsveplichting voo de scholen komt voo het egelen van de opvang pe Na 4 jaa kan dan een esultaatveplichting in de ondewijswet woden opgenomen. Deze beleidsvoonemens omspannen de aadspeiode ogplicht in het ondewijs De Rijksoveheid wil pe 2010 een ogplicht in het ondewijs 9 niveau) Behoud locatie en openbaa ondewijs in de Westwijk. Implementatie nieuw bekostigingssysteem. Handhaving gemeentelijke bijdage voo lokaal ondewijsbeleid. (ondewijsbegeleiding) Update medezeggenschap oudes bij openbaa ondewijs. Ceëen opvang kindeen op schooldagen van 7.30 uu tot uu. Onvemijdelij k Invoeing zogplicht pe 2010

10 Po ga mm a Pot e feuil lehoud e Afde ling 3.3. HK WE 3.3. HK WE 3.3. HK WE 3.3 JL WE 3.3. JL WE invoeen. In het Samenwekingsveband Pimai Ondewijs uid Holland uid (Wee samen naa School), waain Sliedecht paticipeet, is het oveleg gestat op welke wijze de zogplicht pe 2010 al dan niet in samenwekingsveband gestalte wodt gegeven. Leelingvevoe In het kade van Voming en scholing zal het bestaande beleid t.a.v. een adequaat leelingvevoe woden vootgezet. Een ecente Euopese aanbesteding heeft geesulteed in een nieuw (gunstig) contact met een looptijd t/m Hiena bestaat e de mogelijkheid de oveeenkomst te velengen met twee jaa. Vezelfstandiging openbaa basisondewijs In 2006 zal met betokkenen in het ondewijsveld woden bezien of tot een vom van vezelfstandiging van het openbaa ondewijs valt te komen en wie daabij de eventuele patnes zijn. Gelet op de wettelijke mogelijkheden tot het velenen van een (zo goot mogelijke) buidschat dient een (vemogensechtelijke)vezelfstandiging voo te zijn geealiseed. Voo extene poject en advieskosten is een wekbudget van nodig. BaanhoekWest/Bede school In het nieuwe pogammaakkood wodt nadukkelijke dan in het voige akkood gewezen op het concept van een zogenaamde Bede school in Baanhoek West. In samenspaak met de bestuen van de te ealiseen scholen in Baanhoek West zullen eventuele mogelijkheden hietoe uitdukkelijk aan de ode woden gesteld. Naast het basisondewijs is ook voo de sboschool De Akke uimte geeseveed. Spothal BaanhoekWest In het plangebied is voo 6.500m2 voozien in maatschappelijke voozieningen, zoals een spotaccommodatie. De gond wodt doo de ontwikkelaa bouwen woonijp gemaakt en de gemeente aangeboden tegen de kosten die gemoeid zijn bij het bouwen woonijpmaken van de lokatie Bibliotheekwek in het kade van het bibliotheekvenieuwingstaject dat landelijk is ingezet * fusie Stichting Openbae Algemene Leeszaal en Bibliotheek Sliedecht pe 1 mei 2006 met de basisbibliotheek uidholland 10 Onvemijdelij k Vootzetting huidig beleid. Op afstand zetten doo gemeente van de bestuulijke veantwoodelijkheid voo het openbaa basisondewijs. Toepassen bede school concept bij ondewijs in Baanhoek West. Realisatie spothal in Baanhoek West. Vekijgen van een landelijk dekkend netwek van basisbibliotheken waadoo een centale positie in de samenleving wodt gewaabogd en de infomatiefunctie wodt vestekt

11 Po ga mm a Pot e feuil lehoud e Afde ling uidoost. Onvemijdelij k 3.4 HK WE 3 JL WE Giendencollege & Lokaal Ondewijs Centum In samenweking met o.a. bedijfsleven de functie van het vootgezet ondewijs in deze gemeente te behouden, te vesteken en te vebeden. Vanuit het poject Mandenmaken is een investeingsbijdage voo de ontwikkeling van een Lokaal Ondewijs Centum toegezegd. Poject Homestat In de begotingsaad van 9 novembe 2005 is een budget 2006 beschikbaa gesteld voo het poject Homestat: een bedag van Voo dit budget geldt dat dit een incidenteel bedag is dat wodt gedekt uit de ABR. Thans wodt deze zaak stuctueel opgevoed. Realisatie uitbeiding + lokaal ondewijs centum tbv Giendencollege. Stuctuele continueing poject RV PR Gemeentewef / Milieustaat owel Papendecht als Sliedecht zijn van plan om een nieuwe gemeentewef en milieustaat te ealiseen. Uit het ondezoek is gebleken dat bij de ealisatie van een gezamenlijke milieustaat en gemeentewef e financiële voodelen te vewachten zijn. Ook de GGN (GR huisvuilinzameling voo Gaafstoom, Giessenlanden, NieuwLekkeland en edeik) heeft belangstelling om deel te nemen in een gezamenlijke milieustaat. De mogelijkheden en consequenties om te komen tot een egionale milieustaat op het gensgebied tussen Papendecht en Sliedecht zullen woden ondezocht. De investeing kan gedeeltelijk woden gedekt doo een vehoging van de afvalstoffenheffing. De hoogte van de investeing is voo een goot deel afhankelijk of Papendecht en de GGN zullen deelnemen. RV PR Stuctuele begotingspost naa aanleiding van achtestallig ondehoud Inzet is dat een stuctuele begotingspost wodt geceëed om, in oveleg met de wijkplatfoms, bij optedende veloedeing onmiddellijk te kunnen ingijpen en wekzaamheden te kunnen uitvoeen. RV PR Ondezoek mogelijkheid ondegondse opslag vezamelcontaines Huisvesting buitendiensten die voldoet aan hedendaagse eisen (o.a. ARBO). Goede bengvooziening voo de buges van Sliedecht. Realiseen van een optimale scheiding/ecycling/hegebuik van de aangeboden mateialen. 2,5 mln ongedekt e investei ng Vookomen van veloedeing Vebeteen staatbeeld

12 Po ga mm a Pot e feuil lehoud e Afde ling Onvemijdelij k De kosten van ondegondse opslag van afval zullen woden doobeekend in het taief afvalstoffenheffing. Daanaast woden hievoo in het meejaenpespectief bedagen geeseveed uit de vijvallende kapitaallasten minicontaines (vooziening vevanging containes). 4 RV PR Pojectvoostel bomenbeleid Waadevolle bomen bete beschemen In vevolg op het vastgestelde Goenbeleidsplan is gestat om te en onnodige komen tot het uitweken van een (nieuw) bomenbeleid. kapvegunningsaanvagen Planning: Eind 2006 afgeond vemindeen. 4 RV PR Opstellen masteplan Bugemeeste Feitsmapak Vaststellen eindvisie. P. M. Doel is het Bugemeeste Feitsmapak te ontwikkelen tot een nog aantekkelijke veblijfs en gebuikspak voo alle leeftijden! Om dit Mee gebuiksmogelijkheden van een doel te ealiseen is het belangijk de uimtelijke en functionele gote goenvooziening. samenhang van het pak te vegoten. Om doelgeicht hie aan te weken is het echte belangijk een helde toekomstbeeld voo ogen te kijgen: Hoe ziet het pak e ove 510 jaa op hoofdlijnen uit wat beteft inichting, functies, behee en oganisatie? Planning: afonding 2006 (eindvisie vastgesteld) 4 Vegoten van eceatieve P.M. RV PR Ondezoeken of een andee opzet van het D. Willem Deespak haalbaa is Hiebij wodt het ondezoek toegespitst op eceatiemogelijkheden en maategelen te vebeteing van de (sociale) veiligheid. Planning; mogelijkheden en sociale veiligheid RV PR Plan van aanpak stimuleing afvalscheiding Realiseen van een Communicatieve maategelen om afvalscheiding te stimuleen. afvalscheidingspecentage van 53% Stat medio De kosten woden gedekt doo bespaing op vewekingskosten en de afvalstoffenheffing. 4 RV Ondebouwing van de in de begoting Voo het ondehoud van wegen een beheesplan met begoting genoemde ondehoudskosten opstellen om de stuctuele en incidentele lasten goed in de begoting te kunnen veweken. In 2006 wodt gestat met de implementatie van het wegenbeheesplan. De kosten van aanschaf en implementatie zijn in de begoting opgenomen. Vanaf 2007 zullen de ondehoudskosten en de planning vanuit dit wegenbeheesplan ondebouwd kunnen woden. WW Wegenbeheesplan 12

13 Po ga mm a Pot e feuil lehoud e Afde ling Onvemijdelij k RV RV RV WE WE WE 5.1. JL WE Uitvoeing Nota spotbeleid, aanleg skeelebaan De kosten van aanleg van een skeelebaan woden geaamd op ,. De ondehoudskosten van de skeelebaan voo 2008 en vede woden geaamd op 2.500, pe jaa. Uitvoeing Nota spotbeleid, oveige zaken Het nieuwe beleid beteft: exta subsidie voo taines / coaches in opleiding activiteitensubsidie voo maatschappelijke doeleinden afschaffen plafonds voo subsidies op zaalhuu oganiseen van themaavonden i.o.m. de egio 500 themabijeenkomsten / gezamenlijke oveleggen oganiseen de velaging van de huuvehoging van 5 naa maximaal 3%: Uitvoeing Nota spotbeleid, ondezoek pivatiseing spotaccommodaties De ondezoekskosten woden op geaamd. (Spot)veenigingsleven en vijwilliges In aansluiting op het gesteld in het Pogammaakkood zal een Actieplan voo de weving en inzet van vijwilliges woden voobeeid. 13 Relisatie van een skeelebaan Stimuleing beoefening spot doo inwones gemeente. Besluitvoming (alsmede tijdstip van evt. invoeing) op basis van ondezoeksappot Het vekijgen van exta vijwilliges

14 Po ga mm a Pot e feuil lehoud e Afde ling 5.1 JL WE 5 RV WE 5.2 RV PRO J 5.2 RV WE 5 JL WE Accommodatienota Een geactualiseede accommodatienota wodt voobeeid die het integale accommodatiebeleid schetst zoals Sliedecht dat voo ogen heeft. Intensiveing Toeisme en Receatie Bij de bezuinigingsonde voo de begoting 2005 is besloten om de bijdage aan de egionale VVV te beëindigen. Het ging hiebij om een jaalijkse bijdage van cica Voogesteld wodt om het eedee besluit te heovewegen en een stuctuele bijdage in de begoting op te nemen. Receatief knooppunt De gemeente Sliedecht heeft een opgave vanuit de Dechtsteden zoals gesteld in de appotage Manden maken om als ondedeel van de Goene Contamal uitelijk voo 1 januai 2008 een aanvang te maken met de ealiseing van een Receatief Knooppunt Sliedecht ten nooden van Sliedecht en de Betuweoute. De bijdage vanuit het Regionaal sfonds Dechtsteden wodt geaamd op Vomgeven beleidskade toeisme en eceatie Bepalen toeistischeeceatieve visie (beleidskade) voo Sliedecht: 2006; Uitweking geven aan het gestelde beleid en (mee dan nu) het uitnutten van de mogelijkheden: De kosten van het vomgeven van een beleidskade woden voolopig geaamd op Exploitatie van het multifunctionele zalencentum De Lockhost doo Optispot Slliedecht B.V Op 27 febuai 2006 heeft de gemeenteaad ingestemd met de aankoop van zalencentum de Lockhost en naa aanleiding van een aanbesteding besloten het multifunctionele centum De Lockhost pe 1 apil 2006 doo Optispot Sliedecht B.V. te laten exploiteen voo de peiode van tien jaa. De exploitatieesultaten van Optispot Sliedecht B.V. zullen nauwlettend in de gaten gehouden woden. Eind 2007 zal geëvalueed woden of de dopshuisplus functie, die aan het zalencentum is toegekend, gecontinueed zal woden en of dat aan het zalencentum nieuwe functies woden gegeven/dan wel woden toegevoegd. Onvemijdelij k Beleid m.b.t. de accommodaties. Bijdage egionale VVV Realiseing eceatief knooppunt. Vomgeven beleidskade. Stimuleing gebuik multifunctioneel centum JL WE Nota cultuubeleid Uitvoeing geven aan beleidsuitgangs

15 Po ga mm a Pot e feuil lehoud e RV JL JL JL Afde ling WE WE WE WE In navolging van de onlangs doo de aad vastgestelde nota s ove jeugdbeleid esp. spotbeleid, zal een nota cultuubeleid woden opgesteld. Alle aspecten kunnen dan in samenhang aan de ode komen. Exposities gemeentekantoo Een stuctueel bedag van is nodig voo kosten van vezekeing, vevoe en epesentatie. Beeldende Kunst Uitvoeingsplan 2006: Plaatsing van 3 beelden in Kekbuut oost (3juni 2006) en west (15 apil 2006) en Riviedijk ( Totempaal ), najaa Boekje Kunstoute : In 2006 zal het boekwekje veschijnen waain de Sliedechtse beelden woden bescheven. Confom de 1 %egeling wodt bij bouwplannen geld vijgemaakt t.b.v. kunst. Theate In de oveeenkomst met Optispot is opgenomen dat de pogammeing in oveleg met de stichting Sliedecht en Cultuu gestalte zal kijgen. Voo het eest m.i.v.het theateseizoen 2007/2008. Baggemuseum In de begotingsaad van 9 novembe 2005 is een budget 2006 beschikbaa gesteld voo exta subsidie baggemuseum: een bedag van Voo dit budget geldt dat dit een incidenteel bedag is dat wodt gedekt uit de ABR. Thans wodt deze zaak stuctueel opgevoed. punten. Vezogen van exposities in gemeentekantoo. Uitvoeingsplan Mee kunst in de openbae uimte. Onvemijdelij k Pogammeing vanaf seizoen 07 / 08. Vehoging bijdage t.b.v. de exploitatie, instandhouding en pomotie van de histoie van Sliedecht als bakemat van de baggeindustie

16 Poga Pote Afdemma houde 6.1 JL 6.2 JL WE WE Wet Maatschappelijke Ondesteuning (WMO) Invoeing van de WMO pe en afonding poject WMO pe einde 2008.Ondedelen: ealiseen van een wettelijk veplicht lokaal viejaenbeleidsplan: tijdspad hievan voo nieuwe ondedelen gem. beleid, zoveel mogelijk laten aansluiten op egionale besluitvoming. Fomuleen van een lokaal beleidskade voo de wijze waaop Sliedecht binnen wett. veeisten invulling geeft aan de WMO. heijking in het kade van de WMO van: jeugdbeleid, oudeenbeleid, wijkgeicht weken ealiseen van een centaal Sliedechts loket/punt pe Klantgeichte attitude en bede (o.a. in samenspaak met ISD) maatschappelijke betokkenheid bij uitvoeing Welzijn Mindehedenbeleid: voobeeiding nieuw inbugeingsstelsel: * pe * uitvoeing + beleid waaschijnlijk op Dechtstedenniveau * optimale monitoing van dienstvelening doo Sliedecht voobeeiden en uitvoeen Regeling Oudkomes eeste helft 2006: * pojectduu tot min. einde 2007 egelmatig contact met de Tukse gemeenschap (2x pe jaa gespek wethoude en Tukse gemeenschap). Optimale bevodeing van de inbugeing van nieuwkomes en oudkomes 6.3 HK Soa Sociaal Beleid Realiseen van Integemeentelijke Sociale Dienst (ISD) pe : Optimaliseing effiency adviseing en besluitvoming m.b.t. beleid op het gebied van sociale zaken pe op Dechtstedenniveau (m.u.v. ondedeel gemeentelijk minimabeleid) De doelgoep zal mee gebuik maken van de mogelijkheden op het gebied van het minima en het gegeven. kwijtscheldingsbeleid. 6.3 JL Soa Dechtwek Sociale wekvooziening voo de 6.3. HK Soa Sociaal Beleid Om de doelgoep bete gebuik te laten maken van het minima en kwijtscheldingsbeleid, zal mee en geichte voolichting woden 16

17 Poga Pote Afdemma houde 6.4 MB PRO J 6.4 HK PRO J 6.4 MB PRO J Op 1 januai 2007 is de inwekingteding van een nieuwe Wet doelgoep te behouden. Sociale Wekvooziening beoogd. De veandeingen die hiemee samenhangen, alsmede de negatieve bedijfsesultaten van Dechtwek van de afgelopen jaen hebben etoe geleid dat Dechtwek en de deelnemende zich beaden op de toekomst. Momenteel woden de stategische opties vekend voo de gemeenten en Dechtwek. Plaatje wategebonden bedijven Ondezoek tot heden geeft aan dat de heinichting van Het Plaatje tot een wategebonden bedijventeein tot investeingsbedagen zal leiden. Het op diepte bengen van de haven, het aanbengen van een damwandconstuctie en het pachten en/of kopen van het wate, zijn belangijke bestanddelen van deze investeing. Het S.E.P. (Stategisch Economisch Pofiel) Dechtsteden, in het kade van het pogamma Shipping Valley, heeft mede belang bij de vootgang van dit poject. De Povincie uidholland is beeid een bedag van 1,5 miljoen beschikbaa te stellen onde de voowaade van gelijke deelname doo de gemeente. Via de Povincie uidholland wodt naa subsidiemogelijkheden gezocht bij de Euopese Unie. Doo de Povincie uidholland wodt een bedag beschikbaa gesteld voo het maken van een plan van aanpak welk zal moeten leiden tot uiteindelijke besluitvoming. Een voolopige aming als bijdage voo Sliedecht komt uit op een bedag van 1,5 tot 2 miljoen. In het pogamma Manden Maken van Dechtsteden is , opgenomen voo een uitvoeingsplan voo De Molenplaat / Het Plaatje. Economische stuctuuvisie Een economische stuctuuvisie vloeit voot uit de stuctuuvisie Sliedecht. Enkele bueaus woden benaded om een offete uit te bengen. (eeds budget beschikbaa?) Bedijvigheid en economie (divesen) Woonboulevad: Voo de woonboulevad is de invulling van het zogenaamde Leef concept een belangijk item. Dit voojaa wodt met de egio en povincie de beoogde banchevebeding en kwaliteitsslag doogenomen. De belangen van lokale en egionale winkelcenta Realiseen van een vestigingslocatie voo wategebonden bedijven. Het kijgen van een gedegen economische visie. De vestiging van Leef op de woonboulevad. 1,5 tot 2 miljoen ie het gestelde bij

18 Poga Pote Afdemma houde HK HK HK HK MB PRO J PRO J PRO J PRO J PRO J zullen in de afweging een belangijke ol spelen. Lokale detailhandelsvisie De lokale detailhandelsvisie wodt geactualiseed. Hievoo is inmiddels een offete uitgebacht, De studie vegt cica die maanden. Stategie bedijventeeinen en kantoenstategie In samenweking met de egio is gestat met een stategie bedijventeeinen en een kantoenstategie. Hievoo zijn extene bueaus ingeschakeld. Beide studies zijn gestat en woden in 2006 afgeond. Sliedecht is in beide themagoepen vetegenwoodigd. Wekgoep bedijven Mewedezone Deze wekgoep inventaiseet de bedijventeeinen van de gemeenten gelegen in de Mewedezone en geeft aan welke bedijven op welke plek gewenst zijn. Dit is een initiatief van de povincie en egio. De gemeente Sliedecht maakt daa ook deel van uit. Mentopoject In oveleg met de Kame van Koophandel en de egio woden mogelijkheden ondezocht voo een zogenaamd mentopoject. Een mentopoject biedt ondenemes een pofessioneel klankbod. Evaen ondenemes eiken zowel doo statende als gevestigde ondenemes belangeloos de helpende hand tijdens belangijke fasen in de bedijfsvoeing. Pakmanagement Nijvewaad Voo de Nijvewaad zijn voostellen gedaan voo Pakmanagement. Vanuit de bedijven zelf is de animo minimaal. Ondezocht wodt of een altenatieve vom van pakmanagement als een wijkplatfom pespectief biedt. Hie wodt een elatie gelegd met de activiteiten van de Stichting Beveiliging Sliedechtse Bedijventeeinen (SBSB). Het kijgen van een gedegen economische visie. Het kijgen van een gedegen (egionale) stategie op het gebied van bedijfsteeinen en kantoen. Een eindbeeld van gewenste bedijvenlocaties. Het opeationeel zijn van de mentoen. Een opeationele vom van pakmanagement. Pote Afde Poga mma houde 18

19 Pote Afde Poga mma houde 7.2 RV WW VCP 2005 (vastgesteld dec. 2005) Uit het vekeesciculatie plan volgen 56 ambities waavoo in de komende peiode pioiteiten bepaald zullen woden met de daabij behoende benodigde financiële middelen. E zit in de ABR voo de 56 ambities nog een uit de Rembandtlaanoost geoomekt bedag van Voogesteld wodt dit bedag nog in 2006 in te zetten. Voo de jaen daaop is een gote bedag pe jaa wenselijk. Dit is inclusief het vebeteen van de toegankelijkheid van bushaltes. 7.1 RV WW Aanleg HOVD taject Dit is een poject waavoo een bedag van in totaal subsidie vestekt wodt uit Manden Maken van de Dechtsteden. De voobeeidingen zijn begonnen. Stat uitvoeing dient voo te zijn begonnen en de opleveing voo RV WW Uitbeiding spitsstoken A15 Het doel van dit poject is te komen tot een vebeding van de snelweg naa die banen. De voolichtingscampagne doo RWS in augustus 2005 gehouden. E is uit de omliggende gemeenten een klankbodgoep samengesteld, welke het poject volgt. Poject wodt getokken doo de Dechtsteden en heeft daavoo een bijdage van beschikbaa gesteld. 7.1 RV WW Steige Watebus Benedenvee E zal een haalbaaheidsondezoek plaats vinden m.b.t. de ealisatie van een nieuwe opstapplaats (Baanhoek) voo de Watebus (ondezoek uitvoeen in 2007). 7.1 RV WW Optimaliseing openbaa vevoe Beleid dient gefomuleed te woden waabij de gedachte is naast de bestaande buslijnen een vefijning te maken vegelijkbaa met de Molenhoppe of Dechthoppe. Planning: Beteft jaalijkse bijdage opoepbus met vijwilliges. 7.1 RV WW Lighttainvebinding Mewede Linge Lijn Getacht wodt om de financiële consequenties voo de begoting 2007 definitief in beeld te bengen. Rekeninghoudende met bijdagen van de povincie en oveige gemeenten esteet voo Sliedecht een bijdage van ca. 3 miljoen. Dit bedag kan eventueel woden gefaseed ove de jaen 2006 t/m 2008: , in 2007, in 2008 en in Het volgens vastgesteld beleid vebeteen van de vekeesveiligheid. Het vebeteen van de openbaa vevoe voozieningen in aansluiting met de kuising Mewe Lingelijn Vemindeen van filevoming op de A15 en daamee het vookomen van sluipoutes doo de gemeente. Vekijgen van inzicht in het aantal eiziges en de technische mogelijkheden. Het openbaa vevoeaanbod vebeteen. De instandhouding van de spoolijn Dodecht Geldemalsen

20 Pote Afde Poga mma houde 7.2 RV WW Vekeesveiligheid Vekeesveiligheid is al een belangijk uitgangspunt voo de huidige uimtelijke ontwikkelingen, die in de egel elatief kleinschalig zijn. Bij de ontwikkeling en uitvoeing van gootschalige infastuctuele pojecten kennen wij eveneens een hoge pioiteit toe aan maategelen op het gebied van de vekeesveiligheid (zie ook 7a) Planning: RV WW Aansluitingen BaanhoekWest Met betekking tot de ontwikkeling van BaanhoekWest vindt oveleg plaats met Papendecht ove de divese aansluitingen. De toetsing van de vekeesveiligheid kan plaatsvinden doo het houden van een vekeesveiligheidsaudit. Aanleg Randweg Baanhoek met otondes dient hiebij pioiteit te hebben. Planning: RV WW Pakeeplaatsen in combinatie met hestaten Vanuit het VCP 2001 is de pakeeduk in de gemeente geïnventaiseed. In het huidige hestaatpogamma woden exta pakeeplaatsen aangelegd. Dit gaat echte ten koste van het budget hestaatwek, waadoo e jaalijks minde hestaat wodt. Te compensatie zou een aanvullende investeing beschikbaa gesteld moeten woden voo de aanleg van exta pakeeplaatsen. Voogesteld wodt iede jaa een bedag van in een fonds te stoten. Bevodeen van de vekeesveiligheid. Bevodeen van de vekeesveiligheid. Vookomen van de bestaande pakeeduk in de divese wijken Poga Pote Afdemma houde 8 JL PRO J Gebiedsontwikkeling gezondheidspak Sliedecht Voogesteld wodt een bijdage van in de Het voozien in een subegionaal gezondheidszogvooziening en een ten laste 20

21 Poga Pote Afdemma houde 8 JL ROB M 8 JL 8 JL ROB M ROB M gebiedsontwikkeling van het gezondheidspak Sliedecht, onde de voowaade dat de egio eveneens te beschikking stelt; De te dekken als volgt: uit de Stimuleingseseve voo de Woningbouw uit de Vooziening Ondehoud Staten en Pleinen uit de Vooziening Ondehoud geasfalteede Wegen en uit de ABR. Heziening en actualiseing bestemmingplannen Het bestemmingsplan vomt het beleidsstuk, waain de gemeenteaad zijn visie op de toekomstige uimtelijke ontwikkeling van de gemeente Sliedecht neelegt. Het bestemmingsplan is voots juidisch bindend. De heziening en actualiseing van bestemmingsplannen beteft een vootduende activiteit. Hiemee moet de basis gelegd woden voo de digitaliseing van de bestemmingsplannen, hetgeen de infomatievestekking aan deden moet vegoten en optimaliseen. Met dit doel wodt ook velangd dat hezieningen c.q. nieuwe bestemmingsplannen digitaal moeten woden gemaakt volgens de Paktijkichtlijn Bestemmingsplannen IMRO Bovenlokaal uimtelijk odeningsbeleid: Ontwikkeling Mewedezone vanuit Sliedechts pespectief Op egionaal (Heijking Dechtsteden) en povinciaal niveau (Mewedezone) wodt intensief nagedacht wodt ove de ontwikkeling van de zuidelijke andzone van het Goene Hat, de zogenaamde Mewedezone. Bij de ontwikkeling (heinichting) van deze andzone wodt ook nagedacht ove de ealiseing van een eceatief knooppunt Sliedecht. In zal hieaan onde egie van de povincie in de Stuugoep Mewedezone nade invulling en uitvoeing gegeven moeten woden. Voolichting bestemmingsplannen en bouwegelgeving: Vaaggeichte voolichting. Bij het vestekken van inlichtingen ove vigeende bestemmingplannen en bouwegelgeving staat de vaag centaal. Bij het vestekken van de infomatie moeten aanvages in vookomende gevallen expliciet gewezen woden op hievoo in het bestemmingplan en bouwegelgeving gegeven en elevant te achten vijstellingsbepalingen en mogelijk elevant te achten (voogenomen) beleidswijzigingen.. 21 kwalitatief hoogwaadige stedenbouwkundige vooziening in het centum van de gemeente. Gip te houden op de uimtelijke ontwikkeling binnen Sliedecht. Basis te leggen voo digitaliseing c.q. een betee toegankelijkheid van de bestemmingsplannen voo buges en andee belanghebbenden Realiseing van een Receatief Knooppunt Sliedecht in samenhang met een veplaatsing van de bestaande spotvelden en het oplossen van de in bestaand stedelijk gebied bestaande wateopgave. Vaaggeichte infomatievooziening van de ABR P.M. P.M. P.M.

22 Poga Pote Afdemma houde 8 JL ROB M Planologische adviezen/vegunningen : Vaaggeichte en integale adviseing. Alle ontvangen (pincipe) vezoeken om planologische medeweking, bouw en /of aanlegvegunning woden, met als doel om ook hiebij een integale afweging van belangen maximaal te kunnen waabogen, te adviseing voogelegd aan de divese afdelingen. Na afweging van alle belangen is het pimai aan de gemeente wel of geen medeweking te velenen aan (kleinschalige en gootschalige) Vaaggeichte en integale adviseing uimtelijke ontwikkelingen en/of functieveandeingen. 8 JL ROB Bouwvegunningen Behandeling van vezoeken om M Met het oog op een bestuulijk voogestane snelle behandeling van bouwvegunning binnen de hievoo bouwaanvagen zal in 2006/2007 nade ondezocht woden in gegeven wettelijke temijnen. hoevee de bestaande egelgeving veantwoode mogelijkheden biedt dan wel kan bieden voo het invoeen en implementeen van een geautomatiseed bouwvegunningenegistatiesysteem. In 2006/2007 zullen hievoo concete voostellen woden gedaan Peventie, contole en handhaving bouwen/wonen 8 JL/ ROB Handhaven en waabogen van MB M Voo het kunnen waabogen van uimtelijke kwaliteit, veiligheid uimtelijke kwaliteit, constuctieve enzovoot is peventie, contole en handhaving veeist. veiligheid en bandveiligheid Met dit doel zal in 2006 eest een handhavingsnota woden opgesteld en bestuulijk vastgesteld. Bij dit alles wodt pioiteit gegeven aan constuctieve veiligheid en bandveiligheid. 8.1 JL PRO J 8.2 MB ROB M Stuctuuvisie Studies voo een woonvisie en een economische visie Deze studies staten in 2006 en in 2007 geeed. Extene bueaus woden benaded om een offete uit te bengen. Bij benadeing kosten de ondezoeken cica pe stuk. Tevens zal een plan van aanpak nodig zijn voo de uitweking van de stuctuuvisie met daaaan gekoppeld een inspaaktaject. Hiebij kan woden opgemekt dat het voo de ontwikkeling van de Stuctuuvisie beschikbaa gestelde kediet voo een belangijk deel nog beschikbaa is. Het thans nog beschikbae saldo zou o.a. aangewend kunnen woden voo de ontwikkeling van voengenoemde visies. Milieubeleid en uitvoeing: Lokale invulling en/of uitvoeing van povinciaal en/of egionaal beleid Vanaf 2007 zal jaalijks sepaaat een Milieuuitvoeingspogamma (MUP) woden gemaakt. Tegelijk vast te stellen met de jaalijks vast 22 Een gedegen visie op het wonen en de economie in Sliedecht. Opstellen en vaststellen van lokaal milieubeleid, waamee mede lokaal invulling en uitvoeing wodt gegeven aan povinciaal en egionaal milieubeleid

23 Poga Pote Afdemma houde te stellen gemeentebegoting. In het MUP zal aansluiting gezocht woden bij en uitvoeing gegeven moeten woden aan het hievoo op povinciaal en egionaal niveau vastgestelde milieubeleid. Jaalijks zal hievan veantwooding woden gedaan in het zogenaamde milieujaaveslag. 8.2 MB ROB M 8.2 MB ROB M 8.2 MB ROB M Met het ook op het bevodeen van de leefomgevingskwaliteit in het algemeen zal de facto milieu bij uimtelijke odening, bouwen en wonen, goenbehee, economie, vekee en vevoe en volksgezondheid vanaf aanvang en continu integaal moeten woden meegenomen en gewogen. Milieubehee: Kwalitatieve aanpak bij milieuvegunningvelening, handhaving en toezicht. Op het gebied van vegunningvelening wodt de naduk gelegd op vebeteing van de kwaliteit van de vegunning. Bedijven met extene veiligheidsisico's kijgen exta aandacht. Hievoo wodt gebuik gemaakt van de instumenten die zijn ontwikkeld in het kade van het poject "vegunningvelening, handhaving en monitoing". Bodembescheming: Bevodeen van en weken aan actief bodembehee Binnen de egio wodt beschikt ove gafisch bodeminfomatiesysteem, waain alle bodemondezoeken van de divese gemeenten enzovoot doo de MH zijn en woden opgenomen. Doo een koppeling met dit infomatiesysteem komt ook bodeminfomatie bij de gemeente digitaal beschikbaa voo aadpleging en vestekken van infomatie aan buges en bedijven. Om gebuik te kunnen maken van de ministeiële vijstellingsegeling gondvezet wodt in egionaal veband een bodemkwaliteitskaat en een bodembeheeplan opgesteld wat lokaal doo de gemeente moet woden vastgesteld. Geluidhinde: In 2006 zal in Dechtstedenveband en in samenweking met de Milieudienst vede woden gewekt aan het maken van een geluidbelastingskaat in het kade van de EUichtlijn omgevingslawaai. Deze kaat zal voo de zome van 2007 doo de aad moeten zijn vastgesteld en zal de basis zijn voo het opstellen van een actieplan met maategelen voo teugdinging van de geluidbelasting bij woningen en andee geluidsgevoelige objecten.dat actieplan moet volgens wettelijk vooschift voo de Kwalitatieve aanpak van en bij milieuvegunningvelening, handhaving en toezicht. Bevodeen van en weken aan actief bodembehee Het vemindeen van geluidsbelasting bij woningen en andee geluidsgevoelige objecten t.l.v. subsidie VROM

24 Poga Pote Afdemma houde 8.2 MB ROB M 8.2 MB ROB M zome van 2008 woden vastgesteld. Doo een wijziging van de Wet geluidhinde in 2006 zal de gemeente het bevoegd gezag woden voo het nemen van besluiten op vezoeken om hogee genswaaden. Bezien zal woden in hoevee deze taak gemandateed kan woden aan de milieudienst. De geluidsaneing van Alijst woningen wodt in 2006 vootgezet. Voo het teffen geluidweende maategelen zijn specifiek middelen vanuit het ISVbudget beschikbaa. Luchtkwaliteit: Opstellen lokaal luchtkwaliteitsplan De gemeente heeft, naast het Rijk, ook een eigen veantwoodelijkheid waa het gaat om maategelen die de kwaliteit van de lucht in de openbae uimte kunnen vebeteen. E wodt in 2006/2007 een luchtkwaliteitsplan opgesteld, waain wodt aangegeven welke elevante maategelen de gemeente kan en zal teffen als lokale bijdage aan de vebeteing van de luchtkwaliteit. Meepatijenoveleg/ Poblematiek 3 e Mewedehaven en omgeving De gemeente heeft in 2006 het initiatief genomen om in de plaats van de intentieveklaing inzake eedee sluiting van de afvalbeging Dede Mewedehaven en veplaatsing CayesteinWest, te komen tot een meepatijenoveleg. Doel daavan was en is om in samenspaak met oveheidsintanties en milieugoepen de milieuduk in Sliedecht niet vede te laten toenemen en zo mogelijk te doen vemindeen. In de aadspeiode zal intensief gewekt woden aan het welslagen van dit meepatijenoveleg. Opeen en fungeen als bevoegd gezag Saneing van de Alijstwoningen Teffen van lokale maategelen te vebeteing luchtkwaliteit Milieuduk in Sliedecht als gevolg van de 3 e Mewedehaven en omgeving Sliedecht niet vede te laten toenemen en zo mogelijk te doen vemindeen

25 Poga Pote Afdemma houde Woningbouw 9.1 JL ROB M In de aadspeiode zal invulling en uitvoeing gegeven In de peiode zullen 800 woden aan de met betekking tot wonen in het Jaaplan Wonen en woningen opgeleved woden, Stedelijke Venieuwing 2006 De Dechtsteden ook specifiek voo waavan 40 stateswoningen. Sliedecht vastgelegde kwalitatieve en kwantitatieve afspaken en het hiebij behoende woningbouwscenaio. In de peiode zal hiebij exta aandacht besteed woden aan de zog voo voldoende kwaliteitswoningen in de sociale secto voo states en lagee inkomens. Vaat houden in de bouwpoductie om de doostoming van goedkopee naa duudee woningen op gang te bengen en te houden is daavoo een andvoowaade. Woonuimtezaken 9.1 JL ROB Toekomstvisie op het wonen in M De intentie is om in samenweking met Tablis Wonen Sliedecht (Hestuctueingsplan) in 2006/2007 te komen tot een nieuwe lokale woonvisie. 9.1 JL ROB Vedeling/besteding ISV Bijdage te leveen aan vebeteing, M Doo Sliedecht wodt voo de Stedelijke Venieuwing tijdvak 2005 optimaliseing van de 2010 ingezet op het vekijgen van ISVmiddelen voo het poject leefomgevingskwaliteit in bestaand Bug. Winkleplein. Aanvullend wodt het poject Bonkelaaplein stedelijk gebied. aangemeld als eseve investeingspoject. 9.1 JL ROB M 9.1 JL ROB M Woningcopoaties Op egionaal en lokaal niveau woden pestatieafspaken voo de kote en lange temijn gemaakt tussen de gemeente(n) en Tablis Wonen. De pestatieafspaken zijn pimai bedoeld om de sociale woningvooaad kwantitatief en kwalitatief op peil te houden en deze evenwichtig te vespeiden en gespeid te houden. Vekoop gemeentewoningen In 2006 wodt bezien wat e met esteende gemeentelijke huuwoningen dient te gebeuen. Het beleid om vijkomende gemeentewoningen te vekopen blijft gehandhaafd. 25 Sociale woningvooaad kwantitatief en kwalitatief op peil te houden en deze evenwichtig te vespeiden en gespeid te houden. Het gemeentelijk woningbezit van huuwoningen af te stoten

26 Poga Pote Afdemma houde 9.1 JL ROB M 9.1 JL ROB M 9.1 JL ROB M 9.2 JL ROB M Gemeentegaanties Sluiten van leningen doo Tablis Tot 1 juli 2007 geldt e een achtevangoveeenkomst. Als gevolg Wonen onde bogstelling van het daavan kan doo Stichting Tablis Wonen voo de financieing van Waabogfonds Sociale Woningbouw hun activiteiten, onde bogstelling van het Waabogfonds Sociale Woningbouw, leningen met deden woden gesloten. In 2007 zal een nieuwe achtevangoveeenkomst moeten woden gesloten. Huisvesting woonwagenbewones Een wekgoep heeft ondezoek gedaan naa de mogelijkheden tot heinichting dan wel veplaatsing van het woonwagencentum Nijvewaad. De heinichtingskosten woden geschat op een bedag van , en , gemeentelijke bijdage in de saneingskosten van de huidige locatie. Voo de ealiseing van een nieuw woonwagencentum wed en wodt doo de huidige bewones de vookeu gegeven aan de locatie Baanhoek Meweboldeteein. Omdat de woningbouwontwikkeling op deze locatie doo divese edenen is gestagneed, is hieaan tot heden geen vedee invulling en uitvoeing gegeven. Monumenten De gemeente telt pe 1 januai ijksmonumenten en 15 gemeentelijke monumenten. Tweejaalijks wodt actief deelgenomen aan de Open Monumentendag. Vesteking woonomgevingskwaliteit Een hogee woonkwaliteit wodt nagesteefd doo mee diffeentiatie in woningbouw. Een hogee woonkwaliteit willen we ook nasteven doo mee diffeentiatie in achitectuu. Met betekking tot de achitectonische vomgeving wodt ingezet op mee diffeentiatie in kleu en vom. De achitectonische vomgeving moet duf en lef uitademen. Goede huisvesting van woonwagenbewones Het in stand houden van monumenten en het behouden van kaakteistieke dopsgezichten Vehoging woonkwaliteit doo gediffeentieed woningaanbod Ve hoging woonkwaliteit doo mee diffeentiatie in achitectuu Poga Pote Afdemma Omschijving: 26 Beoogd effect/pestatie emi jdeli dzak lijk We nsel ijk Noo Inves

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 De gemeente Womeland heeft een duidelijke visie op maatschappelijke ondesteuning: elke Womelande telt mee en doet mee, ongeacht leeftijd, bepekingen

Nadere informatie

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014 -CONCEPT Bijlage 3: Budgetbief Bueau Jeugdzog Nood-Babant Postbus 891 5600 AW Eindhoven t.a.v. mevouw H.F. van Beugel Begen op Zoom, 25 juni 2014 Geachte mevouw van Beugel, Confom de afspaken in de "Babantbede

Nadere informatie

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 Indienen uitelijk dinsdag 14 juni 2016 bij giffie@eindhoven.nl n Patij Blz Beleidsveld Secto Wethoude Vaag Antwood 50 PvdA 10 Sociale Ondesteuni

Nadere informatie

Beleidskaders en beleidsacties in het sociale domein 2010

Beleidskaders en beleidsacties in het sociale domein 2010 Jaaschijf 2010 Sociaal Domein Beleidskades en beleidsacties in het sociale domein 2010 Integaal De woonmogelijkheden, het niveau van de sociale en cultuele voozieningen en het poldelandschap, bepalen de

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma IHP

Uitvoeringsprogramma IHP Uitvoeingspogamma IHP -2020 Het IHP leidt tot veschillende acties voo zowel de benoemde maategelen als de vookeusscenaio s. Deze acties zijn vespeid ove IJsselstein, hebben een veschillend tijdspad en

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting Feedom in Chist Ministies Nedeland gevestigd te Dachten Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com

Nadere informatie

- gezonde dieren, gezonde mensen

- gezonde dieren, gezonde mensen pagina 1 van 8 Jaaveslag 2000 Wood van de voozitte Afgelopen jaa is voedselveiligheid een belangijk item in Euopa geweest, denk alleen maa aan de BSE-cisis. Het is dan ook niet moeilijk voo te stellen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centaal Bueau voo de Statitiek Economie, Bedijven en NR Oveheidfinanciën en Conumentenpijzen Potbu 24500 2490 HA Den Haag PRJSNDEXCJFER COMMERCËLE DENSTVERLENNG 1. nleiding Dit document bechijft de methoden

Nadere informatie

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad.

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kaan Tel n: 06 8333 8358 Numme: 15A.01184 Datum: 10 novembe 2015 Team: Ondewijs, Welzijn en Zog Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschift

Nadere informatie

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen.

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen. . INLEIDING Dit document omvat het Capaciteitsplan 2 van ENECO NetBehee zoals veeist in de Elekticiteitswet 1998 en het hieop aansluitend besluit "Regeling capaciteitsplannen Elekticiteitswet 1998" van

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting AIM gevestigd te Eist Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman Accountants

Nadere informatie

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN ( Vastgesteld doo de aad van de gemeente Teneuzen bij beslult van, voozitte I giffie D D Mldde1bug KJevesk~seweg 49 PostbUtl29 4330 M IlIefoon:.31 118853737 lax: +31

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016 Schooljaaplan (SJP) 05-06 aam school RKBS Willibod Ades Espeantolaan Postcode en plaats 950 CZ Stadskanaal Telefoon 0599-657 Binnumme E-mail Website Diecteu Bevoegd Gezag 03RX kbs-willibod@fidadanl wwwkbs-willibodnl

Nadere informatie

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV Gemeente Beuningen t.a.v. College van B&W Van Heemstaweg 46 Beuningen cc. mev. C. van Hemmen en dh. C. McQueen, Kloostestaat 1 beteft datum vezoek voooveleg woonhuis naast Kloostestaat 1, Beuningen 11

Nadere informatie

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013 B en W - advies Potefeuillehoude Afdeling Advies van Datum advies Bestandsnaam Advies O.R. In oveleg met afdeling(en) Actief infomeen aad Actief infomeen wijkcontactambtenaa Advies: Aangehouden d.d. Beslissing

Nadere informatie

Standaarden Verpleeghuiszorg

Standaarden Verpleeghuiszorg Standaaden Vepleeghuiszog Vesie septembe 2010 Mw. E. Cox, MA, NVLF Mw. ds. C. Koolhaas, NVLF Mw. A. van Hemet, MA, NVLF 1 Inhoud 1..Inleiding...3 1.1 Doel standaaden en checklisten...3 1.2 De logopedist

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand Amstedam Nieuw-West Osdopplein 54 3-kame appatement op de eeste vedieping Netto huupijs 819 Pe maand Wonen in het goenste stadsdeel van Amstedam Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

'2o. Cofl ,... ~... EK/2010.002345.01

'2o. Cofl ,... ~... EK/2010.002345.01 ,..... ~... )ç_ -1- Cofl '2o EK/2010.002345.01 DOORLOPENDE tekst van de statuten van de veeniging: Cuvo Coöpeatieve Uitvaatveeniging "De Volhading" U.A., gevestigd te 's-gavenhage, zoals deze luiden na

Nadere informatie

Het woonplan in Oostende voor 2001-2006 (2)

Het woonplan in Oostende voor 2001-2006 (2) Het woonplan in Oostende voo 2001-2006 (2) In deze categoie woden enkel de nog (ecent of toekomstige) beschikbae pecelen bouwgond in Oostende opgenomen. Naast deze opsomming blijft e uiteaad nog een hoeveelheid

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Oude Zijlvest 37 in Haalem Website: www.makelaaskantooideler.nl Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde

Nadere informatie

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop www.uban-synegy.og JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betee Buut Biotoop Betee Buut Biotoop De Betee Buut Biotoop (BBB) is een multidisciplinai poject van de stichting JANUS (Joint Achitectual

Nadere informatie

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming BEHANDELMEMO Van: Aan: agendacommissie aadsleden en steunfactieleden Nieuw taievenbeleid Spotvoozieningen Status: Deelnemes: Debat te voobeeiding op de besluitvoming Raadsleden Potefeuillehoude: W.J. Stegeman

Nadere informatie

Eenparige cirkelbeweging

Eenparige cirkelbeweging Inhoud Eenpaige cikelbeweging...2 Middelpuntzoekende kacht...4 Opgave: Looping...5 Opgave: McLaen MP4-22...6 Opgave: Baanwielennen (tack acing)...8 Gavitatie...8 Zwaate-enegie...9 Opgave: Satellietbanen...10

Nadere informatie

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf)

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Tilbug Univesity Reclame-uitgaven in edeland de Blok, J Document vesion: Publishe final vesion (usually the publishe pdf) Publication date: 1970 Link to publication Citation fo published vesion (APA):

Nadere informatie

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met Zog dieen aansluit Aansluitende zog Het is voojaa en nieuwe samenwekingen bloeien op. Het samenweken met Jaagang 5 1 Lente 2014 De MediantKant is een uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszog en geeft

Nadere informatie

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose Een nieuw model voo de CBS huishoudenspognose Coen van Duin en Cael Hamsen Het model waamee het CBS zijn huishoudenspognose maakt, is aangepast. De nieuwe pognose wodt beekend met een macosimulatiemodel

Nadere informatie

Het Rotterdamse Sportbeleid. Martine Berkhof Beleidsadviseur Sport en Recreatie, gemeente Rotterdam

Het Rotterdamse Sportbeleid. Martine Berkhof Beleidsadviseur Sport en Recreatie, gemeente Rotterdam Het Rottedamse Spotbeleid Matine Bekhof Beleidsadviseu Spot en Receatie, gemeente Rottedam De Rottedamse Spotpaadox Rottedam is dé spotstad van Nedeland, maa bewones bewegen nog te weinig. Daaom: Collegetaget:

Nadere informatie

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag Het Infomatiepotaal voo Financiële Veiligheid De 4 bedeigingen voo je spaageld vandaag Veval van de systeembanken Veval van de systeembanken De Vie gote Bedeigingen 1. Veval van de systeembanken 2. 3.

Nadere informatie

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA88 Flash Euobaomete 69 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Dives fo Gowth) County Questionnaie Belgium (Flemish) A Flashnumme FL9A B land FL9B C Numme van het inteview FL9C NACE

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde uime TRAPGEVELwoning met zonnige vezogde tuin, voozien van

Nadere informatie

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer 05.2011 landschapskant Nood-Hageland Dag van de biodivesiteit Wechte zondag 22 mei 2011 in dit numme Dag van de biodivesiteit p2 Samenweking met bedijven p4 Landschapsanimatie: Wat is dat? p6 Regionaal

Nadere informatie

Examens. Beroep. Rekenen. Leven lang lere. Passend Onderwijs. Entree. Kwaliteit. competenties. Het perron. www.sbo.nl/vmbo-mbo. Co-creatie.

Examens. Beroep. Rekenen. Leven lang lere. Passend Onderwijs. Entree. Kwaliteit. competenties. Het perron. www.sbo.nl/vmbo-mbo. Co-creatie. Hybide Passend Ondewijs Nationaal skills Nedelands / Conges Examens Voegtijdig Schoolvelaten 21st centuy Loopbaanoiëntatie Beoep Co-ceatie Leven lang leen Opleiding Het peon Intenationaal Innovatie Leaning

Nadere informatie

Onderzoek naar het effect van actief randenbeheer op akker- en weidevogels in West-Brabant

Onderzoek naar het effect van actief randenbeheer op akker- en weidevogels in West-Brabant Ondezoek naa het effect van actief andenbehee op akke- en weidevogels in West-Babant Opdachtgeve: povincie Nood-Babant Novembe 2007 Antonie van Diemenstaat 20 5018 CW Tilbug 013-5802237 Eac@home.nl Pagina

Nadere informatie

P&O ISD. ssc. Hieronder vindt u kort de conclusies en resterende vragen weergegeven. In de bijlage vindt u een toelichting hierop.

P&O ISD. ssc. Hieronder vindt u kort de conclusies en resterende vragen weergegeven. In de bijlage vindt u een toelichting hierop. Á W/P. min HUI 0 0 0 2 8 9 1 Ē Bueau Gezondheid, Milieu 8t Veiligheid RAAD GRIF B&W Gemeente Oischol ISD P&O BURG SECR INGEKOMEN 1 7 NOV 2014 ssc Gemeente Oischot t.a.v dh. Giesen Postbus 11 AFD. DV AFD.

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36 Rappot V.2011.0262.00.R001 Centumgebied Limmel/Nazaeth, Maasticht Akoestisch- en luchttechnisch ondezoek Status: DEFINITIEF Adviseus voo bouw, industie, vekee, milieu en softwae info@dgm.nl www.dgm.nl

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping Amstedam Nieuw-West D. H. Colijnstaat 610 3-kameappatement op de tiende en elfde vedieping Netto huupijs 820 Pe maand Luxe badkame en keuken Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

05.2015. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Domein Bosquet zondag 31 mei. gratis. in dit nummer

05.2015. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Domein Bosquet zondag 31 mei. gratis. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Dag van het Pak Domein Bosquet zondag 31 mei gatis 05.2015 in dit numme Dag van het Pak p2 Steenuil in boeennatuu p4 Een nieuwe thuis in Huize Hageland p6 Bestuiving in Holsbeekse

Nadere informatie

Termijn cq deadline. Uitvoe rende

Termijn cq deadline. Uitvoe rende 1 4.6 ACTIEPUNTEN PERIODE INCLUSIEF WERKAGENDA -GEMEENTEN Voo de komede vie jaa is ee stevige basis gelegd doo het samewekigsvebad. E is goed zicht op de mogelijkhede va de schole e daadoo op de huidige

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Methodebeschijving Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen 1. Inleiding Dit is een methodebeschijving van de statistiek Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen (O-PINW). De beschijving heeft alleen

Nadere informatie

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen Aan: College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente Gemeenteaad gemeente Hadenbeg Commissie Ruimte Gemeenteaad Hadenbeg Gemeenteaad gemeente Ommen Commissie Ruimte

Nadere informatie

05.2010. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Groen in je buurt. zondag. 30 mei 2010. in dit nummer

05.2010. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Groen in je buurt. zondag. 30 mei 2010. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Dag van het Pak Goen in je buut zondag 30 mei 2010 05.2010 in dit numme Dag van het Pak p2 Je hebt mee buen dan je denkt! p4 Leven in de Demevallei p6 Regionaal Landschap Nood-Hageland...

Nadere informatie

Milieu-effectrapport voorde Reststoffenbewerkingsinstallatie te Delfzijl. Opgesteld door: Tebodin Consultants & Engineers te Hengelo (Ov)

Milieu-effectrapport voorde Reststoffenbewerkingsinstallatie te Delfzijl. Opgesteld door: Tebodin Consultants & Engineers te Hengelo (Ov) Milieu-effectappot voode Reststoffenbewekingsinstallatie te Delfzijl Opgesteld doo: Tebodin Consultants & Enginees te Hengelo (Ov) in opdacht van de Nedelandse Aadolie Maatschappij B.v. Nedelandse Aadolie

Nadere informatie

GROENLICHT. De mars tegen Monsanto en TTIP. Orgaan van GroenLinks Zwolle. Zomer 2015

GROENLICHT. De mars tegen Monsanto en TTIP. Orgaan van GroenLinks Zwolle. Zomer 2015 Ogaan van GoenLinks Zwolle GROENLICHT Zome 2015 De s tegen Monsanto en TTIP Linke Soep: Ove de gevaen van Gentech en wát!? Senato Ruad Ganzevoot bezoek bij GoenLinks Zwolle Gezocht: Nieuwe hoofdedacteu

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling Leideschapsontwikkeling (11): Van een gefagmenteede naa een samenhangende aanpak Leideschapsontwikkeling 2.0 E is veel gescheven ove de ontwikkeling van leideschap in oganisaties. In dit atikel beschijven

Nadere informatie

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN L0000512 Gaantievoowaaden/Gebuikeshandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN I. INHOUD I. INHOUD p 1 II. ALGEMEEN p 2-6 III. INSTALLATIE p 7-8 IV. GEBRUIK EN ONDERHOUD p 9-12 V. CE-ATTEST p 13 VI. BIJLAGEN p 14

Nadere informatie

collectieformules zorgt ervoor

collectieformules zorgt ervoor collectiefomules zogt evoo 2015 De Collectie-fomules bpost biedt u meedee Collectie-fomules aan. Elk van deze fomules geeft u de zekeheid om die postzegels te ontvangen die het best passen in uw vezameling.

Nadere informatie

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc)

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) Cahie 2007-5 Psychometische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) Intebeoodelaasbetouwbaaheid, intene consistentie en conguente validiteit L. M. van de Knaap L. E. W. Leenats L. T. J.

Nadere informatie

05.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Opening. wandelnetwerk Hagelandse Heuvels. Kasteel van Horst zondag 17 juni.

05.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Opening. wandelnetwerk Hagelandse Heuvels. Kasteel van Horst zondag 17 juni. 05.2012 landschapskant Nood-Hageland Opening wandelnetwek Hagelandse Heuvels Kasteel van Host zondag 17 juni in dit numme Opening Wandelnetwek Hagelandse Heuvels p2 Boedeij De Babande, patne voo goenwek

Nadere informatie

I n formatiebroch u re. Als u de huur wilt opzeggen

I n formatiebroch u re. Als u de huur wilt opzeggen I n fomatieboch u e Als u de huu wilt opzeggen Deze bochue bevat infomatie ove de pocedue ondom de huuopzegging. In deze bochue vindt u een beknopte weegave van de bepalingen uit de Algemene huuvoowaaden,

Nadere informatie

Projectbesluit Bergbezinkbassin Wilsonsplein Ontwerp ruimtelijke onderbouwing

Projectbesluit Bergbezinkbassin Wilsonsplein Ontwerp ruimtelijke onderbouwing Pojectbesluit Begbezinkbssin Wilsonsplein Ontwep uimtelijke ondebouwing Dtum: 9 juli 0 Contctpesoon: Annemiek Kmphuis (VVH/OV) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING.... PLANBESCHRIJVING....1 Beschijving vn het gebied....

Nadere informatie

Beleidskaders en beleidsacties in het sociale domein

Beleidskaders en beleidsacties in het sociale domein Beleidskdes en beleidscties in het socile domein Finncieing jschijf Op dit moment, medio novembe 2008, is geen sluitend dekkingsvoostel vn de jctiviteiten 2009 te geven. Dit wodt veoozkt doo onduidelijkheden

Nadere informatie

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte SCHRIFTELIJKE VRAAG n. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktobe 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Ondewijspesoneel - Afwezigheden wegens ziekte

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvaag van een vegunning voo het exploiteen van een taxidienst College van bugemeeste en schepenen Makt 1, 8820 TORHOUT Tel. 050 22 11 22 Fax 050 22 05 80 info@tohout.be Waavoo dient dit fomulie? Dit

Nadere informatie

Nr. juni 20. 100-jar

Nr. juni 20. 100-jar g a l s e v t o o G het N. 85 13 juni 20 5 n eavonde i t a m o Inf den oowaa v u u h alg. 7 ties voo a t i c i l e F ige 100-ja 9 es de boul u e j e ek el Wisselb ogkasp o H a a in toenoo COLUMN Kwaliteit

Nadere informatie

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten Kestaanbieding voo Mamut klanten Optimalisee uw winstgevendheid in deze spannende tijden! Kennis een veilige investeing tot 46% Bestel nu en bespaa tot 46% op cusussen voo 2009 Lees mee op pagina 4 Gebuik

Nadere informatie

08.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Natuur en cultuur, hand in hand Assent, zondag 19 augustus. in dit nummer

08.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Natuur en cultuur, hand in hand Assent, zondag 19 augustus. in dit nummer 08.2012 landschapskant Nood-Hageland Natuu en cultuu, hand in hand Assent, zondag 19 augustus in dit numme Natuu en cultuu, hand in hand! p2 De jages van Walenbos in de bes voo de vleemuis p4 Hoogstamboomgaaden

Nadere informatie

08.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Nacht van de Vleermuis Diest, vrijdag 23 augustus Kom ook! in dit nummer

08.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Nacht van de Vleermuis Diest, vrijdag 23 augustus Kom ook! in dit nummer landschapskant Nood-Hageland gatis 08.2013 Nacht van de Vleemuis Diest, vijdag 23 augustus Kom ook! in dit numme Nacht van de Vleemuis met leuke pijsjes! p2 Beedsmoelen in Begijnendijkse poelen p4 Biodivesiteit

Nadere informatie

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente.

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente. Visualisatie van het Objectgeoiënteede Paadigma. Aend Rensink Faculteit de Infomatica, Univesiteit Twente e-mail: ensink@cs.utwente.nl Samenvatting Pogammeeondewijs maakt een wezenlijk deel uit van elke

Nadere informatie

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert.

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert. Cikelbewegingen Gaden adialen Zie bladzijde 135 t/m 137 Baiboek wikunde van de Caat en Boch ISBN 90-430-1156-8 Een aanade voo Sinteklaa! http://taff.cience.uva.nl/~caat/functiene.pdf Eenpaige cikelbeweging

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Bussel, 11.3.2015 COM(2015) 117 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD doo de lidstaten op gond van Veodening (EG) n. 1371/2007 beteffende de echten en

Nadere informatie

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2 Beedeneed aanbod goep 1 en 2 Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding en veantwooding blz. 3 Themaplanning blz. 5 Taal / lezen / schijven blz. 9 Rekenen / wiskunde blz. 11 Weekplanning blz. 13 Zelfstandig weken

Nadere informatie

Afleiding Kepler s eerste wet, op basis van Newton s wetten

Afleiding Kepler s eerste wet, op basis van Newton s wetten Keple s eeste wet Afleiding Keple s eeste wet, op basis van Newton s wetten 1 Inleiding Johannes Keple leefde van 1571 tot 1630 en was een Duitse wiskundige. Afwijkend van wat tot die tijd gedacht wed,

Nadere informatie

INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE

INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE decembe 2014 Ovezicht expets, 26 januai 2015 INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE Naam bedijf Installatiebedijf Bouman Geneatostaat 9, 3903 HL Veenendaal 0318-51 00 01 info@boumaninstallatie.nl www.boumaninstallatie.nl

Nadere informatie

2-daagse conferentie REIKWIJDTE EN IMPACT VAN. MiFID II. Bereid u voor op MiFID II en MiFIR en zorg dat u compliant bent in 2015!

2-daagse conferentie REIKWIJDTE EN IMPACT VAN. MiFID II. Bereid u voor op MiFID II en MiFIR en zorg dat u compliant bent in 2015! 2-daagse confeentie Vediepingsuu met Rabobank en Cliffod Chance: Deivatenhandel & EMIR OTC handel van aandelen en obligaties REIKWIJDTE EN IMPACT VAN Beeid u voo op en MiFIR en zog dat u compliant bent

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese

Factsheet Indicatoren Heupprothese Deze indicatoenset is opgenomen in het egiste van Zoginstituut Nedeland waamee het aanleveen van deze kwaliteitsgegevens in 2018 ove veslagjaa 2017 wettelijk veplicht is. Colofon Intenet: OmniQ (potaal

Nadere informatie

Toezeggingenlijst (t.b.v. 1 e bestuursrapportage) LIJST VAN AFSPRAKEN EN TOEZEGGINGEN

Toezeggingenlijst (t.b.v. 1 e bestuursrapportage) LIJST VAN AFSPRAKEN EN TOEZEGGINGEN Toezeggingenlijst Vesie / datum 2013-01 (t.b.v. 1 e bestuusappotage) LIJST VAN AFSPRAKEN EN TOEZEGGINGEN De lijst van afspaken en toezeggingen wodt bijgehouden en maandelijks bijgewekt doo de giffie op

Nadere informatie

Deloitte. :t rft. t 7 il. :il. ! il il il il il fl il il il il il il il il. il il il il. :fl. Ër Fr

Deloitte. :t rft. t 7 il. :il. ! il il il il il fl il il il il il il il il. il il il il. :fl. Ër Fr ! t 7 : :t ft : it F Ë F Fn hn, OENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGSCH RECHT Kapitaalvehoging doo inbeng in natua pe 5 septembe 2008 Veslag van de commissais Delo tte Bedifsevisoen / Rev seus d'entep ses BV

Nadere informatie

Handleiding leginstructies

Handleiding leginstructies www.alityfloos.nl Handleiding leginstcties Gaat binnenkot een hoten vloe leggen? Met de leginstcties van Qalityfloos E.W.F. heeft de jiste kennis binnen handbeeik. Is deze kls toch niet aan besteedt, of

Nadere informatie

08.09. landschapskrant Noord-Hageland. Europese Nacht van de Vleermuis. vrijdag. 28 augustus. regionaal landschap Noord-Hageland vzw.

08.09. landschapskrant Noord-Hageland. Europese Nacht van de Vleermuis. vrijdag. 28 augustus. regionaal landschap Noord-Hageland vzw. landschapskant Nood-Hageland Euopese Nacht van de Vleemuis vijdag 28 augustus 08.09 egionaal landschap Nood-Hageland vzw in dit numme p2 Euopese Nacht van de Vleemuis p4 Kasteeldomein de Beauffot p6 Akkevogels

Nadere informatie

Toeristische. en Gelderse vallei. lente voor Utrechtse Heuvelr\Lg. meon'vvv nieuwe stijl. I(wortiermokers Michiel van der Schoof en

Toeristische. en Gelderse vallei. lente voor Utrechtse Heuvelr\Lg. meon'vvv nieuwe stijl. I(wortiermokers Michiel van der Schoof en ' 3t/' ' toeisme Toeistische lente voo Utechtse Heuvel\Lg en Geldese vallei Op de Utechtse Heuvelug en in de G'eldese Vattei wed ofget"open maanden enegiek gewekt o.on een nieuwe toeistische opzet. De

Nadere informatie

Inclusie en Exclusie groep 1

Inclusie en Exclusie groep 1 Inclusie en Exclusie goep 1 Tainingsweek 8 13 juni 2009 Venndiagammen Als voo elementen in een vezameling twee veschillende eigenschappen een ol spelen, dan kun je voo deze vezameling een Venndiagam tekenen.

Nadere informatie

Veiligheid: gedrag, techniek en organisatie

Veiligheid: gedrag, techniek en organisatie Veiligheid: gedag, techniek en oganisatie Matijn Flinteman 30 januai 2017 Inhoud pesentatie Wat is veiligheid en waaom moeten we hieaan weken? Blootstelling aan gevaa beheesen Die invalshoeken: gedag techniek

Nadere informatie

Colofon Teksten; Eindredactie; Vormgeving & Productie;

Colofon Teksten; Eindredactie; Vormgeving & Productie; Spectum MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2014 1 Colofon Teksten; Dick Zijdelaan, Nel Baas, Ineke Zwaneveld, Cain de Buin Eindedactie; Sanne van de Steek Vomgeving & Poductie; Silvia Bakke 2015 Othocente 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

6. Oplossingsrichting 4:

6. Oplossingsrichting 4: 93 6. Oplossingsichting 4: Enegie-efficiency 6.1 Wat houdt het in? van de poductiekosten uitmaken, zijn enegie-efficiencypojecten meestal ook economisch inteessant De basis van het MJA3-convenant en MEE

Nadere informatie

Nieuwsbrief stadsdeelgroepen. 19 september 2011 Nummer 20. In dit nummer: Van de redactie. pagina

Nieuwsbrief stadsdeelgroepen. 19 september 2011 Nummer 20. In dit nummer: Van de redactie. pagina 19 septembe 2011 Numme 20 Nieuwsbief stadsdeelgoepen In dit numme: Les in een Onbepekt Bijlmepak Zeilen op de Sloteplas Winkeltoegankelijkheid Spaandammestaat wodt vebeted Taallessen voo mensen met een

Nadere informatie

BioBased Business Cases

BioBased Business Cases Ontmoet de gehele biobased keten en gijp uw kans voo slimme samenwekingen BioBased Business Cases Hoo hoe u maximale winstgevendheid haalt uit de BioBased Economy Met paktijkcases van: Cosun SABIC Synba

Nadere informatie

08.2014. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Leven aan het water! Gratis poelencursus zaterdag 20/9. in dit nummer

08.2014. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Leven aan het water! Gratis poelencursus zaterdag 20/9. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland gatis Leven aan het wate! Gatis poelencusus zatedag 20/9 08.2014 in dit numme Opening van de hestelde loopgaven van Weeldoolog I p2 Fuitkwekes helpen de bij en omgekeed p4

Nadere informatie

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw Hadmetalen stiftfezen voo uw gebuik speciaal in gieteijen, weven en in de staalbouw Hoogendementsvetandingen, -S Innovatieve hoogendementsvetandingen met exteme schokbestendigheid Zee obuuste, kachtige

Nadere informatie

Gevoeligheidsanalyse transportparameters

Gevoeligheidsanalyse transportparameters Gevoeligheidsanalyse tanspotpaametes voo de ondegond Woute Kaeman Ed Veling Het model PROFCD (PROFile Convection-Diusion) is doo Veling (1993) gescheven om snel een inschatting te kunnen maken van het

Nadere informatie

83 december 2012 Nr. verslag het Groot Jan Wolter Bloem volgt Gerard Korse op Eerste bewoners

83 december 2012 Nr. verslag het Groot Jan Wolter Bloem volgt Gerard Korse op Eerste bewoners 2012 e b m e dec g a l s e v t o o G het N. 83 13 m e Bloe t l o W n Ja op d Kose a e G volgt 6 s bewone e t s e E ces oot suc g g a d ie commiss 8 ijk uit And g a B eis Magda ssings a e v ique et EO Mozamb

Nadere informatie

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen Ondezoek naa de ecologische achteuitgang en het hestel van Zuid- Limbugse hellingschaallandcomplexen Diectie Kennis en Innovatie, augustus 009 009 Diectie Kennis en Innovatie, Ministeie van Landbouw, Natuu

Nadere informatie

08.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Nacht van de Vleermuis Abdij Averbode. zaterdag 27 augustus. in dit nummer

08.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Nacht van de Vleermuis Abdij Averbode. zaterdag 27 augustus. in dit nummer 08.2011 landschapskant Nood-Hageland Nacht van de Vleemuis Abdij Avebode zatedag 27 augustus in dit numme Nacht van de Vleemuis p2 Veassend lekke uit de hoogstamboomgaad p4 Bos zonde genzen p6 Regionaal

Nadere informatie

TOURING STELT EEN REISVERZEKERING VOOR DIE SPECIAAL ONTWIKKELD WERD VOOR TOUR OPERATORS Een klein overzicht van alle voordelen:

TOURING STELT EEN REISVERZEKERING VOOR DIE SPECIAAL ONTWIKKELD WERD VOOR TOUR OPERATORS Een klein overzicht van alle voordelen: TOURING STELT EEN REISVERZEKERING VOOR DIE SPECIAAL ONTWIKKELD WERD VOOR TOUR OPERATORS Een klein ovezicht van alle voodelen: Fomule Euopa en Fomule Weeld Onbepekte medische kosten in het buitenland en

Nadere informatie

MUZIEK INHOUDSTAFEL. beknopte studiegids. Geduld wordt altijd beloond Pepijn Heirman. voor alle info: info@samwdlier.net

MUZIEK INHOUDSTAFEL. beknopte studiegids. Geduld wordt altijd beloond Pepijn Heirman. voor alle info: info@samwdlier.net voo alle info: info@samwdlie.net beknopte studiegids MUZIEK Stedelijke Academie voo Muziek, Wood en Dans Gasthuisvest 50, 2500 Lie - Tel. (03)480 45 79 e-mail: samwd@lie.be - www.samw filialen in Belaa,

Nadere informatie

huren in afrikaanderwijk. The nieuwste wijk in Town. nieuwzuid.nl 97 appartementen, maisonnettes en woon-werkwoningen

huren in afrikaanderwijk. The nieuwste wijk in Town. nieuwzuid.nl 97 appartementen, maisonnettes en woon-werkwoningen huen in nieuwzuid.nl zuidespoo 97 appatementen, maisonnettes en woon-wekwoningen afikaandewijk. The nieuwste wijk in Town. huen in zuidespoo Zuidespoo, 97 appatementen, maisonnettes en woon-wekwoningen

Nadere informatie

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96 Dit is geen toeval 6 Ove waaom je dit boek leest en hoe je emee aan de slag kunt gaan. Lees dit eest. Inleiding 10 1 Waaom goeien we? 18 Ove de uitdaging van het goeien en ove wat passie is 2 Willen en

Nadere informatie

Theorieboekje CWO-Rb3

Theorieboekje CWO-Rb3 Theoieboekje CWO-Rb3 Vesie oktobe 2000 Watescouting Mak Twain Nedeweet intenet: http://scoutnet.nl/~scoutppx/ 1 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen...4 Binnenvaat Politie Reglement (BPR)...4 Toepassingsgebied...4

Nadere informatie

Wat doet dit programma?

Wat doet dit programma? KORTE HANDLEIDING DIGITALE BRANCHE-RIE SLAGERSBEDRIJF Inleiding RI&E staat voo Risicolnventaisatie en -Evaluatie. Een RI&E is: een LIJST met alle isico s in uw bedijf en een PLAN voo het oplossen evan.

Nadere informatie

MEDISCH TOEZICHT EN MEDISCHE GESCHIKTHEIDSCRITERIA VOOR BRANDWEERMANNEN

MEDISCH TOEZICHT EN MEDISCHE GESCHIKTHEIDSCRITERIA VOOR BRANDWEERMANNEN MEDISCH TOEZICHT EN MEDISCHE GESCHIKTHEIDSCRITERI VOOR BRNDWEERMNNEN Consensus Extene Diensten voo Peventie en Bescheming op het Wek Einddocument van de CoPev wekgoep Medische Citeia Bandweemannen Febuai

Nadere informatie

FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014. For Your Information - Open dagen krant Graafschap College

FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014. For Your Information - Open dagen krant Graafschap College FYI FYI FYI FYI Fo You Infomation - Open dagen kant Gaafschap College 13 Studenten installeen zonnepanelen in Zambia College Company: stat je eigen bedijf 17 15 7 KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014 Doetinchem

Nadere informatie

- > e en uitgave van de. Studiegroep voor Postmechanisatie. Nummer127 december 1999. Il 11 1 1 NEDERLAND. 1111 Il. 1 1 Il. Inhoud:

- > e en uitgave van de. Studiegroep voor Postmechanisatie. Nummer127 december 1999. Il 11 1 1 NEDERLAND. 1111 Il. 1 1 Il. Inhoud: 1111 1 1 Il 1111 Il Il 11 1 1 NEDERLAND e en uitgave van de Studiegoep voo Postmechanisatie Aangesloten bij de Nedelandse Bond van Filatelisten-Veenigingen. Numme127 decembe 1999 Inhoud: - 0 - > 1 1. Veenigingsnieuws.

Nadere informatie

HOEKCONTACT KOGELLAGERS

HOEKCONTACT KOGELLAGERS HOEKCONTACT KOGELLAGERS Hoekcontact kogellages Eén-ijige hoekcontact kogellages Hoekcontact kogellages zijn geschikt voo toepassingen waa een hoge nauwkeuigheid en een hoog toeental is veeist. Dit type

Nadere informatie

Examenplan MSMH. Opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen. Versie cohort 2014-2015

Examenplan MSMH. Opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen. Versie cohort 2014-2015 Opleiding Medeweke Steiele Medische Hulpmiddelen Examenplan MSMH Ten behoeve van de examencommissies van: ROC Leiden, Summa college en Deltion college Zwolle Vastgesteld doo de stuugoep MSMH op 9 maat

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rappot I.00..00.R00 SAB/ao basisschool Nieuwstaat Deumel Aoestisch ondezoe Status: CONCEPT Adviseus voo bouw, industie, veee, milieu en softwae info@dgm.nl www.dgm.nl Van Pallandtstaat -, Postbus NL-00

Nadere informatie

Geachte College en Raadsleden,

Geachte College en Raadsleden, Van: Vezonden: Aan: CC: Ondewep: Bijlagen: Adie Zuuendonk - Poelgeest maandag 5 septembe 201114:23 DIV_helpdesk Joien Kape FW: Plannen Oudeen vevoesdienst Vevoesdienst Spaamestadzog.docx Div gaag deze

Nadere informatie

Individueel Transitieplan voor Ouders

Individueel Transitieplan voor Ouders Individueel Tansitieplan voo Oudes Datum: vade / moede van Patiëntgegevens A. De diabetes 1. Mijn kind kan uitleggen wat, hie aan weken diabetes is. 2. Mijn kind begijpt wat de behandelaas (ats, diëtist

Nadere informatie

Reconstructie N221 te Soest

Reconstructie N221 te Soest Reconstuctie N221 te Soest Akoestisch ondezoek Gemeente Soest Mei 2015 Reconstuctie N221 te Soest Akoestisch ondezoek dossie : BA8258-103-100 egistatienumme : MD-AF20150221 vesie : Def01 classificatie

Nadere informatie

Optimale strategieën voor gunstige binomiale spellen (Engelse titel: Optimal control of favourable binomial games)

Optimale strategieën voor gunstige binomiale spellen (Engelse titel: Optimal control of favourable binomial games) Technische Univesiei Delf Faculei Elekoechniek, Wiskunde en Infomaica Delf Insiue of Applied Mahemaics Opimale saegieën voo gunsige binomiale spellen (Engelse iel: Opimal conol of favouable binomial games)

Nadere informatie

Colloïdaal goud. jouw bondgenoot in de strijd tegen de tijd!

Colloïdaal goud. jouw bondgenoot in de strijd tegen de tijd! C O L L E C T I E O P S C H O O N H E I D S T A A T G E E N L E E F T I J D L U X U E U Z E V E R Z O R G I N G V O O R D E R I J P E R E H U I D Colloïdaal goud jouw bondgenoot in de stijd tegen de tijd!

Nadere informatie

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur - - Vasselling mehode eneemijnsucuu Vasselling van de mehodiek voo de eneemijnsucuu Hiebij maak DNB bekend da DNB de nominale eneemijnsucuu voo he FTK wil consueen op basis van de swapcuve. Deze eneemijnsucuu

Nadere informatie