Milieu-effectrapport voorde Reststoffenbewerkingsinstallatie te Delfzijl. Opgesteld door: Tebodin Consultants & Engineers te Hengelo (Ov)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieu-effectrapport voorde Reststoffenbewerkingsinstallatie te Delfzijl. Opgesteld door: Tebodin Consultants & Engineers te Hengelo (Ov)"

Transcriptie

1 Milieu-effectappot voode Reststoffenbewekingsinstallatie te Delfzijl Opgesteld doo: Tebodin Consultants & Enginees te Hengelo (Ov) in opdacht van de Nedelandse Aadolie Maatschappij B.v. Nedelandse Aadolie Maatschappij B.V.,-.. N (D (D :><: '-- t-cj In 0 co I N ~ NAM

2 _ Milio-effictappot voo de Restst()ffinbl!lUl!kingsinstallatil!,. Mil ieu-effeclappot voode Reststoffenbewekingsinstallatie te Delfzijl Opgesteld doo: Tebodin Consultants & Enginees te Hengelo (Ov) in opdacht van de Nedelandse Aadolie Maatschappij B. V. l I I BUGn.:279 NAMn.:24908 apil 1994

3 1

4 Milieu-eJfectappol voo de Reststo./fenbewekingsinstallatie Inhoudsopgave (vevolg) 4.2 Aanvoe, ops!ag, pocesvoeing en afvoe Inleiding Glycol Pompen en appendages Wamtewisselaas Tanspotmiddelen Viton-pakken en maskes Zand Slib Actieve kool Peco- en glycolfiltes Schoot Klein metallisch afval Filtebussen Puin Niet-metallisch afval Vij kwik Balansen en tanspotbewegingen Aangevoede hoeveelheden Opslag Watebalans Tanspotbewegingen Emissiebepekende maategelen Lucht Wate Bodem Geluid en tillingen Extene veiligheid Enegievebuik Bedijfsvoeing 50 5 Altenatieven Aigemeen Bewekingsvaianten Aigemeen Reinigingsactiviteiten Scheidingsbewekingen Meest milieuviendelijke altenatief Nulaltenatief (efeentiesituatie) 55 2

5 _ Miiiffl-4Jectappot voo de ReststofJenbewekingsimtallatie - I Inhoudsopgave (vevolg) 6 Bestaande toestand van het milieu 57 \. 6.1 Aigemeen Geogafie en biota Geogafie Biota Bodem Geologische opbouw Bodemopbouw Gondwate Gond- en gondwatekwaliteit Oppevlaktewate Lucht Geluid en tillingen Oveige aspecten 64 7 Gevolgen voo het milieu Luchtveonteiniging Wateveonteiniging Bodem Geluid en tillingen Vekee Extene veiligheid Enegie Aigemeen 71 8 Vegelijking van de altenatieven 72 I I. 9 Leemten in kennis Samenstelling van de eststoffen Omvang van de emissies en lozingen Themische veweking Meejaenplan vewijdeing gevaalijke afvalstoffen Bestaande toestand van het milieu Evaluatie 79 L I 11 Liteatuulijst Begippenlijst 82! 13 Ajkotingenlijst 85 l 3

6 Milieu-tjfictappot voo de Reststojfonbeluekingsiutallatie Inhoudsopgave (vevolg) Bijlagen 1. Topogafische kaat van de omgeving van de inichting 2. Tijdschema 3. Reststoffenbewekingsinstallatie blad 1: lay-out fase 1 blad 2: plattegond gebouw blad 3: plattegond dienstgebouw blad 4: eststoffenbewekingsinstallatie bid's eye view 4. Schema's stof- en mateiaalstomen blad 1: etoumateialen blad 2: niet-etoumateialen blad 3: luchtstomen op de RBI blad 4: watestomen op de RBI 5. Geluid Aannamen geluidsbelasting Gestyleede 50 db(a) geluidsbelastingcontou a b c d

7 ,-- I Samenvatting De Nedelandse Aadolie Maatschappij B.V. (NAM) wint sedet enige decennia aadgas uit het Goningen-veld en uit tientallen andee, kleinee velden op het vasteland en het Nedelandse deel van het continentaal plat. In bovengonds gelegen installaties vindt de behandeling van het gewonnen aadgas plaats. Van natue bevindt zich kwik in de ondegondse gasesevois. Bij de winning en behandeling van het aadgas vinden dukvelaging, doging en koeling van het gas plaats en woden fomatiewate, aadgascondensaat (zie bijgevoegde begippenlijst) en kwik afgescheiden uit de aadgasstoom. Ten gevolge hievan aken onde mee installatie-ondedelen en bepaalde eststoffen (onde andee slib, filtes) met kwik veonteinigd. Op dit moment woden deze kwikhoudende eststoffen doo de NAM centaal ingezameld, opgeslagen en vepakt, waana afvoe plaatsvindt, deels naa een ondegondse beging in een zoutmijn van Kali & Salz in Duitsland en deels voo veweking bij de Afvalveweking Rijnmond (AVR). Op gond van nieuwe inzichten ten aanzien van de beweking van kwikhoudende eststoffen wil de NAM de nu daavoo in gebuik zijnde installaties vevangen. De beschikbae uimte te plaatse en de ligging van de locatie bieden echte onvoldoende mogelijkheden voo een effectieve en efficiente bedijfsvoeing, zodat de NAM de beweking van deze stoffen bij vookeu eldes wil doen plaatsvinden. Op gond van een aantal ovewegingen heeft de NAM vookeu voo vestiging van de zogenaamde eststoffenbewekingsinstallatie of RBI op een bestaand industieteein in Delfzijl. Deze ovewegingen beteffen o.a. zo kot en veilig mogelijke tanspotlijnen, beschikbaaheid van het benodigde teein op kote temijn en afstand tot milieugevoelige bestemmingen. Voo de voogenomen activiteiten zijn vegunningen op gond van de Wet milieu behee en de Wet veonteiniging oppevlaktewateen veeist. Het beteft activiteiten (beweking van gevaalijke afvalstoffen) en oveheidsbesluiten (op vegunningaanvagen) waavoo een milieu-effectappot wettelijk veplicht is. l,. L Op de RBI zullen de navolgende activiteiten plaatsvinden: a. het einigen van tankwagens, pompen, appendages, wamtewisselaas, vitonpakken en maskes voo hegebuik met behulp van wate; b. het beweken en afvoeen van kwikhoudend slib dat bij de aadgaswinning en -behandeling op locaties van de NAM vijkomt. Na beweking wodt deze eststof afgevoed naa een deponie die ove de daavoo veeiste vegunningen beschikt. Te voldoening aan de acceptatie-eisen van deze deponie vinden aan dit slib de volgende handelingen plaats: zeven, bezinken, ontwateen en vepakken; 5

8 c. het beweken, opslaan en afvoeen van kwikhoudende filtes, eveneens afkomstig van de bonnen genoemd onde b. Ook dit mateiaal wodt naa een deponie afgevoed of aan de Afvalveweking Rijnmond (AVR) aangeboden. d. het einigen en afvoeen van oveige kwikhoudende eststoffen, zoals puin en schoot. Deze stoffen woden na einiging aan deden te veweking aangeboden; e. het inzamelen van metallisch kwik dat bij divese activiteiten vijkomt uit de aadgasbehandelingsinstallaties. Dit metallisch kwik wodt in speciale containes ingezameld ten behoeve van hegebuik. E wodt 'ondescheid gemaakt tussen "etoumateiaal" en "niet-etoumateiaal". Retoumateiaal is mateiaal dat na beweking (dat wil zeggen einigen, eventueel gevolgd doo ondehoud) opnieuw wodt ingezet op een aadgaspoduktielocatie. Niet-etoumateiaal is mateiaal dat na beweking niet teuggaat naa de aadgaspoduktielocatie, maa naa eldes wodt afgevoed. Tabel O. 1 Inschatting van de jaalijks op de RBI aangevoede hoeveelheden. Retou Q. :.. =====i\ Reln lgen Puin (flln en got) Klein metallisch afval Schoot Tankwagens (te ultwendlge (elnlgln9) Tankwagens (te Inwendlge einlging) Pompen Appendages Wamtewisselaas/koeles Viton-pakken Maskes Vepakken Zand SUb (en glycol) Filtes Actieve kool en flltebussen Vij kwlk Niet-metallisch afval 25 stuks 60 stuks 80 stuks 100 stuks 10 stuks 125 stuks 1500 stuks 40 ton 20 ton afhankelijk van de opeationele activiteiten <10 ton 500 ton 100 ton 7 ton 0,4 ton 5 ton De capaciteit van de RBI is gebaseed op de jaalijks te vewachten aanvoe van kwikhoudende eststoffen en appaatuu afkomstig uit de aadgaspoduktie. 6

9 I Gemiddeld wodt jaalijks op de RBI 6 a 8 ton kwik met de divese eststofstomen meegevoed. Daavan is 3500 a 4000 kg dat met slib e.d. wodt meegevoed, 2800 a 3500 kg dat met filtes wodt meegevoed, 400 a 500 kg vij kwik. Op dit moment is e in Nedeland geen geschikte vewekingsmogelijkheid v~~ kwikhoudende afvalstoffen; eden waaom deze stoffen naa Kali & Salz A.G. woden gebacht en daa ondegonds woden opgeslagen. Het ligt in de bedoeling van de ijksoveheid om de expot van o.a. kwikhoudende afvalstoffen binnen afzienbae tijd vede aan banden te leggen. De expot voo ondegondse beging zal aileen woden stopgezet als e in eigen land een vewekingsmogelijkheid voo kwikhoudend afval zal zijn geealiseed. I L l l L I. Zo'n vewekingsfaciliteit maakt de voogenomen activiteit niet onnodig; integendeel. De activiteiten waavoo vegunning wodt aangevaagd en die thans ondewep zijn van dit MER, moeten woden gezien als een noodzakelijke voobeweking voo definitieve veweking eldes; of dit nu afvoe naa Duitsland of veweking in eigen land beteft. Indien, doo welke omstandigheid ook, doo de NAM niet tijdig van vewekingsfaciliteiten eldes gebuik kan woden gemaakt, is het denkbaa dat de installatie die thans ondewep van dit MER is in de toekomst wodt uitgebeid met een installatie voo de themische veweking van de kwikhoudende afvalstoffen. Doel van die veweking is het vewijdeen van kwik, zodanig dat definitieve veweking van deze afvalstomen binnen Nedeland mogelijk is. De techniek daavoo is op dit moment echte nog niet beschikbaa. Ondezoek enaa is gaande. Omdat deze techniek nog in ontwikkeling is, is e (thans nog) geen vegunning voo aangevaagd en is het geen ondewep van dit MER; ook niet als meest milieuviendelijk altenatief. Voobeeidingen voo de voogenomen RBI zijn bij de NAM al geuime tijd gaande. Divese mogelijkheden voo de beweking van de divese kwikhoudende afvalstomen zijn in de loop de jaen bestudeed. Aldus is de RBI geevolueed tot een installatie met exteem geinge milieubelasting. Altenatieven voo de veschillende deelbewekingen woden in dit MER aangegeven. Ook wodt inzichtelijk gemaakt waaom voo een bepaalde deelbeweking of unit-opeation is gekozen. Om edenen die in hoofdstuk 7 van dit MER zijn aangegeven, zijn de milieu-effecten van de veschillende deelbewekingen niet gekwantificeed en met elkaa vegeleken. 7

10 Op deze wijze zijn e in dit MER slechts 2 hoofdaltenatieven gepesenteed, n.!. de voogenomen activiteit, tevens het meest milieuviendelijke altenatief en het nulaltenatief, zijnde de vootzetting van de huidige activiteiten op de huidige locatie. Hiebij heeft een tweetal ovewegingen een ol gespeeld. Ten eeste is de milieubelasting van de voogenomen activiteit zo laag dat die valt binnen de vaiatie van het achtegondniveau, of dit nu lucht-, wate-, bodemkwaliteit, geluid, extene veiligheid of vekee beteft. (Om die eden wodt de milieubelasting vanwege de RBI in deze samenvatting ook niet in cijfes weegegeven. De emissies e.d. zijn in paagaaf 4.4 wei kwantitatief weegegeven). Ten tweede zijn ten aanzien van de milieubelasting van de huidige installatie te Noodboek geen kwantitatieve gegevens beschikbaa. Een kwantitatieve vegelijking van de milieubelasting van be ide hoofdaltenatieven kan daaom niet woden gegeven. Uit de beschijving die in dit MER gegeven wodt (zie met name hoofdstuk 8) kan evenwel duidelijk woden geconcludeed dat het vookeusaltenatief ten aanzien van lucht- en bodemveonteiniging, afvalstoffen, afvalwate en geluid (zee) veel gunstige is dan het nulaltenatief. Ten aanzien van extene veiligheid en vekee (gemiddeld 2 vachten pe wekdag) woden de veschillen tussen het vookeusaltenatief en het nulaltenatief niet significant geacht, tewijl het enegievebuik van het vookeusaltenatief ongunstige scoot dan dat van het nulaltenatief. Ten aanzien van abeidsomstandigheden, efficientie/effectiviteit en flexibiliteit van de bewekingen, de vewezenlijking van de doelstelling om zoveel mogelijk kwikhoudende stof- en mateiaalstomen van NAM-Iocaties te beweken en ten aanzien van de uitbeidingsmogelijkheden is de voogenomen activiteit Significant gunstige dan het nulaltenatief. De belangijkste leemten in kennis zijn: exacte omvang van de emissies en de lozingen (duidelijk is wei dat die geing zijn); kwaliteit van de buitenlucht, de wategangen ond de RBI en de bodem ten aanzien van de stoffen die doo de RBI zullen woden geemitteed esp. geloosd. Vewacht wodt echte dat geen van de leemten elevant is voo de te nemen besluiten op de aan te vagen vegunningen. In het evaluatiepogamma dat in het kade van dit MER wodt opgesteld, zal aan de genoemde aspecten aandacht woden besteed. 8

11 I '" Milieu-4fictappot voo de ReststoJfinbewekingsilstaliatie Inleiding 1.1 De voogenomen activiteit De Nedelandse Aadolie Maatschappij B.V. (NAM) wint sedet enige decennia aadgas uit het Goningen-veld en uit tientallen andee, kleinee velden op het vasteland en het Nedelandse deel van het continentaal plat. In bovengonds gelegen installaties vindt de behandeling van het gewonnen aadgas plaats. Van natue bevindt zich kwik in de ondegondse gasesevois. Bij de winning en behandeling van het aadgas vinden dukvelaging, doging en koeling van het aadgas plaats en woden fomatiewate, aadgascondensaat en kwik afgescheiden uit de aadgasstoom. Ten gevolge hievan aken onde mee installatie-ondedelen en bepaalde eststoffen (onde andee slib, filtes) met kwik veonteinigd. Op dit moment woden deze kwikhoudende eststoffen doo de NAM centaal ingezameld, opgeslagen en vepakt, waana atvoe plaatsvindt, deels naa een ondegondse beging in een zoutmijn van Kali & Salz in Duitsland en deels voo veweking bij de Afvalveweking Rijnmond (AVR). De huidige centale inzamelplaats is gesitueed op een teein aan de Scheemdeweg te Noodboek in de gemeente Mentewolde (Goningen). Het teein ligt diect naast een teein waaop de NAM-aadgaspoduktielocatie "Noodboek" is gevestigd. Teneinde ekening te houden met toekomstige ontwikkelingen voo de vedee eductie van de hoeveelheid te vewijdeen kwikhoudende eststoffen wil de NAM de nu in gebuik zijnde installaties vevangen. De huidige inzamelplaats biedt qua ligging en oppevlakte echte onvoldoende mogelijkheden voo een efficiente en effectieve bedijfsvoeing. Vanwege uimtegebek te Noodboek is tijdelijk een poefinstallatie voo het indikken van slib op de NAM-Iocatie te Siddebuen geplaatst. I I L l L De NAM heeft dan ook besloten om een geheel nieuwe inichting (de zogenoemde RBI: Reststoffenbewekingsinstallatie) op te ichten op een bestaand industieteein in de Povincie Goningen. De keuze hievoo is gevallen op een industieteein in de gemeente Delfzijl (zie de topogafische kaat in bijlage 1). Met de voogenomen installatie kunnen met kwik veonteinigde appaaten en voetuigen woden geeinigd en kwikhoudende eststoffen (die oveigens uitsluitend afkomstig zijn van NAM-Iocaties, zowel op land als op zee) milieuhygienisch en effectief woden bewekt. 9

12 Milieu-effictappot voo de ReststojJenbcwekilgsinstaiiatie 1.2 Vegunningaanvagen en m.e..-plicht De op te ichten eststoffenbewekingsinstallatie of RBI bewekt stoffen die van buiten de inichting afkomstig zijn en die volgens het Besluit aanwijzing gevaalijke afvalstoffen als gevaalijke afvalstoffen woden aangemekt. Voo die activiteit is een vegunning nodig kachtens de Wet milieubehee (Wm). Volgens de Wet veonteiniging oppevlaktewateen (Wvo) is voo de lozing van afvalwate doo bedijven die afvalstoffen opslaan, behandelen of veweken een Wvovegunning nodig. Op aanvagen voo beide vegunningen zijn Gedeputeede Staten van Goningen bevoegd om te beschikken. Voo beide vegunningen (op gond van de Wm en de Wvo) is afdeling 13.2 van de Wet milieubehee van toepassing (Beschikkingen op aanvaag om een vegunning of ontheffing). Het Besluit milieu-effectappotage schijft voo dat een MER veeist is bij de voobeeiding van een besluit op nade omscheven vegunningaanvagen, waaop afdeling 13.2 van de Wm van toepassing is. Dit is onde andee het geval voo het opichten van een inichting die bestemd is voo het vebanden, be- en veweken en venietigen van chemische (gevaalijke) afvalstoffen (categoie 19.1). 1.3 Leeswijze De inhoud van dit MER is afgestemd op de doo Gedeputeede Staten van Goningen op 24 augustus 1993 uitgebachte ichtlijnen voo het MER voo de Reststoffenbewekingsinstallatie te Delfzijl (lit. 3). Oveeenkomstig de ichtlijnen is dit MER bepekt van omvang gehouden. Mee gedetailleede infomatie ove de voogenomen activiteiten is opgenomen in de aanvagen voo de bouw- en milieuvegunningen. De indeling van dit MER komt oveeen met die van het Wekboek MER (lit. 4). Hoofdstuk 2 van dit MER beschijft de pobleemstelling en het doel van de voogenomen activiteit. In hoofdstuk 3 woden aile oveheidsbesluiten genoemd die nodig zijn om het voonemen te ealiseen. Tenslotte wodt in dat hoofdstuk de elevante egelgeving bescheven die invloed uitoefent op, of bepekingen oplegt aan de besluiten waavoo het MER is opgesteld. Hoofdstuk 4 beschijft de voogenomen activiteit. In dat hoofdstuk wodt ook een beschijving gegeven van de voogenomen maategelen te bescheming van het milieu. Hoofdstuk 5 beschijft de mogelijke altenatieven. 10

13 -- I Miluu-effictappot voo de Reststoffinbewekingsimtallatie In hoofdstuk 6 wodt de bestaande toestand van het milieu bescheven, tewijl hoofdstuk 7 de gevolgen van de voogenomen activiteit en van de bescheven altenatieven op het milieu beschijft. In hoofdstuk 8 voigt een vegelijking van de milieu-effecten van de voogenomen activiteit en de altenatieven. Leemten in kennis woden in hoofdstuk 9 bescheven. De beteffende gegevens zijn oveigens voo de besluitvoming niet essentieel. Hoofdstuk 10 geeft een aanzet tot een nazogpogamma met betekking tot de doelgeichtheid van de maategelen te bescheming van het milieu, nadat het voonemen zal zijn geealiseed. In dit MER zijn tenslotte een liteatuu-, een begippen- en een afkotingenlijst, alsmede bijlagen opgenomen. 1.4 Gegevens initiatiefneme en contactades Gegevens van de initiatiefneme: Nedelandse Aadolie Maatschappij B. V. Schepesmaat 2 Postbus HH ASSEN L l l L Contactades: Nedelandse Aadolie Maatschappij B. V. Business Unit Goningen De Vosholen 66 Sappemee Postbus AA Hoogezand Contactpesoon: L.J. Huizinga Afdeling TSW/51 Telefoon L. I 11

14 Milieu-effictappot voo de Reststoffinb(WekitlgsitlStallatie 2 Pobleemstelling en doel 2.1 Aigemeen Zoals in de inleiding is aangegeven, bevindt zich van natue kwik in de ondegondse aadgasesevois. Bij de winning en behandeling van aadgas aken installatieondedelen, zoals wamtewisselaas, pompen, afsluites, filtes e.d., met kwik veonteinigd. Deze installatie-ondedelen woden peiodiek geeinigd, geeviseed en/of geepaeed. Bij de einiging van de installatie-ondedelen komen kwikhoudende stoffen vij. Voots aken op een aadgaspoduktielocatie bepaalde stoff en en mateialen, zoals slib en glycol met kwik veonteinigd. Op de aad en omvang van de veschillende stofstomen wodt in mee detail ingegaan in paagaaf 4.3. Doo de NAM zijn in het veleden veschillende studies uitgevoed om de hoeveelheid kwikhoudende eststotfen te bepeken. Op gond daavan zijn divese maategelen ge'implementeed, zoals het toepassen van andee typen filtes, het vebeteen van het zogenaamde dain-/dipsysteem (systeem voo het opvangen van lekvloeistoffen) en het asfalteen van de locaties. Vedee mogelijkheden tot bepeking van de hoeveelheid kwikhoudende eststoffen woden momenteel niet aanwezig geacht. Indien zich in de toekomst nieuwe mogelijkheden voodoen te bepeking van de hoeveelheid kwikhoudende eststoffen die bij de aadgaswinning en -behandeling vijkomen, zal de implementatie evan woden ovewogen. Kwikhoudende installatie-ondedelen en eststotfen afkomstig van NAM-Iocaties (op land en op zee) woden op dit moment doo de NAM centaal ingezameld, bewekt of geeinigd en deels vepakt. Geeinigde appaatuu gaat, al of niet na epaatie, teug naa de aadgaswinnings- en -behandelingslocaties. De eststoffen die als gevaa-lijke afvalstoffen moeten woden aangemekt, woden deels afgevoed naa de AVR en dee Is naa een ondegondse beging in Duitsland. De niet-gevaalijke afvalstoffen woden naa een IBe-stot afgevoed. De huidige centale inzamelplaats is gesitueed in Noodboek, gemeente Mentewalde (Goningen); diect naast een aadgaspoduktielocatie van de NAM. De huidige inzamelplaats is oosponkelijk opgeicht als centale inichting voo de aanmaak en opslag van boospoeling (mudplant) bij de stat van de booactiviteiten in het Goningen-gasveld. Na het in gebuik nemen van de centale mudplant te Emmen op 1 decembe 1979 is dit soot activiteiten op de locatie Noodboek gestopt. Vevolgens is de locatie ingeicht voo de beweking van kwikhoudende eststoffen die op NAM-Iocaties vijkomen. De toegenomen omvang van deze activiteiten voeg om een uitbeiding van de locatie. Mede in veband met de betekkelijk nabij gelegen woningen achtte de gemeente Mentewolde die uitbeiding te plaatse ongewenst. De gemeente beval een locatie aan op een bestaand industieteein in Zuidboek-Oost; 12

15 Milieu-e./foctappot voo de Rmsto./fonbewekingsi1/StaLlatie eveneens deel uitmakend van de gemeente Mentewolde. De NAM heeft tegen deze locatie echte planologische bezwaen. Hieop en op andee aspecten van de locatiekeuze wodt in de volgende paagaaf vede ingegaan. Om bovengenoemde eden en vanwege het feit dat e buiten de NAM geen mogelijkheden zijn om de appaatuu en de eststoffen op de gewenste wijze te beweken, heeft de NAM het voonemen om eldes een centale Reststoffenbewekingsinstallatie (RBI) te ealiseen, waa appaaten en voetuigen, waaaan zich kwik heeft gehecht, geeinigd kunnen woden en waa kwikhoudende eststoffen, uitsluitend afkomstig van NAM-Iocaties (op land en op zee), op een milieuhygianisch veantwoode en effectieve wijze kunnen woden bewekt. Otschoon dat in theoie wei mogelijk zou zijn heeft de NAM niet het voonemen om de nieuwe installatie voo deden open te stellen. Het beweken van afvalstoffen beschouwt de NAM namelijk als niet behoend tot de zogenoemde "coe-business": het poduceen van aadolie en -gas. Een vezoek van deden om kwikhoudende eststoffen te beweken heeft de NAM ook nooit ontvangen. Op gond daavan is de capaciteit van de nieuwe installatie aileen uitgelegd op de behoefte van de NAM zelf. I l De NAM neemt deel aan het oveleg met de ijksoveheid, potentiale vewekes en andee pobleemhoudes van kwikhoudende afvalstoften, om te komen tot een landelijke oplossing van het pobleem van kwikhoudende afvalstoffen. De NAM sluit zich bij vookeu bij zo'n landelijke oplossing aan. Zo'n landelijke oplossing zal de noodzaak tot de in dit MER bescheven beweking van de NAM-specitieke eststoffen niet wegnemen. De activiteiten die thans ondewep van dit MER zijn, moeten - voo zove het niet de einiging van voetuigen en appaatuu beteft - woden gezien als een noodzakelijke voobeweking van kwikhoudende mateialen en stoffen voo een detinitieve veweking eldes (b.v. ondegondse beging of immobilisatie) ot eventueel op de RBI zeit. Indien een landelijke installatie voo de veweking van kwikhoudende afvalstoffen niet te vewezenlijken is en themische veweking van de kwikhoudende eststoffen, zoals die bij de NAM-activiteiten ontstaan, technisch mogelijk zal blijken te zijn, dan wit de NAM ovewegen om de RBI in de toekomst uit te beiden met een (themische) installatie voo de (vedee) teugwinning van kwik. L 13

16 Milieu-efJectappot voo de Reststo./fenbewekingsinstallatie _ 2.2 Locatiekeuze De NAM heeft besloten om de nieuwe RBI te vestigen op een bestaand industieteein in Delfzijl. Bij de locatiekeuze hebben de volgende ovewegingen een al gespeeld: logistiek optimale (zeg: centale) ligging ten opzichte van de NAM-aadgaspaduktielocaties; zowel naa aad als naa hoeveelheid van de kwikhoudende eststomen (als "activiteitencentum" is een plaats beekend tussen Siddebuen en de eeds bestaande wate/condensaatscheidingsinstallatie van de NAM, eldes in Delfzijl); voldoende teeinoppevlak om een efficiante beweking mogelijk te maken; voldoende uitbeidingsmogelijkheden, ook voo een eventuele themische veweking in de toekomst (in totaal tenminste 5 hectae); goede beeikbaaheid voo de tanspotmiddelen, waabij het tanspot uit het oogpunt van vekeesveiligheid zo weinig mogelijk poblematisch is (niet via de bebouwde kom en wei via een oute gevaalijke stoffen); beschikbaaheid van het teein op kote temijn (zowel qua bestemmingsplan als qua noodzakelijke voozieningen) en onde edelijke condities; zo mogelijk niet in de buut van milieugevoelige locaties of objecten (of schoon de estemissies etc. zodanig moeten zijn dat de aanwezigheid van die locaties in pincipe geen bezwaa zou behoeven te zijn). Op gond van het uitgangspunt dat de afstand tussen de nieuwe RBI en het hieboven genoemde activiteitencentum zo kot mogelijk dient te zijn, zijn doo de NAM 22 mogelijke locaties in de povincie Goningen nade ondezocht; 15 daavan vielen af omdat die locaties (nog) geen industiale bestemming hadden. Van de ovegebleven 7 locaties hadden e 3 een beschikbaa teeinoppevlak dat kleine is dan 5 hectae. Aldus esteeden de volgende 4 locaties: Delfzijl-Zuidoost (naast AgEvo); Delfzijl-Zuidwest (bij kanaal, bij NKF en Noth Refiney); Veendam-Nood (bij gote cementfabiek); Zuidboek-Oost. Het bestemmingsvekee van en naa laatstgenoemde locatie zou via de bebouwde kom van Zuidboek moeten plaatsvinden. Ais altenatief zou het beteffende industieteein kunnen woden ontsloten doo een aftakking van ijksweg N42 te ceaen en een bug ove het Winschotediep aan te leggen. Mede vanwege de daamee gemoeide tijd, is deze optie doo de NAM minde gunstig beoodeeld. 14

17 (- ( _ Milieu-effictappot voo de Restst()ffinbewekillgsimtallatie De afstand van de Delfzijlse locaties tot de bestaande wate/condensaatscheidingsinstallatie in Delfzijl is uiteaad veel kleine dan de afstand van de locatie Veendam Nood tot laatstgenoemde installatie. Om die eden is de locatie Veendam-Nood niet geselecteed. Uiteindelijk hebben de lagee vewevingskosten voo de locatie Delfzijl-Zuidoost de dooslag gegeven. Na ingebuikname van de nieuwe installatie zullen de activiteiten op de huidige locatie te Noodboek woden beeindigd en zullen de daa aanwezige installaties woden ontmanteld (zie paagaaf 3.2.6). RBI-Iocatie te Delfzijl 15

18 Milieu-effictappot voo de Reststoffenbewekingsinstallatie _ 3 Te nemen en genomen besluiten 3.1 M.e..-plichtig besluit Het vigeende Besluit milieu-effectappotage (20 mei 1987, laatstelijk gewijzigd pe 24 febuai 1992) stelt (onde mee) dat een MER moet woden gemaakt bij de voobeeiding van een besluit te zake van een aanvaag om een (milieu)vegunning voo de opichting van een inichting bestemd voo het vebanden, beweken, veweken en venietigen van chemische (gevaalijke) afvalstoffen en afgewekte olie (categoie 19.1 ). Vol gens het Besluit aanwijzing gevaalijke afvalstoffen (Baga) zijn (onde mee) kwikhoudend slib en kwikhoudend filtemateiaal dat bij de aadgaspoduktie ontstaat, pe definitie (d.w.z. onafhankelijk van de concentatie) gevaalijke afvalstoffen. Aangezien op de RBI deze gevaalijke afvalstoffen woden bewekt, is het vooliggende MER veeist bij de voobeeiding op een besluit op een aanvaag om vegunning kachtens de Wet milieubehee voo het opichten en in weking hebben van de ondehavige inichting. Omdat doo de RBI hemelwate '... odt ge!oosd en voe die lozing op gond van de Wet veonteiniging oppevlaktewateen vegunning is veeist, is bij de voobeeiding op een besluit op de beteffende aanvaag, eveneens dit MER wettelijk veplicht. Op beide vegunningaanvagen beschikt het College van Gedeputeede Staten van Goningen. GS bevodeen een gecoodineede voobeeiding en behandeling van het MER en de vegunningaanvagen. De m.e..-pocedue ging van stat met het indienen van de zogenoemde statnotitie MER doo de NAM bij Gedeputeede Staten van Goningen op 14 mei 1993 (lit. 1). Op 26 mei 1993 wed het voonemen in de Nedelandse Staatscouant, de Eemsbode en het Nieuwsblad van het Nooden gepubliceed. Naa aanleiding van de statnotitie zijn geen inspaakeacties ontvangen. Op 28 juli 1993 bacht de Commissie voo de milieu-effectappotage advies uit aan GS van Goningen ove de ichtlijnen inzake de inhoud van het MER (lit. 2). De definitieve ichtlijnen zijn doo GS van Goningen op 24 augustus 1993 vastgesteld (lit. 3). Zie voo het tijdschema bijlage

19 Milieu-effictttppot voo de ReststoffonbcUlckingsinstaliatic 3.2 Te nenen besluiten Wm-vegunning Op gand van at. 1.1 lid 3 en 5 en at. B.2 lid 2 van de Wet milieubehee, juncto bijlage I van het Inichtingen- en vegunningen besluit Wm (categoie 28.4) zijn Gedeputeede Staten het gezag dat bevoegd is te beschikken op vegunningaanvagen ten aanzien van inichtingen voo: a5 het opslaan van van buiten de inichting afkomstige chemische afvalstoffen [... J; b2 het oveslaan van evenbedoelde stoffen; c1 het ontwateen [... J mechanisch [... J of fysisch scheiden, mengen, vedichten [... ] van van buiten de inichting afkomstige [... ] bedijfsafvalstoffen; c2 het beweken, veweken of venietigen - andes dan vebanden - van van buiten de inichting afkomstige chemische afvalstoffen [... ]". Om deze eden wodt voo de opichting van de RBI een Wm-vegunning bij Gedeputeede Staten van Ganingen aangevaagd Veklaing van geen bedenkingen l Bijlage III van het Inichtingen- en vegunningenbesluit Wet milieubehee (Ivb-Wm) omschijft categoieen van inichtingen ten aanzien waavan een (Wm-)vegunning niet wodt veleend dan nadat de ministe van VROM heeft veklaad dat hij daategen geen bedenkingen heeft. Tot die categoieen behoen inichtingen voo het beweken, veweken of venietigen van kwikhoudende afvalstoffen, met uitzondeing van veonteinigde gond. Voo het velenen van een Wm-vegunning voo de RBI dient de Povincie Goningen dus een veklaing van geen bedenkingen bij de ministe van VROM aan te vagen Wvo-vegunning L. Op de RBI komen de volgende 3 afvalwatestomen vij: a. fomatiewate (afkomstig uit het slib), alsmede was- en spoelwate; b. hemelwate; c. afvalwate van huishoudelijke aad. 17

20 Milieu-e./fectappot voo de Reststo./finbnuekingsinstallatie _ Eestgenoemde watestoom wodt pe tankwagen afgevoed naa de centale wate/condensaatscheidingsinstallatie van de NAM eldes in Delfzijl. Voo de afvoe en beweking van die watestoom is geen additioneel oveheidsbesluit nodig. Hemelwate dat op het teein van de RBI neeslaat wodt vezameld in de hemelwateopvangbak. Deze bak wodt peiodiek geleegd op het oppevlaktewate (de langs het teein lopende sloot). Hemelwate dat niet aan de lozingseis voldoet, wodt op dezelfde wijze afgevoed als het uit slib afkomstige wate. Aileen hemelwate van de daken van gebouwen op het teein wodt diect op de langs het teein lopende sloot geloosd. Voo de diecte lozing van op het teein neegeslagen hemelwate op oppevlaktewate wodt bij de kwaliteitsbeheede van dat wate, i.c. GS van Goningen, een Wvo-vegunning aangevaagd. Het ligt in de bedoeling dat de onde c. genoemde afvalwatestoom op het open bae iool in de gemeente Delfzijl wodt geloosd. De bedijven die op het beteffende industieteein zijn gevestigd, zijn echte nog niet op het open bae iool van Delfzijl aangesloten. Volgens de gemeente Delfzijl zal dat medio 1995 zijn geealiseed. Het open bae iool is wodt aangesloten op de ioolwatezuiveingslnstallatie in Delfzijl die onde behee is bij de Povincie Goningen. Op gond van at. 1 lid 2 van de Wvo, dient voo een lozing van afvalwate doo bij Amvb aangewezen sooten van inichtingen, op een wek (iool) dat op een ande wek (ioolwatezuiveingsinstallatie) is aangesloten, een Wvo-vegunning te woden aangevaagd bij de beheede van laatstbedoelde installatie. Bedoelde Amvb is het Besluit aanwijzing sooten van inichtingen, 4 novembe 1983, dat o.a. de volgende sooten van inichtingen noemt: c. bedijven die afvalstoffen opslaan, behandelen of veweken; h. vatenwasseijen en tank(auto)cleaningbedijven. Om deze eden wodt ook voo de lozing van afvalwate van huishoudelijke aad, eveneens bij GS van Goningen, een Wvo-vegunning aangevaagd Oveige milieuvegunningen Voo de opichting en het in weking hebben van de RBI zijn geen andee milieuvegunningen of ontheffingen nodig. 18

21 \ Milieu-effictappot voo de Reststoffenbnvekingsinstallatie I ' Niet-milieuvegunningen Voo de bouw van de RBI zal in het tweede of dede kwataal 1994 bij B&W van Delfzijl een bouwvegunning woden aangevaagd. Volgens at. 52 lid 1 van de Woningwet houden B&W een beslissing omtent een aanvaag voo een bouwvegunning aan tot de milieuvegunningen zijn veleend. Het vigeende bestemmingsplan "patieel bestemmingsplan v~~ gonden ten oosten van Famsum" van 1965 heeft de beteffende gonden bestemd als industieteein, eategoie A (zwae eategoie). V~~ de vestiging van de RBI hoeft het bestemmingsplan dus niet te woden gewijzigd Te nemen besluiten met betekking tot de huidige installatie Het ligt in de bedoeling om na ingebuikname van de RBI te Oelfzijl de huidige installatie te Noodboek te ontmantelen. Daavoo zal bij B&W van de gemeente Mentewolde een sloopvegunning woden aangevaagd. Kwikhoudende installatie-ondedelen zullen op de RBI woden bewekt. Niet-kwikhoudende afvalstoffen woden afgevoed ten behoeve van hegebuik of naa een I BC-stotplaats. Na sloop van de huidige installatie zal het vijkomende teein bij de aangenzende aadgaspoduktieloeatie Noodboek woden getokken. Oat zal te zijne tijd aan het bevoegd gezag, i.e. de ministe van Eeonomisehe Zaken, woden gemeld. I l L 3.3 Reeds genomen besluiten met betekking tot de voogenomen activiteit Ruimtelijke odening Zoals in paagaaf eeds is gesteld, staat het vigeende bestemmingsplan de vestiging van de RBI te plaatse toe. De RBI vaagt geen oveheidsbesluiten ten aanzien van de plaatselijke infastuetuu. Het industieteein Oostehon waaop de RBI zal woden gevestigd, is gezoneed ingevolge at. 53 van de Wet geluidhinde. Oit houdt in dat ond het industieteein 19

22 een geluidszone is vastgesteld, waabuiten ten gevolge van de (bedijfs)activiteiten op het industieteein geen hogee equivalente geluidsbelasting op mag teden dan 50 db(a) etmaalwaade. Tevens zijn voo woningen binnen de zone toelaatbae geluidsbelastingen vastgesteld. Ten tijde van de vaststelling van de zone was een belangijk dee I van het industieteein nog niet als zodanig in gebuik. Om te vookomen dat nieuw te vestigen bedijven etoe lei den dat het genoemde geluidsniveau wodt ovescheden is bij de vaststelling van de omvang van de zone ekening gehouden met een akoestische invulling van de nog baakliggende delen. Hietoe is aan deze teeindelen een immissieelevant (d.w.z. in de omgeving waaneembaa) bonvemogen toegekend, waavan de hoogte afhankelijk is van de positie ten opzichte van de woonomgeving. Voo het teeindeel waaop de RBI zal woden gevestigd, bedaagt dit geluidsvemogen 112 db(a) etmaalwaade pe hectae. Bij de vegunningvelening zal onde mee een toetsing aan deze waade plaatsvinden Lopende contacten Voo het tanspot van de kwikhoudende eststoffen van de divese NAM-Iocaties naa de RBI heeft de NAM een contact met een tanspoteu. Diens tanspotmiddelen voldoen aan de eisen die de Wet gevaalijke stoffen daaaan stell. Ook de gevaalijke afvalstoffen die op de RBI ontstaan, woden via ekende tanspoteus afgevoed naa extene vewekes in binnen- en buitenland, n.!. AVR-Chemie C.V. te Rottedam en een ondegondse deponie van Kali & Salz A.G. in Duitsland. Deze vewekes beschikken ove een vegunning voo de veweking van de beteffende afvalstoffen. De afgifte van gevaalijke stoffen aan deze vewekes wodt confom de Wm gemeld. De uitvoe van gevaalijke afvalstoffen geschiedt confom de "Regeling in-, uit- en doovoe van gevaalijke afvalstoffen". De gevaalijke afvalstoffen woden vepakt en geetiketteed zoals in het Besluit afleveing gevaalijke stoffen (BAGS) is voogescheven. De niet-gevaalijke bedijfsafvalstoffen, met uitzondeing van schoot, woden binnen het kade van de daavoo vigeende milieuvegunningen, op de egionale stotplaats De Stainkoel'n gestot. Schoot wodt afgevoed naa een gespecialiseede be- of veweke die ove de daavoo benodigde vegunningen beschikt. 20

23 j 3.4 Reeds genomen besluiten met een algemeen kaakte Aigemeen Voo dit MER woden de volgende nota's, plannen en beslissingen voo het te nemen besluit voo vegunningvelening aan de RBI elevant geacht: Nationaal Milieubeleidsplan (Plus; 2) (NMP/NMP+ INMP-2); Meejaenplan vewijdeing gevaalijke afvalstoffen; Regeling in-, uit- en doovoe gevaalijke afvalstoffen 1993; Povinciaal Afvalstoffen Plan (PAP II); Richtlijnen voo de opslag van gevaalijke stoffen, chemische afvalstoffen en bestijdingsmiddelen in emballage (CPR 15-1/2); Besluit isico's zwae ongevallen; Besluit luchtkwaliteit benzeen; Nedelandse Emissie Richtlijnen (NER); Besluit emissie-eisen stookinstallaties B (BEES-B) Nationaal Milieubeleidsplan Het Nationaal milieubeleidsplan (NMP) en het NMP-plus vomen de basis van het huidige Nedelandse milieubeleid. Hiein geeft de egeing aan waa de pioiteiten van het milieubeleid op hoofdlijnen in de planpeiode woden gelegd. Voo het omgaan met afvalstoffen is de volgende pioiteitsvolgode vastgelegd: a. peventie : doo bewust handelen en poduceen kan woden vookomen dat bepaald afval ontstaat; b. hegebuik: afval dat eenmaal is ontstaan kan opnieuw woden gebuikt, bij vookeu voo hetzelfde doel of doo het na veweking nuttig toepassen; c. vebanden: als hegebuiksopties niet aanwezig zijn, dan kan het afval d. stoten woden veband. Het doe I van de vebanding is vooal het volume te vekleinen, maa daanaast kan de vebandingswamte woden gebuikt voo bijvoobeeld elekticiteitsopwekking; : als hegebuik of vebanden onmogelijk is, dan dient het afval gestot te woden. Het stoten van afval moet dus bepekt zijn tot die stomen die op geen enkele andee wijze vewekt kunnen woden. 21

24 Milieu-efJectappot voo de Reststoffinbewekingsinsttlilatie _ Het NMP-2 bevat de stategie voo het milieubeleid voo de peiode Het plan stelt dat de aanpak van peventie en hegebuik van pioitaie afvalstoffen zich in die planpeiode icht op het uitvoeen van eeds vastgestelde plannen Meejaenplan vewijdeing gevaalijke afvalstoffen Medio juli 1993 heeft de ministe van VROM het Meejaenplan vewijdeing gevaalijke afvalstoffen aan de Tweede Kame aangeboden. Het beteft het beleidsstandpunt van de ministe van VROM en het Intepovinciaal Oveleg (IPO) met betekking tot dit ondewep. Enkele punten uit dat plan zijn: a. totdat e povinciale beleidsplannen en veodeningen zijn, vomt het Meejaenplan vewijdeing gevaalijke afvalstoffen het toetsingskade voo de povinciale vegunningvelening; b. toetssteen bij de vegunningvelening inzake het inzamelen, bewaen, veweken en stoten van gevaalijke afvalstoffen vomt het begip doelmatigheid. Hieonde wodt vestaan: continu'iteit, effectieve en efficiente vewijdeing, capaciteit, evenwichtige speiding, effectief toezicht en nazog bij stotplaatsen. Ten aanzien van effectieve en efficiente vewijdeing wodt uitgegaan van de volgende vookeusvolgode: - peventie; - podukthegebuik; - mateiaalhegebuik; - nuttige toepassing; - vewijdeing met omzetting van enegie; vewijdeing op andee wijze dan stoten; - stoten van afvalstoffen; c. afvalstoffen die in Nedeland ontstaan, moeten in eigen land woden vewekt, uitzondeingen als onvoldoende capaciteit en hoogwaadige vewijdeing eldes daagelaten. C1-afvalstoffen (zie begippenlijst) woden nu meestal in een ondegondse deponie in Duitsland gebogen. De Nedelandse egeing acht de ondegondse beging niet acceptabel. E dient dehalve een eind te komen aan de uitvoe voo ondegondse beging zoals deze thans plaatsvindt. De ministe van VROM is voonemens om de huidige wijze van vewijdeing van C1-afvalstoffen pe 1 januai 1996 te beeindigen omdat e voo de veschillende kwikhoudende at- 22

25 ,- ( ~~~~~~ ~jfitll-4fectappot voo de Reststoffinbewekingsi11$tallatie ~ C?)( valstoffen vewekingstechnieken beschikbaa zouden zijn. In 1993 is een plan van aanpak opgesteld om te komen tot toepassing van die technieken Regeling in-, uit- en doovoe gevaalijke afvalstoffen Met ingang van 1 januai 1994 is bovengenoemde egeling in weking geteden. Deze op de Wet milieubehee (Wm) gebaseede egeling vevangt de beteffende egeling op gond van de Wca. De egeling stelt onde mee (at. 10) dat het in de Wm neegelegde vebod op de in-, uit- en doovoe van gevaalijke afvalstoffen niet geldt indien ten behoeve daavan een volledig ingevuld meldingsfomulie aan het bevoegd gezag is gezonden. Dat fomulie moet zijn voozien van een veklaing van geen bezwaa van het ministeie van VROM. De uitvoe van kwikhoudende afvalstoffen die van de RBI atkomstig zijn, zal confom deze egeling plaatsvinden Povinciaal Afvalstoffen Plan Het Povinciaal Afvalstoffenplan (PAP II) heeft betekking op de volgende categoieen afvalstoffen: huishoudelijk afval, got huisvuil, bedijfsafvalstoffen die te zamen woden vewekt met huishoudelijke afvalstoffen, alsmede bouw- en sloopafval. Het PAP II heeft dus geen betekking op de gevaalijke afvalstoffen die op de huidige installatie en de RBI woden aangevoed. Het plan heeft wei betekking op de (nietchemische) bedijfsafvalstoffen en het bouw- en sloopafval dat op de RBI ontstaat en naa een stot wodt afgevoed. Het PAP" schijft oveigens voo dat bouw- en sloopafval zoveel mogelijk moet woden hegebuikt en zo weinig mogelijk moet woden gestot. Het PAP " zal naa vewachting pe 1 januai 1995 komen te vevallen. De beteffende egelingen zullen daana woden opgenomen in het povinciaal milieubeleidsplan. De bedijtsafvalstoffen die van de huidige installatie te Noodboek woden afgevoed, woden gestot op de egionale stotplaats de Stainkoel'n. Dit gebeut uiteaad binnen het kade van de v~~ die stotlocatie vigeende milieuvegunningen. Vewacht wodt dat ook de bedijfsafvalstoffen van de RBI op die stotplaats gestot kunnen woden. Het stoten van deze afvalstoffen op de stotplaats te Delfzijl zou ook tot de mogelijkheden behoen. Deze stot is echte naa vewachting in 1995 vol. 23

26 Milim-4{ectappot voo de R~n:stoffi"btw~kingsinsta'latie Opslag van gevaalijke stoffen in emballage Doo de Commissie Peventie van Rampen doo Gevaalijke Stoffen (CPR) zijn ichtlijnen uitgebacht voo de opslag van gevaalijke stoffen (vaste stoffen en vloeistoffen) in emballage. Richtlijn CPR 15-1 icht zich op opslagen met een hoeveelheid van a tot 10 ton pe opslaguimte; CPR 15-2 op hoeveelheden gate dan 10 ton. Op de RBI zullen de gevaalijke afvalstoffen confom die ichtlijnen woden opgeslagen. In de vegunningaanvagen zal hieop nade woden ingegaan Besluit isico's zwae ongevallen In paagaaf 3 van het Besluit isico's zwae ongevallen (BRZO) wodt aangegeven welke categoieen van inichtingen een exten veiligheidsappot (EVR) moeten maken en welke gegevens een EVR dient te bevatten. In ondestaande tabel zijn de voo de RBI elevante stoffen aangegeven die in het BRZO zijn vemeld, de daabij behoende hoeveelheden waaboven een EVR dient te woden gemaakt en de op de RBI maximaal aanwezige hoeveelheid. Tabel 3. 1 Met be tekking tot het BRZO elevante stotten en hoeveelheden Licht ontvlambae stoffen Giftige stoffen (kwik en benzeen ton 200 ton 30 ton (40 m' condensaat) 5 ton Op gand van dit ovezicht kan woden geconcludeed dat de hoeveelheid gevaalijke stoffen die op de RBI aanwezig is zodanig is dat e geen EVR behoeft te woden gemaakt. 24

27 I I ( _ Mitieu-4fictappot voo de &sttoffinbewekingsinstallatie ( Besluit luchtkwaliteit benzeen Op 22 febuai 1993 is het Besluit luchtkwaliteit benzeen in weking geteden. Op gond van dit besluit mag in het algemeen de jaagemiddelde benzeenconcentatie in de buitenlucht niet hoge zijn dan 10 f.1g/m3 (genswaade). Langs dukke vekeeswegen en in de diecte nabijheid van tankstations gelden tijdelijk hogee genswaaden. De ichtwaade, dat wil zeggen het kwaliteitsniveau dat zoveel mogelijk moet woden beeikt of gehandhaafd, is 5 f.1g/m3 als jaagemiddelde concentatie. Voo zove benzeen doo de RBI wodt geamitteed wodt op dit punt nade ingegaan in paagaaf Nedelandse Emissie Richtlijnen (NER) Op 1 mei 1992 zijn de Nedelandse Emissie Richtlijnen in weking geteden. De NER bevat ichtlijnen te bepeking van luchtveonteiniging doo industiale pocessen. De NER is bedoeld als ichtsnoe voo oveleg tussen vegunningaanvage en het bevoegd gezag. V~~ de bestijding van emissies gaat de NER uit van de stand de techniek. Van in de NER opgenomen emissie-eisen kan slechts gemotiveed (in de consideans van de vegunning) woden afgeweken. Ten aanzien van continue emissies stelt de NER onde mee de volgende eisen: 1. benzeen valt in de categoie stoffen waavoo een minimalisatieveplichting geldt, dat wi! zeggen dat naa een nul-iozing moet woden gesteefd. Benzeen is ingedeeld in de klasse C3, waavoo een toelaatbae emissieconcentatie geldt van 5 mgtm 3, indien de ongeeinigde massastoom gote is dan 25 gth. Bij geingee massastomen schijft de NER geen emissieconcentaties voo; 2. kwik en anoganische kwikvebindingen vallen in de klasse stofvomig anoganisch sa. 1. Daavoo geldt een toelaatbae emissieconcentatie van 0,2 mg/m 3 indien de ongeeinigde massastoom gote is dan 1,0 gth; 3. oganische stoffen zijn in 3 klassen vedeeld: a. 0.1; massastoom > 0,1 kg/h, concentatie < 20 mgtm3; b. 0.2; massastoom > 2,0 kg/h, concentatie < 100 mgtm3; c. 0.3; massastoom > 3,0 kg/h, concentatie < 150 mgtm 3.!. I 25

28 Miliett-effictappot voo de ReststoffinbewekingsinItollatie _ Op de RBI woden geen stoffen vewekt die in de NER in categoie 0.1 zijn ingedeeld. In categoie 0.2 vallen onde andee koolwatestofmengsels, xylenen en tolueen. In categoie 0.3 vallen onde andee ethyleen- en methylglycol, methanol, alifatische, olefinische en paafinische koolwatestoffen. Indien zich meedee componenten in de afgasstoom bevinden, gelden de toelaatbaa gestelde emissieconcentaties voo aile componenten in diezelfde en lagee klasse(n) gezamenlijk. In de NER is voots een ovezicht opgenomen van de gens-, icht- en steefwaaden voo de kwaliteit van de buitenlucht, zoals die doo de ijksoveheid zijn uitgebacht. Voo de stoffen die voo de RBI elevant zijn, zijn deze waaden als voigt. Tabel3.2 Gens-, icht- en steefwaaden :1': Benzeen 10 Stank llg/m 3, jaagemiddelde g.e.lm 3, 99,5- pecentiel (nieuw) Genswaaden zijn waaden die niet mogen woden ovescheden. Richtwaaden moeten zoveel mogelijk woden beeikt of gehandhaafd. Steefwaaden moeten op langee temijn woden beeikt. In paagaaf 7.1 woden de immissieconcentaties, voo zove ze doo de RBI woden veoozaakt, aan deze genswaaden getoetst Besluit emissie-eisen stookinstallaties B Het Besluit emissie-eisen stookinstallaties (Bees) is van toepassing op de inichtingen waa stookinstallaties met een themisch vemogen gate dan 2,5 MW woden gebezigd. De stookinstallaties op de RBI hebben een themisch vemogen van 2 x 600 kw, zodat het Bees op de RBI niet van toepassing is. 26

29 - I 4 Voogenomen activiteit f ( 4.1 Inleiding Uitgaande van een aadgaspoduktie van 65 miljad m3 pe jaa komen met de divese eststofstomen jaalijks globaal de volgende hoeveelheden kwik vij: Kg kwikljaa aadgas, geleved aan de Gasunie 400 a 500 aadgascondensaat 80 a 100 wate 30 a 40 zuive kwik 400 a 500 filtes 2800 a 3500 slib 3500 a 4000 Aadgas wodt aan de N.V. Nedelandse Gasunie geleved. Het aadgascondensaat en het wate woden naa de bestaande wate/condensaatscheidingsinstallatie van de NAM eldes in Delfzijl gevoed. Het daa afgescheiden aadgascondensaat wodt naa een affinadeij getanspoteed. L! ( l De RBI is bedoeld als de centale inzamelplaats van de NAM voo kwikhoudende eststoffen afkomstig uit de aadgas- en aadoliepoduktie. Naast kwik kunnen de stoffen en mateialen die op de RBI woden bewekt, ook koolwatestoffen, afkomstig uit aadgascondensaat, zoals benzeen, tolueen, xylenen, alsmede coosie-inhibito, zand- en kleideeltjes e.d. bevatten. Op de RBI woden aile eststoffen - die zee uiteenlopend van aad zijn - doo beweking geschikt gemaakt voo hegebuik of voo vedee veweking (b.v. vebanden of stoten) eldes. E is naa gesteefd een zo doelmatig mogelijke beweking pe eststof te laten plaatsvinden ten aanzien van de abeidsomstandigheden en de minimaliseing van de milieubelasting. Een substantiale volumeeductie van eststoffen (met name slib) kan met thans beschikbae technieken even wei niet woden beeikt. De eductie die wei op de RBI plaatsvindt is een velaging van de gehaltes aan pioitaie stoffen (kwik en benzeen) in aile te beweken eststofstomen. Op de RBI zullen de navolgende activiteiten plaatsvinden: a. het einigen van tankwagens, pompen, appendages, wamtewisselaas, vitonpakken en maskes voo hegebuik met behulp van wate; b. het beweken en afvoeen van kwikhoudend slib, dat bij de aadgaswinning en -behandeling op locaties van de NAM vijkomt. Na beweking wodt deze eststof afgevoed naa een deponie*. Te voldoening aan de acceptatie-eisen van deze deponie vinden aan dit slib de volgende handelingen plaats: zeven, bezinken, ontwateen en vepakken; * Met deponie wodt in deze een algemene facilitdt bedoeid. die voo de beging van de beteffende stoff en ove de veeiste vegunningen beschikt. Momenteel zijn dat de zoutmijnen van Kali & Salz A.G. te Duitsland. 27

30 c. het beweken, opslaan en afvoeen van kwikhoudende filtes eveneens afkomstig van de bonnen genoemd onde b. Ook dit mateiaal wodt naa een de ponie afgevoed indien het aan de acceptatievoowaaden voldoet. In veband met acceptatievoowaaden woden de filtes eest vekleind met behulp van een shedde-unit en vevolgens woden de vloeistoffen zoveel mogelijk afgescheiden, waana de vaste stoffen woden vepakt. Voo zove het niet mogelijk zou zijn om een mateiaal aan de daavoo geldende acceptatieciteia te laten voldoen, wodt het op de RBI opgeslagen in afwachting van afvoe naa een toekomstige vewekingsmogelijkheid; d. het einigen en afvoeen van oveige kwikhoudende eststoffen, zoals puin en schoot. Deze stoffen komen vij bij noodzakelijk ondehoud aan NAMinstallaties. Het puin en schoot woden na einiging aan deden te veweking aangeboden. Zand (gond) wodt op de RBI in elatief geinge hoeveelheden aangevoed. Het wodt op de RBI niet bewekt, maa opgeslagen in afwachting van een toekomstige vewekingsmogelijkheid. Klein metallisch en niet-metallisch gevaalijk afval alsmede actieve kool (toekomst; zie paagaaf 4.2.9) woden naa de Afvalveweking Rijnmond (AVR) afgevoed; e. het inzamelen van metallisch kwik dat bij divese activiteiten vijkomt uit de behandelingsinstallaties. Dit metallisch kwik wodt in speciale containes ingezameld en afgevoed naa een kwikecyclingbedijf (thans Claushuis B.V. te Zeewolde). V~~ de indeling van het bedijfsteein wodt vewezen naa de plattegondtekening op bijlage 3 (4 bladen). De capaciteit van de RBI is gebaseed op de jaalijks te vewachten aanvoe van kwikhoudende eststoffen en appaatuu afkomstig uit de aadgaspoduktie. E wodt ondescheid gemaakt tussen "etoumateiaal" en "niet-etoumateiaal". Retoumateiaal is mateiaal dat na beweking (dat wil zeggen einigen, eventueel gevolgd doo ondehoud) opnieuw wodt ingezet op een aadgaspoduktielocatie. Niet-etoumateiaal is mateiaal dat na beweking niet teuggaat naa de aadgaspoduktielocatie, maa naa eldes wodt afgevoed. Bij het einigen van etoumateialen komen stoffen vij die bewekt dienen te woden. Dit geschiedt in bewekingsspocessen die ook gebuikt woden voo de beweking van niet-etoumateialen. In dit MER woden niet sepaaat de aan- en afvoe en de beweking bescheven, 28

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014 -CONCEPT Bijlage 3: Budgetbief Bueau Jeugdzog Nood-Babant Postbus 891 5600 AW Eindhoven t.a.v. mevouw H.F. van Beugel Begen op Zoom, 25 juni 2014 Geachte mevouw van Beugel, Confom de afspaken in de "Babantbede

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centaal Bueau voo de Statitiek Economie, Bedijven en NR Oveheidfinanciën en Conumentenpijzen Potbu 24500 2490 HA Den Haag PRJSNDEXCJFER COMMERCËLE DENSTVERLENNG 1. nleiding Dit document bechijft de methoden

Nadere informatie

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen.

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen. . INLEIDING Dit document omvat het Capaciteitsplan 2 van ENECO NetBehee zoals veeist in de Elekticiteitswet 1998 en het hieop aansluitend besluit "Regeling capaciteitsplannen Elekticiteitswet 1998" van

Nadere informatie

Standaarden Verpleeghuiszorg

Standaarden Verpleeghuiszorg Standaaden Vepleeghuiszog Vesie septembe 2010 Mw. E. Cox, MA, NVLF Mw. ds. C. Koolhaas, NVLF Mw. A. van Hemet, MA, NVLF 1 Inhoud 1..Inleiding...3 1.1 Doel standaaden en checklisten...3 1.2 De logopedist

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36 Rappot V.2011.0262.00.R001 Centumgebied Limmel/Nazaeth, Maasticht Akoestisch- en luchttechnisch ondezoek Status: DEFINITIEF Adviseus voo bouw, industie, vekee, milieu en softwae info@dgm.nl www.dgm.nl

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Methodebeschijving Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen 1. Inleiding Dit is een methodebeschijving van de statistiek Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen (O-PINW). De beschijving heeft alleen

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting AIM gevestigd te Eist Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman Accountants

Nadere informatie

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 De gemeente Womeland heeft een duidelijke visie op maatschappelijke ondesteuning: elke Womelande telt mee en doet mee, ongeacht leeftijd, bepekingen

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Oude Zijlvest 37 in Haalem Website: www.makelaaskantooideler.nl Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde

Nadere informatie

Eenparige cirkelbeweging

Eenparige cirkelbeweging Inhoud Eenpaige cikelbeweging...2 Middelpuntzoekende kacht...4 Opgave: Looping...5 Opgave: McLaen MP4-22...6 Opgave: Baanwielennen (tack acing)...8 Gavitatie...8 Zwaate-enegie...9 Opgave: Satellietbanen...10

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting Feedom in Chist Ministies Nedeland gevestigd te Dachten Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com

Nadere informatie

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN ( Vastgesteld doo de aad van de gemeente Teneuzen bij beslult van, voozitte I giffie D D Mldde1bug KJevesk~seweg 49 PostbUtl29 4330 M IlIefoon:.31 118853737 lax: +31

Nadere informatie

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV Gemeente Beuningen t.a.v. College van B&W Van Heemstaweg 46 Beuningen cc. mev. C. van Hemmen en dh. C. McQueen, Kloostestaat 1 beteft datum vezoek voooveleg woonhuis naast Kloostestaat 1, Beuningen 11

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde uime TRAPGEVELwoning met zonnige vezogde tuin, voozien van

Nadere informatie

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose Een nieuw model voo de CBS huishoudenspognose Coen van Duin en Cael Hamsen Het model waamee het CBS zijn huishoudenspognose maakt, is aangepast. De nieuwe pognose wodt beekend met een macosimulatiemodel

Nadere informatie

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad.

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kaan Tel n: 06 8333 8358 Numme: 15A.01184 Datum: 10 novembe 2015 Team: Ondewijs, Welzijn en Zog Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschift

Nadere informatie

Het woonplan in Oostende voor 2001-2006 (2)

Het woonplan in Oostende voor 2001-2006 (2) Het woonplan in Oostende voo 2001-2006 (2) In deze categoie woden enkel de nog (ecent of toekomstige) beschikbae pecelen bouwgond in Oostende opgenomen. Naast deze opsomming blijft e uiteaad nog een hoeveelheid

Nadere informatie

- gezonde dieren, gezonde mensen

- gezonde dieren, gezonde mensen pagina 1 van 8 Jaaveslag 2000 Wood van de voozitte Afgelopen jaa is voedselveiligheid een belangijk item in Euopa geweest, denk alleen maa aan de BSE-cisis. Het is dan ook niet moeilijk voo te stellen

Nadere informatie

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN L0000512 Gaantievoowaaden/Gebuikeshandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN I. INHOUD I. INHOUD p 1 II. ALGEMEEN p 2-6 III. INSTALLATIE p 7-8 IV. GEBRUIK EN ONDERHOUD p 9-12 V. CE-ATTEST p 13 VI. BIJLAGEN p 14

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma IHP

Uitvoeringsprogramma IHP Uitvoeingspogamma IHP -2020 Het IHP leidt tot veschillende acties voo zowel de benoemde maategelen als de vookeusscenaio s. Deze acties zijn vespeid ove IJsselstein, hebben een veschillend tijdspad en

Nadere informatie

Reconstructie N221 te Soest

Reconstructie N221 te Soest Reconstuctie N221 te Soest Akoestisch ondezoek Gemeente Soest Mei 2015 Reconstuctie N221 te Soest Akoestisch ondezoek dossie : BA8258-103-100 egistatienumme : MD-AF20150221 vesie : Def01 classificatie

Nadere informatie

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente.

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente. Visualisatie van het Objectgeoiënteede Paadigma. Aend Rensink Faculteit de Infomatica, Univesiteit Twente e-mail: ensink@cs.utwente.nl Samenvatting Pogammeeondewijs maakt een wezenlijk deel uit van elke

Nadere informatie

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag Het Infomatiepotaal voo Financiële Veiligheid De 4 bedeigingen voo je spaageld vandaag Veval van de systeembanken Veval van de systeembanken De Vie gote Bedeigingen 1. Veval van de systeembanken 2. 3.

Nadere informatie

Onderzoek naar het effect van actief randenbeheer op akker- en weidevogels in West-Brabant

Onderzoek naar het effect van actief randenbeheer op akker- en weidevogels in West-Brabant Ondezoek naa het effect van actief andenbehee op akke- en weidevogels in West-Babant Opdachtgeve: povincie Nood-Babant Novembe 2007 Antonie van Diemenstaat 20 5018 CW Tilbug 013-5802237 Eac@home.nl Pagina

Nadere informatie

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf)

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Tilbug Univesity Reclame-uitgaven in edeland de Blok, J Document vesion: Publishe final vesion (usually the publishe pdf) Publication date: 1970 Link to publication Citation fo published vesion (APA):

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006 Uitvoeingspogamma 20062010 Vastgesteld doo benw op 30 mei 2006 1 Ovezicht Uitvoeingspogamma 2006 t/m 2010 Poga Pote Afdemma houde 1.1 MB DIV Bestuusstijl Wij zullen ons inspannen om op heldee wijze veantwooding

Nadere informatie

collectieformules zorgt ervoor

collectieformules zorgt ervoor collectiefomules zogt evoo 2015 De Collectie-fomules bpost biedt u meedee Collectie-fomules aan. Elk van deze fomules geeft u de zekeheid om die postzegels te ontvangen die het best passen in uw vezameling.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Bussel, 11.3.2015 COM(2015) 117 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD doo de lidstaten op gond van Veodening (EG) n. 1371/2007 beteffende de echten en

Nadere informatie

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming BEHANDELMEMO Van: Aan: agendacommissie aadsleden en steunfactieleden Nieuw taievenbeleid Spotvoozieningen Status: Deelnemes: Debat te voobeeiding op de besluitvoming Raadsleden Potefeuillehoude: W.J. Stegeman

Nadere informatie

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw Hadmetalen stiftfezen voo uw gebuik speciaal in gieteijen, weven en in de staalbouw Hoogendementsvetandingen, -S Innovatieve hoogendementsvetandingen met exteme schokbestendigheid Zee obuuste, kachtige

Nadere informatie

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule:

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule: Wamteovedacht 6. Wamteovedacht Onde wamteovedacht wodt bedoeld de ovegang van enegie onde invloed van een tempeatuuveschil. Zolang een tempeatuuveschil aanwezig is zal wamte in een bepaalde ichting stomen,

Nadere informatie

P&O ISD. ssc. Hieronder vindt u kort de conclusies en resterende vragen weergegeven. In de bijlage vindt u een toelichting hierop.

P&O ISD. ssc. Hieronder vindt u kort de conclusies en resterende vragen weergegeven. In de bijlage vindt u een toelichting hierop. Á W/P. min HUI 0 0 0 2 8 9 1 Ē Bueau Gezondheid, Milieu 8t Veiligheid RAAD GRIF B&W Gemeente Oischol ISD P&O BURG SECR INGEKOMEN 1 7 NOV 2014 ssc Gemeente Oischot t.a.v dh. Giesen Postbus 11 AFD. DV AFD.

Nadere informatie

'2o. Cofl ,... ~... EK/2010.002345.01

'2o. Cofl ,... ~... EK/2010.002345.01 ,..... ~... )ç_ -1- Cofl '2o EK/2010.002345.01 DOORLOPENDE tekst van de statuten van de veeniging: Cuvo Coöpeatieve Uitvaatveeniging "De Volhading" U.A., gevestigd te 's-gavenhage, zoals deze luiden na

Nadere informatie

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013 B en W - advies Potefeuillehoude Afdeling Advies van Datum advies Bestandsnaam Advies O.R. In oveleg met afdeling(en) Actief infomeen aad Actief infomeen wijkcontactambtenaa Advies: Aangehouden d.d. Beslissing

Nadere informatie

MAGNEETKOPPEN/SPOELEN & ACCESSOIRES fundamentele principes voor identificatie / codering van de spoelen

MAGNEETKOPPEN/SPOELEN & ACCESSOIRES fundamentele principes voor identificatie / codering van de spoelen MGNEETKOPPEN/SPOEEN & ESSOES fundamentele pincipes voo identificatie / codeing van de spoelen BEEKENNGEN Voo diect wekende magneetafsluites kan de elektomagnetische aantekkingskacht beekend woden met de

Nadere informatie

Handleiding leginstructies

Handleiding leginstructies www.alityfloos.nl Handleiding leginstcties Gaat binnenkot een hoten vloe leggen? Met de leginstcties van Qalityfloos E.W.F. heeft de jiste kennis binnen handbeeik. Is deze kls toch niet aan besteedt, of

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rappot I.00..00.R00 SAB/ao basisschool Nieuwstaat Deumel Aoestisch ondezoe Status: CONCEPT Adviseus voo bouw, industie, veee, milieu en softwae info@dgm.nl www.dgm.nl Van Pallandtstaat -, Postbus NL-00

Nadere informatie

Raadsbesluit. ii r. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Aard van de belastinq. ABI Zl De raad van de gemeente Boekel; BESLUIT:

Raadsbesluit. ii r. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Aard van de belastinq. ABI Zl De raad van de gemeente Boekel; BESLUIT: Scan numme van - Scanpagina van 5 i 2 AB0902 Z022388 Raadsbesuit De aad van de gemeente Boeke; gezien het vooste! van bugemeeste en wethoudes d.d. 5 novembe 203 i ii geet op: Atike 228a van de Gemeentewet

Nadere informatie

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 Indienen uitelijk dinsdag 14 juni 2016 bij giffie@eindhoven.nl n Patij Blz Beleidsveld Secto Wethoude Vaag Antwood 50 PvdA 10 Sociale Ondesteuni

Nadere informatie

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen Ondezoek naa de ecologische achteuitgang en het hestel van Zuid- Limbugse hellingschaallandcomplexen Diectie Kennis en Innovatie, augustus 009 009 Diectie Kennis en Innovatie, Ministeie van Landbouw, Natuu

Nadere informatie

MEDISCH TOEZICHT EN MEDISCHE GESCHIKTHEIDSCRITERIA VOOR BRANDWEERMANNEN

MEDISCH TOEZICHT EN MEDISCHE GESCHIKTHEIDSCRITERIA VOOR BRANDWEERMANNEN MEDISCH TOEZICHT EN MEDISCHE GESCHIKTHEIDSCRITERI VOOR BRNDWEERMNNEN Consensus Extene Diensten voo Peventie en Bescheming op het Wek Einddocument van de CoPev wekgoep Medische Citeia Bandweemannen Febuai

Nadere informatie

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen Aan: College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente Gemeenteaad gemeente Hadenbeg Commissie Ruimte Gemeenteaad Hadenbeg Gemeenteaad gemeente Ommen Commissie Ruimte

Nadere informatie

WOLFF A Brand of UFLOOR Systems

WOLFF A Brand of UFLOOR Systems WOLFF A Band of UFLOOR Systems Handleiding Nedelands DURO-STRIPPER At. n. 013347 NEDERLANDS Lees deze handleiding zogvuldig doo voodat u het appaaat gaat gebuiken. Bewaa de handleiding om deze zonodig

Nadere informatie

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4 Te info Deze toets geeft je een idee van je kennis ove de begippen uit de tabel hieonde. Dit zijn de voonaamste begippen die in de leeplannen van het middelbaa ondewijs aan bod komen. Je mag de vagen oplossen

Nadere informatie

Gebiedsinventarisatie Noordeindseweg/ Noordersingel

Gebiedsinventarisatie Noordeindseweg/ Noordersingel Gebiedsinventaisatie / Bekel en Rodenijs (Lansingeland) Gebiedsinventaisatie / Bekel en Rodenijs (Lansingeland) Kwaliteitstoets Paaaf Autoisatie Paaaf Naam L.F. van het Hoofd Naam M. van de Blaak Functie

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand Amstedam Nieuw-West Osdopplein 54 3-kame appatement op de eeste vedieping Netto huupijs 819 Pe maand Wonen in het goenste stadsdeel van Amstedam Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

Afleiding Kepler s eerste wet, op basis van Newton s wetten

Afleiding Kepler s eerste wet, op basis van Newton s wetten Keple s eeste wet Afleiding Keple s eeste wet, op basis van Newton s wetten 1 Inleiding Johannes Keple leefde van 1571 tot 1630 en was een Duitse wiskundige. Afwijkend van wat tot die tijd gedacht wed,

Nadere informatie

HOEKCONTACT KOGELLAGERS

HOEKCONTACT KOGELLAGERS HOEKCONTACT KOGELLAGERS Hoekcontact kogellages Eén-ijige hoekcontact kogellages Hoekcontact kogellages zijn geschikt voo toepassingen waa een hoge nauwkeuigheid en een hoog toeental is veeist. Dit type

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur Eamen VW 07 tijdvak maandag 5 mei.0-6.0 uu wiskunde B (pilot) Dit eamen bestaat uit 5 vagen. Voo dit eamen zijn maimaal 7 punten te behalen. Voo elk vaagnumme staat hoeveel punten met een goed antwood

Nadere informatie

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur - - Vasselling mehode eneemijnsucuu Vasselling van de mehodiek voo de eneemijnsucuu Hiebij maak DNB bekend da DNB de nominale eneemijnsucuu voo he FTK wil consueen op basis van de swapcuve. Deze eneemijnsucuu

Nadere informatie

Gevoeligheidsanalyse transportparameters

Gevoeligheidsanalyse transportparameters Gevoeligheidsanalyse tanspotpaametes voo de ondegond Woute Kaeman Ed Veling Het model PROFCD (PROFile Convection-Diusion) is doo Veling (1993) gescheven om snel een inschatting te kunnen maken van het

Nadere informatie

9. Matrices en vectoren

9. Matrices en vectoren Computealgeba met Maxima 9. Matices en vectoen 9.1. Vectoen In Maxima is een vecto een datatype bestaande uit een geodende lijst (ij) van gelijksootige elementen welke via een index kunnen woden geselecteed.

Nadere informatie

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA88 Flash Euobaomete 69 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Dives fo Gowth) County Questionnaie Belgium (Flemish) A Flashnumme FL9A B land FL9B C Numme van het inteview FL9C NACE

Nadere informatie

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen Ondezoek naa de ecologische achteuitgang en het hestel van Zuid- Limbugse hellingschaallandcomplexen Diectie Kennis en Innovatie, augustus 009 009 Diectie Kennis en Innovatie, Ministeie van Landbouw, Natuu

Nadere informatie

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte SCHRIFTELIJKE VRAAG n. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktobe 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Ondewijspesoneel - Afwezigheden wegens ziekte

Nadere informatie

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2 Beedeneed aanbod goep 1 en 2 Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding en veantwooding blz. 3 Themaplanning blz. 5 Taal / lezen / schijven blz. 9 Rekenen / wiskunde blz. 11 Weekplanning blz. 13 Zelfstandig weken

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping Amstedam Nieuw-West D. H. Colijnstaat 610 3-kameappatement op de tiende en elfde vedieping Netto huupijs 820 Pe maand Luxe badkame en keuken Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop www.uban-synegy.og JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betee Buut Biotoop Betee Buut Biotoop De Betee Buut Biotoop (BBB) is een multidisciplinai poject van de stichting JANUS (Joint Achitectual

Nadere informatie

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc)

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) Cahie 2007-5 Psychometische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) Intebeoodelaasbetouwbaaheid, intene consistentie en conguente validiteit L. M. van de Knaap L. E. W. Leenats L. T. J.

Nadere informatie

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert.

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert. Cikelbewegingen Gaden adialen Zie bladzijde 135 t/m 137 Baiboek wikunde van de Caat en Boch ISBN 90-430-1156-8 Een aanade voo Sinteklaa! http://taff.cience.uva.nl/~caat/functiene.pdf Eenpaige cikelbeweging

Nadere informatie

MUZIEK INHOUDSTAFEL. beknopte studiegids. Geduld wordt altijd beloond Pepijn Heirman. voor alle info: info@samwdlier.net

MUZIEK INHOUDSTAFEL. beknopte studiegids. Geduld wordt altijd beloond Pepijn Heirman. voor alle info: info@samwdlier.net voo alle info: info@samwdlie.net beknopte studiegids MUZIEK Stedelijke Academie voo Muziek, Wood en Dans Gasthuisvest 50, 2500 Lie - Tel. (03)480 45 79 e-mail: samwd@lie.be - www.samw filialen in Belaa,

Nadere informatie

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer 05.2011 landschapskant Nood-Hageland Dag van de biodivesiteit Wechte zondag 22 mei 2011 in dit numme Dag van de biodivesiteit p2 Samenweking met bedijven p4 Landschapsanimatie: Wat is dat? p6 Regionaal

Nadere informatie

Theorieboekje CWO-Rb3

Theorieboekje CWO-Rb3 Theoieboekje CWO-Rb3 Vesie oktobe 2000 Watescouting Mak Twain Nedeweet intenet: http://scoutnet.nl/~scoutppx/ 1 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen...4 Binnenvaat Politie Reglement (BPR)...4 Toepassingsgebied...4

Nadere informatie

- > e en uitgave van de. Studiegroep voor Postmechanisatie. Nummer127 december 1999. Il 11 1 1 NEDERLAND. 1111 Il. 1 1 Il. Inhoud:

- > e en uitgave van de. Studiegroep voor Postmechanisatie. Nummer127 december 1999. Il 11 1 1 NEDERLAND. 1111 Il. 1 1 Il. Inhoud: 1111 1 1 Il 1111 Il Il 11 1 1 NEDERLAND e en uitgave van de Studiegoep voo Postmechanisatie Aangesloten bij de Nedelandse Bond van Filatelisten-Veenigingen. Numme127 decembe 1999 Inhoud: - 0 - > 1 1. Veenigingsnieuws.

Nadere informatie

Projectbesluit Bergbezinkbassin Wilsonsplein Ontwerp ruimtelijke onderbouwing

Projectbesluit Bergbezinkbassin Wilsonsplein Ontwerp ruimtelijke onderbouwing Pojectbesluit Begbezinkbssin Wilsonsplein Ontwep uimtelijke ondebouwing Dtum: 9 juli 0 Contctpesoon: Annemiek Kmphuis (VVH/OV) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING.... PLANBESCHRIJVING....1 Beschijving vn het gebied....

Nadere informatie

Inclusie en Exclusie groep 1

Inclusie en Exclusie groep 1 Inclusie en Exclusie goep 1 Tainingsweek 8 13 juni 2009 Venndiagammen Als voo elementen in een vezameling twee veschillende eigenschappen een ol spelen, dan kun je voo deze vezameling een Venndiagam tekenen.

Nadere informatie

De Creatieve Computer

De Creatieve Computer De Ceatieve Compute J.I. van Hemet jvhemet@cs.leidenuniv.nl 1 Intoductie Als we de evolutie van computes vluchtig bekijken dan zien we dat de taken die doo computes woden uitgevoed steeds ingewikkelde

Nadere informatie

Kids-Gea! Maak een beverburcht kijk op pagina 4. Alles over bevers op pagina 2. Kijk op pagina 6 en 7 voor leuke activiteiten

Kids-Gea! Maak een beverburcht kijk op pagina 4. Alles over bevers op pagina 2. Kijk op pagina 6 en 7 voor leuke activiteiten Kids-Gea! Alles ove beves op pagina 2 Maak een bevebucht kijk op pagina 4 Kijk op pagina 6 en 7 voo leuke activiteiten Gatis jeugdbijlage bij het ledenblad van It Fyske Gea Winte 2015/2016 Beve: De nieuwe

Nadere informatie

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht Pesmededeling Leuven / 22 januai 2015 / 17u40 Geeglemeneede infomaie. Deze pesmededeling beva infomaie waaop de Euopese anspaanieegelgeving voo beusgenoeede bedijven van oepassing is. Ques fo gowh Pivak,

Nadere informatie

v v I I I 10 P I 316, 10

v v I I I 10 P I 316, 10 GELUDSSNELHED Het bijkt dat de gemiddede kinetische enegie van de moecuen evenedig is met de absoute tempeatuu. De sneheid van de moecuen van een gas is evenedig met de vootpantingssneheid van geuid. eeken

Nadere informatie

Colofon Teksten; Eindredactie; Vormgeving & Productie;

Colofon Teksten; Eindredactie; Vormgeving & Productie; Spectum MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2014 1 Colofon Teksten; Dick Zijdelaan, Nel Baas, Ineke Zwaneveld, Cain de Buin Eindedactie; Sanne van de Steek Vomgeving & Poductie; Silvia Bakke 2015 Othocente 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

I n formatiebroch u re. Als u de huur wilt opzeggen

I n formatiebroch u re. Als u de huur wilt opzeggen I n fomatieboch u e Als u de huu wilt opzeggen Deze bochue bevat infomatie ove de pocedue ondom de huuopzegging. In deze bochue vindt u een beknopte weegave van de bepalingen uit de Algemene huuvoowaaden,

Nadere informatie

Aanvraagnummer Uw referentiecode Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten. Kosten openbaar maken

Aanvraagnummer Uw referentiecode Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten. Kosten openbaar maken Gegevens bevoegd gezag Gemeente Hilvaenbeek Refeentienumme Datum ontvangst Ingekomen: 12-08-2016 Fomulievesie 2016.03 " 1 w 1 ««fefe^fe^ v Publiceebae aanvaag/melding iffûuûnc Aanvaagnumme 2502135 Aanvaagnaam

Nadere informatie

SERIE RESEBREHmEmORBnDB

SERIE RESEBREHmEmORBnDB ET 1985 021 SERIE RESEBREHmEmORBnDB INDIRECTE SYSTEMEN TER BEHEERSING VAN DE GELDHOEVEELHEID IN NEDERLAND; EEN ECONOMETRISCHE ANALYSE S.C.W. Eijffinge Reseachmemoandum 1985-21 aug. 1985 VRIJE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvaag van een vegunning voo het exploiteen van een taxidienst College van bugemeeste en schepenen Makt 1, 8820 TORHOUT Tel. 050 22 11 22 Fax 050 22 05 80 info@tohout.be Waavoo dient dit fomulie? Dit

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese

Factsheet Indicatoren Heupprothese Deze indicatoenset is opgenomen in het egiste van Zoginstituut Nedeland waamee het aanleveen van deze kwaliteitsgegevens in 2018 ove veslagjaa 2017 wettelijk veplicht is. Colofon Intenet: OmniQ (potaal

Nadere informatie

1 e Nota van Inlichtingen. Behorende bij offerteaanvraag. Bedrijfsafval

1 e Nota van Inlichtingen. Behorende bij offerteaanvraag. Bedrijfsafval 1 e Nota van Inlichtingen Behoende bij offeteaanvaag Bedijfsafval 24-8-2015 Augustus 2015 Nota van inlichtingen Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum 24-08-2015 gemeente Eindhoven Nota van Inlichtingen

Nadere informatie

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99 afen en matices bladzijde a M M M M 4 emengde opgaven b M M M S M M M 4 4 P P P 5 4 4 c e R geeft P P P S 7 8 7 4 c geeft aan dat e voo één eenheid P eenheden nodig zijn c geeft aan dat voo één eenheid

Nadere informatie

Wat doet dit programma?

Wat doet dit programma? KORTE HANDLEIDING DIGITALE BRANCHE-RIE SLAGERSBEDRIJF Inleiding RI&E staat voo Risicolnventaisatie en -Evaluatie. Een RI&E is: een LIJST met alle isico s in uw bedijf en een PLAN voo het oplossen evan.

Nadere informatie

BO BBE AF1 Biobased Doorloop (Agri-Food) BO BPM - Biobased Performance Materials

BO BBE AF1 Biobased Doorloop (Agri-Food) BO BPM - Biobased Performance Materials DLO-jaaappotage BO+WOT 2014 Cluste: Cluste: Thema: Thematekke: BO-21.02 BBE AF1 Biobased Dooloop (Agi-Food) Haiëtte Bos 001 Biobased Pefomance Mateials Maaten van de Zee (FBR) Contactpesoon : s Contactpesoon

Nadere informatie

De invloed van passerende schepen op afgemeerde schepen, Juni 2004, O.A. Willemse

De invloed van passerende schepen op afgemeerde schepen, Juni 2004, O.A. Willemse De invloed van passeende schepen op afgemeede schepen, Juni 004, O.A. Willemse Pot Reseach Cente Rottedam-Delft. Gebuik van gegevens en teksten is met bonvemelding vijelijk toegestaan. Commecieel gebuik

Nadere informatie

Beantwoord de vragen bij Verkennen. Denk aan de goniometrische verhoudingen sinus en cosinus!

Beantwoord de vragen bij Verkennen. Denk aan de goniometrische verhoudingen sinus en cosinus! 1 Vectoen in 2D Vekennen www.math4all.nl MAThADORE-basic HAVO/VWO 4/5/6 VWO wi-d Vectomeetkunde Vectoen in 2D Inleiding Vekennen Beantwood de vagen bij Vekennen. Denk aan de goniometische vehoudingen sinus

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016 Schooljaaplan (SJP) 05-06 aam school RKBS Willibod Ades Espeantolaan Postcode en plaats 950 CZ Stadskanaal Telefoon 0599-657 Binnumme E-mail Website Diecteu Bevoegd Gezag 03RX kbs-willibod@fidadanl wwwkbs-willibodnl

Nadere informatie

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met Zog dieen aansluit Aansluitende zog Het is voojaa en nieuwe samenwekingen bloeien op. Het samenweken met Jaagang 5 1 Lente 2014 De MediantKant is een uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszog en geeft

Nadere informatie

TOURING STELT EEN REISVERZEKERING VOOR DIE SPECIAAL ONTWIKKELD WERD VOOR TOUR OPERATORS Een klein overzicht van alle voordelen:

TOURING STELT EEN REISVERZEKERING VOOR DIE SPECIAAL ONTWIKKELD WERD VOOR TOUR OPERATORS Een klein overzicht van alle voordelen: TOURING STELT EEN REISVERZEKERING VOOR DIE SPECIAAL ONTWIKKELD WERD VOOR TOUR OPERATORS Een klein ovezicht van alle voodelen: Fomule Euopa en Fomule Weeld Onbepekte medische kosten in het buitenland en

Nadere informatie

Q l = 22ste Vlaamse Fysica Olympiade. R s. ρ water = 1, kg/m 3 ( ϑ = 4 C ) Eerste ronde - 22ste Vlaamse Fysica Olympiade 1

Q l = 22ste Vlaamse Fysica Olympiade. R s. ρ water = 1, kg/m 3 ( ϑ = 4 C ) Eerste ronde - 22ste Vlaamse Fysica Olympiade 1 Eeste onde - ste Vlaamse Fysica Olympiade 1 1 ste Vlaamse Fysica Olympiade Eeste onde 1. De eeste onde van deze Vlaamse Fysica Olympiade bestaat uit 5 vagen met vie mogelijke antwooden. E is telkens één

Nadere informatie

Kun je me de kortste weg vertellen?

Kun je me de kortste weg vertellen? Kun je me de kotste weg vetellen? Inhoudsopgave 1 Gafen 2 1.1 Wat is een gaaf?........................... 2 1.2 Opgaven................................ 4 2 Kotste bomen 6 2.1 Het 'Geedy' lgoitme.......................

Nadere informatie

wiskunde B pilot vwo 2017-I

wiskunde B pilot vwo 2017-I wiskunde B pilot vwo 07-I Fomules Goniometie sin( tu) sin( t)cos( u) cos( t)sin( u) sin( tu) sin( t)cos( u) cos( t)sin( u) cos( tu) cos( t)cos( u) sin( t)sin( u) cos( tu) cos( t)cos( u) sin( t)sin( u)

Nadere informatie

INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE

INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE decembe 2014 Ovezicht expets, 26 januai 2015 INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE Naam bedijf Installatiebedijf Bouman Geneatostaat 9, 3903 HL Veenendaal 0318-51 00 01 info@boumaninstallatie.nl www.boumaninstallatie.nl

Nadere informatie

Documentnaam: Functioneel Ontwerp Datum: Samenstelling: Bas, Chris & Teun Team Bas / Teun / Chris Versie: 1.2

Documentnaam: Functioneel Ontwerp Datum: Samenstelling: Bas, Chris & Teun Team Bas / Teun / Chris Versie: 1.2 Documentnaam: Functioneel Ontwep Datum: 05-10-2011 Samenstelling: Bas, Chis & Teun Team Bas / Teun / Chis Vesie: 1.2 FUNCTIONEEL ONTWERP INHOUD Ontweplen van seves... 2 Topologie... 2 Routeings ontwep...

Nadere informatie

Deloitte. :t rft. t 7 il. :il. ! il il il il il fl il il il il il il il il. il il il il. :fl. Ër Fr

Deloitte. :t rft. t 7 il. :il. ! il il il il il fl il il il il il il il il. il il il il. :fl. Ër Fr ! t 7 : :t ft : it F Ë F Fn hn, OENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGSCH RECHT Kapitaalvehoging doo inbeng in natua pe 5 septembe 2008 Veslag van de commissais Delo tte Bedifsevisoen / Rev seus d'entep ses BV

Nadere informatie

05.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Opening. wandelnetwerk Hagelandse Heuvels. Kasteel van Horst zondag 17 juni.

05.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Opening. wandelnetwerk Hagelandse Heuvels. Kasteel van Horst zondag 17 juni. 05.2012 landschapskant Nood-Hageland Opening wandelnetwek Hagelandse Heuvels Kasteel van Host zondag 17 juni in dit numme Opening Wandelnetwek Hagelandse Heuvels p2 Boedeij De Babande, patne voo goenwek

Nadere informatie

Eerste ronde - 20ste Vlaamse Fysica Olympiade 1. 20ste Vlaamse Fysica Olympiade. R R R p 1 2 = + = FA. l = ρ water = 1, kg/m 3 ( ϑ = 4 C )

Eerste ronde - 20ste Vlaamse Fysica Olympiade 1. 20ste Vlaamse Fysica Olympiade. R R R p 1 2 = + = FA. l = ρ water = 1, kg/m 3 ( ϑ = 4 C ) este onde - 0ste Vlaamse Fysica Olympiade 1 Met eveneens dank aan: Untwepen, K.U.Leuven, K.U.Leuven Campus Kotijk, UHasselt, UGent en VUB. 008 0ste Vlaamse Fysica Olympiade este onde x = x0 + vx t vx =

Nadere informatie

Optimale strategieën voor gunstige binomiale spellen (Engelse titel: Optimal control of favourable binomial games)

Optimale strategieën voor gunstige binomiale spellen (Engelse titel: Optimal control of favourable binomial games) Technische Univesiei Delf Faculei Elekoechniek, Wiskunde en Infomaica Delf Insiue of Applied Mahemaics Opimale saegieën voo gunsige binomiale spellen (Engelse iel: Opimal conol of favouable binomial games)

Nadere informatie

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder Uitwekingen bij de opgaven van De Ste van de dag gaat op en onde Statopgave Google Maps geeft bijvoobeeld 52.382306, 6.644897. Mocht je niet bekend zijn met de begippen Noodebeedte en Oostelengte, zoek

Nadere informatie

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten Kestaanbieding voo Mamut klanten Optimalisee uw winstgevendheid in deze spannende tijden! Kennis een veilige investeing tot 46% Bestel nu en bespaa tot 46% op cusussen voo 2009 Lees mee op pagina 4 Gebuik

Nadere informatie

Aanvraag Vergunning Agrarische Sector Wolfsven BV Locatie Ittervoorterweg 27, 6005 NP, Swartbroek. Arvalis adviseurs 26 augustus 2010.

Aanvraag Vergunning Agrarische Sector Wolfsven BV Locatie Ittervoorterweg 27, 6005 NP, Swartbroek. Arvalis adviseurs 26 augustus 2010. Aanvaag Vegunning Agaische Secto Wofsven BV Locatie ttevooteweg 27, 6005 NP, Swatboek Avais adviseus 26 augustus 2010 avais WET MLEUBEHEER aanvaag vegunning Agaische sectotevens beschijving nichtingen-

Nadere informatie

Beleidskaders en beleidsacties in het sociale domein 2010

Beleidskaders en beleidsacties in het sociale domein 2010 Jaaschijf 2010 Sociaal Domein Beleidskades en beleidsacties in het sociale domein 2010 Integaal De woonmogelijkheden, het niveau van de sociale en cultuele voozieningen en het poldelandschap, bepalen de

Nadere informatie

Veiligheid: gedrag, techniek en organisatie

Veiligheid: gedrag, techniek en organisatie Veiligheid: gedag, techniek en oganisatie Matijn Flinteman 30 januai 2017 Inhoud pesentatie Wat is veiligheid en waaom moeten we hieaan weken? Blootstelling aan gevaa beheesen Die invalshoeken: gedag techniek

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT THEORIE ASM versie:3/12/2008 I. Claesen 1 Asynchrone motor... 3

ELEKTRICITEIT THEORIE ASM versie:3/12/2008 I. Claesen 1 Asynchrone motor... 3 ELEKTRICITEIT THEORIE ASM veie:3/1/008 I. Claeen 1 Aynchone moto.... 3 1.1 Toepainggebied.... 3 1. Wekingpincipe.... 3 1.3 Samentelling.... 5 1.4 Het elektomagnetich daaiveld.... 7 1.4.1 Een viepolig daaiveld

Nadere informatie