- > e en uitgave van de. Studiegroep voor Postmechanisatie. Nummer127 december Il NEDERLAND Il. 1 1 Il. Inhoud:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- > e en uitgave van de. Studiegroep voor Postmechanisatie. Nummer127 december 1999. Il 11 1 1 NEDERLAND. 1111 Il. 1 1 Il. Inhoud:"

Transcriptie

1 Il 1111 Il Il NEDERLAND e en uitgave van de Studiegoep voo Postmechanisatie Aangesloten bij de Nedelandse Bond van Filatelisten-Veenigingen. Numme127 decembe 1999 Inhoud: > 1 1. Veenigingsnieuws. 2. Kot mechanisatienieuws Nedeland. 3. Kot mechanisatienieuws buitenland. 4. Mechanisatiepostzegels en - stempels. 5. Nedeland: supplement 2: "de Rottedamse plaatsnaamcode" 6. Nedeland: welke stempels zitten in de opzet-stempelmachines? 7. Nedeland: anatomie van een logo. 8. Nedeland: stand van zaken OVIS machines. 9. Nedeland: de PRIC nade bekeken. 10. Nedeland: supplement 4: "Administatieve postcodestempels". 11. België: het nieuwe soteecentum Buxelles X. 12. België: het uiteikingskantoo Mons X. 13. België: de kompakte kodeelessenaas Philips PS België: ovezicht van de video KPK's van Antwepen X. E is een tweede poststuk gevonden met het

2 COLOFON Ulta Violet is het tijdschift van.de. Studiegoep voo Postmechanisatie.. Redactieteam: Nedèland Buitenland Readactie ades P. de Vies D. JJspeed Fazantstaat BJ Haaksbegen tel: Dagêlijks bestuu:, Voozitte Secetaiaat Penningmeeste Veilingen P.de Vies Rijksboom AX Rottedam tel: Vacant Tijdelijk ades : Rijksbooin AX Rottedam l). IJspeed W.G van de Kooij Veuse Achteweg SE Leidschendam tel: Lidmaatschap NLG 30,00 pejaa op gio Penningmeeste Studiegoep Postmechaûsatie Haaksbegen Losse nummes NLG 10,00 op bovenstaand gionumme.. (voo spedale publicaties gelden afzondelijke pijzen!) Ovename van atikelen uit Ulta-Violet aueell na schiftelijke ioesteltllnîfig.van het Bestuu en onde bonvemelding.

3 Sinds jaa en dag heeft de Studiegoep Postmechanisatie tijdens haa kwataal bijeenkomsten een veiling gehouden. Het doel van deze veilingen was om de leden tegen aanvaadbae pijzen, inteessant postmechanisatiemateiaal te kunnen laten kopen. De minimum inz.etpijs pe kavel was NLG 2,00en pe veiling waen e zeke kavels welke voo deze minim un pijs weden ingezet. Nu we binnen Po & Po moeten opeeen, komt e een ande veilingsysteem. Po & Po kent ook al jaen een aantal veilingen pe jaa waa poststukken en postwaadestukken (ondevedeeld in divese catagoiën) te vekoop woden aangeboden. Nu is de minimum inzetpijs echte NLG 10,00. Indien u postmechanisatie mateiaal te veiling wilt aanbieden kunt u vanaf nu meedoen met de Po &Po veilingen. In de veilinglijst komt dan een apate "Postmechanisatie" categoie. Inzendes dienen nu contact op te nemen met Po & Po en wel met de heej.h.m.g. Petes, Postbus 43 te 6000 AAW eet. Telefoon: Om toch ook de "eenvoudige" kavels aan deman te kunnen bengen, willen we op onzemechanisatiemiddagen (voodataziehieboven)eenz.g. "instant-veiling"houden.dathoudthetvolgendein:inzendesnemenhette veilen mateiaal mee naade bijeenkomsten en bieden dat te plekke voozien van inzetpijs te veiling aan. E wodt dus geen veilinglijst gemaakt!! E is geen minimum en geen maximum inzetpijs. Dat betekentdat u ook ustig duudee kavels kunt inzenden voo deze instant-veiling. De kavels liggen enige tijd te inzage waana ze geveild woden zoals ze te taf el zijn gebacht. E wodt geen povisie geheven en e dient na afloop van de veiling contant af geekend te woden. Nadeel van dit systeem is natuulijk dat e geen schiftelijke biedingen mogelijk zijn en dat inzende (of plaatsvevange) en kope aanwezig moeten zijn. Voodeel is echte de gote mate van flexibiliteit in kaveltype en kavelpijs. En vooal: e is geen administatieve ompslomp! Weldienteeen veilingcoodinatote zijn. Omdat het vooiedeeen een nieuw systeem is, willen wij u vagen deze manie van veilen eens uit te pobeen. ~ee~t ~in mafil1:_een~ een paa doubletten mee naa Edeen laat die veilen. Wie weet bene?en ze zo mee on UV blz. 579 ( 127 /decembe 1999) UVeetje "Pati c'est moui un peu" ("Afscheid nemen is een beetje steven"). Aan dit Fanse gezegde moest ik denken toen ik begon met het schijven van dit laatste UVeetje. Begonnen in 1969 met de nu al legendaische "Paase boekjes", gevolgd doo een lange eeks gestencilde uitgaven en in de afgelopen tien jaa in faaie desk-top lay-out: ons alle Ulta Violet is na dit numme niet mee!! Het bleek niet mogelijk nieuwe menskacht te mobiliseen om de Studiegoep bestuulijk daaiende te houden. En met het einde van de Studiegoep, komt e ook een einde aan Ulta Violet. Maa laten we positief eindigen en alle, alle inzendes van knipsels, kote of lange atikelen, Snelvellen enz. enz. hatelijk danken. Zonde uw bijdage was het niet mogelijk geweest detig jaa lang vie kee pe jaa een tijdschift uit te geven met postmechanisatienieuws van de gehele weeld. En uw taak is nog niet voobij: ook binnen Po & Po willen we de mechanisatie infomatie in stand houden. Of dat lukt? Dat ligt helemaal in uw handen. Tot ziens Ulta Violet, het was een nwoie tijd... Eddie /Jspeed. Volgende bijeenkomsten van de "Goep Postmechanisatie". Zoals al aangekondigd, zullen vanafhct voojaa2000 onze bijeenkomsten ondedeel gaan uitmaken van de eguliee Po & Po bijeenkomsten in het Cultueel Centum De Reehost in Ede. Tijdens de decembe bijeenkomst zijn de volgende vie data vastgelegd waaop we in Ede bijeen zullen komen: zatedag 11 maat zatedag 10 juni zatedag 9 septembe zatedag 9 decembe De eeste bijeenkomst is dus op zatedag 11 maat De Goep Postmechanisatie zal dan een pesentatie houden ove ons vezamelgebied. Dit om ons inteessegebied mee onde de aandacht van de oveige Po &Po leden te bengen. In het eestkomende numme van "Veeningsnieuws" (het peiodiek van Po & Po dat u vanaf nu ook zult ontvangen) wodt in een atikel ons vezamelgebied eveneens gepesenteed. Veilingen.

4 Veenigingsnieuws (vevolg) UV blz. 580 ( 127 I decembe 1999) Excusie naa het soteecentum Nieuwegein. De definitieve afspaak voot de excusie naa het soteecentum Nieuwegein is inmiddels gemaakt. De ondleiding wodt gehouden op maandag 13 maat Met maximaal 15 mensen woden we om uu vewacht bij het soteecentum. Ades: Gote Wade 80 te Nieuwegein. De leden die zich hebben aangemeld ontvangen t.z.t. een outebeschijving. Oveigens: ukuntzichnogsteeds aanmelden voodezeexcusiebij D. Dspeed, Fazantstaat 125 te 7481 BJ Haaksbegen. Financieel jaaovezicht Tijdens de bijeenkomst van 18 decembe 1999 heeft de kascommissie hetfinanciëel jaaovezicht 1998 in ode bevonden enheeftde vegadeing het bestuu gedechageed voo haa financiële beleid ove Aan het ovezicht ontlenen we het volgende: Winst- en veliesekening 1998 INKOMSTEN UITGAVEN 1 Contibuties Zaalhuu Povisie veilingen UV tijdschiften Subsidie Bond Poto UV tijdschift Rente Poto Donaties Bestuuskosten Liteatuu vekoop Bondscontibutie Vebuiksmateialen Kame van Koophandel Voodelig saldo I"" Totaaf: Totaal: Kascommissie De kascommissie welke het financiëel ovezicht van 1999 gaat contoleen bestaat uit de heen Stonkhosten van Hoof. Deze beide heen zullen tevens de financiële afwikkeling behoende bij de opheffing van de Studiegoep, begeleiden en contoleen. Deze afwikkeling zal naa vewacht in de loop van het jaa 2000 plaatshebbeft. Uit paktische ovewegingen zal het ovezicht 1999 ook de maanden in 2000 om vatten tot aan de definitieve sluiting van de boeken. Tijdens de decembebijeenkomst is een voostel van het bestuu dienaangaande doo de aanwezigen goedgekeud. Dankzegging. Deedactiedank:teeniedevoozijnmedewekingaanhettotstandkomenvanditUVtijdschiftindevom van tekstbijdagen en/of kote meldingen. Onze bijzondee dank gaat ook deze kee wee uit naa Jan Oosteboe voo tijn atikel ove de vewekingscenta voo ongecodeede-en etoupost Sittad en Dachten. Zie de bijlage!!

5 UV blz. 581 ( 127 I decembe 1999) l<q~ ~.,,.~S~tI~l~,!g~i :"~fl~~,: 1 '. ;'. i ":.'..' '.---- :,'-./.:-'; -.~ -_,. : ~- ; - '. - " : {. ".:.:.. : '.;.::,,--- '.... ;~>."_~ : <::.~,.'._\ : ~',:::-. ;_\:;.:~:.:~~'.>:";_,.'.,~. ' ' " -." :-.:._. _,:,:... ;: -.. ~-.""... <'.,. <:-:.. :.. : Stand van zaken Bief post De SoteeMachine-Klein (SMK). De 60 soteemachines-klein staan nu zo'n twee jaa in de divese soteecenta en weken naa tevedenheid. Ze veweken momenteel zo'n tot poststukken peuuen dat moeten e gemiddeld woden:voobuslichtingspost25.000envoopatijenpost ekomenbinnenkot21smk'sbij.deze zullen begin 2000 gefaseed in gebuik woden genomen. Doo deze uitbeiding stijgt het aandeel machinaal vewekte poststukken-klein. De uitbeiding ziet e als volgt uit: Rottedam Nieuwegein Amstedam Zwolle Den Bosch Leidschendam aantal machines De SoteeMachine-Goot (SMG) eeste machine 10januai januai febuai maat mei mei2000 laatste machine 24 januai febuai20<X> 3apil apil mei2000 5juni2000 Alle 41 soteemachines-goot zijn in gebuik. Net als bij de SMK's moesten veel kindeziektes ovewonnnen woden. De SMG 's weken immes andes dan de SMK's. Uit de paktijk moest blijken of en zo ja, welke aanpassingen aan de SM G's nodig waen. Pe soteecentum zijn telkens twee SM G's uit gebuik genomen om te woden aangepast: de zogenaamde "etofit". De leveancie heeft daabij bepaalde ondedelen aangepast of vevangen. De bakontlade (de gijpam die de bakken leegt op de invoeband) is nog niet zolang in gebuik en moet vede ontwikkeld woden. De machines hebben nu een poductie van tot stuks pe uu. De afspaak met de leveancie is date poststukken peuu vewekt moeten woden. Samen met Siemens zal bekeken woden welke aanpassingen nog nodig zijn om dit aantal te halen. Oveigens is aan de klanten die hun patijenpost zelf voosoteen gevaagd hiemee tot 1januai2000 doo te gaan. Sinds half maat 1999 zijn de SMG 's ovegegaan op loop soteing. Alle SM G's leveen de post aan op loop. Bij vestoingen zal nog wel eens woden teuggegepen op soteing op distictsvoosoteegebied ( dvg), hetgeen voo de kantoen betekentdat ze deze post wee zelf moeten voosoteen. Post-oveig De post die niet dooeen soteemachine kan, vomt de poststoom-oveig. Nu is dat nog elatief veel. Deze post wodt tot op distictsvoosoteegebied ( dv g) gesoteed. E is gekeken of pe half juni 1999 de soteing van deze postkon woden "vefijnd" tot uim 1000 bestemmingen voode bestelkantoen. Gote bestelkantoen kunnen meedee bestemmingen beslaan. Een degelijke vefijning betekentdatde voosoteing nietmeeop "dv g" plaats vindt. De laatste soteeslag gebeut dan op het bestelkantoo. Zo is de uiteindelijk stuctuu van de post-oveig ook bedoeld. Maa e waen te veel knelpunten om die vefijning nu al doo te voeen. E is nog een te goot volume post dat niet doo de SMK's en de SMG's wodt vewekt: in totaal nog ca. 30% van de totale hoeveelheid post. Ookzijnnognietallebestelkantoengeschiktompost-oveigechtsteeksvandesoteecentateontvangen. De bestelkantoen moeten o.a. beeikbaa zijn voo gotee auto's die op mee bestemmingen ijden. Ook moet e exta uimte zijn voode exta bakken en bakkenkaen. Tenslotte heef teen fijnee soteing gevolgen voo diensten en wekwijzen. W anneede bedoelde veweking volledig zal woden ingevoed, wodt nu uitgezocht. Hetisduidelijkdateen en ande pas in 2000 zal plaatsvinden.

6 Kot mechanisatie Nedeland (vevolg) UV blz. 582 ( 127 I decembe 1999) Fomaatomslag vindt in 2000 plaats. In de loop van 2000 zal de langvewachte fomaatomslag plaatsvinden. De fomaatomslag is het aanpassen van de poststomen aan de fomaten van Bief post 2000, waabij hetfomaat "klein" en" oveig" nog fomeel moeten woden ingevoed. Dat gebeut als ook de 21 ex ta soteemachines-klein in gebuik zijn. Tot die tijd heeftde invoeing van de fomaatomslag geen zin. Als nualdefomaatomslag zou woden doogevoed, zouden de" oude" Soma's en Ovissen niet mee gebuikt kunnen woden! Deze oude APVS machines zijn niet beekend op de nieuwe fomaten. De Soma's en de Ovissen zijn begin 2000 nog had nodig om het (goeiende) aanbod van post te veweken. Het nog steeds gebuiken van de oude machines betekent dat ook de SMK's alleen post tot en met hetfomaat C5 soteen, hoewel ze e op gebouwd zijn om ook post van een wat gote fomaat te veweken. Als de fomaatomslag eenmaal heeft plaastgevonden, zal de hoeveelheid doo de SMK's te veweken post met zo'n 7-8 % toenemen. De oudeapvs machines woden dan definitiefbuiten bedijf gesteld. Oveigens: APVS = AutomatischePostVewekende Systemen. Ook post-goot in compatimenten. Sinds 1998 wodt post-klein in compatimenten aangeleved op de voosoteecenta en de bestelkantoen Immiddels soteen ook de soteemachine-goot de post op loop in compatimenten. Elk bestelkantoo is vedeeld in compatimenten. Een compatiment is een combinatie van instaateenheden en bcstellopen en/of van postbussen die op één bakkenka staan. Het is een vedee veftjning van de soteing die het wekpoces vesnelt. Landelijk zijn e in totaal 2300 compatimenten. Als e veel post is, kunnen e meedee bakkenkaen voo één compatiment zijn. Op sommige bestelkantoen zullen de labels op de bakken en kaen van post-goot voo hetzelfde compatiment veschillende kleuen hebben. Dat heeft te maken met de wekwijze in het soteecentum. Wel dagen deze labels dezelfde tekst. Palletheffe en peltafel op poef in Rottedam. De palletheffe en de pel taf el woden ingezet om het wek aan de soteemachines te velichten. De pel tafel, bedoeld om de post van elastieken en degelijk te ontdoen, is een pototype en wodt in het soteecentum Rottedam ge tetst. Als hij voldoet zal hij ook in de andee centa woden ingevoed. Van de palletheffe, die pallets en olcontaines met post tot de goede wekhoogte opheft, zijn e inmiddels 25 besteld. De eeste helft van juli 1999 zijn ze bij de divese soteecenta af geleved. Stuctuu van de TNT Post Goep (TPG). c: * c "' ;;: "' ~ ~ s c c: ~ ~ L. " u.!!.e L. "3 ;; u c: ~ co." L..c ;; " "- " " " c: l: n; ~ "' E c: u " 0 0 g 0 E!':l.s TNT Post Goep business aeas business units ëö "' a.," :!! x l: 0 " ~ s L. L. <i " n; " a. c: 1- c: w ill 0.x z " co "." öi 1- < L " c: l c 0 z z L.." 1-1-!':l.s z "' " c: L. 1- -c!':l z 0 ".s 1- a:: 1- t::: z :.( 1-1- z 1- ~ ;:..>/. c: e LL 1- z 1- "'O c: ]" z 1- Het nevenstaande schema geeft de huidige stuctuu van TPG wee. De oganisatie bestaat uit die business aeas: Post- Expess - Logistiek. Daaonde zien we voo Post de business lines: Binnenlandse Post-DiectMail Sevices -Intenational mail - Postkantoen. De stuctuu eindigt metde PIT Post business units: Bieven - Document Handling - Intenational & Paticulie-Mediasevices.

7 Kot mechanisatie Nedeland (vevolg) UV blz. 583 ( 127/decembe1999) Doelstelling Biefpost 2000 nog niet helemaal gehaald. Zoals u in de divese kanten hebt kunnen lezen, loopt de postveweking in de nieuwe soteecenta nog niet helemaal naa wens. De doelstelling: 98 % van alle bieven en kaatende volgende dag bezogd lijkt moeilijke haalbaa dan gedacht. De opgave waa 1NTPost Goep voo stond was dan ook niet geing: een goot aantal nieuwe soteemachines zijn in de af gelopen maanden in bedijf genomen!! Maa de vootduende stoingen zogden in sommige centa voo enstige vetagingen; vooal Amstedam had daamee te kampen. Vede was eeen stekee goei in het postvolunedan vewacht. Dit betekent dat de" oude" soteemachines (Soma's) lange in bedijf blijven waadoo de fomaatomslag (zie UV blz. 562) nog niet kan woden doogevoed. De computes van de soteemachine-goot bleken handschiften minde goed te kunnen lezen dan gedachten het steeds meein folie vepakken van bladen en tijdschiften zogde telkens voo stoingen. Vooal de fomaatomslag is nodig om een hoge pecentage machinaal vewekte post te halen. Om een hoge pecentage te vewezenlijken is het volgende nodig: * een hogee poductie pe soteemachine-klein. een betee splitsing van de post waadoo e mee post naa de soteemachines-klein kan gaan. 21 extasoteemachines-kleinebij. invoeing van de fomaatomlag. een hogee poductie pe soteemachine-goot waadoo de soteecenta de post die klanten nog zelf!jp distictsvoosoteegebied ( dvg) soteen, ook kunnen veweken. Om de poblemen zoals die zich voodeden in de Kest- en Nieuwsjaapeiode 1998/ 1999 te vookomen, heeft P1T Post eind 1999 een goot aantal handsoteedes ingezet. Hieonde een advetentie welke weft voodeze wekzaamheden! Postsoteedes MN Voo de kest en nieuwjaaspeiode bij PTT-Post in Amstedam. Je soteet kest en nieuwjaaskaaten. Je bent beschikbaa in decembe, wektijden zijn tussen 7.00 en uu. Fo one of ou clients, PTT Post, we ae looking fo Postmen To sat out Chistmas and New Yea geeting cads. 1 n teesse/i n teested? Neem contact op met de dichtstbijzijnde vestiging: Nieuwezijds Voobugwal 101, Amstedam, (020) Singel 250, Amstedam, (020) Gatwic:kstaat 1, Amstedam (020) Buikslotemeeplein 432, Amstedam (020) De Amstedamse Poot 205, Amstedam (020) Weespezijde 191,Amstedam (020) Ti pot 1, Evet v.d. Beekstaat 24, Schiphol, (020) Concouslaan 30, Hoofddop, (023) Westzijde 84, Zaandam, (075) Zijl staat 90-92, Haalem. (023) Kennemelaan 169, IJmuiden, (0255) Bevehof 23a. Bevewijk, (0251) Noodehoofdstaat 10, Kommenie, (075) Het leukste wat je kunt woden, is jezelf. 0 MANF'OJ'IER

8 UV blz. 584 ( 127 I decembe 1999) ii~6tthi-istttie~~~~~jj~~hî~il;.. : <: ~,.:. ~: ::><.:::: >/:~ '.. X/ ::<.. - : /:/:-~ ~ _:_: :~ :>t: ;<.'. : ~ ~ L-:t :.,,_,._,=~ ---,-",-,_. " : Italië: tijdens automatische veweking beschadigde post. De ondestaande bief van Milaan naa Fclte is bij de veweking in een soteemachine beschadigd geaakt. De scheuen in de bief zijn met plakband hesteld en op de envelop is een administatief stempel aangebacht metde tekst: "Lettee laceate da macchina smistatice" (bief beschadigd doo de soteemachine). (.".... <"-.~_,_.-~,:,."~.. LOGICA Sl&ïEMI u.i. 20!3?.._~...,.- ". t ( ~. muu COMMERCJAU APERTI! Spelt.Ie PIAVI! S.p.A. INDUSTRIA TESSU'll l!las11ci Via Cav111e1 cll Vitt. Venek> S FEL T1lE BL J' I Denemaken: nieuw type indexeing in gebuik. In Denemaken wodt sinds juni 1999 een nieuw type fluoesceende indexeing toegepast. Ook komen e sedet die peiode zwate alfa-numeieke inkjet teksten op de bieven voo. Zie afbeelding. ~....". ht.. /', ~~ "7 ~!-/.,.. J "7 I ltsj'f Jl1o,..v~ Ol7"2l7 Il 1 l lllll l Il I Il IJ Zwitseland/ Liechtenstein: aantekenstookjes volgens UPU-nom. Op blz. UV 554 (122/augustus 1998) wed melding gemaakt van het gebuik van aantekenstookjes met Postleitzahl en bacode. Onlangsisdelay-outvandestookjesaangepastaande UPU-nomen voo aantekenstookjes. Nieuw is de onde de bacode aangebachte tekst met o.a. het aantekennumme, een volgnumme en het landenkenteken (CH esp. FL). Ook onde de gote lette "R" staat het aantekennumme ZOtoh 58 Flughat.n Annahme R ~111m11111~1~ m1 064 RR OH 9490 Vaduz R ~11/ll/lllMlllllllll/lllim~ll 192 RR Fl.

9 UV blz. 585 ( 127 I decembe 1999 ). L '.~e,clj~~,~~~~;~l'.~~ti~l~~~~~~~l; :. ::,. -:.,,. ;. " "<:-:<._:' :>X:..;c..:. _ --:_::.. ".;:::,; !. ~. --~ :;_:>": :_'.._ :-:,..~.-. -:~-_-:: { :""." ;:.:~-,\- \::.<>.'... "",... ',-,: >...,.." ".~... - >._.'_'-,:, : : : :_c:">< -: - '"..., Duitsland: "Schnapszahlen" festival. Omdat het nieuwe millennium net is aangeboken als u dit leest, willen we in deze ubiek eens een volijk ondewetp aansnijden dat toch nog wel iets met postmechanisatie te maken heeft: het" Schnapszahlen" festival. Bij onze oostebuen is het vezamelen van z.g." Schnapszahlen" eg populai. Meteen" Schnapszahl" wodt een getal in een stempel bedoeld dat een bijzondee elatie heeft tot de postcode in het stempel. Een veel vezamelde "Schnapszahl "-combinatie is die tussen de Postleitzahl en de datum. Omdat men in Duitsland een vijf cijfeige PLZ heeft, zijn e faaie combinaties te maken met de datum. In 1999 beleefden de Schnapszahl-vezamclaas een eenmalig hoogtepunt: op bleek het mogelijk een combinatie te maken met de PLZ Nu moet u weten dat PLZ in Duitsland helemaal niet bestaat! Maa de Deutsche Post is maktgeicht bezig, dus wed voo één dag de Postleitzahl van het Thüingse dop Köme gewijzigd van "99998" in "99999"!! Zo was het mogelijk een uniek Schnapszahl-stempel te vekijgen,ziedeatbeelding. /'i(:orne,ç_.~,t" Postleitzahl J'oof ~des~ & // Jahes ~ ~ Çj "<'"' 1 11 \ ~~<:) ~ ~ Posu ei tzahl en~ es\ 8591 Een ande, minde spectaculai voobeeld vinden we in het Duitse dotp Rhede met PLZ In dat plaatsje wedop26-8-'99 Qawel!)eenPostleitzahl-feestgeviedmetbijbehoendstempel. Ook in andee landen kunnen we "Schnapszahlen" tegenkomen. Bijvoobeeld in Oostenijk: in een stempel van 4-6-'92 uit hetdotp 4692 Niedethalheim en op 8-5-'91 uit het dop 8591 Maia Lankowitz. En om dichte bij huis te blijven: wat denkt u van het stempel van '99 uit het Belgische Maldegem met Postnumme 9990? 1 Geen echte Schnapszahl maa wel apat is het volgende voobeeld. Uit Slowakije valt een cijfeecod te melden: inhetafgebeeldestempel uitbatislavakomt 17keehet cijfe "9" voo. Nu we toch zo volijk bezig zijn: te gelegenheid van de eeuwwisseling hebben divese postadministaties gelegenheidsstempels uitgegevenmetzowel als als datum. Zie de voobeelden uit Oostenijk en Zwitseland

10 Mechanisatiepostzegels en - stempels (vevolg) UV blz. 586 ( 127 I decembe 1999) Zuid Afika In vevolgophetbeichtin UV blz. 578 (126/ septembe 1999)zijnenogeenaantalinkjetstempelingente melden uit Zuid Afika. Het beteft hie stempels met eclameteksten van het postbedijf zelf. EH Hf1HDElSl10HSTERS DE\.'li DlE F-0:) Slowakije: soteemachine op postzegel afgebeeld. Te gelegenheid van het 125-jaig bestaan van de UPU. de Weeldpostveeniging, gaf de Slowaakse PTT op 12maat1999een postzegel uit waaop een gedeelte van een fijnsoteeniachineis afgebeeld. Hetbetefthie een machine van Siemens Electocom, welke in de Slowaakse soteecenta in gebuik is genomen en welke poststukken pe uu kunnen soteen. Het eeste soteecentum dat met deze machines is uitgeust, wed op 13 juli 1999 in Kosice feestelijk in gebuikgenomen. Op 9novembe1999 is in Batislava eveneens een nieuw soteecentum geopend. ~ ~-. D. Rudolf Sagel a..i.-olt,...,, to007~... tfl..oct Chaa;c,.11...,,~ {;f In 1~>5117 8~ ~~it =~'"'.?2 1~ '~ f31!!4 ': ~.,,, Il Il ll Il Il llllll Duitsland: administatief postcodestempel. Een faai administatief postcodestempel uit Duitsland is hieboven afgebeeld. In het stempel staan een aantal PostleitzahlenwelkeinaanmekingkomentevevangingvandefoutievePLZinhetades.Natwee"misses" bleekplz 10969hetjuistetezijn!

11 Mechanisatiepostzegels en - stempels (vevolg) UV blz. 587 ( 127/decembe1999) Nedeland: luminesceende cijfes op millenniumblok. Hoewel we in decembe 1999 nog net niet zijn ovegegaan naa Po & Po, kunnen we toch al het eeste mechanisatiebeichtlezen in hun "Veenigingsnieuws"! WeciteenJos Stoom uithet numme decembe 1999: "Bij het bek.ijken onde de UV lamp van het velletje van de hoogetpunten van de 20e eeuw, viel mij op, dat de tien zegels allemaal zijn voozien van een luminesceend numme! Wat is hie het geval? Hievoo wed de P'IT benaded voo infomatie: de keuze van de 10 hoogtepunten is gebaseed op een 'enquete', gehouden in het voojaa van De meest genoemde hoogtepunten uit deze eeuw (wel genomineed doo Nedelandes die dat in 1999-nog-kunnen bepalen!) zijn gekozen als ondewep voo dit velletje. De uiteindelijke volgode van de eeste 10 komt tot uiting in de luminesceendeopduk op de zegels. Haalt u de blauwe UV-lamp maa eens te vooschijn! Doogewintede UV -es dachten hie natuulijk aan een poef tot vebeteing van de mechanische postveweking. Maade Centale Diectie PTT deelde mede dat deze 'nummevolgode' uitsluitend een ondedeel van het ontwep is, dus dat het hie om een bedenksel van de ontwepe gaat en niets te maken heeft met een po ging om de automatische postveweking te stimuleen. Integendeel: e zijn zelfs poeven genomen om te kijken of deze exta opduk niet 'stoend' zou weken in de automatische veweking van de post!" Noot van de edactie: hie hebt u een eeste vooobeeld hoe in de toekomst de mechanisatie-infomatie binnen Po&P_okanplaatsvinden.Inhet"Veenigingsnieuws"vanPo&PokandeGoepPostmechanisatieeenaantal pagina's vullen met mechanisatienieuws. Dus UV -es: pak de pen en schijf een kot beicht!!! Duitsland: Tag de offenen Tü- stempels. Met 93 nieuwe soteecenta nu volop in weking, kan de stempelliefhebbe zich na de gote seie openingsstempels, nu stoten op de stempels te gelegenheid van de Open Dagen van deze centa. Hieboven en ondeeen aantal nieuwe voobeelden. Zo langzamehand lijkt het e op dat alles m. b. t de opening van de nieuwe Biefzenten in stem pels gevied wodt Hieboven het stempel te gelegenheid van het bezoek van de "Behödenleite" (hoe valt dit te vetalen?) aanhetbiefzentum Bonn. En u weet het nu: "Wiweden jeden Tag besse!"

12 .... ~osîmt~itänisl\ti~.:.... NL I M 406 ( 127 I decembe 1999)... ::.i '. : *~,~~~~f ~~~,;;; <,,),y,<./.).\ :..;: <';;;::i(.'~'.:: :\':.~;},'i:_(,:. > :< : ::. -.:' -.. J Supplement n. 2 op het boek "De Rottedamse plaatsnaam code". Het doet ons genoegen dat we in dit laatste UV tijdschift een uitgebeid supplement op het standaadwek van Wim van de Kooij kunnen publiceen. Supplement n. 1 is opgenomen in UV 115 van mei 1996 en wel op blz.nl/m313. De hiena vemelde bladzijde nummes en tabelnummes vewijzen -tenzij andes aangegevennaa de publicatie van Van het op blz. 53 genoemde afwijkende KPK-stempeltje GEB is een nieuwe melding ontvangen op een pentbiefkaat voozien van de plaatsnaamcode voo Amstedam, afgestempeld in Rottedam op 8 augustus 1966 en in de blokken D-C voozien van het patoon Dit KPK is eede gemeld op een ongecodeede pentbiefkaat van 16 augustus 1966 (UV: NL/M 298 (114/febuai 1996). Een poststuk met het KPK 12 met eveneens de code 6872 in de blokken D-C, met een fankeemachine-afduk van 17 augustus 1966, is afgedukt op UV: blz. 551 (122/mei 1998). Het patoon D-C is in ovezicht 4 vemeld als afwijkend patoon. Aan ovezicht 4 kan woden toegevoegd patoon D-C 6871 gevonden op een pentbiefkaat van 23 augustus 1966 (zonde KPK). Dit patoon is wel bekend uit een latee peiode met KPK OSL. '--; ~'.L ' H ' "''"'".. ~.," ~~ 1' > ~ Afbeelding 1: Poefstempeltje ''GEB'' op een pentbiefkaat van8augustus1966.

13 Postmechanisatie in Nedeland (vevolg) NL I M 407 ( 127/decembe1999) De ovezichten van de gebuikte KPK's met de patonen in de blokken D - C kunnen woden aangevuld met de volgende meldingen:. Ovezicht 5: KPK 12L met patoon 7474 en KPK 13L met patoon Ovezicht 7a: KPK OlL met patoon:!)poo en KPK OlL met patoon Ovezicht 7c: KPK 03L met patoon 1312 en hetzelfde KPK met patoon Ovezicht 7e: KPK 05R met patoon Ovezicht 8a: KPK 1 met "patoon" 0000 (nieuw voo deze gebuikspeiode). Ovezicht 8c: KPK 6 het" beschadigde" patoon 0387 is foutief weegegeven, zie ovezicht 14d op blz Ovezicht 9a: KPK ~ met patoon KPK 2 met patoon 0112 (nieuw voo deze gebuikspeiode). Ovezicht 9b: KPK 4 met een nieuw patoon 202 (10-XI-1980) dat evenwe~ gelet op de op de datum van melding, een slijtage zal zijn van patoon KPK 4 is eveneens gemeld met patoon Ovezicht 9c: KPK 6 met en beschadigd patoon 1387 (zie patoon 1371). Ovezicht 9d: KPK 8 met patoon 1211 en voots met patoon 1310 (slijtage van 1312?). Ovelzicht 9e: KPK 10 in decembe 1979 en januai 1980 met het "nieuwe" patoon 0511 (beschadiging van patoon 6711). Ovezicht loa: KPK 06L met patoon Ovezicht 1 Ob: KPK 07L met patoon 2121 en 07L met patoon 2188 (bekend van 07R) Ovezicht IOc: KPK08Lmetpatoon 1171 gebuiktop (van de kestpeiode 1971 waen nog niet eede meldingen ontvangen). Ovezicht loc: KPK 08Rmet patoon 1372 op (geen eedee meldingen ove deze peiode) Ovezicht lod: KPK 09L met patoon 4111 gebuikt op (ook uit deze peiode geen eedee meldingen). Ovezicht loe: KPK lol met patoon 6711 gebuikt op (uit deze peiode geen meldingen bekend). Ovezicht 11 b: KPK 15 met patoon 1271 en KPK 15 met patoon Ovezicht l le: KPK 20 met patoon 6300 (29 decembe 1975). Op blz. 54 (iets boven het midden) wodt gespoken ove de toetsen Extact, Stad enz. Hiebij kan woden aangetekend dat de benaming "Stad" is vevangen doo "Rt". Het op blz. 60 afgebeelde demonstatiepoststuk is geadesseed naa Apeldoon, de code in de blokken A-B wed evenwel gebuikt voo Beda. Op blz. 62 (twaalfde egel van onde) dient het wood "ode" te vevallen. Blz. 75 (detiende egel van boven): duidelijke is hie te speken van het veelvuldig ontbeken van code-blokken in D-C (0000).. Ovezicht 13 (blz.l 02): voo de volledigheid zou onde Goep I in de tweede egel het patoon kunnen woden vemeld zonde numme wel met vewijzing naa Goep II n.67. Blz.115 uit tabel 16 blijkt dat het aantal bestelkingen steeds een veelvoud van 4 was. Regel 6 boven deze tabel zou na ''vaiëend van 4 tot 16" kunnen woden aangevuld met: (veelvouden van 4).

14 Postmechanisatie in Nedeland (vevolg) NL I M 408 ( 127 /decembe 1999) De uitgangen Rottedam! en II. (Hoofdstuk blzn. 110 en 111). E zijn tal van poststukken gemeld van plaatsen met een code voo de uitgangen 1 of II, welke plaatsen niet vookomen in de lijst op blz Deels gaat het om plaatsen welke niet tot een van beide uitgangen behoen. (onvoldoende topogafische kennis van de codeu?). Voobeelden: 's-gavenmoe (Nood Babant), Tholen (Zeeland); Begambacht, Goudeak, Moodecht en Nieuwebug aan den Rijn (buiten het postdistict Rottedam, zie blz.111 ). Voots ook meldipgen van binnen het distict gelegen plaatsen welke een eigen code hebben zoals Capelle aan den IJssel, Kimpen aan den IJssel, Maassluis en Riddekek. Voots stukken bestemd voo een plaats behoend tot 1 met een code voo II en omgekeed. Ook hievan enkele voobeelden: Maasland, Nieuw-Lekkeland en Stellendam. Nieuwe plaatsen voo uitgangen 1, waavoo het voenstaande niet geldt, zijn: Giessen-Oudekek, De Lie (post Maasland), Nieuwekek aan den IJssel en Oud-Alblas. Voo uitgangen II: (post) Blaaksedijk, Dubbeldam, Geup, Kop van 't Land, Kuiningegos, Middelmee, Oostdijk en Oosteland. Op de blzn. 63 en volgende zijn chonologische ovezichten opgenomen van KPK's met de gevonden patonen in de blokken D-C en de peioden waain die patonen gesignaleed zijn. De vemelde gegevens zijn gebaseed op ca poststukken afkomstig uit de peiode novembe 1967 tot en met 15 mei 1?8.1. De capaciteit van een soteemachine is ca stuks pe uu zodat duidelijk is dat voenbedoelde ovezichten, zeke wat de gebuikspeioden van een KPK beteft, slechts een globale induk kumen geven. De hee Feensta gebuikt bij zijn vezameling schema's waabij visueel te zien is de opeenvolging van de veschillende patonen pe machine en de gebuikspeioden. Zie ook de "oude" ovezichten op de blzn. UV: NL/M 20 t/m 27b, welke ook een mee visueel ovezicht geven. Aan de hand van zijn systeem kan de hee Feensta "gaten" in de chonologie (b.v. het ontbeken van meldingen in een bepaalde peiode) gemakkelijke zien en ook nieuwe patonen, c.q. bekende patonen in een nog onbekende gebuikspeiode, signaleen. Zijn meldingen zijn -voo zove mogelijk- in voenstaande aanvullingen opgenomen. De aanvullingen en meldingen zijn behalve van de hee Feensta mede afkomstig van de heen Van Aalzum, Van de Kooij en Molenaa. E is een nieuw D - C patoon te melden, onl<;taan als gevolg van slijtage van het blok in C. Als afwijkend patoon hoot het thuis in het ovezicht 14dop blz Goep IV. Voogesteld wodt het patoon" 1394" te nummeen. BlokD isnomaal(zieovezicht 13, goep 1 op blz.102). Het nieuwe patoon moet gezien woden als een afwijking van patoon Dat patoon was in het nomale patoon van KPK 5 (ovezicht 8c, blz. 72). Het poststuk waaop dit nieuwe patoon vookomt is af gestempeld op 25-VIII Het KPK is 5.

15 Postmechanisatie in Nedeland (vevolg) NL I M 409 ( 127Idecembe1999) Ovezicht van de opzet-machinestempels in de nieuwe soteecenta. Het ondestaande ovezicht wil een eeste aanzet geven om te komen tot een ovezicht van de opzetmachinstempels welke in de nieuwe soteecenta in gebuik zijn. Let wel: het gaat dus alleen om de stempel vlaggen welke afkomstig zijn van opzet-stempelmachines!! Omdat uw edactueop het moment van schijven geen volledig beeld heeft van hetstempelmachinepak in deze zes centa, heeft hij evoo gekozen alle hem bekende machinestempels uit de peiode mei - novembe 1999 af te beelden. met aan u de vaag welke stempels bij welke machines hoen. Wellicht lukt het na enige tijd de opzet-stcmpelmachinevlaggen euit te pikken c9 als afzondelijk ovezicht te publiceen. Daa gaan we dan!!! A). Soteecentum Zwolle. _.,,..-.-"----"_ "': ---~----~": , ' " :._ ~. ; IJ = ' ~ uc~u~ Cf:1-0C'Wt-i.11:! doelt,.~ - ~./:~ X.~ ~, lp(~lf ~ ~Mil

16 Postmechanisatie in Nedeland ( v~volg) NL I M 410 ( 127 /decembe 1999) B). Soteecentum Nieuwegein. IP $Su(Ç n ~J/J.}öun e.ue11, d;en.,, C). Soteecentum Amstedam. Alslinksmaametgolflijnenomlaag. Is dit stempel wel in gebuik?

17 Postmechanisatie in Nedeland (vevolg) NL I M 411 ( 127 /decembe 1999) D). Soteecentnm Leidschendam ~ ~--~--~ -..._ --..._ ! ~ Als links maa met golflijnen omlaag. Is dit stempel wel in gebuik?

18 Postmechanisatie in Nedeland (vevolg) NL I M 412 ( 127 /decembe 1999) E). Soteecentum Rottedam. Alsechtsmaametgolflijnenomhoog. Is dit stempel wel in gebuik?

19 Postmechanisatie in Nedeland (vevolg) NL / M 413 ( 127 /decembe 1999) F). Soteecentum 's-hetogenbosch. 1 - ~iliodii;~~ Gebuik 'm goed.!,, 1.. L. ".,...""'... "".-

20 Postmechanisatie in Nedeland (vevolg) NL / M 414 ( 127 I decembe 1999) Anatomie van een logo! Te gelegenheid van ons detigjaig jubileum, is op het vooblad van Ulta Violet 126 het veenigingslogo af ge beeld. Dit logo is al heel oud, al weten we niet pecies hoe oud. In ons bescheiden achief is niets teug te vinden ove het ontstaan van het logo. Toch moet iemand van de UV familie (is het Hein Meijemischien zelf geweest??) het ooit ontwopen hebben. Wie van de leden van het eeste uu (ja, na detig jaa hebben we e nog steeds een paa in ons midden!) kan ons daaove mee vetellen? Wat ook intigeend is, is de Rottedamse plaatsnaamcodeinhet logo. Waaom is nujuistditpatoon in het logo gezet? Laten we gezamenlijk eens met behulp van hetstandaadboek van Wim van de Kooij ove de Rottedamse plaatsnaam code een poging tot anatomie van het logo wagen. We beginnen natuulijk met de opsplitsing van het patoon in de vie afzondelijke blokken A- B -C - D. Atikel 1: Naam en zetel. De veeniging daagt de naam "Ulta Violet Nedeland, Studiegoep voo Posunechanisatie" en is gevestigd te 's-gavenhage. De veeniging is een vootzetting van de "Studiegoep UV", die wed opgeicht te 's-gavenhage op 15 febuai Uv :u:"ll Il Il 1 1 NEDERLAND D c B A De blokken D-C vomen patoon Volgens ovezicht (blz. 107 van het boek van van de Kooij) komt dit patoon voo met de KPK's 03R en 04R. Met deze wetenschap gaan we naa de ovezichten 7 c en 7d. Daa zien we het volgende: K.PK03R: KPK04R Patoon wodt in ovezicht 7 c niet vemeld, hetgeen betekent dat het geen "nomaal" vookomend patoon is behoend bij KPK 03R. Waaschijnlijk is de combinatie / 03 R gemeld op een bief met onleesbae of ontbekende datum. In het "N.B." vanovezicht staateenzinssnededieopdie mogelijkheid wijst. Patoon wodt in ovezicht 7 d vemeld als zijnde te hoen bij KPK 04R en wel geduende de peiode januai novembe We kunnen dus concludeen dat de "bedenke" van het logo dit gedaan moet hebben na januai Nu is de Studiegoep volgens de Statuten (zie boven: Atikel 1) opgeicht op 15 febuai Maa daavoo waen eal een paa infomele bijeenkomsten geweest van geïnteesseeden in de postmechanisatie. Zie voo eenmeeuitvoeig ovezicht van deze beginpeiode UV blz. 459 t/m 465. Het kan dus goed zijn dat het logo al kot na de opichting is ontstaan. Voo de opichting van een veeniging een logo bedenken lijkt immes niet waaschijnlijk. Een poststuk met een stempeldatum tussen januai 1968 en novembe 1969 moet voo het logo model hebben gestaan. Waa nu kwam dat poststuk vandaan en waa ging het heen? Waa het vandaan kwam is natuulijk niet zo moeilijk:: post meteen Rottedamse plaatsnaam code is gepost in het toenmalige distict Rottedam. Maa waa ging het heen?? Daavoo gaan we naa de blokken A-B. Deze blokken vomen hetcodepatoon voode z.g. "Uitgangen Rottedam Il". Dat is een soteecluste welke een goot aantal plaatsen ten zuiden van Rottedam omvatten. Zie voo een lijst van deze plaatsen ovezicht (blz. 110) van het Rottedam boek. Nu de hamvaag: bestaatenog een poststuk:meteencodepatoon zoals vookomt in ons logo? Nog even samenvatten: we zoeken een poststuk gestempeld in de peiode januai novembe 1969, meteen Rottedamse plaatsnaamcode voo Rottedam Uitgangen II (dus met patoon 0472) en met KPK 04R. Uw edacteu heeft al een paa pogingen ondenomen om een degelijk stuk te vinden, maa tot nu toe is het niet gelukt Maa met uw alle hulp moet dattoch gaan lukken. Kijkt u uw Rottedam vezameling e eens een keeop na of u een degelijk stuk in uw bezit hebt. Zo ja, dan hebt u iets bijzondes: een voo UV-es zee nostalgisch poststuk!! En stuut u a.u.b. een copie van het stuk naa uw edacteu. En vegeet u ook niet om eens na te denken ove de vaag hoe ons logo toch ooit is ontstaan; wie het ontwopen beeft, welk stuk als voobeeld heeft gediend enz. enz. Kotom: alles wat we te weten kunnen komen ove dit stukje UV histoie is meegenomen. Alvast bedankt voo uw hulp.

21 Postmechanisatie in Nedeland (vevolg ) NL / M 415 ( 127 /decembe 1999) Stand van zaken met betekking tot de OVIS appaatuu in ons land. Als gevolg van de sluiting van de Expeditieknoopunten is e de af gelopen peiode veel geschoven metde postvewekingsappaatuuuitdeze EKP'en. Het ondestaande ovezicht geefteen eeste inventaisatie van de OVIS-appaatuuin de zes nieuwe soteecenta Het ovezicht is gebaseed op de gegevens vaneen bepekte hoevelheid poststukken zodat e ongetwijfeld nog hiaten (en mischien zelfs fouten) in zullen zitten. Aan u de vaag ene nade te coigeen en/of aan te vullen zodat we ove enige tijd een goed beeldkijgen waa de divese 0 VIS machines in weking zijn. De belangijkste OVIS veschuivingen zijn: OVIS 1 OVIS2 OVIS3 OVIS7 OVIS8 OVIS9 OVIS 10 OVIS 11 OVIS 11 OVIS 13 OVIS 14 van EKP Rottedam van EKP Rottedam van EKP Rottedam van EKP Haalem vanekp Anhem van EKP 's-hetogenbosch van EKP Goningen vanekp Sittad vanekpzwolle van EKP Utecht vanekp 's-gavenhage naa SC 's-hetogenbosch naa se 's-hetogenbosch naa Se 's-hetogenbosch naa???????? Tot nu toe is OVIS 7 niet gemeld in Se Amstedam. E is één stuk bekend afkomstig uit Bunnik (zou dus Se Nieuwegein moeten zijn) metovis 7 indexeing. naa Se Zwolle naa se Nieuwegein naa se Zwolle naa Se 's-hetogenbosch Deze OVIS is daa nu wekzaam als 0 VIS 12! naa se Nieuwegein Vaag: waen ein een bepaalde peiode tegelijketijd dus 2 OVIS'sen 11 in bedijf? naa se Nieuwegein naa se Leidschendam. Inschemazitdesituatieenaallevepllaatsingennualsvolgtuit: OVISveschuivingenvandeUvoonnaligeExpeditieknooppuntennaadezesnieuweSoteecenta. Rt Rt Rt Rt Asd Asd Hhn Ah Ht Gn Std Zl Ut Gv - 1, 2, 3, , 6 7, 9, 12, 13 8,10 14 Zoals u ziet, komt kwam 0 VIS 11 in de oude situatie twee kee voo: in EKP Sittad en in EKP Zwolle, tewijl OVIS 12 alleen in EKP Sittad gemeld is en wel op 10 juni Na de heindeling is deze situtie echtgezet: 0 VIS 11 uitekp Sittad kwam in Se Den Bosch teecht en wed daaovis 12tewijlOVIS11 uitekpzwollenaasenieuwegein veplaatstwedendaagewoonovis 11 bleef. Watvedeopvaltis dat Se Rottedam slechts één OVIS heeft tewijl se Nieuwegein en se Den Bosch e nu elk vie hebben.

22 Postmechanisatie in Nedeland (vevolg) NL / M 416 ( 127 /decembe 1999) Volgend ovezicht is bijgewekt met nieuw gemelde voegst- en laatsts bekende data op echt gelopen poststukken. De wij zij gingen ten opzichte van de voige lijstzijnvet en cusief afgedukt, zodat u snel kunt zien wate in de lijst gewijzigd is. EKP/SC OVIS numme. voegst bekende laatst bekende gebuiksdatum gebuiksdatum EKP Rottedam 1 26januai 1993 zome febuai mei maat1993 zome maat 1993 se Rottedam 4 EKP Amstedam 1 (voolope OVIS 5) 15novembe (voolope OVIS 6) 17 oktobe decembe na 6decembe novembe1993 Se Amstedam 5 6 EKPHaalem 1 (voolope OVIS 7) 8novembe novembe novembe1997 EKPAnhem 1 (voolope OVIS 8) 24 novembe septembe septembe juni 1997 EKP Den Bosch 9 4 febuai maat 1998 Se Den Bosch 1 1 oktobe juli juli apil 1996 EKPGoningen maat mei 1996 EKPZwolle 11 8apil apil Se Zwolle 8 lsjuli mei1996 EKPSittad 0 12 (!) 3mei juni juni juni decembe novembe apil1996 EKPUtecht 0 20juni juni juli 1994 se Nieuwegein 7 29juni1998 (slechts één poststuk gemeld!!) 9 28 septembe septembe EKP 's-gavenhage 1 13juli augustus augustus augustus (!) 11 augustus augustus augustus apil 1997 se Leidschendam 14 14juli 1997

23 Postmechanisatie in Nedeland (vevolg) NL I M 417 ( 127 I decembe 1999) De PRoces Infomatie Code (PRIC) nade bekeken. Zoals u inmiddels ook zelf wel geconstateed zult hebben, is de PRoces Infomatie Code (PRIC) ecentelijk van stuctuu gewijzigd. Op blad NL/ M 425 gaan we op deze wijziging nade in. Het is dan ook nu de hoogste tijd dat we de" oude" PRIC eens aan een nade ondezoek ondewepen. Om ondescheid te kunnen maken tussen de" oude" en de "nieuwe" PRIC ( wellichtkomte in de toekomst nog wee een andee PRIC stuctuu), wodt voogesteld te speken van de eeste geneatie PRIC en de tweede geneatie PRIC. Zie de voobeelden hieonde. eeste geneatie PRI C ~ := F- _.., --= --:::-. -. ~ -:---=--!. :. : _:.; (oveeenkomstige) tweede geneatie PRIC Zoals gebuikelijk in ons tijdschift beginnen we met een eeste opzet tot systematiseing. Hieop kunt u natuulijk volop eageen en uw op-en aanmekingen en vooal aanvullingen kenbaa maken. Indien u nieuwe PRIC vaianten meldt, stuut u dan ook een fotocopie mee, zodat we die bij uw melding kunnen publiceen. Laten we beginnen met de PTT Post uitleg ove de eeste geneatie PRIC: "Bij Soteen Klein wodt op iedee bief in de tweede soteing met zwate inkt een exta tekstegel met bestelinfomatie afgedukt: de zgn. PRIC = PRoces Infomatie Code. Deze tekstegel bestaat uit twee velden van iede maximaal acht posities. De inhoud van de velden wodt afgeleid uit de op het soteecentum beschikbae soteebestanden. Het eeste veld bevat de naam van het eindsoteepoduct: de instaateenheid. Deze is doo de distibutieoganisatie vastgelegd in het Postcodesysteem (PCS). En instaateenheid bestaat uit 4 tot 6 alfanumeieke kaaktes en kan veschillend zijn samengesteld. Hiebij moet gedacht woden aan een numeieke volgode (bijvoobeeld ), een postcode of deel van een postcode( veelal de vie cijfes + de eeste lette: b.v G) of een naam die vewijst naa een speciale postcategoie (bijvoobeeld AlOO, OAlOO, OOAIOO: een instaateenheid die bestaat uit antwoodnummes). Doo deze (bestel-)infomatie op de biefte zetten, kan op het bakbiefje volstaan woden met alleen een beste/kantooaanduiding. Het aantal veschillende baklabels wodt daadoo aanzienlijk bepekt. Via een venste in de ode SMK-bak is de infomatie op de eeste bief veelal diect leesbaa. Het tweede veld bevat (voolopig) exta soteeinfomatie ten behoeve van de bundelsoteing. De eeste lette is meestal de eeste lette van het soteecentum. In een aantal gevallen wodt hievoo nog de eeste lette van het oude EKP gebied gebuikt. Na een spatie woden hiena twee kaaktes gepint die een zaknumme aangeven. Deze twee kaaktes bestaan uit twee cijfes of twee lettes. Dit laatste hangt samen met de softwae-applicatie die gebuikt wodt bif het maken van de soteelijsten van de oude Soma 's. Via een vetaalslag woden de twee lettes omgezet naa een diecijfeig zaknumme of naa een kote tekst (voobeeld: "Centum") die op de bundelbiefjes van de oude Soma's gepint kan woden. Van deze soteeinfomatie wed met name in de beginfase van de implementatie van de nieuwe soteecenta gebuikgemaakt. De in de uitgangen van de S1'JK(= Sotee Machine Klein) gesoteede post wed in eeste instantie afgebundeld en aansluitend in een zakkenek gesoteed. Op dit moment(= mei 1999, noot edactie) is deze infomatie niet of nauwelijks mee van belang. In de toekomst kan deze infomatie vevangen woden doo bijvoobeeld een aanduiding van het bestelkantoo dat voo de bestelling zog daagt. Het komt incidenteel voo dat een bief en de bij de pinte beschikbae tekstinfomatie geduende kote tijd niet mee gesynchoniseed zijn. De pintegel wodt dan op een "andee (volgende) bief afgedukt. Pocestechnisch levet dat geen pobleem op omdat de bief in zo 'ngeval wel in de goede instaateenheid gesoteed wodt. Het is de bedoeling dat op temijn ook bij het Soteen Goot dezelfde infomatie op de bieven wodt gepint."

24 Postmechanisatie in Nedeland (vevolg) NL I M 418 ( 127/decembe1999) Tot zove de PTT infomatie van mei 1999 die we ove de PRIC ontvingen. Als we deze uitleg nade beschouwen, gaat de tekst voonamelijk ove de opbouw van de beide PRIC velden en blijft het" doel" van de PRIC enigszins ondebelicht. In zijn publicatie "Poeven met soteemachines in Rottedam" geeft Jan Oosteboe op pagina 13 nadee uitleg ove het belang van de PRIC. We citeen: Het belang van bestelinfomatie op poststukken (PRIC). Afvoe van soteepoducten naa de bestelkantoen vindt plaats in bakken. Biefpost van de soteemachine klein (SMK) staat echtop in ode bakken, waain de bestelinfomatie op de vooste bief leesbaa is via een sleuf in de voozijde van de bak. Biefpost van de soteemachine goot (SMG) ligt plat, met de adeszijde naa boven in blauwe bak.ken die hoge zijn. De bestelinfomatie van zowel de SMK (vooste poststuk) als de SMG (bovenste poststuk) is dus altijd zichtbaa, zonde dat men een poststuk uit een bak moet halen. Het pinten van de bestelinfomatie op poststukken heeft vooal een kwalitatieve betekenis, die onde mee tot uitdukking komt in: Contoles De bestelinfomatie is in feite een voo mensen leesbae vetaling van SIX en IX in de indexzone en kan daadoo gebuikt woden om te contoleen of de soteing van PTT Post oveeenkomt met de doo klanten aangegeven infomatie in het adesblok. De SIX en IX in de indexzone zijn zwaa vesleuteld ten behoeve van foutcoectie en kunnen niet zonde scanne en computeapplicatie woden geïntepeteed. Doo vetaling in leesbae tekst wodt het dus mogelijk om fouten te analyseen en om de juiste maategelen te teffen om dit te vebeteen. Betee wekwijze op de bestelkantoen De bestelinfomatie geeft diect het beteffende bestelloopnunme wee. Hiedoo is het op een bestelkantoo heel eenvoudig om de divese binnenkomende bakken pe bestelloop bij elkaa te zoeken. Ontbeekt deze bestelinfomatie, dan dient het bestelloopnunne te woden afgeleid uit de adesinfomatie op een bief, waavoo niet alleen kennis benodigd is, maa waabij ook snelle fouten woden gemaakt. Minde hestelwek bij fouten in de afvoe Als doo een fout (bijv. een foutief of ontbekend bak.label) een bak met biefpost naa een vekeed bestelkantoo wodt afgevoed, dan kan deze fout zee eenvoudig op basis van de bestelinfomatie op de bieven woden hesteld. Hoewel zowel de PTT infomatie van mei 1999 als de uitleg van Oosteboe op zich duidelijk zijn, oept een en andetoch nog wat vagen op: a). Is het bepeken van het aantal bakbiefjes op zich voldoende eden om pedag op miljoenen poststukken eenpric tespuitenmetallekostenenkans op stoingen van dien? b ). Wie doet e nu eigenlijk iets met de PRIC? De PTI medewekes op de soteecenta? Die op de vestigingen? En wat doen ze dan pecies met de PRIC infomatie? c). HetblijktegehnatigvootekomendatpostnaaeenzelfdeadeseenveschillenedePRICopgespoten kijgt Waaom die vele wijzigingen pe ades?

25 Postmechanisatie in Nedeland (vevolg) NL I M 419 ( 127 I decembe 1999) Vede wil uw edacteu het ondedeel "Contoles" op blz. 13 van het Rottedam boek van het volgende commentaa voozien: de IX speelt volgens hem geen ol in de PRIC. Zoals op blz. 8 vooteffelijk uiteengezet is, is de IX een soot" poststuknwnme" dat dient om op een late tijdstip de juiste SIX infomatie te kopelen aan het videobeeld van het juiste poststuk. De IX is stek vesleuteld en kan niet volgens de ons bekende 4- State decodeing gelezen woden (zie NL/ M 280 in UV 122). V edeis alleen het "instaateenheid" -gedeelte van de PRIC gekoppeld aan de SIX infomatie. De SIX is niet vesleuteld en kan volgens de gangbae codesleutel ontcijfed woden. In veel gevallen komt de instaateenheid niet exact oveeen met de hele of de gedeeltelijk SIX, zodat contole op fouten toch moeilijk blijft indien men geen inzicht heeft in de instaatgegevens. Zoals we al zagen, bestaat de eeste geneatie PRIC uit twee ondedelen: de instaateenheid en de bundelsoteeinfomatie. Voo beide ondedelen zijn acht posities beschikbaa, maa niet alle acht posities zijn ook bezet Dat bengt ons op de vaag hoede PRIC ove de beschikbae 16 posities vedeeld is. Op deze vaag hebben we van PIT zijde (nog) geen eenduidig antwood ontvangen. Gelukkig li jktde tweede geneatie PRIC ons te kunnen helpen. Evan uit gaande dat bij de tweede geneatie PRIC ook wee twee blokken van elk acht posities beschikbaa zijn, lijkt voo deze PRIC de volgende positie toekenning aanmemelijk: Stel nu datde soteecentumlette (in ons voobeeld de lette "Z") na de wijziging op dezelfde postie is blijven staan, dan kijgen we de volgende positietoekenning voode eeste geneatiepric:, 2; 4 s- ",...~' 1l"s-1. - a IF-=l1!4]ajFf4 fü tzfl~f=f3e:i 1 I Z ; 4 5' 6 6': 1 2 ; '-1 S {, l - t=#f=he~ 1 lzj lcf I 1 1 l 1 1 Maa hoe kunnen we met deze wetenschap nu poststukken met een eeste geneatie PRIC gaan vezamelen'! Daatoe gaan we uit van de instaateenheid. Hetzaknumme laten we de indeling buiten beschouwing en de EKP/SC lette gebuiken we om de veschillende PRIC typen pe EKP/SC in te delen. Bij de instaateenheid ondescheiden we vie hoofd goepen, elk ondevedeeld in typen. Goep A: Goep B: Goep C: Goep D: De instaateenheid is geheel numeiek. Tussen de cijfes en de postcode in het ades ven bestemming bestaat geen zichtbaa veband. De instaateenheid is numeiek of alfanumeiek. De laatste twee postcodecijfes woden gebuikt al dan niet aangevuld met nullen of de eeste -1.ettevande postcode. De instaateenheid is numeiek of alfanumeiek. Alle vie postcodecijfes woden gebuikt al dan niet aangevuld meteen nul en/of de eeste of beide lettes van de postcode. De instaateenheid is afwezig. Alleen de bundelsoteeinf omatie is afgedukt N.B.: Het gaathienatuulijk om een PRIC welke bewust onvolledig is af gedukten niet om een PRIC welke doo b.v. ove elkaa geschoven bieven pe abuis onvolledig is afgedukt!

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014 -CONCEPT Bijlage 3: Budgetbief Bueau Jeugdzog Nood-Babant Postbus 891 5600 AW Eindhoven t.a.v. mevouw H.F. van Beugel Begen op Zoom, 25 juni 2014 Geachte mevouw van Beugel, Confom de afspaken in de "Babantbede

Nadere informatie

collectieformules zorgt ervoor

collectieformules zorgt ervoor collectiefomules zogt evoo 2015 De Collectie-fomules bpost biedt u meedee Collectie-fomules aan. Elk van deze fomules geeft u de zekeheid om die postzegels te ontvangen die het best passen in uw vezameling.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centaal Bueau voo de Statitiek Economie, Bedijven en NR Oveheidfinanciën en Conumentenpijzen Potbu 24500 2490 HA Den Haag PRJSNDEXCJFER COMMERCËLE DENSTVERLENNG 1. nleiding Dit document bechijft de methoden

Nadere informatie

- gezonde dieren, gezonde mensen

- gezonde dieren, gezonde mensen pagina 1 van 8 Jaaveslag 2000 Wood van de voozitte Afgelopen jaa is voedselveiligheid een belangijk item in Euopa geweest, denk alleen maa aan de BSE-cisis. Het is dan ook niet moeilijk voo te stellen

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting Feedom in Chist Ministies Nedeland gevestigd te Dachten Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting AIM gevestigd te Eist Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman Accountants

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016 Schooljaaplan (SJP) 05-06 aam school RKBS Willibod Ades Espeantolaan Postcode en plaats 950 CZ Stadskanaal Telefoon 0599-657 Binnumme E-mail Website Diecteu Bevoegd Gezag 03RX kbs-willibod@fidadanl wwwkbs-willibodnl

Nadere informatie

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA88 Flash Euobaomete 69 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Dives fo Gowth) County Questionnaie Belgium (Flemish) A Flashnumme FL9A B land FL9B C Numme van het inteview FL9C NACE

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde uime TRAPGEVELwoning met zonnige vezogde tuin, voozien van

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Oude Zijlvest 37 in Haalem Website: www.makelaaskantooideler.nl Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde

Nadere informatie

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen Aan: College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente Gemeenteaad gemeente Hadenbeg Commissie Ruimte Gemeenteaad Hadenbeg Gemeenteaad gemeente Ommen Commissie Ruimte

Nadere informatie

Inclusie en Exclusie groep 1

Inclusie en Exclusie groep 1 Inclusie en Exclusie goep 1 Tainingsweek 8 13 juni 2009 Venndiagammen Als voo elementen in een vezameling twee veschillende eigenschappen een ol spelen, dan kun je voo deze vezameling een Venndiagam tekenen.

Nadere informatie

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente.

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente. Visualisatie van het Objectgeoiënteede Paadigma. Aend Rensink Faculteit de Infomatica, Univesiteit Twente e-mail: ensink@cs.utwente.nl Samenvatting Pogammeeondewijs maakt een wezenlijk deel uit van elke

Nadere informatie

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 Indienen uitelijk dinsdag 14 juni 2016 bij giffie@eindhoven.nl n Patij Blz Beleidsveld Secto Wethoude Vaag Antwood 50 PvdA 10 Sociale Ondesteuni

Nadere informatie

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag Het Infomatiepotaal voo Financiële Veiligheid De 4 bedeigingen voo je spaageld vandaag Veval van de systeembanken Veval van de systeembanken De Vie gote Bedeigingen 1. Veval van de systeembanken 2. 3.

Nadere informatie

Standaarden Verpleeghuiszorg

Standaarden Verpleeghuiszorg Standaaden Vepleeghuiszog Vesie septembe 2010 Mw. E. Cox, MA, NVLF Mw. ds. C. Koolhaas, NVLF Mw. A. van Hemet, MA, NVLF 1 Inhoud 1..Inleiding...3 1.1 Doel standaaden en checklisten...3 1.2 De logopedist

Nadere informatie

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw Hadmetalen stiftfezen voo uw gebuik speciaal in gieteijen, weven en in de staalbouw Hoogendementsvetandingen, -S Innovatieve hoogendementsvetandingen met exteme schokbestendigheid Zee obuuste, kachtige

Nadere informatie

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose Een nieuw model voo de CBS huishoudenspognose Coen van Duin en Cael Hamsen Het model waamee het CBS zijn huishoudenspognose maakt, is aangepast. De nieuwe pognose wodt beekend met een macosimulatiemodel

Nadere informatie

nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 3 - januari-februari 2014

nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 3 - januari-februari 2014 Veschijnt tweemaandelijks Afgiftekantoo : 2840 Rumst 1 P 802144 ve. uitg. A. Buelens, Hollebeekstaat 31, 2840 Rumst BC 30977 2840 RUMST P.B. België-Belgique nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Numme

Nadere informatie

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming BEHANDELMEMO Van: Aan: agendacommissie aadsleden en steunfactieleden Nieuw taievenbeleid Spotvoozieningen Status: Deelnemes: Debat te voobeeiding op de besluitvoming Raadsleden Potefeuillehoude: W.J. Stegeman

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Methodebeschijving Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen 1. Inleiding Dit is een methodebeschijving van de statistiek Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen (O-PINW). De beschijving heeft alleen

Nadere informatie

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen.

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen. . INLEIDING Dit document omvat het Capaciteitsplan 2 van ENECO NetBehee zoals veeist in de Elekticiteitswet 1998 en het hieop aansluitend besluit "Regeling capaciteitsplannen Elekticiteitswet 1998" van

Nadere informatie

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop www.uban-synegy.og JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betee Buut Biotoop Betee Buut Biotoop De Betee Buut Biotoop (BBB) is een multidisciplinai poject van de stichting JANUS (Joint Achitectual

Nadere informatie

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99 afen en matices bladzijde a M M M M 4 emengde opgaven b M M M S M M M 4 4 P P P 5 4 4 c e R geeft P P P S 7 8 7 4 c geeft aan dat e voo één eenheid P eenheden nodig zijn c geeft aan dat voo één eenheid

Nadere informatie

Eenparige cirkelbeweging

Eenparige cirkelbeweging Inhoud Eenpaige cikelbeweging...2 Middelpuntzoekende kacht...4 Opgave: Looping...5 Opgave: McLaen MP4-22...6 Opgave: Baanwielennen (tack acing)...8 Gavitatie...8 Zwaate-enegie...9 Opgave: Satellietbanen...10

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma IHP

Uitvoeringsprogramma IHP Uitvoeingspogamma IHP -2020 Het IHP leidt tot veschillende acties voo zowel de benoemde maategelen als de vookeusscenaio s. Deze acties zijn vespeid ove IJsselstein, hebben een veschillend tijdspad en

Nadere informatie

ZESENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 4 - januari-februari 2013

ZESENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 4 - januari-februari 2013 Veschijnt tweemaandelijks fgiftekantoo : 2840 Rumst 1 P 802144 ve. uitg.. uelens, Hollebeekstaat 31, 2840 Rumst 30977 2840 RUMST P.. elgië-elgique n i e u w s b u l l e t i n ZESENVEERTIGSTE JRGNG Numme

Nadere informatie

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf)

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Tilbug Univesity Reclame-uitgaven in edeland de Blok, J Document vesion: Publishe final vesion (usually the publishe pdf) Publication date: 1970 Link to publication Citation fo published vesion (APA):

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping Amstedam Nieuw-West D. H. Colijnstaat 610 3-kameappatement op de tiende en elfde vedieping Netto huupijs 820 Pe maand Luxe badkame en keuken Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

9. Matrices en vectoren

9. Matrices en vectoren Computealgeba met Maxima 9. Matices en vectoen 9.1. Vectoen In Maxima is een vecto een datatype bestaande uit een geodende lijst (ij) van gelijksootige elementen welke via een index kunnen woden geselecteed.

Nadere informatie

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV Gemeente Beuningen t.a.v. College van B&W Van Heemstaweg 46 Beuningen cc. mev. C. van Hemmen en dh. C. McQueen, Kloostestaat 1 beteft datum vezoek voooveleg woonhuis naast Kloostestaat 1, Beuningen 11

Nadere informatie

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte SCHRIFTELIJKE VRAAG n. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktobe 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Ondewijspesoneel - Afwezigheden wegens ziekte

Nadere informatie

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2 Beedeneed aanbod goep 1 en 2 Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding en veantwooding blz. 3 Themaplanning blz. 5 Taal / lezen / schijven blz. 9 Rekenen / wiskunde blz. 11 Weekplanning blz. 13 Zelfstandig weken

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand Amstedam Nieuw-West Osdopplein 54 3-kame appatement op de eeste vedieping Netto huupijs 819 Pe maand Wonen in het goenste stadsdeel van Amstedam Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

Nr. juni 20. 100-jar

Nr. juni 20. 100-jar g a l s e v t o o G het N. 85 13 juni 20 5 n eavonde i t a m o Inf den oowaa v u u h alg. 7 ties voo a t i c i l e F ige 100-ja 9 es de boul u e j e ek el Wisselb ogkasp o H a a in toenoo COLUMN Kwaliteit

Nadere informatie

'2o. Cofl ,... ~... EK/2010.002345.01

'2o. Cofl ,... ~... EK/2010.002345.01 ,..... ~... )ç_ -1- Cofl '2o EK/2010.002345.01 DOORLOPENDE tekst van de statuten van de veeniging: Cuvo Coöpeatieve Uitvaatveeniging "De Volhading" U.A., gevestigd te 's-gavenhage, zoals deze luiden na

Nadere informatie

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad.

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kaan Tel n: 06 8333 8358 Numme: 15A.01184 Datum: 10 novembe 2015 Team: Ondewijs, Welzijn en Zog Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschift

Nadere informatie

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer 05.2011 landschapskant Nood-Hageland Dag van de biodivesiteit Wechte zondag 22 mei 2011 in dit numme Dag van de biodivesiteit p2 Samenweking met bedijven p4 Landschapsanimatie: Wat is dat? p6 Regionaal

Nadere informatie

Onderzoek naar het effect van actief randenbeheer op akker- en weidevogels in West-Brabant

Onderzoek naar het effect van actief randenbeheer op akker- en weidevogels in West-Brabant Ondezoek naa het effect van actief andenbehee op akke- en weidevogels in West-Babant Opdachtgeve: povincie Nood-Babant Novembe 2007 Antonie van Diemenstaat 20 5018 CW Tilbug 013-5802237 Eac@home.nl Pagina

Nadere informatie

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten Kestaanbieding voo Mamut klanten Optimalisee uw winstgevendheid in deze spannende tijden! Kennis een veilige investeing tot 46% Bestel nu en bespaa tot 46% op cusussen voo 2009 Lees mee op pagina 4 Gebuik

Nadere informatie

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 De gemeente Womeland heeft een duidelijke visie op maatschappelijke ondesteuning: elke Womelande telt mee en doet mee, ongeacht leeftijd, bepekingen

Nadere informatie

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4 Te info Deze toets geeft je een idee van je kennis ove de begippen uit de tabel hieonde. Dit zijn de voonaamste begippen die in de leeplannen van het middelbaa ondewijs aan bod komen. Je mag de vagen oplossen

Nadere informatie

83 december 2012 Nr. verslag het Groot Jan Wolter Bloem volgt Gerard Korse op Eerste bewoners

83 december 2012 Nr. verslag het Groot Jan Wolter Bloem volgt Gerard Korse op Eerste bewoners 2012 e b m e dec g a l s e v t o o G het N. 83 13 m e Bloe t l o W n Ja op d Kose a e G volgt 6 s bewone e t s e E ces oot suc g g a d ie commiss 8 ijk uit And g a B eis Magda ssings a e v ique et EO Mozamb

Nadere informatie

Kids-Gea! Maak een beverburcht kijk op pagina 4. Alles over bevers op pagina 2. Kijk op pagina 6 en 7 voor leuke activiteiten

Kids-Gea! Maak een beverburcht kijk op pagina 4. Alles over bevers op pagina 2. Kijk op pagina 6 en 7 voor leuke activiteiten Kids-Gea! Alles ove beves op pagina 2 Maak een bevebucht kijk op pagina 4 Kijk op pagina 6 en 7 voo leuke activiteiten Gatis jeugdbijlage bij het ledenblad van It Fyske Gea Winte 2015/2016 Beve: De nieuwe

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Bussel, 11.3.2015 COM(2015) 117 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD doo de lidstaten op gond van Veodening (EG) n. 1371/2007 beteffende de echten en

Nadere informatie

huren in afrikaanderwijk. The nieuwste wijk in Town. nieuwzuid.nl 97 appartementen, maisonnettes en woon-werkwoningen

huren in afrikaanderwijk. The nieuwste wijk in Town. nieuwzuid.nl 97 appartementen, maisonnettes en woon-werkwoningen huen in nieuwzuid.nl zuidespoo 97 appatementen, maisonnettes en woon-wekwoningen afikaandewijk. The nieuwste wijk in Town. huen in zuidespoo Zuidespoo, 97 appatementen, maisonnettes en woon-wekwoningen

Nadere informatie

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder Uitwekingen bij de opgaven van De Ste van de dag gaat op en onde Statopgave Google Maps geeft bijvoobeeld 52.382306, 6.644897. Mocht je niet bekend zijn met de begippen Noodebeedte en Oostelengte, zoek

Nadere informatie

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met Zog dieen aansluit Aansluitende zog Het is voojaa en nieuwe samenwekingen bloeien op. Het samenweken met Jaagang 5 1 Lente 2014 De MediantKant is een uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszog en geeft

Nadere informatie

Nieuwsbrief stadsdeelgroepen. 19 september 2011 Nummer 20. In dit nummer: Van de redactie. pagina

Nieuwsbrief stadsdeelgroepen. 19 september 2011 Nummer 20. In dit nummer: Van de redactie. pagina 19 septembe 2011 Numme 20 Nieuwsbief stadsdeelgoepen In dit numme: Les in een Onbepekt Bijlmepak Zeilen op de Sloteplas Winkeltoegankelijkheid Spaandammestaat wodt vebeted Taallessen voo mensen met een

Nadere informatie

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert.

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert. Cikelbewegingen Gaden adialen Zie bladzijde 135 t/m 137 Baiboek wikunde van de Caat en Boch ISBN 90-430-1156-8 Een aanade voo Sinteklaa! http://taff.cience.uva.nl/~caat/functiene.pdf Eenpaige cikelbeweging

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvaag van een vegunning voo het exploiteen van een taxidienst College van bugemeeste en schepenen Makt 1, 8820 TORHOUT Tel. 050 22 11 22 Fax 050 22 05 80 info@tohout.be Waavoo dient dit fomulie? Dit

Nadere informatie

Handleiding leginstructies

Handleiding leginstructies www.alityfloos.nl Handleiding leginstcties Gaat binnenkot een hoten vloe leggen? Met de leginstcties van Qalityfloos E.W.F. heeft de jiste kennis binnen handbeeik. Is deze kls toch niet aan besteedt, of

Nadere informatie

Het woonplan in Oostende voor 2001-2006 (2)

Het woonplan in Oostende voor 2001-2006 (2) Het woonplan in Oostende voo 2001-2006 (2) In deze categoie woden enkel de nog (ecent of toekomstige) beschikbae pecelen bouwgond in Oostende opgenomen. Naast deze opsomming blijft e uiteaad nog een hoeveelheid

Nadere informatie

t p E Van de redactie Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras De lente is begonnen!

t p E Van de redactie Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras De lente is begonnen! 1 mei Uiteste inschijfdatum Studieeis Sacandinavië 2 mei Ovekoepelend Studenten Oveleg BMT 4 mei Dodenhedenking 5 mei Bevijdingsdag, TU/e gesloten Agenda 11 mei Dondedagboel 18 mei Dondedagboel 25 mei

Nadere informatie

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur - - Vasselling mehode eneemijnsucuu Vasselling van de mehodiek voo de eneemijnsucuu Hiebij maak DNB bekend da DNB de nominale eneemijnsucuu voo he FTK wil consueen op basis van de swapcuve. Deze eneemijnsucuu

Nadere informatie

Bouw mee aan het orang-oetanbos!

Bouw mee aan het orang-oetanbos! Dit is het actieboekje van: oolette(s): Achtenaam: Staat:.: oo 4 kunnen,we 10m 2 aanpla bos nten Plaats: Telefoon: obiel: Emailades: Ben je al WFRange? ul hie je administatienumme in: (dit is het numme

Nadere informatie

MAGNEETKOPPEN/SPOELEN & ACCESSOIRES fundamentele principes voor identificatie / codering van de spoelen

MAGNEETKOPPEN/SPOELEN & ACCESSOIRES fundamentele principes voor identificatie / codering van de spoelen MGNEETKOPPEN/SPOEEN & ESSOES fundamentele pincipes voo identificatie / codeing van de spoelen BEEKENNGEN Voo diect wekende magneetafsluites kan de elektomagnetische aantekkingskacht beekend woden met de

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese

Factsheet Indicatoren Heupprothese Deze indicatoenset is opgenomen in het egiste van Zoginstituut Nedeland waamee het aanleveen van deze kwaliteitsgegevens in 2018 ove veslagjaa 2017 wettelijk veplicht is. Colofon Intenet: OmniQ (potaal

Nadere informatie

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN L0000512 Gaantievoowaaden/Gebuikeshandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN I. INHOUD I. INHOUD p 1 II. ALGEMEEN p 2-6 III. INSTALLATIE p 7-8 IV. GEBRUIK EN ONDERHOUD p 9-12 V. CE-ATTEST p 13 VI. BIJLAGEN p 14

Nadere informatie

Termijn cq deadline. Uitvoe rende

Termijn cq deadline. Uitvoe rende 1 4.6 ACTIEPUNTEN PERIODE INCLUSIEF WERKAGENDA -GEMEENTEN Voo de komede vie jaa is ee stevige basis gelegd doo het samewekigsvebad. E is goed zicht op de mogelijkhede va de schole e daadoo op de huidige

Nadere informatie

De Creatieve Computer

De Creatieve Computer De Ceatieve Compute J.I. van Hemet jvhemet@cs.leidenuniv.nl 1 Intoductie Als we de evolutie van computes vluchtig bekijken dan zien we dat de taken die doo computes woden uitgevoed steeds ingewikkelde

Nadere informatie

Wat doet dit programma?

Wat doet dit programma? KORTE HANDLEIDING DIGITALE BRANCHE-RIE SLAGERSBEDRIJF Inleiding RI&E staat voo Risicolnventaisatie en -Evaluatie. Een RI&E is: een LIJST met alle isico s in uw bedijf en een PLAN voo het oplossen evan.

Nadere informatie

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc)

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) Cahie 2007-5 Psychometische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) Intebeoodelaasbetouwbaaheid, intene consistentie en conguente validiteit L. M. van de Knaap L. E. W. Leenats L. T. J.

Nadere informatie

MUZIEK INHOUDSTAFEL. beknopte studiegids. Geduld wordt altijd beloond Pepijn Heirman. voor alle info: info@samwdlier.net

MUZIEK INHOUDSTAFEL. beknopte studiegids. Geduld wordt altijd beloond Pepijn Heirman. voor alle info: info@samwdlier.net voo alle info: info@samwdlie.net beknopte studiegids MUZIEK Stedelijke Academie voo Muziek, Wood en Dans Gasthuisvest 50, 2500 Lie - Tel. (03)480 45 79 e-mail: samwd@lie.be - www.samw filialen in Belaa,

Nadere informatie

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule:

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule: Wamteovedacht 6. Wamteovedacht Onde wamteovedacht wodt bedoeld de ovegang van enegie onde invloed van een tempeatuuveschil. Zolang een tempeatuuveschil aanwezig is zal wamte in een bepaalde ichting stomen,

Nadere informatie

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96 Dit is geen toeval 6 Ove waaom je dit boek leest en hoe je emee aan de slag kunt gaan. Lees dit eest. Inleiding 10 1 Waaom goeien we? 18 Ove de uitdaging van het goeien en ove wat passie is 2 Willen en

Nadere informatie

I n formatiebroch u re. Als u de huur wilt opzeggen

I n formatiebroch u re. Als u de huur wilt opzeggen I n fomatieboch u e Als u de huu wilt opzeggen Deze bochue bevat infomatie ove de pocedue ondom de huuopzegging. In deze bochue vindt u een beknopte weegave van de bepalingen uit de Algemene huuvoowaaden,

Nadere informatie

05.2015. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Domein Bosquet zondag 31 mei. gratis. in dit nummer

05.2015. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Domein Bosquet zondag 31 mei. gratis. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Dag van het Pak Domein Bosquet zondag 31 mei gatis 05.2015 in dit numme Dag van het Pak p2 Steenuil in boeennatuu p4 Een nieuwe thuis in Huize Hageland p6 Bestuiving in Holsbeekse

Nadere informatie

05.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Opening. wandelnetwerk Hagelandse Heuvels. Kasteel van Horst zondag 17 juni.

05.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Opening. wandelnetwerk Hagelandse Heuvels. Kasteel van Horst zondag 17 juni. 05.2012 landschapskant Nood-Hageland Opening wandelnetwek Hagelandse Heuvels Kasteel van Host zondag 17 juni in dit numme Opening Wandelnetwek Hagelandse Heuvels p2 Boedeij De Babande, patne voo goenwek

Nadere informatie

GROENLICHT. De mars tegen Monsanto en TTIP. Orgaan van GroenLinks Zwolle. Zomer 2015

GROENLICHT. De mars tegen Monsanto en TTIP. Orgaan van GroenLinks Zwolle. Zomer 2015 Ogaan van GoenLinks Zwolle GROENLICHT Zome 2015 De s tegen Monsanto en TTIP Linke Soep: Ove de gevaen van Gentech en wát!? Senato Ruad Ganzevoot bezoek bij GoenLinks Zwolle Gezocht: Nieuwe hoofdedacteu

Nadere informatie

TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (8N010)

TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (8N010) TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (8N00) 8 juni 007, 4.00-7.00 uu Opmekingen:. Dit tentamen bestaat uit 4 vagen met in totaal 9 deelvagen.. Het is toegestaan gebuik te maken van bijgeleved fomuleblad en een ekenmachine.

Nadere informatie

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN ( Vastgesteld doo de aad van de gemeente Teneuzen bij beslult van, voozitte I giffie D D Mldde1bug KJevesk~seweg 49 PostbUtl29 4330 M IlIefoon:.31 118853737 lax: +31

Nadere informatie

HOEKCONTACT KOGELLAGERS

HOEKCONTACT KOGELLAGERS HOEKCONTACT KOGELLAGERS Hoekcontact kogellages Eén-ijige hoekcontact kogellages Hoekcontact kogellages zijn geschikt voo toepassingen waa een hoge nauwkeuigheid en een hoog toeental is veeist. Dit type

Nadere informatie

Theorieboekje CWO-Rb3

Theorieboekje CWO-Rb3 Theoieboekje CWO-Rb3 Vesie oktobe 2000 Watescouting Mak Twain Nedeweet intenet: http://scoutnet.nl/~scoutppx/ 1 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen...4 Binnenvaat Politie Reglement (BPR)...4 Toepassingsgebied...4

Nadere informatie

INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE

INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE decembe 2014 Ovezicht expets, 26 januai 2015 INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE Naam bedijf Installatiebedijf Bouman Geneatostaat 9, 3903 HL Veenendaal 0318-51 00 01 info@boumaninstallatie.nl www.boumaninstallatie.nl

Nadere informatie

P&O ISD. ssc. Hieronder vindt u kort de conclusies en resterende vragen weergegeven. In de bijlage vindt u een toelichting hierop.

P&O ISD. ssc. Hieronder vindt u kort de conclusies en resterende vragen weergegeven. In de bijlage vindt u een toelichting hierop. Á W/P. min HUI 0 0 0 2 8 9 1 Ē Bueau Gezondheid, Milieu 8t Veiligheid RAAD GRIF B&W Gemeente Oischol ISD P&O BURG SECR INGEKOMEN 1 7 NOV 2014 ssc Gemeente Oischot t.a.v dh. Giesen Postbus 11 AFD. DV AFD.

Nadere informatie

Milieu-effectrapport voorde Reststoffenbewerkingsinstallatie te Delfzijl. Opgesteld door: Tebodin Consultants & Engineers te Hengelo (Ov)

Milieu-effectrapport voorde Reststoffenbewerkingsinstallatie te Delfzijl. Opgesteld door: Tebodin Consultants & Engineers te Hengelo (Ov) Milieu-effectappot voode Reststoffenbewekingsinstallatie te Delfzijl Opgesteld doo: Tebodin Consultants & Enginees te Hengelo (Ov) in opdacht van de Nedelandse Aadolie Maatschappij B.v. Nedelandse Aadolie

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur Eamen VW 07 tijdvak maandag 5 mei.0-6.0 uu wiskunde B (pilot) Dit eamen bestaat uit 5 vagen. Voo dit eamen zijn maimaal 7 punten te behalen. Voo elk vaagnumme staat hoeveel punten met een goed antwood

Nadere informatie

08.2014. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Leven aan het water! Gratis poelencursus zaterdag 20/9. in dit nummer

08.2014. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Leven aan het water! Gratis poelencursus zaterdag 20/9. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland gatis Leven aan het wate! Gatis poelencusus zatedag 20/9 08.2014 in dit numme Opening van de hestelde loopgaven van Weeldoolog I p2 Fuitkwekes helpen de bij en omgekeed p4

Nadere informatie

Afleiding Kepler s eerste wet, op basis van Newton s wetten

Afleiding Kepler s eerste wet, op basis van Newton s wetten Keple s eeste wet Afleiding Keple s eeste wet, op basis van Newton s wetten 1 Inleiding Johannes Keple leefde van 1571 tot 1630 en was een Duitse wiskundige. Afwijkend van wat tot die tijd gedacht wed,

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rappot I.00..00.R00 SAB/ao basisschool Nieuwstaat Deumel Aoestisch ondezoe Status: CONCEPT Adviseus voo bouw, industie, veee, milieu en softwae info@dgm.nl www.dgm.nl Van Pallandtstaat -, Postbus NL-00

Nadere informatie

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013 B en W - advies Potefeuillehoude Afdeling Advies van Datum advies Bestandsnaam Advies O.R. In oveleg met afdeling(en) Actief infomeen aad Actief infomeen wijkcontactambtenaa Advies: Aangehouden d.d. Beslissing

Nadere informatie

v v I I I 10 P I 316, 10

v v I I I 10 P I 316, 10 GELUDSSNELHED Het bijkt dat de gemiddede kinetische enegie van de moecuen evenedig is met de absoute tempeatuu. De sneheid van de moecuen van een gas is evenedig met de vootpantingssneheid van geuid. eeken

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling Leideschapsontwikkeling (11): Van een gefagmenteede naa een samenhangende aanpak Leideschapsontwikkeling 2.0 E is veel gescheven ove de ontwikkeling van leideschap in oganisaties. In dit atikel beschijven

Nadere informatie

Examenplan MSMH. Opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen. Versie cohort 2014-2015

Examenplan MSMH. Opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen. Versie cohort 2014-2015 Opleiding Medeweke Steiele Medische Hulpmiddelen Examenplan MSMH Ten behoeve van de examencommissies van: ROC Leiden, Summa college en Deltion college Zwolle Vastgesteld doo de stuugoep MSMH op 9 maat

Nadere informatie

TOETSING EN AFSLUITING

TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EXAMEN 2018 AFDELING LEERJAAR 6 PLANNING SCHOOLEXAMENS 2017-2018 6 DATUM VAK OMSCHRIJVING TIJD/MIN BIJZONDERHEDEN Oktobe Novembe 2017 Hekansing schoolexamens einde

Nadere informatie

Colloïdaal goud. jouw bondgenoot in de strijd tegen de tijd!

Colloïdaal goud. jouw bondgenoot in de strijd tegen de tijd! C O L L E C T I E O P S C H O O N H E I D S T A A T G E E N L E E F T I J D L U X U E U Z E V E R Z O R G I N G V O O R D E R I J P E R E H U I D Colloïdaal goud jouw bondgenoot in de stijd tegen de tijd!

Nadere informatie

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen Ondezoek naa de ecologische achteuitgang en het hestel van Zuid- Limbugse hellingschaallandcomplexen Diectie Kennis en Innovatie, augustus 009 009 Diectie Kennis en Innovatie, Ministeie van Landbouw, Natuu

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36 Rappot V.2011.0262.00.R001 Centumgebied Limmel/Nazaeth, Maasticht Akoestisch- en luchttechnisch ondezoek Status: DEFINITIEF Adviseus voo bouw, industie, vekee, milieu en softwae info@dgm.nl www.dgm.nl

Nadere informatie

Kun je me de kortste weg vertellen?

Kun je me de kortste weg vertellen? Kun je me de kotste weg vetellen? Inhoudsopgave 1 Gafen 2 1.1 Wat is een gaaf?........................... 2 1.2 Opgaven................................ 4 2 Kotste bomen 6 2.1 Het 'Geedy' lgoitme.......................

Nadere informatie

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen Ondezoek naa de ecologische achteuitgang en het hestel van Zuid- Limbugse hellingschaallandcomplexen Diectie Kennis en Innovatie, augustus 009 009 Diectie Kennis en Innovatie, Ministeie van Landbouw, Natuu

Nadere informatie

Gevoeligheidsanalyse transportparameters

Gevoeligheidsanalyse transportparameters Gevoeligheidsanalyse tanspotpaametes voo de ondegond Woute Kaeman Ed Veling Het model PROFCD (PROFile Convection-Diusion) is doo Veling (1993) gescheven om snel een inschatting te kunnen maken van het

Nadere informatie

zicht vanaf de baan (Z-O) 2014 allard architecture amsterdam filtratie en opvang regenwater grijswatersysteem caddymasters secretariaat

zicht vanaf de baan (Z-O) 2014 allard architecture amsterdam filtratie en opvang regenwater grijswatersysteem caddymasters secretariaat zicht vanaf de baan (Z-O) clubhuis clubhuis shop caddymastes kaenloods commissiekame secetaiaat shop shop caddymastes kaenloods commissiekame secetaiaat één ovekoepelend gasdak één ovekoepelend gasdak

Nadere informatie

Colofon Teksten; Eindredactie; Vormgeving & Productie;

Colofon Teksten; Eindredactie; Vormgeving & Productie; Spectum MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2014 1 Colofon Teksten; Dick Zijdelaan, Nel Baas, Ineke Zwaneveld, Cain de Buin Eindedactie; Sanne van de Steek Vomgeving & Poductie; Silvia Bakke 2015 Othocente 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Deloitte. :t rft. t 7 il. :il. ! il il il il il fl il il il il il il il il. il il il il. :fl. Ër Fr

Deloitte. :t rft. t 7 il. :il. ! il il il il il fl il il il il il il il il. il il il il. :fl. Ër Fr ! t 7 : :t ft : it F Ë F Fn hn, OENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGSCH RECHT Kapitaalvehoging doo inbeng in natua pe 5 septembe 2008 Veslag van de commissais Delo tte Bedifsevisoen / Rev seus d'entep ses BV

Nadere informatie

08.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Natuur en cultuur, hand in hand Assent, zondag 19 augustus. in dit nummer

08.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Natuur en cultuur, hand in hand Assent, zondag 19 augustus. in dit nummer 08.2012 landschapskant Nood-Hageland Natuu en cultuu, hand in hand Assent, zondag 19 augustus in dit numme Natuu en cultuu, hand in hand! p2 De jages van Walenbos in de bes voo de vleemuis p4 Hoogstamboomgaaden

Nadere informatie

08.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Nacht van de Vleermuis Abdij Averbode. zaterdag 27 augustus. in dit nummer

08.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Nacht van de Vleermuis Abdij Averbode. zaterdag 27 augustus. in dit nummer 08.2011 landschapskant Nood-Hageland Nacht van de Vleemuis Abdij Avebode zatedag 27 augustus in dit numme Nacht van de Vleemuis p2 Veassend lekke uit de hoogstamboomgaad p4 Bos zonde genzen p6 Regionaal

Nadere informatie

Beantwoord de vragen bij Verkennen. Denk aan de goniometrische verhoudingen sinus en cosinus!

Beantwoord de vragen bij Verkennen. Denk aan de goniometrische verhoudingen sinus en cosinus! 1 Vectoen in 2D Vekennen www.math4all.nl MAThADORE-basic HAVO/VWO 4/5/6 VWO wi-d Vectomeetkunde Vectoen in 2D Inleiding Vekennen Beantwood de vagen bij Vekennen. Denk aan de goniometische vehoudingen sinus

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006 Uitvoeingspogamma 20062010 Vastgesteld doo benw op 30 mei 2006 1 Ovezicht Uitvoeingspogamma 2006 t/m 2010 Poga Pote Afdemma houde 1.1 MB DIV Bestuusstijl Wij zullen ons inspannen om op heldee wijze veantwooding

Nadere informatie

BioBased Business Cases

BioBased Business Cases Ontmoet de gehele biobased keten en gijp uw kans voo slimme samenwekingen BioBased Business Cases Hoo hoe u maximale winstgevendheid haalt uit de BioBased Economy Met paktijkcases van: Cosun SABIC Synba

Nadere informatie