Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36"

Transcriptie

1 Rappot V R001 Centumgebied Limmel/Nazaeth, Maasticht Akoestisch- en luchttechnisch ondezoek Status: DEFINITIEF Adviseus voo bouw, industie, vekee, milieu en softwae Van Pallandtstaat 9-11, Postbus 153 NL-6800 AD Anhem T +31 (0) F +31 (0) Casuaiestaat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Moa 2, Postbus 671 NL-9200 AR Dachten T +31 (0) F +31 (0) Geeweg 11, Postbus 640 NL-6130 AP Sittad T +31 (0) F +31 (0) DGMR Bouw B.V. H DGMR Industie, Vekee en Milieu B.V. H DGMR Softwae B.V. H DGMR Behee B.V. H DGMR Raadgevende Ingenieus B.V. H

2 Centumgebied Limmel/Nazaeth in Maasticht, akoestisch - en luchttechnisch ondezoek Colofon Rappotnumme: V R001 Plaats en datum: Sittad, 21 apil 2011 Vesie: 001 Status: DEFINITIEF Opdachtgeve: Gemeente Maasticht afdeling Mobiliteit en Milieu Postbus BZ MAASTRICHT Opdachtnumme: - Contactpesoon: mevouw T. (Thekla) Schwatz Telefoon: Fax: Uitgevoed doo: Infomatie: DGMR Industie, Vekee en Milieu B.V. ds. C.L.B. (Clif) op den Camp Telefoon: Fax: Auteu(s): ds. C.L.B. (Clif) op den Camp Eindveantwoodelijke: Voo deze: ing. J.J.A. (Hans) van Leeuwen i. P.W.H.J. (Paul) Donnes Vewekt doo: HD SEN DGMR Industie, Vekee en Milieu B.V. Alle echten voobehouden. Wilt u (delen van) dit appot kopiëen of vemenigvuldigen, vaagt u dan schiftelijk toestemming daavoo bij DGMR Industie, Vekee en Milieu B.V. n:\doc\v\2011\026200\v def.docx

3 Centumgebied Limmel/Nazaeth in Maasticht, akoestisch - en luchttechnisch ondezoek Inhoudsopgave Pagina 1. INLEIDING SITUATIE WET- EN REGELGEVING GELUID Wet geluidhinde Gemeentelijk beleid UITGANGSPUNTEN GELUID Omgeving, wegligging en bebouwing Ondezochte situaties Vekeesgegevens Reken- en meetvooschift Eede veleende hogee waaden REKENRESULTATEN GELUID Reconstuctie Wgh Reconstuctie gemeentelijk beleid WET- EN REGELGEVING LUCHT Wet milieubehee Nationaal Samenwekingspogamma Luchtkwaliteit (NSL) Regeling pojectsaldeingluchtkwaliteit Regeling beoodeling luchtkwaliteit Besluit gevoelige bestemmingen UITGANGSPUNTEN LUCHT Algemeen Toetsjaa Rekenmethode REKENRESULTATEN CONCLUSIE Bijlage 1: Bijlage 2: Bijlage 3: Bijlage 4: Bijlage 5: Bijlage 6: situatietekening vekeesgegevens invoegegevens ekenmodellen geluid ekenesultaten geluid invoegegevens ekenmodellen lucht ekenesultaten lucht n:\doc\v\2011\026200\v def.docx

4 Centumgebied Limmel/Nazaeth in Maasticht, akoestisch - en luchttechnisch ondezoek 1. Inleiding In opdacht van de gemeente Maasticht heeft DGMR Industie, Vekee en Milieu B.V. een akoestisch - en luchttechnisch ondezoek uitgevoed ten behoeve van de bestemmingsplanpocedue voo het centumgebied Limmel/Nazaeth in Maasticht. Dit ondezoek heeft betekking op de nieuw aan te leggen otonde (kuising Meesseneweg met Kasteel Veduynenstaat en Kemenadeplein) en ondedoogang onde het spoo (vediepte ligging Kasteel Veduynenstaat en Balijeweg). Het akoestisch ondezoek omvat een econstuctieondezoek (wegvekeeslawaai) voo de econstucties aan voonoemde wegdelen op basis van de Wet geluidhinde en het Maastichtse beleid. Het luchttechnisch ondezoek zal indicatief ingaan op de gevolgen voo de luchtkwaliteit. n:\doc\v\2011\026200\v def.docx

5 Centumgebied Limmel/Nazaeth in Maasticht, akoestisch - en luchttechnisch ondezoek 2. Situatie In veband met de heinichting van de Meesseneweg en de Kasteel Veduynenstaat is e voo deze wegen spake van as-veschuivingen. Op de Meesseneweg wodt een otonde geealiseed en op de Kasteel Veduynenstaat een ondedoogang onde het spoo. In ondestaande figuu is de toekomstige ligging van de wegen weegegeven. In bijlage 1 is een situatietekening opgenomen. ondedoogang otonde ondezoeksgebied Figuu 1: situatie In dit figuu is het ondezoeksgebied weegegeven. Deze omvat de zones ondom de betokken wegen. De zone van de Meesseneweg omvat 200 m aan weeszijden van de weg. Het ondezoeksgebied loopt, voobij de fysieke wekgenzen, nog doo ove een lengte van één dede van de beedte van zone. Voo de Kasteel Veduynenstaat en het Kemenadeplein geldt een wettelijke ijsnelheid van 30 km/uu. Deze wegen hebben daaom geen zone in het kade van de Wet geluidhinde. n:\doc\v\2011\026200\v def.docx

6 Centumgebied Limmel/Nazaeth in Maasticht, akoestisch - en luchttechnisch ondezoek 3. Wet- en egelgeving geluid 3.1 Wet geluidhinde Algemeen De Wet geluidhinde (Wgh) biedt het wettelijk kade voo de toegestane geluidsbelasting vanwege een weg bij geluidsgevoelige bestemmingen. In zijn algemeenheid stelt de Wgh eisen aan de maximaal toegestane geluidsbelasting ten gevolge van de aanleg of wijziging van een weg of de bouw van een geluidsgevoelige bestemming. Bij een wijziging aan een bestaande weg, de aanleg van een nieuwe weg of de bouw van een geluidsgevoelige bestemming moet een akoestisch ondezoek woden veicht om de geluidsbelasting te bepalen (atikel 80 juncto atikel 77 Wgh). Het Reken- en meetvooschift geluidhinde 2006 stelt egels aan het bepalen van de geluidsbelasting. Uitgangspunt voo de toekomstige geluidsbelasting is het zogenoemde maatgevende jaa. In beginsel is dit tien jaa na ealisatie van de plannen. Het kan echte zijn dat in geval van aanleg of wijziging van een weg e spake is van andee temijnen om tot een veantwood akoestisch eindplaatje te komen. De geluidsbelasting wodt bepaald in L den. Dit is het gewogen gemiddelde van de volgende geluidsniveaus: het equivalente geluidsniveau (L eq ) ove de dagpeiode (07:00-19:00 uu); het equivalente geluidsniveau (L eq ) ove de avondpeiode (19:00 23:00 uu), vehoogd met 5 db; het equivalente geluidsniveau (L eq ) ove de nachtpeiode (23:00-07:00 uu), vehoogd met 10 db. Voo zove e geen spake is van specifieke omstandigheden, wodt de beekende geluidsbelasting veminded met de aftek ex atikel 110g van de Wgh, alvoens toetsing aan de genswaaden plaatsvindt. De hoogte van de aftek is geegeld in atikel 3.6 van het Reken- en meetvooschift geluidhinde 2006, en bedaagt: 2 db voo wegen waavoo de epesentatief te achten snelheid van lichte motovoetuigen 70 km/uu of mee bedaagt; 5 db voo de oveige wegen; 0 db bij de bepaling van de geluidsweing van de gevel. De Wgh is slechts van toepassing voo zove het gaat om geluidsgevoelige bestemmingen binnen de geluidszone van een weg. Binnen deze zone wodt de geluidsbelasting beekend Omvang geluidszones In atikel 74 Wgh zijn de geluidszones gedefinieed. De geluidszones zijn te beschouwen als aandachtsgebieden of ondezoeksgebieden. Tabel 1 geeft de zonebeedten wee. n:\doc\v\2011\026200\v def.docx

7 Centumgebied Limmel/Nazaeth in Maasticht, akoestisch - en luchttechnisch ondezoek Tabel 1 Zonebeedten beedte van de geluidszone aantal ijstoken buitenstedelijk gebied stedelijk gebied 5 of mee 600 m 350 m 3 of m 350 m 1 of m 200 m In atikel 1 Wgh zijn de definities opgenomen van binnenstedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze definities luiden: buitenstedelijk: het gebied buiten de bebouwde kom (bepaald doo boden komgens) en het gebied (binnen en buiten de bebouwde kom) binnen de zone van een autoweg of autosnelweg; binnenstedelijk: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondeing van de gebieden binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. Wegen die geen zone hebben en waaop de Wgh dus niet van toepassing is, zijn: wegen die gelegen zijn binnen een als woonef aangeduid gebied; wegen waavoo een maximumsnelheid van 30 km/uu geldt Geluidsgevoelige bestemmingen Geluidsgevoelige bestemmingen in de zin van de Wgh zijn: woningen; scholen; ziekenhuizen, vepleeghuizen; oveige gezondheidszoggebouwen; teeinen bij gezondheidszoggebouwen; woonwagenteeinen. De geluidsbelasting op een geluidsgevoelige bestemming dient bepaald te woden te plaatse van de gevel van de bestemming. In atikel 1 van de Wgh is het begip gevel gedefinieed. gevel: de bouwkundige constuctie die een uimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaonde begepen het dak, met uitzondeing van een constuctie zonde te openen delen en met een in NEN 5077 bedoelde kaakteistieke geluidsweing die ten minste gelijk is aan het veschil tussen de geluidsbelasting van die constuctie en 33 db. Bovenstaande betekent dat, indien een geveldeel zonde te openen delen voldoende geluidsweing heeft, dit geveldeel niet getoetst hoeft te woden aan de Wgh. Dit noemen we een dove gevel. De geluidsbelasting dient dan bepaald te woden op een locatie waa wel te openen delen aanwezig zijn. n:\doc\v\2011\026200\v def.docx

8 Centumgebied Limmel/Nazaeth in Maasticht, akoestisch - en luchttechnisch ondezoek Reconstuctie Voo de Meesseneweg is e spake van een fysieke wijziging aan de weg. E is spake van een econstuctie in de zin van de Wgh (at. 99 Wgh) als: Het gaat om een wijziging op of aan een aanwezige weg (wijzigen pofiel, wegbeedte, hoogteligging, wegdek, aantal ijstoken, aanleg kuispunten, aanleg aansluitingen, op- en afitten, wijziging van snelheid). én De geluidsbelasting met 2 db of mee toeneemt ten opzichte van de toetswaade als gevolg van deze wijziging. Of e spake is van een econstuctie in de zin van de Wet geluidhinde wodt dus pe woning bepaald. Het kan dus zijn dat voo de ene woning wel spake is van econstuctie en voo de andee woning niet. In tabel 2 zijn de vookeusgenswaaden uit de Wgh opgenomen. situatie heesende geluidsbelasting < 48 db L den eede vastgestelde hogee waade oveige gevallen Tabel 2 Vookeusgenswaade (=toetswaade) bij econstuctie toetswaade db 48 db laagste van: - heesende geluidsbelasting (= 1 jaa voo econstuctie) - eede (vastgestelde) hogee waade heesende geluidsbelasting Als e in het veleden een hogee genswaade is vastgesteld en deze is vastgesteld als zijnde een etmaalwaade in db(a), dient deze eest omgeekend te woden naa Lden. In atikel 3.8 van het Reken- en meetvooschift geluidhinde 2006 is deze omekening opgenomen. Als e in het veleden geen hogee waade is vastgesteld, geldt de geluidsbelasting één jaa voo wijziging als toetswaade. Oveigens is een geluidsbelasting van 48 db altijd toegestaan. Indien e spake is van een oveschijding van de genswaaden, moet ondezocht woden of e maategelen getoffen kunnen woden om de geluidsbelasting te educeen tot de genswaade. Voo econstucties komt dit eop nee dat zodanige maategelen bepaald moeten woden, dat de geluidsbelasting tien jaa na openstelling niet hoge zal zijn dan die in het jaa voodat met de wijziging wed gestat of de eede vastgestelde hogee waade, als die lage is dan de geluidsbelasting in het jaa voodat met de wijziging wed begonnen. In de paktijk zullen degelijke maategelen dus leiden tot een velaging van de huidige geluidsbelasting. Hiebij is niet alleen van belang of het technisch mogelijk is om degelijke maategelen te teffen, ook het kostenaspect is van belang. E wodt daaom ook beoodeeld of maategelen als geluidschemen pe woning waa spake is van econstuctie, niet te duu woden. Naast het kostenaspect kunnen tenslotte nog bezwaen van vekeeskundige, stedenbouwkundige of landschappelijke aad bestaan tegen het ealiseen van bepaalde geluidsmaategelen. n:\doc\v\2011\026200\v def.docx

9 Centumgebied Limmel/Nazaeth in Maasticht, akoestisch - en luchttechnisch ondezoek Wannee e geen of onvoldoende doelmatige maategelen kunnen woden getoffen om de geluidsbelastingen in de toekomstige situatie teug te bengen tot de vookeusgenswaade, kan het bevoegd gezag een hogee waade voo de maximale toekomstige geluidsbelasting vaststellen. Met dien vestande dat deze de maximaal toelaatbae waade van de Wgh niet te boven mag gaan, zoals opgenomen in tabel 3. In paagaaf wodt de pocedue voo hogee genswaaden nade toegelicht. situatie Tabel 3 Maximaal toelaatbae geluidsbelasting bij econstuctie eede hogee waade vastgesteld op gond van at. 83 Wgh of at. 84 Wgh (voo 1 septembe 1991) niet eede hogee waade vastgesteld en heesende geluidsbelasting 53 db eede hogee waade vastgesteld in het kade van de saneing (at. 90 Wgh) niet eede hogee waade vastgesteld en heesende geluidsbelasting > 53 db maximale geluidsbelasting (db) stedelijk gebied buitenstedelijk gebied 63 (at 100a.1b Wgh) 58 (at 100a.1b Wgh) 63 (at 100a.1b Wgh) 58 (at 100a.1b Wgh) 68 (at 100a.2 Wgh) 68 (at 100a.2 Wgh) 68 (at 100a.2 Wgh) 68 (at 100a.2 Wgh) In beginsel is de maximaal toegestane toename van de geluidsbelasting als gevolg van de fysieke wijziging van de weg 5 db, mits de maximaal toelaatbae geluidsbelasting niet wodt ovescheden. Onde bepaalde voowaaden is, voo zove de maximaal toelaatbae geluidsbelasting niet wodt ovescheden, een toename van mee dan 5 db mogelijk: Als gevolg van econstuctie daalt de geluidsbelasting van een ten minste gelijk aantal woningen langs een andee weg met een ten minste gelijke waade. én De wegbeheede heeft veklaad dat e financiële middelen beschikbaa zijn om ten behoeve van de desbeteffende woningen de saneingsmaategelen inclusief gevelmaategelen uit te voeen, voodat de econstuctie is voltooid (at. 99a. juncto 90 Wgh). Ofwel, dat e als e spake is van saneing en econstuctie, eest de saneingsmaategelen getoffen dienen te woden Hogee waaden Het bevoegd gezag kan voo de omscheven situaties een hogee waade vaststellen, met dien vestande dat deze de maximaal toelaatbae waade niet te boven mag gaan. Voo het vekijgen van een hogee waade dan de vookeusgenswaade, dient de pocedue gevolgd te woden, zoals in het Besluit geluidhinde 2006 is opgenomen. Voo de vaststelling van de hogee waaden dient voldaan te woden aan een aantal citeia (at. 110a, lid 5 Wgh): De toepassing van maategelen (bon- en ovedachtsmaategelen) geicht op het teugbengen van de te vewachten geluidsbelasting op de gevels, is onvoldoende doelteffend. of n:\doc\v\2011\026200\v def.docx

10 Centumgebied Limmel/Nazaeth in Maasticht, akoestisch - en luchttechnisch ondezoek Deze maategelen ontmoeten ovewegende bezwaen van stedenbouwkundige of financiële aad. Bij bezwaen van financiële aad moet e spake zijn van bovenmatige kosten, alsmede het ontbeken van altenatieven. 3.2 Gemeentelijk beleid Het Hogee genswaadenbeleid (12 augustus 2008) van de gemeente Maasticht is ontwikkeld om haa buges te beschemen tegen geluidhinde, te zogen voo afdoende leefklimaat en om een kade te bieden dat gebuikt kan woden bij de toetsing van een goede uimtelijke odening. Het beleid is gebiedsgeicht. De gebiedstypeingen zijn afkomstig uit het Natuu- en Milieuplan Maasticht 2030 (NMP 2030). Iede gebiedstype heeft hiebij een genswaade waaaan getoetst moet woden. Deze genswaaden zijn niet van toepassing op de eestelijnsbebouwing langs de hoofdwegenstuctuu. In het kade van het velenen van een hogee genswaade zijn andvoowaaden opgesteld waaaan plannen moeten voldoen. Deze beleidsegels staan hieonde kot samengevat: Woningen aan de hoofdwegenstuctuu beschikken minimaal ove een geluidsluwe zijde en, indien aanwezig ove een geluidsluwe buitenuimte. Bij een geluidsbelasting hoge dan 53 db dient een plan akoestisch gunstig ingedeeld te woden. Bij vevangende nieuwbouw mag het aantal geluidsgehindeden met maximaal 10% toenemen. Indien de toename van het vekee leidt tot een toename van de geluidsbelasting met 2 db of mee, zonde dat e spake is van een fysieke wijziging, zal gekeken moeten woden naa de mogelijkheden voo het teffen van maategelen om deze toename te plaatse van bestaande woningen teniet te doen. Bij het uitvoeen van de beleidsmatige econstuctietoets wodt geen ekening gehouden met eventueel in het veleden vastgestelde hogee genswaaden. Voo de beoodeling van de aanvaadbaaheid wodt aangesloten bij de gebiedsgeichte geluidsniveaus. Plangebied en omgeving woden in het NMP 2030 omscheven als intensief wonen/weken. Hievoo wodt een gecumuleede (ongecoigeede) geluidsbelasting van maximaal 58 db acceptabel geacht. n:\doc\v\2011\026200\v def.docx

11 Centumgebied Limmel/Nazaeth in Maasticht, akoestisch - en luchttechnisch ondezoek 4. Uitgangspunten geluid 4.1 Omgeving, wegligging en bebouwing De geogafische omgeving is ingevoed op basis van hoogtedata van idelft. Dit beteffen hoogtelijnen en gebouwen (inclusief hoogte). De bodemgebieden zijn afkomstig uit Top10- bestanden. De wegligging is ingevoed aan de hand van een digitaal bestand (Situatie 1201.dwg), aangeleved doo de gemeente Maasticht. De toekomstige wijzigingen zijn tevens ovegenomen uit het dwg-bestand. 4.2 Ondezochte situaties De geluidsbelastingen zijn beekend voo de volgende peiljaen: 2011: een jaa voo de geplande wijzigingen, te bepaling van de toetswaade. 2022: tien jaa na ealisatie van de geplande wijzigingen, zonde geluidsmaategelen. 4.3 Vekeesgegevens Intensiteiten De vekeesgegevens voo 2010 en 2020 zijn aangeleved doo de gemeente Maasticht en zijn afkomstig uit het vekeesmodel Pomil. Deze gegevens zijn weegegeven in bijlage 2. De gegevens voo 2011 en 2022 zijn vekegen doo een pocentuele ophoging met 2% pe jaa. De vekeesgegevens zijn in tabel 4 weegegeven. Tabel 4 Etmaalintensiteiten voo 2011 en 2022 wegvak Meesseneweg (nood) Meesseneweg (zuid) Kasteel Veduynenstaat/Balijeweg Kemenadeplein Voo de otonde is als uitgangspunt gehanteed dat het vekee voonamelijk afkomstig zal zijn van de dukste weg, namelijk de Meesseneweg. De intensiteit op de otonde is bepaald doo het gemiddelde van de intensiteiten op de Meesseneweg (nood en zuid) te bepalen, gedeeld doo 2 (voo de 2 wegdelen van de otonde). Uit tabel 4 blijkt een duidelijke afname van de etmaalintensiteiten in 2022 ten opzichte van De afdeling Vekee van de gemeente Maasticht heeft aangegeven dat doo de ondetunneling van de A2 en de aanleg van de nieuwe vebindingsweg naa industieteein Beatixhaven het (sluip)vekee ove de Meesseneweg in nood-zuid ichting stek zal afnemen. n:\doc\v\2011\026200\v def.docx

12 Centumgebied Limmel/Nazaeth in Maasticht, akoestisch - en luchttechnisch ondezoek Wegdekvehadingen Het wegdek van de Meesseneweg-Zuid bestaat in de huidige situatie uit oppevlakbeweking. Het wegdek van de Meesseneweg-Nood is vehadt met SMA 0/8 (efeentiewegdek). Voo de oveige wegen bestaat de wegdekvehading in de huidige situatie uit asfalt (efeentiewegdek). De gemeente Maasticht heeft aangegeven dat de wegdekvehading in de toekomstige situatie uitgevoed zal woden in SMA 0/11 (efentiewegdek). Rijsnelheden Voo de Meesseneweg geldt een wettelijke ijsnelheid van 50 km/uu. Voo de oveige wegen geldt een wettelijke ijsnelheid van 30 km/uu. 4.4 Reken- en meetvooschift De geluidsbelastingen voo de te ondezoeken peiljaen zijn beekend volgens Standaad Rekenmethode II oveeenkomstig het vigeende Reken- en meetvooschift geluidhinde De beekeningen zijn uitgevoed met het DGMR-computepogamma Geomilieu (vesie 1.81). In de beekening wodt met alle factoen die van belang zijn ekening gehouden, zoals afstandseducties, eflecties, afschemingen, bodem- en luchtdemping. E is geekend met één eflectie en een sectohoek van twee gaden. In de modellen is e vede van uitgegaan dat de bodem absobeend is met uitzondeing van de ingevoede eflecteende bodemgebieden (wegen, watevlakten, etc.). De invoegegevens zijn opgenomen in bijlage Eede veleende hogee waaden Binnen het ondezoeksgebied zijn enkele saneingswoningen gelegen. De gemeente Maasticht heeft aangegeven dat e geen spake is van eede veleende hogee genswaaden. n:\doc\v\2011\026200\v def.docx

13 Centumgebied Limmel/Nazaeth in Maasticht, akoestisch - en luchttechnisch ondezoek 5. Rekenesultaten geluid 5.1 Reconstuctie Wgh De geluidsbelastingen voo de Meesseneweg zijn beekend voo de situatie 2010 zonde wijzigingen en 2022 met wijzigingen aan de weg. Het veschil is beekend tussen de geluidsbelasting in 2022 en 2011 (toetswaade). Indien de geluidsbelasting in 2011 lage is dan 48 db, wodt 48 db als toetswaade aangehouden. Op de ekenesultaten is een eductie confom atikel 110g Wgh toegepast van 5 db. Een toename van de geluidsbelasting tot 48 db in de toekomstige situatie is altijd toelaatbaa. Aan de hand hievan is bepaald of e spake is van een econstuctie in de zin van de Wgh. In tabel 5 zijn voo een vijftal maatgevende ekenpunten de beekende geluidsbelastingen weegegeven. Een volledig ovezicht van de ekenesultaten op alle ekenpunten is opgenomen in bijlage 4. Tabel 5 Geluidsbelastingen Meesseneweg (in db L den ), inclusief aftek confom at. 110g Wgh id. omschijving hoogte HGW huidig toekomst veschil m db Lden Lden db 025_A Kemenadeplein (57) _A Kemenadeplein (54) _A Kemenadeplein (51) _A Kemenadeplein (58) _A Kasteel Veduynenstaat 15c t/m 19a (55) Uit de ekenesultaten blijkt dat e voo geen enkel ekenpunt spake is van een toename van de geluidsbelasting van afgeond 2 db of mee. E is geen spake van een econstuctie in de zin van de Wgh tengevolge het wegvekee op de Meesseneweg. Ondezoek naa maategelen is daaom niet noodzakelijk. 5.2 Reconstuctie gemeentelijk beleid Vooafgaand aan de beoodeling van de econstuctie heeft eest een check aan het gebiedsgeichte geluidsniveau van 58 db plaatsgevonden. Indien in de toekomstige situatie (na planealisatie) wodt voldaan aan dit geluidsniveau zijn ze vede buiten beschouwing gelaten. Het veschil is beekend tussen de gecumuleede geluidsbelastingen in 2022 en Op de ekenesultaten is geen eductie confom atikel 110g Wgh toegepast. Aan de hand hievan is bepaald of e spake is van een econstuctie in de zin van de Wgh. n:\doc\v\2011\026200\v def.docx

14 Centumgebied Limmel/Nazaeth in Maasticht, akoestisch - en luchttechnisch ondezoek In tabel 6 zijn voo een vijftal maatgevende ekenpunten de beekende geluidsbelastingen weegegeven. Een volledig ovezicht van de ekenesultaten op alle ekenpunten is opgenomen in bijlage 4. Tabel 6 Gecumuleede geluidsbelastingen (in db L den ), exclusief aftek confom at. 110g Wgh id. omschijving hoogte huidig toekomst veschil m Lden Lden db 031_A Kemenadeplein (62) _A Kemenadeplein (62) _A Kemenadeplein (63) _C Kemenadeplein (64) _B Kemenadeplein (64) Uit de ekenesultaten blijkt dat e voo geen enkel ekenpunt spake is van een toename van de geluidsbelasting van afgeond 2 db of mee. Ondezoek naa maategelen is daaom niet noodzakelijk. Opgemekt wodt dat voo de woningen Kemenadeplein 21, 23, 25, 29 en 33 het gebiedsgeichte geluidsniveau ovescheden wodt. De gecumuleede geluidsbelasting bedaagt voo deze woningen 61 tot 65 db. Dit is te veklaen doo de ligging van de woningen aan het plein en het vije zichtveld op de Meesseneweg. n:\doc\v\2011\026200\v def.docx

15 Centumgebied Limmel/Nazaeth in Maasticht, akoestisch - en luchttechnisch ondezoek 6. Wet- en egelgeving lucht Bij wet van 11 oktobe 2007, tot wijziging van de Wet milieubehee, zijn nomen (genswaaden en plandempels) vastgesteld voo onde andee de concentaties zwaveldioxide (SO 2 ), stikstofdioxide (NO 2 ), zwevende deeltjes (fijn stof (PM10), koolmonoxide (CO) en benzeen (C 6 H 6 ) in de lucht. Deze nomen zijn vastgelegd in de Wet milieubehee en gebaseed op de waaden in de tot voo kot van kacht zijnde Euopese Kadeichtlijn en dochteichtlijnen voo luchtkwaliteit. Een genswaade geeft de kwaliteit aan die op een aangegeven tijdstip tenminste moet zijn beeikt. De voo dit ondezoek elevante genswaaden zijn in tabel 7 weegegeven. Tabel 7 Genswaaden en plandempelwaaden Wet milieubehee stof type nom genswaade /2020 zwevende deeltjes (PM10 ) jaagemiddelde concentatie in µg/m uusgemiddelde dat 35 kee pe jaa ovescheden mag woden in µg/m 3 stikstofdioxide (NO 2) jaagemiddelde concentatie in µg/m uugemiddelde dat 18 kee pe jaa ovescheden mag woden in µg/m 3 Op 11 juni 2008 is de nieuwe Euopese Richtlijn beteffende de luchtkwaliteit en schonee lucht voo Euopa (20 mei 2008) gepubliceed. Daamee zijn de oude kadeichtlijn en de dochteichtlijnen komen te vevallen. Een belangijke toevoeging in de nieuwe Euopese ichtlijn is een genswaade voo het meest schadelijke fijn stof, PM2,5. Vooalsnog wodt PM10 nog als maatgevend gezien bij oveschijdingen van de genswaaden. Wannee de genswaade voo PM10 niet wodt ovescheden zal dit ook het geval zijn voo PM2,5. E vindt op dit moment nog ondezoek plaats naa de concentaties en toetsing van PM2,5. De nieuwe ichtlijn is daaom nog niet volledig geïmplementeed in de Nedelandse wetgeving. Dit ondezoek heeft enkel betekking op wegvekee. In Nedeland zijn de maatgevende luchtveonteinigende stoffen vanwege wegvekee stikstofdioxide (NO 2 ) en fijn stof (PM10). Oveschijdingen van genswaaden van de andee stoffen komen in Nedeland slechts in exceptionele gevallen voo (confom de handeiking Meten en ekenen luchtkwaliteit). Dit luchtkwaliteitsondezoek icht zich daaom op de toetsing van de concentaties van fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO 2 ). 6.1 Wet milieubehee Op 15 novembe 2007 is de zogenoemde Wet luchtkwaliteit, hoofdstuk 5 van de Wet milieubehee (Wm), in weking geteden te vevanging van het Besluit luchtkwaliteit In deze wet is gesteefd naa mee flexibiliteit als het gaat om de koppeling van luchtkwaliteitseisen en uimtelijke ontwikkelingen. n:\doc\v\2011\026200\v def.docx

16 Centumgebied Limmel/Nazaeth in Maasticht, akoestisch - en luchttechnisch ondezoek Deze flexibiliteit is met name teug te vinden in een vedeling in pojecten die wel of niet in betekenende mate ((N)IBM) bijdagen aan de luchtkwaliteit. NIBM pojecten hoeven niet lange getoetst te woden aan de genswaaden. Tegelijk met het inweking teden van het nieuwe hoofdstuk 5 in de Wet milieubehee zijn nieuwe besluiten en egelingen van kacht gewoden. Alle egelingen onde het Besluit luchtkwaliteit 2005 zijn hiemee komen te vevallen. 6.2 Nationaal Samenwekingspogamma Luchtkwaliteit (NSL) Om te kunnen voldoen aan de genswaaden heeft het Ministeie van VROM het Nationaal Samenwekingspogamma Luchtkwaliteit (NSL) ontwikkeld. Het NSL is een samenhangend pakket van uimtelijke en infastuctuele pojecten en maategelen van Rijk en egio s, die de luchtkwaliteit vebeteen. Ook staan in het NSL financiële middelen van het Rijk voo de maategelen die gemeenten en povincies nemen. Tenslotte bevat het NSL een ondezoeksysteem waamee gevolgd kan woden of de maategelen indedaad het beoogde effect hebben. Op 7 apil 2009 heeft de Euopese Commissie Nedeland uitstel ( deogatie ) veleend voo fijn stof (PM10) tot midden 2011 en voo stikstofdioxide (NO 2 ) tot 1 januai 2015, omdat het NSL voldoende gaandeet dat hiemee binnen de gestelde temijnen wel aan de genswaaden kan woden voldaan. Tot die tijd gelden tijdelijk hogee waaden. Het NSL is op 1 augustus 2009 in weking geteden Besluit Niet in betekenende mate bijdagen In het Besluit Niet In Betekenende Mate en de daaop gebaseede Regeling Niet In Betekenende Mate (luchtkwaliteitseisen) is geegeld welke pojecten niet mee getoetst hoeven te woden. Na velening van deogatie en de inwekingteding van het NSL pe 1 augustus 2009 is de definitie van NIBM veschoven van 1% naa 3% van de genswaade. Pojecten, die maximaal 3% van de genswaade (= 1,2 µg/m 3 voo zowel NO 2 als PM 10 ) bijdagen aan de lokale luchtkwaliteit vallen onde de definitie van NIBM en hoeven niet mee getoetst te woden aan de genswaaden uit de Wm. De 1%- of 3%-bijdage is in de Regeling NIBM voo bepaalde uimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouwlocaties, omgezet in eenduidige kengetallen, die de citeia vomen of wel of niet spake is van een NIBM-poject. 6.3 Regeling pojectsaldeingluchtkwaliteit 2007 Op 15 novembe 2007 is eveneens de Regeling pojectsaldeing luchtkwaliteit 2007 in weking geteden. Op gond van atikel 5.16 Wm kunnen pojecten in oveschijdingssituaties, die in betekenende mate bijdagen aan de luchtkwaliteit, toch doogang vinden doo toepassing van de egeling pojectsaldeing. Deze egeling gaat evan uit dat pe saldo, doo de inzet van exta maategelen of doo het opteden van gunstige effecten eldes, spake is van een vebeteing van de luchtkwaliteit. In het eeste lid van atikel 5.16 Wm wodt de ministe de mogelijkheid geboden om nadee egels te stellen. Dit is nu gebeud in de Regeling pojectsaldeing luchtkwaliteit De Regeling sluit zo veel mogelijk aan bij de (oude) Regeling saldeing luchtkwaliteit n:\doc\v\2011\026200\v def.docx

17 Centumgebied Limmel/Nazaeth in Maasticht, akoestisch - en luchttechnisch ondezoek 6.4 Regeling beoodeling luchtkwaliteit 2007 De Regeling beoodeling luchtkwaliteit 2007 bevat vooschiften ove metingen en beekeningen om de concentatie en depositie van luchtveonteinigende stoffen vast te stellen. Vede schijft de egeling appotage voo van de uitkomsten van metingen en beekeningen. Een plan met maategelen om een goede luchtkwaliteit te bewekstelligen in geval van oveschijding is dan nodig. In de egeling zijn gestandaadiseede ekenmethodes opgenomen om concentaties van divese luchtveonteinigende stoffen te kunnen beekenen. Deze gestandaadiseede ekenmethodes geven esultaten, die echtsgeldig zijn. E wodt ondescheid gemaakt tussen die standaadekenmethoden met iede een toepassingsgebied waabinnen gebuik mag woden gemaakt van de beteffende methode. Standaad ekenmethode 1 (SRM1) en 2 (SRM2) zijn, elk met hun eigen andvoowaaden, geschikt voo het in kaat bengen van het effect van voetuigbewegingen op de luchtkwaliteit langs wegen. Standaad ekenmethode 3 beschijft dat voo het beekenen van het effect van industiële bonnen op de luchtkwaliteit van de omgeving het Nieuw Nationaal Model toegepast dient te woden. In de egeling zijn ook vooschiften opgenomen voo metingen met betekking tot meetplaatsen en analyse. Een uitweking van de vooschiften uit deze egeling is te vinden in de Handeiking meten en ekenen luchtkwaliteit Zeezoutcoectie In atikel 35 en bijlage 4 van de egeling is de hoogte van de zogenaamde (zeezout)aftek voo fijn stof vastgelegd. De egeling staat een plaatsafhankelijke aftek voo de jaagemiddelde nom voo fijn stof toe. De aftek vaieet van 3 tot 7 micogam pe kubieke mete (µg/m 3 ) en beteft het aandeel zeezout. Voo de gemeente Maasticht bedaagt deze aftek 3 µg/m 3. Voo PM10 geldt naast een jaagemiddelde genswaade ook een 24-uusgemiddelde genswaade van 50 µg/m 3 pe etmaal. Deze (etmaalgemiddelde) genswaade mag maximaal 35 kee in een jaa woden ovescheden. Het blijkt dat de invloed van de in de buitenlucht aanwezige concentatie zeezout op het aantal dagen waaop de concentatie van fijn stof de dagwaade van 50 µg/m 3 oveschijdt, voo nagenoeg heel Nedeland gelijk is. Daaom geldt een vaste aftek van zes dagen voo de dagnom van fijn stof Rekenafstanden langs wegen In de wijziging op de Regeling beoodeling luchtkwaliteit 2007 (van 19 juli 2008) is opgenomen dat de gevolgen voo de luchtkwaliteit langs wegen voo zowel stikstofdioxide (NO 2 ) als fijn stof (PM 10 ) woden bepaald op 10 mete van de wegand. Voo deze wijziging was de ekenafstand voo stikstofdioxide (NO 2 ) 5 mete van de wegand Toepasbaaheidbeginsel en blootstellingciteium Met de wijziging van de Regeling beoodeling luchtkwaliteit 2007 van 19 decembe 2008 is het zogenaamde toepasbaaheidbeginsel geïntoduceed. Dit beginsel geeft aan op welke plaatsen de luchtkwaliteitseisen toegepast moeten woden: de wekingssfee en de beoodelingssystematiek. n:\doc\v\2011\026200\v def.docx

18 Centumgebied Limmel/Nazaeth in Maasticht, akoestisch - en luchttechnisch ondezoek Dit is een uitweking van bijlage III van de Richtlijn n. 2008/50/EG van het Euopees Palement en de Raad van de Euopese Unie van 20 mei 2008 beteffende de luchtkwaliteit en schonee lucht voo Euopa. Op basis van atikel 2, dede lid van de egeling vindt geen beoodeling van de luchtkwaliteit plaats: Op plaatsen waa het publiek geen toegang heeft en waa geen bewoning is. Op bedijfsteeinen of teeinen van industiële inichtingen. Een uitzondeing hieop zijn publiek toegankelijke plaatsen. Op de ijbaan van wegen en op de middenbem van wegen, tenzij voetganges nomalite toegang hebben tot de middenbem. Op gond van atikel atikel 22, eeste lid sub a van de egeling vindt beoodeling van de luchtkwaliteit alleen plaats op plaatsen waa significante blootstelling van mensen plaatsvindt. Het beteft blootstelling geduende een peiode, die in vegelijking met de middelingstijd van de genswaade (jaa, etmaal, uu) significant is. Op plaatsen waa geen spake is van significante blootstelling wodt de luchtkwaliteit niet beoodeeld. De toelichting van de Rbl2007 geeft een nadee uitleg voo hetgeen vestaan kan woden onde blootgesteld geduende een peiode die in vegelijking met de middelingstijd van de genswaade significant is. 6.5 Besluit gevoelige bestemmingen Op 15 januai 2009 is het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) in Staatsblad n. 14 gepubliceed, waana het besluit op 16 januai in weking geteden is. Met deze AMvB wodt de bouw van zogenaamde gevoelige bestemmingen in de nabijheid van (snel)wegen bepekt. Het besluit vooziet in zones waabinnen luchtkwaliteitsondezoek noodzakelijk is indien de genswaaden voo PM10 of NO 2 (deigen te) woden ovescheden. Het beteft 300m aan weeszijden van ijkswegen en 50m langs povinciale wegen, gemeten vanaf de and van de weg. n:\doc\v\2011\026200\v def.docx

19 Centumgebied Limmel/Nazaeth in Maasticht, akoestisch - en luchttechnisch ondezoek 7. Uitgangspunten lucht 7.1 Algemeen Voo de niet lucht-specifieke uitgangspunten wodt vewezen naa hoofdstuk Toetsjaa De beekening wodt uitgevoed voo Dit jaa kan als wost case scenaio beschouwd woden. De gegevens voo 2012 zijn vekegen doo ophoging van de intensiteiten met 2% pe jaa ten opzichte van Rekenmethode De beekeningen zijn uitgevoed met Geoai vesie 2.0. Met dit modelleingspogamma kan de luchtkwaliteit als gevolg van binnenstedelijk wegvekee beekend woden, hiebij wodt CAR II als efeentie gebuikt. In dit pogamma zijn de emissies, achtegondconcentaties en windsnelheden opgenomen zoals die in maat 2010 doo VROM zijn gepubliceed. Doodat de ekenmethode Geoai niet oveweg kan met hoogte-infomatie is in deze beekening geen ekening gehouden de vediepte wegligging. Dit kan beschouwd woden als wost case scenaio. De invoegegevens van de ekenmodellen zijn opgenomen in bijlage 5. n:\doc\v\2011\026200\v def.docx

20 Centumgebied Limmel/Nazaeth in Maasticht, akoestisch - en luchttechnisch ondezoek 8. Rekenesultaten In ondestaande tabel woden pe weg voo het maatgevende wegsegment de ekenesultaten weegegeven voo Voo een volledig ovezicht van de ekenesultaten wodt vewezen naa bijlage 6. Tabel 8 Ovezicht maatgevende concentaties pe weg staatnaam NO2* PM10** PM10 #24-uusovesch Meesseneweg Kemenadeplein Kasteel Veduynenstaat/ Balijeweg * achtegondconcentatie 23 µg/m 3 **achtegondconcentatie 24.7 µg/m 3 Uit de beekening blijkt dat bij geen enkele weg spake is van een oveschijding van de genswaaden. De hoogste concentatie wodt voo 2012 beekend langs de Meesseneweg. Hie is de maximale NO 2 concentatie 34 µg/m 3. Voo PM10 bedaagt de maximaal beekende jaagemiddelde concentatie 27 µg/m 3 met 22 oveschijdingsdagen. Uit een quick-scan voo toetsing aan de uunom NO 2 (alle ekenafstanden op 1 mete gezet) blijkt dat voo geen enkel wegsegment de uunom wodt ovescheden (toegestaan is 18 kee). Hiedoo wodt zelfs op de weg voo geen enkele locatie binnen dit ondezoek de NO 2 -uunom ovescheden. n:\doc\v\2011\026200\v def.docx

21 Centumgebied Limmel/Nazaeth in Maasticht, akoestisch - en luchttechnisch ondezoek 9. Conclusie In opdacht van de gemeente Maasticht heeft DGMR Industie, Vekee en Milieu B.V. een akoestisch - en luchttechnisch ondezoek uitgevoed ten behoeve van de bestemmingsplanpocedue voo het centumgebied Limmel/Nazaeth in Maasticht. Dit ondezoek heeft betekking op de nieuw aan te leggen otonde (kuising Meesseneweg met Kasteel Veduynenstaat en Kemenadeplein) en ondedoogang onde het spoo (vediepte ligging Kasteel Veduynenstaat en Balijeweg). Geluid E is geen spake van een econstuctie in de zin van de Wgh tengevolge het wegvekee op de Meesseneweg. E is geen spake is van een toename van de geluidsbelasting van afgeond 2 db of mee op basis van het gemeentelijk beleid. Voo de woningen Kemenadeplein 21, 23, 25, 29 en 33 wodt het gebiedsgeichte geluidsniveau ovescheden. Dit wodt veoozaakt doo de ligging van de woningen en het vije zichtveld op de Meesseneweg. Lucht E is voo geen enkel wegsegment spake van een oveschijding van de genswaaden voo luchtkwaliteit. De hoogste concentatie wodt voo 2012 beekend langs de Meesseneweg, de maximale NO 2 concentatie is hie 34 µg/m 3. Voo PM10 bedaagt de maximaal beekende jaagemiddelde concentatie 27 µg/m 3 met 22 oveschijdingsdagen. Voo geen enkele locatie binnen dit ondezoek wodt de NO 2 -uunom ovescheden. Voo de ealisatie van dit poject zijn vanuit het oogpunt van geluid en luchtkwaliteit geen belemmeingen te vewachten. Sittad, 21 apil 2011 DGMR Industie, Vekee en Milieu n:\doc\v\2011\026200\v def.docx

22 Centumgebied Limmel/Nazaeth in Maasticht, akoestisch - en luchttechnisch ondezoek Bijlage 1 Situatietekening n:\doc\v\2011\026200\v def.docx

23

24 Centumgebied Limmel/Nazaeth in Maasticht, akoestisch - en luchttechnisch ondezoek Bijlage 2 Vekeesgegevens n:\doc\v\2011\026200\v def.docx

25 2010

26

27

28

29

30

31 2020

32

33

34

35

36

37 Clif op den Camp DGMR Van: Schwatz, Thekla Vezonden: maandag 14 maat :00 Aan: Clif op den Camp DGMR Ondewep: FW: wegdektype Meesseneweg Clif, Te info. Goetjes, Thekla. Van: Helges, Wim Vezonden: maandag 14 maat :59 Aan: Schwatz, Thekla Ondewep: RE: wegdektype Meesseneweg Meesseneweg ten zuiden van Viaductweg SMA0/11 Tussen Viaductweg en Kemenadeplein oppevlakbehandeling 0/11 Tussen Kemenadeplein en gens met Meessen vanaf septembe 2011 sma 0/8 Met viendelijke goet, Wim Helges Pojectleide Infa PojectManagementBueau Gemeente Maasticht T (043) E Mosae Foum 10, 6211 DW Maasticht Postbus 1992, 6201 BZ Maasticht Van: Schwatz, Thekla Vezonden: maandag 14 maat :31 Aan: Helges, Wim Ondewep: wegdektype Meesseneweg Hoi Wim, Ik ben op zoek naa het wegdektype op de Meesseneweg zowel nu als in de toekomstige situatie (ove 10 jaa). Dit in veband met een akoestisch ondezoek. Kun je me e.e.a. z.s.m. doogeven? Alvast bedankt voo de moeite. Thekla. 1

38 Centumgebied Limmel/Nazaeth in Maasticht, akoestisch - en luchttechnisch ondezoek Bijlage 3 Invoegegevens ekenmodellen geluid n:\doc\v\2011\026200\v def.docx

39 tel kk b b kk b b b b kk b w b b kk b b kk kk b b kk b b kk b b kk b kk kk kk b b b tafo bos st st st st st st st st g st st g g st st g st st g g g g g g g g g st g g st g g st st g g st st st g g st g st bld st bld g g st g g xxx xx V Centumgebied Limmel-Nazaeth Bijlage 3 Invoegegevens Wegvekeeslawaai - RMW-2006, [vesie van Gebied ], Geomilieu V Weg Toetspunt Schem Hoogtelijn Gebouw Bodemgebied 0 m 70 m schaal = 1 : 1738

40 V Centumgebied Limmel-NAzaeth Bijlage 3 Invoegegevens Model: 2011 Goep: (hoofdgoep) Lijst van Toetspunten, voo ekenmethode Wegvekeeslawaai - RMW-2006 Naam Omsch. Maaiveld HDef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel xx Relatief Ja xxx Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Geomilieu V :59:24

41 V Centumgebied Limmel-NAzaeth Bijlage 3 Invoegegevens Model: 2011 Goep: (hoofdgoep) Lijst van Toetspunten, voo ekenmethode Wegvekeeslawaai - RMW-2006 Naam Omsch. Maaiveld HDef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Relatief Ja Geomilieu V :59:24

42 Centumgebied Limmel-Nazaeth Bijlage 3 Invoegegevens Model: 2011 Goep: (hoofdgoep) Lijst van Wegen, voo ekenmethode Wegvekeeslawaai - RMW-2006 Naam Omsch. ISO H ISO M HDef. Invoetype Hbon Helling V(MR) V(LV) V(MV) V(ZV) Totaal aantal %Int.(D) %Int.(A) %Int.(N) %Int.(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) Relatief Vedeling Relatief Vedeling Relatief Vedeling Relatief Vedeling Relatief Vedeling Relatief Vedeling Relatief Vedeling Relatief Vedeling Relatief Vedeling Relatief Vedeling Geomilieu V :12:11

43 Centumgebied Limmel-Nazaeth Bijlage 3 Invoegegevens Model: 2011 Goep: (hoofdgoep) Lijst van Wegen, voo ekenmethode Wegvekeeslawaai - RMW-2006 Naam %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) Geomilieu V :12:11

44 Centumgebied Limmel-Nazaeth Bijlage 3 Invoegegevens Model: 2011 Goep: (hoofdgoep) Lijst van Wegen, voo ekenmethode Wegvekeeslawaai - RMW-2006 Naam LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k Geomilieu V :12:11

45 Centumgebied Limmel-Nazaeth Bijlage 3 Invoegegevens Model: 2011 Goep: (hoofdgoep) Lijst van Wegen, voo ekenmethode Wegvekeeslawaai - RMW-2006 Naam LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k Wegdek W W W W W W W W W W0 Geomilieu V :12:11

46 tel kk b kk kk b b kk b b b b b b kk b b w b b kk kk b b kk kk b b kk b b kk b b kk b kk kk kk b b b tafo bos st st st st st g g st st st st st g st st st g g g g st st g st st st st st st g g g g g g g g g st g g st g g st st g g st st st g g g st g st bld st bld g g st g g xxx xx V Centumgebied Limmel-Nazaeth Bijlage 3 Invoegegevens Wegvekeeslawaai - RMW-2006, [vesie van Gebied ], Geomilieu V Weg Toetspunt Schem Hulplijn Hoogtelijn Gebouw Bodemgebied 0 m 80 m schaal = 1 : 1829

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36 Rapport I.2011.1201.01.R001 Groenhorst College, Velp Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat 9-11,

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden

AKOESTISCH ONDERZOEK. Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden AKOESTISCH ONDERZOEK Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden Colofon Project : Bestemmingsplan Uden Noord 2, Hotel van der Valk Onderdeel : Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Opgesteld door

Nadere informatie

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014 -CONCEPT Bijlage 3: Budgetbief Bueau Jeugdzog Nood-Babant Postbus 891 5600 AW Eindhoven t.a.v. mevouw H.F. van Beugel Begen op Zoom, 25 juni 2014 Geachte mevouw van Beugel, Confom de afspaken in de "Babantbede

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rappot I.00..00.R00 SAB/ao basisschool Nieuwstaat Deumel Aoestisch ondezoe Status: CONCEPT Adviseus voo bouw, industie, veee, milieu en softwae info@dgm.nl www.dgm.nl Van Pallandtstaat -, Postbus NL-00

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting AIM gevestigd te Eist Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman Accountants

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting Feedom in Chist Ministies Nedeland gevestigd te Dachten Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI Nieuwbouw woning aan de Zeesweg te Sevenum Datum : 15 maart 2012 Rapportnummer : 212-SZe-srm2-v1 Koolweg 64 5759 PZ Helenaveen Tel. 0493-539803 Fax. 0493-539804 E-mail.

Nadere informatie

Grenswaarden wegverkeerslawaai. Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470 AB Goor

Grenswaarden wegverkeerslawaai. Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470 AB Goor Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2008.1041.00.R001 Plan Hoogstedelaan, Arnhem Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wegverkeer. Westfriesedijk 14a te Schoorldam. projectnummer 132576. Versienummer: 3.0. Datum: 27 november 2013.

Akoestisch onderzoek Wegverkeer. Westfriesedijk 14a te Schoorldam. projectnummer 132576. Versienummer: 3.0. Datum: 27 november 2013. Akoestisch onderzoek Wegverkeer Westfriesedijk 14a te Schoorldam projectnummer 132576 Opdrachtgever: Familie De Wit Versienummer: 3.0 Datum: 27 november 2013 Auteur: I. Avontuur Controle: D.C. Blokland

Nadere informatie

betreft Geluid bedrijventerrein Zenkeldamshoek te Goor

betreft Geluid bedrijventerrein Zenkeldamshoek te Goor retouradres Postbus 202, 7460 AE Rijssen Gemeente Hof van Twente t.a.v. mevr. Roebert Ter Horst Postbus 54 7470 AB GOOR bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Aveco de Bondt Reggesingel

Nadere informatie

BIJLAGEN BESTEMMINGSPLAN AAN EN HEFBRUG

BIJLAGEN BESTEMMINGSPLAN AAN EN HEFBRUG BIJLAGEN BESTEMMINGSPLAN AAN EN HEFBRUG 10 december 2010 INHOUDSOPGAVE BIJLAGENBUNDEL 1. GELUID 2. LUCHTKWALITEIT 3. BODEM 4. FLORA EN FAUNA 5. ARCHEOLOGIE 6. VERKEER Bijlagenbundel bestemmingsplan Aan

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK

AKOESTISCH ONDERZOEK AKOESTISCH ONDERZOEK WONINGEN VAN KRIEKENSTRAAT 15.084.01 Behandeld door: Ing. H.W. Tideman, 26 augustus 2015 Opdrachtgever : Bouwbedrijf Scharenberg b.v. St Isidorushoeve 1 Inleiding In opdracht van de

Nadere informatie

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Pagina 1 Onderwerp wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Situatie. Notitie

1. Inleiding. 2. Situatie. Notitie Notitie Project Betreft Milieuonderzoeken luchtkwaliteit en wegverkeerslawaai Ons kenmerk V.2011.0947.00.N002 Versie 001 Datum 24 augustus 2011 Verwerkt door EBA MBR Contactpersoon ing. E.P.M. (Edwin)

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam. Onderzoek naar de luchtkwaliteit

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam. Onderzoek naar de luchtkwaliteit Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam Onderzoek naar de luchtkwaliteit Status: CONCEPT Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus

Nadere informatie

Buro voor Bouwkunde - Ermelo. Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Buro voor Bouwkunde - Ermelo. Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Buro voor Bouwkunde - Ermelo Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING

Nadere informatie

Bijlagenbundel bij bestemmingsplan Melisseweg

Bijlagenbundel bij bestemmingsplan Melisseweg Bijlagenbundel bij bestemmingsplan Melisseweg Bijlagen bij de toelichting Bijlage 1 Akoestisch onderzoek Bijlage 2 Archeologisch onderzoek Bijlage 3 Bedrijven en Milieuzonering Bijlage 4 Ecologische quickscan

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg Ontwikkeling Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg rapportnummer L12.017 Versie: 1 Datum: 30 augustus

Nadere informatie

Zuid - Holland Noord-Brabant 111.19.1111. Postbus 705 Postbus 120

Zuid - Holland Noord-Brabant 111.19.1111. Postbus 705 Postbus 120 AV CONSULTING B.V. NL15 RABO 0307 33 99 20. KvK Gouda 29037057 L Lid INCE NAG ABAV Ti-Kviv www.av-consulting.n1 NL - 8033.00.591.B.01 Rapport AV.0958 10 november 2011 AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Weebosch 79 te Weebosch, gemeente Bergeijk

Rapport akoestisch onderzoek Weebosch 79 te Weebosch, gemeente Bergeijk Rapport akoestisch onderzoek Weebosch 79 te Weebosch, gemeente Bergeijk Rapport akoestisch onderzoek Weebosch 79 te Weebosch, Gemeente: Bergeijk Projectgegevens: RAO01-0252635-01a Datum: 10 januari 2014

Nadere informatie

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen.

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen. . INLEIDING Dit document omvat het Capaciteitsplan 2 van ENECO NetBehee zoals veeist in de Elekticiteitswet 1998 en het hieop aansluitend besluit "Regeling capaciteitsplannen Elekticiteitswet 1998" van

Nadere informatie

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad.

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kaan Tel n: 06 8333 8358 Numme: 15A.01184 Datum: 10 novembe 2015 Team: Ondewijs, Welzijn en Zog Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschift

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Buren, Appelgaard. Gemeente Buren

Rapport akoestisch onderzoek Buren, Appelgaard. Gemeente Buren Rapport akoestisch onderzoek Buren, Appelgaard Gemeente Buren Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan Buren, Appelgaard Gemeente Buren Bijlagen Computeroutput/kaarten SRM II wegverkeer

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2010.0073.00.R001 Onderzoek naar de luchtkwaliteit ten gevolge van wegverkeer Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Heiligenbergerweg (locatie ziekenhuis) te Amersfoort. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Kinderdagverblijf Heiligenbergerweg (locatie ziekenhuis) te Amersfoort. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Kinderdagverblijf Heiligenbergerweg (locatie ziekenhuis) te Amersfoort akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Kinderdagverblijf Heiligenbergerweg (locatie ziekenhuis) te Amersfoort akoestisch onderzoek

Nadere informatie

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN ( Vastgesteld doo de aad van de gemeente Teneuzen bij beslult van, voozitte I giffie D D Mldde1bug KJevesk~seweg 49 PostbUtl29 4330 M IlIefoon:.31 118853737 lax: +31

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Oude Zijlvest 37 in Haalem Website: www.makelaaskantooideler.nl Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Uitbreiding woonwagenlocatie Schoutstraat te Waspik gemeente Waalwijk

Rapport akoestisch onderzoek Uitbreiding woonwagenlocatie Schoutstraat te Waspik gemeente Waalwijk Rapport akoestisch onderzoek Uitbreiding woonwagenlocatie Schoutstraat te Waspik gemeente Waalwijk Rapport akoestisch onderzoek Uitbreiding woonwagenlocatie Schoutstraat te Waspik Gemeente: Waalwijk Projectgegevens:

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centaal Bueau voo de Statitiek Economie, Bedijven en NR Oveheidfinanciën en Conumentenpijzen Potbu 24500 2490 HA Den Haag PRJSNDEXCJFER COMMERCËLE DENSTVERLENNG 1. nleiding Dit document bechijft de methoden

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015

AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015 AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015 DE HEER EN MEVROUW P. MEIJERS 2 juli 2015 077280972:C - Definitief B02046.000027.0100 Inhoud 1 Inleiding...2 2 Uitgangspunten...3

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK APPARTEMENTEN 'DE VERBORGEN KAMER'- BRAAMWEG 1 TE ARNHEM

AKOESTISCH ONDERZOEK APPARTEMENTEN 'DE VERBORGEN KAMER'- BRAAMWEG 1 TE ARNHEM AKOESTISCH ONDERZOEK APPARTEMENTEN 'DE VERBORGEN KAMER'- BRAAMWEG 1 TE ARNHEM GIESBERS ARNHEM 31 oktober 2013 077366568:A - Definitief B02045.000039.0100 Akoestisch onderzoek appartementen 'De verborgen

Nadere informatie

CON,SULTING B.V. Rapport AV.0890 25 mei 2011 NIEUWBOUW WONINGEN MEESTERIJWEG ETTEN AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI AKOESTIEK TRILLINGEN

CON,SULTING B.V. Rapport AV.0890 25 mei 2011 NIEUWBOUW WONINGEN MEESTERIJWEG ETTEN AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI AKOESTIEK TRILLINGEN AV CON,SULTING B.V. N IBAN NL15 RABO 0307 33 99 20 KvK Gouda 29037057 Lid INCE NAG ABAV Ti-Kviv www.av-consulting.ni NL - 8033.00.591.B.01 Rapport AV.0890 25 mei 2011 AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M.2014.0437.00.R001 Bestemmingsplan Elst, Nieuwe Aamsestraat Infra, Overbetuwe

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M.2014.0437.00.R001 Bestemmingsplan Elst, Nieuwe Aamsestraat Infra, Overbetuwe Rapport M.2014.0437.00.R001 Bestemmingsplan Elst, Nieuwe Aamsestraat Infra, Overbetuwe Akoestisch onderzoek naar de effecten van de wijzigingen van de infrastructuur Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op locatie De Heikampen te Schijndel

Geluidbelasting wegverkeer op locatie De Heikampen te Schijndel Geluidbelasting wegverkeer op locatie De Heikampen te Schijndel Versie 27 augustus 2015 opdrachtnummer 15-072 datum 27 augustus 2015 opdrachtgever Econsultancy bv Rapenstraat 2 5831 GJ Boxmeer auteur Ad

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer J. Vermeij Apeldoorn, 18 april 2011 Uitvoerder: H. IJssel

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Akoestisch onderzoek bouwplan Waardenborchstraat te Holten. Adviseur : Opdrachtgever : Contactpersoon : ing. Wim Buijvoets BJZ.nu Twentepoort Oost 16A 7609 RG Almelo

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde uime TRAPGEVELwoning met zonnige vezogde tuin, voozien van

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Woningbouw project Buitenkans Tienrayseweg ong. te Horst

Akoestisch onderzoek. Woningbouw project Buitenkans Tienrayseweg ong. te Horst Akoestisch onderzoek Woningbouw project Buitenkans 10825AK01-04 A Projectgegevens Initiatiefnemer Naam : Willems Melderslo B.V. Adres : Hoebertweg 15 Postcode, plaats : 5966 ND America Handelsnaam en locatie

Nadere informatie

Bijlage 1: Akoestisch onderzoek

Bijlage 1: Akoestisch onderzoek Bijlage 1: Akoestisch onderzoek Akoestisch onderzoek wegverkeer Waalkade 4 te Zaltbommel Opdrachtgever : BRO Amsterdam Baarsjesweg 224 Projectnummer : 20090297 1058 AA AMSTERDAM Status rapport / versie

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Verkeerslawaai Rondweg 24 te Zwartebroek

Akoestisch Onderzoek Verkeerslawaai Rondweg 24 te Zwartebroek Keizerstraat 76, 7411 HH Deventer - T 0570-65 72 37 - F 0570-65 72 92 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl Rabobank 1254 26 364 - KvK 380 23 372 Akoestisch Onderzoek Verkeerslawaai

Nadere informatie

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 De gemeente Womeland heeft een duidelijke visie op maatschappelijke ondesteuning: elke Womelande telt mee en doet mee, ongeacht leeftijd, bepekingen

Nadere informatie

9. Matrices en vectoren

9. Matrices en vectoren Computealgeba met Maxima 9. Matices en vectoen 9.1. Vectoen In Maxima is een vecto een datatype bestaande uit een geodende lijst (ij) van gelijksootige elementen welke via een index kunnen woden geselecteed.

Nadere informatie

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente.

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente. Visualisatie van het Objectgeoiënteede Paadigma. Aend Rensink Faculteit de Infomatica, Univesiteit Twente e-mail: ensink@cs.utwente.nl Samenvatting Pogammeeondewijs maakt een wezenlijk deel uit van elke

Nadere informatie

3 BEREKENDE GELUIDSBELASTING ALS GEVOLG VAN HET WEGVERKEER

3 BEREKENDE GELUIDSBELASTING ALS GEVOLG VAN HET WEGVERKEER St. Gerlach 47 6301 JA Houthem Nederland T: +31 (0)43-458 41 65 F: +31 (0)43-458 41 66 info@bureaugeluid.nl www.bureaugeluid.nl BTW: NL8154.12.423.B01 IBAN: NL09DEUT05281887 BIC: DEUTNL2N kvk: 14074915

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Akoestisch onderzoek bouwplan woningen locatie Rijksstraatweg-Binnenweg te Wilp. Adviseur : Opdrachtgever : Contactpersoon : ing. Wim Buijvoets BJZ.nu Twentepoort Oost

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Akoestisch onderzoek wegverkeer woning Hoofdvaart 129 te Dedemsvaart. Adviseur : Opdrachtgever : Contactpersoon : ing. Wim Buijvoets BJZ.nu Twentepoort Oost 16A 7609

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wegverkeer. Binnenhaven, IJmuiden. projectnummer 152048. Postbus 854 2700 AW Zoetermeer. Versienummer: 2.0. Datum: 26 juni 2015

Akoestisch onderzoek Wegverkeer. Binnenhaven, IJmuiden. projectnummer 152048. Postbus 854 2700 AW Zoetermeer. Versienummer: 2.0. Datum: 26 juni 2015 Akoestisch onderzoek Wegverkeer Binnenhaven, IJmuiden projectnummer 152048 Opdrachtgever: Mees Ruimte en Milieu Postbus 854 2700 AW Zoetermeer Versienummer: 2.0 Datum: 26 juni 2015 Auteur: I. Avontuur

Nadere informatie

Milieu-effectrapport voorde Reststoffenbewerkingsinstallatie te Delfzijl. Opgesteld door: Tebodin Consultants & Engineers te Hengelo (Ov)

Milieu-effectrapport voorde Reststoffenbewerkingsinstallatie te Delfzijl. Opgesteld door: Tebodin Consultants & Engineers te Hengelo (Ov) Milieu-effectappot voode Reststoffenbewekingsinstallatie te Delfzijl Opgesteld doo: Tebodin Consultants & Enginees te Hengelo (Ov) in opdacht van de Nedelandse Aadolie Maatschappij B.v. Nedelandse Aadolie

Nadere informatie

Standaarden Verpleeghuiszorg

Standaarden Verpleeghuiszorg Standaaden Vepleeghuiszog Vesie septembe 2010 Mw. E. Cox, MA, NVLF Mw. ds. C. Koolhaas, NVLF Mw. A. van Hemet, MA, NVLF 1 Inhoud 1..Inleiding...3 1.1 Doel standaaden en checklisten...3 1.2 De logopedist

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006 Uitvoeingspogamma 20062010 Vastgesteld doo benw op 30 mei 2006 1 Ovezicht Uitvoeingspogamma 2006 t/m 2010 Poga Pote Afdemma houde 1.1 MB DIV Bestuusstijl Wij zullen ons inspannen om op heldee wijze veantwooding

Nadere informatie

Bestemmingsplan Waijensedijk 1 te Houten

Bestemmingsplan Waijensedijk 1 te Houten Bestemmingsplan Waijensedijk 1 te Houten Akoestisch onderzoek naar de effecten van wegverkeerslawaai Definitief Opdrachtgever: ing. H.H. de Bondt Kastanjelaan 18 4128 SR LEXMOND Grontmij Nederland B.V.

Nadere informatie

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting.

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting. Barendrecht Akoestisch onderzoek Uitbreiding Vrijenburgschool projectnummer: datum: 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) opdrachtleider: opdrachtgever: drs. R.A.P. Effting Gemeente Barendrecht auteur(s):

Nadere informatie

Het woonplan in Oostende voor 2001-2006 (2)

Het woonplan in Oostende voor 2001-2006 (2) Het woonplan in Oostende voo 2001-2006 (2) In deze categoie woden enkel de nog (ecent of toekomstige) beschikbae pecelen bouwgond in Oostende opgenomen. Naast deze opsomming blijft e uiteaad nog een hoeveelheid

Nadere informatie

Eenparige cirkelbeweging

Eenparige cirkelbeweging Inhoud Eenpaige cikelbeweging...2 Middelpuntzoekende kacht...4 Opgave: Looping...5 Opgave: McLaen MP4-22...6 Opgave: Baanwielennen (tack acing)...8 Gavitatie...8 Zwaate-enegie...9 Opgave: Satellietbanen...10

Nadere informatie

Berekening geluidsbelasting

Berekening geluidsbelasting Berekening geluidsbelasting Vanwege het Uitwerkingsplan Reitdiep fase 3 en 4 te Groningen Uitgevoerd door: Afdeling IGG, Team specialisten, Cluster geluid Datum: 26 januari 2015 1. Inleiding In opdracht

Nadere informatie

db/a consultants v.o.f.

db/a consultants v.o.f. akoestiek/milieu postbus 237 5670 ae nuenen tel. (040) 263 11 49 fax (040) 283 28 95 e-mail: info@geluidshinder.nl site: www.geluidshinder.nl abn amro nuenen rek.nr. 42.33.53.357 k.v.k. eindhoven nr. 170.99065

Nadere informatie

1. Inleiding pag. 3. 2. Grenswaarden pag. 4. 3. Geluidsberekeningen pag. 5. 4. Resultaten en toetsing pag. 7. 5. Samenvatting en conclusie pag.

1. Inleiding pag. 3. 2. Grenswaarden pag. 4. 3. Geluidsberekeningen pag. 5. 4. Resultaten en toetsing pag. 7. 5. Samenvatting en conclusie pag. INHOUD: 1. Inleiding pag. 3 2. Grenswaarden pag. 4 3. Geluidsberekeningen pag. 5 3.1 Uitgangspunten 3.2 Rekenmethode 4. Resultaten en toetsing pag. 7 4.1 Resultaten 4.2 Toetsing 5. Samenvatting en conclusie

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Noordervaart 41 Stompetoren

Akoestisch Onderzoek Noordervaart 41 Stompetoren Akoestisch Onderzoek Noordervaart 41 Stompetoren 2015-3002 12 maart 2015 Laarseweg 24-1, 8171 PR Vaassen (T) 0578-76 90 60 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl info@sainadvies.nl Colofon Titel Projectnummer

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016 Schooljaaplan (SJP) 05-06 aam school RKBS Willibod Ades Espeantolaan Postcode en plaats 950 CZ Stadskanaal Telefoon 0599-657 Binnumme E-mail Website Diecteu Bevoegd Gezag 03RX kbs-willibod@fidadanl wwwkbs-willibodnl

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Oude Schulpweg 5 te Egmond-Binnen

Ruimtelijke onderbouwing Oude Schulpweg 5 te Egmond-Binnen Ruimtelijke onderbouwing Oude Schulpweg 5 te Egmond-Binnen Akoestisch onderzoek naar de effecten van verkeerslawaai Definitief De heer J. Apeldoorn Herenweg 80 1935 AH EGMOND-BINNEN Grontmij Nederland

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Inleiding

Akoestisch onderzoek. Inleiding Onderwerp wegverkeerslawaai 30 woningen locatie Plasweg te Waddinxveen Datum 24 augustus 2007 Uitgevoerd door G.J. Ravensbergen Projectnummer 0715018emh Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Reconstructie Oosterengweg IBP 3.4 en IBP 3.5 te Hilversum projectnr. 217825 revisie 01 juni 2010

Akoestisch onderzoek Reconstructie Oosterengweg IBP 3.4 en IBP 3.5 te Hilversum projectnr. 217825 revisie 01 juni 2010 Rapport Akoestisch onderzoek Reconstructie Oosterengweg IBP 3.4 en IBP 3.5 te Hilversum projectnr. 217825 revisie 01 juni 2010 Auteur(s) Thijs P.G. Meijer Opdrachtgever Gemeente Hilversum Postbus 9900

Nadere informatie

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting, als gevolg van het wegverkeer, ter plaatse van de nieuwbouwlocatie.

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting, als gevolg van het wegverkeer, ter plaatse van de nieuwbouwlocatie. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Koraal Vastgoed De heer E. Kuijpers Postbus 29 8280 AA GENEMUIDEN telefoon 074 7676007 / 06 10556500 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf)

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Tilbug Univesity Reclame-uitgaven in edeland de Blok, J Document vesion: Publishe final vesion (usually the publishe pdf) Publication date: 1970 Link to publication Citation fo published vesion (APA):

Nadere informatie

HILVERSUM s-gravelandseweg 15 AKOESTISCH ONDERZOEK

HILVERSUM s-gravelandseweg 15 AKOESTISCH ONDERZOEK HILVERSUM s-gravelandseweg 15 AKOESTISCH ONDERZOEK RBOI - Rotterdam bv Delftseplein 27b Postbus 150 3000 AD Rotterdam telefoon (010) 201 85 55 E-mail: info@rboi.nl Hilversum s Gravelandseweg 15 akoestisch

Nadere informatie

MAGNEETKOPPEN/SPOELEN & ACCESSOIRES fundamentele principes voor identificatie / codering van de spoelen

MAGNEETKOPPEN/SPOELEN & ACCESSOIRES fundamentele principes voor identificatie / codering van de spoelen MGNEETKOPPEN/SPOEEN & ESSOES fundamentele pincipes voo identificatie / codeing van de spoelen BEEKENNGEN Voo diect wekende magneetafsluites kan de elektomagnetische aantekkingskacht beekend woden met de

Nadere informatie

BIJLAGE II. Invoergegevens wegverkeerslawaai Toelichting: De bebouwing op het industrieterrein en in de omgeving is afgeleid uit BAG. Vanwege de veelheid van gebouwen zijn deze niet als lijst aan de bijlagen

Nadere informatie

Landgoed "Buitengewoon" Heesch. Akoestisch onderzoek - Wegverkeerslawaai. Opdrachtnummer : 13344-01

Landgoed Buitengewoon Heesch. Akoestisch onderzoek - Wegverkeerslawaai. Opdrachtnummer : 13344-01 Landgoed "Buitengewoon" Heesch Akoestisch onderzoek - Wegverkeerslawaai Opdrachtnummer : 13344-01 Document Status : Rap-01 : Concept Datum : 01-07-2014 Project : Landgoed "Buitengewoon" Heesch Document

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Akoestisch onderzoek woningen locatie Klein Meerzicht Julianaweg Oranjewoud. Adviseur : Opdrachtgever : Contactpersoon : ing. Wim Buijvoets BJZ.nu Twentepoort Oost

Nadere informatie

Tabel 1-I: voorkeursgrenswaarden (vgw) wegverkeerslawaai (Art. 82 Wgh en art. 3.1 Bgh) bestemming locatie Weg Vgw [db]

Tabel 1-I: voorkeursgrenswaarden (vgw) wegverkeerslawaai (Art. 82 Wgh en art. 3.1 Bgh) bestemming locatie Weg Vgw [db] 1 WEGVERKEERSLAWAAI 1.1 Wettelijk kader Wegverkeerslawaai kan de leefkwaliteit van een gebied sterk beïnvloeden. Mensen die veelvuldig worden blootgesteld aan een hoog niveau van wegverkeerslawaai kunnen

Nadere informatie

Mevrouw J.A. Lips. Akoestisch onderzoek t.b.v. realisatie woning Voordijk 77 te Haarsteeg. Gemeente Heusden. Eindrapportage. Datum: 25 juni 2008

Mevrouw J.A. Lips. Akoestisch onderzoek t.b.v. realisatie woning Voordijk 77 te Haarsteeg. Gemeente Heusden. Eindrapportage. Datum: 25 juni 2008 Mevrouw J.A. Lips Gemeente Heusden Akoestisch onderzoek t.b.v. realisatie woning Voordijk 77 te Haarsteeg Eindrapportage Rapportnummer: 212x00625.045972_1 Datum: 25 juni 2008 Contactpersoon opdrachtgever:

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Akoestisch onderzoek bouwplan Tuurweide 1 te Wijhe. Adviseur : Opdrachtgever : ing. Wim Buijvoets BJZ.nu B.V. Twentepoort Oost 16A 7609 RG Almelo Contactpersoon : dhr.

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V2.2

Akoestisch Onderzoek V2.2 Akoestisch Onderzoek V2.2 naar de geluidbelasting vanwege wegverkeer op de gevels van te realiseren woningen aan de Bonkelaarsdijk 1 1742 NP Schagen Adviseur: Opdrachtgever: Matthijs Jansen Swan Art &

Nadere informatie

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder Uitwekingen bij de opgaven van De Ste van de dag gaat op en onde Statopgave Google Maps geeft bijvoobeeld 52.382306, 6.644897. Mocht je niet bekend zijn met de begippen Noodebeedte en Oostelengte, zoek

Nadere informatie

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen.

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen. Memo aan: van: Gemeente Arnhem SAB datum: 18 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Schuytgraaf Arnhem project: 150131 INLEIDING Het voornemen bestaat om veld 13 van de in aanbouw zijnde woonwijk Schuytgraaf

Nadere informatie

'2o. Cofl ,... ~... EK/2010.002345.01

'2o. Cofl ,... ~... EK/2010.002345.01 ,..... ~... )ç_ -1- Cofl '2o EK/2010.002345.01 DOORLOPENDE tekst van de statuten van de veeniging: Cuvo Coöpeatieve Uitvaatveeniging "De Volhading" U.A., gevestigd te 's-gavenhage, zoals deze luiden na

Nadere informatie

Gevoeligheidsanalyse transportparameters

Gevoeligheidsanalyse transportparameters Gevoeligheidsanalyse tanspotpaametes voo de ondegond Woute Kaeman Ed Veling Het model PROFCD (PROFile Convection-Diusion) is doo Veling (1993) gescheven om snel een inschatting te kunnen maken van het

Nadere informatie

Lucht- en geluidsonderzoek Colenbranderstraat te Nijkerk

Lucht- en geluidsonderzoek Colenbranderstraat te Nijkerk Lucht- en geluidsonderzoek Colenbranderstraat te Nijkerk 19 juni 2008 Lucht- en geluidsonderzoek Colenbranderstraat te Nijkerk Verantwoording Titel Lucht- en geluidsonderzoek Colenbranderstraat te Nijkerk

Nadere informatie

collectieformules zorgt ervoor

collectieformules zorgt ervoor collectiefomules zogt evoo 2015 De Collectie-fomules bpost biedt u meedee Collectie-fomules aan. Elk van deze fomules geeft u de zekeheid om die postzegels te ontvangen die het best passen in uw vezameling.

Nadere informatie

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose Een nieuw model voo de CBS huishoudenspognose Coen van Duin en Cael Hamsen Het model waamee het CBS zijn huishoudenspognose maakt, is aangepast. De nieuwe pognose wodt beekend met een macosimulatiemodel

Nadere informatie

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 7 maart 2012 Luchtkwaliteit heemtuin in Gorsel project: 70922.01

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 7 maart 2012 Luchtkwaliteit heemtuin in Gorsel project: 70922.01 memo aan: van: Johan van der Burg datum: 7 maart 2012 betreft: Luchtkwaliteit heemtuin in Gorsel project: 70922.01 INLEIDING In Gorssel (Gemeente Lochem) is aan de Molenweg het herstel van de heemtuin

Nadere informatie

Kop van het Gildenkwartier te Amersfoort. akoestisch onderzoek weg en railverkeerslawaai en industrielawaai

Kop van het Gildenkwartier te Amersfoort. akoestisch onderzoek weg en railverkeerslawaai en industrielawaai Kop van het Gildenkwartier te Amersfoort akoestisch onderzoek weg en railverkeerslawaai en industrielawaai Kop van het Gildenkwartier te Amersfoort akoestisch onderzoek weg en railverkeerslawaai en industrielawaai

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai perceel Memlingstraat / Nieuwe Tiendweg te Krimpen a/d IJssel

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai perceel Memlingstraat / Nieuwe Tiendweg te Krimpen a/d IJssel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai perceel Memlingstraat / Nieuwe Tiendweg te Krimpen a/d IJssel Opdrachtgever: Contactpersoon: Postbus 75 2920 AB KRIMPEN AAN DEN IJSSEL de heer drs. H. van Herk Greten

Nadere informatie

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189.

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189. memo aan: van: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 betreft: Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189.01 INLEIDING De ministeriële regeling NIBM bevat geen kwantitatieve uitwerking

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek (Standaard Rekenmethode I)

Akoestisch onderzoek (Standaard Rekenmethode I) Akoestisch onderzoek (Standaard Rekenmethode I) Locatie: Kollenburgweg 6 te Didam Gemeente: Montferland Projectnummer: P1888.01 Opdrachtgever: Fam. L.L.G. Egging Datum: 06 april 2011 Status: Concept Inleiding

Nadere informatie

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw Hadmetalen stiftfezen voo uw gebuik speciaal in gieteijen, weven en in de staalbouw Hoogendementsvetandingen, -S Innovatieve hoogendementsvetandingen met exteme schokbestendigheid Zee obuuste, kachtige

Nadere informatie

OOSTERGOWEG 2 LEEUWARDEN - STUDIOWONINGEN

OOSTERGOWEG 2 LEEUWARDEN - STUDIOWONINGEN OOSTERGOWEG 2 LEEUWARDEN - STUDIOWONINGEN Akoestisch onderzoek geluidbelasting en geluidwering gevels datum : november 2010 rapportnummer : R10.118.00 versie : 01 Opdrachtgever Architectenbureau Puur Langebuorren

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING BOUWKAVEL ZENDERWEG ONGENUMMERD, VALKENBURG RAPPORTNUMMER 20144055

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING BOUWKAVEL ZENDERWEG ONGENUMMERD, VALKENBURG RAPPORTNUMMER 20144055 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING BOUWKAVEL ZENDERWEG ONGENUMMERD, VALKENBURG RAPPORTNUMMER 20144055 rapportnummer:

Nadere informatie

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008 alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : datum : 27 juni 2008 opdrachtleider : drs.ing. J.M. van Riet auteur(s) : mw. ing. W. Sondorp Inhoud 1 1.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Nieuwbouw woning Vinkenpolderweg 30-32 te Alblasserdam

Akoestisch onderzoek Nieuwbouw woning Vinkenpolderweg 30-32 te Alblasserdam Akoestisch onderzoek Nieuwbouw woning Vinkenpolderweg 30-32 te Alblasserdam Akoestisch onderzoek Nieuwbouw woning Vinkenpolderweg 30-32 te Alblasserdam Projectnummer : VL.908.RO1 Revisie : 1 Rapportdatum

Nadere informatie

Examenplan MSMH. Opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen. Versie cohort 2014-2015

Examenplan MSMH. Opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen. Versie cohort 2014-2015 Opleiding Medeweke Steiele Medische Hulpmiddelen Examenplan MSMH Ten behoeve van de examencommissies van: ROC Leiden, Summa college en Deltion college Zwolle Vastgesteld doo de stuugoep MSMH op 9 maat

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg datum: 20 februari 2014 betreft: Luchtkwaliteit Hengevelde, Marke III project: 120218 INLEIDING Aan de zuidwestzijde van de kern van Hengevelde

Nadere informatie

Onderzoek naar de geluidsbelasting op de nieuw te realiseren woning voor de fam. J. Knegt aan het Oosterdiep Oostzijde 100 te Emmer-Compascuum

Onderzoek naar de geluidsbelasting op de nieuw te realiseren woning voor de fam. J. Knegt aan het Oosterdiep Oostzijde 100 te Emmer-Compascuum Onderzoek naar de geluidsbelasting op de nieuw te realiseren woning voor de fam. J. Knegt aan het Oosterdiep Oostzijde 100 te Emmer-Compascuum Rapport 4121304.R01 Onderzoek naar de geluidsbelasting op

Nadere informatie

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013 B en W - advies Potefeuillehoude Afdeling Advies van Datum advies Bestandsnaam Advies O.R. In oveleg met afdeling(en) Actief infomeen aad Actief infomeen wijkcontactambtenaa Advies: Aangehouden d.d. Beslissing

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK Bijlage 4 bij de toelichting RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK behorende bij het bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Kleine Heitrak te Asten Gemeente: Asten April 2006 Croonen Adviseurs b.v. Projectgegevens:

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN "PROJECTVESTIGING GLASTUINBOUW CALIFORNIË" TE HORST AAN DE MAAS GELUIDBELASTING WEGVERKEER

BESTEMMINGSPLAN PROJECTVESTIGING GLASTUINBOUW CALIFORNIË TE HORST AAN DE MAAS GELUIDBELASTING WEGVERKEER BESTEMMINGSPLAN "PROJECTVESTIGING GLASTUINBOUW CALIFORNIË" TE HORST AAN DE MAAS GELUIDBELASTING WEGVERKEER BIJLAGE BIJ BESTEMMINGSPLAN 21 augustus 2007 140323/BM7/082/000415 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten

Nadere informatie

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag Het Infomatiepotaal voo Financiële Veiligheid De 4 bedeigingen voo je spaageld vandaag Veval van de systeembanken Veval van de systeembanken De Vie gote Bedeigingen 1. Veval van de systeembanken 2. 3.

Nadere informatie

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 Indienen uitelijk dinsdag 14 juni 2016 bij giffie@eindhoven.nl n Patij Blz Beleidsveld Secto Wethoude Vaag Antwood 50 PvdA 10 Sociale Ondesteuni

Nadere informatie

MER Achtergronddocument Randweg Twello Deelonderzoek geluid

MER Achtergronddocument Randweg Twello Deelonderzoek geluid MER Achtergronddocument Randweg Twello Deelonderzoek geluid Gemeente Voorst 28 april 2011 Definitief rapport A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. VESTIGING ENSCHEDE Colosseum 3 Postbus 26 7500 AA Enschede

Nadere informatie