Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad."

Transcriptie

1 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kaan Tel n: Numme: 15A Datum: 10 novembe 2015 Team: Ondewijs, Welzijn en Zog Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschift aan: N.a.v. (evt. biefns.): G. Kaaijkamp, J. Jhinnoe Ondewep: Minima Effect Rappotage; de financiële positie van huishoudens met een laag inkomen in Woeden Advies: Het college gaat akkood met vezending van bijgaande RIB naa de gemeenteaad. Begotingsconsequenties Nee B. en W. d.d.: 10/11/2015 Besluit : Aanhouden. Het advies is aangehouden. Afgespoken is om het voostel volgende B&W-vegadeing opnieuw te behandelen. Potefeuillehoude: wethoude Koste Exta ovewegingen / kanttekeningen voo College De RIB is puu infomeend. Financiële consequenties teden eventueel pas op als de infomatie in deze RIB

2 e toe leidt dat Fem Wek met voostellen voo - aangepast - beleid komt. Exta ovewegingen / altenatieven / agumenten n.v.t. Kanttekeningen: Standpunt consulenten n.v.t. Samenhang met eedee besluitvoming n.v.t. Bijlagen - Raadsinfomatiebief geegisteed onde cosanumme: 15R Rappot NIBUD, geegisteed onde cosanumme

3 RAADSINFORMATIEBRIEF 15R Van : college van bugemeeste en wethoudes Datum : 10 novembe 2015 Potefeuillehoude(s) : wethoude Koste Potefeuille(s) : Welzijn Contactpesoon : C.P.G. Kaan Tel.n. : ades : Ondewep: Minima Effect Rappotage gemeente Woeden; ondezoek Nibud. Kennisnemen van: Het ondezoek Minima Effect Rappotage - uitgevoed doo het Nibud - laat de effecten zien van landelijke en lokale inkomensondesteunende maategelen op de financiële positie van huishoudens met een laag inkomen. Daanaast is voo Woeden ondezocht wannee e een amoedeval opteedt als betokkenen (mee) betaald wek gaan veichten. In deze RIB wodt zichtbaa tot welke beleidsmatige - constateingen dit leidt in elatie tot het beleidsteein Paticipatie, Wek en Inkomen (PWI). Het ondezoek is mede uitgevoed in elatie met de motie Weken moet Lonen die doo de aad is aangenomen. De stekking van deze motie is dat weken met behoud van uitkeing slechts mogelijk is als aan betokken inwone een substantiële pemie wodt vestekt. Het vestekken van een pemie kan e toe leiden dat bij het aanvaaden van betaald wek een amoedeval opteedt. Inleiding: Globaal ondezoek doo beleidsambtenaen in 2013 (gemeente Woeden) en 2014 (Fem Wek) liet zien dat in die jaen voo alle types huishoudens in de bijstand in Woeden een Amoedeval aanwezig was. De amoedeval houdt in dat het voo een inwone financieel niet loont om mee aan het wek te gaan, omdat de inkomensstijging onvoldoende is om het velies aan inkomensondesteunende egelingen - waa lage inkomens echt op hebben - te compenseen. Vanuit het teein Wek en Inkomen en gelet op de intentie van de bijstandswet- de bijstand is een tijdelijk vangnet - is dit een ongewenst effect. Deze val was in 2013 en 2014 het gootst voo een alleenstaande oude met een bijstandsuitkeing, omdat deze een vij hoge toeslag op de bijstandsuitkeing ontving. Daanaast doeg de declaatieegeling maatschappelijke ondesteuning voo veel huishoudens bij aan deze val. Deze amoedeval wed ook op landelijk niveau geconstateed, waana een vesobeing van de wetgeving heeft plaatsgevonden. Binnen de Paticipatiewet (vooheen de Wet wek en bijstand) zijn pe 1 januai 2015 vie maategelen van kacht gewoden: 1. De alleenstaande oudetoeslag op de bijstandsuitkeing voo alleenstaande oudes is afgeschaft. Compensatie heeft voo een deel plaatsgevonden via het kindgebonden budget. 2. De kostendelesnom is ingevoed. Dit betekent dat als een bepaald huishouden meedee (bijstands)uitkeingen ontvangt, e gekot wodt op de uitkeing. 3. De langduigheidstoeslag is omgezet in een individuele inkomenstoeslag waabij een bepaalde inspanningsveplichting geldt. 4. De categoiaal bijzondee bijstand chonisch zieken, gehandicapten en oudeen mag niet mee vestekt woden. Het Rijk wil dat inwones alleen een bijdage ontvangen als e daadwekelijk meekosten gemaakt woden. 1

4 Na deze vesobeingen leefde beleidsmatig de vaag: is de amoedeval nog steeds aanwezig, voo welke huishoudenstypes, in welke mate en waa wodt deze doo veoozaakt? Zo ja, wat gaan wij hie beleidsmatig mee doen? Ligt dit binnen onze invloedssfee? Zo nee, is het huidige pakket aan inkomensondesteunende maategelen voldoende om de inwones een bepaald bestaansminimum te bieden? Daaom heeft de gemeente Woeden het NIBUD ondezoek uit laten voeen naa de financiële positie van huishoudens met een laag inkomen in elatie tot de amoedeval in Woeden. Deze RIB infomeet u ove de uitkomsten van het ondezoek dat het Nibud heeft uitgevoed om deze vagen te beantwooden. Het algemene doel van een Minima Effect Rappotage (MER) is inzicht te geven in de koopkacht van de amste goepen in de gemeente. Het ondezoek heeft betekking op alle sooten inkomens: inkomen uit loondienst, de inkomsten van ZZP-es en ondenemes, inkomen uit AOW met een klein aanvullend pensioen en heeft ook betekking op inkomen vanuit de Paticipatiewet, de bijstand. Speciaal voo gemeenten past het Nibud een methode toe, waamee inzichtelijk gemaakt wodt wat de effecten zijn van het landelijke en lokale inkomensondesteunende beleid op de inkomenspositie van huishoudens. Voo Woeden heeft het Nibud ook ondezocht wannee e een amoedeval opteedt. Het NIBUD gaat e bij haa beekeningen van uit dat elk huishouden maximaal gebuik gemaakt van alle inkomensondesteunende egelingen. Het Nibud heeft voo Woeden de volgende huishoudtypes ondezocht: 1. Een alleenstaande onde de AOW-geechtigde leeftijd 2. Een alleenstaande van de AOW-geechtigde leeftijd 3. Een eenoudegezin met jonge kindeen (3 en 5 jaa) 4. Een eenoudegezin met twee oudee kindeen (14 en 16 jaa) 5. Een echtpaa zonde kindeen 6. Een echtpaa met twee oudee kindeen (14 en 16 jaa) Voo elk van deze zes huishoudens weden beekeningen gemaakt bij de volgende inkomens: netto minimum inkomen (bijstand of AOW), 110% van het netto minimum inkomen, 120% van het netto minimum inkomen, 130% van het netto minimum inkomen. Daanaast weden nog twee huishoudtypes ondezocht met een zogvaag: 7. Een alleenstaande onde de AOW-geechtigde leeftijd met een hoge zogvaag 8. Een alleenstaande boven de AOW-geechtigde leeftijd met een hoge zogvaag. Voo deze twee huishoudtypen weden beekeningen gemaakt bij de volgende inkomens: netto minimum inkomen (bijstand of AOW), 110% van het netto minimum inkomen, 130% van het netto minimum inkomen, 131% van het netto minimum inkomen. De infomatie in deze RIB in elatie tot het teein Wek en Inkomen bepekt zich tot de vijf huishoudtypes waa het pespectief van de amoedeval inteessant voo is. Dit betekent dat huishoudtype 2 (alleenstaande AOW-geechtigde leeftijd) buiten beschouwing wodt gelaten. Temee omdat uit dit ondezoek blijkt dat e geen aanvullend minimabeleid voo deze goep nodig is. De esultaten van het Nibud ten aanzien van de huishoudtypes met een hoge zogvaag zijn vewekt in de RIB Financiële ondesteuning chonisch zieken en gehandicapten (15R.00424). Leeswijze: Bij het lezen van het appot is het van belang om te weten: Het Nibud maakt bij haa beekeningen gebuik van standaad begotingen waauit de inkomsten en uitgaven van goepen van huishoudens af te lezen valt. In wekelijkheid zal de financiële situatie van elk individuele huishouden e andes uitzien. De begoting van een bepaald type huishouden laat dus niet zien in hoevee een individueel huishouden een sluitende begoting heeft. Wel wodt duidelijk in hoevee een goep huishoudens een sluitende begoting heeft (appot, pagina 13). De methode is wetenschappelijk ondebouwd en doet betouwbae uitspaken (appot, pagina 5). Voo het in kaat bengen van de uitgaven gebuikt het Nibud een basispakket (noodzakelijke kosten) en een estpakket (algemeen geaccepteed minimum aan sociale paticipatie en oveige bestedingen). Als een begoting onde aan de steep (appot, bijlage 1) een negatief bedag laat zien, betekent dit niet dat dit type huishoudens schulden maakt, maa dat zij het zich niet kunnen veooloven om aan bepaalde zaken - mee - te doen. Het Nibud gaat e van uit dat de inwones daadwekelijk gebuik maken van alle vomen van landelijke en lokale inkomensondesteuning die beschikbaa zijn (appot, pagina 16 en 36 ). Dit 2

5 is niet altijd het geval. In 2014 kende de declaatieegeling maatschappelijke paticipatie een beeik van 25% (bonnen: Fem Wek / Tympaan instituut). Kenboodschap: Het ondezoek levet de volgende constateingen op: De koopkacht van een echtpaa met kindeen in de tieneleeftijd is onvoldoende om de basisuitgaven van te kunnen betalen. Dit maakt dit type huishouden financieel het meest kwetsbaa. De koopkacht van 15 van de 20 ondezochte huishoudens is onvoldoende om volgens de nomen van het Nibud voldoende (basisuitgaven en maatschappelijke paticipatie) van te kunnen leven. In acht situaties teedt een amoedeval op; dus - mee - weken loont niet. Daa waa de amoedeval om een goot bedag gaat - 74 pe maand veslechteing van de inkomenspositie - ligt de oozaak vooal in landelijk beleid, omdat de belastingtoeslagen steke afnemen dan het inkomen stijgt. In de oveige zeven situaties vaieet de amoedeval tussen de 9 en 29 pe maand, meestal veoozaakt doo de afname van vegoedingen binnen de lokale declaatieegeling. (Tabel 1, pagina 27 in het appot geeft de (inkomens)cijfes bij deze uitgelichte constateingen). Gezien deze uitkomsten ziet het college geen noodzaak om het amoedebeleid gootscheeps aan te passen. Vanuit de inkomensplaatjes is vesobeing van het Amoedebeleid niet wenselijk. Vanuit het pespectief van de Amoedeval is veuiming van het Amoedebeleid niet wenselijk. Wel gaat het college: 1. Mee bekendheid geven aan het bestaan van de minimaegelingen. 2. Bij Fem Wek het vezoek neeleggen om de vegoedingen voo kindeen af te laten hangen van hun leeftijd; tienes kosten nu eenmaal veel mee geld dan jongee kindeen. Paticipatie, Wek en Inkomen in elatie tot de motie wek moet lonen. Een aantal van de bovenstaande constateingen zijn ook van toepassing op inwones die hun inkomen vanuit de Paticipatiewet, de bijstand, ontvangen. De egelingen die hiein kunnen stuen zijn belegd bij Fem Wek. Daaom zullen de uitkomsten en constateingen met de andee in Fem Wek deelnemende gemeenten gedeeld woden. Via het Dagelijks Bestuu van Fem Wek kan vevolgens aan Fem Wek de opdacht gegeven woden om deze inzichten te gebuiken om het beleid ten aanzien van patiële uitstoom en inkomensondesteuning vom te geven dan wel aan te passen. Analyse van de oozaken van de amoedeval levet hievoo de volgende input op: Voo een alleenstaande en een alleenstaande oude met jonge kindeen met een bijstandsuitkeing wegen de exta kosten voo woon-wekvekee espectievelijk voo de kindeopvang niet op tegen de inkomensstijging. Voo twee types huishoudens (een alleenstaande met twee oudee kindeen of een echtpaa met twee oudee kindeen) met een inkomen boven bijstandsniveau wodt de amoedeval voonamelijk veoozaakt doo de afname van landelijke toeslagen. In vie gevallen veoozaakt de afbouw of het vevallen van de declaatieegeling de amoedeval. In die gevallen van de hie boven al genoemde gevallen daagt ook de afbouw of het vevallen van de declaatieegeling bij aan de amoedeval. Het wegvallen van de pemiebijdage vanuit het Amoedebeleid voo de collectieve vezekeing voo minima bij een inkomen boven de 110% van de bijstandsnom daagt bij aan de amoedeval of heeft een negatieve invloed op de inkomenswinst van huishoudens als zij mee gaan weken. Beleidsmatige constateingen vanuit PWI zijn: Bij elke huishoudtype komt het bij één of meedee inkomensgoepen voo dat mee patiële uitstoom uit de bijstand leidt tot een veslechteing van de inkomenspositie. Hiedoo ontstaat e een spanning tussen het lange temijn doel - volledig uit de bijstand met daabij een betee inkomenspositie - en het kote temijn effect - veslechteing van de inkomenspositie omdat het aantal gewekte uen en dus de inkomensstijging nog niet goot genoeg is. Het opteden van dit effect is onwenselijk, omdat het mogelijk de motivatie om te steven naa mee - betaald wek vekleint. Zelfs als dit niet het geval is de inwone neemt de amoedeval voo lief, juist omdat deze zo gaag aan het wek wil is het wenselijk dat deze e bete van wodt. Wek zou immes 3

6 moeten lonen. Hoe dit effect vookomen kan woden, zal woden betokken bij het ontwepen van lokale egelingen op het gebied van Paticipatie, Wek en Inkomen. De vaag hiebij is e of lokaal gecoigeed moet woden voo landelijke beleid (de vemindeing van de toeslagen). In iede geval geeft dit ondezoek inzicht in hoe goot de compensatie zou moeten zijn om mee weken op de kote temijn ook lonend te maken. Bovenstaande constateing beschijft de poblematiek in algemene zin. De kans dat de amoedeval opteedt, neemt echte toe als de motie Weken moet lonen wodt uitgevoed. De motie bepaalt dat een substantiële pemie moet woden vestekt als inwones wek veichten met behoud van uitkeing. Toelichting: op basis van de motie gaat een pesoon met behoud van uitkeing met daabij een substantiële pemie aan het wek. In deze situatie bestaat het inkomen uit de bijstandsuitkeing (nomalite 70% van het Wettelijk Minimum Loon), de pemie op basis van de motie en ontvangt deze pesoon bedagen op basis van toeslagen, bijzondee bijstand, declaatieegeling, etc. Als deze pesoon daana doostoomt naa wek waavoo hij egulie loon (veelal het Wettelijk Minimum Loon) ontvangt, dan bestaat het inkomen uit dit salais en ontvangt hij lagee toeslagen en minde of zelf geen bedagen mee vanuit de bijzondee bijstand, declaatieegeling etc. Het inkomensvoodeel bij de ovestap naa betaald wek kan daadoo klein zijn en in sommige gevallen zelfs negatief zijn. Om deze eden (en ook vanwege de mogelijke vedingingseffecten op de abeidsmakt) is in het bestuu van Fem Wek besloten vooalsnog geen gebuik te maken van het instument paticipatieplaats (weken met behoud van uitkeing voo een peiode van lange dan een half jaa). In het kade van het beleid Paticipatie, Wek & Inkomen 2016/2017 wodt dit besluit heovewogen. Daabij is de vaag aan de ode welke pemie vestekt kan woden zonde dat spake is van een (fose) amoedeval. We gaan e vanuit dat het toepassen van het instument paticipatieplaats sowieso individueel maatwek moet beteffen. Een vehoging van de tegemoetkoming kosten kindeopvang voo alleenstaande oudes die vanuit een bijstandsuitkeing aan het wek gaan, kan de amoedeval vekleinen. Dit is beleid dat via de aanpassing van beleidsegels geealiseed kan woden. Hoewel de declaatieegeling in een aantal gevallen de oozaak is van of bijdaagt aan de amoedeval is het aadzaam hie niet op in te gijpen. Immes: onde aan de steep beschikken 15 van de 20 ondezochte inkomensniveaus ondanks de declaatieegeling nog steeds ove onvoldoende inkomen om volgens de nom van het Nibud sociaal te kunnen paticipeen. De enige aanpassing die zinvol lijkt is om confom de aanbeveling van het Nibud om het bedag dat aan schoolkosten vegoed wodt, afhankelijk te maken van de leeftijd van het kind waabij een oude kind een hoge bedag en een jonge kind juist een lage bedag vegoed kijgt. Dit kan via de aanpassing van beleidsegels geealiseed woden. Relatie met de Nota Indicatoen Sociaal Domein: De aanpassingen in het beleid moeten bijdagen aan twee van de concete doelstellingen zoals genoemd in de Nota Indicatoen Sociaal Domein (15R.00267). Namelijk een pecentuele toename in de peiode van: Het aantal inwones dat inkomen veweft uit abeid. Het aantal huishoudens met poblemen op het gebied van wek en inkomen dat mee paticipeet. Vevolg: E zal mee aandacht besteed woden aan de communicatie van de bestaande minimaegelingen. Daanaast zullen de uitkomsten woden gedeeld met de andee in Fem Wek deelnemende gemeenten. Via het Dagelijks Bestuu van Fem Wek kan vevolgens aan Fem Wek de opdacht gegeven woden om deze inzichten te gebuiken om het beleid ten aanzien van patiële uitstoom en inkomensondesteuning vom te geven dan wel aan te passen. Bijlagen: 1. Minima Effect Rappotage Woeden van het Nibud d.d. 30 juni 2015 ( ). 4

7 De secetais De bugemeeste ds. M.H.J. van Kuijsbegen V.J.H. Molkenboe 5

8 Minima-effectappotage gemeente Woeden 2015 De invloed van landelijke en gemeentelijke maategelen op de financiële positie van inwones met lage inkomens. Nationaal Instituut voo Budgetvoolichting

9 Minima-effectappotage gemeente Woeden 2015 De invloed van landelijke en gemeentelijke maategelen op de financiële positie van inwones met lage inkomens.

10 Voowood Het Nationaal Instituut voo Budgetvoolichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting. Het Nibud heeft tot doel paticuliee huishoudens inzicht te laten vekijgen in hun inkomsten en uitgaven, en vaadigheid aan te leen om planmatig met geld om te gaan. Het Nibud pobeet dit doel te beeiken doo echtsteeks voolichting te geven, zowel via de massamedia als via eigen bochues ove divese budgetondewepen, zoals kostgeld en alimentatie. Daanaast wil het Nibud hetzelfde doel beeiken via pofessionals die zich bezighouden met vomen van financiële adviseing en voolichting. Dit zijn functionaissen uit zowel de maatschappelijke hulp- en dienstvelening als het financieel bedijfsleven, en sectoen van het ondewijs. Het Nibud ondesteunt deze goepen met eigen publicaties (Budgethandboek, Pijzengids, Rekenpogamma's) en doo deskundigheidsbevodeing in de vom van opleidingen en tainingen. Bij dit alles gaat het Nibud uit van een standaadmethode van begoten. Dit esulteet in een eeks voobeeldbegotingen met efeentiecijfes die zijn gebaseed op empiisch wetenschappelijk ondezoek. Het Nibud stelt de keuzevijheid en de eigen veantwoodelijkheid van de huishoudens vooop. Het Nibud geeft gemeenten mee inzicht in het effect van hun minimabeleid. Doo middel van een minima-effectappotage (MER) helpt het Nibud gemeenten het geld bestemd voo minimabeleid, optimaal te besteden. Deze appotage is uitgevoed doo het Nibud, in opdacht van de gemeente Woeden. Met dit ondezoek wil de gemeente Woeden zicht kijgen hoe het minimabeleid e op dit moment voo staat. Utecht, juni 2015 Minima-effectappotage Gemeente Woeden 15

11 Inhoud Voowood 5 1. Inleiding Centale vaag Ken minima-effectappotage Leeswijze Ondezoeksmethode: begotingen Inleiding Basispakket Restpakket Inkomsten Uitgavensooten De begotingen Minimabeleid Landelijk minimabeleid Lokaal minimabeleid Kwijtscheldingsbeleid Collectieve (aanvullende) zogvezekeing Individuele studietoeslag Declaatieegeling Individuele inkomenstoeslag Kindeopvang en peutespeelzaal Individuele bijzondee bijstand Huishoudens met een zogvaag Wet maatschappelijke ondesteuning (Wmo) Collectieve zogvezekeing Uitgangspunten huishoudens met zogvaag 22 Minima-effectappotage Gemeente Woeden 11

12 4. Resultaten Huishoudsamenstelling Vóó invulling van het estpakket Na invulling van het estpakket Inkomensniveau Vóó invulling van het estpakket Na invulling van het estpakket Individuele inkomenstoeslag Conclusies en aanbevelingen Algemeen Regelingen Aandachtspunten 40 Bijlage 1: Begotingen 44 Bijlage 2: Inkomsten 54 Bijlage 3: Veantwooding uitgaven 56 Minima-effectappotage Gemeente Woeden 18

13 1. Inleiding 1.1 Centale vaag Iedee gemeente beschikt ove mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de financiële positie van inwones met lage inkomens. Dat kan bijvoobeeld doo het kwijtschelden van gemeentelijke heffingen en/ of doo bijzondee bijstand. Het is echte niet diect zichtbaa wat in de paktijk de effecten van die maategelen zijn op het budget van veschillende goepen huishoudens. De centale vaag van dit ondezoek luidt: Wat is het effect van landelijke en lokale inkomensondesteunende egelingen op de financiële positie van huishoudens met een laag inkomen in de gemeente Woeden? Bekeken wodt welke goepen huishoudens in de gemeente goed pofiteen van de veschillende inkomensondesteunende maategelen en welke goepen minde goed. Ook maakt deze appotage een eventuele amoedeval inzichtelijk. Het doel van een minima-effectappotage is inzicht te geven in de koopkacht van de amste goepen in de gemeente en in de effecten van landelijke en gemeentelijke maategelen daaop. De esultaten van de effectappotage kunnen als basis dienen voo de vedee ontwikkeling van het minimabeleid van de gemeente Woeden. 1.2 Ken minima-effectappotage In deze minima-effectappotage wodt voo een aantal huishoudtypen de koopkacht inzichtelijk gemaakt. In oveleg met de gemeente Woeden is een keuze gemaakt voo de volgende zes voobeeldsituaties zonde zogvaag: 1. Een alleenstaande onde de AOW-geechtigde leeftijd; 2. Een alleenstaande van de AOW-geechtigde leeftijd; 3. Een eenoudegezin met twee jonge kindeen (3 en 5 jaa); 4. Een eenoudegezin met twee oudee kindeen (14 en 16 jaa); 5. Een echtpaa zonde kindeen; 6. Een echtpaa met twee oudee kindeen (14 en 16 jaa). De appotage laat zien welke effecten de landelijke en gemeentelijke maategelen hebben op de koopkacht van de huishoudtypen bij veschillende inkomensniveaus. Voo elk van deze zes huishoudens woden beekeningen gemaakt bij de volgende inkomens: Minima-effectappotage Gemeente Woeden 19

14 » netto minimum inkomen (bijstand of AOW);» 110 pocent van het netto minimum inkomen;» 120 pocent van het netto minimum inkomen;» 130 pocent van het netto minimum inkomen. Daanaast woden nog twee huishoudtypen ondezocht met een zogvaag, te weten: 7. Een alleenstaande onde de AOW geechtigde leeftijd met hoge zogvaag; 8. Een alleenstaande boven de AOW geechtigde leeftijd met hoge zogvaag. Voo deze huishoudtypen woden beekeningen gemaakt bij de volgende inkomens:» netto minimum inkomen (bijstand of AOW);» 110 pocent van het netto minimum inkomen; «130 pocent van het netto minimum inkomen;» 131 pocent van het netto minimum inkomen. Onde netto minimum inkomen vestaan we het toepasselijk minimum inkomen voo een specifiek type huishouden. Voo een alleenstaande onde de AOW-leeftijd is dit gelijk aan 50 pocent van het wettelijk minimumloon aangevuld met de maximale toeslag van 20 pocent van het wettelijk minimumloon. Voo een alleenstaande vanaf de AOW-leeftijd is dit gelijk aan de hoogte van de AOW. Bij 110, 120 en 130 pocent van het netto minimum inkomen vemenigvuldigen we de toepasselijke bijstandsnom met espectievelijk 1,1, 1,2 en 1,3. Het kan vóókomen dat een huishouden met een inkomen op 120 pocent van het minimum hievan minde ovehoudt dan een huishouden op 110 pocent van het minimum, omdat de eeste goep huishoudens buiten de egelingen voo financiële ondesteuning valt. Dit appot maakt dit effect, de amoedeval, inzichtelijk. Bij huishoudens boven de pensioengeechtigde leeftijd wodt officieel niet gespoken van een amoedeval, omdat ze gewoonlijk niet uitstomen van een uitkeing naa betaald wek. Toch kan e bij hen ook spake zijn van een geingee bestedingsmogelijkheid bij een hoge inkomen. Voo het gemak wodt dit ook als amoedeval aangemekt. De huu vomt in de meeste huishoudens de hoogste uitgave op de begoting. In oveleg met de gemeente Woeden is -na afstemming met de woningbouwcoöpeatie GoenWest - gekozen voo een huu van 460 euo voo huishoudens met een of twee Minima-effectappotage Gemeente Woeden 110

15 gezinsleden. Voo de huishoudens met die of mee gezinsleden is gekozen voo een huu van 605 euo. 1.3 Leeswijze Het appot is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 gaat in op de ondezoeksmethode waabij tevens de methodiek van begoten staat bescheven. Hoofdstuk 3 geeft een toelichting op de lokale inkomensondesteunende egelingen die woden doobeekend in deze effectappotage. Vevolgens geeft hoofdstuk 4 de ondezoeksesultaten wee. Tot slot staan in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen. De begotingen met toelichting staan in een aantal bijlagen. Ook wodt in de bijlagen mee infomatie gegeven ove bonnen van de efeentiecijfes en de inkomensopbouw. Minima-effectappotage Gemeente Woeden 111

16 2. Ondezoeksmethode: begotingen 2.1 Inleiding Om het effect van inkomensondesteunende egelingen op de financiële positie van huishoudens te beekenen, maakt het Nibud gebuik van begotingen. Uit deze begotingen zijn de inkomsten en uitgaven van de huishoudens af te lezen. De begotingen in deze appotage zijn gemaakt voo acht veschillende huishoudtypen op vie veschillende inkomensniveaus. Voo de zes huishoudtypen zonde zogvaag geldt dat e met andee inkomensniveaus wodt geekend dan bij de twee huishoudtypen met zogvaag. We gaan e in de beekeningen van uit dat alle huishoudtypen op alle inkomensniveaus in een huuwoning leven. De esultaten van de eeste zes huishoudtypen gaan gebuikt woden voo het beleid Wek en Inkomen. De esultaten van de twee huishoudtypen met zogvaag gaan gebuikt woden voo het beleid Financiële ondesteuning chonisch zieken en gehandicapten. De begotingen zijn voo goepen van huishoudens. De bedagen in de begotingen zijn gemiddelden; in wekelijkheid zal de financiële situatie van de individuele huishoudens e andes uitzien. De begoting laat dus niet zien in hoevee een individueel huishouden een sluitende begoting heeft. Wel wodt duidelijk in hoevee een goep huishoudens een sluitende begoting heeft. Bij het opstellen van de begotingen wodt geen ekening gehouden met schulden, omdat daaove niets algemeens te zeggen valt. Schulden komen echte vaak voo onde mensen met lage inkomens. De pakketten waaop de begotingen zijn gebaseed zijn sobe maa voldoende. De inhoud en de pijzen woden jaalijks zogvuldig aangepast doo het Nibud 1 en zijn ook gevalideed doo panels van consumenten 2. Dit wil echte niet zeggen dat iede huishouden hieaan voldoende heeft of dat iede huishouden ond kan komen. Alle begotingen zijn maandbegotingen, waabij de inkomsten en uitgaven zijn omgeekend naa gemiddelde maandbedagen. In de paktijk kunnen e flinke 1 2 Zie Nibud Budgethandboek en Pijzengids, jaalijkse uitgaven. Stella Hoff et. al. Genoeg om van te leven, Focusgoepen in discussie ove de minimale kosten van levensondehoud, SCP/Nibud, Den Haag Te downloaden op de websites van het Nibud of SCP. Minima-effectappotage Gemeente Woeden I 13

17 eschillen zijn tussen de maanden van het jaa. Vakantiegeld 3 wodt bijvoobeeld jaalijks uitgekeed, maa wodt in deze appotage uitgedukt in een maandelijks bedag. Het inkomen is in iedee begoting een vast gegeven. De uitgavenkant vullen we in volgens de methode van het basispakket en het estpakket. 2.2 Basispakket Het basispakket omvat alle uitgaven die als noodzakelijk kunnen woden beschouwd. Hiein zijn de kosten opgenomen die een huishouden moet maken voo wonen, kleden, voeden, gezondheid, zekeheid (vezekeingen) en infomatie (telefoon, intenet en tv). Het pakket wodt in oveleg met andeen (bijvoobeeld de Sociale Alliantie) egelmatig aangepast. Zo is vanaf 2014 de mobiele telefoon voo meedee gezinsleden ondedeel van het basispakket. Vanaf 2006 maakte een compute met intenetaansluiting al deel uit van het pakket voo alle huishoudens. Sinds 2002 was een compute al ondedeel van het basispakket voo gezinnen met kindeen vanaf zes jaa. Voo iedee kostenpost is een minimumpijs genomen. In bijlage 3 woden de divese ondedelen van het basispakket nade bescheven. Naast de noodzakelijke uitgaven van het basispakket zijn e in individuele gevallen moeilijk of niet-vemijdbae uitgaven. Dit zijn uitgaven die voo een bepaald pesoon onontkoombaa zijn. Bijvoobeeld wannee iemand een speciaal dieet moet volgen. Voo dit soot uitgaven is individuele bijzondee bijstand mogelijk. Dit is niet in de begotingen opgenomen. 2.3 Restpakket Het bedag dat oveblijft nadat alle uitgaven uit het basispakket zijn gedaan, is bestemd voo vije bestedingen. Alle vije bestedingen vomen samen het estpakket. Huishoudens zijn vij om het estpakket zelf in te vullen. Het geld kan besteed woden aan nieuwe uitgavenposten (vakantie of hobby) of aan exta uitgaven aan posten in het basispakket (exta voeding of kleding). De uitgaven in het estpakket woden in twee delen gesplitst: de uitgaven voo sociale paticipatie en de oveige uitgaven. Onde sociale paticipatie vallen de posten contibuties en abonnementen, op bezoek gaan, bezoek ontvangen, vakantie en uitgaan en vevoe. Sociale paticipatie wodt 3 De gemeente Woeden gebuikt in de communicatie de nombedagen zonde vakantietoeslag. Dit is duidelijke ichting de klanten: zij kunnen het nominkomen vegelijken met hun eigen inkomen zonde vakantietoeslag. Minima-effectappotage Gemeente Woeden I 14

18 doo velen als noodzakelijk beschouwd en is in veel gemeenten op de een of andee manie ondedeel van het minimabeleid. De oveige uitgaven van het estpakket zijn andee uitgaven die niet in het basispakket en het pakket sociale paticipatie zitten. In dit ondezoek zijn dat kosten voo een huisdie, de kosten voo woon-wekvekee en zakgeld voo de kindeen (bedagen zijn gebaseed op egulie ondezoek van het Nibud). Het gekozen estpakket is sobe; het omvat vij elementaie uitgaven. Zie bijlage 3 voo de samenstelling van het estpakket. De kosten van het estpakket nemen toe, naamate het inkomen stijgt. Dit komt doo:» hogee eiskosten. Iemand met een inkomen boven de bijstand zal vanwege een baan kosten voo woon-wekvekee maken. Soms woden deze kosten doo de wekgeve vegoed, maa in deze appotage wodt daa niet vanuit gegaan. «hogee kosten voo sociale paticiaptie. Veel gemeenten kennen een bijdage voo sociaal-cultuele uitgaven. Deze bijdage wodt vestekt tot een bepaald inkomensniveau. Boven dit inkomensniveau vevalt de bijdage, waadoo de kosten van paticipatie hoge uitvallen en het estpakket dus duude wodt. Het basispakket en het estpakket zijn op bepaalde punten veschillend voo de divese huishoudtypen. Een alleenstaande staat immes voo andee kosten dan bijvoobeeld een gezin met kindeen. 2.4 Inkomsten In deze appotage woden op vie inkomensniveaus begotingen opgesteld:» voo de zes voobeeldhuishoudens zonde zogvaag: het minimuminkomen (bijstand/aow-uitkeing), 110 pocent, 120 pocent en 130 pocent van het netto minimuminkomen.» Voo de twee huishoudens met zogvaag: het minimuminkomen (bijstand/aowuitkeing), 110 pocent, 130 pocent en 131 pocent van het netto minimuminkomen. Uitgangspunt in deze appotage is het totaal besteedbaa maandinkomen. Dat inkomen bestaat uit alle inkomsten van het huishouden, zoals netto salaissen, uitkeingen, kotingen op de belasting, huutoeslag, vakantiegeld, kindebijslag en kindgebonden budget. In de begotingen is geen ekening gehouden met eigen vemogen of eventuele inkomsten daauit. Hoe deze egelingen dooweken in de Minima-effectappotage Gemeente Woeden 115

19 begotingen en wat de invloed is op het inkomen van de veschillende huishoudens is te zien in bijlage 1. In deze bijlage zijn alle acht begotingen gevoegd. In bijlage 2 staat aanvullende infomatie ove de gekozen uitgangspunten bij de inkomens. In de appotage wodt veondesteld dat de huishoudens maximaal gebuik maken van alle egelingen die op hen van toepassing zijn. 2.5 Uitgavensooten In alle begotingen ondescheidt het Nibud die sooten uitgaven: «Vaste lasten Dit zijn uitgaven die egelmatig teugkomen. E ligt meestal een contact aan ten gondslag. Voobeelden zijn de huu, enegiekosten en vezekeingen. «Reseveingsuitgaven Dit zijn uitgaven die niet egelmatig vookomen en waavan de hoogte vooaf niet pecies bekend is. E moet in pincipe een bedag voo geeseveed woden. Voobeelden hievan zijn de kosten voo inventais en kleding. «Huishoudelijke uitgaven Dit zijn de steeds teugkeende uitgaven, zoals uitgaven aan voeding, einiging, pesoonlijke vezoging. In deze appotage wodt geekend met minimale bedagen die huishoudens nodig hebben om deze uitgaven te kunnen betalen. Voo de uitgaven is waa mogelijk uitgegaan van lokale taieven. Voobeelden hievan zijn de taieven voo heffingen, de pemie van de collectieve zogvezekeing en de kosten van de peutespeelzaal. De landelijke bedagen zijn gebaseed op beekeningen van het Nibud. Mee infomatie ove de uitgaven staat in bijlage De begotingen Volgens de methodiek die hieboven staat bescheven, woden de begotingen opgesteld. Deze begotingen staan in bijlage 1. Minima-effectappotage Gemeente Woeden 116

20 3. Minimabeleid In dit hoofdstuk woden divese landelijke en gemeentelijke egelingen voo inkomensondesteuning van minima bescheven. Alleen de egelingen die voo iedee inwone toegankelijk zijn, zijn in de beekeningen zijn meegenomen en komen in dit hoofdstuk aan bod. Regelingen waa inwones onde bepaalde voowaaden met een laag inkomen een beoep op kunnen doen (zoals -bedijfs- paticuliee of kekelijke fondsen) zijn niet meegenomen. Pe egeling wodt een kote beschijving gegeven van de belangijkste kenmeken en voowaaden. 3.1 Landelijk minimabeleid Bij het opstellen van de begotingen woden de landelijke heffingskotingen (algemene heffingskoting, abeidskoting, inkomensafhankelijke combinatiekoting), landelijke toeslagen (zogtoeslag, huutoeslag, kindeopvangtoeslag, kindgebonden budget) en de kindebijslag in de beekeningen opgenomen. 3.2 Lokaal minimabeleid Naast de landelijke inkomensondesteunende maategelen heeft de gemeente Woeden voo huishoudens met een laag inkomen ook een lokaal minimabeleid. De egelingen die woden opgenomen in de beekeningen komen in de volgende paagafen aan bod Kwijtscheldingsbeleid In de gemeente Woeden kan kwijtschelding woden aangevaagd voo de afvalstoffenheffing en de ioolheffing. Voo de hondenbelasting is geen kwijtschelding mogelijk. De gemeente hanteet hiebij een nom van 100 pocent, zoals bijna alle gemeenten doen. Dat wil zeggen: «huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau hoeven - in pincipe - geen gemeentelijke heffingen te betalen, dit hangt nog af van de hoogte van het eigen vemogen;» voo huishoudens met een hoge inkomen wodt betalingscapaciteit beekend. Bij deze beekening vindt e een coectie plaats voo de eigen uitgaven aan huu, aan zogpemies en aan de kosten van kindeopvang. Minima-effectappotage Gemeente Woeden I I ĩ

21 Bij het wateschap is kwijtschelding mogelijk voo de watezuiveingsheffing en ingezetenenheffing. Bij de beekening van de kwijtschelding hanteet het wateschap, net zoals de gemeente, de nom van 100 pocent van de bijstandsnom. De kwijtschelding voo de gemeentelijke heffingen en voo de wateschapsheffingen wodt apat beekend Collectieve (aanvullende) zogvezekeing Het vezekeen tegen ziektekosten is voo iedeeen wettelijk veplicht. Ondedeel van het minimabeleid is dat de gemeente Woeden inwones met een inkomen tot 130 pocent van de geldende bijstandsnom een collectieve zogvezekeing aanbiedt bij de zogvezekeaas Zog en Zekeheid (tot /)) en VGZ (tot o). Het gootste deel van de inwones dat gebuik maakt van de collectieve zogvezekeing heeft in 2015 gekozen voo het pakket 'VGZ aanvullend compleet'. Daaom wodt in de begotingen met dit pakket geekend. De kosten van de vezekeing bedagen 138,77 euo pe maand. Tandatskosten zijn meevezeked. De inkomensgens voo deelname is 130 pocent van de geldende bijstandsnom. Collectieve vezekeden met een inkomen tot 110 pocent van de toepasselijke bijstandsnom hebben echt op een bijdage in de pemie van de aanvullende vezekeing. Deze bedaagt 15 euo pe maand. Huishoudens met een zogvaag zullen veelal gebuik maken van de 'VGZ aanvullend compleet, inclusief afkoop van het eigen isico'. Deze vezekeing kost 167,42 euo pe maand een ook hie is een bijdage van 15 euo in de pemie mogelijk bij een inkomen tot 110 pocent van de bijstandsnom. Bij chonisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot 130 pocent van de toepasselijke bijstandsnom geldt bovendien dat zij een exta pemiebijdage van 15 euo pe maand kijgen. Bij een inkomen tot 110 pocent hebben zij dus echt op een pemiebijdage van 30 euo pe maand en bij een inkomen tussen de 110 en 130 pocent op een pemiebijdage van 15 euo pe maand. Met deze bijdage wodt geekend bij de twee voobeeldhuishoudens met zogvaag. Voo huishoudens die niet van deze vezekeing gebuik maken, wodt een bedag van 31,25 euo opgenomen onde de post 'eigen isico'. Wij gaan evan uit dat huishoudens met een laag inkomen voo het eigen isico moeten eseveen, omdat zij dit bedag (mocht dit onvewachts nodig zijn), niet 'op de plank zullen hebben liggen'. Voo deelnemes aan de collectieve zogvezekeing met een afgekocht eigen isico wodt dit bedag op nul gezet. Minima-effectappotage Gemeente Woeden 118

22 De kosten van de pemies zijn in de begotingen opgenomen onde de uitgaveposten 'zogvezekeing basis' en 'zogvezekeing aanvullend'. De bijdage van de gemeente Woeden wodt veekend binnen de post 'zogvezekeing aanvullend'. De zogtoeslag die huishoudens ontvangen is in de begotingen opgenomen bij de inkomsten Individuele studietoeslag De individuele studietoeslag is een toeslag voo studenten van 18 jaa of oude met een bepeking. De gedachte hiebij is dat deze studenten doo hun bepeking niet of moeilijk een bijbaan kunnen hebben naast hun studie. De studietoeslag bedaagt 600 euo voo een peiode van 6 maanden. Tussen de leden van de voobeeldhuishoudens zitten geen volwassen kindeen. De individuele studietoeslag wodt daaom in deze beekeningen niet meegenomen Declaatieegeling Voo inwones van de gemeente Woeden met een inkomen niet hoge dan 120 pocent van de bijstandsnom is e de declaatieegeling. Kosten die gedeclaeed kunnen woden zijn:» Welzijnsactiviteiten;» een abonnement op kant/tijdschift of intenet;» schoolbijdagen. De te declaeen kosten zijn aan een maximum gebonden, te weten:» welzijnsactiviteiten maximaal 195 euo pe gezinslid pe jaa; «abonnement op een (dag)blad of intenet maximaal 22,50 euo pe gezin pe maand;» schoolbijdagen maximaal 110 euo pe kind pe jaa. De vegoeding voo welzijnsactiviteiten en abonnementen is afhankelijk van het inkomen. In de volgende tabel is dit pe vegoeding naa inkomen weegegeven. Tabel 1. Declaatieegeling Maximale Maximale Maximale Hoogte Pecentage vegoeding vegoeding vegoeding inkomen vegoeding welzijnsactiviteiten abonnementen oudebijdagen en intenet schoolkosten Tot110y o 100 ć 195,00 p.j. C 22,50 p.m. C110 p.j. HO-115% 70 «136,50 p.j. C 15,75 p.m. C110 p.j o 7o 35 C 68,25 p.j. ś 7,88 p.m. C 110 p.j. Minima-effectappotage Gemeente Woeden 119

23 Welzijnsactiviteiten Ook de kosten voo de peutespeelzaal kunnen gedeclaeed woden op gond van de declaatieegeling onde welzijnsactiviteiten. Zie mee hieove in paagaaf Kindeopvang en peutespeelzaal. Omdat we e van uit gaan dat een inwone maximaal gebuik maakt van alle egelingen, gaan we e ook van uit dat voo iede gezinslid de maximale vegoeding welzijnsactiviteiten ontvangen wodt. Dus ook voo het gezinslid van 3 jaa. Deze vegoeding is teug te zien in de begoting onde de post 'vegoeding estpakket'. Abonnementen en intenet De kosten voo intenet zijn in de begoting hoge dan de maximale vegoeding abonnementen en intenet. De maximale vegoeding abonnementen en intenet wodt in de begoting dus afgetokken van de uitgavenpost 'telefoon, televisie, intenet'. Oudebijdage schoolkosten De eigen bijdage schoolkosten zijn in de begoting hoge dan de maximale vegoeding oudebijdagen schoolkosten voo de oudee kindeen van 14 en 16 jaa. De maximale vegoeding oudebijdagen schoolkosten wodt in de begoting afgetokken van de uitgavenpost 'ondewijs'. Voo de vijf-jaigen liggen de schoolkosten iets lage dan de maximale vegoeding. Voo dit gezinslid woden daaom de schoolkosten op nul gezet Individuele inkomenstoeslag (opvolge van de langduigheidstoeslag) De individuele inkomenstoeslag in de gemeente Woeden is bedoeld voo huishoudens jonge dan AOW-leeftijd, die geduende de efetepeiode ove een inkomen beschikken dat niet hoge is dan 110 pocent van de geldende bijstandsnom. De hoogte van de toeslag bedaagt 375 euo voo alleenstaanden, 480 euo voo alleenstaande oudes en 530 euo voo echtpaen met of zonde kindeen. Bij de esultaten van deze appotage wodt een vegelijking gemaakt tussen huishoudens die in aanmeking komen voo de individuele inkomenstoeslag en huishoudens die hie geen echt op hebben Kindeopvang en peutespeelzaal Op gond van de Wet Kindeopvang kunnen oudes van kindeen tot en met twaalf jaa een tegemoetkoming toegekend kijgen voo de kosten van kindeopvang. Vevolgens esteet een eigen bijdage voo deze kosten. Voo deze kosten wodt in beginsel geen Minima-effectappotage Gemeente Woeden I 20 EĮEĮaa

24 bijzondee bijstand veleend. De Wet Kindeopvang wodt gezien als een toeeikende vooliggende vooziening. Alleen als kindeopvang noodzakelijk is in veband met deelname aan een e-integatietaject of inbugeing is bijzondee bijstand mogelijk. Een alleenstaande oude met een (bijstands)uitkeing hoeft geen gebuik van de kindeopvang te maken, tenzij deze oude een e-integatietaject volgt. Oudes in een e-integatietaject kijgen een aanvulling op hun kindeopvangtoeslag. In deze appotage wodt evan uitgegaan dat geen e-integatietaject wodt gevolgd. Daaom zijn in de begotingen op 100 pocent geen kosten voo kindeopvang opgenomen. Wel ekenen we een bedag voo de peutespeelzaal voo een dagdeel pe week (17 uu pe maand). Oudes die niet weken kunnen bij de gemeente Woeden een peuteopvangtoeslag aanvagen van 4,65 euo pe uu. Een alleenstaande oude met een bijstandsuitkeing betaalt voo een dagdeel pe saldo 8,30 euo (12,95 euo - 4,65 euo). Bij een inkomen boven bijstandsniveau gaan we evan uit dat de alleenstaande oude enkele dagen pe week wekt en wel gebuik maakt van de kindeopvang. Bij 110 pocent van het minimuminkomen wodt geekend met 20 uu kindeopvang pe week, bij een inkomen op 120 en 130 pocent wodt uitgegaan van 30 uu kindeopvang. De kosten voo kindeopvang en de peutespeelzaal zijn in de begotingen opgenomen onde de uitgavepost 'kindeopvang'. De kindeopvangtoeslag die het beteffende huishouden ontvangt is in de begotingen opgenomen bij de inkomsten Individuele bijzondee bijstand De gemeente Woeden vestekt voo bijzondee en noodzakelijke kosten individuele bijzondee bijstand. Om in aanmeking te komen voo bijzondee bijstand wodt een daagkachtbeekening gehanteed: tot 110 pocent geen daagkacht; daaboven wodt 40 pocent in aanmeking genomen als daagkacht. De individuele bijzondee bijstand wodt in dit ondezoek alleen meegenomen bij het huishouden met een zogvaag. Bij de oveige huishoudtypen wodt de bijzondee bijstand niet meegenomen omdat deze stek afhankelijk is van de pesoonlijke situatie. 3.3 Huishoudens met een zogvaag In dit ondezoek woden tevens twee huishoudens met een zogvaag ondezocht. Hieonde wodt eest diepe ingegaan op de egelingen van de gemeente Woeden voo huishoudens met een zogvaag. Daana wodt het pofiel van deze huishoudtypen Minima-effectappotage Gemeente Woeden 171

25 nade omscheven en wodt bekeken wat hievan het effect is op de maandbegoting van deze huishoudens (een alleenstaande onde de AOW-geechtigde leeftijd en een alleenstaande vanaf de AOW-geechtigde leeftijd) Wet maatschappelijke ondesteuning (Wmo) De Wet maatschappelijke ondesteuning (Wmo) zogt evoo dat mensen met een handicap, chonisch zieken of oudeen een zo nomaal mogelijk dagelijks leven kunnen leiden. De gemeente bekijkt of hulp nodig is en waamee iemand het beste is geholpen. Iedee gemeente egelt dit op zijn eigen manie. Huishoudens met een zogvaag kunnen bij de gemeente Woeden teecht voo hulp in de huishouding, woonvoozieningen, olstoelen, andee vevoesmiddelen, en vevoe in en om de stad Collectieve zogvezekeing Zoals in paagaaf staat bescheven, kent de gemeente Woeden een uitgebeide zogvezekeing waa huishoudens met exta zogkosten veel pofijt van kunnen hebben. Voo de huishoudens met zog is e een speciaal aanvullend pakket met uime vegoeding, onde mee voo de eigen bijdage tot maximaal 375 euo pe jaa. Ook is het mogelijk het eigen isico af te kopen. Bovendien kunnen chonisch zieken en gehandicapten echt hebben op een exta pemievegoeding van de gemeente van 15 euo tot en met het inkomen van 130 pocent van de bijstandsnom Uitgangspunten huishoudens met zogvaag Voo het huishouden onde de AOW-geechtigde leeftijd met een zogvaag is gekozen voo het volgende pofiel:» Stofwisselingsziekte» Longpoblemen «Hoog medicijngebuik (deels eigen bijdage voo betalen)» Rolstoelgebonden» 2 uu huishoudelijke vezoging pe week» 12 uu pesoonlijke vezoging pe week» 4 uu vepleging pe week» Woningaanpassing (dempels weg, vehoogde WC)» Woning heeft alameingssysteem» Gebuik belbus I collectief vevoe Voo het huishouden vanaf de AOW-geechtigde leeftijd geldt het volgende zogpofiel:» Hestellende van heseninfact Minima-effectappotage Gemeente Woeden I 22

26 » Hatklachten» Natiumbepekt dieet. Bil» Gehooappaaat» Rollato «Een medicijn dat doo (aanvullend) zogvezekeing vegoed wodt» Lichte vom van incontinentie» Maakt gebuik van tafeltje-dek-je» 3 uu huishoudelijke vezoging pe week» 14 uu pesoonlijke vezoging pe week» 4 uu vepleging pe week» Pesonenalameing» Gebuik belbus/collectief vevoe «Woningaanpassing (dempels weg, vehoogde wc) Gezien het bovenstaande, zal de begoting van de beide alleenstaanden met een zogvaag op divese punten afwijken van de standaadbegotingen:» Voo de huishoudelijke vezoging is de eigen bijdage Wmo veschuldigd. De eigen bijdage is afhankelijk van het bijdageplichtige inkomen, leeftijd en huwelijkse staat. Het wettelijk toegestane maximum wodt in ekening gebacht. Bij een inkomen tot euo is dit 19,40 euo pe vie weken. Bij een inkomen hieboven wodt de eigen bijdage vehoogd met 15 pocent van inkomen boven het bijdage-plichtige inkomen. Binnen de AV compleet van de collectieve zogvezekeing wodt de eigen bijdage Wmo vegoed tot 375 euo pe jaa. Dit betekent dat bij de AOW-geechtigde, met die uu HH, e nog een deel eigen bijdage esteet op 130 en 131 pocent. Op 130 pocent is e nog echt op de vegoeding van 375 euo vanuit de zogvezekeing. De eigen bijdage die esteet is dan 14 euo pe maand. Op 131 pocent is e geen echt op vegoeding, de eigen bijdage is dan 568 euo op jaabasis, oftewel 47,33 euo pe maand. Voo de alleenstaande onde de AOW-geechtigde leeftijd ligt het netto inkomen vanwege lagee heffingskotingen iets lage. Hiedoo wodt de eigen bijdage ook op 130 pocent volledig vegoed vanuit de collectieve zogvezekeing. Op 131 pocent wodt de eigen bijdage niet vegoed; deze bedaagt in totaal 31 euo pe maand. Deze uiteindelijke kosten woden veekend met de uitgavenpost 'eigen bijdagen, zelfzogmedicijnen'. Minima-effectappotage Gemeente Woeden 12 3

27 * Ook de pesoonlijke vezoging valt onde de eigen bijdage Wmo, zoals hieboven bescheven. E komen dan geen exta kosten mee bij.» De vepleging zit in het basispakket van de zogvezekeing. Hievoo komen e dus geen exta kosten bij.» De oudee alleenstaande maakt vijf dagen pe week gebuik van een maaltijdvooziening. Deze maaltijdvooziening zogt voo meekosten van ongevee 5 euo ten opzichte van de situatie waain zelf de wame maaltijd zou zijn beeid. Voo het zoghuishouden geldt een vegoeding via de bijzondee bijstand in de kosten voo zove die het bedag van Nibud pijzengids te boven gaan. Bij een inkomen boven 110 pocent wodt daagkacht beekend. Op 130 pocent is de daagkacht 86 euo pe maand, op 131 pocent is dit 91 euo pe maand. Deze exta kosten woden veekend met de post 'voeding'.» De pesonenalameing wodt vegoedt binnen de collectieve zogvezekeing die gemeente aanbiedt als e spake is van specifieke zog. De kosten van deze alameing bedagen ongevee 15 euo pe maand. Dit bedag en de vegoeding (tot 130 pocent) zijn opgenomen onde de post 'eigen bijdagen, zelfzogmedicijnen'.» Voo de exta waskosten in veband met incontinentie gaan we uit van twee kee pe week exta wassen, wat neekomt op 8,25 euo pe maand. De kosten kunnen woden vegoed via de bijzondee bijstand als e spake is van medische omstandigheden. Dit geldt voo de AOW-geechtigde. De daagkacht is al vebuikt voo de exta kosten aan voeding. E komen dus geen exta kosten mee bij.» Het huishouden gebuik maakt van aanvullend vevoe. Mensen met een Wmo-indicatie kunnen gebuik maken van collectief vaagafhankelijk vevoe, waavan de eigen bijdage 0,65 euo pe zone is. We gaan uit van 18 zones pe maand. We gaan e van uit dat e geen gebuik wodt gemaakt van de fiets. De exta vevoeskosten zijn opgenomen onde de post 'vevoe'.» Voo de exta kosten van medicijnen voo de alleenstaande onde de AOWgeechtigde leeftijd ekenen we 200 euo op jaabasis. Dit bedag is doo het Nibud en lede(in) (voomalige CG-aad) vastgesteld in eede ondezoek. 4 De kosten woden veekend met de uitgavenpost 'eigen bijdagen, zelfzogmedicijnen'.» De kosten voo woningaanpassing (dempels weg, vehoogde WC) woden vegoed via de Wmo. Voo de woningaanpassing hoeft geen eigen bijdage betaald 4 Koopkachtbeekeningen voo huishoudens met exta zogkosten naa aanleiding van de Miljoenennota 2012, Minima-effectappotage Gemeente Woeden 124

28 te woden als de kosten onde de euo blijven. E komen dus geen exta kosten bij. Minima-effectappotage Gemeente Woeden 125

29 4. Resultaten Dit hoofdstuk bevat de esultaten van het ondezoek. Eest komen de veschillen tussen de huishoudtypen in de gemeente Woeden aan bod. Vevolgens woden de veschillende inkomensniveaus met elkaa vegeleken. Een en ande wodt schematisch weegegeven in tabel 1. Deze tabel geeft een ovezicht van de bestedingsuimte die de ondezochte huishoudtypen hebben, nadat zij de uitgaven uit het basispakket en het estpakket hebben gedaan. In de laatste twee kolommen wodt het saldo weegegeven van huishoudens die in aanmeking komen voo de individuele inkomenstoeslag. Een negatief saldo op de maandbegoting is in ood weegegeven. Indien een hoge inkomen leidt tot minde bestedingsuimte (de zogenoemde amoedeval) dan is dit bij het beteffende inkomensniveau aangegeven met een ood pijltje. 4.1 Huishoudsamenstelling Vóó invulling van het estpakket Uit de tweede kolom ('saldo na basispakket') blijkt dat bijna alle ondezochte huishoudens voldoende inkomsten hebben om de noodzakelijke uitgaven uit het basispakket te bekostigen. Uitzondeing is het paa met twee oudee kindeen met een inkomen op bijstandsniveau en op 120 en 130 pocent van de bijstandsnom Na invulling van het estpakket Wannee ook naa de bestedingen in het estpakket wodt gekeken, kijgen mee huishoudentypen met tekoten op hun maandbegoting te maken. De alleenstaande kan tot en met een inkomensniveau van 120 pocent van de nom het estpakket niet bekostigen. De alleenstaande met oudee kindeen, het paa zonde kindeen en het paa met oudee kindeen kunnen op geen van ondezochte inkomensiveaus het esptakket bekostingen. Minima-effectappotage Gemeente Woeden 126

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 De gemeente Womeland heeft een duidelijke visie op maatschappelijke ondesteuning: elke Womelande telt mee en doet mee, ongeacht leeftijd, bepekingen

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting AIM gevestigd te Eist Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman Accountants

Nadere informatie

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014 -CONCEPT Bijlage 3: Budgetbief Bueau Jeugdzog Nood-Babant Postbus 891 5600 AW Eindhoven t.a.v. mevouw H.F. van Beugel Begen op Zoom, 25 juni 2014 Geachte mevouw van Beugel, Confom de afspaken in de "Babantbede

Nadere informatie

Standaarden Verpleeghuiszorg

Standaarden Verpleeghuiszorg Standaaden Vepleeghuiszog Vesie septembe 2010 Mw. E. Cox, MA, NVLF Mw. ds. C. Koolhaas, NVLF Mw. A. van Hemet, MA, NVLF 1 Inhoud 1..Inleiding...3 1.1 Doel standaaden en checklisten...3 1.2 De logopedist

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting Feedom in Chist Ministies Nedeland gevestigd te Dachten Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centaal Bueau voo de Statitiek Economie, Bedijven en NR Oveheidfinanciën en Conumentenpijzen Potbu 24500 2490 HA Den Haag PRJSNDEXCJFER COMMERCËLE DENSTVERLENNG 1. nleiding Dit document bechijft de methoden

Nadere informatie

collectieformules zorgt ervoor

collectieformules zorgt ervoor collectiefomules zogt evoo 2015 De Collectie-fomules bpost biedt u meedee Collectie-fomules aan. Elk van deze fomules geeft u de zekeheid om die postzegels te ontvangen die het best passen in uw vezameling.

Nadere informatie

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose Een nieuw model voo de CBS huishoudenspognose Coen van Duin en Cael Hamsen Het model waamee het CBS zijn huishoudenspognose maakt, is aangepast. De nieuwe pognose wodt beekend met een macosimulatiemodel

Nadere informatie

Eenparige cirkelbeweging

Eenparige cirkelbeweging Inhoud Eenpaige cikelbeweging...2 Middelpuntzoekende kacht...4 Opgave: Looping...5 Opgave: McLaen MP4-22...6 Opgave: Baanwielennen (tack acing)...8 Gavitatie...8 Zwaate-enegie...9 Opgave: Satellietbanen...10

Nadere informatie

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 Indienen uitelijk dinsdag 14 juni 2016 bij giffie@eindhoven.nl n Patij Blz Beleidsveld Secto Wethoude Vaag Antwood 50 PvdA 10 Sociale Ondesteuni

Nadere informatie

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming BEHANDELMEMO Van: Aan: agendacommissie aadsleden en steunfactieleden Nieuw taievenbeleid Spotvoozieningen Status: Deelnemes: Debat te voobeeiding op de besluitvoming Raadsleden Potefeuillehoude: W.J. Stegeman

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Methodebeschijving Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen 1. Inleiding Dit is een methodebeschijving van de statistiek Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen (O-PINW). De beschijving heeft alleen

Nadere informatie

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen.

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen. . INLEIDING Dit document omvat het Capaciteitsplan 2 van ENECO NetBehee zoals veeist in de Elekticiteitswet 1998 en het hieop aansluitend besluit "Regeling capaciteitsplannen Elekticiteitswet 1998" van

Nadere informatie

- gezonde dieren, gezonde mensen

- gezonde dieren, gezonde mensen pagina 1 van 8 Jaaveslag 2000 Wood van de voozitte Afgelopen jaa is voedselveiligheid een belangijk item in Euopa geweest, denk alleen maa aan de BSE-cisis. Het is dan ook niet moeilijk voo te stellen

Nadere informatie

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf)

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Tilbug Univesity Reclame-uitgaven in edeland de Blok, J Document vesion: Publishe final vesion (usually the publishe pdf) Publication date: 1970 Link to publication Citation fo published vesion (APA):

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016 Schooljaaplan (SJP) 05-06 aam school RKBS Willibod Ades Espeantolaan Postcode en plaats 950 CZ Stadskanaal Telefoon 0599-657 Binnumme E-mail Website Diecteu Bevoegd Gezag 03RX kbs-willibod@fidadanl wwwkbs-willibodnl

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Oude Zijlvest 37 in Haalem Website: www.makelaaskantooideler.nl Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand Amstedam Nieuw-West Osdopplein 54 3-kame appatement op de eeste vedieping Netto huupijs 819 Pe maand Wonen in het goenste stadsdeel van Amstedam Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc)

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) Cahie 2007-5 Psychometische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) Intebeoodelaasbetouwbaaheid, intene consistentie en conguente validiteit L. M. van de Knaap L. E. W. Leenats L. T. J.

Nadere informatie

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente.

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente. Visualisatie van het Objectgeoiënteede Paadigma. Aend Rensink Faculteit de Infomatica, Univesiteit Twente e-mail: ensink@cs.utwente.nl Samenvatting Pogammeeondewijs maakt een wezenlijk deel uit van elke

Nadere informatie

'2o. Cofl ,... ~... EK/2010.002345.01

'2o. Cofl ,... ~... EK/2010.002345.01 ,..... ~... )ç_ -1- Cofl '2o EK/2010.002345.01 DOORLOPENDE tekst van de statuten van de veeniging: Cuvo Coöpeatieve Uitvaatveeniging "De Volhading" U.A., gevestigd te 's-gavenhage, zoals deze luiden na

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma IHP

Uitvoeringsprogramma IHP Uitvoeingspogamma IHP -2020 Het IHP leidt tot veschillende acties voo zowel de benoemde maategelen als de vookeusscenaio s. Deze acties zijn vespeid ove IJsselstein, hebben een veschillend tijdspad en

Nadere informatie

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag Het Infomatiepotaal voo Financiële Veiligheid De 4 bedeigingen voo je spaageld vandaag Veval van de systeembanken Veval van de systeembanken De Vie gote Bedeigingen 1. Veval van de systeembanken 2. 3.

Nadere informatie

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met Zog dieen aansluit Aansluitende zog Het is voojaa en nieuwe samenwekingen bloeien op. Het samenweken met Jaagang 5 1 Lente 2014 De MediantKant is een uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszog en geeft

Nadere informatie

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop www.uban-synegy.og JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betee Buut Biotoop Betee Buut Biotoop De Betee Buut Biotoop (BBB) is een multidisciplinai poject van de stichting JANUS (Joint Achitectual

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde uime TRAPGEVELwoning met zonnige vezogde tuin, voozien van

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rappot I.00..00.R00 SAB/ao basisschool Nieuwstaat Deumel Aoestisch ondezoe Status: CONCEPT Adviseus voo bouw, industie, veee, milieu en softwae info@dgm.nl www.dgm.nl Van Pallandtstaat -, Postbus NL-00

Nadere informatie

P&O ISD. ssc. Hieronder vindt u kort de conclusies en resterende vragen weergegeven. In de bijlage vindt u een toelichting hierop.

P&O ISD. ssc. Hieronder vindt u kort de conclusies en resterende vragen weergegeven. In de bijlage vindt u een toelichting hierop. Á W/P. min HUI 0 0 0 2 8 9 1 Ē Bueau Gezondheid, Milieu 8t Veiligheid RAAD GRIF B&W Gemeente Oischol ISD P&O BURG SECR INGEKOMEN 1 7 NOV 2014 ssc Gemeente Oischot t.a.v dh. Giesen Postbus 11 AFD. DV AFD.

Nadere informatie

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96 Dit is geen toeval 6 Ove waaom je dit boek leest en hoe je emee aan de slag kunt gaan. Lees dit eest. Inleiding 10 1 Waaom goeien we? 18 Ove de uitdaging van het goeien en ove wat passie is 2 Willen en

Nadere informatie

Een laag inkomen? Vraag om een bijdrage!

Een laag inkomen? Vraag om een bijdrage! atie m Inf s van e d u v ande a g l sch en tt 18 kinde aa. j Heeft u kindeen in het vtgezet ndewijs? Of in het beepsndewijs tt 18 jaa? Dan mekt u dat in uw ptemnnee. De ksten zijn hge dan in het basisndewijs.

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping Amstedam Nieuw-West D. H. Colijnstaat 610 3-kameappatement op de tiende en elfde vedieping Netto huupijs 820 Pe maand Luxe badkame en keuken Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA88 Flash Euobaomete 69 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Dives fo Gowth) County Questionnaie Belgium (Flemish) A Flashnumme FL9A B land FL9B C Numme van het inteview FL9C NACE

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling Leideschapsontwikkeling (11): Van een gefagmenteede naa een samenhangende aanpak Leideschapsontwikkeling 2.0 E is veel gescheven ove de ontwikkeling van leideschap in oganisaties. In dit atikel beschijven

Nadere informatie

MEDISCH TOEZICHT EN MEDISCHE GESCHIKTHEIDSCRITERIA VOOR BRANDWEERMANNEN

MEDISCH TOEZICHT EN MEDISCHE GESCHIKTHEIDSCRITERIA VOOR BRANDWEERMANNEN MEDISCH TOEZICHT EN MEDISCHE GESCHIKTHEIDSCRITERI VOOR BRNDWEERMNNEN Consensus Extene Diensten voo Peventie en Bescheming op het Wek Einddocument van de CoPev wekgoep Medische Citeia Bandweemannen Febuai

Nadere informatie

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer 05.2011 landschapskant Nood-Hageland Dag van de biodivesiteit Wechte zondag 22 mei 2011 in dit numme Dag van de biodivesiteit p2 Samenweking met bedijven p4 Landschapsanimatie: Wat is dat? p6 Regionaal

Nadere informatie

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte SCHRIFTELIJKE VRAAG n. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktobe 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Ondewijspesoneel - Afwezigheden wegens ziekte

Nadere informatie

Gevoeligheidsanalyse transportparameters

Gevoeligheidsanalyse transportparameters Gevoeligheidsanalyse tanspotpaametes voo de ondegond Woute Kaeman Ed Veling Het model PROFCD (PROFile Convection-Diusion) is doo Veling (1993) gescheven om snel een inschatting te kunnen maken van het

Nadere informatie

9. Matrices en vectoren

9. Matrices en vectoren Computealgeba met Maxima 9. Matices en vectoen 9.1. Vectoen In Maxima is een vecto een datatype bestaande uit een geodende lijst (ij) van gelijksootige elementen welke via een index kunnen woden geselecteed.

Nadere informatie

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen Aan: College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente Gemeenteaad gemeente Hadenbeg Commissie Ruimte Gemeenteaad Hadenbeg Gemeenteaad gemeente Ommen Commissie Ruimte

Nadere informatie

Handleiding leginstructies

Handleiding leginstructies www.alityfloos.nl Handleiding leginstcties Gaat binnenkot een hoten vloe leggen? Met de leginstcties van Qalityfloos E.W.F. heeft de jiste kennis binnen handbeeik. Is deze kls toch niet aan besteedt, of

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006 Uitvoeingspogamma 20062010 Vastgesteld doo benw op 30 mei 2006 1 Ovezicht Uitvoeingspogamma 2006 t/m 2010 Poga Pote Afdemma houde 1.1 MB DIV Bestuusstijl Wij zullen ons inspannen om op heldee wijze veantwooding

Nadere informatie

MUZIEK INHOUDSTAFEL. beknopte studiegids. Geduld wordt altijd beloond Pepijn Heirman. voor alle info: info@samwdlier.net

MUZIEK INHOUDSTAFEL. beknopte studiegids. Geduld wordt altijd beloond Pepijn Heirman. voor alle info: info@samwdlier.net voo alle info: info@samwdlie.net beknopte studiegids MUZIEK Stedelijke Academie voo Muziek, Wood en Dans Gasthuisvest 50, 2500 Lie - Tel. (03)480 45 79 e-mail: samwd@lie.be - www.samw filialen in Belaa,

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese

Factsheet Indicatoren Heupprothese Deze indicatoenset is opgenomen in het egiste van Zoginstituut Nedeland waamee het aanleveen van deze kwaliteitsgegevens in 2018 ove veslagjaa 2017 wettelijk veplicht is. Colofon Intenet: OmniQ (potaal

Nadere informatie

Wat doet dit programma?

Wat doet dit programma? KORTE HANDLEIDING DIGITALE BRANCHE-RIE SLAGERSBEDRIJF Inleiding RI&E staat voo Risicolnventaisatie en -Evaluatie. Een RI&E is: een LIJST met alle isico s in uw bedijf en een PLAN voo het oplossen evan.

Nadere informatie

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert.

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert. Cikelbewegingen Gaden adialen Zie bladzijde 135 t/m 137 Baiboek wikunde van de Caat en Boch ISBN 90-430-1156-8 Een aanade voo Sinteklaa! http://taff.cience.uva.nl/~caat/functiene.pdf Eenpaige cikelbeweging

Nadere informatie

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99 afen en matices bladzijde a M M M M 4 emengde opgaven b M M M S M M M 4 4 P P P 5 4 4 c e R geeft P P P S 7 8 7 4 c geeft aan dat e voo één eenheid P eenheden nodig zijn c geeft aan dat voo één eenheid

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN L0000512 Gaantievoowaaden/Gebuikeshandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN I. INHOUD I. INHOUD p 1 II. ALGEMEEN p 2-6 III. INSTALLATIE p 7-8 IV. GEBRUIK EN ONDERHOUD p 9-12 V. CE-ATTEST p 13 VI. BIJLAGEN p 14

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36 Rappot V.2011.0262.00.R001 Centumgebied Limmel/Nazaeth, Maasticht Akoestisch- en luchttechnisch ondezoek Status: DEFINITIEF Adviseus voo bouw, industie, vekee, milieu en softwae info@dgm.nl www.dgm.nl

Nadere informatie

Afleiding Kepler s eerste wet, op basis van Newton s wetten

Afleiding Kepler s eerste wet, op basis van Newton s wetten Keple s eeste wet Afleiding Keple s eeste wet, op basis van Newton s wetten 1 Inleiding Johannes Keple leefde van 1571 tot 1630 en was een Duitse wiskundige. Afwijkend van wat tot die tijd gedacht wed,

Nadere informatie

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV Gemeente Beuningen t.a.v. College van B&W Van Heemstaweg 46 Beuningen cc. mev. C. van Hemmen en dh. C. McQueen, Kloostestaat 1 beteft datum vezoek voooveleg woonhuis naast Kloostestaat 1, Beuningen 11

Nadere informatie

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013 B en W - advies Potefeuillehoude Afdeling Advies van Datum advies Bestandsnaam Advies O.R. In oveleg met afdeling(en) Actief infomeen aad Actief infomeen wijkcontactambtenaa Advies: Aangehouden d.d. Beslissing

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Utrecht 2010. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Utrecht 2010. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Utrecht 2010 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Utrecht 2010 De invloed van

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Gouda 2015

Minima-effectrapportage gemeente Gouda 2015 Minima-effectrapportage gemeente Gouda 2015 De invloed van landelijke en gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens. Minima-effectrapportage gemeente Gouda 2015

Nadere informatie

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2 Beedeneed aanbod goep 1 en 2 Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding en veantwooding blz. 3 Themaplanning blz. 5 Taal / lezen / schijven blz. 9 Rekenen / wiskunde blz. 11 Weekplanning blz. 13 Zelfstandig weken

Nadere informatie

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten Kestaanbieding voo Mamut klanten Optimalisee uw winstgevendheid in deze spannende tijden! Kennis een veilige investeing tot 46% Bestel nu en bespaa tot 46% op cusussen voo 2009 Lees mee op pagina 4 Gebuik

Nadere informatie

MAGNEETKOPPEN/SPOELEN & ACCESSOIRES fundamentele principes voor identificatie / codering van de spoelen

MAGNEETKOPPEN/SPOELEN & ACCESSOIRES fundamentele principes voor identificatie / codering van de spoelen MGNEETKOPPEN/SPOEEN & ESSOES fundamentele pincipes voo identificatie / codeing van de spoelen BEEKENNGEN Voo diect wekende magneetafsluites kan de elektomagnetische aantekkingskacht beekend woden met de

Nadere informatie

Onderzoek naar het effect van actief randenbeheer op akker- en weidevogels in West-Brabant

Onderzoek naar het effect van actief randenbeheer op akker- en weidevogels in West-Brabant Ondezoek naa het effect van actief andenbehee op akke- en weidevogels in West-Babant Opdachtgeve: povincie Nood-Babant Novembe 2007 Antonie van Diemenstaat 20 5018 CW Tilbug 013-5802237 Eac@home.nl Pagina

Nadere informatie

De Creatieve Computer

De Creatieve Computer De Ceatieve Compute J.I. van Hemet jvhemet@cs.leidenuniv.nl 1 Intoductie Als we de evolutie van computes vluchtig bekijken dan zien we dat de taken die doo computes woden uitgevoed steeds ingewikkelde

Nadere informatie

INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE

INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE decembe 2014 Ovezicht expets, 26 januai 2015 INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE Naam bedijf Installatiebedijf Bouman Geneatostaat 9, 3903 HL Veenendaal 0318-51 00 01 info@boumaninstallatie.nl www.boumaninstallatie.nl

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Enschede 2015. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Enschede 2015. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Enschede 2015 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Enschede 2015 Effecten

Nadere informatie

83 december 2012 Nr. verslag het Groot Jan Wolter Bloem volgt Gerard Korse op Eerste bewoners

83 december 2012 Nr. verslag het Groot Jan Wolter Bloem volgt Gerard Korse op Eerste bewoners 2012 e b m e dec g a l s e v t o o G het N. 83 13 m e Bloe t l o W n Ja op d Kose a e G volgt 6 s bewone e t s e E ces oot suc g g a d ie commiss 8 ijk uit And g a B eis Magda ssings a e v ique et EO Mozamb

Nadere informatie

TOURING STELT EEN REISVERZEKERING VOOR DIE SPECIAAL ONTWIKKELD WERD VOOR TOUR OPERATORS Een klein overzicht van alle voordelen:

TOURING STELT EEN REISVERZEKERING VOOR DIE SPECIAAL ONTWIKKELD WERD VOOR TOUR OPERATORS Een klein overzicht van alle voordelen: TOURING STELT EEN REISVERZEKERING VOOR DIE SPECIAAL ONTWIKKELD WERD VOOR TOUR OPERATORS Een klein ovezicht van alle voodelen: Fomule Euopa en Fomule Weeld Onbepekte medische kosten in het buitenland en

Nadere informatie

Milieu-effectrapport voorde Reststoffenbewerkingsinstallatie te Delfzijl. Opgesteld door: Tebodin Consultants & Engineers te Hengelo (Ov)

Milieu-effectrapport voorde Reststoffenbewerkingsinstallatie te Delfzijl. Opgesteld door: Tebodin Consultants & Engineers te Hengelo (Ov) Milieu-effectappot voode Reststoffenbewekingsinstallatie te Delfzijl Opgesteld doo: Tebodin Consultants & Enginees te Hengelo (Ov) in opdacht van de Nedelandse Aadolie Maatschappij B.v. Nedelandse Aadolie

Nadere informatie

Nieuwsbrief stadsdeelgroepen. 19 september 2011 Nummer 20. In dit nummer: Van de redactie. pagina

Nieuwsbrief stadsdeelgroepen. 19 september 2011 Nummer 20. In dit nummer: Van de redactie. pagina 19 septembe 2011 Numme 20 Nieuwsbief stadsdeelgoepen In dit numme: Les in een Onbepekt Bijlmepak Zeilen op de Sloteplas Winkeltoegankelijkheid Spaandammestaat wodt vebeted Taallessen voo mensen met een

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Leidschendam- Voorburg 2013

Minima-effectrapportage gemeente Leidschendam- Voorburg 2013 Minima-effectrapportage gemeente Leidschendam- Voorburg 2013 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Leidschendam-

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvaag van een vegunning voo het exploiteen van een taxidienst College van bugemeeste en schepenen Makt 1, 8820 TORHOUT Tel. 050 22 11 22 Fax 050 22 05 80 info@tohout.be Waavoo dient dit fomulie? Dit

Nadere informatie

EEffecten minimabeleid. Nibud Corinne van Gaalen

EEffecten minimabeleid. Nibud Corinne van Gaalen EEffecten minimabeleid Nibud Corinne van Gaalen Wat is het Nibud? Voorlichting Consumenten Professionals Onderzoek Opleiding Consumenten Professionals Nibud en onderzoek Minimum voorbeeldbegrotingen Onderzoek

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Venlo. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Venlo. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Venlo De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Venlo 2009 De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

Deloitte. :t rft. t 7 il. :il. ! il il il il il fl il il il il il il il il. il il il il. :fl. Ër Fr

Deloitte. :t rft. t 7 il. :il. ! il il il il il fl il il il il il il il il. il il il il. :fl. Ër Fr ! t 7 : :t ft : it F Ë F Fn hn, OENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGSCH RECHT Kapitaalvehoging doo inbeng in natua pe 5 septembe 2008 Veslag van de commissais Delo tte Bedifsevisoen / Rev seus d'entep ses BV

Nadere informatie

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw Hadmetalen stiftfezen voo uw gebuik speciaal in gieteijen, weven en in de staalbouw Hoogendementsvetandingen, -S Innovatieve hoogendementsvetandingen met exteme schokbestendigheid Zee obuuste, kachtige

Nadere informatie

Het woonplan in Oostende voor 2001-2006 (2)

Het woonplan in Oostende voor 2001-2006 (2) Het woonplan in Oostende voo 2001-2006 (2) In deze categoie woden enkel de nog (ecent of toekomstige) beschikbae pecelen bouwgond in Oostende opgenomen. Naast deze opsomming blijft e uiteaad nog een hoeveelheid

Nadere informatie

HOEKCONTACT KOGELLAGERS

HOEKCONTACT KOGELLAGERS HOEKCONTACT KOGELLAGERS Hoekcontact kogellages Eén-ijige hoekcontact kogellages Hoekcontact kogellages zijn geschikt voo toepassingen waa een hoge nauwkeuigheid en een hoog toeental is veeist. Dit type

Nadere informatie

huren in afrikaanderwijk. The nieuwste wijk in Town. nieuwzuid.nl 97 appartementen, maisonnettes en woon-werkwoningen

huren in afrikaanderwijk. The nieuwste wijk in Town. nieuwzuid.nl 97 appartementen, maisonnettes en woon-werkwoningen huen in nieuwzuid.nl zuidespoo 97 appatementen, maisonnettes en woon-wekwoningen afikaandewijk. The nieuwste wijk in Town. huen in zuidespoo Zuidespoo, 97 appatementen, maisonnettes en woon-wekwoningen

Nadere informatie

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder Uitwekingen bij de opgaven van De Ste van de dag gaat op en onde Statopgave Google Maps geeft bijvoobeeld 52.382306, 6.644897. Mocht je niet bekend zijn met de begippen Noodebeedte en Oostelengte, zoek

Nadere informatie

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4 Te info Deze toets geeft je een idee van je kennis ove de begippen uit de tabel hieonde. Dit zijn de voonaamste begippen die in de leeplannen van het middelbaa ondewijs aan bod komen. Je mag de vagen oplossen

Nadere informatie

Individueel Transitieplan voor Ouders

Individueel Transitieplan voor Ouders Individueel Tansitieplan voo Oudes Datum: vade / moede van Patiëntgegevens A. De diabetes 1. Mijn kind kan uitleggen wat, hie aan weken diabetes is. 2. Mijn kind begijpt wat de behandelaas (ats, diëtist

Nadere informatie

Inclusie en Exclusie groep 1

Inclusie en Exclusie groep 1 Inclusie en Exclusie goep 1 Tainingsweek 8 13 juni 2009 Venndiagammen Als voo elementen in een vezameling twee veschillende eigenschappen een ol spelen, dan kun je voo deze vezameling een Venndiagam tekenen.

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Ede 2016

Minima-effectrapportage gemeente Ede 2016 Minima-effectrapportage gemeente Ede 2016 De invloed van landelijke en gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Ede 2016 De invloed

Nadere informatie

Geachte College en Raadsleden,

Geachte College en Raadsleden, Van: Vezonden: Aan: CC: Ondewep: Bijlagen: Adie Zuuendonk - Poelgeest maandag 5 septembe 201114:23 DIV_helpdesk Joien Kape FW: Plannen Oudeen vevoesdienst Vevoesdienst Spaamestadzog.docx Div gaag deze

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Utrecht De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Utrecht De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Utrecht 2013 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Utrecht 2013 De invloed

Nadere informatie

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN ( Vastgesteld doo de aad van de gemeente Teneuzen bij beslult van, voozitte I giffie D D Mldde1bug KJevesk~seweg 49 PostbUtl29 4330 M IlIefoon:.31 118853737 lax: +31

Nadere informatie

Nr. juni 20. 100-jar

Nr. juni 20. 100-jar g a l s e v t o o G het N. 85 13 juni 20 5 n eavonde i t a m o Inf den oowaa v u u h alg. 7 ties voo a t i c i l e F ige 100-ja 9 es de boul u e j e ek el Wisselb ogkasp o H a a in toenoo COLUMN Kwaliteit

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Sociale Dienst Veluwerand 2015

Minima-effectrapportage Sociale Dienst Veluwerand 2015 Minima-effectrapportage Sociale Dienst Veluwerand 2015 De invloed van landelijke en gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens. Minima-effectrapportage Sociale Dienst

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur Eamen VW 07 tijdvak maandag 5 mei.0-6.0 uu wiskunde B (pilot) Dit eamen bestaat uit 5 vagen. Voo dit eamen zijn maimaal 7 punten te behalen. Voo elk vaagnumme staat hoeveel punten met een goed antwood

Nadere informatie

Minimum-voorbeeld begrotingen en kostendelersnorm. Nibud, 2013

Minimum-voorbeeld begrotingen en kostendelersnorm. Nibud, 2013 Minimum-voorbeeld begrotingen en kostendelersnorm Nibud, 2013 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 INKOMSTEN... 4 3 MINIMALE UITGAVEN... 8 3.1 Minimum-voorbeeldbegrotingen... 8 3.2 Persoonlijk onvermijdbare uitgaven...

Nadere informatie

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen Ondezoek naa de ecologische achteuitgang en het hestel van Zuid- Limbugse hellingschaallandcomplexen Diectie Kennis en Innovatie, augustus 009 009 Diectie Kennis en Innovatie, Ministeie van Landbouw, Natuu

Nadere informatie

Minima Effect Rapportage Gemeente Apeldoorn Robin Stoof & Sanne Lamers Nibud

Minima Effect Rapportage Gemeente Apeldoorn Robin Stoof & Sanne Lamers Nibud Minima Effect Rapportage Gemeente Apeldoorn 2016 Robin Stoof & Sanne Lamers Nibud Wat doet het Nibud? Onderzoek Voorlichting Consumenten Professionals Opleidingen Consumenten Professionals Minima-effectrapportage

Nadere informatie

Optimale strategieën voor gunstige binomiale spellen (Engelse titel: Optimal control of favourable binomial games)

Optimale strategieën voor gunstige binomiale spellen (Engelse titel: Optimal control of favourable binomial games) Technische Univesiei Delf Faculei Elekoechniek, Wiskunde en Infomaica Delf Insiue of Applied Mahemaics Opimale saegieën voo gunsige binomiale spellen (Engelse iel: Opimal conol of favouable binomial games)

Nadere informatie

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen Ondezoek naa de ecologische achteuitgang en het hestel van Zuid- Limbugse hellingschaallandcomplexen Diectie Kennis en Innovatie, augustus 009 009 Diectie Kennis en Innovatie, Ministeie van Landbouw, Natuu

Nadere informatie

FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014. For Your Information - Open dagen krant Graafschap College

FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014. For Your Information - Open dagen krant Graafschap College FYI FYI FYI FYI Fo You Infomation - Open dagen kant Gaafschap College 13 Studenten installeen zonnepanelen in Zambia College Company: stat je eigen bedijf 17 15 7 KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014 Doetinchem

Nadere informatie

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur - - Vasselling mehode eneemijnsucuu Vasselling van de mehodiek voo de eneemijnsucuu Hiebij maak DNB bekend da DNB de nominale eneemijnsucuu voo he FTK wil consueen op basis van de swapcuve. Deze eneemijnsucuu

Nadere informatie

t p E Van de redactie Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras De lente is begonnen!

t p E Van de redactie Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras De lente is begonnen! 1 mei Uiteste inschijfdatum Studieeis Sacandinavië 2 mei Ovekoepelend Studenten Oveleg BMT 4 mei Dodenhedenking 5 mei Bevijdingsdag, TU/e gesloten Agenda 11 mei Dondedagboel 18 mei Dondedagboel 25 mei

Nadere informatie

Kun je me de kortste weg vertellen?

Kun je me de kortste weg vertellen? Kun je me de kotste weg vetellen? Inhoudsopgave 1 Gafen 2 1.1 Wat is een gaaf?........................... 2 1.2 Opgaven................................ 4 2 Kotste bomen 6 2.1 Het 'Geedy' lgoitme.......................

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente X. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente X. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente X De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente X De invloed van gemeentelijke maatregelen

Nadere informatie

Examens. Beroep. Rekenen. Leven lang lere. Passend Onderwijs. Entree. Kwaliteit. competenties. Het perron. www.sbo.nl/vmbo-mbo. Co-creatie.

Examens. Beroep. Rekenen. Leven lang lere. Passend Onderwijs. Entree. Kwaliteit. competenties. Het perron. www.sbo.nl/vmbo-mbo. Co-creatie. Hybide Passend Ondewijs Nationaal skills Nedelands / Conges Examens Voegtijdig Schoolvelaten 21st centuy Loopbaanoiëntatie Beoep Co-ceatie Leven lang leen Opleiding Het peon Intenationaal Innovatie Leaning

Nadere informatie

GROENLICHT. De mars tegen Monsanto en TTIP. Orgaan van GroenLinks Zwolle. Zomer 2015

GROENLICHT. De mars tegen Monsanto en TTIP. Orgaan van GroenLinks Zwolle. Zomer 2015 Ogaan van GoenLinks Zwolle GROENLICHT Zome 2015 De s tegen Monsanto en TTIP Linke Soep: Ove de gevaen van Gentech en wát!? Senato Ruad Ganzevoot bezoek bij GoenLinks Zwolle Gezocht: Nieuwe hoofdedacteu

Nadere informatie

ZESENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 4 - januari-februari 2013

ZESENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 4 - januari-februari 2013 Veschijnt tweemaandelijks fgiftekantoo : 2840 Rumst 1 P 802144 ve. uitg.. uelens, Hollebeekstaat 31, 2840 Rumst 30977 2840 RUMST P.. elgië-elgique n i e u w s b u l l e t i n ZESENVEERTIGSTE JRGNG Numme

Nadere informatie

v v I I I 10 P I 316, 10

v v I I I 10 P I 316, 10 GELUDSSNELHED Het bijkt dat de gemiddede kinetische enegie van de moecuen evenedig is met de absoute tempeatuu. De sneheid van de moecuen van een gas is evenedig met de vootpantingssneheid van geuid. eeken

Nadere informatie

Colofon Teksten; Eindredactie; Vormgeving & Productie;

Colofon Teksten; Eindredactie; Vormgeving & Productie; Spectum MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2014 1 Colofon Teksten; Dick Zijdelaan, Nel Baas, Ineke Zwaneveld, Cain de Buin Eindedactie; Sanne van de Steek Vomgeving & Poductie; Silvia Bakke 2015 Othocente 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie