1 e Nota van Inlichtingen. Behorende bij offerteaanvraag. Bedrijfsafval

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 e Nota van Inlichtingen. Behorende bij offerteaanvraag. Bedrijfsafval"

Transcriptie

1 1 e Nota van Inlichtingen Behoende bij offeteaanvaag Bedijfsafval

2 Augustus 2015 Nota van inlichtingen Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum gemeente Eindhoven

3 Nota van Inlichtingen Toelichting Voo u ligt de nota van inlichtingen behoende bij de Bedijfsafval van de gemeente Eindhoven. In deze nota van inlichtingen zijn alle vagen vewekt die gegadigden tot uitelijk 17 augustus hebben ingediend. Alle vagen zijn geanonimiseed weegegeven in volgode van paagaafnumme en voozien van antwood. Algemene opmeking: Naa aanleiding van de nota van inlichtingen is een aangepast pijsinvulfomulie gemaakt. Inschijve dient het aangepaste pijsinvulfomulie te gebuiken bij het indienen van de inschijving. Indien de inschijve het oude pijsinvulfomulie gebuikt wodt de inschijving uitgesloten van vedee deelname en niet beoodeeld. gemeente Eindhoven 3

4 Vagen en antwooden N. Document Blz. Pa. Vaag/opmeking/voostel tot wijziging Antwood Woden e daadwekelijk gasflessen afgevoed en zo ja waa kunnen deze kosten woden opgenomen? Uit welk mateiaal bestaan de automatenbekes? E wodt gespoken ove 26 (semi) ondegondse containes; in het pijsinvulfomulie staat e 24. Wat is het juiste aantal? E wodt gesteld dat e incidenteel op pojectbasis behoefte bestaat aan exta inzamelmiddelen. Vaag; wodt dit dan sepaaat aangevaagd of dient dit ondedeel te zijn van de aanbesteding/offete? is het de zittende patij voo peceel 2 toegestaan om de Semi-ondegondse containes in de gond te laten zitten en niet te vevangen doo geheel nieuwe semi-ondegondse containes of is dit een veplichting die geldt voo iedee patij om ze te vevangen? Dit zijn glasflessen in plaats van gasflessen. Het mateiaal is polystyeen. De inhoudsmaat van de beke is 150 cl. Het aantal zoals opgenomen in het pijsinvulfomulie is coect. Dat is 24. Dit wodt sepaaat aangevaagd. De pijzen zoals opgenomen in het pijsinvulfomulie zijn van toepassing. Deze veplichting geldt voo alle patijen.

5 Augustus 2015 Nota van inlichtingen De aanbestedingsoveeenkomst heeft een duu van 8 jaa (+ eenzijdige opties), e wodt gevaagd naa een gaantie/ondehoudstemijn van 12 jaa. Vaag; hoe dient dit geïntepeteed te woden? De gemeente gaat e in pincipe vanuit dat de volledige contactduu wodt uitgenut (dus totaal 12 jaa). Echte bij gewijzigde inzichten/omstandigheden op financieel of duuzaamheidsvlak of het niet voldoende goed pesteen van de gecontacteede leveancie kan de gemeente besluiten de oveeenkomst niet te velengen. Indien daavan gebuik wodt gemaakt dient de leveancie de esteende jaen zog te dagen voo het ondehoud en gaantie te geven dat ondedelen e.d. levebaa blijven voo de est van de peiode. Hieove zullen op dat moment met de gecontacteede leveancie nadee afspaken ove woden gemaakt. gemeente Eindhoven 5

6 Augustus 2015 Nota van inlichtingen Hoe moet levensduu van minimaal twintig jaa woden aangetoond? (gevaagde ondehoudstemijn is 12 jaa, hoe vede voo esteende 8 jaa) Bijvoobeeld doo middel van een fabieksgaantie/veklaing dat ondedelen twintig jaa nalevebaa zijn. Pe abuis staat aangegeven dat de leveancie een gaantietemijn geeft van twaalf jaa. Gemeente Eindhoven bedoelt hie dat leveancie twaalf jaa veantwoodelijk is voo het ondehoud van de (semi) ondegondse containes en het vooadig zijn van alle benodigde ondedelen (gelijkwaadige uitvoeing en kwaliteit) en daanaast nog acht jaa exta dient te gaandeen dat de ondedelen vooadig zijn (gelijkwaadige uitvoeing en kwaliteit). Als minimumeis geldt dus dat de leveancie gaandeet dat ondedelen twintig jaa levebaa zijn. Dat betekent ook dat de wens zoals gefomuleed onde GW5 gaantie niet helemaal klopt. De tekst in GW5 (4e alinea) wodt als volgt aangepast: Voo iedee twee jaa exta gaantie bovenop de minimumeis van twintig jaa (tijdens deze peiode gaandeet de inschijve het vooadig zijn van alle benodigde ondedelen (gelijkwaadige uitvoeing en kwaliteit). Dat betekent dat bovenop de minimumeis van 20 jaa de inschijve voo iedee twee jaa exta 1 punt ontvangt. Met een maximum van 7 punten Kunt u aangeven wat ongevee de huidige omzet is voo peceel 1 en voo peceel 2? Na de contactpeiode zal de gemeente naa alle waaschijnlijkheid de lediging van de (semi) ondegondse containes opnieuw aanbesteden. De mogelijkheid bestaat dat het ondehoud in deze oveeenkomst wodt meegenomen. De inschijve wodt echte wel gevaagd om exta gaantie te offeen in GW5 (gaanties e.d.). De gemeente doet geen uitspaak ove de hoogte van de omzet. Het heeft voo u ook geen nut om deze gegevens te ontvangen omdat e wijzigingen doo de gemeente zijn aangebacht in aantallen containes e.d. U kunt echte op basis van de aangelevede infomatie uit het pijsinvulfomulie een goed beeld vomen van de omvang van de opdacht. 6 gemeente Eindhoven

7 Augustus 2015 Nota van inlichtingen ,4 bestaat de mogelijkheid om investeingen in middelen met ondebouwing te veekenen indien de looptijd kote dan 70% wodt van de oosponkelijke looptijd indien daa spake van zou zijn? (bijvoobeeld indien de esevebank oveeenkomst wodt toegepast) Hoe dient een vegoeding pe kg ingevuld te woden op pijs invulfomulie? 22 Dienen alle bestuudes (bevoegde pesonen) van de inschijve de offete te ondetekenen? Of is één bevoegd pesoon voldoende? 23 4,2,4 Kencompetentie 2 en 3, Bedoelt u dat de opdachtneme zelf de vewekingsevaing moet hebben of de evaing van het laten veweken van de genoemde eststomen? (Het daadwekelijk veweken van al de genoemde afval stomen gebeut meestal doo gespeciliseede vewekes). De esevebankoveeenkomst wodt aangegaan voo 1 jaa. Na deze peiode kan alleen velengd woden als beide patijen daamee instemmen. U kunt dan dus afzien van velening van de esevebankoveeenkomst. In de geel geaceede velden van het pijsinvulfomulie dient u de pijs pe kilo in te vullen en het huubedag/huukoopbedag (boven de kolom staat aangegeven wat u dient in te vullen in die desbeteffende kolom). Daanaast is e een invulinstuctie opgenomen onde het tabblad 'invulinstuctie'. De offete dient ondetekend te woden doo de pesoon/pesonen die daatoe bevoegd zijn. Deze bevoegdheid moet blijken uit het handelsegiste. Indien hieuit blijkt dat echtsgeldige ondetekening alleen kan geschieden doo twee pesonen dan dient de offete doo deze twee pesonen ondetekend te woden. Nee, u hoeft niet zelf ove deze evaing te beschikken. Indien u echte gebuik maakt van gespecialiseede vewekes in de doo u opgegeven efeentie dan dient u ook van deze patijen gebuik te maken in ondehavige opdacht. gemeente Eindhoven 7

8 Augustus 2015 Nota van inlichtingen Op peceel 1 en 2 woden kencompetenties gevaagd die zee specifiek zijn en gelden voo 1 opdachtgeve dit gaat naa onze mening zijn doel voobij, het gaat om de competentie en niet zozee om het feit dat dit bij 1 opdachtgeve gebeut. Vaag; kan dit aangepast woden naa dezelfde omvang in totaal maa wel bij veschillende opdachtgeves (zowel bij Peceel 1 als 2 voo kencompetentie 1, 2 en 3)? 26 4,2,4 Zijn alinea 3 en 4, inzake kunststof- en ubbeindustie (staatmeubilai) van toepassing op deze offeteaanvaag? afwijking van kleu van inzamelmiddel, is de afwijkende kleu van een deksel voldoende? Onde exta capaciteit wodt gesteld dat e binnen 24 uu na aanvaag of binnen 8 uu bij een calamiteit inzamelmiddelen te beschikking moeten kunnen woden gesteld. Vaag geldt dit voo alle mogelijke sooten van inzamelmiddelen? Vaag; bedoelt u hiemede dat e ook een calamiteitendienst beschikbaa moet zijn? Voo wat beteft kencompetentie 2 van peceel 1 is het toegestaan dat u aantoont doo middel van meedee opdachtgeves dat u evaing heeft met het veweken van deze afvalstomen. De oveige kencompetenties blijven gehandhaafd. Die vaag stellen we nu juist aan onze leveancies! Aangezien de containes (mogelijk) bestaan uit plastic mateiaal, is het mogelijk dat de bescheven isico s in de keten van de leveancie een ol spelen. MVO Nedeland heeft de benoemde isico s in algemene zin voo dit mateiaal geconstateed. Het is nu de taak van de leveancie om te ondezoeken of dit in zijn/haa keten daadwekelijk van toepassing is en/of welke maategelen hietoe getoffen woden. Ja, dat is voldoende. Nee, dit geldt niet voo alle inzamelmiddel. Uitgezonded pescontaines en (semi) ondegondse containe. Aanvagen dienen binnen 24 uu uitgevoed te woden. Aanvagen op vijdag gedaan dienen de volgende wekdag uitgevoed te woden (dus maandag). Bij een calamiteitenaanvaag dient binnen acht uu het exta inzamelmiddel te beschikking zijn gesteld. Het komt echte zee spoadisch voo dat hievan gebuik wodt gemaakt. Een calamiteitendienst beschikbaa voo gemeente is daaom niet noodzakelijk. 8 gemeente Eindhoven

9 Augustus 2015 Nota van inlichtingen Onde staat inzamelmiddelen wodt gesteld dat op vezoek van de gemeente inzamelmiddelen afsluitbaa dienen te zijn. Vaag; kunt u aangeven om welke mogelijke hoeveelheden en sooten inzamelmiddelen dit gaat? Onde volume containes staat vemeld dat e gebuik gemaakt wodt van containes van 140 tot en met 5000 lite. In de abocatalogus van de afvalbanche staat Om te kunnen blijven voldoen aan de huidige weten egelgeving (ichtlijnen) dient bij de plaatsing van een olcontaine ekening te woden gehouden met het feit dat deze zonde ovematige fysieke belasting geledigd moet kunnen woden. Om discussies achteaf te vookomen ove wat wel en wat niet valt onde onjuiste plaatsing of ovematige fysieke belasting zijn ondemee afspaken met ontdoenes nodig om voonoemde isico s zoveel als mogelijk te vookomen. Vaag; Is het mogelijk, in veband met de fysieke belasting van onze weknemes, voo meedee containes van een kleine type te kiezen bijv. 3 x lite i.p.v. 1 x lite Woden deze aantallen gegaandeed afgenomen doo de opdachtgeve? gemeente Eindhoven 9 Dit geldt voo de inzamelmiddelen van computeafval, vetouwelijk papieafval en inzamel middelen die pemanent aan openbae weg staan. Wet en egelgeving gaan boven wensen/eisen van gemeente Eindhoven. U wodt gevaagd om in te schijven met de lite containes. Op deze wijze zijn de inschijvingen van alle patijen goed met elkaa te vegelijken. In de uitvoeing is gemeente Eindhoven constant bezig met het vebeteen van de inzet van de containes. In de uitvoeing kunnen hieove nadee afspaken gemaakt woden met gemeente Eindhoven. In zijn algemeenheid geldt dat e geen gaanties woden gegeven qua aantallen genoemd in de aanbesteding. De opdachtneme mag e echte vanuit gaan dat de opgenomen aantallen een zo goed mogelijke weegave zijn van de huidige aantallen. Voo wat beteft peceel 2 geldt dat de genoemde aantallen containes afgenomen/afbetaald zullen woden.

10 Augustus 2015 Nota van inlichtingen U vaagt in dit atikel om een gelijkwaadige kwaliteit tewijl in atikel GW 1 gespoken wodt ove duuzaamheid en in atikel GW 5 punten kunnen woden toegekend indien exta gaantie gegeven wodt. Wilt u eigenlijk, pe definitie, geen duuzamee kwalitatief betee containe? De gelijkwaadige kwaliteit benoemd op pagina 30 in de offeteaanvaag heeft met name betekking op wettelijke kwaliteitseisen. Gelijk aan de huidige (semi) ondegondse containes, dienen ook de nieuwe containes aan al deze wettelijke nomen te voldoen. Naast de voogescheven wettelijke kwaliteitsnomen hecht de gemeente ook veel waade aan duuzame kwaliteit. Dit passend in de ambitie van de gemeente Eindhoven om 100% duuzaam in te kopen! Deze gestelde duuzame eigenschappen aan het poduct vindt u teug in atikel GW 1. Met u ben ik het eens dat de gemeente bete nog pe definitie zou kunnen vagen om duuzame containes en dus de gewenste duuzame kwaliteit niet als wens maa als minimumeis zou moeten stellen! Dit is zeke het gewenste ideaalplaatje. Helaas zijn wij in onze ambitie ook gebonden aan wettelijke egelgeving. De paktijk en wettelijke kades (popotionaliteit) vagen van ons dat wij pe aanbesteding kijken hoe hoog de duuzame lat kan liggen. Hie passen wij onze offete aanvaag op aan. Voo deze aanbesteding is na maktondezoek gekozen voo de huidige systematiek. Naa onze mening niet minde! Naast duuzame wensen voo het poduct stellen wij ook duuzame eisen aan de leveancie en aanvewante dienstvelening (bijvoobeeld tanspot). En de gestelde lat nu zal wee de ondegens vomen voo toekomstige aanbestedingen. Uw vewijzing naa GW 5 heeft wee te maken met een ande aspect van duuzaamheid, namelijk een duuzame langee levensduu met uw gaantie daaop. Dit valt niet zozee in de context van duuzaam inkopen, maa heeft e indiect natuulijk wel mee te maken. Een poduct dat lange meegaat is vanzelfspekend in die zin mee duuzaam Wat vestaat u exact onde molest poof? Daamee wodt bedoeld huftepoof. 10 gemeente Eindhoven

11 Augustus 2015 Nota van inlichtingen Hoe gaandeet de opdachtgeve dat daadwekelijk alle containes woden vevangen doo de toe te wijzen opdachtneme? Ondedelen voo het huidige systeem zijn eenvoudig aan te komen en inschijves zouden evoo kunnen kiezen om sommige danwel alle huidige containes niet te vevangen maa op te knappen zodat deze e wee als nieuw uitzien. Of te wel: dienen alle semiondegondse containes in z n geheel te woden vevangen voo geheel nieuwe systemen? Onde einiging staat dat indien de gemeente van mening is dat inzamelmiddelen geeinigd dienen te woden de inschijve veplicht is dit binnen twee wekdagen uit te voeen (inbegepen in de offete/pijs). Vaag; kunt u aangeven hoe vaak en in welke hoeveelheden containes dit in de afgelopen jaen is voogekomen? Onde Leveen en univesele lediging staat vemeld dat de (semi) ondegondse containes molest poof dienen te zijn. Vaag; Dit kan zee dives woden uitgelegd, om misvestanden te vookomen willen wij gaag weten wat u daaonde vestaat. Zie het antwood op vaag 5. Het exta einigen van containes komt weinig tot zelden voo, afhankelijk van soot afstoom dient containe geeinigd of omgewisseld te woden. Zie het antwood op vaag 21. gemeente Eindhoven 11

12 Augustus 2015 Nota van inlichtingen Het is steeds mee wenselijk en gebuikelijk om de inwepopening/tommel afsluitbaa en toegankelijk te maken middels een pasleze. Hiemee kijgen enkel de gebuikes met een pasje toegang tot de containe. Dit vookomt o.a. zwefafval (onbevoegde die hun afval illegaal in de containes gooien), en dit systeem biedt tevens de mogelijkheid de vulgaad van de containes te bepalen en op volmelding te ledigen. In hoevee zijn deze optie wenselijk? Dienen de gevaagde (semi) ondegondse containes pese met een zak te weken? Tegenwoodig kunnen e systemen woden geleved met vaste binnenbakken i.p.v. (niet duuzame) zakken Moet de inwepopening uit een inwepklep of inweptommel bestaan? Wat zijn de gewenste of veplichte maatvoeingen? Kunt u wat specifieke zijn voo wat beteft het opnamesysteem waaaan deze (semi)ondegondse containes moeten voldoen? Moet de (semi)ondegondse containes voozien woden van bekleding (bijv. hout) aan de buitenkant? De (semi) ondegondse containes dienen afsluitbaa te zijn. Het is toegestaan dat dat gedaan wodt doo middel van een 'passysteem'. Voo het automatisch volmelden kunt u exta punten ontvangen bij (sub) gunningsciteia GW6 'automatische melding'. Nee, dat is niet pese noodzakelijk. Het is toegestaan om met een vaste binnenbak te weken. U dient e echte wel zog voo te dagen dat de (semi) ondegondse containes schoon blijft. De maatvoeing van de huidige (semi) ondegondse containes voldoet. Daaom wodt naa deze maatvoeing vewezen. Het is niet noodzakelijk dat het exact dezelfde maten zijn/of dezelfde soot opening, maa het dient goed wekbaa te zijn voo de medewekes van de gemeente. Zie het bovenstaande antwood. Ja, deze dient voozien te zijn van bekleding. De bekleding dient aan te sluiten in/bij de omgeving (zie eis uitstaling) bladzijde 31 van de offeteaanvaag. 12 gemeente Eindhoven

13 Augustus 2015 Nota van inlichtingen ,1 Hoe dient te woden om gegaan met exta kosten op het moment de huidige leveancie niet wenst mee te weken aan een goede wisseling van de (semi) ondegondse containes? 31 5,1 Hoe zijn de huidige semi-ondegondse containes geplaatst? In stabilisatie zand? Beton? Of andes? 31 5,1 Hoe toetst u de levensduu van 20 jaa? Indien u een levensduu eist van 20 jaa dan adviseen wij u de eisen aan te passen wat beteft het te gebuiken mateiaal. Onze evaing leet ons dat containes met een betonnen buitenbak en een metalen binnenbak een positieve effect hebben op een lange levensduu. Om een gelijk speelveld te ceëen voo alle inschijves stellen wij voo om minimaal een betonnen buitenbak en stalen binnenbak te hanteen. Kunt u deze eis toevoegen? 31 5,1 Na 8 jaa kan de oveeenkomst woden beëindigd. Echte loopt de gaantiepeiode daana nog 4 jaa doo (12 jaa). Hoe dient te woden omgegaan met epaatiekosten die zijn ontstaan doo oneigenlijk gebuik van een nieuwe inzamelaa, na het vestijken van die 8 jaa? E wodt gevaagd containes univeseel te kunnen ledigen. Vaag; bedoelt u een systeem wat gangbaa in gebuik is voo dit soot containes (e zijn divese van degelijke systemen maa e is geen univeseel systeem). gemeente Eindhoven 13 De gemeente vewacht geen poblemen met de huidige leveancie. Mocht dat echte onvehoopt toch het geval zijn dat zal de gemeente dit oplossen. De gemeente is namelijk contactpatij met de huidige leveancie en niet de 'nieuw' te contacteen leveancie. In gewoon zand. Nee, dat kunnen wij niet toevoegen. Zie het antwood op vaag 6. Dat is coect.

14 Augustus 2015 Nota van inlichtingen E wodt onde uitstaling gesteld dat het bovengondse gedeelte zoveel mogelijk moet aansluiten in/bij de omgeving. Vaag; hoe gaat u dit beoodelen, wat zijn de citeia (is ook nog eens een kwestie van vookeu/smaak, dus moeilijk objectief te beoodelen)? 32 5,1 U geeft aan dat defecten aan inzamelingsmiddelen doo de inschijve binnen 2 dagen na melding veholpen dienen te woden. Hoe dient hie mee omgegaan te woden wannee de defecten veoozaakt zijn doo bijv. Molest waabij de eventuele schade op een andee patij vehaald dient te woden? Management Rappotage, hoeveelheid pe afvalstoom in kilogammen of tonnen; Dienen alle olcontaines pe lediging de KG geegisteed te woden om te factueen en om te appoteen of mag e uit gegaan woden van een gewogen gemiddelde pe inhoud maatcontaine pe lediging? In geval van KG appotage wat is de eis aan het weegsysteem dat gehanteed mag woden? Afhankelijk van de omgeving waa de containes staan kiezen we voo een natuulijke uitstaling en bij andee voo een stedelijke uitstaling. Dit zal in oveleg gaan. Echte om alle inschijvingen goed met elkaa te kunnen vegelijken dient u in te schijven met houten afweking van de (semi) ondegondse containes. U wodt daanaast gevaagd om uw andee mogelijke sooten afweking op te nemen in het pijsinvulfomulie onde het tabblad 'exta'. Het maakt niet uit wat de oozaak van de schade is. De schade dient binnen 2 dagen na melding veholpen te zijn. De schuldvaag staat hie buiten. Nee, de exacte kilo's dienen gewogen te woden en gefactueed te woden. De eis is dat het weegsysteem het daadwekelijk inhoudsgewicht weegt. 14 gemeente Eindhoven

15 Augustus 2015 Nota van inlichtingen ,1 Onde All-in pijzen wodt gesteld dat tijdens de gehele contactpeiode geen exta kosten in ekening gebacht kunnen woden. Vaag; Kan woden opgenomen: tenzij hie in ondeling oveleg oveeenstemming ove wodt beeikt vanwege het onvoozien kaakte van de dienst/activiteit (niet bescheven in aanbesteding/offete). 34 5,1 Onde huutaieven wodt gesteld dat alle pijzen ongewijzigd blijven voo de gehele peiode (inclusief velengingsopties) en inclusief inspecties, ondehoud en vevanging zijn. Vaag; kan e een uitzondeing woden opgenomen voo schade toegebacht of ontstaan onde de veantwoodelijkheid van de gemeente (zoals venieling, bandstichting etc.) Vaag; Kunt u uitleggen wat bedoeld wodt met geen exta kosten in ekening mogen bengen voo de leveing (plaatsen, ophalen etc.) van exta containes bij pojecten (zoals vekiezingen)? 34 5,1 Wij kunnen hiemee akkood gaan met uitzondeing van de belastingen en heffingen die mogelijk in de toekomst woden ingevoed. Kunt u nu nog niet bekende belastingen en heffingen hievan uitzondeen? In pincipe woden aanpassingen niet toegestaan. In zee uitzondelijke gevallen kan in gezamenlijk oveleg besloten woden tot pijsaanpassingen. Zie ook het antwood op vaag 61. Het bengen en ophalen van de containes dient in de huutaieven opgenomen te zijn en mogen niet apat gefactueed woden. Indien deze wettelijk zijn vastgesteld stemmen we hiemee in. gemeente Eindhoven 15

16 Augustus 2015 Nota van inlichtingen Factuatie; Gezien de eis van het factueen na 13 weken en opdachtneme dus moet vooschieten op kosten van veweking en inzameling, zou u willen instemmen, omwille van de hoge kosten, met een vooschot te weken vooaf van de 13 weken en een afekening na de 13 weken? 36 Zijn de gestelde eisen inzake kunststoffen en Inkoop en epaatie op deze offeteaanvaag van toepassing? Waa kan de opdachtneme in het kade van deze opdacht 2 fomatieplaatsen beschikbaa maken? Opdacht behelst met name tanspot wekzaamheden waavoo evaen gediplomeede chauffeus voo woden ingezet en geen exta pesoneel nodig is. Opdacht is daanaast niet van die gootte dat op vewekingslocaties exta capaciteit nodig zou zijn. Opdachtneme kan geen huidige medewekes ontslaan om deze fomaties te ceeen. Gezien de aad van de wekzaamheden binnen deze opdacht, vagen wij u de eis van social etun te laten vevallen en enkel teug te laten komen in het pogamma van wensen (hoofdstuk 6). De oosponkelijke eis blijft gehandhaafd. Wij vagen aan de leveancies of dit van toepassing is voo hun poduct! Voo staatmeubilai als mee dan 5% van de massa van het eindpoduct bestaat uit kunststoffen. En voo Inkoop en Repaatie voo kunststoffen ondedelen met een gewicht gote dan of gelijk aan 25 gam en een, voo makeing, beschikbaa oppevlak van minstens 2 cm. Opdachtgeve laat de eis van social etun niet vevallen. 16 gemeente Eindhoven

17 Augustus 2015 Nota van inlichtingen Onde Social etun wodt gesteld dat de inschijve 2 nieuwe fomatieplaatsen (2 x 36 uu/week) voo minimaal 6 maanden dient te voozien. Vaag; Gezien het feit dat de aanbesteding geen volledige inzet van mensen en middelen velangd in de gemeente Eindhoven geduende een volledige wekweek wodt vezocht ook te kunnen volstaan met inzet van uitkeingsgeechtigden vallende onde de Paticipatiewet vanuit andee gemeenten Eis is twee nieuwe fomatieplaatsen in te vullen vanuit Paticipatiewet. Is dit pe peceel of in totaal? En wat betekent dit als e ingescheven wodt op 1 peceel? De aanleveing kan via de gemeente geschieden, is dit een veplichting of vijblijvend? Bij het geven van een totale inventaisatie van gebuikte mateialen kan voo poducenten 'vetouwelijke' infomatie gegeven moeten woden. Kan deze wens woden vevangen doo aan te geven in hoevee (%) het poduct uit geecycled mateiaal is gemaakt en in hoevee (%), na de levensduu, het poduct geecycled kan woden Het genoemde plastic afval, bestaat dit uit plastic vepakkingsmateiaal of uit plastic folies? De twee nieuwe fomatieplaatsen in het kade van social etun mogen ook ingevuld woden met uitkeingsgeechtigden vallende onde de Paticipatiewet vanuit andee gemeenten. De eis social etun is van kacht pe peceel. Dit is vijblijvend. Ja, hie kunnen wij mee akkood gaan. Beide. gemeente Eindhoven 17

18 Augustus 2015 Nota van inlichtingen GW 5 In dit atikel stelt u dat de minimum gaantietemijn 12 jaa bedaagt en de levensduu minimaal 20 jaa is. Wij duven best gaanties af te geven mits de containes egelmatig peventief ondehouden en geeinigd woden, voo de eeste 8/10/12 jaa kunnen we dit calculeen maa wat gebeut e na 8 jaa met eventuele velenging van 2 x 2 jaa? Woden e eisen gesteld aan het opleidingsniveau van de stageplaats, MBO, HBO, WO? Indien opleiding geen 3 maandse stages kent, mogen dit dan ook 2 stages van vb 1,5 maand zijn, zodat aan de 3 maanden voldaan wodt? Hoeveel tijd na gunning dient de stagiaie aangesteld te zijn? Is het 1 x een 3 maandse peiode pe jaa? Of 1 x een 3 maandse peiode voo de gehele opdacht? Zie het antwood op vaag 6. Nee, alleen aan de duu. Nee, alleen een stage van minimaal die maanden telt mee. Een stagiaie dient na de ingangsdatum van de oveeenkomst aangesteld te zijn. Indien inschijve een aanbod doet op het gebeid van social etun bij de gunningsciteia, dient hie jaalijks invulling aan gegeven te woden geduende de hele looptijd inclusief eventuele velengingsjaen student pe peceel? Het is aan inschijve om te beslissen of, hoeveel en voo welke pecelen hij jaalijks stageplaatsen en/of taineefuncties te beschikking stelt Hoeveel tijd na gunning dient tainee aangesteld te zijn? Is het 1 tainee pe jaa? Of 1 tainee voo de gehele opdacht? Een tainee dient na de ingangsdatum van de oveeenkomst aangesteld te zijn. Indien inschijve een aanbod doet voo een of meedee taineefuncties, geldt dat aanbod jaalijks geduende de looptijd inclusief eventuele velengingsjaen tainee pe peceel? Het is aan inschijve om te beslissen of, hoeveel en voo welke pecelen hij jaalijks taineefuncties te beschikking stelt. 18 gemeente Eindhoven

19 Augustus 2015 Nota van inlichtingen Bijlage 2: Raamoveeenko mst 60 Bijlage 2: Raamoveeenko mst 61 Bijlage 4: 62 Bijlage 4: 63 Bijlage 4: Zoals bescheven staat op pagina 12 van het aanbestedingsdocument hebben wij de vagen gesteld middels fomulie F en deze via de mailfunctie van TendeNed aan u toegestuud. Mag ik aannemen dat het niet de bedoeling is om ze dan ook nog individueel toe te stuen middels de vaagmodule van TendeNed? 6 4 Mogen pijswijzigingen veoozaakt van oveheidswege wel altijd woden doobelast aan de opdachtgeve? 31 5,1 Waa is exact de gaantietemijn van 12 jaa op gebaseed? U geeft aan dat al het ondehoud geduende deze peiode is inbegepen in de pijs (ook de vevanging van evt de binnenzakken). We nemen aan dat de schade die wodt veoozaakt doo molest en/of oneigenlijk gebuik en/of vandalisme te allen tijde apat kan woden veekend. Klopt onze aanname? Denk hiebij aan het scheuen van zakken doo het inwepen van onacceptabel afval of op het moment een onbekende dede tegen de systemen aanijdt. pe ceel 1 Welke kga stomen gaan e in het 200 lite metalen vloeistofdum op locatie NTZ (Tongeleep) Op welke wijze wodt momenteel de olcontaine met hout geledigd? Kunt u een indicatie geven van het aantal ledigingen van de 7m3 puin op locatie Spotpak Wef? gemeente Eindhoven 19 Dat is niet noodzakelijk. Zie het antwood op vaag 41. De aanname klopt. Dat is voonamelijk oliehoudende en vethoudende doeken en tl buizen. Gemeente is geen specialist in het ledigen van containes en is niet op de hoogte hoe deze geledigd wodt. De gemeente gaat evanuit dat u als 'specialist' de ledingsmogelijkheden kent. Twee tot die kee pe jaa.

20 Augustus 2015 Nota van inlichtingen 64 Bijlage 4: 65 Bijlage 4: 66 Bijlage 4: 67 Bijlage 4: 68 Bijlage 4: Kunt u een indicatie geven van het aantal ledigingen van de 15m3 bedijfsafval op locatie Spotpak Wef? Kunt u een indicatie geven van het aantal ledigingen van de 15m3 bedijfsafval op locatie Spotpak Aalsteweg? Kunt u een indicatie geven van het aantal ledigingen van de 11m3 puin op locatie Spotpak Aalsteweg? Kunt u een indicatie geven van het aantal ledigingen van de 15m3 pescontaine bedijfsafval op locatie Spotpak Aalsteweg? Wat is de eden dat e zowel een gesloten haakcontaine voo bedijfsafavl maa ook een pescontaine voo bedijfsafval op dezelfde locatie staat? Twee tot die kee pe jaa. Die tot vie kee pe jaa afhankelijk van de wekzaamheden. Die tot vie kee pe jaa afhankelijk van de wekzaamheden. Vie kee pe jaa. Beide containes zijn benodigd op de locatie. Dat kan in de toekomst veandeen. 20 gemeente Eindhoven

21 Augustus 2015 Nota van inlichtingen 69 Bijlage 4: 70 Bijlage 4: De totaal jaalijkse kosten woden beekend doo bij onbekende hoeveelheden (kg) het ledigingstaief voo 1 kg mee te nemen. Dit geeft onealistische totaalkosten. Gaag dit aanpassen naa de juiste (inschatting van) de kg pe jaa. Hoe wodt de 2500 lite voo bouw en sloopafval nu geledigd? Beteft dit een potaalcontaine? De aantallen die nu op onbekend staan zijn niet bekend bij de gemeente. Wat de gemeente hie voo de est kan aangeven: - Koffiebekes: De koffiebekes woden niet gewogen. Wat hie echte aangeven kan woden is dat e in koffiebekes zijn besteld. - Swill: Deze containes woden niet gewogen. wat echte aangeven kan woden is dat deze nooit vol zitten. Meestal zijn deze halfvol. - Gasfabiek 2-2a-4: Hie is de afdeling acheologie en beeldenstom gevestigd. Wat hie voo de est aangegeven kan woden is dat hie in eeste instantie een containe stond die 1x pe 2 weken wed geledigd. Dat was echte niet voldoende. Daaom is e nu voo gekozen om deze 1x pe week te ledigen. - Speel en beweeg plein: Vanaf apil woden de geledigde kilo's opgehaald afval gewogen. In deze gegevens komt de genoemde containes niet voo. Dat betekent dat e 0 kilo in deze peiode is geledigd. - Metaal (oliehoudend afval): Deze containes woden ove het algemeen niet gewogen. - Klein chemisch afval metalen vloeistofdum: Deze containes woden niet gewogen. - Lege emballage: Deze containes woden niet gewogen. Bij deze nota van inlichtingen is een aangepast pijsinvulfomulie gevoegd met daain mee infomatie ove ophaalfequentie en/of gewichten. De gemeente heeft geen vookeu voo wat voo soot containe het is. gemeente Eindhoven 21

22 Augustus 2015 Nota van inlichtingen 71 Bijlage 4: 72 Bijlage 4: 73 Invulbijlage E: Eigen veklaing 74 Invulbijlage G: MVO 75 Invulbijlage K: GW4 plan van aanpak, peceel 1 Het ledigingstaief voo de olcontaines dient pe kg opgegeven te woden. Bij niet alle olcontaines is het afgevoed gewicht pe jaa bekend. Van welke hoeveelheid (kg) dient de opdachtneme in deze gevallen uit te gaan? E staan gedeeltelijke zwate kolommen in het invulfomulie, dienen deze ingevuld te woden? Oveigens wodt het totaalbedag niet weegegeven. E blijft #WAARDE! staan. Gelieve het fomulie aanpassen. Dient de Eigenveklaing ondetekend te woden doo middel van een 'natte' handtekening of is een digitale/elektonische handtekening voldoende? 15 ES9 De beschijving hoe inschijve invulling geeft aan MVO met behulp van Invulbijage G, gelieve uitbeiden naa maximaal 2 A4 pagina's. Gelieve uitbeiden naa maximaal 3 of 4 A4 pagina's. Zie het antwood op vaag. 69. Nee, de zwate cellen dienen NIET ingevuld te woden Een digitale/elektonische handtekening is voldoende. Nee, hiemee gaat de gemeente niet akkood. Nee, hiemee gaat de gemeente niet akkood. 22 gemeente Eindhoven

23 Augustus 2015 Nota van inlichtingen 76 Invulbijlage L: GW5 plastic, peceel 1 42 Om een efficiencyvoostel te kunnen schijven en kostenvoodeel te kunnen geneeen zouden we gaag specififiekee infomatie ove de huidige situatie omtent plastic afval ontvangen. Het plasticafval is dives en bestaat hoofdzakelijk uit vepakkingsmateiaal van etenswaa en gelevede goedeen lite is niet coect, dit hoot 400 lite te zijn. Dit is ook aangepast in het pijsinvulfomulie. O.a. waa bestaat het plastic afval uit? Waa (locaties) komt plastic afval vij? Wat is de ledigingsfequentie? 2500 Lite knapzakken is dat coect?, etc. 77 De indieningstemijn in de offeteaanvaag en op TendeNed komen niet oveeen. De inschijvingen dienen ingediend te woden voo 14:00 uu. De tijd zoals opgenomen in TendeNed is coect. gemeente Eindhoven 23

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014 -CONCEPT Bijlage 3: Budgetbief Bueau Jeugdzog Nood-Babant Postbus 891 5600 AW Eindhoven t.a.v. mevouw H.F. van Beugel Begen op Zoom, 25 juni 2014 Geachte mevouw van Beugel, Confom de afspaken in de "Babantbede

Nadere informatie

collectieformules zorgt ervoor

collectieformules zorgt ervoor collectiefomules zogt evoo 2015 De Collectie-fomules bpost biedt u meedee Collectie-fomules aan. Elk van deze fomules geeft u de zekeheid om die postzegels te ontvangen die het best passen in uw vezameling.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Methodebeschijving Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen 1. Inleiding Dit is een methodebeschijving van de statistiek Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen (O-PINW). De beschijving heeft alleen

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Oude Zijlvest 37 in Haalem Website: www.makelaaskantooideler.nl Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde

Nadere informatie

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 Indienen uitelijk dinsdag 14 juni 2016 bij giffie@eindhoven.nl n Patij Blz Beleidsveld Secto Wethoude Vaag Antwood 50 PvdA 10 Sociale Ondesteuni

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centaal Bueau voo de Statitiek Economie, Bedijven en NR Oveheidfinanciën en Conumentenpijzen Potbu 24500 2490 HA Den Haag PRJSNDEXCJFER COMMERCËLE DENSTVERLENNG 1. nleiding Dit document bechijft de methoden

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde uime TRAPGEVELwoning met zonnige vezogde tuin, voozien van

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting AIM gevestigd te Eist Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman Accountants

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma IHP

Uitvoeringsprogramma IHP Uitvoeingspogamma IHP -2020 Het IHP leidt tot veschillende acties voo zowel de benoemde maategelen als de vookeusscenaio s. Deze acties zijn vespeid ove IJsselstein, hebben een veschillend tijdspad en

Nadere informatie

Standaarden Verpleeghuiszorg

Standaarden Verpleeghuiszorg Standaaden Vepleeghuiszog Vesie septembe 2010 Mw. E. Cox, MA, NVLF Mw. ds. C. Koolhaas, NVLF Mw. A. van Hemet, MA, NVLF 1 Inhoud 1..Inleiding...3 1.1 Doel standaaden en checklisten...3 1.2 De logopedist

Nadere informatie

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte SCHRIFTELIJKE VRAAG n. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktobe 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Ondewijspesoneel - Afwezigheden wegens ziekte

Nadere informatie

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN L0000512 Gaantievoowaaden/Gebuikeshandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN I. INHOUD I. INHOUD p 1 II. ALGEMEEN p 2-6 III. INSTALLATIE p 7-8 IV. GEBRUIK EN ONDERHOUD p 9-12 V. CE-ATTEST p 13 VI. BIJLAGEN p 14

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur Eamen VW 07 tijdvak maandag 5 mei.0-6.0 uu wiskunde B (pilot) Dit eamen bestaat uit 5 vagen. Voo dit eamen zijn maimaal 7 punten te behalen. Voo elk vaagnumme staat hoeveel punten met een goed antwood

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting Feedom in Chist Ministies Nedeland gevestigd te Dachten Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com

Nadere informatie

Eenparige cirkelbeweging

Eenparige cirkelbeweging Inhoud Eenpaige cikelbeweging...2 Middelpuntzoekende kacht...4 Opgave: Looping...5 Opgave: McLaen MP4-22...6 Opgave: Baanwielennen (tack acing)...8 Gavitatie...8 Zwaate-enegie...9 Opgave: Satellietbanen...10

Nadere informatie

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen.

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen. . INLEIDING Dit document omvat het Capaciteitsplan 2 van ENECO NetBehee zoals veeist in de Elekticiteitswet 1998 en het hieop aansluitend besluit "Regeling capaciteitsplannen Elekticiteitswet 1998" van

Nadere informatie

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 De gemeente Womeland heeft een duidelijke visie op maatschappelijke ondesteuning: elke Womelande telt mee en doet mee, ongeacht leeftijd, bepekingen

Nadere informatie

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente.

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente. Visualisatie van het Objectgeoiënteede Paadigma. Aend Rensink Faculteit de Infomatica, Univesiteit Twente e-mail: ensink@cs.utwente.nl Samenvatting Pogammeeondewijs maakt een wezenlijk deel uit van elke

Nadere informatie

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad.

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kaan Tel n: 06 8333 8358 Numme: 15A.01184 Datum: 10 novembe 2015 Team: Ondewijs, Welzijn en Zog Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschift

Nadere informatie

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw Hadmetalen stiftfezen voo uw gebuik speciaal in gieteijen, weven en in de staalbouw Hoogendementsvetandingen, -S Innovatieve hoogendementsvetandingen met exteme schokbestendigheid Zee obuuste, kachtige

Nadere informatie

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming BEHANDELMEMO Van: Aan: agendacommissie aadsleden en steunfactieleden Nieuw taievenbeleid Spotvoozieningen Status: Deelnemes: Debat te voobeeiding op de besluitvoming Raadsleden Potefeuillehoude: W.J. Stegeman

Nadere informatie

Handleiding leginstructies

Handleiding leginstructies www.alityfloos.nl Handleiding leginstcties Gaat binnenkot een hoten vloe leggen? Met de leginstcties van Qalityfloos E.W.F. heeft de jiste kennis binnen handbeeik. Is deze kls toch niet aan besteedt, of

Nadere informatie

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV Gemeente Beuningen t.a.v. College van B&W Van Heemstaweg 46 Beuningen cc. mev. C. van Hemmen en dh. C. McQueen, Kloostestaat 1 beteft datum vezoek voooveleg woonhuis naast Kloostestaat 1, Beuningen 11

Nadere informatie

Onderzoek naar het effect van actief randenbeheer op akker- en weidevogels in West-Brabant

Onderzoek naar het effect van actief randenbeheer op akker- en weidevogels in West-Brabant Ondezoek naa het effect van actief andenbehee op akke- en weidevogels in West-Babant Opdachtgeve: povincie Nood-Babant Novembe 2007 Antonie van Diemenstaat 20 5018 CW Tilbug 013-5802237 Eac@home.nl Pagina

Nadere informatie

Inclusie en Exclusie groep 1

Inclusie en Exclusie groep 1 Inclusie en Exclusie goep 1 Tainingsweek 8 13 juni 2009 Venndiagammen Als voo elementen in een vezameling twee veschillende eigenschappen een ol spelen, dan kun je voo deze vezameling een Venndiagam tekenen.

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand Amstedam Nieuw-West Osdopplein 54 3-kame appatement op de eeste vedieping Netto huupijs 819 Pe maand Wonen in het goenste stadsdeel van Amstedam Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping Amstedam Nieuw-West D. H. Colijnstaat 610 3-kameappatement op de tiende en elfde vedieping Netto huupijs 820 Pe maand Luxe badkame en keuken Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

Geachte College en Raadsleden,

Geachte College en Raadsleden, Van: Vezonden: Aan: CC: Ondewep: Bijlagen: Adie Zuuendonk - Poelgeest maandag 5 septembe 201114:23 DIV_helpdesk Joien Kape FW: Plannen Oudeen vevoesdienst Vevoesdienst Spaamestadzog.docx Div gaag deze

Nadere informatie

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96 Dit is geen toeval 6 Ove waaom je dit boek leest en hoe je emee aan de slag kunt gaan. Lees dit eest. Inleiding 10 1 Waaom goeien we? 18 Ove de uitdaging van het goeien en ove wat passie is 2 Willen en

Nadere informatie

P&O ISD. ssc. Hieronder vindt u kort de conclusies en resterende vragen weergegeven. In de bijlage vindt u een toelichting hierop.

P&O ISD. ssc. Hieronder vindt u kort de conclusies en resterende vragen weergegeven. In de bijlage vindt u een toelichting hierop. Á W/P. min HUI 0 0 0 2 8 9 1 Ē Bueau Gezondheid, Milieu 8t Veiligheid RAAD GRIF B&W Gemeente Oischol ISD P&O BURG SECR INGEKOMEN 1 7 NOV 2014 ssc Gemeente Oischot t.a.v dh. Giesen Postbus 11 AFD. DV AFD.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Bussel, 11.3.2015 COM(2015) 117 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD doo de lidstaten op gond van Veodening (EG) n. 1371/2007 beteffende de echten en

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvaag van een vegunning voo het exploiteen van een taxidienst College van bugemeeste en schepenen Makt 1, 8820 TORHOUT Tel. 050 22 11 22 Fax 050 22 05 80 info@tohout.be Waavoo dient dit fomulie? Dit

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese

Factsheet Indicatoren Heupprothese Deze indicatoenset is opgenomen in het egiste van Zoginstituut Nedeland waamee het aanleveen van deze kwaliteitsgegevens in 2018 ove veslagjaa 2017 wettelijk veplicht is. Colofon Intenet: OmniQ (potaal

Nadere informatie

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule:

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule: Wamteovedacht 6. Wamteovedacht Onde wamteovedacht wodt bedoeld de ovegang van enegie onde invloed van een tempeatuuveschil. Zolang een tempeatuuveschil aanwezig is zal wamte in een bepaalde ichting stomen,

Nadere informatie

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur - - Vasselling mehode eneemijnsucuu Vasselling van de mehodiek voo de eneemijnsucuu Hiebij maak DNB bekend da DNB de nominale eneemijnsucuu voo he FTK wil consueen op basis van de swapcuve. Deze eneemijnsucuu

Nadere informatie

- gezonde dieren, gezonde mensen

- gezonde dieren, gezonde mensen pagina 1 van 8 Jaaveslag 2000 Wood van de voozitte Afgelopen jaa is voedselveiligheid een belangijk item in Euopa geweest, denk alleen maa aan de BSE-cisis. Het is dan ook niet moeilijk voo te stellen

Nadere informatie

'2o. Cofl ,... ~... EK/2010.002345.01

'2o. Cofl ,... ~... EK/2010.002345.01 ,..... ~... )ç_ -1- Cofl '2o EK/2010.002345.01 DOORLOPENDE tekst van de statuten van de veeniging: Cuvo Coöpeatieve Uitvaatveeniging "De Volhading" U.A., gevestigd te 's-gavenhage, zoals deze luiden na

Nadere informatie

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose Een nieuw model voo de CBS huishoudenspognose Coen van Duin en Cael Hamsen Het model waamee het CBS zijn huishoudenspognose maakt, is aangepast. De nieuwe pognose wodt beekend met een macosimulatiemodel

Nadere informatie

9. Matrices en vectoren

9. Matrices en vectoren Computealgeba met Maxima 9. Matices en vectoen 9.1. Vectoen In Maxima is een vecto een datatype bestaande uit een geodende lijst (ij) van gelijksootige elementen welke via een index kunnen woden geselecteed.

Nadere informatie

Het woonplan in Oostende voor 2001-2006 (2)

Het woonplan in Oostende voor 2001-2006 (2) Het woonplan in Oostende voo 2001-2006 (2) In deze categoie woden enkel de nog (ecent of toekomstige) beschikbae pecelen bouwgond in Oostende opgenomen. Naast deze opsomming blijft e uiteaad nog een hoeveelheid

Nadere informatie

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99 afen en matices bladzijde a M M M M 4 emengde opgaven b M M M S M M M 4 4 P P P 5 4 4 c e R geeft P P P S 7 8 7 4 c geeft aan dat e voo één eenheid P eenheden nodig zijn c geeft aan dat voo één eenheid

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36 Rappot V.2011.0262.00.R001 Centumgebied Limmel/Nazaeth, Maasticht Akoestisch- en luchttechnisch ondezoek Status: DEFINITIEF Adviseus voo bouw, industie, vekee, milieu en softwae info@dgm.nl www.dgm.nl

Nadere informatie

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer 05.2011 landschapskant Nood-Hageland Dag van de biodivesiteit Wechte zondag 22 mei 2011 in dit numme Dag van de biodivesiteit p2 Samenweking met bedijven p4 Landschapsanimatie: Wat is dat? p6 Regionaal

Nadere informatie

wiskunde B pilot vwo 2017-I

wiskunde B pilot vwo 2017-I wiskunde B pilot vwo 07-I Fomules Goniometie sin( tu) sin( t)cos( u) cos( t)sin( u) sin( tu) sin( t)cos( u) cos( t)sin( u) cos( tu) cos( t)cos( u) sin( t)sin( u) cos( tu) cos( t)cos( u) sin( t)sin( u)

Nadere informatie

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met Zog dieen aansluit Aansluitende zog Het is voojaa en nieuwe samenwekingen bloeien op. Het samenweken met Jaagang 5 1 Lente 2014 De MediantKant is een uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszog en geeft

Nadere informatie

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2 Beedeneed aanbod goep 1 en 2 Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding en veantwooding blz. 3 Themaplanning blz. 5 Taal / lezen / schijven blz. 9 Rekenen / wiskunde blz. 11 Weekplanning blz. 13 Zelfstandig weken

Nadere informatie

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc)

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) Cahie 2007-5 Psychometische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) Intebeoodelaasbetouwbaaheid, intene consistentie en conguente validiteit L. M. van de Knaap L. E. W. Leenats L. T. J.

Nadere informatie

MAGNEETKOPPEN/SPOELEN & ACCESSOIRES fundamentele principes voor identificatie / codering van de spoelen

MAGNEETKOPPEN/SPOELEN & ACCESSOIRES fundamentele principes voor identificatie / codering van de spoelen MGNEETKOPPEN/SPOEEN & ESSOES fundamentele pincipes voo identificatie / codeing van de spoelen BEEKENNGEN Voo diect wekende magneetafsluites kan de elektomagnetische aantekkingskacht beekend woden met de

Nadere informatie

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf)

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Tilbug Univesity Reclame-uitgaven in edeland de Blok, J Document vesion: Publishe final vesion (usually the publishe pdf) Publication date: 1970 Link to publication Citation fo published vesion (APA):

Nadere informatie

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten Kestaanbieding voo Mamut klanten Optimalisee uw winstgevendheid in deze spannende tijden! Kennis een veilige investeing tot 46% Bestel nu en bespaa tot 46% op cusussen voo 2009 Lees mee op pagina 4 Gebuik

Nadere informatie

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag Het Infomatiepotaal voo Financiële Veiligheid De 4 bedeigingen voo je spaageld vandaag Veval van de systeembanken Veval van de systeembanken De Vie gote Bedeigingen 1. Veval van de systeembanken 2. 3.

Nadere informatie

Spiraalgefelste buizen en hulpstukken

Spiraalgefelste buizen en hulpstukken NIEUW Spiaalgefelste buizen en hulpstukken R-Vent Buizen en hulpstukken woden standaad uitgevoed in sendzimi vezinkt staal. Daanaast kunnen R-Vent Buizen geleved woden in aluminium, oestvaststaal of voozien

Nadere informatie

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop www.uban-synegy.og JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betee Buut Biotoop Betee Buut Biotoop De Betee Buut Biotoop (BBB) is een multidisciplinai poject van de stichting JANUS (Joint Achitectual

Nadere informatie

Milieu-effectrapport voorde Reststoffenbewerkingsinstallatie te Delfzijl. Opgesteld door: Tebodin Consultants & Engineers te Hengelo (Ov)

Milieu-effectrapport voorde Reststoffenbewerkingsinstallatie te Delfzijl. Opgesteld door: Tebodin Consultants & Engineers te Hengelo (Ov) Milieu-effectappot voode Reststoffenbewekingsinstallatie te Delfzijl Opgesteld doo: Tebodin Consultants & Enginees te Hengelo (Ov) in opdacht van de Nedelandse Aadolie Maatschappij B.v. Nedelandse Aadolie

Nadere informatie

Kids-Gea! Maak een beverburcht kijk op pagina 4. Alles over bevers op pagina 2. Kijk op pagina 6 en 7 voor leuke activiteiten

Kids-Gea! Maak een beverburcht kijk op pagina 4. Alles over bevers op pagina 2. Kijk op pagina 6 en 7 voor leuke activiteiten Kids-Gea! Alles ove beves op pagina 2 Maak een bevebucht kijk op pagina 4 Kijk op pagina 6 en 7 voo leuke activiteiten Gatis jeugdbijlage bij het ledenblad van It Fyske Gea Winte 2015/2016 Beve: De nieuwe

Nadere informatie

Aanvraagnummer Uw referentiecode Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten. Kosten openbaar maken

Aanvraagnummer Uw referentiecode Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten. Kosten openbaar maken Gegevens bevoegd gezag Gemeente Hilvaenbeek Refeentienumme Datum ontvangst Ingekomen: 12-08-2016 Fomulievesie 2016.03 " 1 w 1 ««fefe^fe^ v Publiceebae aanvaag/melding iffûuûnc Aanvaagnumme 2502135 Aanvaagnaam

Nadere informatie

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4 Te info Deze toets geeft je een idee van je kennis ove de begippen uit de tabel hieonde. Dit zijn de voonaamste begippen die in de leeplannen van het middelbaa ondewijs aan bod komen. Je mag de vagen oplossen

Nadere informatie

Afleiding Kepler s eerste wet, op basis van Newton s wetten

Afleiding Kepler s eerste wet, op basis van Newton s wetten Keple s eeste wet Afleiding Keple s eeste wet, op basis van Newton s wetten 1 Inleiding Johannes Keple leefde van 1571 tot 1630 en was een Duitse wiskundige. Afwijkend van wat tot die tijd gedacht wed,

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rappot I.00..00.R00 SAB/ao basisschool Nieuwstaat Deumel Aoestisch ondezoe Status: CONCEPT Adviseus voo bouw, industie, veee, milieu en softwae info@dgm.nl www.dgm.nl Van Pallandtstaat -, Postbus NL-00

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006 Uitvoeingspogamma 20062010 Vastgesteld doo benw op 30 mei 2006 1 Ovezicht Uitvoeingspogamma 2006 t/m 2010 Poga Pote Afdemma houde 1.1 MB DIV Bestuusstijl Wij zullen ons inspannen om op heldee wijze veantwooding

Nadere informatie

Documentnaam: Functioneel Ontwerp Datum: Samenstelling: Bas, Chris & Teun Team Bas / Teun / Chris Versie: 1.2

Documentnaam: Functioneel Ontwerp Datum: Samenstelling: Bas, Chris & Teun Team Bas / Teun / Chris Versie: 1.2 Documentnaam: Functioneel Ontwep Datum: 05-10-2011 Samenstelling: Bas, Chis & Teun Team Bas / Teun / Chis Vesie: 1.2 FUNCTIONEEL ONTWERP INHOUD Ontweplen van seves... 2 Topologie... 2 Routeings ontwep...

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016 Schooljaaplan (SJP) 05-06 aam school RKBS Willibod Ades Espeantolaan Postcode en plaats 950 CZ Stadskanaal Telefoon 0599-657 Binnumme E-mail Website Diecteu Bevoegd Gezag 03RX kbs-willibod@fidadanl wwwkbs-willibodnl

Nadere informatie

Nr. juni 20. 100-jar

Nr. juni 20. 100-jar g a l s e v t o o G het N. 85 13 juni 20 5 n eavonde i t a m o Inf den oowaa v u u h alg. 7 ties voo a t i c i l e F ige 100-ja 9 es de boul u e j e ek el Wisselb ogkasp o H a a in toenoo COLUMN Kwaliteit

Nadere informatie

Spiraalgefelste buizen en hulpstukken

Spiraalgefelste buizen en hulpstukken ,0 Spiaalgefelste buizen en hulpstukken R-Vent Buizen en hulpstukken woden standaad uitgevoed in sendzimi vezinkt staal. Daanaast kunnen R-Vent Buizen geleved woden in aluminium, oestvaststaal of voozien

Nadere informatie

MEDISCH TOEZICHT EN MEDISCHE GESCHIKTHEIDSCRITERIA VOOR BRANDWEERMANNEN

MEDISCH TOEZICHT EN MEDISCHE GESCHIKTHEIDSCRITERIA VOOR BRANDWEERMANNEN MEDISCH TOEZICHT EN MEDISCHE GESCHIKTHEIDSCRITERI VOOR BRNDWEERMNNEN Consensus Extene Diensten voo Peventie en Bescheming op het Wek Einddocument van de CoPev wekgoep Medische Citeia Bandweemannen Febuai

Nadere informatie

Q l = 22ste Vlaamse Fysica Olympiade. R s. ρ water = 1, kg/m 3 ( ϑ = 4 C ) Eerste ronde - 22ste Vlaamse Fysica Olympiade 1

Q l = 22ste Vlaamse Fysica Olympiade. R s. ρ water = 1, kg/m 3 ( ϑ = 4 C ) Eerste ronde - 22ste Vlaamse Fysica Olympiade 1 Eeste onde - ste Vlaamse Fysica Olympiade 1 1 ste Vlaamse Fysica Olympiade Eeste onde 1. De eeste onde van deze Vlaamse Fysica Olympiade bestaat uit 5 vagen met vie mogelijke antwooden. E is telkens één

Nadere informatie

BO BBE AF1 Biobased Doorloop (Agri-Food) BO BPM - Biobased Performance Materials

BO BBE AF1 Biobased Doorloop (Agri-Food) BO BPM - Biobased Performance Materials DLO-jaaappotage BO+WOT 2014 Cluste: Cluste: Thema: Thematekke: BO-21.02 BBE AF1 Biobased Dooloop (Agi-Food) Haiëtte Bos 001 Biobased Pefomance Mateials Maaten van de Zee (FBR) Contactpesoon : s Contactpesoon

Nadere informatie

Spiraalgefelste buizen en hulpstukken

Spiraalgefelste buizen en hulpstukken Spiaalgefelste buizen en hulpstukken Buizen en hulpstukken woden standaad uitgevoed in sendzimi vezinkt staal. Daanaast kunnen Buizen geleved woden in aluminium, oestvaststaal of voozien woden van een

Nadere informatie

Gebiedsinventarisatie Noordeindseweg/ Noordersingel

Gebiedsinventarisatie Noordeindseweg/ Noordersingel Gebiedsinventaisatie / Bekel en Rodenijs (Lansingeland) Gebiedsinventaisatie / Bekel en Rodenijs (Lansingeland) Kwaliteitstoets Paaaf Autoisatie Paaaf Naam L.F. van het Hoofd Naam M. van de Blaak Functie

Nadere informatie

De Creatieve Computer

De Creatieve Computer De Ceatieve Compute J.I. van Hemet jvhemet@cs.leidenuniv.nl 1 Intoductie Als we de evolutie van computes vluchtig bekijken dan zien we dat de taken die doo computes woden uitgevoed steeds ingewikkelde

Nadere informatie

Beantwoord de vragen bij Verkennen. Denk aan de goniometrische verhoudingen sinus en cosinus!

Beantwoord de vragen bij Verkennen. Denk aan de goniometrische verhoudingen sinus en cosinus! 1 Vectoen in 2D Vekennen www.math4all.nl MAThADORE-basic HAVO/VWO 4/5/6 VWO wi-d Vectomeetkunde Vectoen in 2D Inleiding Vekennen Beantwood de vagen bij Vekennen. Denk aan de goniometische vehoudingen sinus

Nadere informatie

Gevoeligheidsanalyse transportparameters

Gevoeligheidsanalyse transportparameters Gevoeligheidsanalyse tanspotpaametes voo de ondegond Woute Kaeman Ed Veling Het model PROFCD (PROFile Convection-Diusion) is doo Veling (1993) gescheven om snel een inschatting te kunnen maken van het

Nadere informatie

I n formatiebroch u re. Als u de huur wilt opzeggen

I n formatiebroch u re. Als u de huur wilt opzeggen I n fomatieboch u e Als u de huu wilt opzeggen Deze bochue bevat infomatie ove de pocedue ondom de huuopzegging. In deze bochue vindt u een beknopte weegave van de bepalingen uit de Algemene huuvoowaaden,

Nadere informatie

Theorieboekje CWO-Rb3

Theorieboekje CWO-Rb3 Theoieboekje CWO-Rb3 Vesie oktobe 2000 Watescouting Mak Twain Nedeweet intenet: http://scoutnet.nl/~scoutppx/ 1 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen...4 Binnenvaat Politie Reglement (BPR)...4 Toepassingsgebied...4

Nadere informatie

Wat doet dit programma?

Wat doet dit programma? KORTE HANDLEIDING DIGITALE BRANCHE-RIE SLAGERSBEDRIJF Inleiding RI&E staat voo Risicolnventaisatie en -Evaluatie. Een RI&E is: een LIJST met alle isico s in uw bedijf en een PLAN voo het oplossen evan.

Nadere informatie

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert.

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert. Cikelbewegingen Gaden adialen Zie bladzijde 135 t/m 137 Baiboek wikunde van de Caat en Boch ISBN 90-430-1156-8 Een aanade voo Sinteklaa! http://taff.cience.uva.nl/~caat/functiene.pdf Eenpaige cikelbeweging

Nadere informatie

Toezeggingenlijst (t.b.v. 1 e bestuursrapportage) LIJST VAN AFSPRAKEN EN TOEZEGGINGEN

Toezeggingenlijst (t.b.v. 1 e bestuursrapportage) LIJST VAN AFSPRAKEN EN TOEZEGGINGEN Toezeggingenlijst Vesie / datum 2013-01 (t.b.v. 1 e bestuusappotage) LIJST VAN AFSPRAKEN EN TOEZEGGINGEN De lijst van afspaken en toezeggingen wodt bijgehouden en maandelijks bijgewekt doo de giffie op

Nadere informatie

05.2015. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Domein Bosquet zondag 31 mei. gratis. in dit nummer

05.2015. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Domein Bosquet zondag 31 mei. gratis. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Dag van het Pak Domein Bosquet zondag 31 mei gatis 05.2015 in dit numme Dag van het Pak p2 Steenuil in boeennatuu p4 Een nieuwe thuis in Huize Hageland p6 Bestuiving in Holsbeekse

Nadere informatie

Bouw mee aan het orang-oetanbos!

Bouw mee aan het orang-oetanbos! Dit is het actieboekje van: oolette(s): Achtenaam: Staat:.: oo 4 kunnen,we 10m 2 aanpla bos nten Plaats: Telefoon: obiel: Emailades: Ben je al WFRange? ul hie je administatienumme in: (dit is het numme

Nadere informatie

- > e en uitgave van de. Studiegroep voor Postmechanisatie. Nummer127 december 1999. Il 11 1 1 NEDERLAND. 1111 Il. 1 1 Il. Inhoud:

- > e en uitgave van de. Studiegroep voor Postmechanisatie. Nummer127 december 1999. Il 11 1 1 NEDERLAND. 1111 Il. 1 1 Il. Inhoud: 1111 1 1 Il 1111 Il Il 11 1 1 NEDERLAND e en uitgave van de Studiegoep voo Postmechanisatie Aangesloten bij de Nedelandse Bond van Filatelisten-Veenigingen. Numme127 decembe 1999 Inhoud: - 0 - > 1 1. Veenigingsnieuws.

Nadere informatie

BioBased Business Cases

BioBased Business Cases Ontmoet de gehele biobased keten en gijp uw kans voo slimme samenwekingen BioBased Business Cases Hoo hoe u maximale winstgevendheid haalt uit de BioBased Economy Met paktijkcases van: Cosun SABIC Synba

Nadere informatie

Individueel Transitieplan voor Ouders

Individueel Transitieplan voor Ouders Individueel Tansitieplan voo Oudes Datum: vade / moede van Patiëntgegevens A. De diabetes 1. Mijn kind kan uitleggen wat, hie aan weken diabetes is. 2. Mijn kind begijpt wat de behandelaas (ats, diëtist

Nadere informatie

t p E Van de redactie Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras De lente is begonnen!

t p E Van de redactie Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras De lente is begonnen! 1 mei Uiteste inschijfdatum Studieeis Sacandinavië 2 mei Ovekoepelend Studenten Oveleg BMT 4 mei Dodenhedenking 5 mei Bevijdingsdag, TU/e gesloten Agenda 11 mei Dondedagboel 18 mei Dondedagboel 25 mei

Nadere informatie

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA88 Flash Euobaomete 69 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Dives fo Gowth) County Questionnaie Belgium (Flemish) A Flashnumme FL9A B land FL9B C Numme van het inteview FL9C NACE

Nadere informatie

WOLFF A Brand of UFLOOR Systems

WOLFF A Brand of UFLOOR Systems WOLFF A Band of UFLOOR Systems Handleiding Nedelands DURO-STRIPPER At. n. 013347 NEDERLANDS Lees deze handleiding zogvuldig doo voodat u het appaaat gaat gebuiken. Bewaa de handleiding om deze zonodig

Nadere informatie

TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (8N010)

TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (8N010) TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (8N00) 8 juni 007, 4.00-7.00 uu Opmekingen:. Dit tentamen bestaat uit 4 vagen met in totaal 9 deelvagen.. Het is toegestaan gebuik te maken van bijgeleved fomuleblad en een ekenmachine.

Nadere informatie

GROENLICHT. De mars tegen Monsanto en TTIP. Orgaan van GroenLinks Zwolle. Zomer 2015

GROENLICHT. De mars tegen Monsanto en TTIP. Orgaan van GroenLinks Zwolle. Zomer 2015 Ogaan van GoenLinks Zwolle GROENLICHT Zome 2015 De s tegen Monsanto en TTIP Linke Soep: Ove de gevaen van Gentech en wát!? Senato Ruad Ganzevoot bezoek bij GoenLinks Zwolle Gezocht: Nieuwe hoofdedacteu

Nadere informatie

08.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Natuur en cultuur, hand in hand Assent, zondag 19 augustus. in dit nummer

08.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Natuur en cultuur, hand in hand Assent, zondag 19 augustus. in dit nummer 08.2012 landschapskant Nood-Hageland Natuu en cultuu, hand in hand Assent, zondag 19 augustus in dit numme Natuu en cultuu, hand in hand! p2 De jages van Walenbos in de bes voo de vleemuis p4 Hoogstamboomgaaden

Nadere informatie

5 Algemene oplossing baanvergelijking, r = ξ/(1 + e cos f)

5 Algemene oplossing baanvergelijking, r = ξ/(1 + e cos f) 5 Algemene oplossing baanvegelijking, = ξ/(1 + e cos f) De bewegingsvegelijking van een planeet met massa m 2 ond de zon met massa m 1 schijven we als = GM 3, (5.1) waa M = m 1 +m 2. Omdat dit een tweedegaads

Nadere informatie

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN ( Vastgesteld doo de aad van de gemeente Teneuzen bij beslult van, voozitte I giffie D D Mldde1bug KJevesk~seweg 49 PostbUtl29 4330 M IlIefoon:.31 118853737 lax: +31

Nadere informatie

Colofon Teksten; Eindredactie; Vormgeving & Productie;

Colofon Teksten; Eindredactie; Vormgeving & Productie; Spectum MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2014 1 Colofon Teksten; Dick Zijdelaan, Nel Baas, Ineke Zwaneveld, Cain de Buin Eindedactie; Sanne van de Steek Vomgeving & Poductie; Silvia Bakke 2015 Othocente 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013 B en W - advies Potefeuillehoude Afdeling Advies van Datum advies Bestandsnaam Advies O.R. In oveleg met afdeling(en) Actief infomeen aad Actief infomeen wijkcontactambtenaa Advies: Aangehouden d.d. Beslissing

Nadere informatie

Rietorchis & daslook bij het Zonnehuis

Rietorchis & daslook bij het Zonnehuis Rietochis & daslook bij het Zonnehuis Rietochis & daslook nabij het Zonnehuis Auteu P.J.H. van de Linden Opdachtgeve Pojectnumme Ingen Seach B.V. 09.087 juni 2010 foto omslag daslook langs het voetpad

Nadere informatie

Eerste ronde - 20ste Vlaamse Fysica Olympiade 1. 20ste Vlaamse Fysica Olympiade. R R R p 1 2 = + = FA. l = ρ water = 1, kg/m 3 ( ϑ = 4 C )

Eerste ronde - 20ste Vlaamse Fysica Olympiade 1. 20ste Vlaamse Fysica Olympiade. R R R p 1 2 = + = FA. l = ρ water = 1, kg/m 3 ( ϑ = 4 C ) este onde - 0ste Vlaamse Fysica Olympiade 1 Met eveneens dank aan: Untwepen, K.U.Leuven, K.U.Leuven Campus Kotijk, UHasselt, UGent en VUB. 008 0ste Vlaamse Fysica Olympiade este onde x = x0 + vx t vx =

Nadere informatie

08.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Nacht van de Vleermuis Diest, vrijdag 23 augustus Kom ook! in dit nummer

08.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Nacht van de Vleermuis Diest, vrijdag 23 augustus Kom ook! in dit nummer landschapskant Nood-Hageland gatis 08.2013 Nacht van de Vleemuis Diest, vijdag 23 augustus Kom ook! in dit numme Nacht van de Vleemuis met leuke pijsjes! p2 Beedsmoelen in Begijnendijkse poelen p4 Biodivesiteit

Nadere informatie

HOEKCONTACT KOGELLAGERS

HOEKCONTACT KOGELLAGERS HOEKCONTACT KOGELLAGERS Hoekcontact kogellages Eén-ijige hoekcontact kogellages Hoekcontact kogellages zijn geschikt voo toepassingen waa een hoge nauwkeuigheid en een hoog toeental is veeist. Dit type

Nadere informatie

2-daagse conferentie REIKWIJDTE EN IMPACT VAN. MiFID II. Bereid u voor op MiFID II en MiFIR en zorg dat u compliant bent in 2015!

2-daagse conferentie REIKWIJDTE EN IMPACT VAN. MiFID II. Bereid u voor op MiFID II en MiFIR en zorg dat u compliant bent in 2015! 2-daagse confeentie Vediepingsuu met Rabobank en Cliffod Chance: Deivatenhandel & EMIR OTC handel van aandelen en obligaties REIKWIJDTE EN IMPACT VAN Beeid u voo op en MiFIR en zog dat u compliant bent

Nadere informatie

Tentamen Natuurkunde I uur uur woensdag 12 januari 2005 Docent Drs.J.B. Vrijdaghs

Tentamen Natuurkunde I uur uur woensdag 12 januari 2005 Docent Drs.J.B. Vrijdaghs Tentamen Natuukunde I 09.00 uu -.00 uu woensdag januai 005 Docent Ds.J.. Vijdaghs anwijzingen: Dit tentamen omvat 4 opgaven met totaal 9 deelvagen Maak elke opgave op een apat vel voozien van naam, studieichting

Nadere informatie

08.09. landschapskrant Noord-Hageland. Europese Nacht van de Vleermuis. vrijdag. 28 augustus. regionaal landschap Noord-Hageland vzw.

08.09. landschapskrant Noord-Hageland. Europese Nacht van de Vleermuis. vrijdag. 28 augustus. regionaal landschap Noord-Hageland vzw. landschapskant Nood-Hageland Euopese Nacht van de Vleemuis vijdag 28 augustus 08.09 egionaal landschap Nood-Hageland vzw in dit numme p2 Euopese Nacht van de Vleemuis p4 Kasteeldomein de Beauffot p6 Akkevogels

Nadere informatie

08.2014. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Leven aan het water! Gratis poelencursus zaterdag 20/9. in dit nummer

08.2014. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Leven aan het water! Gratis poelencursus zaterdag 20/9. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland gatis Leven aan het wate! Gatis poelencusus zatedag 20/9 08.2014 in dit numme Opening van de hestelde loopgaven van Weeldoolog I p2 Fuitkwekes helpen de bij en omgekeed p4

Nadere informatie