MEDISCH TOEZICHT EN MEDISCHE GESCHIKTHEIDSCRITERIA VOOR BRANDWEERMANNEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEDISCH TOEZICHT EN MEDISCHE GESCHIKTHEIDSCRITERIA VOOR BRANDWEERMANNEN"

Transcriptie

1 MEDISCH TOEZICHT EN MEDISCHE GESCHIKTHEIDSCRITERI VOOR BRNDWEERMNNEN Consensus Extene Diensten voo Peventie en Bescheming op het Wek Einddocument van de CoPev wekgoep Medische Citeia Bandweemannen Febuai 2009 Samenstelling wekgoep Voozitte: D. Philippe Kiss Leden (de leden van eenzelfde dienst volgden elkaa op in de wekgoep): D. Ronny Vehoogen D. Noëlla Batens D. Floence Laigle D. nne Jacobs D. nnemaie de Weduwe D. nnie Geldhof D. Nathalie Swinnen D. nne-maie De Smet D. nne Piotte Volgende diensten leveden bijdagen aan de wekgoep: PROGECOV, IDEWE, SECUREX, SPMT, INTERMEDICLE/TTENTI, PRIM/MENSUR, RIST, IKMO Medisch toezicht en medische geschiktheidsciteia voo bandweemannen 1/48

2 Inhoudstabel 1. Pobleemstelling en veantwooding 3 2. Veschillende functies veschillende citeia 4 3. Doelstellingen 5 4. Methodiek 6 5. beidsgebonden isicofactoen voo de gezondheid 8 6. Geichte peventieve medische ondezoeken en medische citeia De vooafgaande gezondheidsbeoodeling De peiodieke gezondheidsbeoodeling van de bandweeman-pesluchtdage De peiodieke gezondheidsbeoodeling van de bandweeman-gaspakdage De peiodieke gezondheidsbeoodeling van de bandweeman-duike andoeningen incompatibel met de uitgeoefende functie Medicatiegebuik en geschiktheid Leeftijd en geschiktheid als bandweeman Opoep aan alle betokken patijen Refeenties 34 Bijlage 1: medische vagenlijst 36 Bijlage 2: bepaling cadiovasculai isico 42 Bijlage 3: cadioespiatoie inspanningstest 44 Bijlage 4: specialistisch neus-keel-oo-ondezoek 45 Bijlage 5: ovezicht medische ondezoeken 46 Medisch toezicht en medische geschiktheidsciteia voo bandweemannen 2/48

3 1. Pobleemstelling en veantwooding In België bestaan e geen wettelijke citeia met betekking tot de medische geschiktheid van bandweemannen. Dit heeft in de dagelijkse paktijk geleid tot conflicteende situaties van tweeëlei aad: - enezijds bestaan e tussen de veschillende kopsen en bandweescholen ondeling gote veschillen in citeia voo medische geschiktheid (voo zove deze übehaupt aanwezig zijn), waadoo bijv. bepaalde bandweemannen ongeschikt woden veklaad voo opleiding tot gaspakdage in de ene bandweeschool waa stikte medische citeia woden gehanteed, maa via een omweg toch woden goedgekeud in een andee bandweeschool waa geen citeia woden gehanteed: vanuit de bandweekopsen zelf is e dan ook vaag naa unifome geschiktheidsciteia - andezijds levet dit tegenstijdige geschiktheidsadviezen op van kopsatsen, die instaan voo de selectie vóó aanweving, en abeidsgeneesheen, die instaan voo het vooafgaand gezondheidstoezicht bij aanweving, wannee veschillende citeia woden gehanteed: ook hie is e nood aan unifome ichtlijnen Om aan deze lacune enigszins tegemoet te komen wed e in 2000 een medische wekgoep opgeicht die zich tot doel stelde ichtlijnen voo te stellen voo iedeeen die beoepshalve geconfonteed wodt met de medische keuing en/of begeleiding van bandweelieden. Dit esulteede in juli 2000 in een document Het geneeskundig ondezoek bij bandweelieden. lhoewel met dit document een aadige stap wed gezet naa unifomiseing van de citeia zogde een gebek aan bindend kaakte evoo dat e gote discepanties bleven bestaan. Omwille van de hieboven vemelde edenen (de nood aan unifome geschiktheidsciteia bij de bandweekopsen, de kopsatsen en de abeidsgeneesheen én het uitblijven van enig bindend kaakte van de voogestelde citeia) wed binnen CoPev besloten een nieuwe wekgoep medische citeia bandweemannen op te ichten met volgende doelstellingen: 1. beeiken van een consensus tussen de veschillende extene diensten voo peventie en bescheming op het wek omtent de medische geschiktheidsciteia voo bandweemannen 2. bij de wetgevende en/of nomeende instanties eop aandingen deze geschiktheidsciteia een bindend kaakte te geven De nu vooliggende tekst vomt het esultaat van de uitweking van de eeste doelstelling en behandelt in extenso de medische geschiktheid van bandweemannen vanuit een abeidsgeneeskundig pespectief. Het omvat een gondige afweging van de medische geschiktheidsciteia, waabij vetekkend van de abeidsgebonden isico s voo de gezondheid en de aad van het wek, de inhoud van het gezondheidstoezicht wed bepaald, en waaaan, aan de hand van de wetenschappelijke liteatuu en het advies van specialisten, geschiktheidsciteia weden gekoppeld. Medisch toezicht en medische geschiktheidsciteia voo bandweemannen 3/48

4 2. Veschillende functies veschillende citeia Het takenpakket van de bandwee omvat veschillende uiteenlopende taken, die elk op zich specifieke belastingen en abeidsgebonden isico s inhouden. Dit impliceet uiteaad veschillende geschiktheidsciteia voo veschillende taken. De huidige wekgoep spitste zich toe op de die taken die de gootste cadioespiatoie belasting met zich mee bengen en/of specifieke isico s inhouden: het leveen van inspanning met pesluchtappaatuu ( bandweeman-pesluchtdage ) 1, het dage van een gaspak ( bandweeman-gaspakdage ) en het duiken ( bandweeman-duike ). Het statisch dagen van pesluchtappaatuu, zonde het leveen van inspanning, valt buiten deze citeia. E bestaan voldoende wetenschappelijke agumenten om deze die functies als bijzondee apate entiteiten te beschouwen binnen een bandweekops. Het is dan ook volledig geechtvaadigd om deze die specifieke functies apate geschiktheidsciteia toe te bedelen. Gezien de gote specificiteit van de citeia voo deze die veschillende bandweetaken en de gote kans dat men met toenemende leeftijd of doo één of andee medische bepeking niet lange zal kunnen beantwooden aan deze citeia, is het adagium élke bandweeman moet álle taken aankunnen vanuit medisch standpunt niet lange ealistisch. Het invoeen van deze citeia is in eeste instantie bedoeld om de gezondheid van de betokken bandweelieden te beschemen tijdens (onvewachte) piekbelastingen, waadoo, in inteventie-omstandigheden, de kans bepekt wodt dat de veiligheid van de betokken bandweelieden en deze van andeen (collega s en andee pesonen) in het gedang wodt gebacht doo medische bepekingen. De invoeing van deze nieuwe citeia zal ongetwijfeld consequenties hebben voo de oganisatie van het bandweekops en kan een aanleiding zijn om zich te bezinnen ove de taakvedeling binnen het kops. Het niet lange geschikt zijn om inspanningen te leveen met pesluchtappaatuu houdt niet in dat men niet lange geschikt is om ingezet te woden als bandweeman bij inteventies (zoals hulpvelening bij auto-ongevallen, ambulancediensten, ampenbestijding, wespennesten vewijdeen, katten uit bomen halen, keldes leegpompen bij wateovelast, schoonspuiten van het wegdek bij olievelies, ) of bij andee taken (zoals ondehoud van bandweemateiaal, vestekken van infomatie ove bandpeventie, geven van demonstaties om de bevolking te infomeen, ). Het peventief dagen van pesluchtademappaatuu (als pesoonlijke beschemingsmiddel zonde het leveen van zwae inspanningen) blijft immes mogelijk (tenzij de abeidsgeneeshee dit specifiek vebiedt). De nieuwe citeia hebben de intentie om, binnen het kade van de opvolging doo de abeidsgeneeshee, e zoveel mogelijk voo te zogen dat de meest belastende bandweetaken zullen uitgevoed woden doo pesonen die ze vanuit medisch standpunt aankunnen. Net zoals in het document van de wekgoep 2000 hebben de citeia betekking op zowel de beoeps-, de bedijfs- als de vijwillige bandweelui. De belangijkste isico s zijn immes niet fequentieafhankelijk en komen voo bij de die types bandweemannen. 1 het leveen van inspanning met pesluchtappaatuu wed als specifieke taak geselecteed omdat deze in de wetenschappelijke liteatuu het meest bescheven wed; het speekt vanzelf dat ook andee bandweetaken die een gote cadioespiatoie belasting met zich mee kunnen bengen ook onde die noeme vallen Medisch toezicht en medische geschiktheidsciteia voo bandweemannen 4/48

5 3. Doelstellingen fzondelijk voo bandweeman-pesluchtdages, -gaspakdages en -duikes: 1. in kaat bengen van de abeidsgebonden isicofactoen voo de gezondheid en hun implicatie voo de inhoud van het gezondheidstoezicht (zowel vooafgaandelijk als peiodiek) 2. opstellen van geschiktheidsciteia voo de gezonde bandweeman, waabij naast de evaluatie van de fysieke belastbaaheid ook ekening gehouden wodt met bijkomende veiligheidsaspecten voo de bandweeman zelf en voo deden, en hun implicatie voo de inhoud van het gezondheidstoezicht (zowel vooafgaandelijk als peiodiek) 3. opstellen van een lijst van aandoeningen en geneesmiddelen die incompatibel zijn met de uitgeoefende functie Belangijk: - met de tem bandweeman woden zowel mannelijke als vouwelijke bandweelieden bedoeld; het gebuik van het wood bandweeman heeft geen disciminatief kaakte en beoogt enkel een vlotte leesbaaheid van de tekst - onde bandweeman-pesluchtdages wodt vestaan: bandweemannen die tijdens het dagen van pesluchtademappaatuu inspanningen dienen te leveen of die andee bandweetaken veichten die een aanzienlijke cadioespiatoie belasting met zich meebengen Medisch toezicht en medische geschiktheidsciteia voo bandweemannen 5/48

6 4. Methodiek Voo de uitweking van de veschillende doelstellingen wed vetokken van de eeds bestaande wekdocumenten aangaande de geschiktheidsciteia van bandweemannen: - Het geneeskundig ondezoek bij bandweelieden. Veslag van de medische wekgoep. 10 juli Medisch toezicht en citeia bandweepesoneel. Inten wekdocument voo de abeidsgeneesheen van Pogecov. Daanaast weden volgende eindweken en liteatuuovezichten gebuikt als secundaie infomatiebonnen: - Batens N. Sceening gaspakdages. Een liteatuustudie. Eindwek GGS Spotgeneeskunde. cademiejaa Delabae P. Fysieke conditie van bandweelui. Poefschift licentie abeidsgeneeskunde. Leuven, de Weduwe. Bandweelieden. Vegelijking van geschiktheidsciteia uit veschillende westese landen. Liteatuustudie Inteunivesitaie Postacademische Voming beidsgeneeskunde. cademiejaa de Weduwe. Medische geschiktheidsnomen voo bandweemensen. Eindwek Inteunivesitaie Postacademische Voming beidsgeneeskunde. cademiejaa Faye C, Libet B. Tavail à la chaleu avec pot de combinaisons étanches. Expéimentation et modélisation. Tavail de fin d études pésenté en vue de l obtention du diplôme de licencié en egonomie et de licenciée en médecin de tavail. Cente de médecine et d hygiène du tavail et de l envionnement. Univesité catholique de Louvain. Septembe Sluite JK, Fings-Desen MHW. Bandweeondezoek. De gezondheidkundige ondebouwing van (vevoegde) uitdienstteding op basis van leeftijd bij bandweepesoneel. Rappotnumme Coonel Instituut voo beid, Milieu en Gezondheid, Ondezoeksinstituut mcogg, cademisch Medisch Centum, mstedam, oktobe Swinnen N. Intoductie van een aëobe fysieke conditietest bij de speciale inteventieploeg van een chemisch bedijf. (meten gezondheidsvoolichting en coonaie isicofactoen beleid). Eindwek Inteunivesitaie Postacademische Voming beidsgeneeskunde. cademiejaa Vanoeteen J. Medische begeleiding van gaspakdages en inteventieploegleden in het algemeen. Studie van Vlaamse inteventieploegleden. Thesis aangeboden voo het vekijgen van de gaad van licentiaat in de abeidsgeneeskunde. Univesitaie Instelling ntwepen. cademiejaa Waa elevant wed vewezen naa pimaie infomatiebonnen. Indien nodig wed advies gevaagd aan specialisten te zake. Daanaast wed e ekening gehouden met de evaingen uit de paktijk van de veschillende leden van de wekgoep. Medisch toezicht en medische geschiktheidsciteia voo bandweemannen 6/48

7 Te veduidelijking weden belangijke gedachtegangen en bedenkingen die tijdens de vegadeingen van de wekgoep aan bod kwamen opgenomen als voetnoot. Bepaalde denkpistes konden woden getoetst aan de discussies die binnen de IDEWEwekgoep bandweeciteia, waavan D. Ronny Vehoogen deel uitmaakt, weden gevoed. Deze wekgoep liep quasi gelijktijdig met de CoPev-wekgoep en had bovendien eeds een belangijke coespondentie gevoed omtent bepaalde adviezen. Voo het bepalen van de peiodiciteit van bepaalde ondezoeken wed (voo zove dit uiteaad medisch veantwood bleef) ook ekening gehouden met pagmatische en economische aspecten. Hiebij wed uiteindelijk gekozen voo een peiodiciteit van 1 of 5 jaa, en voo een schanieleeftijd van 45 jaa. Tenslotte wed het einddocument ook voogelegd aan meedee pofessoen van veschillende univesiteiten. Na het beeiken van een consensus onde medici weden de citeia bespoken met veschillende vetegenwoodiges van de secto, om te komen tot een zo beed mogelijk daagvlak van de voogestelde citeia. Medisch toezicht en medische geschiktheidsciteia voo bandweemannen 7/48

8 5. beidsgebonden isicofactoen voo de gezondheid Voo de bepaling van de abeidsgebonden gezondheidsisico s wed niet vetokken van de doo de wetgeving aangeeikte gezondheidsisico s, maa wed vetokken van de abeidsgebonden blootstellingen en belastingen die de functie van bandweeman met zich meebengen. Tabel 1 geeft een samenvatting van de abeidsgebonden isicofactoen voo de gezondheid voo bandweemannen. Een bespeking van de geichte peventieve medische ondezoeken en de eaan gekoppelde citeia volgt in de volgende hoofdstukken. De functie van bandweeman houdt een isico in voo tal van accidentele blootstellingen aan voonamelijk chemische en fysische agentia. Het outinematig sceenen op alle mogelijke blootstellingen is onmogelijk en zinloos. E wed daaom voo geopteed een eede algemene biologische effectmonitoing peiodisch uit te voeen. Bijkomende specifieke biologische (effect)monitoing kan geïndiceed zijn in het geval van accidentele blootstelling. Medisch toezicht en medische geschiktheidsciteia voo bandweemannen 8/48

9 Tabel 1: ovezicht van de abeidsgebonden isicofactoen voo de gezondheid voo bandweemannen (in cusief de bijkomende isicofactoen voo duikes en gaspakdages). Type functie / beidsgebonden isicofactoen Type functie - veiligheidsfunctie - activiteit met welbepaald isico beidsgebonden isicofactoen Fysieke wekbelasting: - cadiovasculaie belasting gaspakdages: hoge cadiovasculaie belasting kans op hittestess - piekbelastingen - lichamelijke inspanning bij hoge tempeatuen - weken met pesluchtappaatuu - belasting van het locomotoisch stelsel - manueel hanteen van lasten Biologische agentia 2 : - tetanus - hepatitis - hepatitis B - tubeculose duikes: andee infectieziekten 3 Chemische agentia: - chemische poducten met isico voo vegiftiging - koolstofmonoxide - alkalische poducten - insecticiden (estes en halogeendeivaten) - aspecifieke agentia met espiatoi iitatieve effecten Fysische agentia 4 : - espiatoie blootstelling aan stof 5 - akoestische taumata duikes: veandeing van atmosfeische duk Ploegenwek met nachtshifts Mentale wekbelasting: - onvewachte piekbelastingen - kans op posttaumatisch stess syndoom Bijkomende geichte peventieve medische ondezoeken - visus bij aanweving, nadien jaalijks - audiometie bij aanweving, nadien 5-jaalijks - VO 2 -max-bepaling: bij aanweving, nadien 5-jaalijks gaspakdages: VO 2 -max-bepaling bij aanweving, nadien 5-jaalijks, vanaf 45 j jaalijks - cadiovasculaie isicobepaling: - bepaling BMI en buikomtek: bij aanweving, nadien jaalijks - volgens SCORE: jaalijks vanaf 45 jaa - longfunctietesten: bij aanweving, nadien jaalijks - tetanus-vaccinatie (veplicht) - hepatitis -vaccinatie (stek aanbevolen, veplicht voo duikes 6 ) - hepatitis B-vaccinatie (veplicht) - tubeculinetest en/of adiogafie van de longen (te bepalen doo P-abeidsgeneeshee) 7 - PBO, OT, PT, gamma-gt, ceatinine: bij aanweving (nulmeting), nadien 5-jaalijks; vanaf 45 jaa jaalijks 8 - longfunctietesten bij aanweving, nadien jaalijks - 5-jaalijkse RX thoax - audiometie bij aanweving, nadien 5-jaalijks duikes: - specialistisch ORL-ondezoek: bij aanweving en nadien 5-jaalijks - RX schoudes, ellebogen, heupen, knieën: bij aanweving en nadien op indicatie 2 de meeste vaccinaties woden als veplicht beschouwd omdat e een vehoogde kans op blootstelling bestaat 3 omwille van het contact met mogelijks besmet ioolwate: o.a. leptospiose (belang van huidbescheming) 4 men dient attent te zijn op accidentele blootstelling aan ioniseende en niet-ioniseende stalingen 5 tijdens instotingen en opuimingsweken kan e blootstelling zijn aan o.a. silicaten, asbest (oude huizen) en MMMF (ecentee huizen) 6 omwille van contact met afvalwates met faecale esten 7 bij aanweving wodt een tubeculose-sceening aanbevolen bij alle bandweemannen als nulmeting en efeentiewaade; nadien dient jaalijks een tubeculose-sceening te gebeuen bij ambulancies; de noodzaak van een jaalijkse sceening bij alle bandweemannen dient geëvalueed te woden a.d.h.v. de tubeculosepevalentie in de steek waa de bandweemannen actief zijn 8 gezien de bede waaie aan kotduende blootstellingen aan chemische agentia, wed e geopteed voo een peiodische biologische effectmonitoing, waavan de fequentie wodt opgedeven vanaf 45 jaa, om evt. cumulatieve gezondheidseffecten voegtijdig op te spoen Medisch toezicht en medische geschiktheidsciteia voo bandweemannen 9/48

10 6. Geichte peventieve medische ondezoeken en medische citeia Belangijk: de gehanteede citeia zijn niet alleen van toepassing voo de aangehaalde peiodieke en vooafgaande gezondheidsbeoodeling, maa ook voo alle ondezoeken die binnen het kade van het medisch toezicht op de weknemes gebeuen de voogestelde peiodiciteit van de ondezoeken dienen aanzien te woden als een minimum; de abeidsgeneeshee kan op eigen initiatief en volgens zijn eigen medische inschatting een andee peiodiciteit van bepaalde ondezoeken voostellen de citeia en voogestelde ondezoeken zijn gebaseed op de beschikbae kennis dd. 2006; doo de evolutie van de medische kennis zullen in de toekomst mogelijks bepaalde ondezoeken en/of citeia wijzigen de vaccinatiestatus voo de biologische agentia waaaan de bandweemannen beoepshalve blootgesteld zijn (zie tabel 1) dient geduende de ganse loopbaan bijgehouden en opgevolgd te woden Vagenlijst 6.1. De vooafgaande gezondheidsbeoodeling 9 - vagenlijst (zie bijlage 1) in te vullen en te ondetekenen doo de bandweeman 10 Visus 11 a. indien ijgeschiktheidsattest goep 2 noodzakelijk - ten minste 8/10 voo het beste oog en 5/10 voo het minde goede oog, al dan niet met optische coectie - indien contactlenzen: elke stekte toegestaan, mits zij goed woden vedagen - indien bilcoectie: - bilglazen niet steke dan plus of min 8 dioptieën OF - ongecoigeede gezichtsschepte voo elk van beide ogen minstens 1/20 b. indien geen ijgeschiktheidsattest noodzakelijk of ongeschikt voo goep 2 visusnomen voo goep 1: - ten minste 5/10 binoculai, al dan niet met optische coectie - éénogigen: ten minste 6/10, al dan niet met optische coectie 9 e wed e vanuit gegaan dat men bij aanweving de functies van bandweeman-gaspakdage dient aan te kunnen; de stengste citeia weden dan ook weehouden bij de vooafgaande gezondheidsbeoodeling 10 naa analogie met het ijgeschiktheidsattest (KB van 23/03/1998 beteffende het ijbewijs, gewijzigd bij KB van 05/09/2002) wed evoo geopteed te weken met een vagenlijst die doo de betokken bandweeman te gelegenheid van het medisch ondezoek dient ingevuld en ondetekend te woden, waadoo hij veplicht wodt zijn veantwoodelijkheid op te nemen voo het veschaffen van de nodige medische gegevens 11 citeia voo visus weden ingevoed omwille van het veiligheidsaspect; de visus-citeia voo ijgeschiktheid (KB van 23/03/1998 beteffende het ijbewijs, gewijzigd bij KB van 05/09/2002) weden ovegenomen Medisch toezicht en medische geschiktheidsciteia voo bandweemannen 10/48

11 Bijkomende citeia: - zicht in schemedonke 12 : minstens 2/10, al dan niet met coectie - indien ongecoigeede binoculaie visus <5/10: coectie veplicht te dagen, ook bij het weken met pesluchtmaskes Keatotomie, laseablatie en het dagen van bil 13 of contactlenzen 14 vomen geen containdicatie. Longfunctietesten - bepaling van FEV1 en FVC 15 Citeium 80% van de theoetisch vewachte waade volgens Quanje; lage bij kleinee, oudee pesonen, hoge bij gotee, jongee pesonen 16 Cadiovasculaie isicobepaling 17 Bloeddukmeting Citeium /90 RR 179/109 + bijkomende factoen: absolute conta-indicatie > 179/109: absolute conta-indicatie 12 omwille van het veiligheidsisico wodt zicht in schemedonke als bijkomend citeium toegevoegd 13 veiligheidsbillen kunnen gemaakt woden met aangepaste coectie en e bestaan mogelijkheden om een bil te integeen in het volgelaatsmaske van de pesluchtappaatuu (inklapbae modellen) 14 zachte lenzen genieten de vookeu [advies D. I. Houttequiet, UZLeuven] 15 binnen een abeidsgeneeskundig kade zijn dit de meest elevante longfunctiepaametes [Townsend 2000] 16 de efeentiewaaden gebuikt bij de longfunctietesten zijn toepasselijk op (Kaukasische) pesonen van jaa, met een lengte van m bij mannen en m bij vouwen. De nomale waaden woden geacht tussen de 95ste en 5de pecentiele te liggen en woden beekend doo 1.64 RSD af te tekken van het voospelde gemiddelde [Quanje et al 1993]. lhoewel voo volwassenen met gemiddelde leeftijd en lengte 80% van de voospelde waade dicht aanleunt tegen de 5de pecentiele, wodt het gebuik van een vaste (80%) ondegens om volwassenen als abnomaal te beschouwen afgeaden [Cotes et al 1997, Townsend 2000]. Evenwel wed e, omwille van de gebuiksviendelijkheid, toch voo geopteed het gebuik van deze ondegens te handhaven. Deze 80%-gens dient wel aangepast te woden bij kleinee, oudee pesonen en gotee, jongee pesonen 17 omwille van de abeidsgebonden cadiovasculaie (piek)belastingen, wodt bijzondee aandacht besteed aan de bepaling van het cadiovasculai isico; de ondezoeken bij aanweving zijn vooal bedoeld om een ichtinggevend advies te kunnen geven 18 citeia volgens de Euopean Society of Hypetension-Euopean Society of Cadiology 2003 Medisch toezicht en medische geschiktheidsciteia voo bandweemannen 11/48

12 Body Mass Index 19 Citeium steefwaade: BMI 25 BMI 25-30: elatieve conta-indicatie, inspanningspoef (VO 2 -max) noodzakelijk voo vedee besluitvoming BMI 30: absolute conta-indicatie Buikomtek Citeium indien 102 cm bij mannen en 88 cm bij vouwen: elatieve conta-indicatie, inspanningspoef (VO 2 -max) noodzakelijk voo vedee besluitvoming Risicobepaling volgens de SCORE-tabel - indien 45 jaa of oude: isicobepaling volgens de SCORE-tabel (zie bijlage 2) Citeium indien isico 5 %: elatieve conta-indicatie, inspanningspoef (VO 2 -max) noodzakelijk voo vedee besluitvoming Cadioespiatoie belastbaaheid - VO 2 -max-bepaling 20 Citeium ondegens van 45 ml/kg/min vemits e geen gegevens bestaan die een veband aantonen tussen BMI en (on)geschiktheid als bandweeman, besloot de wekgoep de BMI niet als enkelvoudig uitsluitingsciteium te gebuiken en de BMI enkel als een elatieve conta-indicatie te hanteen, waabij evoo geopteed wodt te steven naa een waade kleine of gelijk aan 25; evenwel wodt bij aanweving een BMI 30 (gens van het pathologische) als een absolute conta-indicatie beschouwd voo de functie van bandweeman; te mee omdat e wodt van uitgegaan dat men bij aanweving in staat moet zijn de functie van bandweeman-gaspakdage aan te kunnen (zie voetnoot 54) 20 de bepaling van de VO 2 -max wodt beschouwd als een ideale test om de fysieke conditie te evalueen; de vookeu wodt hiebij gegeven aan de mee ealiteitsgetouwe Staimilltest [Ben-Eza & Vestaete 1988] boven een loopbandpoef, en pas in laatste instantie een fietspoef; het ondezoek dient echte te beantwooden aan bepaalde eisen (bijlage 3) 21 bij aanweving wodt het citeium voo de bandweeman-gaspakdages ovegenomen; voetnoten 41 en 58 veduidelijken de keuze van de ondegens Medisch toezicht en medische geschiktheidsciteia voo bandweemannen 12/48

13 Gehootest 22 Citeia 23 op 125, 250, 500, 1000 Hz op 2000 Hz op 4000 Hz op 6000 Hz op 8000 Hz velies 25 db velies 30 db velies 40 db velies 45 db velies 40 db - unilateale doofheid is geen conta-indicatie voo gewone bandweetaken Opm: unilateale doofheid vomt wél een conta-indicatie in het geval van een bandweeman-duike 24 Bloedondezoek 25 - PBO, OT, PT, gamma-gt, ceatinine - indien 45 j: cholesteol totaal (cadiovasculaie isicobepaling volgens SCORE) Uineondezoek - eiwit, suike, bloed (sceening op stick) RX thoax 26 RX schoudes, ellebogen, heupen, knieën 27 (enkel voo duikes) Specialistisch neus-keel-oo-ondezoek (enkel voo duikes) 28 - keel- en nasoscopie, mico-otoscopie, tympanometie 22 naast het opspoen van de gevolgen van een geluidstauma, laat de gehootest eveneens toe een minimaal gehoosniveau te bepalen, dat de bandweeman in staat moet stellen allehande auditieve alamsignalen waa te nemen; de gehootest bij aanweving dient tevens als efeentie 23 de citeia bij aanweving zijn stenge dan deze van het peiodiek ondezoek om een eventuele latee gehoosdaling eeds in te calculeen en zijn gebaseed op de citeia van het CTIF (Comité Technique Intenational de pévention et d extinction du Feu); deze laatste instantie stelt eveneens een mee paktijkgeichte test voo: vestaan van een convesatiestem op 7 m, vestaan van een luide stem op 25 m 24 unilateale doofheid wodt als een absolute conta-indicatie beschouwd voo bandweeman-duikes om bij een accidenteel baotauma het gezonde oo te vijwaen van schade en daadoo een bilateale doofheid te vemijden 25 het bloedondezoek bij aanweving dient als nulmeting voo de peiodische (5-jaalijks tot 45 j, nadien jaalijks) biologische effectmonitoing die wodt voogesteld om de eventuele cumulatieve gezondheidseffecten ten gevolge van de vele kotduende blootstellingen aan chemische agentia, voegtijdig op te spoen 26 de adiogafie van de longen (gootbeeld) wed ingevoed om eventuele lange temijn-effecten van accidentele blootstelling aan allehande fysische agentia voegtijdig op te spoen; RX thoax bij aanweving dient als efeentie 27 RX bovenste en ondeste ledematen (schoudes, ellebogen, heupen, knieën) wodt voogescheven voo duikes (KB 23/12/2003, at. 17) en wodt uitgevoed i.v.m. opspoen van aseptische botnecose, een aandoening die zich pas ontwikkelt na langduige blootstelling aan hypebae wekomstandigheden; gezien de duikinteventies van de bandweeman-duike ove het algemeen in ondiep wate gebeuen is de kans op botnecose bijzonde klein; de RX bij aanweving dient als efeentie 28 om nutteloze uitgaven te vookomen weden de gevaagde ondezoeken duidelijk gespecificeed (bijlage 4) Medisch toezicht en medische geschiktheidsciteia voo bandweemannen 13/48

14 6.2. De peiodieke gezondheidsbeoodeling van de bandweeman-pesluchtdage De citeia voo bandweeman-pesluchtdages hebben betekking op de bandweemannen die bandweetaken dienen te veichten die een aanzienlijke cadioespiatoie belasting met zich meebengen (zoals o.a. het leveen van inspanningen tijdens het dagen van pesluchtappaatuu). fhankelijk van de aad van de bepeking kan het dagen van pesluchtappaatuu als pesoonlijke bescheming zonde het leveen van inspanningen toegelaten blijven. Het is de abeidsgeneeshee die hieove beslist. Vagenlijst Jaalijks - vagenlijst (zie bijlage 1) in te vullen en te ondetekenen doo de bandweeman 29 Visus 30 a. indien ijgeschiktheidsattest goep 2 noodzakelijk - ten minste 8/10 voo het beste oog en 5/10 voo het minde goede oog, al dan niet met optische coectie - indien contactlenzen: elke stekte toegestaan, mits zij goed woden vedagen - indien bilcoectie: - bilglazen niet steke dan plus of min 8 dioptieën OF - ongecoigeede gezichtsschepte voo elk van beide ogen minstens 1/20 b. indien geen ijgeschiktheidsattest noodzakelijk of ongeschikt voo goep 2 visusnomen voo goep 1: - ten minste 5/10 binoculai, al dan niet met optische coectie - éénogigen: ten minste 6/10, al dan niet met optische coectie Bijkomend citeium: - indien ongecoigeede binoculaie visus <5/10: coectie veplicht te dagen, ook bij het weken met pesluchtmaskes Keatotomie, laseablatie en het dagen van bil 31 of contactlenzen 32 vomen geen containdicatie. 29 naa analogie met het ijgeschiktheidsattest (KB van 23/03/1998 beteffende het ijbewijs, gewijzigd bij KB van 05/09/2002) wed evoo geopteed te weken met een vagenlijst die doo de betokken bandweeman te gelegenheid van het medisch ondezoek dient ingevuld en ondetekend te woden, waadoo hij veplicht wodt zijn veantwoodelijkheid op te nemen voo het veschaffen van de nodige medische gegevens 30 citeia voo visus weden ingevoed omwille van het veiligheidsaspect; de visus-citeia voo ijgeschiktheid (KB van 23/03/1998 beteffende het ijbewijs, gewijzigd bij KB van 05/09/2002) weden ovegenomen 31 veiligheidsbillen kunnen gemaakt woden met aangepaste coectie en e bestaan mogelijkheden om een bil te integeen in het volgelaatsmaske van de pesluchtappaatuu (inklapbae modellen) 32 zachte lenzen genieten de vookeu [advies D. I. Houttequiet, UZLeuven] Medisch toezicht en medische geschiktheidsciteia voo bandweemannen 14/48

15 Uineondezoek - eiwit, suike, bloed (sceening op stick) Longfunctietesten - bepaling van FEV1 en FVC 33 Citeium 80% van de theoetisch vewachte waade volgens Quanje; lage bij kleinee, oudee pesonen, hoge bij gotee, jongee pesonen 34 Cadiovasculaie isicobepaling 35 Bloeddukmeting Citeium /90 RR 179/109 + bijkomende factoen: absolute conta-indicatie > 179/109: absolute conta-indicatie Body Mass Index 37 Citeium steefwaade: BMI 25 BMI 25-30: elatieve conta-indicatie BMI 30: elatieve conta-indicatie, inspanningspoef (VO 2 -max) noodzakelijk Buikomtek Citeium indien 102 cm bij mannen en 88 cm bij vouwen: elatieve conta-indicatie, inspanningspoef (VO 2 -max) noodzakelijk 33 binnen een abeidsgeneeskundig kade zijn dit de meest elevante longfunctiepaametes [Townsend 2000] 34 de efeentiewaaden gebuikt bij de longfunctietesten zijn toepasselijk op (Kaukasische) pesonen van jaa, met een lengte van m bij mannen en m bij vouwen. De nomale waaden woden geacht tussen de 95ste en 5de pecentiele te liggen en woden beekend doo 1.64 RSD af te tekken van het voospelde gemiddelde [Quanje et al 1993]. lhoewel voo volwassenen met gemiddelde leeftijd en lengte 80% van de voospelde waade dicht aanleunt tegen de 5de pecentiele, wodt het gebuik van een vaste (80%) ondegens om volwassenen als abnomaal te beschouwen afgeaden [Cotes et al 1997, Townsend 2000]. Evenwel wed e, omwille van de gebuiksviendelijkheid, toch voo geopteed het gebuik van deze ondegens te handhaven. Deze 80%-gens dient wel aangepast te woden bij kleinee, oudee pesonen en gotee, jongee pesonen 35 omwille van de abeidsgebonden cadiovasculaie (piek)belastingen, wodt bijzondee aandacht besteed aan de bepaling van het cadiovasculai isico 36 citeia volgens de Euopean Society of Hypetension-Euopean Society of Cadiology vemits e geen gegevens bestaan die een veband aantonen tussen BMI en (on)geschiktheid als bandweeman, besloot de wekgoep de BMI niet als enkelvoudig uitsluitingsciteium te gebuiken en de BMI enkel als een elatieve conta-indicatie te hanteen, waabij evoo geopteed wodt te steven naa een waade kleine of gelijk aan 25; evenwel wodt bij een BMI 30 (gens van het pathologische) een bijkomende maximale inspanningspoef gevaagd om de cadioespiatoie belasting te evalueen Medisch toezicht en medische geschiktheidsciteia voo bandweemannen 15/48

16 Risicobepaling volgens de SCORE-tabel - vanaf 45 jaa: jaalijkse isicobepaling volgens de SCORE-tabel (zie bijlage 2) Citeium indien isico 5 %: elatieve conta-indicatie, inspanningspoef (VO 2 -max) noodzakelijk Bloedondezoek 38 - jaalijks vanaf 45 jaa: PBO, OT, PT, gamma-gt, ceatinine, cholesteol totaal (SCORE) Cadioespiatoie belastbaaheid Vijfjaalijks 39 VO 2 -max-bepaling 40-5-jaalijks - bijkomende bepalingen bij: - vehoogd cadiovasculai isicopofiel - bepekte inspanningstoleantie Citeium ondegens van 38 ml/kg/min 41 Bloedondezoek 42-5-jaalijks (jaalijks vanaf 45 jaa) - PBO, OT, PT, gamma-gt, ceatinine 38 gezien de bede waaie aan kotduende blootstellingen aan chemische agentia, wed e geopteed voo een peiodische biologische effectmonitoing, waavan de fequentie wodt opgedeven vanaf 45 jaa, om evt. cumulatieve gezondheidseffecten voegtijdig op te spoen 39 tenzij bij uitzondeingen vemeld in de tekst 40 de bepaling van de VO 2 -max wodt beschouwd als een ideale test om de fysieke conditie te evalueen; de vookeu wodt hiebij gegeven aan de mee ealiteitsgetouwe Staimilltest [Ben-Eza & Vestaete 1988] boven een loopbandpoef, en pas in laatste instantie een fietspoef; het ondezoek dient echte te beantwooden aan bepaalde eisen (bijlage 3) 41 veschillende studies suggeeen een zuustofvebuik van 25 tot 35 ml/kg pe minuut bij bandweelui tijdens de bandbestijding [Lemon & Hemiston 1977; Gilman & Davis 1994; O Connel et al 1986]; gebaseed op deze gegevens en ekening houdend met de noodzaak van een esevecapaciteit om in onvewachte noodgevallen fysieke abeid te kunnen leveen, wodt 38 tot 42 ml/kg/min geciteed als wenselijke minimale zuustofopnamecapaciteit [Gilman & Davis 1994; O Connel et al 1986] 42 idem voetnoot 38 Medisch toezicht en medische geschiktheidsciteia voo bandweemannen 16/48

17 Zicht in schemedonke 43-5-jaalijks Citeium minstens 2/10, al dan niet met coectie Gehootest 44-5-jaalijks Citeium FBZ nomen: gemiddeld gehoovelies van 35 db() beste oo op Hz RX thoax 45-5-jaalijks 43 omwille van het veiligheidsisico wodt zicht in schemedonke als bijkomend citeium toegevoegd 44 naast het opspoen van de gevolgen van een geluidstauma, laat de gehootest eveneens toe een minimaal gehoosniveau te bepalen, dat de bandweeman in staat moet stellen allehande auditieve alamsignalen waa te nemen 45 de adiogafie van de longen wed ingevoed om eventuele lange temijn-effecten van accidentele blootstelling aan allehande fysische agentia voegtijdig op te spoen Medisch toezicht en medische geschiktheidsciteia voo bandweemannen 17/48

18 6.3. De peiodieke gezondheidsbeoodeling van de bandweeman-gaspakdage Jaalijks Vagenlijst - vagenlijst (zie bijlage 1) in te vullen en te ondetekenen doo de bandweeman 46 Visus 47 a. indien ijgeschiktheidsattest goep 2 noodzakelijk - ten minste 8/10 voo het beste oog en 5/10 voo het minde goede oog, al dan niet met optische coectie - indien contactlenzen: elke stekte toegestaan, mits zij goed woden vedagen - indien bilcoectie: - bilglazen niet steke dan plus of min 8 dioptieën OF - ongecoigeede gezichtsschepte voo elk van beide ogen minstens 1/20 b. indien geen ijgeschiktheidsattest noodzakelijk of ongeschikt voo goep 2 visusnomen voo goep 1: - ten minste 5/10 binoculai, al dan niet met optische coectie - éénogigen: ten minste 6/10, al dan niet met optische coectie Bijkomend citeium: - indien ongecoigeede binoculaie visus <5/10: coectie veplicht te dagen, ook bij het weken met pesluchtmaskes Keatotomie, laseablatie en het dagen van bil 48 of contactlenzen 49 vomen geen containdicatie. Uineondezoek - eiwit, suike, bloed (sceening op stick) 46 naa analogie met het ijgeschiktheidsattest (KB van 23/03/1998 beteffende het ijbewijs, gewijzigd bij KB van 05/09/2002) wed evoo geopteed te weken met een vagenlijst die doo de betokken bandweeman te gelegenheid van het medisch ondezoek dient ingevuld en ondetekend te woden, waadoo hij veplicht wodt zijn veantwoodelijkheid op te nemen voo het veschaffen van de nodige medische gegevens 47 citeia voo visus weden ingevoed omwille van het veiligheidsaspect; de visus-citeia voo ijgeschiktheid (KB van 23/03/1998 beteffende het ijbewijs, gewijzigd bij KB van 05/09/2002) weden ovegenomen 48 veiligheidsbillen kunnen gemaakt woden met aangepaste coectie en e bestaan mogelijkheden om een bil te integeen in het volgelaatsmaske van de pesluchtappaatuu (inklapbae modellen) 49 zachte lenzen genieten de vookeu [advies D. I. Houttequiet, UZLeuven] Medisch toezicht en medische geschiktheidsciteia voo bandweemannen 18/48

19 Longfunctietesten - bepaling van FEV1 en FVC 50 Citeium 80% van de theoetisch vewachte waade volgens Quanje; lage bij kleinee, oudee pesonen, hoge bij gotee, jongee pesonen 51 Cadiovasculaie isicobepaling 52 Bloeddukmeting Citeium /90 RR 179/109 + bijkomende factoen: absolute conta-indicatie > 179/109: absolute conta-indicatie Body Mass Index 54 Citeium steefwaade: BMI 25 BMI 25-30: elatieve conta-indicatie, inspanningspoef (VO 2 -max) noodzakelijk BMI > 30: absolute conta-indicatie Buikomtek Citeium indien 102 cm bij mannen en 88 cm bij vouwen: elatieve conta-indicatie, inspanningspoef (VO 2 -max) noodzakelijk 50 binnen een abeidsgeneeskundig kade zijn dit de meest elevante longfunctiepaametes [Townsend 2000] 51 de efeentiewaaden gebuikt bij de longfunctietesten zijn toepasselijk op (Kaukasische) pesonen van jaa, met een lengte van m bij mannen en m bij vouwen. De nomale waaden woden geacht tussen de 95ste en 5de pecentiele te liggen en woden beekend doo 1.64 RSD af te tekken van het voospelde gemiddelde [Quanje et al 1993]. lhoewel voo volwassenen met gemiddelde leeftijd en lengte 80% van de voospelde waade dicht aanleunt tegen de 5de pecentiele, wodt het gebuik van een vaste (80%) ondegens om volwassenen als abnomaal te beschouwen afgeaden [Cotes et al 1997, Townsend 2000]. Evenwel wed e, omwille van de gebuiksviendelijkheid, toch voo geopteed het gebuik van deze ondegens te handhaven. Deze 80%-gens dient wel aangepast te woden bij kleinee, oudee pesonen en gotee, jongee pesonen 52 omwille van de abeidsgebonden cadiovasculaie (piek)belastingen, wodt bijzondee aandacht besteed aan de bepaling van het cadiovasculai isico 53 citeia volgens de Euopean Society of Hypetension-Euopean Society of Cadiology alhoewel e geen gegevens bestaan die een veband aantonen tussen BMI en (on)geschiktheid als bandweeman, besloot de wekgoep de BMI wel als uitsluitingsciteium te gebuiken voo bandweemangaspakdages, omwille van het bijkomende gevaa voo hittestess; de gens van het pathologische (BMI 30) wodt als absolute bovengens weehouden Medisch toezicht en medische geschiktheidsciteia voo bandweemannen 19/48

20 Risicobepaling volgens de SCORE-tabel - vanaf 45 jaa: jaalijkse isicobepaling volgens de SCORE-tabel (zie bijlage 2) Citeium indien isico 5 %: elatieve conta-indicatie, inspanningspoef (VO 2 -max) noodzakelijk Bijkomende aandachtspunten in functie van de zwaate van het pak dient het gewicht van de bandweeman bij vookeu minstens 60 kg te bedagen in functie van de maten van het gaspak dient e ekening mee gehouden dat de gaspakdages minimaal 1.60 m of maximaal 1.90 m kunnen meten Bloedondezoek 55 - jaalijks vanaf 45 jaa: PBO, OT, PT, gamma-gt, ceatinine, cholesteol totaal (SCORE) Cadioespiatoie belastbaaheid Vijfjaalijks 56 VO 2 -max-bepaling 57-5-jaalijks - na leeftijd van 45 jaa: jaalijks - bijkomende bepalingen bij: - vehoogd cadiovasculai isicopofiel - bepekte inspanningstoleantie Citeium minstens 45 ml/kg/min 58, ongeacht leeftijd 55 gezien de bede waaie aan kotduende blootstellingen aan chemische agentia, wed e geopteed voo een peiodische biologische effectmonitoing, waavan de fequentie wodt opgedeven vanaf 45 jaa, om evt. cumulatieve gezondheidseffecten voegtijdig op te spoen 56 tenzij bij uitzondeingen vemeld in de tekst 57 de bepaling van de VO 2 -max wodt beschouwd als een ideale test om de fysieke conditie te evalueen; de vookeu wodt hiebij gegeven aan de mee ealiteitsgetouwe Staimilltest [Ben-Eza & Vestaete 1988] boven een loopbandpoef, en pas in laatste instantie een fietspoef; het ondezoek dient echte te beantwooden aan bepaalde eisen (bijlage 3) 58 de piekbelasting die gaspakdages ondevinden is exteem hoog; enegiekost doo het dagen alleen van de uitusting kan eeds 80 % bedagen van de VO 2 -max. [Ben-Eza & Vestaete 1988; O Connell et al 1986]; de bijkomende hittebelasting echtvaadigt een hoge minimum VO 2 -max Medisch toezicht en medische geschiktheidsciteia voo bandweemannen 20/48

21 Bloedondezoek 59-5-jaalijks (jaalijks vanaf 45 jaa) - PBO, OT, PT, gamma-gt, ceatinine Zicht in schemedonke 60-5-jaalijks Citeium minstens 2/10, al dan niet met coectie Gehootest 61-5-jaalijks Citeium FBZ nomen: gemiddeld gehoovelies van 35 db() beste oo op Hz RX thoax 62-5-jaalijks 59 gezien de bede waaie aan kotduende blootstellingen aan chemische agentia, wed e geopteed voo een peiodische biologische effectmonitoing, waavan de fequentie wodt opgedeven vanaf 45 jaa, om evt. cumulatieve gezondheidseffecten voegtijdig op te spoen 60 omwille van het veiligheidsisico wodt zicht in schemedonke als bijkomend citeium toegevoegd 61 naast het opspoen van de gevolgen van een geluidstauma, laat de gehootest eveneens toe een minimaal gehoosniveau te bepalen, dat de bandweeman in staat moet stellen allehande auditieve alamsignalen waa te nemen 62 de adiogafie van de longen wed ingevoed om eventuele lange temijn-effecten van accidentele blootstelling aan allehande fysische agentia voegtijdig op te spoen Medisch toezicht en medische geschiktheidsciteia voo bandweemannen 21/48

22 6.4. De peiodieke gezondheidsbeoodeling van de bandweeman-duike Bij het opstellen van de citeia voo bandweeman-duike wed ekening gehouden met het KB van 23/12/2003 beteffende de bescheming van weknemes tegen de isico s bij wekzaamheden in een hypebae omgeving. Een Euopese consensus wodt nagesteefd in de adviezen van het EDTC (Euopean Diving Technology Comittee): Medical ssesment of the Woking Dive. Vagenlijst Jaalijks - vagenlijst (zie bijlage 1) in te vullen en te ondetekenen doo de bandweeman 63 Visus 64 a. indien ijgeschiktheidsattest goep 2 noodzakelijk - ten minste 8/10 voo het beste oog en 5/10 voo het minde goede oog, al dan niet met optische coectie - indien contactlenzen: elke stekte toegestaan, mits zij goed woden vedagen - indien bilcoectie: - bilglazen niet steke dan plus of min 8 dioptieën OF - ongecoigeede gezichtsschepte voo elk van beide ogen minstens 1/20 b. indien geen ijgeschiktheidsattest noodzakelijk of ongeschikt voo goep 2 visusnomen voo goep 1: - ten minste 5/10 binoculai, al dan niet met optische coectie - éénogigen: ten minste 6/10, al dan niet met optische coectie Bijkomend citeium: - indien ongecoigeede binoculaie visus <5/10: coectie veplicht te dagen, ook bij het weken met pesluchtmaskes Keatotomie, laseablatie 65 en het dagen van bil 66 of contactlenzen 67 vomen geen containdicatie. 63 naa analogie met het ijgeschiktheidsattest (KB van 23/03/1998 beteffende het ijbewijs, gewijzigd bij KB van 05/09/2002) wed evoo geopteed te weken met een vagenlijst die doo de betokken bandweeman te gelegenheid van het medisch ondezoek dient ingevuld en ondetekend te woden, waadoo hij veplicht wodt zijn veantwoodelijkheid op te nemen voo het veschaffen van de nodige medische gegevens 64 citeia voo visus weden ingevoed omwille van het veiligheidsaspect; de visus-citeia voo ijgeschiktheid (KB van 23/03/1998 beteffende het ijbewijs, gewijzigd bij KB van 05/09/2002) weden ovegenomen 65 oogatsen aden aan om 6 tot 12 maanden niet te duiken na een laseingeep op de conea (i.v.m. het isico op ondeduk baotaumata - squeeze maske) 66 veiligheidsbillen kunnen gemaakt woden met aangepaste coectie en e bestaan mogelijkheden om een bil te integeen in het volgelaatsmaske van de pesluchtappaatuu (inklapbae modellen) 67 zachte lenzen genieten de vookeu [advies D. I. Houttequiet, UZLeuven] Medisch toezicht en medische geschiktheidsciteia voo bandweemannen 22/48

23 Uineondezoek - eiwit, suike, bloed (sceening op stick) Longfunctietesten - bepaling van FEV1 en FVC 68 Citeium 80% van de theoetisch vewachte waade volgens Quanje; lage bij kleinee, oudee pesonen, hoge bij gotee, jongee pesonen 69 Cadiovasculaie isicobepaling 70 Bloeddukmeting Citeium /90 RR 179/109 + bijkomende factoen: absolute conta-indicatie > 179/109: absolute conta-indicatie Body Mass Index 72 Citeium steefwaade: BMI 25 BMI 25-30: elatieve conta-indicatie BMI 30: elatieve conta-indicatie, inspanningspoef (VO 2 -max) noodzakelijk 68 binnen een abeidsgeneeskundig kade zijn dit de meest elevante longfunctiepaametes [Townsend 2000] 69 de efeentiewaaden gebuikt bij de longfunctietesten zijn toepasselijk op (Kaukasische) pesonen van jaa, met een lengte van m bij mannen en m bij vouwen. De nomale waaden woden geacht tussen de 95ste en 5de pecentiele te liggen en woden beekend doo 1.64 RSD af te tekken van het voospelde gemiddelde [Quanje et al 1993]. lhoewel voo volwassenen met gemiddelde leeftijd en lengte 80% van de voospelde waade dicht aanleunt tegen de 5de pecentiele, wodt het gebuik van een vaste (80%) ondegens om volwassenen als abnomaal te beschouwen afgeaden [Cotes et al 1997, Townsend 2000]. Evenwel wed e, omwille van de gebuiksviendelijkheid, toch voo geopteed het gebuik van deze ondegens te handhaven. Deze 80%-gens dient wel aangepast te woden bij kleinee, oudee pesonen en gotee, jongee pesonen 70 omwille van de abeidsgebonden cadiovasculaie (piek)belastingen, wodt bijzondee aandacht besteed aan de bepaling van het cadiovasculai isico 71 citeia volgens de Euopean Society of Hypetension-Euopean Society of Cadiology vemits e geen gegevens bestaan die een veband aantonen tussen BMI en (on)geschiktheid als bandweeman, besloot de wekgoep de BMI niet als enkelvoudig uitsluitingsciteium te gebuiken en de BMI enkel als een elatieve conta-indicatie te hanteen, waabij evoo geopteed wodt te steven naa een waade kleine of gelijk aan 25; evenwel wodt bij een BMI 30 (gens van het pathologische) een bijkomende maximale inspanningspoef gevaagd om de cadioespiatoie belasting te evalueen Medisch toezicht en medische geschiktheidsciteia voo bandweemannen 23/48

24 Buikomtek Citeium indien 102 cm bij mannen en 88 cm bij vouwen: elatieve conta-indicatie, inspanningspoef (VO 2 -max) noodzakelijk Risicobepaling volgens de SCORE-tabel - vanaf 45 jaa: jaalijkse isicobepaling volgens de SCORE-tabel (zie bijlage 2) Citeium indien isico 5 %: elatieve conta-indicatie, inspanningspoef (VO 2 -max) noodzakelijk Bloedondezoek 73 - jaalijks vanaf 45 jaa: PBO, OT, PT, gamma-gt, ceatinine, cholesteol totaal (SCORE) Cadioespiatoie belastbaaheid Vijfjaalijks 74 VO 2 -max-bepaling 75-5-jaalijks - bijkomende bepalingen bij: - vehoogd cadiovasculai isicopofiel - bepekte inspanningstoleantie Citeium ondegens van 38 ml/kg/min 76 Bloedondezoek 77-5-jaalijks, jaalijks vanaf 45 jaa - PBO, OT, PT, gamma-gt, ceatinine 73 gezien de bede waaie aan kotduende blootstellingen aan chemische agentia, wed e geopteed voo een peiodische biologische effectmonitoing, waavan de fequentie wodt opgedeven vanaf 45 jaa, om evt. cumulatieve gezondheidseffecten voegtijdig op te spoen 74 tenzij bij uitzondeingen vemeld in de tekst 75 de bepaling van de VO 2 -max wodt beschouwd als een ideale test om de fysieke conditie te evalueen; de vookeu wodt hiebij gegeven aan de mee ealiteitsgetouwe Staimilltest [Ben-Eza & Vestaete 1988] boven een loopbandpoef, en pas in laatste instantie een fietspoef; het ondezoek dient echte te beantwooden aan bepaalde eisen (bijlage 3) 76 veschillende studies suggeeen een zuustofvebuik van 25 tot 35 ml/kg pe minuut bij bandweelui tijdens de bandbestijding [Lemon & Hemiston 1977; Gilman & Davis 1994; O Connel et al 1986]; gebaseed op deze gegevens en ekening houdend met de noodzaak van een esevecapaciteit om in onvewachte noodgevallen fysieke abeid te kunnen leveen, wodt 38 tot 42 ml/kg/min geciteed als wenselijke minimale zuustofopnamecapaciteit [Gilman & Davis 1994; O Connel et al 1986] 77 idem voetnoot 73 Medisch toezicht en medische geschiktheidsciteia voo bandweemannen 24/48

25 Zicht in schemedonke 78 : - 5-jaalijks Citeium minstens 2/10, al dan niet met coectie Specialistisch neus-keel-oo-ondezoek 79-5-jaalijks Gehootest 80 Citeium FBZ nomen: gemiddeld gehoovelies van 35 db() beste oo op Hz unilateale doofheid vomt een conta-indicatie 81 Keel- en nasoscopie, mico-otoscopie, tympanometie RX thoax 82-5-jaalijks RX schoudes, ellebogen, heupen, knieën (enkel op indicatie) omwille van het veiligheidsisico wodt zicht in schemedonke als bijkomend citeium toegevoegd 79 om nutteloze uitgaven te vookomen weden de gevaagde ondezoeken duidelijk gespecifieed (bijlage 4) 80 naast het opspoen van de gevolgen van een geluidstauma, laat de gehootest eveneens toe een minimaal gehoosniveau te bepalen, dat de bandweeman in staat moet stellen allehande auditieve alamsignalen waa te nemen 81 unilateale doofheid wodt als een absolute conta-indicatie beschouwd voo bandweeduikes om bij een accidenteel baotauma het gezonde oo te vijwaen van schade en daadoo een bilateale doofheid te vemijden 82 de adiogafie van de longen wed ingevoed om eventuele lange temijn-effecten van accidentele blootstelling aan allehande fysische agentia voegtijdig op te spoen 83 RX bovenste en ondeste ledematen (schoudes, ellebogen, heupen, knieën) wodt voogescheven voo duikes (KB 23/12/2003, at. 17) en wodt uitgevoed i.v.m. opspoen van aseptische botnecose, een aandoening die zich pas ontwikkelt na langduige blootstelling aan hypebae wekomstandigheden; gezien de duikinteventies van de bandweeman-duike ove het algemeen in ondiep wate gebeuen is de kans op botnecose bijzonde klein; de RX dient enkel te woden uitgevoed indien e hievoo een indicatie is Medisch toezicht en medische geschiktheidsciteia voo bandweemannen 25/48

26 7. andoeningen incompatibel met de uitgeoefende functie Voo de beoodeling van de veschillende aandoeningen weden enkel deze aangehaald die elevant kunnen zijn voo de uitgeoefende functie of waa men als ats bijzondee aandacht dient aan te besteden. Het zal vaak aangewezen zijn de beslissing tot ongeschiktheid te staven met het advies van de behandelende geneeshee-specialist. E wed een ondescheid gemaakt tussen absolute en elatieve conta-indicatie 84. Volgende definities weden hiebij gehanteed: bsolute conta-indicatie De bandweeman is medisch 85 ongeschikt voo het uitoefenen van zijn functie wannee tenminste één van volgende situaties zich voodoet: - de bandweeman kan de wekgebonden belasting en/of de blootstelling aan de wekgebonden isicofactoen niet aan - de wekgebonden belasting en/of de blootstelling aan de wekgebonden isicofactoen doet de bestaande medische toestand veslechteen - de aandoening bengt het veilig functioneen van de bandweeman voo zichzelf en andeen in het gedang Relatieve conta-indicatie De bandweeman kan medisch ongeschikt veklaad woden voo het uitoefenen van zijn functie wannee tenminste één van volgende situaties zich voodoet: - de wekgebonden belasting en/of de blootstelling aan de wekgebonden isicofactoen kan de bestaande medische toestand doen veslechteen - de aandoening kan het veilig functioneen van de bandweeman voo zichzelf en andeen in het gedang bengen In pincipe wodt elke elatieve conta-indicatie als absoluut aanzien, tenzij een gunstig specialistisch advies van de behandelende ats dit andes agumenteet. Zowel de absolute als de elatieve conta-indicaties kunnen tijdelijk of definitief zijn. De conta-indicaties weden beoodeeld voo 4 types van medisch ondezoek: - de vooafgaande gezondheidsbeoodeling - de peiodieke gezondheidsbeoodeling van de bandweeman-pesluchtdage - de peiodieke gezondheidsbeoodeling van de bandweeman-gaspakdage - de peiodieke gezondheidsbeoodeling van de bandweeman-duike De conta-indicaties gelden ook voo alle ondezoeken die binnen het kade van het medisch toezicht op de weknemes gebeuen. 84 het ondescheid tussen absoluut en elatief beust op het veschil tussen een daadwekelijke invloed (absolute conta-indicatie) en een mogelijke invloed (elatieve conta-indicatie) van de aandoening op het uitoefenen van de functie of van het uitoefenen van de functie op de aandoening 85 zowel lichamelijk als psychisch Medisch toezicht en medische geschiktheidsciteia voo bandweemannen 26/48

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting AIM gevestigd te Eist Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman Accountants

Nadere informatie

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014 -CONCEPT Bijlage 3: Budgetbief Bueau Jeugdzog Nood-Babant Postbus 891 5600 AW Eindhoven t.a.v. mevouw H.F. van Beugel Begen op Zoom, 25 juni 2014 Geachte mevouw van Beugel, Confom de afspaken in de "Babantbede

Nadere informatie

Standaarden Verpleeghuiszorg

Standaarden Verpleeghuiszorg Standaaden Vepleeghuiszog Vesie septembe 2010 Mw. E. Cox, MA, NVLF Mw. ds. C. Koolhaas, NVLF Mw. A. van Hemet, MA, NVLF 1 Inhoud 1..Inleiding...3 1.1 Doel standaaden en checklisten...3 1.2 De logopedist

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting Feedom in Chist Ministies Nedeland gevestigd te Dachten Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com

Nadere informatie

Handleiding leginstructies

Handleiding leginstructies www.alityfloos.nl Handleiding leginstcties Gaat binnenkot een hoten vloe leggen? Met de leginstcties van Qalityfloos E.W.F. heeft de jiste kennis binnen handbeeik. Is deze kls toch niet aan besteedt, of

Nadere informatie

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 De gemeente Womeland heeft een duidelijke visie op maatschappelijke ondesteuning: elke Womelande telt mee en doet mee, ongeacht leeftijd, bepekingen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centaal Bueau voo de Statitiek Economie, Bedijven en NR Oveheidfinanciën en Conumentenpijzen Potbu 24500 2490 HA Den Haag PRJSNDEXCJFER COMMERCËLE DENSTVERLENNG 1. nleiding Dit document bechijft de methoden

Nadere informatie

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose Een nieuw model voo de CBS huishoudenspognose Coen van Duin en Cael Hamsen Het model waamee het CBS zijn huishoudenspognose maakt, is aangepast. De nieuwe pognose wodt beekend met een macosimulatiemodel

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016 Schooljaaplan (SJP) 05-06 aam school RKBS Willibod Ades Espeantolaan Postcode en plaats 950 CZ Stadskanaal Telefoon 0599-657 Binnumme E-mail Website Diecteu Bevoegd Gezag 03RX kbs-willibod@fidadanl wwwkbs-willibodnl

Nadere informatie

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming BEHANDELMEMO Van: Aan: agendacommissie aadsleden en steunfactieleden Nieuw taievenbeleid Spotvoozieningen Status: Deelnemes: Debat te voobeeiding op de besluitvoming Raadsleden Potefeuillehoude: W.J. Stegeman

Nadere informatie

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag Het Infomatiepotaal voo Financiële Veiligheid De 4 bedeigingen voo je spaageld vandaag Veval van de systeembanken Veval van de systeembanken De Vie gote Bedeigingen 1. Veval van de systeembanken 2. 3.

Nadere informatie

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw Hadmetalen stiftfezen voo uw gebuik speciaal in gieteijen, weven en in de staalbouw Hoogendementsvetandingen, -S Innovatieve hoogendementsvetandingen met exteme schokbestendigheid Zee obuuste, kachtige

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma IHP

Uitvoeringsprogramma IHP Uitvoeingspogamma IHP -2020 Het IHP leidt tot veschillende acties voo zowel de benoemde maategelen als de vookeusscenaio s. Deze acties zijn vespeid ove IJsselstein, hebben een veschillend tijdspad en

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Methodebeschijving Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen 1. Inleiding Dit is een methodebeschijving van de statistiek Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen (O-PINW). De beschijving heeft alleen

Nadere informatie

- gezonde dieren, gezonde mensen

- gezonde dieren, gezonde mensen pagina 1 van 8 Jaaveslag 2000 Wood van de voozitte Afgelopen jaa is voedselveiligheid een belangijk item in Euopa geweest, denk alleen maa aan de BSE-cisis. Het is dan ook niet moeilijk voo te stellen

Nadere informatie

collectieformules zorgt ervoor

collectieformules zorgt ervoor collectiefomules zogt evoo 2015 De Collectie-fomules bpost biedt u meedee Collectie-fomules aan. Elk van deze fomules geeft u de zekeheid om die postzegels te ontvangen die het best passen in uw vezameling.

Nadere informatie

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad.

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kaan Tel n: 06 8333 8358 Numme: 15A.01184 Datum: 10 novembe 2015 Team: Ondewijs, Welzijn en Zog Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschift

Nadere informatie

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte SCHRIFTELIJKE VRAAG n. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktobe 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Ondewijspesoneel - Afwezigheden wegens ziekte

Nadere informatie

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf)

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Tilbug Univesity Reclame-uitgaven in edeland de Blok, J Document vesion: Publishe final vesion (usually the publishe pdf) Publication date: 1970 Link to publication Citation fo published vesion (APA):

Nadere informatie

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen.

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen. . INLEIDING Dit document omvat het Capaciteitsplan 2 van ENECO NetBehee zoals veeist in de Elekticiteitswet 1998 en het hieop aansluitend besluit "Regeling capaciteitsplannen Elekticiteitswet 1998" van

Nadere informatie

9. Matrices en vectoren

9. Matrices en vectoren Computealgeba met Maxima 9. Matices en vectoen 9.1. Vectoen In Maxima is een vecto een datatype bestaande uit een geodende lijst (ij) van gelijksootige elementen welke via een index kunnen woden geselecteed.

Nadere informatie

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc)

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) Cahie 2007-5 Psychometische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) Intebeoodelaasbetouwbaaheid, intene consistentie en conguente validiteit L. M. van de Knaap L. E. W. Leenats L. T. J.

Nadere informatie

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente.

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente. Visualisatie van het Objectgeoiënteede Paadigma. Aend Rensink Faculteit de Infomatica, Univesiteit Twente e-mail: ensink@cs.utwente.nl Samenvatting Pogammeeondewijs maakt een wezenlijk deel uit van elke

Nadere informatie

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met Zog dieen aansluit Aansluitende zog Het is voojaa en nieuwe samenwekingen bloeien op. Het samenweken met Jaagang 5 1 Lente 2014 De MediantKant is een uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszog en geeft

Nadere informatie

HOEKCONTACT KOGELLAGERS

HOEKCONTACT KOGELLAGERS HOEKCONTACT KOGELLAGERS Hoekcontact kogellages Eén-ijige hoekcontact kogellages Hoekcontact kogellages zijn geschikt voo toepassingen waa een hoge nauwkeuigheid en een hoog toeental is veeist. Dit type

Nadere informatie

Eenparige cirkelbeweging

Eenparige cirkelbeweging Inhoud Eenpaige cikelbeweging...2 Middelpuntzoekende kacht...4 Opgave: Looping...5 Opgave: McLaen MP4-22...6 Opgave: Baanwielennen (tack acing)...8 Gavitatie...8 Zwaate-enegie...9 Opgave: Satellietbanen...10

Nadere informatie

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA88 Flash Euobaomete 69 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Dives fo Gowth) County Questionnaie Belgium (Flemish) A Flashnumme FL9A B land FL9B C Numme van het inteview FL9C NACE

Nadere informatie

Elke filmomhulde tablet bevat 250 mg dasabuvir (als natriummonohydraat).

Elke filmomhulde tablet bevat 250 mg dasabuvir (als natriummonohydraat). Dit geneesmiddel is ondewopen aan aanvullende monitoing. Daadoo kan snel nieuwe veiligheidsinfomatie woden vastgesteld. Beoepsbeoefenaen in de gezondheidszog wodt vezocht alle vemoedelijke bijwekingen

Nadere informatie

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN L0000512 Gaantievoowaaden/Gebuikeshandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN I. INHOUD I. INHOUD p 1 II. ALGEMEEN p 2-6 III. INSTALLATIE p 7-8 IV. GEBRUIK EN ONDERHOUD p 9-12 V. CE-ATTEST p 13 VI. BIJLAGEN p 14

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Bussel, 11.3.2015 COM(2015) 117 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD doo de lidstaten op gond van Veodening (EG) n. 1371/2007 beteffende de echten en

Nadere informatie

Gevoeligheidsanalyse transportparameters

Gevoeligheidsanalyse transportparameters Gevoeligheidsanalyse tanspotpaametes voo de ondegond Woute Kaeman Ed Veling Het model PROFCD (PROFile Convection-Diusion) is doo Veling (1993) gescheven om snel een inschatting te kunnen maken van het

Nadere informatie

'2o. Cofl ,... ~... EK/2010.002345.01

'2o. Cofl ,... ~... EK/2010.002345.01 ,..... ~... )ç_ -1- Cofl '2o EK/2010.002345.01 DOORLOPENDE tekst van de statuten van de veeniging: Cuvo Coöpeatieve Uitvaatveeniging "De Volhading" U.A., gevestigd te 's-gavenhage, zoals deze luiden na

Nadere informatie

TOURING STELT EEN REISVERZEKERING VOOR DIE SPECIAAL ONTWIKKELD WERD VOOR TOUR OPERATORS Een klein overzicht van alle voordelen:

TOURING STELT EEN REISVERZEKERING VOOR DIE SPECIAAL ONTWIKKELD WERD VOOR TOUR OPERATORS Een klein overzicht van alle voordelen: TOURING STELT EEN REISVERZEKERING VOOR DIE SPECIAAL ONTWIKKELD WERD VOOR TOUR OPERATORS Een klein ovezicht van alle voodelen: Fomule Euopa en Fomule Weeld Onbepekte medische kosten in het buitenland en

Nadere informatie

Deloitte. :t rft. t 7 il. :il. ! il il il il il fl il il il il il il il il. il il il il. :fl. Ër Fr

Deloitte. :t rft. t 7 il. :il. ! il il il il il fl il il il il il il il il. il il il il. :fl. Ër Fr ! t 7 : :t ft : it F Ë F Fn hn, OENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGSCH RECHT Kapitaalvehoging doo inbeng in natua pe 5 septembe 2008 Veslag van de commissais Delo tte Bedifsevisoen / Rev seus d'entep ses BV

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Oude Zijlvest 37 in Haalem Website: www.makelaaskantooideler.nl Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde

Nadere informatie

Onderzoek naar het effect van actief randenbeheer op akker- en weidevogels in West-Brabant

Onderzoek naar het effect van actief randenbeheer op akker- en weidevogels in West-Brabant Ondezoek naa het effect van actief andenbehee op akke- en weidevogels in West-Babant Opdachtgeve: povincie Nood-Babant Novembe 2007 Antonie van Diemenstaat 20 5018 CW Tilbug 013-5802237 Eac@home.nl Pagina

Nadere informatie

WOLFF A Brand of UFLOOR Systems

WOLFF A Brand of UFLOOR Systems WOLFF A Band of UFLOOR Systems Handleiding Nedelands DURO-STRIPPER At. n. 013347 NEDERLANDS Lees deze handleiding zogvuldig doo voodat u het appaaat gaat gebuiken. Bewaa de handleiding om deze zonodig

Nadere informatie

SERIE RESEBREHmEmORBnDB

SERIE RESEBREHmEmORBnDB ET 1985 021 SERIE RESEBREHmEmORBnDB INDIRECTE SYSTEMEN TER BEHEERSING VAN DE GELDHOEVEELHEID IN NEDERLAND; EEN ECONOMETRISCHE ANALYSE S.C.W. Eijffinge Reseachmemoandum 1985-21 aug. 1985 VRIJE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 Indienen uitelijk dinsdag 14 juni 2016 bij giffie@eindhoven.nl n Patij Blz Beleidsveld Secto Wethoude Vaag Antwood 50 PvdA 10 Sociale Ondesteuni

Nadere informatie

Geachte College en Raadsleden,

Geachte College en Raadsleden, Van: Vezonden: Aan: CC: Ondewep: Bijlagen: Adie Zuuendonk - Poelgeest maandag 5 septembe 201114:23 DIV_helpdesk Joien Kape FW: Plannen Oudeen vevoesdienst Vevoesdienst Spaamestadzog.docx Div gaag deze

Nadere informatie

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99 afen en matices bladzijde a M M M M 4 emengde opgaven b M M M S M M M 4 4 P P P 5 4 4 c e R geeft P P P S 7 8 7 4 c geeft aan dat e voo één eenheid P eenheden nodig zijn c geeft aan dat voo één eenheid

Nadere informatie

Afleiding Kepler s eerste wet, op basis van Newton s wetten

Afleiding Kepler s eerste wet, op basis van Newton s wetten Keple s eeste wet Afleiding Keple s eeste wet, op basis van Newton s wetten 1 Inleiding Johannes Keple leefde van 1571 tot 1630 en was een Duitse wiskundige. Afwijkend van wat tot die tijd gedacht wed,

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36 Rappot V.2011.0262.00.R001 Centumgebied Limmel/Nazaeth, Maasticht Akoestisch- en luchttechnisch ondezoek Status: DEFINITIEF Adviseus voo bouw, industie, vekee, milieu en softwae info@dgm.nl www.dgm.nl

Nadere informatie

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen Ondezoek naa de ecologische achteuitgang en het hestel van Zuid- Limbugse hellingschaallandcomplexen Diectie Kennis en Innovatie, augustus 009 009 Diectie Kennis en Innovatie, Ministeie van Landbouw, Natuu

Nadere informatie

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert.

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert. Cikelbewegingen Gaden adialen Zie bladzijde 135 t/m 137 Baiboek wikunde van de Caat en Boch ISBN 90-430-1156-8 Een aanade voo Sinteklaa! http://taff.cience.uva.nl/~caat/functiene.pdf Eenpaige cikelbeweging

Nadere informatie

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96 Dit is geen toeval 6 Ove waaom je dit boek leest en hoe je emee aan de slag kunt gaan. Lees dit eest. Inleiding 10 1 Waaom goeien we? 18 Ove de uitdaging van het goeien en ove wat passie is 2 Willen en

Nadere informatie

Colloïdaal goud. jouw bondgenoot in de strijd tegen de tijd!

Colloïdaal goud. jouw bondgenoot in de strijd tegen de tijd! C O L L E C T I E O P S C H O O N H E I D S T A A T G E E N L E E F T I J D L U X U E U Z E V E R Z O R G I N G V O O R D E R I J P E R E H U I D Colloïdaal goud jouw bondgenoot in de stijd tegen de tijd!

Nadere informatie

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer 05.2011 landschapskant Nood-Hageland Dag van de biodivesiteit Wechte zondag 22 mei 2011 in dit numme Dag van de biodivesiteit p2 Samenweking met bedijven p4 Landschapsanimatie: Wat is dat? p6 Regionaal

Nadere informatie

Inclusie en Exclusie groep 1

Inclusie en Exclusie groep 1 Inclusie en Exclusie goep 1 Tainingsweek 8 13 juni 2009 Venndiagammen Als voo elementen in een vezameling twee veschillende eigenschappen een ol spelen, dan kun je voo deze vezameling een Venndiagam tekenen.

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rappot I.00..00.R00 SAB/ao basisschool Nieuwstaat Deumel Aoestisch ondezoe Status: CONCEPT Adviseus voo bouw, industie, veee, milieu en softwae info@dgm.nl www.dgm.nl Van Pallandtstaat -, Postbus NL-00

Nadere informatie

Theorieboekje CWO-Rb3

Theorieboekje CWO-Rb3 Theoieboekje CWO-Rb3 Vesie oktobe 2000 Watescouting Mak Twain Nedeweet intenet: http://scoutnet.nl/~scoutppx/ 1 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen...4 Binnenvaat Politie Reglement (BPR)...4 Toepassingsgebied...4

Nadere informatie

P&O ISD. ssc. Hieronder vindt u kort de conclusies en resterende vragen weergegeven. In de bijlage vindt u een toelichting hierop.

P&O ISD. ssc. Hieronder vindt u kort de conclusies en resterende vragen weergegeven. In de bijlage vindt u een toelichting hierop. Á W/P. min HUI 0 0 0 2 8 9 1 Ē Bueau Gezondheid, Milieu 8t Veiligheid RAAD GRIF B&W Gemeente Oischol ISD P&O BURG SECR INGEKOMEN 1 7 NOV 2014 ssc Gemeente Oischot t.a.v dh. Giesen Postbus 11 AFD. DV AFD.

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006 Uitvoeingspogamma 20062010 Vastgesteld doo benw op 30 mei 2006 1 Ovezicht Uitvoeingspogamma 2006 t/m 2010 Poga Pote Afdemma houde 1.1 MB DIV Bestuusstijl Wij zullen ons inspannen om op heldee wijze veantwooding

Nadere informatie

Colofon Teksten; Eindredactie; Vormgeving & Productie;

Colofon Teksten; Eindredactie; Vormgeving & Productie; Spectum MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2014 1 Colofon Teksten; Dick Zijdelaan, Nel Baas, Ineke Zwaneveld, Cain de Buin Eindedactie; Sanne van de Steek Vomgeving & Poductie; Silvia Bakke 2015 Othocente 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De Creatieve Computer

De Creatieve Computer De Ceatieve Compute J.I. van Hemet jvhemet@cs.leidenuniv.nl 1 Intoductie Als we de evolutie van computes vluchtig bekijken dan zien we dat de taken die doo computes woden uitgevoed steeds ingewikkelde

Nadere informatie

Optimale strategieën voor gunstige binomiale spellen (Engelse titel: Optimal control of favourable binomial games)

Optimale strategieën voor gunstige binomiale spellen (Engelse titel: Optimal control of favourable binomial games) Technische Univesiei Delf Faculei Elekoechniek, Wiskunde en Infomaica Delf Insiue of Applied Mahemaics Opimale saegieën voo gunsige binomiale spellen (Engelse iel: Opimal conol of favouable binomial games)

Nadere informatie

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4 Te info Deze toets geeft je een idee van je kennis ove de begippen uit de tabel hieonde. Dit zijn de voonaamste begippen die in de leeplannen van het middelbaa ondewijs aan bod komen. Je mag de vagen oplossen

Nadere informatie

Bouw mee aan het orang-oetanbos!

Bouw mee aan het orang-oetanbos! Dit is het actieboekje van: oolette(s): Achtenaam: Staat:.: oo 4 kunnen,we 10m 2 aanpla bos nten Plaats: Telefoon: obiel: Emailades: Ben je al WFRange? ul hie je administatienumme in: (dit is het numme

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde uime TRAPGEVELwoning met zonnige vezogde tuin, voozien van

Nadere informatie

MAGNEETKOPPEN/SPOELEN & ACCESSOIRES fundamentele principes voor identificatie / codering van de spoelen

MAGNEETKOPPEN/SPOELEN & ACCESSOIRES fundamentele principes voor identificatie / codering van de spoelen MGNEETKOPPEN/SPOEEN & ESSOES fundamentele pincipes voo identificatie / codeing van de spoelen BEEKENNGEN Voo diect wekende magneetafsluites kan de elektomagnetische aantekkingskacht beekend woden met de

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese

Factsheet Indicatoren Heupprothese Deze indicatoenset is opgenomen in het egiste van Zoginstituut Nedeland waamee het aanleveen van deze kwaliteitsgegevens in 2018 ove veslagjaa 2017 wettelijk veplicht is. Colofon Intenet: OmniQ (potaal

Nadere informatie

De invloed van passerende schepen op afgemeerde schepen, Juni 2004, O.A. Willemse

De invloed van passerende schepen op afgemeerde schepen, Juni 2004, O.A. Willemse De invloed van passeende schepen op afgemeede schepen, Juni 004, O.A. Willemse Pot Reseach Cente Rottedam-Delft. Gebuik van gegevens en teksten is met bonvemelding vijelijk toegestaan. Commecieel gebuik

Nadere informatie

05.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Opening. wandelnetwerk Hagelandse Heuvels. Kasteel van Horst zondag 17 juni.

05.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Opening. wandelnetwerk Hagelandse Heuvels. Kasteel van Horst zondag 17 juni. 05.2012 landschapskant Nood-Hageland Opening wandelnetwek Hagelandse Heuvels Kasteel van Host zondag 17 juni in dit numme Opening Wandelnetwek Hagelandse Heuvels p2 Boedeij De Babande, patne voo goenwek

Nadere informatie

MUZIEK INHOUDSTAFEL. beknopte studiegids. Geduld wordt altijd beloond Pepijn Heirman. voor alle info: info@samwdlier.net

MUZIEK INHOUDSTAFEL. beknopte studiegids. Geduld wordt altijd beloond Pepijn Heirman. voor alle info: info@samwdlier.net voo alle info: info@samwdlie.net beknopte studiegids MUZIEK Stedelijke Academie voo Muziek, Wood en Dans Gasthuisvest 50, 2500 Lie - Tel. (03)480 45 79 e-mail: samwd@lie.be - www.samw filialen in Belaa,

Nadere informatie

Termijn cq deadline. Uitvoe rende

Termijn cq deadline. Uitvoe rende 1 4.6 ACTIEPUNTEN PERIODE INCLUSIEF WERKAGENDA -GEMEENTEN Voo de komede vie jaa is ee stevige basis gelegd doo het samewekigsvebad. E is goed zicht op de mogelijkhede va de schole e daadoo op de huidige

Nadere informatie

v v I I I 10 P I 316, 10

v v I I I 10 P I 316, 10 GELUDSSNELHED Het bijkt dat de gemiddede kinetische enegie van de moecuen evenedig is met de absoute tempeatuu. De sneheid van de moecuen van een gas is evenedig met de vootpantingssneheid van geuid. eeken

Nadere informatie

Examens. Beroep. Rekenen. Leven lang lere. Passend Onderwijs. Entree. Kwaliteit. competenties. Het perron. www.sbo.nl/vmbo-mbo. Co-creatie.

Examens. Beroep. Rekenen. Leven lang lere. Passend Onderwijs. Entree. Kwaliteit. competenties. Het perron. www.sbo.nl/vmbo-mbo. Co-creatie. Hybide Passend Ondewijs Nationaal skills Nedelands / Conges Examens Voegtijdig Schoolvelaten 21st centuy Loopbaanoiëntatie Beoep Co-ceatie Leven lang leen Opleiding Het peon Intenationaal Innovatie Leaning

Nadere informatie

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen Ondezoek naa de ecologische achteuitgang en het hestel van Zuid- Limbugse hellingschaallandcomplexen Diectie Kennis en Innovatie, augustus 009 009 Diectie Kennis en Innovatie, Ministeie van Landbouw, Natuu

Nadere informatie

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV Gemeente Beuningen t.a.v. College van B&W Van Heemstaweg 46 Beuningen cc. mev. C. van Hemmen en dh. C. McQueen, Kloostestaat 1 beteft datum vezoek voooveleg woonhuis naast Kloostestaat 1, Beuningen 11

Nadere informatie

2-daagse conferentie REIKWIJDTE EN IMPACT VAN. MiFID II. Bereid u voor op MiFID II en MiFIR en zorg dat u compliant bent in 2015!

2-daagse conferentie REIKWIJDTE EN IMPACT VAN. MiFID II. Bereid u voor op MiFID II en MiFIR en zorg dat u compliant bent in 2015! 2-daagse confeentie Vediepingsuu met Rabobank en Cliffod Chance: Deivatenhandel & EMIR OTC handel van aandelen en obligaties REIKWIJDTE EN IMPACT VAN Beeid u voo op en MiFIR en zog dat u compliant bent

Nadere informatie

05.2015. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Domein Bosquet zondag 31 mei. gratis. in dit nummer

05.2015. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Domein Bosquet zondag 31 mei. gratis. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Dag van het Pak Domein Bosquet zondag 31 mei gatis 05.2015 in dit numme Dag van het Pak p2 Steenuil in boeennatuu p4 Een nieuwe thuis in Huize Hageland p6 Bestuiving in Holsbeekse

Nadere informatie

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen Aan: College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente Gemeenteaad gemeente Hadenbeg Commissie Ruimte Gemeenteaad Hadenbeg Gemeenteaad gemeente Ommen Commissie Ruimte

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling Leideschapsontwikkeling (11): Van een gefagmenteede naa een samenhangende aanpak Leideschapsontwikkeling 2.0 E is veel gescheven ove de ontwikkeling van leideschap in oganisaties. In dit atikel beschijven

Nadere informatie

05.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Biodiversiteit in de tuin Houwaart, zondag 9 juni Kom ook! in dit nummer

05.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Biodiversiteit in de tuin Houwaart, zondag 9 juni Kom ook! in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Biodivesiteit in de tuin Houwaat, zondag 9 juni Kom ook! gatis 05.2013 in dit numme Biodivesiteit in de tuin met kotingsbon! p2 Samen met Pasa aan de slag voo natuu en landschap

Nadere informatie

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur - - Vasselling mehode eneemijnsucuu Vasselling van de mehodiek voo de eneemijnsucuu Hiebij maak DNB bekend da DNB de nominale eneemijnsucuu voo he FTK wil consueen op basis van de swapcuve. Deze eneemijnsucuu

Nadere informatie

Het Rotterdamse Sportbeleid. Martine Berkhof Beleidsadviseur Sport en Recreatie, gemeente Rotterdam

Het Rotterdamse Sportbeleid. Martine Berkhof Beleidsadviseur Sport en Recreatie, gemeente Rotterdam Het Rottedamse Spotbeleid Matine Bekhof Beleidsadviseu Spot en Receatie, gemeente Rottedam De Rottedamse Spotpaadox Rottedam is dé spotstad van Nedeland, maa bewones bewegen nog te weinig. Daaom: Collegetaget:

Nadere informatie

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop www.uban-synegy.og JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betee Buut Biotoop Betee Buut Biotoop De Betee Buut Biotoop (BBB) is een multidisciplinai poject van de stichting JANUS (Joint Achitectual

Nadere informatie

05.2010. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Groen in je buurt. zondag. 30 mei 2010. in dit nummer

05.2010. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Groen in je buurt. zondag. 30 mei 2010. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Dag van het Pak Goen in je buut zondag 30 mei 2010 05.2010 in dit numme Dag van het Pak p2 Je hebt mee buen dan je denkt! p4 Leven in de Demevallei p6 Regionaal Landschap Nood-Hageland...

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Vaartekens

Hoofdstuk 5 Vaartekens Hoofdstuk 5 Vaatekens In dit hoofdstuk volgt een ovezicht van vaatekens. De vaatekens waa een voo staat moet je voo CWO 3 oeien kennen. Het is natuulijk bete wannee je alle boden kent. Vebodstekens Deze

Nadere informatie

GROENLICHT. De mars tegen Monsanto en TTIP. Orgaan van GroenLinks Zwolle. Zomer 2015

GROENLICHT. De mars tegen Monsanto en TTIP. Orgaan van GroenLinks Zwolle. Zomer 2015 Ogaan van GoenLinks Zwolle GROENLICHT Zome 2015 De s tegen Monsanto en TTIP Linke Soep: Ove de gevaen van Gentech en wát!? Senato Ruad Ganzevoot bezoek bij GoenLinks Zwolle Gezocht: Nieuwe hoofdedacteu

Nadere informatie

Individueel Transitieplan voor Ouders

Individueel Transitieplan voor Ouders Individueel Tansitieplan voo Oudes Datum: vade / moede van Patiëntgegevens A. De diabetes 1. Mijn kind kan uitleggen wat, hie aan weken diabetes is. 2. Mijn kind begijpt wat de behandelaas (ats, diëtist

Nadere informatie

08.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Natuur en cultuur, hand in hand Assent, zondag 19 augustus. in dit nummer

08.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Natuur en cultuur, hand in hand Assent, zondag 19 augustus. in dit nummer 08.2012 landschapskant Nood-Hageland Natuu en cultuu, hand in hand Assent, zondag 19 augustus in dit numme Natuu en cultuu, hand in hand! p2 De jages van Walenbos in de bes voo de vleemuis p4 Hoogstamboomgaaden

Nadere informatie

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht Pesmededeling Leuven / 22 januai 2015 / 17u40 Geeglemeneede infomaie. Deze pesmededeling beva infomaie waaop de Euopese anspaanieegelgeving voo beusgenoeede bedijven van oepassing is. Ques fo gowh Pivak,

Nadere informatie

t p E Van de redactie Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras De lente is begonnen!

t p E Van de redactie Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras De lente is begonnen! 1 mei Uiteste inschijfdatum Studieeis Sacandinavië 2 mei Ovekoepelend Studenten Oveleg BMT 4 mei Dodenhedenking 5 mei Bevijdingsdag, TU/e gesloten Agenda 11 mei Dondedagboel 18 mei Dondedagboel 25 mei

Nadere informatie

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013 B en W - advies Potefeuillehoude Afdeling Advies van Datum advies Bestandsnaam Advies O.R. In oveleg met afdeling(en) Actief infomeen aad Actief infomeen wijkcontactambtenaa Advies: Aangehouden d.d. Beslissing

Nadere informatie

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN ( Vastgesteld doo de aad van de gemeente Teneuzen bij beslult van, voozitte I giffie D D Mldde1bug KJevesk~seweg 49 PostbUtl29 4330 M IlIefoon:.31 118853737 lax: +31

Nadere informatie

Kids-Gea! Maak een beverburcht kijk op pagina 4. Alles over bevers op pagina 2. Kijk op pagina 6 en 7 voor leuke activiteiten

Kids-Gea! Maak een beverburcht kijk op pagina 4. Alles over bevers op pagina 2. Kijk op pagina 6 en 7 voor leuke activiteiten Kids-Gea! Alles ove beves op pagina 2 Maak een bevebucht kijk op pagina 4 Kijk op pagina 6 en 7 voo leuke activiteiten Gatis jeugdbijlage bij het ledenblad van It Fyske Gea Winte 2015/2016 Beve: De nieuwe

Nadere informatie

08.2014. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Leven aan het water! Gratis poelencursus zaterdag 20/9. in dit nummer

08.2014. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Leven aan het water! Gratis poelencursus zaterdag 20/9. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland gatis Leven aan het wate! Gatis poelencusus zatedag 20/9 08.2014 in dit numme Opening van de hestelde loopgaven van Weeldoolog I p2 Fuitkwekes helpen de bij en omgekeed p4

Nadere informatie

Milieu-effectrapport voorde Reststoffenbewerkingsinstallatie te Delfzijl. Opgesteld door: Tebodin Consultants & Engineers te Hengelo (Ov)

Milieu-effectrapport voorde Reststoffenbewerkingsinstallatie te Delfzijl. Opgesteld door: Tebodin Consultants & Engineers te Hengelo (Ov) Milieu-effectappot voode Reststoffenbewekingsinstallatie te Delfzijl Opgesteld doo: Tebodin Consultants & Enginees te Hengelo (Ov) in opdacht van de Nedelandse Aadolie Maatschappij B.v. Nedelandse Aadolie

Nadere informatie

vrij kamperen, Bivakkeren, paalkamperen... met tent of camper

vrij kamperen, Bivakkeren, paalkamperen... met tent of camper Een dossie van Wegwijze vzw Beenhouwesstaat 9 8000 Bugge info@wegwijze.be www.wegwijze.be Wegwijze vzw. Niets uit deze publicatie mag woden gekopieed of vespeid zonde schiftelijke toestemming. vij kampeen,

Nadere informatie

Veiligheid: gedrag, techniek en organisatie

Veiligheid: gedrag, techniek en organisatie Veiligheid: gedag, techniek en oganisatie Matijn Flinteman 30 januai 2017 Inhoud pesentatie Wat is veiligheid en waaom moeten we hieaan weken? Blootstelling aan gevaa beheesen Die invalshoeken: gedag techniek

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping Amstedam Nieuw-West D. H. Colijnstaat 610 3-kameappatement op de tiende en elfde vedieping Netto huupijs 820 Pe maand Luxe badkame en keuken Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur Eamen VW 07 tijdvak maandag 5 mei.0-6.0 uu wiskunde B (pilot) Dit eamen bestaat uit 5 vagen. Voo dit eamen zijn maimaal 7 punten te behalen. Voo elk vaagnumme staat hoeveel punten met een goed antwood

Nadere informatie

Relativiteitstheorie van Einstein: Banen van Planeten en Satellieten

Relativiteitstheorie van Einstein: Banen van Planeten en Satellieten Relativiteitstheoie van Einstein: Banen van Planeten en Satellieten Banen van Planeten en Satellieten...1 1. Klassieke Mechanica: Planeetbanen... 1.1 Into: het centale massa pobleem... 1. Snelheid en vesnelling

Nadere informatie

Nieuwsbrief stadsdeelgroepen. 19 september 2011 Nummer 20. In dit nummer: Van de redactie. pagina

Nieuwsbrief stadsdeelgroepen. 19 september 2011 Nummer 20. In dit nummer: Van de redactie. pagina 19 septembe 2011 Numme 20 Nieuwsbief stadsdeelgoepen In dit numme: Les in een Onbepekt Bijlmepak Zeilen op de Sloteplas Winkeltoegankelijkheid Spaandammestaat wodt vebeted Taallessen voo mensen met een

Nadere informatie

Documentnaam: Functioneel Ontwerp Datum: Samenstelling: Bas, Chris & Teun Team Bas / Teun / Chris Versie: 1.2

Documentnaam: Functioneel Ontwerp Datum: Samenstelling: Bas, Chris & Teun Team Bas / Teun / Chris Versie: 1.2 Documentnaam: Functioneel Ontwep Datum: 05-10-2011 Samenstelling: Bas, Chis & Teun Team Bas / Teun / Chis Vesie: 1.2 FUNCTIONEEL ONTWERP INHOUD Ontweplen van seves... 2 Topologie... 2 Routeings ontwep...

Nadere informatie

Mechanica van Materialen

Mechanica van Materialen UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VAKGROEP TOEGEPASTE MATERIAALWETENSCHAPPEN Mechanica van Mateialen Academiejaa 3-4 Veantwoodelijk lesgeve en auteu: Pof. d. i. Wim VAN PAEPEGEM Medelesgeve:

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT THEORIE ASM versie:3/12/2008 I. Claesen 1 Asynchrone motor... 3

ELEKTRICITEIT THEORIE ASM versie:3/12/2008 I. Claesen 1 Asynchrone motor... 3 ELEKTRICITEIT THEORIE ASM veie:3/1/008 I. Claeen 1 Aynchone moto.... 3 1.1 Toepainggebied.... 3 1. Wekingpincipe.... 3 1.3 Samentelling.... 5 1.4 Het elektomagnetich daaiveld.... 7 1.4.1 Een viepolig daaiveld

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand Amstedam Nieuw-West Osdopplein 54 3-kame appatement op de eeste vedieping Netto huupijs 819 Pe maand Wonen in het goenste stadsdeel van Amstedam Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014. For Your Information - Open dagen krant Graafschap College

FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014. For Your Information - Open dagen krant Graafschap College FYI FYI FYI FYI Fo You Infomation - Open dagen kant Gaafschap College 13 Studenten installeen zonnepanelen in Zambia College Company: stat je eigen bedijf 17 15 7 KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014 Doetinchem

Nadere informatie