Deloitte. :t rft. t 7 il. :il. ! il il il il il fl il il il il il il il il. il il il il. :fl. Ër Fr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deloitte. :t rft. t 7 il. :il. ! il il il il il fl il il il il il il il il. il il il il. :fl. Ër Fr"

Transcriptie

1 ! t 7 : :t ft : it F Ë F Fn hn, OENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGSCH RECHT Kapitaalvehoging doo inbeng in natua pe 5 septembe 2008 Veslag van de commissais Delo tte Bedifsevisoen / Rev seus d'entep ses BV o.v.v e. CVBA Bugeltke vennootschap onde de vom van een côópeatieve vennootschap met bepekte aanspakelùkheid Maatschappeltke zetel: Louizalaan 240, B-1050 Bussel BTW BÊ RR Bussel - Fot s Bedijfsevisoen Bekenlaan 8b B-1831 Diegem Belgium Tel.: Fax: http ://www. deloitte. be Membe of

2 = : = T :l! = = : : ;l :l =ll : :t =ll = =l : =x Openbae Vastgoedbevak naa Belgisch echt. NLEDNG 3 2. DENTFCATE VAN DE VOORGENOMEN VERRCHTNG 4 3. BESCHRWNG VAN DE NBRENG N NATURA 5 4. BESCHRJVNG VAN DE \AARDERNGSMETHODE VAN DE NBRENG N NATT]RA 7 5. DEALSTEGENRESTATETOEGEKENDEVERGOEDNG 8 6. UTGEVOERDECONTROLES 9 7. GEBEURTENSSENNAWAARDERNGSDATUM 9 8. BESLUT 10 Membe of

3 = T = = : =ll : FT F h F 1.. NLEDNG Openbae Vastgoedbevak naa Belgisch echt n toepassing van atikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen hebben wij de ee u veslag uit te bengen ove de voogenomen vehoging op 5 septembe 2008 van het kapitaal en de uitgiftepemies van de openbae vastgoedbevak naa Belgisch echt Reta Estates NV ten belope van EUR doo inbeng natua. De inbeng in natua zal uitgevoed woden doo de naamloze vennootschap De Vletebeek. De opdacht tot dit veslag luidt volgens gezegd afükel 602 als volgt: "ngeval een kapitaalvehoging een inbeng in natua omyat, maakt de commissøis of, voo vennootschappen waa die e niet is, een bedijfseviso aøngewezen doo de aadvan bestuu, vooafeenvesløg op. Døt veslag heeft inzondeheid betekking op de beschijving van elke inbeng in natuq en op de toegepaste methoden van waadeing. Het veslag moet aangeyen ofy'e waadebepalingen waatoe deze methoden leiden, ten minste oveeenkomen met het aantal en de nominale wøade of bij gebeke van een nominqle waade, de factiewaade en, invookomend gevø, met het agio van de tegen de inbeng uit te geven aandelen. Het veslag vemeldt welke wekelijke vegoeding als tegenpestatie voo de inbeng wodt vestekt. ( )" Bovenvemelde tansactie vindt plaats in het kade van het toegestaan kapitaal, waabij aan de Raad van Bestuu wodt voogesteld om het kapitaal en de uitgiftepemies te vehogen met toepassing van atikel 6.2 van de statuten. Het doel van ons veslag is dus om aan de Raad van Bestuu van de vennootschap infomatie te veschaffen omtent de toepassing van de doo de gedelegeed bestuude en voozitte van de Raad van Bestuu gebuikfe waadeingsmethodes bij het bepalen van de waade van de inbeng en vast te stellen of, onde de gegeven omstandigheden, deze methodes edelijk en niet abihai zijn. Wij hebben dus geen waadeing gedaan van de inbeng en de als tegenpestatie toegekende vegoeding en speken ons niet uit ove de echtmatigheid en blijkheid van de veichting. Membe of

4 = = = =[ : :ü[ : : E E 2. DENTFCATE VAN DE VOORGENOMEN VERRCHTNG Openbae Vastgoedbevak naa Belgisch echt De naamloze vennootschap Reta Estates wed opgeicht op 12 juli De opichtingsakfe wed gepubliceed in het Belgisch Staatsblad op 29 juli 1988 onde het numme De vennootschap heeft haa maatschappelijke zetel fe 1140 Temat, lndustielaan 6. Het ondenemingsnumme van de vennootschap is Op 3 maat 2008 bedaagt het maatschappelijk kapitaal ,29 EUR, vetegenwoodigd doo 3.73'7.999 aandelen, zonde aanduiding van nominale waade en wed volledig volstot. Het aandeelhoudeschap op basis van tanspaantieveklaingen en de infomatie in het bezit van Reta Estates NV pe 3l maat 2008 is als volgt:,, KBC GoepNV Acopa en vebonden ondenemingen Extensa aticipations BV Fedeale Vezekeingen ubliek TOTAAL 15,020/0 6,9ïVo 4,63yo 8,17%;o 65"20% 00.00% De gedelegeed bestuude en voozitte van de Raad van Bestuu hebben aan de Raad van Bestuu van 5 sepembe 2008 de volgende voostellen gedaan: 1. Het kapitaal en de uitgiftepemies te vehogen met EUR doo uitgifte van nieuwe aandelen op naam, zonde nominale waade. De toename van het kapitaal zalbepaald woden in functie van het aantal nieuw geceëede aandelen zodat de ûactiewaade pe aandeel van22,50 EUR behouden blijft; 2. De kapitaalvehoging te ealiseen doo inbeng van het aandeel van de naamloze vennootschap De Vletebeek, met maatschappelijke zeíelte 9100 Sint-Niklaas, Hoogkamestaat 1, ingescheven in de Kuispuntbank van Ondememingen te Dendemonde, met ondenemingsnulme , in de gond belast met opstalecht, zoals besch even in deel 3 van ondehavig veslag, die De Vletebeek als opstalgeve geniet uit hoofde van dit opstalecht. Membe of

5 :t Openbae Vastgoedbevak naa Belgisch echt = = :ll = :ll =tn ; T = F F p 3. BESCHRJVNG VAN DE NBRENG N NATURA De inbeng in natua wodt in het ontwep veslag van de gedelegeed bestuude en voozitte van de Raad van Bestuu als volgt bescheven: l. "nescnuv nsvan de inb Doo deze nbeng in Natua zal het aandeel van de naamloze vennootschap "De Vletebeek", met maatschappeltjke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Hoogkamestaat l, ingescheven in de Kuispuntbank van Ondenemingen te Dendemonde, met ondenemingsnumme ( hienø genoemd "De Wetebeek") in de volgende goncl beløst met ondegenoemd opstalecht, die De Vletebeek als opstalgeve geniet uit hoofde van dit opstalecht (hiena genoemd het "Vøstgoed"), ingebacht woden in natua in de Vennootschap tegen een vegoeding doo de Vennootschap aan De Vletebeek in nieuw uitgegeven aandelen in de Vennootschap: De onvedeelde helft involle eigendomvanvolgend onoeend goed: n een K.M.O.-zone genaamd " Zoning d'activité La Basse Sambe" zoals bescheven in de akte van notais Hubet Michel van 27/10/1988, gelegen Chaleoi, achtste afdeling, Montignies-su-Sømbe, Rue de lø esévéance 7: ø) in pivatieye en uitsluitende eigendom: een peceel gond, zonde de gebouwen, gekend ten kadaste onde sectie A, numme 49/X, voo een oppewlakte van 46a37cø; b) in mede-eigendom en gedwongen onvedeeldheid: 1575/18.000sten in mede-eigendom en getwongen onvedeeldheid waøvan spake in het løstenkohie genaømd "Zone d'activité " Lq Basse Sambe". Dit beteft de w egenisstuctuu v an de K. M. O. -zone. Deze onvedeelde helft in volle eigendom is belast met het opstalecht wqaven spake in de akte van 2 septembe 1989 voo notais de Clippele tenvoodelevan Euo Leøse ( thans Fotis Leøse). 2. Vehuustatus 2.A. eiode vanaf de nbeng in Natua tot en met 4 juli 2009 Bovengenoemd opstalecht wed gevestigd zonde vegoeding yoo een duutijd van 20 jaø, vønaf 5 juli 1989 tot 14/7/2009. Confom atikel 4 van deze opstøloveeenkomst zql op het eindevan het echtvan opstal de gebouwen opgeicht op deze gonden, eigendom woden van de eigenaa van de gond zonde dat enige schødeloosstelling veschuldigd is doo de eigenaavan de gond aan de opstalhoude. Deze gebouwen maakten bovendien het voowep uit van een onoeende leasing, te financieing van de opichting van de gebouwen. Deze leøsing wed øfgesloten voo een peiode van 15 jaa, dewelke een aønvang nam op decembe 1989 om te eindigen op 30/11/2004. De leøsing voozag in een aankoopoptie ten voodele van de leøsingnemes op het einde van de leasing, dewelke niet gelicht wed. Thans maken de gebouwen het voowep uit van een huucontqct en dit tot uitel jk 14 juli De sctuele jaahuupijs voo de volledige eigendom bedaagt 9.104,79 EUR, waøvan het deel dat vehuud is aan SCF (thans E5-Mode genaamd) 4.552,40 EUR bedaagt. Deze huen komen ten goede van de opstalhoude en niet øan de Vennootschap eiode vanaf 5 juli 2009 Vanaf l5 juli 2009 zøl het onoeend geheel, dat doo spelingvøn de natekkingvolledig, d.w.z. gond + opstallen, in onvedeeldheid toebehoen aan de Vennootschap en mmo Batan, yehuud woden aan de naamloze vennootschap Eî-Mode, met møatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaøs, Hoogkamestaat, met ondenemingsnumme en ctøn de naamloze vennootschap JBC, met maatschappelijke zetel te Houthalen-Helchteen, Centum Zuid 2080 met ondenemingsnumme Deze handelshuuoveeenkomsten type weden afgesloten voo een duu van 27 jaa, en zijn niet ondewopen ean opschotende of ontbindende voowaaden en dit elkvoo een basishuupijs op jaøbasis van EUR. Reta Estates zal uit hoofde van yoomelde onvedeeldheid 50% van de huu van E\-Mode en 50% van de huu van JBC ontvangen. Membe of Dèlo tte Touche Tohmatsu

6 FN p nn = = =lf =! =T : FT Openbae Vastgoedbevak naa Belgisch echt 3. Motivatie met betekking tot het belang van deze veweving in hoofde van Reta Estates De doo de Opstalhoude opgeichte gebouwen komen doo natekking op l5 juli 2009 kosteloos, vij en onbelqst in bezit yqn de opstalgeves, zijnde de nv mmo Bøtan en de Yennootschap. Het belang van deze tønsaclie is eyeneens te situeen in de administatieve veeenvoudiging quø behee en in het feit dat øldus 100% van het Vastgoed in handen komt van Reta Estates en mmo Batan. mmo Batsn is een vebonden vennootschap, waain Reta Estates een belang van 50%o aanhoudt, wat bij een eventuele vehuing en ofvekoop van het onoeend goed b ete e ealis atiev oow aqden kan oplev e en. De andee onvedeelde helft in volle eigendom van het Vastgoed behoot immes toe aan de nv mmo Batqn, met maatschappelijke zetel te 1740 Tenat, ndustielaan 6, nog in te schijven in de Kuispuntbankvan Ondenemingen te Bussel, met ondenemingsnumme Het aandeel vøn de nv mmo Bøtan in het Vastgoed maakte geen deel uit van de nbeng in Natua." h HT h F F t Membe of

7 HN w F H Openbae Vastgoedbevak naa Belgisch echt F EN Ë = F FN FT y n y F w 4, BESCHRJVNG VAN DE V/AARDERNGSMETHODE VAN DE NBRENG N NATURA De waade van het vastgoed zoals bescheven in deel 3 van ondehavig veslag wodt bepaald op EUR. De vastgoeddeskundige C&T Reta, vetegenwoodigd doo de hee John Collin levede op 14 augustus 2008 een waadeingsveslag af, waabij de investeingswaade op EUR wed geschat, in hoofdzaak gesteund op het feit dat vanaf 5 juli 2009 het ingebachte vastgoed vehuud zal woden aan E5-Mode, voo een jaahuupijs van EUR en aan JBC, voo een jaahuupijs van ER, waavan de helft zal toekomen aan Reta Estates als onvedeelde eigenaa van het vastgoed en 50Yo aan mmo Batan NV, waain Reta Estates een belang vat 50Yo aanhoudt. De vastgoeddeskundige houdt in zijn waadeing ekening met het feìt dat in de peiode van de inbeng in natua tot en met 14 júi2009 de inbeng geen huuinkomsten geneeet. Zo wodt een lagee waadeing bekomen die Reta Estates en haa aandeelhoudes compenseet voo het tijdelijk gebek aan huuinkomsten. Het vesch tussen de waade weehouden voo de inbeng ( EUR) en de waade zoals geschat doo de vastgoeddeskundige C&T Reta, vetegenwoodigd doo de hee John Collin ( EUR) dient als vewaaloosbaa te woden beschouwd en is bovendien in het voodeel van de huidige aandeelhoudes. HT F[ F E Ef Efi FT Membe of

8 î : =0 :n 3 3 f u Í0 : E 5. DE ALS TEGENRESTATE TOEGEKENDE VERGOEDNG Openbae Vastgoedbevak naa Belgisch echt Als vegoeding voo de hievoo bescheven inbeng ten bedage van EUR zullen aan De Vletebeek NV nieuwe aandelen op naam en zonde nominale waade in de vekijgende vemootschap woden toegekend. Deze aandelen zullen deelnemen in de esultaten van de vemootschap vanaf ap 2008 (zijnde de aanvang van het boekjaa ) en zullen dezelfde echten hebben als de huidige aandelen. E is geen opleg in geld voozien. De toename van het kapitaal zalbepaald woden in functie van het aantal nieuw geceëede aandelen zodaí de factiewaade pe aandeel van22,50 EUR behouden blijft. Het estant van de inbengwaade wodt geboekt als uitgiftepemie. Het aantal nieuw uit te geven aandelen aan De VletebeekfV in de vekijgende vennootschap naa aanleiding van de inbeng in natua wodt bepaald doo de inbengwaade van EUR te delen doo het gemiddelde van de beuskoes (zijnde de VWA (Volume Weighted Aveage ice) zoals beekend via Bloombeg) van het Reta Estates aandeel (SN-code: ) op Euolist by Euonext geduende de laatste detig dagen vooafgaand aan de datum van de inbeng. Oveeenkomstig atikel 6 van de statuten van Reta Estates NV, in uitvoeing van atikel 1l van het Koninklijk Besluit van 10 ap 1995 met betekking tot vastgoedbevaks, bedaagt de uitgiftepijs van de nieuwe aandelen bijgevolg niet minde dan de gemiddelde beuskoes geduende de detig dagen vooafgaand aan de inbeng. n geval de uitkomst van de beuk voo het beekenen van het aantal nieuw uit te geven aandelen geen geheel is, zal het aantal nieuwe aandelen woden bepaald doo afonding naa de lagee eenheid. Te indicatieve titel geeft het ontwep velslag van de gedelegeed bestuude en voozitte van de Raad van Bestuu mee dat op basis van de beuskoes van 16 augustus 2008 van 40,25 EUR e aandelen zouden woden uitgegeven op een totaal vat aandelen. De netto inhinsieke waade ("net assets value" of NAV) van het Reta Estates aandeel wed niet weehouden als uitgiftepijs voo de vooopgestelde inbeng. Hiedoo teedt e een kleine vewatehg van de huidige aandelen op die als volgt wodt toegelicht in bovenvemeld ontwep veslag: "Rekening houdend met de NAV op 31/3/2008 excl. dividend (zijnde 41,24 EUR), tevehogen met het po atq gedeeltevan hetyewachtte dividendvoo het boekjaa (2,54 EUR à 5 m: 1,06 EUR), ziinde in totøøl 42,30 EUR, geneeet dit ten opzichte vøn de beuskoes van 16 augustus 2008 (40,25 EUR) een vesch van ,60 EURvoodeel ten opzichteyan de inventaiswaade. Gespeid ove het totale aantal bestaande aandelen Reta Estøtes ( ) komt dit nee op een ffictvan 1,35 cent pe aandeel, hetgeen doo de Raadvan Bestuu als vewqøloosbaa wodt beschouwd. Deze beekening zal geüpdated woden tegen 5 septembe aanstaande, ekening houdend met de intinsieke waade op 30 juni 2008 en de ffictieve gemiddelde beuskoes." Tevens moet melding gemaakt woden van het feit dat de nieuwe aandelen dividendgeechtigd zijn vanaf ap 2008 tewijl de inbengtansactie wodt voogelegd aan de Raad van Bestuu van 5 septembe Daaenboven geneeet deze inbeng geen inkomsten voo het boekjaa n het ontwep veslag motiveet de gedelegeed bestuude en de voozitte van de Raad van Bestuu de inbeng en de uitgiftemodaliteiten. Volgende elementen wensen we te benadukken: o E wodt een geing aantal aandelen uitgekeed (op basis van de beuskoes van 16 augustus 2008 van 40,25 EUR zouden e aandelen uitgegeven woden op een totaal van aandelen); De vastgoeddeskundige heeft in zijn waadeing van het in te bengen vastgoed ekening gehouden met het feit dat in de peiode van de inbeng in natua tot en met 14 juli 2009 de ìnbeng geen huuinkomsten geneeet. Zo wodt een lagee waadeing bekomen die Reta Estates en haa aandeelhoudes compenseet voo het tijdelijk gebek aan huuinkomsten; De vehoging van het kapitaal van Reta Estates geeft bijkomende uimte om met schulden gefinanciede ovenames te veichten gezien een vastgoedbevak gehouden is aan een maximale schuldgaad van 650/o; Membe of

9 u =C g 3 f u C Íc ffi : t8 it U f :E tü t Openbae Vastgoedbevak naa Belgisch echt Reta Estates is zeke van een huuinkomen van de vehuing van het ingebachte vastgoed en dit voo een peiode vat27 jaa, onde voobehoud van een eventuele diejaalijkse opzegging doo de huudes; Het vastgoed heeft een uitstekende ligging en biedt gunstige investeingspespectieven aan Reta Estates. 6. UTGEVOERDE CONTROLES Onze opdacht, uitgevoed oveeenkomstig de contolenoínen van het nstituut de Bedijfsevisoen, omvatte de steeþoeven en contolemethodes die in de gegeven omstandigheden als noodzakelijk weden beschouwd. Bij de uitoefening van deze opdacht hebben wij ons ondei mee gesteund op onze wekzaamheden naa aanleiding van de jaaafsluiting van 3l maat GEBEURTENSSEN NA WAARDERNGSDATUM Op datum van dit veslag hebben e zich 14 augustus 2008, datum van de vaststelling van de waade van de in te bengen vemogensbestanddelen doo de vastgoeddeskundige, C&T Reta, vetegenwoodigd doo de hee John Collin, geen belangijke gebeutenissen voogedaan die een mateiële impact zouden kunnen hebben op de waadeing van de inbeng in natua. Membe of

10 s 3 s 4 t 4t t0 gt ã t3 äf tt t3 tl fl 8. BESLUT Openbae Vastgoedbevak naa Belgisch echt De inbeng in natua tot kapitaalvehoging van de vennootschap Reta Estates NV bestaat uit het aandeel van de naamloze vennootschap De Vletebeek, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Hoogkamestaat 1, ingescheven in de kuispuntbank van Ondenemingen te Dendemonde, met ondenemingsnumme , in de gond belast met opstalecht, zoals bescheven in deel 3 van ondehavig veslag, die De Vletebeek als opstalgeve geniet uit hoofde van dit opstalecht. De veichting wed nagezien oveeenkomstig de nomen uitgevaadigd doo het nstituut de Bedijßevisoen inzake inbeng in natua. Het bestuusogaan van de vennootschap is veantwoodelijk voo de waadeing van de ingebachte bestanddelen en voo de bepaling van het aantal doo de vennootschap uit te geven aandelen te t vegoeding van de inbeng in natua. Bij het beëindigen van onze contolewekzaamheden, zljn wij van oodeel dat: o de beschijving van de inbeng in natua beantwoodt aan de nomale veeisten van nauwkeuigheid en duidelijkheid;. de voo de inbeng in natua doo de patijen weehouden methode van waadeing edelijk en niet abitai is en dat de waadebepaling waatoe deze methode van waadeing leidt mathematisch tenminste oveeenkomt met het aantal en de factiewaade en desgevallend met de agio van de tegen de inbeng uit te geven aandelen. De vegoeding van de inbeng in natua bestaat in aandelen van de vennootschap Reta Estates NV, zonde vemelding van nominale waade. De toename van het kapitaal zalbepaald woden in functie van het aantal nieuw geceeede aandelen dat bepaald zal woden i.f.v. de gemiddelde beuskoes van de 30 beusdagen vooafgaand aan de vegadeing van de Raad van Bestuu die met toepassing van atikel 6.2 van de statuten van de vennootschap in het kade van het toegestaan kapitaal ove de inbeng zal beslissen, op zo'n wijze dat de factiewaade pe aandeel van22,50 EUR behouden blijft. Het estant van de inbengwaade zal woden geboekt als uitgiftepemie. Wij wlen e tenslotte aan heinneen dat confom de contolenomen van het nstituut de Bedijfsevisoen onze opdacht e niet in bestaat een uitspaak te doen beteffende de echtmatigheid en blijkheid van de veichting, de waade van de inbeng ofvan de als tegenpestatie toegekende vegoeding. Ondehavig veslag wed opgesteld voo het gebuik van de Raad van Bestuu van de vennootschap in het kade van de vehoging van het kapitaal zoals hieboven bescheven en kan dehalve voo geen enkel ande doel gebuikt woden. Diegem, 28 augustus 2008 De Commissais DELOTTE Bedij fsevisoen BV o.v.v.e. CVBA Vetegenwoodigd doo Rik Neckeboeck Membe of DeloÌtte Touche Tohmats" 10

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting AIM gevestigd te Eist Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman Accountants

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting Feedom in Chist Ministies Nedeland gevestigd te Dachten Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com

Nadere informatie

'2o. Cofl ,... ~... EK/2010.002345.01

'2o. Cofl ,... ~... EK/2010.002345.01 ,..... ~... )ç_ -1- Cofl '2o EK/2010.002345.01 DOORLOPENDE tekst van de statuten van de veeniging: Cuvo Coöpeatieve Uitvaatveeniging "De Volhading" U.A., gevestigd te 's-gavenhage, zoals deze luiden na

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Oude Zijlvest 37 in Haalem Website: www.makelaaskantooideler.nl Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde

Nadere informatie

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014 -CONCEPT Bijlage 3: Budgetbief Bueau Jeugdzog Nood-Babant Postbus 891 5600 AW Eindhoven t.a.v. mevouw H.F. van Beugel Begen op Zoom, 25 juni 2014 Geachte mevouw van Beugel, Confom de afspaken in de "Babantbede

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde uime TRAPGEVELwoning met zonnige vezogde tuin, voozien van

Nadere informatie

collectieformules zorgt ervoor

collectieformules zorgt ervoor collectiefomules zogt evoo 2015 De Collectie-fomules bpost biedt u meedee Collectie-fomules aan. Elk van deze fomules geeft u de zekeheid om die postzegels te ontvangen die het best passen in uw vezameling.

Nadere informatie

Deloitte. Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð. RETAIL ESTATES NVn Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht

Deloitte. Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð. RETAIL ESTATES NVn Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Ë RTAL STATS NVn Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Kapitaalverhoging door inbreng in natura per 7 juni2007 Verslag van de Commissaris Bed rijfsrevisoren Berkenlaan Bb B-1831 Diegem Belgium Tel:

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centaal Bueau voo de Statitiek Economie, Bedijven en NR Oveheidfinanciën en Conumentenpijzen Potbu 24500 2490 HA Den Haag PRJSNDEXCJFER COMMERCËLE DENSTVERLENNG 1. nleiding Dit document bechijft de methoden

Nadere informatie

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad.

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kaan Tel n: 06 8333 8358 Numme: 15A.01184 Datum: 10 novembe 2015 Team: Ondewijs, Welzijn en Zog Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschift

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma IHP

Uitvoeringsprogramma IHP Uitvoeingspogamma IHP -2020 Het IHP leidt tot veschillende acties voo zowel de benoemde maategelen als de vookeusscenaio s. Deze acties zijn vespeid ove IJsselstein, hebben een veschillend tijdspad en

Nadere informatie

TOURING STELT EEN REISVERZEKERING VOOR DIE SPECIAAL ONTWIKKELD WERD VOOR TOUR OPERATORS Een klein overzicht van alle voordelen:

TOURING STELT EEN REISVERZEKERING VOOR DIE SPECIAAL ONTWIKKELD WERD VOOR TOUR OPERATORS Een klein overzicht van alle voordelen: TOURING STELT EEN REISVERZEKERING VOOR DIE SPECIAAL ONTWIKKELD WERD VOOR TOUR OPERATORS Een klein ovezicht van alle voodelen: Fomule Euopa en Fomule Weeld Onbepekte medische kosten in het buitenland en

Nadere informatie

Het woonplan in Oostende voor 2001-2006 (2)

Het woonplan in Oostende voor 2001-2006 (2) Het woonplan in Oostende voo 2001-2006 (2) In deze categoie woden enkel de nog (ecent of toekomstige) beschikbae pecelen bouwgond in Oostende opgenomen. Naast deze opsomming blijft e uiteaad nog een hoeveelheid

Nadere informatie

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 Indienen uitelijk dinsdag 14 juni 2016 bij giffie@eindhoven.nl n Patij Blz Beleidsveld Secto Wethoude Vaag Antwood 50 PvdA 10 Sociale Ondesteuni

Nadere informatie

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming BEHANDELMEMO Van: Aan: agendacommissie aadsleden en steunfactieleden Nieuw taievenbeleid Spotvoozieningen Status: Deelnemes: Debat te voobeeiding op de besluitvoming Raadsleden Potefeuillehoude: W.J. Stegeman

Nadere informatie

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA88 Flash Euobaomete 69 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Dives fo Gowth) County Questionnaie Belgium (Flemish) A Flashnumme FL9A B land FL9B C Numme van het inteview FL9C NACE

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Bussel, 11.3.2015 COM(2015) 117 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD doo de lidstaten op gond van Veodening (EG) n. 1371/2007 beteffende de echten en

Nadere informatie

HOEKCONTACT KOGELLAGERS

HOEKCONTACT KOGELLAGERS HOEKCONTACT KOGELLAGERS Hoekcontact kogellages Eén-ijige hoekcontact kogellages Hoekcontact kogellages zijn geschikt voo toepassingen waa een hoge nauwkeuigheid en een hoog toeental is veeist. Dit type

Nadere informatie

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag Het Infomatiepotaal voo Financiële Veiligheid De 4 bedeigingen voo je spaageld vandaag Veval van de systeembanken Veval van de systeembanken De Vie gote Bedeigingen 1. Veval van de systeembanken 2. 3.

Nadere informatie

Raadsbesluit. ii r. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Aard van de belastinq. ABI Zl De raad van de gemeente Boekel; BESLUIT:

Raadsbesluit. ii r. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Aard van de belastinq. ABI Zl De raad van de gemeente Boekel; BESLUIT: Scan numme van - Scanpagina van 5 i 2 AB0902 Z022388 Raadsbesuit De aad van de gemeente Boeke; gezien het vooste! van bugemeeste en wethoudes d.d. 5 novembe 203 i ii geet op: Atike 228a van de Gemeentewet

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Methodebeschijving Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen 1. Inleiding Dit is een methodebeschijving van de statistiek Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen (O-PINW). De beschijving heeft alleen

Nadere informatie

PinguinLutosa NV. Uitgifte warranten met opheffing voorkeurrecht

PinguinLutosa NV. Uitgifte warranten met opheffing voorkeurrecht Deloitte Bedrijfsrevisoren President Kennedypark 8a 8500 Kortrijk Belgium Tel. + 32 56 59 45 40 Fax + 32 56 59 45 41 www.deloitte.be Uitgifte warranten met opheffing voorkeurrecht Verslag van de commissaris

Nadere informatie

Eenparige cirkelbeweging

Eenparige cirkelbeweging Inhoud Eenpaige cikelbeweging...2 Middelpuntzoekende kacht...4 Opgave: Looping...5 Opgave: McLaen MP4-22...6 Opgave: Baanwielennen (tack acing)...8 Gavitatie...8 Zwaate-enegie...9 Opgave: Satellietbanen...10

Nadere informatie

PinguinLutosa NV. Uitgifte van aandelen zonder vermelding nominale waarde beneden fractiewaarde

PinguinLutosa NV. Uitgifte van aandelen zonder vermelding nominale waarde beneden fractiewaarde Deloitte Bedrijfsrevisoren President Kennedypark 8a 8500 Kortrijk Belgium Tel. + 32 56 59 45 40 Fax + 32 56 59 45 41 www.deloitte.be Uitgifte van aandelen zonder vermelding nominale waarde beneden fractiewaarde

Nadere informatie

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 De gemeente Womeland heeft een duidelijke visie op maatschappelijke ondesteuning: elke Womelande telt mee en doet mee, ongeacht leeftijd, bepekingen

Nadere informatie

Standaarden Verpleeghuiszorg

Standaarden Verpleeghuiszorg Standaaden Vepleeghuiszog Vesie septembe 2010 Mw. E. Cox, MA, NVLF Mw. ds. C. Koolhaas, NVLF Mw. A. van Hemet, MA, NVLF 1 Inhoud 1..Inleiding...3 1.1 Doel standaaden en checklisten...3 1.2 De logopedist

Nadere informatie

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 I. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 1. Kennisname van het jaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur betreffende

Nadere informatie

I n formatiebroch u re. Als u de huur wilt opzeggen

I n formatiebroch u re. Als u de huur wilt opzeggen I n fomatieboch u e Als u de huu wilt opzeggen Deze bochue bevat infomatie ove de pocedue ondom de huuopzegging. In deze bochue vindt u een beknopte weegave van de bepalingen uit de Algemene huuvoowaaden,

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand Amstedam Nieuw-West Osdopplein 54 3-kame appatement op de eeste vedieping Netto huupijs 819 Pe maand Wonen in het goenste stadsdeel van Amstedam Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen.

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen. . INLEIDING Dit document omvat het Capaciteitsplan 2 van ENECO NetBehee zoals veeist in de Elekticiteitswet 1998 en het hieop aansluitend besluit "Regeling capaciteitsplannen Elekticiteitswet 1998" van

Nadere informatie

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN L0000512 Gaantievoowaaden/Gebuikeshandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN I. INHOUD I. INHOUD p 1 II. ALGEMEEN p 2-6 III. INSTALLATIE p 7-8 IV. GEBRUIK EN ONDERHOUD p 9-12 V. CE-ATTEST p 13 VI. BIJLAGEN p 14

Nadere informatie

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur - - Vasselling mehode eneemijnsucuu Vasselling van de mehodiek voo de eneemijnsucuu Hiebij maak DNB bekend da DNB de nominale eneemijnsucuu voo he FTK wil consueen op basis van de swapcuve. Deze eneemijnsucuu

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016 Schooljaaplan (SJP) 05-06 aam school RKBS Willibod Ades Espeantolaan Postcode en plaats 950 CZ Stadskanaal Telefoon 0599-657 Binnumme E-mail Website Diecteu Bevoegd Gezag 03RX kbs-willibod@fidadanl wwwkbs-willibodnl

Nadere informatie

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf)

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Tilbug Univesity Reclame-uitgaven in edeland de Blok, J Document vesion: Publishe final vesion (usually the publishe pdf) Publication date: 1970 Link to publication Citation fo published vesion (APA):

Nadere informatie

Gevoeligheidsanalyse transportparameters

Gevoeligheidsanalyse transportparameters Gevoeligheidsanalyse tanspotpaametes voo de ondegond Woute Kaeman Ed Veling Het model PROFCD (PROFile Convection-Diusion) is doo Veling (1993) gescheven om snel een inschatting te kunnen maken van het

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvaag van een vegunning voo het exploiteen van een taxidienst College van bugemeeste en schepenen Makt 1, 8820 TORHOUT Tel. 050 22 11 22 Fax 050 22 05 80 info@tohout.be Waavoo dient dit fomulie? Dit

Nadere informatie

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw Hadmetalen stiftfezen voo uw gebuik speciaal in gieteijen, weven en in de staalbouw Hoogendementsvetandingen, -S Innovatieve hoogendementsvetandingen met exteme schokbestendigheid Zee obuuste, kachtige

Nadere informatie

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen Aan: College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente Gemeenteaad gemeente Hadenbeg Commissie Ruimte Gemeenteaad Hadenbeg Gemeenteaad gemeente Ommen Commissie Ruimte

Nadere informatie

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose Een nieuw model voo de CBS huishoudenspognose Coen van Duin en Cael Hamsen Het model waamee het CBS zijn huishoudenspognose maakt, is aangepast. De nieuwe pognose wodt beekend met een macosimulatiemodel

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping Amstedam Nieuw-West D. H. Colijnstaat 610 3-kameappatement op de tiende en elfde vedieping Netto huupijs 820 Pe maand Luxe badkame en keuken Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop www.uban-synegy.og JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betee Buut Biotoop Betee Buut Biotoop De Betee Buut Biotoop (BBB) is een multidisciplinai poject van de stichting JANUS (Joint Achitectual

Nadere informatie

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht Pesmededeling Leuven / 22 januai 2015 / 17u40 Geeglemeneede infomaie. Deze pesmededeling beva infomaie waaop de Euopese anspaanieegelgeving voo beusgenoeede bedijven van oepassing is. Ques fo gowh Pivak,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rappot I.00..00.R00 SAB/ao basisschool Nieuwstaat Deumel Aoestisch ondezoe Status: CONCEPT Adviseus voo bouw, industie, veee, milieu en softwae info@dgm.nl www.dgm.nl Van Pallandtstaat -, Postbus NL-00

Nadere informatie

PinguinLutosa NV. Uitgifte aandelen met opheffing voorkeurrecht

PinguinLutosa NV. Uitgifte aandelen met opheffing voorkeurrecht Deloitte Bedrijfsrevisoren President Kennedypark 8a 8500 Kortrijk Belgium Tel. + 32 56 59 45 40 Fax + 32 56 59 45 41 www.deloitte.be Uitgifte aandelen met opheffing voorkeurrecht Verslag van de commissaris

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese

Factsheet Indicatoren Heupprothese Deze indicatoenset is opgenomen in het egiste van Zoginstituut Nedeland waamee het aanleveen van deze kwaliteitsgegevens in 2018 ove veslagjaa 2017 wettelijk veplicht is. Colofon Intenet: OmniQ (potaal

Nadere informatie

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99 afen en matices bladzijde a M M M M 4 emengde opgaven b M M M S M M M 4 4 P P P 5 4 4 c e R geeft P P P S 7 8 7 4 c geeft aan dat e voo één eenheid P eenheden nodig zijn c geeft aan dat voo één eenheid

Nadere informatie

AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333 1050 Brussel. T BOLWERK Naamloze vennootschap

AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333 1050 Brussel. T BOLWERK Naamloze vennootschap T BOLWERK Naamloze vennootschap Louizalaan 331-333 1050 Brussel RPR Brussel BTW BE 0441.675.741 ------------------------------------------------- AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar

Nadere informatie

AGENDA. 1. Voorstellen, verslagen en voorafgaande verklaringen.

AGENDA. 1. Voorstellen, verslagen en voorafgaande verklaringen. AGENDA van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap AEDIFICA, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, die plaats zal vinden te 1000 Brussel, Waterloolaan 16, op 7 juni 2013

Nadere informatie

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders, de

Nadere informatie

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus Leuven BTW BE RPR Leuven (de Vennootschap )

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus Leuven BTW BE RPR Leuven (de Vennootschap ) TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 596 EN 598 VAN HET

Nadere informatie

AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan Brussel

AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan Brussel PROJECT GROUP HERMIBOUW Naamloze vennootschap Louizalaan 331-333 1050 Brussel RPR Brussel 0865.355.707 ------------------------------------------------- AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak

Nadere informatie

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente.

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente. Visualisatie van het Objectgeoiënteede Paadigma. Aend Rensink Faculteit de Infomatica, Univesiteit Twente e-mail: ensink@cs.utwente.nl Samenvatting Pogammeeondewijs maakt een wezenlijk deel uit van elke

Nadere informatie

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte SCHRIFTELIJKE VRAAG n. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktobe 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Ondewijspesoneel - Afwezigheden wegens ziekte

Nadere informatie

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten Kestaanbieding voo Mamut klanten Optimalisee uw winstgevendheid in deze spannende tijden! Kennis een veilige investeing tot 46% Bestel nu en bespaa tot 46% op cusussen voo 2009 Lees mee op pagina 4 Gebuik

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN. COFINIMMO Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch Recht Woluwelaan 58 1200 Brussel B.T.W. nummer 426.184.049 RPR Brussel 0426.184.049

Nadere informatie

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4 Te info Deze toets geeft je een idee van je kennis ove de begippen uit de tabel hieonde. Dit zijn de voonaamste begippen die in de leeplannen van het middelbaa ondewijs aan bod komen. Je mag de vagen oplossen

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013 RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

AEDIFICA NAAMLOZE VENNOOTSCHAP OPENBARE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAP NAAR BELGISCH RECHT LOUIZALAAN BRUSSEL

AEDIFICA NAAMLOZE VENNOOTSCHAP OPENBARE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAP NAAR BELGISCH RECHT LOUIZALAAN BRUSSEL AEDIFICA NAAMLOZE VENNOOTSCHAP OPENBARE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAP NAAR BELGISCH RECHT LOUIZALAAN 331-333 1050 BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL BTW BE 0877.248.501 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006 Uitvoeingspogamma 20062010 Vastgesteld doo benw op 30 mei 2006 1 Ovezicht Uitvoeingspogamma 2006 t/m 2010 Poga Pote Afdemma houde 1.1 MB DIV Bestuusstijl Wij zullen ons inspannen om op heldee wijze veantwooding

Nadere informatie

Afleiding Kepler s eerste wet, op basis van Newton s wetten

Afleiding Kepler s eerste wet, op basis van Newton s wetten Keple s eeste wet Afleiding Keple s eeste wet, op basis van Newton s wetten 1 Inleiding Johannes Keple leefde van 1571 tot 1630 en was een Duitse wiskundige. Afwijkend van wat tot die tijd gedacht wed,

Nadere informatie

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV Gemeente Beuningen t.a.v. College van B&W Van Heemstaweg 46 Beuningen cc. mev. C. van Hemmen en dh. C. McQueen, Kloostestaat 1 beteft datum vezoek voooveleg woonhuis naast Kloostestaat 1, Beuningen 11

Nadere informatie

MEDISCH TOEZICHT EN MEDISCHE GESCHIKTHEIDSCRITERIA VOOR BRANDWEERMANNEN

MEDISCH TOEZICHT EN MEDISCHE GESCHIKTHEIDSCRITERIA VOOR BRANDWEERMANNEN MEDISCH TOEZICHT EN MEDISCHE GESCHIKTHEIDSCRITERI VOOR BRNDWEERMNNEN Consensus Extene Diensten voo Peventie en Bescheming op het Wek Einddocument van de CoPev wekgoep Medische Citeia Bandweemannen Febuai

Nadere informatie

Q l = 22ste Vlaamse Fysica Olympiade. R s. ρ water = 1, kg/m 3 ( ϑ = 4 C ) Eerste ronde - 22ste Vlaamse Fysica Olympiade 1

Q l = 22ste Vlaamse Fysica Olympiade. R s. ρ water = 1, kg/m 3 ( ϑ = 4 C ) Eerste ronde - 22ste Vlaamse Fysica Olympiade 1 Eeste onde - ste Vlaamse Fysica Olympiade 1 1 ste Vlaamse Fysica Olympiade Eeste onde 1. De eeste onde van deze Vlaamse Fysica Olympiade bestaat uit 5 vagen met vie mogelijke antwooden. E is telkens één

Nadere informatie

Option NV. Verslag van de commissaris inzake de kapitaalverhoging door inbreng in natura per 12 juni 2017

Option NV. Verslag van de commissaris inzake de kapitaalverhoging door inbreng in natura per 12 juni 2017 Document subtitle= Verdana Heading 12 0/0 single Option NV Verslag van de commissaris inzake de kapitaalverhoging door inbreng in natura per 12 juni 2017 Deloitte Bedrijfsrevisoren / Reviseurs d Entreprises

Nadere informatie

PCB. Naamloze vennootschap. Robert Schumanplein 6, bus Brussel. RPM Brussel BTW : BE (de Vennootschap )

PCB. Naamloze vennootschap. Robert Schumanplein 6, bus Brussel. RPM Brussel BTW : BE (de Vennootschap ) PCB Naamloze vennootschap Robert Schumanplein 6, bus 5 1040 Brussel RPM Brussel BTW : BE 0403.085.181 (de Vennootschap ) De Vennootschap informeert de aandeelhouders hierbij over de gewijzigde agenda van

Nadere informatie

- gezonde dieren, gezonde mensen

- gezonde dieren, gezonde mensen pagina 1 van 8 Jaaveslag 2000 Wood van de voozitte Afgelopen jaa is voedselveiligheid een belangijk item in Euopa geweest, denk alleen maa aan de BSE-cisis. Het is dan ook niet moeilijk voo te stellen

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013 B en W - advies Potefeuillehoude Afdeling Advies van Datum advies Bestandsnaam Advies O.R. In oveleg met afdeling(en) Actief infomeen aad Actief infomeen wijkcontactambtenaa Advies: Aangehouden d.d. Beslissing

Nadere informatie

MAGNEETKOPPEN/SPOELEN & ACCESSOIRES fundamentele principes voor identificatie / codering van de spoelen

MAGNEETKOPPEN/SPOELEN & ACCESSOIRES fundamentele principes voor identificatie / codering van de spoelen MGNEETKOPPEN/SPOEEN & ESSOES fundamentele pincipes voo identificatie / codeing van de spoelen BEEKENNGEN Voo diect wekende magneetafsluites kan de elektomagnetische aantekkingskacht beekend woden met de

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating value in retail

Nadere informatie

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap )

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 596 EN 598 VAN HET

Nadere informatie

PITTSBURGH CORNING EUROPE N.V. / S.A. Lasne Business Park, Chaussée de Louvain, 431 B E S C H R I J V I N G FOAMGLAS T4/T4 WDS S3 F 40 (**)-50-60

PITTSBURGH CORNING EUROPE N.V. / S.A. Lasne Business Park, Chaussée de Louvain, 431 B E S C H R I J V I N G FOAMGLAS T4/T4 WDS S3 F 40 (**)-50-60 BUtg 04/1626 Geldig van 12.07.2004 tot 11.07.2009 http://www.utg.e Belgishe Unie voo de tehnishe goedkeuing in de ouw Fedeale Oveheidsdienst (FOD) Eonomie, Middenstand, KMO en Enegie, Dienst Goedkeuing

Nadere informatie

INHOUD. 1 2. Identificatie van de vennootschap. 3 3. Identificatie van de voorgenomen verrichting

INHOUD. 1 2. Identificatie van de vennootschap. 3 3. Identificatie van de voorgenomen verrichting Resilux NV Verslag van de commissaris overeenkomstig de bepalingen in artikelen 596 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de opheffing van het voorkeurrecht bij de uitgifte van 50.000

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Kegellagers. Kegellagers

Kegellagers. Kegellagers KEGELLAGERS Kegellages De cup, cone en ollen van kegellages hebben een conisch oppevlak, waavan de kegelvlakken convegeen naa één punt op de hatlijn van het lage. Kegellages zijn in metische seies en in

Nadere informatie

05.2015. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Domein Bosquet zondag 31 mei. gratis. in dit nummer

05.2015. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Domein Bosquet zondag 31 mei. gratis. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Dag van het Pak Domein Bosquet zondag 31 mei gatis 05.2015 in dit numme Dag van het Pak p2 Steenuil in boeennatuu p4 Een nieuwe thuis in Huize Hageland p6 Bestuiving in Holsbeekse

Nadere informatie

Volmacht buitengewone algemene vergadering van Retail Estates

Volmacht buitengewone algemene vergadering van Retail Estates RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Maatschappelijke zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

RETAIL ESTATES BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 NOVEMBER 2009 AGENDA

RETAIL ESTATES BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 NOVEMBER 2009 AGENDA RETAIL ESTATES BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 NOVEMBER 2009 AGENDA Aangezien het vereiste quorum niet bereikt werd op de buitengewone algemene vergadering van 5 november 2009 worden de aandeelhouders

Nadere informatie

Nr. juni 20. 100-jar

Nr. juni 20. 100-jar g a l s e v t o o G het N. 85 13 juni 20 5 n eavonde i t a m o Inf den oowaa v u u h alg. 7 ties voo a t i c i l e F ige 100-ja 9 es de boul u e j e ek el Wisselb ogkasp o H a a in toenoo COLUMN Kwaliteit

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Termijn cq deadline. Uitvoe rende

Termijn cq deadline. Uitvoe rende 1 4.6 ACTIEPUNTEN PERIODE INCLUSIEF WERKAGENDA -GEMEENTEN Voo de komede vie jaa is ee stevige basis gelegd doo het samewekigsvebad. E is goed zicht op de mogelijkhede va de schole e daadoo op de huidige

Nadere informatie

- > e en uitgave van de. Studiegroep voor Postmechanisatie. Nummer127 december 1999. Il 11 1 1 NEDERLAND. 1111 Il. 1 1 Il. Inhoud:

- > e en uitgave van de. Studiegroep voor Postmechanisatie. Nummer127 december 1999. Il 11 1 1 NEDERLAND. 1111 Il. 1 1 Il. Inhoud: 1111 1 1 Il 1111 Il Il 11 1 1 NEDERLAND e en uitgave van de Studiegoep voo Postmechanisatie Aangesloten bij de Nedelandse Bond van Filatelisten-Veenigingen. Numme127 decembe 1999 Inhoud: - 0 - > 1 1. Veenigingsnieuws.

Nadere informatie

Geachte College en Raadsleden,

Geachte College en Raadsleden, Van: Vezonden: Aan: CC: Ondewep: Bijlagen: Adie Zuuendonk - Poelgeest maandag 5 septembe 201114:23 DIV_helpdesk Joien Kape FW: Plannen Oudeen vevoesdienst Vevoesdienst Spaamestadzog.docx Div gaag deze

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat ARDOOIE B.T.W. BE RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat ARDOOIE B.T.W. BE RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 28 APRIL 2017 De gewone algemene

Nadere informatie

TiGenix Naamloze vennootschap Technologielaan Leuven BTW nr. BE RPR Leuven. (de Vennootschap )

TiGenix Naamloze vennootschap Technologielaan Leuven BTW nr. BE RPR Leuven. (de Vennootschap ) TiGenix Naamloze vennootschap Technologielaan 3 3001 Leuven BTW nr. BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 596 EN 598 VAN HET WETBOEK

Nadere informatie

Inclusie en Exclusie groep 1

Inclusie en Exclusie groep 1 Inclusie en Exclusie goep 1 Tainingsweek 8 13 juni 2009 Venndiagammen Als voo elementen in een vezameling twee veschillende eigenschappen een ol spelen, dan kun je voo deze vezameling een Venndiagam tekenen.

Nadere informatie

nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 3 - januari-februari 2014

nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 3 - januari-februari 2014 Veschijnt tweemaandelijks Afgiftekantoo : 2840 Rumst 1 P 802144 ve. uitg. A. Buelens, Hollebeekstaat 31, 2840 Rumst BC 30977 2840 RUMST P.B. België-Belgique nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Numme

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 24 APRIL 2015 De gewone algemene

Nadere informatie

finale versie RETAIL ESTATES NV Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 6, 7740 Ternat Onderneminssrlummer 0 43 4.7 97.

finale versie RETAIL ESTATES NV Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 6, 7740 Ternat Onderneminssrlummer 0 43 4.7 97. finale versie RETAIL ESTATES NV Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 6, 7740 Ternat Onderneminssrlummer 0 43 4.7 97.847 RPR Brussel (de "Vennootschap") BIJZONDBR VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

Eerste ronde - 20ste Vlaamse Fysica Olympiade 1. 20ste Vlaamse Fysica Olympiade. R R R p 1 2 = + = FA. l = ρ water = 1, kg/m 3 ( ϑ = 4 C )

Eerste ronde - 20ste Vlaamse Fysica Olympiade 1. 20ste Vlaamse Fysica Olympiade. R R R p 1 2 = + = FA. l = ρ water = 1, kg/m 3 ( ϑ = 4 C ) este onde - 0ste Vlaamse Fysica Olympiade 1 Met eveneens dank aan: Untwepen, K.U.Leuven, K.U.Leuven Campus Kotijk, UHasselt, UGent en VUB. 008 0ste Vlaamse Fysica Olympiade este onde x = x0 + vx t vx =

Nadere informatie

AEDIFICA NAAMLOZE VENNOOTSCHAP OPENBARE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAP NAAR BELGISCH RECHT LOUIZALAAN BRUSSEL

AEDIFICA NAAMLOZE VENNOOTSCHAP OPENBARE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAP NAAR BELGISCH RECHT LOUIZALAAN BRUSSEL AEDIFICA NAAMLOZE VENNOOTSCHAP OPENBARE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAP NAAR BELGISCH RECHT LOUIZALAAN 331-333 1050 BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL BTW BE 0877.248.501 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule:

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule: Wamteovedacht 6. Wamteovedacht Onde wamteovedacht wodt bedoeld de ovegang van enegie onde invloed van een tempeatuuveschil. Zolang een tempeatuuveschil aanwezig is zal wamte in een bepaalde ichting stomen,

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36 Rappot V.2011.0262.00.R001 Centumgebied Limmel/Nazaeth, Maasticht Akoestisch- en luchttechnisch ondezoek Status: DEFINITIEF Adviseus voo bouw, industie, vekee, milieu en softwae info@dgm.nl www.dgm.nl

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur Eamen VW 07 tijdvak maandag 5 mei.0-6.0 uu wiskunde B (pilot) Dit eamen bestaat uit 5 vagen. Voo dit eamen zijn maimaal 7 punten te behalen. Voo elk vaagnumme staat hoeveel punten met een goed antwood

Nadere informatie