TOURING STELT EEN REISVERZEKERING VOOR DIE SPECIAAL ONTWIKKELD WERD VOOR TOUR OPERATORS Een klein overzicht van alle voordelen:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOURING STELT EEN REISVERZEKERING VOOR DIE SPECIAAL ONTWIKKELD WERD VOOR TOUR OPERATORS Een klein overzicht van alle voordelen:"

Transcriptie

1 TOURING STELT EEN REISVERZEKERING VOOR DIE SPECIAAL ONTWIKKELD WERD VOOR TOUR OPERATORS Een klein ovezicht van alle voodelen: Fomule Euopa en Fomule Weeld Onbepekte medische kosten in het buitenland en epatiëing Medische kosten in België: tot 6.000/pesoon Uitgebeide dekkingen in geval van annuleing Vevoegde teugkee in geval van ovelijden of hospitalisatie van een familielid tot de 2de gaad Annulatie en eiscompensatie: max /dossie * Onbepekt Dekking Pijs ANNULATIE EN REISCOMPENSATIE Max /dossie* 3 % van de eiskosten (min 20/polis) TRAVEL PROTECT Pesonenbijstand Bagage Reiscompensatie Global Potect Pesonenbijstand Bagage Annulatie & eiscompensatie Onbepekt Max /pp Max /dossie* Onbepekt Max /pp Max /dossie* Euopa: 2,2 pp/dag Weeld: 4,3 pp/dag (min 15/pesoon) 4,5 % van de eiskosten (min 15/pesoon) * Individu, koppel of familie die samen eist De gewaabogde pestaties woden gedekt doo ATV n.v., waavan de maatschappelijke zetel gevestigd is in België, te 1040 Bussel, Wetstaat 44, RPR Bussel, vezekeingsondeneming toegelaten bij KB van 11/01/1991 en 24/02/1992 (BS 13/02/1991 en 14/03/1992), ekend doo de NBB onde het numme 1015 om vezekeingsopeaties uit te voeen in de takken 9, 16, 17 en 18. De beschijving van de gaanties is een uitteksel uit de Algemene Voowaaden en is slechts een bepekte weegave van onze poducten en diensten. Voo mee inlichtingen, aadpleeg onze Algemene Voowaaden op onze website of op eenvoudige aanvaag via de telefoon. Pijzen geldig op 01/03/2012.

2 global potect Beschijvende pestaties gewaabogd pe poduct* tavel potect annuleingsvezekeing pesonenbijstand 4.1 tot tot tot 4.3 ALGEMENE VOORWAARDEN TIJDELIJKE PRODUCTEN Tou Opeatos tot tot tot tot 6.5 (Binnen de genzen van punt 6.3.2) 6.1 tot *Hoofdstukken 1 tot 3 gelden voo alle poducten. Refeentie numme:... Naam van de klant:... global potect tavel potect annuleingsvezekeing pesonenbijstand 1. DEFINITIES 1.1 Vezekeaa In de huidige algemene voowaaden vewijst de tem Touing naa ATV nv waavan de maatschappelijke zetel gevestigd is in België te 1040 Bussel, Wetstaat 44, RPR Bussel, vezekeingsondeneming toegelaten bij Koninklijk Besluit van 11/01/1991 en 24/02/1992 (Belgisch Staatsblad van 13/02/1991 en 14/03/1992) om vezekeingsopeaties uit te voeen in de takken 9, 16, 17 en 18 en ekend doo de Nationale Bank van België onde het numme Elke aanvaag tot tussenkomst moet steeds geicht woden aan Touing op het ogenblik dat zich gebeutenissen voodoen waavoo de tussenkomst geechtvaadigd is. Touing blijft schuldenaa van de gewaabogde pestaties en blijft volledig veantwoodelijk voo hun goede uitweking. 1.2 Vezekeingneme en de vezekede pesonen De vezekeingneme is de fysieke of echtspesoon die het vezekeingscontact ondeschijft, voo eigen ekening of voo ekening van één of meedee peso(o)n(en), vemeld in het contact. De vezekede pesonen zijn de fysieke pesonen waavan de naam vemeld is in de bijzondee voowaaden van dit contact onde de ubiek Vezekede pesonen en die van de waabogen genieten. De vezekede pesonen dienen gedomicilieed te zijn in een lidstaat van de Euopese Unie of Zwitseland. Indien dit contact wodt ondescheven doo een echtspesoon zijn de fysieke pesonen waavan de naam vemeld is in de ubiek Vezekede pesonen gelijkgesteld met de fysieke pesoon die het contact heeft ondescheven. In de algemene voowaaden woden de vezekede pesonen aangeduid doo de temen u of uw of de begunstigden. 1.3 Reisgezel Eén pesoon of één koppel, inclusief de familieleden wonende onde hetzelfde dak, met wie de vezekede pesoon of koppel beslist heeft een eis te ondenemen of een vakantieveblijf te huen, waavoo ze zich gelijktijdig hebben ingescheven en wiens aanwezigheid noodzakelijk is voo de vevulling van de eis. 1.4 Levensgezel of patne De pesoon met wie de begunstigde een wettelijke of feitelijke levensgemeenschap vomt en die op dezelfde woonplaats veblijft. 1.5 Familieleden tot de 2 de gaad Woden beschouwd als familieleden tot de 2de gaad: vade, moede, kind(een), zus(sen), boe(s), schoonzus(sen), schoonboe(s), schoondochte(s), schoonzo(o)n(en), schoonmoede, schoonvade, stiefmoede, stiefvade, wettelijk of feitelijk samenwonende patne van de moede of van de vade, gootoudes en kleinkindeen. 1.6 Reiscontact Het contact afgesloten doo de vezekeingneme voo zichzelf of voo de vezekede pesonen, voo zove de eis vekocht is gewoden in België of het Goothetogdom Luxembug. 1.7 Woonplaats Wodt beschouwd als woonplaats: de hoofdveblijfplaats of de gebuikelijke veblijfplaats (medegedeeld bij de ondeschijving) van de fysieke pesonen of echtspesonen die het bijstandscontact aangaat, in zovee deze veblijfplaats zich in een lidstaat van de Euopese Unie of in Zwitseland bevindt. 1.8 Schadeaangifte De schadeaangifte is het document dat de vezekeingneme stuut naa de vezekeaa om aangifte te doen ove de omstandigheden waain het schadegeval zich heeft voogedaan en om de eis tot schadeloosstelling te veduidelijken via vewijzing naa de ingeoepen waabogen. Deze aangifte, alsook enig ande document of bewijs aan de vezekeaa ovegemaakt, moeten in de taal van het vezekeingscontact opgesteld zijn, tenzij andes oveeengekomen. 1.9 Ziekte Een stoonis in de gezondheidstoestand, niet veoozaakt doo een ongeval, die vastgesteld en gediagnosticeed wed doo een geneeshee Vooafbestaande ziekte Een vooafbestaande ziekte is een stoonis in de gezondheidstoestand die vastgesteld en gediagnosticeed wed doo een geneeshee en die egelmatige medische contoles en gepaste zogen nodig heeft. Een ziekte wodt als stabiel beschouwd indien e geen wijziging is in de medische of paamedische behandeling van deze ziekte, indien e geen hospitalisatie of veegeing was en indien e volgens de behandelende geneeshee geen medische tegenindicatie bestond om te eizen. Deze 3 voowaaden moeten tegelijketijd vevuld zijn geduende één of meedee maanden volgens de specifieke voowaaden pe waabog. Dit moet bewezen woden doo een medisch appot van de behandelende geneeshee die deze stabiliteit bevestigt Ongeval a. Voo de waabogen Bijstand aan pesonen, Annuleing en Reiscompensatie wodt vestaan: Een plotse en uitwendige gebeutenis, buiten uw wil om, die een lichamelijke schade tot gevolg heeft, die vastgesteld en gediagnosticeed wed doo een geneeshee. b. Voo de andee waabogen: een plotse en uitwendige gebeutenis, buiten uw wil om, die een vastgestelde schade tot gevolg heeft. Zelfmooden en zelfmoodpogingen woden niet beschouwd als een ongeval Repatiëing De teugkee naa uw woonplaats of land van uw woonplaats Bagage De tem bagage vewijst naa alle oeende goedeen die uw eigendom zijn en die u met u meeneemt tijdens uw eis voo pesoonlijk gebuik of dewelke u tijdens uw eis koopt Gekenmekte inbaak Het zich toegang veschaffen tot een slotvast afgesloten uimte met achtelating van duidelijk zichtbae inbaakspoen Zone Euopa Alle landen van de Euopese Unie. 2. TOEPASSINGSVOORWAARDEN 2.1 Gewaabogde pestaties Het contact dient voo de totaliteit van de eis afgesloten te woden. Binnen de genzen van de waabogen en bedagen vemeld in de algemene en bijzondee voowaaden van Touing, gaandeet dit contact de betaling van de vooziene bedagen en de leveing van de vooziene pestaties. Ongeacht het aantal afgesloten contacten bij Touing, zijn de maximaal vezekebae bedagen: Voo de waabogen Annuleing en Reiscompensatie is het maximaal vezekebaa bedag pe eiscontact voo de poducten Tavel Potect, Global Potect en annuleing pe vezekede pesoon voo de waabog Bagage, dit oveeenkomstig atikel 5.1 van de huidige algemene voowaaden. Voo de andee waabogen zijn de maximale bedagen in deze tekst opgenomen. 2.2 Duu en beëindiging van het contact Het contact bestaat vanaf de handtekening van de voogetekende polis of de vezekeingsaanvaag doo de vezekeingneme en eindigt op de laatste dag van de eis zoals vemeld in de bijzondee voowaaden. 2.3 Geldigheid Bij een veplaatsing naa het buitenland van mee dan 3 opeenvolgende maanden geven alleen de gebeutenissen die zich voodoen tijdens de eeste 3 maanden echt op de gewaabogde pestaties in het buitenland. 2.4 Inwekingteding en einde van de waabogen De waabogen vangen ten voegste aan op de dag na ontvangst van de voogetekende polis of vezekeingsaanvaag doo Touing, onde voowaade dat de pemie voo dit contact doo Touing of doo de aangeduide vezekeingstussenpesoon eeds ontvangen wed. Onveminded bovenstaande fomuleing geldt: Voo de waabog Annuleing : de waabog vangt aan tezamen met de ondeschijving van het bovenvemeld contact dat tezamen met het betokken eisaangement dient aangegaan te woden en eindigt bij de aanvang van het betokken eisaangement zoals vemeld in de bijzondee voowaaden. De annuleingsvezekeing moet ten laatste 15 dagen na de inschijving van de eis ondetekend woden voo de eizen die 45 dagen na de inschijvingsdatum beginnen; voo alle andee gevallen moet de annuleingsvezekeing binnen de 24 uu ondescheven woden. Voo de andee waabogen: de waabogen vangen aan om 0u op de dag die als aanvangsdatum van de eis in de bijzondee voowaaden vemeld is en eindigen om 24u op de dag die als einddatum van de eis in de bijzondee voowaaden vemeld is. De waabogen gelden enkel indien ze voo de totaliteit van de eis ondescheven weden (vetek, veblijf en teugkee). Indien uw veblijf op medisch vooschift velengd wodt of indien het vevoemiddel dat voo uw teugkee naa uw woonplaats gebuikt zou woden, omwille van een panne, een ongeval, een diefstal, een band, vandalisme of een staking niet gebuikt kan woden, woden de waabogen Bijstand aan pesonen, en Bagage automatisch velengd voo zo lang dit noodzakelijk blijkt. U dient hievoo binnen de 24 uu na één van de hieboven vemelde gebeutenissen Touing te infomeen en binnen de 7 dagen een schiftelijk bewijs van een bevoegde instantie aan Touing ove te maken. 2.5 Teitoialiteit In functie van de gekozen bestemming (in Euopa of in de est van de weeld), zoals vemeld in de bijzondee voowaaden, geniet de vezekede van de gekozen waabogen in de volgende landen: Voo de waabogen Annuleing en Reiscompensatie : weeldwijd. Voo de waabog Bagage : weeldwijd, buiten uw woonplaats. De waabogen Bijstand aan pesonen zijn specifiek: a) Zone A: Voo de waabogen Bijstand aan pesonen is e dekking in de landen van de Euopese Unie, alsook in Monaco, San Maino, Andoa, Liechtenstein, Vaticaanstad, Zwitseland, Montenego, Wit-Rusland, Bosnië- Hezegovina, Kosovo, de Russische Fedeatie (tot 60 oostelengte), IJsland, Macedonië, Moldavië, Noowegen, Sevië, Tukije, Oekaïne, Maokko, Tunesië, Egypte en Isaël. E is geen dekking in het land van uw woonplaats. b) Zone B: Voo de waabogen Bijstand aan pesonen weeldwijd, buiten het land van uw woonplaats. De waabogen in het buitenland woden niet toegestaan in landen in staat van oolog, bugeoolog, kijgswet of die getoffen woden doo gezondheidspoblemen op weeld niveau (epidemieën en pandemieën inbegepen), die gebukt gaan onde teoisme, opoe of gewelddadige stakingen voo zove de Belgische of intenationale pes e tijdens de 6 maanden vooafgaand aan het vetek beicht ove uitbacht of waavoo de FOD Buitenlandse Zaken via de media opiep deze landen te mijden. Touing stelt haa intenationale medische bijstandsoganisatie te beschikking van de begunstigden. Deze functioneet 24 uu op 24 en 7 dagen op 7 en is beeikbaa via het telefoonnumme De centale van Touing is tevens beeikbaa via fax op het numme of via op het volgende ades: 2.6 Opzegging na een schadegeval De vezekeaa en de vezekeingneme kunnen het contact opzeggen na elke schadeaangifte, ten laatste één maand na de betaling van de vegoeding of de kennisgeving van de weigeing tot tussenkomst. De opzegging teedt in weking na veloop van 3 maanden vanaf de dag volgend op de betekening van de opzegging pe aangetekend schijven, deuwaadesexploot of doo afgifte van de opzegginsbief tegen ontvangstbewijs. Evenwel wodt zij van kacht één maand na de dag van de betekening evan, indien de vezekeingneme, de vezekede of de begunstigde één van zijn veplichtingen, ontstaan bij het opteden van het schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling de vezekeaa te misleiden, op voowaade dat deze bij een ondezoeksechte een klacht met bugelijke patijstelling heeft ingediend tegen één van deze pesonen of hem voo het vonnisgeecht heeft gedagvaad, op basis van de atikelen 193, 196, 197, 496 of 510 tot 520 van het Stafwetboek. De vezekeaa moet de schade als gevolg van de opzegging vegoeden indien hij afstand doet van zijn voodeing of indien de stafvodeing uitmondt in een buitenvevolgstelling of een vijspaak. De betaalde pemie voo de peiode na de datum van inwekingteding van de opzegging wodt teugbetaald aan de vezekeingneme behalve in geval pogingen tot faude. In dit geval behoudt Touing de pemie als schadeloosstelling. 2.7 Pemie De met taksen en bijdagen vehoogde pemie is vooaf betaalbaa op aanvaag van de vezekeaa of de vezekeingstussenpesoon.

3 2.8 Mededelingsplicht i.g.v. vezwaing van het isico De vezekeingneme is veplicht, zowel bij het afsluiten als tijdens de loop van het contact, aan Touing alle bestaande, nieuwe of gewijzigde omstandigheden mee te delen die hem bekend zijn en die hij edelijkewijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoodeling van het isico doo de vezekeaa. Indien u geniet van andee vezekeingen voo hetzelfde isico, dient u Touing de waabogen en de identiteit van de vezekeaas mee te delen. 2.9 Veplichtingen bij een schadegeval Bovenop de specifieke veplichtingen pe waabog (vemeld in atikels 4 tot 6), zal u in alle gevallen: Touing onmiddellijk (eventueel na het toedienen van de dingende eeste medische zogen) op de hoogte bengen en u schikken naa de gegeven instucties. U kan Touing 7 dagen op 7 en 24 uu op 24 beeiken op het telefoonnumme , pe fax op het numme en pe via Elke kost, hulp- of dienstvelening geeft enkel echt op een vegoeding indien Touing hievoo vooafgaandelijk haa akkood heeft gegeven zonde vewijl alle edelijke maategelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te vookomen en te bepeken zonde vewijl de ziekte of het letsel in geval van een ongeval medisch laten vaststellen zo spoedig mogelijk en in iede geval binnen de 7 kalendedagen het schadegeval schiftelijk aan Touing melden zonde vewijl en in elk geval binnen de 30 dagen Touing alle nuttige inlichtingen vestekken en op de vagen antwooden die u woden gesteld, teneinde de omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen aan Touing de oiginele bewijsstukken van de omstandigheden, van de gevolgen en van uw schade ovemaken de nodige maategelen nemen om Touing de medische infomatie in veband met de betokken pesoon te bezogen, de geneesheen van Touing toelaten de medische infomatie in veband met de betokken pesoon in te winnen en de doo Touing aangestelde geneeshee toelaten de betokken pesoon te ondezoeken zowel in het land van uw woonplaats als in het buitenland de nodige maategelen nemen om uw kosten te kunnen teugvodeen bij de sociale zekeheid in geval van diefstal of vandalisme onmiddellijk een pocesvebaal laten opmaken doo de dichtstbijzijnde bevoegde instantie van de plaats waa de feiten zich voodeden of doo u weden vastgesteld. Alle hulpveleningen, tanspoten en epatiëingen, woden met uw akkood en onde uw toezicht uitgevoed. Alleen Touing zelf is veantwoodelijk voo de doo haa uitgevoede pestaties. Indien u één van uw veplichtingen niet nakomt en e een veband bestaat met het schadegeval, vevalt uw echt op de eventuele vezekeingspestaties. In geval niet-naleving van de atikels 2.9.2, en kan Touing haa pestatie enkel vemindeen met het doo haa geleden nadeel. Het met bedieglijk opzet niet nakomen van uw veplichtingen, het opzettelijk vezwijgen of het opzettelijk mededelen van onjuiste gegevens geeft steeds aanleiding tot het velies van alle echten op de eventuele vezekeingspestaties. In het geval de vezekede die veplichtingen niet naleeft en dat die niet-naleving een vezwaing van de schade veoozaakt, dan kan de vezekeaa zijn waabogen bepeken tot wat de schade zou zijn geweest indien de begunstigde de hieboven vemelde veplichtingen had nageleefd Wettelijk maximale tussenkomst van Touing Touing komt slechts tussen binnen het kade van de ondescheven waabogen en de doo de wet opgelegde bepekingen op de vezekeingen. Indien tegelijketijd een vezekeing bij Touing en bij een andee vezekeaa wed afgesloten, die dezelfde isico s dekt en dezelfde begunstigden heeft, dan komt Touing maximaal tussen voo de bedagen vemeld in de algemene en bijzondee voowaaden Gebuikelijke schadevegoeding Bij gebeke aan betaling van alle aan Touing veschuldigde sommen (behalve de pemies) behoudt Touing zich het echt het dossie ove te maken aan een gespecialiseede dede die ekend is tot het uitoefenen van de activiteit van minnelijke invodeing. Deze pesoon zal gemandateed woden voo de inning van het veschuldigd bedag, vemeeded met een jaalijkse vewijlinteest gelijk aan de wettelijke intestvoet vehoogd met 5 % en een fofaitaie schadevegoeding van 12 % met een minimum van 90, onveminded het echt om de wekelijke geleden schade te bewijzen indien deze hoge is Fauduleuze veklaing Als de vezekeingneme of een andee begunstigde opzettelijk een fauduleuze veklaing aflegt of een fauduleuze aanvaag indient, bijvoobeeld met betekking tot de teug te betalen bedagen of de aanvagen tot tussenkomst, dan woden de waabogen nietig veklaad en woden de eisen niet gehonoeed Wet van toepassing Het huidige contact valt onde de wet beteffende de vezekeingen van 4 apil 2014 (KB 30/04/2014) Medische en pesoonlijke gegevens De vezekeingneme, die zowel uit eigen naam als uit naam en voo ekening van de begunstigden van het contact handelt, geeft de toestemming aan Touing om de medische of gevoelige gegevens te gebuiken, die zowel slaan op zijn pesoon als die van de begunstigden, in die mate die nodig is voo de uitvoeing van de gewaabogde pestaties. Medische gegevens en/ of andee gevoelige gegevens woden steeds vewekt onde het toezicht van een beoepsbeoefenaa in de gezondheidszog. Een lijst van de categoieën van pesonen die toegang hebben tot de pesoonsgegevens is consulteebaa op eenvoudige aanvaag Bescheming van het pivéleven Touing gebuikt de pesoonlijke gegevens van de begunstigden om hen infomatie te vestekken ove de diensten die Touing aanbiedt. Behoudens tegenbeicht van de begunstigden behoudt Touing zich het echt voo de pesoonlijke gegevens te gebuiken om hen op de hoogte te houden van andee diensten van deden met dewelke Touing commeciële elaties ondehoudt in het belang van de Touing-klant. Confom de wet van 8 decembe 1992 op de bescheming van het pivéleven kunnen de begunstigden de gegevens uit de databank die Touing beheet altijd consulteen en eventueel echtzetten Contactwet De gewaabogde pestaties woden geegeld doo de wet beteffende de vezekeingen van 4 apil 2014 (KB 30/04/2014). Elke klacht inzake de gewaabogde pestaties aan pesonen in het buitenland kan woden ingediend bij: - Touing, Klachtendienst, Wetstaat 44, 1040 Bussel; - De Ombudsman van de Vezekeingen, de Meeûssquae 35 te 1000 Bussel, België, onveminded de mogelijkheid voo de vezekeingsneme om een echtsgeding in te stellen Subogatie De begunstigden vebinden zich etoe aan Touing afstand te doen van al hun echten tegen alle veantwoodelijke deden indien blijkt dat e spake is van misbuik, faude of poging tot. De begunstigden doen ook afstand aan Touing van hun echten ten opzichte van hun eigen vezekeaa in het kade van de dekking van de isico s die het voowep uitmaken van ondehavig contact Vejaing Geen enkele actie die vootvloeit uit ondehavig contact zal ontvankelijk zijn na 3 jaa te ekenen vanaf de gebeutenis die hietoe aanleiding gaf Biefwisseling Alle biefwisseling gevoed onde huidige algemene voowaaden moet woden geadesseed aan Touing, Klanten-dienst, Wetstaat 44, 1040 Bussel, België. Alle biefwisseling die wodt geicht aan de vezekeingneme zal geldig gebeuen op het ades dat hij heeft vemeld in de bijzondee voowaaden of late schiftelijk heeft medegedeeld Toepassing bijzondee en algemene voowaaden Deze algemene voowaaden zijn van toepassing. De bijzondee voowaaden vevolledigen de algemene voowaaden en pimeen indien nodig Toewijzing van echtsmacht In geval van betwisting, zelfs ingeval van echtsaanhangigheid of samenhang zijn alleen de echtbanken van België bevoegd, waabij het Belgisch echt van toepassing is Mogelijkheid tot opzegging Indien de vooafgetekende polis of vezekeingsaanvaag een looptijd heeft van minde dan 30 dagen, heeft noch de vezekeingneme, noch de vezekeaa de mogelijkheid om de oveeenkomst op te zeggen. Indien de looptijd lange is dan 30 dagen, heeft de vezekeingneme de mogelijkheid het contact pe aangetekend schijven, deuwaadesexploot of doo afgifte van de opzeggingsbief tegen ontvangstbewijs op te zeggen, met onmiddellijke uitweking op de dag van kennisgeving, en dit binnen een temijn van 14 dagen na ontvangst doo de vezekeaa van de vezekeingsaanvaag of de voogetekende polis. De vezekeaa kan in dit geval eveneens het contact opzeggen binnen dezelfde temijn. In dit geval gaat de opzegging in 8 dagen na deze kennisgeving 3. UITSLUITINGEN De gewaabogde pestaties, voozien in huidige algemene voowaaden, woden niet toegekend in de volgende omstandigheden: 3.1 Algemene uitsluitingen Elke gebeutenis of situatie die echtsteeks of onechtsteeks gelinkt is aan het niet naleven van de wetgeving die van toepassing is; De gevallen die plaatsvonden buiten de geldigheidspeiode; Alle schade die echtsteeks of onechtsteeks het gevolg is van het gebuik van vuuwapens; Aandoeningen en gebeutenissen ingevolge het momentaan of chonisch gebuik van dugs, alcohol of elk ande poduct dat niet voogescheven is doo een geneeshee; Elke pestatie die ten tijde van de gebeutenis niet gevaagd of geweiged wed doo de begunstigde, of die niet doo Touing geoganiseed of toegestaan wed; Het onvemogen van de aanspakelijke dede; Lichamelijk letsel en mateiële schade opgelopen bij of als gevolg van een beoepsbezigheid, aangaande elke begunstigde wekneme kachtens een abeids- of leecontact (buiten annuleingsdekking); Alle schade die echtsteeks of onechtsteeks vootvloeit uit de vliegeij, in andee omstandigheden dan als betalend passagie van een meemotoig toestel voo pesonenvevoe dat daavoo is ontwopen en daatoe een vegunning heeft; Alle schade die echtsteeks of onechtsteeks het gevolg is van opzettelijk veoozaakte gebeutenissen met bedieglijk opzet of kwaadwillige en onechtmatige daden van de vezekede; Alle schade die echtsteeks of onechtsteeks het gevolg is van het dijven van een handel, het beheen van een ondeneming of het uitoefenen van een beoep; Alle schade die echtsteeks of onechtsteeks het gevolg is van eigendom, bezit of gebuik van voe-, vlieg- of vaatuigen; Alle schade die echtsteeks of onechtsteeks bestaat uit kosten ten gevolge van geechtelijke vevolgingen; De gedekte gebeutenissen voogevallen in de landen die uitgesloten zijn van deze waabog; Kosten voo annuleing van het veblijf, uitgezonded in de gevallen voozien in de algemene voowaaden; Alle bijkomende kosten van een hotel (dvd-vehuu, paytv, telefoon), ziekenhuis (eenpesoonskame), of luchthaven (ovegewicht van bagage) en andee kosten van zelfde aad; Stakingen, oologen en bugeoologen; En alle kosten die niet uitdukkelijk woden voozien in huidige algemene voowaaden. Touing is niet veantwoodelijk voo schade, vetagingen, gebeken of belemmeingen die zich kunnen voodoen bij de uitvoeing van de pestaties als deze niet te wijten zijn aan Touing of als ze het gevolg zijn van ovemacht, zoals oolog, bugeoolog, vijandelijke inval, acties van vijandige buitenlandse machten, vijandigheden (onafgezien van het feit of e al dan niet een oologsveklaing geweest is), confiscatie, nationalisatie, staking, opoe, teoisme, sabotage, kijgswet, vodeing, epidemieën, pandemieën, quaantaine, vezakking of veschuiving van teeinen, ovestoming of elke andee natuuamp. Hetzelfde geldt voo elke schade die het gevolg is van het velies, de venietiging of de beschadiging van goedeen of alle veliezen of uitgaven die daavan het gevolg zijn of elk velies dat het echtsteeks of onechtsteeks gevolg zou zijn of geheel of gedeeltelijk veoozaakt zou woden doo: - een ioniseende staling of een adioactieve besmetting ten gevolge van nucleaie bandstof of afval van de vebanding van een nucleaie bandstof of de toxische adioactieve explosie of elke onzekee eigenschap van een explosieve nucleaie samenstelling of één van de componenten daavan. Deze uitsluitingen zijn geldig voo alle waabogen gedefinieed in de atikels 4 tot Bijzondee uitsluitingen Bijzondee uitsluitingen: zijn gespecificeed in elke waabog afzondelijk (atikels 4 tot 6). 4. BIJSTAND AAN PERSONEN 4.1 Gedekte waabogen REPATRIËRING BIJ ONGEVAL OF ZIEKTE Wannee de begunstigde als gevolg van een ongeval of een enstige ziekte in het buitenland wodt opgenomen in een ziekenhuis en wannee de geneeshee van Touing het nodig acht hem/haa naa het land van zijn woonplaats zoals vemeld bij het ondetekenen van de polis ove te bengen, dan zal Touing contact opnemen met de geneesheen om vast te stellen onde welke voowaaden de patiënt kan woden geepatieed. Touing oganiseet en staat in voo het vevoe pe ziekenwagen, (slaap)tein, helikopte, lijnvliegtuig, chatevliegtuig of hospitaalvliegtuig, of elk ande vevoemiddel dat geschikt geacht wodt doo de geneeshee van Touing in functie van de medische toestand van de begunstigde. Dit vevoe wodt, indien nodig onde medisch of paamedisch toezicht, uitgevoed van de plaats van hospitalisatie in het buitenland naa de woonplaats of een ziekenhuis, alwaa een bed wed geeseveed, dicht bij de woonplaats van de begunstigde. Indien de dokte van Touing objectief kan bevestigen dat de epatiëing niet dingend is en indien de duutijd tussen de epatiëing en de oosponkelijke vooziene teugkee kote dan een halve dag is, dan zal Touing de epatiëing weigeen. Touing oganiseet en staat in voo de teugeis van een pesoon pe schadegeval die de geepatieede begunstigde vegezelt naa het land van zijn woonplaats voo zove deze begunstigde geen voetuig en andee begunstigden te plaatse laat zonde bestuude om het voetuig en de pesonen die te plaatste gebleven zijn, teug te bengen (die voowaade is enkel van toepassing indien het voetuig doo Touing gedekt wodt). Touing oganiseet en staat in voo de teugeis naa het land waain de geepatieede begunstigde gedomicilieed is van de andee vezekede familieleden en van één vezekede eisgezel indien deze laatste de eis alleen zou moeten vede zetten. Deze waabog wodt ook toegekend in geval van velengd veblijf zoals gespecificeed in atikel en in geval van epatiëing van een begunstigde die een tansplantatie afwacht zoals gespecificeed in atikel Touing behoudt zich het echt voo om de keuze van vevoewijze en moment van epatiëing te bepalen binnen de 72 uen volgend op het velaten van het ziekenhuis. Touing behoudt zich het echt voo het oigineel tanspotticket van de te epatiëen pesoon te gebuiken. Touing behoudt zich het echt voo het oigineel tanspotticket van de te epatiëen pesoon te gebuiken. Indien dit niet het geval is, behoudt Touing zich het echt voo om een volmacht van de begunstigde te vagen om de tickets te gebuiken of om zijn naam de omwisseling of de teugbetaling te vagen van de oiginele tanspottickets. Touing wijst alle aanspakelijkheid af voo de medische gevolgen die uit het tanspot van de begunstigde kunnen vootvloeien REPATRIËRING VAN EEN TRANSPLANTATIE AFWACHTENDE BEGUNSTIGDE Voo een begunstigde die wacht op een ogaantansplantatie (van hat, long, nie, enz.) en op de wachtlijst van één van de EUROTRANSPLAN-centa staat, zogt Touing voo de epatiëing van de begunstigde van zijn vakantieveblijf in het buitenland naa het ziekenhuis waa de tansplantatie zal gebeuen en dit binnen de kotst mogelijke temijn.

4 Deze dekking wodt veleend voo zove de begunstigde de medische dienst van Touing (op het numme ) heeft ingelicht ove zijn voonemen naa het buitenland te eizen, minimum 5 dagen voo het vetek, en nog voo de afeis de uitdukkelijke instemming van de ats van Touing met de plaats van vakantieveblijf heeft gekegen. De ats van Touing en de begunstigde kunnen zodoende de eventuele epatiëing voobeeiden voo het geval dat e onvewacht een ogaan in één van de landen van de Euopese Unie of Zwitseland beschikbaa is. De begunstigde moet voo het vetek ook een steekkaat invullen met alle noodzakelijke inlichtingen. Touing wijst alle aanspakelijkheid af voo de medische gevolgen die uit het tanspot van de begunstigde kunnen vootvloeien TUSSENKOMST BIJ ZIEKTE OF ONGEVAL a) Touing komt onbepekt tussen in de hiena genoemde pestaties en na uitputting van de vegoedingen waaop de begunstigde echt heeft voo dezelfde isico s bij de sociale zekeheid (enkel voo begunstigden gedomicilieed in een land met een geoganiseede sociale zekeheid die teugbetalingen vooziet bij ziekte en ongeval): De chiugische en hospitalisatiekosten; De medische kosten enkel ten gevolge van een ongeval of een enstige ziekte en de famaceutische kosten die doo een dokte woden voogescheven; De kosten voo dingende tandheelkundige vezoging doo een gediplomeed tandats ingevolge een ongeval of een acute cisis, tot een bedag van maximum 125 pe pesoon (pothesen woden niet gedekt). In dit geval vooziet Touing geen epatiëing; De veblijfkosten in een hotel van elke zieke of bij een ongeval betokken begunstigde tot een bedag van maximum 65 pe pesoon en pe dag (logies + ontbijt), op voowaade dat de bedlegeigheid doo een dokte veplichtend veklaad is en voo een peiode die de vooziene datum van veblijf in het buitenland oveschijdt; de bepalingen van deze waabog zullen ook voo de echtgeno(o)t(e) of levensgezel van de zieke of de bij een ongeval betokken begunstigde van toepassing zijn of, wannee het een kind beteft, voo de vade of de moede evan. Touing zal maximaal voo 500 pe begunstigde en pe geval tussenkomen. Touing behoudt zich het echt voo een gedetailleede factuu te vagen van de onkosten van de begunstigde. Touing komt alleen tussen als het eeds geeseveede hotel op mee dan 100 km van de woonplaats gelegen is; De kosten van het eeste vevoe van de begunstigde zijn ten laste van Touing; De andee tanspotkosten (eventuele bezoeken van de andee begunstigden aan het ziekenhuis inbegepen) woden ten laste genomen tot een totaal bedag van maximum 500. Touing behoudt zich het echt voo om de keuze van het ziekenhuis in geval van hospitalisatie te bepalen. b) Bij begunstigden, gedomicilieed in een land zonde geoganiseede sociale zekeheid of wannee de begunstigden niet in egel zijn met hun ziekenfonds, of de bijdage van de mutualiteit niet hebben betaald, zal de tussenkomst van Touing woden bepekt tot een maximum bedag van 1.250, voo wat beteft medische, chiugische, famaceutische en hospitalisatiekosten pe begunstigde en pe geval. c) De medische, chiugische en hospitalisatiekosten woden niet lange ten laste genomen wannee de epatiëing van de begunstigde doo de ats van Touing wed toegestaan, maa de begunstigde de epatiëing weiget of uitstelt uit pesoonlijke ovewegingen of eende welke andee oozaak. Touing zal de kostpijs van de uitgestelde epatiëing ten laste nemen, slechts ten belopen van de kostpijs van de epatiëing die initieel was voozien en geoganiseed doo Touing, op het ogenblik dat deze was toegestaan doo de ats van Touing MEDISCHE POST-HOSPITALISATIEKOSTEN IN HET LAND VAN DE WOONPLAATS In geval van een hospitalisatie in het land van de woonplaats ten gevolge van een niet geplande medische opeatie of een ongeval in het buitenland, komt Touing tussen in de medische, chiugische en hospitalisatiekosten in het land van de woonplaats tot een maximum van pe vezekede pesoon. Voo de ambulante medische kosten als de hospitalisatiekosten is e een tussenkomst van Touing voozien, op voowaade dat tijdens zijn veblijf in het buitenland de klant gehospitaliseed wed, e een medisch dossie wed opgestat bij de Centale van Touing en waabij medische kosten eeds weden betaald. De vegoedingen woden teugbetaald na tussenkomst van de vezekeing, van de sociale zekeheid of van het ziekenfonds. De tussenkomst is bepekt tot maximaal 3 maanden na de medisch vastgelegde ontslagdatum uit de vezogingsinstelling in het buitenland. Indien een ziekenhuisopname niet medisch voogescheven is, dan komt Touing tussen in de medische ambulante kosten tot maximaal 745 (de massage-, kinesitheapie- en fysiotheapiekosten woden bepekt tot maximaal 125). Deze tussenkomst is bepekt tot één jaa na het vooval. Bij begunstigden, gedomicilieed in een land zonde geoganiseede sociale zekeheid of wannee de begunstigden niet in egel zijn met hun ziekenfonds, of de bijdage van de mutualiteit niet hebben betaald, zal de tussenkomst van Touing woden bepekt tot een maximum bedag van pe begunstigde en pe geval (ambulante kosten inbegepen met een maximum van 745; de massage-, kinesitheapie en fysiotheapiekosten woden bepekt tot maximaal 125) VERZENDING VAN GENEESMIDDELEN, PROTHESEN, BRILLEN OF MEDISCH MATERIAAL Touing oganiseet en staat in voo het toestuen van geneesmiddelen, pothesen, billen of medisch mateiaal die noodzakelijk zijn voo een medische behandeling en die in het buitenland onvindbaa zijn. Hun aankooppijs blijft ten laste van de begunstigde. De begunstigde dient een pesoon aan te duiden die ze aan Touing moet ovehandigen. De vezending blijft ondewopen aan de plaatselijke wetgeving en aan de onmogelijkheid een sootgelijke geneesmiddel in het buitenland te vinden. Vedovende middelen en aanvewante zijn steeds uitgesloten VERVROEGDE TERUGREIS Touing oganiseet en neemt de eiskosten heen en teug van een begunstigde ten laste die naa het land van zijn woonplaats wenst teug te komen voo één van de hiena vemelde gevallen en die daana naa zijn vakantieveblijfplaats in het buitenland teugkeet. In plaats van een heen- en teug vevoebewijs kan de begunstigde ook kiezen voo enkel de heeneis en de vezekede familieleden tot de 2 de gaad te laten genieten van een enkele eis om teug te keen naa het land van zijn woonplaats voo zove deze begunstigde geen voetuig en andee begunstigden te plaatse laat zonde bestuude om het voetuig en de pesonen die te plaatste gebleven zijn, teug te bengen (die voowaade is enkel van toepassing indien het voetuig doo Touing gedekt wodt). Dit geldt eveneens voo één vezekede eisgezel indien deze de eis alleen zou moeten vedezetten. Touing behoudt zich het echt voo het oigineel tanspotticket van de te epatiëen pesoon te gebuiken. Indien dit niet het geval is, behoudt Touing zich het echt voo om een volmacht van de begunstigde te vagen om de tickets te gebuiken of om in zijn naam de omwisseling of de teugbetaling te vagen van de oiginele tanspottickets. Touing behoudt zich het echt voo om de keuze van vevoewijze en moment van de epatiëing binnen de 72 uen te bepalen, afhankelijk van hoe dingend het is. De heen- en teugeis moeten gedaan woden binnen de 7 dagen na de gebeutenis, pe tein in 2 de klasse, pe lijnvliegtuig in economy class, pe chatevliegtuig of met het gedekte voetuig. Indien de heen- en teugeis met het gedekte voetuig wodt uitgevoed, dan zal Touing de wekelijk gemaakte onkosten teugbetalen (autosnelwegtol en bandstofvebuik), na voolegging van de nodige bewijsstukken. De huidige waabog wodt niet toegekend in geval van een definitieve teugkee naa het land van woonplaats met het gedekte voetuig. De beteffende gevallen zijn: a) De vevoegde teugkee in geval van hospitalisatie in het thuisland van de echtgeno(o)t(e) of levensgezel of een familielid tot de 2de gaad of de pesoon die op dezelfde woonplaats gedomicilieed is als de begunstigde kindeen en die de kindeen ten laste heeft: Indien de behandelende geneeshee bevestigt dat deze hospitalisatie lange zal duen dan 5 dagen, dat zij onvoozien was en dat de enst van de gezondheidstoestand van de patiënt de aanwezigheid van een begunstigde aan zijn/haa ziekbed echtvaadigt. Indien de gehospitaliseede pesoon een kind van de begunstigde is en jonge dan 18 jaa oud en indien de aanwezigheid van de begunstigde als vade of moede wenselijk is. In dit geval geldt de bepeking van 5 dagen niet. In beide gevallen moet men een medisch getuigschift ovehandigen. b) Vevoegde teugkee in geval van vedwijning van een mindejaig kind van de begunstigde jonge dan 16 jaa, voo zove het kind lange dan 48 uu vemist is en een officiële veklaing is afgelegd bij de desbeteffende instanties (politie en eventueel Child Focus). c) Vevoegde teugkee bij het ovelijden van een familielid tot de 2 de gaad, in één van de landen van de Euopese Unie of Zwitseland, echtgeno(o)t(e) of levensgezel inbegepen. d) Vevoegde teugkee bij een zwaa schadegeval aan de woonplaats van de begunstigde: diefstal, band of wateschade die de woonplaats onbewoonbaa maken en die de aanwezigheid van de begunstigde veeisen voo de vijwaing van zijn belangen. De waabog vevoegde teugkee wodt enkel toegekend op vetoon van de bewijsstukken van de uitgaven en een attest dat de vevoegde teugkee echtvaadigt (ovelijdensakte, schadeaangifte, enz.) TERUGKEER VAN DE KINDEREN In geval van hospitalisatie of ovelijden in het buitenland van de begeleide van de begunstigde kindeen jonge dan 18 jaa en voo zove geen enkele andee aanwezige (mede-) begeleide deze ol kan ovenemen, oganiseet en staat Touing in voo het zenden van een begeleide (familielid of hostess) die deze kindeen jonge dan 18 jaa zal epatiëen. De veblijfskosten, in een hotel, van deze begeleide zullen vegoed woden tot een bedag van 65 pe dag (logies + ontbijt). De maximum tussenkomst is bepekt tot 500 pe geval BEZOEK AAN EEN BEGUNSTIGDE OPGENOMEN IN EEN BUITENLANDS ZIEKENHUIS Indien de begunstigde eeds lange dan 5 dagen in een buitenlands ziekenhuis veblijft, bezogt Touing aan een familielid een vevoebiljet heen en teug. Al naa gelang de noodzaak zal Touing bepalen om, ofwel een teinbiljet 2 de klasse, ofwel een vliegtuigbiljet in economy class of pe chatevliegtuig, met vetek uit één van de landen van de Euopese Unie of Zwitseland. Wannee de heen- en teugeis gebeut met de eigen wagen, zal Touing de eëel gemaakte onkosten teugbetalen (autosnelwegtol en bandstofvebuik), bepekt tot de kostpijs van een teineis 2 de klasse heen en teug, na voolegging van de nodige bewijsstukken. De veblijfskosten in een hotel van deze bezoeke zullen vegoed woden tot een bedag van maximaal 65 pe dag (logies + ontbijt). Het maximum tussenkomst wodt bepekt tot 500. Indien de begunstigde in het ziekenhuis jonge dan 18 jaa is, geldt de bepeking van 5 dagen niet en bezogt Touing aan beide oudes een vevoebiljet HUISDIEREN (HONDEN EN KATTEN) In geval van epatiëing van de begunstigde oganiseet en staat Touing in voo de teugeis van maximaal 2 kleine huisdieen. Deze pestatie is echte ondewopen aan het te plaatse in voege zijnde gezondheidseglement en aan de bepekingen opgelegd doo de vevoesmaatschappij. In geval een huisdie, dat de begunstigde vegezelde bij de heeneis, het slachtoffe wodt van een ongeval of ziekte, vegoedt Touing de kosten van een dieenats tot maximaal REPATRIËRING VAN HET STOFFELIJK OVERSCHOT In geval van ovelijden in het buitenland van de begunstigde, oganiseet en staat Touing in voo de epatiëing van zijn/ haa stoffelijk oveschot vanaf het ziekenhuis of het funeaium naa de plaats in het land van zijn woonplaats aangeduid doo de familie, alsook de kosten van de balseming en de kosten voo de administatieve fomaliteiten in het buitenland. De kosten voo de kist woden ten laste genomen tot een maximum van 745. Touing oganiseet en staat in voo de teugeis naa het land van woonplaats, van de andee begunstigden. Touing oganiseet en staat in voo de teugeis naa zijn woonplaats van de vezekede eisgezel indien deze laatste de eis alleen zou moeten vedezetten. Touing zal steeds nagaan of de oosponkelijk vooziene vevoemiddelen gebuikt kunnen woden om de teugeis naa de woonplaats aan te vatten. Indien de in het buitenland oveleden begunstigde te plaatse wodt begaven of veast, zal Touing tussenkomen ten bedage van maximaal voo de hiena gedefinieede pestaties: De kosten voo het kisten en de balseming; De kosten voo de lijkkist of de une; De vevoeskosten te plaatse van het stoffelijk oveschot; De kosten voo epatiëing van de une; Een vevoebewijs heen en teug om het mogelijk te maken aan familielid om te plaatse te gaan; De administatieve fomaliteiten in het buitenland. De begafenis-, veassings- en ceemoniekosten woden niet gedekt OPSPORINGS- EN REDDINGSKOSTEN Touing oganiseet en staat in voo de opspoingskosten als gevolg van een ongeval of een vedwijning, gefactueed doo een officiële hulpdienst en dit tot maximaal voo alle begunstigden. Het begwandelen buiten begaanbae en/of officieel aangeduide paden is gedekt indien de begunstigde wodt begeleid doo een ekende beggids. De waabog wodt toegekend op vetoon van de factuu van de kosten en een attest van de hulpdiensten of de lokale politie die de identiteit van de begunstigden bevestigen TELECOMMUNICATIEKOSTEN Touing staat in, tot een maximum van 125 en mits voolegging van de bewijsstukken, voo telecommunicatiekosten om de Touing Centale te beeiken, op voowaade dat de opoep doo een gewaabogde bijstandspestatie wodt gevolgd DRINGENDE BOODSCHAPPEN Indien de begunstigde vanuit het buitenland een dingende boodschap wenst doo te geven aan zijn familie of onmiddellijke omgeving en dit beteffende zijn ziekte, ongeval of gelijk welke waabog in deze algemene voowaaden, zal Touing het nodige doen om deze boodschap ove te maken. Evenzo zal Touing al het mogelijke doen om de begunstigde dingende boodschappen te bezogen die doo zijn familie of onmiddellijke omgeving aan Touing ovegemaakt weden in het kade van de bescheven waabogen. Touing kan niet veantwoodelijk gesteld woden voo de inhoud van de boodschap TOLKKOSTEN Touing staat in, tot een maximum van 125 en mits voolegging van de bewijsstukken, voo de kosten van een tolk op wie de begunstigde in het kade van de vooziene pestaties eventueel een beoep moet doen TOESTUREN VAN BAGAGE Indien de bagage van de begunstigde gestolen wed (of doo de vevoemaatschappij zoek geaakt is na 48 uu na aankomst), oganiseet en staat Touing in voo de toezending van een koffe met pesoonlijke bezittingen. De begunstigde dient een pesoon aan te duiden die de koffe aan Touing moet ovehandigen. Bovendien moet de begunstigde bij de bevoegde instanties van het land een veklaing van diefstal indienen of een attest van velies doo de vevoemaatschappij afgeven HULP AAN OUDEREN EN GEHANDICAPTEN Indien de begunstigde oude dan 60 jaa of gehandicapt is, zogt Touing op eenvoudige vaag voo: Het eventueel te beschikking stellen van een olstoel in de luchthaven van vetek en aankomst; Het oganiseen van het vevoe van deze begunstigde van de woonplaats naa de luchthaven van vetek en van de luchthaven van aankomst naa de plaats van bestemming en omgekeed, waabij de vevoekosten echte ten laste van de begunstigde blijven TRANSFER VAN GELDSOM Bij velies of diefstal van de potefeuille van de begunstigde kan Touing de tansfe van een geldsom oganiseen, voo zove een klacht wed ingediend bij de politie. In dit geval dient de begunstigde de naam en het telefoonnumme van een pesoon van zijn keuze mede te delen, dat de gevaagde som en de tansfekosten kan deponeen in het dichtst

ALGEMENE VOORWAARDEN TIJDELIJKE PRODUCTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TIJDELIJKE PRODUCTEN Beschrijvende prestaties gewaarborgd per product* all in + all in travel protect annuleringsverzekering personenbijstand bagageverzekering kapitaal reisongeval optie voertuigbijstand 4.1 tot 4.3 4.1 tot

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BIJSTAND AAN PERSONEN IN HET BUITENLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BIJSTAND AAN PERSONEN IN HET BUITENLAND ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BIJSTAND AAN PERSONEN IN HET BUITENLAND 1. DEFINITIES 3 1.1 Verzekeraar 3 1.2 Touring 3 1.3 Verzekeringnemer en begunstigden 3 1.4 Woonplaats 4 1.5 Ziekte 4 1.6 Ongeval 4 1.7

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING ASSISTANCE PERSONEN REISGOED VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING ASSISTANCE PERSONEN REISGOED VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING ASSISTANCE PERSONEN REISGOED VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR Uw contract bestaat uit twee delen: De "Algemene Voorwaarden" beschrijven de werking van uw contract en de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FLYING BLUE

ALGEMENE VOORWAARDEN FLYING BLUE Uw contract bestaat uit twee delen: de Algemene Voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. de Bijzondere

Nadere informatie

Go Safe Jaarlijkse reisverzekering

Go Safe Jaarlijkse reisverzekering EUROPESE GOEDEREN EN REISBAGAGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V TWEEKERKENSTRAAT 14, B-1000 BRUSSEL Tel. 02/220 34 11 Fax. 02/ 218.77.62 Email. travel@europese.be Onderneming toegelaten onder code 0420 EUROPESE

Nadere informatie

Go Safe Jaarlijkse reisverzekering

Go Safe Jaarlijkse reisverzekering EUROPESE GOEDEREN EN REISBAGAGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V TWEEKERKENSTRAAT 14, B-1000 BRUSSEL Tel. 02/220 34 11 Fax. 02/ 218.77.62 Email. travel@europese.be Onderneming toegelaten onder code 0420 EUROPESE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: Reisverzekering Schengen ELV-SCH-01 10/2005

Algemene Voorwaarden: Reisverzekering Schengen ELV-SCH-01 10/2005 Uw contract bestaat uit twee delen: - De Algemene Voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. - De

Nadere informatie

- 1 - GO SAFE - JAARPOLIS

- 1 - GO SAFE - JAARPOLIS - 1 - GO SAFE - JAARPOLIS VERZEKERINGSVOORWAARDEN (REF 0420-GSNL-010405) GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN De bepalingen die volgen zijn van toepassing op het gehele verzekeringscontract. 1. DEFINITIES - Verzekeringsnemer:

Nadere informatie

Collectieve Polis BAS7804. Algemene Voorwaarden (REF 0420-ICTN-010912) GOLDEN TRAVEL INSURANCE TIJDELIJKE REISVERZEKERING GOLDEN TRAVEL INSURANCE

Collectieve Polis BAS7804. Algemene Voorwaarden (REF 0420-ICTN-010912) GOLDEN TRAVEL INSURANCE TIJDELIJKE REISVERZEKERING GOLDEN TRAVEL INSURANCE Collectieve Polis BAS7804 ALS GEEN ANDER THUIS IN REISVERZEKERINGEN A1198 Tweekerkenstraat 14 1000 Brussel Tel. 02/220 34 11 - Fax 02/218 77 62 (onderneming toegelaten onder code 0420) Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

VERZEKERINGS VOORWAARDEN TIJDELIJKE EN JAARCONTRACTEN GOED VERZEKERD VAN VERTREK... ... TOT AANKOMST

VERZEKERINGS VOORWAARDEN TIJDELIJKE EN JAARCONTRACTEN GOED VERZEKERD VAN VERTREK... ... TOT AANKOMST VERZEKERINGS VOORWAARDEN TIJDELIJKE EN JAARCONTRACTEN GOED VERZEKERD VAN VERTREK...... TOT AANKOMST inhoud Gemeenschappelijke bepalingen 3 Annulering 5 Bijstand personen 7 Kapitaal reisongeval 12 Burgerlijke

Nadere informatie

Golden Travel Insurance Tijdelijke reisverzekering

Golden Travel Insurance Tijdelijke reisverzekering EUROPESE GOEDEREN EN REISBAGAGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V TWEEKERKENSTRAAT 14, B-1000 BRUSSEL Tel. 02/220 34 11 Fax. 02/ 218.77.62 Email. travel@europese.be Onderneming toegelaten onder code 0420 EUROPESE

Nadere informatie

OMNIUM REISVERZEKERING EN BIJSTAND

OMNIUM REISVERZEKERING EN BIJSTAND OMNIUM REISVERZEKERING EN BIJSTAND REISVERZEKERINGEN VERZEKERINGSVOORWAARDEN (REF 0420 - SELN - 010707) GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN De bepalingen die volgen zijn van toepassing op het gehele verzekeringscontract.

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN BAS 21213 Assistance Plus

VERZEKERINGSVOORWAARDEN BAS 21213 Assistance Plus BAS 21213 Bijstand nodig? +32 (0)3 253.64.15 Tweekerkenstraat 14 1000 Brussel Tel. 02/220 34 11 - Fax 02/218 77 62 (onderneming toegelaten onder code 0420) VERZEKERINGSVOORWAARDEN BAS 21213 Assistance

Nadere informatie

SCHADEAANGIFTEFORMULIER

SCHADEAANGIFTEFORMULIER ALS GEEN ANDER THUIS IN REISVERZEKERINGEN Tweekerkenstraat 14 1000 Brussel Tel. 02/220 34 11 - Fax 02/218 77 62 (onderneming toegelaten onder code 0420) SCHADEAANGIFTEFORMULIER 1) Naam en adres van de

Nadere informatie

Golden Travel Insurance Tijdelijke reisverzekering

Golden Travel Insurance Tijdelijke reisverzekering EUROPESE GOEDEREN EN REISBAGAGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V TWEEKERKENSTRAAT 14, B-1000 BRUSSEL Tel. 02/220 34 11 Fax. 02/ 218.77.62 Email. travel@europese.be Onderneming toegelaten onder code 0420 EUROPESE

Nadere informatie

GOLDEN TRAVEL INSURANCE

GOLDEN TRAVEL INSURANCE GOLDEN TRAVEL INSURANCE VERZEKERINGSVOORWAARDEN (REF 0420-GTIN-010107) GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN De bepalingen die volgen zijn van toepassing op het gehele verzekeringscontract. 1. DEFINITIES - Verzekeringsnemer:

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN

VERZEKERINGSVOORWAARDEN Assistance PLUS VERZEKERINGSVOORWAARDEN REISVERZEKERINGEN GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN De bepalingen die volgen zijn van toepassing op het gehele verzekeringscontract. BAS 20.212 1. DEFINITIES - Verzekeringsnemer:

Nadere informatie

GOLDEN TRAVEL INSURANCE TIJDELIJKE REISVERZEKERING. Algemene voorwaarden. Geldig vanaf 01.10.2010 ALS GEEN ANDER THUIS IN REISVERZEKERINGEN

GOLDEN TRAVEL INSURANCE TIJDELIJKE REISVERZEKERING. Algemene voorwaarden. Geldig vanaf 01.10.2010 ALS GEEN ANDER THUIS IN REISVERZEKERINGEN GOLDEN TRAVEL INSURANCE TIJDELIJKE REISVERZEKERING Algemene voorwaarden Geldig vanaf 01.10.2010 ALS GEEN ANDER THUIS IN REISVERZEKERINGEN GOLDEN TRAVEL INSURANCE INHOUDSTABEL GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Golden Travel Insurance - Tijdelijke reisverzekering

Golden Travel Insurance - Tijdelijke reisverzekering EUROPESE GOEDEREN EN REISBAGAGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V TWEEKERKENSTRAAT 14, B-1000 BRUSSEL Tel. 02/220 34 11 Fax. 02/ 218.77.62 Email. travel@europese.be Onderneming toegelaten onder code 0420 EUROPESE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN (ref. 590 1105 N)

ALGEMENE VOORWAARDEN (ref. 590 1105 N) Uw contract bestaat uit twee delen: de Algemene Voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. de Bijzondere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Go Safe with Artas

Algemene voorwaarden Go Safe with Artas Algemene voorwaarden Go Safe with Artas AV-GO SAFE WITH ARTAS HOME 03/2014 EUROPESE De verzekerde geniet van volgende waarborgen en kapitalen: Bijstand personen tot 5.000.000 Lichamelijke ongevallen tot

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden (REF 0420-GTIN-010105) GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Verzekeringsvoorwaarden (REF 0420-GTIN-010105) GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN GOLDEN TRAVEL INSURANCE Verzekeringsvoorwaarden (REF 0420-GTIN-010105) GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN De bepalingen die volgen zijn van toepassing op het gehele verzekeringscontract. 1. DEFINITIES Verzekeringnemer:

Nadere informatie

Pechverhelping in België - Reisbijstand buitenland. Algemene VoorwAArden

Pechverhelping in België - Reisbijstand buitenland. Algemene VoorwAArden Pechverhelping in België - Reisbijstand buitenland Algemene VoorwAArden BelAngRIJK gelieve ons elke adresverandering, wijziging van nummerplaat of ontbrekende nummerplaat te melden. via de POst KOninKlijKe

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TIJDELIJKE FORMULES 2311TEM11

ALGEMENE VOORWAARDEN TIJDELIJKE FORMULES 2311TEM11 ALGEMENE VOORWAARDEN TIJDELIJKE FORMULES 2311TEM11 GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 1. DEFINITIES a. Verzekeringsnemer: de fysieke of morele persoon die het verzekeringscontract onderschrijft voor zijn eigen

Nadere informatie

tot 12.500 EUR per verzekerde onbeperkt

tot 12.500 EUR per verzekerde onbeperkt Gekozen Formule Uw polisnummer Annulering en compensatiereis: 2074 Annulering: Compensatiereis: Anders Reizen Top Selection: 2075 Annulering/kompensatiereis: Bagage: Kapitaal Reisongevallen: tot 1.250

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN : MODULAIRE BIJSTAND ALLIANZ

ALGEMENE VOORWAARDEN : MODULAIRE BIJSTAND ALLIANZ ALGEMENE VOORWAARDEN : MODULAIRE BIJSTAND ALLIANZ Travel Assist Travel & Drive Assist Kids Assist Bike & Scooter Assist Uw contract bestaat uit twee delen: De Algemene Voorwaarden beschrijven de werking

Nadere informatie

SMART TRAVEL INSURANCE

SMART TRAVEL INSURANCE SMART TRAVEL INSURANCE VERZEKERINGSVOORWAARDEN (REF 0420-STIN-010106) GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN De bepalingen die volgen zijn van toepassing op het gehele verzekeringscontract. 1. DEFINITIES - Verzekeringsnemer:

Nadere informatie

Ace ROTARY YEP 04/2014. Algemene voorwaarden

Ace ROTARY YEP 04/2014. Algemene voorwaarden Ace ROTARY YEP 04/2014 Algemene voorwaarden Titel I - DEFINITIES 2/3 Titel II OMVANG VAN DE WAARBORGEN 3 Artikel 1 - Voorwerp van de verzekering 3 Artikel 2 tot 12 - Waarborgen 3/18 Artikel 13 - Verhaal

Nadere informatie

ALGEMEEN AANGIFTEFORMULIER

ALGEMEEN AANGIFTEFORMULIER ALGEMEEN AANGIFTEFORMULIER VAB-Bijstand polisnummer: 1222222222223 NAAM EN VOORNAAM VERZEKERDE: 12222222222222222222223 STRAAT: 122222222222223 NR: 123 POSTNR: 1223 WOONPLAATS: 122222222222222223 TELEFOONNR:

Nadere informatie

A R E N A Sports Group Travel Program

A R E N A Sports Group Travel Program 1 A R E N A Sports Group Travel Program ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Omschrijving 1.1. INLEIDENDE BEGRIPPEN De onderhavige voorwaarden maken het voorwerp uit van Master Policy nr. 2.009.718 ARENA SPORTS GROUP

Nadere informatie