TOURING STELT EEN REISVERZEKERING VOOR DIE SPECIAAL ONTWIKKELD WERD VOOR TOUR OPERATORS Een klein overzicht van alle voordelen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOURING STELT EEN REISVERZEKERING VOOR DIE SPECIAAL ONTWIKKELD WERD VOOR TOUR OPERATORS Een klein overzicht van alle voordelen:"

Transcriptie

1 TOURING STELT EEN REISVERZEKERING VOOR DIE SPECIAAL ONTWIKKELD WERD VOOR TOUR OPERATORS Een klein ovezicht van alle voodelen: Fomule Euopa en Fomule Weeld Onbepekte medische kosten in het buitenland en epatiëing Medische kosten in België: tot 6.000/pesoon Uitgebeide dekkingen in geval van annuleing Vevoegde teugkee in geval van ovelijden of hospitalisatie van een familielid tot de 2de gaad Annulatie en eiscompensatie: max /dossie * Onbepekt Dekking Pijs ANNULATIE EN REISCOMPENSATIE Max /dossie* 3 % van de eiskosten (min 20/polis) TRAVEL PROTECT Pesonenbijstand Bagage Reiscompensatie Global Potect Pesonenbijstand Bagage Annulatie & eiscompensatie Onbepekt Max /pp Max /dossie* Onbepekt Max /pp Max /dossie* Euopa: 2,2 pp/dag Weeld: 4,3 pp/dag (min 15/pesoon) 4,5 % van de eiskosten (min 15/pesoon) * Individu, koppel of familie die samen eist De gewaabogde pestaties woden gedekt doo ATV n.v., waavan de maatschappelijke zetel gevestigd is in België, te 1040 Bussel, Wetstaat 44, RPR Bussel, vezekeingsondeneming toegelaten bij KB van 11/01/1991 en 24/02/1992 (BS 13/02/1991 en 14/03/1992), ekend doo de NBB onde het numme 1015 om vezekeingsopeaties uit te voeen in de takken 9, 16, 17 en 18. De beschijving van de gaanties is een uitteksel uit de Algemene Voowaaden en is slechts een bepekte weegave van onze poducten en diensten. Voo mee inlichtingen, aadpleeg onze Algemene Voowaaden op onze website of op eenvoudige aanvaag via de telefoon. Pijzen geldig op 01/03/2012.

2 global potect Beschijvende pestaties gewaabogd pe poduct* tavel potect annuleingsvezekeing pesonenbijstand 4.1 tot tot tot 4.3 ALGEMENE VOORWAARDEN TIJDELIJKE PRODUCTEN Tou Opeatos tot tot tot tot 6.5 (Binnen de genzen van punt 6.3.2) 6.1 tot *Hoofdstukken 1 tot 3 gelden voo alle poducten. Refeentie numme:... Naam van de klant:... global potect tavel potect annuleingsvezekeing pesonenbijstand 1. DEFINITIES 1.1 Vezekeaa In de huidige algemene voowaaden vewijst de tem Touing naa ATV nv waavan de maatschappelijke zetel gevestigd is in België te 1040 Bussel, Wetstaat 44, RPR Bussel, vezekeingsondeneming toegelaten bij Koninklijk Besluit van 11/01/1991 en 24/02/1992 (Belgisch Staatsblad van 13/02/1991 en 14/03/1992) om vezekeingsopeaties uit te voeen in de takken 9, 16, 17 en 18 en ekend doo de Nationale Bank van België onde het numme Elke aanvaag tot tussenkomst moet steeds geicht woden aan Touing op het ogenblik dat zich gebeutenissen voodoen waavoo de tussenkomst geechtvaadigd is. Touing blijft schuldenaa van de gewaabogde pestaties en blijft volledig veantwoodelijk voo hun goede uitweking. 1.2 Vezekeingneme en de vezekede pesonen De vezekeingneme is de fysieke of echtspesoon die het vezekeingscontact ondeschijft, voo eigen ekening of voo ekening van één of meedee peso(o)n(en), vemeld in het contact. De vezekede pesonen zijn de fysieke pesonen waavan de naam vemeld is in de bijzondee voowaaden van dit contact onde de ubiek Vezekede pesonen en die van de waabogen genieten. De vezekede pesonen dienen gedomicilieed te zijn in een lidstaat van de Euopese Unie of Zwitseland. Indien dit contact wodt ondescheven doo een echtspesoon zijn de fysieke pesonen waavan de naam vemeld is in de ubiek Vezekede pesonen gelijkgesteld met de fysieke pesoon die het contact heeft ondescheven. In de algemene voowaaden woden de vezekede pesonen aangeduid doo de temen u of uw of de begunstigden. 1.3 Reisgezel Eén pesoon of één koppel, inclusief de familieleden wonende onde hetzelfde dak, met wie de vezekede pesoon of koppel beslist heeft een eis te ondenemen of een vakantieveblijf te huen, waavoo ze zich gelijktijdig hebben ingescheven en wiens aanwezigheid noodzakelijk is voo de vevulling van de eis. 1.4 Levensgezel of patne De pesoon met wie de begunstigde een wettelijke of feitelijke levensgemeenschap vomt en die op dezelfde woonplaats veblijft. 1.5 Familieleden tot de 2 de gaad Woden beschouwd als familieleden tot de 2de gaad: vade, moede, kind(een), zus(sen), boe(s), schoonzus(sen), schoonboe(s), schoondochte(s), schoonzo(o)n(en), schoonmoede, schoonvade, stiefmoede, stiefvade, wettelijk of feitelijk samenwonende patne van de moede of van de vade, gootoudes en kleinkindeen. 1.6 Reiscontact Het contact afgesloten doo de vezekeingneme voo zichzelf of voo de vezekede pesonen, voo zove de eis vekocht is gewoden in België of het Goothetogdom Luxembug. 1.7 Woonplaats Wodt beschouwd als woonplaats: de hoofdveblijfplaats of de gebuikelijke veblijfplaats (medegedeeld bij de ondeschijving) van de fysieke pesonen of echtspesonen die het bijstandscontact aangaat, in zovee deze veblijfplaats zich in een lidstaat van de Euopese Unie of in Zwitseland bevindt. 1.8 Schadeaangifte De schadeaangifte is het document dat de vezekeingneme stuut naa de vezekeaa om aangifte te doen ove de omstandigheden waain het schadegeval zich heeft voogedaan en om de eis tot schadeloosstelling te veduidelijken via vewijzing naa de ingeoepen waabogen. Deze aangifte, alsook enig ande document of bewijs aan de vezekeaa ovegemaakt, moeten in de taal van het vezekeingscontact opgesteld zijn, tenzij andes oveeengekomen. 1.9 Ziekte Een stoonis in de gezondheidstoestand, niet veoozaakt doo een ongeval, die vastgesteld en gediagnosticeed wed doo een geneeshee Vooafbestaande ziekte Een vooafbestaande ziekte is een stoonis in de gezondheidstoestand die vastgesteld en gediagnosticeed wed doo een geneeshee en die egelmatige medische contoles en gepaste zogen nodig heeft. Een ziekte wodt als stabiel beschouwd indien e geen wijziging is in de medische of paamedische behandeling van deze ziekte, indien e geen hospitalisatie of veegeing was en indien e volgens de behandelende geneeshee geen medische tegenindicatie bestond om te eizen. Deze 3 voowaaden moeten tegelijketijd vevuld zijn geduende één of meedee maanden volgens de specifieke voowaaden pe waabog. Dit moet bewezen woden doo een medisch appot van de behandelende geneeshee die deze stabiliteit bevestigt Ongeval a. Voo de waabogen Bijstand aan pesonen, Annuleing en Reiscompensatie wodt vestaan: Een plotse en uitwendige gebeutenis, buiten uw wil om, die een lichamelijke schade tot gevolg heeft, die vastgesteld en gediagnosticeed wed doo een geneeshee. b. Voo de andee waabogen: een plotse en uitwendige gebeutenis, buiten uw wil om, die een vastgestelde schade tot gevolg heeft. Zelfmooden en zelfmoodpogingen woden niet beschouwd als een ongeval Repatiëing De teugkee naa uw woonplaats of land van uw woonplaats Bagage De tem bagage vewijst naa alle oeende goedeen die uw eigendom zijn en die u met u meeneemt tijdens uw eis voo pesoonlijk gebuik of dewelke u tijdens uw eis koopt Gekenmekte inbaak Het zich toegang veschaffen tot een slotvast afgesloten uimte met achtelating van duidelijk zichtbae inbaakspoen Zone Euopa Alle landen van de Euopese Unie. 2. TOEPASSINGSVOORWAARDEN 2.1 Gewaabogde pestaties Het contact dient voo de totaliteit van de eis afgesloten te woden. Binnen de genzen van de waabogen en bedagen vemeld in de algemene en bijzondee voowaaden van Touing, gaandeet dit contact de betaling van de vooziene bedagen en de leveing van de vooziene pestaties. Ongeacht het aantal afgesloten contacten bij Touing, zijn de maximaal vezekebae bedagen: Voo de waabogen Annuleing en Reiscompensatie is het maximaal vezekebaa bedag pe eiscontact voo de poducten Tavel Potect, Global Potect en annuleing pe vezekede pesoon voo de waabog Bagage, dit oveeenkomstig atikel 5.1 van de huidige algemene voowaaden. Voo de andee waabogen zijn de maximale bedagen in deze tekst opgenomen. 2.2 Duu en beëindiging van het contact Het contact bestaat vanaf de handtekening van de voogetekende polis of de vezekeingsaanvaag doo de vezekeingneme en eindigt op de laatste dag van de eis zoals vemeld in de bijzondee voowaaden. 2.3 Geldigheid Bij een veplaatsing naa het buitenland van mee dan 3 opeenvolgende maanden geven alleen de gebeutenissen die zich voodoen tijdens de eeste 3 maanden echt op de gewaabogde pestaties in het buitenland. 2.4 Inwekingteding en einde van de waabogen De waabogen vangen ten voegste aan op de dag na ontvangst van de voogetekende polis of vezekeingsaanvaag doo Touing, onde voowaade dat de pemie voo dit contact doo Touing of doo de aangeduide vezekeingstussenpesoon eeds ontvangen wed. Onveminded bovenstaande fomuleing geldt: Voo de waabog Annuleing : de waabog vangt aan tezamen met de ondeschijving van het bovenvemeld contact dat tezamen met het betokken eisaangement dient aangegaan te woden en eindigt bij de aanvang van het betokken eisaangement zoals vemeld in de bijzondee voowaaden. De annuleingsvezekeing moet ten laatste 15 dagen na de inschijving van de eis ondetekend woden voo de eizen die 45 dagen na de inschijvingsdatum beginnen; voo alle andee gevallen moet de annuleingsvezekeing binnen de 24 uu ondescheven woden. Voo de andee waabogen: de waabogen vangen aan om 0u op de dag die als aanvangsdatum van de eis in de bijzondee voowaaden vemeld is en eindigen om 24u op de dag die als einddatum van de eis in de bijzondee voowaaden vemeld is. De waabogen gelden enkel indien ze voo de totaliteit van de eis ondescheven weden (vetek, veblijf en teugkee). Indien uw veblijf op medisch vooschift velengd wodt of indien het vevoemiddel dat voo uw teugkee naa uw woonplaats gebuikt zou woden, omwille van een panne, een ongeval, een diefstal, een band, vandalisme of een staking niet gebuikt kan woden, woden de waabogen Bijstand aan pesonen, en Bagage automatisch velengd voo zo lang dit noodzakelijk blijkt. U dient hievoo binnen de 24 uu na één van de hieboven vemelde gebeutenissen Touing te infomeen en binnen de 7 dagen een schiftelijk bewijs van een bevoegde instantie aan Touing ove te maken. 2.5 Teitoialiteit In functie van de gekozen bestemming (in Euopa of in de est van de weeld), zoals vemeld in de bijzondee voowaaden, geniet de vezekede van de gekozen waabogen in de volgende landen: Voo de waabogen Annuleing en Reiscompensatie : weeldwijd. Voo de waabog Bagage : weeldwijd, buiten uw woonplaats. De waabogen Bijstand aan pesonen zijn specifiek: a) Zone A: Voo de waabogen Bijstand aan pesonen is e dekking in de landen van de Euopese Unie, alsook in Monaco, San Maino, Andoa, Liechtenstein, Vaticaanstad, Zwitseland, Montenego, Wit-Rusland, Bosnië- Hezegovina, Kosovo, de Russische Fedeatie (tot 60 oostelengte), IJsland, Macedonië, Moldavië, Noowegen, Sevië, Tukije, Oekaïne, Maokko, Tunesië, Egypte en Isaël. E is geen dekking in het land van uw woonplaats. b) Zone B: Voo de waabogen Bijstand aan pesonen weeldwijd, buiten het land van uw woonplaats. De waabogen in het buitenland woden niet toegestaan in landen in staat van oolog, bugeoolog, kijgswet of die getoffen woden doo gezondheidspoblemen op weeld niveau (epidemieën en pandemieën inbegepen), die gebukt gaan onde teoisme, opoe of gewelddadige stakingen voo zove de Belgische of intenationale pes e tijdens de 6 maanden vooafgaand aan het vetek beicht ove uitbacht of waavoo de FOD Buitenlandse Zaken via de media opiep deze landen te mijden. Touing stelt haa intenationale medische bijstandsoganisatie te beschikking van de begunstigden. Deze functioneet 24 uu op 24 en 7 dagen op 7 en is beeikbaa via het telefoonnumme De centale van Touing is tevens beeikbaa via fax op het numme of via op het volgende ades: 2.6 Opzegging na een schadegeval De vezekeaa en de vezekeingneme kunnen het contact opzeggen na elke schadeaangifte, ten laatste één maand na de betaling van de vegoeding of de kennisgeving van de weigeing tot tussenkomst. De opzegging teedt in weking na veloop van 3 maanden vanaf de dag volgend op de betekening van de opzegging pe aangetekend schijven, deuwaadesexploot of doo afgifte van de opzegginsbief tegen ontvangstbewijs. Evenwel wodt zij van kacht één maand na de dag van de betekening evan, indien de vezekeingneme, de vezekede of de begunstigde één van zijn veplichtingen, ontstaan bij het opteden van het schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling de vezekeaa te misleiden, op voowaade dat deze bij een ondezoeksechte een klacht met bugelijke patijstelling heeft ingediend tegen één van deze pesonen of hem voo het vonnisgeecht heeft gedagvaad, op basis van de atikelen 193, 196, 197, 496 of 510 tot 520 van het Stafwetboek. De vezekeaa moet de schade als gevolg van de opzegging vegoeden indien hij afstand doet van zijn voodeing of indien de stafvodeing uitmondt in een buitenvevolgstelling of een vijspaak. De betaalde pemie voo de peiode na de datum van inwekingteding van de opzegging wodt teugbetaald aan de vezekeingneme behalve in geval pogingen tot faude. In dit geval behoudt Touing de pemie als schadeloosstelling. 2.7 Pemie De met taksen en bijdagen vehoogde pemie is vooaf betaalbaa op aanvaag van de vezekeaa of de vezekeingstussenpesoon.

3 2.8 Mededelingsplicht i.g.v. vezwaing van het isico De vezekeingneme is veplicht, zowel bij het afsluiten als tijdens de loop van het contact, aan Touing alle bestaande, nieuwe of gewijzigde omstandigheden mee te delen die hem bekend zijn en die hij edelijkewijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoodeling van het isico doo de vezekeaa. Indien u geniet van andee vezekeingen voo hetzelfde isico, dient u Touing de waabogen en de identiteit van de vezekeaas mee te delen. 2.9 Veplichtingen bij een schadegeval Bovenop de specifieke veplichtingen pe waabog (vemeld in atikels 4 tot 6), zal u in alle gevallen: Touing onmiddellijk (eventueel na het toedienen van de dingende eeste medische zogen) op de hoogte bengen en u schikken naa de gegeven instucties. U kan Touing 7 dagen op 7 en 24 uu op 24 beeiken op het telefoonnumme , pe fax op het numme en pe via Elke kost, hulp- of dienstvelening geeft enkel echt op een vegoeding indien Touing hievoo vooafgaandelijk haa akkood heeft gegeven zonde vewijl alle edelijke maategelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te vookomen en te bepeken zonde vewijl de ziekte of het letsel in geval van een ongeval medisch laten vaststellen zo spoedig mogelijk en in iede geval binnen de 7 kalendedagen het schadegeval schiftelijk aan Touing melden zonde vewijl en in elk geval binnen de 30 dagen Touing alle nuttige inlichtingen vestekken en op de vagen antwooden die u woden gesteld, teneinde de omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen aan Touing de oiginele bewijsstukken van de omstandigheden, van de gevolgen en van uw schade ovemaken de nodige maategelen nemen om Touing de medische infomatie in veband met de betokken pesoon te bezogen, de geneesheen van Touing toelaten de medische infomatie in veband met de betokken pesoon in te winnen en de doo Touing aangestelde geneeshee toelaten de betokken pesoon te ondezoeken zowel in het land van uw woonplaats als in het buitenland de nodige maategelen nemen om uw kosten te kunnen teugvodeen bij de sociale zekeheid in geval van diefstal of vandalisme onmiddellijk een pocesvebaal laten opmaken doo de dichtstbijzijnde bevoegde instantie van de plaats waa de feiten zich voodeden of doo u weden vastgesteld. Alle hulpveleningen, tanspoten en epatiëingen, woden met uw akkood en onde uw toezicht uitgevoed. Alleen Touing zelf is veantwoodelijk voo de doo haa uitgevoede pestaties. Indien u één van uw veplichtingen niet nakomt en e een veband bestaat met het schadegeval, vevalt uw echt op de eventuele vezekeingspestaties. In geval niet-naleving van de atikels 2.9.2, en kan Touing haa pestatie enkel vemindeen met het doo haa geleden nadeel. Het met bedieglijk opzet niet nakomen van uw veplichtingen, het opzettelijk vezwijgen of het opzettelijk mededelen van onjuiste gegevens geeft steeds aanleiding tot het velies van alle echten op de eventuele vezekeingspestaties. In het geval de vezekede die veplichtingen niet naleeft en dat die niet-naleving een vezwaing van de schade veoozaakt, dan kan de vezekeaa zijn waabogen bepeken tot wat de schade zou zijn geweest indien de begunstigde de hieboven vemelde veplichtingen had nageleefd Wettelijk maximale tussenkomst van Touing Touing komt slechts tussen binnen het kade van de ondescheven waabogen en de doo de wet opgelegde bepekingen op de vezekeingen. Indien tegelijketijd een vezekeing bij Touing en bij een andee vezekeaa wed afgesloten, die dezelfde isico s dekt en dezelfde begunstigden heeft, dan komt Touing maximaal tussen voo de bedagen vemeld in de algemene en bijzondee voowaaden Gebuikelijke schadevegoeding Bij gebeke aan betaling van alle aan Touing veschuldigde sommen (behalve de pemies) behoudt Touing zich het echt het dossie ove te maken aan een gespecialiseede dede die ekend is tot het uitoefenen van de activiteit van minnelijke invodeing. Deze pesoon zal gemandateed woden voo de inning van het veschuldigd bedag, vemeeded met een jaalijkse vewijlinteest gelijk aan de wettelijke intestvoet vehoogd met 5 % en een fofaitaie schadevegoeding van 12 % met een minimum van 90, onveminded het echt om de wekelijke geleden schade te bewijzen indien deze hoge is Fauduleuze veklaing Als de vezekeingneme of een andee begunstigde opzettelijk een fauduleuze veklaing aflegt of een fauduleuze aanvaag indient, bijvoobeeld met betekking tot de teug te betalen bedagen of de aanvagen tot tussenkomst, dan woden de waabogen nietig veklaad en woden de eisen niet gehonoeed Wet van toepassing Het huidige contact valt onde de wet beteffende de vezekeingen van 4 apil 2014 (KB 30/04/2014) Medische en pesoonlijke gegevens De vezekeingneme, die zowel uit eigen naam als uit naam en voo ekening van de begunstigden van het contact handelt, geeft de toestemming aan Touing om de medische of gevoelige gegevens te gebuiken, die zowel slaan op zijn pesoon als die van de begunstigden, in die mate die nodig is voo de uitvoeing van de gewaabogde pestaties. Medische gegevens en/ of andee gevoelige gegevens woden steeds vewekt onde het toezicht van een beoepsbeoefenaa in de gezondheidszog. Een lijst van de categoieën van pesonen die toegang hebben tot de pesoonsgegevens is consulteebaa op eenvoudige aanvaag Bescheming van het pivéleven Touing gebuikt de pesoonlijke gegevens van de begunstigden om hen infomatie te vestekken ove de diensten die Touing aanbiedt. Behoudens tegenbeicht van de begunstigden behoudt Touing zich het echt voo de pesoonlijke gegevens te gebuiken om hen op de hoogte te houden van andee diensten van deden met dewelke Touing commeciële elaties ondehoudt in het belang van de Touing-klant. Confom de wet van 8 decembe 1992 op de bescheming van het pivéleven kunnen de begunstigden de gegevens uit de databank die Touing beheet altijd consulteen en eventueel echtzetten Contactwet De gewaabogde pestaties woden geegeld doo de wet beteffende de vezekeingen van 4 apil 2014 (KB 30/04/2014). Elke klacht inzake de gewaabogde pestaties aan pesonen in het buitenland kan woden ingediend bij: - Touing, Klachtendienst, Wetstaat 44, 1040 Bussel; - De Ombudsman van de Vezekeingen, de Meeûssquae 35 te 1000 Bussel, België, onveminded de mogelijkheid voo de vezekeingsneme om een echtsgeding in te stellen Subogatie De begunstigden vebinden zich etoe aan Touing afstand te doen van al hun echten tegen alle veantwoodelijke deden indien blijkt dat e spake is van misbuik, faude of poging tot. De begunstigden doen ook afstand aan Touing van hun echten ten opzichte van hun eigen vezekeaa in het kade van de dekking van de isico s die het voowep uitmaken van ondehavig contact Vejaing Geen enkele actie die vootvloeit uit ondehavig contact zal ontvankelijk zijn na 3 jaa te ekenen vanaf de gebeutenis die hietoe aanleiding gaf Biefwisseling Alle biefwisseling gevoed onde huidige algemene voowaaden moet woden geadesseed aan Touing, Klanten-dienst, Wetstaat 44, 1040 Bussel, België. Alle biefwisseling die wodt geicht aan de vezekeingneme zal geldig gebeuen op het ades dat hij heeft vemeld in de bijzondee voowaaden of late schiftelijk heeft medegedeeld Toepassing bijzondee en algemene voowaaden Deze algemene voowaaden zijn van toepassing. De bijzondee voowaaden vevolledigen de algemene voowaaden en pimeen indien nodig Toewijzing van echtsmacht In geval van betwisting, zelfs ingeval van echtsaanhangigheid of samenhang zijn alleen de echtbanken van België bevoegd, waabij het Belgisch echt van toepassing is Mogelijkheid tot opzegging Indien de vooafgetekende polis of vezekeingsaanvaag een looptijd heeft van minde dan 30 dagen, heeft noch de vezekeingneme, noch de vezekeaa de mogelijkheid om de oveeenkomst op te zeggen. Indien de looptijd lange is dan 30 dagen, heeft de vezekeingneme de mogelijkheid het contact pe aangetekend schijven, deuwaadesexploot of doo afgifte van de opzeggingsbief tegen ontvangstbewijs op te zeggen, met onmiddellijke uitweking op de dag van kennisgeving, en dit binnen een temijn van 14 dagen na ontvangst doo de vezekeaa van de vezekeingsaanvaag of de voogetekende polis. De vezekeaa kan in dit geval eveneens het contact opzeggen binnen dezelfde temijn. In dit geval gaat de opzegging in 8 dagen na deze kennisgeving 3. UITSLUITINGEN De gewaabogde pestaties, voozien in huidige algemene voowaaden, woden niet toegekend in de volgende omstandigheden: 3.1 Algemene uitsluitingen Elke gebeutenis of situatie die echtsteeks of onechtsteeks gelinkt is aan het niet naleven van de wetgeving die van toepassing is; De gevallen die plaatsvonden buiten de geldigheidspeiode; Alle schade die echtsteeks of onechtsteeks het gevolg is van het gebuik van vuuwapens; Aandoeningen en gebeutenissen ingevolge het momentaan of chonisch gebuik van dugs, alcohol of elk ande poduct dat niet voogescheven is doo een geneeshee; Elke pestatie die ten tijde van de gebeutenis niet gevaagd of geweiged wed doo de begunstigde, of die niet doo Touing geoganiseed of toegestaan wed; Het onvemogen van de aanspakelijke dede; Lichamelijk letsel en mateiële schade opgelopen bij of als gevolg van een beoepsbezigheid, aangaande elke begunstigde wekneme kachtens een abeids- of leecontact (buiten annuleingsdekking); Alle schade die echtsteeks of onechtsteeks vootvloeit uit de vliegeij, in andee omstandigheden dan als betalend passagie van een meemotoig toestel voo pesonenvevoe dat daavoo is ontwopen en daatoe een vegunning heeft; Alle schade die echtsteeks of onechtsteeks het gevolg is van opzettelijk veoozaakte gebeutenissen met bedieglijk opzet of kwaadwillige en onechtmatige daden van de vezekede; Alle schade die echtsteeks of onechtsteeks het gevolg is van het dijven van een handel, het beheen van een ondeneming of het uitoefenen van een beoep; Alle schade die echtsteeks of onechtsteeks het gevolg is van eigendom, bezit of gebuik van voe-, vlieg- of vaatuigen; Alle schade die echtsteeks of onechtsteeks bestaat uit kosten ten gevolge van geechtelijke vevolgingen; De gedekte gebeutenissen voogevallen in de landen die uitgesloten zijn van deze waabog; Kosten voo annuleing van het veblijf, uitgezonded in de gevallen voozien in de algemene voowaaden; Alle bijkomende kosten van een hotel (dvd-vehuu, paytv, telefoon), ziekenhuis (eenpesoonskame), of luchthaven (ovegewicht van bagage) en andee kosten van zelfde aad; Stakingen, oologen en bugeoologen; En alle kosten die niet uitdukkelijk woden voozien in huidige algemene voowaaden. Touing is niet veantwoodelijk voo schade, vetagingen, gebeken of belemmeingen die zich kunnen voodoen bij de uitvoeing van de pestaties als deze niet te wijten zijn aan Touing of als ze het gevolg zijn van ovemacht, zoals oolog, bugeoolog, vijandelijke inval, acties van vijandige buitenlandse machten, vijandigheden (onafgezien van het feit of e al dan niet een oologsveklaing geweest is), confiscatie, nationalisatie, staking, opoe, teoisme, sabotage, kijgswet, vodeing, epidemieën, pandemieën, quaantaine, vezakking of veschuiving van teeinen, ovestoming of elke andee natuuamp. Hetzelfde geldt voo elke schade die het gevolg is van het velies, de venietiging of de beschadiging van goedeen of alle veliezen of uitgaven die daavan het gevolg zijn of elk velies dat het echtsteeks of onechtsteeks gevolg zou zijn of geheel of gedeeltelijk veoozaakt zou woden doo: - een ioniseende staling of een adioactieve besmetting ten gevolge van nucleaie bandstof of afval van de vebanding van een nucleaie bandstof of de toxische adioactieve explosie of elke onzekee eigenschap van een explosieve nucleaie samenstelling of één van de componenten daavan. Deze uitsluitingen zijn geldig voo alle waabogen gedefinieed in de atikels 4 tot Bijzondee uitsluitingen Bijzondee uitsluitingen: zijn gespecificeed in elke waabog afzondelijk (atikels 4 tot 6). 4. BIJSTAND AAN PERSONEN 4.1 Gedekte waabogen REPATRIËRING BIJ ONGEVAL OF ZIEKTE Wannee de begunstigde als gevolg van een ongeval of een enstige ziekte in het buitenland wodt opgenomen in een ziekenhuis en wannee de geneeshee van Touing het nodig acht hem/haa naa het land van zijn woonplaats zoals vemeld bij het ondetekenen van de polis ove te bengen, dan zal Touing contact opnemen met de geneesheen om vast te stellen onde welke voowaaden de patiënt kan woden geepatieed. Touing oganiseet en staat in voo het vevoe pe ziekenwagen, (slaap)tein, helikopte, lijnvliegtuig, chatevliegtuig of hospitaalvliegtuig, of elk ande vevoemiddel dat geschikt geacht wodt doo de geneeshee van Touing in functie van de medische toestand van de begunstigde. Dit vevoe wodt, indien nodig onde medisch of paamedisch toezicht, uitgevoed van de plaats van hospitalisatie in het buitenland naa de woonplaats of een ziekenhuis, alwaa een bed wed geeseveed, dicht bij de woonplaats van de begunstigde. Indien de dokte van Touing objectief kan bevestigen dat de epatiëing niet dingend is en indien de duutijd tussen de epatiëing en de oosponkelijke vooziene teugkee kote dan een halve dag is, dan zal Touing de epatiëing weigeen. Touing oganiseet en staat in voo de teugeis van een pesoon pe schadegeval die de geepatieede begunstigde vegezelt naa het land van zijn woonplaats voo zove deze begunstigde geen voetuig en andee begunstigden te plaatse laat zonde bestuude om het voetuig en de pesonen die te plaatste gebleven zijn, teug te bengen (die voowaade is enkel van toepassing indien het voetuig doo Touing gedekt wodt). Touing oganiseet en staat in voo de teugeis naa het land waain de geepatieede begunstigde gedomicilieed is van de andee vezekede familieleden en van één vezekede eisgezel indien deze laatste de eis alleen zou moeten vede zetten. Deze waabog wodt ook toegekend in geval van velengd veblijf zoals gespecificeed in atikel en in geval van epatiëing van een begunstigde die een tansplantatie afwacht zoals gespecificeed in atikel Touing behoudt zich het echt voo om de keuze van vevoewijze en moment van epatiëing te bepalen binnen de 72 uen volgend op het velaten van het ziekenhuis. Touing behoudt zich het echt voo het oigineel tanspotticket van de te epatiëen pesoon te gebuiken. Touing behoudt zich het echt voo het oigineel tanspotticket van de te epatiëen pesoon te gebuiken. Indien dit niet het geval is, behoudt Touing zich het echt voo om een volmacht van de begunstigde te vagen om de tickets te gebuiken of om zijn naam de omwisseling of de teugbetaling te vagen van de oiginele tanspottickets. Touing wijst alle aanspakelijkheid af voo de medische gevolgen die uit het tanspot van de begunstigde kunnen vootvloeien REPATRIËRING VAN EEN TRANSPLANTATIE AFWACHTENDE BEGUNSTIGDE Voo een begunstigde die wacht op een ogaantansplantatie (van hat, long, nie, enz.) en op de wachtlijst van één van de EUROTRANSPLAN-centa staat, zogt Touing voo de epatiëing van de begunstigde van zijn vakantieveblijf in het buitenland naa het ziekenhuis waa de tansplantatie zal gebeuen en dit binnen de kotst mogelijke temijn.

4 Deze dekking wodt veleend voo zove de begunstigde de medische dienst van Touing (op het numme ) heeft ingelicht ove zijn voonemen naa het buitenland te eizen, minimum 5 dagen voo het vetek, en nog voo de afeis de uitdukkelijke instemming van de ats van Touing met de plaats van vakantieveblijf heeft gekegen. De ats van Touing en de begunstigde kunnen zodoende de eventuele epatiëing voobeeiden voo het geval dat e onvewacht een ogaan in één van de landen van de Euopese Unie of Zwitseland beschikbaa is. De begunstigde moet voo het vetek ook een steekkaat invullen met alle noodzakelijke inlichtingen. Touing wijst alle aanspakelijkheid af voo de medische gevolgen die uit het tanspot van de begunstigde kunnen vootvloeien TUSSENKOMST BIJ ZIEKTE OF ONGEVAL a) Touing komt onbepekt tussen in de hiena genoemde pestaties en na uitputting van de vegoedingen waaop de begunstigde echt heeft voo dezelfde isico s bij de sociale zekeheid (enkel voo begunstigden gedomicilieed in een land met een geoganiseede sociale zekeheid die teugbetalingen vooziet bij ziekte en ongeval): De chiugische en hospitalisatiekosten; De medische kosten enkel ten gevolge van een ongeval of een enstige ziekte en de famaceutische kosten die doo een dokte woden voogescheven; De kosten voo dingende tandheelkundige vezoging doo een gediplomeed tandats ingevolge een ongeval of een acute cisis, tot een bedag van maximum 125 pe pesoon (pothesen woden niet gedekt). In dit geval vooziet Touing geen epatiëing; De veblijfkosten in een hotel van elke zieke of bij een ongeval betokken begunstigde tot een bedag van maximum 65 pe pesoon en pe dag (logies + ontbijt), op voowaade dat de bedlegeigheid doo een dokte veplichtend veklaad is en voo een peiode die de vooziene datum van veblijf in het buitenland oveschijdt; de bepalingen van deze waabog zullen ook voo de echtgeno(o)t(e) of levensgezel van de zieke of de bij een ongeval betokken begunstigde van toepassing zijn of, wannee het een kind beteft, voo de vade of de moede evan. Touing zal maximaal voo 500 pe begunstigde en pe geval tussenkomen. Touing behoudt zich het echt voo een gedetailleede factuu te vagen van de onkosten van de begunstigde. Touing komt alleen tussen als het eeds geeseveede hotel op mee dan 100 km van de woonplaats gelegen is; De kosten van het eeste vevoe van de begunstigde zijn ten laste van Touing; De andee tanspotkosten (eventuele bezoeken van de andee begunstigden aan het ziekenhuis inbegepen) woden ten laste genomen tot een totaal bedag van maximum 500. Touing behoudt zich het echt voo om de keuze van het ziekenhuis in geval van hospitalisatie te bepalen. b) Bij begunstigden, gedomicilieed in een land zonde geoganiseede sociale zekeheid of wannee de begunstigden niet in egel zijn met hun ziekenfonds, of de bijdage van de mutualiteit niet hebben betaald, zal de tussenkomst van Touing woden bepekt tot een maximum bedag van 1.250, voo wat beteft medische, chiugische, famaceutische en hospitalisatiekosten pe begunstigde en pe geval. c) De medische, chiugische en hospitalisatiekosten woden niet lange ten laste genomen wannee de epatiëing van de begunstigde doo de ats van Touing wed toegestaan, maa de begunstigde de epatiëing weiget of uitstelt uit pesoonlijke ovewegingen of eende welke andee oozaak. Touing zal de kostpijs van de uitgestelde epatiëing ten laste nemen, slechts ten belopen van de kostpijs van de epatiëing die initieel was voozien en geoganiseed doo Touing, op het ogenblik dat deze was toegestaan doo de ats van Touing MEDISCHE POST-HOSPITALISATIEKOSTEN IN HET LAND VAN DE WOONPLAATS In geval van een hospitalisatie in het land van de woonplaats ten gevolge van een niet geplande medische opeatie of een ongeval in het buitenland, komt Touing tussen in de medische, chiugische en hospitalisatiekosten in het land van de woonplaats tot een maximum van pe vezekede pesoon. Voo de ambulante medische kosten als de hospitalisatiekosten is e een tussenkomst van Touing voozien, op voowaade dat tijdens zijn veblijf in het buitenland de klant gehospitaliseed wed, e een medisch dossie wed opgestat bij de Centale van Touing en waabij medische kosten eeds weden betaald. De vegoedingen woden teugbetaald na tussenkomst van de vezekeing, van de sociale zekeheid of van het ziekenfonds. De tussenkomst is bepekt tot maximaal 3 maanden na de medisch vastgelegde ontslagdatum uit de vezogingsinstelling in het buitenland. Indien een ziekenhuisopname niet medisch voogescheven is, dan komt Touing tussen in de medische ambulante kosten tot maximaal 745 (de massage-, kinesitheapie- en fysiotheapiekosten woden bepekt tot maximaal 125). Deze tussenkomst is bepekt tot één jaa na het vooval. Bij begunstigden, gedomicilieed in een land zonde geoganiseede sociale zekeheid of wannee de begunstigden niet in egel zijn met hun ziekenfonds, of de bijdage van de mutualiteit niet hebben betaald, zal de tussenkomst van Touing woden bepekt tot een maximum bedag van pe begunstigde en pe geval (ambulante kosten inbegepen met een maximum van 745; de massage-, kinesitheapie en fysiotheapiekosten woden bepekt tot maximaal 125) VERZENDING VAN GENEESMIDDELEN, PROTHESEN, BRILLEN OF MEDISCH MATERIAAL Touing oganiseet en staat in voo het toestuen van geneesmiddelen, pothesen, billen of medisch mateiaal die noodzakelijk zijn voo een medische behandeling en die in het buitenland onvindbaa zijn. Hun aankooppijs blijft ten laste van de begunstigde. De begunstigde dient een pesoon aan te duiden die ze aan Touing moet ovehandigen. De vezending blijft ondewopen aan de plaatselijke wetgeving en aan de onmogelijkheid een sootgelijke geneesmiddel in het buitenland te vinden. Vedovende middelen en aanvewante zijn steeds uitgesloten VERVROEGDE TERUGREIS Touing oganiseet en neemt de eiskosten heen en teug van een begunstigde ten laste die naa het land van zijn woonplaats wenst teug te komen voo één van de hiena vemelde gevallen en die daana naa zijn vakantieveblijfplaats in het buitenland teugkeet. In plaats van een heen- en teug vevoebewijs kan de begunstigde ook kiezen voo enkel de heeneis en de vezekede familieleden tot de 2 de gaad te laten genieten van een enkele eis om teug te keen naa het land van zijn woonplaats voo zove deze begunstigde geen voetuig en andee begunstigden te plaatse laat zonde bestuude om het voetuig en de pesonen die te plaatste gebleven zijn, teug te bengen (die voowaade is enkel van toepassing indien het voetuig doo Touing gedekt wodt). Dit geldt eveneens voo één vezekede eisgezel indien deze de eis alleen zou moeten vedezetten. Touing behoudt zich het echt voo het oigineel tanspotticket van de te epatiëen pesoon te gebuiken. Indien dit niet het geval is, behoudt Touing zich het echt voo om een volmacht van de begunstigde te vagen om de tickets te gebuiken of om in zijn naam de omwisseling of de teugbetaling te vagen van de oiginele tanspottickets. Touing behoudt zich het echt voo om de keuze van vevoewijze en moment van de epatiëing binnen de 72 uen te bepalen, afhankelijk van hoe dingend het is. De heen- en teugeis moeten gedaan woden binnen de 7 dagen na de gebeutenis, pe tein in 2 de klasse, pe lijnvliegtuig in economy class, pe chatevliegtuig of met het gedekte voetuig. Indien de heen- en teugeis met het gedekte voetuig wodt uitgevoed, dan zal Touing de wekelijk gemaakte onkosten teugbetalen (autosnelwegtol en bandstofvebuik), na voolegging van de nodige bewijsstukken. De huidige waabog wodt niet toegekend in geval van een definitieve teugkee naa het land van woonplaats met het gedekte voetuig. De beteffende gevallen zijn: a) De vevoegde teugkee in geval van hospitalisatie in het thuisland van de echtgeno(o)t(e) of levensgezel of een familielid tot de 2de gaad of de pesoon die op dezelfde woonplaats gedomicilieed is als de begunstigde kindeen en die de kindeen ten laste heeft: Indien de behandelende geneeshee bevestigt dat deze hospitalisatie lange zal duen dan 5 dagen, dat zij onvoozien was en dat de enst van de gezondheidstoestand van de patiënt de aanwezigheid van een begunstigde aan zijn/haa ziekbed echtvaadigt. Indien de gehospitaliseede pesoon een kind van de begunstigde is en jonge dan 18 jaa oud en indien de aanwezigheid van de begunstigde als vade of moede wenselijk is. In dit geval geldt de bepeking van 5 dagen niet. In beide gevallen moet men een medisch getuigschift ovehandigen. b) Vevoegde teugkee in geval van vedwijning van een mindejaig kind van de begunstigde jonge dan 16 jaa, voo zove het kind lange dan 48 uu vemist is en een officiële veklaing is afgelegd bij de desbeteffende instanties (politie en eventueel Child Focus). c) Vevoegde teugkee bij het ovelijden van een familielid tot de 2 de gaad, in één van de landen van de Euopese Unie of Zwitseland, echtgeno(o)t(e) of levensgezel inbegepen. d) Vevoegde teugkee bij een zwaa schadegeval aan de woonplaats van de begunstigde: diefstal, band of wateschade die de woonplaats onbewoonbaa maken en die de aanwezigheid van de begunstigde veeisen voo de vijwaing van zijn belangen. De waabog vevoegde teugkee wodt enkel toegekend op vetoon van de bewijsstukken van de uitgaven en een attest dat de vevoegde teugkee echtvaadigt (ovelijdensakte, schadeaangifte, enz.) TERUGKEER VAN DE KINDEREN In geval van hospitalisatie of ovelijden in het buitenland van de begeleide van de begunstigde kindeen jonge dan 18 jaa en voo zove geen enkele andee aanwezige (mede-) begeleide deze ol kan ovenemen, oganiseet en staat Touing in voo het zenden van een begeleide (familielid of hostess) die deze kindeen jonge dan 18 jaa zal epatiëen. De veblijfskosten, in een hotel, van deze begeleide zullen vegoed woden tot een bedag van 65 pe dag (logies + ontbijt). De maximum tussenkomst is bepekt tot 500 pe geval BEZOEK AAN EEN BEGUNSTIGDE OPGENOMEN IN EEN BUITENLANDS ZIEKENHUIS Indien de begunstigde eeds lange dan 5 dagen in een buitenlands ziekenhuis veblijft, bezogt Touing aan een familielid een vevoebiljet heen en teug. Al naa gelang de noodzaak zal Touing bepalen om, ofwel een teinbiljet 2 de klasse, ofwel een vliegtuigbiljet in economy class of pe chatevliegtuig, met vetek uit één van de landen van de Euopese Unie of Zwitseland. Wannee de heen- en teugeis gebeut met de eigen wagen, zal Touing de eëel gemaakte onkosten teugbetalen (autosnelwegtol en bandstofvebuik), bepekt tot de kostpijs van een teineis 2 de klasse heen en teug, na voolegging van de nodige bewijsstukken. De veblijfskosten in een hotel van deze bezoeke zullen vegoed woden tot een bedag van maximaal 65 pe dag (logies + ontbijt). Het maximum tussenkomst wodt bepekt tot 500. Indien de begunstigde in het ziekenhuis jonge dan 18 jaa is, geldt de bepeking van 5 dagen niet en bezogt Touing aan beide oudes een vevoebiljet HUISDIEREN (HONDEN EN KATTEN) In geval van epatiëing van de begunstigde oganiseet en staat Touing in voo de teugeis van maximaal 2 kleine huisdieen. Deze pestatie is echte ondewopen aan het te plaatse in voege zijnde gezondheidseglement en aan de bepekingen opgelegd doo de vevoesmaatschappij. In geval een huisdie, dat de begunstigde vegezelde bij de heeneis, het slachtoffe wodt van een ongeval of ziekte, vegoedt Touing de kosten van een dieenats tot maximaal REPATRIËRING VAN HET STOFFELIJK OVERSCHOT In geval van ovelijden in het buitenland van de begunstigde, oganiseet en staat Touing in voo de epatiëing van zijn/ haa stoffelijk oveschot vanaf het ziekenhuis of het funeaium naa de plaats in het land van zijn woonplaats aangeduid doo de familie, alsook de kosten van de balseming en de kosten voo de administatieve fomaliteiten in het buitenland. De kosten voo de kist woden ten laste genomen tot een maximum van 745. Touing oganiseet en staat in voo de teugeis naa het land van woonplaats, van de andee begunstigden. Touing oganiseet en staat in voo de teugeis naa zijn woonplaats van de vezekede eisgezel indien deze laatste de eis alleen zou moeten vedezetten. Touing zal steeds nagaan of de oosponkelijk vooziene vevoemiddelen gebuikt kunnen woden om de teugeis naa de woonplaats aan te vatten. Indien de in het buitenland oveleden begunstigde te plaatse wodt begaven of veast, zal Touing tussenkomen ten bedage van maximaal voo de hiena gedefinieede pestaties: De kosten voo het kisten en de balseming; De kosten voo de lijkkist of de une; De vevoeskosten te plaatse van het stoffelijk oveschot; De kosten voo epatiëing van de une; Een vevoebewijs heen en teug om het mogelijk te maken aan familielid om te plaatse te gaan; De administatieve fomaliteiten in het buitenland. De begafenis-, veassings- en ceemoniekosten woden niet gedekt OPSPORINGS- EN REDDINGSKOSTEN Touing oganiseet en staat in voo de opspoingskosten als gevolg van een ongeval of een vedwijning, gefactueed doo een officiële hulpdienst en dit tot maximaal voo alle begunstigden. Het begwandelen buiten begaanbae en/of officieel aangeduide paden is gedekt indien de begunstigde wodt begeleid doo een ekende beggids. De waabog wodt toegekend op vetoon van de factuu van de kosten en een attest van de hulpdiensten of de lokale politie die de identiteit van de begunstigden bevestigen TELECOMMUNICATIEKOSTEN Touing staat in, tot een maximum van 125 en mits voolegging van de bewijsstukken, voo telecommunicatiekosten om de Touing Centale te beeiken, op voowaade dat de opoep doo een gewaabogde bijstandspestatie wodt gevolgd DRINGENDE BOODSCHAPPEN Indien de begunstigde vanuit het buitenland een dingende boodschap wenst doo te geven aan zijn familie of onmiddellijke omgeving en dit beteffende zijn ziekte, ongeval of gelijk welke waabog in deze algemene voowaaden, zal Touing het nodige doen om deze boodschap ove te maken. Evenzo zal Touing al het mogelijke doen om de begunstigde dingende boodschappen te bezogen die doo zijn familie of onmiddellijke omgeving aan Touing ovegemaakt weden in het kade van de bescheven waabogen. Touing kan niet veantwoodelijk gesteld woden voo de inhoud van de boodschap TOLKKOSTEN Touing staat in, tot een maximum van 125 en mits voolegging van de bewijsstukken, voo de kosten van een tolk op wie de begunstigde in het kade van de vooziene pestaties eventueel een beoep moet doen TOESTUREN VAN BAGAGE Indien de bagage van de begunstigde gestolen wed (of doo de vevoemaatschappij zoek geaakt is na 48 uu na aankomst), oganiseet en staat Touing in voo de toezending van een koffe met pesoonlijke bezittingen. De begunstigde dient een pesoon aan te duiden die de koffe aan Touing moet ovehandigen. Bovendien moet de begunstigde bij de bevoegde instanties van het land een veklaing van diefstal indienen of een attest van velies doo de vevoemaatschappij afgeven HULP AAN OUDEREN EN GEHANDICAPTEN Indien de begunstigde oude dan 60 jaa of gehandicapt is, zogt Touing op eenvoudige vaag voo: Het eventueel te beschikking stellen van een olstoel in de luchthaven van vetek en aankomst; Het oganiseen van het vevoe van deze begunstigde van de woonplaats naa de luchthaven van vetek en van de luchthaven van aankomst naa de plaats van bestemming en omgekeed, waabij de vevoekosten echte ten laste van de begunstigde blijven TRANSFER VAN GELDSOM Bij velies of diefstal van de potefeuille van de begunstigde kan Touing de tansfe van een geldsom oganiseen, voo zove een klacht wed ingediend bij de politie. In dit geval dient de begunstigde de naam en het telefoonnumme van een pesoon van zijn keuze mede te delen, dat de gevaagde som en de tansfekosten kan deponeen in het dichtst

5 bijzijnde kantoo van een doo Touing aangeduide tussenpesoon. Dit kantoo zal zo snel mogelijk het geld tansfeeen naa een kantoo van de tussenpesoon, dat zich dichtbij de plaats bevindt waa de begunstigde veblijft en waa deze het geld kan afhalen. Touing zal zich bezighouden met het contacteen van alle betokken pesonen om de tansfe te kunnen uitvoeen BORGSOM VOOR INVRIJHEIDSTELLING Indien de begunstigde na een vekeesongeval in het buitenland wodt vevolgd, schiet Touing hem, tot een maximum van , de stafechtelijke bogsom voo, die doo de bevoegde instanties wodt geëist. In dit geval neemt Touing de honoaia van een advocaat voo haa ekening tot een maximum van Te volgen pocedue bij schadegeval Openen van een dossie Wannee een begunstigde ziek of gewond wodt tijdens een veplaatsing in het buitenland, moet hij bij een spoedgeval pioitai beoep doen op de plaatselijke hulpdiensten (ziekenwegen, hospitaal, doktes, enz.) en de Centale van Touing vewittigen binnen de 24 uu, tenzij in geval van ovemacht. De volgende inlichtingen moten aan Touing woden medegedeeld: De naam (eventueel meisjesnaam), voonaam, leeftijd en ades van de zieke of gekwetste begunstigde; Ades en telefoonnumme van de plaats waa de zieke of gewonde zich bevindt, alsook van zijn vakantieveblijfplaats, indien dit niet hetzelfde is; De naam en het ades van de ats te plaatse; De naam en het ades van de behandelende ats in één van de landen van de Euopese Unie of Zwitseland. In geval van hospitalisatie: De naam van het ziekenhuis en de dienst waa de begunstigde zich bevindt; De gezondheidstoestand van de begunstigde; De behandeling die men uitvoet In het buitenland dient de begunstigde: Een bewijsstuk vagen van het betaalde eeloon en andee uitgaven alsook een cetificaat van dingende hospitalisatie. Voo de onkosten voo velenging van veblijf in een hotel moet een geneeskundig getuigschift woden aangevaagd op naam van de begunstigde, waabij de noodzaak, het begin en het einde van de hospitalisatie bevestigd woden; de hotelekening met kwijting en vemelding van de duu van het veblijf en alle bewijsstukken die de uiteste datum van het veblijf in het buitenland kunnen staven. Indien een epatiëing niet doo Touing geoganiseed wodt, moet de begunstigde Touing een geneeskundige getuigschift bezogen, bewijzend dat de teugkee in het land van de woonplaats medisch noodzakelijk was. Indien het om ambulante (zonde hospitalisatie) medische kosten gaat hoge dan 250, dient de begunstigde een medisch appot te vagen aan de buitenlandse ats en dit teug te stuen te vetouwelijke attentie van de ats van Touing Bij teugkee in het land van uw woonplaats, en indien de buitenlandse sociale zekeheid niet te plaatse is tussengekomen: Fotokopiee alle bewijsstukken van de honoaia of andee uitgaven; Bezog Touing alle fotokopieën van de bewijsstukken; Stuu een dossie met een aanvaag tot tussenkomst aan het ziekenfonds, of andee vezekeingsmaatschappijen met de oiginele bewijsstukken in bijlage. Indien de begunstigde voo hetzelfde isico eveneens vezeked is bij een andee vezekeingsmaatschappij, moet deze Touing alle gegevens hievan bezogen; Na de tussenkomst van het ziekenfonds in België of Luxembug, de beteffende sociale zekeheidsinstantie of eventuele andee vezekeingsmaatschappijen, de afekening(en) van de vegoedingen, toegekend doo het ziekenfonds en/of andee optedende vezekeingsmaatschappijen, aan Touing bezogen, met in bijlage de doo het ziekenfonds afgestempelde oiginele bewijsstukken of bij gebek eaan de fotokopieën van de bewijsstukken. Touing betaalt het saldo van de honoaia en andee uitgaven teug binnen de limieten bepaald doo de huidige algemene voowaaden. 4.3 Bijzondee uitsluitingen Depessieve toestanden, geestesziekten, psychische, zenuw- of psychosomatische stoonissen behalve indien een hospitalisatie van lange dan 7 dagen noodzakelijk is en enkel als het gaat ove een eeste manifestatie; Het hevallen of veegeen van een ziekte of een pathologische toestand gekend voo het vetek; Hotelkosten (uitgezonded in de gevallen voozien in de algemene voowaaden); Beoefening van gevaalijke spoten zoals onde mee: motospoten, bobslee, begbeklimmen, autowedstijden, snelheidswedstijden, aids, otsbeklimming, skiën buiten de skipistes (behalve wannee begeleid doo een ekende skimonito), begwandelen buiten begaanbae en/of officieel aangeduide paden (behalve wannee begeleid doo een ekende beggids), deltavliegen, paapenten, paachutespingen, kitesuf, diepzeeduiken, canyoning, benjispingen, speleologie, gevechtspoten, jacht op wild, speediding, downhill, casufing en alle spoten in het kade van een competitie geemuneeed of niet evenals vaianten van de bovenvemelde spotieve activiteiten; De kosten voo estauant en danken; Repatiëing van begunstigden met lichte vewondingen of ziekte, die te plaatse kunnen woden behandeld en die deze pesonen niet vehindeen om hun veblijf in het buitenland voot te zetten; Onkosten voo kuen, massages, fysiotheapie en inenting; Hospitalisatie en opeatie in het buitenland die eeds weden voozien voo de afeis; Zwangeschap na de 28ste week (met het oog op het welzijn van de moede en het ongeboen kind), bevallingen en hun gevolgen, alsook de vijwillige zwangeschapsondebeking; Teminale ziekten behalve als het gaat om een eeste manifestatie; Aangeboen evolutieve ziektes; Enstige chonische ziektes behalve als het gaat om een eeste manifestatie; Gevallen van zuustofafhankelijkheid; Kosten voo bil, contactlenzen, medische appaaten en pothesen; De behandelingen die niet doo het R.I.Z.I.V. of doo het ziekenfonds van de begunstigde woden ekend; Medische onkosten in het land van woonplaats, zelfs indien ze vootvloeien uit een ziekte of ongeval opgelopen in het buitenland (uitgezonded in de gevallen voozien in de algemene voowaaden); Misdaad of zelfmoodpogingen en opzettelijke daden gepleegd doo de begunstigde; De kosten voo een medische check-up; Esthetische en homeopathische behandelingen, alsook behandelingen inzake dieet en acupunctuu; Geegeld teugkeende contole- en obsevatieondezoeken. De algemene voowaaden zijn op atikel 3 teug te vinden. 5. BAGAGE 5.1 Voowep Touing dekt voo de waabog Bagage het eeste isico met een maximum van pe vezekede pesoon. Touing vezeket de bagage die bestemd is voo pesoonlijk gebuik tijdens de duu van de eis, evenals de voowepen en de kleen gedagen doo de begunstigde, tegen: Diefstal met vastgestelde baak of vastgestelde aananding; Totale of gedeeltelijke venietiging; Het velies tijdens het vevoe doo een luchtvaatmaatschappij; Vetaging van de afleveing met minstens 12 uu op de plaats van bestemming (heeneis), bij bewaaneming doo een luchtvaatmaatschappij. 5.2 Waabogen beteffende waadevolle voowepen Veekijkes, film- en fotomateiaal, toestellen voo opname en weegave van geluid of beeld en hun toebehoen, pelsmantels, ledeen vesten, juwelen, voowepen vevaadigd uit edele metalen, edelstenen, paels en hologes zijn enkel en alleen tegen diefstal gedekt als ze doo de begunstigde gedagen woden of weden ondegebacht in een hotel-kluis mits vetoon van egistatie in dat hotel. In dit laatste geval is onze waabog aanvullend op de vezekeing van de hoteleigenaa. Onde gedagen doo de begunstigde wodt vestaan dat de juwelen woden gedagen op de daatoe gebuikelijk bestemde plaats. Voo alle hieboven vemelde voowepen geldt dat Touing ze tot 30 % van het vezekede bedag dekt en dat ze dienen toe te behoen aan één enkele begunstigde. 5.3 Beekening van de vegoeding Touing betaalt binnen de limiet van het vezeked bedag en met een maximum pe voowep van 25 % van het vezeked bedag (behalve voo olstoelen), de aankoopwaade van de beschadigde, gestolen of niet toegekomen voowepen, ekening houdende met de waadevemindeing wegens oudedom of gebuik, fofaitai vastgesteld op 10 % pe ingezet jaa. De aankoopwaade dient met de oiginele factuen, die aan de vomveeisten moeten voldoen, of doo een expetisecetificaat te woden aangetoond. Indien de bagage na diefstal, definitief velies of definitieve niet afleveing toch wodt teuggevonden, dient u aan Touing de eeds ontvangen vegoeding teug te betalen, onde eventuele aftek van de vastgestelde en vezekede schade. In geval van vetaging bij afleveing van de bagage zoals vemeld in atikel 5.1, vegoedt Touing de stikt noodzakelijke aankopen tot maximaal 300 pe vezekede pesoon. Indien de bagage nadien definitief veloen blijkt te zijn, zal deze vegoeding in mindeing gebacht woden van de schadeloosstelling die u dan zal ontvangen. In geval van gedeeltelijke schade zullen enkel de hestellingskosten van de voowepen woden vegoed met een maximum pe voowep van 25 % van het vezeked bedag. In geval van diefstal of velies van identiteitsdocumenten of bankkaaten (identiteitskaat, paspoot, ijbewijs, bank- of kedietkaaten) in het buitenland komt Touing tussen in de administatieve kosten te vevanging van deze documenten en dit tot een maximum van 125 pe begunstigde. Indien de aanvaag om tussenkomst niet afdoende kan woden veantwood, behoudt Touing zich het echt voo elke tussenkomst te weigeen. Indien het bedag van de teugbetaling niet in de minne kan woden vastgesteld, zal elke patij een deskundige aanduiden om de schade te schatten; eventueel kan daa een dede deskundige aan woden toegevoegd met dooslaggevende stem. Hun beslissing bindt de twee patijen. De vegoeding kan in geen geval het bedag van de geleden schade oveschijden, noch ekening houden met de onechtsteekse schade of moele schade. 5.4 Opzettelijke valse veklaing Elke faude, poging tot faude, vezwijgen of een opzettelijk valse veklaing vanwege de begunstigde die eop is geicht Touing te misleiden aangaande de omstandigheden of de gevolgen van een schadegeval, heeft tot gevolg dat hij, voo het schadegeval in kwestie, elk echt op pestatie en schadevegoeding veliest. 5.5 Te volgen pocedue bij schadegeval a) Alle noodzakelijke maategelen teffen om de gevolgen van het schadegeval te bepeken. b) In geval van diefstal: onmiddellijk doo de autoiteiten van de plaats waa de diefstal wed gepleegd een pocesvebaal laten opstellen en de spoen van inbaak laten vaststellen. In geval van diefstal met geweld: een dokte aadplegen en zijn getuigschift naa Touing stuen. c) In geval van gehele of gedeeltelijke beschadiging of van niet-afleveing doo een luchtvaatmaatschappij: binnen de wettelijke temijn klacht indienen bij de vevoemaatschappij en een tegenspekelijke vaststelling doen opmaken. d) In geval van gehele of gedeeltelijke beschadiging als gevolg van een vekeesongeval: onmiddellijk een pocesvebaal doen opstellen doo de plaatselijke autoiteiten. e) Binnen de 7 dagen aan Touing het volledig ingevulde document van Touing voo de aangifte van het schadegeval bezogen. f) Zich schikken naa de instucties van Touing en Touing alle inlichtingen en/of documenten bezogen (mee bepaald de oiginelen) die nuttig of noodzakelijk geacht woden. g) De eventuele andee waabogen meedelen die voo hetzelfde isico bij andee vezekeaas weden ondescheven. h) Indien Touing eom vezoekt, dient het beschadigde voowep aan Touing te woden ovehandigd. 5.6 Bijzondee uitsluitingen Uitgesloten voowepen Muntstukken, bankbiljetten, cheques, waadepapieen van welke aad ook, eisbiljetten (behalve vliegtuigtickets uitgescheven doo een ekende luchtvaatmaatschappij); Bank- en kedietkaaten (behalve in de gevallen voozien in de huidige algemene voowaaden), magnetische kaaten, postzegels, sleutels, schoonheidspoducten; Fietsen, gemotoiseede voetuigen, motohomes, motoen voo vaatuigen of vliegtuigen, aanhangwagens en caavans, windsufplanken en sufplanken, ski s (uitgezonded in de gevallen voozien in deze algemene voowaaden), boten en andee tanspotmiddelen, alsook hun toebehoen, pofessioneel mateiaal; Dieen, handelswaa, bouwmateialen en meubelen; Muziekinstumenten, kunstvoowepen, antiek, vezamelingen, koopwaen; Billen, contactlenzen, pothesen en appaaten allelei, behalve wannee deze in een lichamelijk ongeval weden beschadigd of venield; Tenten, vootenten, autoaccessoies, voowepen die gebuikt woden om een caavan, motohome of boot te bemeubelen (het kampeemateiaal is slechts gedekt tijdens de peiode dat het wodt gebuikt of tijdens het veblijf); Alle voowepen die weden achtegelaten in een aangemeede boot, in een kampeetent, in een vootent, in een caavan of in een stilstaande aanhangwagen; Motofietstassen en hun inhoud in zovee die op de motofiets weden achtegelaten; Hadwae, softwae en compute accessoies; Mobiele communicatie- en navigatieappaatuu (GSM, GPS, pda, enz.); PC-tablets of daagbae muziek-speles; Vebuikbae en bedefbae poducten Uitgesloten omstandigheden Elke diefstal, venieling of velies: Vijwillig veoozaakt doo de begunstigde, zelfs in geval van vemoeden; Die het gevolg is van een beslissing van de oveheid, van oolog of bugeoolog, van opstand, opoe, stakingen of alle gevolgen van adioactiviteit; De diefstal van voowepen die zonde toezicht weden achtegelaten op een publieke plaats of in een lokaal dat te beschikking staat van meedee gebuikes; De venieling ten gevolge van een gebek eigen aan het vezekede voowep of die het gevolg is van nomale slijtage of het lekken van vloeistoffen, vettige stoffen, kleustoffen of bijtende stoffen die deel uitmaken van de vezekede bagage; De venieling van beekbae voowepen, zoals aadewek, voowepen vevaadigd uit glas, poselein, mame, kistal, enz.; Schade te wijten aan velies, vegetelheid of misplaatste voowepen; Kassen of schammen aan de koffe, de eiszak of vepakkingen, opgelopen tijdens het tanspot; Schade aan spotmateiaal (uitgezonded in de gevallen voozien in deze algemene voowaaden); Waadevolle voowepen die doo een luchtvaatmaatschappij of doo om het even welke ondeneming van openbaa vevoe woden vestuud; Schoei- of bandschade veoozaakt doo vuu; Bagage vevoed op een voetuig met twee wielen; Diefstal zonde spoen van inbaak; Voowepen die vevoed woden in een voetuig waavan de amen of het schuifdak open weden gelaten; Voowepen die zich niet buiten zicht bevinden in de op slot gedane koffeuimte van het voetuig; Voowepen die in een stilstaand voetuig weden achtegelaten tussen 22u en 7u. 6. ANNULERINGSVERZEKERING EN REISCOMPENSATIE 6.1 Voowep Touing waabogt, ten belope van de in het contact bepaalde bedagen en met een maximum van pe eiscontact, de teugbetaling van de onkosten die contactueel doo de begunstigden weden betaald naa

6 aanleiding van de annuleing van het eiscontact tussen de inschijvingsdatum en de vetekdatum en een eiscompensatie indien de eis omwille van een vezekede gebeutenis voegtijdig stopgezet diende te woden. De annuleing, wijziging of eiscompensatie moet gemotiveed zijn doo één van de volgende gebeutenissen. 6.2 Vezekede gebeutenissen a) In geval van ovelijden, enstige ziekte of enstig lichamelijk letsel, waadoo de begunstigde niet mee kan eizen, tussen de inschijvingsdatum en de teugkeedatum van de volgende pesonen: De begunstigde of zijn levensgezel; Een familielid tot de 2 de gaad, patnes inbegepen; De pesonen die op hetzelfde ades zijn gedomicilieed en die onde zijn hoede staan of te zijnen laste zijn; De pesoon die een mindejaig of gehandicapt kind van de begunstigde ten laste heeft; Een familielid van het gastgezin waabij de begunstigde voozien had om zijn vakantie doo te bengen, indien het familielid onde hetzelfde dak woont. Het gastgezin moet bij ondeschijving vemeld woden in de bijzondee voowaaden. Bij enstige complicaties ten gevolge van een zwangeschap van de begunstigde; op voowaade dat de vouw in kwestie op het moment van de inschijving voo de eis en/of het ondeschijven van de polis indien het na de boekingsdatum gebeud is, niet lange dan 3 maanden zwange was. In geval van enstige complicaties tijdens de zwangeschap of voegtijdige bevalling en dit tot minimaal één maand voo de uitgeekende bevallingsdatum, van een familielid van de begunstigde tot de 2 de gaad. In geval van zwangeschap van de begunstigde voo zove dat het vezekeingscontact en het eiscontact ondetekend weden vóó het begin van de zwangeschap en dat de eis voozien is tijdens de laatste 3 maanden van de zwangeschap. b) In geval van opoeping van de begunstigde voo het afstaan van een ogaan of voo de adoptie van een kind indien de begunstigde ingescheven was op de wachtlijst vóó de boeking van de eis en/of het ondeschijven van de polis indien het na de boekingsdatum gebeud is. c) In geval van vedwijning of kidnapping van een kind, kleinkind (jonge dan 16 jaa) van de begunstigde, voo zove het kind minstens 48 uu vemist is en een officiële veklaing is afgelegd bij de desbeteffende instanties (politie en eventueel Child Focus). d) In geval van intekking doo de wekgeve van eeds toegestane vakantiedagen in het buitenland omwille van onbeschikbaaheid van de plaatsvevange op het wek wegens enstige ziekte, lichamelijk ongeval, ovelijden of indien hij/zij ontslag heeft genomen. De plaatsvevange op het wek moet bij de ondeschijving vemeld woden in de bijzondee voowaaden en deze kan slechts één pesoon zijn. e) Als aan de abeidsoveeenkomst van de begunstigde doo zijn wekgeve een einde wodt gemaakt. Ontslag omwille van dwingende edenen of zwae fout is niet vezeked. De contacten van bepekte duu en de inteim contacten zijn uitgesloten. f) Als de begunstigde een abeidscontact afsluit voo een duu van minstens 3 maanden. g) Als de begunstigde als getuige in een echtszaak of als juylid voo het Hof van Assisen aanwezig moet zijn. h) Als de begunstigde als een student een heexamen moet afleggen of in tweede zittijd examens moet afleggen, op voowaade dat de examens plaatsvinden tijdens de eis of binnen de 30 dagen na de vooziene eispeiode, dat het heexamen onmogelijk kan woden uitgesteld en voo zove de negatieve esultaten niet gekend waen op het moment dat de eis wed geboekt. Voo een meedejaige student komt Touing enkel tussen in de annuleing van de eis van de student die het examen waavan spake is moet passeen. Voo een student jonge dan 18 jaa komt Touing eveneens tussen in de annuleing van de vezekede familieleden indien de datum van het examen van de student tussen de vetekdatum en de vooziene teugdatum - zoals vemeld op het eiscontact - valt. i) Als de begunstigde als beoepsmilitai wodt opgeoepen voo een militaie of humanitaie missie voo zove dit niet voozien was bij de intekening op dit contact. j) Aanzienlijke mateiële schade aan de woonplaats geleden doo de vezekeingsneme of de begunstigde, d.w.z. elke schade veoozaakt doo band, blikseminslag, ontploffing, het neestoten van of getoffen woden doo luchtvaatuigen of doo voowepen die evan afvallen of euit vallen, botsingen met dieen, wateschade, stom, duk van sneeuw of ijs alsook diefstal, ovekomen binnen de 30 dagen vóó de vetekdatum en onafhankelijk van zijn wil. k) In geval van belangijke onoeende schade aan de woning van het gastgezin, waadoo de woning onbewoonbaa wodt; l) Ingeval de begunstigde omwille van medische edenen niet gevaccineed kan woden en deze vaccinatie uitdukkelijk noodzakelijk is volgens de WHO (Wold Health Oganisation). m) In geval van weigeing van afleveing van het visum doo een pesoon, aangesteld doo de bevoegde autoiteiten van het land van bestemming, op voowaade dat de aanvaag binnen de gespecifieede temijn van het land van bestemming ingediend wed. n) In geval van vetaging op het ogenblik van de inscheping voozien in het eiscontact ten gevolge van een vekeesongeval, bij band of pech die kan bewezen woden doo de politie of een bijstandsbedijf (met vemelding van uu van opoep) en indien opgelopen tijdens het taject van de vezekeden naa de luchthaven, het station of de haven, minimaal 2 uu vóó het vooziene uu van inscheping, en bij ovemacht bewezen doo een attest van de politie. o) In geval van annuleing doo de eisgezel ten gevolge van één van de edenen vemeld onde punt 6.2, voo zove deze eveneens een vezekeingscontact bij Touing afsloot en de annuleing doo de eisgezel aldus de begunstigde veplicht de vezekede eis alleen aan te vangen. p) In geval van echtscheiding, indien de echtscheidingspocedue bij de echtbank wed ingeleid na de boeking van de eis of de feitelijke scheiding, op voowaade dat de echtgenoten na de boeking apat zijn gaan wonen. Dit dient bewezen te woden doo een attest van de gemeente waavan de datum moet vooafgaan aan de vetekdatum. In geval van annuleing van het vooziene huwelijkseis indien het huwelijk geannuleed moet woden. Dit moet bewezen woden doo een attest van het gemeentehuis van de gemeente waa het huwelijk voozien was. q) Elke vooafbestaande ziekte van de begunstigde, op voowaade dat de ziekte stabiel was minstens één maand voo de boeking van de eis en/of het ondeschijven van de polis indien het na de boekingsdatum gebeud is. ) De noodzakelijke aanwezigheid van de vezekede die een vij of zelfstandig beoep uitoefent wegens onbeschikbaaheid ten gevolge van ziekte, ongeval of ovelijden van de beoepsvevange van de vezekede, aangeduid in de polis. De plaatsvevange van de vezekede moet bij ondeschijving vemeld woden in de bijzondee voowaaden en deze kan slechts één pesoon zijn. 6.3 Betaling van de vegoedingen Touing vegoedt: WAARBORG ANNULERING In geval van annuleing doo de begunstigde vóó de aanvang van de eis: 100 % van de annuleingskosten die contactueel doo de begunstigde veschuldigd zijn. Indien in geval van annuleing doo de eisgezel de begunstigde beslist alleen op eis te vetekken, woden de bijkomende hotelkosten en/of de veandeing vootgebacht doo deze annuleing vegoed. Indien in geval van annuleing doo de eisgezel de begunstigde beslist toch op eis te vetekken (niet alleen), de bijkomende hotelkosten WAARBORG REISCOMPENSATIE Waabog eiscompensatie in geval van vevoegde teugeis van de begunstigde tijdens de duu van de eis (ondebeking van de vakantie) voo edenen die onde atikel 6.2 woden gedekt (behalve de alinea s f, l, m, n, p), vooziet Touing voo deze begunstigde een compensatie ten bedage van het niet te ecupeeen gedeelte van de betaalde eissom naa ato van de niet genoten vakantiedagen. De niet genoten vakantiedagen woden beekend op basis van de esteende nachten vanaf het tijdstip van vevoegde teugeis tot de laatste dag van de eis die vemeld is in de bijzondee voowaaden. Indien de vezekede teugkeet op kosten via een andee bijstandswaabog, gebeut de teugbetaling op basis van het aantal niet genoten hotelnachten. Indien de vezekede op eigen middelen teugkeet, gebeut de teugbetaling op basis van het aantal niet genoten hotelnachten en het oosponkelijke etoubiljet. Ingeval het contact enkel het tanspot beteft, betaalt Touing het niet te ecupeeen gedeelte van de betaalde tanspotkosten teug in zovee deze niet eeds teugbetaald of gebuikt weden doo een andee waabog (bijstand, enz.). Ingeval van een hospitalisatie van de begunstigde in het buitenland van mee dan 3 dagen, vooziet Touing voo deze begunstigde een compensatie te waade van het niet te ecupeen gedeelte van de betaalde eissom naa ato van de niet genoten vakantiedagen. De tussenkomst wodt bepekt tot de pestaties die weden geeseveed vóó het tijdstip van het schadegeval en zal in geen geval het oosponkelijk vezekede bedag oveschijden. 6.4 Te volgen pocedue bij schadegeval Op staffe van het vevallen van de echten moet de begunstigde de volgende veplichtingen nakomen: a) De eisoganisato of eisagent onmiddellijk en ten laatste binnen de 24 uen vewittigen van zoda hij kennis heeft van het vooval dat zijn vetek of veblijf onmogelijk maakt, zodat de kosten tot een minimum kunnen woden bepekt (de teugbetaling doo Touing zal steeds gebeuen in het kade van at. 6.3 van deze algemene voowaaden). En, b) Touing binnen de 12 uu volgend op schadegeval vewittigen pe fax op het numme , pe of pe telefoon, van maandag tot vijdag, van 8u30 tot 17u30, op het numme c) Binnen de 7 dagen aan Touing het volledig ingevulde document van Touing voo de aangifte van het schadegeval bezogen. Zich schikken naa de instucties van Touing en Touing alle inlichtingen en/of documenten (mee bepaald de oiginelen) bezogen die nuttig of noodzakelijk geacht woden. d) De begunstigde moet zijn/haa ats vijstellen van zijn/ haa beoepsgeheim ten opzichte van Touing of de veeiste stappen ondenemen zodat de behandelende ats van de pesoon van wie de ziekte of het ongeval eden was tot annuleing of ondebeking, wodt ontslagen van zijn/haa beoepsgeheim. De begunstigde moet aanvaaden om zich te ondewepen aan een ondezoek doo atsen van Touing. De weigeing van een degelijk ondezoek ontslaat Touing van zijn veplichtingen. Touing behoudt zich het echt voo de waaheid van de ingeoepen gebeutenissen na te gaan alvoens tot uitbetaling ove te gaan. e) Indien een epatiëing niet doo Touing geoganiseed wodt, moet de begunstigde Touing een geneeskundige getuigschift bezogen, bewijzend dat de teugkee in het land van de woonplaats medisch noodzakelijk was. In het geval de vezekede die veplichtingen niet naleeft en dat die niet-naleving een vezwaing van de schade veoozaakt, dan kan de vezekeaa zijn waabogen bepeken tot wat de schade zou zijn geweest indien de begunstigde de hieboven vemelde veplichtingen had nageleefd. 6.5 Bijzondee uitsluitingen Alle motieven tot annuleing die gekend waen op het ogenblik dat de eis wed geboekt of op het ogenblik dat het contact ondescheven wed; Pesonen, die de oozaak zijn van de annuleing, met letsels ten gevolge van een ziekte of ongeval waavan de oozaken of eeste symptomen al duidelijk waen vóó de datum van ondetekening van het eis- of huucontact en van het vezekeingscontact en waavoo een medische behandeling aan de gang was; Bij het opnieuw ziek woden of ege woden van dezelfde ziekte; Gevallen van zuustofafhankelijkheid; Teminale ziekten behalve als het gaat om een eeste manifestatie; Enstige chonische ziektes behalve als het gaat om een eeste manifestatie; Alle ziektes of ongevallen die te wijten zijn aan een buitenspoig gebuik (als e gebuik is boven een isicodempel of wannee e poblemen vookomen vebonden met het gebuik van alcohol, geneesmiddelen, vedovende middelen) van alcohol, medicatie of vedovende middelen; Depessieve toestanden, geestesziekten, psychische, zenuw- of psychosomatische stoonissen behalve indien een opname in het ziekenhuis van méé dan 7 dagen noodzakelijk was en wannee het gaat om een eeste manifestatie; Ziektes zoals onde mee diabetes, epilepsie en aangeboen evolutieve ziektes. De bevalling en de ingepen die e veband mee houden, alsook de vijwillige zwangeschapsondebeking; Ongevallen of stoonissen die het esultaat zijn van: begbeklimming langs ongebaande wegen, jacht op goot wild, speleologie, ondezeese visvangst of gevechtsspoten; - koesen, snelheidspogingen of -wedstijden; - pofessionele spotbeoefening of tegen betaling, met inbegip van de hieaan vebonden tainingen; Defect of slechte staat van het pivé-voetuig voozien om mee op eis te gaan; Insolvabiliteit van de begunstigde; Ontslag omwille van dwingende edenen of zwae fout; Administatieve, visum- en andee gelijkaadige kosten; Teoistische aanslagen en alle gevolgen die hieuit vootvloeien; Oologen, bugeoologen, opstanden; De opeaties die kunnen uitgesteld woden tot na de teugkeedatum; De bovenvemelde uitsluitingen zijn niet alleen van toepassing op de begunstigden, maa eveneens op de pesonen waavan de medische toestand de oozaak is van de aanvaag tot tussenkomst. Stempel Hoe kan u ons beeiken? Voo een onmiddellijke tussenkomst: (24u/24-7d/7) Voo administatieve vagen of infomatie: neem contact op met je eisagent V.U.: Béatice Pâques, Wetstaat 44, 1040 Bussel. CGTONL - Januai 2015

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Oude Zijlvest 37 in Haalem Website: www.makelaaskantooideler.nl Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde

Nadere informatie

collectieformules zorgt ervoor

collectieformules zorgt ervoor collectiefomules zogt evoo 2015 De Collectie-fomules bpost biedt u meedee Collectie-fomules aan. Elk van deze fomules geeft u de zekeheid om die postzegels te ontvangen die het best passen in uw vezameling.

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde uime TRAPGEVELwoning met zonnige vezogde tuin, voozien van

Nadere informatie

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014 -CONCEPT Bijlage 3: Budgetbief Bueau Jeugdzog Nood-Babant Postbus 891 5600 AW Eindhoven t.a.v. mevouw H.F. van Beugel Begen op Zoom, 25 juni 2014 Geachte mevouw van Beugel, Confom de afspaken in de "Babantbede

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting AIM gevestigd te Eist Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman Accountants

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvaag van een vegunning voo het exploiteen van een taxidienst College van bugemeeste en schepenen Makt 1, 8820 TORHOUT Tel. 050 22 11 22 Fax 050 22 05 80 info@tohout.be Waavoo dient dit fomulie? Dit

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centaal Bueau voo de Statitiek Economie, Bedijven en NR Oveheidfinanciën en Conumentenpijzen Potbu 24500 2490 HA Den Haag PRJSNDEXCJFER COMMERCËLE DENSTVERLENNG 1. nleiding Dit document bechijft de methoden

Nadere informatie

'2o. Cofl ,... ~... EK/2010.002345.01

'2o. Cofl ,... ~... EK/2010.002345.01 ,..... ~... )ç_ -1- Cofl '2o EK/2010.002345.01 DOORLOPENDE tekst van de statuten van de veeniging: Cuvo Coöpeatieve Uitvaatveeniging "De Volhading" U.A., gevestigd te 's-gavenhage, zoals deze luiden na

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting Feedom in Chist Ministies Nedeland gevestigd te Dachten Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com

Nadere informatie

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 De gemeente Womeland heeft een duidelijke visie op maatschappelijke ondesteuning: elke Womelande telt mee en doet mee, ongeacht leeftijd, bepekingen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Bussel, 11.3.2015 COM(2015) 117 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD doo de lidstaten op gond van Veodening (EG) n. 1371/2007 beteffende de echten en

Nadere informatie

KBC Autolease Gold Assistance Bijstand aan personen en voertuigen

KBC Autolease Gold Assistance Bijstand aan personen en voertuigen Bijstand aan personen en voertuig Het contract KBC Autolease Gold Assistance is een uitbreiding van de dekking KBC Autolease Silver en VIP-Silver dekkingen, en bijgevolg zijn alle hiervoor omschreven voorwaarden

Nadere informatie

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN L0000512 Gaantievoowaaden/Gebuikeshandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN I. INHOUD I. INHOUD p 1 II. ALGEMEEN p 2-6 III. INSTALLATIE p 7-8 IV. GEBRUIK EN ONDERHOUD p 9-12 V. CE-ATTEST p 13 VI. BIJLAGEN p 14

Nadere informatie

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad.

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kaan Tel n: 06 8333 8358 Numme: 15A.01184 Datum: 10 novembe 2015 Team: Ondewijs, Welzijn en Zog Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschift

Nadere informatie

- gezonde dieren, gezonde mensen

- gezonde dieren, gezonde mensen pagina 1 van 8 Jaaveslag 2000 Wood van de voozitte Afgelopen jaa is voedselveiligheid een belangijk item in Euopa geweest, denk alleen maa aan de BSE-cisis. Het is dan ook niet moeilijk voo te stellen

Nadere informatie

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag Het Infomatiepotaal voo Financiële Veiligheid De 4 bedeigingen voo je spaageld vandaag Veval van de systeembanken Veval van de systeembanken De Vie gote Bedeigingen 1. Veval van de systeembanken 2. 3.

Nadere informatie

Deloitte. :t rft. t 7 il. :il. ! il il il il il fl il il il il il il il il. il il il il. :fl. Ër Fr

Deloitte. :t rft. t 7 il. :il. ! il il il il il fl il il il il il il il il. il il il il. :fl. Ër Fr ! t 7 : :t ft : it F Ë F Fn hn, OENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGSCH RECHT Kapitaalvehoging doo inbeng in natua pe 5 septembe 2008 Veslag van de commissais Delo tte Bedifsevisoen / Rev seus d'entep ses BV

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma IHP

Uitvoeringsprogramma IHP Uitvoeingspogamma IHP -2020 Het IHP leidt tot veschillende acties voo zowel de benoemde maategelen als de vookeusscenaio s. Deze acties zijn vespeid ove IJsselstein, hebben een veschillend tijdspad en

Nadere informatie

Het woonplan in Oostende voor 2001-2006 (2)

Het woonplan in Oostende voor 2001-2006 (2) Het woonplan in Oostende voo 2001-2006 (2) In deze categoie woden enkel de nog (ecent of toekomstige) beschikbae pecelen bouwgond in Oostende opgenomen. Naast deze opsomming blijft e uiteaad nog een hoeveelheid

Nadere informatie

I n formatiebroch u re. Als u de huur wilt opzeggen

I n formatiebroch u re. Als u de huur wilt opzeggen I n fomatieboch u e Als u de huu wilt opzeggen Deze bochue bevat infomatie ove de pocedue ondom de huuopzegging. In deze bochue vindt u een beknopte weegave van de bepalingen uit de Algemene huuvoowaaden,

Nadere informatie

Individueel Transitieplan voor Ouders

Individueel Transitieplan voor Ouders Individueel Tansitieplan voo Oudes Datum: vade / moede van Patiëntgegevens A. De diabetes 1. Mijn kind kan uitleggen wat, hie aan weken diabetes is. 2. Mijn kind begijpt wat de behandelaas (ats, diëtist

Nadere informatie

Standaarden Verpleeghuiszorg

Standaarden Verpleeghuiszorg Standaaden Vepleeghuiszog Vesie septembe 2010 Mw. E. Cox, MA, NVLF Mw. ds. C. Koolhaas, NVLF Mw. A. van Hemet, MA, NVLF 1 Inhoud 1..Inleiding...3 1.1 Doel standaaden en checklisten...3 1.2 De logopedist

Nadere informatie

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA88 Flash Euobaomete 69 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Dives fo Gowth) County Questionnaie Belgium (Flemish) A Flashnumme FL9A B land FL9B C Numme van het inteview FL9C NACE

Nadere informatie

Eenparige cirkelbeweging

Eenparige cirkelbeweging Inhoud Eenpaige cikelbeweging...2 Middelpuntzoekende kacht...4 Opgave: Looping...5 Opgave: McLaen MP4-22...6 Opgave: Baanwielennen (tack acing)...8 Gavitatie...8 Zwaate-enegie...9 Opgave: Satellietbanen...10

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TIJDELIJKE PRODUCTEN Tour Operators

ALGEMENE VOORWAARDEN TIJDELIJKE PRODUCTEN Tour Operators global protect Beschrijvende prestaties gewaarborgd per product* travel protect annuleringsverzekering personenbijstand 4.1 tot 4.3 4.1 tot 4.3-4.1 tot 4.3 ALGEMENE VOORWAARDEN TIJDELIJKE PRODUCTEN Tour

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Methodebeschijving Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen 1. Inleiding Dit is een methodebeschijving van de statistiek Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen (O-PINW). De beschijving heeft alleen

Nadere informatie

bijlage i: zorg op reis

bijlage i: zorg op reis bijlage i: zorg op reis 60 dkv integral > algemene voorwaarden 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN 1.1 VERZEKERDE PERSONEN Een natuurlijk persoon die in Spanje woonachtig is en uitkeringsgerechtigde is van de verzekering

Nadere informatie

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen.

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen. . INLEIDING Dit document omvat het Capaciteitsplan 2 van ENECO NetBehee zoals veeist in de Elekticiteitswet 1998 en het hieop aansluitend besluit "Regeling capaciteitsplannen Elekticiteitswet 1998" van

Nadere informatie

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw Hadmetalen stiftfezen voo uw gebuik speciaal in gieteijen, weven en in de staalbouw Hoogendementsvetandingen, -S Innovatieve hoogendementsvetandingen met exteme schokbestendigheid Zee obuuste, kachtige

Nadere informatie

Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601

Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601 Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601 Toelichting Bijstand Hospitalisatie in België en in het buitenland WAT IS HET DOEL VAN DE VERZEKERING? Deze verzekering is een aanvulling aan

Nadere informatie

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte SCHRIFTELIJKE VRAAG n. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktobe 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Ondewijspesoneel - Afwezigheden wegens ziekte

Nadere informatie

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4 Te info Deze toets geeft je een idee van je kennis ove de begippen uit de tabel hieonde. Dit zijn de voonaamste begippen die in de leeplannen van het middelbaa ondewijs aan bod komen. Je mag de vagen oplossen

Nadere informatie

MEDISCH TOEZICHT EN MEDISCHE GESCHIKTHEIDSCRITERIA VOOR BRANDWEERMANNEN

MEDISCH TOEZICHT EN MEDISCHE GESCHIKTHEIDSCRITERIA VOOR BRANDWEERMANNEN MEDISCH TOEZICHT EN MEDISCHE GESCHIKTHEIDSCRITERI VOOR BRNDWEERMNNEN Consensus Extene Diensten voo Peventie en Bescheming op het Wek Einddocument van de CoPev wekgoep Medische Citeia Bandweemannen Febuai

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 Indienen uitelijk dinsdag 14 juni 2016 bij giffie@eindhoven.nl n Patij Blz Beleidsveld Secto Wethoude Vaag Antwood 50 PvdA 10 Sociale Ondesteuni

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016 Schooljaaplan (SJP) 05-06 aam school RKBS Willibod Ades Espeantolaan Postcode en plaats 950 CZ Stadskanaal Telefoon 0599-657 Binnumme E-mail Website Diecteu Bevoegd Gezag 03RX kbs-willibod@fidadanl wwwkbs-willibodnl

Nadere informatie

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen Aan: College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente Gemeenteaad gemeente Hadenbeg Commissie Ruimte Gemeenteaad Hadenbeg Gemeenteaad gemeente Ommen Commissie Ruimte

Nadere informatie

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming BEHANDELMEMO Van: Aan: agendacommissie aadsleden en steunfactieleden Nieuw taievenbeleid Spotvoozieningen Status: Deelnemes: Debat te voobeeiding op de besluitvoming Raadsleden Potefeuillehoude: W.J. Stegeman

Nadere informatie

Bouw mee aan het orang-oetanbos!

Bouw mee aan het orang-oetanbos! Dit is het actieboekje van: oolette(s): Achtenaam: Staat:.: oo 4 kunnen,we 10m 2 aanpla bos nten Plaats: Telefoon: obiel: Emailades: Ben je al WFRange? ul hie je administatienumme in: (dit is het numme

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese

Factsheet Indicatoren Heupprothese Deze indicatoenset is opgenomen in het egiste van Zoginstituut Nedeland waamee het aanleveen van deze kwaliteitsgegevens in 2018 ove veslagjaa 2017 wettelijk veplicht is. Colofon Intenet: OmniQ (potaal

Nadere informatie

HOEKCONTACT KOGELLAGERS

HOEKCONTACT KOGELLAGERS HOEKCONTACT KOGELLAGERS Hoekcontact kogellages Eén-ijige hoekcontact kogellages Hoekcontact kogellages zijn geschikt voo toepassingen waa een hoge nauwkeuigheid en een hoog toeental is veeist. Dit type

Nadere informatie

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf)

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Tilbug Univesity Reclame-uitgaven in edeland de Blok, J Document vesion: Publishe final vesion (usually the publishe pdf) Publication date: 1970 Link to publication Citation fo published vesion (APA):

Nadere informatie

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met Zog dieen aansluit Aansluitende zog Het is voojaa en nieuwe samenwekingen bloeien op. Het samenweken met Jaagang 5 1 Lente 2014 De MediantKant is een uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszog en geeft

Nadere informatie

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld Beste bedevaarder, Voor de deelnemers aan onze bedevaart werd voor twee dagen een polis reizen gehele wereld afgesloten. We hebben schriftelijk bevestiging gekregen dat de polis voor ons traject geldig

Nadere informatie

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert.

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert. Cikelbewegingen Gaden adialen Zie bladzijde 135 t/m 137 Baiboek wikunde van de Caat en Boch ISBN 90-430-1156-8 Een aanade voo Sinteklaa! http://taff.cience.uva.nl/~caat/functiene.pdf Eenpaige cikelbeweging

Nadere informatie

Handleiding leginstructies

Handleiding leginstructies www.alityfloos.nl Handleiding leginstcties Gaat binnenkot een hoten vloe leggen? Met de leginstcties van Qalityfloos E.W.F. heeft de jiste kennis binnen handbeeik. Is deze kls toch niet aan besteedt, of

Nadere informatie

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose Een nieuw model voo de CBS huishoudenspognose Coen van Duin en Cael Hamsen Het model waamee het CBS zijn huishoudenspognose maakt, is aangepast. De nieuwe pognose wodt beekend met een macosimulatiemodel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BIJSTAND AAN PERSONEN IN HET BUITENLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BIJSTAND AAN PERSONEN IN HET BUITENLAND ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BIJSTAND AAN PERSONEN IN HET BUITENLAND 1. DEFINITIES 3 1.1 Verzekeraar 3 1.2 Touring 3 1.3 Verzekeringnemer en begunstigden 3 1.4 Woonplaats 4 1.5 Ziekte 4 1.6 Ongeval 4 1.7

Nadere informatie

Geachte College en Raadsleden,

Geachte College en Raadsleden, Van: Vezonden: Aan: CC: Ondewep: Bijlagen: Adie Zuuendonk - Poelgeest maandag 5 septembe 201114:23 DIV_helpdesk Joien Kape FW: Plannen Oudeen vevoesdienst Vevoesdienst Spaamestadzog.docx Div gaag deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TIJDELIJKE PRODUCTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TIJDELIJKE PRODUCTEN ALGEMENE VOORWAARDEN TIJDELIJKE PRODUCTEN Beschrijvende prestaties gewaarborgd per product* all in + all in travel protect annuleringsverzekering personenbijstand bagageverzekering kapitaal reisongeval

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TIJDELIJKE PRODUCTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TIJDELIJKE PRODUCTEN Beschrijvende prestaties gewaarborgd per product* all in + all in travel protect annuleringsverzekering personenbijstand bagageverzekering kapitaal reisongeval optie voertuigbijstand 4.1 tot 4.3 4.1 tot

Nadere informatie

Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten

Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten World Gold met jaarannulering World Full Comfort Classic Auto territorialiteit wereldwijd wereldwijd Europa wereldwijd medische kosten in het buitenland onbeperkt

Nadere informatie

bijlage i: zorg op reis

bijlage i: zorg op reis bijlage i: zorg op reis 77 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN 1.1 VERZEKERDE PERSONEN Een natuurlijk persoon die in Spanje woonachtig is en uitkeringsgerechtigde is van de verzekering voor Medische Zorg van DKV

Nadere informatie

WOLFF A Brand of UFLOOR Systems

WOLFF A Brand of UFLOOR Systems WOLFF A Band of UFLOOR Systems Handleiding Nedelands DURO-STRIPPER At. n. 013347 NEDERLANDS Lees deze handleiding zogvuldig doo voodat u het appaaat gaat gebuiken. Bewaa de handleiding om deze zonodig

Nadere informatie

Inclusie en Exclusie groep 1

Inclusie en Exclusie groep 1 Inclusie en Exclusie goep 1 Tainingsweek 8 13 juni 2009 Venndiagammen Als voo elementen in een vezameling twee veschillende eigenschappen een ol spelen, dan kun je voo deze vezameling een Venndiagam tekenen.

Nadere informatie

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96 Dit is geen toeval 6 Ove waaom je dit boek leest en hoe je emee aan de slag kunt gaan. Lees dit eest. Inleiding 10 1 Waaom goeien we? 18 Ove de uitdaging van het goeien en ove wat passie is 2 Willen en

Nadere informatie

Beantwoord de vragen bij Verkennen. Denk aan de goniometrische verhoudingen sinus en cosinus!

Beantwoord de vragen bij Verkennen. Denk aan de goniometrische verhoudingen sinus en cosinus! 1 Vectoen in 2D Vekennen www.math4all.nl MAThADORE-basic HAVO/VWO 4/5/6 VWO wi-d Vectomeetkunde Vectoen in 2D Inleiding Vekennen Beantwood de vagen bij Vekennen. Denk aan de goniometische vehoudingen sinus

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TIJDELIJKE PRODUCTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TIJDELIJKE PRODUCTEN Beschrijvende prestaties gewaarborgd per product* All in + All in full protect protect annuleringsverzekering personenbijstand bagageverzekering kapitaal reisongeval optie voertuigbijstand 4.1 tot 4.3

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TIJDELIJKE PRODUCTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TIJDELIJKE PRODUCTEN Beschrijvende prestaties gewaarborgd per product* Tijdelijke Producten Busreizen & Groepen producten All in + all in travel protect annuleringsverzekering personenbijstand bagageverzekering kapitaal reisongeval

Nadere informatie

Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten

Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten Top Selection met Exclusieve waarborgen Top Selection Flight Selection met Exclusieve waarborgen Flight Selection Travel Selection medische kosten in het

Nadere informatie

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente.

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente. Visualisatie van het Objectgeoiënteede Paadigma. Aend Rensink Faculteit de Infomatica, Univesiteit Twente e-mail: ensink@cs.utwente.nl Samenvatting Pogammeeondewijs maakt een wezenlijk deel uit van elke

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO Dit document is bestemd om uw aangifte bij onze diensten te vereenvoudigen! Enkel de Algemene Voorwaarden van ons contract bepalen echter de gewaarborgde dekkingen.

Nadere informatie

Een laag inkomen? Vraag om een bijdrage!

Een laag inkomen? Vraag om een bijdrage! atie m Inf s van e d u v ande a g l sch en tt 18 kinde aa. j Heeft u kindeen in het vtgezet ndewijs? Of in het beepsndewijs tt 18 jaa? Dan mekt u dat in uw ptemnnee. De ksten zijn hge dan in het basisndewijs.

Nadere informatie

Examenplan MSMH. Opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen. Versie cohort 2014-2015

Examenplan MSMH. Opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen. Versie cohort 2014-2015 Opleiding Medeweke Steiele Medische Hulpmiddelen Examenplan MSMH Ten behoeve van de examencommissies van: ROC Leiden, Summa college en Deltion college Zwolle Vastgesteld doo de stuugoep MSMH op 9 maat

Nadere informatie

Milieu-effectrapport voorde Reststoffenbewerkingsinstallatie te Delfzijl. Opgesteld door: Tebodin Consultants & Engineers te Hengelo (Ov)

Milieu-effectrapport voorde Reststoffenbewerkingsinstallatie te Delfzijl. Opgesteld door: Tebodin Consultants & Engineers te Hengelo (Ov) Milieu-effectappot voode Reststoffenbewekingsinstallatie te Delfzijl Opgesteld doo: Tebodin Consultants & Enginees te Hengelo (Ov) in opdacht van de Nedelandse Aadolie Maatschappij B.v. Nedelandse Aadolie

Nadere informatie

Touring Explore - Bijstand in het buitenland

Touring Explore - Bijstand in het buitenland Touring Explore - Bijstand in het buitenland Algemene VoorwAArden WEES GERUST Belangrijk Gelieve ons elke adresverandering te melden. Via de post ATV nv Wetstraat 44 1040 Brussel Via telefoon 02 233 22

Nadere informatie

ROTARY INTERNATIONAL- BELGIUM-LUXEMBOURG SAMENVATTING VAN DE VERZEKERINGSPLAN 2010/2011

ROTARY INTERNATIONAL- BELGIUM-LUXEMBOURG SAMENVATTING VAN DE VERZEKERINGSPLAN 2010/2011 ROTARY INTERNATIONAL- BELGIUM-LUXEMBOURG SAMENVATTING VAN DE VERZEKERINGSPLAN 2010/2011 Polis : Vivium N 8200088835 (D1620) en 8200063135(D1630) CNA N BTR000035 (D1620) en BTR000036 (D1630) Verzekeringsnemer

Nadere informatie

4. Bijstand Personen - Leeftijdsgrens neen neen - Verzekerde personen verzekeringsnemer + vaste partner + ongehuwde kinderen op zelfde domicilie

4. Bijstand Personen - Leeftijdsgrens neen neen - Verzekerde personen verzekeringsnemer + vaste partner + ongehuwde kinderen op zelfde domicilie SUNASSISTANCE Technische Fiche: Jaarpolissen ANNO GOLD ANNO 1. Annulering 2.500,00-2. Niet verbleven dagen 2.500,00 - Geldig in België en buitenland vanaf 1 overnachting 3. Bagage 1. Diefstal of beschadiging

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD Inhoudstafel Blz. Definities 5 Voorwerp van het contract 7 Artikel 1 : Aanvang van het contract 7 Artikel 2 : Duur van het contract 7 Artikel 3 : Eénmalige

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36 Rappot V.2011.0262.00.R001 Centumgebied Limmel/Nazaeth, Maasticht Akoestisch- en luchttechnisch ondezoek Status: DEFINITIEF Adviseus voo bouw, industie, vekee, milieu en softwae info@dgm.nl www.dgm.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006 Uitvoeingspogamma 20062010 Vastgesteld doo benw op 30 mei 2006 1 Ovezicht Uitvoeingspogamma 2006 t/m 2010 Poga Pote Afdemma houde 1.1 MB DIV Bestuusstijl Wij zullen ons inspannen om op heldee wijze veantwooding

Nadere informatie

Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel

Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel Dit document is bestemd om uw aangifte bij onze diensten te vereenvoudigen! Enkel de Algemene Voorwaarden van het contract bepalen echter de gewaarborgde dekkingen.

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK II VOORWERP VAN DE VERZEKERING... 3 1. Voorwerp van het contract... 3 2. Inwerkingtreding van het contract... 3 3. Grondslagen van het contract... 3

Nadere informatie

08.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Natuur en cultuur, hand in hand Assent, zondag 19 augustus. in dit nummer

08.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Natuur en cultuur, hand in hand Assent, zondag 19 augustus. in dit nummer 08.2012 landschapskant Nood-Hageland Natuu en cultuu, hand in hand Assent, zondag 19 augustus in dit numme Natuu en cultuu, hand in hand! p2 De jages van Walenbos in de bes voo de vleemuis p4 Hoogstamboomgaaden

Nadere informatie

FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN

FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN De looptijd van de overeenkomst is bepaald in de bijzondere voorwaarden. Deze kan niet meer dan één jaar bedragen. Behalve wanneer een van de partijen zich hiertegen

Nadere informatie

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV Gemeente Beuningen t.a.v. College van B&W Van Heemstaweg 46 Beuningen cc. mev. C. van Hemmen en dh. C. McQueen, Kloostestaat 1 beteft datum vezoek voooveleg woonhuis naast Kloostestaat 1, Beuningen 11

Nadere informatie

BioBased Business Cases

BioBased Business Cases Ontmoet de gehele biobased keten en gijp uw kans voo slimme samenwekingen BioBased Business Cases Hoo hoe u maximale winstgevendheid haalt uit de BioBased Economy Met paktijkcases van: Cosun SABIC Synba

Nadere informatie

1.1 BIJSTAND AAN PERSONEN IN GEVAL VAN ZIEKTE, ONGEVAL OF OVERLIJDEN

1.1 BIJSTAND AAN PERSONEN IN GEVAL VAN ZIEKTE, ONGEVAL OF OVERLIJDEN 1 REISBIJSTAND 1.1 BIJSTAND AAN PERSONEN IN GEVAL VAN ZIEKTE, ONGEVAL OF OVERLIJDEN De prestaties die in 2.1 worden gewaarborgd zijn van toepassing in geval van ziekte, ongeval of overlijden van een verzekerde

Nadere informatie

Ontwikkeld door Expat & C, specialist onderschrijver. Reisverzekering voor studenten in het buitenland

Ontwikkeld door Expat & C, specialist onderschrijver. Reisverzekering voor studenten in het buitenland Global Student Insurance Ontwikkeld door Expat & C, specialist onderschrijver inzake internationale mobiliteitsverzekeringen Reisverzekering voor studenten in het buitenland (Europa inkomend/uitgaand)

Nadere informatie

ree n vei r z zek e erinn gen

ree n vei r z zek e erinn gen eizen en verzekeringen Op reis kun net als thuis ziek worden, een ongeval oplopen, iets kwijt spelen,, neem je soms zelfs wat meer risico dan thuis. Terwijl je niet automatisch dezelfde bescherming geniet.

Nadere informatie

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL Pag. Hoofdverzekering Hoofdstuk I Definities 2 Hoofdstuk II Voorwerp van de verzekering 2 Artikel 1 Voorwerp van het contract 2 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

Elke filmomhulde tablet bevat 250 mg dasabuvir (als natriummonohydraat).

Elke filmomhulde tablet bevat 250 mg dasabuvir (als natriummonohydraat). Dit geneesmiddel is ondewopen aan aanvullende monitoing. Daadoo kan snel nieuwe veiligheidsinfomatie woden vastgesteld. Beoepsbeoefenaen in de gezondheidszog wodt vezocht alle vemoedelijke bijwekingen

Nadere informatie

Zie hoofdstuk B Ontvoering. Zie hoofdstuk B Overlijden 18.500 Blijvende onvanliditeit Partiele onvaliditeit : % bepaald volgens locale bepalingen

Zie hoofdstuk B Ontvoering. Zie hoofdstuk B Overlijden 18.500 Blijvende onvanliditeit Partiele onvaliditeit : % bepaald volgens locale bepalingen Kaping, hechtenis Ontvoering Overlijden 18.500 Blijvende onvanliditeit Partiele onvaliditeit : % bepaald volgens locale bepalingen 74.370 Max. 74.370 Burgerlijke Aansprakelijkheid 5.000.000 vrijstelling

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT EUTHANASIE

REGISTRATIEDOCUMENT EUTHANASIE REGISTRATIEDOCUMENT EUTHANASIE Formulier bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs te zenden naar de Federale Controle- en Evaluatiecommissie voor de toepassing van de wet betreffende de euthanasie,

Nadere informatie

9. Matrices en vectoren

9. Matrices en vectoren Computealgeba met Maxima 9. Matices en vectoen 9.1. Vectoen In Maxima is een vecto een datatype bestaande uit een geodende lijst (ij) van gelijksootige elementen welke via een index kunnen woden geselecteed.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: Reisverzekering Schengen ELV-SCH-01 10/2005

Algemene Voorwaarden: Reisverzekering Schengen ELV-SCH-01 10/2005 Uw contract bestaat uit twee delen: - De Algemene Voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. - De

Nadere informatie

Gezinsbijstand. De top in bijstand voor het hele gezin. In België en in het buitenland, 24 u op 24 en 7 dagen op 7

Gezinsbijstand. De top in bijstand voor het hele gezin. In België en in het buitenland, 24 u op 24 en 7 dagen op 7 Gezinsbijstand De top in bijstand voor het hele gezin In België en in het buitenland, 24 u op 24 en 7 dagen op 7 In België of in het buitenland, alleen of met uw gezin? U kunt altijd rekenen op Gezinsbijstand

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur Eamen VW 07 tijdvak maandag 5 mei.0-6.0 uu wiskunde B (pilot) Dit eamen bestaat uit 5 vagen. Voo dit eamen zijn maimaal 7 punten te behalen. Voo elk vaagnumme staat hoeveel punten met een goed antwood

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping Amstedam Nieuw-West D. H. Colijnstaat 610 3-kameappatement op de tiende en elfde vedieping Netto huupijs 820 Pe maand Luxe badkame en keuken Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013 B en W - advies Potefeuillehoude Afdeling Advies van Datum advies Bestandsnaam Advies O.R. In oveleg met afdeling(en) Actief infomeen aad Actief infomeen wijkcontactambtenaa Advies: Aangehouden d.d. Beslissing

Nadere informatie

Raadsbesluit. ii r. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Aard van de belastinq. ABI Zl De raad van de gemeente Boekel; BESLUIT:

Raadsbesluit. ii r. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Aard van de belastinq. ABI Zl De raad van de gemeente Boekel; BESLUIT: Scan numme van - Scanpagina van 5 i 2 AB0902 Z022388 Raadsbesuit De aad van de gemeente Boeke; gezien het vooste! van bugemeeste en wethoudes d.d. 5 novembe 203 i ii geet op: Atike 228a van de Gemeentewet

Nadere informatie

Termijn cq deadline. Uitvoe rende

Termijn cq deadline. Uitvoe rende 1 4.6 ACTIEPUNTEN PERIODE INCLUSIEF WERKAGENDA -GEMEENTEN Voo de komede vie jaa is ee stevige basis gelegd doo het samewekigsvebad. E is goed zicht op de mogelijkhede va de schole e daadoo op de huidige

Nadere informatie

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder Uitwekingen bij de opgaven van De Ste van de dag gaat op en onde Statopgave Google Maps geeft bijvoobeeld 52.382306, 6.644897. Mocht je niet bekend zijn met de begippen Noodebeedte en Oostelengte, zoek

Nadere informatie

05.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Opening. wandelnetwerk Hagelandse Heuvels. Kasteel van Horst zondag 17 juni.

05.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Opening. wandelnetwerk Hagelandse Heuvels. Kasteel van Horst zondag 17 juni. 05.2012 landschapskant Nood-Hageland Opening wandelnetwek Hagelandse Heuvels Kasteel van Host zondag 17 juni in dit numme Opening Wandelnetwek Hagelandse Heuvels p2 Boedeij De Babande, patne voo goenwek

Nadere informatie

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet WIJZIGEN VAN RECHTSPOSITIEREGELING VOOR GEMEENTEPERSONEEL DATUM BESLISSING: 22 juni 2017 DATUM BEKENDMAKING: 6 juli 2017

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie