UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r"

Transcriptie

1 UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN (

2 Vastgesteld doo de aad van de gemeente Teneuzen bij beslult van, voozitte I giffie D D Mldde1bug KJevesk~seweg 49 PostbUtl M IlIefoon: lax: +31 ~ feda-Redultlaan 31 PQS\bue 21~ 4800 CC ""'oon; +' lex; emam: dhgfdhj'll website: gemeente tltel pojeclnu mme IMRO numme datum Concept on twep Ontwep Vastgesteld Teneuzen Ontwep bestemm ngsplan 'Vedubbelln g Tactaatweg' TN2008 NLlMRO.0715BPTTWbl -0 N01 6 junll apl jun12013

3 Ontwep bestemmingsplan 'Vedubbeling Tactaatweg', 6 juni 2013 TOELICHTING In het kade van de vedubbeling van de Tactaatweg te Teneuzen. INHOUD 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding 1.2 Vigeend bestemmingsplan 1.3 Opzet van de toelichting HUIDIGE SITUATIE 9 3 PLANBESCHRIJVING 13 4 BELEIDSKADERS 4.1 Rijksbeleid 4.2 Povinciaal beleid 4.3 Gemeentelijk beleid 4.4 Toetsing beleidskades KWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING 5.1 Milieueffectappot 5.2 Cultuuhistoie 5.3 Bodemveonteiniging 5.4 Wate 5.5 Ecologie 5.6 Geluidhinde 5.7 Extene veiligheid 5.8 Luchtkwal iteit 5.9 Landschap 5.10 Vekee 5.11 Tillingen 5.12 Kabels en Leidingen JURIDISCHE ASPECTEN 6.1 Planvom 6.2 Toelichting op de bestemmingen ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 7.1 Regelgeving gondexploitatie 7.2 Economische uitvoebaaheid MAATSCHAPPELlJKE TOETSING EN OVERLEG 8.1 Maatschappelijke toetsing 8.2 Oveleg ex atikel Bo

4 Ontwep bestemmingsplan 'Vedubbeling Tactaatweg', 6 juni 2013 BIJI.,AGEN 1. Bueauondezoek vom hat plangebied Tactaatweg N62 in de gemeente Teneuzen, Oanjewoud, 25 febuai 2013; 2. (actualiseend) vooondezoek bodemondezoek, Tauw b.v. d.d. maat 2013; 3. Bodemondezoek: Kaat met Jigging vedachte locaties; 4. Kaaten watepaagaaf; 5. Natuutoets, vedubbeling N62 Tactaatweg povincie Zeeland, d.d. 18 decembe 2012, Acadis; 6. Aanvulling N.atuutoets, Tactaatweg tussenesultaten ondezoek en aanpassing on twep d,d. 13 mei 2013 (definitiefappot pm) 7. Mitigatieplal1; pm 8. Notitfe: Tactaatweg Teneuzen Stikstof en Natua 2000, 28 mei 2013; 9. Akoestisch ondezoek. 2

5 Ontwep bestemmingspian 'Vedubbeling Tactaatweg', 6 juni

6 Ontwep bestemmingsplan 'Vedubbeling Tactaatweg', 6 juni \ Axe' -'- \.~ 011 1/'11 ~ ZuIddope " 1,,"'-" Tiest K.tte Figuu 1: Ligging pojectlocatie 4

7 Ontwep bestemmingsplan 'Vedubbeling Tactaatweg', 6 juni INLEIDING 1.1 Aanleiding Aigemeen taject N62 Zowel voo Nedeland als voo Belgie liggen e economische kansen in de Kanaalzone in Zeeuws-Vlaandeen. De N62 wodt gezien als belangijke nood-zuid vebinding (en ontwikkelingsas) van dit gebied. (De N62 is de vebinding tussen de A58, het Sloegebied, de Westescheldetunnel en de Belgische gens.) Mede doo de aanleg van de Westescheldetunnel zal de N62, nu en in de toekomst, een steeds belangijkee ol kijgen als egionale vebinding tussen de zeehavens en industiegebieden van Gent, Teneuzen en Vlissingen. Op gote schaalniveau ontstaat e ook een betee vebinding tussen de Zeeuwse havens en het achteland. Het opwaadeen van de N62 als belangijke vebindingsas is voo deze ontwikkeling een belangijke voowaade, zodat de doostoming op de weg en de beeikbaaheid van de egio vebetet. De plannen voo opwaadeing van de N62 hebben al enige tijd geleden vom gekegen. Een belangijke eeste stap was het ealiseen van de Westescheldetunnel. Na opening van de Westescheldetunnel blijkt al dat de vekeesintensiteiten op het noodelijke deel van de weg stek zijn toegenomen. Zowel de Westescheldetunnelweg als de Sloeweg zijn en woden, om de vekeesduk op te vangen, vedubbeld. Ten zuiden van de Westescheldetunnel is het poject Kanaal Kuising Sluiskil (KKS) gestat, waamee de doostoming van het vekee in noodzuid-ichting en oost-west-ichting nog mee wodt vebeted. De opwaadeing van de N62 leidt doo de ealiseing van deze twee tunnels tot een toename van het vekee op de N62 tussen de N61 en de gens met Belgie. Dit deel van de N62 wodt de Tactaatweg genoemd. Deze toename van vekee leidt tot de noodzaak om ook dit deel van de N62 te vebeden. Daamee is de vebeding van de Tactaatweg een van de deelpojecten waamee de N62 wodt aangepast. Ten behoeve van de besluitvoming ove dit nieuwe bestemmingsplan is de pocedue van een milieueffectappotage (m.e..) doolopen. In een m.e.. woden de milieugevolgen van de voogenomen activiteiten in beeld gebacht. Ook zijn veschillende altenatieven afgewogen om de plannen vanuit milieuoogpunt te optimaliseen en 'het milieubelang' een volwaadige ol in de besluitvoming te laten spelen. In dit bestemmingsplan is de vookeusvaiant uitgewekt. Het MER Tactaatweg is medio novembe 2012 definitief gewoden en doo de gemeenteaad van Teneuzen medio januai 2013 aanvaad, waana deze vede de pocedue in gaat (inspaak en advies, besluit ove het aan te leggen initiatief, evaluatie). Het MER Tactaatweg is onde mee te aadplegen op de website van de povincie Zeeland ( en is als losse bijlage bij dit bestemmingsplan gevoegd. Tactaatweg Op dit moment is de capaciteit van de Tactaatweg maximaal benut. Dat komt omdat het vekee is toegenomen sinds de komst van de Westescheldetunnel. In de toekomst 5

8 Ontwep bestemningsplan 'Vedubbellng Tactaatweg', 6 juni 2013 N62 Zelzate - A58 (ijksweg) Middelbug Goes ~ankijkweg Benhadtteg Vlissingen Teneuzen '~ 6 1 Knooppunl o Aanlluitlng - SlDaweg _ We.telChildetunnel Sluilkiltunnel TactutNeg / Zelzate Figuu 2: Ovezicht taject N62 (bon: povincie Zeeland) 6

9 Ontwep bestemmingsplan 'Vedubbeling Tactaatweg', 6 juni 2013 neemt het vekee nog mee toe doo de economische ontwikkelingen op de bedijventeeinen in de Kanaalzone. Ais de Sluiskiitunnel af is, komt e nog mee vekee. Hiedoo komt de vlotte en veilige doostoming op de weg in gevaa. Om een goede vekeesafwikkeling en de vekeesveiligheid op dit taject ook in de toekomst te kunnen gaandeen, heeft de Povincie Zeeland het initiatief genomen om de capaciteit van de Tactaatweg te vebeteen. Zo wodt middels de vedubbeling een goede beeikbaaheid van Teneuzen en omgeving gewaabogd en wodt het taject zo aangelegd dat sluipvekee (op onde andee de Spuikeekweg en Koegosstaat) vookomen zal woden. Vebeding van de Tactaatweg moet lei den tot een optimale beeikbaaheid van het industie- en havengebied in de Kanaalzone Kotom, om de beeikbaaheid te vegoten en uimte te bieden aan de toenemende vekeesintensiteiten moet de N62 woden aangepast. 1.2 Vigeend bestemmingsplan Het poject Tactaatweg beteft het deel van de N62 tussen de aansluiting Kanaalkuising Sluiskil (KKS) en de Belgische gens. De Tactaatweg sluit in Belgie aan op de R4-00st, de weg naa Gent, en vebindt de Tactaatweg indiect met de Expessweg (A 11) ichting Zeebugge, Bugge en Antwepen. De N62 sluit aan op de doogaande oute naa Gent en loopt vede via de Expessweg en de R4-west. De ligging van de pojectlocatie is weegegeven in figuu 1. In figuu 2 is een ovezicht van het taject N62 weegegeven en in figuu 3 wodt het plangebied middels een luchtfoto weegegeven. Het plangebed van de Tactaatweg is gelegen in de volgende vigeende bestemmingsplannen en de bijbehoende hezieningen van deze bestemmingsplannen: Titel Vastgesteld Goedgekeud Buitengebied (Temeuzen) uit novembe 1976 Ged. goedgekeud 16 januai 1978 Landelijke bebouwingsconcentaties (Axel) uit novembe 1976 Ged. goedgekeud 16 januai Buitengebied (Axel) uit oktobe septembe 2002 Buitengebied Temeuzen/Sas van Gent uit maat oktobe 2005 Glastuinbouwgebied Kanaalzone uit Aangezien de beoogde ontwikkeling deels in stijd is met de vigeende bestemmingsplannen en een aantal plannen eeds mee dan 10 jaa oud is, zullen voo de vedubbeling van de weg deze bestemmingsplannen (gedeeltelijk) hezien en geactualiseed moeten woden. 1.3 Opzet van de toelichting Een bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, egels en vebeelding. De egels en vebeelding vomen tezamen het juidisch bindende gedeelte van het plan. Daaop wodt een toelichting gegeven. In de ondehavige toelichting woden de uitgangspunten voo het nieuwe bestemmingsplan 'Vedubbeling Tactaatweg' weegegeven. De bestaande situatie wodt bescheven in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wodt de beoogde vedubbeling van de Tactaatweg toegelicht. In hoofdstuk 4 wodt ingegaan op de actuele en elevante beleidskades, doelstellingen en wet- en egelgeving van het ijk, de povincie en de gemeente. Vevolgens komen mili- 7

10 Ontwep bestemmingsplan 'Vedubbeling Tactaatweg', 6 juni 2013 eu- en duuzaamheidaspecten, zoals onde andee geluidhinde, bodemveonteiniging en wate, aan bod in hoofdstuk 5. Een toelichting op het juidische dee I van het bestemmingsplan, de egels en vebeelding wodt gegeven in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7 beteft de economische uitvoebaaheid zoals bedoeld in atikel 3.1.6, sub f van het Besluit uimtelijke odening (Ba). Hoofdstuk 8 beteft de maatschappelijke toetsing en het oveleg zoals bedoeld in atikel Bo. Figuu 3: Luchtfoto ligging plangebied 8

11 Ontwep bestemmingsplan 'Vedubbeling Tactaatweg', 6 juni HUIDIGE SITUATIE Voo het fomuleen van beleid en het opstellen van het bestemmingsplan is het van belang dat de uitgangspunten en de huidige situatie van het plangebied goed in beeld woden gebacht. Met het oog hieop is het plangebied ge"inventaiseed en geanalyseed. Omgeving van de Tactaatweg Rond de Tactaatweg ligt een goot aantal agaische pecelen, zowel ten westen als ten oosten van de Tactaatweg. De kenen Axel, Spui, Magette en Westdope liggen op een afstand van cica 500 mete van de Tactaatweg. Aan de Gaaf Jansdijk is lintbebouwing op kote afstand, op sommige plaatsen minde dan 100 mete, van de Tactaatweg te vinden. Aan de noodwestzijde van de Tactaatweg ligt de Koegospolde met divese (industiele) bedijven. Relevante natuugebieden in de omgeving zijn de Axelse Keek (ten zuiden van Axel, ten oosten van de Tactaatweg) en de Canisvlietsche Keek (ten zuiden van Westdope, ten westen van de Tactaatweg), alsmede de EHS gebieden ten zuiden van de Axelse Keek en de Goene Knoop. Ontwikkelingen omgeving Tactaatweg In de omgeving van de Tactaatweg zijn e divese uimtelijke ontwikkelingen gepland die van belang zijn v~~ het plangebied. De econstuctie van de Kanaalkuising bij Sluiskil, waavan de aanleg inmiddels is gestat, is een belangijke autonome infastuctuele ontwikkeling. Op dit punt komt de N61 in de vom van een tunnel onde het Kanaal van Gent naa Teneuzen te liggen. Doo deze ontwikkeling wodt de vebinding tussen oost en west Zeeuws Vlaandeen, en tussen de Belgische en Zeeuwse havens (nood-zuid vebinding) vestekt. Zoals uit de vekeesmodellen blijkt (zie hoofdstuk 5 in deel B van de MER), zal e hiedoo naa vewachting in de toekomst fos (ca 30%) mee vekee op de Tactaatweg komen te ijden. Dit is dan ook mede de aanleiding voo de voogenomen vebeding van de Tactaatweg. Aan de zuidzijde van het zijkanaal C, in de Smitsschoepolde, wodt een deel van het Glastuinbouwgebied Kanaalzone geealiseed. De nieuwe glastuinbouwgebieden met de daabij behoende tussengelegen natuuontwikkeling zijn de gootste geplande ontwikkelingen in dit gebied. Dit teein is inmiddels bouwijp opgeleved en de eeste vie glastuinbouwbedijven (cica 50% van de beschikbae oppevlakte van het teein) hebben zich e inmiddels gevestigd. De komende jaen zal dit teein zich vede 'vullen'. Op de Axelse Vlakte, genzend aan het glastuinbouwgebied, wodt een nieuw industie- en haventeein ontwikkeld. De tweede fase van het teein Axelse Vlakte is inmiddels ontwikkeld en e hebben zich eeds twee bedijven gevestigd. De est van het teein ligt momenteel nog baak, maa komende jaen zullen zich hie mee bedijven vestigen. Ten nooden van het zijkanaal C ligt de Koegospolde. Naast de bestaande industiele activiteit, wodt in de toekomst een vedee ontwikkeling van dit gebied met industiele activiteiten voozien. Na 2020 is ook nog een vedee ontwikkeling op de Westelijke Kanaaloeve te vewachten. 9

12 Ontwep bestemmingsplan 'Vedubbeling Tactaatweg', 6 juni 2013 '- / Figuu 4: Fete's bestaande situatie 10

13 ( Ontwep bestemmingsplan 'Vedubbeling Tactaatweg', 6 juni 2013 Tactaatweg De Tactaatweg sluit aan de noodzijde aan op de N61 (Hoofdweg). Ten nooden van de N61 ligt de ken Teneuzen. Aan de zuidkant sluit de Tactaatweg aan op de R4 (Pesident J.F. Kennedylaan). Dit punt vomt ook de gens met Selgie. De Tactaatweg is op dit moment een autoweg (een ijstook pe ijichting) met een 100 km pe uu egime. De ijstoken zijn momenteel niet fysiek van elkaa gescheiden. De Tactaatweg heeft in de huidige situatie, naast de twee genoemde, nog die aansluitingen op het ondeliggend wegennet, namelijk op de Sassing/Suthdijk (aansluiting Axelse Sassing), op de N258 (Langeweg, aansluiting Zwatenhoek) en op de N683 (Oostpootweg, aansluiting Molenvekoting). De weg kent nu een aantal gelijkvloese kuisingen en een ongelijkvloese kuising (Axelse Sassing). De weg heeft een stoomfunctie voo het egionale vekee en waabogt de beeikbaaheid van het havengebied vanuit omliggende egio's. De Tactaatweg is tussen geeconstueed en voozien van dubbele middensteep, met goene binnensteep (met uitzondeing van het zuidelijkste deel). Met deze aanpassing is de huidige capaciteit en gebuik van de weg al geoptimaliseed. Sinds de opensteliing van de Westescheldetunnel is het vekee op de Tactaatweg duidelijk toegenomen en nadat ook de tunnel bij Sluiskil is geealiseed, wodt nog mee vekee op de Tactaatweg vewacht. Nieuwe economische ontwikkelingen in de Kanaalzone (bedijventeeinen en glastuinbouw) zulien nog mee vekee geneeen. De weg is een belangijke noodzuid-vebindingsas tussen de zeehavens en de industiegebieden van Gent, Teneuzen en Vlissingen. Foto's van de bestaande situatie te plaatse van de Tactaatweg zijn opgenomen in figuu 4. De vedubbeling van de Tactaatweg wed opgezet met vijf concete doelsteliingen: vlotte vekeesafwikkeling, ook in de toekomst; optimale beeikbaaheid van het industie- en havengebied in de Kanaalzone; goede beeikbaaheid van Teneuzen en omgeving; vookomen van sluipvekee (op onde andee de Spuiweg en Koegosstaat); waabogen van de vekeesveiligheid; maximaal gebuik van de bestaande infastuctuu; behoud van natuuwaaden. 11

14 Ontwep bestemmingsplan 'Vedubbeling Tactaatweg', 6 juni 2013 \\ / Industie Axelse Sassing Kanaal van Gent naa Teneuzen Figuu 5: Beoogd taject met ongelijkvloese kuisingen 12

15 Ontwep bestemmingsplan 'Vedubbeling Tactaatweg', 6 juni PLANBESCHRIJVING Het plan omvat de vedubbeling van de Tactaatweg tot twee maal twee ijstoken ove de gehele lengte van de Tactaatweg en het ongelijkvloes maken van de kuisingen. Vanaf de Belgische gens tot aan de aansluiting op de Sluiskiitunnel te hoogte van de ken Spui. Voo de manie waaop dit gebeut, zijn in de MER vie altenatieven uitgewekt en met elkaa vegeleken. Na een vekeeskundige analyse is als uitgangspunt voo aile altenatieven uitgegaan van die aansluitpunten op het ondeliggende wegennet. Mede op basis van de effectvegelijking van de vie altenatieven en het MMA is vevolgens een vookeusaltenatief bepaald. Bij de bepaling van het vookeusaltenatief spelen naast milieuovewegingen oak andee aspecten een ol, zoals aanlegkosten, paktische uitvoebaaheid (bijvoobeeld gondeigendom, leidingtaces) en ealisatiesnelheid. Uiteindelijk is gekozen voo een vookeusaltenatief, welke in de navolgende tekst wodt toegelicht en welke op twee punten afwijken van het vookeusaltenatief dat in het MER bescheven staat. Deze afwijkingen zien op het navolhende: Het vookeusaltenatief wijkt op twee punten af van het vookeusaltenatief dat in het MER bescheven staat: 1. Bij de aansluiting Axelse Sassing is aan de oostzijde gekozen voo een halve Haalemmemeeaansluiting in plaats van een half klaveblad. Reden is dat de bewones in deze hoek het te vewachte woonklimaat bezwaalijk vinden. Met hen is afgespoken dat deze woningen aangekocht zullen woden. Doo deze aankoop ontstaat uimte voo een (oak vekeestechnisch) betee oplossing in de vom van de halve Haalemmemee. Tegelijketijd wodt hiedoo ook het EHS gebied aan deze zijde mee gespaad. 2. Bij de aansluiting Molenvekoting is de aansluiting wat opgeschoven in oostelijke ichting. Oak hie speelde de wens van de hie gelegen boedeij am aangekocht te woden, waadoo deze veschuiving mogelijk wodt, e minde hinde ontstaat en e een betee vekeestechnische oplossing mogelijk is. Bijkomend voodeel is dat de weg nu wat vede van het woongebied Westdope af komt te liggen, hetgeen oak als wens doo de bewones hie wed aangegeven. Uitgangspunt bij de vebeding van de Tactaatweg is dat de bestaande aansluitingen op de weg woden behouden. Voo het gehele taject betekent dit aanpassing van een dietal aansluitingen en aansluiting van de Tactaatweg op de Kanaalkuising. Aile bestaande aansluitingen op de Tactaatweg, zoals de Axelse Sassing, Zwatenhoek en Molenvekoting, woden ongelijkvloes. 13

16 Ontwep bestemmingsplan 'Vedubbeling Tactaatweg', 6 juni 2013 Figuu 6: Uitsnede aansluiting Axelse Sassing De aansluiting Axelse Sassing wodt aangepast in de vom van een klavebladaansluiting in combinatie met een Haalemmemeeaansluiting. De bepekte uimte op dit punt zogt ook voo een compacte dimensioneing van deze aansluiting. De aansluiting vanuit zuidelijke ichting bevindt zich ten oosten van de Tactaatweg doo middel van een otonde op de Industieweg. Van de tegenovegestelde ichting bevindt de aansluiting zich ten westen van de Tactaatweg doomiddel van een T-splitsing en vevolgens op de Industieweg midd,els een otonde. Deze otonde zal tevens aansluiten op de Koegosstaat. Voo de aansluiting Zwatenhoek wodt voo een vegelijkbae oplossing als de de Axelse Sassing gekozen (zie figuu 7). Ten oosten van de Tactaatweg zal de aansluiting doo middel van een otonde op de Langeweg, en ten westen van de Tactaatweg doo middel van een otonde op de Evesdam de aansluiting op het ondeliggende wegennet woden vezogd. 14

17 Ontwep bestemmingsplan 'Vedubbellng Tactaatweg', 6 Juni 2013.~~:.\...,. \, ~ 0;.... t% 0 w.!! '" ); '" ~ 0 ~ '" ~ N I / f ( ( ( (. ( J I. " { J.(,. ~... ~.~.." :t_ Figuu 7: Uitsnede aansluiting Zwatenhoek \. \., "-, 15

18 Ontwep bestemmingsplan 'Vedubbeling Tactaatweg', 6 juni 2013./ '/ Figuu 8: Uitsnede aansluiting Molenvekoting De aansluiting Molenvekoting (figuu 8) wodt uitgevoed als een volledige Haalemmemee aansluiting. Te plaatse van de aansluiting woden aan de oostzijde en de westzijde van de Tactaatweg, otondes voozien op de Molenstaat die de vebinding op het ondeliggende wegennet vezogen. Vanaf de aansluiting op de Kanaalkuising Sluiskilioopt de uitbeiding van de weg dee Is ove de buisleidingenstook heen. Dit is het gevolg van het uitgangspunt dat de Tactaatweg aan de zijde van de Koegospolde vebeedt in combinatie met de elatief bede middenbem. Het totale dwaspofiel van de nieuwe weg is ongevee 60 mete beed met een midden bem van 7 mete. Bij een kleinee beedte dan 20 mete is een geleideail nodig. In het nooden, waa de buisleidingenstook dicht tegen de Tactaatweg aan ligt, is de wegvebeding tot aan Zwatenhoek aan de tegenove de buisleidingenstook gelegen zijde (oostzijde) van de Tactaatweg gepojecteed, met uitzondeing van het deel te hoogte van Schapenbout waa e gepobeed is om zove mogelijk van de bebouwing af te blijven (mee naa westzijde gepojec- 16

19 ( ( Ontwep bestemmingsplan 'Vedubbeling Tactaatweg', 6 juni 2013 teed wegontwep). Vanaf Zwatenhoek tot aan de Belgische gens is wegvebeding mee ten westen van de huidige Tactaatweg gepojecteed. Voots is te hoogte van Schapenbout - tussen de Spuikeekweg en de Gaaf Jansdijk ns.6j8 - een gondwal van ca. 5 mete hoog voozien genzend aan de ijbaan ten behoeve het bepeken van visuele hinde.. am de vedubbeling van de Tactaatweg tot twee maal twee ijstoken ove de gehele lengte van de Tactaatweg mogelijk te maken, zullen e gonden en bebouwing van deden dien te woden aangekocht. Deze aankoop zal via de minnelijk weg geschieden, waabij het instumentaium van de Ontelgeningswet als vangnet zal dienen. (, \I 17

20 Ontwep bestemmingsplan 'Vedubbeling Tactaatweg', 6 juni

21 Ontwep bestemmingsplan 'Vedubbeling Tactaatweg', 6 juni BELEIDSKADERS In dit hoofdstuk wodt ingegaan op de beleidsdoelstellingen van het ijk, de povincie en de gemeente die van invloed zijn op de beoogde ontwikkeling. 4.1 Rijksbeleid Stuctuuvisie Infastuctuu en Ruimte Op 13 maat 2012 is de Rijkstuctuuvisie Infastuctuu en Ruimte vastgesteld. Deze stuctuuvisie vevangt de Nota Ruimte. Het Rijk steett naa een concueend, beeikbaa, leefbaa en veilig Nedeland. Hienaa wodt gesteefd middels een kachtige aanpak die gaat voo een excellent intenationaal vestigingsklimaat, uimte geett aan egionaal maatwek, de gebuike vooop zet, investeingen schep pioiteet en uimtelijke ontwikkelingen en infastuctuu met elkaa vebindt. Het Rijk kiest die doelen om Nedeland concueend, beeikbaa, leefbaa en veilig te houden voo de middellange temijn (2028): 1. het vegoten van de concuentiekacht van Nedeland doo het vesteken van de uimtelijk-economische stuctuu van Nedeland; 2. het vebeteen en uimtelijk zekestellen van de beeikbaaheid waabij de gebuike vooop staat; 3. het waabogen van een leefbae en veilige omgeving waain unieke natuulijke en cultuuhistoische waaden behouden zijn. Ingegaan wodt op punt 2 en 3, waabogen beeikbaaheid en kwaliteit leefomgeving: Vebeteen en uimtelijk zekestellen van de beeikbaaheid In het mobiliteitssysteem van Nedeland zet het Rijk de gebuike (zowel eizige als velade) centaal. Het Rijk wil samen met de decentale oveheden weken aan een obuust en samenhangend mobiliteitssysteem. Het Rijk wil die obuustheid en samenhang beeiken doo op basis van daadwekelijke vaag de veschillende modaliteiten (weg, openbaa vevoe, vaawegen) iede voo zich te vesteken en bete met elkaa te veknopen. Daabij wodt ook de samenhang met uimtelijke ontwikkelingen vestekt. De deu-tot-deubeeikbaaheid staat centaal. Het Rijk icht zich niet aileen op mee infastuctuu ofwel capaciteitsvegoting maa ook op beinvloeding van de vaag naa mobiliteit. Voo het vebeteen van de beeikbaaheid zet het Rijk in op een beleidsmix van slim investeen, innoveen en instandhouden. Met slim investeen woden knelpunten aangepakt waa de meeste economische waade kan woden gegeneeed. Innovatie wodt ingezet om het mobiliteitssysteem bete te benutten. Instandhouden van de netweken doo goed behee en ondehoud is het fundament voo het obuuste en samenhangende netwek. Waabogen kwaliteit leefomgeving Een gezonde en veilige leefomgeving voo buges en ondenemes, vaagt om een goede milieukwaliteit, wateveiligheid en zoetwatevooziening, bescheming van cultueel efgoed en unieke natuulijke waaden en locaties voo landsvedediging. 19

22 Ontwep bestemmingsplan 'Vedubbeling Tactaatweg', 6 juni 2013 Op het ondehavige poject is met name het ondewep, het vebeteen van de milieukwaliteit (lucht, bodem, wate) en bescheming tegen geluidsovelast en extene veiligheidsisico's, van toepassing. Voe een goede milieukwaliteit moet de kwaliteit van bodem, wate en lucht minimaal voldoen aan de (intenationaal) geldende nom(en). De gezondheid van buges moet woden beschemd tegen negatieve milieueffecten zoals geluidsovelast. Het uitgangspunt is een gelijk beschemingsniveau voo het hele land. Afhankelijk van het ondewep is en blijft in de toekomst maatwek mogelijk. Het Rijk steeft e naa de kwaliteit van de leefomgeving te vebeteen doo aanpak aan de bon. Het Rijk en de wateschappen beschemen en vebeteen de watekwaliteit doo het teffen van fysieke maategelen, het uitgeven van vegunningen en hand having. Luchtkwaliteit, geluidsovelast, wateovelast, watekwaliteit, bodemkwaliteit en het tanspot van gevaalijke stoffen kennen een gote samenhang met de andee nationale belangen. Om toekomstige kosten en maatschappelijke schade te vookomen, moeten bij uimtelijke en infastuctuele ontwikkelingen de milieueffecten woden afgewogen. Milieueffectappotage In hoofdstuk 7 van de wet Milieubehee uit 1994 (gewijzigd in 1999, in 2006 en in 2012) is vastge!egd, d~t vee pojecten met B6ii moge:ijke nade;ige invloed up het fniiieu of de ieefomgeving een milieueffectappotage veplicht is. In het Besluit milieueffectappotage van 1994 (wijziging 7 mei 1999, Stb. 224, wijziging 16 augustus 2006, Stb. 388 en wijziging 11 augustus 2012, Stb 2012, n. 424) zijn de m.e..-plichtige activiteiten aangewezen. Het belangijkste doel van de m.e..- pocedue is het milieubelang een volwaadige plaats te geven in de besluitvoming ove activiteiten met mogelijk belangijke negatieve gevolgen voo het milieu. Een MER maakt het mogelijk zowel negatieve als positieve gevolgen van een activiteit, en de altenatieven daav~~, in kaat te bengen en is daamee een hulpmiddel voo de besluitvoming. De m.e.. -plicht voo het poject Tactaatweg is gebaseed op bijlage C, atikel 1.5 'De wijziging of uitbeiding van een autoweg, niet zijnde een hoofdweg' uit het (oude) 8esluit Milieueffectappotage. De Tactaatweg is momenteel een autoweg. Wijziging of uitbeiding van een autosnelweg of een autoweg niet zijnde een hoofdweg, of een weg als bedoeld in categoie 1.3 (aanleg van een weg bestaande uit vie of mee ijstoken, niet zijnde een hoofdweg, autosnelweg of autoweg). De m.e.-plicht geldt voo een weg met een tacelengte van 10 km of mee, de vebeding van een weg met een of mee ijstoken, waabij het te vebeden weggedeelte twee knooppunten of aansluitingen met elkaa vebindt of de ombouw van een weg tot een autosnelweg of autoweg. De lengte van de Tactaatweg inclusief fysieke aansluiting bij de aansluiting kanaalkuising Sluiskil, bedaagt mee dan 10 km. Hiedoo valt het poject onde de weking van de m.e.. plicht. Het Dede Stuctuuschema Elekticiteitsvooziening Het Dede Stuctuuschema Elekticiteitsvooziening (SEV III) is aangekondigd in de Nota Ruimte o Het kabinet acht de elekticiteitsvooziening van vitaal belang voo de Nedelandse samenleving en hecht e daaom aan dat voldoende uimte beschikbaa is voo behoud en ontwikkeling van de elekticiteitsvooziening. In het SEV III doet het kabinet globale uimteeseveingen voo vestigingsplaatsen voo gootschalige elekticiteitsopwekking (vanaf 500 MW) en hoogspanningsvebindingen (vanaf 220 kv). 20

23 Ontwep bestemmingsplan 'Vedubbeling Tactaatweg', 6 juni 2013 In tabel 1 van het SEV III staan de plaatsen waa elekticiteitspoductie-eenheden gevestigd zijn en kunnen woden en waa tenminste 500 MW elekticiteit kan woden opgewekt. Opichting van een centale en daamee vebonden weken op een niet in tabel 1 van het SEV III opgenomen vestigingsplaats kan aileen aan de ode zijn in uitzondelijke gevallen en met toepassing van de ijkspojectenpocedue. Teneuzen/Sas van Gent (haven- en industiegebied) is aangewezen als vestigingsplaats in tabel1 van het SEV III. Stuctuuvisie Buisleidingen Het doel de Stuctuuvisie Buisleidingen is om uimte vij te houden in Nedeland voo de aanleg van toekomstige buisleidingen van nationaal en intenationaal belang voo het tanspot van gevaalijke stoffen. De Stuctuuvisies Buisleidingen is een nadee uitweking van het nationale belang zoals is opgenomen in de Stuctuuvisie Infastuctuu en Ruimte die de Rijksoveheid heeft uitgebacht in het kade van de actualisatie decentalisatie van het uimtelijk en mobiliteitsbeleid. Daain is bepaald dat het netwek aan buisleidingen essentieel voo de enegievooziening en voa het veilig vevoeen van gevaalijke stoffen is. Buisleidingtanspot blijft de komende decennia een wezenlijke ol vevullen in de Euopese gas- en gondstoffenmakt. De vaag naa buisleidingtanspot en daamee de vaag naa nieuwe leidingen en leidingvebindingen zal nog toenemen. Het Rijk kiest in veband met het vegoten van de concuentiekacht voa het vesteken van de uimtelijk-economische stuctuu. Bogen van uimte v~~ buisleidingen voo tanspot van (gevaalijke) stoffen is daavoo een belangijke andvoowaade. De nationale belangen die het Rijk in die Stuctuuvisie vastiegt, woden geealiseed via het Besluit algemene egels uimtelijke odening (Bao). Hieaan zal te gelegene tijd een hoofdstuk voo het vijwaen van de buisleidingenstoken woden toegevoegd. Met de Stuctuuvisie Buisleidingen wil het Rijk vedee duidelijkheid veschaffen aan zowel het bedijfsleven dat daamee kan ekenen op goede vebindingen voo buisleidingtanspot, als aan povincies en gemeenten die hieop hun uimtelijke plannen kunnen afstemmen. Gezien de uimtelijke ontwikkelingen die in de laatste decennia hebben plaatsgevonden (gotee uimteduk) en die in de toekomst zullen vootgaan, zal in deze Stuctuuvisie met name de baging van het beleid in de plannen van andee oveheden en in het leidingenbehee bij leidingexploitanten een zwaade accent hebben. De buisleidingenvebinding Rijnmond - ZeelandlBelgie De hoofdvebinding Rijnmond-Zeeland/Belgie vebindt het Noodwest-Euopese haven- en industiecluste. Het tace voo deze vebinding wodt gevomd doo de Leidingenstaat Nedeland die loopt van Rottedam naa de Belgische gens bij Antwepen. De Leidingenstaat Nedeland is een stook van 100 mete beed die ook gebuikt wodt voo andee ondegondse infastuctuu. Het Rijk wekt nog aan het veweven van het nog ontbekende deel van het tace in de gemeente Reimeswaal. De vebinding naa Zeeland en vevolgens naa Belgie loopt doo Zuid-Beveland naa het Sloegebied en via de Westeschelde naa het industiegebied bij Teneuzen en naa Belgie. Hiemee woden de haven- en industiegebieden in Zeeland en Belgie beeikt en ondeling vebonden. Het tace doo Zuid-Beveland heeft de vookeu boven een vebinding doo Zeeuws Vlaandeen. Het tace van deze vebinding loopt aan Zeeuws-Vlaamse kant van de Schelde langs het Vedonken Land van Saeftinghe doo een voo leidingen bestemde dam. In deze zogenoemde Gasdam ligt al een aantal leidingen en kabels; uimte voo nieuwe leidingen is bepekt. Het Vedonken Land van Saeftinghe is een kwetsbaa en waadevol natuugebied. 21

24 Ontwep bestemmingsplan 'Vedubbeling Tactaatweg', 6 juni 2013 Aan de andee kant van de Gasdam ligt een ande natuugebied, het Siepedascho en daanaast de Hetogin Hedwigepolde. Hie speelt de kwestie van ontpoldeing. Ingeval van ontpoldeing zal de Gasdam te weeszijden in een uitgestekt natuugebied komen te liggen. Met het oog op een ongestoode ontwikkeling van dit gebied ligt het vede belasten van dit gebied met nieuwe buisleidinginfastuctuu doo dit deel van Zeeuws-Vlaandeen niet voo de hand. De maatschappelijke en politieke discussie ove het natuuhestel Westeschelde en in het bijzonde de ontpo!deing van de Hedwigepo!de heeft geleid tot het zoeken naa altenatieve oplossingen en discussie met de Euopese Commissie en het Vlaams Gewest. Uitgaande van een keuze van een tace dat loopt doo Zuid-Beveland kunnen de uitkomsten in mindee of meedee mate aanleiding zijn tot heoveweging van de leidingenstook in de Stuctuuvisie. Voo de kuising van de Westeschelde, een Natua2000-gebied, tussen het Sloegebied en Teneuzen zal een leidinglegge de nodige technische voozieningen moeten teffen. Daabij kan mogelijk samengewekt woden tussen patijen voo het ealiseen van een gezamenlijke infastuctuele vooziening. Zeeland Seapots en de gemeente Teneuzen weken met enkele andee patijen aan een initiatief voo het uitwisselen van (est)stoffen tussen bedijven in de Kanaalzone van Teneuzen. Het beteft de ontwikkeling van een buisleidingenstook met eventuele voozieningen (o.m. kunstweken; multicoeleidingen). Het milieu-effectondezoek naa deze Multi Utility Poviding (MUP) beteft een dietal taces in de gemeente Teneuzen waaonde het tace dat in de Ontwep-Stuctuuvisie Buisleidingen is opgenomen. Ue gemeente Teneuzen beeidt een eigen, gemeentelijke Stuctuuvisie Buisleidingen voo en een wijziging van het Bestemmingsplan Buitengebied waain een buisleidingenstook zal woden opgenomen. Naa vewachting woden gemeentelijke stuctuuvisie en bestemmingsplan begin 2013 vastgesteld. Indien de gemeente Teneuzen kiest voo een tace, andes dan het tace dat in de Stuctuuvisie is opgenomen, zal oveleg tussen Rijk en gemeente plaatsvinden om dit tace en dat van de nationale buisleidingenstook te bundelen. Voowaade is dan wei dat de tacekeuze van Teneuzen vooziet in een doogaande vebinding doo Zeeland naa Belgie voo leidingen van nationaal belang. Om die eden kan op de visiekaat bij deze Stuctuuvisie Buisleidingen nog geen definitief tace voo de nationale buisleidingenstook doo Teneuzen woden aangegeven (indicatief tace). Euopese ichtlijn Omgevingslawaai 2002/49/EC (Euopees beleid) De belangijkste doelen van de Euopese ichtlijn Omgevingslawaai zijn: de intoductie van de Euopese gehamoniseede dosismaat Lden. het opstellen van geluidbelastingkaaten om de geluidssituatie te inventaiseen. het op basis van de geluidbelastingkaaten opstellen van actieplannen, waamee met name de belangijkste poblemen woden aangepakt. het bevodeen van de communicatie ove het geluidsbeleid met de buges. De ichtlijn icht zich op gote agglomeaties (> inwones), bedijven en (hoofd)wegen. Nationaal Milieubeleidsplan 4 Het Nationaal Milieubeleidsplan 4 (NMP-4) van het Ministeie van VROM uit 2001 fomuleet voo geluid de doelstelling dat in 2030 in elk gebied van Nedeland een goede akoestische kwaliteit heest die past bij de functie van het gebied. Een goede akoestische kwaliteit betekent dat de gebiedseigen geluiden te hoen zijn en niet ovestemd woden doo gebiedsveemd geluid. Ook moet het geluidsniveau passen bij het gebied. Om dit te beeiken fomuleet VROM de volgende (tussen)doelstellingen: 22

25 Ontwep bestemmingsplan 'Vedubbeling Tactaatweg', 6 juni In 2010 wodt de genswaade van 70 db(a) equivalent geluid op de gevel van woningen niet mee ovescheden; 2. De akoestische kwaliteit in het stedelijk en landelijk gebied is in 2030 geealiseed. In 2010 is een fose vebeteing van de akoestische kwaliteit in het stedelijk gebied geealiseed, mede doo aanpak van de ijksinfastuctuu; 3. De akoestische kwaliteit in de Ecologische Hoofdstuctuu (EHS) is in 2030 geealiseed. In 2010 is de ambitie dat de akoestische situatie in de Ecologische Hoofdstuctuu niet is veslechted ten opzichte van Povinciaal beleid Omgevingsplan Zeeland Op 28 septembe 2012 hebben Povinciale Staten van Zeeland het Omgevingsplan Zeeland vastgesteld. In dit plan staat het nieuwe omgevingsbeleid van eind 2012 tot en met eind Het Omgevingsplan geeft de povinciale visie op Zeeland en waa de komende jaen doo de Povincie op wodt ingezet. Kot samengevat: vee I uimte voo economische ontwikkeling, een gezonde en veilige woonomgeving en goede kwaliteit van bodem, wate, natuu en landschap. Enegie De povincie wil kansen benutten voo een duuzame enegiepoductie en een betouwbae enegievooziening met efficient gebuik en een toenemend aandeel van duuzame enegie in de totale poductie. De povincie heeft locaties aangewezen voo windmolenpaken bij onde andee de Kanaalzone. Het maatwek bij windenegiepojecten wodt aan de gemeenten ovegelaten. Het povinciaal beleid kent geen bepalingen ten aanzien van masthoogtes, otodiametes of het aantal te plaatsen tubines. Wei stelt de Povincie eisen aan de plaatsing van windtubines uit een oogpunt van veiligheid. Tanspolleidingen De povinciale doelstelling is het bundelen van egionale- en nationale ondegondse buisleidingen in een leidingenstaat of leidingenstook voo een efficient tanspot en bepeking van uimtegebuik. Eventueel toekomstige hoogspanningslijnen in Zeeland zoveel mogelijk combineen met bestaande lijnen. De povincie wil tanspot van stoffen doo middel van (ondegondse) buisleidingen bevodeeno Daabij gaat het zowel om de egionale initiatieven voo uitwisseling van eststomen en het sluiten van kinglopen als om de aansluitingen en gebuik van het landelijke en tansnationale netwek van buisleidingen. Doo boging van leidingstoken in het omgevingsbeleid kunnen nieuwe leidingen efficiente woden aangelegd. Uitgegaan wodt van bundelen van (hoofdtanspot)leidingen in een stook gebaseed op het Besluit Extene Veiligheid Buisleidingen. Geluid De povincie Zeeland stelt zich als doel een goed leef- en vestigingsklimaat voo bedijven, eceanten en inwones te waabogen doo onde mee het naleven van de landelijke geluidsnomen. De povincie Zeeland wil op een doelmatige wijze geluidhinde, afkomstig van povinciale wegen en bedijven waavoo de povincie bevoegd gezag is op basis van de Wet milieubehee, vookomen. 23

26 Ontwep bestemmingsplan 'Vedubbeling Tactaatweg', 6 juni 2013 In het Omgevingsplan is het uitgangspunt van de Povincie Zeeland om geluidsstil asfalt toe te passen voo aile nieuw aan te leggen povinciale wegen en bij vebedingen van bestaande povinciale wegen, als wodt voldaan aan de volgende voowaaden: E moet spake zijn van een oveschijding van de vookeugenswaade uit de Wet Geluidhinde voo wegvekeeslawaai en e moet dus een wettelijke plicht zijn tot het teffen van maategelen; " De toepassing van geluidsstil asfalt moet technisch mogelijk zijn en kan dus op dit moment nog niet woden toegepast op kuispunten en otondes; Stil asfalt wodt aileen toegepast op povinciale wegen met mee dan 3 miljoen motovoetuigen pe jaa; E moet spake zijn van een cluste van woningen. De vedubbeling van de N62 Tactaatweg voldoet aan deze voowaaden. Bij de aanpassing van de weg wodt geluidsstil asfalt toegepast. Na het opstellen van het MER is al besloten om geluidsstil asfalt toe te passen. Het geluidseduceend asfalt maakt integaal ondedeel uit van het civieltechnisch ontwep van de vedubbeling van de N62 Tactaatweg. Indien een nieuwe povinciale of ijksweg wodt aangelegd of fysiek wodt gewijzigd en de geluidbelasting op de nabij gelegen woningen boven de wettelijke vookeusgenswaade ligt, dan is de Povincie bevoegd tot het afgeven van een hogee waade op basis van de Wet Geluidhinde voo wegvekeeslawaai. De povincie Zeeland zal het doelmatigheidsciteium dat doo de gezamenlijke povincies in IPO-veband ontwikkeld wodt, in de toekomst gaan gebuiken bij het beoodelen van doelmatigheid van geluidseduceende maategelen op het moment dat e een hogee waade moet woden afgegeven indien geluidsstil asfalt onvoldoende geluidseductie geeft. Het IPO-doelmatigheidsciteium moet pe povincie nog een individuele "vetaling" kijgen om het tot op heden gevoede povinciale beleid in dit citeium vom te geven. Op deze wijze wodt een continueing van het povincia Ie beleid beeikt. Deze "vetaling" van het doelmatigheidsinstument heeft nog niet plaatsgevonden voa de povincie Zeeland. Daaom is het landelijke ontwikkelde doelmatigheidsciteium op dit moment nog niet buikbaa en toepasbaa voo de povincie Zeeland. In het Omgevingsplan geeft de povincie Zeeland aan dit doelmatigheidsciteium na de individuele "vetaling" voo Zeeland voo aile povinciale en ijkswegen op haa gondgebied als toetsingskade te zullen gaan hanteen. Luchtkwalileil In oveeenstemming met de egelgeving voo luchtkwaliteit wil de povincie voldoen aan de wettelijk vastgelegde genswaaden. Op langee temijn is de lucht zo gezond dat mensen hoogstens een vewaaloosbaa gezondheidsisico lopen en is de luchtkwaliteit geen belemmeing voo natuudoelen in de EHS. E is dan spake van een duuzaam beschemingsniveau. Doo zogvuldig uimtegebuik kunnen de blootstelling en de uitstoot doo vekee gunstig woden befnvloed. Ook duuzame mobiliteit is een aangijpingspunt voo bepeking van de uitstoot van luchtveonteinigende stoffen. Gedagbefnvloedende pojecten in het vekees- en vevoesplan dagen ook bij aan een betee luchtkwaliteit. Vanuit het povinciale goedenvevoeplan woden acties ondenomen die bijdagen aan efficient goedeenvevoe en vemindeing van de uitstoot. 24

27 Ontwep bestemmingsplan 'Vedubbeling Tactaatweg', 6 juni 2013 Licht en duistenis Velichting povinciale wegen. Ten aanzien van de toepassing van de velichting van de povinciale wegen voet de povincie een teughoudend beleid. Met velichting van wegen die doo gootschalige natuugebieden heen lopen wodt zee teughoudend omgegaan. Wei woden de landelijke ichtlijnen ten aanzien van velichting gevolgd. Bij de enovatie van bestaande velichting zal gebuik gemaakt woden van de nieuwste velichtingstechnieken waabij de velichtingsstekte in de nachtpeiode met 50% wodt gedimd, wat ook positief is voo het enegievebuik. Landschap en efgoed De doelstelling van de povincie Zeeland met betekking tot het landschap en het cultuuhistoische efgoed in Zeeland is het te beschemen en te ontwikkelen, alsmede het vegoten van (in)diecte economische baten die vootvloeien uit dit landschap en het efgoed. De povincie Zeeland beoogt de identiteit, divesiteit en de belevingswaade van het Zeeuwse landschap en de aanwezige cultuuhistoische waaden te behouden en te vesteken. Hekenbaaheid, identiteit en egionale divesiteit zijn daabij belangijke uitgangspunten. In oveleg met gemeenten, Stichting Landschapsbehee Zeeland en Stichting Cultueel Efgoed Zeeland zijn de kenkwaliteiten van het Zeeuwse landschap pe egio ge"fnventaiseed Deze inventaisatie is opgenomen in de 'Handeiking Landschap' d.d. apil Veodening uimte povincie Zeeland 28 septembe 2012 Samenweking tussen de Povincie, andee oveheden en maatschappelijke oganisaties staat in het Omgevingsplan centaal. Een aantal uitgangspunten vindt de povincie van zo'n goot belang dat ze woden opgenomen in een veodening die bindend is voo gemeenten. Met de aanpassing van het beleid, veandet ook de veodening uimte. Povinciale Staten hebben daaom ook een Veodening uimte povincie Zeeland vastgesteld. Hiein zijn onde andee egels voo uitbeiding van bedijventeeinen en woonwijken, bescheming van natuugebieden en egionale watekeingen opgenomen. In de Veodening uimte povincie Zeeland zijn in atikel 2.11, 2.12 en 2.17 egels opgenomen ten aanzien van egionale watekeingen, natuugebieden en landschap en efgoed. Het plangebied aakt deze gebieden. In de desbeteffende paagafen woden deze atikelen behandeld. De oveige aspecten zoals benoemd in de veodening (waaonde woningbouw, eceatie, glastuinbouwen intensieve veehoudeij) zijn op het ondehavige plan niet van toepassing. Povinciaal Vekees- en Vevoesplan Zeeland (PWP) De actualisatie van het Povinciaal Vekee- en Vevoesplan (PWP) is op 24 oktobe 2008 vastgesteld. Dit Povinciaal Vekee- en Vevoesplan (PWP) is een koepelplan. Het geeft de integale visie op vekee en vevoe. De uitweking daavan is in de meeste gevallen neegelegd in deelplannen voo vekee en vevoe, waa vevolgens wee uitvoeingspogamma's aan zijn gekoppeld. Oit PWP beschijft het povinciaal mobiliteitsbeleid voo de komende jaen. De visie bestijkt een peiode van cica 12 jaa tot De uitweking is geldig tot 2015, waabij de mogelijkheid bestaat om deze te zijne tijd te velengen. Zeeland steeft naa een duuzame ontwikkeling, geent op de Zeeuwse schaal. E wodt ge"fnvesteed in duuzame, steke sociale netweken voo aile Zeeuwen, opgebouwd uit kwalitatief goede en beeikbae voozieningen. Dit PWP daagt bij aan het steven naa duuzaamheid, hekenbaaheid en divesiteit. De hoofddoelstelling van dit plan is als voigt: 25

28 Ontwep bestemmingsplan 'Vedubbeling Tactaatweg', 6 juni 2013 Zeeland biedt een optimaal vekee- en vevoesysteem, waavan de kwaliteit voo de individuele gebuike in goede vehouding staat tot de kwaliteit van de samenleving als geheel, en dat echt doet aan het evenwicht tussen sociale, economische en ecologische waaden. Zoals in de doelstelling wodt omscheven, beoogt het povinciale vekees- en vevoesbeleid een optimaal vekees- en vevoessysteem aan te bieden, dat echt doet aan de veschillende functies in veschillende gebieden. Hievoo is een zevental gebiedstypen gefamuleed. De volgende gebiedstypen woden voo Zeeland ondescheiden als basis voo een eigen gebiedspofiel van het vekees- en vevoesbeleid: zeehavens/industie, stedelijk netwek, dageceatie, veblijfseceatie, landelijk gebied, cultuulandschap en natuugebied. Zeeland kent twee gebieden waa de industie, gekoppeld aan havens, leidend is in de uimtelijke stuctuu. Het accent ligt in deze gebieden op beeikbaaheid. Het plangebied van de Tactaatweg is gelegen in het gebiedspofiel van zeehavens / industie. Het kenmek van dit gebiedspofiel is dat de (inte)nationale beeikbaaheid van deze gebieden leidend is. De naduk ligt daabij op vevoe ove wate, spoo en buis, en vaagvolgend vevoe ove de weg. Het aanpakken van de Tactaatweg is in het kade van het vebeteen van de extene beeikbaaheid ove de weg essentieel. In het 'Actiepogamma PWP 2009' is het poject vebeding Tactaatweg opgenomen en veanked. 4.3 Gemeentelijk beleid Stuctuuvisie Teneuzen 2025 De Wo veplicht een gemeenteaad een stuctuuvisie vast te stellen voo het gehele gondgebied. Hiein dienen de hoofdlijnen van het uimtelijk beleid van de gemeente te woden vastgelegd. Enezijds woden in de stuctuuvisie toekomstige plannen met een uimtelijke component en de samenhang daatussen inzichtelijk gemaakt. Andezijds wodt in de stuctuuvisie de mogelijkheid van het kostenvehaal geceeed. De stuctuuvisie fungeet voa het gemeentebestuu als (uimtelijk) afwegingskade bij de beoodeling van nieuwe initiatieven. De stuctuuvisie is daamee te beschouwen als een kade voo de bestemmingsplannen die in de komende peiode nog voo een belangijk deel moeten woden geactualiseed. In de stuctuuvisie Teneuzen 2025 van 16 decembe 2010, met visiekaat (figuu 9) wadt op hoafdlijnen vastgelegd waa de gemeente Teneuzen ap maatschappelijk, economisch en uimtelijk gebied zau moeten staan in Hiebij is het van belang dat de stuctuuvisie voldoende uimte biedt om nadee afwegingen te maken, zande dat alles is dichtgespijked. 26

29 Ontwep bestemmingsplan 'Vedubbeling Tactaatweg', 6 juni 2013 ( o legend. vill,ku1 LJ D o Figuu 9: Visiekaat stuctuuvisie Teneuzen (oulisst'jll oln dschjp Iz;mdJ (pcn potdclandschap Ikici l t,e slolcn poldcl.mds(hllp Iklf:! 11 \Jille,"oongebicd tesli1and wckgcblcd lockomlsllgc utlbcldmg wclo.geblcd R [==-j 1- I f:-:'-':).., ~ l ~ [ > ~ 1 i'-l b ~ /. I'-=:J l ~] [-';~-( l [ -~ J [ - ] [-<l 1 [R j 9 0l! d c f n~poc l lj n C(:fC.1 hcl hoo ld o utcnclw 'k " N"lc ~.e n k:k('nl andschap hnk('ubj.l make" Slaal!o,Sp.l<l n!.c l lmc~ eglc n;)ji ('nlum (u!l IJu f. dcla ll h,lnd l'!l (:n h on~(.l eg lona al (,I'llum log. ondcwlis en leisue cg lom afccnlum bllllnspol ouenlj 11 C! bl1clonc Vekee en vevoe De wegenstuctuu van de gemeente kan woden gekenschetst als een astestuctuu. In de noodzuidichting loopt de belangijke N62 die gekenmekt is als een weg met een egionale stoomfunctie. De N252 (Teneuzen-Sas van Gent) op de westelijke kanaaloeve die is gekenmekt als gebiedsontsluitende functie en de N682 (Hoek-Philippine) en de N685 (Teneuzen Axel), beide met een doogaande plattelandsfunctie completeen de outes in de noodzuidichting. In oostwest ichting van het aste woden de belangijkste wegen gevomd doo de N61 (Schoondijke-Teneuzen) en de N258 (Westdope-Hulst), beide met een gebiedsvebindende functie. De N290 (Teneuzen-Hulst) heeft een gebiedsontsluitende functie. Naast deze wegen maken de N680 (Philippine-Sluiskil), de N683 (Sas van Gent-Westdope), en de N687 (Axel Koewacht) het aste compleet met een doogaande plattelandsfunctie. Het Kanaal van Gent naa Teneuzen met de buggen te hoogte van het s!uizencomplex, de bug van Sluiskil, het pontje van Sluiskil en de bug van Sas van Gent vomt een gote baiee voo het vekeessysteem van Teneuzen. Om de baieeweking van het kanaal te vemindeen is begonnen met de aanleg van de SluiskiltunneL Deze tunnel maakt ondedeel uit van de noodzuidvebinding van de N62 (Westescheldetunnel-Zelzate) en maakt eveneens ondedeel uit van de belangijke oostwestvebinding van Zeeuws-Vlaandeen, de N61 in combinatie met de N258 (Schoondijke-Teneuzen-Hulst). De wegenstuctuu in de gemeente zal doo de toevoeging van de Sluiskiitunnel en de vedubbeling van de Tactaatweg en de Westescheldetunnelweg een belangijke obuuste vebeteing 27

30 Ontwep bestemmingsplan 'Vedubbeling Tactaatweg', 6 juni 2013 ondegaan, die gelet op de te vewachten vekeesintensiteiten tot op langee temijn kan voldoen. Daain past ook de aanleg van een vezogingsplaats voo vachtwagens. Het deelpoject vomt een andvoowaade voo de vesteviging van het industieel-iogistieke complex en voo de vesteking van de eceatieve positie van Teneuzen. GVVP - categoiseingsplan Gemeentelijk vekees- en vevoesbeleid wodt vastgelegd in een GWP, oftewel Gemeentelijk Vekees- en VevoesPlan. De gemeente Teneuzen heeft in een kadenota vastgesteld op welke wijze dit beleid moet woden vomgegeven. Een vedee uitweking heeft tot op heden niet plaatsgevonden. Het opstelien van een degelijk plan kost veel tijd, tijd die gelet op de snelheid van divese pojecten niet beschikbaa is. Om die eden is besloten, voouitlopend op een eventueel GWP of Mobiliteitsplan, een nota op te stellen ove de huidige en toekomstige vekeesstuctuu. Gekozen is voo het vomgeven van een wegencategoiseingsplan, zowel voo de situatie anna 2008 alsmede de plan hoizon van de kadenota Mobiliteitsplan, De tem Wegencategoiseing is afkomstig uit het Duuzaam Veilig pincipe. Het doel van een Duuzaam Veilig ingeicht wegennet is het netwek af te stemmen en in te ichten op het gewenste gebuik. De basis van een Duuzaam Veilig vekeessysteem vomt het categoiseingsplan. Hiein woden de veschillende wegen in een (plan)gebied ingedeeld in categoieen. De categoie is o.a. afhankelijk van de functie van de weg. Voo iedee categoie wodt een dwaspofiel, wensbeeld, opgesteld. Met het opstellen van een wegencategoiseingsplan wodt dus feitelijk de (auto)vekeesstuctuu voo een bepaald gebied vastgelegd. Milieubeleidsplan, Visiedocument geluid (6 septembe 2007) In de aadsvegadeing van 7 juli 2005 heeft de gemeente Teneuzen haa algemene milieumissie vastgesteld. De milieumissie bevat de algemene pincipes voo het gemeentelijke milieubeleid, die pe thema conceet uitgewekt woden in milieudeelplannen (zoals bijvoobeeld het bodembeleidsplan, het klimaatbeleidsplan of het geluidbeleidsplan). De algemene milieumissie van de gemeente Teneuzen is als voigt gefomuleed: 1. Het vookomen van nieuwe milieuhindesituaties; 2. Het beheesen van bestaande en geaccepteede milieuhindesituaties; 3. Het opheffen van niet-acceptabele milieuhindesituaties; 4. Het ontwikkelen van beleid en activiteiten te bepeking van milieubelasting op langee temijn. Vooafgaand aan een milieudeelplan stelt de gemeenteaad het bijbehoende visiedocument vast. In het visiedocument wodt de gewenste eindsituatie voo het milieuthema (in dit geval geluid) bescheven. De omgevingskwaliteit van een gebied wodt bepaald doo de oveall waadeing van de milieufactoen luchtkwaliteit, geu, geluid, duistenis, bodem, wate en veiligheid. Wannee de milieufacto geluid in een gebied te hoog is, en/of wannee het geluid gebiedsveemd is,kan geluid als een vestoing van het gebied evaen woden, die de omgevingskwaliteit vemindet. 28

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014 -CONCEPT Bijlage 3: Budgetbief Bueau Jeugdzog Nood-Babant Postbus 891 5600 AW Eindhoven t.a.v. mevouw H.F. van Beugel Begen op Zoom, 25 juni 2014 Geachte mevouw van Beugel, Confom de afspaken in de "Babantbede

Nadere informatie

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 De gemeente Womeland heeft een duidelijke visie op maatschappelijke ondesteuning: elke Womelande telt mee en doet mee, ongeacht leeftijd, bepekingen

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting Feedom in Chist Ministies Nedeland gevestigd te Dachten Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006 Uitvoeingspogamma 20062010 Vastgesteld doo benw op 30 mei 2006 1 Ovezicht Uitvoeingspogamma 2006 t/m 2010 Poga Pote Afdemma houde 1.1 MB DIV Bestuusstijl Wij zullen ons inspannen om op heldee wijze veantwooding

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Methodebeschijving Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen 1. Inleiding Dit is een methodebeschijving van de statistiek Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen (O-PINW). De beschijving heeft alleen

Nadere informatie

Onderzoek naar het effect van actief randenbeheer op akker- en weidevogels in West-Brabant

Onderzoek naar het effect van actief randenbeheer op akker- en weidevogels in West-Brabant Ondezoek naa het effect van actief andenbehee op akke- en weidevogels in West-Babant Opdachtgeve: povincie Nood-Babant Novembe 2007 Antonie van Diemenstaat 20 5018 CW Tilbug 013-5802237 Eac@home.nl Pagina

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting AIM gevestigd te Eist Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman Accountants

Nadere informatie

- gezonde dieren, gezonde mensen

- gezonde dieren, gezonde mensen pagina 1 van 8 Jaaveslag 2000 Wood van de voozitte Afgelopen jaa is voedselveiligheid een belangijk item in Euopa geweest, denk alleen maa aan de BSE-cisis. Het is dan ook niet moeilijk voo te stellen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centaal Bueau voo de Statitiek Economie, Bedijven en NR Oveheidfinanciën en Conumentenpijzen Potbu 24500 2490 HA Den Haag PRJSNDEXCJFER COMMERCËLE DENSTVERLENNG 1. nleiding Dit document bechijft de methoden

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36 Rappot V.2011.0262.00.R001 Centumgebied Limmel/Nazaeth, Maasticht Akoestisch- en luchttechnisch ondezoek Status: DEFINITIEF Adviseus voo bouw, industie, vekee, milieu en softwae info@dgm.nl www.dgm.nl

Nadere informatie

Eenparige cirkelbeweging

Eenparige cirkelbeweging Inhoud Eenpaige cikelbeweging...2 Middelpuntzoekende kacht...4 Opgave: Looping...5 Opgave: McLaen MP4-22...6 Opgave: Baanwielennen (tack acing)...8 Gavitatie...8 Zwaate-enegie...9 Opgave: Satellietbanen...10

Nadere informatie

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen.

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen. . INLEIDING Dit document omvat het Capaciteitsplan 2 van ENECO NetBehee zoals veeist in de Elekticiteitswet 1998 en het hieop aansluitend besluit "Regeling capaciteitsplannen Elekticiteitswet 1998" van

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma IHP

Uitvoeringsprogramma IHP Uitvoeingspogamma IHP -2020 Het IHP leidt tot veschillende acties voo zowel de benoemde maategelen als de vookeusscenaio s. Deze acties zijn vespeid ove IJsselstein, hebben een veschillend tijdspad en

Nadere informatie

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer 05.2011 landschapskant Nood-Hageland Dag van de biodivesiteit Wechte zondag 22 mei 2011 in dit numme Dag van de biodivesiteit p2 Samenweking met bedijven p4 Landschapsanimatie: Wat is dat? p6 Regionaal

Nadere informatie

Het woonplan in Oostende voor 2001-2006 (2)

Het woonplan in Oostende voor 2001-2006 (2) Het woonplan in Oostende voo 2001-2006 (2) In deze categoie woden enkel de nog (ecent of toekomstige) beschikbae pecelen bouwgond in Oostende opgenomen. Naast deze opsomming blijft e uiteaad nog een hoeveelheid

Nadere informatie

Milieu-effectrapport voorde Reststoffenbewerkingsinstallatie te Delfzijl. Opgesteld door: Tebodin Consultants & Engineers te Hengelo (Ov)

Milieu-effectrapport voorde Reststoffenbewerkingsinstallatie te Delfzijl. Opgesteld door: Tebodin Consultants & Engineers te Hengelo (Ov) Milieu-effectappot voode Reststoffenbewekingsinstallatie te Delfzijl Opgesteld doo: Tebodin Consultants & Enginees te Hengelo (Ov) in opdacht van de Nedelandse Aadolie Maatschappij B.v. Nedelandse Aadolie

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand Amstedam Nieuw-West Osdopplein 54 3-kame appatement op de eeste vedieping Netto huupijs 819 Pe maand Wonen in het goenste stadsdeel van Amstedam Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop www.uban-synegy.og JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betee Buut Biotoop Betee Buut Biotoop De Betee Buut Biotoop (BBB) is een multidisciplinai poject van de stichting JANUS (Joint Achitectual

Nadere informatie

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag Het Infomatiepotaal voo Financiële Veiligheid De 4 bedeigingen voo je spaageld vandaag Veval van de systeembanken Veval van de systeembanken De Vie gote Bedeigingen 1. Veval van de systeembanken 2. 3.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Bussel, 11.3.2015 COM(2015) 117 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD doo de lidstaten op gond van Veodening (EG) n. 1371/2007 beteffende de echten en

Nadere informatie

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013 B en W - advies Potefeuillehoude Afdeling Advies van Datum advies Bestandsnaam Advies O.R. In oveleg met afdeling(en) Actief infomeen aad Actief infomeen wijkcontactambtenaa Advies: Aangehouden d.d. Beslissing

Nadere informatie

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met Zog dieen aansluit Aansluitende zog Het is voojaa en nieuwe samenwekingen bloeien op. Het samenweken met Jaagang 5 1 Lente 2014 De MediantKant is een uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszog en geeft

Nadere informatie

Beleidskaders en beleidsacties in het sociale domein 2010

Beleidskaders en beleidsacties in het sociale domein 2010 Jaaschijf 2010 Sociaal Domein Beleidskades en beleidsacties in het sociale domein 2010 Integaal De woonmogelijkheden, het niveau van de sociale en cultuele voozieningen en het poldelandschap, bepalen de

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Oude Zijlvest 37 in Haalem Website: www.makelaaskantooideler.nl Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde

Nadere informatie

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose Een nieuw model voo de CBS huishoudenspognose Coen van Duin en Cael Hamsen Het model waamee het CBS zijn huishoudenspognose maakt, is aangepast. De nieuwe pognose wodt beekend met een macosimulatiemodel

Nadere informatie

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming BEHANDELMEMO Van: Aan: agendacommissie aadsleden en steunfactieleden Nieuw taievenbeleid Spotvoozieningen Status: Deelnemes: Debat te voobeeiding op de besluitvoming Raadsleden Potefeuillehoude: W.J. Stegeman

Nadere informatie

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad.

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kaan Tel n: 06 8333 8358 Numme: 15A.01184 Datum: 10 novembe 2015 Team: Ondewijs, Welzijn en Zog Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschift

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde uime TRAPGEVELwoning met zonnige vezogde tuin, voozien van

Nadere informatie

05.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Opening. wandelnetwerk Hagelandse Heuvels. Kasteel van Horst zondag 17 juni.

05.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Opening. wandelnetwerk Hagelandse Heuvels. Kasteel van Horst zondag 17 juni. 05.2012 landschapskant Nood-Hageland Opening wandelnetwek Hagelandse Heuvels Kasteel van Host zondag 17 juni in dit numme Opening Wandelnetwek Hagelandse Heuvels p2 Boedeij De Babande, patne voo goenwek

Nadere informatie

Standaarden Verpleeghuiszorg

Standaarden Verpleeghuiszorg Standaaden Vepleeghuiszog Vesie septembe 2010 Mw. E. Cox, MA, NVLF Mw. ds. C. Koolhaas, NVLF Mw. A. van Hemet, MA, NVLF 1 Inhoud 1..Inleiding...3 1.1 Doel standaaden en checklisten...3 1.2 De logopedist

Nadere informatie

Handleiding leginstructies

Handleiding leginstructies www.alityfloos.nl Handleiding leginstcties Gaat binnenkot een hoten vloe leggen? Met de leginstcties van Qalityfloos E.W.F. heeft de jiste kennis binnen handbeeik. Is deze kls toch niet aan besteedt, of

Nadere informatie

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen Aan: College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente Gemeenteaad gemeente Hadenbeg Commissie Ruimte Gemeenteaad Hadenbeg Gemeenteaad gemeente Ommen Commissie Ruimte

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rappot I.00..00.R00 SAB/ao basisschool Nieuwstaat Deumel Aoestisch ondezoe Status: CONCEPT Adviseus voo bouw, industie, veee, milieu en softwae info@dgm.nl www.dgm.nl Van Pallandtstaat -, Postbus NL-00

Nadere informatie

P&O ISD. ssc. Hieronder vindt u kort de conclusies en resterende vragen weergegeven. In de bijlage vindt u een toelichting hierop.

P&O ISD. ssc. Hieronder vindt u kort de conclusies en resterende vragen weergegeven. In de bijlage vindt u een toelichting hierop. Á W/P. min HUI 0 0 0 2 8 9 1 Ē Bueau Gezondheid, Milieu 8t Veiligheid RAAD GRIF B&W Gemeente Oischol ISD P&O BURG SECR INGEKOMEN 1 7 NOV 2014 ssc Gemeente Oischot t.a.v dh. Giesen Postbus 11 AFD. DV AFD.

Nadere informatie

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 Indienen uitelijk dinsdag 14 juni 2016 bij giffie@eindhoven.nl n Patij Blz Beleidsveld Secto Wethoude Vaag Antwood 50 PvdA 10 Sociale Ondesteuni

Nadere informatie

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA88 Flash Euobaomete 69 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Dives fo Gowth) County Questionnaie Belgium (Flemish) A Flashnumme FL9A B land FL9B C Numme van het inteview FL9C NACE

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping Amstedam Nieuw-West D. H. Colijnstaat 610 3-kameappatement op de tiende en elfde vedieping Netto huupijs 820 Pe maand Luxe badkame en keuken Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

6. Oplossingsrichting 4:

6. Oplossingsrichting 4: 93 6. Oplossingsichting 4: Enegie-efficiency 6.1 Wat houdt het in? van de poductiekosten uitmaken, zijn enegie-efficiencypojecten meestal ook economisch inteessant De basis van het MJA3-convenant en MEE

Nadere informatie

Reconstructie N221 te Soest

Reconstructie N221 te Soest Reconstuctie N221 te Soest Akoestisch ondezoek Gemeente Soest Mei 2015 Reconstuctie N221 te Soest Akoestisch ondezoek dossie : BA8258-103-100 egistatienumme : MD-AF20150221 vesie : Def01 classificatie

Nadere informatie

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV Gemeente Beuningen t.a.v. College van B&W Van Heemstaweg 46 Beuningen cc. mev. C. van Hemmen en dh. C. McQueen, Kloostestaat 1 beteft datum vezoek voooveleg woonhuis naast Kloostestaat 1, Beuningen 11

Nadere informatie

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen Ondezoek naa de ecologische achteuitgang en het hestel van Zuid- Limbugse hellingschaallandcomplexen Diectie Kennis en Innovatie, augustus 009 009 Diectie Kennis en Innovatie, Ministeie van Landbouw, Natuu

Nadere informatie

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente.

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente. Visualisatie van het Objectgeoiënteede Paadigma. Aend Rensink Faculteit de Infomatica, Univesiteit Twente e-mail: ensink@cs.utwente.nl Samenvatting Pogammeeondewijs maakt een wezenlijk deel uit van elke

Nadere informatie

Inclusie en Exclusie groep 1

Inclusie en Exclusie groep 1 Inclusie en Exclusie goep 1 Tainingsweek 8 13 juni 2009 Venndiagammen Als voo elementen in een vezameling twee veschillende eigenschappen een ol spelen, dan kun je voo deze vezameling een Venndiagam tekenen.

Nadere informatie

05.2015. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Domein Bosquet zondag 31 mei. gratis. in dit nummer

05.2015. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Domein Bosquet zondag 31 mei. gratis. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Dag van het Pak Domein Bosquet zondag 31 mei gatis 05.2015 in dit numme Dag van het Pak p2 Steenuil in boeennatuu p4 Een nieuwe thuis in Huize Hageland p6 Bestuiving in Holsbeekse

Nadere informatie

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf)

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Tilbug Univesity Reclame-uitgaven in edeland de Blok, J Document vesion: Publishe final vesion (usually the publishe pdf) Publication date: 1970 Link to publication Citation fo published vesion (APA):

Nadere informatie

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur - - Vasselling mehode eneemijnsucuu Vasselling van de mehodiek voo de eneemijnsucuu Hiebij maak DNB bekend da DNB de nominale eneemijnsucuu voo he FTK wil consueen op basis van de swapcuve. Deze eneemijnsucuu

Nadere informatie

'2o. Cofl ,... ~... EK/2010.002345.01

'2o. Cofl ,... ~... EK/2010.002345.01 ,..... ~... )ç_ -1- Cofl '2o EK/2010.002345.01 DOORLOPENDE tekst van de statuten van de veeniging: Cuvo Coöpeatieve Uitvaatveeniging "De Volhading" U.A., gevestigd te 's-gavenhage, zoals deze luiden na

Nadere informatie

Projectbesluit Bergbezinkbassin Wilsonsplein Ontwerp ruimtelijke onderbouwing

Projectbesluit Bergbezinkbassin Wilsonsplein Ontwerp ruimtelijke onderbouwing Pojectbesluit Begbezinkbssin Wilsonsplein Ontwep uimtelijke ondebouwing Dtum: 9 juli 0 Contctpesoon: Annemiek Kmphuis (VVH/OV) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING.... PLANBESCHRIJVING....1 Beschijving vn het gebied....

Nadere informatie

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert.

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert. Cikelbewegingen Gaden adialen Zie bladzijde 135 t/m 137 Baiboek wikunde van de Caat en Boch ISBN 90-430-1156-8 Een aanade voo Sinteklaa! http://taff.cience.uva.nl/~caat/functiene.pdf Eenpaige cikelbeweging

Nadere informatie

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen Ondezoek naa de ecologische achteuitgang en het hestel van Zuid- Limbugse hellingschaallandcomplexen Diectie Kennis en Innovatie, augustus 009 009 Diectie Kennis en Innovatie, Ministeie van Landbouw, Natuu

Nadere informatie

v v I I I 10 P I 316, 10

v v I I I 10 P I 316, 10 GELUDSSNELHED Het bijkt dat de gemiddede kinetische enegie van de moecuen evenedig is met de absoute tempeatuu. De sneheid van de moecuen van een gas is evenedig met de vootpantingssneheid van geuid. eeken

Nadere informatie

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten Kestaanbieding voo Mamut klanten Optimalisee uw winstgevendheid in deze spannende tijden! Kennis een veilige investeing tot 46% Bestel nu en bespaa tot 46% op cusussen voo 2009 Lees mee op pagina 4 Gebuik

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling Leideschapsontwikkeling (11): Van een gefagmenteede naa een samenhangende aanpak Leideschapsontwikkeling 2.0 E is veel gescheven ove de ontwikkeling van leideschap in oganisaties. In dit atikel beschijven

Nadere informatie

Het Rotterdamse Sportbeleid. Martine Berkhof Beleidsadviseur Sport en Recreatie, gemeente Rotterdam

Het Rotterdamse Sportbeleid. Martine Berkhof Beleidsadviseur Sport en Recreatie, gemeente Rotterdam Het Rottedamse Spotbeleid Matine Bekhof Beleidsadviseu Spot en Receatie, gemeente Rottedam De Rottedamse Spotpaadox Rottedam is dé spotstad van Nedeland, maa bewones bewegen nog te weinig. Daaom: Collegetaget:

Nadere informatie

Gebiedsinventarisatie Noordeindseweg/ Noordersingel

Gebiedsinventarisatie Noordeindseweg/ Noordersingel Gebiedsinventaisatie / Bekel en Rodenijs (Lansingeland) Gebiedsinventaisatie / Bekel en Rodenijs (Lansingeland) Kwaliteitstoets Paaaf Autoisatie Paaaf Naam L.F. van het Hoofd Naam M. van de Blaak Functie

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur Eamen VW 07 tijdvak maandag 5 mei.0-6.0 uu wiskunde B (pilot) Dit eamen bestaat uit 5 vagen. Voo dit eamen zijn maimaal 7 punten te behalen. Voo elk vaagnumme staat hoeveel punten met een goed antwood

Nadere informatie

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc)

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) Cahie 2007-5 Psychometische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) Intebeoodelaasbetouwbaaheid, intene consistentie en conguente validiteit L. M. van de Knaap L. E. W. Leenats L. T. J.

Nadere informatie

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4 Te info Deze toets geeft je een idee van je kennis ove de begippen uit de tabel hieonde. Dit zijn de voonaamste begippen die in de leeplannen van het middelbaa ondewijs aan bod komen. Je mag de vagen oplossen

Nadere informatie

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder Uitwekingen bij de opgaven van De Ste van de dag gaat op en onde Statopgave Google Maps geeft bijvoobeeld 52.382306, 6.644897. Mocht je niet bekend zijn met de begippen Noodebeedte en Oostelengte, zoek

Nadere informatie

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule:

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule: Wamteovedacht 6. Wamteovedacht Onde wamteovedacht wodt bedoeld de ovegang van enegie onde invloed van een tempeatuuveschil. Zolang een tempeatuuveschil aanwezig is zal wamte in een bepaalde ichting stomen,

Nadere informatie

HOEKCONTACT KOGELLAGERS

HOEKCONTACT KOGELLAGERS HOEKCONTACT KOGELLAGERS Hoekcontact kogellages Eén-ijige hoekcontact kogellages Hoekcontact kogellages zijn geschikt voo toepassingen waa een hoge nauwkeuigheid en een hoog toeental is veeist. Dit type

Nadere informatie

BioBased Business Cases

BioBased Business Cases Ontmoet de gehele biobased keten en gijp uw kans voo slimme samenwekingen BioBased Business Cases Hoo hoe u maximale winstgevendheid haalt uit de BioBased Economy Met paktijkcases van: Cosun SABIC Synba

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016 Schooljaaplan (SJP) 05-06 aam school RKBS Willibod Ades Espeantolaan Postcode en plaats 950 CZ Stadskanaal Telefoon 0599-657 Binnumme E-mail Website Diecteu Bevoegd Gezag 03RX kbs-willibod@fidadanl wwwkbs-willibodnl

Nadere informatie

08.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Natuur en cultuur, hand in hand Assent, zondag 19 augustus. in dit nummer

08.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Natuur en cultuur, hand in hand Assent, zondag 19 augustus. in dit nummer 08.2012 landschapskant Nood-Hageland Natuu en cultuu, hand in hand Assent, zondag 19 augustus in dit numme Natuu en cultuu, hand in hand! p2 De jages van Walenbos in de bes voo de vleemuis p4 Hoogstamboomgaaden

Nadere informatie

05.2010. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Groen in je buurt. zondag. 30 mei 2010. in dit nummer

05.2010. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Groen in je buurt. zondag. 30 mei 2010. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Dag van het Pak Goen in je buut zondag 30 mei 2010 05.2010 in dit numme Dag van het Pak p2 Je hebt mee buen dan je denkt! p4 Leven in de Demevallei p6 Regionaal Landschap Nood-Hageland...

Nadere informatie

collectieformules zorgt ervoor

collectieformules zorgt ervoor collectiefomules zogt evoo 2015 De Collectie-fomules bpost biedt u meedee Collectie-fomules aan. Elk van deze fomules geeft u de zekeheid om die postzegels te ontvangen die het best passen in uw vezameling.

Nadere informatie

Afleiding Kepler s eerste wet, op basis van Newton s wetten

Afleiding Kepler s eerste wet, op basis van Newton s wetten Keple s eeste wet Afleiding Keple s eeste wet, op basis van Newton s wetten 1 Inleiding Johannes Keple leefde van 1571 tot 1630 en was een Duitse wiskundige. Afwijkend van wat tot die tijd gedacht wed,

Nadere informatie

Toeristische. en Gelderse vallei. lente voor Utrechtse Heuvelr\Lg. meon'vvv nieuwe stijl. I(wortiermokers Michiel van der Schoof en

Toeristische. en Gelderse vallei. lente voor Utrechtse Heuvelr\Lg. meon'vvv nieuwe stijl. I(wortiermokers Michiel van der Schoof en ' 3t/' ' toeisme Toeistische lente voo Utechtse Heuvel\Lg en Geldese vallei Op de Utechtse Heuvelug en in de G'eldese Vattei wed ofget"open maanden enegiek gewekt o.on een nieuwe toeistische opzet. De

Nadere informatie

Theorieboekje CWO-Rb3

Theorieboekje CWO-Rb3 Theoieboekje CWO-Rb3 Vesie oktobe 2000 Watescouting Mak Twain Nedeweet intenet: http://scoutnet.nl/~scoutppx/ 1 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen...4 Binnenvaat Politie Reglement (BPR)...4 Toepassingsgebied...4

Nadere informatie

zicht vanaf de baan (Z-O) 2014 allard architecture amsterdam filtratie en opvang regenwater grijswatersysteem caddymasters secretariaat

zicht vanaf de baan (Z-O) 2014 allard architecture amsterdam filtratie en opvang regenwater grijswatersysteem caddymasters secretariaat zicht vanaf de baan (Z-O) clubhuis clubhuis shop caddymastes kaenloods commissiekame secetaiaat shop shop caddymastes kaenloods commissiekame secetaiaat één ovekoepelend gasdak één ovekoepelend gasdak

Nadere informatie

gemeente Terneuzen Vastgesteld , voorzitter , griffier titel projectnummer datum Ontwerp

gemeente Terneuzen Vastgesteld , voorzitter , griffier titel projectnummer datum Ontwerp GEMEENTE TERNEUZEN Bestemmingsplan Verdubbeling Tractaatweg Vastgesteld door de raad van de gemeente Terneuzen T bij besluit van 12 december 2013, voorzitter, griffier gemeente titel projectnummer IMRO-nummer

Nadere informatie

9. Matrices en vectoren

9. Matrices en vectoren Computealgeba met Maxima 9. Matices en vectoen 9.1. Vectoen In Maxima is een vecto een datatype bestaande uit een geodende lijst (ij) van gelijksootige elementen welke via een index kunnen woden geselecteed.

Nadere informatie

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw Hadmetalen stiftfezen voo uw gebuik speciaal in gieteijen, weven en in de staalbouw Hoogendementsvetandingen, -S Innovatieve hoogendementsvetandingen met exteme schokbestendigheid Zee obuuste, kachtige

Nadere informatie

Colloïdaal goud. jouw bondgenoot in de strijd tegen de tijd!

Colloïdaal goud. jouw bondgenoot in de strijd tegen de tijd! C O L L E C T I E O P S C H O O N H E I D S T A A T G E E N L E E F T I J D L U X U E U Z E V E R Z O R G I N G V O O R D E R I J P E R E H U I D Colloïdaal goud jouw bondgenoot in de stijd tegen de tijd!

Nadere informatie

83 december 2012 Nr. verslag het Groot Jan Wolter Bloem volgt Gerard Korse op Eerste bewoners

83 december 2012 Nr. verslag het Groot Jan Wolter Bloem volgt Gerard Korse op Eerste bewoners 2012 e b m e dec g a l s e v t o o G het N. 83 13 m e Bloe t l o W n Ja op d Kose a e G volgt 6 s bewone e t s e E ces oot suc g g a d ie commiss 8 ijk uit And g a B eis Magda ssings a e v ique et EO Mozamb

Nadere informatie

Gevoeligheidsanalyse transportparameters

Gevoeligheidsanalyse transportparameters Gevoeligheidsanalyse tanspotpaametes voo de ondegond Woute Kaeman Ed Veling Het model PROFCD (PROFile Convection-Diusion) is doo Veling (1993) gescheven om snel een inschatting te kunnen maken van het

Nadere informatie

Raadsbesluit. ii r. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Aard van de belastinq. ABI Zl De raad van de gemeente Boekel; BESLUIT:

Raadsbesluit. ii r. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Aard van de belastinq. ABI Zl De raad van de gemeente Boekel; BESLUIT: Scan numme van - Scanpagina van 5 i 2 AB0902 Z022388 Raadsbesuit De aad van de gemeente Boeke; gezien het vooste! van bugemeeste en wethoudes d.d. 5 novembe 203 i ii geet op: Atike 228a van de Gemeentewet

Nadere informatie

Beantwoord de vragen bij Verkennen. Denk aan de goniometrische verhoudingen sinus en cosinus!

Beantwoord de vragen bij Verkennen. Denk aan de goniometrische verhoudingen sinus en cosinus! 1 Vectoen in 2D Vekennen www.math4all.nl MAThADORE-basic HAVO/VWO 4/5/6 VWO wi-d Vectomeetkunde Vectoen in 2D Inleiding Vekennen Beantwood de vagen bij Vekennen. Denk aan de goniometische vehoudingen sinus

Nadere informatie

Milieubalans Heeft het beleid effect? Worden de doelen gehaald? Kan het goedkoper?..in een Europese context VBTB: Milieu- en Natuurplanbureau

Milieubalans Heeft het beleid effect? Worden de doelen gehaald? Kan het goedkoper?..in een Europese context VBTB: Milieu- en Natuurplanbureau Milieubalans 2003 VBTB: Heeft het beleid effect? Woden de doelen gehaald? Kan het goedkope?..in een Euopese context Opening De Milieubalans wodt vootaan in mei uitgebacht om daamee het jaalijkse poces

Nadere informatie

GROENLICHT. De mars tegen Monsanto en TTIP. Orgaan van GroenLinks Zwolle. Zomer 2015

GROENLICHT. De mars tegen Monsanto en TTIP. Orgaan van GroenLinks Zwolle. Zomer 2015 Ogaan van GoenLinks Zwolle GROENLICHT Zome 2015 De s tegen Monsanto en TTIP Linke Soep: Ove de gevaen van Gentech en wát!? Senato Ruad Ganzevoot bezoek bij GoenLinks Zwolle Gezocht: Nieuwe hoofdedacteu

Nadere informatie

08.09. landschapskrant Noord-Hageland. Europese Nacht van de Vleermuis. vrijdag. 28 augustus. regionaal landschap Noord-Hageland vzw.

08.09. landschapskrant Noord-Hageland. Europese Nacht van de Vleermuis. vrijdag. 28 augustus. regionaal landschap Noord-Hageland vzw. landschapskant Nood-Hageland Euopese Nacht van de Vleemuis vijdag 28 augustus 08.09 egionaal landschap Nood-Hageland vzw in dit numme p2 Euopese Nacht van de Vleemuis p4 Kasteeldomein de Beauffot p6 Akkevogels

Nadere informatie

Examens. Beroep. Rekenen. Leven lang lere. Passend Onderwijs. Entree. Kwaliteit. competenties. Het perron. www.sbo.nl/vmbo-mbo. Co-creatie.

Examens. Beroep. Rekenen. Leven lang lere. Passend Onderwijs. Entree. Kwaliteit. competenties. Het perron. www.sbo.nl/vmbo-mbo. Co-creatie. Hybide Passend Ondewijs Nationaal skills Nedelands / Conges Examens Voegtijdig Schoolvelaten 21st centuy Loopbaanoiëntatie Beoep Co-ceatie Leven lang leen Opleiding Het peon Intenationaal Innovatie Leaning

Nadere informatie

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte SCHRIFTELIJKE VRAAG n. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktobe 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Ondewijspesoneel - Afwezigheden wegens ziekte

Nadere informatie

Rietorchis & daslook bij het Zonnehuis

Rietorchis & daslook bij het Zonnehuis Rietochis & daslook bij het Zonnehuis Rietochis & daslook nabij het Zonnehuis Auteu P.J.H. van de Linden Opdachtgeve Pojectnumme Ingen Seach B.V. 09.087 juni 2010 foto omslag daslook langs het voetpad

Nadere informatie

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN L0000512 Gaantievoowaaden/Gebuikeshandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN I. INHOUD I. INHOUD p 1 II. ALGEMEEN p 2-6 III. INSTALLATIE p 7-8 IV. GEBRUIK EN ONDERHOUD p 9-12 V. CE-ATTEST p 13 VI. BIJLAGEN p 14

Nadere informatie

Nr. juni 20. 100-jar

Nr. juni 20. 100-jar g a l s e v t o o G het N. 85 13 juni 20 5 n eavonde i t a m o Inf den oowaa v u u h alg. 7 ties voo a t i c i l e F ige 100-ja 9 es de boul u e j e ek el Wisselb ogkasp o H a a in toenoo COLUMN Kwaliteit

Nadere informatie

Kun je me de kortste weg vertellen?

Kun je me de kortste weg vertellen? Kun je me de kotste weg vetellen? Inhoudsopgave 1 Gafen 2 1.1 Wat is een gaaf?........................... 2 1.2 Opgaven................................ 4 2 Kotste bomen 6 2.1 Het 'Geedy' lgoitme.......................

Nadere informatie

INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE

INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE decembe 2014 Ovezicht expets, 26 januai 2015 INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE Naam bedijf Installatiebedijf Bouman Geneatostaat 9, 3903 HL Veenendaal 0318-51 00 01 info@boumaninstallatie.nl www.boumaninstallatie.nl

Nadere informatie

08.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Nacht van de Vleermuis Abdij Averbode. zaterdag 27 augustus. in dit nummer

08.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Nacht van de Vleermuis Abdij Averbode. zaterdag 27 augustus. in dit nummer 08.2011 landschapskant Nood-Hageland Nacht van de Vleemuis Abdij Avebode zatedag 27 augustus in dit numme Nacht van de Vleemuis p2 Veassend lekke uit de hoogstamboomgaad p4 Bos zonde genzen p6 Regionaal

Nadere informatie

nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 3 - januari-februari 2014

nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 3 - januari-februari 2014 Veschijnt tweemaandelijks Afgiftekantoo : 2840 Rumst 1 P 802144 ve. uitg. A. Buelens, Hollebeekstaat 31, 2840 Rumst BC 30977 2840 RUMST P.B. België-Belgique nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Numme

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese

Factsheet Indicatoren Heupprothese Deze indicatoenset is opgenomen in het egiste van Zoginstituut Nedeland waamee het aanleveen van deze kwaliteitsgegevens in 2018 ove veslagjaa 2017 wettelijk veplicht is. Colofon Intenet: OmniQ (potaal

Nadere informatie

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96 Dit is geen toeval 6 Ove waaom je dit boek leest en hoe je emee aan de slag kunt gaan. Lees dit eest. Inleiding 10 1 Waaom goeien we? 18 Ove de uitdaging van het goeien en ove wat passie is 2 Willen en

Nadere informatie

TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (8N010)

TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (8N010) TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (8N00) 8 juni 007, 4.00-7.00 uu Opmekingen:. Dit tentamen bestaat uit 4 vagen met in totaal 9 deelvagen.. Het is toegestaan gebuik te maken van bijgeleved fomuleblad en een ekenmachine.

Nadere informatie

08.2014. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Leven aan het water! Gratis poelencursus zaterdag 20/9. in dit nummer

08.2014. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Leven aan het water! Gratis poelencursus zaterdag 20/9. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland gatis Leven aan het wate! Gatis poelencusus zatedag 20/9 08.2014 in dit numme Opening van de hestelde loopgaven van Weeldoolog I p2 Fuitkwekes helpen de bij en omgekeed p4

Nadere informatie

I n formatiebroch u re. Als u de huur wilt opzeggen

I n formatiebroch u re. Als u de huur wilt opzeggen I n fomatieboch u e Als u de huu wilt opzeggen Deze bochue bevat infomatie ove de pocedue ondom de huuopzegging. In deze bochue vindt u een beknopte weegave van de bepalingen uit de Algemene huuvoowaaden,

Nadere informatie

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2 Beedeneed aanbod goep 1 en 2 Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding en veantwooding blz. 3 Themaplanning blz. 5 Taal / lezen / schijven blz. 9 Rekenen / wiskunde blz. 11 Weekplanning blz. 13 Zelfstandig weken

Nadere informatie

Kids-Gea! Maak een beverburcht kijk op pagina 4. Alles over bevers op pagina 2. Kijk op pagina 6 en 7 voor leuke activiteiten

Kids-Gea! Maak een beverburcht kijk op pagina 4. Alles over bevers op pagina 2. Kijk op pagina 6 en 7 voor leuke activiteiten Kids-Gea! Alles ove beves op pagina 2 Maak een bevebucht kijk op pagina 4 Kijk op pagina 6 en 7 voo leuke activiteiten Gatis jeugdbijlage bij het ledenblad van It Fyske Gea Winte 2015/2016 Beve: De nieuwe

Nadere informatie

wiskunde B pilot vwo 2017-I

wiskunde B pilot vwo 2017-I wiskunde B pilot vwo 07-I Fomules Goniometie sin( tu) sin( t)cos( u) cos( t)sin( u) sin( tu) sin( t)cos( u) cos( t)sin( u) cos( tu) cos( t)cos( u) sin( t)sin( u) cos( tu) cos( t)cos( u) sin( t)sin( u)

Nadere informatie

1,- StadsOntwikkeling. Gemeente Utrecht. Bestemmingsplan. Leidsche Rijn Centrum Noord. Voorontwerp, oktober Jlnt:u:oruwemb temmlnasj>

1,- StadsOntwikkeling. Gemeente Utrecht. Bestemmingsplan. Leidsche Rijn Centrum Noord. Voorontwerp, oktober Jlnt:u:oruwemb temmlnasj> .. --Jlnt:u:ouwemb temmlnasj> ds 1,- StadsOntwikkeling I I Gemeente Utecht I Bestemmingsplan Leidsche Rijn Centum Nood Vooontwep, oktobe 2009 "4 1 ( = locatie plangebied ( ( ( { ' Leidsche Rijn Centum

Nadere informatie

5 Algemene oplossing baanvergelijking, r = ξ/(1 + e cos f)

5 Algemene oplossing baanvergelijking, r = ξ/(1 + e cos f) 5 Algemene oplossing baanvegelijking, = ξ/(1 + e cos f) De bewegingsvegelijking van een planeet met massa m 2 ond de zon met massa m 1 schijven we als = GM 3, (5.1) waa M = m 1 +m 2. Omdat dit een tweedegaads

Nadere informatie