De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming"

Transcriptie

1 BEHANDELMEMO Van: Aan: agendacommissie aadsleden en steunfactieleden Nieuw taievenbeleid Spotvoozieningen Status: Deelnemes: Debat te voobeeiding op de besluitvoming Raadsleden Potefeuillehoude: W.J. Stegeman Doel: Toelichting: Wijze van Behandelen: Achteliggende stukken: Potefeuillehoude: De aadsfacties zijn zodanig geïnfomeed dat zij goed toegeust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvoming Op 18 maat 2010 heeft de voobespeking plaatsgevonden ove het nieuwe taievenbeleid voo de spotvoozieningen. Aan het einde van deze voobespeking is evoo gekozen het ondewep in debat te bengen. 1. De voozitte bengt de aangemelde debatpunten in debat. De indienende factie licht het punt kot toe. Concete debatpunten zijn doo de facties nog niet ingebacht. ndien facties debatpunten hebben woden zij vezocht deze vooafgaand aan de bijeenkomst doo te geven aan de giffie 2. De voozitte inventaiseet of alle debatpunten voldoende zijn behandeld. Raadsvoostel W.J. Stegeman Technische vagen bij: F. van den Dies: n afschift aan de giffie:

2 Raadsvoostel STELLER F. vd. Dies VERANTWOORDELJK WETHOUDER W.J. Stegeman DATUM RAADSVERGADERNG 7 apil 2010 ONDERWERP Voostel nieuw taievenbeleid spotvoozieningen Culembog PROGRAMMA Cultuu en spot BELEDSPRODUCT/ GEMEENTELJKE TAAK spot REGSTRATENUMMER VOORGENOMEN BESLUT 1. neemt kennis van het integale voostel nieuw taievenbeleid spotvoozieningen Culembog 2. stelt voo het nieuwe spottaievenbeleid de volgende kades vast: a. voo alle spotaccommodaties wodt het gemiddeld aantal spotbeoefenaen pe accommodatie vastgesteld (nomaantal spotbeoefenaen pe accommodatie) b. voo de binnenspot wodt dit nomaantal pe accommodatie vegeleken met het vastgestelde nomaantal spotbeoefenaen van een spothal c. voo de buitenspot wodt dit nomaantal pe accommodatie vegeleken met het vastgestelde nomaantal spotbeoefenaen van een voetbal/hockeyveld d. voo de zwemspot wodt het gemiddeld aantal spotbeoefenaen in een zwembad vegeleken met het vastgestelde nomaantal spotbeoefenaen van een spothal e. voo zowel de binnenspot als de buitenspotaccommodaties wodt een uutaief vastgesteld: voo de binnenspot is het inclusieve basisuutaief euo 59,40 en voo de buitenspot is het exclusieve basisuutaief euo 10,78 (pijspeil seizoen 2008/2009) (inclusief/exclusief gebuik kleedkames/douches/mateialen en vebuikslasten (gas/wate/enegie)). f. voo de spothal ntewey en spothal Paijsch wodt als vehuueenheid een zaaldeel pe uu genomen. g. voo zowel de binnenspot als de buitenspotaccommodaties wodt een inclusief taief vastgesteld (inclusief gebuik en vebuik van kleedkames en veldvelichting) hetgeen een huuopslag betekent voo het buitenspottaief h. de huuopslag vwb het gebuik van de kleedkames wodt bepaald op basis van de kostpijsdekkingsmethode met het huidige dekkingspecentage. i. de huuopslag vwb het vebuik ( gas/wate/licht) van kleedkames en veldvelichting wodt bepaald op basis van de kostpijsdekkingsmethode met een dekkingspecentage van 100% j. e wodt een ovegangsegeling vastgesteld daa waa de nieuwe taifeing leidt tot vehoogde lasten k. pe club woden de financiële gevolgen in beeld gebacht en pe club wodt de ovegangsegeling toegepast l. de ingangsdatum wodt seizoen 2010/2011 Gemeente Culembog Riddestaat 250 Postbus AC Culembog Tel Fax

3 2 3. geeft het college opdacht om de kades te veweken tot een gedetailleed uitwekingsvoostel met daain een uitweking van uitgangspunt 12 KORTE SAMENVATTNG VOORSTEL De gemeente heeft in 1995 een taiefstelsel bepaald dat op dit moment nog wodt toegepast. n de lokale spotagenda is het voonemen gefomuleed om het huidige taievensysteem te hezien. E zijn 12 kades opgesteld om het nieuwe spottaievenbeleid vom en inhoud te geven. 1. AANLEDNG De gemeente heeft in 1995 een spottaiefstelsel bepaald dat op dit moment nog wodt toegepast. n de lokale spotagenda is het voonemen gefomuleed om het huidige taievensysteem te hezien. Daabij zijn de volgende edenen benoemd: 1. De dekkingsgaad is gezakt van 38% naa 20%. 2. Het huidige taievenstelsel geeft aanleiding tot vagen ove de vehouding tussen de feitelijke beheekosten en het taief pe spotveld. 3. Het huidige taievenstelsel geeft aanleiding tot vagen ove ongelijkheid. E is in 1995 gekozen voo een beekening waabij spotvoozieningen in een bepaalde vehouding staan tot elkaa, bijvoobeeld één tennisbaan staat gelijk aan andehalf voetbalveld. 4. Met het oog op actief spotbehee is het wenselijk om in de gebuiksoveeenkomsten unifome poducten aan te bieden. Vwb punt 1 Dit is een gegeven. De hoogte van de taieven en daamee de huuinkomsten dekten in % van de exploitatielasten (exclusief kapitaallasten) van de spotaccommodaties af. Daabij heeft de gemeenteaad destijds aangegeven iede jaa de vehouding tussen huuinkomsten en de wekelijke exploitatielasten te willen bezien. Dat is niet gebeud. E is jaalijks geïndexeed volgens een vast indexcijfe, los van de wekelijke lasten. Vwb punt 2 Het uitgangspunt in het vooliggende voostel is budgettaie neutaliteit. E is geen opdacht vewekt geicht op enezijds het velagen van de feitelijke beheekosten danwel vehogen van de taieven binnen het huidige taiefstelsel. De vagen hebben betekking op de gehanteede methode in 1995, te weten taifeing op basis van (een dekkings%) van de kostpijs. n het vooliggende voostel ligt besloten om zo veel mogelijk een andee methode te volgen, te weten taifeing op basis van de gelijkbeechtiging van de gebuikes. Vwb punt 3 en punt 4 Met deze punten in de hand is gezocht naa een optimalisatie/vebeteslag van het huidige taiefstelsel en naa een zo stek mogelijk geobjectiveede vehoudingsfacto tussen de velden/voozieningen/banen zonde de paktische uitvoebaaheid uit het oog te veliezen. Voo de goede ode: e zijn meedee gondslagen voo het hanteen van taieven:. taifeing op basis van histoische ontwikkelingen. taifeing op basis van (een dekkings%) van de kostpijs.. taifeing op basis van een waadeing van de vooziening (gebuiksmogelijkheden en functionaliteit vooziening). V. taifeing op basis van egionale afstemming. V. taifeing op basis van de gelijkbeechtiging van de gebuikes. V. taifeing op basis van een bijdage in de accommodatiekosten naa ato van de daagkacht van de gebuike.

4 2. WETTELJK OF BELEDSKADER 2A. WAT S HET VASTGESTELDE, BESTAANDE BELED? 3 Lokale spotagenda n 1995 is het huidige taiefstelsel vastgesteld uitgaande van het bepalen van een taief op basis van een dekkings% van de kostpijs. Daabij is vwb de buitenspot het uitgangspunt gehanteed dat iede veld hetzelfde taief moest kennen ongeacht welk type veld. De huupenning van een voetbalgasveld was gelijk aan een inline hockeybaan en gelijk aan een kofbalgasveld. E is een enkele uitzondeing vastgesteld, te weten vwb een tennisbaan (gelijk aan andehalf voetbalgasveld). 2B. WAAR KAN K LEZEN WAT HET VASTGESTELDE BESTAANDE BELED S? 1. RAADSVOORSTEL, JAAR 2. BELEDSNOTA, JAAR, PAG. 3. BEGROTNG, JAAR, PAG. 1. Lokale spotagenda Raadsbesluit taiefstelsel uit GEDACHTEGANG De gedachtegang is: Het huidige taievenstelsel is, met name bij de buitenspot, niet lange houdbaa. Met de toename van het gebuik van spotvelden (mede doo de ontwikkeling van kunstgas) en met het oog op de fiscaliteit van actief spotbehee, is het noodzakelijk om af te zien van exclusieve gebuiksoveeenkomsten aan spotveenigingen (24 uu pe dag, 7 dagen pe week, 52 dagen pe jaa). Op de eeste plaats gaan de scholen in toenemende mate gebuik maken van de buitenspotvoozieningen. Niet exclusieve vehuu vaagt om een andee vehuueenheid (bijvoobeeld één uu). Het vaagt ook om een aanpassing van het spotaccommodatiebeleid. Daa waa de gemeente in het veleden geen aanvullende buitenspotvoozieningen in eigendom had (zoals kleedkames/douches) is dat in de toekomst nodig om de buitenspotgebuikes te kunnen faciliteen. De gedachte is dat de buitenspotvoozieningen steeds intensieve woden gebuikt waabij de spotveeniging een van de gebuikes is. Met de komst van spothal Paijsch is e voo de binnenspot aanleiding om als vehuueenheid aan te wijzen: één zaaldeel. Het huidige taievenstelsel kent een aantal histoische knelpunten die aanleiding geven tot vagen ove ongelijkheid. E is in 1995 gekozen voo een beekening waabij spotvoozieningen in een bepaalde vehouding staan tot elkaa, bijvoobeeld één tennisbaan staat gelijk aan andehalf voetbalveld. Op het moment dat we een bouwsteen van het taievenbeleid wijzigen is het wenselijk om een integale afweging te maken welke elementen uit het stelsel eveneens moeten woden hezien. Het ontwep van het voostel nieuw taievenbeleid spotvoozieningen Culembog is als volgt: 1 Het voostel geeft uitvoeing aan de wens dat iedee spote hetzelfde bedag pe uu betaalt. Dat betekent dat iedee spote evenveel betaalt voo één uu spoten op een veld/baan/zaal. Om dit te beeiken zijn de veschillende type spotvoozieningen vegeleken vanuit het gemiddeld aantal spotbeoefenaen pe type vooziening. n ondestaand staatje wodt de uitkomst van het voostel gepesenteed. Het valt meteen op dat iedee buitenspote slechts 49 euocent betaalt voo één uu spoten op een veld en iedee binnenspote 2,12 euo. De voetnoot onde het staatje geeft daavoo een eeste veklaing.

5 4 gemiddeld aantal spotes pe uu pe accommodatie Accommodatie taief pe uu taief pe spote obv gemiddeld aantal spotes op het veld Binnenspot basistaief 59,4 * nclusief (pijspeil 2008/2009) Spothal 28 59,4 2,12 Gymzaal 7 14,85 2,12 Budospot(zaal) 4 8,49 2,12 Tafeltennis(zaal) 24 50,91 2,12 Tunspot Zwembad Wedstijdbad 26 55,16 2,12 Buitenspot basistaief 10,78 ** exclusief (pijspeil 2008/2009) Voetbalveld 22 10,78 0,49 Hockeyveld 22 10,78 0,49 Atletiekbaan 30 14,7 0,49 Tennisbaan 3 1,47 0,49 Kofbalveld 16 7,84 0,49 Kynologengasveld 22 10,78 0,49 nline hockeyveld 10 4,9 0,49 Skeelebaan 10 4,9 0,49 * Het taief van één uu binnenspot is inclusief gebuik kleedkames/douches/mateialen en inclusief vebuikslasten (gas/wate/enegie). ** Het taief van één uu buitenspot is exclusief gebuik kleedkames/douches/mateialen en exclusief vebuikslasten (gas/wate/enegie). Het voostel is om ook voo de buitenspot een inclusief taief te bepalen. 2 Het voostel geeft uitvoeing aan actief spotbehee. Het betekent een koeswijziging van het buitenspotaccommodatiebeleid. n het veleden wed een veld vehuud voo een jaa op basis van een exclusief gebuiksecht. De gemeente zet eop in om buitenspotaccommodaties aan te bieden inclusief kleedkames en veldvelichting en op basis van niet exclusieve gebuiksoveeenkomsten. De gemeente geeft in gebuik en betaalt de lasten van schoonmaak, ondehoud, wate en enegie van de kleedkames en de veldvelichting. Dit uitgangspunt betekent dat e gebuiksoveeenkomsten met binnenspot én buitenspotveenigingen moeten woden gesloten waain de veenigingen pe seizoen gebuiksuen ʹinkopenʹ op basis van een vooaf vastgesteld uutaief en daamee wodt pe seizoen vastgelegd op welke tijdstippen de veeniging toegang tot de vooziening heeft. Daabij wodt het buitenspotuutaief (in het voostel gesteld op euo 10,78 voo een voetbal/hockeyveld) vehoogd met een huuopslag voo het gebuik van kleedkames en velichting. Dit beteffen de kosten voo het vebuik van gas, wate en licht en voo het ondehoud, schoonmaak van de beteffende voozieningen. Vooheen moesten de veenigingen deze lasten zelf betalen omdat de kleedkames en

6 5 veldvelichting in eigendom waen van de clubs. n de nieuwe situatie neemt de gemeente het eigendom op zich en is het de gemeente die deze lasten daagt. De huuopslag wodt als volgt beekend: alle vebuikslasten (gas/wate/licht) van de kleedkames en veldvelichting woden 100% doogeekend (de gebuike betaalt) voo het gebuik van de kleedkames wodt 20% van de wekelijk lasten doogeekend, hetgeen uitkomt op tussen de 400/500 euo pe kleedkame pe jaa. Dit bedag wodt eenmalig vastgesteld, vetaalt naa een ophoging van het uutaief en vevolgens jaalijks geïndexeed. n de komende weken wodt de beekening van de huuopslag opgesteld en voo de buitenspot een inclusief uutaief gepesenteed. 4. BESTUURLJKE OVERWEGNGEN De bestuulijke ovewegingen vebonden aan de knelpunten en keuzes zijn: 1. wat is de weging van het eindoodeel van het huidige taiefstelsel? n het voostel is vewood dat het huidige taiefstelsel een onvoldoende uitgewekt compomis is tussen enezijds de wens dat iedee spote hetzelfde bedag pe uu betaalt (pe type spotaccommodatie) en andezijds de paktische uitvoebaaheid van het systeem. De focus was destijds geicht op het bepalen van een taief op basis van een dekkings% van de kostpijs. De consequentie is dat de vehoudingsfacto tussen een spotveld en een tennisbaan/kofbalveld is gekozen zonde een elatie te leggen tussen het gemiddeld aantal spotbeoefenaen pe veld/baan. E is wel getacht een link te leggen met de gebuiksintensiteit pe vooziening maa het ontbak aan een adequate opeationaliseing van de gebuiksintensiteit. Met andee wooden: een kofbalveeniging betaalt evenveel voo een veld als een voetbalveeniging met als gevolg dat de huulasten voo een kofbalveeniging (pe lid) hoge liggen dan de huulasten voo een voetbalveeniging (pe lid). 2. Welke vebeteslag is gewenst om het huidige taiefstel te optimaliseen? n het voostel is de gedachte om het huidige taiefstelsel te optimaliseen en te zoeken naa een zo stek mogelijk geobjectiveede vehoudingsfacto tussen de velden/voozieningen/banen zonde de paktische uitvoebaaheid uit het oog te veliezen. Dit betekent een aantal keuzes. Keuzes ondewep Vaagpunt Antwood 1 Het is nodig om het gemiddeld aantal gebuikes pe veld/baan/zaal te bepalen. Welke objectieve maatstaf is e om een gemiddelde te bepalen? E zijn twee situaties: een tainingssituatie en een wedstijdsituatie. Het is niet mogelijk om een tainingssituatie te objectiveen. Dit geldt wel voo een wedstijdsituatie. Met als knelpunt dat niet voo iedee spot een zuivee wedstijdsituatie voo handen is en dus een aanname nodig is. s het mogelijk om voo de veschillende binnenspoten (basketbal, volleybal, badminton, kofbal, etc) een eigen gemiddeld aantal gebuikes vast te stellen (en dus een eigen taief)? Het is in theoie mogelijk maa in de paktijk niet wenselijk en niet haalbaa. Het lijnenplan van een spothal komt niet oveeen met de vehuueenheid (te weten een zaaldeel). Bovendien levet het een intensieve administatieve veweking op. 2 Het is nodig om het basistaief te bepalen. Het basistaief is een politiek abitaie keuze. Voo de binnenspot is het mogelijk om het huidige nteweytaief te hanteen. s dit wenselijk? Dit is wenselijk vanuit de gedachte dat de kapitaalslasten van een spothal niet woden doobeekend. Dit betekent dat een spote een zaal huut en dat de pijs gelijk is ongeacht of het een bestaande dan wel een fonkelnieuwe zaal is.

7 6 s het mogelijk om het huidige taief buitenspot (een vast bedag pe jaa pe veld) te 'vetalen' naa een uutaief pe veld? Ja dit is mogelijk. E is wel een knelpunt, te weten dat het basistaief een beekening kent uitgaande van een aanname van het gemiddeld aantal gebuiksuen van een voetbal/hockeyveld. Het knelpunt is als volgt: De beekening van het basistaief buitenspot is gebaseed op een aanname van de gemiddelde gebuiksuen van een voetbal/hockeyveld. Dit om met het uutaief (a) enezijds zo dicht mogelijk bij de huidige huulasten te blijven voo de veenigingen en (b) andezijds zo dicht mogelijk bij de huidige huuinkomsten voo de gemeente. Het wood 'gemiddeld' levet een knelpunt op. De gebuikes hebben iede veschillende tainingsintensiteit. Dit betekent dat degene die minde taint (pe team) en minde oefenwedstijdjes speelt buiten de competitiewedstijden om, minde gebuiksuen pe jaa pe veld heeft en dus een lagee totale huusom heeft (en vica vesa). Op het moment dat het basistaief buitenspot wodt bepaald op een aanname van de gebuike met het hoogste aantal gebuiksuen van een voetbal/hockeyveld, komt punt (b) in het gedang. De huuinkomsten van de gemeente komen dan onde duk te staan. 3 Het is nodig om te bepalen of het 'taief pe spote obv gemiddeld aantal spotes op het veld' vwb de binnenspot/buitens pot/zwemspot aan elkaa gekoppeld kan/moet woden. BNNENSPORT EN BUTENSPORT Zijn de vehuupoducten gelijk? Een binnenspotveeniging huut een spothal inclusief alle lasten. Een buitenspotveeniging huut een veld exclusief bepaalde lasten. Hoe moet dit gewogen woden? BNNENSPORT EN ZWEMSPORT Zijn de vehuupoducten gelijk? Nee, e is een goot veschil. Een zwemveeniging huut badwate bij een zwembad. De gemeente is geen vehuude van een zwembad. Het zwembad heeft een eigenstandige bedijfsvoeing. s het bepalen van de hoogte van het taief van de badwatehuu een zuive pivate veantwoodelijkheid of heeft de oveheid een taak en zo ja welke? Op de vaag zijn beide taiefstellingen niet aan elkaa te koppelen is beantwood dat dit niet mogelijk is omdat de exploitaties van de veenigingen in beide kolommen wezenlijk veschillend zijn. De huupenning voo de binnenspot is uim 4 maal zo hoog als de huupenning van de buitenspot. De huupenning van de buitenspot is echte exclusief gebuikskosten (gas/wate/licht) veldvelichting en kleedkames. Daa komt nog bij dat de buitenspot aanvullende lasten heeft, waaonde de kapitaalslasten van het stichten van een kantine. Hie staat natuulijk tegenove dat de kantine inkomsten genegeed. Op de vaag is het wenselijk om beide taiefstellingen aan elkaa te koppelen is beantwood dat dit wenselijk is. De lokale oveheid heeft een taak om vanuit het steven tot 'gelijkbeechtiging van de spote' in de taifeing in te gijpen en een nomfacto vast te stellen. De nomfacto die wodt voogesteld is: de huu van een volledige spothal, gelinkt aan het gemiddeld aantal spotes/zwemmes, is bepalend voo het badhuutaief dat de zwemveeniging netto moet betalen. Mocht het zwembad mee badhuu vagen dan dat getal, kan de veeniging subsidie ontvangen voo de meekosten. 3. s e een coectiefacto nodig (en zo ja welke?) om eventuele ongewenste effecten te vezachten? Op het moment dat veenigingen (met name de buitenspotveenigingen) voo het nieuwe seizoen gebuiksuen gaan aanvagen, ontvangen ze een offete bestaande uit een vemenigvuldiging van het aantal gevaagde uen x uutaief. Het kan zijn dat de totale huusom hoge of lage ligt dan ze in het veleden gewend waen. Dat oept de vaag op of e een coectiefacto nodig is? En is dat dan uitsluitend een ovegangsegeling gebaseed op een bepaald maximaal stijgings% pe jaa of ook een absolute bovengens (bijvoobeeld: een stijging van 25% is maximaal). Hieove is in het voostel geen absoluut advies gegeven. De vaag is ondemee of het gevaagde aantal gebuiksuen oveeenkomt met het huidige wekelijke aantal gebuiksuen? EN het huidige wekelijk aantal gebuiksuen kan, met name bij de buitenspot, wee stek afwijken van de huidige jaacontactuen. Dit omdat e nu met uime dagdelen gewekt wodt en e geen noodzaak is om de gebuikstijden/uen exact te bepalen. Het betekent evenzo dat gebuikes op dit moment het gebuik kunnen

8 7 uitsmeen ove een gote tijdvak en dus op een lage gemiddeld uugebuik uit kunnen komen. Het voostel is om een maximaal stijgings% te hanteen van 5% pe jaa en een maximum van 25% in totaal, in de situatie dat het huidige wekelijke aantal gebuiksuen (op basis van het gemiddeld aantal gebuikes pe type vooziening) oveeenstemt met het gevaagd aantal gebuiksuen. 4. Wat wodt de methode om de huuopslag voo de buitenspot te bepalen? Het voostel is om de vebuikslasten (gas/wate/licht) van de kleedkames en veldvelichting 100% doo te belasten vanuit het adagium de gebuike betaalt. Het voostel is om de gebuikslasten van de kleedkames voo 20% van de wekelijk lasten doo te belasten. EN de ekensom in deze eenmalig te voeen, vevolgens het uutaief inclusief te maken en alle jaen daana het inclusieve uutaief te indexeen (naa analogie van de binnenspot). Dus geen veekeningen achteaf te maken. 5. COMMUNCATE Het voostel wodt zogvuldig gecommuniceed naa de spotveenigingen. n de voobeeiding is de spotadviesaad op meedee momenten geïnfomeed en gevaagd om een advies. De spotadviesaad heeft een achtebanaadpleging gehouden en heeft op basis daavan hun uiteindelijke advies aan het college opgesteld. 6. PLANNNG EN CONTROL (MUTATES OP DE PROGRAMMABEGROTNG) Het voostel is budgettai neutaal. 6A.. HEEFT DT VOORSTEL BETREKKNG OP EEN ONDERWERP UT DE RAADSTERMJN-AGENDA? Ja, het ondewep staat op de RTA. Het ondewep is eeds langee tijd geleden aangekondigd. Het is een ondewep dat vele belangen aakt en gote zogvuldigheid vaagt in besluitvoming. 6B. BEOOGD EFFECT. EN HOE METEN WE DAT EFFECT? Het beoogd effect is een taiefsysteem waabinnen de veschillende spotes zo veel mogelijk eenzelfde bedag pe uu betalen vwb de huu van een zaal/baan/veld. Het is te meten doo het gemiddeld aantal spotes te delen op de huupenning pe uu pe vooziening. 6C. WELKE PRESTATES GAAT DE GEMEENTE LEVEREN EN HOE METEN WE DAT? WANNEER GAAN WE WAT DOEN (PER JAAR UTGESPLTST)? 6D. WELK BELED MET BJBE- HORENDE PRESTATES VERVALT? 6E. WAT MAG HET KOSTEN (PER JAAR UTGESPLTST). 6F. WELK HUDG BUDGET VERVALT? 6G. ZJN ER HOGERE KOSTEN VERBONDEN AAN DT VOORSTEL? ZO JA, HOE WORDT DT FNANCEEL AFGEDEKT? 6H. WAT S DE PLANNNG VOOR REALSATE? 6. WELKE FNANCËLE RSCO S KENT.HET VOORSTEL?. De gemeente gaat de taieven aanpassen en vaststellen. Het huidige taiefstelsel vevalt. Het voostel is budgettai neutaal. Nvt Nvt Het plan is om de taieven pe 1 septembe 2011 aan te passen. De isico s zijn: De binnenspot en buitenspotveenigingen vagen zelf gebuiksuen aan vooafgaande aan het seizoen. Met name bij de buitenspot is het theoetisch denkbaa dat veenigingen minde uen gaan aanvagen, zo veel minde dat de totale huusom pe jaa lage uitkomt dan de totale huusom uit het veleden. Dat levet dan minde inkomsten op voo de gemeente. Dit isico is klein.

9 6J. WELKE ANDERE RSCO S KENT HET VOORSTEL? 8 Het voostel behelst een maatschappelijk ondewep dat veel belangen aakt en aandacht geneeet. BJLAGEN 1. Adviesappot Voostel nieuw taievenbeleid spotvoozieningen culembog (eeds in uw bezit) 2. Advies Spotaad Bugemeeste en Wethoudes van Culembog De secetais De bugemeeste P. v.d. Vee R. van Schelven Aldus besloten in de vegadeing van de Raad, gehouden op 7 apil 2010 De giffie De voozitte P.J. Petes R. van Schelven V:\Stadsontwikkeling\Stadsontwikkeling\fd\spotbeleid\taievenbeleid\aadsvoostel taieven 2 (2).doc

10 ~~SfO maakt het mogelijk Voostel nieuw taievenbeleid spotvoozieningen Culembog SRO, Postbus AD Amesfoot ' Soesteweg556 ' 3812 SP Amesfoot T ' F S' Kvk: Op alle wekzaamheden zjnde algemene voowaaden van SROvan toepassing, waain een bepeklng van aanspakelijkheid s

11 nhoudsopgave 1 nleiding 3 2 Knelpunten in taievensysteem 5 3 Uitgangspunten Budgettaie neutaliteit voo gemeente en spotveenigingen Ondelinge samenhang tussen de taieven voo de veschillende sooten accommodaties Taifeing gaat uit van actief spotbehee Taifeing is geen middel voo doelgoepenbeleid Geen ondescheid tussen oude en nieuwe accommodaties Eenvoudig, tanspaant en hanteebaa Geen exta administatieve handelingen of contoles Afwijkende taieven Nieuwe taieven woden gefaseed ingevoed 9 4 Toetsing huidigesysteem Ongelijke 'beechtiging' Vehouding tussen feitelijke beheekosten en taiefstelling Conclusie 11 5 Keuzes en gondslagvoo nieuw taiefstelsel Relatie buitenspot - binnenspot - zwembad Ondelinge samenhang tussen de taieven Taifeing binnenspot Buitenspot Tennisspot Zwemspot Atletiekbaan nline hockey Kofbalveld Budospot Tunspot Tafeltennis Hondenspot Denkspot Skeelespot 20 6 Gevolgen gebuikes 21 7 Gevolgen gemeente Financieel Beleid 23

12 ~~SfO maakt het mogelijk 1 nleiding Het huidige taievenstelsel spotaccommodaties is in 1995 ingevoed. n 1995 is besloten de taieven vast te stellen op basis van een pecentage van de kostpijs van de gemeentelijke spotaccommodaties. n de jaen daana is jaalijks alleen een indexeing toegepast, waadoo vanaf 1996 de hade koppeling met het kostpijsdekkingspecentage is velaten. De huuinkomsten dekten toen 38% van de exploitatielasten (exclusief kapitaallasten) van de spotaccommodaties. De gemeenteaad heeft destijds aangegeven lede jaa de vehouding tussen huuinkomsten en exploitatielasten te willen bezien. Dat s niet gebeud. Nu ligt de dekkingsgaad gemiddeld op cica 20% voo de binnen- en buitenspot samen (exclusief zwembad). Redenen om het huidige taievenstelsel te hezien zijn: 1. De dekkingsgaad is gezakt van 38% naa 20%. 2. Het huidige taievenstelsel geeft aanleiding tot vagen ove de vehouding tussen de feitelijke beheekosten en het taief pe spotveld. 3. Het huidige taievenstelsel geeft aanleiding tot vagen ove ongelijkheid. E is n 1995 gekozen voo een beekening waabij spotvoozieningen in een bepaalde vehouding staan tot elkaa, bijvoobeeld één tennisbaan staat gelijk aan andehalf voetbalveld. 4. Het s wenselijk om in de gebuiksoveeenkomsten unifome poducten aan te bieden. De huidige situatie s dat de veldinichting ondom het ene spotveld eigendom is van de gemeente en de veldinichting ondom het andee spotveld eigendom is van de club. De huutaieven zijn echte gelijk, e s geen spake van gediffeentieede taifeing op. Het is nodig om die situatie in de loop de jaen te unifomeen (bij enovatie ofvevanging). Aanvullend heeft de gemeente onlangs gekozen voo zogenaamd actief spotbehee. Dat maakt het noodzakelijkaandacht te besteden aan de volgende aspecten. Buitenspot Actief spotbehee betekent dat e gebuiksoveeenkomsten komen die uitgaan van nietexclusief gebuik en van unifome dienstvelening doo de gemeente. Niet exclusief gebuik betekent dat veenigingen een veld huen voo contactueel vastgelegde tijdstippen (bv maandag/dondedag uu en zatedag 08.30u 1700u ged uende een vaste peiode). Unifome dienstvelening betekent dat de gemeente een veld vehuut inclusief veldvelichting (exclusief vebuikskosten enegie) en veldinichting. Actief spotbehee betekent ook dat de gemeente een veld vehuut inclusief faciliteiten als kleeduimten en douches. E s een beekening gemaakt van de kosten voo schoonmaak/klein ondehoud en goot ondehoud. Het kade voo de nieuwe taieven is dat deze kosten deels woden doobeekend aan de spotveeniging en wel voo dat deel waavoo de clubs nu al exploitatiekosten in hun begoting hebben staan. Dit betekent dat het systeem budgettai neutaal wodt doogevoed vanuit het oogpunt van de spotveeniging. De exta uitgaven voo de gemeente staan tegenove btw-opbengsten. Momenteel wodt het dagelijks ondehoud van de velden uitgevoed doo de sociale wekvooziening. Dit gaat veandeen. Het is waaschijnlijk nodig dat een deel van het -3-

13 klein ondehoud moet woden uitgevoed doo de veenigingen. Dit betekent een vedee nvulling van 'zelfwekzaamheid'. Binnenspot Bij de binnenspot is eeds spake van 'actief spotbehee'. De taiefseenheid s hie een uu zaalhuu waabij een zaaldeel in x aantal volleybalvelden wodt vedeeld en e pe volleybalveld een pijs wodt geekend. Eind 2009 wodt een nieuwe spothal geopend. Deze hal heeft gotee zaaldelen waadoo de ekeneenheid 'een volleybalveld' niet opgaat. E moet daaom woden gestoeld met de ekeneenheid. Zwembad De taieven badhuu veenigingen woden doo het Spotfondsenbad Culembog vastgesteld. Het 'taievenbesluit' uit 1995 s ontoeeikend om de taieven badhuu voo de zwemveenigingen te bepalen. Vanaf 1999 heeft de gemeente bepaald dat de taiefstjging maximaal 2,5% mag bedagen. De jaalijkse vehoging van het taief badhuu veenigingen stijgt uit boven de ndexmatige vehoging van de spottaieven voo de accommodaties die in gemeentelijk behee zijn. Het is wenselijk om bij de heijking van de taifeing uitgangspunten te fomuleen voo de gondslag van de taieven badhuu veenigingen

14 ~~so maakt het mogelijk 2 Knelpunten in taievensysteem ndexeing zwembadtaieven Pobleem is dat de indexeing van de zwembadtaieven doo Spotfondsenbad Culembog afwijkt van de gemeentelijke indexeing van de oveige accommodaties. De oplossing daavoo is om het contact met Spotfondsen op dat punt te wijzigen. Afgespoken kan woden dat de indexeing van de zwembadtaieven de gemeentelijke indexeing volgt. Die afspaak kan alleen in oveleg met Spotfondsen woden gemaakt: voo het wijzigen van het contact zijn twee patijen nodig. Voostelbaa is dat Spotfondsen compensatie zal vagen indien de veenigingsinkomsten dalen doo een andee, lagee indexeing. nvoeing zelfwekzaamheid Dagelijks ondehoud wodt nu vezogd doo de gemeentelijke wekvooziening. Dat gaat stoppen en het idee is dat deze taken woden ovegenomen doo de veenigingen. Dit kan op deze manie woden ngevoed. Wel dient hieove oveeenstemming te bestaan met de betokken veenigingen. E s spake van een lastenvezwaing (in de zin van uitte voeen taken), zondedat hie iets tegenove staat. Actief spotbehee Buitenspotveenigingen maken nu al ondehoudskosten voo de kleedkames. Het idee is dat de gemeente deze taken gaat uitvoeen en dit in ekening bengt bij de veenigingen. Dit is nodig om invulling te kunnen geven aan actief spotbehee. dee is om hievoo de huu te vagen die coespondeet met de lasten die de veenigingen daa nu al voo maken. Het advies is om de beteffende taken in beeld te bengen en vevolgens hieaan 'taieven' te koppelen, gebaseed op kengetallen. Dat heeft tot gevolg dat veenigingen gelijke bedagen betalen. Tegelijketijd kunnen deze kengetallen afwijken van de huidige, daadwekelijk geealiseede kosten, waadoo invoeing niet voo elke veeniging budgettai neutaal uitpakt. Omekenen taieven pe jaa naa taieven pe uu e.q. seizoen Op basis van de nu bekende gebuikstjden is dit mogelijk. Vaag daabij is wel wat als uitgangspunt wodt genomen voo het taief pe uu. Voostelbaa s om de huidige huuinkomsten te delen doo totaal aantal gebuiksuen. Voo deze beekening is een ovezicht nodig van de gebuiksuen pe veeniging. Om de administatieve last voo de gemeente te bepeken is het aan te bevelen om, weliswaa gebaseed op gebuiksuen en een taief pe uu, seizoenvehuu te egelen. Vookomen moet woden dat alk apat uu gefactueed moet woden. Voo het aantal gebuksuen kan een aanname woden gedaan op basis van de bestaande huupaktijk en de (theoetische) beschikbaaheid van een vooziening. Rekeneenheid binnenspot Bij het veandeen van de ekeneenheid, waavoo voldoende aanleiding bestaat, zullen de te betalen huen pe veeniging gaan veschillen. Dit kan wel voo de gemeente budgettai neutaal woden ingevoed, maa niet pe veeniging. Wel kan woden gewekt met een ovegangstemijn Relatie taief - kostpijs -5-

15 De huuinkomsten dekken een steeds lage deel van de kosten van de accommodaties. De oplossing hievoo s het vehogen van de huen. Dat heeft lastenstijgingen voo de veenigingen tot gevolg. Unifome dienstvelening Bij de buitenspotveenigingen s e niet altijd spake van dat men voo hetzelfde taief de zelfde dienstvelening kijgt (wel/geen kosten velichting). Dat veondestelt dat de huidige veschillen n beeid woden gebacht en dat wodt bezien of de dienstvelening doo de gemeente aanpassing behoeft, dan wel dat het taief wodt aangepast. Deze maategel heeft voo gemeente en/of veenigingen financiële gevolgen. De veschillende poblemen met het huidige taievensysteem vagen veschillende oplossingen met in mee of mindee mate financiële effecten voo de afzondelijke veenigingen dan wel de gemeente. Pincipiële (politieke) vaag daabij is men deze poblemen afzondelijk wil oplossen, met als uitgangspuntde nu geldende taieven? Of wodt e eest een duidelijke pincipiële keuze gemaakt? Het huidige systeem s een combinatie van histoische ontwikkeling, dekkingspecentage en gebuiksmogelijkheden. Een aanpak zou de volgende kunnen zijn: Bepalen gewenst dekkingspecentage Bepaald moet woden n welke mate het dekkingspecentage nog een ol speelt n het taievensysteem? Houden we daaaan vast? En welk pecentage wodt dan als uitgangspunt genomen? Op basis van dat gegeven kan woden bepaald in welke mate de huidige taieven zouden moeten stijgen (of dalen). Bepalen uitgangspunt gebuiksintensitelt: dit veeist het vaststellen van een ekeneenheid binnenspot Toepassen taief pe uu buitenspot Toepassen unifome dienstvelening buitenspot (en dus unifome taifeing) nnemen standpunt ove indexeing zwembadtaieven (en eventueel staten gespekken met Spotfondsen). Elke stap heeft gevolgen voo gemeente en gebuikes. Een aantal knelpunten veeist een mee pincipiële keuze (dekkingspecentage, ekeneenheid binnenspot) dan wel een mee pagmatische aanpak (ndexeing zwembadtaieven, invoeen taief pe uu buitenspot, unifome dienstvelening). Het is niet mogelijk om deze poblemen op te lossen zonde gevolgen voo afzondelijke veenigingen of gemeente. Pe stap kan woden bezien wat de effecten voo de afzondelijke veenigingen zijn. 6

16 ~"SfO maakt het mogelijk 3 Uitgangspunten 3.1 Budgettaie neutaliteit spotveenigingen voo gemeente en Het is geen doel om de huuinkomsten te vehogen. Dat betekent dat het huidige (lage) dekkingspecentage van ca. 20% als uitgangspunt wodt genomen. De gemeente wenst echte evenmin dat de huuinkomsten dalen. Het dekkingspecentage is immes al fos lage dan in 1995 als steefcijfe vastgesteld. n 1995 bedoeg het dekkingspecentage 38% (exploitatielasten exclusief kapitaallasten) Dat betekent dat de accommodatiekosten voo de gemeente sinds 1995 zijn gestegen en dat de gestegen lasten niet zijn doobeekend aan de veenigingen en gebuikes. De taieven zijn jaalijks vehoogd met de index van de gemeentebegoting (behoudens een incidentele vehoging van 10% in 2005). Deze index ligt lage dan de jaalijkse pijsstijgingen van de diensten/poducten die doo gemeentelijk spotbehee woden ingekocht. De budgettaie neutaliteit heeft betekking op de situatie die ontstaat na afloop van de nu nog bestaande ovegangsegelingen. E zijn met een aantal clubs (waaonde AV Statina, Focus 07, evv Viendenschaa, SSLV Lek en Linge) egelingen getoffen waain de veenigingen tijd kijgen om toe te goeien naa de het vastgestelde taief. 3.2 Ondelinge samenhang tussen de taieven voo de veschillende sooten accommodaties Uitgangspunt is dat e samenhang blijft/ontstaat tussen de taieven voo de veschillende sooten accommodaties. Deze samenhang dient in elk geval pe soot spot (binnenspot, buitenspot) geealiseed te woden. Samenhang ealiseen tussen alle sooten spoten (en accommodaties) is een complexe opgave. Buitenspotveenigingen hebben andee lasten dan binnenspotveenigingen. Zo moeten buitenspotveenigingen zelf een kantine ealiseen en hebben zij nu ondehoudsveplichtingen. Het is ingewikkeld en abitai om deze veschillen financieel te vetalen in taieven. n eeste instantie wodt deze samenhang pe soot spot gezocht in het aantal spotes dat tegelijketijd gebuik kan maken van een spotvooziening, oftewel het nomaantal spotbeoefenaen pe accommodatie. Het zwembad en de tafeltennishal gaan ook ondedeel uitmaken van deze systematiek. Dat was tot nu toe niet het geval. 3.3 Taifeing gaat uit van actief spotbehee Buitenspotaccommodaties woden doo de gemeente aangeboden inclusief kleedkames en veldvelichting en op basis van niet-exclusieve gebuiksoveeenkomsten. De gemeente geeft in gebuik en betaalt de lasten van schoonmaak, ondehoud, wate en enegie van de kleedkames en de veldvelichting. Hietoe zijn/woden kleedkames en veldvelichting (op temijn) in eigendom aan de gemeente ovegedagen. Dit uitgangspunt is namelijk nog niet oveal n oveeenstemming met de ealiteit. -7-

17 Kosten van schoonmaak, ondehoud, wate en enegie woden veekend met de veenigingen. Dit uitgangspunt betekent dat e gebuiksoveeenkomsten met veenigingen woden gesloten waain de veenigingen pe seizoen gebuiksuen 'inkopen' op basis van een vooaf vastgesteld uutaief en daamee wodt pe seizoen vastgelegd op welke tijdstippen de veeniging toegang tot de vooziening heeft. De gemeente egelt alle oveige vehuu aan scholen, paticulieen, bedijven etc. Dit uitgangspunt betekent een koeswijziging van het buitenspotaccommodatiebeleid en het taievenbeleid. n het veleden wed uitsluitend het veld vehuud aan de veeniging (exclusief kleedkames en velichting). Binnenspotaccommodaties woden doo de gemeente Culembog eeds aangeboden nclusief kleedkames/douches/mateialen en oveeenkomstig de egels van actief spotbehee. 3.4 Taifeing is geen middel voo doelgoepenbeleid n het spotbeleid kijgen specifieke goepen van de bevolking exta aandacht. Zij woden exta gestimuleed om te (gaan) spoten. Deze exta stimulans betekent niet dat taieven woden velaagd. ndien doelstellingen van de lokale spotagenda dit veeisen, zal e spake zijn van diecte subsidieing van spotstimuleingsactiviteiten. 3.5 Geen ondescheid tussen oude en nieuwe accommodaties Taifeing voo dezelfde /vegelijkbae spotvoozieningen is niet afhankelijk van de leeftijd van die vooziening. De gebuiksmogelijkheden bepalen (mede) de hoogte van een taief. Uitgangspunt is dat alle accommodaties voldoen aan de ichtlijnen om de beteffende tak van spot te beoefenen. Kapitaalslasten voo de aanleg van spotvoozieningen woden niet doobelast aan de gebuikes. 3.6 Eenvoudig, tanspaant en hanteebaa Het uitgangspunt is dat opgebouwd. het taiefsysteem naa gebuikes toe helde en eenduidig is 3.7 Geen exta administatieve handelingen of contoles Het uitgangspunt is om een taiefsysteem te ontwepen ekening houdend met zo min mogelijk administatieve en bestuulijke handelingen. Het is nadukkelijk niet de bedoeling dat gemeente (of veenigingen) uitgebeide administaties en contolesystemen moeten gaan toepassen om het systeem wekbaa te houden. Dat stelt nadukkelijk ook eisen aan de eventuele systematiek voo de 'losse vehuu' van voozieningen.!! 3.8 Afwijkende taieven Het uitgangspunt is dat e n het ontwep voo een nieuw taievenstelsel ondescheid gemaakt mag woden tussen gebuikesgoepen. Wij ondescheiden minimaal veenigingsgebuikes (bij NOC*NSF aangesloten spotveenigingen), 'losse huudes' (bv. goep inwones) en commeciële huudes (bedijven etc.). - 8-

18 maakt het mogeltjk 3.9 Nieuwe taieven woden gefaseed ingevoed Taiefsveandeingen hebben gevolgen voo de uitgaven van spotveenigingen. ndiect kan dit leiden tot het stijgen van de veenigingscontibutie. Het is wenselijk om een peiode van nvoeing afte speken zodat de veenigingen zich fasegewijs kunnen aanpassen aan de taiefsveandeingen. Voogesteld wodt om te steven naa een invoeingstemijn van 3 jaa. De pecieze temijn van invoeing zal mede afhankelijk zijn van de pecieze gevolgen pe veeniging. -9-

19 4 Toetsing huidige systeem De noodzaak tot het nvoeen van actief spotbehee en de ongelijkheid tussen accommodaties geven aanleiding het huidige taievensysteem te wijzigen. 4.1 Ongelijke 'beechtiging' Het gevoel van ongelijke 'beechtlging' tussen spotveenigingen en spotes houdt stek veband met taiefgondslag V 'taifeing op basis van de gelijkbeechtiging van de gebuikes'. Bij het vaststellen van de taieven op basis van gelijkbeechtiging dient het nomaantai spotbeoefenaen te woden vastgesteld en. Dat kan op veschillende manieen woden uitgewekt: het nomaantal spotbeoefenaen pe accommodatie het nomaantal spotbeoefenaen pe tak van spot. n het geval van het hanteen van een nomaantal beoefenaen pe spot leidt dit tot een uniek taief voo de basketbalspot. een uniek taief voo de volleybalspot, een uniek taief voo de volleybalspot, een uniek taief voo de badmintonspot, etc.. Dat s niet wenselijk. Eontstaat zo een administatief ngewikkeld systeem. Het vaststellen van het nomaantai spotbeoefenaen wodt meestal gedaan pe accommodatie en niet pe tak van spot. De oppevlakte van een spotvloe bepaalt n belangijke mate hoeveel spotes tegelijketijd teecht kunnen. Uiteaad s de te beoefenen spot hieop ook van nvloed. Met dat laatste wodt bepekt ekening gehouden, e wodt doogaans uitgegaan van een gemiddeld aantal spotes pe accommodatie. n het huidige taiefstelsel wodt één unifom taief gehanteed voo de binnenspot (elke veeniging betaalt nu euo 19,80 pe zaaldeel spothallntewey). 4.2 Vehouding tussen feitelijke beheekosten en taiefstelling De vehouding tussen feitelijke beheekosten en taiefstelling is het uitgangspunt van taiefsysteem 11 'taifeing op basis van (een dekklngs%) van de kostpijs'. BJ het vaststellen de taiefhoogte op basis van een dekkings% van de kostpijs moeten 2 zaken woden vastgesteld: de beheekosten pe accommodatie (de kostpijs) het dekkings% Momenteel is het dekkings% ongevee 20% van de beheekosten. Daabij zijn de kapitaalslasten niet opgenomen in de beheekosten. Dit omdat in 1995 het agument s gehanteed dat de aanleg/(vevangings)investeing van spotvoozieningen n pincipe een veantwoodelijkheid van de gemeente s. Het is niet wenselijk om de ekenexecitie opnieuw uit te voeen. Het uitgangspunt van de stelselwijziging s budgettaie neutaliteit. Het hanteen van het oosponkelijke pecentage van 38 dan wel een ande dekkingspecentage betekent dat een ande systeem niet budgettai neutaal kan woden ngevoed

20 maakt hel mogelijk 4.3 Conclusie Eis in 1995 bij het vaststellen van het taiefstelsel destijds impliciet gebuik gemaakt van de volgende gondslagen: taifeing op basis van een waadeing voo de vooziening taifeing op basis van de gelijkbeechtiging van gebuikes E is n 1995 bij het vaststellen van het taiefstelsel destijds expliciet gebuik gemaakt van de gondslag: taifeing op basis van (een dekkings%) van de kostpijs. E is in 1995 een taiefuubedag vastgesteld voo een binnenspotaccommodatie, een taiefjaabedag voo een spotveld (voetbalveld/hockeyveld) en een 'vehoudingsfacto' tussen een spotveld en andee typen buitenspotaccommodaties (tennisbaan en kofbalveld). Om de exacte hoogte van de taieven te bepalen is bekeken wat de totale beheeskosten van de binnenspot/buitenspot zijn en is e een dekkings% vastgesteld. Wij constateen het volgende: a) Het gemiddeld aantal nombeoefenaen voo een spothal is niet expliciet vastgesteld b) E is voo de zwembadvooziening niet vastgesteld wat het aantal nombeoefenaen voo deze vooziening is c) De 'vehoudingsfacto' tussen een spotveld en een tennisbaan/kofbalveld is gekozen op basis van veschillen ten aanzien van de gebuiksintensiteit. E is geen elatie gelegd tussen het nomaantal spotbeoefenaen en de gebuiksintensiteit. Het eindoodeel ove het huidige taiefstelsel is als volgt. Het taiefstelsel is een compomis tussen enezijds de wens dat iedee spote hetzelfde bedag pe uu betaalt (pe type spotaccommodatie) en andezijds de paktische uitvoebaaheid van het systeem. Dat uitgangspunt geldt ook voo het nieuwe systeem. Daa voo is het nodig de volgende stappen te nemen: 1. vaststellen nomaantal spotbeoefenaen 2. vegelijken van accommodaties 3. bepalen nomfacto en coecties

21 , 5 Keuzes en gondslag voo nieuw taiefstelsel De keuze is om het huidige taiefsysteem te vebeteen doo de volgende stappen te nemen: 1. Bepaal hoeveel spotes e gemiddeld n de spothal spoten: het nomaantal spotbeoefenaen van een spothal. 2. Bepaal hoeveel spotes e gemiddeld n een zwembad spoten en vegelijk dit aantal met hoeveel spotes e gemiddeld n de spothal spoten. Dit is dus een vegelijking van het nomaantal spotbeoefenaen van een zwembad (wedstijdbad) en het nomaantal spotbeoefenaen van een spothal. De hoogte van het taief van een zwembad kan zo gekoppeld woden aan de hoogte van het taief van een spothal. 3. Bepaal hoeveel spotes e gemiddeld op een hockeyveld/voetbalveld spoten: het nomaantal spotbeoefenaen voo een spotveld. 4. Bepaal hoeveel spotes e gemiddeld op een kofbalveld/tennisbaan spoten en vegelijk dit aantal met hoeveel spotes e gemiddeld op een spotveld spoten. Dit is dus een vegelijking van het nomaantal spotbeoefenaen op een spotveld en het nomaantal spotbeoefenaen op een kofbalveld/tennisbaan. De hoogte van het taief van een spotveld kan dan gekoppeld woden aan de hoogte van het taief van een kofbalveld/tennisbaan. 5. Bepaal hoeveel spotes e gemiddeld op een atletiekbaan spoten en vegelijk dit aantal met hoeveel spotes e gemiddeld op een spotveld spoten. Dit is dus een vegelijking van het nomaantal spotbeoefenaen op een spotveld en het nomaantal spotbeoefenaen op een atletiekbaan. De hoogte van het taief van een spotveld kan dan gekoppeld woden aan de hoogte van het taief van een atletiekbaan. 6. Bepaal hoeveel spotes e gemiddeld op een inline hockeybaan spoten en vegelijk dit aantal met hoeveel spotes e gemiddeld op een spotveld spoten. Dit is dus een vegelijking van het nomaantal spotbeoefenaen op een spotveld en het nomaantal spotbeoefenaen op een inline hockeybaan. De hoogte van het taief van een spotveld kan dan gekoppeld woden aan de hoogte van het taief van een inllne hockeybaan. 7. Bepaal hoeveel vechtspotes e gemiddeld in een 'dojo' spoten en vegelijk dit aantal met hoeveel spotes e gemiddeld in de spothal spoten. Dit s dus een vegelijking van het nomaantal spotbeoefenaen van een 'dojo' en het nomaantal spotbeoefenaen van een spothal. De hoogte van het taief van een 'dojo' kan zo gekoppeld woden aan de hoogte van het taief van een spothal. 8. Bepaal hoeveel spotes e gemiddeld in de tafeltennishal Gispen spoten en vegelijk dit aantal met hoeveel spotes e gemiddeld in de spothal spoten. Dit is dus een vegelijking van het nomaantal spotbeoefenaen van de tafeltennishal Gispen en het nomaantal spotbeoefenaen van een spothal. De hoogte van het taief van de tafeltennishal Gispen kan zo gekoppeld woden aan de hoogte van het taief van een spothal. l!, 5.1 Relatie buitenspot - binnenspot - zwembad E bestaat nu geen diecte elatie tussen de buitenspottaieven, de binnenspottaieven en de zwemspot. E wodt in het voostel wel een elatie gelegd tussen de taieven voo de binnenspot en de zwemspot. Beide sooten spot zijn vegelijkbaa: veenigingen hebben doogaans geen eigen clubhuis en huen inclusief voozieningen

22 ~~so maakt hel mogelijk Veenigingen die een buitenspot beoefenen hebben een geheel ande inkomsten- en uitgavenpatoon. E is spake van een eigen clubhuis en tot nog toe waen kosten voo het ondehoud van kleedkames voo de veeniging. Deze veschillen woden in de nieuwe situatie kleine doo dat de kleedkames in eigendom ovegaan naa de gemeente. Belangijk veschil blijft wel dat de kosten voo een clubhuis (ealisatie en ondehoud) voo ekening van de veeniging blijven. Tevens bestaat de kans dat veenigingen wekzaamheden in eigen behee uitvoeen. Om die eden wodt in ons voostel de huidige buitenspottaieven als uitgangspunt genomen. De taieven buitenspot woden niet afgeleid van het taief spothal. Wel woden binnen de 'categoie' buitenspoten taieven ondeling aan elkaa geelateed (op basisvan het aantal nombeoefenaen), 5.2 Ondelinge samenhang tussen de taieven n de ondestaande tabel is pe type spotaccommodatie opgenomen het gemiddeld aantal spotes dat pe uu gebuik kan maken van de beteffende accommodatie. Deze getallen zijn gebaseed op paktijkevaingen, opgedaan in het gehele land. Accommodatie Spotes pe uu Zwembad Wedstijdbad 26 Binnenspot Spothal 28 Gymzaal 7 Budospot 4 Tafeltennis 24 Tunspot n.v.t. apate tunhal Buitenspot Voetba veld 22 Hockeyveld 22 Atletiekbaan 30 Tennisbaan 3 Kofbaveld 16 Kynologen-gasveld 22 nline hockeyveld 10 Skeelebaan Taifeing binnenspot Bij de binnenspot zijn de volgende keuzes te maken: De taiefeenheid Vanaf 2010 woden e twee spothallen in gebuik gegeven. Tot op heden is de ekeneenheid 'een volleybalveld' geweest. n spothal ntewey heeft een zaaldeel exact de maatvoeing van twee volleybalvelden. De maatvoeing van spothal Culembog-West is afwijkend, niet zozee n oppevlakte maa n vom. Hiedoo is het aantal m 2 niet substantieel minde maa 'passen' e geen twee volleybalvelden mee in een zaaldeel in -13 -

23 de spothal Culembog-West. Daaentegen 'past' e in de spothal Culembog-West wel een basketbalveld n een zaaideei, in tegenstelling tot een zaaldeel in spothallntewey. Dit betekent dat de gebuiksmogelijkheden pe zaaldeel (in de veschillende spothallen), afhankelijk van de te beoefenen spot, van elkaa veschillen. De spothallen hebben iede een eigen ljnenplan, hetgeen ieidt tot veschillen in belijningen in de zaaldelen. Pe spothal en pe tak van spot kunnen zo de gebuiksmogelijkheden veschillen. Het voostel is om een unifome taiefeenheid te nemen (bijvoobeeld: een zaaldeel) die geen veband houdt met een lijnen plan/belijning. Het voostel is om eenzelfde taief te gaan hanteen voo zowel een zaaldeel in spothai ntewey als een zaaldeel in spothal Culembog-West. n de paktijk kan dat e toe leiden dat bepaalde veenigingen (c.q. takken van spot) bij vookeu een bepaalde spothal wensen te huen. Dat doet zich met name voo bij de spoten volleybal en basketbal. Het voostel is om de taiefeenheid 'een zaaideei' te nemen en het taief voo een zaaldeel n spothal ntewey gelijk te stellen aan het taief voo een zaaldeel in spothal Culembog-West. Hoogte van het taief Bij de stat van het ontwikkeltaject voo een nieuw taiefstelsel is het uitgangspunt genomen dat de invoeing van een nieuw taiefsysteem (voo veenigingen en gemeente) budgettai neutaal moet zijn. Dit kan betekenen dat (wekwijze a) de huidige taiefhoogte van een zaaldeel in spothal ntewey leidend moet zijn voo de nieuwe taiefstelling n de binnenspot. Dit betekent wel dat lede type spotaccommodatie (binnenspot, buitenspot en zwemspot) als een gesloten budgettai systeem wodt gezien. Dit kan eveneens betekenen dat (wekwijze b) de nieuwe taiefhoogte van een zaaldeel in vehouding moet woden gezien tot taiefstellingen in de buitenspot en de zwemspot. Mocht e in een van deze taiefstellingen een stelselmatige velaging van het taief opteden, moet dit woden opgevangen doo de taiefstellingen van de andee twee type spotvoozieningen. Deze tweede wekwijze is n oveeenstemming met het uitgangspunt van budgettaie neutaliteit. Het voostel is de hoogte van de nieuwe taiefstellingen van binnenspot, buitenspot en zwemspot te bepalen vanuit een gesloten budgettai systeem en te accepteen dat een stelselmatige velaging van één taiefsoot moet woden opgevangen doo de taiefstellingen van de andee twee type spotvoozieningen. 5.4 Buitenspot Bij de buitenspot zijn de volgende keuzeste maken. De taiefeenheid Voo de buitenspot is het noodzakelijk het systeem edelijk ingijpend te wijzigen. E wodt ovegegaan op 'actief spotbehee'. Dit heeft tot gevolg dat veenigingen en paticulieen voo contactuele gebuiksuen (op basis van een gebuiksoveeenkomst pe jaa) een spotvooziening in gebuik kijgen met aanvullende faciliteiten zoals (nabijgelegen) kieedkames, velichting en enkele spotmateialen. -14-

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014 -CONCEPT Bijlage 3: Budgetbief Bueau Jeugdzog Nood-Babant Postbus 891 5600 AW Eindhoven t.a.v. mevouw H.F. van Beugel Begen op Zoom, 25 juni 2014 Geachte mevouw van Beugel, Confom de afspaken in de "Babantbede

Nadere informatie

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 De gemeente Womeland heeft een duidelijke visie op maatschappelijke ondesteuning: elke Womelande telt mee en doet mee, ongeacht leeftijd, bepekingen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centaal Bueau voo de Statitiek Economie, Bedijven en NR Oveheidfinanciën en Conumentenpijzen Potbu 24500 2490 HA Den Haag PRJSNDEXCJFER COMMERCËLE DENSTVERLENNG 1. nleiding Dit document bechijft de methoden

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting AIM gevestigd te Eist Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman Accountants

Nadere informatie

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 Indienen uitelijk dinsdag 14 juni 2016 bij giffie@eindhoven.nl n Patij Blz Beleidsveld Secto Wethoude Vaag Antwood 50 PvdA 10 Sociale Ondesteuni

Nadere informatie

- gezonde dieren, gezonde mensen

- gezonde dieren, gezonde mensen pagina 1 van 8 Jaaveslag 2000 Wood van de voozitte Afgelopen jaa is voedselveiligheid een belangijk item in Euopa geweest, denk alleen maa aan de BSE-cisis. Het is dan ook niet moeilijk voo te stellen

Nadere informatie

collectieformules zorgt ervoor

collectieformules zorgt ervoor collectiefomules zogt evoo 2015 De Collectie-fomules bpost biedt u meedee Collectie-fomules aan. Elk van deze fomules geeft u de zekeheid om die postzegels te ontvangen die het best passen in uw vezameling.

Nadere informatie

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad.

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kaan Tel n: 06 8333 8358 Numme: 15A.01184 Datum: 10 novembe 2015 Team: Ondewijs, Welzijn en Zog Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschift

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Methodebeschijving Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen 1. Inleiding Dit is een methodebeschijving van de statistiek Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen (O-PINW). De beschijving heeft alleen

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma IHP

Uitvoeringsprogramma IHP Uitvoeingspogamma IHP -2020 Het IHP leidt tot veschillende acties voo zowel de benoemde maategelen als de vookeusscenaio s. Deze acties zijn vespeid ove IJsselstein, hebben een veschillend tijdspad en

Nadere informatie

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose Een nieuw model voo de CBS huishoudenspognose Coen van Duin en Cael Hamsen Het model waamee het CBS zijn huishoudenspognose maakt, is aangepast. De nieuwe pognose wodt beekend met een macosimulatiemodel

Nadere informatie

Standaarden Verpleeghuiszorg

Standaarden Verpleeghuiszorg Standaaden Vepleeghuiszog Vesie septembe 2010 Mw. E. Cox, MA, NVLF Mw. ds. C. Koolhaas, NVLF Mw. A. van Hemet, MA, NVLF 1 Inhoud 1..Inleiding...3 1.1 Doel standaaden en checklisten...3 1.2 De logopedist

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting Feedom in Chist Ministies Nedeland gevestigd te Dachten Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com

Nadere informatie

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen.

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen. . INLEIDING Dit document omvat het Capaciteitsplan 2 van ENECO NetBehee zoals veeist in de Elekticiteitswet 1998 en het hieop aansluitend besluit "Regeling capaciteitsplannen Elekticiteitswet 1998" van

Nadere informatie

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf)

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Tilbug Univesity Reclame-uitgaven in edeland de Blok, J Document vesion: Publishe final vesion (usually the publishe pdf) Publication date: 1970 Link to publication Citation fo published vesion (APA):

Nadere informatie

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99 afen en matices bladzijde a M M M M 4 emengde opgaven b M M M S M M M 4 4 P P P 5 4 4 c e R geeft P P P S 7 8 7 4 c geeft aan dat e voo één eenheid P eenheden nodig zijn c geeft aan dat voo één eenheid

Nadere informatie

'2o. Cofl ,... ~... EK/2010.002345.01

'2o. Cofl ,... ~... EK/2010.002345.01 ,..... ~... )ç_ -1- Cofl '2o EK/2010.002345.01 DOORLOPENDE tekst van de statuten van de veeniging: Cuvo Coöpeatieve Uitvaatveeniging "De Volhading" U.A., gevestigd te 's-gavenhage, zoals deze luiden na

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016 Schooljaaplan (SJP) 05-06 aam school RKBS Willibod Ades Espeantolaan Postcode en plaats 950 CZ Stadskanaal Telefoon 0599-657 Binnumme E-mail Website Diecteu Bevoegd Gezag 03RX kbs-willibod@fidadanl wwwkbs-willibodnl

Nadere informatie

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc)

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) Cahie 2007-5 Psychometische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) Intebeoodelaasbetouwbaaheid, intene consistentie en conguente validiteit L. M. van de Knaap L. E. W. Leenats L. T. J.

Nadere informatie

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV Gemeente Beuningen t.a.v. College van B&W Van Heemstaweg 46 Beuningen cc. mev. C. van Hemmen en dh. C. McQueen, Kloostestaat 1 beteft datum vezoek voooveleg woonhuis naast Kloostestaat 1, Beuningen 11

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Oude Zijlvest 37 in Haalem Website: www.makelaaskantooideler.nl Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde

Nadere informatie

Eenparige cirkelbeweging

Eenparige cirkelbeweging Inhoud Eenpaige cikelbeweging...2 Middelpuntzoekende kacht...4 Opgave: Looping...5 Opgave: McLaen MP4-22...6 Opgave: Baanwielennen (tack acing)...8 Gavitatie...8 Zwaate-enegie...9 Opgave: Satellietbanen...10

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006 Uitvoeingspogamma 20062010 Vastgesteld doo benw op 30 mei 2006 1 Ovezicht Uitvoeingspogamma 2006 t/m 2010 Poga Pote Afdemma houde 1.1 MB DIV Bestuusstijl Wij zullen ons inspannen om op heldee wijze veantwooding

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde uime TRAPGEVELwoning met zonnige vezogde tuin, voozien van

Nadere informatie

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met Zog dieen aansluit Aansluitende zog Het is voojaa en nieuwe samenwekingen bloeien op. Het samenweken met Jaagang 5 1 Lente 2014 De MediantKant is een uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszog en geeft

Nadere informatie

9. Matrices en vectoren

9. Matrices en vectoren Computealgeba met Maxima 9. Matices en vectoen 9.1. Vectoen In Maxima is een vecto een datatype bestaande uit een geodende lijst (ij) van gelijksootige elementen welke via een index kunnen woden geselecteed.

Nadere informatie

MEDISCH TOEZICHT EN MEDISCHE GESCHIKTHEIDSCRITERIA VOOR BRANDWEERMANNEN

MEDISCH TOEZICHT EN MEDISCHE GESCHIKTHEIDSCRITERIA VOOR BRANDWEERMANNEN MEDISCH TOEZICHT EN MEDISCHE GESCHIKTHEIDSCRITERI VOOR BRNDWEERMNNEN Consensus Extene Diensten voo Peventie en Bescheming op het Wek Einddocument van de CoPev wekgoep Medische Citeia Bandweemannen Febuai

Nadere informatie

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur - - Vasselling mehode eneemijnsucuu Vasselling van de mehodiek voo de eneemijnsucuu Hiebij maak DNB bekend da DNB de nominale eneemijnsucuu voo he FTK wil consueen op basis van de swapcuve. Deze eneemijnsucuu

Nadere informatie

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente.

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente. Visualisatie van het Objectgeoiënteede Paadigma. Aend Rensink Faculteit de Infomatica, Univesiteit Twente e-mail: ensink@cs.utwente.nl Samenvatting Pogammeeondewijs maakt een wezenlijk deel uit van elke

Nadere informatie

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop www.uban-synegy.og JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betee Buut Biotoop Betee Buut Biotoop De Betee Buut Biotoop (BBB) is een multidisciplinai poject van de stichting JANUS (Joint Achitectual

Nadere informatie

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013 B en W - advies Potefeuillehoude Afdeling Advies van Datum advies Bestandsnaam Advies O.R. In oveleg met afdeling(en) Actief infomeen aad Actief infomeen wijkcontactambtenaa Advies: Aangehouden d.d. Beslissing

Nadere informatie

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag Het Infomatiepotaal voo Financiële Veiligheid De 4 bedeigingen voo je spaageld vandaag Veval van de systeembanken Veval van de systeembanken De Vie gote Bedeigingen 1. Veval van de systeembanken 2. 3.

Nadere informatie

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer 05.2011 landschapskant Nood-Hageland Dag van de biodivesiteit Wechte zondag 22 mei 2011 in dit numme Dag van de biodivesiteit p2 Samenweking met bedijven p4 Landschapsanimatie: Wat is dat? p6 Regionaal

Nadere informatie

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte SCHRIFTELIJKE VRAAG n. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktobe 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Ondewijspesoneel - Afwezigheden wegens ziekte

Nadere informatie

Deloitte. :t rft. t 7 il. :il. ! il il il il il fl il il il il il il il il. il il il il. :fl. Ër Fr

Deloitte. :t rft. t 7 il. :il. ! il il il il il fl il il il il il il il il. il il il il. :fl. Ër Fr ! t 7 : :t ft : it F Ë F Fn hn, OENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGSCH RECHT Kapitaalvehoging doo inbeng in natua pe 5 septembe 2008 Veslag van de commissais Delo tte Bedifsevisoen / Rev seus d'entep ses BV

Nadere informatie

Handleiding leginstructies

Handleiding leginstructies www.alityfloos.nl Handleiding leginstcties Gaat binnenkot een hoten vloe leggen? Met de leginstcties van Qalityfloos E.W.F. heeft de jiste kennis binnen handbeeik. Is deze kls toch niet aan besteedt, of

Nadere informatie

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen Aan: College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente Gemeenteaad gemeente Hadenbeg Commissie Ruimte Gemeenteaad Hadenbeg Gemeenteaad gemeente Ommen Commissie Ruimte

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand Amstedam Nieuw-West Osdopplein 54 3-kame appatement op de eeste vedieping Netto huupijs 819 Pe maand Wonen in het goenste stadsdeel van Amstedam Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

Onderzoek naar het effect van actief randenbeheer op akker- en weidevogels in West-Brabant

Onderzoek naar het effect van actief randenbeheer op akker- en weidevogels in West-Brabant Ondezoek naa het effect van actief andenbehee op akke- en weidevogels in West-Babant Opdachtgeve: povincie Nood-Babant Novembe 2007 Antonie van Diemenstaat 20 5018 CW Tilbug 013-5802237 Eac@home.nl Pagina

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvaag van een vegunning voo het exploiteen van een taxidienst College van bugemeeste en schepenen Makt 1, 8820 TORHOUT Tel. 050 22 11 22 Fax 050 22 05 80 info@tohout.be Waavoo dient dit fomulie? Dit

Nadere informatie

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten Kestaanbieding voo Mamut klanten Optimalisee uw winstgevendheid in deze spannende tijden! Kennis een veilige investeing tot 46% Bestel nu en bespaa tot 46% op cusussen voo 2009 Lees mee op pagina 4 Gebuik

Nadere informatie

P&O ISD. ssc. Hieronder vindt u kort de conclusies en resterende vragen weergegeven. In de bijlage vindt u een toelichting hierop.

P&O ISD. ssc. Hieronder vindt u kort de conclusies en resterende vragen weergegeven. In de bijlage vindt u een toelichting hierop. Á W/P. min HUI 0 0 0 2 8 9 1 Ē Bueau Gezondheid, Milieu 8t Veiligheid RAAD GRIF B&W Gemeente Oischol ISD P&O BURG SECR INGEKOMEN 1 7 NOV 2014 ssc Gemeente Oischot t.a.v dh. Giesen Postbus 11 AFD. DV AFD.

Nadere informatie

Gevoeligheidsanalyse transportparameters

Gevoeligheidsanalyse transportparameters Gevoeligheidsanalyse tanspotpaametes voo de ondegond Woute Kaeman Ed Veling Het model PROFCD (PROFile Convection-Diusion) is doo Veling (1993) gescheven om snel een inschatting te kunnen maken van het

Nadere informatie

Inclusie en Exclusie groep 1

Inclusie en Exclusie groep 1 Inclusie en Exclusie goep 1 Tainingsweek 8 13 juni 2009 Venndiagammen Als voo elementen in een vezameling twee veschillende eigenschappen een ol spelen, dan kun je voo deze vezameling een Venndiagam tekenen.

Nadere informatie

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2 Beedeneed aanbod goep 1 en 2 Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding en veantwooding blz. 3 Themaplanning blz. 5 Taal / lezen / schijven blz. 9 Rekenen / wiskunde blz. 11 Weekplanning blz. 13 Zelfstandig weken

Nadere informatie

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN ( Vastgesteld doo de aad van de gemeente Teneuzen bij beslult van, voozitte I giffie D D Mldde1bug KJevesk~seweg 49 PostbUtl29 4330 M IlIefoon:.31 118853737 lax: +31

Nadere informatie

MAGNEETKOPPEN/SPOELEN & ACCESSOIRES fundamentele principes voor identificatie / codering van de spoelen

MAGNEETKOPPEN/SPOELEN & ACCESSOIRES fundamentele principes voor identificatie / codering van de spoelen MGNEETKOPPEN/SPOEEN & ESSOES fundamentele pincipes voo identificatie / codeing van de spoelen BEEKENNGEN Voo diect wekende magneetafsluites kan de elektomagnetische aantekkingskacht beekend woden met de

Nadere informatie

Nr. juni 20. 100-jar

Nr. juni 20. 100-jar g a l s e v t o o G het N. 85 13 juni 20 5 n eavonde i t a m o Inf den oowaa v u u h alg. 7 ties voo a t i c i l e F ige 100-ja 9 es de boul u e j e ek el Wisselb ogkasp o H a a in toenoo COLUMN Kwaliteit

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling Leideschapsontwikkeling (11): Van een gefagmenteede naa een samenhangende aanpak Leideschapsontwikkeling 2.0 E is veel gescheven ove de ontwikkeling van leideschap in oganisaties. In dit atikel beschijven

Nadere informatie

MUZIEK INHOUDSTAFEL. beknopte studiegids. Geduld wordt altijd beloond Pepijn Heirman. voor alle info: info@samwdlier.net

MUZIEK INHOUDSTAFEL. beknopte studiegids. Geduld wordt altijd beloond Pepijn Heirman. voor alle info: info@samwdlier.net voo alle info: info@samwdlie.net beknopte studiegids MUZIEK Stedelijke Academie voo Muziek, Wood en Dans Gasthuisvest 50, 2500 Lie - Tel. (03)480 45 79 e-mail: samwd@lie.be - www.samw filialen in Belaa,

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rappot I.00..00.R00 SAB/ao basisschool Nieuwstaat Deumel Aoestisch ondezoe Status: CONCEPT Adviseus voo bouw, industie, veee, milieu en softwae info@dgm.nl www.dgm.nl Van Pallandtstaat -, Postbus NL-00

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese

Factsheet Indicatoren Heupprothese Deze indicatoenset is opgenomen in het egiste van Zoginstituut Nedeland waamee het aanleveen van deze kwaliteitsgegevens in 2018 ove veslagjaa 2017 wettelijk veplicht is. Colofon Intenet: OmniQ (potaal

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur Eamen VW 07 tijdvak maandag 5 mei.0-6.0 uu wiskunde B (pilot) Dit eamen bestaat uit 5 vagen. Voo dit eamen zijn maimaal 7 punten te behalen. Voo elk vaagnumme staat hoeveel punten met een goed antwood

Nadere informatie

08.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Natuur en cultuur, hand in hand Assent, zondag 19 augustus. in dit nummer

08.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Natuur en cultuur, hand in hand Assent, zondag 19 augustus. in dit nummer 08.2012 landschapskant Nood-Hageland Natuu en cultuu, hand in hand Assent, zondag 19 augustus in dit numme Natuu en cultuu, hand in hand! p2 De jages van Walenbos in de bes voo de vleemuis p4 Hoogstamboomgaaden

Nadere informatie

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA88 Flash Euobaomete 69 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Dives fo Gowth) County Questionnaie Belgium (Flemish) A Flashnumme FL9A B land FL9B C Numme van het inteview FL9C NACE

Nadere informatie

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN L0000512 Gaantievoowaaden/Gebuikeshandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN I. INHOUD I. INHOUD p 1 II. ALGEMEEN p 2-6 III. INSTALLATIE p 7-8 IV. GEBRUIK EN ONDERHOUD p 9-12 V. CE-ATTEST p 13 VI. BIJLAGEN p 14

Nadere informatie

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen Ondezoek naa de ecologische achteuitgang en het hestel van Zuid- Limbugse hellingschaallandcomplexen Diectie Kennis en Innovatie, augustus 009 009 Diectie Kennis en Innovatie, Ministeie van Landbouw, Natuu

Nadere informatie

05.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Opening. wandelnetwerk Hagelandse Heuvels. Kasteel van Horst zondag 17 juni.

05.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Opening. wandelnetwerk Hagelandse Heuvels. Kasteel van Horst zondag 17 juni. 05.2012 landschapskant Nood-Hageland Opening wandelnetwek Hagelandse Heuvels Kasteel van Host zondag 17 juni in dit numme Opening Wandelnetwek Hagelandse Heuvels p2 Boedeij De Babande, patne voo goenwek

Nadere informatie

- > e en uitgave van de. Studiegroep voor Postmechanisatie. Nummer127 december 1999. Il 11 1 1 NEDERLAND. 1111 Il. 1 1 Il. Inhoud:

- > e en uitgave van de. Studiegroep voor Postmechanisatie. Nummer127 december 1999. Il 11 1 1 NEDERLAND. 1111 Il. 1 1 Il. Inhoud: 1111 1 1 Il 1111 Il Il 11 1 1 NEDERLAND e en uitgave van de Studiegoep voo Postmechanisatie Aangesloten bij de Nedelandse Bond van Filatelisten-Veenigingen. Numme127 decembe 1999 Inhoud: - 0 - > 1 1. Veenigingsnieuws.

Nadere informatie

HOEKCONTACT KOGELLAGERS

HOEKCONTACT KOGELLAGERS HOEKCONTACT KOGELLAGERS Hoekcontact kogellages Eén-ijige hoekcontact kogellages Hoekcontact kogellages zijn geschikt voo toepassingen waa een hoge nauwkeuigheid en een hoog toeental is veeist. Dit type

Nadere informatie

Termijn cq deadline. Uitvoe rende

Termijn cq deadline. Uitvoe rende 1 4.6 ACTIEPUNTEN PERIODE INCLUSIEF WERKAGENDA -GEMEENTEN Voo de komede vie jaa is ee stevige basis gelegd doo het samewekigsvebad. E is goed zicht op de mogelijkhede va de schole e daadoo op de huidige

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping Amstedam Nieuw-West D. H. Colijnstaat 610 3-kameappatement op de tiende en elfde vedieping Netto huupijs 820 Pe maand Luxe badkame en keuken Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder Uitwekingen bij de opgaven van De Ste van de dag gaat op en onde Statopgave Google Maps geeft bijvoobeeld 52.382306, 6.644897. Mocht je niet bekend zijn met de begippen Noodebeedte en Oostelengte, zoek

Nadere informatie

v v I I I 10 P I 316, 10

v v I I I 10 P I 316, 10 GELUDSSNELHED Het bijkt dat de gemiddede kinetische enegie van de moecuen evenedig is met de absoute tempeatuu. De sneheid van de moecuen van een gas is evenedig met de vootpantingssneheid van geuid. eeken

Nadere informatie

Eerste ronde - 20ste Vlaamse Fysica Olympiade 1. 20ste Vlaamse Fysica Olympiade. R R R p 1 2 = + = FA. l = ρ water = 1, kg/m 3 ( ϑ = 4 C )

Eerste ronde - 20ste Vlaamse Fysica Olympiade 1. 20ste Vlaamse Fysica Olympiade. R R R p 1 2 = + = FA. l = ρ water = 1, kg/m 3 ( ϑ = 4 C ) este onde - 0ste Vlaamse Fysica Olympiade 1 Met eveneens dank aan: Untwepen, K.U.Leuven, K.U.Leuven Campus Kotijk, UHasselt, UGent en VUB. 008 0ste Vlaamse Fysica Olympiade este onde x = x0 + vx t vx =

Nadere informatie

Geachte College en Raadsleden,

Geachte College en Raadsleden, Van: Vezonden: Aan: CC: Ondewep: Bijlagen: Adie Zuuendonk - Poelgeest maandag 5 septembe 201114:23 DIV_helpdesk Joien Kape FW: Plannen Oudeen vevoesdienst Vevoesdienst Spaamestadzog.docx Div gaag deze

Nadere informatie

I n formatiebroch u re. Als u de huur wilt opzeggen

I n formatiebroch u re. Als u de huur wilt opzeggen I n fomatieboch u e Als u de huu wilt opzeggen Deze bochue bevat infomatie ove de pocedue ondom de huuopzegging. In deze bochue vindt u een beknopte weegave van de bepalingen uit de Algemene huuvoowaaden,

Nadere informatie

Optimale strategieën voor gunstige binomiale spellen (Engelse titel: Optimal control of favourable binomial games)

Optimale strategieën voor gunstige binomiale spellen (Engelse titel: Optimal control of favourable binomial games) Technische Univesiei Delf Faculei Elekoechniek, Wiskunde en Infomaica Delf Insiue of Applied Mahemaics Opimale saegieën voo gunsige binomiale spellen (Engelse iel: Opimal conol of favouable binomial games)

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Bussel, 11.3.2015 COM(2015) 117 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD doo de lidstaten op gond van Veodening (EG) n. 1371/2007 beteffende de echten en

Nadere informatie

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4 Te info Deze toets geeft je een idee van je kennis ove de begippen uit de tabel hieonde. Dit zijn de voonaamste begippen die in de leeplannen van het middelbaa ondewijs aan bod komen. Je mag de vagen oplossen

Nadere informatie

huren in afrikaanderwijk. The nieuwste wijk in Town. nieuwzuid.nl 97 appartementen, maisonnettes en woon-werkwoningen

huren in afrikaanderwijk. The nieuwste wijk in Town. nieuwzuid.nl 97 appartementen, maisonnettes en woon-werkwoningen huen in nieuwzuid.nl zuidespoo 97 appatementen, maisonnettes en woon-wekwoningen afikaandewijk. The nieuwste wijk in Town. huen in zuidespoo Zuidespoo, 97 appatementen, maisonnettes en woon-wekwoningen

Nadere informatie

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw Hadmetalen stiftfezen voo uw gebuik speciaal in gieteijen, weven en in de staalbouw Hoogendementsvetandingen, -S Innovatieve hoogendementsvetandingen met exteme schokbestendigheid Zee obuuste, kachtige

Nadere informatie

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert.

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert. Cikelbewegingen Gaden adialen Zie bladzijde 135 t/m 137 Baiboek wikunde van de Caat en Boch ISBN 90-430-1156-8 Een aanade voo Sinteklaa! http://taff.cience.uva.nl/~caat/functiene.pdf Eenpaige cikelbeweging

Nadere informatie

5 Algemene oplossing baanvergelijking, r = ξ/(1 + e cos f)

5 Algemene oplossing baanvergelijking, r = ξ/(1 + e cos f) 5 Algemene oplossing baanvegelijking, = ξ/(1 + e cos f) De bewegingsvegelijking van een planeet met massa m 2 ond de zon met massa m 1 schijven we als = GM 3, (5.1) waa M = m 1 +m 2. Omdat dit een tweedegaads

Nadere informatie

05.2010. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Groen in je buurt. zondag. 30 mei 2010. in dit nummer

05.2010. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Groen in je buurt. zondag. 30 mei 2010. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Dag van het Pak Goen in je buut zondag 30 mei 2010 05.2010 in dit numme Dag van het Pak p2 Je hebt mee buen dan je denkt! p4 Leven in de Demevallei p6 Regionaal Landschap Nood-Hageland...

Nadere informatie

Wat doet dit programma?

Wat doet dit programma? KORTE HANDLEIDING DIGITALE BRANCHE-RIE SLAGERSBEDRIJF Inleiding RI&E staat voo Risicolnventaisatie en -Evaluatie. Een RI&E is: een LIJST met alle isico s in uw bedijf en een PLAN voo het oplossen evan.

Nadere informatie

Milieu-effectrapport voorde Reststoffenbewerkingsinstallatie te Delfzijl. Opgesteld door: Tebodin Consultants & Engineers te Hengelo (Ov)

Milieu-effectrapport voorde Reststoffenbewerkingsinstallatie te Delfzijl. Opgesteld door: Tebodin Consultants & Engineers te Hengelo (Ov) Milieu-effectappot voode Reststoffenbewekingsinstallatie te Delfzijl Opgesteld doo: Tebodin Consultants & Enginees te Hengelo (Ov) in opdacht van de Nedelandse Aadolie Maatschappij B.v. Nedelandse Aadolie

Nadere informatie

Colofon Teksten; Eindredactie; Vormgeving & Productie;

Colofon Teksten; Eindredactie; Vormgeving & Productie; Spectum MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2014 1 Colofon Teksten; Dick Zijdelaan, Nel Baas, Ineke Zwaneveld, Cain de Buin Eindedactie; Sanne van de Steek Vomgeving & Poductie; Silvia Bakke 2015 Othocente 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

GROENLICHT. De mars tegen Monsanto en TTIP. Orgaan van GroenLinks Zwolle. Zomer 2015

GROENLICHT. De mars tegen Monsanto en TTIP. Orgaan van GroenLinks Zwolle. Zomer 2015 Ogaan van GoenLinks Zwolle GROENLICHT Zome 2015 De s tegen Monsanto en TTIP Linke Soep: Ove de gevaen van Gentech en wát!? Senato Ruad Ganzevoot bezoek bij GoenLinks Zwolle Gezocht: Nieuwe hoofdedacteu

Nadere informatie

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule:

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule: Wamteovedacht 6. Wamteovedacht Onde wamteovedacht wodt bedoeld de ovegang van enegie onde invloed van een tempeatuuveschil. Zolang een tempeatuuveschil aanwezig is zal wamte in een bepaalde ichting stomen,

Nadere informatie

De Creatieve Computer

De Creatieve Computer De Ceatieve Compute J.I. van Hemet jvhemet@cs.leidenuniv.nl 1 Intoductie Als we de evolutie van computes vluchtig bekijken dan zien we dat de taken die doo computes woden uitgevoed steeds ingewikkelde

Nadere informatie

83 december 2012 Nr. verslag het Groot Jan Wolter Bloem volgt Gerard Korse op Eerste bewoners

83 december 2012 Nr. verslag het Groot Jan Wolter Bloem volgt Gerard Korse op Eerste bewoners 2012 e b m e dec g a l s e v t o o G het N. 83 13 m e Bloe t l o W n Ja op d Kose a e G volgt 6 s bewone e t s e E ces oot suc g g a d ie commiss 8 ijk uit And g a B eis Magda ssings a e v ique et EO Mozamb

Nadere informatie

BioBased Business Cases

BioBased Business Cases Ontmoet de gehele biobased keten en gijp uw kans voo slimme samenwekingen BioBased Business Cases Hoo hoe u maximale winstgevendheid haalt uit de BioBased Economy Met paktijkcases van: Cosun SABIC Synba

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36 Rappot V.2011.0262.00.R001 Centumgebied Limmel/Nazaeth, Maasticht Akoestisch- en luchttechnisch ondezoek Status: DEFINITIEF Adviseus voo bouw, industie, vekee, milieu en softwae info@dgm.nl www.dgm.nl

Nadere informatie

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen Ondezoek naa de ecologische achteuitgang en het hestel van Zuid- Limbugse hellingschaallandcomplexen Diectie Kennis en Innovatie, augustus 009 009 Diectie Kennis en Innovatie, Ministeie van Landbouw, Natuu

Nadere informatie

Het woonplan in Oostende voor 2001-2006 (2)

Het woonplan in Oostende voor 2001-2006 (2) Het woonplan in Oostende voo 2001-2006 (2) In deze categoie woden enkel de nog (ecent of toekomstige) beschikbae pecelen bouwgond in Oostende opgenomen. Naast deze opsomming blijft e uiteaad nog een hoeveelheid

Nadere informatie

nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 3 - januari-februari 2014

nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 3 - januari-februari 2014 Veschijnt tweemaandelijks Afgiftekantoo : 2840 Rumst 1 P 802144 ve. uitg. A. Buelens, Hollebeekstaat 31, 2840 Rumst BC 30977 2840 RUMST P.B. België-Belgique nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Numme

Nadere informatie

08.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Nacht van de Vleermuis Diest, vrijdag 23 augustus Kom ook! in dit nummer

08.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Nacht van de Vleermuis Diest, vrijdag 23 augustus Kom ook! in dit nummer landschapskant Nood-Hageland gatis 08.2013 Nacht van de Vleemuis Diest, vijdag 23 augustus Kom ook! in dit numme Nacht van de Vleemuis met leuke pijsjes! p2 Beedsmoelen in Begijnendijkse poelen p4 Biodivesiteit

Nadere informatie

TOURING STELT EEN REISVERZEKERING VOOR DIE SPECIAAL ONTWIKKELD WERD VOOR TOUR OPERATORS Een klein overzicht van alle voordelen:

TOURING STELT EEN REISVERZEKERING VOOR DIE SPECIAAL ONTWIKKELD WERD VOOR TOUR OPERATORS Een klein overzicht van alle voordelen: TOURING STELT EEN REISVERZEKERING VOOR DIE SPECIAAL ONTWIKKELD WERD VOOR TOUR OPERATORS Een klein ovezicht van alle voodelen: Fomule Euopa en Fomule Weeld Onbepekte medische kosten in het buitenland en

Nadere informatie

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht Pesmededeling Leuven / 22 januai 2015 / 17u40 Geeglemeneede infomaie. Deze pesmededeling beva infomaie waaop de Euopese anspaanieegelgeving voo beusgenoeede bedijven van oepassing is. Ques fo gowh Pivak,

Nadere informatie

FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014. For Your Information - Open dagen krant Graafschap College

FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014. For Your Information - Open dagen krant Graafschap College FYI FYI FYI FYI Fo You Infomation - Open dagen kant Gaafschap College 13 Studenten installeen zonnepanelen in Zambia College Company: stat je eigen bedijf 17 15 7 KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014 Doetinchem

Nadere informatie

Kids-Gea! Maak een beverburcht kijk op pagina 4. Alles over bevers op pagina 2. Kijk op pagina 6 en 7 voor leuke activiteiten

Kids-Gea! Maak een beverburcht kijk op pagina 4. Alles over bevers op pagina 2. Kijk op pagina 6 en 7 voor leuke activiteiten Kids-Gea! Alles ove beves op pagina 2 Maak een bevebucht kijk op pagina 4 Kijk op pagina 6 en 7 voo leuke activiteiten Gatis jeugdbijlage bij het ledenblad van It Fyske Gea Winte 2015/2016 Beve: De nieuwe

Nadere informatie

SERIE RESEBREHmEmORBnDB

SERIE RESEBREHmEmORBnDB ET 1985 021 SERIE RESEBREHmEmORBnDB INDIRECTE SYSTEMEN TER BEHEERSING VAN DE GELDHOEVEELHEID IN NEDERLAND; EEN ECONOMETRISCHE ANALYSE S.C.W. Eijffinge Reseachmemoandum 1985-21 aug. 1985 VRIJE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96 Dit is geen toeval 6 Ove waaom je dit boek leest en hoe je emee aan de slag kunt gaan. Lees dit eest. Inleiding 10 1 Waaom goeien we? 18 Ove de uitdaging van het goeien en ove wat passie is 2 Willen en

Nadere informatie

Beleidskaders en beleidsacties in het sociale domein 2010

Beleidskaders en beleidsacties in het sociale domein 2010 Jaaschijf 2010 Sociaal Domein Beleidskades en beleidsacties in het sociale domein 2010 Integaal De woonmogelijkheden, het niveau van de sociale en cultuele voozieningen en het poldelandschap, bepalen de

Nadere informatie

Theorieboekje CWO-Rb3

Theorieboekje CWO-Rb3 Theoieboekje CWO-Rb3 Vesie oktobe 2000 Watescouting Mak Twain Nedeweet intenet: http://scoutnet.nl/~scoutppx/ 1 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen...4 Binnenvaat Politie Reglement (BPR)...4 Toepassingsgebied...4

Nadere informatie

ZESENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 4 - januari-februari 2013

ZESENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 4 - januari-februari 2013 Veschijnt tweemaandelijks fgiftekantoo : 2840 Rumst 1 P 802144 ve. uitg.. uelens, Hollebeekstaat 31, 2840 Rumst 30977 2840 RUMST P.. elgië-elgique n i e u w s b u l l e t i n ZESENVEERTIGSTE JRGNG Numme

Nadere informatie

05.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Biodiversiteit in de tuin Houwaart, zondag 9 juni Kom ook! in dit nummer

05.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Biodiversiteit in de tuin Houwaart, zondag 9 juni Kom ook! in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Biodivesiteit in de tuin Houwaat, zondag 9 juni Kom ook! gatis 05.2013 in dit numme Biodivesiteit in de tuin met kotingsbon! p2 Samen met Pasa aan de slag voo natuu en landschap

Nadere informatie

Het Rotterdamse Sportbeleid. Martine Berkhof Beleidsadviseur Sport en Recreatie, gemeente Rotterdam

Het Rotterdamse Sportbeleid. Martine Berkhof Beleidsadviseur Sport en Recreatie, gemeente Rotterdam Het Rottedamse Spotbeleid Matine Bekhof Beleidsadviseu Spot en Receatie, gemeente Rottedam De Rottedamse Spotpaadox Rottedam is dé spotstad van Nedeland, maa bewones bewegen nog te weinig. Daaom: Collegetaget:

Nadere informatie

08.2014. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Leven aan het water! Gratis poelencursus zaterdag 20/9. in dit nummer

08.2014. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Leven aan het water! Gratis poelencursus zaterdag 20/9. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland gatis Leven aan het wate! Gatis poelencusus zatedag 20/9 08.2014 in dit numme Opening van de hestelde loopgaven van Weeldoolog I p2 Fuitkwekes helpen de bij en omgekeed p4

Nadere informatie