In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen."

Transcriptie

1 . INLEIDING Dit document omvat het Capaciteitsplan 2 van ENECO NetBehee zoals veeist in de Elekticiteitswet 1998 en het hieop aansluitend besluit "Regeling capaciteitsplannen Elekticiteitswet 1998" van de Ministe van Economische Zaken, zoals gepubliceed in de Staatscouant (n. 134) op 14 juli 2. Dit capaciteitsplan is het eeste plan dat in het kade van de Elekticiteitswet 1998 is opgesteld en sluit aan op de eisen zoals gesteld in bovengenoemd Besluit van MinEZ. Voozove noodzakelijk zijn de tabellen, ovezichten en schema's toegevoegd, tewijl toelichtende tekst het geheel leesbaa en inzichtelijk houdt. In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Behee op de vedee ontwikkeling van het beheede net opgenomen. De hieuit vootvloeiende uitgangspunten zijn uitgewekt en vemeld in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 woden de gegevens van het huidige net opgenomen, alsmede de netwijzigingen die momenteel in uitvoeing zijn. In hoofdstuk 4 woden de belastingpognoses, die aan het capaciteitsplan ten gondslag liggen, gegeven en toegelicht. In hoofdstuk 5 vindt de analyse van de gegevens plaats. De knelpunten met betekking tot capaciteit en kwaliteit woden bescheven. In hoofdstuk 6 woden de noodzakelijk geachte wijzigingen/uitbeidingen van het pimaie en secundaie net bescheven, alsmede de oplossing van knelpunten doo opeationele maategelen. In hoofdstuk 7 woden de onzekee geachte wijzigingen/uitbeidingen van het pimaie net bescheven voo toename van de afgenomen belasting en toename van de decentale poductiecapaciteit met een onzeke kaakte. Dit beteft locaties waa ICT-bedijven zich zouden kunnen vestigen en mogelijk windmolenpaken gebouwd zouden kunnen woden. In hoofdstuk 8 wodt ingegaan op de elatie met andee netbeheedes en de consequenties ten aanzien van tanspotbepekingen en leveing of opname van blindvemogen. Rottedam, 17 novembe 2 Capaciteitsplan 2 ENECO NetBehee 1 van 138 vesie januai 21

2 1. VISIE, ALGEMENE BESCHOUWINGEN EN VERTROUWELIJKHEID 1.1 Visie ENECO NetBehee BV beheet de elekticiteitsnetten in een goot deel van de povincie Zuid-Holland in de functie van netbeheede confom atikel 1 van de Elekticiteitswet ENECO NetBehee is wekzaam sinds 1 januai NV ENECO is op 1 januai 1995 ontstaan na een fusie van 3 enegiebedijven, die opeeeden in en ond esp. Den Haag, Rottedam en Dodecht. In de netten van ENECO NetBehee zijn nog altijd veschillen uit het veleden aanwezig en deze zullen dat nog geuime tijd blijven. Dit wodt veoozaakt doo het feit dat elk enegiebedijf veschillende uitgangspunten bij het ontwep en de bedijfsvoeing van de netten hanteede. Het duidelijkst komt dit naa voen in de keuze van de spanningsniveaus van de tussen- en middenspanningsnetten. Waa in Dodecht esp. 5 en 13 kv netten zijn aangelegd zijn in de andee gebieden netten van 25 en 1 kv geealiseed. ENECO NetBehee kiest evoo de aanwezige netten op de gekozen spanningsniveau te handhaven en indien nodig, op dezelfde spanningsniveaus te vevangen of uit te beiden. Midden jaen tachtig is in het Gemeente Enegiebedijf Rottedam een studie uitgevoed naa de kansen en mogelijkheden om de netten van 25 en 1 kv te vevangen doo een middenspanningsnet van 23 kv om daamee een tansfomatiestap te elimineen. Als esultaat van de studie kwam naa voen dat nieuwe gebieden bij vookeu gevoed zouden woden met een 23 kv-net en dat gebieden met 25 en 1 kv geduende een peiode van ongevee 4 jaa zullen woden omgebouwd naa 23 kv. Deze ombouw zou plaatsvinden op logische tijdstippen. Hiebij moet gedacht woden aan de bouw van nieuwe 15 kv-voedingspunten, noodzakelijke gootscheepse enovaties en significante uitbeidingsinvesteingen. Om het investeingsniveau te bepeken is de vevanging van 25 en 1 kv-netten doo 23 kv-netten stek bepekt. ENECO NetBehee kiest e voo 23 kv-netten slechts op die plekken te intoduceen waa financiële voodelen duidelijk aantoonbaa zijn. Belangijke voodelen bij inkoop, maa ook bij de bedijfsvoeing en stoingsbehandeling kunnen woden beeikt als enezijds mateialen, maa andezijds ontwepciteia en uitvoeing van wekzaamheden stek zijn gestandaadiseed en geünifomeed. Een voobeeld hievan is de keuze van middenspanningsinstallaties. Het pijsveschil tussen een Ring-main-unit voo 23 kv en die voo 1 kv is demate geing dat e voo gekozen is om op die plaatsen waa in de nabije toekomst wodt ovegegaan naa 23 kv, nu eeds 23 kv-installaties woden geplaatst. ENECO NetBehee voet een actief beleid ten aanzien van standaadisatie. ENECO NetBehee beheet een deel van de netten in de povincie Zuid- Holland. In andee delen van de povincie zijn andee netbeheedes actief. De netten van ENECO NetBehee voeden enezijds een aantal Capaciteitsplan 2 ENECO NetBehee 2 van 138 vesie januai 21

3 deelnetten van andee netbeheedes. Andezijds woden deelnetten van ENECO NetBehee gevoed doo netten van andee netbheedes. Het 15 kv-net in Zuid-Holland wodt voo een deel beheed doo ENECO NetBehee, voo een goot gedeelte is het Tanspotbedijf Zuid- Holland (TZH) hievoo veantwoodelijk. Een en ande is als volgt uitgewekt: Samen met TZH is tot stand gekomen het Capaciteitsplan 2 van het 15 kv-net in Zuid-Holland. Dit plan wodt u aangeboden namens TZH en ENECO NetBehee gezamenlijk. Het vooliggende capaciteitsplan van ENECO NetBehee beteft hoofdzakelijk de tussenspannings- en oveige netten van ENECO NetBehee zoals die woden gevoed uit het 15 kv-net van Zuid-Holland. Mogelijke consequenties uit het capaciteitsplan van het 15 kv-net zijn in dit plan opgenomen. ENECO NetBehee heeft het capaciteitsplan opgesteld in oveleg met de collega-netbeheedes voozove van belang. 1.2 Algemene Beschouwingen In het Besluit Regeling capaciteitsplannen wodt geëist dat bij de plannen wodt uitgegaan van een 3-tal scenaio s. In oveleg met de oveige netbeheedes is gekozen voo de volgende scenaio s: Impotscenaio Basisscenaio Expotscenaio Omdat deze scenaio s voonamelijk betekking hebben op de hoeveelheid opgesteld vemogen met gote poductie-eenheden hebben deze scenaio s voonamelijk invloed op het landelijk koppelnet van TenneT en het 15 kv-net in Zuid-Holland. In het Capaciteitsplan 2 van het 15 kvnet in Zuid-Holland wodt daaom ook met deze scenaio s ekening gehouden. In het vooliggende plan, dat voonamelijk toeziet op de ondegelegen netten van ENECO NetBehee, zijn deze scenaio s vede niet uitgewekt, omdat de gevolgen van de veschillende scenaio s in deze netten veel minde invloed hebben. Voo dit plan is daaom uitsluitend uitgegaan van het basisscenaio. Doo de invoeing van de Elekticiteitswet 1998 is een splitsing ontstaan tussen poductie, tanspot en leveing van elekticiteit. Dit heeft tot gevolg gehad, dat waa vooheen spake was van samenweking tussen poductie- en tanspotbedijven om gezamenlijk tot de meest optimale situatie te komen, dit nu niet mee het geval is. Zeke als het zogenaamde Potocol in 21 niet mee van kacht is zullen elekticiteitspoductiebedijven zelfstandig beslissingen nemen ten aanzien van het niveau van poductie. Nagegaan is op welke punten in de netten van ENECO NetBehee dit tot poblemen kan leiden. Vooalsnog wodt dit slechts op een enkel ondegeschikt punt vewacht. In de volgende hoofdstukken wodt hie vede op ingegaan. Voo het meendeel bestaat de aanwezige elekticiteitspoductie in de netten van ENECO NetBehee uit decentale poductie-eenheden, die gekoppeld zijn aan andee poductie-pocessen ofwel wamte-kacht-eenheden. Vooalsnog wodt voozien dat de inzet van deze eenheden onveanded zal blijven doo de noodzaak van het leveen van wamte doo dezelfde eenheden. Capaciteitsplan 2 ENECO NetBehee 3 van 138 vesie januai 21

4 Deze vewachting is ondemee gebaseed op de gegevens uit de pognoses van gote afnemes. Voo het opstellen van dit capaciteitsplan zijn de nodige ondezoeken gedaan en beekeningen gemaakt. Dit is niet voo het eest cq specifiek gebeud doo de eis tot het aanleveen van dit capaciteitsplan. Reeds vele jaen woden oveeenkomstige wekzaamheden uitgevoed voo intene doeleinden zoals meejaenpognoses en voo budgetteingsdoeleinden. Confom eisen uit Elekticiteitswet en Besluit woden nu exta eisen gesteld aan fomaat en aantal te pesenteen gegevens, waa vooheen gegevens uitsluitend inten weden gebuikt. Het feit dat nu ook exten gegevens moeten woden aangeleved stelt eisen aan geheimhouding / anonimiteit. ENECO NetBehee zal daaom noodzakelijkewijs een aantal gegevens cq situaties moeten anonimiseen om te vookomen dat maktgevoelige infomatie algemeen beschikbaa komt. Zie hievoo vede paagaaf 1.3 Bijzonde punt van aandacht vomen de pognoses van gote afnemes. Confom atikel 4.1 van de NetCode dienen afnemes met een gecontacteed vemogen van mee dan 2 MW en afnemes met poductie-eenheden elke 2 jaa aan de vigeende netbeheede een pognose van het gedag van de aansluiting(en) te geven voo de komende 7 jaa. In samenweking met de andee netbeheedes in Nedeland is hietoe in het voojaa van 2 een set fomulieen ontwikkeld. ENECO NetBehee heeft van deze fomulieen aangepaste vesies vestuud aan een goot gedeelte van de aangeslotenen met een gecontacteed vemogen van mee dan 2 MW. Geen fomulieen zijn vestuud naa 17 afnemes met een gecontacteed vemogen van minde dan 3 MW in stedelijke agglomeaties. Pe saldo zijn op 29 maat 2 in totaal 153 fomulieen voo evenzoveel aansluitingen naa 99 afnemes gestuud. Voo de begeleidende bief en een exemplaa van elk fomulie: zie bijlage 13. Nadat op 12 mei 2 slechts 58 % van de fomulieen was teugontvangen, is nog diezelfde dag een heinneing gestuud naa de afnemes die nog niets van zich hadden laten hoen. Uiteindelijk zijn ultimo oktobe 114 (= 75 %) fomulieen (of vaianten) teugontvangen. Ove de kwaliteit van de teugontvangen fomulieen valt het volgende op te meken. Uit de ingevulde infomatie blijkt dat afnemes nauwelijks tot niet in staat zijn een deugdelijke pognose voo een degelijke peiode op te stellen. Dit wodt ondemee veoozaakt doodat de zichtpeiode elatief lang is (+ 8 jaa) en dat besluiten voo (uitbeidings- )investeingen voo deze peiode (nog) niet genomen cq deze besluiten stek afhankelijk zijn van vewachtingen in de beteffende banche (vaag naa poducten). Wijzigingen in afname en/of poductie zijn in dit veband slechts een gevolg van de poductieplanningen van de gote afnemes. Afnemes zullen bovendien niet snel naa de netbeheede communiceen dat zij b.v. een sluiting voozien. Op vele fomulieen wodt dus geen wijziging van afname of poductie vemeld. ENECO NetBehee is daaom in een goot aantal situaties uitgegaan van eigen inschatting. Een ande aspect is dat hoe dan ook slechts bestaande afnemes benaded kunnen woden met een vaag om een 7-jaaspognose. Infomatie Capaciteitsplan 2 ENECO NetBehee 4 van 138 vesie januai 21

5 van nieuwe afnemes kan slechts vezameld woden doo eigen nieuwsgaing en uit infomatie van bijv. povincie en gemeenten. Om oveigens het poces van infomatie-uitwisseling met de gote afnemes bete op gang te bengen en om de diepe net-investeingen bete te kunnen plannen, wodt bij een aanvaag voo een nieuwe aansluiting doo ENECO NetBehee tevens een 7-jaaspognose gevaagd bij aansluitingen met een capaciteit van mee dan 48 kva (= aansluitingen op MS-netten en hogee netten). Bij het plannen van uitbeidingsinvesteingen zoals vootkomen uit de meejaenpognoses (en dit capaciteitsplan) moet bedacht woden dat de ealisatietemijn van degelijke pojecten zo'n 2 tot 3 jaa bedagen. Met name bij gotee stations, maa ook bij kabeltacés, vomen de vegunningspocedues een steeds gote wodend obstakel, waabij de facto tijd moeilijk te beïnvloeden is. In vookomend geval zullen hiedoo pocedues eede moeten opstaten waadoo kosten vehoogd woden. 1.3 Vetouwelijkheid De impact van het poduct elekticiteit is voo de afnemes van ENECO NetBehee heel dives. Bij vijwel alle afnemes is e echte een diecte elatie tussen de hoeveelheid te vebuiken elekticiteit en het poductiepoces van de afneme. Inzicht in pognoses van de hoeveelheid te vebuiken elekticiteit geeft dus inzicht in de (goei)plannen van de afnemes. Voo zove de afnemes al beeid en in staat zijn een pognose voo de komende 7 jaa af te geven (zie boven) heeft ENECO NetBehee de zog vetouwelijk om te gaan met de ontvangen gegevens. Diecte gegevens van afnemes, dan wel hievan afgeleide gegevens, staan op vele plaatsen in het capaciteitsplan van ENECO NetBehee. In lid 2 van atikel 3 van het Besluit Regeling capaciteitsplannen is vemeld dat infomatie die op individuele afnemes is te heleiden als vetouwelijk kan woden aangemekt en dat toezending van deze infomatie tot de diecteu van DTe kan woden bepekt. In aansluiting hieop doet ENECO NetBehee een beoep op deze vetouwelijkheidbepaling uit het besluit en heeft dit als volgt uitgewekt. a. Het volledige capaciteitsplan, vesie.8-28 novembe 2, met daain integaal opgenomen alle vetouwelijke gegevens van afnemes, wodt alleen vespeid voo inten gebuik. Daanaast is deze vesie, confom samenwekingsafspaken vestuud aan de landelijke netbeheede en aan netbeheedes met aansluitingen aan de netten van ENECO NetBehee, met de estictie dat deze vesie van het capaciteitsplan in zijn geheel als vetouwelijk wodt aangemekt en ENECO NetBehee e dus van uit gaat dat dit plan niet openbaa wodt gemaakt. b. Doo uit de volledige vesie.8 de vetouwelijke gegevens van de afnemes te vewijdeen, is de vooliggende vesie januai 21 van het capaciteitsplan ontstaan. In deze definitieve, voo openbaamaking geschikte, vesie komen dus op divese plaatsen witte bladzijden en/of gedeeltelijk lege tabellen voo. De vetouwelijke gegevens van afnemes, die op deze plaatsen stonden, zijn ondegebacht in een afzondelijke, vetouwelijke bijlage. Capaciteitsplan 2 ENECO NetBehee 5 van 138 vesie januai 21

6 Deze bijlage is, met een beoep op de vetouwelijkheidbepaling van lid 2 van atikel 3 van het Besluit Regeling capaciteitsplannen, uitsluitend aan de diecteu van DTe toegezonden. De bladzijdennummeing van vesie 1. is gelijk aan die van vesie.8 zodat de koppeling tussen beide vesies behouden blijft. Capaciteitsplan 2 ENECO NetBehee 6 van 138 vesie januai 21

7 2. UITGANGSPUNTEN 2.1. Inleiding Voo de opstelling van een 7-jaenplan is het van goot belang dat e oveeenstemming is ove de uitgangspunten die gehanteed moeten woden. Hiebij kan ondescheid gemaakt woden naa een aantal niveaus waaop egels gesteld woden: a) Elekticiteitswet b) Vooschiften van de DTe cq Ministe van Economische Zaken. c) NEN-, EN- en IEC-nomen. d) Uitgangspunten van ENECO NetBehee Elekticiteitswet 1998 Hoofdstuk 3 van de Elekticiteitswet gaat in op het tanspot van elekticiteit. Dit omvat ook het tanspot op middenspanning- en laagspanningsniveau hetgeen ook wel distibutie genoemd wodt. De E-wet schijft alleeest voo dat e voo iede (deel van een) elekticiteitsnet een netbeheede moet zijn (at. 1, lid 3). Daana volgen atikelen ove de onafhankelijkheid van de netbeheedes. Bij de taken van de netbeheede wodt omscheven dat die het net moet aanleggen en beheen en aansluitingen op het net beschikbaa moet stellen (at 16 e.v.). Hiein is een van de belangijke aspecten atikel lid d. De netbeheede dient voldoende esevecapaciteit voo het tanspot van elekticiteit aan te houden. Ove de aanleg, hestel, uitbeiding en venieuwing van netten gaat de wet in at Atikel 2 geeft aan dat het net als openbaa net van algemeen nut wodt gezien en egelt de aanbesteding van weken. Atikel 21 luidt: 1. De netbeheede veschaft de diecteu van de dienst (DTe) eenmaal in elke twee jaa zo nauwkeuig mogelijk amingen van de totale behoefte aan capaciteit voo het tanspot van elekticiteit ove de doo hem beheede netten in het eeste tot zevende jaa na het jaa, waain de amingen woden vastgesteld. Hij vemeldt daabij de gemaakte vooondestellingen en bengt de van belang zijnde ondescheidingen aan. 2. Tevens geeft de netbeheede op basis van de amingen aan op welke wijze hij in de eeste tot en met het zevende jaa na het jaa, waain de amingen woden vastgesteld, zal voozien in de totale behoefte aan capaciteit voo het tanspot van elekticiteit ove de doo hem beheede netten. 3. Bij ministeiële egeling woden nadee egels gesteld ten aanzien van de inhoud van de ingevolge het eeste en tweede lid te veschaffen gegevens. Capaciteitsplan 2 ENECO NetBehee 7 van 138 vesie januai 21

8 Atikel 31 gaat ove het gedag van netbeheedes en aangeslotenen naa elkaa toe. Een deel daavan luidt: De gezamenlijke netbeheedes zenden aan de diecteu van de dienst (DTe) een voostel voo de voowaaden met betekking tot: a: de wijze waaop netbeheedes en afnemes alsmede netbeheedes zich jegens elkaa gedagen ten aanzien van het in weking hebben van de netten, het voozien van een aansluiting op het net en het uitvoeen van tanspot van elekticiteit ove het net, b: de wijze waaop netbeheedes en afnemes alsmede netbeheedes zich jegens elkaa gedagen ten aanzien van het meten van gegevens beteffende het tanspot van elekticiteit en de uitwisseling van meetgegevens, c: de wijze waaop de netbeheede van het landelijke hoogspanningsnet enezijds en afnemes en de oveige netbeheedes andezijds zich jegens elkaa gedagen ten aanzien van systeemdiensten. De wet schijft dus in atikel 21 voo dat e 7-jaenplannen moeten komen, dat de netbeheede de uitgangspunten moet specificeen en dat e ministeiële egelingen zijn die egels stellen. Atikel 31 geeft de basis voo de Codes die zijn vastgesteld Vooschiften van de DTe/Ministe van Economische Zaken Op basis van atikel 21 van de Elekticiteitswet heeft de Ministe van Economische Zaken het besluit Regeling capaciteitsplannen Elekticiteitswet 1998 vastgesteld en op 14 juli 2 in de Staatscouant gepubliceed. Dit besluit geeft in: Atikel 1. De definities. Atikel 2. De planpeiode Atikel 3. De eisen ten aanzien van de infomatie met vewijzing naa de atikelen en de wijze waaop vetouwelijke infomatie aangedagen moet woden. Atikel 4. De veeiste infomatie. a) Een geogafisch ovezicht van het pimaie net. b) Een ovezicht van de tanspotcapaciteit van elk van de vebindingen met de netten van andee netbeheedes en met buitenlandse netten. c) Een ovezicht van de wijzigingen van het net die tot stand zijn gekomen in de afgelopen 3 kalendejaen vooafgaande aan de planpeiode, alsmede van de wijzigingen die in uitvoeing zijn met vewachte moment van ealisatie. d) Voo elk jaa een van de planpeiode en voo elk knooppunt van het pimaie net een pognose van belasting en invoeding met een ealistisch minimum en maximum. Model 1. e) Voo elk jaa en voo elke vebinding van zijn pimaie net met andee netbeheedes en met buitenlandse netten de uitwisseling in MW met een ealistisch minimum en maximum. Atikel 5. De bon van de pognosegegevens. Atikel 6. De veeiste toelichting bij de infomatie ondedelen d) en e) in atikel 4. Capaciteitsplan 2 ENECO NetBehee 8 van 138 vesie januai 21

9 Atikel 7. De visie en vooondestellingen voo de tanspotscenaio s. Atikel 8. Eis tot afstemming tanspotscenaio s met andee netbeheedes. Atikel 9. Analyse van het pimaie net aan de hand van ontwepciteia en kwaliteitsciteia waabij de knelpunten woden weegeven volgens de modellen 2 t/m 7. Atikel 1. De netwijzigingen. - De omschijving van de oplossing van de knelpunten in het pimaie net, met het jaa van staten en de duu voo espectievelijk uitbeidingen en vevangingen. - Voo de eeste twee planjaen de uitbeidingen of vevangingen in het secundaie net. (23 kv en lage en knooppunten < 1 MW). - De wijzigingen van andee netbeheedes met invloed op het eigen pimaie net. - Toepassing van de modellen 8 t/m 1. - Omschijving van oplossing van knelpunten die als gevolg van netwijzigingen ontstaan. - Omschijving van oplossingen van knelpunten doo opeationele maategelen. Atikel 11. Slotbepaling. Datum ingang egeling. Publicatie in Staatscouant plus twee dagen Atikel 12. Naamgeving egeling en aankondiging tot publicatie. Vede behoot tot de egeling een toelichting. In atikel 31 van de E-Wet is geegeld dat technische voowaaden van toepassing zijn. De Meetcode: Hiein zijn geen eisen opgenomen t.a.v. dit plan. De Systeemcode bestaat, naast definities en ovegangsbepalingen, uit twee gote hoofdstukken: systeemdiensten en pogamma veantwoodelijkheid. Het deel Systeemdiensten begint met de opdacht aan de landelijke netbeheede om te bevodeen dat een stoing in het net zich niet uitbeidt tot een gote stoing. Vevolgens komen e een aantal atikelen waaaan opwekeenheden moeten voldoen. Bij het handhaven van de enegiebalans wodt aangegeven dat alle netbeheedes ove afschakelplannen en hestelplannen moeten beschikken en dat de landelijke netbeheede de uitvoeing evan coödineet. Het deel Pogammaveantwoodelijkheid egelt wie e pogamma veantwoodelijke kunnen zijn, hoe die zich te gedagen hebben, wie maategelen moet uitvoeen om onbalans te bepeken en hoe de veekening plaatsvindt. Het gaat hie met name om kote temijn onbalans. Uit de Systeemcode komen voo ENECO NetBehee dus feitelijk geen concete eisen die voo het 7-jaenplan van belang zijn. De Netcode bestaat, naast algemene bepalingen en bijzondee bepalingen, uit 4 hoofdstukken: Voowaaden met betekking tot de aansluiting. De Voowaaden met betekking tot de aansluiting geven alleeest aan op welk spanningsniveau aansluitingen geealiseed moeten woden. Ze beschijven vede aan de aansluiting en de installatie van de aange- Capaciteitsplan 2 ENECO NetBehee 9 van 138 vesie januai 21

10 slotene te stellen eisen. Hiebij wodt vewezen naa divese NENnomen. De Tanspotdienst. De Tanspotdienst beschijft de kwaliteit van het tanspotnet. Die moet voldoen aan de nom NEN-EN 516. Voowaaden met betekking tot de planning De Voowaaden met betekking tot de planning geven aan hoe de lange temijnplanning (7 jaenplan) en de middellange temijnplanning (jaaplan) geegeld zijn. Voowaaden met betekking tot de bedijfsvoeing. De Voowaaden met betekking tot de bedijfsvoeing egelen in feite de kote temijn planning (dagelijks). De voowaaden voo de lange temijnplanning geven alleeest aan dat aangeslotenen gote dan 2 MW en netbeheedes iede jaa voo 7 volgende jaen een schatting van de belasting esp. opwekking moeten geven. Vevolgens komen egels voo het netontwep aan de ode. Deze zijn van belang voo het capaciteitsplan. Voo het landelijk tanspotnet (at ) staat in de Netcode: Het netontwep van het 38/22 kv-net inclusief de hiemee vebonden tansfomatoen naa de 15/11 kv-netten wodt getoetst aan de hand van de volgende citeia: a. Bij een volledig in bedijf zijnd net moeten de doo de aangeslotenen gewenste leveingen espectievelijk afnamen kunnen woden geealiseed onde handhaving van de enkelvoudige stoingseseve; b. Bij het voo ondehoud niet beschikbaa zijn van een willekeuig cicuit, dan wel een willekeuige tansfomato, dan wel een willekeuige poductie-eenheid, dan wel een gote vebuike, moeten de doo de aangeslotene gewenste leveingen dan wel afnamen kunnen woden geealiseed onde handhaving van de enkelvoudige stoingseseve. Hiebij hoeft alleen ekening te woden gehouden met de als gevolg van de leveingen dan wel afnamen optedende belastingen tijdens de ondehoudspeiode; c. Bij de hoogste belasting en bij het uit bedijf zijn van een willekeuig cicuit dan wel een willekeuige tansfomato, dan wel twee willekeuige poductie-eenheden, dan wel een gote vebuike, moet doo een aangepaste poductievedeling of doo andee (vooaf oveeengekomen) maategelen de enkelvoudige stoingseseve kunnen woden gewaabogd. Het bovenvemelde netvlak behoot volledig tot het beheesgebied van TenneT en TZH, zij zijn veantwoodelijk voo het voldoen aan deze voowaaden. ENECO NetBehee en TZH hebben de plannen van TZH hieomtent bespoken. Voo de hoogspanningsnetten geldt (in at en ): Het netontwep van hoogspanningsnetten met een spanningsniveau van 11 kv en 15 kv wodt getoetst aan de hand van de volgende citeia: a. Bij een volledig in bedijf zijnd net moeten de doo de aangeslotenen gewenste leveingen dan wel afnamen kunnen woden geealiseed onde handhaving van de enkelvoudige stoingseseve. Bij een enkel- Capaciteitsplan 2 ENECO NetBehee 1 van 138 vesie januai 21

11 voudige stoing is een ondebeking van maximaal 1 minuten met een maximale belasting van 1 MW toelaatbaa; b. Bij het voo ondehoud niet beschikbaa zijn van een willekeuig cicuit, dan wel een willekeuige tansfomato, dan wel een willekeuige poductie-eenheid kunnen de doo de aangeslotene gewenste leveingen dan wel afnamen kunnen woden geealiseed onde handhaving van de enkelvoudige stoingseseve. Hiebij hoeft alleen ekening te woden gehouden met de als gevolg van de leveingen dan wel afnamen optedende belastingen tijdens de ondehoudspeiode. Afwijking hievan is toelaatbaa indien de ondebekingsduu bepekt blijft tot 6 uu en 1 MW. Capaciteitsplan 2 ENECO NetBehee 11 van 138 vesie januai 21

12 Het netontwep van zowel het 38/22-net als van de 11/15 kv-netten wodt bovendien getoetst aan de hand van het volgende citeium: Bij alle belastingstoestanden en bij een volledig in bedijf zijnd net kan, na uitval van een willekeuige poductie-eenheid, de dan benodigde bedijfseseve volledig woden ingezet onde handhaving van de enkelvoudige stoingseseve. Voo de netten van lagee spanning geldt (at ): Het netontwep van netten met een spanningsniveau van 5 kv en lage wodt getoetst aan de citeia voo de kwaliteit van de netspanning, zoals gedefinieed in NEN-EN 516 Tenslotte volgen nog twee algemene atikelen ( en ): Bij het voobeeiden en ealiseen van investeingen infomeen netbeheedes elkaa en weken zij samen, teneinde de netten doelmatig en betouwbaa met elkaa te vebinden. Netbeheedes van netten van 11 kv en hoge infomeen de netbeheede van het landelijke hoogspanningsnet omtent de inhoud van hun tweejaalijkse capaciteitsplannen. Voo de middellange temijnplanning gaat de Netcode in op de plicht van aangeslotenen gote dan 6 MW om een bijdage te leveen aan het oplossen van tanspotbepekingen en op de plicht van netbeheedes en poducenten om te oveleggen ove evisiepeioden. Van de Voowaaden met betekking tot de bedijfsvoeing moet atikel nog genoemd woden: De netbeheedes hanteen enkelvoudige stoingseseve voo alle betokken bedijfsmiddelen met uitzondeing van uitlopes, tansfomatoen en ailsystemen in egionale netten De egels van de Netcode geven dus aan dat nomaal de eeds lang gehanteede n-1 filosofie gehanteed moet woden. Aanvullende eisen gelden alleen voo het landelijke koppelnet en HS-netten. Bij ENECO NetBehee zijn in het 15 kv en in een goot aantal hoofdvedeelstations de aanvullende egels van toepassing. Immes bij ondehoud van een 15/TS kv tafo (behoend bij het 15 kv-net) moet aan de egel voldaan woden dat niet mee dan 1 MW geduende 6 uu uitvalt bij een stoing. Dit is aanvullend op het tot nu toe gehanteede n-1 pincipe, dat alleen aangeeft dat een 15 kv vebinding of 15/TS kv tafo uit bedijf moet kunnen zonde dat de est van het net ovebelast wodt of klanten afgeschakeld woden NEN/EN en IEC nomen. De Netcode noemt bij de aansluitdienst een goot aantal nomen voo de veiligheid van installaties aangesloten op het net, waaonde de NEN 11 en de NEN 141. Aangezien deze vijwel geen invloed hebben op het netontwep en voonamelijk de installaties beteffen woden deze nomen als niet van invloed op het netontwep beschouwd. Capaciteitsplan 2 ENECO NetBehee 12 van 138 vesie januai 21

13 De belangijkste nom die wel invloed heeft op het netontwep is de NEN/EN 516 Spanningskaakteistieken in openbae elekticiteitsnetten. Voo zowel LS als MS geeft deze nom een beschijving van de spanningskwaliteit en nomen voo nomale bedijfssituaties. De nomen voo nominale spanning en fequentie, voo gemiddelde spanning en fequentie en voo de langzame spanning- en fequentievaiaties zijn conceet. De nomen voo snelle spanningsvaiaties, dips en spanningsondebekingen zijn minde conceet. Ondebekingen kote dan 1 seconde mogen jaalijks enkele tientallen tot hondeden keen vookomen. Onvooziene ondebekingen lange dan 3 minuten mogen 1 tot 5 kee vookomen. Op zich zijn de citeia voo spanningsondebeking vij vaag. Toch zijn zij toepasbaa voo het netontwep. Uit het gegeven dat kote en langee spanningsondebekingen egelmatig toelaatbaa woden geacht, volgt dat het toelaatbaa is bij ingijpen van de beveiliging, klanten met een kote ondebeking om te schakelen. Het uitgangspunt is dan dat de gestoode component uitgeschakeld wodt doo de beveiliging en dat diect daana automatisch via een andee component de getoffen vebuikes wee woden ingeschakeld. De nomale bedijfssituatie in een aantal ENECO NetBehee tansfomatostations met één tansfomato in bedijf en een andee spanningsloos of op een andee sectie stand-by is dus acceptabel. De genzen ten aanzien van langduige onvooziene ondebekingen zijn demate uim dat als deze zo fequent zouden vookomen, dit in Nedeland absoluut niet geaccepteed zou woden doo de klanten. Zoals het in de NEN/EN 516 staat lijkt het toelaatbaa om egelmatig wat lange duende ondebekingen te hebben. Het suggeeet wel de mogelijkheid om complexee omschakelingen bij het ontstaan van een N-1 situatie via het BVC te doen, dat duut enkele minuten. Nog vede gaat de mogelijkheid om complexe omschakelingen handmatig in de stations uit voeen. De duu is dan al snel één à twee uu. De eeste mogelijkheid, via het BVC schakelen van complexee situaties, vindt eeds plaats in de 15 kv en 5 kv tansfomatostations. Ook voo de oveige netten lijkt dit op temijn een mogelijkheid. Op temijn, want het veeist een communicatie-infastuctuu die nu in de ENECO netten nog niet oveal aanwezig is. Maa het zou wellicht in bepaalde gevallen goedkope kunnen zijn om in communicatiemiddelen en afstandsbestuing te investeen dan in kabels en tansfomatoen. De tweede mogelijkheid is minde wenselijk voo de tanspotfunctie. Als e een stoing in een tanspotmiddel is, zijn gote goepen klanten spanningsloos. Het kan niet de bedoeling zijn om dat als min of mee nomale situatie geduende uen bij stoingen te zien. Omschakeling moet zo snel mogelijk en bij vookeu bij inschakeling van de nomale stoingseseve automatisch gaan. Vooshands wodt dan ook uitgegaan van omschakeling automatisch of via het BVC bij stoingen. Capaciteitsplan 2 ENECO NetBehee 13 van 138 vesie januai 21

14 2.5. Uitgangspunten van ENECO NetBehee Als netbeheede is ENECO NetBehee gehouden aan de eisen van de wet en van de DTe, dus alles wat hievoo bescheven is. Gezien de omvang van de x-facto hanteet ENECO NetBehee als één van de belangijke uitgangspunten het bepeken van de eigen investeingen. Gezien de gote invloed van afschijvingskosten is het velagen van de investeingen een belangijke mogelijkheid om de kosten te velagen en zo de kosten en opbengsten in evenwicht te houden. Het investeingsniveau wodt beïnvloed doo de mate waain: - kosten toe te ekenen zijn aan de diecte aansluitkosten ten behoeve van aangeslotenen; - investeingen uitgesteld kunnen woden. Aan de mate waain kosten toe te ekenen zijn aan de aansluiting zijn genzen gesteld doo de DTe. Die schijft duidelijk voo welke kosten voo een aansluiting als aansluittaief in ekening gebacht mogen woden: - de kosten voo het ondebeken van het net ten behoeve van de aansluiting - de kosten van de kabel tussen het net en de installatie van de klant - de scheidings- en beveiligingsmogelijkheid naa de klanteninstallatie De zogenaamde diepe netkosten mogen niet bij aangeslotene in ekening gebacht woden via het aansluittaief en vomen een investeing voo de netbeheede. De mate waain met name uitbeidingsinvesteingen uitgesteld kunnen woden, wodt begensd doo de eisen die de Netcode stelt. Immes, die stelt voo veschillende situaties een stoingseseve vast. Voots gelden de volgende uitgangspunten voo de ontwikkeling van het net (inclusief hoofdvedeelstations en tansfomatostations): - voldoende esevecapaciteit voo het tanspot van elekticiteit aan houden doo de ontwikkeling van het net voo de komende 7 jaa (t/m 27) en de vewachte belastingsontwikkeling te pognosticeen en met jaalijkse egelmaat de belastingontwikkeling te volgen (E-wet) - ekening houden met nog enkelvoudige stoingseseve in het net bij ondehoud van één tansfomato in een hoofdvedeelstation (Netcode) - voo oveige componenten enkelvoudige stoingseseve (Netcode) - omschakeling bij stoingen in het 25 kv-net automatisch of via het BVC (NEN 516) - investeingsniveau beïnvloeden - standaadoplossingen kiezen - uitnutten van eseve in componenten - efficiënt combineen van pojecten voo capaciteitsuitbeiding en vevanging Capaciteitsplan 2 ENECO NetBehee 14 van 138 vesie januai 21

15 3. GEGEVENS VAN HET HUIDIGE NET ALSMEDE DE NETWIJZIGINGEN DIE MOMENTEEL IN UITVOERING ZIJN Inleiding. Het huidige pimaie net van ENECO NetBehee omvat: - 15 kv netten in het industiegebied van Rottedam, op het eiland van Dodecht en het gebied tussen Lek en Mewede. - 5 kv netten in het gebied Hollandse eilanden, eiland van IJsselmonde, eiland van Dodecht, Capelle a.d. IJssel en het gebied tussen Lek en Mewedesteek kv netten in het gebied Rottedam, Vlaadingen, Schiedam, Voone-Putten en Den Haag, Rijswijk. Daanaast zijn e enkele knooppunten in het secundaie net met een belasting gote dan 1 MW Geogafische weegave pimaie net. Het pimaie net is geogafisch weegegeven in de kaaten 1 t/m 18 in bijlage 1. Hiein is pe tekening opgenomen het pimaie net dat tot een hoofdvedeelstation (TS of MS stations gevoed doo de tansfomatiestap HS/TS of HS/MS), de maximale tanspot- en tansfomatovemogens van vebindingen en tansfomatoen. Eveneens zijn de koppelingen naa netten van de andee hoofdvedeelstations en naa andee netbeheedes weegegeven met de maximale tanspotcapaciteitvemogens Koppelingen met andee netbeheedes. Koppelingen met andee netbeheedes omvatten: 15 kv vebindingen met TZH Aankoppelingspunt Vebinding Tanspotcapaciteit In MVA 15 kv Waalhaven (TZH) Waalhaven- Botlek wit 2 15 kv Waalhaven (TZH) Waalhaven- Oudeland zwat kv Waalhaven (TZH) Waalhaven- Vondelingenweg wit kv Maasvlakte (ENECO) Maasvlakte-Euopoot wit 3 15 kv Maasvlakte (ENECO) Maasvlakte-Euopoot zwat 3 15 kv Mewedehaven (TZH) Dodecht-Zuid kv Mewedehaven (TZH) Dodecht-Zuid kv Alblassedam (TZH) Alblassedam-Akel wit kv Alblassedam (TZH) Alblassedam-Akel zwat 26 Capaciteitsplan 2 ENECO NetBehee 15 van 138 vesie januai 21

16 15 kv/ts tansfomatoen van TZH Aankoppelingspunt TS Spanning in kv Tansfomatocapaciteit in MVA T 1 T2 T3 T4 Alblassedam Den Haag (HVS Centale) Dodecht Mewedehaven Dodecht Noodendijk 5/ Kimpen Ommood Rijswijk(HVS Zuid) Rottedam Centum Rottedam Maconistaat 25/ ( Benjamin Fanklinstaat) Rottedam Waalhaven Voobug (HVS Oost) kv vebindingen met ONS NetBehee - Schiedam Aankoppelingspunt Vebinding Tanspotcapaciteit in MVA Benjamin Fanklinstaat (ENECO) B.Fanklinstaat-Schiedam Oost 1 13 Benjamin Fanklinstaat (ENECO) B.Fanklinstaat-Schiedam Oost 2 13 Benjamin Fanklinstaat (ENECO) B.Fanklinstaat-Schiedam Oost 3 13 Benjamin Fanklinstaat (ENECO) B.Fanklinstaat-Schiedam Oost 4 13 Benjamin Fanklinstaat (ENECO) B.Fanklinstaat-Schiedam West 1 13 Benjamin Fanklinstaat (ENECO) B.Fanklinstaat-Schiedam West 2 13 Benjamin Fanklinstaat (ENECO) B.Fanklinstaat-Schiedam West 3 13 Benjamin Fanklinstaat (ENECO) B.Fanklinstaat-Schiedam Nood 1 11 (5 %) Benjamin Fanklinstaat (ENECO) B.Fanklinstaat-Schiedam Nood 2 11 (5 %) 25 kv vebindingen met Edelnet Delfland - Delft Aankoppelingspunt Vebinding Tanspotcapaciteit in MVA Ommood(ENECO) Ommood-Meenweg 1 18 Ommood(ENECO) Ommood-Meenweg kv vebindingen met Westland Aankoppelingspunt met Westland Vebinding Tanspotcapaciteit in MVA HVS Zuid (ENECO) HVS Zuid-Westland 1 14 HVS Zuid (ENECO) HVS Zuid-Westland kv vebindingen met Westland Aankoppelingspunt met Westland Vebinding Tanspotcapaciteit In MVA Capaciteitsplan 2 ENECO NetBehee 16 van 138 vesie januai 21

17 MSS 1 Rozenlaan MSS 1 Rozenlaan-Tansfomato 1 13 MSS 1 Rozenlaan MSS 2 Rozenlaan-Tansfomato 2 13 MSS 2 Westlandseweg MSS 2 Westlandseweg-Tansfomato 13 Capaciteitsplan 2 ENECO NetBehee 17 van 138 vesie januai 21

18 3.4. Wijzigingen sinds Sinds 1998 hebben zich de volgende wijzigingen voogedaan in de netten van ENECO NetBehee. 15 kv stations. - In het 15 kv station Theemsweg is de 15 kv installatie in veband met de kwaliteit vevangen. - In het station Euopoot zijn de 15 kv schakelaas in veband met de kwaliteit vevangen. - In het station Euopoot is een 15 kv aansluiting voo de 25 kv voeding van de havenspoolijn geealiseed. - Nieuwe station Geevliet. Hoofdvedeelstations. - In Den Haag is van het hoofdvedeelstation Centale de voeding gewijzigd doodat TZH een nieuw 15 kv-station en tansfomatoen 15/25 kv geplaatst heeft die diect invoeden op het 25 kv hoofdvedeelstation. - De voeding van het 23- en 25 kv hoofdvedeelstation Benjamin Fanklinstaat is vezwaad doodat TZH vie zwaadee tansfomatoen geplaatst heeft. - In Dodecht-Zuid is een 15/5 kv tansfomato geplaatst waadoo de voeding van het station Steenbug vezwaad is en dit station nu een volwaadig hoofdvedeelstation is. - Het hoofdvedeelstation Theemsweg is vezwaad doo een dede tansfomato en een nieuwe 25 kv sectie bij te plaatsen. - Op Voone-Putten is bij het nieuwe 15 kv station Geevliet een nieuw 25 kv hoofdvedeelstation Geevliet geealiseed met twee tansfomatoen 15/25 kv. - In het industiegebied is de stepuntsaading van het 25 kv net afgeond. Aadfouten woden diect afgeschakeld. Hiemede neemt het aantal diepe spanningsdips en het isico voo uitval doo coss county fouten af. Tansfomatostations 5/13 en 25/1 en 25/23 kv. - Station Spaansepolde wed in Benjamin Fanklinstaat ovegezet van de 23 kv naa de 25 kv sectie in veband de benodigde tanspot- en tansfomatocapaciteit doo goei van de belasting. - In divese stations in Rottedam en Den Haag wed de afstandsbediening vevangen of uitgebeid in veband met de infomatiebehoefte. - In het station Zamenhofstaat wed een 25/1 kv tansfomato bijgeplaatst i.v.m. de belastinggoei. - Bij de 25 kv stations Waalhaven, Zuidwijk, Maasvlakte, Oudeland, weden 25/23 kv spaatansfomatoen in bedijf genomen i.v.m. belastingtoename. - In de 25 kv stations Hoofdweg en Euopoot weden de spaatansfomatoen doo kotsluitvaste spaatansfomatoen vevangen. - In het 5/13 kv station Swinhaven wed de 13 kv met een sectie uitgebeid, waatoe ook een 5 kv uitbeiding diende plaats te vinden. Capaciteitsplan 2 ENECO NetBehee 18 van 138 vesie januai 21

19 - In de 5/13 kv stations Capelle, Walbug, Akel weden 13 kvvelden ingeicht ten behoeve van de uitbeiding van de 13 kvdistibutie in veband met belastingtoename. - In Den Haag wed de 25 kv installatie van Televisiestaat geamoveed in veband met technische poblemen. - De 1 kv installatie van Hoofdweg wed uitgebeid met een veld ten behoeve NS-tactie. - In divese stations is de enegieichting beveiliging vevangen omdat deze niet mee selectief afschakelde. - In het 5/13 kv station Capelle-Nood is een 25/13 kv tansfomato in gebuik genomen in veband met belastingtoename en te vehoging van de betouwbaaheid. Klantenstations 25 kv. - E weden twee nieuwe klanten aangesloten en de aansluiting bij die klanten wed uitgebeid. Vebindingen 15 kv. - De 15 kv vebinding van Mewedehaven naa Dodecht Zuid is ovegezet van het 5 kv net naa het 15 kv-net - Van de cicuits Botlek-Euopoot is in het cicuit wit is de zinkekabel onde het Hatelkanaal vevangen i.v.m. de kwaliteit bij Botlek en van cicuit Wit en Zwat de zinkekabels bij Euopoot i.v.m. de havenspoolijn. - Ten gevolge van de aanleg van de Botlekspootunnel zijn divese kabelaanpassingen uitgevoed. De capaciteit van de vebindingen is hiedoo niet gewijzigd. Vebindingen 5 kv - In veband met de Betuwelijn, de vebeding van de A15 en andee wijzigingen in de infastuctuu zijn delen van kabels vevangen of velegd. De tanspotcapaciteit is hiedoo niet gewijzigd. Vebindingen 25 kv - Vanaf Euopoot 25 kv naa De Haak ( Hoek van Holland) is een exta vebinding gelegd in veband met de belastingstijging. - In het gebied Euopoot is de voeding van twee 25 kv deelnetten vezwaad in veband met de belastingstijging. - Op Voone-Putten zijn de 25 kv vebindingen naa de 25/1 kv stations Heemaadlaan, Wellebug, Hellevoetsluis ovegezet van Botlek naa het nieuwe 15/5 kv station Geevliet. Hiebij is ook de capaciteit uitgebeid. - Vanaf het 25 kv station Benjamin Fanklinstaat is een viede vebinding naa het tansfomatostation Viehavenstaat gelegd in veband met de belastingtoename. - Tussen de tansfomatostations Zamenhofstaat en Alkemadestaat is een exta kabel in bedijf genomen in veband met de belastingtoename. - Divese kabels zijn deels velegd of vevangen op locaties waa gemeentes of Rijkswatestaat wekzaamheden uit dienden te voeen. Capaciteitsplan 2 ENECO NetBehee 19 van 138 vesie januai 21

20 3.5. In uitvoeing zijnde wijzigingen. In uitvoeing zijn de volgende wijzigingen. 15 kv stations. - In de 15 kv stations Botlek, Euopoot, Maasvlakte woden de secundaie installatie en de beveiliging vevangen. Realisatie geeed eind 21. Hoofdvedeelstations. - In de hoofdvedeelstations Oudeland en Benjamin Fanklinstaat wodt voo RET een 25 kv esp. 23 kv veld ingeicht ten behoeve van de Beneluxlijn van de meto. In Oudeland wodt een spaatansfomato 25/23 kv geplaatst om de leveing onde 23 kv te kunnen laten plaatsvinden. Geeed In de 25 kv stations van Den Haag woden in 2 en 21 de stepunten van het 25 kv net geaad, hietoe zullen divese beveiligingen aangepast moeten woden. - In Rottedam wodt het 15/23 kv station Zuidwijk gesticht in veband met de belastinggoei van de Kop van Zuid, de VINEXlocatie Canisselande, de bedijventeeinen langs de A15 en A29 en de veiling bij Baendecht. Realisatie Tansfomatostations 5/13 en 25/1 en 25/23 kv. - 25/1 kv station Laagveen te Den haag wodt uitgebeid om de vemogensgoei te kunnen opvangen. Hietoe wodt een bestaande 1 kv sectie doo een nieuwe vevangen. Geeed 21 - Een nieuw 25/23 kv tansfomatostation Spoolaan gevoed vanuit het 25 kv Hoofdvedeelstation Oost wodt geealiseed. Dit station voedt echtsteeks het Foepak en via een 23 kv vedeelstation Ypenbug en het nieuwe station 23/1 kv Leidscheveen. Realisatie In het 1 kv station Guttostaat wodt een gedeelte van de 1 kv schakelaas vevangen omdat deze niet mee ondehoudbaa zijn. Geeed In Baendecht wodt ten behoeve van uitbeiding van het veilingteein en belastingtoename een nieuw 23 kv vedeelstation en een nieuw 23/13 kv station Veenambacht gesticht. Dit station wodt voolopig gevoed vanuit het huidige 25 kv station Zuidwijk. Geeed In 22 wodt in Canisselande een 23 kv vedeelstation geealiseed. - In 23 wodt een nieuw 5/13 kv station te vevanging van het 5/13 kv station Oanjelaan geealiseed. - In Den Haag wodt de secundaie installatie voo de automatische omschakeling van tansfomatoen bij stoingen vevangen In enkele 5/13 kv stations wodt de veebediening vevangen. Uitvoeing In het 25/1 kv station Botlek woden de tansfomatoen vevangen. Geeed 21. Klantenstations 25 kv, 23 kv, 13 kv, 1 kv. - Vebindingen 15 kv. Capaciteitsplan 2 ENECO NetBehee 2 van 138 vesie januai 21

21 - Vebindingen 5 kv - In veband met uitbeiding van het industieteein Dodtse Kil moet de lijn Dodecht-Zuid - s Gavendeel vekabeld woden. Uitvoeing Ten behoeve van de Betuwelijn moet een gedeelte van de 5 kv kabel te Schelluinen vevangen/velegd woden. Vebindingen 25 kv - De vebindingen van het hoofdvedeelstation 15/25 kv Oost naa het tansfomatostation Noodsingel woden in veband met de slechte conditie (watebomen) vevangen. Tevens wodt een exta kabel gelegd in veband met toename van de belasting van Noodsingel. (Uitvoeing 2-21) - In veband met Betuwelijn woden en zijn divese kabels tijdelijk of definitief omgelegd nabij de Aveling en Petoleumweg. (Uitvoeing ove meedee jaen gekoppeld aan de ealisatie van de spootunnel.) Capaciteitsplan 2 ENECO NetBehee 21 van 138 vesie januai 21

22 4. BELASTINGPROGNOSE Inleiding. De belastingpognose stat met de actuele belastinggegevens, waabij voo het HS net (15 kv) en het TS net (5 en 25 kv) alle knooppunten en voo het MS-net (23, 13, 1 kv) alleen knooppunten met een belasting gote dan 1 MW genomen woden. In de TS en MS netten woden in de hoofdvedeelstations of tansfomatostations de ails pe sectie of bij dubbelail pe ail soms gescheiden bedeven. In veband met het N-1 citeium wodt het gehele TS of MS station dan als een geheel gezien. Voo de actuele gegevens zijn de volgende bonnen benut. - Distict Zuid de gegevens uit het HIS (Histoisch Infomatie Systeem), 5 minutengemiddelden. - Distict Botlek de gegevens uit het DNBS (Daaistoom Net Bewaking Systeem) 5 minutengemiddelden, en de jaamaxima van de TS- klanten (kwatiegemiddelden op basis van 5 minuten gemiddelden) - Distict Midden de gegevens uit het DNBS, 5 minutengemiddelden, en de jaamaxima van de klanten (kwatiegemiddelden op basis van 5 minuten gemiddelden) - Distict West de gegevens uit het ATM of Siemenssysteem. - De jaamaxima (halfuuswaaden) pe week die TZH pe HS knooppunt te beschikking stelt. In het DNBS is een enkel knooppunt niet beschikbaa zodat soms een aanvullend meetgegeven noodzakelijk is (doo opname sleepwijze of schijvende mete). Vede zijn de metingen in het algemeen nettometingen (belasting minus poductie) en is voo de butobelasting van een knooppunt een analyse noodzakelijk, waabij voo opwekking gote dan 5 MW (pe geneato) de butobelasting bepaald wodt. Pas als het poject voo het aanbengen van de poductie metingen geealiseed is en DNBS gegevens in EMS/HIS opgenomen zijn kan de feitelijke butobelasting bepaald woden. Voo kleinschalige wamtekacht of voo windenegie wodt de opwekking gezien als negatieve belasting. Voo de nabije toekomst zal een plan ontwikkeld woden voo het systematisch en consequent vezamelen van meetgegevens uit de veschillende systemen. De pognose wodt als volgt bepaald: - Inventaisatie van pojecten (woningbouw, kantoen, industie etc) met belastingvedeling pe jaa doo de afdeling Asset Management en egiobedijven. Dit geldt ook voo opwekking doo poductie-eenheden WKK s, windenegie, vuilvebanding, etc. - Een vast pecentage goei van de belasting van 1.5 %. Voo de goei op basis van de ontwikkeling van het BNP wodt doo TenneT 3 % gehanteed voo het enegievebuik. Doodat de pojecten sepaaat behandeld woden en vede een toename van enegievebuik niet één op één een toename in maximale belasting vetoont (gelijktijdigheid vedunning aantal bewones pe woning) en op basis van evaing wodt 1,5 % als voldoende beschouwd. - De esultaten van de enquête bij de klanten met een tanspotcontact gote dan 2 MW zijn opgenomen. Voo zove de eactie tijdig beschikbaa was is deze met een geinge bijstelling vewekt. Capaciteitsplan 2 ENECO NetBehee 22 van 138 vesie januai 21

23 De eeds bekende plannen voo uitbeiding van bestaande aansluitingen in de enquête peiode zijn opgenomen in de pognose. Voo het gootste gedeelte van de belastingpognoses is een elekticiteitsafname vijwel gelijk aan het jaa 1999 opgegeven. Voo de capaciteitsplanning is in de pognose in het algemeen een goei van 1,5 % genomen. Aanvagen voo uitbeidingen of nieuwe aansluitingen die niet in de enquête gemeld zijn, zijn alsnog meegenomen op basis van de omvang van de aanvaag. De esultaten zijn als meest ealistische inschatting meegenomen voo het scenaio van de belasting. De vaiatie minimum en maximum heeft, zoals landelijk afgespoken, alleen betekking op de opweksituatie en bestaat uit een impot-, een basis- en een expotscenaio. Omdat met name de gootschalige opwekking hiein een ol speelt, bepekt het belang van impot, basis en expot zich tot de 15 kv. Voo de tussenspanning en middenspanning is dehalve alleen het basisscenaio genomen. De belastingpognose is juli 2 definitief gemaakt teneinde: - in landelijk veband (TenneT) de wekzaamheden voo het capaciteitsplan te kunnen laten staten, - in egionaal veband (TZH) de wekzaamheden voo het capaciteitsplan te kunnen laten staten, - inten de begoting 21 en de meejaenbegoting te kunnen opzetten. Tussen juli en novembe 2 zijn uiteaad aanvagen voo additioneel, soms substantieel, vemogen met name voo de IT banche binnengekomen. Deze zullen in een sepaaat hoofdstuk vewekt woden. De netwijzigingen in de tabellen blijven op het juli scenaio gebaseed (met alleen een coectie voo enkele foutieve gegevens die op het totaal vewaaloosbaa zijn) Belastingpognose. De belastingpognose is in bijlage 2 geangschikt pe hoofdvedeelstation (station gevoed doo een of meedee HS/TS tansfomatoen) en zonodig pe sectie als deze veschillende spanningsniveaus bezitten zoals bij gecombineede 25 en 23 kv hoofdvedeelstations. Of pe sectie als deze als een zelfstandige eenheid beschouwd moeten woden. Bijzonde hoofdvedeelstations zijn vede: - Gebandyweg. Dit station wodt nomalite vanuit een tansfomato 15/25 kv gevoed. Deze tansfomato is tevens step-up tansfomato van een eenheid. Bij uitval van deze tansfomato wodt de belasting via die 25 kv kabels na automatische omschakeling gevoed vanuit het 15/25 kv station Theemsweg. - Meseyweg en Vondelingenweg, Deze stations hebben geen tansfomatiestap naa tussenspanning 5 of 25 kv maa voeden de aangesloten klanten via tansfomatoen met andee spanningsniveaus (TS & MS) confom vezoek van deze klanten. - Alblassedam. Hie is het 5 kv station gesplist in een deel met industiële belasting met diepe spanningsdips ten gevolge van het poces en een gedeelte met nomale belasting. - Station Noodendijk, hie voedt een diewikkelingstansfomato zowel het 5 kv als het 13 kv net. Capaciteitsplan 2 ENECO NetBehee 23 van 138 vesie januai 21

24 - Station Maasvlakte. Dit station heeft voldoende tansfomatiecapaciteit maa onvoldoende velden om de belastinguitbeiding te kunnen aansluiten. Een uitbeiding van de installatie is hie noodzakelijk. 5. ANALYSE VAN HET PRIMAIRE NET AAN DE HAND VAN ONTWERPCRITERIA EN KWALITEITSCRITERIA 5.1. Inleiding De analyse vindt plaats met betekking tot capaciteit en kwaliteit. Alvoens vast te kunnen stellen of e een knelpunt is dienen de uitgangspunten vastgesteld te woden 5.2. Capaciteitsciteia. Het ENECO uitgangspunt in het veleden was als volgt. Iedee component wodt met opgave van het nominale (toegekend) vemogen besteld uitgaande van bepaalde omgevingscondities. Het uitgangspunt dat vevolgens gehanteed wodt omvat het N-1 citeium: bij uitval van een component in een station of een vebinding in een netdeel mogen de oveblijvende componenten, uitgaand van de maximale kwatiebelasting in dat jaa, tot maximaal 1 % belast woden. Voo het HS-net dat meedee HS knooppunten voedt geldt dit N-1 citeium ook in de ondehoudssituatie, waabij het ondehoud dan ten tijde van lage belasting gepland mag wodt. In geval van opwekking in een deelnet met eenheden gote dan 5 MW wodt aangehouden dat de tansfomatoen en kabels tot maximaal 1 % belast mogen woden: - als een component en de gootste eenheid in dat deelnet uit bedijf zijn; - als de twee gootste eenheden in dat deelnet uit bedijf zijn. Hiebij dienen de eenheden aan de in de codes opgestelde egels te voldoen en moet ook voldoende gegaandeed zijn dat de eenheden in dat net onafhankelijk opeeen. De bovenvemelde benadeing is consevatief omdat uitgegaan wodt van de meest ongunstige situatie: In N-1 situatie is altijd de maximale belasting aanwezig, de omgevingscondities zijn in de exteem ongunstigste situatie en componenten mogen niet (tijdelijk) ovebelast woden. ENECO NetBehee heeft besloten om wekgoepen (met KEMA ondesteuning) te staten, die de mogelijke belastbaaheid boven het nominale vemogen van de hoofd componenten (tansfomatoen en kabels) ondezoekt en de condities waaonde dit mag geschieden, alsmede de pocedues voo toepassing en bewaking vastlegt. Eveneens wodt de mogelijkheid meegenomen om eventueel de omgevingscondities te vebeteen. De esultaten van deze studie zullen niet voo het indienen van het capaciteitsplan bekend zijn omdat enkele paktijkgevallen tot het ondezoek behoen. Daanaast kan, als mee statistische gegevens en kaakteistieken van de belasting bekend zijn, een aanvaadbaa isico genomen woden doo Capaciteitsplan 2 ENECO NetBehee 24 van 138 vesie januai 21

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014 -CONCEPT Bijlage 3: Budgetbief Bueau Jeugdzog Nood-Babant Postbus 891 5600 AW Eindhoven t.a.v. mevouw H.F. van Beugel Begen op Zoom, 25 juni 2014 Geachte mevouw van Beugel, Confom de afspaken in de "Babantbede

Nadere informatie

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 De gemeente Womeland heeft een duidelijke visie op maatschappelijke ondesteuning: elke Womelande telt mee en doet mee, ongeacht leeftijd, bepekingen

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting AIM gevestigd te Eist Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman Accountants

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centaal Bueau voo de Statitiek Economie, Bedijven en NR Oveheidfinanciën en Conumentenpijzen Potbu 24500 2490 HA Den Haag PRJSNDEXCJFER COMMERCËLE DENSTVERLENNG 1. nleiding Dit document bechijft de methoden

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting Feedom in Chist Ministies Nedeland gevestigd te Dachten Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com

Nadere informatie

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 Indienen uitelijk dinsdag 14 juni 2016 bij giffie@eindhoven.nl n Patij Blz Beleidsveld Secto Wethoude Vaag Antwood 50 PvdA 10 Sociale Ondesteuni

Nadere informatie

Standaarden Verpleeghuiszorg

Standaarden Verpleeghuiszorg Standaaden Vepleeghuiszog Vesie septembe 2010 Mw. E. Cox, MA, NVLF Mw. ds. C. Koolhaas, NVLF Mw. A. van Hemet, MA, NVLF 1 Inhoud 1..Inleiding...3 1.1 Doel standaaden en checklisten...3 1.2 De logopedist

Nadere informatie

collectieformules zorgt ervoor

collectieformules zorgt ervoor collectiefomules zogt evoo 2015 De Collectie-fomules bpost biedt u meedee Collectie-fomules aan. Elk van deze fomules geeft u de zekeheid om die postzegels te ontvangen die het best passen in uw vezameling.

Nadere informatie

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad.

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kaan Tel n: 06 8333 8358 Numme: 15A.01184 Datum: 10 novembe 2015 Team: Ondewijs, Welzijn en Zog Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschift

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Oude Zijlvest 37 in Haalem Website: www.makelaaskantooideler.nl Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Methodebeschijving Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen 1. Inleiding Dit is een methodebeschijving van de statistiek Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen (O-PINW). De beschijving heeft alleen

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma IHP

Uitvoeringsprogramma IHP Uitvoeingspogamma IHP -2020 Het IHP leidt tot veschillende acties voo zowel de benoemde maategelen als de vookeusscenaio s. Deze acties zijn vespeid ove IJsselstein, hebben een veschillend tijdspad en

Nadere informatie

- gezonde dieren, gezonde mensen

- gezonde dieren, gezonde mensen pagina 1 van 8 Jaaveslag 2000 Wood van de voozitte Afgelopen jaa is voedselveiligheid een belangijk item in Euopa geweest, denk alleen maa aan de BSE-cisis. Het is dan ook niet moeilijk voo te stellen

Nadere informatie

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming BEHANDELMEMO Van: Aan: agendacommissie aadsleden en steunfactieleden Nieuw taievenbeleid Spotvoozieningen Status: Deelnemes: Debat te voobeeiding op de besluitvoming Raadsleden Potefeuillehoude: W.J. Stegeman

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde uime TRAPGEVELwoning met zonnige vezogde tuin, voozien van

Nadere informatie

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013 B en W - advies Potefeuillehoude Afdeling Advies van Datum advies Bestandsnaam Advies O.R. In oveleg met afdeling(en) Actief infomeen aad Actief infomeen wijkcontactambtenaa Advies: Aangehouden d.d. Beslissing

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016 Schooljaaplan (SJP) 05-06 aam school RKBS Willibod Ades Espeantolaan Postcode en plaats 950 CZ Stadskanaal Telefoon 0599-657 Binnumme E-mail Website Diecteu Bevoegd Gezag 03RX kbs-willibod@fidadanl wwwkbs-willibodnl

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006 Uitvoeingspogamma 20062010 Vastgesteld doo benw op 30 mei 2006 1 Ovezicht Uitvoeingspogamma 2006 t/m 2010 Poga Pote Afdemma houde 1.1 MB DIV Bestuusstijl Wij zullen ons inspannen om op heldee wijze veantwooding

Nadere informatie

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose Een nieuw model voo de CBS huishoudenspognose Coen van Duin en Cael Hamsen Het model waamee het CBS zijn huishoudenspognose maakt, is aangepast. De nieuwe pognose wodt beekend met een macosimulatiemodel

Nadere informatie

P&O ISD. ssc. Hieronder vindt u kort de conclusies en resterende vragen weergegeven. In de bijlage vindt u een toelichting hierop.

P&O ISD. ssc. Hieronder vindt u kort de conclusies en resterende vragen weergegeven. In de bijlage vindt u een toelichting hierop. Á W/P. min HUI 0 0 0 2 8 9 1 Ē Bueau Gezondheid, Milieu 8t Veiligheid RAAD GRIF B&W Gemeente Oischol ISD P&O BURG SECR INGEKOMEN 1 7 NOV 2014 ssc Gemeente Oischot t.a.v dh. Giesen Postbus 11 AFD. DV AFD.

Nadere informatie

Eenparige cirkelbeweging

Eenparige cirkelbeweging Inhoud Eenpaige cikelbeweging...2 Middelpuntzoekende kacht...4 Opgave: Looping...5 Opgave: McLaen MP4-22...6 Opgave: Baanwielennen (tack acing)...8 Gavitatie...8 Zwaate-enegie...9 Opgave: Satellietbanen...10

Nadere informatie

Het woonplan in Oostende voor 2001-2006 (2)

Het woonplan in Oostende voor 2001-2006 (2) Het woonplan in Oostende voo 2001-2006 (2) In deze categoie woden enkel de nog (ecent of toekomstige) beschikbae pecelen bouwgond in Oostende opgenomen. Naast deze opsomming blijft e uiteaad nog een hoeveelheid

Nadere informatie

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN L0000512 Gaantievoowaaden/Gebuikeshandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN I. INHOUD I. INHOUD p 1 II. ALGEMEEN p 2-6 III. INSTALLATIE p 7-8 IV. GEBRUIK EN ONDERHOUD p 9-12 V. CE-ATTEST p 13 VI. BIJLAGEN p 14

Nadere informatie

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw Hadmetalen stiftfezen voo uw gebuik speciaal in gieteijen, weven en in de staalbouw Hoogendementsvetandingen, -S Innovatieve hoogendementsvetandingen met exteme schokbestendigheid Zee obuuste, kachtige

Nadere informatie

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf)

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Tilbug Univesity Reclame-uitgaven in edeland de Blok, J Document vesion: Publishe final vesion (usually the publishe pdf) Publication date: 1970 Link to publication Citation fo published vesion (APA):

Nadere informatie

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente.

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente. Visualisatie van het Objectgeoiënteede Paadigma. Aend Rensink Faculteit de Infomatica, Univesiteit Twente e-mail: ensink@cs.utwente.nl Samenvatting Pogammeeondewijs maakt een wezenlijk deel uit van elke

Nadere informatie

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen Aan: College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente Gemeenteaad gemeente Hadenbeg Commissie Ruimte Gemeenteaad Hadenbeg Gemeenteaad gemeente Ommen Commissie Ruimte

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36 Rappot V.2011.0262.00.R001 Centumgebied Limmel/Nazaeth, Maasticht Akoestisch- en luchttechnisch ondezoek Status: DEFINITIEF Adviseus voo bouw, industie, vekee, milieu en softwae info@dgm.nl www.dgm.nl

Nadere informatie

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA88 Flash Euobaomete 69 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Dives fo Gowth) County Questionnaie Belgium (Flemish) A Flashnumme FL9A B land FL9B C Numme van het inteview FL9C NACE

Nadere informatie

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV Gemeente Beuningen t.a.v. College van B&W Van Heemstaweg 46 Beuningen cc. mev. C. van Hemmen en dh. C. McQueen, Kloostestaat 1 beteft datum vezoek voooveleg woonhuis naast Kloostestaat 1, Beuningen 11

Nadere informatie

'2o. Cofl ,... ~... EK/2010.002345.01

'2o. Cofl ,... ~... EK/2010.002345.01 ,..... ~... )ç_ -1- Cofl '2o EK/2010.002345.01 DOORLOPENDE tekst van de statuten van de veeniging: Cuvo Coöpeatieve Uitvaatveeniging "De Volhading" U.A., gevestigd te 's-gavenhage, zoals deze luiden na

Nadere informatie

Milieu-effectrapport voorde Reststoffenbewerkingsinstallatie te Delfzijl. Opgesteld door: Tebodin Consultants & Engineers te Hengelo (Ov)

Milieu-effectrapport voorde Reststoffenbewerkingsinstallatie te Delfzijl. Opgesteld door: Tebodin Consultants & Engineers te Hengelo (Ov) Milieu-effectappot voode Reststoffenbewekingsinstallatie te Delfzijl Opgesteld doo: Tebodin Consultants & Enginees te Hengelo (Ov) in opdacht van de Nedelandse Aadolie Maatschappij B.v. Nedelandse Aadolie

Nadere informatie

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer 05.2011 landschapskant Nood-Hageland Dag van de biodivesiteit Wechte zondag 22 mei 2011 in dit numme Dag van de biodivesiteit p2 Samenweking met bedijven p4 Landschapsanimatie: Wat is dat? p6 Regionaal

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rappot I.00..00.R00 SAB/ao basisschool Nieuwstaat Deumel Aoestisch ondezoe Status: CONCEPT Adviseus voo bouw, industie, veee, milieu en softwae info@dgm.nl www.dgm.nl Van Pallandtstaat -, Postbus NL-00

Nadere informatie

Onderzoek naar het effect van actief randenbeheer op akker- en weidevogels in West-Brabant

Onderzoek naar het effect van actief randenbeheer op akker- en weidevogels in West-Brabant Ondezoek naa het effect van actief andenbehee op akke- en weidevogels in West-Babant Opdachtgeve: povincie Nood-Babant Novembe 2007 Antonie van Diemenstaat 20 5018 CW Tilbug 013-5802237 Eac@home.nl Pagina

Nadere informatie

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen Ondezoek naa de ecologische achteuitgang en het hestel van Zuid- Limbugse hellingschaallandcomplexen Diectie Kennis en Innovatie, augustus 009 009 Diectie Kennis en Innovatie, Ministeie van Landbouw, Natuu

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand Amstedam Nieuw-West Osdopplein 54 3-kame appatement op de eeste vedieping Netto huupijs 819 Pe maand Wonen in het goenste stadsdeel van Amstedam Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN ( Vastgesteld doo de aad van de gemeente Teneuzen bij beslult van, voozitte I giffie D D Mldde1bug KJevesk~seweg 49 PostbUtl29 4330 M IlIefoon:.31 118853737 lax: +31

Nadere informatie

HOEKCONTACT KOGELLAGERS

HOEKCONTACT KOGELLAGERS HOEKCONTACT KOGELLAGERS Hoekcontact kogellages Eén-ijige hoekcontact kogellages Hoekcontact kogellages zijn geschikt voo toepassingen waa een hoge nauwkeuigheid en een hoog toeental is veeist. Dit type

Nadere informatie

2003-2010 Westland Energie Infrastructuur b.v. DEFINITIEF

2003-2010 Westland Energie Infrastructuur b.v. DEFINITIEF CAPACITEITSPLAN ELEKTRICITEIT 2003-2010 Westland Energie Infrastructuur b.v. DEFINITIEF Inhoudsopgave: Inleiding 3 Toelichting op het Capaciteitsplan 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Opbouw van het net 4 1.3 Invullen

Nadere informatie

Gevoeligheidsanalyse transportparameters

Gevoeligheidsanalyse transportparameters Gevoeligheidsanalyse tanspotpaametes voo de ondegond Woute Kaeman Ed Veling Het model PROFCD (PROFile Convection-Diusion) is doo Veling (1993) gescheven om snel een inschatting te kunnen maken van het

Nadere informatie

De Creatieve Computer

De Creatieve Computer De Ceatieve Compute J.I. van Hemet jvhemet@cs.leidenuniv.nl 1 Intoductie Als we de evolutie van computes vluchtig bekijken dan zien we dat de taken die doo computes woden uitgevoed steeds ingewikkelde

Nadere informatie

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met Zog dieen aansluit Aansluitende zog Het is voojaa en nieuwe samenwekingen bloeien op. Het samenweken met Jaagang 5 1 Lente 2014 De MediantKant is een uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszog en geeft

Nadere informatie

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop www.uban-synegy.og JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betee Buut Biotoop Betee Buut Biotoop De Betee Buut Biotoop (BBB) is een multidisciplinai poject van de stichting JANUS (Joint Achitectual

Nadere informatie

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten Kestaanbieding voo Mamut klanten Optimalisee uw winstgevendheid in deze spannende tijden! Kennis een veilige investeing tot 46% Bestel nu en bespaa tot 46% op cusussen voo 2009 Lees mee op pagina 4 Gebuik

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping Amstedam Nieuw-West D. H. Colijnstaat 610 3-kameappatement op de tiende en elfde vedieping Netto huupijs 820 Pe maand Luxe badkame en keuken Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

MAGNEETKOPPEN/SPOELEN & ACCESSOIRES fundamentele principes voor identificatie / codering van de spoelen

MAGNEETKOPPEN/SPOELEN & ACCESSOIRES fundamentele principes voor identificatie / codering van de spoelen MGNEETKOPPEN/SPOEEN & ESSOES fundamentele pincipes voo identificatie / codeing van de spoelen BEEKENNGEN Voo diect wekende magneetafsluites kan de elektomagnetische aantekkingskacht beekend woden met de

Nadere informatie

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen Ondezoek naa de ecologische achteuitgang en het hestel van Zuid- Limbugse hellingschaallandcomplexen Diectie Kennis en Innovatie, augustus 009 009 Diectie Kennis en Innovatie, Ministeie van Landbouw, Natuu

Nadere informatie

- > e en uitgave van de. Studiegroep voor Postmechanisatie. Nummer127 december 1999. Il 11 1 1 NEDERLAND. 1111 Il. 1 1 Il. Inhoud:

- > e en uitgave van de. Studiegroep voor Postmechanisatie. Nummer127 december 1999. Il 11 1 1 NEDERLAND. 1111 Il. 1 1 Il. Inhoud: 1111 1 1 Il 1111 Il Il 11 1 1 NEDERLAND e en uitgave van de Studiegoep voo Postmechanisatie Aangesloten bij de Nedelandse Bond van Filatelisten-Veenigingen. Numme127 decembe 1999 Inhoud: - 0 - > 1 1. Veenigingsnieuws.

Nadere informatie

MEDISCH TOEZICHT EN MEDISCHE GESCHIKTHEIDSCRITERIA VOOR BRANDWEERMANNEN

MEDISCH TOEZICHT EN MEDISCHE GESCHIKTHEIDSCRITERIA VOOR BRANDWEERMANNEN MEDISCH TOEZICHT EN MEDISCHE GESCHIKTHEIDSCRITERI VOOR BRNDWEERMNNEN Consensus Extene Diensten voo Peventie en Bescheming op het Wek Einddocument van de CoPev wekgoep Medische Citeia Bandweemannen Febuai

Nadere informatie

Deloitte. :t rft. t 7 il. :il. ! il il il il il fl il il il il il il il il. il il il il. :fl. Ër Fr

Deloitte. :t rft. t 7 il. :il. ! il il il il il fl il il il il il il il il. il il il il. :fl. Ër Fr ! t 7 : :t ft : it F Ë F Fn hn, OENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGSCH RECHT Kapitaalvehoging doo inbeng in natua pe 5 septembe 2008 Veslag van de commissais Delo tte Bedifsevisoen / Rev seus d'entep ses BV

Nadere informatie

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc)

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) Cahie 2007-5 Psychometische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) Intebeoodelaasbetouwbaaheid, intene consistentie en conguente validiteit L. M. van de Knaap L. E. W. Leenats L. T. J.

Nadere informatie

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte SCHRIFTELIJKE VRAAG n. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktobe 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Ondewijspesoneel - Afwezigheden wegens ziekte

Nadere informatie

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99 afen en matices bladzijde a M M M M 4 emengde opgaven b M M M S M M M 4 4 P P P 5 4 4 c e R geeft P P P S 7 8 7 4 c geeft aan dat e voo één eenheid P eenheden nodig zijn c geeft aan dat voo één eenheid

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese

Factsheet Indicatoren Heupprothese Deze indicatoenset is opgenomen in het egiste van Zoginstituut Nedeland waamee het aanleveen van deze kwaliteitsgegevens in 2018 ove veslagjaa 2017 wettelijk veplicht is. Colofon Intenet: OmniQ (potaal

Nadere informatie

6. Oplossingsrichting 4:

6. Oplossingsrichting 4: 93 6. Oplossingsichting 4: Enegie-efficiency 6.1 Wat houdt het in? van de poductiekosten uitmaken, zijn enegie-efficiencypojecten meestal ook economisch inteessant De basis van het MJA3-convenant en MEE

Nadere informatie

Afleiding Kepler s eerste wet, op basis van Newton s wetten

Afleiding Kepler s eerste wet, op basis van Newton s wetten Keple s eeste wet Afleiding Keple s eeste wet, op basis van Newton s wetten 1 Inleiding Johannes Keple leefde van 1571 tot 1630 en was een Duitse wiskundige. Afwijkend van wat tot die tijd gedacht wed,

Nadere informatie

SERIE RESEBREHmEmORBnDB

SERIE RESEBREHmEmORBnDB ET 1985 021 SERIE RESEBREHmEmORBnDB INDIRECTE SYSTEMEN TER BEHEERSING VAN DE GELDHOEVEELHEID IN NEDERLAND; EEN ECONOMETRISCHE ANALYSE S.C.W. Eijffinge Reseachmemoandum 1985-21 aug. 1985 VRIJE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

WOLFF A Brand of UFLOOR Systems

WOLFF A Brand of UFLOOR Systems WOLFF A Band of UFLOOR Systems Handleiding Nedelands DURO-STRIPPER At. n. 013347 NEDERLANDS Lees deze handleiding zogvuldig doo voodat u het appaaat gaat gebuiken. Bewaa de handleiding om deze zonodig

Nadere informatie

Handleiding leginstructies

Handleiding leginstructies www.alityfloos.nl Handleiding leginstcties Gaat binnenkot een hoten vloe leggen? Met de leginstcties van Qalityfloos E.W.F. heeft de jiste kennis binnen handbeeik. Is deze kls toch niet aan besteedt, of

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Bussel, 11.3.2015 COM(2015) 117 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD doo de lidstaten op gond van Veodening (EG) n. 1371/2007 beteffende de echten en

Nadere informatie

Het Rotterdamse Sportbeleid. Martine Berkhof Beleidsadviseur Sport en Recreatie, gemeente Rotterdam

Het Rotterdamse Sportbeleid. Martine Berkhof Beleidsadviseur Sport en Recreatie, gemeente Rotterdam Het Rottedamse Spotbeleid Matine Bekhof Beleidsadviseu Spot en Receatie, gemeente Rottedam De Rottedamse Spotpaadox Rottedam is dé spotstad van Nedeland, maa bewones bewegen nog te weinig. Daaom: Collegetaget:

Nadere informatie

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2 Beedeneed aanbod goep 1 en 2 Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding en veantwooding blz. 3 Themaplanning blz. 5 Taal / lezen / schijven blz. 9 Rekenen / wiskunde blz. 11 Weekplanning blz. 13 Zelfstandig weken

Nadere informatie

Inclusie en Exclusie groep 1

Inclusie en Exclusie groep 1 Inclusie en Exclusie goep 1 Tainingsweek 8 13 juni 2009 Venndiagammen Als voo elementen in een vezameling twee veschillende eigenschappen een ol spelen, dan kun je voo deze vezameling een Venndiagam tekenen.

Nadere informatie

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag Het Infomatiepotaal voo Financiële Veiligheid De 4 bedeigingen voo je spaageld vandaag Veval van de systeembanken Veval van de systeembanken De Vie gote Bedeigingen 1. Veval van de systeembanken 2. 3.

Nadere informatie

Nr. juni 20. 100-jar

Nr. juni 20. 100-jar g a l s e v t o o G het N. 85 13 juni 20 5 n eavonde i t a m o Inf den oowaa v u u h alg. 7 ties voo a t i c i l e F ige 100-ja 9 es de boul u e j e ek el Wisselb ogkasp o H a a in toenoo COLUMN Kwaliteit

Nadere informatie

INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE

INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE decembe 2014 Ovezicht expets, 26 januai 2015 INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE Naam bedijf Installatiebedijf Bouman Geneatostaat 9, 3903 HL Veenendaal 0318-51 00 01 info@boumaninstallatie.nl www.boumaninstallatie.nl

Nadere informatie

Documentnaam: Functioneel Ontwerp Datum: Samenstelling: Bas, Chris & Teun Team Bas / Teun / Chris Versie: 1.2

Documentnaam: Functioneel Ontwerp Datum: Samenstelling: Bas, Chris & Teun Team Bas / Teun / Chris Versie: 1.2 Documentnaam: Functioneel Ontwep Datum: 05-10-2011 Samenstelling: Bas, Chis & Teun Team Bas / Teun / Chis Vesie: 1.2 FUNCTIONEEL ONTWERP INHOUD Ontweplen van seves... 2 Topologie... 2 Routeings ontwep...

Nadere informatie

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert.

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert. Cikelbewegingen Gaden adialen Zie bladzijde 135 t/m 137 Baiboek wikunde van de Caat en Boch ISBN 90-430-1156-8 Een aanade voo Sinteklaa! http://taff.cience.uva.nl/~caat/functiene.pdf Eenpaige cikelbeweging

Nadere informatie

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur - - Vasselling mehode eneemijnsucuu Vasselling van de mehodiek voo de eneemijnsucuu Hiebij maak DNB bekend da DNB de nominale eneemijnsucuu voo he FTK wil consueen op basis van de swapcuve. Deze eneemijnsucuu

Nadere informatie

9. Matrices en vectoren

9. Matrices en vectoren Computealgeba met Maxima 9. Matices en vectoen 9.1. Vectoen In Maxima is een vecto een datatype bestaande uit een geodende lijst (ij) van gelijksootige elementen welke via een index kunnen woden geselecteed.

Nadere informatie

Capaciteitsplan EWR Netbeheer B.V

Capaciteitsplan EWR Netbeheer B.V Capaciteitsplan EWR Netbeheer B.V Inhoudsopgaaf Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Prognose behoefte capaciteit transportnetten 1.2 Algemeen 1.3 Belastingen in knooppunten 1.4 Productie-invoeding in knooppunten

Nadere informatie

Beleidskaders en beleidsacties in het sociale domein 2010

Beleidskaders en beleidsacties in het sociale domein 2010 Jaaschijf 2010 Sociaal Domein Beleidskades en beleidsacties in het sociale domein 2010 Integaal De woonmogelijkheden, het niveau van de sociale en cultuele voozieningen en het poldelandschap, bepalen de

Nadere informatie

Reconstructie N221 te Soest

Reconstructie N221 te Soest Reconstuctie N221 te Soest Akoestisch ondezoek Gemeente Soest Mei 2015 Reconstuctie N221 te Soest Akoestisch ondezoek dossie : BA8258-103-100 egistatienumme : MD-AF20150221 vesie : Def01 classificatie

Nadere informatie

Examenplan MSMH. Opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen. Versie cohort 2014-2015

Examenplan MSMH. Opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen. Versie cohort 2014-2015 Opleiding Medeweke Steiele Medische Hulpmiddelen Examenplan MSMH Ten behoeve van de examencommissies van: ROC Leiden, Summa college en Deltion college Zwolle Vastgesteld doo de stuugoep MSMH op 9 maat

Nadere informatie

v v I I I 10 P I 316, 10

v v I I I 10 P I 316, 10 GELUDSSNELHED Het bijkt dat de gemiddede kinetische enegie van de moecuen evenedig is met de absoute tempeatuu. De sneheid van de moecuen van een gas is evenedig met de vootpantingssneheid van geuid. eeken

Nadere informatie

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule:

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule: Wamteovedacht 6. Wamteovedacht Onde wamteovedacht wodt bedoeld de ovegang van enegie onde invloed van een tempeatuuveschil. Zolang een tempeatuuveschil aanwezig is zal wamte in een bepaalde ichting stomen,

Nadere informatie

De invloed van passerende schepen op afgemeerde schepen, Juni 2004, O.A. Willemse

De invloed van passerende schepen op afgemeerde schepen, Juni 2004, O.A. Willemse De invloed van passeende schepen op afgemeede schepen, Juni 004, O.A. Willemse Pot Reseach Cente Rottedam-Delft. Gebuik van gegevens en teksten is met bonvemelding vijelijk toegestaan. Commecieel gebuik

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling Leideschapsontwikkeling (11): Van een gefagmenteede naa een samenhangende aanpak Leideschapsontwikkeling 2.0 E is veel gescheven ove de ontwikkeling van leideschap in oganisaties. In dit atikel beschijven

Nadere informatie

Termijn cq deadline. Uitvoe rende

Termijn cq deadline. Uitvoe rende 1 4.6 ACTIEPUNTEN PERIODE INCLUSIEF WERKAGENDA -GEMEENTEN Voo de komede vie jaa is ee stevige basis gelegd doo het samewekigsvebad. E is goed zicht op de mogelijkhede va de schole e daadoo op de huidige

Nadere informatie

08.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Natuur en cultuur, hand in hand Assent, zondag 19 augustus. in dit nummer

08.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Natuur en cultuur, hand in hand Assent, zondag 19 augustus. in dit nummer 08.2012 landschapskant Nood-Hageland Natuu en cultuu, hand in hand Assent, zondag 19 augustus in dit numme Natuu en cultuu, hand in hand! p2 De jages van Walenbos in de bes voo de vleemuis p4 Hoogstamboomgaaden

Nadere informatie

I n formatiebroch u re. Als u de huur wilt opzeggen

I n formatiebroch u re. Als u de huur wilt opzeggen I n fomatieboch u e Als u de huu wilt opzeggen Deze bochue bevat infomatie ove de pocedue ondom de huuopzegging. In deze bochue vindt u een beknopte weegave van de bepalingen uit de Algemene huuvoowaaden,

Nadere informatie

Tentamen Electromagnetisme I, 30 juni 2008, uur

Tentamen Electromagnetisme I, 30 juni 2008, uur Tentamen Electomagnetisme I, 3 juni 8, 1. - 13. uu Het tentamen estaat uit 6 opgaven.van de vagen 3,4,5,6 woden e slechts die meegenomen voo de eoodeling. Als je alle vie inlevet woden de este die geuikt

Nadere informatie

ZESENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 4 - januari-februari 2013

ZESENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 4 - januari-februari 2013 Veschijnt tweemaandelijks fgiftekantoo : 2840 Rumst 1 P 802144 ve. uitg.. uelens, Hollebeekstaat 31, 2840 Rumst 30977 2840 RUMST P.. elgië-elgique n i e u w s b u l l e t i n ZESENVEERTIGSTE JRGNG Numme

Nadere informatie

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96 Dit is geen toeval 6 Ove waaom je dit boek leest en hoe je emee aan de slag kunt gaan. Lees dit eest. Inleiding 10 1 Waaom goeien we? 18 Ove de uitdaging van het goeien en ove wat passie is 2 Willen en

Nadere informatie

Beantwoord de vragen bij Verkennen. Denk aan de goniometrische verhoudingen sinus en cosinus!

Beantwoord de vragen bij Verkennen. Denk aan de goniometrische verhoudingen sinus en cosinus! 1 Vectoen in 2D Vekennen www.math4all.nl MAThADORE-basic HAVO/VWO 4/5/6 VWO wi-d Vectomeetkunde Vectoen in 2D Inleiding Vekennen Beantwood de vagen bij Vekennen. Denk aan de goniometische vehoudingen sinus

Nadere informatie

Asynchrone motoren (inductiemotor)

Asynchrone motoren (inductiemotor) Aynchone moto Aynchone motoen (inductiemoto) Van Genechten K. 1/94 Aynchone moto 1. Inleiding In het voige hoofdtuk hebben we de ynchone moto betudeed welke i afgebeeld op ondetaande tekening: Deze moto

Nadere informatie

Een lasmal wordt nooit van de plank geleverd In het spoor van prof. Rolf Dollevoet Eerste docentenmiddag tijdens symposium

Een lasmal wordt nooit van de plank geleverd In het spoor van prof. Rolf Dollevoet Eerste docentenmiddag tijdens symposium Onafhankelijk vakblad voo lassen, lijmen en snijden Numme 11 - In deze editie o.a. Een lasmal wodt nooit van de plank geleved In het spoo van pof. Rolf Dollevoet Eeste docentenmiddag tijdens symposium

Nadere informatie

Theorieboekje CWO-Rb3

Theorieboekje CWO-Rb3 Theoieboekje CWO-Rb3 Vesie oktobe 2000 Watescouting Mak Twain Nedeweet intenet: http://scoutnet.nl/~scoutppx/ 1 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen...4 Binnenvaat Politie Reglement (BPR)...4 Toepassingsgebied...4

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT THEORIE ASM versie:3/12/2008 I. Claesen 1 Asynchrone motor... 3

ELEKTRICITEIT THEORIE ASM versie:3/12/2008 I. Claesen 1 Asynchrone motor... 3 ELEKTRICITEIT THEORIE ASM veie:3/1/008 I. Claeen 1 Aynchone moto.... 3 1.1 Toepainggebied.... 3 1. Wekingpincipe.... 3 1.3 Samentelling.... 5 1.4 Het elektomagnetich daaiveld.... 7 1.4.1 Een viepolig daaiveld

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur Eamen VW 07 tijdvak maandag 5 mei.0-6.0 uu wiskunde B (pilot) Dit eamen bestaat uit 5 vagen. Voo dit eamen zijn maimaal 7 punten te behalen. Voo elk vaagnumme staat hoeveel punten met een goed antwood

Nadere informatie

Wat doet dit programma?

Wat doet dit programma? KORTE HANDLEIDING DIGITALE BRANCHE-RIE SLAGERSBEDRIJF Inleiding RI&E staat voo Risicolnventaisatie en -Evaluatie. Een RI&E is: een LIJST met alle isico s in uw bedijf en een PLAN voo het oplossen evan.

Nadere informatie

GROENLICHT. De mars tegen Monsanto en TTIP. Orgaan van GroenLinks Zwolle. Zomer 2015

GROENLICHT. De mars tegen Monsanto en TTIP. Orgaan van GroenLinks Zwolle. Zomer 2015 Ogaan van GoenLinks Zwolle GROENLICHT Zome 2015 De s tegen Monsanto en TTIP Linke Soep: Ove de gevaen van Gentech en wát!? Senato Ruad Ganzevoot bezoek bij GoenLinks Zwolle Gezocht: Nieuwe hoofdedacteu

Nadere informatie

Elke filmomhulde tablet bevat 250 mg dasabuvir (als natriummonohydraat).

Elke filmomhulde tablet bevat 250 mg dasabuvir (als natriummonohydraat). Dit geneesmiddel is ondewopen aan aanvullende monitoing. Daadoo kan snel nieuwe veiligheidsinfomatie woden vastgesteld. Beoepsbeoefenaen in de gezondheidszog wodt vezocht alle vemoedelijke bijwekingen

Nadere informatie

2-daagse conferentie REIKWIJDTE EN IMPACT VAN. MiFID II. Bereid u voor op MiFID II en MiFIR en zorg dat u compliant bent in 2015!

2-daagse conferentie REIKWIJDTE EN IMPACT VAN. MiFID II. Bereid u voor op MiFID II en MiFIR en zorg dat u compliant bent in 2015! 2-daagse confeentie Vediepingsuu met Rabobank en Cliffod Chance: Deivatenhandel & EMIR OTC handel van aandelen en obligaties REIKWIJDTE EN IMPACT VAN Beeid u voo op en MiFIR en zog dat u compliant bent

Nadere informatie

Mechanica van Materialen

Mechanica van Materialen UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VAKGROEP TOEGEPASTE MATERIAALWETENSCHAPPEN Mechanica van Mateialen Academiejaa 3-4 Veantwoodelijk lesgeve en auteu: Pof. d. i. Wim VAN PAEPEGEM Medelesgeve:

Nadere informatie

05.2010. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Groen in je buurt. zondag. 30 mei 2010. in dit nummer

05.2010. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Groen in je buurt. zondag. 30 mei 2010. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Dag van het Pak Goen in je buut zondag 30 mei 2010 05.2010 in dit numme Dag van het Pak p2 Je hebt mee buen dan je denkt! p4 Leven in de Demevallei p6 Regionaal Landschap Nood-Hageland...

Nadere informatie

Kun je me de kortste weg vertellen?

Kun je me de kortste weg vertellen? Kun je me de kotste weg vetellen? Inhoudsopgave 1 Gafen 2 1.1 Wat is een gaaf?........................... 2 1.2 Opgaven................................ 4 2 Kotste bomen 6 2.1 Het 'Geedy' lgoitme.......................

Nadere informatie

05.2015. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Domein Bosquet zondag 31 mei. gratis. in dit nummer

05.2015. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Domein Bosquet zondag 31 mei. gratis. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Dag van het Pak Domein Bosquet zondag 31 mei gatis 05.2015 in dit numme Dag van het Pak p2 Steenuil in boeennatuu p4 Een nieuwe thuis in Huize Hageland p6 Bestuiving in Holsbeekse

Nadere informatie

TOURING STELT EEN REISVERZEKERING VOOR DIE SPECIAAL ONTWIKKELD WERD VOOR TOUR OPERATORS Een klein overzicht van alle voordelen:

TOURING STELT EEN REISVERZEKERING VOOR DIE SPECIAAL ONTWIKKELD WERD VOOR TOUR OPERATORS Een klein overzicht van alle voordelen: TOURING STELT EEN REISVERZEKERING VOOR DIE SPECIAAL ONTWIKKELD WERD VOOR TOUR OPERATORS Een klein ovezicht van alle voodelen: Fomule Euopa en Fomule Weeld Onbepekte medische kosten in het buitenland en

Nadere informatie