GROENLICHT. De mars tegen Monsanto en TTIP. Orgaan van GroenLinks Zwolle. Zomer 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GROENLICHT. De mars tegen Monsanto en TTIP. Orgaan van GroenLinks Zwolle. Zomer 2015"

Transcriptie

1 Ogaan van GoenLinks Zwolle GROENLICHT Zome 2015 De s tegen Monsanto en TTIP Linke Soep: Ove de gevaen van Gentech en wát!? Senato Ruad Ganzevoot bezoek bij GoenLinks Zwolle Gezocht: Nieuwe hoofdedacteu

2 Het bestuu wil met de leden en de factie weken aan een actieve en aantekkelijke af deling Zwolle. Daavoo heb ben we uw ideeën en mede weking nodig. Alleeest uw ideeën: wat moeten we doen, en wat vewacht u als (landelijk) betokken lid van GoenLinks van de lokale afdeling? We zijn benieuwd naa uw meningen en ideeën! Ook wilt u misschien zelf bij dagen aan de (lokale) poli t. Het bestuu en de factie zijn steeds zoek naa me deweking. Kijk bijvoobeeld eens de website onde 'Doe Mee' bij de the s waa we mee aan de slag zijn of willen. Wek mee aan een van de volgende zeven kenthe's: Eelijk eten, Mensenzog, Bugekacht, Andee econo mie, Enegie, Goen, "Tegen daads" (cultuu). Agenda Naa een actieve en aantekkelijke afdeling Op onze website goen linkszwolle is mee info tie te vinden ove de acties en bijdagen van de gemeen teaadsfactie van Goen Links Zwolle. Daanaast vind je daa alle infotie ove onze aadsleden, het bestuu en hoe je mee kunt helpen om ook Zwolle een stukje goene en sociale te men. goenlinkszwolle Actuele infotie de site 18 novembe: Algemene Le denvegadeing (de Enk) 9 apil 2016: Landelijk leden conges GoenLinks (Ames foot) (ovb) Bij de covefoto Mas tegen Monsanto - Op 23 mei liep ook de facties en bestuu van GoenLinks Zwolle en Goen Links Oveijssel mee met de s tegen Monsanto/TTIP (foto Ma tin Hoek) 22 Het bestuu van de afdeling is te beeiken via De factie via Post kan woden vestuud naa: GoenLinks Zwolle t.a.v. Secetaiaat Spoostaat AVZwolle Kij voo het afdelingsblad GoenLicht kan gestuud woden naa goenlinkszwolle. Voo telefonische infotie kunt u teecht bij voozitte Jacques van Santen of bij factie voozitte Patick Rijke We zien uit naa uw eacties!

3 Zwolle wil veantwood omgaan met gentech Sinds het aannemen van onze motie Zwolle Gentechvij / gentechveantwood is nogal wat tijd vesteken. Maa langzaam a zeke koest de gemeente aan voozichtigheid met gentech. En in iede geval neemt het bewustzijn ond dit the toe. Het Bugeinitiatief de Zwolse Mas tegen Monsanto is aanjage. De aangenomen GoenLinksmotie, vl na de Mas tegen Monsanto in mei 2014 voeg om in oveleg met inwones, waaonde het bugeinitiatief, na te gaan welk beleid tegemoet kan komen aan de bezogdheid ove gentech in de samenleven. Voobeelden zijn de Gentechvije gemeenten en egio s Culembog, Nijmegen en Fiesland en vele egio's en gemeenten eldes in Eua. In apil dit jaa volgde de uitweking via de discussienota "Zwolle gentechvij /gentechveantwood" die Natuu en Milieu Oveijssel in dacht van de gemeente uitwekte. Daain kwamen na een analyse van de standpunten die onde steholdes (het bugeinitiatief, mensen uit landbouw milieuoganisaties) leven vie keuzen van standpunten met bijbehoende acties naa voen. Deze keuzen vaieeden van. Zwolle gentechvij, tot Zwolle enthousiast ove gentech. De steholdes zelf neigden in meedeheid naa een voozichtig scenaio: gentech alleen toestaan als aan voowaaden wodt voldaan. Met de uitkomsten van het ondezoek kon de gemeenteaad bepalen hoe Zwolle vede veantwoode wijze met dit the omgaat. Zwolse Mas tegen Monsanto 2015, Gemeenteaad bezogd ove gentech In het debat van 20 apil 2015 bleek dat bij de meeste facties gote zogen leven ove gentech. Of Zwolle hie iets aan kan doen, daaove vaièen de meningen: van het tegengaan van alleen uitwassen tot het heleal tegengaan van gentech Zwols gondgebied. GoenLinks zelf pleitte voo een nee, tenzij Een van de gootste bezwaen tegen genetische Zome

4 nipulatie is dat de effecten de lange temijn niet bekend zijn. Doo gebek aan langlen de expeimenten en monitoing is het niet uit te sluiten dat de gewassen ongezond of zelfs ge vaalijk zijn. De zeven facties die dit vede willen pken - van een voozichtig beleid tot uitest teug houdend dan wel heleal tegen - vaiëen enigszins in de accenten die woden gelegd. En ook in de vatting wat voozichtigheid nu pecies betekent voo welke vomen van gentech, hoe te bepalen wannee voozichtigheid geboden is en welke ategelen dan genomen moeten woden. De zeven facties lijken het e in iede geval ove eens dat: * Nade inzicht in de isico's als statpunt voo mogelijk Zwols gentechbeleid nodig is. * Inzicht in de consequenties van mogelijk Zwols gentechbeleid belangijk is. * Winst te behalen is in bewustwoding van consumenten die weten welke poducten wel en niet te ken vanwege isico's voo volksgezondheid of in de poductielanden. In het debat uitten de veschillen zich onde andee als volgt: * welke gentech Zwols gondgebied wenselijk is en welke niet, en hoe dit te bepalen * in hoevee Zwolle zichzelf zinvol kan pofileen met het gentechbeleid (vootekkesol, net als eede met goenbeleid) * in hoevee het accent moet liggen het tegengaan van gentech of het pomoten van al tenatieven zoals duuzame gentechvije landbouw * of medische toepassingen, al dan niet in een laboatoiumsituatie, om een uitzondeing vagen * het ambitieniveau pe actiepunt. Aan het eind van het debat nam GoenLinks het vootouw om een dacht aan het college uit te weken waain de divese zogen en bedenkingen woden meegenomen. Mas tegen Monsanto/TTIP, Foto: Maisa Beme 4 4

5 Hoe vede? Met wedeom het vootouw bij GoenLinks is inmiddels gewekt aan een uitwekingsvoostel. Idee achte dit uitwekingsvoostel is om het college handen en voeten te geven mogelijkheden voo eigen beleid nade in kaat te bengen, om ondebouwd keuzen te kunnen men. Daabij blijft vede in het poces uimte bestaan voo veschillen in inzichten en accenten tussen de facties. Mogelijke acties a. Gemeente Zwolle bepaalt pe doo de EU toegelaten genetisch gemodificeede-poduct (gg- poduct) of zij de toepassing toestaat of niet. De gemeente vebiedt hiebij poducten/technen waavan al wetenschappelijk voldoende bewezen is schadelijk voo milieu/dieen/mens te zijn, en t een nadee afweging tussen voodelen en isico s pe oveige genetisch gemodificeed oganisme (ggo). b. Gemeente Zwolle gaat hiebij na welk fomeel-juidisch instumentaium gebuikt kan woden om specife gg-poducten wel of niet toe te staan, en weegt de voo- en nadelen van de toepassing van dit instumentaium af. Het gaat hiebij om eguleing via bestemmingsplannen (ook bestemmingsplan buitengebied) en/of als vegunningvelene/handhave. c. Gemeente Zwolle faciliteet kennisuitwisseling tussen veschillende steholdes uit de landbouw- en natuusecto ove gentechnologie, zodat zij deze kennis kunnen gebuiken wannee zij beoepstig keuzes men. d. Gemeente Zwolle infomeet inwones ove de voo- en nadelen van gentechnologie en vegoot het bewustzijn hievan in haa gemeente, zodat consumenten een bewuste keuze kunnen men tussen het wel of niet consumeen van poducten met gg-poducten. e. Gemeente Zwolle communiceet naa bedijven en andee oveheden zijn standpunt ove bepaalde vaianten van gentechnologie. Het is van belang om een Zwolse stellingname ook een vevolg te geven in contacten met egiogemeenten en de povincie, en ichting 'Den Haag' - dit laatste ook vanwege de link die met TTIP bestaat. f. Gemeente Zwolle geeft het goede voobeeld in de eigen cateing en bij vedee toepassing plantaadige teialen. g. Gemeente Zwolle pomoot duuzame landbouw als altenatief. De gemeenteaad kan nadee keuzes men pe mogelijke actie. Wodt vevolgd komend najaa bij het debat ove de Goene Agenda... Intussen wed wel duidelijk dat het college van B & W en enkele andee facties, die nodig zijn voo een meedeheid, aanhikken tegen kosten of andee bedenkingen hebben bij vedee uitweking. Het is daaom nog niet duidelijk welk vevolg e haalbaa is. Eildet Nooda (bugeaadslid) Michiel van Haten (aadslid) Zome

6 Helaas, in plaats van een ondebouwde oep aan patijgenoten in Den Haag om eens te houden met de nationale bezuinigingsea tie die al jaen gaande is, waavan de edelijk heid en noodza eigenlijk ook allang geleden vedwenen zijn en die zo langzamehand mee kapot t dan ons lief is, legt het college van ChistenUnie, PvdA, D66 en VVD zich pobleemloos nee bij het echtse afbabe leid zo heb ik het in het debat a echt voo z'n aap vewood. Tewijl de voige onde bezuinigingen, lend tot zo'n 28 miljoen euo in totaal, nog voo een deel hun beslag moeten kijgen, wijden B&W zich zonde moen aan nog eens 11 miljoen aan nieuwe bezuinigingen. Steke nog, het college skeet de bezuini gingsgave zo veel als mogelijk met holle ketingpaat. Het scheef een 'veande bief' en speekt van een veandegave en veandeichtingen. Nee, we noemen het vooal geen bezuinigingen! Begin at debatteede de gemeenteaad ove een nieuwe onde bezuinigingen voo de komende jaen. GoenLinks ging het debat in met de hatenkeet Het moet eigenlijk een kee afgelen zijn met die bezuinigingen! Veslechtebief Laat duidelijk zijn: GoenLinks is voluit voo stande van een ovegang naa een heel andes ingeichte samenleving. Al in de eeste woo den van ons vekiezingspogam pesen teeden we een nieuwe visie het financiële beleid om een ecologisch en sociaal duuzame Zwolse samenleving te schagen. Maa wij waen wel zo eelijk om aan te geven dat "pas de langee duu de evenuen van dit type stuctuele veandeingen zichtbaa woden". De aad wodt nu in feite doo het egeings beleid gedwongen om binnen een paa jaa nog wee 11 miljoen minde uit te geven aan de ontwikkeling van de stad. Het voostel van B&W is om vooal vele miljoenen minde te besteden aan de ondesteuning van mensen die dat nodig hebben. Dat is een hele veande ing ja in de ogen van GoenLinks een hele veslechteing. Dus noemen we het ook a zo: de veslechtebief. (De camouflagepaat stijgt touwens tot een hoogtepunt bij de bezuinigingen cultuu. Onde kjes als 'vesteken kunsthistoisch Zwolle' en 'zichtbaaheid kunst en cultuu in de stad vegoten' zou je geen bezuinigingen van mee dan een miljoen vewachten. We kelijk een kunststukje om dit zo te pesenteen!) Beoep solidaiteit GoenLinks kiest voo een heel andee nie van omgaan met "de ealiteit van kimpende middelen". Zoals ik in vekiezingsdebatten voig jaa al duidelijk heb get, gaan we als het aan ons ligt, zeke niet bezuinigen het sociaal beleid. De ijksoveheid heeft al met tientallen miljoenen gekot de budget ten voo zog en welzijn. Dan doen wij lieve een beoep de solidaiteit van Zwollenaen die het bete hebben. Jaenlang was het een taboe in deze gemeente Het moet eigenlijk een kee afgelen zijn met die bezuinigingen! 4 6

7 om de lasten te vezwaen; nou ja, alleen voo de huizenbezittes dan. Want chonisch zen, oudes met kindeen in een ggz-instelling of mensen die gebuik men van wmo-voozieningen die Zwollenaen weden wel met fose lastenvehogingen geconfonteed. Wat GoenLinks beteft vehogen we na al die jaen de huizenbezittes te hebben ontzien, nu wel de OZB-taieven. Andee gemeenten hebben dat al veel eede gedaan. Zwolle heeft, zo blijkt uit alle lijstjes, een geweldig voozieningen niveau en een heelijke goene aantekkingskacht, a de ozb-taieven liggen elatief juist laag. Bovendien is de ozb een pogessieve belasting: naa te je huis gote is, betaal je mee. Een paa tientjes exta jaabasis is voo mensen met een goot huis best te bengen, zeke in het besef dat we woden welke concete gevolgen zo'n bezuini dan niet hoeven te bezuinigen zog voo ging gaat hebben voo de Zwollenaen voo wie mensen die dat niet kunnen missen. We zijn e van ovetuigd dat als we de Zwolse inwones deze keuze vooleggen, de beeidheid e zal zijn het voozieningen niveau peil te houden. Voo vebeteing In juni neemt de aad bij het vaststellen van de meejaenbegoting in de zogeheten Pespectiefnota een besluit ove de bezuinigingsgave. Uit de infotie die we de afgelen tijd hebben gekegen is de invulling van de bezuiniging van 7 miljoen het sociaal beleid bijna nog vage dan in de Veandebief. Om wat voobeelden te citeen: "Dan gaat het om he-oganisatie, een aanpassing van de bestaande oganisaties in het sociaal domein, om tajectstuing in plaats van indicatie-stuing, om een passend aanbod voo dagbesteding en om een inclusieve abeidskt en een slimme samenweking tussen de gemeentelijke oganisatie en de Wezo NV. De uitgangspunten voo jeugdzog zijn signaleing, peventie en lichte zog." Uit het debat in de aad zal duidelijk moeten de zog en begeleiding bedoeld zijn. Als de veandeingen in het sociaal domein leiden tot minde oganisatie- en nagementkosten, dan moeten we het natuulijk niet laten dáá te bespaen. Maa GoenLinks wat evoo na alle bezuinigingen het sociale weefsel van de stad nog vede aan te tasten. Wij willen Het is echt niet nodig om zoals het college nu een echte veandeing: de omscheling naa voostelt 7 miljoen te bezuinigen het sociale domein. Als je zoek gaat naa altenaleving dat is een vebeteing. een ecologisch en sociaal volhoudbae samentieve bezuinigingen, blijkt dat dit ook best kan. Wij denken dan bijvoobeeld wél wegenondehoud te bezuinigen en niet alleen Patick Rijke, factievoozitte goenonde houd. We eisen dan niet alleen pakee vegun ningen van mensen in de wijken ond de binnenstad a van de inwones van álle wijken. En we kijken wél naa bezuinigingsmogelijkheden het pogam economie waa een slodige 1,8 mln in omgaat. Zome

8 Linke Soep: ove de gevaen van gentech en wat?!? Het voelde even of ik wee in de collegebanken zat, zo gondig en compleet was de pesen tatie van aadslid en medisch ondezoeke Bijan Moshave ove TTIP, gentech en het veband etussen. Voo de mensen die niet bij de laatste editie van Linke Soep - afgelen vijdag 22 mei - konden zijn een samenvatting doo ondegetekende 'student'. Steeds mee mensen woden zich bewust van de isico's, a e is nog een weeld te winnen - en te edden. Het gebeut echt - en nog veel te va - dat wannee ik ove TTIP begin, mensen mij vebaasd aankijken en late lachend toegeven dat ze dachten ik het ove bosten had. Maa de wekelijk heid, het Tans-Atlantic Tade & Investment Patneship is minde mooi. Zo blijkt het geen klass vijhandelsvedag waabij impotheffingen woden weggenomen om de handel tussen Eua en de VS te stimuleen. Lage heffingen zijn namelijk al het geval. Ook kan je stellen dat de handel in de ptijk al stoom is: het handelsfomule in 2013 bedoeg a liefst 789 miljad euo en ove- en wee wed in hetzelfde jaa voo 3000 miljad geïnves teed. Wél gaat TTIP ove het gelijktekken van nomen. En dat gaat flinke gevolgen hebben voo de sociale echten, pivacy en milieuwetgeving die we in Nedeland en Eua een stuk bete hebben geegeld dan in de VS. Zo lijkt het vedag de ondehandelingen gebeuen achte gesloten deuen - vooal mee cht te gaan le veen voo bedijfslobbies ten koste van democatisch gekozen palementen. Publ, NGO's en nationale pale menten woden niet betokken bij de totstandkoming van het patneship. Invloedijke bedijfslobbies zoals het Tans-Atlantic Business Council daaentegen wel. Ondemocatische bescheming van investeingen Gote bedijven kunnen doo TTIP sts voegtijdig 4 8

9 nieuwe wetgeving inzien, om te contoleen of het geen negatieve effecten voo de handel zou kunnen leveen. En als dat zo zou zijn, dan is daavoo een egeling in de : het Investo State Dispute Settlement (ISDS). Een advocaat van het 'getoffen' bedijf, eentje van het betokken land en een dede, aan te wijzen 'neutale' advocaat gaan dan een schikking teffen. Zodat vebeteingen van sociale, pivacy of milieu-wetgeving oveheden miljaden aan 'stegeld' kunnen gaan kosten. Rijst de vaag: wat is e mis met ons echtssysteem dat echtes woden gepasseed in deze? Een ande gevolg van TTIP is dat de Weeldhandelsoganisatie minde invloed kijgt: dit is slecht nieuws voo ontwikkelingslanden. De link tussen TTIP en Gen-tech In tegenstelling tot de VS heeft Eua de milieuwetgeving enigszins ode: het heeft e voo gezogd dat de gen-tech lobby hie vooalsnog een stuk minde invloedijk is (90% van de boeen in de VS gebuikt al Monsanto-ïs en soja). Maa de bedijfst denk ook aan Euese bedijven als Syngenta, Baye en BASF - bonst vootduend en agessief de pooten van Eua. Zo hebben de bedijven de Euese Commissie aangeklaagd die chemische bestijdingsmiddelen heeft veboden omdat deze bijdagen aan de bijenstefte. De lobby is vootduend bezig om de Euese polit te ovetuigen dat gen-tech niet alleen veilig is, a ook de enige lossing is om de goeiende weeldbevolking te voeden. In wekelijkheid is e niet zo zee een tekot aan voedsel: het echte pobleem is de nie waa het voedsel vedeeld wodt. TTIP zet sts de pooten wagenwijd en voo het netwek van gen-tech bedijven, met alle gevolgen voo voedselveiligheid, dieenwelzijn van dien. Dat blijkt ook uit een veklaing uit 2009 van de Ameican Academy of Envionmental Medicine (AAEM). Veschillende studies wijzen seieuze gezondheidsisico's voo (laboatoium-)dieen die in veband kunnen woden gebacht met gemodificeed voedsel. Denk aan onvuchtbaaheid, poblemen met het auto-immuunsysteem en vesnelde veoudeing. Het minste wat deze bedijven zouden moeten doen is de poducten langduig en gondig testen zoals dat gebeut met medicijnen voodat ze het de kt bengen. Maa daa komt doo de pevese pikkel van zoveel mogelijk geld vedienen niets van teecht. Oveigens hoeft gentech niet pe definitie slecht te zijn. Rijst met een gen voo vitamine A beschikbaa men voo ame inwones van ont Zome

10 wikkelingslanden kan veel levens edden en ook bij de ontwikkeling van nieuwe antibiotica kan de technologie een ol spelen - het doel heiligt soms de middelen al blijft hie ook het isico van onvewachte bijwekingen. Conclusie Teecht concludeet Bijan in zijn pesentatie dat TTIP als een bulldoze ove het pille begin van een functioneende Euese democatie heen walst. Het Nedelandse kabinet is ondetussen niet tegen, a juist eede enthousiast te noemen ove het patneship. GoenLinks is ondetussen zee kitisch en vindt dat het kabinet moet besluiten tot een aadge vend efeendum, zodat de bevolking zich kan uitspeken ove TTIP. Eildet Nooda, bugeaadslid Welke isico s en nadelen zijn e nog mee? - Het is onduidelijk wat de effecten van veemde genen in een oganisme zijn. - E is onvoldoende kennis wat e gebeut als gentech gewassen zich vespeiden in de natuu met mogelijk gote gevolgen voo de biodivesiteit. - Mensen met bijvoobeeld notenallegie kunnen onvewacht z woden als ze een com pleet ande poduct eten met een stukje noten-gen. - Gentech t het telen van gewassen duude doo hoge, veplichte licentosten. - Boeen woden afhankelijke van gote bedijven en veliezen zeggenschap ove hun teeltwijze. - Landbouwgond waa gentech gewassen woden geteeld zijn vele jaen daana onbuik baa voo biologische teelt. Mee weten? Op goenlinkszwolle vind je de complete powe-point pesentatie van Bijan. Hiein wodt het pincipe van gentech helde uitgelegd en ook bevat het links naa divese ele vante ondezoeken. Ook vind je hie een link naa de uitzending van Zembla ove het on dewep. 4 10

11 DE GEDACHTE Een kwestie van beschaving log: één tegen de Cultuu, één tegen de Natuu. In een beschaafd land mogen egeingsfunctionaissen zich blijkbaa geoepen voelen om De Oudheid kende zeven weeldwondeen: te vechten tegen de secto waavoo ze veantwoodelijk waen. indukwekkende boueken, symbool van wat de combinatie van menselijke ceativiteit, venuft en cht tot stand kan bengen. Maa dan, wat is natuu nog in dit land? Héél Veeweg de oudste van de zeven is een piamide, die nog steeds bestaat, onlangs menen, is mijn ovetuiging. Laat het kleine veel mee dat je vanuit een vliegtuigvisie zou venielingen. Twee weeldwondeen zijn Nedeland zijn gootheid niet zoeken in doo band vewoest, het ene pe ongeluk, gootsheid, e is nog genoeg kleinschalig het andee met zet. De Efezië Heostatos, landschap ove dat een kostbae efenis is. die de tempel van Atemis in band st, Niet van natuu zichzelf, niet van cultuu wilde zijn naam hiemee veeeuwigd zien. zichzelf, a van eeuwenlange wisselweking tussen beide. We hoeven die wisselwe Hij wed gedood a zijn naam bleef voogoed met het weeldwonde vebonden. De king niet te idealiseen om de vootbengselen tempel wed hebouwd, doo de Goten vewoest, nieuw in band gestoken en doo evan te koesteen. een chistelijke bende onde aanvoeing van Het klasse voobeeld van zo n natuu-cultuu-monument was het 156 hectae gote een kekvade nogals venietigd. De aanhanges van de nieuwe godsdienst waen Beekbegewoud bij Apeldoon. Het staat te ptisch genoeg om oveblijfselen van de boek als Nedelands laatste oewoud omdat tempel te hebuiken. Zo keeg een aantal het 8000 jaa oud was, a het wed vol zuilen een plaats in een beoemde kek die geëxploiteed. De divesiteit aan planten en late moskee wed. Op de plek van de tempel dieen leed daa niet onde, integendeel. Maa esteet een acheologische locatie. bijna andehalve eeuw gelden viel het ten offe aan een ideologie die inhield dat kebouw De oveige vie weeldwondeen zijn doo belangijke en winstgevende was dan houtoogst. De ontginnes wisten heel goed dat ze aadbevingen of ande natuugeweld vewoest. Voo zove e steenbokken van ovebleven, weden daa nuttig gebuik van ge waade venietigden. Vevolgens wed de iets uns met gote wetenschappelijke t, a niet voo hebouw van het weeldwonde. Efgoed is niet bestand tegen fa jaa ontwikkeling in andehalf jaa uitgewist. ontginning een zeped. Woud venietigd, 8000 natisme of winstbejag. Niets nieuws onde de En dan ook nog geen endement... zon. Ik ho dat het Algemeen Onbetwijfeld Maktgeloof spoedig het veld zal uimen voo een Hoe veilig is efgoed in het geseculaiseede Nedeland, dat zichzelf gaag als bolwek van teugkee tot mee beschaafde vattingen. In Velichting ziet? Het eeste gedoogkabinet- Nedeland lijkt GoenLinks me de aangewezen Rutte had twee staatssecetaissen van Oo patij om daain het vootouw te nemen. Eddy Weeda Zome

12 Gezocht: Hoofdedacteu GoenLicht Na het vevullen van uim zeven jaa hoofdedacteuschap heeft Patick Peln aangegeven hiemee te willen stpen. De afdeling van GoenLinks in Zwolle is daaom zoek naa een nieuwe hoofdedacteu voo haa afdelingsblad GoenLicht, de website en de nieuwsbief. GoenLinks is een actieve patij die landelijk en lokaal in de lift zit. De afdeling Zwolle bestaat uit ongevee 250 leden. GoenLinks wodt in de gemeenteaad van Zwolle vetegenwoodigd doo die gemeenteaadsleden, aangevuld met vie bugeaadsleden. Daanaast zijn e divese wekgoepen en commissies binnen GoenLinks Zwolle actief. Ten slotte heeft de afdeling een actief bestuu, dat tweeal pe jaa een ledenvegadeing oganiseet, de campagnes coödi neet en de afdeling als geheel daaiende houdt. Het bestuu wil wek men van venieuwing, vejonging, vebeding. GoenLinks zet zich in voo een duuzame, sociale en toleante samenleving: lokaal, povinciaal, landelijk en intenationaal. GoenLinks tekt in Zwolle de aandacht met tal van initiatieven. De afdeling GoenLinks Zwolle is zoek naa een nieuwe hoofdedacteu voo GoenLicht. Het beteft een vijwilligesfunctie voo gemiddeld een paa uu pe week. De nieuwe hoofdedacteu is onde mee veantwoodelijk voo het afdelingsblad dat die al pe jaa veschijnt, de coödinatie en edactie van de website en de digitale nieuwsbief. De hoofdedacteu geeft leiding aan een kleine edactie van vijwilliges, waain ook het bestuu en de factie zijn vetegenwoo digd. Ten Het GoenLicht gazine is in de huidige vom in 2012 gezet. Het komt dieal pe jaa uit. In elke editie is e uim aandacht voo nieuws en achtegonden vanuit de factie en het bestuu. E zijn divese columns en in elk numme wodt zo mogelijk een the exta belicht. Het gene vaieet van hun inteest tot inhoudelijk. Illustaties zijn belangijk. De edacteuen schijven atikelen voo het gazine. De ondewepen woden onde leiding van de hoofdedacteu vastgesteld in de edactievegadeing. Het blad wodt doo de hoofdedacteu get in een online omgeving. Naast het afdelingsblad is de hoofdedacteu ook eindedacteu van de lokale website en van de digitale nieuwsbief, die ongevee andelijks veschijnt. Dit is vooal een coödineende ol, waabij je egeltig contact hebt met bestuu en factie ove de inhoud, de deadlines, etc. GoenLinks wil in toenemende te nieuwe media inzetten. De oganisatie en coödinatie ligt bij de hoofdedacteu. Samengevat beteft het de volgende ten en veantwoodelijkheden: * Meedenken ove en inhoud geven aan de bladfomule van GoenLicht * Meedenken ove ondewepen voo het gazine * Coödineen van de atikelen * Redactie 4 12

13 * Samenstellen GoenLicht * Contact met dukke en coödinatie distibutie * Contact en afstemming met factie en bestuu * Behee website, edactie en vezending e-nieuwsbieven * Zogen voo inzet nieuwe media en voo een goede mediamix Veeisten: * Aantoonbae evaing met het schijven en edigeen van atikelen * Uitstekende beheesing van de Nedelandse taal * Kennis van edactiepocessen en bij vookeu wekevaing binnen een edactie * Polite sensitiviteit, affiniteit met GoenLinks en enige kennis van polit in het algemeen * Kunnen oganiseen en plannen, gewend aan het weken met deadlines * Bij vookeu: evaing met nieuwe media Wij bieden: * Inspieende, levendige en leezame vijwilligesfunctie * Enthousiaste factie en afdeling met veel actieve (en gezellige!) vijwilliges * Een inteessant kijkje in de keuken van de lokale polit * Een vijwilligesvegoeding behoot tot de mogelijkheden. Geïnteesseed? Ben je geïnteesseed a heb je nog aanvullende vagen? Neem dan contact met de huidige hoofdedacteu Patick Peln, eil: telefoon: Wil jij de nieuwe hoofdedacteu zijn? Stuu dan je motivatie, CV en wat voobeelden van je wek naa Robet Schol, bestuuslid GoenLinks Zwolle We zien je eactie gaag voo 14 juli. Je hoot dan zo snel mogelijk mee. Andee vacatues * De GoenLinks-delegatie in het Euees Palement zoekt pe 1 septembe 2015 een stagiai(e). - Mee info * Het afdelingsbestuu is zoek naa een tweede penningmeeste. Voo nadee infotie Rints Swat, Zome

14 Kot veslag van de ALV GoenLinks Zwolle 22 apil Opening Voozitte Jacques van Santen ent de vegadeing en heet hiebij senato Ruad Ganzevoot alvast hatelijk welkom. 2. Mededelingen Aanwezig zijn 18 leden. Met kennisgeving afwezig zijn vijf leden. Bestuuslid Robet Schol: als bestuu zijn we bezig na te denken ove onze veantwoodelijk heden en ten als bestuu en die van de factie, ten einde een (1) aantekkelijke patij te zijn, (2) lokale leden bete te betekken en (3) nieuwe leden aan te tekken. Op de ALV in novembe 2015 kijgt dit een vevolg. 3. Notulen ALV novembe 2014 Zowel de notulen als het kot veslag van de ALV van 26 novembe 2014 woden ongewijzigd vastgesteld. N.a.v.: René Roije heeft zich teuggetokken als kandidaat voo de begeleidings commissie, Annet Schol is in zijn plaats benoemd. De Begeleidingscommissie is inmiddels van stat gegaan. 4. Financieel jaaveslag 2014 Penningmeeste Rints Swat geeft een kote toelichting bij de jaaekening. De kascontolecom missie heeft de boekhouding in ode bevonden. De jaaekening wodt vastgesteld, de penning meeste onde dankzegging gedechageed. N.a.v.: Henk Spaan geeft aan onteveden te zijn ove te kote en te weinig ALVs en de fequentie van veschijning van GoenLicht. Hij evaat dit als vewaalozing van leden. Lid Henk Blom mekt dat leden welkom zijn om zitting te nemen in wekgoepen en in de edactie van GoenLicht. Ook de Nieuwjaasbijeenkomst en de Linke Soep geeft veel uimte voo paticipatie en debat. Factievoozitte Patick Rijke voegt hieaan toe dat het wat hem beteft een gezamen lijke/ gedeelde dacht is de levendigheid vom en inhoud te geven, en hot met Ane Ponk mee debat, zoals in Nijmegen. Het bestuu pt dit vede. Het nodigt Henk Spaan ook uit om bij te dagen aan het debat en aan GoenLicht. 5. Uit de factie Factievoozitte Patick Rijke doet mondeling veslag van het eeste jaa met een nieuwe, ac tieve (steun)factie van 3+4 leden in de aad, en de hulp van Mathilde Tempeln en Paul Appels die actief helpen stukken en debat voo te beeiden. Divese activiteiten, moties en e sultaten passeen de evu. Doo goede samenweking met een scala aan patijen wodt veel beeikt, hoewel we niet vetegenwoodigd zijn in het college. Ook pobeet de factie veel in de stad te actief te zijn. Samen met bestuu zijn voig jaa zeven kenthe s benoemd. Gepobeed wodt om via deze the s aansluiting bij mensen in de stad te vinden, of ze nu lid zijn of niet. Voobeelden: Eelijk voedsel, food waste, pgb-alam twitte alam, zogzwem. Hie vloeit mogelijk uit voot een 4 14

15 weggeefwinkel, ook als dagbesteding en tegen leegstand. Ove divese zen wodt kot doogepaat. Het dookijkje in de polit wodt positief ontvangen. 6. Teugblik povinciale statenvekiezingen Bestuuslid Robet Schol blikt kot teug de campagne voo de PS-vekiezingen. Het evaluatieveslag is bij het bestuu te vagen. Belangijkste activiteiten waen: Bam on tou in Zwolle en die dagen flyeen bij het station. Hoewel de twee zetels in de PS zijn behouden heeft GoenLinks in Zwolle ca stemmen veloen en in de povincie zo n Dat stemt niet teveden. 7. Rondvaag De volgende ALV is woensdag 18 novembe, nieuw in De Enk. GoenLinks Senato Ruad Ganzevoot bezoekt afdeling Zwolle Een economie van bloei i.p.v. goei pleidooi voo een heldee polite filosofie Na de Algemene Ledenvegadeing van 22 apil jl. vezogde senato Ruad Ganzevoot een causeie ond de volgende vaagstelling: Wat is de plek van de Eeste Kame in ons huidige staatsbestel én welke spannende polite ontwikkelingen kunnen we vewachten? een ogelhandel. Ook woont zo n tachtig pocent van zijn kindeen in Zwolle. Hij heeft hie gewekt. Hij komt hie nog geegeld én gaag. De ovestap wodt get naa de zetelvedeling in de Eeste Kame. Vooalsnog ziet het e naa uit dat we één zetel minde kijgen en dus van vijf naa vie zetels gaan. We kunnen ons afvagen waaom onteveden PvdA es niet naa ons komen? Ruad stelt dat onteveden PvdA es óf gedesillusioneed thuis blijven, óf naa D66 dan wel SP tekken. Wat beteft de Eeste Kame als geheel, is het inteessant na te gaan wat e in de EK gaande is waadoo ze nu zo polit is. Uiteaad speelt mee dat e een mindeheidskabinet is. Ove het algemeen zijn ol en inhoud van de Eeste Kame niet veanded: we doen nog steeds hetzelfde. Wat wel nieuws is, is dat in de Tweede Kame de positiepatijen standpunten kunnen afdwingen. Metafoisch gespoken dient de EK als het dode gewicht Ruad Ganzevoot, (foto Sjouke Dijksta) waamee collega s in de TK een hefboom in weking kunnen zetten. Dit t het spel Ruad weet zich vebonden met Zwolle. Zijn ingewikkelde, a het is niet noodzelijkewijs winst: je kunt zo ingewisseld vade is hie geboen, zijn gootvade had hie woden voo een andee patij die wel meewekt. Hiedoo wodt een kachtenveld in stand Zome

16 Als GoenLinks factie pobeen we zo dicht mogelijk bij de vaag te blijven of de wetten effectief zijn voo het doel, legitiem, oveeen komen met gondwet en gondechten, en degelijke. Maa uiteindelijk is de afweging polit voo elke patij: bengt dit onze idealen dichtebij? Je kunt lagen ondescheiden: de ideologische laag, de belangen-laag (welke goep vetegenwoodig je en wat vindt die fijn?), de constitutionele laag, etc. Dit heeft als nadeel: niet iedeeen heeft gelijke kansen, want bijv. kindeen en mensen zonde ve blijfsvegunning woden niet diect vetegen woodigd. Soms blijft het toetsen steken niveau van chtspolit; dit is wel toegeno men in eeste kame, a vooal doo de lens van jounalist. Ruad is geen voostande van het afschaffen van de Eeste Kame. Constitutioneel toetsen van wetten blijft van goot belang, ook wan nee de Tweede Kame eflectieve zou wo den (wat voolig niet aannemelijk is). Hij vaagt zich in dat kade wel af of het helde is wat GoenLinks ondescheidt van andee patijen. Wat nodig is, is een duidelijke poli te filosofie ove hoe onze ecologische idea len samenhangen met links en onze intena tionale oiëntatie. Ook is e iend nodig die dat vehaal goed kan vetellen, want dat kan niet iedeeen. In een fusie met andee patijen ziet hij geen heil. GoenLinks is ondescheiden genoeg. Het gebek aan duidelijke polite filosofie t ons echte kwetsbaa. Laten we daaom wee vehalen gaan vetel len! bepleit hij, ten slotte. Wat is dat goen van GoenLinks? Het goede voo de weeld, goen voo ons en voo onze kindeen, ook in achte standswijken. Een economie van de bloei in plaats van goei, leven van de wind in plaats van leven van de windmolens. Inspiee men sen wee! We kijken teug een leezaam, boeiend gespek en een inspieende avond! Joyce van de Schootbugge gehouden waamee elke patij inwisselbaa is en dit t behoedzaam, want wannee wek je mee en wannee niet? Wil je de zesde gedoge zijn? Het antwood is helde: Nee! DWARS zoekt nieuwe bestuusleden De landelijke polite jongeenoganisatie DWARS (GoenLinkse jongeen) is zoek naa nieuwe be stuusleden. Ben je tussen de 16 en 27 jaa en wil je bestuusevaing doen bij een polite jongeen oganisatie. Sollicitee dan nu! Mee info kun je vinden :

17 Disciminatie de abeidskt Een inteessante avond 30 apil jl. geoganiseed doo GoenLinks in samenweking met de lokale PvdA. Inleides waen Hans Siebes (hoogleaa cultuele divesiteit in oganisatie, Univesiteit van Tilbug) en Kathalijne Buitenweg (lid van het College van de Rechten voo de Mens). Hans Siebes ging in zijn inleiding vooal in etnische disciminatie. Te wille van de eenvoud en heldeheid ondescheidde hij consequent pesonen met een migatieachtegond -hiena te noemen 'miganten'- en pesonen met een niet-migatieachtegond. Weknemes (m/v) en wekzoekenden (m/v) met een migatie-achtegond voelen zich Uit ondezoek bij divese gote bedijven/oganisaties blijkt dat mee dan eens doo wekgeves, zonde dat men zich evan bewust is oveigens, citeia woden gehanteed die belemmeend weken voo het in dienst nemen van mensen met een miganten. Hetzelfde geldt voo het ealiseen van een lobaanpespectief voo deze goep medewekes. Hij gaf een aantal voobeelden zoals: * va stellen wekgeves assetiviteit van pesoneelsleden pijs. Maa miganten zijn wannee ze woden omgeven doo elatief veel mensen met een niet-migatie-achtegond va onzeke(de). Daadoo komen ze minde assetief ove dan ze waaschijnlijk zijn. * weknemes woden nogal eens -in functioneingsgespekken- langs de meetlat van actief-paticipeen-in-de-goep gelegd. Maa als je je, zoals veel miganten, onzeke voelt in de wekomgeving of zelfs onveilig, dan paticipee je doogaans niet zo actief in de goep. Dan ben je waaschijnlijk je best als je gewoon je eigen wek doet. Giesbes pleitte evoo dat wekgeves bij de divese citeia voo in dienst nemen of in de lobaan doostomen nog eens heel schep kijken naa de citeia: zijn ze wel echt nodig? Wat niet echt nodig is, kan geschapt, en dat zal de abeidskt in een aantal gevallen voo miganten vebeteen. Bijvoobeeld: Daagt (gote) assetiviteit wekelijk bij aan de kwaliteit van het wek of de oganisatie, is 'goeps-activiteit' echt van belang, is het voo een functie absoluut nodig dat je je goed in het Nedelands kunt uitdukken.??? va gediscimineed, en speken dat ook uit. Vede gaf Giesbes aan dat, het 'Cultuufundamentalisme' -onze Nedelandse cultuu is het enige dat echt van belang is- dat doo allelei politici uitgedagen wodt en veel bescheven wodt in de media, mensen zonde migatie-achtegond va veel mee beïnvloedt dan ze zelf denken. En dat heeft gevolgen voo de wijze waa ze naa miganten kijken en ove miganten oodelen; het vestekt de onbewuste/onbedoelde disciminatie. Kathalijne Buitenweg besteedde aandacht aan gende-disciminatie, en illusteede haa betoog met een aantal zen uit de ptijk van het College voo de Rechten van de Mens. Bij allelei voobeelden wed duidelijk dat bewuste/zettelijke/diecte disciminatie va niet aan de ode is, a dat het doogaans gaat om de mee vebogen vomen van disciminatie: de onbewuste, onzettelijke of indiecte disciminatie. Jacques van Santen Zome

18 ges. Het pesoneelsbestand is van 17,6 fte afgeno men tot de huidige 14 fte n.a.v. een net geea liseede bezuiniging van euo. Naa eigen schatting zal het ove een geing aantal jaen doo natuulijk velo teug gaan naa 12 fte. De steke punten van het SMZ zijn volgens Linda: * kennis van de geschiedenis en kunstgeschie denis van Zwolle * kennis van het daanaa ondezoek doen * kennis van en evaing met het conseveen van objecten * kennis van hedendaagse Zwolse kunst * beschikken ove het Dostenhuis, een van oospong 16e eeuws pand met een monu mentale 18e eeuwse gevel aan de Melkkt en een 18e eeuwse inichting. De Wekgoep kunst & cultuu van Goen Links bezoekt 1x pe jaa een Zwolse kunst en/of cultuuinstelling. Begin mei is een de legatie van de wekgoep (Annette Schol, Ineke Wieda en Jacques van Santen) samen met 2 factieleden (Bijan Moshave en Patick Rijke) bezoek geweest bij het Stedelijk Museum Zwolle (SMZ). We hebben gespo ken met Linda Baendse, consevato en te vens vevangend diecteu i.v.m. zte van de huidige diecteu en twee bestuusleden. Eik Meulens is de voozitte van het be stuu van de Stichting Stedelijk Museum Zwolle en Mac den Hetog is als bestuuslid actief het gebied van keting. De aanleiding voo dit bezoek is de voogestel de bezuiniging van euo. Onde de k 'Vesteken cultuuhistoisch Zwolle' woden in de zogeheten Veandebief (dit voojaa van het college van B&W aan de Raad) vie 'speles' met name genoemd: HCO, Fundatie, SMZ en Gote Kek. De passage eindigt met een geschatte doo te voeen bezuiniging van tot De passage bevat ook een zin ove een 'gedeeld beeld' van de genoemde speles m.b.t. de cultuuhistoische identiteit van de stad Zwolle. Het doel is om mee toe isten voo meedee dagen te tekken doo een uitgebeid aanbod in de stad. Bezoek van de wekgoep Kunst & Cultuu aan het Stedelijk Museum Enige cijfes ove het museum: Al zo'n 10 jaa komen e pe jaa gemiddeld bezoekes. De laatste paa jaen laten een stijging van het aantal zien. Jaalijks komen e ond de 4000 leelingen en studenten voo de educatieve pogam's bij tentoonstellingen. E wekt cica 14 fte aan pesoneel en zo'n 70 vijwilli 4 18 Hoe zouden de vedee bezuinigen ingevuld kunnen woden? Doo betee samenweking is een tie. Het SMZ ondezoekt dit jaa de mogelijkheden. Inmiddels is e een eeste gespek geweest van het SMZ met het HCO. Met het HCO wekt men al samen a e kan zeke nog mee samen gewekt woden. Momenteel wodt gewekt aan een tentoonstelling waabij gebuik wodt get van foto's van het HCO. Het SMZ staat in pincipe niet negatief t.o.v. een gezamenlij ke diecteu voo HCO en SMZ. Voo een eventuele fusie is het mogelijk een stuikel blok dat het HCO subsidie kijgt van de Povin cie en het SMZ van de gemeente. Het museum zet in complementaiteit van SMZ en HCO. Het SMZ is ook lid van het Zwolse Efgoedplat

19 fom en ondezoekt een mogelijke samenweking met de musea van Kampen en Zutphen. Doo het SMZ is een eizende tentoonstelling ove Thobecke ontwikkeld en deze zal komende jaen in musea doo het hele land te zien zijn. Een goed voobeeld van samenweking waa het SMZ helaas geen geld voo kijgt. Het is een investeing voo de toekomst waabij men e ekent eizende tentoonstellingen van andee musea in Zwolle te kunnen inzetten. Deze zijn e nog niet. Een van de doelen van het Efgoedplatfom is om iede jaa tenminste zes avonden te houden ove een the dat diect of indiect te men heeft met de geschiedenis van Zwolle. Misschien zijn hie nog mee mogelijkheden? Een volgende tie is minde pesoneel. Het zitten. Een andee mogelijkheid is van 3 naa 2 gote tentoonstellingen pe jaa. Dat betekent ook minde bezoekes. Dit is niet gewenst. Het SMZ zou in een neewaatse spiaal kunnen komen en waa eindigt dat? Dan mee bezoekes tekken? De zichtbaa van een vegunning voo een banie. Geld voo vebouwen is e niet waadoo de bstenen gevel niet tanspaante kan woden get; e is oiënteend gespoken met de achitect. Men zoekt naa een duidelijke inhoudelijke vebinding tussen het Dostenhuis en het nieuwe bouwdeel die beide nogal veschillen, ook in activiteiten en mogelijkheden. We hebben nog mee mogelijkheden bespoken waa zowel voo- als nadelen aan zitten. Het SMZ heeft afgelen paa jaa al euo aan bezuinigingen doogevoed. De fotie is teuggebacht en zit nu volgens hen het minimum. De uitvoeing van deze bezuiniging is in 2015 voo het eest volledig mekbaa en wodt flink gevoeld. Nu deigt een volgende bezuiniging. Men staat voo een SMZ heeft al het gevoel het minimum te lastige situatie. Onze factie neemt het bespokene mee in het debat ove de bezuinigingen. De bezuinigingen gaan van zog tot en met kunst & cultuu en zog heeft natuulijk ook alle aandacht. GoenLinks daagt kunst en cultuu een wam hat toe. Wie heeft een goed idee dat weinig of heid van het museum kan en moet bete. Dat geen geld kost en dat veel (Zwolse beeldvoming) levet voo het SMZ? Gaag ilen heeft voo het huidige bestuu een zee hoge pioiteit! Helaas heeft de gemeente nog niet naa Bijan: zo lang geleden niet meegewekt in de vom Gatis Zomecusus Polit Actief Van 17 tot en met 19 augustus 2015 stat de gemeente Zwolle de cusus Polit Actief voo iedeeen die eove nadenkt polit actief te woden en voo iedeeen die wil weten hoe je invloed kunt uitoefenen de besluitvoming. De cusus is gatis en wodt gegeven doo PoDemos - Huis voo democatie en echtsstaat. Aanmelden kan vóó 15 juli via Zome

20 Zwolle zet zich in voo behoud 'Bed Bad Bood' delen vevolgens met een even onacceptabel als onwekbaa compomis om het vootbe staan van het kabinet te edden.de vang zou woden gecentaliseed een bepekt aantal plekken en mensen zullen na een aantal weken vang alsnog staat woden gezet. Dat dit in stijd is met het beleid voo een sociaal Zwolle waa elk mens fatsoenlijk wodt gevangen onafhankelijk van achte gond, afkomst of veblijfsstatus, vond geluk kig ook wethoude Vedelaa, nota bene van de PvdA. Zij liet diect in De Stento tekenen dat Zwolle doogaat met de vang zoals Zwolle dat al detien jaa doet. In de media wodt de egeling kotweg aangeduid met "bed bad bood", in de ptijk omvat het in Zwolle ook psychische en medische ondesteuning evenals huisvesting en zelfs ondewijs. Het gaat oveigens om 14 mensen, die in pincipe meeweken aan hun teugkee a om allelei edenen niet teug kunnen keen: soms vanwege psychische poblemen, soms omdat e geen uiteispapieen woden ve stekt, soms omdat de situatie in het thuisland te gevaalijk is. De kindeen gaan hie gewoon naa school. Moele plicht GoenLinks wilde de vootzetting van ons Zwolse beleid diect ondestepen doo een feme uitspa van de gemeenteaad. Alle patijen één lijn kijgen levede aanvanke lijk alleen een en bief aan de bugemees te, een initiatief van de ChistenUnie. In die bief weden weliswaa de uitgangspunten van de Zwolse aanp ondesteept: "Het leni gen van de meest basale menselijke behoeften zien wij als een hune moele plicht en dient als noodzelijke bescheming van de mense lijke waadigheid." Maa wij wilden dat het Misschien oud nieuws, a wel goed nieuws en daaom (nu nog) in GoenLicht: de gemeente Zwolle zet ondanks alle 'Haagse' schijnlossingen de vang van uitgepo cedeede asielzoekes die 'geen kant kunnen' gewoon voot. De factie van GoenLinks heeft zich actief bemoeid met een goede lossing voo men sen die weliswaa geen veblijfsvegunning voo ons land hebben gekegen, a nu eenal wel in onze stad veblijven en voo wie dus net als voo iede ande mens het adagium geldt: 'niend slaapt in Zwolle staat.' Manifest Zo heeft onze factievoozitte samen met zeven GoenLinks-collega's uit andee gote steden een nifest gepubliceed naa aanlei ding van het besluit van het Comité van Mi nistes van de Raad van Eua; dat bevestig de een uitspa van het Euees Comité voo Sociale Rechten eind voig jaa dat Nedeland vang moet blijven geven aan asielzoekes zonde papieen. "Gemeenten hebben een goot moeel plichts besef getoond doo de basisvoozieningen uit eigen z te betalen. De uitspa van het Comité van Ministes legitimeet dit moele plichtsbesef van gemeenten. Nu is het tijd dat het Rijk zich gaat vegewissen van haa plicht en gemeenten een stuctuele financiële ve goeding geeft voo de basisvoozieningen voo uitgepocedeede asielzoekes" aldus het nifest. Onacceptabel compomis Zoals bekend kwam het kabinet van VVD en PvdA na dagen- (en nachten)lang ondehan 4 20

21 gemeentebestuu deze mooie wooden ook in daden tot uitdukking bengt en het mensenecht voedsel, medicatie en een d boven het hoofd niet laat afhangen van de consequenties van het landelijke kood tussen VVD en PvdA, dat deigt met een soot boete voo tegenstibbelende gemeenten. Gelukkig vonden ook zeven andee aadsfacties het onacceptabel dat e gekot zou woden het gemeentebudget als de gemeente zelf voo vang wil zogen. Onvoowaadelijke vang blijft Dus keeg 11 mei onze motie de steun van de ovegote meedeheid van de aad (alleen de VVD en de factie Jugens die zich in de ptijk bij de VVD heeft aangesloten, stemden tegen). E ligt nu pecies zoals wij wilden een duidelijke aadsuitspa om de vang aan uitgepocedeede asielzoekes voot te zetten zonde bijvoobeeld de voowaade te stellen dat ze veplicht meeweken aan teugkee. En desnoods betaald uit de eigen gemeentelijke middelen. Net als eede via een motie van het CDA dingt de aad e nog eens bij het Rijk aan om de gemeentelijke vang te financieen. Maa we laten ons daain niet gijzelen doo het kabinet. In de meejaenbegoting, die de aad fomeel pas half juni aanneemt, is al geld vijget voo de vootzetting van de vang. Het is mooi te constateen dat de Zwolse polit in ovegote meedeheid dat fundamentele echt juist voo zo'n kwetsbae goep als uitgepocedeede asielzoekes wil handhaven. Patick Rijke, factievoozitte Veslag gespeksavond Natuu en Milieueducatie Op initiatief van GoenLinks, D66, CU en PvdA wed 28 mei 2015 een en gespeksavond met de stad en de deskundigen ove het belang en de noodza van Natuu -en Milieueducatie (NME) voo de Zwolse kindeen (0-12 jaa) scholen, BSO s en wijkcenta in doepak Nootehof gehouden. Doel: Het doel van deze avond was om stuctuele aandacht voo NME in Zwolle te vagen en te komen tot een conceet actieplan. De polite patijen wilden weten hoe dit the in Zwolle wodt evaen, om vevolgens samen met expets, met de gemeente en met de stad te kijken welke mogelijke concete stappen ondenomen kunnen woden om dit the de agenda van de stad te zetten. Samenvatting: Deel 1: Op deze avond hebben hoogleaa Kis van Kpen, ondezoeke Henk van Blitteswijk en de ondewijze Hans de Jong een inteactieve nie vanuit wetenschappelijke en ptische hoek hun visie en evaingen ove NME met het publ gedeeld. Uit hun pesentaties blijkt dat NME invloed heeft de gezondheid (obesitas, ADHD) van kindeen, hun motoische ontwikke Zome

22 ling en het omgaan met isico s. Vede heeft het positieve invloed het zelfvetouwen en de betokkenheid van kindeen bij natuu en milieu (Smit et al., 2006: Hoe duuzaam is NME?), en dit wekt doo latee leeftijd (daagvl en paticipatie). Zij concludeeden dat NME een lange- temijninvesteing is die positief gewaadeed wodt en zichzelf teugbetaalt. Want hoge be tokkenheid van buges bij hun leefomgeving levet geld en lage betokkenheid kost juist geld! Het advies van deze deskundigen omtent het ealiseen van NME: * Een vootekkende ol van de gemeente t.a.v. beleid, ondesteuning en coödinatie. * Hievoo kunnen veschillende patnes met ondesteuning van landelijke of egionale po gam s (IVN, Bewaade Land, etc) en samenweking met andee patnes en paticipatie van vijwilliges NME buiten de scholen een stuctuele nie ealiseen. Deel 2: Na de pauze gingen de spekes, Mianda Felix- van Wely (stichting kindeboedeijen Zwolle), Milou van Rijn (Goene kindevang Stadsha gen), Maian Meestes (BSO en wijkboedeij Klooienbeg), Godelieve Wijffels (Natuu en Milieu Oveijssel), Ramona van de Haa (Wate schap Goot Salland), Eik van Cuijk (ROVA), Luc Jehee (Povincie) en wethoudes Filip van As en Jan Bink onde leiding van gespeksleide Leo nad van de Hout met elkaa in gespek ove de mogelijkheden om NME voo kindeen stuctueel in Zwolle te kunnen zetten. Uit de inte acties tussen de panelleden ondeling en ook met het publ blijkt dat e ondanks losse initia tieven doo vijwilliges en atschappelijke oganisaties, een stuctueel beleid t.a.v. NME in Zwolle wodt gemist. Vede blijkt e ook dat hievoo veel daagvl en enthousiasme bij de Zwollenaen aanwezig is om actief mee te denken/mee te doen. Veschillende mensen meldden zich als vijwillige, waaonde de eigenaa van biologische boedeij Poldezicht. Hij wil zijn boedeij vijwillig beschikbaa te stellen voo NME doeleinden! Conclusie deel 2: Uit de inteacties en discussies met het panel blijkt dat beleid en ondesteuning doo de gemeen te voo NME in Zwolle onontbeelijk zijn. Hievoo is het aanstellen van een deskundige consu lent/ coödinato doo de gemeente om de veschillende natuu en milieu geelateede ogani saties, ondewijs, vijwilliges en de aanwezige initiatieven bij elkaa te bengen noodzelijk. Dit zal een belangijke stap zijn om stuctuele NME voo de Zwolse kindeen te ealiseen. Bijan Moshave, aadslid Lees de volledige samenvatting van de gespeksavond goenlinkszwolle 4 22

23 Colofon Voig jaa ging de Goene pijs naa de Zwolse afdeling van de Fietsesbond. Eedee win naas waen onde andee Het Vee Oosten (2013), Eva de Vies, initiatiefneemste van de schooltuinen van ba sisschool de Vliege (2012/11), Gooody Foods (2010), Haiko Natuulijk (2009). De Goene Pijs is een onde scheiding voo mensen of o ganisaties die zich bijzonde inzetten voo goen en duu zaamheid in Zwolle. Zwolle naen konden kandidaten nomineen voo de pijs. Uit de inzendingen heeft de fac tie van GoenLinks Zwolle de pijs toegekend aan het Re pai Café Stadshagen. Een Repai Café is een aanspe kende nie om duuzame ideeën - minde afval, mee hegebuik - onde de aan dacht te bengen van nieuwe doelgoepen. Goene Pijs De jaalijkse Goene Pijs is officieel doo de gemeente Zwolle ekend. De pijs wodt toegekend aan pesonen, o ganisaties of bedijven die zich bijzonde vedienstelijk men het gebied van na tuu en milieu én die doo hun inspanningen een gote bijdage leveen aan het dich tebij bengen van een mensen natuuviendelijke sa menleving. De Goene Pijs is oosponkelijk ingesteld doo De Goenen, afdeling Zwolle en wodt tegenwoodig toege kend doo de polite patij GoenLinks. De Goene Pijs staat sinds 1996 in de officiële lijst van Zwolse pijzen die de gemeente bijhoudt. 6 GoenLicht online Bij GoenLicht hoot een web pagina met achtegondin fotie bij atikelen in dit numme. Ook kun je eageen de inhoud de webpagina zwolle.goenlinks/goenlicht-0. De Zwolse Goene Pijs is dit jaa toegekend aan het Re pai Café Stadshagen. De initiatiefnemes hebben een faai vomgegeven ookonde ontvangen uit handen van Janet Duus van Goen Links Oveijssel. GoenLicht is het peiod van de afdeling Zwolle van GoenLinks. Het komt die al pe jaa uit. Daanaast kent de afdeling een ande lijkse e-ilnieuwsbief. Actueel nieuws is te vinden goenlinkszwolle. Goene Pijs 2015 voo Repai Cafe Stadshagen Redactie Patick Peln (hoofdedacteu) Patick Rijke (edacteu) Eildet Nooda (edacteu) Robet Schol (edacteu) Redme Hoeksta (tekening) Eddy Weeda (columnist) Vespeiding W. van Belois Kij-ades Website zwolle.goenlinks/goenlicht-0

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014 -CONCEPT Bijlage 3: Budgetbief Bueau Jeugdzog Nood-Babant Postbus 891 5600 AW Eindhoven t.a.v. mevouw H.F. van Beugel Begen op Zoom, 25 juni 2014 Geachte mevouw van Beugel, Confom de afspaken in de "Babantbede

Nadere informatie

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 De gemeente Womeland heeft een duidelijke visie op maatschappelijke ondesteuning: elke Womelande telt mee en doet mee, ongeacht leeftijd, bepekingen

Nadere informatie

- gezonde dieren, gezonde mensen

- gezonde dieren, gezonde mensen pagina 1 van 8 Jaaveslag 2000 Wood van de voozitte Afgelopen jaa is voedselveiligheid een belangijk item in Euopa geweest, denk alleen maa aan de BSE-cisis. Het is dan ook niet moeilijk voo te stellen

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016 Schooljaaplan (SJP) 05-06 aam school RKBS Willibod Ades Espeantolaan Postcode en plaats 950 CZ Stadskanaal Telefoon 0599-657 Binnumme E-mail Website Diecteu Bevoegd Gezag 03RX kbs-willibod@fidadanl wwwkbs-willibodnl

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting AIM gevestigd te Eist Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman Accountants

Nadere informatie

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 Indienen uitelijk dinsdag 14 juni 2016 bij giffie@eindhoven.nl n Patij Blz Beleidsveld Secto Wethoude Vaag Antwood 50 PvdA 10 Sociale Ondesteuni

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting Feedom in Chist Ministies Nedeland gevestigd te Dachten Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com

Nadere informatie

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met Zog dieen aansluit Aansluitende zog Het is voojaa en nieuwe samenwekingen bloeien op. Het samenweken met Jaagang 5 1 Lente 2014 De MediantKant is een uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszog en geeft

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centaal Bueau voo de Statitiek Economie, Bedijven en NR Oveheidfinanciën en Conumentenpijzen Potbu 24500 2490 HA Den Haag PRJSNDEXCJFER COMMERCËLE DENSTVERLENNG 1. nleiding Dit document bechijft de methoden

Nadere informatie

collectieformules zorgt ervoor

collectieformules zorgt ervoor collectiefomules zogt evoo 2015 De Collectie-fomules bpost biedt u meedee Collectie-fomules aan. Elk van deze fomules geeft u de zekeheid om die postzegels te ontvangen die het best passen in uw vezameling.

Nadere informatie

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA88 Flash Euobaomete 69 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Dives fo Gowth) County Questionnaie Belgium (Flemish) A Flashnumme FL9A B land FL9B C Numme van het inteview FL9C NACE

Nadere informatie

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose Een nieuw model voo de CBS huishoudenspognose Coen van Duin en Cael Hamsen Het model waamee het CBS zijn huishoudenspognose maakt, is aangepast. De nieuwe pognose wodt beekend met een macosimulatiemodel

Nadere informatie

05.2015. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Domein Bosquet zondag 31 mei. gratis. in dit nummer

05.2015. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Domein Bosquet zondag 31 mei. gratis. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Dag van het Pak Domein Bosquet zondag 31 mei gatis 05.2015 in dit numme Dag van het Pak p2 Steenuil in boeennatuu p4 Een nieuwe thuis in Huize Hageland p6 Bestuiving in Holsbeekse

Nadere informatie

Standaarden Verpleeghuiszorg

Standaarden Verpleeghuiszorg Standaaden Vepleeghuiszog Vesie septembe 2010 Mw. E. Cox, MA, NVLF Mw. ds. C. Koolhaas, NVLF Mw. A. van Hemet, MA, NVLF 1 Inhoud 1..Inleiding...3 1.1 Doel standaaden en checklisten...3 1.2 De logopedist

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma IHP

Uitvoeringsprogramma IHP Uitvoeingspogamma IHP -2020 Het IHP leidt tot veschillende acties voo zowel de benoemde maategelen als de vookeusscenaio s. Deze acties zijn vespeid ove IJsselstein, hebben een veschillend tijdspad en

Nadere informatie

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer 05.2011 landschapskant Nood-Hageland Dag van de biodivesiteit Wechte zondag 22 mei 2011 in dit numme Dag van de biodivesiteit p2 Samenweking met bedijven p4 Landschapsanimatie: Wat is dat? p6 Regionaal

Nadere informatie

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag Het Infomatiepotaal voo Financiële Veiligheid De 4 bedeigingen voo je spaageld vandaag Veval van de systeembanken Veval van de systeembanken De Vie gote Bedeigingen 1. Veval van de systeembanken 2. 3.

Nadere informatie

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop www.uban-synegy.og JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betee Buut Biotoop Betee Buut Biotoop De Betee Buut Biotoop (BBB) is een multidisciplinai poject van de stichting JANUS (Joint Achitectual

Nadere informatie

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad.

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kaan Tel n: 06 8333 8358 Numme: 15A.01184 Datum: 10 novembe 2015 Team: Ondewijs, Welzijn en Zog Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschift

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand Amstedam Nieuw-West Osdopplein 54 3-kame appatement op de eeste vedieping Netto huupijs 819 Pe maand Wonen in het goenste stadsdeel van Amstedam Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

Nr. juni 20. 100-jar

Nr. juni 20. 100-jar g a l s e v t o o G het N. 85 13 juni 20 5 n eavonde i t a m o Inf den oowaa v u u h alg. 7 ties voo a t i c i l e F ige 100-ja 9 es de boul u e j e ek el Wisselb ogkasp o H a a in toenoo COLUMN Kwaliteit

Nadere informatie

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4 Te info Deze toets geeft je een idee van je kennis ove de begippen uit de tabel hieonde. Dit zijn de voonaamste begippen die in de leeplannen van het middelbaa ondewijs aan bod komen. Je mag de vagen oplossen

Nadere informatie

Eenparige cirkelbeweging

Eenparige cirkelbeweging Inhoud Eenpaige cikelbeweging...2 Middelpuntzoekende kacht...4 Opgave: Looping...5 Opgave: McLaen MP4-22...6 Opgave: Baanwielennen (tack acing)...8 Gavitatie...8 Zwaate-enegie...9 Opgave: Satellietbanen...10

Nadere informatie

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen.

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen. . INLEIDING Dit document omvat het Capaciteitsplan 2 van ENECO NetBehee zoals veeist in de Elekticiteitswet 1998 en het hieop aansluitend besluit "Regeling capaciteitsplannen Elekticiteitswet 1998" van

Nadere informatie

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente.

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente. Visualisatie van het Objectgeoiënteede Paadigma. Aend Rensink Faculteit de Infomatica, Univesiteit Twente e-mail: ensink@cs.utwente.nl Samenvatting Pogammeeondewijs maakt een wezenlijk deel uit van elke

Nadere informatie

BioBased Business Cases

BioBased Business Cases Ontmoet de gehele biobased keten en gijp uw kans voo slimme samenwekingen BioBased Business Cases Hoo hoe u maximale winstgevendheid haalt uit de BioBased Economy Met paktijkcases van: Cosun SABIC Synba

Nadere informatie

t p E Van de redactie Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras De lente is begonnen!

t p E Van de redactie Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras De lente is begonnen! 1 mei Uiteste inschijfdatum Studieeis Sacandinavië 2 mei Ovekoepelend Studenten Oveleg BMT 4 mei Dodenhedenking 5 mei Bevijdingsdag, TU/e gesloten Agenda 11 mei Dondedagboel 18 mei Dondedagboel 25 mei

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping Amstedam Nieuw-West D. H. Colijnstaat 610 3-kameappatement op de tiende en elfde vedieping Netto huupijs 820 Pe maand Luxe badkame en keuken Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

08.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Natuur en cultuur, hand in hand Assent, zondag 19 augustus. in dit nummer

08.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Natuur en cultuur, hand in hand Assent, zondag 19 augustus. in dit nummer 08.2012 landschapskant Nood-Hageland Natuu en cultuu, hand in hand Assent, zondag 19 augustus in dit numme Natuu en cultuu, hand in hand! p2 De jages van Walenbos in de bes voo de vleemuis p4 Hoogstamboomgaaden

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Oude Zijlvest 37 in Haalem Website: www.makelaaskantooideler.nl Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling Leideschapsontwikkeling (11): Van een gefagmenteede naa een samenhangende aanpak Leideschapsontwikkeling 2.0 E is veel gescheven ove de ontwikkeling van leideschap in oganisaties. In dit atikel beschijven

Nadere informatie

Nieuwsbrief stadsdeelgroepen. 19 september 2011 Nummer 20. In dit nummer: Van de redactie. pagina

Nieuwsbrief stadsdeelgroepen. 19 september 2011 Nummer 20. In dit nummer: Van de redactie. pagina 19 septembe 2011 Numme 20 Nieuwsbief stadsdeelgoepen In dit numme: Les in een Onbepekt Bijlmepak Zeilen op de Sloteplas Winkeltoegankelijkheid Spaandammestaat wodt vebeted Taallessen voo mensen met een

Nadere informatie

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen Aan: College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente Gemeenteaad gemeente Hadenbeg Commissie Ruimte Gemeenteaad Hadenbeg Gemeenteaad gemeente Ommen Commissie Ruimte

Nadere informatie

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96 Dit is geen toeval 6 Ove waaom je dit boek leest en hoe je emee aan de slag kunt gaan. Lees dit eest. Inleiding 10 1 Waaom goeien we? 18 Ove de uitdaging van het goeien en ove wat passie is 2 Willen en

Nadere informatie

83 december 2012 Nr. verslag het Groot Jan Wolter Bloem volgt Gerard Korse op Eerste bewoners

83 december 2012 Nr. verslag het Groot Jan Wolter Bloem volgt Gerard Korse op Eerste bewoners 2012 e b m e dec g a l s e v t o o G het N. 83 13 m e Bloe t l o W n Ja op d Kose a e G volgt 6 s bewone e t s e E ces oot suc g g a d ie commiss 8 ijk uit And g a B eis Magda ssings a e v ique et EO Mozamb

Nadere informatie

05.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Opening. wandelnetwerk Hagelandse Heuvels. Kasteel van Horst zondag 17 juni.

05.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Opening. wandelnetwerk Hagelandse Heuvels. Kasteel van Horst zondag 17 juni. 05.2012 landschapskant Nood-Hageland Opening wandelnetwek Hagelandse Heuvels Kasteel van Host zondag 17 juni in dit numme Opening Wandelnetwek Hagelandse Heuvels p2 Boedeij De Babande, patne voo goenwek

Nadere informatie

08.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Nacht van de Vleermuis Diest, vrijdag 23 augustus Kom ook! in dit nummer

08.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Nacht van de Vleermuis Diest, vrijdag 23 augustus Kom ook! in dit nummer landschapskant Nood-Hageland gatis 08.2013 Nacht van de Vleemuis Diest, vijdag 23 augustus Kom ook! in dit numme Nacht van de Vleemuis met leuke pijsjes! p2 Beedsmoelen in Begijnendijkse poelen p4 Biodivesiteit

Nadere informatie

'2o. Cofl ,... ~... EK/2010.002345.01

'2o. Cofl ,... ~... EK/2010.002345.01 ,..... ~... )ç_ -1- Cofl '2o EK/2010.002345.01 DOORLOPENDE tekst van de statuten van de veeniging: Cuvo Coöpeatieve Uitvaatveeniging "De Volhading" U.A., gevestigd te 's-gavenhage, zoals deze luiden na

Nadere informatie

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming BEHANDELMEMO Van: Aan: agendacommissie aadsleden en steunfactieleden Nieuw taievenbeleid Spotvoozieningen Status: Deelnemes: Debat te voobeeiding op de besluitvoming Raadsleden Potefeuillehoude: W.J. Stegeman

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde uime TRAPGEVELwoning met zonnige vezogde tuin, voozien van

Nadere informatie

Kids-Gea! Maak een beverburcht kijk op pagina 4. Alles over bevers op pagina 2. Kijk op pagina 6 en 7 voor leuke activiteiten

Kids-Gea! Maak een beverburcht kijk op pagina 4. Alles over bevers op pagina 2. Kijk op pagina 6 en 7 voor leuke activiteiten Kids-Gea! Alles ove beves op pagina 2 Maak een bevebucht kijk op pagina 4 Kijk op pagina 6 en 7 voo leuke activiteiten Gatis jeugdbijlage bij het ledenblad van It Fyske Gea Winte 2015/2016 Beve: De nieuwe

Nadere informatie

P&O ISD. ssc. Hieronder vindt u kort de conclusies en resterende vragen weergegeven. In de bijlage vindt u een toelichting hierop.

P&O ISD. ssc. Hieronder vindt u kort de conclusies en resterende vragen weergegeven. In de bijlage vindt u een toelichting hierop. Á W/P. min HUI 0 0 0 2 8 9 1 Ē Bueau Gezondheid, Milieu 8t Veiligheid RAAD GRIF B&W Gemeente Oischol ISD P&O BURG SECR INGEKOMEN 1 7 NOV 2014 ssc Gemeente Oischot t.a.v dh. Giesen Postbus 11 AFD. DV AFD.

Nadere informatie

05.2010. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Groen in je buurt. zondag. 30 mei 2010. in dit nummer

05.2010. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Groen in je buurt. zondag. 30 mei 2010. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Dag van het Pak Goen in je buut zondag 30 mei 2010 05.2010 in dit numme Dag van het Pak p2 Je hebt mee buen dan je denkt! p4 Leven in de Demevallei p6 Regionaal Landschap Nood-Hageland...

Nadere informatie

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN ( Vastgesteld doo de aad van de gemeente Teneuzen bij beslult van, voozitte I giffie D D Mldde1bug KJevesk~seweg 49 PostbUtl29 4330 M IlIefoon:.31 118853737 lax: +31

Nadere informatie

Inclusie en Exclusie groep 1

Inclusie en Exclusie groep 1 Inclusie en Exclusie goep 1 Tainingsweek 8 13 juni 2009 Venndiagammen Als voo elementen in een vezameling twee veschillende eigenschappen een ol spelen, dan kun je voo deze vezameling een Venndiagam tekenen.

Nadere informatie

08.2014. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Leven aan het water! Gratis poelencursus zaterdag 20/9. in dit nummer

08.2014. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Leven aan het water! Gratis poelencursus zaterdag 20/9. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland gatis Leven aan het wate! Gatis poelencusus zatedag 20/9 08.2014 in dit numme Opening van de hestelde loopgaven van Weeldoolog I p2 Fuitkwekes helpen de bij en omgekeed p4

Nadere informatie

Het Rotterdamse Sportbeleid. Martine Berkhof Beleidsadviseur Sport en Recreatie, gemeente Rotterdam

Het Rotterdamse Sportbeleid. Martine Berkhof Beleidsadviseur Sport en Recreatie, gemeente Rotterdam Het Rottedamse Spotbeleid Matine Bekhof Beleidsadviseu Spot en Receatie, gemeente Rottedam De Rottedamse Spotpaadox Rottedam is dé spotstad van Nedeland, maa bewones bewegen nog te weinig. Daaom: Collegetaget:

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006 Uitvoeingspogamma 20062010 Vastgesteld doo benw op 30 mei 2006 1 Ovezicht Uitvoeingspogamma 2006 t/m 2010 Poga Pote Afdemma houde 1.1 MB DIV Bestuusstijl Wij zullen ons inspannen om op heldee wijze veantwooding

Nadere informatie

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf)

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Tilbug Univesity Reclame-uitgaven in edeland de Blok, J Document vesion: Publishe final vesion (usually the publishe pdf) Publication date: 1970 Link to publication Citation fo published vesion (APA):

Nadere informatie

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten Kestaanbieding voo Mamut klanten Optimalisee uw winstgevendheid in deze spannende tijden! Kennis een veilige investeing tot 46% Bestel nu en bespaa tot 46% op cusussen voo 2009 Lees mee op pagina 4 Gebuik

Nadere informatie

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013 B en W - advies Potefeuillehoude Afdeling Advies van Datum advies Bestandsnaam Advies O.R. In oveleg met afdeling(en) Actief infomeen aad Actief infomeen wijkcontactambtenaa Advies: Aangehouden d.d. Beslissing

Nadere informatie

Beleidskaders en beleidsacties in het sociale domein 2010

Beleidskaders en beleidsacties in het sociale domein 2010 Jaaschijf 2010 Sociaal Domein Beleidskades en beleidsacties in het sociale domein 2010 Integaal De woonmogelijkheden, het niveau van de sociale en cultuele voozieningen en het poldelandschap, bepalen de

Nadere informatie

08.09. landschapskrant Noord-Hageland. Europese Nacht van de Vleermuis. vrijdag. 28 augustus. regionaal landschap Noord-Hageland vzw.

08.09. landschapskrant Noord-Hageland. Europese Nacht van de Vleermuis. vrijdag. 28 augustus. regionaal landschap Noord-Hageland vzw. landschapskant Nood-Hageland Euopese Nacht van de Vleemuis vijdag 28 augustus 08.09 egionaal landschap Nood-Hageland vzw in dit numme p2 Euopese Nacht van de Vleemuis p4 Kasteeldomein de Beauffot p6 Akkevogels

Nadere informatie

v v I I I 10 P I 316, 10

v v I I I 10 P I 316, 10 GELUDSSNELHED Het bijkt dat de gemiddede kinetische enegie van de moecuen evenedig is met de absoute tempeatuu. De sneheid van de moecuen van een gas is evenedig met de vootpantingssneheid van geuid. eeken

Nadere informatie

05.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Biodiversiteit in de tuin Houwaart, zondag 9 juni Kom ook! in dit nummer

05.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Biodiversiteit in de tuin Houwaart, zondag 9 juni Kom ook! in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Biodivesiteit in de tuin Houwaat, zondag 9 juni Kom ook! gatis 05.2013 in dit numme Biodivesiteit in de tuin met kotingsbon! p2 Samen met Pasa aan de slag voo natuu en landschap

Nadere informatie

Examens. Beroep. Rekenen. Leven lang lere. Passend Onderwijs. Entree. Kwaliteit. competenties. Het perron. www.sbo.nl/vmbo-mbo. Co-creatie.

Examens. Beroep. Rekenen. Leven lang lere. Passend Onderwijs. Entree. Kwaliteit. competenties. Het perron. www.sbo.nl/vmbo-mbo. Co-creatie. Hybide Passend Ondewijs Nationaal skills Nedelands / Conges Examens Voegtijdig Schoolvelaten 21st centuy Loopbaanoiëntatie Beoep Co-ceatie Leven lang leen Opleiding Het peon Intenationaal Innovatie Leaning

Nadere informatie

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte SCHRIFTELIJKE VRAAG n. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktobe 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Ondewijspesoneel - Afwezigheden wegens ziekte

Nadere informatie

nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 3 - januari-februari 2014

nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 3 - januari-februari 2014 Veschijnt tweemaandelijks Afgiftekantoo : 2840 Rumst 1 P 802144 ve. uitg. A. Buelens, Hollebeekstaat 31, 2840 Rumst BC 30977 2840 RUMST P.B. België-Belgique nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Numme

Nadere informatie

Onderzoek naar het effect van actief randenbeheer op akker- en weidevogels in West-Brabant

Onderzoek naar het effect van actief randenbeheer op akker- en weidevogels in West-Brabant Ondezoek naa het effect van actief andenbehee op akke- en weidevogels in West-Babant Opdachtgeve: povincie Nood-Babant Novembe 2007 Antonie van Diemenstaat 20 5018 CW Tilbug 013-5802237 Eac@home.nl Pagina

Nadere informatie

Wat doet dit programma?

Wat doet dit programma? KORTE HANDLEIDING DIGITALE BRANCHE-RIE SLAGERSBEDRIJF Inleiding RI&E staat voo Risicolnventaisatie en -Evaluatie. Een RI&E is: een LIJST met alle isico s in uw bedijf en een PLAN voo het oplossen evan.

Nadere informatie

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2 Beedeneed aanbod goep 1 en 2 Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding en veantwooding blz. 3 Themaplanning blz. 5 Taal / lezen / schijven blz. 9 Rekenen / wiskunde blz. 11 Weekplanning blz. 13 Zelfstandig weken

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Methodebeschijving Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen 1. Inleiding Dit is een methodebeschijving van de statistiek Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen (O-PINW). De beschijving heeft alleen

Nadere informatie

Bouw mee aan het orang-oetanbos!

Bouw mee aan het orang-oetanbos! Dit is het actieboekje van: oolette(s): Achtenaam: Staat:.: oo 4 kunnen,we 10m 2 aanpla bos nten Plaats: Telefoon: obiel: Emailades: Ben je al WFRange? ul hie je administatienumme in: (dit is het numme

Nadere informatie

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99 afen en matices bladzijde a M M M M 4 emengde opgaven b M M M S M M M 4 4 P P P 5 4 4 c e R geeft P P P S 7 8 7 4 c geeft aan dat e voo één eenheid P eenheden nodig zijn c geeft aan dat voo één eenheid

Nadere informatie

De Creatieve Computer

De Creatieve Computer De Ceatieve Compute J.I. van Hemet jvhemet@cs.leidenuniv.nl 1 Intoductie Als we de evolutie van computes vluchtig bekijken dan zien we dat de taken die doo computes woden uitgevoed steeds ingewikkelde

Nadere informatie

08.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Nacht van de Vleermuis Abdij Averbode. zaterdag 27 augustus. in dit nummer

08.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Nacht van de Vleermuis Abdij Averbode. zaterdag 27 augustus. in dit nummer 08.2011 landschapskant Nood-Hageland Nacht van de Vleemuis Abdij Avebode zatedag 27 augustus in dit numme Nacht van de Vleemuis p2 Veassend lekke uit de hoogstamboomgaad p4 Bos zonde genzen p6 Regionaal

Nadere informatie

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV Gemeente Beuningen t.a.v. College van B&W Van Heemstaweg 46 Beuningen cc. mev. C. van Hemmen en dh. C. McQueen, Kloostestaat 1 beteft datum vezoek voooveleg woonhuis naast Kloostestaat 1, Beuningen 11

Nadere informatie

FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014. For Your Information - Open dagen krant Graafschap College

FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014. For Your Information - Open dagen krant Graafschap College FYI FYI FYI FYI Fo You Infomation - Open dagen kant Gaafschap College 13 Studenten installeen zonnepanelen in Zambia College Company: stat je eigen bedijf 17 15 7 KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014 Doetinchem

Nadere informatie

MUZIEK INHOUDSTAFEL. beknopte studiegids. Geduld wordt altijd beloond Pepijn Heirman. voor alle info: info@samwdlier.net

MUZIEK INHOUDSTAFEL. beknopte studiegids. Geduld wordt altijd beloond Pepijn Heirman. voor alle info: info@samwdlier.net voo alle info: info@samwdlie.net beknopte studiegids MUZIEK Stedelijke Academie voo Muziek, Wood en Dans Gasthuisvest 50, 2500 Lie - Tel. (03)480 45 79 e-mail: samwd@lie.be - www.samw filialen in Belaa,

Nadere informatie

Handleiding leginstructies

Handleiding leginstructies www.alityfloos.nl Handleiding leginstcties Gaat binnenkot een hoten vloe leggen? Met de leginstcties van Qalityfloos E.W.F. heeft de jiste kennis binnen handbeeik. Is deze kls toch niet aan besteedt, of

Nadere informatie

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder Uitwekingen bij de opgaven van De Ste van de dag gaat op en onde Statopgave Google Maps geeft bijvoobeeld 52.382306, 6.644897. Mocht je niet bekend zijn met de begippen Noodebeedte en Oostelengte, zoek

Nadere informatie

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule:

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule: Wamteovedacht 6. Wamteovedacht Onde wamteovedacht wodt bedoeld de ovegang van enegie onde invloed van een tempeatuuveschil. Zolang een tempeatuuveschil aanwezig is zal wamte in een bepaalde ichting stomen,

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur Eamen VW 07 tijdvak maandag 5 mei.0-6.0 uu wiskunde B (pilot) Dit eamen bestaat uit 5 vagen. Voo dit eamen zijn maimaal 7 punten te behalen. Voo elk vaagnumme staat hoeveel punten met een goed antwood

Nadere informatie

I n formatiebroch u re. Als u de huur wilt opzeggen

I n formatiebroch u re. Als u de huur wilt opzeggen I n fomatieboch u e Als u de huu wilt opzeggen Deze bochue bevat infomatie ove de pocedue ondom de huuopzegging. In deze bochue vindt u een beknopte weegave van de bepalingen uit de Algemene huuvoowaaden,

Nadere informatie

Colloïdaal goud. jouw bondgenoot in de strijd tegen de tijd!

Colloïdaal goud. jouw bondgenoot in de strijd tegen de tijd! C O L L E C T I E O P S C H O O N H E I D S T A A T G E E N L E E F T I J D L U X U E U Z E V E R Z O R G I N G V O O R D E R I J P E R E H U I D Colloïdaal goud jouw bondgenoot in de stijd tegen de tijd!

Nadere informatie

Termijn cq deadline. Uitvoe rende

Termijn cq deadline. Uitvoe rende 1 4.6 ACTIEPUNTEN PERIODE INCLUSIEF WERKAGENDA -GEMEENTEN Voo de komede vie jaa is ee stevige basis gelegd doo het samewekigsvebad. E is goed zicht op de mogelijkhede va de schole e daadoo op de huidige

Nadere informatie

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen Ondezoek naa de ecologische achteuitgang en het hestel van Zuid- Limbugse hellingschaallandcomplexen Diectie Kennis en Innovatie, augustus 009 009 Diectie Kennis en Innovatie, Ministeie van Landbouw, Natuu

Nadere informatie

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert.

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert. Cikelbewegingen Gaden adialen Zie bladzijde 135 t/m 137 Baiboek wikunde van de Caat en Boch ISBN 90-430-1156-8 Een aanade voo Sinteklaa! http://taff.cience.uva.nl/~caat/functiene.pdf Eenpaige cikelbeweging

Nadere informatie

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen Ondezoek naa de ecologische achteuitgang en het hestel van Zuid- Limbugse hellingschaallandcomplexen Diectie Kennis en Innovatie, augustus 009 009 Diectie Kennis en Innovatie, Ministeie van Landbouw, Natuu

Nadere informatie

Een laag inkomen? Vraag om een bijdrage!

Een laag inkomen? Vraag om een bijdrage! atie m Inf s van e d u v ande a g l sch en tt 18 kinde aa. j Heeft u kindeen in het vtgezet ndewijs? Of in het beepsndewijs tt 18 jaa? Dan mekt u dat in uw ptemnnee. De ksten zijn hge dan in het basisndewijs.

Nadere informatie

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc)

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) Cahie 2007-5 Psychometische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) Intebeoodelaasbetouwbaaheid, intene consistentie en conguente validiteit L. M. van de Knaap L. E. W. Leenats L. T. J.

Nadere informatie

zicht vanaf de baan (Z-O) 2014 allard architecture amsterdam filtratie en opvang regenwater grijswatersysteem caddymasters secretariaat

zicht vanaf de baan (Z-O) 2014 allard architecture amsterdam filtratie en opvang regenwater grijswatersysteem caddymasters secretariaat zicht vanaf de baan (Z-O) clubhuis clubhuis shop caddymastes kaenloods commissiekame secetaiaat shop shop caddymastes kaenloods commissiekame secetaiaat één ovekoepelend gasdak één ovekoepelend gasdak

Nadere informatie

Kun je me de kortste weg vertellen?

Kun je me de kortste weg vertellen? Kun je me de kotste weg vetellen? Inhoudsopgave 1 Gafen 2 1.1 Wat is een gaaf?........................... 2 1.2 Opgaven................................ 4 2 Kotste bomen 6 2.1 Het 'Geedy' lgoitme.......................

Nadere informatie

Waterlijn in Uithoorn officieel in gebruik genomen Uithoorn - Tegen 12 uur is donderdagmiddag

Waterlijn in Uithoorn officieel in gebruik genomen Uithoorn - Tegen 12 uur is donderdagmiddag J 127 SINDS 1888! DE KRANT DIE JE AL 127 JAAR PAKT! WWW.MEERBODE.NL TEL: 0297-581698 EDITIE: UITHOORN, DE KWAKEL 3 JUNI 2015 3 KORT NIEUWS: Kunstoute Zijdelveld Uithoon - Komende zatedag 6 en zondag 7

Nadere informatie

Het woonplan in Oostende voor 2001-2006 (2)

Het woonplan in Oostende voor 2001-2006 (2) Het woonplan in Oostende voo 2001-2006 (2) In deze categoie woden enkel de nog (ecent of toekomstige) beschikbae pecelen bouwgond in Oostende opgenomen. Naast deze opsomming blijft e uiteaad nog een hoeveelheid

Nadere informatie

9. Matrices en vectoren

9. Matrices en vectoren Computealgeba met Maxima 9. Matices en vectoen 9.1. Vectoen In Maxima is een vecto een datatype bestaande uit een geodende lijst (ij) van gelijksootige elementen welke via een index kunnen woden geselecteed.

Nadere informatie

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht Pesmededeling Leuven / 22 januai 2015 / 17u40 Geeglemeneede infomaie. Deze pesmededeling beva infomaie waaop de Euopese anspaanieegelgeving voo beusgenoeede bedijven van oepassing is. Ques fo gowh Pivak,

Nadere informatie

6. Oplossingsrichting 4:

6. Oplossingsrichting 4: 93 6. Oplossingsichting 4: Enegie-efficiency 6.1 Wat houdt het in? van de poductiekosten uitmaken, zijn enegie-efficiencypojecten meestal ook economisch inteessant De basis van het MJA3-convenant en MEE

Nadere informatie

Colofon Teksten; Eindredactie; Vormgeving & Productie;

Colofon Teksten; Eindredactie; Vormgeving & Productie; Spectum MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2014 1 Colofon Teksten; Dick Zijdelaan, Nel Baas, Ineke Zwaneveld, Cain de Buin Eindedactie; Sanne van de Steek Vomgeving & Poductie; Silvia Bakke 2015 Othocente 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

huren in afrikaanderwijk. The nieuwste wijk in Town. nieuwzuid.nl 97 appartementen, maisonnettes en woon-werkwoningen

huren in afrikaanderwijk. The nieuwste wijk in Town. nieuwzuid.nl 97 appartementen, maisonnettes en woon-werkwoningen huen in nieuwzuid.nl zuidespoo 97 appatementen, maisonnettes en woon-wekwoningen afikaandewijk. The nieuwste wijk in Town. huen in zuidespoo Zuidespoo, 97 appatementen, maisonnettes en woon-wekwoningen

Nadere informatie

3 De wetten van Newton

3 De wetten van Newton 3 De wetten an Newton I Cultuuhistoische achtegond De Giek Aistoteles (384.Ch.-3.Ch.) wodt beschouwd als een an de inloedijkste klassieke filosofen in de westese taditie. Zijn opattingen hebben eeuwenlang

Nadere informatie

Theorieboekje CWO-Rb3

Theorieboekje CWO-Rb3 Theoieboekje CWO-Rb3 Vesie oktobe 2000 Watescouting Mak Twain Nedeweet intenet: http://scoutnet.nl/~scoutppx/ 1 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen...4 Binnenvaat Politie Reglement (BPR)...4 Toepassingsgebied...4

Nadere informatie

Beantwoord de vragen bij Verkennen. Denk aan de goniometrische verhoudingen sinus en cosinus!

Beantwoord de vragen bij Verkennen. Denk aan de goniometrische verhoudingen sinus en cosinus! 1 Vectoen in 2D Vekennen www.math4all.nl MAThADORE-basic HAVO/VWO 4/5/6 VWO wi-d Vectomeetkunde Vectoen in 2D Inleiding Vekennen Beantwood de vagen bij Vekennen. Denk aan de goniometische vehoudingen sinus

Nadere informatie

Gevoeligheidsanalyse transportparameters

Gevoeligheidsanalyse transportparameters Gevoeligheidsanalyse tanspotpaametes voo de ondegond Woute Kaeman Ed Veling Het model PROFCD (PROFile Convection-Diusion) is doo Veling (1993) gescheven om snel een inschatting te kunnen maken van het

Nadere informatie

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN L0000512 Gaantievoowaaden/Gebuikeshandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN I. INHOUD I. INHOUD p 1 II. ALGEMEEN p 2-6 III. INSTALLATIE p 7-8 IV. GEBRUIK EN ONDERHOUD p 9-12 V. CE-ATTEST p 13 VI. BIJLAGEN p 14

Nadere informatie

Opleidingen. AutoCAD Inventor Revit 3ds Max 2014/2015. Award

Opleidingen. AutoCAD Inventor Revit 3ds Max 2014/2015. Award 2014/2015 Opleidingen AutoCAD Invento Revit 3ds Max TEC / CAD College HBO & MBO-Instituut 3x Awad TEC/CAD College BV Kekenbos 1018 B 6546 BA NIJMEGEN T 024 356 56 77 www.cadcollege.nl info@cadcollege.nl

Nadere informatie

+18 % rendement met. fondsmanagers. Corné van Zeijl. Huizenmarkt. Koopjes in biotech. www.iex.nl. m a g a z i n e. aandelen +28% aandelen +17%

+18 % rendement met. fondsmanagers. Corné van Zeijl. Huizenmarkt. Koopjes in biotech. www.iex.nl. m a g a z i n e. aandelen +28% aandelen +17% Coné van Zeijl onthult de 10 gouden egels voo belegges Koopjes in biotech De 3 favoiete eageebuisbaby s van acel Wijma Huizenmakt 6 Tips voo het kabinet om de woningmakt wee vlot te tekken m a g a z i

Nadere informatie

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur - - Vasselling mehode eneemijnsucuu Vasselling van de mehodiek voo de eneemijnsucuu Hiebij maak DNB bekend da DNB de nominale eneemijnsucuu voo he FTK wil consueen op basis van de swapcuve. Deze eneemijnsucuu

Nadere informatie

Optimale strategieën voor gunstige binomiale spellen (Engelse titel: Optimal control of favourable binomial games)

Optimale strategieën voor gunstige binomiale spellen (Engelse titel: Optimal control of favourable binomial games) Technische Univesiei Delf Faculei Elekoechniek, Wiskunde en Infomaica Delf Insiue of Applied Mahemaics Opimale saegieën voo gunsige binomiale spellen (Engelse iel: Opimal conol of favouable binomial games)

Nadere informatie

- > e en uitgave van de. Studiegroep voor Postmechanisatie. Nummer127 december 1999. Il 11 1 1 NEDERLAND. 1111 Il. 1 1 Il. Inhoud:

- > e en uitgave van de. Studiegroep voor Postmechanisatie. Nummer127 december 1999. Il 11 1 1 NEDERLAND. 1111 Il. 1 1 Il. Inhoud: 1111 1 1 Il 1111 Il Il 11 1 1 NEDERLAND e en uitgave van de Studiegoep voo Postmechanisatie Aangesloten bij de Nedelandse Bond van Filatelisten-Veenigingen. Numme127 decembe 1999 Inhoud: - 0 - > 1 1. Veenigingsnieuws.

Nadere informatie