Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf)"

Transcriptie

1 Tilbug Univesity Reclame-uitgaven in edeland de Blok, J Document vesion: Publishe final vesion (usually the publishe pdf) Publication date: 1970 Link to publication Citation fo published vesion (APA): de Blok, J (1970) Reclame-uitgaven in edeland (EIT Reseach emoandum) Tilbug: Stichting Economisch Instituut Tilbug Geneal ights Copyight and moal ights fo the publications made accessible in the public potal ae etained by the authos and/o othe copyight ownes and it is a condition of accessing publications that uses ecognise and abide by the legal equiements associated with these ights Uses may download and pint one copy of any publication fom the public potal fo the pupose of pivate study o eseach You may not futhe distibute the mateial o use it fo any pofit-making activity o commecial gain You may feely distibute the URL identifying the publication in the public potal Take down policy If you believe that this document beaches copyight, please contact us poviding details, and we will emove access to the wok immediately and investigate you claim Download date: 04 jan 2016

2 CB R E -I '! EIT Í2 'PiJSCEiPIFYí E1fTiCREAU Haetemmín9 BIF3IeIT?,`T é ï!-{ L 1E HGHCUab TILBL'R,,,b kíiiinii III IIIII RI Iq!nIb IIVII Reclame-uitgaven in nedeland at, " --i - Reseach memoandum -,- t -c GE- `!, `--, ECISCH ISTITUUT TILBURG AFDIG RECLAE-DERZEK

3 KUB BIBtlTHEEK TIlBUFcG

4 RECLAP4E-t)TGAVE J de et het veschijnen van deze statistiek te Amstedam Economisch In (IAA) eclame- zijn deze gegevens 1968 bekend Het vezamelen Inteational Adve- de is geinitiëed doo Smit's 1967 is deze taak ovegedagen aan het Instituut Tilbug, tekking tot van de in 1967 en 1968 cijfes ten behoeve van tising Association tweede EDERL-D Blok van de uitgaven in edeland nu ove de peiode I 1966,1967 en dat de gegevens met be heeft vezameld Het lustum van de cijfeeeks vomt de aanleiding tot deze kote beschouwing, uitgaven in veband woden gebacht met enkele maco- economische gootheden, en van waain de totale eclame- zoals de consumptieve besteding- de gezinshuishoudingen en de netto in vaste activa van de bedijven discussie van de investeingen In de daaaanvolgende esultaten wodt een ondezoekspogam- ma in hoofdlijnen gepesenteed Eest echte volgt eeiz totaalovezicht van de eclame-uitgaven ove de tien laatste jaen 1 de eclame-uitgaven in edeland 1959 De eclameuitgaven, gegeven in tabel gote bedag dat ondescheiden naa media, 1 op de volgende pagína zijn opgenomen in zijn de cijfes lopende pijzen 1964; in deze secto omgaat, o a i CP zijn wee- De beclagen Voo de slechts bekend tot een egessielijn beekend en de bedagen "vakbladen" gezien het is op basis van zijn voo ingevuld, welke vekegen zijn doo extaze egessielijn Eenzelfde pocedue o y so,3z m-,f ;:-,:,,s,,:,, i B, -C y'i C is R It CtGo

5 TABEL 1 Reclameuitgaven in edeland, , min- gld, lopende pijzen PERSRECLAE dagbladen 148,0 174,0 192,0 205,9 221,1 251,2 288,1 322,0 319,5 364,0 nieuwsbladen 14,3 15,7 17,0 17,7 18,6 25,3 27,6 31,7 33,2 35,6 publiekstijdschiften 57,5 61,0 F5,0 71,5 77,9 92,0 102,0 114,0 108,2 118,7 vakbladen 66,0 70,5 75,0 80,3 87,5 105,0(114,0)(119,4)(126,5)(133,7) huis-aan-huis-bladen (13,0) 14,2 16,5 16,5 19,4 18,0 21,6 ( 23,6)( 25,6)( 27,8) totaal 298,8 335,4 365,5 391,9 424,5 491,5 553,3 610,7 613,0 679,8 BUITE- E VER- vevoe 1) 2,1 2,3 2,6 2,8 2,9 3,0 3,1 3,1 3,1 3,7 VERSRECLAE affichage en boden 2) 6,6 7,2 10,9 11,4 11,2 13,8 12,4 13,0 13,6 14,8 lichteclame 2) 12,9 13,0 15,0 18,3 20,9 21,9 22,9 23,8 24,2 24,6 totaal 21,6 22,5 28,5 32,5 3`:0 38,7 38,4 39,9 40,9 43,1 BISCPRECLAE poductiekosten 1,7 1,8 2,0 2,4 2,6 2,1 1,8 0,6 0,6 0,6 vetoningskosten 4,8 5,3 5,6 5,7 6,0 5,7 5,1 5,1 4,6 4,1 totaal 6,5 7,1 7,6 8,1 8,6 7,8 6,9 5,7 5,2 4,6 RADIRECLAE poductiekosten - 0,3 0,7 1,4 1,4 1,2 1,1 0,9 1,4 2,9 zendtijdkosten - 1,6 3,7 6,1 6,7 6,4 6,3 6,0 7,0 14,6 totaal - 1,9 4,4 7,5 8,1 7,6 7,4 6,9 8,4 17,5 TELEVISIERECLAE poductiekosten ,1 zendtijdkosten , ,2 74,6 DIRECTE RECLAE 160,0 179,1 212,5 207,1 201,6 238,0 285,9 336,3 378,6 413,4 TTAAL RECLAEUITGAVE 487,6 546,0 618,5 647,1 677,8 786,4 891,6 1001,6 1101,3 1233,0 1) exclusief poductiekosten 2) inclusief poductiekosten

6 3 gevolgd met betekking tot de Huis-aan-IIuis-bladen voo de jaen 1959, 1967 en j voo de adio-eclame is in afwijking van eede gepubliceede cijfes de opgave van Radio Veonica gevolgd, waadoo de cijfes voo aanmekelijk lage liggen dan voege is vemeld Teneinde een wat eële beeld te kijgen van de ontwikkeling van de eclame-uitgaven zijn deze gedefleed met het pijsindexcijfe van de buto investeingen in vaste activa voo bedijven De esultaten zijn, met betekking tot de hoofdgoepen van de media, weegegeven in tabel 2 op pagina 4 De in het tweede deel van tabel 2 vemelde cijfes zijn in het vedee veloop van dit vehaal gebuikt De eden hievoo is, dat voo de Vakbladen en de Huis-aan-Huis-bladen teveel jaen ontbeken waadoo de geschatte bedagen aanzienlijk kunnen afwijken van de wekelijke ontwikkeling Het is oveigens wel noodzakelijk te benadukken, dat de betouwbaaheid van de vemelde cijfes aan twijfel ondehevig is Als betouwbaa kunnen woden beschouwd de gegevens voo de dagbladen, de publiekstijdschiften, de lichteclame, de bioscoopeclame, wat beteft de vetoningskosten en de zendtijdkosten van adio en televisie Voo de oveige gevens zijn ondedelen wel betouwbaa, echte de vemelde bedagen niet 1) Volgens infomatie van de HHP heeft de steke stijging welke voo 1966 vemeld staat zich ook in 1967 en 1968 doogezet

7 liiel 2 Reclameuitgaven in edeland, , min gld, pijzen van peseclame 434,6 471,8 503,0 522,5 543,4 582,5 621,2 646,1 627,7 679,8 buiten- en vevoeseclame 31,4 31,6 39,2 43,3 44,8 45,9 43,1 42,2 41,9 43,1 bioscoopeclame, 9,5 10,0 10,5 10,8 11,0 9,2 7,7 6,0 5,3 4,6 adioeclame - 2,7 6,1 10,0 10,4 9,1 8,3 7,3 8,6 17,5 televisieeclame ,8-2,2 56,5 74,6 diecte eclame 232,7 251,9 292,5 276,1 258,0 282,1 321,0 355,3 387,7 413,4 TTAAL RECLAE- 708,2 768,0 851,2 862,8 867,6 932,6 1001,4 1059,6 1127,7 1233,0 UITGAVE TTAAL RECLAE- UITGAVE IUS VAKBLADE E HUIS-AA-FiUIS- BLADE 541,8 605,1 684,0 699,3 696,5 767,2 892,4 910,9 973,1 1071,5

8 S 3 Reclame-uitgaven en consumptieve bestedingen Legt men een veband tussen de ontwikkeling van de eclame-uitgaven en de consumptieve bestedingen van de gezinshuishoudingen, dan gaat men uit van de veondestelling dat een toename in de eclame-uitgaven leidt tot een toename in de consumptieve bestedingen Dit, onafhankelijk van een toename in het totaal beschikbaa inkomen Het veschil tussen het totaal beschikbaa inkomen en de consumptieve bestedingen wodt gevomd doo de bespaingen en neemt aan dat de bespaingen niet of nauwelijks beinvloed woden doo de eclame-uitgaven, maa veelee doo de conjunctuele ontwikkeling en doo de entestand Dit standpunt wodt naa voen gebacht doo P Kendel) en houdt in, dat -waa bij de vedeling van het beschikbaa inkomen de consumptieve bestedingen en de bespaingen met elkaa concueen- een dalende conjunctuu en een stijgende entestand een negatief effect zullen hebben op de goei van de consumptieve bestedingen, tewijl een toename in de eclame-uitgaven een exta stimulans voo de consumptie betekent Het bovenstaande is voo de jaen kwantificeebaa De gevens hievoo zijn ontleend aan de ationale Rekeningen van het CBS en aan het Kwataalovezicht van de AR-bank De volgende gootheden zijn genomen 1 de consumptieve bestedingen van de gezinshuishoudingen; 2 het besteedbaa inkomen van de gezinshuishoudingen; 3 de bespaingen van de gezinshuishoudingen, zijnde het veschil tussen 1 en 2; 4, de entestand, als indicatie waavan genomen is het endement van obligaties van póvincies, gemeenten en 1) IFRA-pape no 3

9 6 Bank van edelandse Gemeenten; 5 het wekloosheidspecentage als indicatie van de conjunctuuvewachtingen bij de aezinshuishoudingen; 6 de eclameuitgaven, veminded met die in de sectoen Vakbladen en IIuis-aan-Huis-bladen E is steeds uitgegaan van gegevens uit hetzelfde jaa, waabij veondesteld is, dat e tussen het veichten van eclame-uitgaven en het consumptief besteden van het inkomen doo de gezinnen een vewaaloosbaa tijdsveschil zal liggen, tewijl daaaast de ontwikkeling van de entestand en van de conjunctuu gelijktijdig met de eclame zullen concueen om de vedeling van het beschikbaa inkomen De gezochte elatie is vastgelegd in een egessievegelijking welke de volgende vom zal aannemen cbt - c f blbit f bzt f b3wt f b,,at waabij cbt bit t wt : de jaalijkse pocentuele mutatie in de consumptieve bestedingen van de gezinshuishoudingen; : de jaalijkse pocentuele mutatie in het beschikbaa inkomen va de gezinshuishoudingen; : de jaalijkse pocentuele mutatie in het endement van obligaties van povincies, gemeenten en Bank van edelandse Gemeenten; : de jaalijkse pocentuele mutatie in het wekloosheidspecentage, uit oogpunt van schaling vemenigvuldigd met een facto 10;

10 at : de jaalijkse pocentuele mutatie in de eclameuitgaven; c : constante gootheid; bi : egessiecoëfficiënten; naa vewachting zijn b en b positief en b en b3 negatief Bij de beekening van de pocentuele mutaties zijn de consumptieve bestedingen, het beschikbaa inkomen en de eclame-uitgaven uitgedukt in pijzen van 1968 De basisgegevens zijn weegegeven in tabel 3 De egessievegelijking welke het veband tussen de ondescheiden vaiabelen weeaeeft luidt cb} -,467 f 0,212bit - 0,033t - 0,057wt f 0,031at De invloed van de veklaende vaiabelen is oveeenkomstig de vewachtingen: het beschikbaa inkomen en de eclame-uitgaven hebben een positíeve invloed op de consumptieve bestedingen, de wekloosheid en de ente een negatieve invloed Het gevonden veband is echte te zwak om e enige betekenis aan te kunnen toekennen: de multipele coelatiecoëfficiënt bedaagt Ri,z34s -230 en is niet significant, evenmin als de patiële coelatiecoëfficiënten Dit betekent dat e op deze wijze geen veband aantoonbaa is tussen enezijds de ontwikkeling van de consumptieve bestedingen en andezijds de mutaties in het beschikbaa inkomen, de eclame-uitgaven, de wekloosheid en de ente Het ontbeken van een duidelijke elatie tussen de eclame-uitgaven en de consumptieve bestedíngen, beide

11 , o v o I,7 (6 tn U o! n ; -- i ti u o io c m o Ul V' l o o c, o o c a, o -i i c n, 00 - v n C i1 fl ti c l!'1 D C' V' C fl 61 V' V' Q G1 --i l0 -- ti --i G 1 E t o 1 U U c o o, x 41 J- C v a o 3 i1'1 c a t(1 c lfl c in C - co IIl c c -i o if1 Q in G -i V 00 in V' D o o p1 tfl e V lp V 1 V' li1 al Lfl lfl LIl l0 U n l0 l1'1 ti o tfl cf o 00 ti o - LIl 00 o V' c V' l0 61 -y R V' c l0 1' V' -- fl G 1 i U 6 x D i C RS - 0 G I uj -i b G w v G v -1 - v (n v b, - o - i o v w C o Ul o a A w 4J 1a Q) G i 't3 k 0 x,- -l o U }-i LP C ta -a - fx Ul W --i C i ai c,x cn á x 0 QJ (- -I --I b o C C o z - J- -a o o s s -- 3 H n -- x c w a a C v A w G U E C G G f-i oooooó C7 ti s o o - v G U w U a Y o o A - U, tl') R?a C l0 o b L 1-i W -i U X C --I o U o A i v ia o o l ifl D y - ld, td l0 c l0 ti lfl ld A b 'i q A U 7 l ld ti D 00 ld V' tf1

12 9 als totalen, kan mogelijk veklaad woden met de volgende hypothese Peclame wodt gevoed voo nieuwe poducten en voo eeds bestaande poducten; daaentegen zal e geen eclame mee gemaakt woden voo poducten die op de nominatie staan om uit de makt te woden genomen Deze hypothese houdt in, dat de eclame-uitgaven zich paallel zullen bewegen met de mate waain nieue poducten op de makt woden ingevoed Deze beweging zal echte niet in het pakket van de totale consumptieve bestedingen tot uiting komen, omdat tegenove het intoduceen van nieuwe poducten het nivelleende effect staat van het uit de makt nemen van oude poducten L;aa het niet mogelijk is de nieuwe poducten in de totale consumptieve bestedingen te localiseen 1), is naa een andee gootheid gezocht die met de intoductie van nieuwe poducten samenhangt, namelijk de netto investeingen in vaste activa van de bedijven 3 De eclame-uitgaven en de investeingen Het kiezen van de netto investeingen in vaste activá van de bedijven als veklaende vaiabele voo de eclame-uitgaven beust op de volgende ovewegingen In de eeste plaats, aansluitend op de hievoo vemelde hypothese, zullen nieuwe poducten in het algemeen nieuwe investeingen veeisen, tewijl daaaast ook een stuk van de technische voouitgang hiein tot uiting komt 1) elateet men de eclame-uitgaven aan een pakket consumptiegoedeen, dat te omschijven valt als dagelijkse gebuiksgoedeen, duuzame gebuiksgoedeen en vijetijdsgoedeen (voo zove dit is af te leiden uit de ationale Rekeningen) dan vindt men een negatief veband: - -30

13 10 In de tweede plaats zai elke ondeeme zijn investeingen :et zo goot mogelijke zekeheid willen teugvedienen; om het isico te vekleinen zal hij een exta investeing veichten in de vom van uitgaven voo eclame (de eclame-uitgaven in edeland belopen ca 100 van de netto investeingen in vaste activa van de bedijven) Reclameuitgaven vomen dehalve een aanvullende investeingsmaategel om, het isico bij het teugvedienen van de investeingen te vekleinen 1) Indien dit juist is, zullen de schommelingen in de eclameuitgaven het gevolg zijn van mutaties in de investeingen Hiebij dient echte het volgende woden opgenekt Het is niet waaschijnlij}:, dat op het moment, waaop de investeingen woden gedaan, deze eeds volledig poductief aangewend zijn Dit zal naa alle waaschijnlijkheid enige tijd vegen De eclae-uitgaven zullen op àit tijdstip van poductieve aanwending (poduceen voo de makt) afgestemd zijn Dit betekent, dat de eclame-uitgaven uit het jaa t niet alleen beinvloed woden doo de investeingen van het jaa t; maa ook doo de investeingen uit vooafgaande jaen In een egessievegelijking luidt dit at - c t b,it f b7it-, t b3it- t f bnlt-m 1) "'et betekking tot het vaagstuk van de eclame als vespilling houdt dit standpunt in, dat men niet de eclame moet beschouwen als vespilling, maa de oozaak (en de vespilling zelf) moet zoeken bij de investeingen In zijn konsekwenties betekent dit een te discussie stellen van het gehele econonisch stelsel van een vije-ondeemingsgewijze poduceende maatschappij

14 11 waabij at : de jaalijkse pocentuele mutatie in de eclameuitgaven; it : de jaalijkse pocentuele mutatie in de netto investeingen in vaste activa van bedijven; b : egessiecoëfficiënten; c constante Het bleek zinvol te zijn de eclame-uitgaven te laten veklaen doo de investeingen uit hetzelfde jaa en uit het vooafgaande jaa `'ede teuggaan levede statistisch geen significante bijdage aan de veklaing (Ri,z3-847; Rz34-849) De absolute omvang van de gehanteede gootheden, in miljoenen guldens en pijzen van 1968, zijn opgenomen in tabel 4 TABEL 4 Reclame-uitgaven en netto investeingen in vaste activa van bedijven (min gld, pijzen van 1968) jaa eclameuitgaven investeingen investeingen één jaa vetaágd , , , , , , , , , , bon: EITCBS; gedefleed met pijsindexcijfe voo buto investeingen in vaste activa van bedijven

15 17 De gevonden egessievegelijking luidt at - 0,0463 t 0,278it t 0,441it-1 De multipele coelatiecoëfficiënt RZ bedaagt 847 en is significant op het 5-niveau ok de patiële coelatiecoëfficiënten zijn significant: en Zoals hievoo eeds vemeld levet toevoeginc, van i geen significante bijdage aan de veklaing Te illustatie is in tabel 5 het feitelijk veloop van de eclame-uitgaven weegegeven en het veloop, zoals dit beekend is op gond van bovenstaande egessievegelijkin TABFL 7 Feitelijk en beekend veloop van de eclameuitgaven (min gld, pijzen van 1968) jaa feitelijk veloop beekend veloop afwijking in ,8 541, ,1 607,7 t 0,4ó ,0 671,9-1, ,3 694,5-0, ,5 698,8 t 0,3ó ,2 758,6 - l,ló ,4 877,9-1,6, ,9 933,5 t 2,5` ,1 1008,7 t 3, ,5 ]075,5 t 0,4

16 13 9 Conclusie Uit het voogaande blijkt, dat de consumptieve bestedingen van de gezinshuishoudingen zich de afgelopen 10 jaa maco-economisch gezien onafhankelijk van de eclame-uitgaven hebben ontwikkeld ok na invoeing van andee veklaende vaiabelen blijkt e geen veband te zijn tussen de consumptieve bestedingen en de eclame-uitgaven Als veklaing hievoo is veondesteld, dat het totale consumptiepakket bestaat uit nieuwe en oude goedeen, welke eeste de eclame-uitgaven voo hun ekening nemen, tewijl voo de tweede geen eclame mee gemaakt wodt aa- gezien zij toch op de nominatie staan uit de makt ge--- men te woden Daa deze twee invloeden elkaa gote;- deel nivelleen komt e geen vehand tevooschijn tusde consumptieve bestedingen van de gezinshuishoudinae en de eclame-uitgaven Deze hypothese vond ondesteunin: in het veband dat e bleek te bestaan tussen de eclameuitgaven en de netto investeingen in vaste activa van de bedijven, indien men van deze laatste aanneemt, dat ze samenhangen met de mate waain e nieuwe poducten op de makt veschijnen: S Discussie Deze discussie beteft niet de methode, die in de secties 2 en 3 gevolgd is bij het vastellen van de elaties, maa heeft betekking op de waade en de zin van de gegevens beteffende de eclame-uitgaven zoals deze hie naa voen komen ve de waade in de zin van de betouwbaaheid van de gegevens kan men kot zijn Zoals eeds eede is opge-

17 14 mekt, is van de hie gehanteede cijfes de betouwbaaheid onbekend, met uitzondeing van enkele categoieën Dit is een ondezoektechnisch pobleem waaop hie niet nade wodt ingegaan De oplossing evan hangt evenwel nauw samen met het navolgende De zin en de inhoud van de hie gepubliceede gegevens is zee geing te achten De induk bestaat, dat ze voo weinig andes gebuikt kunnen woden dan voo edevoeingen ed waain men de al of niet belangijke plaats van de bedijfstak eclame in edeland kan weegeven aan de hand van het totale bedag esp de (nominale) pocentuele stijging pe jaa De gegevens beteffende de eclame-uitgaven kijgen pas wekelijk inhoud, wannee ze aansluiten bij andee gegevens, zowel inte als exte et inte wodt bedoeld gegevens welke echtsteeks op de eclame betekking hebben aast de totalen pe medium is het noodzakelijk vegelijkbae gegevens te hebben beteffende het eclamebudget voo elk poduct waavoo eclame gemaakt wodt, de investeingen voo dit poduct, de media waain de eclameboodschappen geplaatst woden alsmede het beeik evan, gegevens ove de beeikte en te beeiken pesonen, de omzet van het poduct, de plaats waa deze omzet gehaald is, en bovendien gegevens vanuit de plaats wa de eclameboodschap haa concete vom gekegen heeft Deze opsomming is niet geheel willekeuig Ze steunt op de oveweging dat het voo een zichtbaa maken van het eclamepoces en voo aansluiting bij sociologisch en psychologisch ondezoek noodzakelijk is, dat de kingloop gesloten is welke loopt van adveteede via bueau en medium naa de kope en zo wee teug naa de adveteede et naduk zij eop gewezen, dat gegevens pe poduct noodzakelijk zijn Vezamelt men immes de gegevens pe poductgoep of pe bedijfstak, dan gaat

18 15 die belangijke infomatie veloen welke de beweging espectievelijk veschuiving daabinnen aan het licht bengt en waadoo een eventuele effectmeting pe definitie onmogelijk wodt Exte dienen de vezamelde gegevens aan te sluiten - en dit met name ook uit kostenovewegingen-- bij eeds bestaande cijfevezamelingen Hiebij valt te denken aan de gebiedsindeling van het Cebuco, maa vooal aan het Centaal Bueau voo de Statistiek, waadoo plaatsing van de bedijfstak eclame in nationaal veband pas zinvol wodt

19 i iiii i u iiuiiiiiiiiuiluiiimiu i

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centaal Bueau voo de Statitiek Economie, Bedijven en NR Oveheidfinanciën en Conumentenpijzen Potbu 24500 2490 HA Den Haag PRJSNDEXCJFER COMMERCËLE DENSTVERLENNG 1. nleiding Dit document bechijft de methoden

Nadere informatie

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P.

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Tilburg University Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1987 Link to publication Citation

Nadere informatie

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Tilburg University Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Publication date: 1980 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Tilburg University. Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1988

Tilburg University. Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1988 Tilburg University Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo Published in: De Psycholoog Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen,

Nadere informatie

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999 Tilburg University Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1999 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R.

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Tilburg University Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Published in: Bedrijfskunde: Tijdschrift voor Modern Management Publication date: 1991 Link to publication Citation

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982 Tilburg University Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M.

Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M. Tilburg University Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M. Published in: Adformatie Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M.

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Tilburg University Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1989 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Tilburg University. Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1980 Link to publication Citation for

Nadere informatie

Tilburg University. Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue. Publication date: 1985

Tilburg University. Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue. Publication date: 1985 Tilburg University Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue Publication date: 1985 Link to publication Citation for published version (APA): Pieters,

Nadere informatie

Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring General rights Take down policy

Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring General rights Take down policy Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring Hacker, T.W.F.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting AIM gevestigd te Eist Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman Accountants

Nadere informatie

De invloed van preferente beschermingsaandelen op aandelenkoersen Cantrijn, A.L.R.; Kabir, M.R.

De invloed van preferente beschermingsaandelen op aandelenkoersen Cantrijn, A.L.R.; Kabir, M.R. Tilburg University De invloed van preferente beschermingsaandelen op aandelenkoersen Cantrijn, A.L.R.; Kabir, M.R. Published in: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie Publication date: 1992 Link

Nadere informatie

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014 -CONCEPT Bijlage 3: Budgetbief Bueau Jeugdzog Nood-Babant Postbus 891 5600 AW Eindhoven t.a.v. mevouw H.F. van Beugel Begen op Zoom, 25 juni 2014 Geachte mevouw van Beugel, Confom de afspaken in de "Babantbede

Nadere informatie

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente.

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente. Visualisatie van het Objectgeoiënteede Paadigma. Aend Rensink Faculteit de Infomatica, Univesiteit Twente e-mail: ensink@cs.utwente.nl Samenvatting Pogammeeondewijs maakt een wezenlijk deel uit van elke

Nadere informatie

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose Een nieuw model voo de CBS huishoudenspognose Coen van Duin en Cael Hamsen Het model waamee het CBS zijn huishoudenspognose maakt, is aangepast. De nieuwe pognose wodt beekend met een macosimulatiemodel

Nadere informatie

Tilburg University. Domein-specifieke marktsegmentatie van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Handboek marketing, 3e ed.

Tilburg University. Domein-specifieke marktsegmentatie van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Handboek marketing, 3e ed. Tilburg University Domein-specifieke marktsegmentatie van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Handboek marketing, 3e ed. Publication date: 1990 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Eenparige cirkelbeweging

Eenparige cirkelbeweging Inhoud Eenpaige cikelbeweging...2 Middelpuntzoekende kacht...4 Opgave: Looping...5 Opgave: McLaen MP4-22...6 Opgave: Baanwielennen (tack acing)...8 Gavitatie...8 Zwaate-enegie...9 Opgave: Satellietbanen...10

Nadere informatie

- gezonde dieren, gezonde mensen

- gezonde dieren, gezonde mensen pagina 1 van 8 Jaaveslag 2000 Wood van de voozitte Afgelopen jaa is voedselveiligheid een belangijk item in Euopa geweest, denk alleen maa aan de BSE-cisis. Het is dan ook niet moeilijk voo te stellen

Nadere informatie

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad.

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kaan Tel n: 06 8333 8358 Numme: 15A.01184 Datum: 10 novembe 2015 Team: Ondewijs, Welzijn en Zog Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschift

Nadere informatie

Tilburg University. De portefeuillekeuze van Nederlandse huishoudens Das, J.W.M.; van Soest, Arthur

Tilburg University. De portefeuillekeuze van Nederlandse huishoudens Das, J.W.M.; van Soest, Arthur Tilburg University De portefeuillekeuze van Nederlandse huishoudens Das, J.W.M.; van Soest, Arthur Published in: De Rol van het Vermogen in de Economie. Preadviezen van de KVS Publication date: Link to

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting Feedom in Chist Ministies Nedeland gevestigd te Dachten Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com

Nadere informatie

De spaarder Alessie, R.J.M.; Camphuis, H.; Kapteyn, A.; Klijn, F.; Verhallen, T.M.M.

De spaarder Alessie, R.J.M.; Camphuis, H.; Kapteyn, A.; Klijn, F.; Verhallen, T.M.M. Tilburg University De spaarder Alessie, R.J.M.; Camphuis, H.; Kapteyn, A.; Klijn, F.; Verhallen, T.M.M. Published in: Financiele advisering aan de consument Publication date: 1993 Link to publication Citation

Nadere informatie

Tilburg University. Chapters 1-7 Bouckaert, L.; Sels, A.T.H.

Tilburg University. Chapters 1-7 Bouckaert, L.; Sels, A.T.H. Tilburg University Chapters 1-7 Bouckaert, L.; Sels, A.T.H. Published in: Waarden-in-Spanning. Conflicterende Keuzen bij Zelfstandige Ondernemers, Land en- Tuinbouwers Publication date: 2001 Link to publication

Nadere informatie

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag Het Infomatiepotaal voo Financiële Veiligheid De 4 bedeigingen voo je spaageld vandaag Veval van de systeembanken Veval van de systeembanken De Vie gote Bedeigingen 1. Veval van de systeembanken 2. 3.

Nadere informatie

Tilburg University. Publication date: 2005. Link to publication

Tilburg University. Publication date: 2005. Link to publication Tilburg University Naar een Optimaal Design voor Investeringssubsidies in Milieuvriendelijke Technieken Aalbers, R.F.T.; van der Heijden, Eline; van Lomwel, A.G.C.; Nelissen, J.H.M.; Potters, n; van Soest,

Nadere informatie

Tilburg University. Psychologisch marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Publication date: 1988. Link to publication

Tilburg University. Psychologisch marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Publication date: 1988. Link to publication Tilburg University Psychologisch marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen, T. M. M. (1988). Psychologisch marktonderzoek.

Nadere informatie

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen.

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen. . INLEIDING Dit document omvat het Capaciteitsplan 2 van ENECO NetBehee zoals veeist in de Elekticiteitswet 1998 en het hieop aansluitend besluit "Regeling capaciteitsplannen Elekticiteitswet 1998" van

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde uime TRAPGEVELwoning met zonnige vezogde tuin, voozien van

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Oude Zijlvest 37 in Haalem Website: www.makelaaskantooideler.nl Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde

Nadere informatie

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 De gemeente Womeland heeft een duidelijke visie op maatschappelijke ondesteuning: elke Womelande telt mee en doet mee, ongeacht leeftijd, bepekingen

Nadere informatie

9. Matrices en vectoren

9. Matrices en vectoren Computealgeba met Maxima 9. Matices en vectoen 9.1. Vectoen In Maxima is een vecto een datatype bestaande uit een geodende lijst (ij) van gelijksootige elementen welke via een index kunnen woden geselecteed.

Nadere informatie

Koerseffecten van aandelenemissies aan de Amsterdamse Effectenbeurs Arts, P.; Kabir, M.R.

Koerseffecten van aandelenemissies aan de Amsterdamse Effectenbeurs Arts, P.; Kabir, M.R. Tilburg University Koerseffecten van aandelenemissies aan de Amsterdamse Effectenbeurs Arts, P.; Kabir, M.R. Published in: Financiering en belegging Publication date: 1993 Link to publication Citation

Nadere informatie

collectieformules zorgt ervoor

collectieformules zorgt ervoor collectiefomules zogt evoo 2015 De Collectie-fomules bpost biedt u meedee Collectie-fomules aan. Elk van deze fomules geeft u de zekeheid om die postzegels te ontvangen die het best passen in uw vezameling.

Nadere informatie

Standaarden Verpleeghuiszorg

Standaarden Verpleeghuiszorg Standaaden Vepleeghuiszog Vesie septembe 2010 Mw. E. Cox, MA, NVLF Mw. ds. C. Koolhaas, NVLF Mw. A. van Hemet, MA, NVLF 1 Inhoud 1..Inleiding...3 1.1 Doel standaaden en checklisten...3 1.2 De logopedist

Nadere informatie

Optimale strategieën voor gunstige binomiale spellen (Engelse titel: Optimal control of favourable binomial games)

Optimale strategieën voor gunstige binomiale spellen (Engelse titel: Optimal control of favourable binomial games) Technische Univesiei Delf Faculei Elekoechniek, Wiskunde en Infomaica Delf Insiue of Applied Mahemaics Opimale saegieën voo gunsige binomiale spellen (Engelse iel: Opimal conol of favouable binomial games)

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand Amstedam Nieuw-West Osdopplein 54 3-kame appatement op de eeste vedieping Netto huupijs 819 Pe maand Wonen in het goenste stadsdeel van Amstedam Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

3 De wetten van Newton

3 De wetten van Newton 3 De wetten an Newton I Cultuuhistoische achtegond De Giek Aistoteles (384.Ch.-3.Ch.) wodt beschouwd als een an de inloedijkste klassieke filosofen in de westese taditie. Zijn opattingen hebben eeuwenlang

Nadere informatie

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht Pesmededeling Leuven / 22 januai 2015 / 17u40 Geeglemeneede infomaie. Deze pesmededeling beva infomaie waaop de Euopese anspaanieegelgeving voo beusgenoeede bedijven van oepassing is. Ques fo gowh Pivak,

Nadere informatie

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen Aan: College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente Gemeenteaad gemeente Hadenbeg Commissie Ruimte Gemeenteaad Hadenbeg Gemeenteaad gemeente Ommen Commissie Ruimte

Nadere informatie

De Creatieve Computer

De Creatieve Computer De Ceatieve Compute J.I. van Hemet jvhemet@cs.leidenuniv.nl 1 Intoductie Als we de evolutie van computes vluchtig bekijken dan zien we dat de taken die doo computes woden uitgevoed steeds ingewikkelde

Nadere informatie

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013 B en W - advies Potefeuillehoude Afdeling Advies van Datum advies Bestandsnaam Advies O.R. In oveleg met afdeling(en) Actief infomeen aad Actief infomeen wijkcontactambtenaa Advies: Aangehouden d.d. Beslissing

Nadere informatie

Hoe schadevergoeding kan leiden tot gevoelens van erkenning en gerechtigheid Mulder, J.D.W.E.

Hoe schadevergoeding kan leiden tot gevoelens van erkenning en gerechtigheid Mulder, J.D.W.E. Tilburg University Hoe schadevergoeding kan leiden tot gevoelens van erkenning en gerechtigheid Mulder, J.D.W.E. Published in: Nederlands Juristenblad Document version: Publisher final version (usually

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36 Rappot V.2011.0262.00.R001 Centumgebied Limmel/Nazaeth, Maasticht Akoestisch- en luchttechnisch ondezoek Status: DEFINITIEF Adviseus voo bouw, industie, vekee, milieu en softwae info@dgm.nl www.dgm.nl

Nadere informatie

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule:

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule: Wamteovedacht 6. Wamteovedacht Onde wamteovedacht wodt bedoeld de ovegang van enegie onde invloed van een tempeatuuveschil. Zolang een tempeatuuveschil aanwezig is zal wamte in een bepaalde ichting stomen,

Nadere informatie

Tilburg University. Published in: Economisch Statistische Berichten. Publication date: 2000. Link to publication

Tilburg University. Published in: Economisch Statistische Berichten. Publication date: 2000. Link to publication Tilburg University Komen we steeds meer rood te staan?. [Review of the book De Nederlandse Economie 1999, CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek, 2000] van Schaik, A.B.T.M. Published in: Economisch Statistische

Nadere informatie

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop www.uban-synegy.og JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betee Buut Biotoop Betee Buut Biotoop De Betee Buut Biotoop (BBB) is een multidisciplinai poject van de stichting JANUS (Joint Achitectual

Nadere informatie

Handleiding leginstructies

Handleiding leginstructies www.alityfloos.nl Handleiding leginstcties Gaat binnenkot een hoten vloe leggen? Met de leginstcties van Qalityfloos E.W.F. heeft de jiste kennis binnen handbeeik. Is deze kls toch niet aan besteedt, of

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping Amstedam Nieuw-West D. H. Colijnstaat 610 3-kameappatement op de tiende en elfde vedieping Netto huupijs 820 Pe maand Luxe badkame en keuken Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur - - Vasselling mehode eneemijnsucuu Vasselling van de mehodiek voo de eneemijnsucuu Hiebij maak DNB bekend da DNB de nominale eneemijnsucuu voo he FTK wil consueen op basis van de swapcuve. Deze eneemijnsucuu

Nadere informatie

MEDISCH TOEZICHT EN MEDISCHE GESCHIKTHEIDSCRITERIA VOOR BRANDWEERMANNEN

MEDISCH TOEZICHT EN MEDISCHE GESCHIKTHEIDSCRITERIA VOOR BRANDWEERMANNEN MEDISCH TOEZICHT EN MEDISCHE GESCHIKTHEIDSCRITERI VOOR BRNDWEERMNNEN Consensus Extene Diensten voo Peventie en Bescheming op het Wek Einddocument van de CoPev wekgoep Medische Citeia Bandweemannen Febuai

Nadere informatie

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV Gemeente Beuningen t.a.v. College van B&W Van Heemstaweg 46 Beuningen cc. mev. C. van Hemmen en dh. C. McQueen, Kloostestaat 1 beteft datum vezoek voooveleg woonhuis naast Kloostestaat 1, Beuningen 11

Nadere informatie

MAGNEETKOPPEN/SPOELEN & ACCESSOIRES fundamentele principes voor identificatie / codering van de spoelen

MAGNEETKOPPEN/SPOELEN & ACCESSOIRES fundamentele principes voor identificatie / codering van de spoelen MGNEETKOPPEN/SPOEEN & ESSOES fundamentele pincipes voo identificatie / codeing van de spoelen BEEKENNGEN Voo diect wekende magneetafsluites kan de elektomagnetische aantekkingskacht beekend woden met de

Nadere informatie

Tilburg University. De Wet Gelijke Behandeling E-handtekeningen Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening

Tilburg University. De Wet Gelijke Behandeling E-handtekeningen Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Tilburg University De Wet Gelijke Behandeling E-handtekeningen Koops, Bert Jaap Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Publication date: 2000 Link to publication Citation for

Nadere informatie

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4 Te info Deze toets geeft je een idee van je kennis ove de begippen uit de tabel hieonde. Dit zijn de voonaamste begippen die in de leeplannen van het middelbaa ondewijs aan bod komen. Je mag de vagen oplossen

Nadere informatie

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99 afen en matices bladzijde a M M M M 4 emengde opgaven b M M M S M M M 4 4 P P P 5 4 4 c e R geeft P P P S 7 8 7 4 c geeft aan dat e voo één eenheid P eenheden nodig zijn c geeft aan dat voo één eenheid

Nadere informatie

BioBased Business Cases

BioBased Business Cases Ontmoet de gehele biobased keten en gijp uw kans voo slimme samenwekingen BioBased Business Cases Hoo hoe u maximale winstgevendheid haalt uit de BioBased Economy Met paktijkcases van: Cosun SABIC Synba

Nadere informatie

Het woonplan in Oostende voor 2001-2006 (2)

Het woonplan in Oostende voor 2001-2006 (2) Het woonplan in Oostende voo 2001-2006 (2) In deze categoie woden enkel de nog (ecent of toekomstige) beschikbae pecelen bouwgond in Oostende opgenomen. Naast deze opsomming blijft e uiteaad nog een hoeveelheid

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rappot I.00..00.R00 SAB/ao basisschool Nieuwstaat Deumel Aoestisch ondezoe Status: CONCEPT Adviseus voo bouw, industie, veee, milieu en softwae info@dgm.nl www.dgm.nl Van Pallandtstaat -, Postbus NL-00

Nadere informatie

Tilburg University. Omgaan met verschillen Kroon, Sjaak; Vallen, A.L.M.; Van den Branden, K. Published in: Omgaan met verschillen

Tilburg University. Omgaan met verschillen Kroon, Sjaak; Vallen, A.L.M.; Van den Branden, K. Published in: Omgaan met verschillen Tilburg University Kroon, Sjaak; Vallen, A.L.M.; Van den Branden, K. Published in: Publication date: 2002 Link to publication Citation for published version (APA): Kroon, S., Vallen, T., & Van den Branden,

Nadere informatie

EXTRA STOF BIJ PULSAR-CHEMIE, VWO, HOOFDSTUK 10

EXTRA STOF BIJ PULSAR-CHEMIE, VWO, HOOFDSTUK 10 exta of hemshe themodynama en hemsh evenwht VWO, shekunde 2, Huenkamp, v1b EXR SOF IJ PULSR-CHEMIE, VWO, HOOFDSUK 10 Enege en enege-effeten hebben te maken met het ontaan en de lggng van het evenwht bj

Nadere informatie

'2o. Cofl ,... ~... EK/2010.002345.01

'2o. Cofl ,... ~... EK/2010.002345.01 ,..... ~... )ç_ -1- Cofl '2o EK/2010.002345.01 DOORLOPENDE tekst van de statuten van de veeniging: Cuvo Coöpeatieve Uitvaatveeniging "De Volhading" U.A., gevestigd te 's-gavenhage, zoals deze luiden na

Nadere informatie

Afleiding Kepler s eerste wet, op basis van Newton s wetten

Afleiding Kepler s eerste wet, op basis van Newton s wetten Keple s eeste wet Afleiding Keple s eeste wet, op basis van Newton s wetten 1 Inleiding Johannes Keple leefde van 1571 tot 1630 en was een Duitse wiskundige. Afwijkend van wat tot die tijd gedacht wed,

Nadere informatie

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert.

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert. Cikelbewegingen Gaden adialen Zie bladzijde 135 t/m 137 Baiboek wikunde van de Caat en Boch ISBN 90-430-1156-8 Een aanade voo Sinteklaa! http://taff.cience.uva.nl/~caat/functiene.pdf Eenpaige cikelbeweging

Nadere informatie

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw Hadmetalen stiftfezen voo uw gebuik speciaal in gieteijen, weven en in de staalbouw Hoogendementsvetandingen, -S Innovatieve hoogendementsvetandingen met exteme schokbestendigheid Zee obuuste, kachtige

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling Leideschapsontwikkeling (11): Van een gefagmenteede naa een samenhangende aanpak Leideschapsontwikkeling 2.0 E is veel gescheven ove de ontwikkeling van leideschap in oganisaties. In dit atikel beschijven

Nadere informatie

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten Kestaanbieding voo Mamut klanten Optimalisee uw winstgevendheid in deze spannende tijden! Kennis een veilige investeing tot 46% Bestel nu en bespaa tot 46% op cusussen voo 2009 Lees mee op pagina 4 Gebuik

Nadere informatie

Bluetooth Keyboard. for Volks-Tablet (VT10416-2) and SurfTab xiron 10.1 3G (ST10416-2) GEBRUIKSAANWIJZING

Bluetooth Keyboard. for Volks-Tablet (VT10416-2) and SurfTab xiron 10.1 3G (ST10416-2) GEBRUIKSAANWIJZING NL Bluetooth Keyboad fo Volks-Tablet (VT10416-2) and SufTab xion 10.1 3G (ST10416-2) GEBRUIKSAANWIJZING We wensen u veel plezie met het TekSto Bluetooth Keyboad. Neem de volgende paagafen aandachtig doo

Nadere informatie

Asynchrone motoren (inductiemotor)

Asynchrone motoren (inductiemotor) Aynchone moto Aynchone motoen (inductiemoto) Van Genechten K. 1/94 Aynchone moto 1. Inleiding In het voige hoofdtuk hebben we de ynchone moto betudeed welke i afgebeeld op ondetaande tekening: Deze moto

Nadere informatie

Mechanica van Materialen

Mechanica van Materialen UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VAKGROEP TOEGEPASTE MATERIAALWETENSCHAPPEN Mechanica van Mateialen Academiejaa 3-4 Veantwoodelijk lesgeve en auteu: Pof. d. i. Wim VAN PAEPEGEM Medelesgeve:

Nadere informatie

6. Oplossingsrichting 4:

6. Oplossingsrichting 4: 93 6. Oplossingsichting 4: Enegie-efficiency 6.1 Wat houdt het in? van de poductiekosten uitmaken, zijn enegie-efficiencypojecten meestal ook economisch inteessant De basis van het MJA3-convenant en MEE

Nadere informatie

Deloitte. :t rft. t 7 il. :il. ! il il il il il fl il il il il il il il il. il il il il. :fl. Ër Fr

Deloitte. :t rft. t 7 il. :il. ! il il il il il fl il il il il il il il il. il il il il. :fl. Ër Fr ! t 7 : :t ft : it F Ë F Fn hn, OENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGSCH RECHT Kapitaalvehoging doo inbeng in natua pe 5 septembe 2008 Veslag van de commissais Delo tte Bedifsevisoen / Rev seus d'entep ses BV

Nadere informatie

Tilburg University. De Trusted Third Party bestaat niet Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening

Tilburg University. De Trusted Third Party bestaat niet Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Tilburg University De Trusted Third Party bestaat niet Koops, Bert Jaap Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Publication date: 1999 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

2-daagse conferentie REIKWIJDTE EN IMPACT VAN. MiFID II. Bereid u voor op MiFID II en MiFIR en zorg dat u compliant bent in 2015!

2-daagse conferentie REIKWIJDTE EN IMPACT VAN. MiFID II. Bereid u voor op MiFID II en MiFIR en zorg dat u compliant bent in 2015! 2-daagse confeentie Vediepingsuu met Rabobank en Cliffod Chance: Deivatenhandel & EMIR OTC handel van aandelen en obligaties REIKWIJDTE EN IMPACT VAN Beeid u voo op en MiFIR en zog dat u compliant bent

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006 Uitvoeingspogamma 20062010 Vastgesteld doo benw op 30 mei 2006 1 Ovezicht Uitvoeingspogamma 2006 t/m 2010 Poga Pote Afdemma houde 1.1 MB DIV Bestuusstijl Wij zullen ons inspannen om op heldee wijze veantwooding

Nadere informatie

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN L0000512 Gaantievoowaaden/Gebuikeshandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN I. INHOUD I. INHOUD p 1 II. ALGEMEEN p 2-6 III. INSTALLATIE p 7-8 IV. GEBRUIK EN ONDERHOUD p 9-12 V. CE-ATTEST p 13 VI. BIJLAGEN p 14

Nadere informatie

Tilburg University. Internationaal marketingonderwijs Verhallen, T.M.M.; de Freytas, W.H.J. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Internationaal marketingonderwijs Verhallen, T.M.M.; de Freytas, W.H.J. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Verhallen, T.M.M.; de Freytas, W.H.J. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1992 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen, T. M. M., &

Nadere informatie

De invloed van passerende schepen op afgemeerde schepen, Juni 2004, O.A. Willemse

De invloed van passerende schepen op afgemeerde schepen, Juni 2004, O.A. Willemse De invloed van passeende schepen op afgemeede schepen, Juni 004, O.A. Willemse Pot Reseach Cente Rottedam-Delft. Gebuik van gegevens en teksten is met bonvemelding vijelijk toegestaan. Commecieel gebuik

Nadere informatie

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer 05.2011 landschapskant Nood-Hageland Dag van de biodivesiteit Wechte zondag 22 mei 2011 in dit numme Dag van de biodivesiteit p2 Samenweking met bedijven p4 Landschapsanimatie: Wat is dat? p6 Regionaal

Nadere informatie

TOURING STELT EEN REISVERZEKERING VOOR DIE SPECIAAL ONTWIKKELD WERD VOOR TOUR OPERATORS Een klein overzicht van alle voordelen:

TOURING STELT EEN REISVERZEKERING VOOR DIE SPECIAAL ONTWIKKELD WERD VOOR TOUR OPERATORS Een klein overzicht van alle voordelen: TOURING STELT EEN REISVERZEKERING VOOR DIE SPECIAAL ONTWIKKELD WERD VOOR TOUR OPERATORS Een klein ovezicht van alle voodelen: Fomule Euopa en Fomule Weeld Onbepekte medische kosten in het buitenland en

Nadere informatie

I n formatiebroch u re. Als u de huur wilt opzeggen

I n formatiebroch u re. Als u de huur wilt opzeggen I n fomatieboch u e Als u de huu wilt opzeggen Deze bochue bevat infomatie ove de pocedue ondom de huuopzegging. In deze bochue vindt u een beknopte weegave van de bepalingen uit de Algemene huuvoowaaden,

Nadere informatie

Een laag inkomen? Vraag om een bijdrage!

Een laag inkomen? Vraag om een bijdrage! atie m Inf s van e d u v ande a g l sch en tt 18 kinde aa. j Heeft u kindeen in het vtgezet ndewijs? Of in het beepsndewijs tt 18 jaa? Dan mekt u dat in uw ptemnnee. De ksten zijn hge dan in het basisndewijs.

Nadere informatie

Verplichtingen tot ongevraagde werkzaamheden bij adviseur en notaris TjongTjin Tai, Eric

Verplichtingen tot ongevraagde werkzaamheden bij adviseur en notaris TjongTjin Tai, Eric Tilburg University Verplichtingen tot ongevraagde werkzaamheden bij adviseur en notaris TjongTjin Tai, Eric Document version: Preprint (usually an early version) Publication date: 2009 Link to publication

Nadere informatie

Relativiteitstheorie van Einstein: Banen van Planeten en Satellieten

Relativiteitstheorie van Einstein: Banen van Planeten en Satellieten Relativiteitstheoie van Einstein: Banen van Planeten en Satellieten Banen van Planeten en Satellieten...1 1. Klassieke Mechanica: Planeetbanen... 1.1 Into: het centale massa pobleem... 1. Snelheid en vesnelling

Nadere informatie

Module HAVO Wiskunde D. Lenen of sparen? Versie: 23 juni 2009 Auteurs: C. Horlings P.G.M. Zenhorst

Module HAVO Wiskunde D. Lenen of sparen? Versie: 23 juni 2009 Auteurs: C. Horlings P.G.M. Zenhorst Module HAVO Wiskude D Lee of spae? Vesie: 23 jui 2009 Auteus: C. Holigs P.G.M. Zehost Lee of spae? Ihoud. Ileidig... 3 2. Geld e ete... 4 3. Spae... 4 3. Spae... 5 3. Ekelvoudige e samegestelde itest...

Nadere informatie

HOEKCONTACT KOGELLAGERS

HOEKCONTACT KOGELLAGERS HOEKCONTACT KOGELLAGERS Hoekcontact kogellages Eén-ijige hoekcontact kogellages Hoekcontact kogellages zijn geschikt voo toepassingen waa een hoge nauwkeuigheid en een hoog toeental is veeist. Dit type

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016 Schooljaaplan (SJP) 05-06 aam school RKBS Willibod Ades Espeantolaan Postcode en plaats 950 CZ Stadskanaal Telefoon 0599-657 Binnumme E-mail Website Diecteu Bevoegd Gezag 03RX kbs-willibod@fidadanl wwwkbs-willibodnl

Nadere informatie

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met Zog dieen aansluit Aansluitende zog Het is voojaa en nieuwe samenwekingen bloeien op. Het samenweken met Jaagang 5 1 Lente 2014 De MediantKant is een uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszog en geeft

Nadere informatie

huren in afrikaanderwijk. The nieuwste wijk in Town. nieuwzuid.nl 97 appartementen, maisonnettes en woon-werkwoningen

huren in afrikaanderwijk. The nieuwste wijk in Town. nieuwzuid.nl 97 appartementen, maisonnettes en woon-werkwoningen huen in nieuwzuid.nl zuidespoo 97 appatementen, maisonnettes en woon-wekwoningen afikaandewijk. The nieuwste wijk in Town. huen in zuidespoo Zuidespoo, 97 appatementen, maisonnettes en woon-wekwoningen

Nadere informatie

Theorieboekje CWO-Rb3

Theorieboekje CWO-Rb3 Theoieboekje CWO-Rb3 Vesie oktobe 2000 Watescouting Mak Twain Nedeweet intenet: http://scoutnet.nl/~scoutppx/ 1 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen...4 Binnenvaat Politie Reglement (BPR)...4 Toepassingsgebied...4

Nadere informatie

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2 Beedeneed aanbod goep 1 en 2 Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding en veantwooding blz. 3 Themaplanning blz. 5 Taal / lezen / schijven blz. 9 Rekenen / wiskunde blz. 11 Weekplanning blz. 13 Zelfstandig weken

Nadere informatie

- > e en uitgave van de. Studiegroep voor Postmechanisatie. Nummer127 december 1999. Il 11 1 1 NEDERLAND. 1111 Il. 1 1 Il. Inhoud:

- > e en uitgave van de. Studiegroep voor Postmechanisatie. Nummer127 december 1999. Il 11 1 1 NEDERLAND. 1111 Il. 1 1 Il. Inhoud: 1111 1 1 Il 1111 Il Il 11 1 1 NEDERLAND e en uitgave van de Studiegoep voo Postmechanisatie Aangesloten bij de Nedelandse Bond van Filatelisten-Veenigingen. Numme127 decembe 1999 Inhoud: - 0 - > 1 1. Veenigingsnieuws.

Nadere informatie

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN ( Vastgesteld doo de aad van de gemeente Teneuzen bij beslult van, voozitte I giffie D D Mldde1bug KJevesk~seweg 49 PostbUtl29 4330 M IlIefoon:.31 118853737 lax: +31

Nadere informatie

Tilburg University. Een kenteken voor Internetters? Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening

Tilburg University. Een kenteken voor Internetters? Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Tilburg University Een kenteken voor Internetters? Koops, Bert Jaap Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Publication date: 2000 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen Ondezoek naa de ecologische achteuitgang en het hestel van Zuid- Limbugse hellingschaallandcomplexen Diectie Kennis en Innovatie, augustus 009 009 Diectie Kennis en Innovatie, Ministeie van Landbouw, Natuu

Nadere informatie

Tilburg University. Nekt personeelsgebrek Brabantse economie? van Schaik, A.B.T.M. Published in: Brabant Provincie Magazine. Publication date: 2000

Tilburg University. Nekt personeelsgebrek Brabantse economie? van Schaik, A.B.T.M. Published in: Brabant Provincie Magazine. Publication date: 2000 Tilburg University Nekt personeelsgebrek Brabantse economie? van Schaik, A.B.T.M. Published in: Brabant Provincie Magazine Publication date: 2000 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

GROENLICHT. De mars tegen Monsanto en TTIP. Orgaan van GroenLinks Zwolle. Zomer 2015

GROENLICHT. De mars tegen Monsanto en TTIP. Orgaan van GroenLinks Zwolle. Zomer 2015 Ogaan van GoenLinks Zwolle GROENLICHT Zome 2015 De s tegen Monsanto en TTIP Linke Soep: Ove de gevaen van Gentech en wát!? Senato Ruad Ganzevoot bezoek bij GoenLinks Zwolle Gezocht: Nieuwe hoofdedacteu

Nadere informatie

Bouw mee aan het orang-oetanbos!

Bouw mee aan het orang-oetanbos! Dit is het actieboekje van: oolette(s): Achtenaam: Staat:.: oo 4 kunnen,we 10m 2 aanpla bos nten Plaats: Telefoon: obiel: Emailades: Ben je al WFRange? ul hie je administatienumme in: (dit is het numme

Nadere informatie