VRIJDAG 4 A P R I L 1941 EERSTE. JAARGANG N U M M E R 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VRIJDAG 4 A P R I L 1941 EERSTE. JAARGANG N U M M E R 13"

Transcriptie

1 VIJDG 4 P I L 1941 ST JGNG N U M M 1 UITGV VN HT NDLNDSCH VBOND VN VKVNIGINGN - VSCHIJNT ID WK DS DCTI N DMINISTTI: HKLVLD 15 - MSTDM-C TLFOON 8811 BONNMNTSPIJS VOO NIT-LDN VN HT NVV F 25 P J - GIO LOSS NUMMS 7% CTS

2 VIJ VKNNINGN Tot de vernieuwingen, die zich in de jongste tijd in de wer* kingssfeer vn het NVV hebben voltrokken, behoort ook de omzetting vn de oude Bureux vóór rbeidsrecht in op een bredere leest geschoeide Bureux voor echtsbescherming Het spreekt wel vnzelf, dt het hier om heel wt meer gt dn om een loutere verndering vn nm De bedoeling der reorgnis stie is wel degelijk om den rbeider in ruimere mte dn voorheen geschiedde behulpzm te zijn bij het verkrijgen vn rechtsherstel, indien hem onrecht wordt ngedn Over het onderwerp de rbeider en zijn recht" is l heel wt ge* sproken en geschreven Dit wijst op zichzelf reeds op het bestn vn misstnden Indien de rechtsverkrijging voor den onbemiddelde een vlotte en gemkkelijke ngelegenheid wre, dn zou men vn; zelf niet de behoefte hebben gevoeld telken mle opnieuw hiern beschouwingen te wijden Wij bevinden ons dn ook metterdd op een terrein, dt nog 'ltijd rijk is n tlrijke oneffenheden n het spreekt lweder vnzelf, dt dit lles niet bij toverslg in een idelstt kn worden omgezet De werkelijkheid brengt nu een* ml onverbiddelijk met zich mede, dt men moet uitgn vn de gegevens vn het ogenblik, om dn vervolgens, door het verrichten vn gestdige opbouwende rbeid, de verhoudingen nr vermogen te verbeteren ls een eerste stp in deze richting moet de vesti* ging der Bureux voor echtsbescherming worden gezien Het kn zijn nut hebben llereerst een woord te wijden n de grens zen, die voor het rbeidsveld dezer bureux zijn getrokken Met ndere woorden gezegd: de zken, die hier wel en de zken, die hier niet kunnen worden behndeld Uiterrd mogen deze instituten niet ontrden in instellingen, wr men kosteloos kn procederen over llerlei burgerlijke rechtsvorderingen en zken, die niet het levensterrein vn den mens ls rbeider rken en mn, bij voor* beeld, die zich vn zijn vrouw wil lten scheiden, zl op de bijstnd vn het bureu geen nsprk kunnen lten gelden venmin zl hij dr hulp kunnen zoeken in een erfeniskwestie of voor de be* hndeling vn een zuiver hndelsgeschil Ook degene, die een strf* br feit heeft gepleegd, zl op de rechtskundige bijstnd vn het Bureu voor echtsbescherming niet kunnen rekenen Dit lles im* mers rkt niet de figuur vn den mens ls rbeider; Nu moet men dit ook weer niet te strf opvtten Iemnd, die met een rechtszk in de knoop zit en geheel in het duister tst op welke wijze hij moet trchten zijn recht te vinden, kn zich ntuur* lijk tot het Bureu voor echtsbescherming wenden, ook l geldt het geen ngelegenheid, die voor een rechtstreekse behndeling door het bureu in nmerking komt In dit gevl zl men den betrokkene grne de weg wijzen, die hij moet bewndelen om zijn oogmerk te bereiken en, wr nodig, hem het begn vn die weg vergemkkelijken Niemnd wordt met een kluitje in het riet ge* sruurd Vn overwegend belng zijn echter de zken, die wel ónder de rechtstreekse bemoeienis vn het bureu vllen n dt is wrlijk niet weinig Dr hebben wij in de eerste plts de geschillen over de rbeidsovereenkomst en het collectief rbeidscontrct Dn kwes* ties betreffende de socile wetgeving (invliditeits*, ongevllen* en ziekte*verzekering, rbeidswetgeving, enz), zomede moeilijkheden, zich voordoende bij belsting* en pensioenzken, of bij de nleving vn voorschriften vn overheidswege betreffende distributie=beps lingen en belngrijk hoofdstuk ook gevormd door vrgen, die kunnen rijzen op het gebied vn de steunverlening, de rbeidsbe* middeling en de werkverruiming n ten slotte komt toch ook nog het strfrecht even om de hoek kijken, nmelijk wr de vervolging is voortgevloeid uit een in dienstbetrekking verrichte hndeling, met een nsprk op schdevergoeding drn verbonden Gedcht wordt hierbij met nme n nrijdingen of verkeersongevllen Men ziet, dt het rbeidsveld der bureux inderdd zeer uitge* strekt is en in feite dn ook lle knten vn het rbeidsleven rkt Bovendien wordt niet bureucrtisch str nr de ngegeven richt* lijnen gehndeld Integendeel, de gehele instelling vn het personeel moet soepel zijn en zich richten op een zo ruim mogelijk kmerd* schppelijk dienstbetoon Vn dit ltste hebben wij ons nog korte* Hngs kunnen overtuigen, toen wij eens op enkele middgen een kijkje mochten nemen in het 'msterdmse Bureu voor echts* bescherming én mbtenr behndelde lles wt met steun, rbeidsbemiddeling en werkverruiming smenhngt, terwijl de nder zo ongeveer de overige zken voor zijn rekening nm Wij hebben Foto voorpgin rbeid": Met de wijdbroek op de snoekbrsvngst" (Zie ook ome op die beide middgen een lnge reeks vn mnnen en vrouwen hun klchten horen uiten Vn lles werd nuwkeurig not geno' men en, wnneer het een kwestie gold, die nstonds kon worde 11 behndeld, dn werd de telefoon ook ddelijk ter hnd genomen- Meestl kon de betrokkene dn ook meteen verder op weg worden geholpen Zo kwm zich, bij voorbeeld, een rbeider beklgen, di e bij de rbeidsbeurs stond ingeschreven voor een beroep, dt hij weliswr korte tijd hd beoefend, mr dt niet zijn eigenlijke v* ws Nu kon hij juist in dit vk werk krijgen, mits de rbeids' beurs hem een briefje verstrekte, mr dt hd men hem, blijkb^ uit misverstnd, geweigerd nkele telefoongesprekken wren lthns voldoende om deze zk op te helderen en, n een kwrtier kon de betrokkene heengn met de heugelijke zekerheid, dt hij de volgende dg inderdd tewerk zou worden gesteld en kleine zk, mr voor den bewusten mn niettemin eminent belng Dn komt er een weduwe binnen, die zich plotse* ling vn hr steun beroofd ziet Wt is het gevl? De zoon de 5 huizes, die werkloos is, trok «et lnd in om werk te gn zoeken- Moeder" hd hij gezegd ls ik werk heb gevonden, dn hoo r je wel vn mij!" n dr het een oppssende jongen ws, mktf de moeder zich niet l te zeer ongerust Vn steunzken hd zti trouwens niet veel verstnd, wnt zij ws ps sinds kort met Mt' schppelijk Hulpbetoon in nrking Groot ws drom hf ónsteltenis, toen de huisbezoeker hr mededeelde, dt, wnneer zij hr zoon niet door de politie liet opsporen, de steun zou komeö te vervllen nerzijds deinsde zij er voor terug een flinken jongendie in het geheel geen kwd deed doch er integendeel zelfs op uittrok om werk te zoeken, door de politie te lten zoeken; nder* zijds grijnsde hr het broodsgebrek n, indien het dreigement de r steuninhouding blijvend zou worden toegepst Ditml ws & goede rd echter eens niet duur Wnt een buurvrouw verwee* hr nr het Bureu voor echtsbescherming, dt er ook hief prompt in slgde enige misverstnden op te helderen, zodt d 6 klgster kon vertrekken met het vertrouwen, dt de dreigende nood hr niet zou bezoeken Ntuurlijk lopen niet lle zken zo vlot vn stpel Ook meer inge' wikkelde kwesties komen in behndeling, die een nuwgezet onder* zoek vorderen en dn voor den kntonrechter moeten worden be' recht veneens komt het voor, dt de klcht louter op misvttinof verkeerd inzicht berust In dit gevl moet den klger duidelijk worden gemkt, dt hij het bij het verkeerde eind heeft Mr di ( zijn toch de uitzonderingen en wie zo eens een pr middgen een druk beklnt Bureu voor echtsbescherming ls het msterdms 6 ziet werken, die komt opnieuw onder de indruk vn de veelkntié e zorgen, wrdoor het rbeidersleven zich kenmerkt In zoverre dez e zorgen door een goede rechtstoepssing kunnen worden weggeno' men of verminderd, zijn de Bureux voor echtsbescherming d* r ls prte orgnen ter behrtiging vn het rbeidersbelng Hun diensten stellen zij drbij geheel kosteloos" ter beschikking Ook bij een welgeslgde en voor den rbeider voordelige tussen' komst, verlngen zij geen geldelijke vergoeding ls onderdeel vf 1 de omvttende orgnistie vn de rbeid, die thns in ons ln cl groeiende is, stellen zij er prijs op hun diensten geheel kosteloos te verrichten Slechts één zedelijke eis doen zij gelden, nmelijk, d^ degenen, die vn deze vorm vn rechtsbescherming profiterenhunnerzijds blijk geven, dt zij beseffen, dt in deze tijd de pl^ vn iederen werker in en niet buiten de vkorgnistie is Dit v" lweder niet zeggen, dt ongeorgniseerden niet worden geholpen' Mr wel wordt op den ongeorgniseerde, die om hulp komt n' kloppen, een zekere ndrng geoefend om zich bij zijn vkbofl n te melden Wie dit verzuimt is ntuurlijk een volgende ke^ niet welkom Ten einde, ten slotte ieder misverstnd te voorkomen, zij no^ opgemerkt, dt de Bureux voor echtsbescherming geenszins $ bedoeling of de tk hebben zich te pltsen tussen de vkbond $ zijn leden envoudige inlichtingen en eenvoudige bescherming, b v bij ontslgen of bij de toepssing vn collectieve contrcten w* f ' voor men zich tot dusver in eerste nleg tot de vkbonden pld 1 te wenden, worden ook nu dr ter pltse behndeld Zo werken de Bureux voor echtsbescherming in hun nieu'*' opzet, ls nuttige en veelzijdige helpers, overl, wr de rbeider zi c in de verkriiging vn zijn recht ziet bedreigd en toonbeeld vn de vernieuwende krcht, die hét N V V doo f stuwt en zich rprrk on zo menig nder gebied mnifesteerde reportge over uit onderwerp)

3 (Foto's: «rbew) in werkverruiming tot stnd wordt gebrcht N V V zorgt voor de rbeiders Het woord werkverschffing" heeft vn oudsher een weinig ngenme klunk Historisch bezien herinnert het n een tijd, wrin werkverschf» ïing zo ongeveer gelijk stond met te» Wcrkstelling vn rbeidsschuwe pers sonen Het feit vn de tewerkstelling v ormdc drbij het hoofdmoment; de Werkzmheden zelf droegen niet zelden e en doelloos krkter erst tijdens de vorige wereldoorlog kreeg het begrip werkverschffing een betere klnk De Werklozen golden niet lnger ls minder» Wrdige sttsburgers en, bij het stres v en om, wr mogelijk, de steun door rbeid te vervngen, vestigde men de blik op werkobjecten, met welker uit» voering het lgemeen belng gediend Ws Deze tcndenz kwm opnieuw tot ontwikkeling tijdens de economische crisis, die in 1929 inzette en die, ook toen zij elders reeds lng ws over» Wonnen, ons lnd nog jr in, jr uit n een mteloze werkloosheid ten Prooi liet Hels is het niet mogelijk gebleken om destijds op voldoende schl de uitvoering vn cultuurtechni» Sche werken ter hnd te nemen, wr» door de lediggng der werklozen sterk hd kunnen zijn bedwongen Wij her» iniïeren in dit verbnd slechts n het lot vn het Pln vn de rbeid en n het plnvesthoff r vlt op dit gebied in ons lnd dn ook nog heel wt te verrichten en indrukwekkend voorbeeld hiervn vor» iien de werken, die thns in de Gel* derse Vllei n de gng zijn r- wordt dr ccn fwteringsknl gegrven, niet het oogmerk een 45 h grond te doen verbeteren De kosten vn dit Werk worden dn ook in één jr tijds ioed gemkt door de wrdcvermccr» wering vn de bodem Voorts heeft men de noodzk om de geïnundecrde ges bieden wecjer geschikt te mken voor de lndbouw, ngegrepen cm de grond ^etcen beter te doen worden dn hij Vóór de oorlog ws Uiterrd hebben de boeren lleen recht op herstel vn de odem in de oude toestnd De extr» verbeteringen moeten drom door hen worden betld, hetgeen zij vrijwel llen Srif doen, vnwege het toekomstig voordeel, dt hiervn mg worden ver» wcht Men werkt dr in de Gelderse Vllei echter niet lleen n de fwte» ring en ndere vormen vn grondver» betering Ook de bossen, die in ons lnd nogl verwrloosd plegen te zijn, wor» den hier en dr onder hnden genomen Hoezeer de werkverruiming thns inten» sief ter hnd wordt genomen, moge blijken uit het feit, dt, terwijl in de zomer vn 194 een twee duizend m» stcrdmse werklozen op deze wijze rbeid vonden, dit cijfer in December jl tot 1 ws gestegen Drvn werkten er een vier duizend in de Gel» derse Vllei tussen mersfoort en henen Het is inderdd een vreemd gezicht om, in de bossen bij henen, msterdmmers n het werk te zien, die elke dg heen en weer reizen n ntuurlijk sluit niemnd de ogen voor het feit, dt deze grote fstnd zijn ernstige bezwren met zich brengt De mensen vertrekken 's ochtends om een uur of zes per trein uit msterdm en komen dr ruim twlf uur lter weer n Toch wordt hierdoor het regel» _ mtig gezinsverbnd minder verstoord, dn wnneer de vder telkens voor een neengesloten periode vn huis zou moeten vertrekken Overigens zl niemnd willen ontkennen, dt deze rbeidsvorm n velen zwre eisen stelt Voorl wie in het geheel niet met het grondwerk is vertrouwd, zl met nme in de eerste tijd, een hrde dobber hebben Vn veel belng is het dn ook, dt de rbeidsbeurzen goed toezien, wie zij uitzenden Het nr de werkverruiming sturen vn mensen, die voor deze tk lichmelijk niet zijn berekend, betekent voor de betrokkenen een kwelling, terwijl ook de goede rs beidsverhoudingen dronder lijden en ieder weet, dt de werkwijze vn de rbeidsbeurzen in ons lnd -- om het mild uit te drukken niet steeds onbc* rispelijk is geweest De instelling vn het ijksrbeidsbureu en de drmede verbonden reorgnistie belooft in dit opzicht echter beterschp r is bij de werkverruiming nog een knt, die niet uit het oog mg worden verloren De grondgedchte is veell 1- Grfwerk n het fwteringsknl 2 De wrme mltijd smkt opper best 4 Commissris Woudenberg in gesprek met de roeiders deze dt men grfwerk, dt, bij mchu nlc uitvoering, slechts een vrij gering ntl rbeidskrchten zou vorderen, door hndrbeiders lt verrichten, wrdoor uiterrd veel meer mensen tewerk kunnen worden gesteld De n» leg vn het Vlleiknl zou, bij mchi» nle uitvoering, 15 mn gevorderd hebben, terwijl hier thns 15 mn twee jr rbeid kunnen vinden De meerdere kosten worden ruimschoots opgevngen door het wegvllen vn de werklozensteun Terwijl de grote zede» lijke winst hierin zit, dt een groot n» tl rbeiders, die weleer op de steun wren ngewezen en een doelloos bc» stn leidden, thns ingeschkeld worden bij een opbouwwerk, wrdoor de wel» vrt vn het lnd duurzm vergroot wordt Dt is inderdd een groot ge» win Deze werklozen behoeven zich niet lnger mtschppelijk uitgestotenen te gevoelen, voor wier productieve krcht de smenleving geen toepssing weet, wnt met hun eigen hnden wrochten zij nu werken, die op korte termijn ten goede komen n de voedselvoorziening vn ons lnd Wr zij thns nog de spde hnteren, gt de boer over eniye weken reeds n het werk vn de uit» zi Nu hebben wij in dit verbnd llerminst behoefte n mooisprterij Het vérrich* ten vn zwre lichmelijke rbeid, die even goed door de mchine hd kunnen worden gedn, is in zekere zin een te' rugzetten vn de klok Het is één der grote verdiensten vn de moderne tech» niek, dt zij de mogelijkheid heeft ge» schpen om den mens te bevrijden vn veel zwr gezwoeg, dt hem weleer tot rbeidsdier verlgde Voor de toekomst (Vervolg zie pg 5)

4 p herhld verzoek uit onze lezerskring drukken wij hieronder nog O eens, met een korte toelichting, de tbellen f wrnr de loonbelsting wordt berekend ls grondslg voor de berekening vn de loonbelsting dienen de loonbelstingkrt en de belstingtbellen De werkgever mg slechts rekening houden met de gegevens, die op het tijdstip, wrop de belsting wordt ingehouden, op de loonbelstingkrt zijn vermeld Het is dus in het«belng vn den werknemer, dt deze steeds" tijdig en uit eigen beweging zijn werkgever in kennis stelt met vernderingen in de gegevens voor de loonbelstingkrt, die tot een vermindering vn de belsting nleiding kunnen geven Bij de berekening vn het bedrg n Hoe wordt de loonbelsting berekend? loonbelsting, dt moet worden ingehouden, gt de werkgever uit vn de op de loonbelstingkrt ngegeven groep en vn het kindertl, lsmede vn de door den inspecteur der belstingen genomen beslissingen, die op bldzijde 2 vn de krt stn vermeld Deze beslissingen hebben betrekking op: l ftrek vn hogere beroepskosten en/of hogere persoonlijke verplichtingen dn ƒ 1 (deze ƒ 1 vormen de reeds toegepste lgemene ftrek) 2 ftrek wegens buitengewone lsten Voor de berekening vn het belstingbedrg zijn er 4 loontbellen en wel: Mndloon Belstingtbel De loonbelsting bedrgt voor een werknemer in: Sclil Mndloon in guldens Groep III fïïgevl vn kinderftrek voor: 's gpī ' ö B ^ («g 2 Groep J-«j I <J> c b 4J +j o , 1, 52, 585 1,69 58,5 65 1,95 65, 71, ,5 78,,25 78, 84,5 4, 84,5 91, 4,94 91, 97,5 5, 97,5» 14, 6,24 14,11,5 6,76 11,5117, 7,8 117,12,5 8,2 12,51, 9,49 1,16,5 1,1 16,514, ,149,5 12, , 1,9 156,162,5 14, , 15, , ,5182, 18, ,5 2,41 188,5195, 22,75 195,21,5 2,79 21,528, ,214,5 27,69 214,5221,,16 221,227,5 1,59 227,5-^-24, 4,45 24,24,5 6,1 24,5247, 8,74 247,25,5 41,7 25,526, 4, 26,266,5 46,2 266,527, 47,2 27,279,5 5,1 279,5286, 51,87 286,292,5 54,6 292,5299, 56, ,5 59,2 5,512, 62,1 12,18, ,525, 66,4 25,1,5 67,6 1,5 8,1) 69, 8,51, 7, 51,64, ,77, 79,17 77,9, 87,75 9, 1, 924 Groep II 1,69 2,4 2,7 51,9 4, ,54 8, ,66 11,8 12,48 1, ,86 17,55 18, , ,82 28,7,68 1,59, ,4 7,44 9,9 41,21 42,25 44,7 45, "H M 1, 1,95 2,4,12,51 4,29 4,68 5,59 6,5 7,2 8,6 8,45 9,49 1, ,8 12,48 1,65 14,4 15,86 16,64 17,55 19,24 2,15 22,1 2,1 24,5 25,87 26,78 28,7 29,77,68 2,6,54 5,49 6,4 7,44 9,9 41,21 44,7 46,2 46,9 49,92 2 "" f 1,69 1, ,9 4,68 5,2 6,11 6,5 7, , ,1 1,66 11,18 11,8 1, 1,65 14,4 15,21 16,64 17,55 18,46 19,24 21,6 22,1 2,1 24,5 25,87 26,78, ,7,68 1,59,54 5,49 8,5 4, 4,16 " B 1, 169 2,4 12,51 4,29 4,68 5,2 6,11 6,5 7,2 7,54 8, ,97 9, ,18 12,48 1, 1,65 14,4 15, , ,46 19,24 2,15 22,1 2, ,96 27,82 29,77 1,59,54 ^ ö n - 1,69 1,95 2,4 2,7,12,51,9 4,29 4,68 4,94 5,2 5,59 6, ,2 7,28 7,54 8,6 8,45 8,97 9,49 1,1 1,27 1,66 11,18 11,8 12,48 1, 1,65 14,4 16, ,15 22,1 B 2 to-q 1, 1,69 1,82 1,95 2,21 2,4 2,7 2,99,12,51 64,9 4, 4,29 4,68 4,94 5,2 5,59 5,85 6, ,2 7, ,1 11,18 12,48» -!^ , ,82 1,95 24,51 4,29 5,2 6,11 14 O) K : 1, 2 2 <ü (D CO [ O5 Tj c _ Weekloon Belstingtbel B De loonbelsting bedrgt voor een werknemer P i2 4 5 e Schl Weekloon In guldens B S ö S 8 *> e s Groep 11,1 12,, 12, 1,5,9 1,5 15,,45 15, 16,5,66 16,5 18,,75 18, 19,5,9 19,5 21, , 22,5 1,2 2,5 24, 1,44 24, 25,5 1,56 25,5 27, 1,8 27, 28, ,5, 2,19, 1,5 2,1 1,5, 2,61, 4,5 2,91 4,5 6,,9 6, 7,5,45 7,5 9,,69 9, 4,5 4,8 4,5 42, 4,2 42, 4,5 4,71 4,5 45, 5,25 45, 46,5 5,49 46,5 48, 6,6 48, 49,5 6,9 49,5 51, 6,96 51, 52,5 7,29 52,5 54, 7,95 54, 55,5 8,1 55,5 57, 8,94 57, 58,5 9,6 58,5 6, 9,9 6, 61,5 1,62 61,5 6, 1,92 6, 64,5 11,61 64,5 66, 11,97 66, 67,5 12,6 67,5 69, 12,96 69, 7,5 1,62 7,5 72, 14,1 72, 7,5 14,61 7,5 75, 15,24 75, 76,5 15,6 76,5 78, 15,9 78, 81, 16,2 81, 84, 17,28 84, 87, 18,27 87, 9, 2,25 9, 9, 21,24 i Groep n,9,54,6,81,9 1,8 1,2 1,41 1,5 1,74 1, ,1 2, ,88,15,51,66 4,5 4,26 4,65 4,86 5,1 5,55 5,97 6,42-6,6 7,8 7,29 7,74 7,98 8,4 8,64 9,9 9,51 9,75 1,17 1,41 1,62 1,8 11,52 12,18 1,5 14,16 r-)b M :,,45,54,72,81,99 1,8 1,29 1,5 1,62 1,86 1,95 2,19 2, ,7 2,88,15,66,84 4,5 4,44 4,65 5,1 5, ,97 6,18 6,6 6,87 7,8 7,5 7,74 8,19 8,4 8,64 9,9 9,51 1,17 1, ,52 Groep O % " 5M,9,45,6,72,9 1,8 1,2 1,41 1, ,86 1,95 2,7 2, ,58 2,7,,15,,51, ,26 4,44 4,86 5,1 5,1 5,55 5,97 6,18 6,42 6,6 7,8 7,29 7,74 8,19 8,85 9, 9,96 III B <D O «B,,9 54,72 81,9S 1,8 1,2 1,41 1,5 1, ,86 1,95 2,7 2,19 2, ,58 2,88, 15,,51 66,84 4,5 4,26 4,44 4,65 5,1 51 5,55 5,76 6,42 6,87 7,29 7,74 ingevl 2> f- i 9,45,54 6,72,81,9,99 1,8 1,14 1,2 1,29 1,41 1,5 1,62 1,68 1,74 1, ,7 2, ,46 2, ,,15,,84 4,26 4,65 5,1 vn kinderftrek voor: «_g,,9,42,45,51, , ,9 9,99 1,8 1,14 1,2 1, ,41 1,44 1,5 1,62 1, , ,88 D «, _ tn <U B,,,6,9,42 45,54,81,99 1,2 1,41, QJ O > OJ-Q OS- j!m, S _ S"O J4 : ' in:, g Mndloon, dt geldt voor personen, die een mndelijks dienstverbnd hebben; B Weekloon, dt geldt voor personen, die een wekelijks dienstverbnd hebben C Dgloon, dt geldt voor personen, die een dienstverbnd vn dg tot dg hebben; D Loon over 4 uur en minder, dt geldt voor personen, die een dienstverbnd vn 4 uur of minder hebben Onder dienstverbnd wordt verstn: het zg loontijdvk, dus iemnd met mndloon, heeft een mndelijks dienstverbnd, enz r zijn echter rbeiders, die een dgloon genieten, mr prctisch dit dgloon eenml perveek uitgekeerd krijsen In dit gevl moet de weekstt ngehouder worden ls de rbeider de gehele wees bij denzelfden ptroon gewerkt heeft of wei de gehele week te zijner beschikking * geweest Dit is voorl vn belng voor rbeiders, die bijv slechts 4 dsen P<j r week werken, wegens inkrimping vn de werktijd Zij blijven de gehele week t beschikking vn den werkgever, zodt niet ingehouden moet worden 4x b 6 * 1 budrg vn de dgtbel, mr eenml het bedrg vn de weektpel Deze berekening is voor de rbeiders positie* voordeliger In de tbel omvt groep I de ongehuwden, groep II de gehuwden zonder kinderen, terwijl in groep III de gehuwden met kinderen vermeld zijn Dgloon Belstingtbel C De loonbelsting Toedrgt voor een werknemer in: b 'S t* e Schl Dgloon in guldens cfi o Pg <D u 1,85 2, 2, 2,25 2,25 2,5 2,5 2,75 2,75,,,25,25,5,5,75,75 4, 4, 4,25 4,25 4,5 4,5 4, , 5, 5,25 5,25 5,5 5,5 5,75 5,75 6, 6, 6,25 6,25 6,5 6,5 6,75 6,75 7, 7, 7,25 7,25 7,5 7,5 7,75 7,75 8, 8, 8,25 8,25 8,5 8,5 8,75 8,75 9, 9, 9,25 9,25 9,5 9,5 9,75 9,75 1, 1, 1,25 1,25 1,5 1,5 1, , 11, 11,25 11,25 11,5 11,5 11,75 11,75 12, 12, 12,25 12,25 12,5 12,5 12,75 12,75 1, 1, 1,5 1,5 14,- 14, 14,5 14,5 15, 15, 15,5 Groep j,5,7,11,15 19,2,24,26,,2,6,8,4,48,51 57,61,68,72 78,87,91 1,1 1,6 1,16 1,21 1,2 1, ,6 1,65 1,77 1,82 1, ,1 2,16 2,27 2,8 24 2,54 2,6 2,65 2,7 2,88,4,7,54 Groep II 5*-* M 9,5 1,7,15,18 2,1,2,16,25,18,29,21,2,25,4,27 8,1,41,2 45,6,48,8 52,4,58,45,61,48,67,52,71,55,77,61,81,64,88,67 92,74,99,77 1,7,S5 1,1,88 1,18,92 1,21,99 1,29 1, 1, 1,1 14 1,14 1,44 1,18 1,51 1,25 1,58 1,29 1,62 1,6 1,69 1,4 1,7 1,44 1,77 1,51 1,8 1,58 1,92 1,69 2, 1,77 2,25 1,8 2,6 1,92 Groep III ingevl vn kinderftrek voor: c c o ) <ü 1 O 2 t-i f4 S <D C*J «^f Tj KO «rt ^- T T O5*ö c B S, B B &,7,15,18,2,2,25,29,1,2,4,8,41,4 45,5,52,55,58,64,67,71,74,81,85,88,92,99 1, 1,7 1,1 1,18 1,21 1,29 1,6 1,47 1,55 1,66 -,5 12 1,16,18,2,2,25,27,29,1,2,4,6,8,41,4,48,5,52,55,58,61,64,67,71,74,77,85,88,92,96 1,7 1,14 1,21 1,29 ' ' ,1,15,16,18,19,2 21,2,25,27 28,29,1,2,4,6 8,9,41,4,45,48,5,52 55,64,71,77,85 lo«q B,5,7,7,8,11,1,14,15,15,16,18,19,2,21,22,2,24,25,27,29,4,8,4,48 ^ -r- i - ' _-_,5,5,7,7,1,16,2,2,5 Over 4 uur en minder Belstingtbel D De loonbelsting bedrgt voor een werknemer in! i K Schl Loon over 4 uren en minder in guldens «o,92 1, 1,12 1,25 1,7 1J5-1,62 1,75 1,87 2, 2,12 2,25 2,7 2,5 2,62 2,75 2,87,,12,25,7 5,62,75,87 4 4!l2 4,25 4,7 4, ,75 4,87 5, 5,12 5,25 5,7 5,5 5,62 5,75 5,87 6, 6,12 6,25 6,7 6,5 6,75 7, 7,25 <U Ö QJ 1, 1,12 1,25 1,7 1,5 1,62 1,75 1,87 2, 2, ,7 2,5 2,62 2,75 2,87,12,25,7 5,62,75,87 4, 4,12 4,25 4,7 4,5 4,62 4,75 4,87 5, 5,12 5,25 5,7 5,5 5,62 5,75 5,87 6, «,12 6,25 <W7 6,5 6,75 7, 7,25 7,5 Groep I,5 7 12,1,15,16,18,19,21,24,25,28,,4,6 9,4,45,5,5,58,6,66,69,74,8,82,88,91, ,5 1,8 1,1 1,19 1,21 1,27 1, 1,2 1,5 1,44 1,52 1,68 Greep II ',5,7,11,14,16,17,19,2,22 24,26,29, 5 8,4,44,46 49,5 55,59 6,64,66,7 72,75,79, ,88,9 96 1,1 1,12,8,1,15,16,18,19,21,22,24,26,27,,2,,7,8,42,44,46,49,51,55,57,59,62,64,68,7,72,75,79,84,88,9 Groep III ingevl vn kinderftrek voor: 1,5 7,11,14,15,16,17,19 2,21,22,25,26,27,29,2,,5,7,4,42,44 46,49,51,5 55,59,6,64,68,7,77,8,11,1,14,15,16,17,18,19,2,21,24,25,26,27,29,,2,,5,7,8,42,44,46,48,5,57,6 *1 J4,5 6,7 8 1,11,1,14,14,15,16 17,18,19,19,2,21,22,24,25 26,27 2,5,8 B ;,5,5,7,7,7,8,11,11,1,14,17,19,21 e "i M,8 s i n (Ver

5 e besteding vn de vrije tijd wij zgen het reeds in de voorgnde lr tikelen die wij n dit onderwerp mochten wijden kent zeer uiteen» ' pende mogelijkheden Mr een schokje v n verrssing bezorgde de heer Hische» te mstelveen ons toch wel, toen ons uitnodigde eens nr zijn gedres» prd te komen kijken Dt leek, zo op het eerste gezicht bezien, zulk een bijzondere luxe, dt het buiten het kder J^n deze besprekingen scheen te vllen ~e heer Hischemöller legde ons evenwel ü 't dt hij, door buitengewoon zuinig * e leven en zich llerlei dingen te ont» joggen, erin geslgd is een liefheb» berij te verwezenlijken, die in elk gevl re eds door hr uitzonderlijk krkter e belngstelling verdient Vndr, dt *Ü onze nvnkelijke schroom over» *onnen en eens een kijkje in mstel» v een gingen nemen Dr troffen wij een fln, die zich gelukkig prees een idel in vervulling te hebben zien gn, wr» Vn hij eigenlijk nooit hd durven "open, dt het zich zou verwezenlijken, "rnelijk de nschffing vn een voor oressuur geschikt prd Met dt prd ' s hij n de rbeid getogen, dg in, dg ü 't, zonder zich te storen n de weers» omstndigheden lles moest nmelijk ln het vrije veld geschieden, dr een Dv erdekte gelegenheid ontbrk De vr» d'gheid om het prd voor de hogere Pjkunst klr te mken heeft de heer Hischmöller zich bovendien uitsluitend e 'gen moeten mken door het bestude»' te n vn vklittertuur, ofschoon een Ze kere ntuurlijke nleg voor dit werk ongetwijfeld zich hierbij eveneens zl hebben doen gelden "et prd is, n een winter vn hrd ^erken, correct fgericht uiter en dier ^ertonen dn ook uitnemende stltjes v n dressuur Om de kosten eruit te hlen heeft de eigenr zijn prd ook v oor llerhnd nder werk moeten ge» "fuiken Het loopt voor de ploeg, even 8 ed ls het hoog" kn stn Het drit een sierlijke pirouette, mr doet ev en lter de wielen vn een mestkr drien Middelerwijl is de dresseur Werkloos geworden en dit heeft bij hem e vrg doen rijpen of wt ls liefheb» berij in vrije tijd is begonnen, strks Wellicht niet, door een enggement bij ^en circus, een broodwinning kn wor» den Zo opent deze ietwt uitzonderlijke vorm vn vrije tijdbesteding per slot vn ^kening nog een verrssend perspectief, "ij lten mn en prd nu verder rus» ten, om ons zoeklicht op een geheel Snder onderwerp te richten, dt, meer dn de prdendressnur, binnen de on» "ïiddellijke levenssfeer vn den rbei» der ligt, nmelijk het bouwen vn Sc heepsmodellen Hiervoor gn wij op bezoek bij den "heer d Brvenboer te otterdm, een monteur vn centrle Verwrmingspprten, die in zijn vrije "jd een model vn een driemst vol» Sc hip, ook wel fregt genmd, heeft gebouwd Hij heeft dr drie en een hlf jr over Sedn De mten vn het schip zijn één vijftigste vn de wre grootte, lle onderdelen zijn ntuurgetrouw nge» bootst, wrbij de kleinste spitsen vn j e dunste touwtjes niet vergeten zijn ^e heer Brvenboer is voorzitter vn ~ e otterdmse Modelbouwclub, welke '1 197 is opgericht en op het ogenblik Bij de foto's: Boven: Prd en ruiter mken een buiging: een knp stltje vn dressuurkunst Onder: en rdig hoekje in het huis vn den siersmid ruim veertig leden telt De leden stellen zich ten doel, elkr zoveel mogelijk behulpzm te zijn bij de moeilijkheden, die het bouwen vn model»schepen op» levert ens in de mnd komen zij drvoor smen, teneinde een werkstuk te bespreken of een lezing bij te wonen eeds heeft de MC, een tentoonstel» ling gehouden, die zeer geslgd ws en zich in een bijzonder druk bezoek mocht verheugen De club heeft een kleine vkbibliotheek, die de leden zelf bijeen hebben gebrcht Ook het gemeentebestuur blijkt voor het werk der MC, belngstelling te heb» ben Men verwcht dn ook, dt vn gemeentewege een speelvijver ter be» schikking zl worden gesteld, wrin de modellen dus te wter gelten zullen worden Ons derde bezoek gold een mchinist te Delft, den heer P, die in zijn vrije tijd n siersmeden en n drijfwerk doet Wij zgen rtistieke koperen sbkjes, gedreven ijzeren kndelrs en verder llerlei voorwerpen, welke voor het dgelijks gebruik dienst kunnen doen Ook deze mn heeft dit lles bereikt zonder hulp vn derden Hij zg in een winkel eens een rdig voorwerp en be» gon het thuis n te mken Toen dit lukte, wgde hij zich ook n eigen ontwerpen Zo ontstond llengs een eer» ^iedwrdige collectie werkstukken De heer P is een wr propgndist vn het siersmeden geworden Wnt zo zegt hij hoeveel metlbewerkers zijn er niet in ons lnd, die met enige moeite ook de rdigste resultten zou» den kunnen bereiken in deze liefheb» berij? Met dit drietl wel zeer uiteenlopende Links: Het koper wordt geslgen echts: Het fregt, wrn de bouwer % jr werk hd (Foto's rbeid") vormen vn vrije tijdsbesteding zouden wij onze behndeling vn dit boeiende onderwerp voorlopig willen besluiten Met enige ndruk zeggen wij voor» lopig", wnt ls resultt vn ons on» derzoek wij sprken drover reeds eerder is zoveel belngwekkends n de dg getreden, dt een ndere behn» deling in de toekomst wel niet kn uit» blijven Dr is nog ltijd het denkbeeld vn de orgnistie ener tentoonstelling vn werkstukken, terwijl ook tiet pro» bleem vn het leiding geven n bij de besteding vn de vrije tijd nr voren komende liefhebberijen niet uit het oog mg worden verloren Gelijk trouwens het vrgstuk vn het vorm geven n de vrijp tijdsbesteding in het lgemeen een zeer boeiend socil probleem ver» tegenwoordigt, dt nog bijlnge geen bevredigende oplossing heeft gevonden (Vervolg vn pg ) ons idel dn ook gericht zijn op 6e n smenleving, wrin het grovere ^"erk zoveel mogelijk door de mchine ^ordt verricht De rbeider kn zich dn v oor een groter deel wijden n tken, ^' e op een hoger peil liggen Uiterrd veronderstelt dit een hrmonische mt» * c hppclijke opbouw, wrbij de werk» oosheid uitgebnnen is' Nr zulk een n twikkeling dient ons streven inder» ^d uit te gn, omdt zij één der voorwrden vormt voor het bereiken Vn een lgemene mtschppelijke ver» "effing De techniek ls hulpmiddel voor ee n rijkere ontplooiing vn het gemeen» ^hpslevenl ~e terugkeer nr de hndenrbeid bij " e t doen uitvoeren vn cultuurtechni» * c hc werken betekent, ten overstn vn " e ze gedchtengng, ongetwijfeld een Sc hrede chteruit n toch is dit onver» mijdelijk Wij komen nders niet uit het verstikkend moers der werkloosheid De wgen zit zo diep in de modder, dt de wielen wt moeten worden terug» gedrid, wil er vn nieuwe vooruit» gng sprke kunnen zijn Mr juist om» dt men een open oog heeft, ook voor de schduwzijden, die n iedere werk» verruiming zijn verbonden, legt het NVV op dit terrein een bijzondere mte vn prtheid n de dg Hiervn hebben verschillende utoru teiten en persvertegenwoordigers zich kunnen overtuigen bij een excursie, die verleden week plts hd nr de werk» verruiming in de Gelderse Vllei ls vertegenwoordiger vn den ijkscom» missris ws drbij dr Kute nwezig; - voorts merkten wij op den heer H J Woudenberg, Commissris vn het NVV, ir J Th Westhof f, lid vn de Directie vn de Werkverruiming, ir Stf vn de Nederlndse Heide»Mit» schppij, terwijl de rondgng onder lei» ding stond vn ir W H vn ek, rijks» inspecteur vn de Werkverruiming voor de provincie Utrecht r ws zojuist een belngrijke verbete» ring ngebrcht in de rbeidsvoorwr» den door het openen vn de gelegenheid om voor een geringe prijs dgelijks op het werk een wrme mltijd te nut» tigen Hiertoe hd het NVV het initi» tief genomen, terwijl overste De Jongh, die, nr men weet, de leiding heeft vn de centrle keukens in ons lnd, voor de uitvoering zorg droeg Ten behoeve vn de in Werkverruiming werkende rbeiders zullen keukens worden in» gericht met een cpciteit vn 18 liter Óp het tijdstip vn ons bezoek wren reeds 26 dezer keukens in bedrijf en wij konden ons er vn overtuigen, dt het dr bereide voedsel niet lleen goed smkt, mr ook door de rbei» ders zeer wordt gewrdeerd Wt geen wonder is, wnneer men vroeg vn huis gt en de gehele dg in de open lucht werkt Overigens beperken de zorgen vn het NVV zich niet tot deze voedselvoor» ziening 'r bestt een nuw contct met de rbeiders en wt gedn kn worden om hun omstndigheden te ver» beteren, blijft niet chterwege en versbetering vn de schuilketen, wrin ge» schft wordt en wrheen men bij slecht weer de wijk kn nemen, vormt hier» vn een nder voorbeeld De rbeiders kregen bovendien bij deze excursie vol» op gelegenheid om zich uit te spreken, wrvn door verschillende hunner dn ook gebruik werd gemkt Zo is het NVV ook op dit terrein wkzm voor het belng vn den rbeider, die thns, vi de werkverrui» ming, wordt teruggevoerd nr een nor» mle inschkeling in het productie* proces

6 Het werfcpnze concert Het werkpuze»concert blijkt voor het Nederlndse bedrijfsleven een grne nvrde nieuwigheid te zijn Overl, wr tot dusver, onder leiding vn Vreugde en rbeid", zulk een ontspn» ningspuze werd georgniseerd, viel het gebodene zeer in de smk, getuige de uitstekende stemming onder de deel» nemers Men kn ntuurlijk heel nuchter de vrg stellen of zulk een concert nu wezenlijk veel verndering brengt in de bedrijfsverhoudingen Ntuurlijk wordt een bedrijf, wr ongunstige toestnden mochten heersen, door het enkele feit vn de orgnistie vn een werkpuzè» concert, niet om, overd in een voor* beeldige werkgemeenschp, doortrokken <**> Foto's: rbeid": l t m 4: Kijkjes op het loerkpuzt:- concert in de Lekolbriek te Utrecht /-^ c-f vn een nieuwe socilistische geest Drvoor komt inderdd heel wt meer kijken Wt dn wel het nut is vn werkpuze» concerten? Kijk, zulk een kmerd» schppelijk smenzijn, dt de directie, de bedrijfsleiders en het verdere personeel, misschien voor het eerst in het bestn der onderneming, eens een pr uur on» gedwongen bijeen brengt, demonstreert, beter dn iedere theoretische uiteenzet» ting, welk een verrijking het rbeids» leven kn ondergn', indien stelselmtig een geest vn gemeenschpszin zou wor» den ngekweekt Het is, ls het wre, de blijde klroenstoot, die de ndering ener nieuwe rbeidsorde nkondigt Drom gt de betekenis vn deze werkpuze»concerten in werkelijkheid ook verre uit boven het onmiddellijk ge» not, dt zij n de deelnemers ver» schffen Men moet deze dingen tegen de wijdere chtergronden vn de tijds» ontwikkeling kunnen zien In rbeid" hebben wij reeds enige m» len in woord en beeld het een en nder verteld omtrent de onderscheidene werk» puzeconcerten, die reeds door Vreugde en rbeid" werden georgniseerd Dt in de sveh»fbrieken, wrmede, kort n de jrswisseling, de reeks werd g,e» ppend, viel zozeer in de smk, dt sindsdien lweder een herhling -plts vond Zo moet het inderdd ook gn Het werkpuze»concert dient een regel» mtig terugkerend verblijdend moment in de vk eentonige gng vn het be= drijfsleven te worden Op 24 Mrt vond nu weer een werk* puze»concert plts in de feestelijk ver» sierde montge»hl \ i de Leko*fbriek te Utrecht Beter dn woorden vertellen onze beelden, dt het bok dr jolig toe» ging De Gevto»fbriek hd voor een heerlijk bord snert met worst gezorgd, terwijl koffie en gebk vn directiewege werden verstrekt en orkest, een znger en de confcrcncier Leo eekcr brchten de nodige verstrooiing Kortom, het ws een in lle opzichten welgeslgd smenzijn sssr D GOD NCDOT Slpende wkers De vergevensgezindheid en het inzicht vn sommige groten op dit onder» mnse kunnen ons soms verzoenen met veel bekrompenheid en onredelijke wrok bij de kleinen Gedurende zijn veldtocht in Noord» Itlië trok Npoleon met zijn troepen twee volle etmlen verder, zonder iemnd rust te gunnen Louis Bourrienne, de studiegenoot vn Bonprte op de militire cdemie en zijn prticulier secretris tijdens de Itlinse en gyp» tische veldtochten vn 1797 tot 1799, vertelt in zijn tien dikke delen omvt» tende gedenkschriften, hoe de Oosten» rijkse tegenstnder mr juist bijtijds terugweek om de Frnse schren op dem te doen komen Veilig kon men het echter nog lles» behlve noemen en toen de vond dlde over het Frnse tentenkmp, wren schildwchten minder dn ooit een luxe lleen: ze wren niet min» der vermoeid dn hun 'fortuinlijke kme» rden, die slpen mochten, en dommel» den huns ondnks op hun lnge ge» weren in Npoleon zelf ws de enige in het kmp, die onvermoeibr scheen Terwijl lles sliep of zich met grote inspnning op een vooruitgeschoven wchtpost de ogen trchtte open te houden, wndelde de kleine generl onderzoekend vn de ene tent nr de ndere Weggezkt tegen een boom vond hij ergens n de rnd vn het kmp een schildwcht, die door de slp overmnd ws en die zich zelfs door een stevige stoot tegen de schouder niet wekken liet Npoleon pkte het geweer, dt de soldt uit de hnd hd lten vllen, en nm zwijgend,zijn tk over De veilig» heid vn het kmp mocht immers niet worden bedreigd en uur hd hij zo heen en weer ge» drentcld, toen de wcht" eindelijk wkker werd én vergeefs nr zijn wpen greep In het heldere mnlicht zg hij op weinige meters fstnd het krkteristieke silhouet vn Bonprte De ongelukkige kon een kreet vn ont= steltenis niet weerhouden, wnt hij wist mr l te goed, welke opvttingen zijn generl hd op het punt vn plichts» betrchting Het is met mij gedn!" stmelde hij Npoleon schudde het hoofd Je hebt twee inspnnende dgen tot je verontschuldiging", zei hij, terwijl hij den soldt zijn geweer teruggf Mr dit éne uur rust moet lthns voldoende zijn, om de rest vn je wcht ook wer» kelijk de ogen open te houden" en soortgelijk voorvl heeft zich in de omgeving vn Frcderik den Grote voor» gedn Hns Jochim von Zieten, de legend» rische huzfcngenerl vn den Ouden Frits", bestond het op een kwde dg om in de tegenwoordigheid vn den koning n tfel in te slpen Lt hem slpen!" zei Frcderik de Grote, toen hij dt bemerkte Hoe dik» wijls is hij niet voor ons wkker ge» bleven?" erbied voor het boek Hoe lng hd de Bibliothèque Ntio» nle" te Prijs *r over moeten doen, om zijn boeken»bezit bijeen te krijgen, wnneer de bibliothecris het prool vn de Nederlndse boekhndel tot het zijne hd gemkt: Koop elke mnd één boek"? Niet minder dn 75 jr! ls hij in de tijd vn de phro's ws begonnen, hd hij het nu nog ps tot een tiende vn zijn verzmeling ge» brcht Wnt in de Frnse ntionle bibliotheek stn 45 boeken bijeen Zij is de grootste boekerij ter wereld De Openbre Bibliotheek te Leningrd neemt met 4 boeken de tweede plts in, de Congres»Bibliotheek te Wshington met 42 boeken de derde Vn de Nederlndse bibliotheken spnt de Universiteitsbibliotheek vn msterdm met 126 boeken de kroon Zij mg zich gelukkig chten, t' behoren tot de 27 bibliotheken in & wereld met een millioen boeken meer, en ze neemt onder die bevoöj rechten de zestiende plts in Welk eefl eerbied voor wetenschp en kunst é*' voelt onwillekeurig de mens, die het een* gegeven is, tussen de eindeloze rije 11 boeken«ruggen vn zulk een folinten' millionir te wndelen! Heel nders verging het Joséphine " e Beuhrnis, de eerste vrouw vn Np ' leon Toen de kleine korporl" ziet tot keizer hd gekroond en Joséphifl 6 dus keizerin geworden ws, werden " Piijs de Tuilerieën (de residentie d e ' Lodew ijken) hun woning Joscp! ine ging de vertrekken door & gezelschp vn den conciërge om h* nieuwe woning eens terdege op nemen Zo kwm ze ook in een ruimt*' met rondom niets dn boekenksten e11 met groene zijde beklede plnken Wt is dt hier?" vroeg zij in opperst' verbzing Mevrouw, dit is de bibliotheek" n wr dient die voor?" Om boeken te bevtten" Wt een dwsheid! Mijn mn ' ees nooit en ikzelf doe het evenmin Wij mken er een provisie»kmer vn H* moet goed stn, llerlei fruit op "' groene plnken!" n zó geschiedde het

7 mn tojj Hf«d* [MDISCH VGN] (Vrgen voor deze rubriek richte men tot den medischen medewerker vn het Weekbld rbeid", Postbus 1, m* sterdm) H v d W te H Ontsteking vn de wervels wordt niet ltijd door tuberculose veroorzkt; gewone etterbcterieën en ook ndere ziektekiemen kunnen eveneens wervels ziek mken De genezing vn een tuberculeuze wervelontsteking kost steeds zeer veel tijd: twee drie jr gn dr in de regel ruim mee heen Wnneer dn de ontsteking overwonnen is, is het been nog niet stevig genoeg om het lichmsgewicht te kunnen drgen Het is dus een ziekte, die zeer veel geduld vrgt, mr tenslotte wordt het been vn de wervels weer sterk en dn kn men weer behoorlijk zijn werk doen v d W te L Kolendmp is door zijn gehlte n kooloxyde een buitengewoon gevrlijk vergif; in kleinere hoeveelheden ingedemd veroorzkt het een toenemende vermoeidheid, die zich het eerst in de benen lt voelen Niet zelden mkt het onrustig, prikkelbr en dwrs; hrtkloppingen, hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid zijn verschijnselen die voor het gevr vn bewusteloosheid en stikking 'vferschuwen Men moet dn ook niet in een gesloten vertrek slpen, wrin een kolenkchel brndt C H K te Wt de vrg over uw dochtertje betreft, j, dit is een norml verschijnsel bij meisjes vn die leeftijd en betonwoning kn prchtig droog zijn, Zonder onderzoek is over de t wijking i de neus vn uw zoontje geen oordeel mogelijk T H te O Wnneer u nu en dn eens in deze rubriek een smenvttend overzicht vindt vn, bijv bij vetpuistjes of Dij steenpuisten lgemeen gebruikelijke huismiddeltjes, is het mijn bedoeling hiermede de kwkzlverij te bestrijden en voor den betrokken vrgsteller de uitgve vn kwd geld te voorkomen U vrgt echter thns om behndeling per brief; dit is een ernstige vorm vn kwkzlverij v L te Vriendelijk dnk voor uw inlichtingen D te 's Gr Het lijkt mij ook, dt u met het regenzeiltje tocht onder de hlfopgezette kp vn de kinderwgen mkt Vn de buitenlucht op zichzelf wordt uw kleintje niet verkouden nkele druppels sl-olie ls lxeermiddel toegediend, zijn ook bij geregeld gebruik niet schdelijk voor de ingewndjes Zolng u uw kleintje zelf voedt, spreekt het vnzelf, dt u veel moet drinken Behlve koffie en thee bomen drvoor in de eerste plts melk en tptemelk in nmerking Met uw moeder ben ik het eens> het drinken vn koud wter is niet gewenst P K te W Het experiment" dt uwvrouw heeft ondergn, is gelukkig niet zo gevrlijk ls u denkt; zij werd nl niet met het zwre vergif nicotine behndeld, mr met het volkomen ongiftigs nicotinezuur Dit is één vn de vitmines uit het vitmine B-complex, een stof, die dus vn nture in tl vn voedingsmiddelen voorkomt Men heeft inderdd ondervonden, dt bij beplde fwijkingen n de tong deze verbinding een wrdevol geneesmiddel kn zijn Het toedienen vn een leverpreprt ws óók logisch Hierin komt het nicotinezuur voor ls nicotinezuurmide, dt is in de vorm wrin dit vitmine in ons lichm werkzm is l heeft uw vrouw dus geen bt gevonden, op de toegepste behndeling vlt vnuit een medisch oogpunt niets n te merken H U G te I de medische vklitertuur wordt opgegeven, dt beplde oogndoeningen, gekenmerkt door verlies vn gezichtsscherpte, llchtschuwheid, een gevoel vn overinspnning vn het oog met jeuk en brnderigheid, welke bezwren door het drgen vn een bril niet worden verbeterd en wrbij tevens niet zelden een vettige schüfering nst de neusvleugels voorkomt met schittering of zwelling vn de lippen, in 5 dgen kunnen Kenezen met 5 mg lctoflvine t vitmine B2> per dg Stelt u ich dus nog eens onder behndeling vn uw oogrts J F P T te De ndoening, wrvoor u, nr uit uw schrijven blijkt, zo goed mogelijk werd behndeld, noemt men tegenwoordig prdentose Het weefsel om de tndwortel is hierbij ontstoken, de tnd wordt dientengevolge uit de tndks weggedrukt, komt dus nr boven en komt los te stn en witte geltskleur behoeft in het geheel niet op ziekte of bloedrmoede t, wijzen, mr is in vele gevllen het gevolg vn het bezit vn een dikke huid, het bloed schijnt er dn minder door Op 22-jrige leeftijd behoort bij een lengte vn 172 meter gemiddeld een lichmsgewicht vn 65,7 kg et u dus meer rdppelen,en drinkt u bv een J liter tptemelk per dg W v V M te Z De beste behndeling vn een zg gnglion n de pols is inderdd een kleine opertie, wrbij deze met vocht gevulde holte, die zich in de kpsel vn het poisgewricht heeft gevormd, wordt weggenomen Het fijndrukken vn een gnglion is een ruwe methode, die geen nbeveling verdient en gnglion blijft niet steeds doorgroeien, 't wordt mr zelden groter dn een wlnoot, komt ün tot rust en doet dn ook geen pijn meer Het is dn een onschuldig bezit geworden v D te Onder colitis" wordt ontsteking vn de dikke drm verstn Het dieet, dt u thns volgt, wijkt inderdd zeer veel f vn het in Nr 9 besprokene J v d B te 's Gr Bij chronische loodvergiftiging wordt niet lleen in het bloed, mr ook in tl vn orgnen, lood ngetroffen Hierdoor ontstn spijsverteringsstoornissen en de bekende bluwgrijze zoom n de rnden vn het tndvlees Verder kn buüipuin optreden, be kend ls loodkoliek, bloedrmoede,?ewrichtspijnen, pijnen in zenuwen en spieren, verlmmingen en bevingen, huiduitslgen en nierziekte Het verwijderen vn lood uit het lichm is steeds een lngdurig proces Het heeft voornmelijk met urine en door uitscheiding in de drm plts K te V Goed wkker mken één uur n het inslpen en dn lten urineren, is een methode, wrmee veel beddegoed gesprd kn worden pij lijders n bedwteren De rd, die u heeft gekregen, om 's nchts een lichtje in de kmer te lten brnden, is misschien het opvolgen wrd en té grote slpdiepte immers kn de oorzk vn de nrigheid zijn 7o kn ook bijtijds nr bed gn en een extr uurtje slp op een vrije Zterdgof Zondgmiddg goed doen J T te W Tuberculose is niet erfelijk, mr wel besmettelijk Nu het consulttiebureu u gezond heeft verklrd, kunt il de ziekte dus niet op uw kind overbrengen De bentwoording vn uw tweede vrg heeft per brief plts J v d K Z te en ontsteking vn de ngelriem geneest in de regel moeilijk, omdt de druk vn de ngel de wond voortdurend prikkelt Sommige specilisten nemen drom wel de gehele ngel weg, de nieuwe ngel, die zich drn vormt, heeft geruime tijd nodig om op de gewonde plts uit te groeien, gedurende welke tijd de ontsteking kn genezen ndere specilisten chten dit overbodig en snijden slechts de zijwnd vn de ngel weg, zodt het ontstoken gebied komt vrij te liggen f V te Wnneer u uw werkkrcht wilt behouden en niet, tengevolge vn ondervoeding, de kns wilt lopen, om opnieuw geruime tijd in een sntorium te moeien doorbrengen, zult u uw voeding moeten vernderen Het volgende zou ik u willen rden: gebruik uw gehele broodrntsoen in de vorm vn bruin brood: 2 sneetjes vn 4 gr 's morgens en 4 sneetjes vn 5 gr 's middgs, 's vonds of 's ncht is de hoeveelheid, die de rntsoenering mogslijk mkt Op de dg vn de nchtdienst zou ik het 's middgs niets" vernderen in een bord pp (pp vn melk of tptemelk), wrbij een sl vn koude rdppelen en ruwe groente, ngemkt met wt koude melksus en wt zijn, kn worden gegeten U moet uw vrouw dn vrgen om bij het middgml vn de vorige dg te rekenen op wt meer rdppelen en wt meer sus Wnnper u op deze wijze per dg de volgende voedingsmiddelen gebruikt: 28 gr bruin brood, 5 gr suiker, 15 gr ks, 5?r boter, gr grnproducten (voor pp), i liter melk, i liter tptemelk, 1 gr melkpoeder (voor melksus en voor pp), 75 gr rdppelen 5 gr groente, 16 gr peulvruchten en dn nog, omdt u een liefhebber vn vis bent, nu en dn een hring,een bokking of 2 gr mosselen en eens in de week een ei, komt u niet te kort P de G te Uw brief leent zich minder voor bentwoording in deze rubriek U hebt echter verzuimd uw dres te vermelden W K te In uw brief'geef t u het beeld vn de llergische neusontsteking duidelijk weer U heeft ngenoeg lle behndelingsmethoden, die dr tegen gebruikelijk zijn, zonder succes ondergn Toch zou ik mij nog eens tot uw huisrts of keel-neus-oorrts wenden In het fgelopen jr is nmelijk n de dg gekomen, dt deze ziekte ook wel eens wil genezen door de toediening, gedurende enige tijd, vn 1 mg nicotinezuurmide per dg J V te De tbletjes bevtten l mg vitmine BI per stuk Dit vitmine wordt ook wel neurine genoemd; = zonder, neurine een verbstering vn neuritis = zenuwontsteking De wetenschppelijke nm vn dit vitmine duidt dus l op de werking, die deze stof kn uitoefenen Onder de door u genoemde nm wordt het vitmine BI onder meer in de hndel gebrcht D G te M In uw gevl werkt het gebruik vn zuiveringszout gunstig; voor schdelijke gevolgen behoeft u niet te vrezen M S te Deze kns bestt inderdd W P H te Wendt u zich tot een dierenrts Het is mij niet bekend, of de ziekte vn Hodgkin ook bij kters voorkomt J M S te B Het spijt mij, mr zonder onderzoek is over uw toestnd geen oordeel mogelijk J B S W te D Tegen het spelen met een utoped geloof ik niet, dt ook met het oog op lter, voor meisjes bezwr bestt Wel is het een probleem in de tegenwoordige tijd, wt de ongelijke slijtge vn de schoenen betreft C J v d B te Uw sthm kn verschillende oorzken hebben Lt u zich door uw huisdokter rden omtrent de te kiezen werkkring C J K te Zonder onderzoek kn ik jver uw huidndoening niet oordelen W te De volksmond zegt, dt de uren slp vóór midderncht dubbel tellen r zijn ook tl vn interessnte wetenschppelijke onderzoekingen, die ntonen, dt het rhythme vn de levensprocessen in%et menselijk lichm op verschillende tijden vn de dg verschilt Op grond hiervn is uw vsthouden n de zonnetijd" begrijpelijk en logisch Uw huisrts heeft blijkbr bij zijn dvies lleen n een verlengde rusttijd gedcht N het vooruitzetten vn de klok is hlf 9 voor uw vrouw dus hlf 9 zomertijd L- te Cuprex" is een preprt, dt door de firm Merck te Drmstdt in de hndel wordt gebrcht K: te K Niet voluit ondertekende vrgen kunnen niet in behndeling worden genomen M te ls oorzken vn te wijde huidporiën stn bekend: de leeftijd vn 15 tot 2 jr, bloedrmoede en mgdrmstoornissen en eenvoudig middeltje ertegen, dt fdoende zou zijn, kn niet worden ngegeven PUZZLUBIK VBINDINCSDSL V K V G Z M T S V H B V M V Z K P V 1 U M U T V N U N L 1 N D G N D D F N N D N S : s De in de eerste kolom vn deze figuur gepltste woorden kunnen door middel vn een verbindingsletter zo met één der hieronder gegeven woorden worden verenigd, dt steeds nieuwe woorden vn negen letters ontstn De gebruikte vers bindingsletters, in te vullen in de irn'd* delste kolom, zullen dn vn boven nr beneden gelezen een spreekwoord vormen De gegeven woorden zijn: rd der mer bede - bld echt kn kool lng leer lier lier loos Neel omen ; oord rood slijk spel vond vuur ijker Oplossingen vn nevenstnde puzzle worden ingewcht tot uiterlijk 17 pril dresseren: ed Weekbld rbeid", Postbus 1, msterdm Op de omslg duidelijk vermelden: Puzzle nummer 1" ls prijzen worden enige frie boekwerken beschikbr gesteld Oplossing Puzzle No 1 De oplossing vn het grfiekrdsel, ver» schenen in rbeid" vn 14 Mrt, is ls volgt: De in te vullen woorden zijn: overddig vreedzm kttetong nijverheid industrie ontbering vermning voorkmer onderpnd winterjs wterpolo kerktoren Zuiderzee ongelegen tegengift De gevrgde spreuk luidt: f^e tijd brt rozen Toegekend zijn drie boekprijzen en wel n: C J Nber, Wssenrstrt 14, Bred; J S vn Steenderen, edes» strt 26, Vlissingen; K Gebulte, Hugo de Grootkde 52 msterdm (W) De prijswinnrs kunnen een keuze doen uit een boekenlijstje, dt hen zl worden toegezonden

8 VUGD N BID : Nr de bollenvelden lk jr in het voorjr kwmen vele buitenlnders nr de omgeving tussen Hrlem en Leiden om te genieten vn de kleurenprcht, die ten toon gespreid werd door bloeiende bloembollenvelden Deze streek vn ons Nederlnd heeft door deze velden een wereldnm gekregen en ook wi1, Nederlnders, stroomden elk jr in drommen nr dit gedeelte vn ons lnd Wrom toch eigenlijk? Wren het lleen de schitterende velden, die ons t tot een bezoek lokten? Dt ïs' hst niet mogelijk, wnt jr in jr uit trokken wij opnieuw er op uit Neen, dit moest een diepere oorzk hebben De bloeiende nrcissen, hycinthen en tulpen in l hun verscheidenheid vn kleuren, kondigen ons een nieuwe zomer n en wekken ons uit onze winterslp Wij willen de std ontvluchten en onze longen verzdigen met frisse lucht We willen óns uitleven in de ntuur en grijpen drom elk jr weer opnieuw deze unieke gelegenheid n o<m ons te verlustigen in lles wt het voorjr ons biedt Vnzelfsprekend gt onze eerste gedchte dn uit nr het ltijd frisse en hrmonische kïeurenspel, dt de bollenvelden kenmerkt Vreugde en rbeid" wil u de schitterende prcht vn dit onvolprezen lndschp tonen en orgniseert drom dit jr voor het eerst dg- en hlve-dgtochten per uto, trm en fiets nr dit jrlijks terugkerende bloemenfestijn Het» uitgngspunt vn l deze tochten is te msterdm onze eigen toekomstige reisfdeling, Leidseplein, tegenover Stdsschouwburg en te Den Hg, 't Wchtje" Bosbrug, hlte Bluwe Trm Tochten vn msterdm: Tocht I Hlve dgtocht per utobus, vnf 21 pril, dgelijks Prijs ƒ15 per persoon, vertrek 1 terug 18 uur Tocht II Dgtocht per utobus, vnf 2 pril, elke Zondg Prijs ƒ per persoon, koffiemltijd inbegrepen, vertrek 1 uur, terug 18 uur Tocht III Dgtocht per trm, vnf 2 pril elke Zondg Prijs ƒ2 per persoon, koffiemltijd inbegrepen, vertrek 9 uur, terug 18 uur Tocht IV Fietstocht, vnf 2 pril elke Zondg Prijs ƒ6 per persoon, 2 consumpties (koffie, thee of chocolde) inbegrepen) vertrek 9 uur, terug 18 uur Tochten vn Den Hg: Tocht V Dgtocht per trm, vnf 2 pril elke Zondg Prijs ƒ 2 per persoon, koffiemltijd inbegrepen, vertrek 9 uur, terug 18 uur Tocht VI Fietstocht, vnf 2 pril elke Zondg 'Prijs ƒ6 per persoon, 2 consumpties (koffie, thee of chocolde) inbegrepen, vertrek 9 uur, terug 18 uur nmeldingen schriftelijk zowel ls mondeling, té richten tot eisbureu Vreugde en rbeid", voorlopig mstel te msterdm, of Dr Kuyperstrt 1 te Den Hg Levensmiddelenbounen medebrengen Zij, die niet in het bezit zijn vn wisselbonnen voor boter, wordt ngerden een klontje boter vn huis mede te nemen ;? ü W FILMVOOSTLLINGN Progrmm: Hoofdfilm De School des Levens", met Kthe von Ngy, Theo Lingen en Hns Moser OSS Dinsdg 15 pril, Luxor-Theter, nvng 8 uur nm Krten ƒ25 voor georgniseerden en f 5 voor ongeorgniseerden, lle rechten inbegrepen, verkrijgbr bij: S J v Mechelen, Boterstrt 21; Th Hoeks, Ktwijkstrt 29; G v Uden, Plmstrt 29; en 's vonds n de zl Progrmm: Hoofdfilm Koning en Kruier" met Weisz Ferdl, Hrry Gondi, Georgi Lind e VINN Zterdg 5 pril Zl hotel Hrtmn, nvng 7 uur nm Krten ƒ2 voor georgniseerden en ƒ voor ongeorgniseerden, lle rechten inbegrepen, verkrijgbr bij: J v Bemmel, Hoeufftln 66; G Hzendonk, Buitenstd 67 en 's vonds n de zl Progrmm: Hoofdfilm Vivere" met Tito Schip in de hoofdrol D Zondg 6 pril Zl eehorst", descheweg, nvng 1 uur vm Krten ƒ 25 voor georgniseerden en ƒ5 voor ongeorgniseerden, lle rechten inbegrepen, verkrijgbr bij: Verlengde Prkweg 46; Poortln 56; Poortln 9; Kolkkkerweg 2; Twijnstrt l en 's morgens n de zl ZONDGOCHTND-BIJNKOMSTN OTTDM, MtictSg 14 pril (2e Psdg) Gebouw Odeon, nvng 1 uur vm Optreden vn nton Verheyen in zijn voordrcht vn Peter Krsnow Vn den dubbelen delr nr het rode Vndel" Toegngsprijs ƒ5 per persoon, lle rechten inbegrepen Krten verkrijgbr bij: NVV, district otterdm, 's-grvendijkwl 95; de secretriten der ngesloten orgnisties en op vertoon vn lidmtschpskrt of bondsboekje 's morgens n de zl DN HG, Mndg 14 pril (2e Psdg) Odeon-Theter, Heerengrcht, nvng 1 uur vm en filmvoorstelling met de bijzonder mooie Indische Cultuurfilm Tnh Sbrng" toegelicht door Mnnus Frnken Tevens optreden vn Indische dnsers Toegngsprijs ƒ 5 per persoon, lle rechten inbegrepen Krten verkrijgbr bij: Buffet Volksgebouw, Trnsportrbeidersbond, Fbrieksrbeidersbond, Prinsegrcht 7; Metltewerkersbond, Prinsegrcht 72; Hndels- en Kntoorbediendenbond Mercurius", Prinsegrcht ; Toonkunstenrsbond, J P Coenstrt 22; Trnsportrbeiders, f d Scheveningen, Treilerweg 61; kntoor Vreugde en rbeid", Dr Kuyperstrt 1 en op vertoon vn lidmtschpskrt of bondsboekje 's morgens n de zl MSTDM, Mndg 14 pril (2e Psdg) City-Theter, KI Grtmhplntsoen, nvng 1 uur vm en filmvoorstelling met de bijzonder mooie film De School des Levens" met Kthe von Ngy, Theo Lingen en Hns Moser Toegngsprijs ƒ5 per persoon, lle rechten inbegrepen Krten verkrijgbr bij: NVV-district msterdm, Frederiksplein 14; mbteiirsbond, Srphtistrt 92; Bouwrbeidersbond, De Kempenerstrt 51; Dimntbewerkersbond, Plntge Frnseln 9; Fbrieksrbeidersbond, H Houttuinen 1; Hndels- en Kntoorbediendenbond, PC Hooftstrt 179; Bond vn Hotelpersoneel en Sigrenmkersbond, Stdhouderskde 126; Metlbewerkersbond, 2e J v d Heydenstrt 11; Meübelmkersbond, D Costkde- 69; Bond vn Overheidspersoneel, Stdhouderskde 19; Typo-en Lythogrfenbond, Leliegrcht 47; Bond in de Voedingsbedrijven, Srphtikde 21; Bond vn Kledingindustrie, eguliersgrcht 8; Kntoor Vreugde en rbeid", mstel en op vertoon vn lidmtschpskrt of bondsboekje 's morgens n de zl GVONDN" Op de personeelsontspnningsvond vn het NVV, Vreugde en rbeid" en rbeiderspers op Vrijdg 21 Mrt 11 in Bellevue een IJWILBLSTINGMK, hetwelk is terug te bekomen bij het kntoor vn Vreugde en rbeid", mstel , msterdm-c Hef vo//e pond bdoel Hmid, de sultnsklief, die in 199 door de zogenmde Jongs Turkse revolutie uit Turkije verdreven werd, ws nr het oordeel vn lle historieschrijvers een uiterst rection» nir regeerder Mr hoezeer hij zijn lnd ook gesloten hield voor westerse invloeden: wnneer er iets op het ge» bied vn westers musement tot zijn hoofdstd doordrong, moest zijn groot' vizier nstonds voor een privé»voorstel» ling zorgen Virtuozen en gezelschppen, die vóór de wereldoorlog urop bereisden, zgen in zulke privésvoorstellingen niets onge* woons Ze wren gebruik bij lle grote en kleine vorsten De vertoningen in het pleis vn den" sultn vn Turkije hd» den, ls wij den Nederlndsen impre» srio Jos Schürmnn geloven mogen, dn ook mr één bezwr: ze leverden bijn niemendl op Het ws niet de schrielheid vn den Turksen heerser, die drvn de schuld ws, mr de heb» zucht vn de vele Turkse utoriteiten, die het honorrium door hun hnden lieten gn en er een deel vn in eigen zkken goochelden Onder die omstndigheden is het gemk» kelijk te begrijpen, dt Schürmnn mr mtig vereerd ws, toen hij een invittie kreeg, om het Frnse vudeville*gezel» schp, wrmee hij urop bereisde en wrmee hij ook Constntinopel n» deed, in een privé»vertoning n den sultn voor te stellen Met voorzichtig gekozen woorden, mr drom niet minder duidelijk, liet hij zijn bezwren mken n ps toen hij de toezegging gekregen hd dt geen klevende strijk» stok zijn rechtmtige ndeel zou be» snoeien, ging hij op de invittie vn den sultn in Het werd een vreemde vertoning In een grote zl vn het pleis zt lleen de sultn met zijn groot=vizier ondom hem een zee vn lege stoelen Mr in de loges woonden bovendien de hrem» dmes de voorstelling bij, n het oog onttrokken door enorme gzen gor» dijnen Men hd De dme vn Mxim" voor deze voorstelling gekozen en Vlentine Joissnt, de ster vn de groep, vervulde de hoofdrol Mr vn stemming ws nuwelijks sprke In doodse stilte ver* liep het gehele eerste bedrijf en zenuw* chtige stemming groeide chter de coulissen in de korte puze Hoe kon men zonder enige rectie grppig" zijn? De zk scheen op één ctstrofe uit te zullen lopen Het tweede bedrijf scheen het nuwelijks beter te doen Wel klonk soms een onderdrukt gegichel chter de gzen gordijnen, mr de sultn ver* roerde zich niet Voor het derde bedrijf zocht de groot» vizier den impressrio chter de cou* lissen op Zijne mjesteit is zeer in zijn schik!" ws zijn verrssende mededeling Het tweede bedrijf bevlt hem bijzonder Lt dus het derde weg en speel het tweede nóg een keer!" ldus geschiedde en nderml ver* scheen de groot*vizier op de plnken Men vreesde l, het tweede bedrijf drie keer te moeten spelen, mr de hoge functionris kwm slechts in persoon het honorrium brengen Lt nog eens hlen", zei hij Groet den sultn en lt hem zien, dt het zegel vn de beurs ongeschonden is" Het scherm ging omhoog en Schürmnn stelde zich buigend nst Vlentine Joissnt op, zijn honorrium schijnbr chteloos in de hnd De sultn ricntte zijnerzijds een toneelkijker over het voetlicht heen en knikte drn in* stemmend In de kleedkmer opende de impresrio de verzegelde beurs r zten vierhon* derd Turkse ponden in Dit ws de enige keer", vertelt Jos Schürmnn in zijn mémoires, dt ik ' n Turkije het volle pond kreeg!' r

9 (Foto's: rbeid") lke visser op snoekbrs heeft een >»t, wrmede hij 8 men het grote eleepnet trekt ' Set net wordt vkkundig klrgelegd,? dt de touwen bij «et uitvieren niet Verwrd kunnen ge- Het uitzetten vn «et sleepnet "et eerste resultt vn een pr trui» Vissen: een pr tooie snoekbrzen kleine reprties, zo- *'s 'tbijboeten vn " e t net worden mette >} n boord verricht ^e vissers lten zich *J«t eten goed smke n Op de hurken r ndom een Volen- ^rnmer zoodje": vis 611 rdppelen tez- *öeu in één pn gekookt Het is donker en nevelkoud, ls wij 's morgens vier uur nr het hvenhoofd toeglijden op het reutelende hkkepof» fhythme vn de ps ngeslgen motor Vn lle knten komen de kleine vissersbootjes op de smlle hveningng n «Bkboord je roer!", prit de uitkijk op de voorplecht fe schipper n het roer gooit zich met zijn volle gewicht p de helmstok en dr schiet de Volendmmer visbotter door de nuwe toegngspoort het ruime-sop in Meteen wordt de motor stopgezet, de ngeslgen zeilen worden gehesen, e en zijzwrd tjompt met kletsend ge' ' ü id in de golven en dr gn wij P de krcht vn de wind schuin Optornend tegen de felle noordooster 'l het witte schijnsel vn de mn lich» * e n de zeilen vn ndere botters vreemd P tegen de donkerte vn lucht en ^ter Spettend komen de druppels vn "et opgeworpen buiswter op het dek neer "e VD 87 -is op weg nr de visgron» den, die de schipper, op hoop vn zegen ^n een goede vngst, voor deze keer "eeft uitgekozen 'n de kleine kjuit, wr je lleen ge' " u kt kunt stn en wr de kooien vn de mnnen de meeste ruimte in beslg nemen, is de jongen reeds de kchel gn nmken Uit de rookpijp vn de lge, op een fornuis lijkende kchel uit voorzorg met ijzeren drden ver» nkerd, opdt hij bij zwr weer niet zl omvllen komt de rook op het voor» dek nr buiten kronkelen, met kleine borrelgeluidjes, wnneer de schuit even deint op een nrollende golf ls de kchel goed brndt wordt er meteen koffie gezet, wnt een vissermn zonder koffie is ls een motor zonder benzine Verstijfd ls de visser vk is door het overkomende ijskoude wter en de felle wind, kn hij het zwre werk lleen mr volhouden, ls hij zich f en toe eens kn verwrmen n een bkkie" koffie n zo zitten wij lter ook binnen in de kjuit en doen een bkkie", met de koude hnden rondom de grote mok geklemd en in ons het prettige gevoel vn de wrm verglijdende slokken en hlf uur drn beginnen de schip» per en zijn knecht de netten in gereed» heid te brengen Ze worden chter n stuurboord, hlf over boord netjes klr gelegd, zodt het sleepnet, bij het uit» zetten, zonder moeite uitgevierd kn worden Het klr leggen doet de schip» per zelf, wnt dt moet buitengewoon secuur geschieden Het kleinste foutje kn een grote geldelijke schde»post en op zijn minst genomen een hoop tijd» verlies betekenen ls dt gedn is, bemerken wij eigenlijk ps, dt wij niet zomr op eigen inititief zeilen Wij horen den schipper een ndere botter prien en wij vernemen, dt die vn zijn mt is, met wien hij smen vist, wnt een sleepnet moet minstens door twee botters uitgezet en gesleept wor» den De mt komt lngszij en ls n enig over en weer schreeuwen wr» vn wij niets verstn de beide schip» pers het eens kunnen worden over de geschiktheid vn de visgrond, kn het eigenlijke werk beginnen en lijn, wr» 'n de eigen netten reeds vstzitten, wordt overges<ooid; de mt mkt zijn netten n de ndere knt vst en het sleepnet wordt vnf de twee botters tegelijk uitgezet Gedurende het uft» vieren is op elk vn de botters het roer

10 De schijven en 48 De zwrte schijf op veld en de witte op veld 48 nemen een bijzondere plts in Ze zijn voor beide kleuren het enige stuk, 'dt niet lleen het midden kn bezet houden, mr ook nr beide vleugels kn worden gespeeld Men verdeelt het dmbord (denkbeeldig) in drie fdelingen: het midden (centrum) en twee vleugels De overgng is niet ltijd zo gemkkelijk n te geven, mr ls men het spel in de nvngsstelling opzet, kn men deze verdeling het best op de volgende mnier ngeven: Voor wit wordt de linkervleugel gevormd door de ruiten: 1 2, 6, 7, 41 42, 46 en 47 De rechtervleugel door de ruiten: 4, 5, 9 4, 44, 45, 49 en 5 Drtussen ligt ntuurlijk het centrum Hieruit volgt vnzelf de overeenkomstige verdeling vn het spel vn zwrt De rechtervleugel vn wit stt opgesteld tegenover de linkervleugel vn zwrt Wt nu die schijven en 48 betreft krijgt fien de beste indruk vn hun betekenis, ls men in de nvngsstelling de volgende opening speelt: Wit Zwrt Wit Zwrt Vervolg vn de vorige pgin vstgesjord tegen de chterwnd vn de schuit, een bzn^zeil en een kluiver zijn bijgezet, wrdoor de botters met de zijknten vóór de wind komen te liggen en zo wordt het grote sleepnet l drijvende lngzm gesleept Dn begint er een tijdje vn niets doen -- wnt, nietwr, de wind, de schuit en het net doen lles en wij krijgen gelegenheid om den schipper n het prten te krijgen over het reilen en zeilen vn de visserij in het Uselmeer r wordt op snoek=brs gevist Deze vissoort is, n de indijking, door de Heide»mtschppij in het Uselmeer uit» gezet Dit heeft tot zulke goede resul» tten geleid, dt het gelukken vn het snoekbrsbroed op het ogenblik lleen nog mr bevorderd wordt door op ge» schikte pltsen nesten in het wter* te zetten De snoekbrs is nmelijk een vis, die het kuit verzorgt Wt de vngst betreft, heeft 1941 niet n de gestelde verwchtingen voldn Het beroep vn vissermn is wel erg wisselvllig en nog l eens fhnkelijk vn het geluk, mr over het geheel genomen zijn de ver» diensten vn dien rd dt lleen zij, die het meeste verdienen, de boel klr kunnen houden", om met de woor* den vn onzen zegsmn te spreken Bij de meeste visserlui, die vroeger goed hun brood hdden, is het drom veell zó, dt schrlhns keukénmeester is geworden Toen de Zuiderzee ingedijkt werd, ws het voorzien, dt de vissers drdoor in de knel zouden komen Drtoe werd de Zuiderzee=steunwet ngenomen, om de gevolgen hiervn op te vngen en de vissers schdeloos te stellen Met enige bitterheid merkt onze gstheer in dit verbnd op, dt het woord vn één vn onze vroegere sttslieden: n dit Zwrt: 2 schijven OD l t/m 11, 1, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 2 en 26 Wit: 2 schijven op 27, 28, 1 t/m t/m 5 ls wit nu eens geen stuk op ruit 48 hd, zou hij 417 of 427 moeten spelen (wit zou moeten sluiten", zegt men) en dn ontstt een bijzondere vorm vn spel, die men een opsluiting" noemt In dit gevl een opsluiting vn wit's linkervleugel Zo ziin er ook opsluitingen n de rechtervleugel Mr wit heeft nu nog een stuk op veld 48 en drdoor kn hij de opsluiting ontgn, door eenvoudig een tijdzet te mken, bijvoorbeeld 449, zwrt 26 x 7 wit 42x1 De nwezigheid vn schijf 48 mkt het voor wit dus mogelijk om door een eenvoudige ruil, een ongewenste stelling te ontgn Voordt we nu dieper ingn op die opsluitingen (wr heei wt over te vertellen is), is het voor de beginnende dmmers nodig, nog even een voorbeeld te geven vn een opsluiting n de rechtervleugel Nu bij zwrt Mr het is duidelijk, dt wt voor zwrt geldt, ook toepsselijk is op dergelijke stellingen bij wit We spelen nu in de nvngsstelling ls volgt: Wit Zwrt 1621 n nu is zwrt opgesloten n zijn rechtervleugel In dit gevl kunnen de schijven 17 en 21 niet gespeeld worden, terwijl men in het vorige gevl bij wit opmerkte, dt enige stukken vn wit's linkervleugel eigenlijk buiten het spel werden gehouden Zols gezegd: n deze opsluitingen zit méér vst Het bovenstnde dient dn ook lleen om het begrip: opsluiting enigszins duidelijk te mken Trouwens ook bij de vrgstukken zullen de opsluitingen spoedig een rol gn spelen grote werk zl geen smetje kleven", een ijdele klnk is gebleven, dr de toe* pssing der -wet veel te wensen heeft overgelten In die tussentijd hebben wij den knecht l eens met een bezorgd gezicht in het wter zien turen De oorzk blijkt te zijn, dt wij niet verder fdrijven, dus dt het net ergens op de bodem vstzit Wij horen vn den schipper, dt door de ltste ijsgng de bodem dermte omgewerkt is, dt vele vissers hun netten drdoor l gehvend of verspeeld hebben l het werk is voor niets ge» weest, veel tijd is verloren gegn, wnt ls n veel moeite het grijzig»vieze net gelicht is, zijn er slechts twee snoek' brzen gevngen Lter op de dg wordt' het nderml geprobeerd en het treft ons drbij met welk een noeste ijver en vlijt getrcht wordt de vngst te doen slgen ls, tegen de vond, n geruime tijd vn niets doen het net weer gelicht wordt, blijkt niettemin, dt de vngst ook dit keer weer erg gering ws Slechts elf stlkleurige snoekbrzen doen wnhoopspogingen om te ont» snppen uit het vsthoudende net tf snoekbrzen voor een hele dg vissen, wnt het is hiermede voor vndg f' gelopen en pover resultt! ls het donker is geworden en wij in de hven in de kjuit om een Volen* dmmer zoodje" gehurkt zitten, gt het gesprek l weer over het werk vn do volgende dg, wrbij de hoop uitgt nr een mogelijke grote vngst op die en die visgronden Het Volendmrner zoodje vis en rdppelen in écn pn smen gekookt, lekkerder dn enige visschotel ergens nders vult de kleine kjuit met dmp de kchel snort en lleen de zchte deining doet ons er n herinneren, dt wij op een boot zijn en niet in het prdijs Oplossingen KLSS No 9 (Vn P Sonier): 2218 (16x8), 292 (8x29), 219 (24x), 9x28 (x9), 44x11, No 1 (Vn M Fbre): 94 (29x47), 61 (26x46), 2721 (16x8), 4812 (46x4), 42x (47x29), 45x1 veneens winnend is de volgende fwikkeling, die dus ook ls oplossing geldt: 4944 (29x47), 9 (47x29), 2721 (16x8), 484, (8x4), 45x1 (118), 1x15 (4), 15 (4--1), 2822 (445), 5 (25), 2217 (4), 1711 (49), 5x17 en zwrt kn niet dm nemen wegens wit 116 No 11 (B C Keiler in een prtij om het kmpioenschp vn Nederlnd) 227 en wit dreigt door 2722, 282, x 1 en x 1 een schijf te winnen Zwrt kn niet 182 spelen wegens wit 24, zwrt 2 x 4, wit 4 x 16 Op zwrt 2429 volgt wit x 24, zwrt 182 Hiern stn er voor wit twee wegen open: Ie' Wit 2822, met behoud vn schijfwinst, wnt op zwrt 142 volgt wit 61 en 2218, 17 x 16 Op zwrt 1217 voigt wit 484, zwrt 17x28, wit 242, zwrt 14x4, wit 4x9, zwrt x14, wit 8 2e Wit 82, zwirt 142, wit 94, zwrt 2x29, wit 71, zwrt 26x7, wit 2x41, zwrt 2x21, wit 4x14, dt op de duur tot winst leidt, l zijn er nog moeilijkheden te overwinnen Tussen deze vrinten hdden de oplossers dus keus In gevllen, wrin voor zwrt een belngrijke verdediging werd verzuimd n te geven, werden oplossingen ntuurlijk ls fout beschouwd Verder rest zwrt (n 227 vn wit) nog één zet, nl 142 Hierop kn wit op twee mnieren zijn doel bereiken Het ngeven vn één mnier ws dus voldoende: Ie Wit 282, zwrt 18x29 (wnt op zwrt 19 x 28 volgt wit x 19, zwrt 1 x 24 en wit x2), wit 94 2e Wit 2722, zwrt 18x27, wit 25, zwrt 118 (), wit 25x2, zwrt 18x29, wit 94, zwrt 81 wit 4x2 en op zwrt 118 volgt wit 2822 Op zwrt 24 (geeft men 'deze vrint, dn mg dit ntwoord niet over het hoofd worden gezien!), wit 25x2, zwrt 118, wit 5x24, zwrt 18x2, wit 2822! zwrt 27x18, wit 71, zwrt 26 x 7, wit 82 en x 2 No 12 ( K W Dmme in een prtij om het kmpioenschp vn Nederlnd) 44 (1117), wnt op 1116 of 81 speelt wit 127 en 428 en is zwrt n enkele zetten verloren 2419 (1822), 191 (22x24), 1x2 (2429), 72!! Hier wordt opgemerkt, dt nu ook 25 nog zou winnen Voorl dit vrgstuk hd vele foutieve uitwerkingen, wrvn wij de volgende week enige zullen behndelen, KLSS B No 9 (Vn K W Dmme): 48-1 (25x4), 2217 (11 x1), 427 (1x), 5 (16x4), x19 (1x24), 45 x 5 De beginzet 427 leidt op bijn gelijke wijze tot winst en is dus ook een goede oplossing No 1 (Vn K W Dmme): 44_9 (26x7), 4842 (748), 48 (48x28), 8x18 (12x4) x4 44), 422 (445), 225 No 11 (Vn Lecocq): 82 (5), 9 (29x27), 44 No 12 In dit vrgstuk wint wit eenvoudig door 415 te spelen en l nr gelng zwrt slt bij de volgende zet schijf of dm 19 op veld 24 te offeren ls het witte stuk op veld een dm is in plts vn een schijf, stt do zk echter nders Dn is er mr één oplossing, ru die vn vrgstuk B no 15, die enige oplossers ook l in no 12 hebben gevonden Deze vrgstukken geven dus een leerrijke vergelijking Onze wedstrijd venls de vorige week het gevl ws, vormen ook nu de volgende vrgstukken een prte wedstrijd In beie klssen wordt een fri boekwerk ls prijs uitgeloofd Men behoeft lleen de oplossingen in te zenden vooi de Klsse wrin men meedingt Wie oplossingen vn de problemen vn beide klssen inzendt, wordt gecht lleen in klsse me te doen De vier vrgstukken zi]n ditml lle uit onze lezerskring Voor lle geldt: Wit begint en wint" KLSS No 4 Zwrt Wit Zwrt: 7 schijven op 7, 8, 9, 1, 12, 14 en 18 Wit: 7 schijven op 19, 21, 2, 24, 8, 9 en 4 No 5 Zwrt Wit Zwrt: 2 schijven op 16 en Wit: schijf op Dm op 1 Klsse B No 6 Zwrt Wit Zwrt: 1 schijven op 5, 8, 9, 1, 11, 12, 14, 16, 2 en 6 Wit: 1 schijven op 22, 27, 1,, 4, 8, 44, 46, 47 en 48 No 7 Zwrt Wit Zwrt: 9 schijven op 6, 7 8, 9, 1, 1, 17 2 en 7 Wit: 9 schijven op 16, 2 28, 29,, 4, 8, 44 en 47 Oplossingen worden ingewcht tot uiterlijk 21 pril dresseren: edctie Weefcbld rbeid", Postbus 1, msterdm- Op omslg of briefkrt duidelijk Dmrubriek" vermelden Vriendelijk verzoek Inzenders vn oplossingen vn puzzles, rdsels en dmproblemen wordt verzocht steeds op de voorzijde dei briefkrt of op de briefomslg duidelijk de rubriek te vermelden, wrvoor de inzen» ding bestemd is Bij de puzzle ook steeds het nummer zetten! n nimmer ndere mededelingen voor redctie of dministrtie bij de oplossingen insluiten Klchten over de bezorging richte men n de dministrtie vn rbeid", Postbus 1 msterdm

11 CJ > <M O n - n wijz ko IS; /et n pr 14ƒ C C *^»*V^* ' j^ 'n ver te springen n S -engt"etmenigh in de grcht «- c^,d rijmpje dt, evenls soms eenvoudige l menschen, den spijker precies op z n slt leder weet nu wel dt een levensbekering de beste en eenvoudigste mnier 'om voor de toekomst te zorgen;,mr op hoeveel, hoe en wr komt het: LM vertrouwde gent vn De Centrle U en dt U niet te ver springt met NTL folide «SS5J=K D JS ^D

12 MDDLING VN HT NVV 11e Verntwoording Stichting Winterhulp Nederlnd" vn '5 t/m 27 Mrt 1941 Totl der 1e verntwoording fil7481 tlbewerkersbond Bezoldigden lg Ned Me- Hoofdbestuur Ned Sigrenmkers- en Tbkbewer- mbtenren in dienst bij Hoofdbestuur Bond vn kersbond, 59 de Ned Spoorwegen J V te L 5 N v H te Bezoldigden Ned Bond v J V te L mnl en vr rbeiders in Bestuurdersbond Hilversum de Kledingindustrie en nverwnte vkken 1768 mkers- en Tbkbewer- Hoofdbestuur Ned Sigren- Hoofdbestuur lg Nederl lersbond Bouwrbeidersbond 1 H te H, 25 Totl ƒ Het Stndrdwerk over de Ntuurgeneeskunde D NTUU LS TS J12 FBLDINGN 564 BLDZIJDN Gebonden in linimmi HNDBOK VOO D NTUUGNSWIJ/ bnd 162 DOO DrFWOLFNIJHTTM Betlbr in mndelijkse termijnen vn f l of meer, NIUW HZIN UITGV TSN nr verkiezing De Ntuur ls rts is een hoek wrin men niet ONMISB VOO LK tevergeefs zl zoeken nr ije meest voorkomende kwlen of fwijkingen en evenmin vergeefs nr JONG HUISGZIN de wijze, wrop drvoor genezing of lthns verlichting is te vinden Het Is geschreven voor iedereen, dwz het bevt geen geleerde of ingewikkelde betogen; op eenvoudige, heldere en boeiende wijze wordt de lezer bekend gemkt met de inrichting en de werking vn ons lichm, hetgeen, In verbnd met de hieromtrent bij zo velen bestnde onkunde, vn grote betekenis is Hoevele zieken worden niet gekweld door de vrg nr wt zich in hun lichm fspeelt! en duidelijk beeld vn het ingewikkeld smenstel drvn, en bekendheid met de functies der orgnen kunnen den zieke reeds veel verlichting brengen en hem de rustgevende zekerheid geven, dt hij met behulp vn den rts, zijn genezing n de Ntuur kn overlten Dit boek beoogt geenszins de ptiënten n te moedigen om zelf te dokteren Het wil den lezer bevestigen, dt hij in zijn diepste wezen terecht overtuigd is vn de geneeskrcht der Ntuur OVZICHT VN D INHOUD erste deel: HT MNSLIJK LICHM Ons lichm Bouw ontwikkeling, verrichting Het skelet De spieren Het bloedvtenstelsel ode en witte bloedlichmpjes Lymphe Het hrt, de slgders en ders De demhling demhling door longen en huid Stem en sprk Longen Huid, wrmteregeling De spijsverteringsorgnen Gebit, speekselklieren Mg en drm Lever, gl, lvleesklier, milt De urnieorgnen De geslchtsorgnen Teelbllen, zd Formt 17 x 25 cm ierstokken brmoeder Zwngerschp, bevruchting De klieren met Interne secretie liet zenuwstelsel Neuronenketen, ruggemerg, reflexbn De hersenen: schors, centr Kleine hersenen De zintuigen Het oog, optiek en mechniek Bij- en vèrziendheid Het oor, uit- en inwendig venwichtsorgn euk, smk, tstzin Tweede deel: GZOND LVN Wt moeten wij eten iwitminimum en -evenwicht Vlees vermijden, vegetrisme, nturistische voeding rdppelen Vetbehoefte Zuren Keukenzout Brood, groente vruchten, melk, krnemelk, genotmiddelen Toegepste voedingsleer Kleding Woning Stedenbouw, woninginrichting Over liefde en huwelijk De opvoeding onzer kinderen Opvoeding voor de geboorte, verzorging voeding gymnstiek vn de zuigeling Het oudere kind, de school Puberteit Derde deel: D ZIKTN N H GNZING Liclit Spectrum Genezende werking, zonbehndeling Lucht Wter Koud eu wrm wter Bden, wikkels, compressen Drinkkuren Mssge Strijkmssge Weerstndsmssge Zenuwmssge Gymnstiek eeksen oefeningen Kindergymnstiek demhlingsoefeningen Psychotherpie Psycho-nlyse, hypnose Dieet- en vstkuren Koortsvoeding, vstkuren, gedeeltelijke vstkuren Vruchtenkuren Geneeskrchtige kruiden Verzmelen, bewren Bestnddelen, toepssing Ziektebelindeling Het nieuwe stndpunt Ntuurlijke geneeskrcht Homoeopthie Constitutie en ziekten Lymphtische constitutie Scrofulose: ontstekingen vn huid en slijmvliezen, oog- en oorontstekingen, gezwollen mndelen, kromgroeien xsudtieve dithese: Huiduitslgen, duwworm, mgdrmctrrü Constitutionele storingen vn het bloed, ürinezure dithese: jicht, spier- en gewrichtsrheumtiek, ischis, spit, migrine Bloedontrding: bloedrmoede, bleekzuclit, witbloedigheid Constitutionele storingen der klieren met interne secretie Scnildklier: krop, Bsedow, myxoedeem Kiemklieren: vetzucht, hysterie, beenverweking Hersenklieren: bnormle groei Bijnieren: bronsziekte lvleesklier: suikerziekte Constitutionele storingen der zenuwelementen Zenuwzwkte, vllende ziekte, sthm Stofwisselingsstoringen Gebrekziekten": scheurbuik, beri-beri, rchitls Tuberculose Chronische obstiptle Knker ndere gezwellen Systeemziekten Luchtwegen: keelctrrh, strottenhoofdctrrh, kroep, ctrrh vn de luchtpijp, longontsteking, borstvliesontsteking Hrt en vten: hrtspier- en hrtontstekingen, klepgebreken, hrtkloppingen Vtverklking, derontsteking, sptders, mbeien, beenzweren Lymphestelsel: lymphevtontsteking, lyinphestuwmg, wndelende nier Blsctrrh, blssteen, blsgezwellen, blszwkte, bedwteren Geslchtsziekten: syphillis, gonorrhoe Mgdrmknl: mond- en lndziekten; mndelontsteking, tngndoeningen, o mgkrmp, mgzuur, mgzweer Drmctrrh, mgdrmetrrh, drmkoliek, blindedrmontsteking Breuken Ingewndswormen Lever en glbls: leververgrotiug, schrompelnier Glblsontsteking, geelzucht, glstenen Miltndoëningen Zenuwstelsel: hersenbloeding, hersenschudding, hersenvliesontsteking, hoofdpijn uggemerg: ruggemergontsteking, spinle kinderverlmming, ontsteking der ruggemergvliezen zenuwzwkte en hysterie Besmettelijke ziekten Mzelen, roodvonk, wterpokken, pokken, diphterle, ngin, griep, kinkhoest, bof belroos, steenpuisten, dysenterie typhus, choler, nekkrmp Vruiiwenziekten erste hulp bij ongelukken Bewusteloosheid (kkgreep, kunstmtige demhling l, zonnesteek Verstikking, vergiftiging (mgspoeling), verbrnding, bevriezing, verdrinken (hndgrepen) Vreemde voorwerpen in oog en oor Versttiikingen, beenbreuken < nood verbnd); bloedingen (bloedstilling, wond verbnd) De huispotheek Dit begerenswrdige boek bieden wij D n, gebonden in linnen bnd tegen de prijs vn ƒ62 Betlbr in mndelijkse termijnen vn ƒ l of meer, nr verkiezing Spoedige bestelling vn deze buitengewone nbieding is gewenst Het complete boek wordt direct n ontvngst vn onderstnd besteltiljet toegezonden door GBIt GCJW's Ultg-Mij en Boekhndel NV te 'dm, Singel 8 TeL 464BO DCCf Cl D11 ICT Ondergetekende verzoekt GBODS GDW's Uitgevers- **» l kkulkwtl Mtschppij en Boekhndel NV te msterdm Singel 8, frnco te zenden: 1 ex Wolf-Hettem, De Ntuur ls rts, gebonden in linnen bnd, volgens nbieding In rbeid" vn 4 pril 1941, voor de prijs vn f 62, en wenst dit bedrg te betlen in mndelijkse termijnen vn f *) Nm: Volledig dres: *) Svp duidelijk ngeven welk bedrg per mnd betld zl worden Beste iek, VOO Ik zit, heerlijk te het zonnetje, deze brief te schrijven ls je bij ons n ' de ct erkn t vn het huis op de w» rnd zit, zou je denken dt het l zomer is mr o wee, ls je je neus i de voorknt vn het huis buiten hei rm steekt Dn wordt deze illusie je wel ontnomen ie zit bij me en schrijft jook n jou Ze heeft rode hond gehd en mocht vndg vo>,r het eerst weer nr buiten We hebben het gelukkig bijtijds gemerkt en we hopen nu mr, dt de kinderen vn mevrouw De Vries het niet zullen krijgen Ze is er gelukkig niet ziek vn geweest, l mocht ze ntuurlijk niet nr buiten Ik zelf hd het gevoel of ik een grote dochter hd, die met vcntie thuis ws We hebben het smen heel gezellig gehd Tegen het einde vn de week gt ie weer nr hr betrek» king Dn zl ik Het wel weer stil hebben ie heeft hier een nieuwe vriendin gevonden, de dochter vn een onzer kennissen, lie vn Duren heet ze Het is een leuk, vlot kind en ze is een jr ouder dn ie Ik vind het voor D VOUW Vn huis tot huis ie reuze leuk, nt ik ben zo veel ouder en hoewel ik uitstekend met hr overweg kn en zij lles met mij be» spreekt, is het toch nodig, dt zij een meisje vn hr eigen leeftijd heeft om eens mee te prten Je weet zeker ook nog wel, hoe wij vroeger l onze hrts» geheimen n elkr toevertrouwden lie is Zondg eert hele dg bij ons geweest en s Zondg gt ie nr de Vn Duren's Het ws Zondg echt leuk We hebben verscheidene spelletjes gedn Dt deden we vroeger met de jongens ook wel eens, mr het is toch veel rdiger, ls je met meer personen bent De jon» gens mkten Mndg tenminste de op» merking, dt het toch eigenlijk veel fijner is, een groot gezin te hebben Ik geef ze volkomen gelijk, de opoffe» ringen, die een groot gezin vn je vr gt, worden toch voor een groot gedeelte weer vergoed do->r de gezelligheid, die het met zich brengt Henk is jloers op jullie, dt je zo fijn in de tuin kunt werken Hij neemt ook een stukje grond, l ws het dn lleen mr om wt rdppelen te poten Dt vereist niet zo heel veel tijd en zorg en het is toch wel lekker ls je zelf eens wt uit je eigen tuin kunt hlen Het liefst zouden wij een volkstuintje hier dicht in de buurt hebben Dn zou» * HLPT LK * Voge/verc/riet en lezeres uit msterdm schrijft: On» ngenme vlekken geven vogeluitwerp» selen op de kleren vlekken die zich niet gemkkelijk lten verwijderen Het best kn men dergelijke vlekken weg» werken met tetr, benzine of lcohol Zijn de stoffen kleurecht, dn kn ver» dunde, mmonik worden gebruikt (één deel mmonik op vier delen wter) De spiegel tegen kurken en lezer uit Hillegom geeft de volgende nuttige wenk: Spiegels, die tegen een vochtige muur hngen, kn men tegen vochtinwerking behoeden door n de chterknt de vier hoeken vn kurken te voorzien Glibberige sponsen Sponsen wr de zeep niet goed wordt uitgespoeld, ldus bericht ons een leze» res uit Soestdijk, worden dikwijls glib» berigen vies Men kn deze weer goed krijgen door ze in wter wrin een scheutje mmonik is gedn, flink uit te spoelen Deze bewerking nog eens met schoon wter herhlen den we er met elkr n kunnen wer» ken en er vn lles in kunnen zetten Dr is echter geen kijk op: lle tuintjes zijn verhuurd We mochten nog vn ge» luk spreken, dt we dt rdppelveldje konden krijgen, l is het dn een kwr» tier fietsen bij ons vndn Jullie hebt, wt dt betreft, toch wel een heleboel vóór bij ons, stdsmensen Hoe vind je dt we nieuwe stoffen krijgen? Ze zijn vn melkwol, celvezel en kunstzijde Vn deze producten, f» zonderlijk en in combintie met wol of ktoen, wordt nu letterlijk vn lles gefbriceerd: herenstoffen, dssen, fl» nel, lingerie, dekens, pluche voor stoel» bekleding en gordijnen, overhemden, lkens, slopen, tfelgoed, stijn, dmst, kousen, schoenen, hoeden, tssen enz Door een specile bewerking worden hoeden en schoenen wterdicht gemkt De melkwol is een dierlijk product de celvezel en kunstzijde zijn plntrdige producten Vn kunstzijde men noemt deze zijde tegenwoordig ryon worden de mooi» ste stoffen gemkt Ze zijn hst niet vn ntuurzijde te onderscheiden en veel sterker Het is toch eigenlijk wel een wonderlijk iets, dt de mchines de tk vn de zijderups hebben overgenomen en eigenlijk verbeterd Wnt de zijderups spint drden vn onregelmtige dikte, door de mchines, die kunstzijde ver» vrdigen, geven een prchtige gldde drd Juist door die gldde drd heeft het vuil veel minder vt op deze kunst» zijde, dus zij behoeft niet zo guw te worden gewssen Dit wssen is echter toch geen bezwr, mits men de kunst» zijde een goede wsbehndeling geeft Dit kn men doen door de zijde in luw zeepsop zonder bijtende stoffen te ws» sen de zijde niet te wringen en met een niet te hete bout te strijken De kleuren blijven dn prchtig en n iedere wsbehndeling is het kledingstuk, dt vn deze zijde is gemkt, weer ls nieuw" Deze ryon wordt in lle moge» lijke tinten geverfd r zijn prchtige dessins bij Door de zijde met een spe» cil procédé te behndelen wordt ze kreukherstellend gemkt, zodt het bezwr, dt wij vroeger tegen kunst» zijde hdden, nl dt het zo guw kreukte, is opgeheven Nu, beste iek, ik moet voor m'n eten gn zorgen De groeten vn huis tot huis en in het bijzonder vn je CO Werkendm, l pril 1941 Het Kindje" In 't wiegje ligt een kindje kleen Met oogjes ls fluweel De knuistjes drukt het vst ineen zo teer, zo'n klein geheel Het hoofdje rond, het mondje fijn De voetjes zijn net vn stijn, 't Hrtje lijkt wel dons n broerlief klimt vlug op een stoof Hij kijkt de kleine n; Hoe komt dt kindje in de wieg? Wr kom jij nu vndn? Ben jij door moeder dr gelegd? Of door de ooievr? Toe, doe je oogjes nu niet dicht Jij kleine duimelr ls wij strks nog wt groter zijn, Dn gn wij nr de hei Wist ik nu mr wt of je bent en jongen of een zij? Mijn mooiste vlieger is voor jou: n ook dt grote prd Hij is wel heleml vn hout, Mr heeft een echte strt Het geeft niet of ik je lles zeg, Jij slpt mr ltoos door Ik stp nu nog mr even weg n g nr moeder, hoor! NNI DUNKBBNS

13 WT D POT SCHFT et elke dg iets ruws!" We doen sedert de vorige keer ons best om in gekookte groente zo goed mogelijk lle stoffen te behouden, die er door de ntuur zijn ingelegd Ntuurlijk gelukt ons dt nog beter, ls We de groente niet koken, mr ruw gebruiken Kn dt wel? De kropsl bewijst het ons: eigenlijk wrderen we die zelfs meer ls ruwe sl" dn ls stoofsl" Vn ndijvie is ook vrij lgemeen de bereidingswijze tot ndijviesl" be» kend, terwijl de veldsl (in de winter en in 't vroege voorjr) nooi'f gekookt zl Worden Denken we verder n de komkom* mer, de tomt, de rdijsjes, de rme* ns en de voorl door kinderen! zo grg opgeknbbelde worteltjes om nog niet te spreken vn de stukjes rodekoolstronk, de knolletjes of de stukjes ruwe koolrp, wrnr de kinderhndjes zo vk grijpen, ls moeder in de keuken bezig is dn hebben we l een reeks voorbeelden bij elkr, die ntonen, dt ruwe groente voor onze smk niets vreemds voor* Stelt n ls we horen, dt zulke ruwe groente ons een betere kns geeft op het profiteren vn de nuttige stoffen, die ons lichm nodig heeft, dn is het een kleinigheid om vn de hier vermelde uitzonderingsgevllen een vste^regel te mken, met ndere woorden om in onze gezinsmltijden met opzet ook een plts te geven n ruwe producten lke dg iets ruws" moet in ons gezin een vste regel worden Behlve de groenten komen drvoor ook de vruch* ten* ntuurlijk in nmerking, mr ge* woonlijk komen die duurder uit dn de voor hetzelfde doel geschikte groenten Zullen we mr eens beginnen met er in onze broodmltijden een pltsje voor te zoeken? Iets op de boterhm" hebben we lle* ml grg en ls dt iets" ons niet lleen lekker smkt mr ook goed voedt, dn zijn we dubbel tevreden Het gebruikelijke schepje suiker of hgelslg of chocoldestrooisel heeft in dit opzicht weinig wrde Voor het* zelfde geld voor minder zelfs! kunnen we de boterhmmen beleggen met dunne plkjes wortel, rinens of koolrp U zult eens zien met hoeveel smk die boterhmmen er bij de kin* deren ingn; zelfs de llerkleinsten doen er n mee, l wordt voor hen misschien de groente even over de rsp gehld Met wt overleg kunnen we heel goed zorgen, dt we ltijd" het een of nder groentemteril tot onze beschikking hebben: vn de wortelen of de koolrp uit het vorige middgml leggen we een klein gedeelte op zij; of wel, vn de rode* of de wittekool bewren we de stronken, om ze dn lter vóór 't ge* bruik f te schillen en in plkjes te snijden ls broodbelegging ls strks deze koolsoorten worden op* gevolgd door de bloemkool, dn nemen we drbij dezelfde mtregel; en ls de winterwortelen plts mken voor tuinworteltjes, de koolrpen voor mei* knolletjes om nog niet eens te spre* ken vn de komkommer en de tomt dn vinden we die llicht nóg lek* kerder dn onze wintergroente! Zo kunnen we het hele jr door ge* mkkelijk en goedkoop elke dg voor iets ruws" zorgen, en ls we dt eens een heel jr hebben volgehouden, zullen we misschien verbsd stn over het resultt bij onszelf, mr zeker ook bij onze kinderen Op een ngelse kostschool, wr de jongens norml gezond wren en be* hoorlijk voedsel kregen, nmelijk een voeding, zols ze die in de meeste ge» zinnen óók gebruikten, werden enige jren geleden proeven genomen, die moesten uitmken, of deze voeding nog voor verbetering v'tbr ws Men verdeelde toen de jongens in ver* schillende groepen: één groep bleef voortgn met de voeding zols die op de kostschool ws vstgesteld, de ndere groepen kregen ieder één bepld voe* dingsmiddel er bij Dronder behoorde ook wterkers", een groente, die doet denken n onze tuinkers of sterrekers, en die op de boterhm wordt gegeten; de jongens kregen drvn dgelijks 25 gr (i ons) ls toevoeging n hun ge* wone dgrntsoen n wt bleek n nu n het eind vn de proeven? De gemiddelde toenme in gewicht per jr ws bij de wterkers=jongens" in vergelijking tot de jongens vn het ge* wone rntsoen nderhlf ml zoveel! n dt kwrbonsje ruwe bldgroente per dg moet dus wel een grote invloed worden toegeschreven; en wij, die de wterkers niet zo lgemeen kennen, zullen goed doen met in elk gevl de wèl in ons lnd gebruikelijke ruwe groenten een vste plts in onze ml* tijd te geven ls we deze zomer mr ^st beginnen met fijngesneden spinzie, kropslg en ndijvie ook op de boter» Geef uw kind een ruwe wortel Goedkoper dn fruit en even gezond! (Foto: rbeid") hm dienst ^e lten doen, in fwisseling met de reeds genoemde worteltjes, bloemkoolstronk, rpjes en rdijs, dn zijn we l goed op weg om ons gezin te voorzien vn versterkende middelen", zonder dt de potheek drbij te ps komt U zorgt er ntuurlijk voor, dt de rffw gebruikte groenten zorgvuldig worden gewssen? Voorl voor de bldgroenten is het n te bevelen dt ze ls het znd is weggewssen nog een kwr* tier in wter met wt zout blijven stn: u bent er dn zeker vn, dt geen worm*eitjes of dergelijke minder ge* wenste verontreinigingen de gezondheid kunnen bendelen (Zie ook volgende bldzijde) en gtje mzen Tekening 1 Deze stelt het gt voor, dt l netjes vierknt uitgehld en uitgeknipt is Men kn zo mr niet gn mzen Drvoor moeten eerst zogenmde spndrden gemkt worden Deze spndrden of spnsteken zijn feitelijk grote mssteken Men gebruikt er een drd voor, die dunner moet zijn dn de werkdrd, bv gren Men mkt de spnning op de mnier vn een nmstoer erst nhechten, weer midden in een gehele steek, dus in zo'n V-vorm Meestl begint men de 2e steek vóór het gtje en men zorgt uit te komen in de toer, die gelijk loopt met de losse steken in het gtje De drd doorhlen n de bovenknt insteken, zols de tekening duidelijk lt zien De gehele steek opnemen, die gelijk moet liggen met de losse rij steleen in het gtje Ter verduidelijking is deze toer op de tekening geheel met kleine stipjes ngegeven n de bovenknt dus steeds in die toer blijven ls de Ie steek goed opgenomen is, wijst het verder de weg vnzelf Nu ondern weer bij de drd insteken, 2 lussen op de nld nemen, precies ls bij het nmzen, dn weer bovenn en zo gt men door tot weer 2 steken voorbij net gtje n de verkeerde knt weer even controleren of men recht getleven is Tekening 2 Lt duidelijk het mken vn de spnsteken zien Tekening Lt een deel vn de eerste mstoejj zien Voor deze toer hecht men n een pr steken vóór de spnning en zorgt weer in de goede toer uit te komen Mtn begint eerst gewoon die pr steken over te mzen er, komt dn uit in dezelfde steek, wrin ook die 2 spndrden tezmen komen n de bovenknt neemt men nu niet het breiwerk mr lleen die 2 spndrden op De drd voorzichtig doortrekken, ondern gewoon in de steek uitkomen en 2 lussen vn het breiwerk opnemen Bvj het doortrekken vn de drd vormt zich nu om de spndrden een lusje, een steek dus, die net zo groot moet worden ls een steek vn het breiwerk Zo neemt men nu om beurten n de bovenknt 2 spndrden op, n de onderknt gewoon de steken Men zorgt er voor bij de linkerhelft vh de steek, de linker spndrd mee op te nemen en bij de rechterhelft, de rechterspndrd Dn blijven de nieuwgevormde steken mooi zitten en nders gn ze zo licht drien De ltste toer is gelijk n een nmstoer

14 Vervolg vn de vorige vgin Dt kwrtier«in5wter*stn' heeft geen slechte invloed op de voedingswrde vn de groente; wél echter moet u er n denken, dt het fijnsnijden ps even vóór 't gebruik gebeurt: in fijn ver» deelde toestnd verliest de groente nl spoedig hr wrde (dus ook geen restjes ervn voor een volgende dg bewren!) Wt de pot geschft heeft" is vndg ruw geweest en kookrecepten komen er dus niet bij te ps; in plts drvn geef ik u een zirecept, dt geheel in de geest is vn onze ruwe groentes beweging en dt u juist in 't vroege voorjr met succes kunt toepssen Tuinkers of sterrekers zien Spreid op een bord of in niet te diepe schotel een lpje flnel uit en mk dt goed nt Strooi er het sterrekerszd gelijkmtig over uit, zet het bord op een licht (niet bepld zonnig!) plekje en houd dgelijks het flnel goed vochtig Knip de groene plntjes, ls ze enige centimeters hoog zijn, f, ws ze, sl ze goed droog uit en gebruik ze op de boterhm Zi, wnneer ge over een tuintje be* ls DOOFHID U kwelt, wrom probeert U dn niet eens een Siemens Phonophobr"? Vrgt eens een grtis brochure of een vrijblijvende demonstrtie n de NV LM okin 86,msterdm schikt, het zd gewoon in de rde en houd het ook dn behoorlijk vochtig Wie nu met het zien vlug begint, mkt een goede kns voor lekkere boterhmmen met Psen, lekker en niet duur, wnt voor een dubbeltje hebt u l een rdige hoeveelheid sterrekers* zd! Verkrijgbr b!j den bonfide rijwielhndel Let op het merk OTODYN Wnneer U met de fiets er op uit trekt om de schoonheid vn ons lnd op te zoeken, mk dn geen hst! r kn U ook in het donker niets gebeuren met Uw mooie, en in ieder opzicht betrouwbre BOSCH fietslmp 'n Flinke stroomreserve voor het chterlmpje - stbiele constructie - weerbestendig ' lnge levensduur BOSCH D MOOI FITSLMP NV WILLN VN IJN, HLMMWG 475, MSTDM-W, TL (4 LIJNN) G J GÜW, Boekhndel, Keizersgr 168 msterdm (C), tel 4455, Tostr PCHTWKN VOO f 125 Gebonden in linnen bnden BTLB MT / 1 P MND OF M Fors formt 21 x 15* cm (mooi ppier) 1 durd Vetermn GODNSCHMING 2 Crmn Brnes MINN Smuel Hopkins dms BNDND JN 4 W Corsri & H W Cédée D MOOD OP No 17 5 ï nker Lrsen KONING L OP KLOMPN 6 Clive rden HT WB VN BGOOCHLING C de Dood D HONDDDUIZND lex Frnk VLON GLUK lph Timmermns TOKOMST Ger Griever OPGSLOTN KCHT Niettegenstnde e verduistering behoeft U zich heus niet te vervelen en mooi, ^ptnnend boek en D zijt de oorlog vergeten! Bovendien mg zo'n goedkope serie ui de'/e Ujd toch zeker wel een unicum genoemd worden l>e romns zijn lle vn «Hu-el verschillend krkter, zodt dus een ieder deze -frie op prijs /l stellen WSCHIJNLIJK D LTST NBIDING IN LINNN HNDN VOO ZO'N GODKOP PIJS BSTLBILJT Ondergetekende wenst frnco te ontvngen vn G J GUW, Boekhndelr, Keizersgrcht 168, msterdm (C) Telefoon 4455 Postgirorekeping 4865 Gem Giro G 221: O romns, gebonden in linnen bnden, voor de prijs vn ƒ125, te betlen In mndelijkse termijnen vn ƒ: Volledig dres; «<»,>«>! HI1P1 Nm;,,,,,, BBBLTJ VN OOM NIK Nu heb ik deze week toch vn een vn mijn nichten een briefje gekregen, dt ik zeker drie keer heb gelezen erst gewoon toen heb ik mijn bril fgezet en mijn ogen eens uitgewreven en toen heb ik het nóg eens gelezen n nu ik het briefje g bentwoorden nu lees ik het vnzelf nog een keer Wnt wt die Nelleke uit Hrlem mij schrijft ik noem de chternm mr niet dr heb ik vn stn te kijken met ogen ls theekopjes zo groot Wnt Nelleke schrijft me doodbedrd, dt ze gemerkt heeft, dt Dom Niek jokt TJ heeft geen zoon Oom Niefc, en u bent niet getrouwd en u bent ps een pr dgen geleden jrig geweest" beweert Nelleke n dn gt ze verder: De vrgen, die in de briefjes vn de kinderen stonden zols: doet u voorl de groeten n tnte en: hoe heet die tnte, kn u dus niet bentwoorden of u moét wéér jokken Zo rkt u hoe lnger hoe vster in e strik" J, dr heeft Nelleke gelijk n: ls je eenml jokt, dn wordt het steeds nrder met je Wij, grote mensen zeggen dn: je vervlt vn kwd tot erger en op het ltst zie je geen uitweg meer O, Nelleke, nu moest je toch eens weten, hoe grote hekel oom Niek heeft n leugentjes zelfs n die om bestwil Je krijgt er ltijd lst en nrigheid mee Je kn veel beter rond voor de wrheid uitkomen, dn dt je om die wrheid heendrit en jongen of een meisje, dt jokt, moet ltijd onthouden, wt hij of zij precies heeft gezegd ze leven ltijd in ngst, dt de leugens zullen uitkomen of dt zij zich vergissen Nee hoor, dt is niets voor Oom Niek Toch vind ik het rdig vn Nelleke, dt zij mij dit schreef en ik ben er blij om, dt ik kn zeggen met de hnd op mijn hrt dt Nelleke zich vergist, dt ze verkeerd is ngesloten, zols ze dt bij de telefoon noemen Oom Niek is wél getrouwd en of en de tnte heet Oor Oom Niek heeft wél een" zoon die onnie heet en die voor jullie de prijswinners uitpikt j, Oom Niek en tnte Cor hebben schrik niet Nelleke! zelfs zes kinderen In lle mten en gewichten Nu is Oom Niek er niet bng voor, dt Nelleke zl zeggen: o, nu jokt die Oom Niek weer en nu toch zo erg" Nee hoor, Nelleke gelooft me nu vst en zeker Ze moet het me mr eens schrijven Nu wü ik jullie toch eens vertellen, hoe ik zelf, door zo'n leugentje in de benuwdheid heb gezeten O, dt is l tientllen jren geleden Ik ws toen nog een heel klein jongetje, dt ps op school ws, op dezelfde school, wr mijn vder hoofdonderwijzer ws We hdden streepjes moeten zetten en ik hd er m'r wt op los gesmeerd Het ws zó erg, dt de juffrouw zei: Nico, g jij dt eens n je vder lten zien bet is br, zols jij hebt zitten knoeien!" Nu, dr ging oom Niek (dt oom stond, er nog niet voor!) de kls uit de gng door op weg nr het kmertje wr zijn vder ltijd ws te vinden Het ws, of ik lood in mijn schoenen hd en toen ik lngs een trp ging, besloot ik, dr mr eens even te gn rusten ls je doorgelopen ws dn ws je verder geweest, zeggen ze wel eens Ik liep echter niet door Ik zt mr stil op de strp en dcht: nu zou je dr l zijn geweest nu hd je ngeklopt binnen nu hd je het stndje gekregen Nu zou vder gezegd hebben: vooruit, g mr weer nr je kls Nu zou ik dr zijn en nu wel nu zou ik weer bij de trp zijn, wr ik nog steeds op zt Toen ik zover ws met mijn gedchten stond ik lngzm op en liep doodbedrd nr de kls terug P vond het heel lelijk vn me, juffrouw", zei ik met een een erge kleur" He/ is l zo lng geleden, dt ik niet eens meer weet, of mijn eerste (en mijn ltste) leugen op school is uitgekomen Wél weet ik nog, dt ik elke dg in doodsngst heb gezeten, dt dit leugentje-om-bestwil zou uitkomen en dt ik me heilig heb voorgenomen, zo iets nooit meer te doen Ik zou nog veel meer leugenverhlen kunnen vertellen zelfs een vn mijn vder, den hoofdonderwijzer Mr dt is zo'n lnge geschiedenis, dt ik die nu niet meer durf opschrijven Help me mr eens onthouden Ik geef nu eerst de bijzondere groeten n Nelleke en geef dn vlug n de oplossing vn de rdsels uit het nummer vn 14 Mrt Vn de boekenwurm hebben jullie geleerd: ik kreeg op het rdsel vn den kleermker mr heel weinig verkeerde ntwoorden De mn knipte er veertien minuten over Degenen, die een foutieve oplossing hebben ingezonden soms met de mededeling, dt de rdsels ditml wel wt erg gemkkelijk wren! moeten mr eens een strookje ppier nemen en dt in vijftien stukjes knippen ls ze bij elke knip tellen, hebben ze meteen de oplossing vn het rdsel Het tweede rdsel ws inderdd gemkkelijk Dt kon je hst niet fout mken, omdt er een groot ntl woorden n de eisen voldeed ls ik n u denk, is het oom ls ik n mezelf denk is het p" schreef een vn mijn neven, heel grppig Ik hd niet gevrgd, méér dn een woord te geven, mr verscheidenen hdden dt toch gedn Hier volgen er nog wt, die lleml goed gerekend werden: een, eed, oor, oog, ooi, ook, uur, fe l, n, r en s De prijzen voor het eerste rdsel werden met medewerking vn mijn zoon onnie toegekend n: C Bijl, Msstrt 4, Schiedm, j, 9 jr Bults, Vstenow 9, Nieuw Dordrecht, Drente, j, 15 jr Voor het tweede rdsel wren de gelukkigen: Mrietje Stiemer, Keizer Ottostrt 21* Bussum, m, 1 jr Theo Hollemn, Grsln 42, rnhem Z«j, 12 jr

15 Nu volgen hier de Nieuwe pn/src/se/s Het eerste werd verzonnen (ontworpen zegt de inzendster heel deftig) door Truus v d Grf, te Dordrecht Het is een invulrd&el, wrbij ik niet veel behoef te vertellen Hier is het: x medeklinker x contr vn knp x mt nemen x plts in frik x plts inn-hollnd x medelijden x doen velen Zterd x dier x medeklinker Op de kruisjes komt, ls de figuur goed is ingevuld de nm vn een Nederlndse std Nu we toch met rdrijkskunde bezig zijn, geef ik ls toegift een Pltsnmenrdsel Dt is ingezonden door Piet vn Leeuwen te otterdm Moet je opletten: die Piet heeft het jullie lng niet gemkkelijk gemkt Mr jullie kennen de stelregel: één goede oplossing één kns twee goede oplossingen twéé knsen op een fri jongens- of meisjesboek, Pr gn we: Uit de volgende letters moeten we Nederlndse pltsnmen smenstellen: 1 1-n-z--l-o-d-e- 2 m-d-m-1-k-i-b-e-e --w-ij-n-1-d-k 4 b--c-d-o-e-u 5 n-e-n-e-k-z-i-u-h Oplossingen moeten voor 17 pril in het bezit zijn vr OOM NIK, Postbus 1, msterdmc Voor ik nu met de bentwoording der briefjes begin, heb ik voor enige inzendertjes een belngrijk bericht Wij zullen een correspondentierubriek én een postzegelruilrubriek openen ls er jongens en meisjes zijn, die n ndere kinderen in het lnd briefjes willen schrijven of postzegels willen ruilen, dn kunnen zij mij dit opgeven Hun hm komt dn zodr er ruimte voor is in rbeid te stn en degenen die dit lezen, kunnen rechtstreeks n die jongens en meisjes schrijven Let mr eens op of deze week de dres- en postzegelruilrubriek l in het bld stt W u komt mijn eigen correspondentie erst dri vn der Weijden te otterdm Die rme dri heeft roodvonk en hij verveelt zich erg Lezen, dri, f>n rdsels oplossen Het beste er mee jö Cobi My, Oostcrbeek Wij zeiden op ^school ook l Ntte his Nee, met pennen schieten deden we niet Het Jijkt ne nog l gevrlijk We gooiden lleen me; proppen De Klingertjss te ndijk Zo, nu heb ik in een slg jullie lleml Geweldig knp om vn een toonbnk een bureu te mken Slp je lekker in de winkel? In- msterdm hinkelen en tollen de kinderen nu ti Broersm, nschede Sjerp vind ik een prchtnm ls ik oom Niek niet ws, zou ik oom Sjerp willen zijn Die buurvrouw heeft jou een grcht cdeu gegeven Dr heb ik nu ook plezier vn lly Coolmn, Spijk Het is nu l wéér lnger geleden, dt je jrig ws mr toch nog gefeliciteerd ls je ps ziek bent geweest, kn je nooit te voorzichtig zijn Volg de goede rd mr vn je moeder Frns Hvguenin, Den Hg Hd je dt versje Jns droom zelf verzonnen? Cor Meijer Vlrdingen Ik vond je gedichten rdig ook dt vers op mezelf Mi ls ik dt in de krnt zou zetten, dn zouden ze zeggen: nou, die oom Niek is ook verwnd Liesbeth Krielingen (dres?) Je rdsels wren te moeilijk Doe de grieten n de tweeling lle inzendertjes vn rdsels, gedichten en verhlen vriendelijk bednkt Tot de volgende week! De groeten vn OOM NIK p/ edctie rbeid, Postbus 1, 'dro-c Corresponderen en ruilen Kitty v d Berg; 1 jr Ohm* strt 8, Den Hg, wil corres* ponderen met kinderen vn hr leeftijd Hetzelfde vrgt Wilhelmin Mrgreth nthoven, 14 jr, Houtrijkstrt 17 1, m* sterdm Wim Jnsen, lb Thijmstrt 5, Den Hg, wil postzegels ruilen, evenls Wim Poerrigter, Croeseln 19, Utrecht Jongens en meisjes kunnen nu rechtstreeks n bovengenoemde dressen schrijven Wie in deze rubriek wil opge* nomen worden, moet schrijven n Oom Niek, Postbus 1, mster* dm*c D VONTUN VN KLTJ KN Kreltje en de fietstx en grppige tekenfilm Beeld: Jn Lutz egie en tekst: N J P Smith Vn hrte, jongen Nog vele jren/" h wij nu eens mei 2'n fietstx gingen" Wt heeft dié jongen nou? KNUTSL- UBIK Brievenstndrd In één vn de vorige nummers vn rbeid" hebben wij het mken vn een onderlegger behndeld Deze zl jullie goed vn ps gekomen zijn, omdt jullie vst een grote correspondentie te voeren hebben Ik hoef hier lleen mr de briefjes te noemen, die je elke week n oom Niek moet schrijven Drom gn wij ook dit keer iets mken, dt je bij het brievenschrijven goed gebruiken kunt Het is een brieven* stndrd ls mteril heb je nodig: hout vn een oud sigrenkistje wterverf, koud* wterlijm, en een beetje spiritusvernis Verder moet je in het bezit zijn vn een figuurzg en een penseel Wnneer je nr bovenstnde fbeel» ding kijkt, bemerk je, dt het geheel uit drie delen bestt: een grondpfnkje en twee opstnde plnkjes De lengte en breedte vn het grondplnkje zijn resp 2 en 9 cm Die vn het voorste op* stnde plnkje zijn' resp 16 en 6 cm Het chterste opstnde plnkje loopt boven in een punt uit De breedte is ook 16 cm De ^ijkntjes zijn elk 6 cm, terwijl de totle hoote dus Bemeten vn "rond* v lk tot punt 1i cm bedrgt De op* stnde plnkjes zijn zg verzonken" bevestigd in het grondplnkje, dwz: vn onderen zijn stukjes uitgezgd, wrdoor men uitsteeksels heeft ge* kregen, die pssen in drvoor op mt uitgezgde openingen in 'het grond* plnkje Je doet dit ls volgt Je trekt een lijn op een è cm fstnd vn de onder* knten vn de opstnde plnkjes en verdeelt de verkregen strook in 5 gelijke delen Om en om zg je nu een stukje uit, wrbij je de buitenste lt zitten In totl moeten dus vn elk plnkje 2 stukjes uitgezgd worden Nu teken je op het grondplnkje stukjes f, die even groot zijn ls de uitstekende deeltjes zodt je de opstnde plnkjes met de uitsteeksels in de openingen vn 't grond* plnkje kn bevestigen Met een weinig lijm kn je het geheel goed vst zetten Ter versiering schilder je er nog een pr rdige figuurtjes op Bovenstnde fbeeldinp '-jft l een goed voorbeeld, mr er zijn er ntuurlijk veel meer te bedenken Ten ltste moet het werk* stukje gevernist worden en drmede is de brieven»stndrd klr Je hebt dn dus een tweede stuk gekregen voor je brievenschnjverij*ïnventris Het is toch een rit voor m'n verjr: dg?" r mbtenren en iu»i prticulier personeel tot mndinkomen ZOND BOG Wettelijk trief Vlug en discreet i ( Inlicnt en fwikfc mondel ol schriftel l otterdm-c: Muritsweg 45:, nisterrtm-c: Srplitistrt 6; 'B-Grvenhge: iviervischnuirkt 4 N S l D INSTITUUT VOO MODVK- K KUNSTNIJVHIDSSCHOLN Octrooi Hoofddirectie: Tolsteegsingel 54 Utrecht Telefoon 1462, uim 7 scholen geven les volgens deze methode Ieder mkt hr eigen kleedine Vrgt grtis proefles voor schriftelijke opleiding Costumière Coupeuse of Couoeuse Leerres BON Nm: dres: en krnige jongen, meneer!" Ds diogids in pni s verlgd \bonneert U ol wgt liii per week grtis proefnummer 1cents ilc itilmlnistnitle: HKKKIVKII» 15 'DM N S I D MODVK- N KUNSTNIJVHIDSSCHOLN DMS N MISJS MKT NU ZLF UW KIDING THUIS Zendt Don en 25 cent n postzegels, by voorkeur vn cent en U ontvngt een mooi ooek met ruim 1 mten en model len en tevens een grtis port om U te lten zien hoe?emlckeli1k onze methode is om THUIS lle kleeding t«leeren mken e» vermken 'onder teefteneriiof rekenen,**" -< NO 28 Nm: dres-,i:in tn-titnin K>SIU TnlsrecKsinsel 54 l'treclit

16 Vrije tyd benutten? Brvo!", Zou hij zeggen Op slechte tijden volgen goede tijden Zorg dn, dt gy gereed zij t om Uw knsen te grijpen Bedenk : fut, twf weet, Steeds vllen de goede pltsen ten deel n de mensen met degelijke, grondige vkkennis en met een flinke dosis lgemene ontwikkeling Gebruik drom de lnge wintervonden voor het volgen vn een SSO-cursus Dnk zij deze doelmtige, schriftelijke cursussen kn ieder de nodige bekwmheid verwerven om vooruit te komen in de wereld" Vt moed en zet U n den rbeid! Inderdd! Nog steeds is kennis mcht De SSO geeft cursussen voor ieder, die de lgere school heeft bezocht en voor gevorderden Voor dmes en heren, voor gehuwden en ongehuwden, voor jong en oud Het mndelijks lesgeld is lg lle boeken, tlssen, tekenbenodigdheden, enz, geheel grtis! N goede floop diplom en hulp bij sollicittie Lees onderstnde cursusopgve met ndcht Vrg ons per bon in gesloten enveloppe, gefrnkeerd met 7i/ 2 cent of per brief het prospectus vn de cursus, wrvn U wel iets meer wilt weten Wij zenden U kosteloos lle inlichtingen en tevens de dnkbetuigingen vn vele geslgden en ngestelden icht voor 7i/ 2 cent een brief n de SS'O en doe het ddelijk het kn voor Uw toekomst vn grote wrde zijn -cursussen: Voor heren: middenstndsdiplom, politiediplom, mrechussee, leerling-verpleger, besteller, hulpkeurmeester (voor slgers), mnufcturenbrevet, kruidetiiersdiplom, wrenkennis, etleur reiziger, dministrteur, notrisklerk, mkelr-txteur, effectenvk, inspecteur verzekeringsmij, directeur v» een woning- en ssurntiebureu Voor dmes: middenstndsdiplom, leerling-verpleegster, mnufcturenbrevet, kruideniersdiplom, wrenkennis; etleuse, cssière,' reizigster, privê-secretresse, kinderverzorgster, kinderjuffrouw, ssistente bij een dokter of tndrts, fröbelon- VOO UW derwijzeres, fröbelen B-cursussen: Voor dmes en heren: LGMN ONT- WIKKLING (Z UITGBID CUSUS VOO IDN), prktijkdiplom boekhouden (dubbelboekhouden) hndelskennis, hndelsrecht, sttistiek, hndefsrekenen, boekhouddiplom's Mercurius" en Vereniging vn Lerren", lndbouwboekhouden lndbouwkundig bedrijfsleiderfzetboer Nederlndse tl, Frns, Duits, ngels, Nederlndse, Frnse Duitse en ngelse hndelscorrespondentie, typen, stenogrfie (systeem,,groote"), spreken in het openbr, rekenen, meetkunde, lgebr, wiskunde, belstingconsulent, hndschriftverbetering:, beschvingsleer (goede omgngsvormen), HBO C-cursussen: uto-monteur, uto-techniek, grgehouder-vestigingswet, motor- en rijwielhersteller, uto-expert, (voor verzekeringsinsjpecteur en txteur), theorie rijbewijs, uto-dieselmonteur, electriciën, electrotechniek diplom sterkstroommonteur VV, diplom zwkstroommonteur VV, rdiomonteur, rdiotechniek, rdiocentrle-monteur, lsser, lstechniek, mchinist voor stoombedrijf, voor motorbedrijf, voor electrisch bedrijf, voor officiële diplom's lnd-, scheeps- en zuivelmchinist, koeltechniek, vliegtuigmonteur, vliegt ui gtechniek, vërwrmingsmonteur, verwrmingsinstllteur, metlbewerking (smid-, mchine-, constructiebnkwerker, enz), mchinemonteur-fbrieksmonteur, loodgieter, erkend gsfitter, erkend wterfitter, VV- diplom's gezel en meester voor timmeren, voor metselen, voor lood- en zinkwerken, voor smid-bnkwerken, voor mchinebnkwerken, voor utomonteur, electrotechnisch-tekenen, mchine-tekenen, bouwkundig-tekenen meubel-tekenen, scheepsbouwk-tekenen m o d e-te kenen, r e c l m e-t e k e n e n en ontwerpen,' dspirnt bouwkundig opzichter, bouwkundig opzichter, betonbouw, wegenbouw, filmoperteur, bedrijfsleider-werkmeester,gezel en meester-kleermker, enz INSTITUUT VOO SCHIFTLIJK ONDWIJS Dir J v d Bij - Hoofdonderwijzer NIUW PLIN 1, BIJ HT STTION, NHM BON Nm Strt --- Woonplts ~ Ik verzoek, zonder enige de cursus voor} verplichting, grtis inlichtingen omtrent N Leeftijd - - jr

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers?

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers? fonts: chtergrond PostScript Fonts op computers? Tco Hoekwter tco.hoekwter@wkp.nl bstrct Dit rtikel geeft een korte inleiding in de interne werking vn PostScript computerfonts en hun coderingen. Dit rtikel

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Rekenregels van machten

Rekenregels van machten 4 Rekenregels vn mchten Dit kun je l 1 mchten met een ntuurlijke exponent berekenen mchten met een gehele exponent berekenen 3 terminologie in verbnd met de mchtsverheffing correct gebruiken Test jezelf

Nadere informatie

Erasmus MC Junior Med School

Erasmus MC Junior Med School Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Ersmus MC Junior Med School 2012-2013 De rts-onderzoekers vn morgen Het progrmm Dit progrmm loopt prllel n VWO-5 en -6 en bestt uit vier onderdelen:

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet.

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet. kennismking met i-respect.nl INTRODUCTIE GEMAAKT DOOR: Annèt Lmmers ONDERWERP: Een eerste kennismking met i-respect.nl en het onderwerp publiceren. DOEL: Weten wt de gevolgen en risico s kunnen zijn vn

Nadere informatie

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a Werkbld Een feestml Nm: Ieder lnd en iedere cultuur kent specile dgen. Dn gn fmilies bij elkr op bezoek. Op die specile dgen is er meestl extr ndcht voor het eten. Hier zie je wt voorbeelden vn feesten

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

INLEIDING. Gezond eten Gezond drinken Genoeg slapen Goed bewegen

INLEIDING. Gezond eten Gezond drinken Genoeg slapen Goed bewegen b o r p! f G t i F s i t r G t l p r u e l k r ee INLEIDING Structuur, inzicht en plezier bij gezond leven Dr geloven wij in bij FitGf! Drom hebben we een klender met stickers ontworpen! Voor kinderen,

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Route F - Desert. kangoeroerat

Route F - Desert. kangoeroerat Route F - Desert Voor deze route, moet je eerst nr de Bush. Dr moet je even zoeken nr de tunnel die nr de Desert leidt. Geruik onderstnd krtje voor de Desert. Begin ij nummer 1. 1 Kngoeroertten Kngoeroertten

Nadere informatie

AFRIKA RAPPORT www.burgerszoo.nl

AFRIKA RAPPORT www.burgerszoo.nl AFRIKA RAPPORT Je gt op ontdekkingstoht nr de Afriknse dieren die in het Prk en in de Sfri vn Koninklijke Burgers Zoo leven. Bentwoord lle vrgen en hl je Afrik Rpport! Wrttenzwijnen Welkom in Burgers Prk!

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 bcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 lgemeen nieuws Sloffen! Beste ouders, Het is bij ons op school verplicht om de schoenen in de gng uit te doen, mr het is niet de bedoeling dt de kinderen drn op sokken

Nadere informatie

Wat is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede antwoorden aan. weinig slaap. buitenlucht goede voeding. ontspanning veel fruit eten

Wat is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede antwoorden aan. weinig slaap. buitenlucht goede voeding. ontspanning veel fruit eten DE HUID 1 Bouw en functie O: 12/1 Wt is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede ntwoorden n. weinig slp uitenlucht goede voeding ontspnning veel fruit eten innen zitten ptt met myonise eten in

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) wiskunde 1,2 (nieuwe stijl) Exmen VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk 1 insdg 25 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit exmen zijn mximl 86 punten te behlen; het exmen bestt uit 18 vrgen. Voor

Nadere informatie

RAND Wat vindt u, over het algemeen genomen, van uw gezondheid? uitstekend zeer goed goed matig slecht

RAND Wat vindt u, over het algemeen genomen, van uw gezondheid? uitstekend zeer goed goed matig slecht RAND-36 1 In deze vrgenlijst wordt nr uw gezondheid gevrgd. Wilt u elke vrg bentwoorden door het juiste hokje n te kruisen. Wnneer u twijfelt over het ntwoord op een vrg, probeer dn het ntwoord te geven

Nadere informatie

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT INFORMATIE hrt WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT COLOFON INHOUD INITIATIEFNEEMSTER Jessy Jnsen www.jessyjnsen.nl Hvelte Inleiding 05 HrtVerwennend voor Jou & Visie 07

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur Emen VW 0 tijdvk woensdg 6 mei 3.30-6.30 uur wiskunde B (pilot) Dit emen bestt uit 5 vrgen. Voor dit emen zijn miml 83 punten te behlen. Voor elk vrgnummer stt hoeveel punten met een goed ntwoord behld

Nadere informatie

Routeplanning middels stochastische koeling

Routeplanning middels stochastische koeling Routeplnning middels stochstische koeling Modellenprcticum 2008 Stochstische koeling of Simulted nneling is een combintorisch optimlistielgoritme dt redelijke resultten geeft in ingewikkelde situties.

Nadere informatie

1 De watersnoodramp van 1953

1 De watersnoodramp van 1953 1 De wtersnoodrmp vn 1953 In de ncht vn 31 jnuri nr 1 februri 1953 ws het springvloed. Dn stt het wter in de zee extr hoog. Bovendien ws er een zwre noordwesterstorm (orkn, windkrcht 12). Het wter in de

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7 Eenmlige uitgve vn jnuri 2009 DE kinderstem srh zegt KindereN GeVen een CijFER De uitkomst is ls volgt: Het gemiddelde cijfer wt Jouw mening telt! Fier Fryslân helpt vrouwen en kinderen die te mken hebben

Nadere informatie

Nieuwbouw Erasmus MC

Nieuwbouw Erasmus MC T Blik vooruit Tijdlijn Toren [T] In de zomer vn 2011 wordt het hoogste punt V (120 meter) vn de toren bereikt (pnnenbier). December 2009 trt bouw Verbinding [V] Brug 8 etge wordt begin 2011 gepltst. Jn.

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014

abcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014 bcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014 Algemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 bcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 lgemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen! #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @werknemer Socilistische Mutuliteit vn brbnt Toegnkelijke gezondheid voor iedereen! betlt 40 /jr De Socilistische Mutuliteit terug voor je nticonceptie Love4you.be

Nadere informatie

Boek 2, hoofdstuk 7, allerlei formules..

Boek 2, hoofdstuk 7, allerlei formules.. Boek, hoofdstuk 7, llerlei formules.. 5.1 Evenredig en omgekeerd evenredig. 1. y wordt in beide gevllen 4 keer zo klein, je noemt dt omgekeerd evenredig. b. bv Er zijn schoonmkers met een vst uurloon.

Nadere informatie

Crossculturele psychologie

Crossculturele psychologie Csuïstiek bij Crossulturele psyhologie De zoektoht nr vershillen en overeenkomsten tussen ulturen Jn Pieter vn Oudenhoven Tweede, herziene druk o u t i n h o bussum 2008 Deze suïstiek hoort bij de tweede,

Nadere informatie

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3 Eonomishe Topper 4 Evlutievrgen them 3 1 Vn een lnd zijn volgende gegevens bekend: bbp in 2002 800 miljrd EUR bbp in 2003 833 miljrd EUR Prijspeil 2002 t.o.v. 2003 + 1,5 % Bevolking 2002 t.o.v. 2003 +

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

als slaap je sloopt wat te doen bij slaapstoornissen?

als slaap je sloopt wat te doen bij slaapstoornissen? ls slp je sloopt wt te doen bij slpstoornissen De nc vordert lngzm. Slpen lukt niet. En terwijl de wekker u nstrt, tikken de minuten voorbij. Slpeloosheid - of insomni - is een veel voorkomend probleem.

Nadere informatie

3 Snijpunten. Verkennen. Uitleg

3 Snijpunten. Verkennen. Uitleg 3 Snijpunten Verkennen Meetkunde Snijpunten Inleiding Verkennen Bentwoord de vrgen bij Verkennen. Mk ook de constructie in GeoGebr. Gebruik eventueel het progrmm om de snijpunten voor je te berekenen ls

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

later Wat wil(de) worden Contact tussen oud en jong

later Wat wil(de) worden Contact tussen oud en jong Wt lter ik wil() Foto: Jef Corneillie (89) wil grg bibliothecris worn. LESBRIEF Contct tussen oud en jong worn Deze lesbrief is gemkt door stichting GetOud in smenwerking met Openbre Bibliotheek. DIGITALE

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

Nee heb je, ja kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

Nee heb je, ja kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES Nee heb je, j kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES René Bekkers ICS/Sociologie Universiteit Utrecht R.Bekkers@fss.uu.nl INLEIDING

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding Upgrde KIT I Bedieningshndleiding INHOUDSOPGAVE VOORDAT U BEGINT... 2 NIEUWE FUNCTIES... 2 BORDUREN MET HET RANDBORDUURRAAM (30 cm 10 cm (c. 11-3/4 inch 4 inch))... 3 Info over het rndborduurrm... 3 Voorbeeldprojecten

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

Nakomelingen van rendieren kunnen een paar uur na de geboorte al met de kudde meerennen. Zijn rendieren nestvlieders of nestblijvers?

Nakomelingen van rendieren kunnen een paar uur na de geboorte al met de kudde meerennen. Zijn rendieren nestvlieders of nestblijvers? Route A 1 Bosrendieren en korstmossen Rendieren zijn de enige herten wrvn zowel mnnetjes ls vrouwtjes een gewei drgen. Vroeger dcht men dt het gewei geruikt werd om sneeuw weg te schuiven zodt ze ij het

Nadere informatie

1.0 Voorkennis. Voorbeeld 1:

1.0 Voorkennis. Voorbeeld 1: 1.0 Voorkennis Voorbeeld 1: 4 2 4 2 8 5 3 5 3 15 Als je twee breuken met elkr vermenigvuldigd moet je de tellers en de noemers vn beide breuken met elkr vermenigvuldigen. Voorbeeld 2: 3 3 1 5 4 8 3 5 4

Nadere informatie

MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN

MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN III - 1 HOODSTUK 3 MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN De kennis vn het moment vn een krcht is nodig voor het herleiden vn een krcht en een krchtenstelsel, voor het (nlytisch) smenstellen vn niet-snijdende

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC Zo zijn onze mnieren Integriteit en gewenst gedrg in het Ersmus MC Inhoudsopgve 1. Werken met ptiënten, colleg s, studenten en externe relties Inleiding... 3 2. Integriteit en (on)gewenst gedrg Mtschppelijke

Nadere informatie

Iepen en iepziekte. Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer. Colofon. Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Postbus 12651 2500 DP Den Haag

Iepen en iepziekte. Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer. Colofon. Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Postbus 12651 2500 DP Den Haag Gemeente Den Hg Dienst Stdsbeheer Colofon Iepen en iepziekte Uitgve Gemeente Den Hg Dienst Stdsbeheer Postbus 12651 2500 DP Den Hg Vormgeving Teres Jonkmn (BNO) Druk Fcilitire dienst - Multimedi Deze brochure

Nadere informatie

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen?

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen? Route K - Volière en fznterie Strt ij de volière; de vrgen 1 t/m 6 gn over een ntl grote Europese vogels. De vrgen over de ndere dieren vn deze route hoeven niet in de juiste volgorde te stn. Dt komt omdt

Nadere informatie

schets 10 Bergrede: tweeërlei fundament (7:24-29)

schets 10 Bergrede: tweeërlei fundament (7:24-29) shets 10 Bergrede: tweeërlei fundment (7:24-29) A Kernpunten * An het einde vn de Bergrede vergelijkt Jezus de mens met de ouwer vn een huis. Het is een eeld voor wt wij vn ons leven mken en vioor de hele

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii I WAT IEEREEN MOET WETEW : vn de = I HUUROPZEGBINfiS I E OOR J. @. PRINS = Secretris der Huurcommissie te Amersfoort =

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents Formeel Denken Hermn Geuvers Deels geseerd op het herfst 2002 dictt vn Henk Brendregt en Bs Spitters, met dnk n het Discrete Wiskunde dictt vn Wim Gielen Herfst 2004 Contents 1 Automten 1 1.1 Automten

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid.

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid. Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli 2009 9:00-12:00 Voordt je begint: schrijf je nm en studentnummer bovenn ieder vel begin iedere vrg op een nieuwe bldzijde ls je een vkterm wel kent in

Nadere informatie

Symposium In relatie tot kanker

Symposium In relatie tot kanker Symposium In reltie tot knker Mndg 26 mei 2014 Loctie: Ersmus MC - Onderwijscentrum te Rotterdm Het medische behndeltrject kn voor de ptiënt vernderingen teweeg brengen in de reltie en rol nr nsten, werk

Nadere informatie

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het I s e y r e enteffñil Goldêrmlsen De rd vn de gemeente Geldermlsen; gelezen het voorstel vn het college vn burgemeester en wethouders vn 9 en 10 november 2015 nummer 004, besluit: 1. Overeenkomstig het

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

wto ^9-çe" "ì",,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad

wto ^9-çe ì,,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad I' wt raàd EñilIlElEl!illll Pstdres: Fiifhuzen 23,928L LH, Hrkem Telefn 0512-361676 E-mil dres : wmrd.chtkrspelen@xs4l l. nl Twitter: @wmrd 61.r ' -.. lnge licl;:::,-r i'..i ^9-çe" "ì",,:+ N.O I 312 n,

Nadere informatie

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing Toyot Verzekeringen Altijd de beste oplossing Welke verzekering hebt u nodig? U rijdt met een Toyot of u wcht op zijn levering. Hij is nieuw of tweedehnds. U bent een kilometervreter of rijdt minder dn

Nadere informatie

Deze les krijgen de leerlingen een introductie over ongelijke breuken. Dit met name gericht op het vergelijken met een bemiddelende grootheid.

Deze les krijgen de leerlingen een introductie over ongelijke breuken. Dit met name gericht op het vergelijken met een bemiddelende grootheid. Lesopzet De door ons gemkte lessencyclus wordt in drie opeenvolgende rekenlessen gegeven. Les is iets korter dn les en, wrdoor er eventueel extr herhling vnuit les ingepst kn worden.. Les Deze les krijgen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs 0 0 Tijdvk Inzenden scores Vul de scores vn de lfbetisch eerste vijf kndidten per school in op de optisch leesbre

Nadere informatie

De supermarkt. a Welk karretje heeft de duurste boodschappen? Leg uit waarom je dat denkt. b Hoeveel klanten nog tot de 1000ste klant? Reken uit.

De supermarkt. a Welk karretje heeft de duurste boodschappen? Leg uit waarom je dat denkt. b Hoeveel klanten nog tot de 1000ste klant? Reken uit. lesboek groep 8 1 De supermrkt nt 0ste kl De 0 inuut grtis! mg 1 mhppen doen boods en: bloem bij bloemen extr! grtis 3 193 86 0 klnten 1 Welk krretje heeft de duurste boodshppen? Leg uit wrom je dt denkt.

Nadere informatie

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u?

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u? CREATIVITEIT drs. R.B.E. vn Wijngrden 1 SITUATIE Elke dg zijn er momenten die om retiviteit vrgen. Een proleem oplossen, een nieuw idee ontwikkelen, ties edenken, vereterpunten zoeken zken wrvoor het nuttig

Nadere informatie

Tips voor optimaal profijt van uw multifocale brillenglazen

Tips voor optimaal profijt van uw multifocale brillenglazen Tips voor optiml profijt vn uw multifocle brillenglzen Gefeliciteerd met uw nieuwe multifocle brillenglzen! U hebt een hoogwrdig product ngeschft dt het resultt is vn uitgebreid onderzoek nr optimle correctietechnieken

Nadere informatie

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1985-1986: Tweede Ronde.

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1985-1986: Tweede Ronde. 1 Vlmse Wiskunde Olymide 1985-1986: Tweede Ronde De tweede ronde bestt uit 30 meerkeuzevrgen Het quoteringssysteem werkt ls volgt : een deelnemer strt met 30 unten Per goed ntwoord krijgt hij of zij 4

Nadere informatie

Lucht in je longen. Streep de foute woorden door. Hoe komt lucht in je longen? Zet een cirkel om de dieren met longen.

Lucht in je longen. Streep de foute woorden door. Hoe komt lucht in je longen? Zet een cirkel om de dieren met longen. 9 Luht in je longen Hoe komt luht in je longen? = longen = middenrif Kleur op de tekening de volgende onderdelen: Streep de foute woorden door. Ons lihm heeft zuurstof / kooldioxide nodig. Bij het indemen

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

Biense Dijkstra Alg. directeur

Biense Dijkstra Alg. directeur g l s r e v r J Het smenstellen vn het jrverslg 2014 is terugkijken, mr drn zo snel mogelijk weer vooruitkijken. Nog steeds vnuit een sterke finnciële positie. In 2014 hebben we de Hermn Wijffels Innovtieprijs

Nadere informatie

Route J. Een gier heeft naar verhouding een lange nek. Wat is het voordeel hiervan? vale gier

Route J. Een gier heeft naar verhouding een lange nek. Wat is het voordeel hiervan? vale gier Route J 1 Vle gieren Over het lgemeen zijn gieren niet bepld de meest geliefde dieren. Hun kle kop en hls en hun gedrg zijn dr vk de oorzk vn. Welke reden kun je bedenken voor het feit dt op de kop en

Nadere informatie

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1994 1995 : Eerste Ronde.

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1994 1995 : Eerste Ronde. Vlmse Wiskunde Olmpide 994 995 : Eerste Ronde De eerste ronde bestt uit 30 meerkeuzevrgen, opgemkt door de jur vn VWO Het quoteringsssteem werkt ls volgt : een deelnemer strt met 30 punten Per goed ntwoord

Nadere informatie

Profijt van de gemeentelijke overheid

Profijt van de gemeentelijke overheid Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de koopkrcht vn de minim in Groningen Dr. M.A. Allers Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de

Nadere informatie

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe?

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe? Oefenopgven over Stoffen en Mterilen Uitwerking en ntwoord op elke opgve stt n de ltste opgve. Gegevens kunnen worden opgezoht in de tellen hterin. Als de zwrteftor niet vermeld is mg je 9,81 N/kg nemen.

Nadere informatie

Onafhankelijk van a. f snijdt de x-as in punt A ( , 0) Voor elke positieve waarde van a is een functie f. gegeven door F ( x) = x e ax.

Onafhankelijk van a. f snijdt de x-as in punt A ( , 0) Voor elke positieve waarde van a is een functie f. gegeven door F ( x) = x e ax. Onfhnkelijk vn Voor elke positieve wrde vn is een functie f gegeven door f ( x) = (1 x) e x en een functie F gegeven door F ( x) = x e x. De functie 3p 1 Toon dit n. F is een primitieve functie vn f. De

Nadere informatie

Tentamen: Kansrekening en Statistiek P0099

Tentamen: Kansrekening en Statistiek P0099 Fculteit Economie en Bedrijfskunde Tentmen: Knsrekening en Sttistiek 1 6011P0099 Tentmendtum & -tijd: 15 december 015, 1:00 17:00 Studiejr 015-016 Duur vn het tentmen: 3 uur Legitimtie: U dient zich te

Nadere informatie

Krant. Lees alles over... HET ALLERBESTE IN KUNSTSTOF

Krant. Lees alles over... HET ALLERBESTE IN KUNSTSTOF Krnt Lees lles over... KUNSTSTOFKRANT IS N UITGAV VAN KunststofBoulevrd NDRLAND DURN SCHUIFPUIN VRANDA S DAKKAPLLN KUNSTSTOF KOZIJNN HT ALLRBST IN KUNSTSTOF Miniml Onderhoud, Optiml Comfort. GRATIS PRIJSOPGAV!

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 25 mei uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 25 mei uur wiskunde 1,2 (nieuwe stijl) Exmen VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk 1 insdg 25 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit exmen zijn mximl 86 punten te behlen; het exmen bestt uit 18 vrgen. Voor

Nadere informatie

Meldingsformulier wijziging aanhangsel leidinggevenden drank- en horecavergunning

Meldingsformulier wijziging aanhangsel leidinggevenden drank- en horecavergunning Meldingsformulier wijziging nhngsel leidinggevenden drnk- en horecvergunning Anvrg ter wijziging vn het nhngsel behorende bij onderstnde drnk- en horecvergunning op grond vn rtikel 30 Drnk- en Horecwet

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER 1 november 2005 Beschikbre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen bestt uit 60 m.c.-opgven, Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Woord vooraf 3. 1. Het hart en zijn ritme 5

Inhoudsopgave. Woord vooraf 3. 1. Het hart en zijn ritme 5 BrochICD ug 2007:BrochICD2005 11-09-2007 08:56 Pgin 1 Inhoudsopgve Woord voorf 3 1. Het hrt en zijn ritme 5 2. Wnneer het hrt op hol slt 6 2.1 Hoe ontstn hrtritmestoornissen 6 2.2 Wt moet er drn gebeuren

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel.

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel. 15 Ski-eroics Hoofdstuk 15, Pgin 1 vn 5 15.1 Inleiding Het is elngrijk om SneeuwFit triningen gevrieerd te houden. Proeer het nod vn ctiviteiten zo verschillend mogelijk te houden. Een vooreeld hiervn

Nadere informatie

Ontleden? Leuk! Inleiding. Opzet van deze lesbrief. Door Henk Jongsma, hoofdauteur Op Niveau tweede fase

Ontleden? Leuk! Inleiding. Opzet van deze lesbrief. Door Henk Jongsma, hoofdauteur Op Niveau tweede fase Door Henk Jongsm, hoofduteur Op Niveu tweede fse Ontleden? Leuk! Inleiding Lstig soms, dt ontleden. Denk je net een regel te egrijpen, kom je weer een uitzondering tegen. En ls je denkt die uitzondering

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie