(Tijdvak 1-3- ' 60 t/m '60) I_N=H_0_U_D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(Tijdvak 1-3- ' 60 t/m 31-3- '60) I_N=H_0_U_D"

Transcriptie

1

2 YEIL_IGH_EIDS_DINST 179 V E E T B O U W E L I J K (Tjdvak 1-3- ' 60 t/m '60) I_N=H_0_U_D I. Communsme Internatlonaal 1 Tweede Internatonale, Kornntern en Komnf orm...1 Het ontstaan van het nternatonale tjdschrft "Vraagstukken van Vrede en Socalsme"...3 II. Actvteten van de CPN 6 De partj -tactek afgestemd op de vreedzame coexstente...6 Het gemeenteraadswerk... ' 8 CPN-standpunt nzake rassenprobleem n Zud-Af rka...9 Poltek en Cultuur, het theoretsch maandblad wordt gereorganseerd...10 III. Actvteten van de communstsche hulporgansates 11 De NVR-rol bj de komende "natonale manfestate voor het welslagen van de topconf erente" Het ANJV en het jeugdnerk n de bedrjven "Brede" protestdemonstrate te Amsterdam tegen rassendscranate...13 Pogngen tot "ant-f ascstsche" frontvormng... I't IV. Communstsche actvteten n het bedr jf sleven 16 De stakng van de bouwvakarbeders...16 Polteke speculates van de CPN n verband met het bouwconflct...18 Agtate van het OVB V. Overge groeperngen 21 Contacten van de SWP met andere lnkse groeperngen De Europese Federate tegen Kernbewapenng...22 Overzcht stakngen maart 1960 Agenda bz.

3 VEETj;<CU",VELlJK Komntern, Komnfom, ^raagotkks:'. van Vredo en Socalsme.^ Het utbreken van de eerste wereldoorlog n augustus 191^ ledde n de oorlogvoerende landen net tot massale protestactes van de partjen, aangesloten bj de n 1889 opgerchte Tweede Socalstsche Internatonale. De natonale gevoelens prevaleerden bj Dutse en andere socaal-democrat sche leders over de tot dan toe door hen beleden nt ernatonale soldartet van de arbedersklasse. Hern vond Lenn aanledng te gewagen van "het verraad aan het socalsme", waardoor zjns nzens de Tweede Internatonale n fete had opgehouden te functoner en. De Russsche Oktoberrevolute van 1917 maakte het Lenn mogeljk een Communst. sche Internatonale - de Komntern - op te bouwen. Op het stchtngscongres van maart 1919 te Moskou stelde deze Derde Internatonale ach tot taak de actvteten van het revolutonare proletaraat over de gehele wereld te leden. In de komende jaren werd de Komntern meer en meer een nstrument n handen van de Sow j et-ledng, dat wl zeggen van Staln. Gedurende de tweede vver eldoorlog, tjdens de worstelng op leven en dood met Htler-Dutsland, toen de Sowjet-Une drngende behoefte aan materele hulp van het Westen had, werd de Komntern opgeheven. Tot deze abrupte ontbndng n 19^3 zou het presdum van het utvoerend comte eenstemmg hebben besloten. De Komntern had, aldus werd daarbj verklaard, haar voornaamste doel - hulp bj de vormng van standvastge revolutonare partjen en hun opvoedng n de geest van het marxsme-lennsme - berekt. Het paste n het toenmalge beled van het Kremln on bj de "kaptalstsche" bondgenoten nog bestaande weerstanden weg te nemen en de westerse gealleerden net verder met het bestaan van de Komntern te ver entrust en. In de laatste oorlogsjaren en nog enge tjd daarna zag Koskou bljkbaar veel n het smeden van poltake "eenhed aan de top", dat wl zeggen het treffen van regelngen zoals ojvoorbeeld de n de geest van Jalta, waarvan de Sowjet-Une voordeel verwachtte. VERTBOUWELIJK

4 De Internatonale.sbuate veranderde everr.'el ;:r.3l.- r als gevolg van de communstsche ma.cht s-usurpate n (.'";:.".- Europa en van het zch daartegen door het '.'J'esten te veer r. herbevvapenng en Harohall-plan. Vooral onder IPVJoed vrv 1<: tjds de tneede man n de CPSU, werd de ook thars rop >.ehul': munst sche opvattng over de prncpele onver aoenl;:-v:ec" \a' d 3 deologeen gekoppeld aan zjn theore van de tv-ee vlj;\r-dc'/a ><..rr.p-~n, de de '«ereld verdeeld helden en de utendeljk n een onv:-.v:~jdeljk geachte gewapende strjd hun krachten 7,ouden mete. Het (:vredelevende socalsne" sou daarbj het onontkoombaar ~;e; cndergr-ng cedoemde "agresseve kaptalsme" defrte? overv/nnen, Voorts bvweorde Zhdanow, dat de communstsche partjen n het verleden hun kracht hadden onderschat. Specaal de Franse en de Italaanse zusterpartjen kregen het verwjt te horen n 19^4/19^5 te hebben verzu.'-d gevvapenderhand naar de raacht te grjpen. De leders van rc'l en PCF hadden echter fcoen net anders gedaan dan de bevelen van loskou ook n dt opacht stpt opvolgen, te wet en het nleveren van de wapens der communstache verzetsstrjders bj de autorteten n het egen land, waartegen plechts klene mnderheden n de partjen beawaren hadden geopperd. Ut deze ontvjkkelng vloede n September 19'+? de oprchtng van het Coramunstsch Inforraate Bureau - het Komnform - voort., Daarn waren zeven communstsche partjen ut Oost-Europa, alsmede de Franse en de Italaanse austerpartjen vertegenuoordgd, 'Oe actvtet van het Komnform met zjn betrekkeljk bescheden personeelsbezettng heeft, naast het houden van slechts enkele bjeenkomsten, bestaan ut het verzorgen van het vveekblad "Voor een duurzame vred.e, voor een volksdeaocrate". ter utwsselng van de ervarngen van de communr.tsche partjen. Elke drukproef werd voor publcate naar Moskon gezonden, ofschoon de hoofdredacteur van het Internatonale orgaan een vooraanstaande Sow j et-fuss.sche pa-t j f unc t onars was. Op last van het rerln Rluutte het Komnform n 194-8, zonder tot zelfstandg onderzoek n staat te zd. jn go.-tcod, de Joegunl aven als "verraders" ut zjn mdden. De extreme Zhdanovv-koers v/erd evenvel net; lanp; gevolgd. R'erst na de dood van Staln (maart 1953) kwamen de nrjde1 agresseve opvat- --H-.cm dn del jl'^r naar voren. 3jn opvolgers verklaardon.^edo '}^^J te Geneve n de krng der Grote Ver de "koude oorlog" voor be'snd^d en bepletten nog wat aaraelend de "vreodzame en wedjverende coe.x.s-- tente". Ut slut en d d,nr'^3o _ PT, net met m 1 r^re raodelen VJPTPOUWEbUK

5 - 3 - VERTROUWELIJK het "socalsme" hebben te bewjzen, dat het supereur s aan het kaptalstsche systeem. Mede als utvloesel hervan deed Chroestsjow n de zomer van 1955 pogngen om de betrekkngen op staats- en partjnveau met Joegoslave te verbeteren. Het s aannemeljk, dat Tto daarbj als es de opheffng van het Komnform gesteld heeft. Kort na het XXste CPSUcongres van februar 1956» met zjn "destalnsate", staakte het Komnformweekblad zjn verschjnen, waarmede het Communstsch Informate Bureau n fete opheld te bestaan. Evenals bj de ontbndng van de Komntern n 19^3 gaven dus nternatonaal-polteke belangen van de Sowjet-Une de doorslag. In het bjzonder bj de rechtljnge communst en bleef behoefte bestaan aan een nternatonaal partjpoltek voorlchtngsorgaan, waardoor het gemakkeljker zou worden tot een gemeenschappeljk nzcht te komon. Op de conferente van de vertegenwoordgers der 6k communstsche partjen n november 1957 te Hoskou s gesproken over het doen utkomen van een neuw tjdsohrft onder een nternatonale redacte. Daarbj utten de Italaanse en Poolse gedelegeerden een zekere beduchthed te zullen worden gedwongen om zch te conformeren aan hun onwelgevallge opvattngen. In maart 1958 namen te Praag de vertegenwoordgers van een aantal belangrjke communstsche partjen - ook van buten Europa afkomstg - deel aan een conferente tot het oprchten van een nternatonaal maandblad. Bj dt vooroverleg was de CPN net aanwezg. De verzekerng werd gegeven, dat het tjdschrft een dscusse-orgaan zou worden en geen rchtljnen zou verstrekken. Het neuwe orgaan In het najaar van 195^ werd overgegaan tot de utgave van het maandblad, dat n Mederland de naam "Vraagstukken van Vrede en Socalsme" draagt. Het verschjul momenteel reeds n meer dan twntg talen. De hoofdredacteur s de Sowjet-Russsche partj-theoretcus prof. A.M.Roemjantsjew. Hj kondgde aan dat het orgaan een Internatonale trbune s voor het utwsselen van nenngen en ervarngen tussen de communstsche partjen. Het wl de eenhed van alle vredelevende en democratsche krachten versterken, de samenwerkng tussen cojnmnrn stsrhe en socalstsche partjen ontwkkelen, het proleta- VEETROUWELIJK

6 - k - VERTROUWELIJK rsch nternatonalsme propageren alsmede vrondschap en samenwerkng tussen de volkeren. Roemjantsjew stond voorden aan 'net hoofcl van de redacte van "Koramunst", het thooretsch orgaan van net centraal conte der CPSU. Hj s uteraard op zjn tegenwoordge post da waakhond van de Moskouse maclthebbers. 3nds oktober 1958 s de vroegere Waarhed-radacteur J.Morren namens de CPN bj de rodacte van het tjdschrft te Praag gedetacheerd, evenals vele vertegenwoordgers van andere communstsche partjen. Het bljft een open vraag welke bezgheden Horren en een aantal zjner college's n soortgeljke functe aldaar nu preces verrchten. Tot dusver kon van publcstsche arbed ten behoeve van het blad vrjwel nets bljken. Evenals dt met de Komnformkrant het geval was, verzorgt de Stchtng Progressef Algemeen Vertaalbureau te Amsterdam de Hederlandse edte ervan. De nhoud loopt, vergeleken met de butenlandse edtes, de te Praag vorden utgegeven, een muand achter. Dt vloet voort ut de omstandghed, dat de tekst n "ederland eerst raoet worden vertaald, met de ledng waarvan A.J.G.Porck s belast. Hj s vermoedeljk weer verantvjoordng schuldg aan Jaap 'Wolff, ear. fguur ut de naaste ongevng van Paul de Groot. Het propageren van de vrede neernt n het tjdschrft, evenals voorheen n de Komnformkrant, een bjzondere plaats n. Het verbreden en nader toelchten van de marxstsch-lennstsche theore s de voornaamste taak. Telkens opnenw vorrnt daarbj de Verklarng van de communstsche partjen van noveffber 1957 te Hoskou het utgangs-- punt. De redacte acht het haar hoogste plcht de strjd aan te bnden teger alle utngen van bonrgeojs-deologe en bovenal tegen het modern^ revjsnnsmo, dat als het grootste gevaar bnnen de egen part j wordt beschouv;d, zoals n de vorengenoemde Verklarng scherp s gesteld. Daarnevens staat men "onverzoenljk" tegenover het dogmatsme en het sectarsrne. Sr zjn aanwjzngen voor de veronderstellng, dat de redacte aany.enljk meer beslommerngen heeft dan de verzorgng van het rnaandblad. De vaste staf zou vrj omvangrjk zjn. Er bljken verschllende sectes te bestaan, de belast zjn met werkzaaraheden op zeer uteenlopend terren, onder meer dat van flosofe, socologe en ge- VERTHCUsVELIJK

7 - 5 - VERTRQUWELIJK schedens, de natonale bevrjdngsbewegngen n de voormalge of nog bestaande kolonale gebeden, agrarsche problemen, de Internatonale arbedersbewegng, de ontwkkelng en de tekortkomngen van het kaptalstsche systeem, kwestes aangaande cultuur en wetensohap etc. Conferentes Gedurende zjn bestaan te Praag heeft"vraagstukken van Vrede en Socalsme", alleen of n samenwerkng met andere nstellngen, conferentes georganseerd, onder neer n me 1959 te Lepzg over "de rol van de natonale bourgeose n de strjd voor natonale onafhankeljkhed". Deze werd bjgewoond door raeer dan vjften delegates van communstsche partjen, voornameljk ut Aze en Afrka. Voorts vond n jul 1959 te Praag een conferente plaats over "Europese 'ntegrate', kaptalstsche tegenstellngen en de arbedersklasse", bjgewoond door gedelegeerden van elf communstsche partjen. De economsche secte van :n/vs" had n verband hermede al op een vroeger tjdstp aan de partjen ter beantwoordng vooraf enqueteformuleren toegezonden, betreffende de structuur van de arbedersklasse der kaptalstsche landen en haar ontwkkelng. In augustus 1959 werd te Boekarest de vjfde conferente van partj hstorc! gehouden, bjgewoond door mnstens vjentwntg delegates. De redacte van het Internatonale tjdschrft verleende daaraan haar medewerkng en publceerde n het blad utvoerge samenvattnge van de referaten, respecteveljk over de strjd tegen het revsonsms en de voor de eenhed van de arbedersklasse. Eet Franse partjdagblad 1'Humante (2^ ) kondgde de eerste van een reeks conferentes ter herdenkng van de veertgste verjaardag der PCF aan, te houden onder auspcen van de commsse voor partjhstore van de PCF en de Franse utgave van het nternatonale maandblad. VERTPxOUWELIJK

8 YERTROU/VELIJK H O O F D S T U K II De partj-taktek. Het s een stelregel. d&t er een rechtstreeks verband bestaat tussen de polteke ljn van de CFSU en de taktek, de de coraunstsche partjen volgen. Snds Chroestsjow na de dood van Staln de nterne strjd OKI de macbt won en op de eerste xtlaats s gekomen, werd het streven naar vreedzaffe coexstente een overheersende factor n de butenlandse poltek van Moskou. In novetber 1955 kwam dt n de taktek van de CPN tot utdrukkng door het proclameren van, vvat genoemd werd, een neuwe aanpak van de taken der partj. Dt betekende een koersverleggng naar "rechts" met het doel kansen te scbeppen voor samenwerkng met andere "progresseve" krachten, Deze gedragsljn culrnneerde n een - weng reeel aandoend - aanbod van de CPN-ledng aan de PvdA en de VVD tot het gezarnenljk vormen van een regerng. Het partjbestuur ntroduceerde deze neuwe aanpak na terugkeer van Paul de Grcot (n oktober 1955) van een verbljf van dre maanden n Chna en de Sowjet-Une. De gebeurtenssen van november 1956 n Hongarje hebben aan de vreedzaffe coexstente-poltek der Sowjet-Une afbreuk gedaan. Zodra echter het effect van het tragsche gebeuren n Hongarje n de westerse wereld wat was vervaagd, werd de vreedza.te coexstente wederom met nadruk gepropageerd. De communstsche partjen van West-Europa hebben zch n november 1959 te Pome beraden over de maner waarop de coexstente-ljn van de CPSU n hun landen kon worden doorgetrokken. De oproep van Rome gaf het partjbestuur van de CPN aanledng tot het ontvouwen van een acte-program voor utbredrg van de democratc en beperkng van de macht der monopoles. Verder gaf het partjbestuur opdracht tot het voeren van een ntenseve wervngscaffpagne tenende zo spoedg mogeljk 3000 neuwe leden te wnnen. Het doel hervan s het solement van de partj te verbreken en aanslutng bj de massa te verkrjgen. In het pogen van de CPN ore tot sansenwerkng met andere groeperngen te komen, volgt de partj thans dudeljk een rechtse koers. Paul de Groot heeft de partjgenoten voorgehouden dat zj, zonder overgens hut verleden te vergeten, zch net door rancunes mogen laten leden. Zj denen altjd de eersten te zjn VERTROUYvELIJK

9 - 7 - VERTROUVJELIJK om " de hand ut te steken" en noeten ales doen OKI tot duurzame resultaten te komen. Eerste voorwaarde voor net tot stand brengen van samemverkng met anderen s het vnden van een gemeenschappeljk platform. Recente gebeurtenssen n en buten Nederland verschaften de CPN hertoe onvoorzene mogeljkheden. De CPN-ledng laat nets na om op het gevaar van een herlevng van. het Dutse fascsme te wjzen. Zj zag zch daarbj geholpen door kwestes als de ant-semtscbe utspattngen en het geval Oberlander. De aparthedspoltek van de Zud-Afrkaanse regerng wordt propagandstsch utgebut om tot samenwerkng te komen met alen de zch tegen rassendscrmnate verzetten. De op 22 raaart beendgde bouwstakng wordt gezen als een bewjs voor het nog steeds levend zjn van de klassenstrjdgedachte bj de arbeder. De soldartet der arbeders - de comn;unstsche onder hen met nadruk nbegrepen - acht de CPN een getugens van het afsljten van het ant-communsme n Nederland. Deze soldartet vormt, naar cohmunstsche opvattng, ook een bevestgng van de justhed van de stallng dat de communstsche arbeders n het NVV thus horen en er ook zullen komen. De partjledng stelt alles n het werk om er haar aanhangers van te overtugen dat er n Nederland - ook omdat andere groepen dan de arbeders zch thans door de grote monopoles bedregd we ten - n de polteke verhoudngen ets aan het veranderen s. Daardoor zouden er thans reele mogeljkbeden voor brede' samenwerkng aanwezg zjn. Inden de CPN-ledng daar werkeljk n gelooft, dan realseert zj zch tegeljkertjd stellg, dat er bj het utvoeren van het parool "dchter bj de massa" net gernge obstakels bestaan. Het terren tussen de CPN en de massa der n de PvdA en het NVV georganseerde arbeders lgt nameljk net braak maar wordt bewerkt door een tweetal andere lnkse groeperngen: de SWP en de PSP. Zonder twjfel om deze reden heeft de partjledng n de afgelopen perode de PSP en SWP weer op scherpe wjze aangevallen. Aan bet adres van bede groeperngen werd de beschuldgng geut, dat zj bj gelegenhed van de bouwvakstakng hebben getoond vjanden van de arbeders te zjn. Ten aanzen van de SWP gescbedde dt ndrect door de aanval tegen Henk Gortzak ndvdueel te lanceren. Deze en soortgeljke verdacbtmakngen worden de CPN-ledng natuurljk ook ngegeven door de vrees dat de van ant-connnunsrae VEETROUWELIJK

10 VEBTRgr.VELIJK beschuldgde PSP en de als revsonstsch gebrandrnerkte SKP vormen van sarenwerkng zullen vnden waardoor de CPN nog verder wordt teruggedrongen. PSP en SVVP vornen wel duaeljk een hnderpaal voor de ooramunsten. Hun recbtsgerchte koers s toch al bjzonder roeljk otrdat zj ervoor denen te waken bj alle soepelbed van optroden prncpeel en deologsch standvastg te bljven. Al moge bet dan welng waarscbjnljk zjn dat de CPN met haar hudge taktek veel succes zal bebben, toch dsnt er rekenng Dee te vrorden gehouden dat bet algeueen klrnaat voor een utbredrg van haar nvloed thans gunstger s dan snds lange tjd bet geval s geweest. Men dent er cp bedacbt te zjn, dat de comrnunsten alles n het werk zullen stellen om zch ut bun sclerent te bevrjden en tot samenwerkng met anderen te komen. Het gemeonteraadswerk. Als een van de voor toenaderng rneest geegende terrenen zet de CPIl-ledng dat van de gekeente-roltek. De Groot betoogt ('/Vaarhed, l8-3-'60), dat n de gemeen teraden, onder deer n de raad van Amsterdam, een telkens terugkerende opposte tegen de regerngsmaatregelen tot utng koat. Dkwjls staan leden van dezelfde polteke pa.rtj als wetbouder of raadsld of zelfs als burgemeester verkant tegenover bun geestverwante- mnsters n het kabnet De Quay. Deze tegenstellngen beden moge11jkheden tot een gesprek met vertegenwoordgers van andere partjen. V/j moeten, aldus De Groot, met gemeenteraadsleden en wetbouders een zo groot mogeljk persoonljk contact en een z. goed mogeljke samenwerkng zen te verkrjgen. Daarbj meet grote soepelhed betracht warden. OH de samenwerkng te bevorderen s de CPN, onder voorbehoud n prncpele zaken, bered de gerneentebegrotngen te aanvaarden. Als gevolg van de neuwe taktek heeft de conmunstsche fracte n de gemeenteraad van Amsterdam op 4- masrt voor de begrotng gestemd. De fracteleder Leen Seegers verklaarde dat de CPN zulks deed cmdat het door B.en W. voor I960 voorgestelde beled nboudt het aannenen van een krachtge bondng tegenover de regerng. Het gemeentebestuur zal daarbj cp de vole steun van de gehele raad raoeten kunnen rekenen. Snds de coramunsten gee; deel meer utraaken van bet college van B. en "W. (19^8) hebben zj alleen n 19"55, bet &ar van de "neuwe aanpak", voor de geneentebegrotng gestemd. VSRTKOUWELIJK

11 - 9 - _VERTRQUWELIJK Daar bet voor een gesprek met anderen noodzakeljk s dat men als gesprekspartner wordt erkend, sgnaleren de comm.unsten alle verschjnselen, de er op kunnen duden dat zj weer geaccepteerd worden. Zo werd n De Waarhed van 31 nsert als een belangrjk fet verrneld, dat 31 van de 39 aanwezge rasdsleden gestemd hadden voor de benoemng van Leen Seegers als ld van de cosrasse tot onderzoek van de rekenng Het ljkt net onwaarschjnljk, dat naast de omstandghed dat het klmaat voor de communsten lets gunstger s geworden, de persoonljke waarderng voor Seegers als -genecnteraadsld herbj een xol heeft gespeeld. In een crculare van het partjbestuur aan alle afdelngen en gemeenteraadsleden werd onlangs nog sens gewezen op de betekens van bet gemeenteraadswerk n het kader van de pogngen ora aanslutng bj de raassa te verkrjgen. Dt werk zal door een grotere coordnate op hoger pel norden gebrscht. Ket zal daarom onder drect toezcht van de dageljkse ledng en het partjsecretaraat komen te stean. * Verklarng nzake Zud-Afrka. In zjn zttng van 28 rcaart stelde het dageljks bestuur van de partj een "verklarng" op, waarn het zjn afschuw en verontwaardgng over de bloedge gebeurtenssen n Zud Afrka utspreekt. Het drngt aan op versterkng van de druk van de openbare opne op de Zud- Afrkaanse regerng tenende deze te doen weten dat geen vervolgng van negers wordt geduld. Ook wordt opgewekt deel te nemen aan de boycot van Zud-Afrkaanse goederen. Ook n dt geval vermjdt de CPN een sectarsch optreden. Zj slut zch geheel aan bj de algemeen heersende verontwaardgng, de zj echter wel tracht aan te wakkeren. Intateven voor een demonstrate, de door butenstaanders als communstsch zou kuunen worden onderkend, zjn door haar net genomen. De partjledng heeft deze taak overgelaten aan het ANJV zoals n hoofdstuk III van dt overzcht s ornschreven. De Groot n het butenland. Paul de Groot s 5 februar met zjn vrouw per vlegtug van Schphol naar Sofa vertrokken. Na een afwezghed van rum een maand keerde hj op 6 maart ut Moskou weer n Nederland terug. VEBTROUWBLIJK

12 VERTROUaELIJK In Do Waarhed werd veraeld, dat De Groot ±n verband pet zjn gezondhed een korte rustperode nodg had. Daarom kon hj net deelnemen aan de op 14 februar gehouden zttng van het CPN-partjbestuur. Van zjn verbljf n de Sowjet-Russsche hoofdstad heeft de algen;een secretars zonder twjfel gebruk gernaakt OB besprekngen te voeren met f urctonarssen van de CFSU. Op 22 februar s hj volgens de Eulgaarse rado-omroep te Sofa ontvangen door de algen..een secretars Todor Zhvkov en Drao Dchov, hoofd van de afdelng butenland.se poltek en Internatonale verbndngen van de Bulgearse partj. Ook n Bulgarje heeft De Groot due zjn verbljf kenneljk net alleen als een vacantegenoegen gezen, Poltek en Cultuur. Eet gestadg teruglopen van bet aartal abonneraent en op he t theore tsch maandblad van de CPU Poltel: en Cultuur heeft everals bj De VVaarbed geled tot het organseren van een werfacte. Alle CPNafdelngen zjn aangeroaand aan deze, relatef vrj groot opgezette, n de maand aprl vallende acte n.ede te werken. Om het aengaan van een abonneuent op dt net bjster n trek zjnde naandblad te s tnuleren, ontvangen zj de zch nu nog voor bet lopende jaar abonneren het blad gedurende sn kwartaal grats. De nhoud van Potek en Cultuur zal onder"neuvve^ledng van Fredl Baruch wat gepopularseerd worden. De oplage van het aprlr s n het kader van deze propaganda-acte aanzenljk verhoogd. VERTROUWELIJK

13 VERTROUWELIJK H O O F D S T U K III ACTIVITEITEN_VAN_DE_COMMyNISTISCKE_HULPOfGANISATIES Vredesbevtegng Natonale_manfestate. De 15e me 19&0 s een belangrjke datum voor de Nederlandse Vredesraad. Dan zal n het RAI-gebouw te Amsterdam de "natonale manfestate voor het welslagen van de topconferente" plaatsvnden. De crtsche toeschouwer kan zch daar een oordeel vorrnen over de utwerkng van de voortdurende stroom van vredespropaganda, de door de communstsche organsates onder de bevolkng wordt verspred. Het moment s gunstg. Heeds de volgende dag komen de Grote Ver n Parjs bjeen, zodat een sfeer van gespanren verwachtng bestaat bj alen, de engermate n de Internatonale poltek zjn genteresseerd. Toch rnoest de Nederlandse Vredesraad bj het voorbereden van de natonale manfestate ervaren, dat het wantrouwen tegen het communsme net s verdwenen. "Kerk en Vrede" en het comte "Ant Atoombom Acte" wegerden aan de manfestate medevserkng te verlenen. Alhoewel dt een teleurstellng was,gng de NVR jverg verder met het voorberedende werk. De Raad moest nu teruggrjpen naar een oud mddel, het neutraal aandoede ntatefcomte. Men slaagde n de vormng ervan en het resultaat s voor de NVR zeker bevredgend. Het ntatefcomte wordt geled door Mevr. Weber-de Hondt en door A. van Dobbenburg. Het bestaat n zjn geheel ut 33 personen, onder we vjf leden van de PSP. De vredesraad zelf s met vjf zjner functonarssen vertegenwoordgd. De overge leden zjn vogels van dverse plumage, zodat het comte nderdaad het gewenste "brede" karakter heeft. Over de voorberedngen werd op 13 maart jl. te Amsterdam verslag utgebracht n een vergaderng van de UVR met vertegenwoordgers van de plaatseljke vredescomte's en sympathsanten. Ter ondersteunng van het werk van het ntatefcomte zal een extra-nummer van het blad Vrede verschjnen. Tevens zullen waarschjnljk n sommge gemeenten plaatseljke "15 me-comte's" worden opgercht. VERTEOUWELIJK

14 VERTROUWELIJK Jeugdbewegng Het ANJV en de vakbewegng. De opheffng van de EVC-1958 heeft de communstsche ledng n Nederland voor ernstge moeljkheden geplaatst. Vele vroegere leden van deze vakcentrale zjn zeer teleurgesteld en trekken zch n mokkend netsdoen terug. Daarenboven s de verhoogde vvaakzaamhed n net Nederlands Verbond van Vakverengngen een hnderpaal voor de utvoerng van het communstsche plan om de EVC-leden en masse naar het NVV te doer overgaan, hetgeen het defatsme n de hand werkt. Een en ander houdt n, dat de polteke belangstellng der comraunsten over de gehele lre weer dent te worden aangewakkerd. Ook het ANJV heeft terzake een taak. Enge tjd geeden deed het hoofdbestuur het voorstel een natonale conferente te beleggen over het onderwerp "de jeugd n de bedrjven". Deze zou n apr 1960 worden gehouden, doch tot ru toe heeft men werg meer gedaan dan er over gepraat. In een vergaderng van 6 maart jl. sprak het hoofdbestuur er zjn "bezorgdhed" over ut, dat zo v;eng ANJV-ers n de vakbewegng zjn georganseerd, specaal z j, de arbeden n de confecte- en de levensrnddelenndustre. In de metaal- en de bouwsector staat de zaak er maar weng beter voor. Het ANJV kan n de hudge omstandgheden nets anders doen dan het NVV ook voor zjn leden als de rneest geschkte vakcentrale oanwjzen. Men voert daarvoor aan, dat het program van het NVV ten ae.nzen van jeugdge arbeders dezelfde strekkng ht-eft als het urgente-program van het ANJV, met desderata als geljk loon voor geljke arbed, langere vacante voor alle werknemers onder de 21 jaar en betere vakopledng. In een kort geeden versprede ledenbref worden de ANJV-crs opgeroepen zch aan te sluten bj "Jonge Strjd", de jongeren-organsate van het NVV. Bnnenkort zal deze kweste - als de plannen v.orden utgevoerd - n ledenvergaderngen der afdelngen onderwerp van besprekng vormen. Vermnderd ant-communsme? De felle reacte van de Nederlandse bevolkng op de gebeurtenssen n Hongarje van november 1956 had tot gevolg, dat de communstsche organsates n Nederland jaren achtereen als para's werden behandeld. Alle pogngen der communsten om tot een gesprek, c.q. tot VERTEOUV/ELIJK

15 een werkverband met andere groeperngen te kornen, leden zonder meer schpbreuk. Bt snt-communsme schjnt de laatste tjd wat te zjn afgezwakt. De jeugdgemeenteraad te Leeuwarden (een dscussecentrum voor jongeren op bass van de polteke partjen) besloct n januar 1960 de reeds zttng hebbende "fractes" van de CPN en de PSP op dezelfde sterkte te brengen als de der andere partjen. Het Poltck Jongeren Contact te Rotterdam, een soortgeljk forum, heeft gunstg b&slst op het verzoek om toelatng van het ANJV-dstrct Rotterdam. Voorts hebben, volgens mededelngen ut het ANJV, bestuursdelegates van het ANJV en van Jeugd en Evangele (een nterkerkeljke jeugdgroeperng, de contact zoekt met en evangelsate verrc'nt onder butenkerkeljke jongeren) besloten te proberen n Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gesprek-groepen van jongeren ut bede organsates te vormen. Het overleg zal n apr op de "Zonnehoeve" te Blarcum met een gesprek over ontvapenng begnnen. In de mededelngenbladen van bede groepen s nmddels het wederzjdse standpunt gepublceerd. Een soortgeljk gesprek, dat het ANJV zou hebben met de jongerengroep ut Kerk en Vrede - aanvankeljk vastgested op 19 maart - s nmddels voorlopg utgesteld. Inzake Zud-Afrka. Ongemeen succes had het ANJV op 26 maart jl. n Amsterdam met zjn demonstrate tegen de rassendscrmnate en de onderdrukkng van de naturellen-beraegng n Zud-Afrka. Het carrouflerende ntatef-comte bestond ut vooraanstaande ANJV-ers, OPSJ-ers en leden van de communstsch geore'nteerde studentenverengng Percles. Voorztter was de bekende Peter Boeve, de meestal optreedt bj de "bredere" actes van het communstsche jeugdverbond. Aan de n vele dagbladen verrselde protestmars namen ongeveer 600 personen deel, onder we de communstsche Tweede Kamerleden Paul de Groot, Marcus Bakker en Cor Borst. Vr oume nbev. egng Ve rng van de Internatonale Vrouwendag. Men had kunnen verwachten, dat het gouden jubleum van de Internatonale Vrouwendag met festvteten gepaard zou gaan. Een tjds- VERTEOUVVELIJK

16 - 1^ - VERTROUWELIJK spanre van eon halve eeuw s mmers ne-t gerng en de laatste vjftg jaar n het bjzonder s er veel veranderd n de maatschappeljke verhoudngen. Bovsrden gaf de Sowjet-Une n dt kroonjaar een goed voorbeeld met een massa-bjeenkomst, waaraan butenlandse gedelegeerden deelnamen. De ledng van de Nederlandse Vromven Bewegng s er echter net n geslaagd de leden ut nun ndolente te wekken. We v.-erden plchtmatg vergaderngen utgeschreven n verschllende plaatsen, dooh de geestdrft s overal - zelfs n Amsterdam - ver te zoeken geweest. Ook de oproep van het dageljks bestuur van de CPN, op 8 rnaart gepublceerd, heeft daarn geen veranderng kunnen brengen. Een dretal NVB-leden nan deel aan verngen n het butenland, resp. een gedelegeerde n Belge en tween Oost-Dutsland. Verzetsbevvegng Pogngen tot "ant-fascstsche" frcntvormng. (MO 2 - I960; Bnd januar kondgde de Federaton Internatonale des Resstants (FIR) de vornng aar van een Internatonale commsse van onderzoek naar de oorzaken van de reconte nazstlsche en ant-semtsche actes. Deze commsse s op 11 februar 1960 n Farjs geconsttueerd. Zj zal n een aantal anden onderzoeken nstellen en de resultaten daarvan samenvatten n een rapport, dat zal worden aangeboden aan de regerngen dezer Ianden, aan de Verengde Hates e de deelnemers aan de komende topconferente. Op grond van het felt dat aan de oproht ngph.iccnkomst utpltend werd deegeomen door af gevaardgden ut Westeuropcsc Janden en ut Joegoslave kan worden afgeled, dat de commsse alleen zal rapporteren over de herlevng van nazsme en ant-semtsme n de Ianden. "Socalptjsch" Oost-Europa bljft zodoende buten schot. Uteraard vnden de communntf-n, dat daar geen onderzoek behoeft plaats te vnden, orndat nazsme en ant-semtsme er volgens hen zjn utgeroed. Op ntatef van de FIR V'/erd op 5 en 6 maart I960 n Rome een "Internatonale conferente tegen het ant-semtsme1' gehouden. Volgens persberchten hebben ook de Internatonale Lga voor de Rechten van de Mens en enge Italaanse organsates aan de voorberedrg medegewerkt. Her waren de Sowjet-Une en een aanta Oosteuropese satelletlanden wel vertegenwoordgd. De conferente stelde de IntF,<= Bondsrepublek aansprakeljk voor de recente ant-semtsche actes. VERTROUVffLIJK

17 VERTROUWELIJK Van het congres s een oproep utgegaan aan "alle volkeren, alle regerngen, alle geesteljke en polteke autorteten" om elke vorm van rassendscrmnate te veroordelen. Aanbevolen werd voorts de vormng van natouale ntatef conte ' s voor strjd tegen het antsemtsne. De FIR-functonarssen denken herbj aan comte's op brede bass, vtarachter het communstsche ntatef moet schul gaan. Neuvve rchtljnen voor d.e "ant-fascstsche" frontvormng zjn nog te verwachten van het FIR-bureau, dat van 27 tot 29 aprl 1960 n Moskou bjeen zal komen. VERTROUWELIJK

18 VERTROUWELIJK H O O F D S T U K IV CgMMUNISTISCHE_ACTIVITEITEN_IN_HET_BEDRIJFSLEVEN De stakng der bouwvakarbeders. Houdng en actvtet van de cor.munsten. In de eerste week van maart ontstond een conflct tussen de georganseerde werkgevers en de werknemersbonden n het bouwbedrjf. Partjen hadden overeenstemmng berekt over een neuvse collecteve arbedsovereenkonst. Het College van R jksbernddelaars wenste deze echter alleen goed te keuren onder voorwaarde dat de aannemers de loonsverhogng (voortvloeend ut een stjgng van de productvtet) net n de lopende v.erken zouden doorberekenen. Van v.erkgeversz jde berep men zch op de "rsco-clausule" n de contracten met de opdrachtgevers, hetgeen de regerng net aanvaardde. Daarop wegerden de patroonsbonden de CAO te ondertekenen. De hoofdbesturen van de erkerde bouwvakbonden (ANB/NVV, St. Joseph/KAB en NCB/CNV) reageerden op de wegerng van de werkgevers met de volgende stellngname: Is de CAO op zaterdag 5 maart ret ondertekend, dan zullen de bouwvakarbeders worden opgeroepen van maandag 7 maart af n stakng te gaan. Zoals bekend,werd pas op 21 maart overeenstemmng tussen partjen berekt en gng het gros der arbeders daags daarop weer aan het werk. Reeds bj het dregen van de stakng ontplooden de communsten n egen krng grote actvtet. Net alleen de ledende fguren n Amsterdam staken de hoofden bj elkaar, ook n andere steden - Rotterdam, Haarlem, Zaandam - werden op of omstreeks 5 maart vergaderngen met CPN-ers-bouwvakarbeders belegd. Van begn af aan stelden de communsten zch op het standpunt dat zj naar verraogen zouden meev.erken om de stakng - kenneljk een kolfje naar hun hand - voor de werknemers te wnnen. Ue rchtljnen werden n de eerste week reeds n besloten krng vastgesteld en algemeen verbred na het utbreken van de stakng. De communsten en de overge leden n de ABWE-1958 moesten ' de parolen van de "offcele stakngsledng" (samengesteld ut bestuurders van de bouwvakbonden van NVV, KAB en CNV) nauwgezet volgen. Bt held o.m. n dat het wc-rk evenmn mocht worden hervat op de ob- VEETROUWEL1JK

19 VEETROUWELIJK jecten, waar de aannemers bered zouden zjn de y/o locnsverhogng te betalen, aangezen daaraan dan toch de wetteljke bass ontbrak. Aanvankeljk was her en daar door communstsche voormannen nog betoogd dat een dergeljke ncdentele werkhervattng de strjdposte van de werknemers just kon begunstgen, doordat ze een bres n het aannemersfront zou slaan, De n de EVC-1958 georganseerde bouwvakarbeders denden n de steden»aar gestaakt werd hun best te doen de ongeorganseerden over te halen net v.erk eveneens neer te leggen. Over de fnancele consequentes voor ongeorganseerden onder de stakers heeft n de eerste dagen van het conflct onzekerhed bestaan. De CPN en de ABWB-1958 hadden reeds besloten voor de egen leden en de ongeorganseerden een "soldartetscarnpagne" te gaan voeren voor het geval dat de erkende bonden alleen aan de egen leden een utkerng zouden verstrekken. (De wlde bouwvakstakngen n 1956 werden eveneens gefnancerd met vr j- wllge bjdragen en enge steun ut de kassen van de EVC en het OVB. ) Reeds n de loop van de 8ste maart, de tvveede stakngsdag, nam de centrale stakngsledng het beslut ook de ongeorganseerde bouwvakarbeders een vergcedng per stakngsdag ut te betalen. Als ongeorganseerden, de landeljk mnstens 60% van het totaal aantal werknemers utmaken, werden aangemerkt a.lle net bj een der dre erkende vakbonden aangesloten stakers. De leden van de ABWB-1958 kregen daarop van hun bestuurders de aanzeggng zch bj de plaatseljke centrale commsses te laten regstreren. Steunljsten, al utgegeven door het "soldartetscomte van Arnsterdarnse bouwvakarbeders" - een sedert enge jaren bestaand cotnte onder communstsche ledng -werden ngetrokken. De centrale stakngsledng had de acte aarvankeljk n 2k steden afgekondgd, \\aarbj crca bouwvakarbeders betrokken waren, Zj gaf op 7 rcaart pamfletten ut, waarn vverd asngespoord soldar te zjn met de strjdende collega's. De CPN verspredde teze] fdevt.jd een manfest, waarn deze partj de bouwvskpt-.alc rg aangrcep voor een aanval op de regerng. Zj kan, aldus het manfest, de utbetalng van de vjf procent bndend opleggen aan de ondernemers, doch wegert dt te doen. De regerng wenst dt conflct, zo v;erd geconcudeerd. Marcus Bakker schreef n De Waarhed van 11 maart over de "krachtmetng tegen de reacte" (melke naa' communstsche vse n VEETROUWELIJK

20 VEBIROUV'ELIJK een net-"socalstsch" land ut regerng en ondernemers gezamenljk bestaat). Et-n dag tevcren had hj op een CPN-vergaderng te Amsterdam (400 personen) n geljke zn gesproken. Polteke speculates van de CFN. De communsten zagen n de bouwvakstakng, het grootste socale conflct sedert 19^5 mede perspectef voor de egen doelenden. De CPN aohtte deze acte een ruggesteun bj haar streven om de leden van de ABWB-1958 raar het NVV over te hevelen, Dt gold dan wel n hoofdzaak voor Amsterdam, aaar de ABWB-afdelng net zonder nvloed s en nog crca 3000 loder telt. Overgens s just deze nvloed voor verschllende van haar bestuurders een reden om utslutend een overgang en bloc naar het NVV voor te staan. In hoeverre leden van de ABWB zoh ndvdueel bj de ANB/NVV als canddaat-ld hebben aangemeld, s net bekend. De dre erkende bonden advseerden nun afdelngen voor de duur van de stakng gten neuwe leden te accepteren. Van de kant van de ABWB-1958 wordt beweerd dat deze bond de ongeorganseerden, de zch als ld kwanen aanmelden, naar het NVV heeft verwezen. De wegerachtgen onder hen zou men echter als ld van de ABWB-1958 hebben ngesrhreven. Bnnen de CPN werd de veryvaeth rg geut, dat door deze stakng een zeker gevoel van saamho- ghe d tussen cotmun s tsche en socalstschc beuwvakarbejders zou groeen, waarvan de partj bj haar ledenwervng dan mede zou kurnen profteren. In haar propaganda beweerde de CPN zoh als enge polteke partj vo.llodg achter de stakers te hebben geschaard. Hen verzweeg daarbj, dat n de Tweede Kamer alle polteke partjen het standpunt van de regerng tegenover de aannemers hebben gesteund. De Waarhed prees n enge artlkelen de verdenste van de ABWB Het hoofdartkel van 22 maart - de dog- na het beendgen van de stakng - stelt zelfs dat het optrcden van de conmum-,-- L r^h.- n-h ders buten tvtjfel n verschedene grote centra van on,? land de doorslag heeft gegeven door het slagen van de stakng. Nu hebben de communrtsche bouw, vakarbe de''s, voo'natnel jk n het Westen des lands wel veel actvtet ontplood. Zowel de CPN als de ABWB-1958 belegden tal van goed bezochte vergaderngen. Ook bj de openbare demonstrates, de n sommge steden hebben plaats gevonden, hadden de ABWB-ers vermoedeljk een werkzaam aandeel. VEftTEOUWELIJK

Behoort bij schrijven no. ^37-505

Behoort bij schrijven no. ^37-505 l Behoort bj schrjven no. ^37-505 ROL VAN EVC EN CPN IN LOONCONFLICT HAAQSE BOUWBEDRIJVEN. S_a_m_e_n_v_a_t_t n_g Als gevolg van een loonconflct vond vrjwel de gehele maand januar een langzaam-aan-acte

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

2 6 OKI. 2001. Daze rubricating is

2 6 OKI. 2001. Daze rubricating is MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN B.V.D. 2 6 OKI. 2001 Daze rubrcatng s 'S-GRAVENHAGE, 16 februar 1961 Stadhoudersplantsoen j; No. : 583.092 Bjl. : 1 Betr.: Maandoverzcht no. 1./ Ik heb de eer Uwe Excellente

Nadere informatie

26 OKT. 2001. Stg. GEHEIM. . S^c_

26 OKT. 2001. Stg. GEHEIM. . S^c_ MNSTERE VAN BNNENLANDSE ZAKEN, BEZTSVORMNG EN P.B.O. B. V. D. 26 OKT. 2001 'S-GRAVENHAGE, 13 September 1961«Stadhoudersplantsoen 25 No: 609.8l8 Bjl.: 1 Betr.: Stg. GEHEM. S^c../ k heb de eer Uwe Excellente

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

VERTROUWELIJK MAANDOVERZIG. BINNENLANDSE VEILIG H i,r.. <~« ENST

VERTROUWELIJK MAANDOVERZIG. BINNENLANDSE VEILIG H i,r.. <~« ENST VERTROUWELIJK MAANDOVERZIG No BINNENLANDSE VEILIG H,r..

Nadere informatie

VERTROUWELIJK BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST MAANDOVERZICHT. No. 3-1955 1U3(5-'S4-166

VERTROUWELIJK BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST MAANDOVERZICHT. No. 3-1955 1U3(5-'S4-166 VERTROUWELIJK l BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST MAANDOVERZICHT No. 3-1955 1U3(5-'S4-166 161 N L_A N D S.B V E I L I G H S I D 3 D I a N S...T V S R T R O...U.W_.g_L IJK Maandoverzcht no INHOUD I Communsme

Nadere informatie

VERTROUWELIJK MAANDOVERZICHT. No l 1958 BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST

VERTROUWELIJK MAANDOVERZICHT. No l 1958 BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST VERTROUWELIJK MAANDOVERZICHT No l 1958 BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST 729724 D 2 Y I L!! BN T. VERTROUW EL IJ K ' fj( o^nr^(~'xro'*'5'"^^'k^" v f\1 M n n * ^ rt e. td. 11 U. U V t?x tjj-c-x O IU l " J

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

VERTROUWELIJK BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST MAANDOVERZICHT. No. l -1956 I0987 - '55 (I06B5)

VERTROUWELIJK BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST MAANDOVERZICHT. No. l -1956 I0987 - '55 (I06B5) VERTROUWELIJK j BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST MAANDOVERZICHT No. l -1956 I0987 - '55 (I06B5) 161 BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST V, E R.'T.R O U W E L. I J K Maandoverzcht no l - 1956 INHOUD I Communsme

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

VERTROUWELIJK BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST MAANDOVERZICHT. No.7^ d? '53 ( 1763)

VERTROUWELIJK BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST MAANDOVERZICHT. No.7^ d? '53 ( 1763) VERTROUWELIJK BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST MAANDOVERZICHT No.7^ d? '53 ( 1763) 121 3,1 N 1\ E N L A K D S J5 Y E, I L_ I G H g! 1) G _D I SN S T V_g R. 'T R 0_ U ff B LIJK Maandoverzcht no. 7/8-19^4

Nadere informatie

VERTROUWELIJK BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST MAANDOVERZICHT. No 11-1953 I0987 - '55 (I0685)

VERTROUWELIJK BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST MAANDOVERZICHT. No 11-1953 I0987 - '55 (I0685) VERTROUWELIJK BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST MAANDOVERZICHT No 11-1953 I0987 - '55 (I0685) -f f l_ï_u_n_ =N=L=A=N_D_S_E V= _I_L_IG I_D _D.E_N_T V E R T R O U W EL IJ K Maandoverzcht no. V\ november (Tjdvak

Nadere informatie

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestgd te Amsterdam zoals deze laatsteljk zjn gewjzgd bj akte verleden op 24 oktober 2001 voor notars mr. M.A.J.M. Scholtens. HOUTHOFF

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

26 OKI. 200J. / S-GRAVENHAGE, 1 ^ december 1960. Stadhoudersplantsoen 25. Maandoverzicht no. 11

26 OKI. 200J. / S-GRAVENHAGE, 1 ^ december 1960. Stadhoudersplantsoen 25. Maandoverzicht no. 11 MNSTERE VAN BNNENLANDSE ZAKEN B.V.D. 26 OK. 200J / S-GRAVENHAGE, 1 ^ december 1960. Stadhoudersplantsoen 25 No. : Bjl. : 1 Maandoverzcht no. 11./ k heb de eer Uwe Excellente herbj een exemplaar aan te

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

VERTROUWELIJK BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST MAANDOVERZICHT. No. 2... ~ I0349b - '53 (l 1768)

VERTROUWELIJK BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST MAANDOVERZICHT. No. 2... ~ I0349b - '53 (l 1768) VERTROUWELIJK BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST MAANDOVERZICHT No. 2... ~ I0349b - '53 (l 1768) BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST V E R T R O U W E L I J K Maandoverzcht no, 9-1934 I N H O U D I II Communsme

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,"ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012".

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012. Aan de Gemeenteraad van Den Helder Afdelng Raadsgrffe Postbus 36 780AA DEN HELDER AANTEKENEN Datum : 28 februar 203 Onderwerp: zenswjze omtrent crematorum,"ontwerp bestemmngsplan Dogger Noord-Oost 202".

Nadere informatie

VERTROUWELIJK BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST MAANDOVERZICHT. No -- I0349& - '53 (l 1768)

VERTROUWELIJK BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST MAANDOVERZICHT. No -- I0349& - '53 (l 1768) VERTROUWELIJK BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST MAANDOVERZICHT No -- I0349& - '53 (l 1768) B I N N E N L A N D S E V E I L I G H E I D S. D I E N S T 121. V E R T R O U W E L I J K Maandoverzcht no. 2-1954

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

CAO. Gehandicaptenzorg

CAO. Gehandicaptenzorg 2016 CAO Gehandcaptenzorg Vragen en contact Vragen van werkgevers Voor vragen op het gebed van de nterpretate/toepassng van de CAO kunnen georganseerde werkgevers (leden) zch wenden tot: Verengng Gehandcaptenzorg

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Doel gr oepenanal yse DeFr esewouden I nvent ar sat e( pot ent ël e) dak-ent hu sl ozen,al cohol -en har ddr ugsver sl aaf den ndefr esewouden 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In het najaar van 2001 heeft

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Onder verwijzing laritsteli jk naar Uw nevensver- meld bericht van kennisneming en doorzending heb ik de. van mijn Ambtgenoot van Baitenlandache

Onder verwijzing laritsteli jk naar Uw nevensver- meld bericht van kennisneming en doorzending heb ik de. van mijn Ambtgenoot van Baitenlandache I I A F S C H R I F T. DEPBRTEbZNT VAN JUSTITIE. Afdeelng 2 A. s-gravenhage, den 23 Jun 1926. No.1498 Gehem. ( F.44). --------------- Bercht op schrjven vm.n 29 Maart 1926, betreffende : communsme n Zweden.-

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Formulier voor het aanmelden van kienen

Formulier voor het aanmelden van kienen Formuler voor het aanmelden van kenen Aan het college van burgemeester en wethouders van Oss Model 1 Formuler voor het aanmelden van: (Per kenspel één formuler nvullen. Dt formuler dent tenmnste 14 dagen

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

A weten LUC PIRE

A weten LUC PIRE A363718 Goed»eapm om t weten LUC PIRE I. De Europese Une, de Europese eenmakng wordt werkeljkhed 1) Welke landen zjn Ldstaten van de EU? 11 ' 2) Welke landen zjn de kanddaat-landen? 11 II. De Europese

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 permar Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 6710 BJ Ede Postbus 9022 T (0318) 67 91 11 6710 HK EDE F (0318) 67 93 08 E-mal nfo@permar.nl www.permar.nl Onderwerp: Datum: Jaarverslag

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

I DIV STAN OD

I DIV STAN OD Provnce Noord-Brabant Aanvraagformuler ontheffng stltegebeden n Noord-Brabant Wetteljk kader In stltegebeden s het beled er op gercht om plaatsen waar geen of weng geludbelastng, als gevolg van menseljke

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventenummer: F.01/16/436 Toezchtzaaknummer: NL:TZ:0000007791:F001 Datum utspraak: 30-08-2016 Curator: mr. C.A.M. de Brujn R-C: mr. S.J.O. de Vres Algemeen Gegevens ondernemng Gerechtsdeurwaarderskantoor

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Unie. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 13.3.2003 L 69/1 I (Besluten waarvan de publcate voorwaarde s voor de toepassng) VERORDENING (EG) Nr. 450/2003 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 februar 2003 betreffende de loonkostenndex (Voor

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobltetsgarante Artkel 1. Defntes a. Voertug De personenauto respecteveljk bedrjfswagen (met een totaal belast gewcht tot 3500 kg), waarvan de egenaar de Mobltetsgarante

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

De Waarde van Toekomstige Kasstromen

De Waarde van Toekomstige Kasstromen De Waarde van Toekomstge Kasstromen De kosten van onderpandmnmalserng Jeroen Kerkhof, VAR Strateges BVBA Introducte Voor de fnancële crss hadden fnancële ngeneurs op bass van een aantal redeljke assumptes

Nadere informatie

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen Beled Gebruk van de openbare rumte; Standplaatsen Wetstechnsche nformate Gegevens van de regelng Overhedsorgansate Offcële naam regelng Cteerttel Besloten door Deze verse s geldg tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Hoorn. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat:

Hoorn. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: W- -r GEMEENTE Hrn A. Vaststellen functewaarderng functeprfelen Brandweer. Het cllege van burgeeester en wethuders van de geeente Hrn aakt bekend dat: A. het p 17 augustus 20 het vlgende algeeen verbndend

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen Datum: 22 me 214 Agendapunt nr: 7. B14914 Aan de Verengde Vergaderng Vrjmaken kredet grondverwervng ABH Cromstrjen Aard voorstel Beslutvormend voorstel met nvesterng Aantal Bjlagen 4 Voorstel behandeld

Nadere informatie

C.I. 31486 Geheim. Centrale Iniichtingendienst Is-Gravenhage 10 Juni 1932.

C.I. 31486 Geheim. Centrale Iniichtingendienst Is-Gravenhage 10 Juni 1932. Centrale nchtngendenst s-gravenhage 10 Jun 1932. C.. 31486 Gehem. Herbj heb k de eer Uwer Excellente een exemplaar aan te beden van de communstsche bedrjfscourant de hntewerker Jun 1932 verspred onder

Nadere informatie

Het Nederlands Persmuseuml

Het Nederlands Persmuseuml [HET ARCHIEF] Het Nederlands Persmuseuml HELLEKE VAN DEN BRABER lr In museale krngen bestaat vrj grote overeenstemmng over de crtera waaraan een echt museum moet voldoen. Een eerste vereste s uteraard

Nadere informatie

Verslag Regeltechniek 2

Verslag Regeltechniek 2 Verslag Regeltechnek 2 Door: Arjan Koen en Bert Schultz Studenten Werktugbouw deeltjd Cohort 2004 Inhoudsogave Inledng blz. 3 2 Oen lus eerste-orde systeem blz. 4 3 Gesloten lus P-geregeld eerste orde

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht n u m m e r 1, n a j a a r 2 0 1 1 Blk op de toekomst case utgelcht Reorgansate De Key OR én bestuurder aan het woord case utgelcht Complexe fuse geslaagd mede dankzj bjdrage OR Duvelse dlemma s Gedragscode

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

DONDERDAG 19 FEBRUARII92O. SCHRETLEN & Co. BANKIERS. Verrichten alle Bankzaken. AMSTERDAM. Keizersgracht 120. NIJMEGEN. Oude Stadsgracht 49.

DONDERDAG 19 FEBRUARII92O. SCHRETLEN & Co. BANKIERS. Verrichten alle Bankzaken. AMSTERDAM. Keizersgracht 120. NIJMEGEN. Oude Stadsgracht 49. HET No. 10830 P. ~~ BUREAUX:»«BlLl-l.z«. Heerengr. 259. -lel. 155 UTRECHT, Huze..putlu«,«". Oude Gracht 134W.Z. :: :: :: :: :: :: «lolet. Admnstrate»X,Redacte 854 «lelet Expedte en Drukkerj ZO7O ARNHEM

Nadere informatie

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2 CP-rchtljn: Sperkrachttranng bj CP Aanbevelng 4.2.: Wat s het effect van krachttranng op ROM, spertonus en kracht? Jul 2012 Project Knowledgebrokers: Werkgroepleden: Corna Lujten (Revant Revaldatecentrum)

Nadere informatie

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/374 05 00 schoolsnt-mara-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG... 2 1.1. KENMERKEN

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

. niet wenselijk om de zondagsluiting geheel vrij te laten; niet wenselijk de zondagsluiting geheel in stand te houden.

. niet wenselijk om de zondagsluiting geheel vrij te laten; niet wenselijk de zondagsluiting geheel in stand te houden. AMENDEMENT Agendapunt Nr. 13 Ondetwerp nlednq W n ke ltjdenverorden n g De raad van de gemeente Tytsjerksteradel n vergaderng bjeen op26 me 2016 Voorgesteld amendement bes u t d e "W n keltjdenverorde

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

nota Ministerie van Defensie De Minister Definitieve appreciatie ongecontroleerde landing Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013

nota Ministerie van Defensie De Minister Definitieve appreciatie ongecontroleerde landing Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013 Mnstere van Defense thj\.";y/r' De Mnster nota Defnteve apprecate ongecontroleerde landng Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013 Referte(s): (a) Nota OOCL20132609-016-MM d.d. 26 September 2013 "Opleggen

Nadere informatie

Manneken, Muur. Mattentaarten GERAARDSBERGEN

Manneken, Muur. Mattentaarten GERAARDSBERGEN Manneken, Muur & Mattentaarten GERAARDSBERGEN 3 Manneke, Muur en Mattentaarten De wandelng vertrekt op de markt. Deze bestond reeds bj het bestaan van de stad n 1068. Het s nog steeds de plaats waar er

Nadere informatie

Spreekrecht tijdens "Commissie mens en maatschappij van 3 februari 2014".

Spreekrecht tijdens Commissie mens en maatschappij van 3 februari 2014. III III IIIIIIIIIIII 1400604 Dnteloord, 3 februar 2014 Spreekrecht tjdens "Commsse mens en maatschappj van 3 februar 2014". Dank u Voorztter, nderwerp van dt spreekrecht gaat over het volgende: Ernstg

Nadere informatie

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang.

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang. Belastngdenst Gentrale admnstrate 6401 DD Heerlen Belastngtelefoon 0800-0543 ff re ff Datum 19 februar2010 Uw kenmêrk rnt Betreft Ondudeljkhed n bjlage'nkomsten als gastouder' Kenmerk B/CA-UGB/10/017 120

Nadere informatie