Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014"

Transcriptie

1 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse Bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse Telefoon gemeente@nissewaard.nl www nissewaard.nl

2 Colofon: Gemeente Nissewaard Cluster Beleid en Projecten/afdeling Strategie Tineke Last (onderzoek en statistiek) Leefbaarheid in Spijkenisse

3 Inhoud Samenvatting Inleiding Inleiding Onderzoeksopzet Leeswijzer Fysieke woonomgeving Waardering openbare ruimte Onderhoud Voorzieningen algemeen Voorzieningen verkeer en vervoer Openbare orde en veiligheid Waardering openbare orde en veiligheid Veiligheidsbeleving in de eigen buurt Gemeentelijke opsporingsambtenaren (GOA s) Buurtproblemen Verkeersoverlast Top 2 belangrijkste buurtproblemen De sociale woonomgeving Waardering buurt Betrokkenheid Buurtbeleving Bijdrage aan de buurt Perceptie buurtontwikkeling Verhuiswensen Gemeentelijk hondenbeleid Hondenbeleid Maatregelen Leefbaarheid in de wijken Belang thema s van leefbaarheid Analyse per lemonwijk en -buurt Conclusies Inleiding Conclusies Bijlage 1 Achtergrondkenmerken respondenten Bijlage 2 Maatschappelijke indicatoren Bijlage 3 Tabellen naar lemonwijk en buurt Bijlage 4 Ontwikkeling waardering woon- en leefomgeving, , naar lemonbuurt Bijlage 5 Vragenlijst Leefbaarheid in Spijkenisse

4 Lemonwijk en -buurtindeling Lemonbuurten 1 Centrum-1 2 Centrum-2 3 De Elementen 4 Schiekamp 5 Hoogwerf 6 Sterrenkwartier-hoog 7 Sterrenkwartier-laag 8 Groenewoud-hoog 9 Groenewoud-laag 10 Gildenwijk 11 Waterland-West 12 Waterland-Zuid 13 Waterland-Oost 14 De Hoek 15 Akkers-Noord 16 Akkers-Zuid 17 Akkers-Centrum 18 Vriesland 19 Vogelenzang 20 Schenkel 21 Maaswijk-West 22 Maaswijk-Zuid 23 Hekelingen 24 Buitengebied Leefbaarheid in Spijkenisse

5 Samenvatting De leefbaarheidmonitor is een gezamenlijk initiatief van de woningcorporaties en de voormalige gemeente Spijkenisse. Deze leefbaarheidmonitor meet de beleving van de leefbaarheid, zoals de bewoners van Spijkenisse die ervaren. De resultaten geven de gevoelens van de bewoners weer en niet in hoeverre deze gevoelens in overeenstemming zijn met feitelijke cijfers. Naast vragen over de leefbaarheid van de buurt zijn onder andere vragen opgenomen over de beleving van buurtproblemen, de tevredenheid over voorzieningen in de eigen buurt, veiligheidsbeleving en vragen over gemeentelijke opsporingsambtenaren en het hondenbeleid. De leefbaarheidmonitor is uitgevoerd in de vorm van een schriftelijke enquête. In totaal hebben inwoners aan dit onderzoek meegewerkt; een responspercentage van 33,5 procent. Dit is de negende meting sinds de start in Dit rapport geeft inzicht in de ontwikkelingen van de beleving van de leefbaarheid in de periode Hieronder volgt in het kort een samenvatting van de onderzoeksresultaten. Fysieke woonomgeving Spijkenissers vinden het in het algemeen prettig om in Spijkenisse te wonen. De waardering voor de leefbaarheid in de buurt is stabiel ten opzichte van het vorige onderzoek in De bewoners zijn het meest tevreden over de openbare voorzieningen binnen Spijkenisse. In vergelijking met het vorige onderzoek is de waardering voor de groenvoorzieningen in Spijkenisse in 2014 toegenomen. Als het om de beoordeling van het onderhoud in de buurt gaat dan is men het meest tevreden over de wijze waarop het grof vuil wordt opgehaald, terwijl men over het onderhoud van de verharding, zoals van straten het minst tevreden is. Bijna de helft van de inwoners is van mening dat de gemeente voldoende bijdraagt aan een schone, hele, veilige en prettige leef- en woonomgeving in uw buurt. De bewoners hebben de fysieke kwaliteit van de woonomgeving beoordeeld. Op basis hiervan is een schaalscore voor de fysieke kwaliteit 1 berekend. We zien in Spijkenisse een verbetering ten opzichte van het vorige onderzoek. De bewoners hebben de voorzieningen in de buurt beoordeeld. De waardering hiervoor loopt nogal uiteen. Zo is men het meest tevreden over de nabijheid van het basisonderwijs, de winkels en de straatverlichting. De voorzieningen die met name minder goed scoren zijn de voorzieningen voor specifieke groepen, zoals voor kinderen, jongeren en ouderen. Daarnaast zijn relatief veel bewoners ontevreden over de parkeergelegenheid op straat. Openbare orde en veiligheidsbeleving We hebben de inwoners enkele vragen voorgelegd over de veiligheidsbeleving. Driekwart van de inwoners voelt zich, net als bij het vorige onderzoek, veilig in de eigen buurt. Uit de Veiligheidsmonitor 2014 van het CBS blijkt dat dit aandeel niet afwijkt van het gemiddelde van de gemeenten. Wel worden Spijkenissers minder vaak slachtoffer van delicten zo blijkt uit ditzelfde onderzoek. De bewoners hebben daarnaast aan de hand van rapportcijfers het veiligheidsgevoel in het algemeen, de overlast van criminaliteit en de overlast van buurtbewoners beoordeeld. Op deze drie aspecten is een positieve ontwikkeling ten opzichte van het vorige onderzoek in 2012 te zien. Dit jaar zijn enkele vragen opgenomen over de gemeentelijke opsporingsambtenaren. Vier op de tien inwoners staat positief tegenover de aanwezigheid van gemeentelijke opsporingsambtenaren, een klein deel ( 6 procent) negatief en het resterende deel heeft geen uitgesproken mening. Van de 1 Zie paragraaf 2.2. blz. 15 voor een toelichting van deze schaalscore Leefbaarheid in Spijkenisse

6 inwoners die het afgelopen jaar contact hebben gehad met een gemeentelijk opsporingsambtenaar in de eigen buurt is de helft tevreden over het laatste contact. Volgens de bewoners zijn de belangrijkste buurtproblemen op het gebied van openbare orde en veiligheid: overlast door groepen jongeren en geluidsoverlast (anders dan door het verkeer). Bij de beoordeling van de leefbaarheid in de buurt kan het voorkomen van vervelende aspecten in de buurt een rol spelen. Problemen waaraan in de beleving van de bewoners snel aandacht aan geschonken moet worden zijn: hondenpoep, het te hard rijden, parkeeroverlast en rommel op straat. De bewoners hebben ook aangegeven hoe vaak bepaalde voorvallen in de directe woonomgeving voorkomen. Op basis hiervan zijn enkele schaalscores (sociale overlast, dreiging en vermogensdelicten) 2 berekend. De schaalscores sociale overlast en dreiging hebben zich in vergelijking met 2012 positief ontwikkeld; de score vermogensdelicten is niet gewijzigd. De bewoners ondervinden minder sociale overlast dan het gemiddelde van de gemeenten. Er is een positieve ontwikkeling te zien ten aanzien van de overlast van het verkeer in de eigen buurt in vergelijking met het vorige onderzoek. Wel blijven het te hard rijden en de parkeerdruk voor de bewoners nog belangrijke elementen van overlast. De bevolking van Spijkenisse ondervindt minder overlast van het verkeer dan gemiddeld in de gemeenten. Sociale woonomgeving De betrokkenheid van de buurtbewoners bij de buurt is volgens de bewoners verbeterd ten opzichte van 2012, maar is nog wel matig. De bewoners zijn positief over de wijze waarop bewoners van verschillende etnische afkomst met elkaar omgaan. De helft van de bewoners voelt zichzelf betrokken bij de eigen buurt, terwijl 70 procent zich gehecht voelt aan de buurt. Als gekeken wordt naar de eigen bijdrage aan de buurt dan geeft één op de vijf bewoners aan zich het afgelopen jaar ingezet te hebben voor de buurt. Ruim de helft van de inwoners heeft binnen nu en twee jaar geen plannen om te verhuizen, terwijl een kwart een verhuizing wel binnen twee jaar overweegt en 7 procent zeker gaat verhuizen. Net als bij het vorige onderzoek zijn persoonlijke redenen, de huidige woning en de gezondheid/zorg voor de bewoners met een verhuiswens de belangrijkste verhuisredenen. Gemeentelijk hondenbeleid De gemeente heeft het hondenbeleid opgesteld om de overlast van honden en hondenpoep te verminderen. De helft van de inwoners is helemaal op de hoogte van dit gemeentelijk hondenbeleid en vier op de tien is tevreden over dit beleid. Meer uitlaatstroken en het vaker reinigen ervan zijn voor hondenbezitters belangrijke maatregelen om de overlast te verminderen. Niet-hondenbezitters noemen met name: verplichting tot het bij zich dragen van een opruimmiddel, meer handhaving en overal opruimplicht. Resultaten per lemonwijk- en buurt Centrum-1 (incl. Vierambachten) De bewoners zijn meer tevreden over de woon- en leefomgeving dan gemiddeld in Spijkenisse. De betrokkenheid bij de buurt neemt geleidelijk toe. In deze buurt hebben bewoners meer overlast van jongeren dan gemiddeld. Centrum-2 Bewoners zijn meer dan gemiddeld tevreden over de openbare voorzieningen, ondanks de lagere score ten opzichte van Overlast van het verkeer is afgenomen. In deze buurt is relatief vaak overlast van aspecten die betrekking hebben op sociale overlast en dreiging, zoals dronkenschap, groepen jongeren, nafluiten en jeugdcriminaliteit. 2 Zie paragraaf 3.4 blz. 20 voor een toelichting van de schaalscores Leefbaarheid in Spijkenisse

7 De Elementen In deze nieuwbouwwijk zijn de bewoners meer dan gemiddeld tevreden. De positieve ontwikkelingen ten opzichte van 2012 zijn: openbare voorzieningen, omgang mensen diverse culturen, criminaliteit, veiligheid en betrokkenheid nu hoger. Schiekamp De bewoners van deze wijk vinden hun buurt prettig om in te wonen. Men is vooral tevreden over de openbare voorzieningen. Het onveiligheidsgevoel is relatief laag. In deze buurt neemt de overlast van personen geleidelijk af. Hoogwerf De beoordeling van de woon- en lefomgeving wijkt in deze buurt nauwelijks af van het gemiddelde van Spijkenisse. De thema s vervuiling en verkeer ontwikkelen zich positief. In deze buurt wel relatief vaak overlast van jongeren. In vergelijking met de overige wijken zijn de bewoners het meest positief over de ontwikkeling in het afgelopen jaar. Sterrenkwartier-hoog Deze buurt wordt in het algemeen lagere gewaardeerd dan gemiddeld in Spijkenisse. De kwaliteit van de woningvoorraad en sociale verbanden in deze buurt scoren laag. Fietsendiefstal en geluidsoverlast door het verkeer komen hier relatief vaak voor. Sterrenkwartier-laag De bewoners zijn tevreden over het wonen in deze buurt. Het beeld dat bewoners hebben van hun eigen buurt wijkt nauwelijks af van het gemiddelde. In vergelijking met het vorige onderzoek zijn enkele positieve ontwikkelingen te zien ten aanzien van de scores: verkeersoverlast, criminaliteit en veiligheidsgevoel. Bewoners denken meer dan gemiddeld dat in deze buurt vaak woninginbraken voorkomen. Groenewoud-hoog De bewoners van Groenewoud-hoog zijn tevreden over de eigen buurt en het meest tevreden zijn ze over de openbare voorzieningen. In vergelijking me Spijkenisse in totaliteit worden speelvoorzieningen positiever en woningvoorraad, overlast personen en veiligheidsgevoel negatiever beoordeeld. De bewoners melden vaker drugsoverlast en bedreiging. Groenewoud-laag Groenewoud-laag wordt positief beoordeeld door de bewoners. De meeste thema s en met name veiligheid en criminaliteit scoren hoger dan gemiddeld. Twee ontwikkelingen in deze buurt ten opzichte van twee jaar geleden: het veiligheidsgevoel scoort nu hoger en samenleven bewoners uit diverse culturen nu lager. Bewoners hebben naar verhouding meer dan gemiddeld overlast van het verkeer. Gildenwijk Ook in Gildenwijk zijn de bewoners in het algemeen tevreden over hun wijk. De bewoners zijn positiever dan gemiddeld in Spijkenisse over het veiligheidsgevoel, criminaliteit en men ervaart minder overlast van het verkeer. Men ondervindt in de wijk relatief vaak overlast van jongeren. De thema s criminaliteit en veiligheid ontwikkelen zich sinds 2008 positief. Waterland-West Van de drie buurten in Waterland wordt Waterland-West het meest positief gewaardeerd. De bewoners zijn het meest positief over de openbare voorzieningen en het minst over de betrokkenheid bij de buurt en verkeersoverlast. Men is in vergelijking met twee jaar geleden nu minder tevreden over de groenvoorzieningen en men heeft nu meer overlast van personen. De bewoners denken dat vermogensdelicten vaker dan gemiddeld voorkomen in hun buurt. Leefbaarheid in Spijkenisse

8 Waterland-Zuid Deze buurt wordt door de bewoners positief beoordeeld. Men is het meest positief over de openbare voorzieningen en het minst over vervuiling, betrokkenheid bewoners bij de buurt en speelvoorzieningen. De overlast van personen neemt in deze buurt geleidelijk af. Waterland-Oost In deze buurt zijn de bewoners in het algemeen minder tevreden over de woon- en leefomgeving dan gemiddeld in Spijkenisse. Praktisch alle onderzochte thema s scoren lager dan gemiddeld. De waardering voor de openbare voorzieningen is toegenomen ten opzichte van het vorige onderzoek. Aspecten die onvoldoende scoren zijn: betrokkenheid bewoners bij de buurt, vervuiling en verkeersoverlast. De Hoek De waardering van de woon- en leefomgeving blijft in deze wijk achter bij het gemiddelde van Spijkenisse. Zes aspecten scoren onder het cijfer 6. De openbare voorzieningen scoren met name lager dan in Spijkenisse in totaliteit. Vanuit De Hoek wordt agressief verkeersgedrag vaker dan gemiddeld genoemd en het veiligheidsgevoel blijft achter bij het gemiddelde. Akkers-Noord Deze buurt wordt door de bewoners lager beoordeeld dan gemiddeld, met name veiligheid, criminaliteit en vervuiling scoren lager. Men voelt zich hier minder veilig dan gemiddeld en diverse vormen van overlast komen hier vaker voor. Akkers-Zuid De woon- en leefomgeving wordt lager dan gemiddeld in Spijkenisse beoordeeld. De waardering voor de openbare- en groenvoorzieningen is ten opzichte van het vorige onderzoek toegenomen. De bewoners ondervinden relatief vaak overlast van vervuiling in de buurt en de betrokkenheid is gering. Akkers-Centrum De tevreden over de woon- en leefomgeving blijft op de meeste aspecten achter, wel is men in vergelijking met andere buurten het meest tevreden met de openbare voorzieningen. De sociale samenhang is in deze buurt relatief gering. Een positieve ontwikkeling ten opzichte van 2012 is dat men nu minder overlast van het verkeer ondervindt. Vriesland De tevredenheid over de buurt in zijn algemeenheid is ten opzichte van 2012 toegenomen. Daarnaast is de overlast van personen in deze buurt afgenomen. In vergelijking met stedelijk is men relatief vaak ontevreden over de woonomgeving, groen en vervuiling. Vogelenzang De bewoners zijn tevreden over het wonen in Vogelenzang. De beoordeling voor het wonen in de buurt wijkt niet af van het stedelijk gemiddelde. Net als gemiddeld in Spijkenisse scoren overlast door vervuiling en betrokkenheid het slechtst. Schenkel Deze wijk wordt bovengemiddeld positief door de bewoners gewaardeerd. De meeste aspecten scoren hoger dan gemiddeld. Wel is men vaker ontevreden over de openbare voorzieningen in de wijk. De kwaliteit van de woningen wordt in vergelijking met twee jaar geleden minder positief beoordeeld; de score is nog wel hoger dan gemiddeld. Maaswijk-West De bewoners zijn op alle fronten positief over de eigen buurt, waaraan men zich ook meer dan gemiddeld gehecht voelt. In vergelijking met andere wijken is men het meest positief over de speelvoorzieningen. Leefbaarheid in Spijkenisse

9 Maaswijk-Zuid In Maaswijk-Zuid zijn de bewoners meer dan gemiddeld tevreden over de eigen buurt. Net als in Hekelingen is men het meest tevreden over de buurt. De woningvoorraad en veiligheidsgevoel scoren in deze buurt met name hoog. In vergelijking met 2012 enkele positieve ontwikkelingen: algemeen, woningvoorraad, woonomgeving, groenvoorzieningen en verkeersoverlast. Hekelingen De bewoners zijn zeer tevreden over het wonen in Hekelingen. Hekelingen steekt bij het merendeel van de aspecten positief af ten opzichte van gemiddeld en met name bij vervuiling en veiligheidsgevoel. In vergelijking met andere buurten zijn de bewoners het minst tevreden over de openbare voorzieningen, zoals winkels voor dagelijkse boodschappen, en de speelvoorzieningen in de buurt. Conclusies 1. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt, net als in voorgaande jaren, dat de bewoners tevreden zijn over de eigen woon- en leefomgeving, waarbij ze vooral tevreden zijn over de openbare voorzieningen in de buurt. Hoewel de fysieke kwaliteit van de woonomgeving licht is verbeterd ten opzichte van twee jaar geleden, blijft overlast door vervuiling (waaronder hondenpoep)nog wel een punt van aandacht. 2. De bewoners voelen zich net als bij het vorige onderzoek gemiddeld genomen veilig in de eigen buurt. Het veiligheidsgevoel in Spijkenisse wijkt niet af van het gemiddelde van de gemeenten. Uit de resultaten van dit onderzoek kunnen we verder concluderen dat de sociale overlast en dreiging in de buurt afgenomen zijn ten opzichte van Er zijn verschillen tussen de lemonbuurten en de beleving van de woon- en leefomgeving. Buurten die door de bewoners in het algemeen beter beoordeeld worden zijn: Hekelingen, De Elementen en Maaswijk-Zuid. Buurten die minder positief door de bewoners beoordeeld worden en die meer aandacht nodig hebben, zijn: De Hoek, Akkers en Vriesland. 4. De sociale samenhang (sociale cohesie) in de buurt is ten opzichte van het vorige onderzoek gelijk gebleven. De bewoners voelen zich evenveel betrokken of gehecht aan de buurt dan in De sociale samenhang ligt in Spijkenisse onder het gemiddelde van de regio Rotterdam- Rijnmond. 5. Hondenbezitters zijn meer tevreden over het gemeentelijk hondenbeleid dan niethondenbezitters. Om de overlast van honden(poep) verder terug te dringen kunnen volgens de bewoners enkele extra maatregelen getroffen worden, zoals meer uitlaatstroken, verplichting tot opruimen hondenpoep en meer handhaving. Leefbaarheid in Spijkenisse

10 1. Inleiding 1.1 Inleiding De leefbaarheidmonitor is een gezamenlijk initiatief van de woningcorporaties en de gemeente Spijkenisse. Deze leefbaarheidmonitor is een instrument om de beleving van de leefbaarheid te meten en te presenteren. Op basis van een schriftelijke vragenlijst worden bewoners gevraagd een oordeel te geven over diverse leefbaarheidthema s in hun buurt. Naast vragen over de leefbaarheid van de buurt zijn onder andere vragen opgenomen over de beleving van buurtproblemen, de tevredenheid over voorzieningen in de eigen buurt, veiligheidsbeleving en vragen over het gemeentelijk hondenbeleid. Dit is de negende meting sinds de start in Dit rapport geeft inzicht in de ontwikkelingen van de beleving van de leefbaarheid in de periode Onderzoeksopzet De leefbaarheidmonitor is uitgevoerd in de vorm van een internet en schriftelijke enquête. Deze enquête is gehouden onder een steekproef van inwoners van 18 jaar en ouder in Spijkenisse. In totaal hebben inwoners de vragenlijst ingevuld. Dit komt neer op een responspercentage van 33,5 procent. Dit percentage is voldoende om representatieve uitspraken voor de Spijkenisser bevolking van 18 jaar en ouder te doen. 60 procent van de respondenten heeft de vragenlijst via internet ingevuld. Circa twee weken na de start van het veldwerk is een herinneringsbrief gezonden. Het veldwerk heeft plaatsgevonden in de periode 18 oktober tot en met 21 november Ten behoeve van dit onderzoek zijn enkele grote wijken onderverdeeld in zogenaamde lemonbuurten. De niet onderverdeelde wijken worden in hun geheel als lemonbuurt aangemerkt. Op deze manier is de gemeente Spijkenisse opgedeeld in 24 lemonbuurten (zie ook de kaart op blz. 4). Deze opdeling heeft tot doel onderzoeksgebieden te definiëren met een zekere fysieke en sociale samenhang. Een personensteekproef maakt het mogelijk om uitspraken voor de bevolking van Spijkenisse te doen. Bij ieder steekproefonderzoek moet rekening worden gehouden met toevalsmarges. De betrouwbaarheid van de uitkomsten neemt toe naarmate het aantal respondenten in de steekproef groter is. Het bestand is ter verhoging van de betrouwbaarheid herwogen naar leeftijd, geslacht en buurt. Afwijkingen tussen uitkomsten van verschillende metingen of van verschillende buurten zijn alleen meegenomen in de analyse als zij statistisch significant zijn. Het steekproeftoeval kan worden uitgesloten als oorzaak van dergelijke afwijkingen. Tabel 1 geeft een overzicht van de respons per wijk en lemonbuurt. Vanwege het geringe aantal respondenten in de afzonderlijke lemonbuurten moeten de resultaten in deze buurten over het algemeen als een indicatie worden beschouwd. Leefbaarheid in Spijkenisse

11 Tabel 1 Responsoverzicht naar wijk en lemonbuurt bruto steekproef netto steekproef respons abs. aantal abs. aantal % Centrum ,0 Centrum ,7 De Elementen ,0 Schiekamp ,7 Hoogwerf ,3 Sterrenkwartier-hoog ,3 Sterrenkwartier-laag ,0 Groenewoud-hoog ,0 Groenewoud-laag ,0 Gildenwijk ,8 Waterland-West ,3 Waterland-Zuid ,0 Waterland-Oost ,0 De Hoek ,3 Akkers-Noord ,0 Akkers-Zuid ,3 Akkers-Centrum ,0 Vriesland ,0 Vogelenzang ,0 Schenkel ,3 Maaswijk-West ,7 Maaswijk-Zuid ,6 Hekelingen ,0 Buitengebied * ) ,0 Spijkenisse ,5 * )vanwege het geringe aantal respondenten worden de resultaten van het buitengebied niet afzonderlijk besproken. De resultaten tellen wel mee bij Spijkenisse totaal. 1.3 Leeswijzer Leefbaarheidmonitor meet beleving Bij het lezen van de uitkomsten van de leefbaarheidmonitor moet in ogenschouw worden genomen dat de leefbaarheidmonitor de beleving van de leefbaarheid weergeeft. Er dient benadrukt te worden dat beleving en feitelijke situatie niet altijd overeenkomen. De resultaten geven de gevoelens van de bewoners weer en niet in hoeverre deze gevoelens in overeenstemming zijn met feitelijke cijfers. Dit onderzoek is een instrument om te signaleren en met de signalen, wanneer daartoe aanleiding is, aan de slag te gaan. Om inzicht te krijgen in de feitelijke objectieve cijfers staan andere instrumenten ter beschikking (bijvoorbeeld aangiftecijfers en meldingen bij de Politie). Vergelijking resultaten met het landelijk gemiddelde De resultaten worden indien van toepassing vergeleken met landelijke cijfers. Hiervoor is onder andere de Regionale Veiligheidsrapportage 2014 van het CBS gebruikt. De resultaten van Spijkenisse uit de Veiligheidsmonitor 2014 worden vergeleken met het gemiddelde van de gemeenten. Inhoud In de hoofdstukken 2 tot en met 5 wordt op de uitkomsten voor heel Spijkenisse ingegaan. Hoofdstuk 2 behandelt de fysieke woonomgeving. Hierin wordt onder andere ingegaan op de waardering voor de openbare ruimte, het onderhoud en de openbare voorzieningen in Spijkenisse. Hoofdstuk 3 bespreekt de veiligheidsgevoelens van de bewoners en gaat in op de waardering van de openbare orde en veiligheid. Daarnaast is er aandacht voor gemeentelijke opsporingsambtenaren, verkeersoverlast en de beleving van buurtproblemen. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de sociale Leefbaarheid in Spijkenisse

12 woonomgeving. Hierin wordt de waardering voor de buurt, de sociale samenhang in de buurt, de buurtontwikkeling en verhuiswensen besproken. In hoofdstuk 5 worden de bekendheid en tevredenheid over het gemeentelijk hondenbeleid en de maatregelen tegen hondenoverlast besproken. De analyse op lemonwijk- en -buurtniveau is in hoofdstuk 6 te lezen. In de figuren wordt de resultaten van dit onderzoek vergeleken met het gemiddelde van Spijkenisse. Leefbaarheid in Spijkenisse

13 2. Fysieke woonomgeving In dit hoofdstuk wordt aandacht geschonken aan de waardering van de openbare ruimte en het onderhoud in de eigen buurt. Tot slot wordt ingegaan op de waardering voor de voorzieningen in Spijkenisse. 2.1 Waardering openbare ruimte De bewoners hebben een aantal thema s van de buurt aan de hand van rapportcijfers beoordeeld. Allereerst is gevraagd hoe prettig men het in de eigen buurt in het algemeen vindt. De leefbaarheid in de buurt wordt met een gemiddeld cijfer van 7,2 positief beoordeeld. Men is het meest positief over de openbare voorzieningen in Spijkenisse, zoals scholen, winkels, openbaar vervoer. De waardering voor de speelvoorzieningen in de buurt en overlast door vervuiling en stank blijven hierbij het meest achter. In vergelijking met het vorige onderzoek is de waardering voor de groenvoorzieningen in de buurt toegenomen. De jarigen boordelen de buurt in het algemeen, de woonomgeving, de woningen en de groenvoorzieningen minder positief en de openbare voorzieningen positiever dan gemiddeld. De jarigen zijn ook wat meer kritisch over de woonomgeving, de groen- en speelvoorzieningen, maar positiever dan gemiddeld over de openbare voorzieningen. De 55-plussers waarderen, met uitzondering van de openbare voorzieningen, alle thema s positiever dan gemiddeld. Woningeigenaren beoordelen alle zeven thema s met betrekking tot de openbare ruimte positiever dan de huurders. Tabel 2.1 Oordeel leefbaarheid en diverse thema s (gemiddeld rapportcijfer) totaal oordeel 7,1 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,0 7,1 7,2 openbare voorzieningen 6,8 6,8 6,7 6,7 7,0 6,9 7,2 7,2 7,3 woning voorraad 7,0 7,1 7,0 7,1 7,0 7,0 6,9 7,0 7,0 woonomgeving 6,0 6,2 6,3 6,4 6,3 6,4 6,4 6,6 6,6 groenvoorzieningen 5,7 5,9 6,2 6,4 6,2 6,5 6,5 6,4 6,6 speelvoorzieningen 5,6 5,8 6,1 6,1 6,0 6,1 6,1 6,2 6,3 overlast door vuil en stank 5,6 5,8 5,9 6,0 5,8 5,9 6,2 6,1 6,1 2.2 Onderhoud De respondenten hebben vier aspecten over het onderhoud in hun buurt beoordeeld. De bewoners hebben aangeven in hoeverre ze hierover tevreden zijn. Men is het meest tevreden over de wijze waarop het grof vuil in Spijkenisse wordt opgehaald. Het minst tevreden is men over het onderhoud van de straten, pleinen en stoepen. De jarigen zijn meer en de jarigen zijn minder vaak dan gemiddeld tevreden over het onderhoud van het openbaar groen en het onderhoud van straten, pleinen en stoepen. In vergelijking met het vorige onderzoek in 2012 wordt de kwaliteit van de bestrating nu in 2014 negatiever gewaardeerd. Leefbaarheid in Spijkenisse

14 Figuur 2.1 Tevredenheid over onderhoud in de buurt (in procenten) wijze ophalen grofvuil (alleen op afspraak, gratis) mogelijkheden om afval gescheiden aan te bieden kwaliteit fietspaden onderhoud van het openbare groen onderhoud van de straten, pleinen en stoepen % 25% 50% 75% 100% (zeer) tevreden neutraal (zeer) ontevreden We hebben de bewoners gevraagd of men van mening is dat de gemeente voldoende bijdraagt aan een schone, hele, veilige en prettige leef- en woonomgeving in uw buurt. Bijna de helft van de inwoners vindt dat de gemeente voldoende bijdraagt aan de leef- en woonomgeving in de eigen buurt, voor ruim een derde deel geldt dit niet. Voor deze groep bewoners zou de gemeentelijke bijdrage aan de leef- en woonomgeving in de buurt kunnen verbeteren. Deze waardering is ten opzichte van 2012 nauwelijks veranderd. Als gekeken wordt naar de verschillen tussen de lemonbuurten dan zien we dat bewoners uit De Elementen en Maaswijk-Zuid het meest positief zijn over de gemeentelijke bijdrage en bewoners uit Vriesland en Akkers het minst positief. Zie ook bijlage 3, tabel 9. Figuur 2.2 Waardering gemeentelijke bijdrage aan woon- en leefomgeving niet nodig 2% weet niet 16% voldoende 45% onvoldoende 37% We hebben de bewoners een aantal voorvallen die in de buurt kunnen voorkomen voorgelegd, waaronder rommel op straat, hondenpoep, vernielingen en bekladding van muren en gebouwen. De bewoners hebben aangegeven hoe vaak deze voorvallen volgens henzelf in de eigen buurt voorkomen. Men kon antwoorden met: komt vaak voor, komt soms voor, komt (bijna) nooit voor en weet niet. In de figuur is het percentage komt vaak voor weergegeven. Van deze vier aspecten komen overlast door hondenpoep (38 procent) en rommel op straat (26 procent) het meest voor. Vernielingen en bekladding worden beduidend minder vaak genoemd. Leefbaarheid in Spijkenisse

15 Figuur 2.3 Percentage bewoners dat inschat dat enkele voorvallen vaak voorkomen in hun buurt hondenpoep 38 rommel op straat 26 vernielingen (telefooncellen etc.) 12 bekladding van muren en-of gebouwen Fysieke kwaliteit Om een totaalbeeld van de fysieke kwaliteit van de woonomgeving te krijgen is een samengestelde score berekend: de schaalscore verloedering. De score verloedering kan worden uitgelegd als 0= weinig voorkomend tot 10= vaak voorkomend. De score is opgebouwd uit de vragen over hondenpoep, rommel op straat, vernielingen van telefooncellen en bus- en tramhokjes en bekladden van muren en/of gebouwen. De gemiddelde schaalscore voor verloedering bedraagt in Spijkenisse 4,2. Dit betekent een verbetering ten opzicht van de score in 2012 (4,3). De score varieert in 2014 tussen de lemonbuurten van 2,4 in De Elementen tot 6,1 in Akkers-Zuid (zie bijlage 3, tabel 1). De kwaliteit van de woonomgeving wijkt niet af van het gemiddelde van de gemeenten zo blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2014 van het CBS. 2.3 Voorzieningen algemeen De kwaliteit van de leefbaarheid van de buurt hangt voor een belangrijk deel samen met de waardering die de bewoners hebben voor de voorzieningen in de eigen buurt. Om deze reden hebben we de bewoners gevraagd aan te geven in welke mate men tevreden is over een aantal voorzieningen in de buurt. De Spijkenissers zijn in het algemeen tevreden over de nabijheid van het basisonderwijs, de winkels voor dagelijkse boodschappen en de straatverlichting. De voorzieningen die vooral minder goed scoren zijn de voorzieningen voor specifieke groepen, zoals voor kinderen, jongeren en ouderen. Het valt op dat men over de voorzieningen voor ouderen en jongeren relatief vaak een neutrale mening heeft. Een analyse toont aan dat de tevredenheid over de winkels geleidelijk afneemt naarmate men ouder wordt. Het tegenovergestelde is te zien bij de speelmogelijkheden, voorzieningen voor jongeren en de hoeveelheid openbaar groen. Hierover neemt de tevredenheid juist toe naarmate men ouder wordt. De tevredenheid over de voorzieningen is, in vergelijking met 2012, bij enkele voorzieningen afgenomen. Het gaat hierbij om de voorzieningen voor jongeren, voor ouderen en in mindere mate de hoeveelheid openbaar groen. Leefbaarheid in Spijkenisse

16 Figuur 2.4 Tevredenheid over voorzieningen in de buurt (in procenten) nabijheid basisonderwijs winkels voor dagelijkse boodschappen straatverlichting de hoeveelheid openbaar groen speelmogelijkheden voor kinderen tot 12 jaar voorzieningen voor jongeren vanaf 12 jaar voorzieningen voor ouderen % 25% 50% 75% 100% (zeer) tevreden neutraal (zeer) ontevreden 2.4 Voorzieningen verkeer en vervoer Vervolgens heeft men het openbaar vervoer en de parkeergelegenheid op straat beoordeeld. Van deze twee voorzieningen is men is het meest tevreden over het openbaar vervoer (84 procent), terwijl men over de parkeergelegenheid op straat (46 procent) het minst tevreden is. Als gekeken wordt naar de verschillen tussen de leeftijdsgroepen dan zien we dat inwoners met het vorderen van de leeftijd minder tevreden zijn over het openbaar vervoer. In vergelijking met het voorgaande onderzoek zijn geen noemenswaardige verschillen te zien. Figuur 2.5 Tevredenheid voorzieningen verkeer en vervoer in de buurt *) openbaar vervoer parkeergelegenheid op straat *) exclusief de categorie geen mening 0% 25% 50% 75% 100% (zeer) tevreden neutraal (zeer) ontevreden Leefbaarheid in Spijkenisse

17 3. Openbare orde en veiligheid Dit hoofdstuk beschrijft de waardering voor de openbare orde en veiligheidsgevoelens in de eigen buurt. Ook wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de gemeentelijke opsporingsambtenaren. Vervolgens is te lezen in hoeverre voorvallen die van invloed kunnen zijn op het gevoel van veiligheid volgens de bewoners in de gemeente voorkomen. Tot slot is in dit hoofdstuk een top 2 opgenomen van belangrijkste buurtproblemen. 3.1 Waardering openbare orde en veiligheid De respondenten hebben drie thema s op het gebied van criminaliteit en veiligheid beoordeeld. Van deze thema s, die alle drie positief worden beoordeeld, scoort het cijfer voor veiligheid in het algemeen met 7,1 het meest positief, gevolgd door criminaliteit (6,7). Het thema overlast van personen (zoals geluidsoverlast of andere overlast van buurtbewoners en overlast door rondhangende jongeren) scoort van deze drie thema s het minst goed (6,5). Op al deze drie aspecten zien we een positieve ontwikkeling ten opzichte van het vorige onderzoek in De jarigen zijn minder positief dan gemiddeld over het thema criminaliteit. Overlast van personen scoort daarnaast ook bij de jarigen lager dan gemiddeld. Oudere inwoners (55 jaar en ouder) zijn positiever over alle drie thema s (veiligheidsgevoel, criminaliteit en overlast van personen). Daarnaast beoordelen inwoners met een koopwoning deze drie thema s positiever dan inwoners met een huurwoning. Tabel 3.1 Beoordeling thema s openbare orde en veiligheid in de eigen buurt (gemiddeld rapportcijfer) veiligheidsgevoel 6,7 6,7 6,8 6,8 6,9 7,0 7,0 6,9 7,1 criminaliteit 6,5 6,4 6,6 6,5 6,5 6,6 6,6 6,5 6,7 overlast van personen 6,0 6,1 6,3 6,1 6,2 6,1 6,3 6,3 6,5 3.2 Veiligheidsbeleving in de eigen buurt Driekwart voelt zich veilig in de eigen buurt Als het om de veiligheidsbeleving in de eigen buurt gaat dan geeft driekwart aan zich veilig te voelen, terwijl 22 procent zich wel eens onveilig voelt. Het veiligheidsgevoel is ten opzichte van het vorige onderzoek niet veranderd. Er zijn verschillen tussen de lemonbuurten en het gevoel van veiligheid te zien. De onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt variëren van 7 procent in Schenkel tot 46 procent in Akkers- Centrum. Zie ook bijlage 3, tabel 6 voor de verschillen tussen de wijken en lemonbuurten. Als gekeken wordt naar de leeftijd van de bewoners dan zien we dat het veiligheidsgevoel geleidelijk toeneemt naarmate men ouder wordt. Dit is mogelijk het gevolg van verschillen in leefstijl tussen jongeren en ouderen. Leefbaarheid in Spijkenisse

18 Figuur 3.1 Onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt (in procenten) (N=2.230) weet niet 5% ja 22% nee 73% Van de groep inwoners die zich in de eigen buurt weleens onveilig voelen voelt 19 procent zich zelden onveilig, 72 procent soms en 8 procent voelt zich vaak onveilig. Omgerekend naar de totale bevolking betekent dit, dat 2 procent van de inwoners zich vaak onveilig in de eigen buurt voelt. Figuur 3.2 Frequentie onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt (in procenten van de inwoners die zich wel eens onveilig voelen) (n=480) weet niet 1% zelden 19% vaak 8% soms 72% De percentages over onveiligheidsgevoelens wijken af ten opzichte van de landelijke cijfers. Landelijk voelt 19 procent zich wel eens onveilig in de eigen woonbuurt en 2 procent voelt zich vaak onveilig zo blijkt uit de Integrale Veiligheidsmonitor Verder blijkt uit de Integrale Veiligheidsrapportage 2014 dat het percentage dat zich in de eigen buurt wel eens onveilig voelt in de Politie eenheid Rotterdam (22 procent) lager is dan in Spijkenisse (23 procent). Het percentage dat zich vaak onveilig voelt wijkt in Spijkenisse niet af van het percentage voelt in de Politie eenheid Rotterdam Uit de Veiligheidsmonitor 2014 van het CBS blijkt dat de onveiligheidsgevoelens in de buurt in Spijkenisse niet afwijkt van het gemiddelde van de gemeenten. Wel worden Spijkenissers in vergelijking met de inwoners van de gemeenten minder vaak slachtoffer van delicten in totaliteit (17 procent Spijkenisse, tegenover 23 procent gemiddeld in de gemeenten). 3.3 Gemeentelijke opsporingsambtenaren (GOA s) De gemeentelijke opsporingsambtenaren (GOA s) in Spijkenisse werken nauw samen met de politie en zijn het aanspreekpunt voor bewoners, ondernemers, woningcorporaties en bezoekers. GOA s houden zich ook bezig met het aanspreken van personen en groepen op ongewenst gedrag in de openbare ruimte. Veertig procent van de inwoners was voor dit onderzoek bekend met de aanwezigheid van gemeentelijke opsporingsambtenaren in Spijkenisse. Nadere analyse toont aan dat de bekendheid groter is bij de oudere inwoners. Leefbaarheid in Spijkenisse

19 We hebben aan alle respondenten gevraagd in hoeverre men de aanwezigheid van gemeentelijke opsporingsambtenaren waardeert. We zien dat 42 procent van de inwoners positief staat tegenover de aanwezigheid van opsporingsambtenaren en 21 procent geeft een neutraal antwoord. Een klein percentage, 6 procent, geeft een negatief antwoord. Het valt op dat bijna een derde deel van de inwoners het antwoord weet niet geeft. Figuur 3.3 Waardering aanwezigheid van gemeentelijke opsporingsambtenaren (N=2.237) weet niet 31% (zeer) positief 42% (zeer) negatief 6% Vijf procent van de inwoners heeft het afgelopen jaar contact gehad met een gemeentelijk opsporingsambtenaar in de eigen buurt. De helft van de groep respondenten die contact heeft gehad met een gemeentelijk opsporingsambtenaar is tevreden over het laatste contact en een kwart is ontevreden. Figuur 3.4 Beoordeling laatste contact met gemeentelijk opsporingsambtenaar in de eigen buurt (n=110) weet niet 6% neutraal 21% (zeer) ontevreden 28% (zeer) tevreden 51% neutraal 15% 3.4 Buurtproblemen We hebben een aantal buurtproblemen voorgelegd en gevraagd hoe vaak deze, volgens de respondenten, in de eigen buurt voorkomen. In de twee volgende figuren is te zien hoe vaak deze problemen, volgens de bewoners, in de eigen buurt voorkomen. Volgens de inwoners is overlast van groepen jongeren net als in 2012 de meest voorkomende vorm van overlast in de eigen buurt. Daarnaast heeft 10 procent last van andere geluidsbronnen dan van het verkeer en 8 procent ondervindt overlast van omwonenden. De overige buurtproblemen komen volgens de bewoners in mindere mate, tussen 1 tot 5 procent, vaak voor. Leefbaarheid in Spijkenisse

20 Figuur 3.5 Percentage bewoners dat inschat dat dreiging en sociale overlast vaak voorkomen in hun buurt overlast door groepen jongeren andere vormen van geluidsoverlast overlast door omwonenden drugsoverlast dronken mensen op straat jeugdcriminaliteit vrouwen en meisjes worden lastiggevallen mensen die op straat worden gewelddelicten overlast door horecagelegenheden bedreiging straatroof overlast van zwervers/ daklozen Sociale overlast Op basis van de vier vragen naar buurtproblemen die te maken hebben met vormen van gedrag die als ernstig overlast gevend kunnen worden aangemerkt is de schaalscore sociale overlast samengesteld. De indicator sociale overlast is een samengestelde score die kan worden uitgelegd als 0= weinig voorkomend tot 10= vaak voorkomend. Er geldt dus: hoe hoger de score, hoe ongunstiger. Het gaat om de vragen: dronken mensen op straat, mensen die op straat worden lastiggevallen, drugsoverlast, overlast door groepen jongeren. De gemiddelde schaalscore voor sociale overlast is ten opzichte van 2012 (2,1) in positieve zin gewijzigd en bedraagt in ,7. Deze score varieert tussen de lemonbuurten van 0,5 in Schenkel tot 5,0 in Akkers-Centrum (zie bijlage 3, tabel 2). Uit de Veiligheidsmonitor 2014 van het CBS blijkt dat de sociale overlast in Spijkenisse onder het gemiddelde ligt van de overige gemeenten (11 procent in Spijkenisse en 17 procent in gemeenten). Dreiging Vervolgens is nog de schaalscore dreiging samengesteld. De indicator dreiging is een samengestelde score die kan worden uitgelegd als 0= weinig voorkomend tot 10= vaak voorkomend. Er geldt dus: hoe hoger de score, hoe ongunstiger. De score is gebaseerd op acht vragen naar vormen van gedrag die als dreigend kunnen worden ervaren. Drie van deze vragen zijn ook opgenomen in de schaalscore voor sociale overlast. Het gaat om de vragen over de volgende items: overlast van groepen jongeren, mensen die op straat worden lastiggevallen, drugsoverlast, bedreiging, gewelddelicten, straatroof, vrouwen en meisjes worden nagefloten, jeugdcriminaliteit. De gemiddelde schaalscore voor dreiging bedraagt in Spijkenisse 1,2; ook een positieve ontwikkeling ten opzichte van de score in 2012 (1,5). Deze score varieert tussen de lemonbuurten van 0,4 in Hekelingen tot 3,9 in Akkers-Centrum (zie bijlage 3, tabel 3). Vermogensdelicten Als ingezoomd wordt op voorvallen die vallen onder vermogensdelicten, zoals beschadigingen en diefstal, dan zien we dat met name inbraak in woningen (7 procent) en beschadiging van auto s en diefstal vanaf auto s volgens de bewoners vaak voorkomen (6 procent). De overige delicten komen volgens de bewoners minder vaak (2 tot 5 procent) voor. Het beeld dat men heeft op het voorkomen van vermogensdelicten in de eigen buurt is niet noemenswaardig gewijzigd sinds Leefbaarheid in Spijkenisse

21 Figuur 3.6 Percentage bewoners dat inschat dat vermogensdelicten vaak voorkomen in hun buurt inbraak in woningen 7 beschadiging/vernieling auto s, diefstal vanaf auto s 6 fietsendiefstal 5 diefstal UIT auto s Van de hiervoor behandelde vier voorvallen: beschadiging of vernieling aan auto s en diefstal vanaf auto s, inbraak in woningen, fietsendiefstal en diefstal uit auto s kan een indicator vermogensdelicten berekend worden. De indicator vermogensdelicten is een samengestelde score die kan worden uitgelegd als 0= weinig voorkomend tot 10= vaak voorkomend. Hoe hoger deze schaalscore, hoe meer inwoners het gevoel hebben dat deze vormen van criminaliteit voorkomen in hun buurt. Er geldt dus: hoe hoger de score, hoe ongunstiger. De gemiddelde schaalscore voor vermogensdelicten is verbeterd en bedraagt nu 2,7 (tegenover 2,8 in 2012). Deze score varieert tussen de lemonbuurten van 1,2 in De Elementen tot 4,4 in Akkers- Centrum (zie bijlage 3, tabel 4). 3.5 Verkeersoverlast De respondenten hebben door middel van een rapportcijfer aangegeven in hoeverre ze in de eigen buurt hinder ondervinden van het verkeer, zoals verkeerslawaai, verkeerd parkeren, onveilig rijgedrag et cetera. In vergelijking met het onderzoek in 2012 ervaart men nu minder overlast van het verkeer. Men geeft nu (6,2) dan ook een gemiddeld rapportcijfer voor het thema verkeersoverlast dan in 2012 (5,8). Een nadere analyse toont aan dat 55-plussers in vergelijking met de overige inwoners minder overlast ervaren van het verkeer. Verder ervaren respondenten met een huurwoning minder overlast van het verkeer dan respondenten met een koopwoning. Tabel 3.2 Beoordeling thema verkeersoverlast in de eigen buurt (gemiddeld rapportcijfer) verkeersoverlast 5,6 5,8 5,8 5,9 6,1 5,9 5,9 5,8 6,2 We hebben de inwoners vier vervelende voorvallen, die met betrekking tot het verkeer in de buurt kunnen voorkomen, voorgelegd. Ook nu hebben de bewoners aangegeven hoe vaak deze voorvallen volgens hen voorkomen. Te hard rijden en parkeeroverlast komen volgens een derde deel van de bevolking vaak voor, terwijl (circa) 10 procent last heeft van het geluid van het verkeer en agressief verkeersgedrag in de eigen buurt. De overlast van het verkeer wijkt in Spijkenisse niet af in vergelijking met het gemiddelde van de gemeenten zo blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2014 van het CBS. Leefbaarheid in Spijkenisse

22 Figuur 3.7 Percentage bewoners dat inschat dat vormen van verkeersoverlast vaak voorkomen in de buurt te hard rijden parkeeroverlast geluidsoverlast door verkeer 12 agressief verkeersgedrag Voor een totaal beeld is de schaalscore verkeersoverlast samengesteld. De schaalscore voor verkeersoverlast is een samengestelde score van de vier vragen over in welke mate mensen vinden dat ze in hun woonbuurt last hebben van het verkeer. De indicator verkeersoverlast kan worden uitgelegd als 0= weinig voorkomend tot 10= vaak voorkomend. Er geldt dus: hoe hoger de score, hoe ongunstiger. De score is opgebouwd uit de vragen over hard rijden, parkeeroverlast, geluidsoverlast door verkeer en agressief verkeersgedrag. De gemiddelde schaalscore voor verkeersoverlast bedraagt in Spijkenisse 4,0 en is hiermee verbeterd ten opzichte van het vorige onderzoek (4,3). Deze score varieert tussen de lemonbuurten van 3,0 in De Elementen tot 5,0 in Waterland-West (zie bijlage 3, tabel 5). 3.6 Top 2 belangrijkste buurtproblemen Naast het inzicht in het, volgens de bewoners, voorkomen van vervelende voorvallen en misdrijven in de buurt is het, om hier als gemeente en partners goed te kunnen inspelen, ook van belang te weten wat voor bewoners de belangrijkste buurtproblemen zijn die met voorrang moeten worden aangepakt. Het merendeel van de bewoners (85 procent) heeft van 25 voorvallen aangegeven welke de twee belangrijkste problemen in hun buurt zijn die opgepakt moeten worden. De belangrijkste problemen volgens de bewoners zijn: hondenpoep, het te hard rijden, parkeeroverlast en rommel op straat. Leefbaarheid in Spijkenisse

23 Figuur 3.8 Top 2 belangrijkste problemen in de buurt, in procenten van het totaal aantal genoemde problemen (N=3.564) hondenpoep te hard rijden parkeeroverlast rommel op straat inbraak in woningen overlast van groepen jongeren geluidsoverlast door verkeer overlast door omwonenden vernieling straatmeubilair vernieling aan auto s en diefstal vanaf auto s agressief verkeersgedrag andere vormen van geluidsoverlast drugsoverlast bekladding van muren en/of gebouwen jeugdcriminaliteit vrouwen en meisjes die op straat worden nagefloten gewelddelicten mensen die op straat worden lastiggevallen bedreiging diefstal UIT auto s fietsendiefstal overlast door horecagelegenheden overlast van zwervers/ daklozen straatroof dronken mensen op straat Leefbaarheid in Spijkenisse

24 4. De sociale woonomgeving In dit hoofdstuk staan de bewoners centraal. We bespreken de waardering voor en betrokkenheid bij de buurt en gaan vervolgens in op de onderlinge contacten van de buurtbewoners. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk inzicht gegeven in hoe, volgens de bewoners, de eigen buurt zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf over verhuiswensen. 4.1 Waardering buurt Men heeft door middel van een rapportcijfer aangegeven hoe de mensen uit verschillende culturen in de buurt met elkaar omgaan. Daarnaast is gevraagd of men van mening is dat de buurtbewoners betrokken zijn bij de buurt. De beoordeling van deze twee aspecten is de laatste jaren stabiel. Dit jaar is de beoordeling van de betrokkenheid van de buurtbewoners bij de buurt verbeterd ten opzichte van Jongere inwoners (18-34 jaar) zijn minder en 55-plussers meer tevreden over de buurtbetrokkenheid. Over de omgang van bewoners van verschillende etnische afkomst zijn jarigen meer en 55- plussers minder positief dan gemiddeld. Daarnaast scoren deze twee thema s bij inwoners met een koopwoning hoger dan bij inwoners met een huurwoning. Tabel 4.1 Beoordeling thema s samenleving en betrokkenheid bij de buurt (gemiddeld rapportcijfer) etnische samenstelling 6,2 6,1 6,2 6,2 6,2 6,4 6,3 6,3 6,4 buurtbetrokkenheid 5,5 5,6 5,7 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,9 4.2 Betrokkenheid De helft van de inwoners voelt zich betrokken bij de eigen buurt. Enkele groepen inwoners voelen zich meer betrokken bij de buurt dan andere. Dit zijn ouderen en respondenten met een koopwoning. De betrokkenheid bij de buurt is het grootst in de lemonbuurten Groenewoud-laag en De Elementen en het kleinst in Akkers-Centrum, Groenewoud-hoog en Sterrenkwartier-hoog. Zie ook bijlage 3, tabel 8 voor de resultaten per wijk en lemonbuurt. Figuur 4.1 Betrokkenheid bij de eigen buurt (N=2.228) weet niet 21% nee 27% ja 52% Aansluitend hebben de bewoners aangegeven in welke mate ze gehecht zijn aan de eigen buurt. We zien dat het merendeel van de bewoners (70 procent) gehecht is aan de buurt waarin men op dit Leefbaarheid in Spijkenisse

25 moment woont. Oudere inwoners en huiseigenaren zijn vaker gehecht aan de eigen buurt dan jongeren en respondenten met een huurwoning. Vooral de bewoners van de lemonbuurten Hekelingen, Maaswijk-West, Maaswijk-Zuid en Groenewoud-laag voelen zich gehecht aan de eigen buurt. De bewoners van Groenewoud-hoog voelen zich het minst gehecht aan de eigen buurt. Zie ook bijlage 3, tabel 8 voor de resultaten per wijk en lemonbuurt. Figuur 4.2 Mate van gehechtheid aan de eigen buurt (N=2.249) weet niet 4% (helemaal) niet gehecht 26% 4.3 Buurtbeleving (zeer) gehecht 70% We hebben de respondenten ook enkele uitspraken over de sociale contacten in de buurt voorgelegd en gevraagd aan te geven in hoeverre men het met deze uitspraken eens is. De uitspraak De mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks is vanwege de vergelijkbaarheid in figuur 4.3 positief weergegeven. De Spijkenissers zijn het vooral eens met de uitspraken over de bevolkingssamenstelling in de eigen buurt en dat buurtbewoners op een prettige manier met elkaar omgaan. Verder voelt ruim de helft zich thuis bij de mensen in de buurt. In vergelijking met het vorige onderzoek zijn geen noemenswaardige verschillen te zien. Figuur 4.3 Beoordeling sociale contacten in de buurt, in procenten Ik ben tevreden over de bevolkingssamenstelling in deze buurt De mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om Ik voel mij thuis bij de mensen die in deze buurt wonen De mensen kennen elkaar in deze buurt goed Ik heb veel contact met andere buurtbewoners Ik woon in een gezellige buurt waar veel saamhorigheid is % 25% 50% 75% 100% (helemaal) mee eens neutraal (helemaal) niet mee eens Leefbaarheid in Spijkenisse

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden Veiligheidsmonitor 2008, gemeente 1 Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 In deze bijlage worden de uitkomsten van de monitor weergegeven in tabellen. Van de volgende gebieden worden cijfers gepresenteerd:

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden Veiligheidsmonitor 20 Gemeente Woerden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Gemeente Woerden DIMENSUS beleidsonderzoek April 202 Projectnummer 475 Samenvatting 3 Inleiding. Leefbaarheid van de buurt 3.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen Leefbaarheid 7,5 Leefbaarheid (rapportcijfer) : 7,5 Fysieke voorzieningen (score) Sociale cohesie in de buurt (score) Aanpak gemeente L&V (% (zeer) ) Gemeente, 2015 6,3 29,0 38,2 Overlast in de buurt %

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2010 Projectnummer 379 Colofon Informatie DIMENSUS Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1c 4818 AA Breda

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Toelichting bij "Tabellenboek", van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014

Toelichting bij Tabellenboek, van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014 Toelichting bij "Tabellenboek", van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014 Het kan zijn dat de cijfers in het tabellenboek soms iets (meestal 1%) afwijken van de cijfers

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

Waar staan de Drechtsteden?

Waar staan de Drechtsteden? Waar staan de? Burgers over de gemeentelijke dienstverlening Wat vinden de burgers van de van de gemeentelijke dienstverlening? Het oordeel van de burgers uit de vindt u in deze factsheet. Daarnaast worden

Nadere informatie

Monitor Veiligheid en Leefomgeving

Monitor Veiligheid en Leefomgeving Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente Montfoort 2015 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: gemeente Montfoort DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2016 Projectnummer 641 2 INHOUD Uitkomsten in vogelvlucht

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt Kernrapport Veiligheidsmonitor (2013-2017) Gemeente Leiden Leefbaarheid in buurt Inleiding In dit hoofdstuk staat het thema leefbaarheid in de woonbuurt centraal. Eerst komt aan de orde hoe Nederlanders

Nadere informatie

Taskforce Overlast Ervaren overlast in het Centrum en Crabbehof-Noord 2011

Taskforce Overlast Ervaren overlast in het Centrum en Crabbehof-Noord 2011 Taskforce Overlast Ervaren overlast in het Centrum en Crabbehof-Noord 2011 Eén van de prioriteiten van de gemeente is het aanpakken van overlast, onder andere van verslaafde dak- en thuislozen. Het uiteindelijke

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Tabellenboek. Leefbaarheidsmonitor Leiden 2000

Tabellenboek. Leefbaarheidsmonitor Leiden 2000 Tabellenboek behorende bij de Leefbaarheidsmonitor 2000 N. Goezinne P. van Wensveen juli 2000 een onderzoek in opdracht van de Gemeente Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Interne begeleiding Nico

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt Gemeente Leiden Nederland en Grotestedenbeleid G32 Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32 Leefbaarheid in de buurt Landelijke

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport Politie Gelderland-Midden Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport 9 juli 2010 Projectnr. 7587.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Hoe veilig is Hof van Twente?

Hoe veilig is Hof van Twente? Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Colofon

Nadere informatie

Gemeente Stichtse Vecht

Gemeente Stichtse Vecht Gemeente Stichtse Vecht Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 Definitief 11 augustus 201 DATUM 11 augustus 201 TITEL Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 ONDERTITEL Definitief OPDRACHTGEVER Gemeente

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Samenvatting onderzoeksresultaten

Samenvatting onderzoeksresultaten SAMENVATTING ONDERZOEKSRESULTATEN 9 2 Samenvatting onderzoeksresultaten 2.1 Inleiding In 2007 hebben de gemeente Tilburg en de woningcorporaties Tiwos Tilburgse Woonstichting, WonenBreburg, t Heem (voorheen

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April 2012 Opdrachtgever Veiligheidsregio

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

HOE VEILIG IS KATWIJK?

HOE VEILIG IS KATWIJK? Rapport HOE VEILIG IS KATWIJK? Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk 2017 Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/087 Datum Juni

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus GBM Montfoort 2017

Uitgevoerd door Dimensus GBM Montfoort 2017 Inhoudsopgave Onderzoeksbeschrijving Achtergrondkenmerken Leefomgeving Veiligheid Rol van gemeente en politie Mogelijke rampen en calamiteiten 2 Onderzoeksbeschrijving In het najaar van is in de gemeente

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek Augustus 2011 Projectnummer 464 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 13 1. Leefbaarheid in de buurt 15 1.1 Voorzieningen in de buurt

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 1/33 Onderzoeksbeschrijving

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010

Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010 Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 1 Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ELBURG?

HOE VEILIG IS ELBURG? Rapport HOE VEILIG IS ELBURG? Veiligheidsmonitor gemeente april 2015 www.ioresearch.nl Hoe veilig is? COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/ Datum april

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID IN DE BUURT 2017

LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID IN DE BUURT 2017 Rapport LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID IN DE BUURT 2017 Gemeente Arnhem Februari 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/ 19 Datum Februari

Nadere informatie

HOE VEILIG IS TYNAARLO?

HOE VEILIG IS TYNAARLO? Rapport HOE VEILIG IS TYNAARLO? Veiligheidsmonitor gemeente Tynaarlo Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/ Datum Juni 2018

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 2016 Analyse

Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 2016 Analyse Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 21 Analyse Figuur 1: subwijken Gesworen Hoek Inleiding Met ingang van 214 voeren we 1 keer per 2 jaar de wijktoets uit in de gemeente Tilburg. De wijktoets is een

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Gemeenten + Wijken Index

Gemeenten + Wijken Index Gemeenten + Wijken Index '-' betekent minder dan 50 antwoorden 2012 2013 2014 2015 2016 Gemeente Leiden ( + = positief verschil; - = negatief verschil) verschil 2013-2016 verschil 2014-2016 verschil 2015-2016

Nadere informatie

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil)

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil) Resultaten Veiligheidsmonitor: alle items gemeente Leiden, 2012 t/m 2017 Dezelfde overzichten zijn bechikbaar van alle Leidse wijken en stadsdelen en ook van alle gemeenten in de politie-eenheid Den Haag

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/CONCEPT Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014 Gemeente Tiel Veiligheidsmonitor 2013 16 april 2014 DATUM 16 april 2014 TITEL Veiligheidsmonitor 2013 ONDERTITEL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem OPDRACHTGE Gemeente Tiel VER Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Jaarrapport Integratie Bijlagen hoofdstuk 8 1

Jaarrapport Integratie Bijlagen hoofdstuk 8 1 Jaarrapport Integratie Sociaal en Cultureel Planbureau / Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum / Centraal Bureau voor de Statistiek september, 2005 Internetbijlagen bij hoofdstuk 8 Wonen,

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Valkenswaard bureau Beleidsinformatie en Onderzoek van de sector Control BiO-rapport nr. 1180 Mei 2012 1 2 Inhoudsopgave 1. De veiligheid in Valkenswaard op hoofdlijnen 5 2. Gemeenten vergeleken

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2017 Gemeente Heusden

Veiligheidsmonitor 2017 Gemeente Heusden Veiligheidsmonitor 2017 Juni 2018 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Samenvatting De tweejaarlijkse veiligheidsmonitor biedt inzicht in de huidige veiligheidssituatie en de ontwikkeling

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2013 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte-

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte- Stadsmonitor -thema Openbare Ruimte- Modules Samenvatting 1 Beeldkwaliteit stad 2 Beeld van openbare ruimte in buurt 4 Onderhoud openbare ruimte 10 Bronnen 19 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Mei 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/74 Datum Mei

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 COLOFON Uitgave Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Gemeente Hengelo Hazenweg 121 Postbus 18,

Nadere informatie

HOE VEILIG IS RHEDEN?

HOE VEILIG IS RHEDEN? Rapport HOE VEILIG IS RHEDEN? Veiligheidsmonitor gemeente Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/CONCEPT Datum Juni 2018 Opdrachtgever

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie