Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen"

Transcriptie

1 GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen

2 RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss

3 Resultaten in beeld Inleiding In de Veiligheidsmonitor 2009/2011 in Brabant beschrijven we aan de hand van de in het Handboek Veiligheidsmonitor benoemde kernindicatoren en de cijfers uit de registratie van de politie de veiligheidssituatie in de gemeente. Dit doen we, voor zover als mogelijk, volgens de door de VNG in Kernbeleid Veiligheid; Handreiking voor gemeenten benoemde thema's. In het geval kernindicatoren ontbreken, maar losse vraagitems wel relevant zijn voor de verdere onderbouwing van het gemeentelijke veiligheidsbeleid worden deze relevante losse vraagitems gepresenteerd. Niet alle indicatoren uit de veiligheidsmonitor zijn hier in beeld gebracht. Voor alle cijfers kunt u de website van bureau Veiligheidsmonitor (bvm) raadplegen: Hier beschrijven we de belangrijkste indicatoren per thema. Steeds wordt eerst de mening van de bevolking gepresenteerd. Vervolgens de cijfers zoals die zijn geregistreerd bij de politie. Dit gebeurt in termen van aantal incidenten per 1000 inwoners (of 1000 woningen in geval van inbraak). In zowel de grafieken als tabellen staan steeds het regiogemiddelde, het gemeentegemiddelde en (indien er gekozen is voor binnengemeentelijke gebiedsvergelijking ook) het gemiddelde per wijk/buurt/dorpskern weergegeven. 3

4 1 Veilige woon- en leefomgeving Om de beleving van veiligheid in kaart te brengen is in de Veiligheidsmonitor aan de respondenten een aantal vragen voorgelegd over door hen ervaren gevoelens van onveiligheid. Respondenten is gevraagd een rapportcijfer te geven voor de veiligheid in de eigen buurt. Rapportcijfer veiligheid in de buurt [gemiddelde 1-10], 2009 en

5 Onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt Onderstaande grafieken geeft aan hoeveel procent van de bevolking zich vaak, soms of zelden onveilig voelt in de eigen buurt. Onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt (% van totale bevolking),

6 Onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt (% van totale bevolking),

7 Onveiligheidsgevoelens en vermijdingsgedrag Het komt wel eens voor dat bewoners vermijdingsgedrag vertonen door onveilige situaties uit de weg te gaan. Dit vermijdingsgedrag kan duiden op angstgevoelens. In onderstaande tabel is af te lezen hoeveel procent van de bevolking last heeft van specifieke angstgevoelens of vermijdingsgedrag vertoont. Komt het wel eens voor dat u...? [% vaak van totale bevolking], 2009 en 2011 's avonds/ 's nachts niet open doen Omlopen/ Omrijden onveilig plekken Kind(eren) toegang bepaalde plekken verbieden Voelt zich onveilig 's avonds op straat Niet op gemak alleen thuis Noord-West Centrum, Krinkelhoek, Mettegeupel Schadewijk Ruwaard Oss Zuid Megen, Haren, Macharen Berghem Herpen Ravenstein Lith Oss Brabant Noord

8 Onveilige plekken Niet alleen in de eigen buurt, maar ook op andere plekken kunnen mensen zich onveilig voelen. In onderstaande tabel is af te lezen wat oorzaken van onveiligheidsgevoelens kunnen zijn en hoeveel procent van de bevolking daar last van heeft. Onveilig voelen [% vaak van totale bevolking], 2009 en 2011 Rondom uitgaansgelegenheden Bij rondhangende jongeren In het centrum van de gemeente In het winkelgebied In het openbaar vervoer Noord-West Centrum, Krinkelhoek, Mettegeupel Schadewijk Ruwaard Oss Zuid Megen, Haren, Macharen Berghem Herpen Ravenstein Lith Oss Brabant Noord

9 Overlast tussen bewoners / sociale kwaliteit leefomgeving In onderstaande grafiek staat het gemiddelde rapportcijfer voor de leefbaarheid in de eigen buurt weergegeven. Rapportcijfer leefbaarheid eigen buurt [gemiddelde 1-10], 2009 en

10 Overlast draagt in negatieve zin bij aan de leefbaarheid van de buurt. Om de sociale overlast in de buurt in beeld te krijgen, is een score samengesteld op basis van de mate van overlast die wordt ervaren van dronken mensen op straat, mensen die op straat worden lastiggevallen, drugsoverlast en overlast van groepen jongeren. De geconstrueerde schaal loopt van 0 tot 10. Naarmate de score hoger is, is er sprake van meer sociale overlast. Schaalscore 'Sociale overlast' [score 0 tot 10], 2009 en

11 Naast sociale overlast dragen ook andere vormen van overlast in negatieve zin bij aan de sociale kwaliteit van de buurt. Er zijn vijf soorten overlast aan de respondenten voorgelegd: overlast door omwonenden, andere vormen van geluidsoverlast (dan door verkeer), dronken mensen op straat, overlast van zwervers en daklozen en overlast door horeca. In onderstaande grafiek is af te lezen in welke mate burgers last hebben van deze vormen van overlast. Naarmate de score hoger is wordt meer overlast ervaren. Schaalscore 'Overige overlast' [score 0 tot 10], 2009 en

12 In de volgende grafiek is af te lezen hoe het is gesteld met de sociale samenhang in de buurt. Hierbij staan de sociale contacten en de betrokkenheid tussen buurtbewoners centraal. De respondenten is gevraagd hun mening te geven ten aanzien van een viertal stellingen: mensen kennen elkaar in de buurt nauwelijks, mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om, dit is een gezellige buurt met veel saamhorigheid en ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen. Deze stellingen zijn samengevoegd tot één schaalscore die de mate van samenhang in de buurt meet op een schaal van 0 tot 10. Naarmate de score hoger is, is er sprake van meer sociale cohesie. Schaalscore 'Sociale cohesie' [score 0 tot 10], 2009 en

13 Onvrede over de bevolkingssamenstelling (naar bijvoorbeeld leeftijd of etniciteit) kan de ervaren leefbaarheid negatief beïnvloeden,omdat men bijvoorbeeld vindt dat bepaalde groepen over- of ondervertegenwoordigd zijn. In onderstaande grafiek is het aandeel mensen weergegeven, dat (helemaal) niet tevreden is met de samenstelling van de bevolking in de buurt. Ik ben tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt [% (helemaal) mee oneens van totale bevolking], 2009 en

14 In de enquête is naast de samenhang ook gevraagd of bewoners het afgelopen jaar zelf actief zijn geweest om hun buurt te verbeteren. Actieve inzet door bewoners zelf kan bijdragen aan een positief gevoel ten aanzien van de buurt en haar bewoners. In onderstaande grafiek staat het aandeel bewoners weergegeven dat aangeeft zich actief te hebben ingezet om de buurt te verbeteren. Actief in buurtverbetering? [% ja van totale bevolking], 2009 en

15 Bij de politie worden incidenten met betrekking tot burenoverlast geregistreerd. Het aantal incidenten geeft een indicatie voor de mate van sociale overlast binnen en tussen groepen buurtbewoners. In onderstaande twee grafieken staat het aantal bij de politie geregistreerde incidenten per inwoners in het jaar 2009 weergegeven. Burengerucht / relatieproblemen [aantal incidenten per 1000 inwoners], 2009 en

16 Verloedering kwaliteit woonomgeving In onderstaande grafiek staat het gemiddelde rapportcijfer voor de woonomgeving weergegeven, dat de burgers aan hun eigen buurt toebedelen. Rapportcijfer woonomgeving [gemiddelde 1-10], 2009 en

17 De kwaliteit van de woonomgeving is eveneens in kaart gebracht aan de hand van een viertal vragen over de perceptie van de fysieke woonomgeving: de mate waarin bekladding van muren en/of gebouwen, rommel op straat, hondenpoep op straat en vernieling van straatmeubilair plaats vindt in de eigen buurt. Hoe hoger de score op deze schaal, des te meer verloedering wordt ervaren. Schaalscore fysieke verloedering [score 0-10], 2009 en

18 In de volgende tabellen is af te lezen hoe tevreden de bewoners zijn over een aantal buurtvoorzieningen. In de tabel wordt per buurtvoorziening het percentage bewoners dat tevreden tot zeer tevreden is getoond. Buurtvoorzieningen [% (zeer) tevreden van totale bevolking], 2011 Kwaliteit woning Winkels voor dagelijkse boodschappe n Basisonderwijs Parkeergelegenheid Openbaar vervoer Voorzieningen voor ouderen Winkelaanbod Aanbod verenigingen en clubs Bereikbaarheid van gezondheidsvoorzien - ingen Noord-West Centrum, Krinkelhoek, Mettegeupel Schadewijk Ruwaard Oss Zuid Megen, Haren, Macharen Berghem Herpen Ravenstein Lith Oss Brabant Noord

19 Buurtvoorzieningen [% (zeer) tevreden van totale bevolking], 2009 Kwaliteit woning Winkels voor dagelijkse boodschappe n Basisonderwijs Parkeergelegenheid Openbaar vervoer Voorzieningen voor ouderen Winkelaanbod Aanbod verenigingen en clubs Bereikbaarheid van gezondheidsvoorzien - ingen Noord-West Centrum, Krinkelhoek, Mettegeupel Schadewijk Ruwaard Oss Zuid Megen, Haren, Macharen Berghem Herpen Ravenstein Lith Oss Brabant Noord

20 Onderstaande grafieken laten zien hoeveel procent van de bevolking van mening is dat de buurt ten opzichte van vorig jaar vooruit dan wel achteruit is gegaan. Vindt u dat de buurt waarin u woont voor- of achteruit is gegaan afgelopen jaar? [% van totale bevolking],

21 Vindt u dat de buurt waarin u woont voor- of achteruit is gegaan afgelopen jaar? [% van totale bevolking],

22 Uit onderstaande tabel is af te lezen hoeveel procent van de bevolking het (helemaal) eens is met de stellingen over het onderhoud dat door de gemeente in de buurt wordt uitgevoerd. Leefbaarheid woonbuurt [%(helemaal) mee eens van totale bevolking], 2009 en 2011 Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden Perken, plantsoenen en parken goed onderhouden Het is buiten goed verlicht Noord-West Centrum, Krinkelhoek, Mettegeupel Schadewijk Ruwaard Oss Zuid Megen, Haren, Macharen Berghem Herpen Ravenstein Lith Oss Brabant Noord

23 De politie registreert vernielingen die bij hen worden gemeld. In onderstaande grafiek zien we het gemiddeld aantal incidenten van vernielingen per 1000 inwoners. Vernieling [aantal incidenten per 1000 inwoners], 2009 en

24 Respectloos gedrag Deze tabel toont hoeveel procent van de bevolking verschillende vormen van respectloos gedrag vaak of soms signaleert. Respectloos gedrag door... [% komt vaak/soms voor van totale bevolking], 2009 en 2011 Onbekenden op straat Onbekenden openbaar vervoer Personeel van winkels/bedrij -ven Personeel van overheidsinstanties Bekenden Noord-West Centrum, Krinkelhoek, Mettegeupel Schadewijk Ruwaard Oss Zuid Megen, Haren, Macharen Berghem Herpen Ravenstein Lith Oss Brabant Noord

25 Geweld op straat / dreiging geweld De schaalscore dreiging is gebaseerd op acht vragen naar vormen van gedrag die als dreigend kunnen worden ervaren. Het gaat dan om overlast van groepen jongeren, mensen die op straat worden lastiggevallen, drugsoverlast, bedreiging, gewelddelicten, straatroof, vrouwen en meisjes die worden nagefloten en jeugdcriminaliteit. (Drie van deze vragen zijn ook opgenomen in de schaalscore voor sociale overlast). Hoe hoger de score op deze schaal, des te meer dreiging men in de eigen buurt ervaart. Schaalscore dreiging [score 0-10], 2009 en

26 Naast het signaleren van dreiging in de eigen buurt is ook aan de respondenten gevraagd hoe hoog men de kans inschat dat men zelf het komende jaar slachtoffer wordt van mishandeling. Onderstaande grafiek laat zien hoeveel procent van de bevolking deze kans groot tot heel groot acht. Kans slachtofferschap mishandeling [% (heel) grote kans van totale bevolking], 2009 en

27 Bij de politie worden mishandelingen (fysiek geweld) geregistreerd. In de onderstaande grafiek staat weergegeven hoeveel van deze voorvallen er in 2009 hebben plaatsgevonden per 1000 inwoners. Mishandeling (fysiek geweld) [aantal incidenten per 1000 inwoners], 2009 en

28 In de volgende grafiek staat het gemiddeld aantal bij de politie bekende voorvallen van bedreiging per 1000 inwoners weergegeven. Bedreiging [aantal incidenten per 1000 inwoners], 2009 en

29 Woninginbraak In onderstaande grafiek staat het percentage mensen weergegeven dat zegt dat inbraak in woningen vaak voorkomt bij hen in de buurt. Inbraak woningen in uw buurt [% vaak van totale bevolking], 2009 en

30 Naast het vaak signaleren van inbraak in de eigen buurt is ook aan de respondenten gevraagd hoe hoog men de kans acht om zelf slachtoffer te worden van inbraak het komende jaar. De volgende grafiek laat zien hoeveel procent van de bevolking die kans (heel) groot acht. Schatting kans dat respondent zelf slachtoffer wordt van inbraak [% [heel] grote kans van totale bevolking], 2009 en

31 De politie registreert ook inbraken. In onderstaande grafiek staat het aantal incidenten weergegeven per 1000 woningen (in een gebied). Diefstal/Inbraak woning [aantal incidenten per 1000 woningen], 2009 en

32 Voertuigcriminaliteit De volgende 3 grafieken laten zien hoe vaak men denkt dat voertuigcriminaliteit in de eigen buurt voorkomt. De eerste grafiek geeft het percentage inwoners dat zegt dat fietsendiefstal vaak plaats vindt in de buurt. Fietsendiefstal in eigen buurt [% vaak van totale bevolking], 2009 en

33 De volgende grafiek geeft het percentage bewoners weer dat zegt dat diefstal UIT auto s vaak voor komt in de eigen buurt. Diefstal uit auto's in eigen buurt [% vaak van totale bevolking], 2009 en

34 De onderstaande grafiek laat het percentage burgers zien dat van mening is dat beschadiging en/of vernieling AAN en VANAF auto s vaak voor komt in de eigen buurt voor komt. Beschadiging/vernieling aan en vanaf auto's in eigen buurt [% vaak van totale bevolking], 2009 en 2011 In onderstaande grafieken staat weergegeven hoeveel procent van de bevolking in 34

35 In onderstaande grafieken worden het aantal incidenten per 1000 inwoners weergegeven van de delicten diefstal uit/vanaf (motor)voertuigen, diefstal van (motor)voertuigen en fietsendiefstal (inclusief snor- en bromfietsen). Deze cijfers geven weer in welke gebieden veel en in welke minder diefstallen plaatsvinden. Diefstal voertuigen [aantal incidenten per 1000 inwoners],

36 Diefstal voertuigen [aantal incidenten per 1000 inwoners],

37 Verkeersoverlast Om zicht te krijgen op de verkeersoverlast in de buurt is een samengestelde variabele geconstrueerd aan de hand van een aantal vragen over de mate waarin mensen vinden dat ze in hun woonbuurt last hebben van het verkeer. Het gaat dan om zaken als agressief verkeersgedrag, geluidsoverlast door verkeer, te hard rijden en parkeeroverlast. De geconstrueerde schaal loopt van 0 tot 10 en naarmate de score hoger is wordt er meer verkeersoverlast ervaren. Schaalscore verkeersoverlast [score 0-10], 2009 en

38 In de veiligheidsmonitor zijn geen vragen opgenomen die informeren naar slachtofferschap met betrekking tot verkeersongevallen. Maar deze worden wel geregistreerd bij de politie. Onderstaande grafiek laat zien hoeveel incidenten van verkeersongevallen er zich in het afgelopen jaar (2009) in een bepaald gebied hebben voorgedaan in verhouding tot het aantal inwoners in het gebied. Aantal verkeersongevallen [aantal incidenten per 1000 inwoners], 2009 en

39 Ook wordt het aantal meldingen van verkeersoverlast (parkeerproblemen en verkeersstremming) door de politie geregistreerd. In onderstaande grafiek staat het aantal meldingen van verkeersoverlast per 1000 inwoners weergegeven. Aantal incidenten verkeersoverlast [aantal incidenten per 1000 inwoners], 2009 en

40 Ook registreert de politie ook agressief en onveilig rijgedrag. Onderstaande grafiek geeft het aantal incidenten per 1000 inwoners voor de betreffende gebieden. Agressief/onveilig rijgedrag [aantal incidenten per 1000 inwoners], 2009 en

41 Drugs- en alcoholoverlast In onderstaande grafiek is af te lezen hoeveel procent van de bevolking (van de genoemde gebieden) zegt dat er in de buurt vaak dronken mensen op straat zijn. Dronken mensen op straat in eigen buurt [% vaak van totale bevolking], 2009 en

42 De volgende grafiek geeft zicht op drugsoverlast die in de buurt wordt gesignaleerd. In de grafiek is weergegeven hoeveel procent van de bevolking vindt dat er vaak sprake is van drugsoverlast in de buurt. Drugsoverlast in eigen buurt [% vaak van totale bevolking], 2009 en

43 De politie registreert het aantal meldingen in verband met het vervaardigen, verhandelen en bezitten van soft- en harddrugs. Het aantal meldingen per 1000 inwoners staat in de volgende grafiek weergegeven. Drugshandel [aantal incidenten per 1000 inwoners], 2009 en

44 Ook registreert de politie het aantal incidenten van drugsoverlast. Het gaat dan onder andere om het aantreffen van drugs zonder een verdachte en overige vormen van drugsoverlast. In de volgende grafiek is te zien hoe vaak drugsoverlast in de genoemde gebieden bij de politie wordt gemeld. Het gaat dan om het aantal meldingen per 1000 inwoners. Drugsoverlast [aantal incidenten per 1000 inwoners], 2009 en

45 Overige veel voorkomende vormen van criminaliteit In het vraagblok buurtproblemen is geïnformeerd naar de mate waarin verschillende overlast situaties vóórkomen. Aan de hand van de items fietsendiefstal, diefstal uit auto s, beschadiging aan / diefstal vanaf auto s en inbraak in woningen is een indicator gecreëerd die op een schaal van 0 tot 10 aangeeft hoeveel overlast men heeft van vermogensdelicten. Hoe hoger de score des te meer last heeft men van het vóórkomen van vermogenscriminaliteit in het gebied. Schaalscore overlast van vermogensdelicten [score 0-10], 2009 en

46 De volgende grafiek laat zien hoeveel procent van de bewoners de kans hoog tot zeer hoog inschat om het komende jaar slachtoffer te worden van diefstal van portemonnee (zakkenrollerij). Kans slachtofferschap diefstal portemonee [% (heel) grote kans van totale bevolking], 2009 en

47 Om zicht te krijgen waar zakkenrollerij veel dan wel weinig voorkomt staat in onderstaande grafiek het aantal incidentenper 1000 inwoners van zakkenrollerij weergegeven. Zakkenrollerij [aantal incidenten per 1000 inwoners], 2009 en

48 Bij de politie wordt een aantal incidenten geregistreerd in de rubriek Overige vermogensdelicten/ diefstallen. Hieronder vallen onder andere de volgende items; chantage, afpersing, diefstal uit overige gebouwen (geen braak), heling, verduistering, diefstal van dieren. Het aantal overige vermogensdelicten wordt weergegeven in het aantal incidenten per 1000 inwoners. Diefstallen/overige vermogensdelicten zonder geweld [aantal incidenten per 1000 inwoners], 2009 en

49 2 Bedrijvigheid en veiligheid Winkelcentra Onderstaande grafiek laat zien hoeveel procent van de bevolking zich weleens onveilig voelt in het winkelgebied/winkelcentrum in de eigen buurt. Onveilig voelen in winkelgebied/winkelcentra in de eigen buurt [% vaak van totale bevolking], 2009 en

50 Het aantal incidenten per 1000 bedrijven van winkeldiefstallen zoals die bij de politie zijn gedaan staat weergegeven in de volgende tabel. Winkeldiefstal [aantal incidenten per 1000 bedrijven], 2009 en Noord-West 12,0 12,0 Centrum, Krinkelhoek, Mettegeupel 115,0 99,3 Schadewijk 18,9 6,3 Ruwaard 35,1 57,2 Oss Zuid 9,0 7,7 Megen, Haren, Macharen 0,0 0,0 Berghem 2,0 2,0 Herpen 0,0 6,3 Ravenstein 0,0 0,0 Lith 1,7 0,0 Oss 27,8 25,9 Brabant Noord 31,0 25,0 50

51 Bedrijventerrein In onderstaande tabel is te zien hoeveel incidenten per 1000 bedrijven er bij de politie zijn geregistreerd van inbraak in bedrijven en instellingen. Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen [aantal incidenten per 1000 bedrijven], 2009 en Noord-West 0,4 0,4 Centrum, Krinkelhoek, Mettegeupel 1,3 0,9 Schadewijk 2,6 2,4 Ruwaard 1,0 1,2 Oss Zuid 3,9 5,9 Megen, Haren, Macharen 0,3 0,0 Berghem 0,8 0,1 Herpen 0,8 2,5 Ravenstein 0,2 0,4 Lith 0,7 0,9 Oss 1,2 1,3 Brabant Noord 1,8 1,7 51

52 Uitgaan/horeca In de veiligheidsmonitor is gevraagd of er sprake is van overlast door horecagelegenheden. In onderstaande grafiek valt af te lezen hoeveel procent van de bevolking van ieder genoemd gebied vaak overlast ondervindt van horecagelegenheden. Overlast door horecagelegenheden [% vaak van totale bevolking], 2009 en

53 De volgende grafiek geeft weer hoeveel procent van de bevolking zegt dat ze zich vaak onveilig voelt rondom uitgaansgelegenheden in de eigen gemeente. Onveilig voelen rondom uitgaansgelegenheden [% vaak van totale bevolking], 2009 en

54 3 Jeugd en veiligheid Overlast gevende jeugdgroepen Onderstaande grafiek toont hoeveel procent van de bevolking het (helemaal) oneens is met de stelling dat er goede voorzieningen voor jongeren in de buurt zijn. Goede voorzieningen in de buurt voor jongeren [% (helemaal) mee oneens van totale bevolking], 2009 en

55 De volgende grafiek laat zien hoeveel procent van de bevolking vaak overlast van groepen jongeren in de buurt ondervindt. Overlast van groepen jongeren in de buurt [% vaak van totale bevolking], 2009 en

56 Het percentage inwoners dat zich vaak onveilig voelt op plekken waar jongeren rondhangen is weergegeven in de volgende grafiek. Onveilig voelen op plekken waar jongeren rondhangen [% vaak van totale bevolking], 2009 en

57 De meldingen van overlast van jeugd die de politie ontvangt worden geregistreerd. Onderstaande grafiek geeft het aantal incidenten per 1000 inwoners voor de verschillende gebieden. Melding overlast jeugd [aantal incidenten per 1000 inwoners], 2009 en

58 Criminele jeugdgroepen In onderstaande grafiek staat weergegeven hoeveel procent van de burgers jeugdcriminaliteit in de eigen buurt vaak signaleert. Jeugdcriminaliteit in de buurt [% vaak van totale bevolking], 2009 en

59 12-minners Onderstaande grafiek geeft weer hoeveel procent van de inwoners het er (helemaal) mee eens is dat er goede speelplekken voor kinderen in de buurt aanwezig zijn. Goede speelplekken voor kinderen in de buurt [% (helemaal) mee eens van totale bevolking], 2009 en

60 Soms staan burgers hun kinderen niet toe om ergens in de buurt naartoe te gaan, omdat zij deze plek als onveilig beschouwen. In de grafiek staat het percentage burgers weergegeven dat vaak de kinderen niet toestaat om ergens in de buurt naar toe te gaan. Kinderen niet toestaan ergens naartoe te gaan in de buurt omdat onveilig is [% vaak van totale bevolking], 2009 en

61 4 Overige onderwerpen uit de Veiligheidsmonitor Functioneren politie De volgende grafiek laat zien hoeveel procent van de mensen die het afgelopen jaar contact hebben gehad met de politie tevreden tot zeer tevreden zijn over dit laatste politiecontact. Oordeel laatste politiecontact [% (zeer) tevreden van mensen die contact hebben gehad met de politie van totale bevolking], 2009 en

62 Aan alle respondenten is gevraagd een oordeel te geven voor het functioneren van de politie in de buurt. Onderstaande grafiek laat zien hoeveel procent van de bevolking (zeer) tevreden is over het functioneren van de politie in de buurt. Oordeel totale functioneren van de politie in de buurt [% (zeer) tevreden van totale bevolking], 2009 en

63 Om meer zicht te krijgen op hoe de burgers de verschillende aspecten van het politiële functioneren beoordelen is hen een aantal stellingen voorgelegd. In onderstaande tabellen is af te lezen hoeveel procent van de bewoners het (helemaal) eens is met de verschillende stellingen. Oordeel functioneren politie algemeen [%(helemaal) mee eens van totale bevolking], 2011 Politie weet hoe ze boeven moet vangen Politie wil contact hebben met burgers Politie houdt rekening met wensen samenleving Politie werkt goed samen met bewoner Als het erom gaat is politie er voor je Politie is benaderbaar Politie informeert burgers Politie bestrijd succesvol criminali - teit Als het erom gaat zal politie uiterst best doen om te helpen Noord-West Centrum, Krinkelhoek, Mettegeupel Schadewijk Ruwaard Oss Zuid Megen, Haren, Macharen Berghem Herpen Ravenstein Lith Oss Brabant Noord

64 Oordeel functioneren politie algemeen [%(helemaal) mee eens van totale bevolking], 2009 Politie weet hoe ze boeven moet vangen Politie wil contact hebben met burgers Politie houdt rekening met wensen samenleving Politie werkt goed samen met bewoner Als het erom gaat is politie er voor je Politie is benaderbaar Politie informeert burgers Politie bestrijd succesvol criminali - teit Als het erom gaat zal politie uiterst best doen om te helpen Noord-West Centrum, Krinkelhoek, Mettegeupel Schadewijk Ruwaard Oss Zuid Megen, Haren, Macharen Berghem Herpen Ravenstein Lith Oss Brabant Noord

65 Functioneren gemeente Onderstaande tabellen laat zien hoe de burgers de verschillende aspecten van het functioneren van de gemeente beoordelen. In de tabel is af te lezen hoeveel procent van de bevolking het (helemaal) eens is met deze aspecten van het functioneren van de gemeente. Oordeel functioneren gemeente leefbaarheid en veiligheid in de buurt. [% (helemaal) mee eens van totale bevolking], 2011 Gemeente heeft aandacht voor leefbaarheid en veiligheid Gemeente informeert over leefbaarheid en veiligheid Gemeente betrekt buurt in aanpak Gemeente is bereikbaar voor klachten Gemeente reageert op klachten Gemeente komt afspraken na Noord-West Centrum, Krinkelhoek, Mettegeupel Schadewijk Ruwaard Oss Zuid Megen, Haren, Macharen Berghem Herpen Ravenstein Lith Oss Brabant Noord

66 Oordeel functioneren gemeente leefbaarheid en veiligheid in de buurt. [%( helemaal) mee eens van totale bevolking], 2009 Gemeente heeft aandacht voor leefbaarheid en veiligheid Gemeente informeert over leefbaarheid en veiligheid Gemeente betrekt buurt in aanpak Gemeente is bereikbaar voor klachten Gemeente reageert op klachten Gemeente komt afspraken na Noord-West Centrum, Krinkelhoek, Mettegeupel Schadewijk Ruwaard Oss Zuid Megen, Haren, Macharen Berghem Herpen Ravenstein Lith Oss Brabant Noord

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden Veiligheidsmonitor 2008, gemeente 1 Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 In deze bijlage worden de uitkomsten van de monitor weergegeven in tabellen. Van de volgende gebieden worden cijfers gepresenteerd:

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Valkenswaard bureau Beleidsinformatie en Onderzoek van de sector Control BiO-rapport nr. 1180 Mei 2012 1 2 Inhoudsopgave 1. De veiligheid in Valkenswaard op hoofdlijnen 5 2. Gemeenten vergeleken

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, maart 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2017 Gemeente Heusden

Veiligheidsmonitor 2017 Gemeente Heusden Veiligheidsmonitor 2017 Juni 2018 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Samenvatting De tweejaarlijkse veiligheidsmonitor biedt inzicht in de huidige veiligheidssituatie en de ontwikkeling

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Valkenswaard Sector Control, Beleidsinformatie en Onderzoek Samenstelling: drs. M. Teuwen drs. N. Godeke BiO-rapportnr 1143 juni 2010 2 Inhoudsopgave 1. DE VEILIGHEID IN VALKENSWAARD OP HOOFDLIJNEN...

Nadere informatie

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen Leefbaarheid 7,5 Leefbaarheid (rapportcijfer) : 7,5 Fysieke voorzieningen (score) Sociale cohesie in de buurt (score) Aanpak gemeente L&V (% (zeer) ) Gemeente, 2015 6,3 29,0 38,2 Overlast in de buurt %

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Gemeenten + Wijken Index

Gemeenten + Wijken Index Gemeenten + Wijken Index '-' betekent minder dan 50 antwoorden 2012 2013 2014 2015 2016 Gemeente Leiden ( + = positief verschil; - = negatief verschil) verschil 2013-2016 verschil 2014-2016 verschil 2015-2016

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil)

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil) Resultaten Veiligheidsmonitor: alle items gemeente Leiden, 2012 t/m 2017 Dezelfde overzichten zijn bechikbaar van alle Leidse wijken en stadsdelen en ook van alle gemeenten in de politie-eenheid Den Haag

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2010 Projectnummer 379 Colofon Informatie DIMENSUS Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1c 4818 AA Breda

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt Kernrapport Veiligheidsmonitor (2013-2017) Gemeente Leiden Leefbaarheid in buurt Inleiding In dit hoofdstuk staat het thema leefbaarheid in de woonbuurt centraal. Eerst komt aan de orde hoe Nederlanders

Nadere informatie

Toelichting bij "Tabellenboek", van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014

Toelichting bij Tabellenboek, van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014 Toelichting bij "Tabellenboek", van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014 Het kan zijn dat de cijfers in het tabellenboek soms iets (meestal 1%) afwijken van de cijfers

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden Veiligheidsmonitor 20 Gemeente Woerden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Gemeente Woerden DIMENSUS beleidsonderzoek April 202 Projectnummer 475 Samenvatting 3 Inleiding. Leefbaarheid van de buurt 3.

Nadere informatie

Politiemonitor Bevolking Uitkomsten voor Leiden

Politiemonitor Bevolking Uitkomsten voor Leiden Politiemonitor Bevolking Uitkomsten voor Leiden Colofon Serie Statistiek /12 Gemeente Leiden Concernstaf BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies) Postadres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres:

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid Groningen januari tot april 2019

Monitor Veiligheidsbeleid Groningen januari tot april 2019 Monitor Veiligheidsbeleid Groningen januari tot april 19 JUNI 19 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR Asten Onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in Asten

VEILIGHEIDSMONITOR Asten Onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in Asten VEILIGHEIDSMONITOR Asten 2017 Onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in Asten COLOFON Titel : VEILIGHEIDSMONITOR 2017, Onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in Asten Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

GBM Moerdijk Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Moerdijk Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Moerdijk Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Moerdijk DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 2 Inhoud Inleiding 1. Inleiding 5 2. Dashboard

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Moerdijk 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid Hengelo Rapportage Leefbaarheid en veiligheid HengeloPanel 2017

Leefbaarheid en veiligheid Hengelo Rapportage Leefbaarheid en veiligheid HengeloPanel 2017 Leefbaarheid en veiligheid 2017 Rapportage Leefbaarheid en veiligheid Panel 2017 Juli 2018 RESULTATEN HENGELOPANEL PEILING LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID 2017 Van 19 oktober tot en met 1 november 2017 is er

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt Gemeente Leiden Nederland en Grotestedenbeleid G32 Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32 Leefbaarheid in de buurt Landelijke

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017

Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017 Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017 Indicatoren Deel van de Bijzonderheden vragenlijst ALGEMEEN Algemeen oordeel buurt - schaalscore (0=slecht, 10=goed) Ontwikkeling

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

HOE VEILIG IS MOERDIJK?

HOE VEILIG IS MOERDIJK? Rapport HOE VEILIG IS MOERDIJK? Veiligheidsmonitor gemeente Mei 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/229 Datum Mei 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

B A S I S V O O R B E L E I D

B A S I S V O O R B E L E I D Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 18 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 2018

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 2018 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 18 OKTOBER 18 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

B A S I S V O O R B E L E I D

B A S I S V O O R B E L E I D Monitor Veiligheidsbeleid Groningen september tot december 18 JANUARI 19 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor

Integrale Veiligheidsmonitor ........... Integrale Veiligheidsmonitor ++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ kaft gemeente diverse.indd 5 08-04-2010 14:43:46 bureau Veiligheidsmonitor - 1 - INHOUD SAMENVATTING

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Etten-Leur Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/134

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland Leefbaarheid - 2011 In dit rapport staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz.

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz. Inleiding De integrale Veiligheidsmonitor (ivm) is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Waar staan de Drechtsteden?

Waar staan de Drechtsteden? Waar staan de? Burgers over de gemeentelijke dienstverlening Wat vinden de burgers van de van de gemeentelijke dienstverlening? Het oordeel van de burgers uit de vindt u in deze factsheet. Daarnaast worden

Nadere informatie

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport Politie Gelderland-Midden Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport 9 juli 2010 Projectnr. 7587.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Mei 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/74 Datum Mei

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Etten-Leur DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Dashboard Veiligheid

Nadere informatie

HOE VEILIG IS TYNAARLO?

HOE VEILIG IS TYNAARLO? Rapport HOE VEILIG IS TYNAARLO? Veiligheidsmonitor gemeente Tynaarlo Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/ Datum Juni 2018

Nadere informatie

B A S I S V O O R B E L E I D

B A S I S V O O R B E L E I D Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen januari-april 18 Elke vier maanden verzamelen wij informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid in de gemeente. Deze monitor bestaat uit drie

Nadere informatie

HOE VEILIG IS RHEDEN?

HOE VEILIG IS RHEDEN? Rapport HOE VEILIG IS RHEDEN? Veiligheidsmonitor gemeente Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/CONCEPT Datum Juni 2018 Opdrachtgever

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR ASTEN 2009

VEILIGHEIDSMONITOR ASTEN 2009 VEILIGHEIDSMONITOR ASTEN 2009 Opdrachtgever: Gemeente Asten Opdrachtnemer: Gemeente Helmond, Afdeling Onderzoek en Statistiek Datum : mei 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Samenvatting

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR HELMOND 2011

VEILIGHEIDSMONITOR HELMOND 2011 VEILIGHEIDSMONITOR HELMOND 2011 Titel: Veiligheidsmonitor Helmond 2011 Opdrachtgever: Gemeentebestuur Helmond Uitgevoerd door: Afdeling Onderzoek en Statistiek Wilma Timmers Datum : Juli 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ELBURG?

HOE VEILIG IS ELBURG? Rapport HOE VEILIG IS ELBURG? Veiligheidsmonitor gemeente april 2015 www.ioresearch.nl Hoe veilig is? COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/ Datum april

Nadere informatie

HOE VEILIG IS KATWIJK?

HOE VEILIG IS KATWIJK? Rapport HOE VEILIG IS KATWIJK? Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk 2017 Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/087 Datum Juni

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

Hoe veilig is Hof van Twente?

Hoe veilig is Hof van Twente? Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Colofon

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen sept-dec 2017

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen sept-dec 2017 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen sept-dec 7 Elke vier maanden verzamelen wij informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid in de gemeente. Deze monitor bestaat uit drie onderdelen

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/031 Datum Juni

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD?

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Rapport HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Veiligheidsmonitor gemeente Mei 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Rapportnummer 2018/071 Datum Mei 2018 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014 Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere 2013 april 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/018 Datum april 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

HOE VEILIG IS NOORD- BEVELAND?

HOE VEILIG IS NOORD- BEVELAND? Rapport HOE VEILIG IS NOORD- BEVELAND? Veiligheidsmonitor gemeente Juli 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/concept Datum Juli

Nadere informatie

Veiligheid HI-Ambacht

Veiligheid HI-Ambacht Veiligheid HI-Ambacht INTEGRALE VEILIGHEIDSMONITOR 015 Inhoud De landelijke Veiligheidsmonitor helpt n om een beeld te krijgen van de lokale veiligheidssituatie. Niet alleen van de situatie volgens de

Nadere informatie

Hoe veilig is Noordenveld?

Hoe veilig is Noordenveld? Hoe veilig is Noordenveld? Veiligheidsmonitor gemeente Noordenveld 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/037 Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen januari-april 2018

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen januari-april 2018 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen januari-april 18 Elke vier maanden verzamelen wij informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid in de gemeente. Deze monitor bestaat uit drie

Nadere informatie

Monitor Veiligheid Resultaten van onderzoek naar de veiligheid onder de Deventer bevolking in 2009

Monitor Veiligheid Resultaten van onderzoek naar de veiligheid onder de Deventer bevolking in 2009 Monitor Veiligheid Resultaten van onderzoek naar de veiligheid onder de bevolking in 2009 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jasper Baks Telefoonnummer : (0570) 694229 Mail : jr.baks@deventer.nl

Nadere informatie