Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011"

Transcriptie

1 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211 in kaart i. Zoals te verwachten gezien de grootstedelijke context, blijkt Amsterdam op verschillende indicatoren minder goed te scoren dan de andere regiogemeenten. Zo voelen bewoners in Amsterdam zich bijvoorbeeld vaker onveilig en ervaren bewoners meer sociale overlast. Vooral in de stadsdelen Nieuw-West en is de veiligheid- en leefbaarheidsituatie minder goed. In Diemen is de situatie vergelijkbaar aan Amsterdam als het gaat om onveiligheidsgevoelens en vermijdingsgedrag. Tussen 28 en 211 is er een (lichte) afname van gerapporteerd slachtofferschap en sociale overlast in Amsterdam-Amstelland. Er zijn echter ook een aantal minder positieve ontwikkelingen: een lichte toename van vermijdingsgedrag, een afname van de aangiftebereidheid en een verminderde tevredenheid met en vertrouwen in de politie. Hiernaast valt de opkomst van inbraak als belangrijk buurtprobleem op. In stadsdeel Nieuw-West is tussen 28 en 211 relatief vaak sprake van een verslechtering van aspecten van de leefbaarheid- en veiligheidsituatie. Jaarlijks nemen ongeveer 13. bewoners uit de regio Amsterdam-Amstelland deel aan de Amsterdamse Veiligheidsmonitor. Zij beantwoorden vragen over leefbaarheid, cohesie, veiligheid, slachtofferschap, buurtproblemen en het functioneren van de politie. In deze notitie gaan we in op de resultaten van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor tussen 28 en 211 ii. Interessante ontwikkelingen worden aangestipt en indien relevant worden bevindingen uitgesplitst naar gemeenten, stadsdelen of politiedistricten. Extra aandacht wordt geschonken aan de ontwikkeling van inbraken in de gemeente. De notitie sluit af met een tabel met alle bevindingen in Amsterdam-Amstelland. Veiligheidsbeleving laag en afgenomen in stadsdelen Nieuw-West en De meeste bewoners van de regio Amsterdam-Amstelland voelen zich in 211 zelden of nooit onveilig: 71. Een vijfde van de bewoners voelt zich soms onveilig, 4 vaak (en 4 weet het niet). Bewoners uit de gemeente Diemen en Amsterdam voelen zich wat vaker onveilig dan de bewoners uit de andere gemeenten in de regio. Binnen Amsterdam voelen vooral bewoners uit stadsdeel Nieuw-West en zich soms/vaak onveilig. Tussen 28 en 211 is het beeld van de hele regio redelijk stabiel. Binnen de regio valt op dat het onveiligheidsgevoel is toegenomen in de gemeente Uithoorn en de Amsterdamse stadsdelen Nieuw-West en. Bewoners voelen zich iets minder vaak onveilig in de eigen buurt dan dat ze zich in het algemeen onveilig voelen (hiervoor beschreven): driekwart van de bewoners voelt zich in 211 zelden/nooit onveilig in de eigen buurt, 17 soms en 4 vaak (en 4 weet het niet). Het onveiligheidsgevoel in de eigen buurt is het hoogst in de gemeenten Amsterdam en Diemen en in de stadsdelen Nieuw-West en. Het onveiligheidsgevoel in de buurt is tussen 28 en 211 het sterkst toegenomen in Diemen, Nieuw-West en.

2 Tabel 1 Onveiligheidgevoelens algemeen en in de buurt, 28 en 211 (procenten) soms/vaak onveilig algemeen soms/vaak onveilig buurt Amsterdam-Amstelland 23,6 24,6 19,4 2,5 Aalsmeer 17,8 17,4 11,4 1,8 Amstelveen 21,3 2,7 15,9 15,5 Diemen 28,7 31,3 19,9 24,5 Ouderamstel 2,8 23,1 12,9 15,9 Uithoorn 15,2 19,5 9,9 11,6 Amsterdam 24,2 25,2 2,6 21,5 Centrum 2,9 2,4 15,9 14,8 West 22,9 23,3 2,1 2,5 Nieuw-West 28,5 34,1 25,7 31,4 Zuid 19, 17,8 14,6 12,6 Oost 25,4 23, 21,9 19,5 Noord 27,5 27,6 23,3 25,3 26,6 34,1 24,1 29,4 Meeste vermijding in Diemen en Amsterdam, vooral in stadsdelen Nieuw-West en Het vermijdingsgedrag is in kaart gebracht door bewoners te vragen hoe vaak het voorkomt dat ze in de eigen buurt omlopen of omrijden om onveilige plekken te vermijden. Van de bewoners van de regio Amsterdam-Amstelland zegt in dat dit soms en 6 dat dit vaak het geval is. Het vermijdingsgedrag is hoger in de gemeenten Amsterdam en Diemen (25 en 27 soms/vaak) dan in de andere regiogemeenten (14-2). Binnen de gemeente Amsterdam vermijden vooral bewoners uit de stadsdelen Nieuw-West en wel eens onveilige plekken (31 en 35). Figuur 2 Soms en vaak vermijdingsgedrag naar regiogemeenten Amsterdam-Amstelland, 211 (procenten) Diemen Amsterdam Amstelveen Ouderamstel Uithoorn Aalsmeer 2

3 Het vermijdingsgedrag is in de gehele regio Amsterdam-Amstelland redelijk stabiel tussen 28 en 211: van 24,7 naar 24,1 soms/vaak vermijding. Bij sommige regiogemeenten is er wel sprake van een ontwikkeling. Zo is het vermijdingsgedrag afgenomen in Aalsmeer en Uithoorn (-4 en -5), en toegenomen in Diemen (+4). Bij de Amsterdamse stadsdelen is het vermijdingsgedrag afgenomen in Zuid en Oost (-5 en -4), een lichte toename valt te constateren in Noord (+3). Leefbaarheid en sociale cohesie hoog in stadsdeel Centrum, laag in Nieuw-West De bewoners van de regio Amsterdam-Amstelland geven de woonomgeving in 211 gemiddeld een rapportcijfer van 7.2. De verschillen tussen gemeenten zijn klein, het laagste rapportcijfer wordt gegeven door bewoners in Amsterdam (7.1), het hoogste door bewoners in Amstelveen en Ouderamstel (7.5). De verschillen tussen stadsdelen zijn groter. De woonomgeving wordt het slechtst beoordeeld in Nieuw-West en (6.6 en 6.8), het best in Centrum en Zuid (7.7 en 7.5). De waardering van de woonomgeving is heel stabiel tussen 28 en 211. In de gehele regio, de gemeenten en de stadsdelen is de grootste fluctuaties een tiende punt afname. Alleen in stadsdeel Nieuw-West is er een afname met tweetiende punt (6.8 naar 6.6). De sociale cohesie wordt berekend op basis van vier stellingen die meten in hoeverre bewoners op een prettige wijze met elkaar in de buurt samenleven (figuur 3). In Amsterdam-Amstelland is 48 van de bewoners het gemiddeld eens met deze vier stellingen, oftewel de helft van de bewoners vindt dat er sprake is van sociale cohesie. In de gemeenten Amsterdam en Diemen is er minder sprake van sociale cohesie dan in de andere regiogemeenten. In Ouderamstel is de sociale cohesie het sterkst. Binnen Amsterdam zijn er grote verschillen. In stadsdeel Nieuw-West is er volgens de eigen bewoners het minst sprake van sociale cohesie (38), in stadsdeel Centrum het meest (57). De sociale cohesie is tussen 28 en 211 stabiel in de gehele regio Amsterdam-Amstelland. In de gemeenten Aalsmeer en Ouderamstel en in stadsdeel Nieuw-West is wel sprake van een lichte afname (3 minder sociale cohesie) en in stadsdeel Centrum is er een lichte toename (+3,6). Figuur 3 Sociale cohesie naar Amsterdamse stadsdelen, 28 en 211 (procenten) 6 Sociale cohesie 1. de mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om 2. ik woon in een gezellige buurt, waar veel saamhorigheid is 3. ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen. 4. de mensen in deze buurt kennen elkaar nauwelijks (omgedraaid) Nieuw-West West Noord Zuid Oost Centrum 3

4 Afname gerapporteerd slachtofferschap, met name in politiedistricten Oost en West In 211 geven vier op de tien bewoners uit de regio Amsterdam-Amstelland aan dat ze in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geworden van een misdrijf. De respondenten zijn 13 soorten misdrijven voorgelegd, die onder drie categorieën vallen: vermogensdelicten, geweldsdelicten en vandalisme. De meeste misdrijven waarvan bewoners in 211 slachtoffer zijn geworden betreffen een vermogensdelict of vandalisme (26 en 22). Geweldsdelicten worden minder vaak gerapporteerd (8). Bewoners van Amsterdam zijn vaker slachtoffer geworden van een misdrijf dan bewoners uit de andere regiogemeenten (43 versus 27-35). Ze hebben vooral vaker vermogens- en geweldsdelicten meegemaakt. In politiedistrict Centrum rapporteert het hoogste aandeel bewoners dat ze in het afgelopen jaar slachtoffer zijn geworden van een misdrijf: 53. In politiedistricten Oost en Zuid ligt het slachtofferschap het laagste, namelijk op 37. Tabel 4 Gerapporteerd slachtofferschap in de politieregio Amsterdam-Amstelland, (procenten) totaal 44,4 43,9 42,2 4,9 vermogensdelicten 27,3 26,6 26,2 25,7 geweldsdelicten 12,4 9,4 8,4 8,4 vandalisme 25,8 24,1 23,1 22, Het gerapporteerde slachtofferschap is tussen 28 en 211 afgenomen van 44 naar 41. De afname heeft plaats gevonden bij alle soorten misdrijven, maar is wel het sterkste bij de geweldsdelicten: 12 naar 8 slachtofferschap. Het slachtofferschap is vooral afgenomen in de politiedistricten Oost (43 naar 37) en West (47 naar 42). In Oost komt de afname vooral door een afname van de gerapporteerde geweldsdelicten en vandalisme. In West vindt de afname in alle delictcategorieën ongeveer evenredig plaats. Figuur 5 Gerapporteerd slachtofferschap in de politiedistricten Oost en West, 28 en 211 (procenten) Vermogensdelicten (Poging) tot inbraak, fietsdiefstal, diefstal van en uit de auto, zakkenrollerij (met en zonder geweld), overige diefstal Geweldsdelicten Seksuele delicten, mishandeling, bedreiging Vandalisme Beschadiging auto, iets vernield of beschadigd totaal vermogensdelicten geweldsdelicten vandalisme Oost 28 Oost 211 West 28 West 211 4

5 Lichte afname tevredenheid politie, vooral in districten Noord, Zuid en West De tevredenheid met het functioneren van de politie brengen we in kaart aan de hand van verschillende elementen: de tevredenheid over het laatste politiecontact en het algemeen functioneren van de politie en het algemene vertrouwen in de politie. De bewoners van de regio Amsterdam-Amstelland zijn in 211 meer tevreden over het laatste politiecontact (57 (zeer) tevreden) dan over de meer algemene facetten van het functioneren van de politie (43-46). Nadere analyse wijst uit dat bewoners het algemeen functioneren van de politie positiever beoordelen als ze in het afgelopen jaar contact met de politie hebben gehad. Dit contact zorgt dus voor een positiever algemeen beeld van de politie. Bewoners in de politiedistrict Centrum zijn het meest positief over het functioneren van de politie. Ze zijn zowel meer tevreden met het laatste politiecontact als met het algemene optreden van de politie. Dit komt mogelijk doordat bewoners uit Centrum vaker contact met de politie hebben gehad vanwege het hogere slachtofferschap in Centrum. De verschillen tussen de andere politiedistricten zijn niet heel groot. Over het algemeen zijn de bewoners uit politiedistrict Noord iets minder tevreden met het functioneren van de politie. Figuur 6 Tevredenheid functioneren van de politie naar politiedistrict, 211 (procenten) Tevredenheid functioneren politie 1. tevredenheid met het laatste politiecontact 2. oordeel functioneren politie in de buurt Vertrouwen in politie 3. als het er echt om gaat, is de politie er voor je 4. als het er echt om gaat, zal de politie het uiterste doen om je te helpen 4 3 laatste politiecontact functioneren in de buurt politie is er voor je politie uiterste best helpen 2 1 Centrum Noord Oost Zuid West De tevredenheid met het functioneren van de politie is tussen 28 en 211 afgenomen. De afname van tevredenheid is gering bij het laatste politiecontact (59 naar 57 (zeer) tevreden) en bij het oordeel over het functioneren van de politie in de buurt (45 naar 43). De afname is groter bij de stellingen die het vertrouwen in de politie meten: dat de politie er voor je is (5 naar 45) en dat de politie haar uiterste best doet je te helpen (51 naar 46). De tevredenheid over de politie is het sterkst afgenomen in de districten Noord (gemiddeld over vier stellingen -5,3), Zuid (-4,8) en West (-4,2). Overigens is er in 5

6 politiedistrict West juist wel een lichte toename van het aandeel bewoners dat tevreden is over het laatste politiecontact (56 naar 59). Afname aangiftebereidheid In 21 deed 31 van de slachtoffers van een misdrijf aangifte bij de politie Amsterdam- Amstelland. De aangiftebereidheid van Amsterdamse bewoners ligt gemiddeld wat lager dan de aangiftebereidheid van bewoners uit de andere regiogemeenten (25 versus 27-34). De aangiftebereidheid is het hoogst in de politiedistricten Noord, Oost en West (25-26), het laagst in Zuid en Centrum (22-23). De aangiftebereidheid is in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 21 afgenomen van 35 naar 31. In de gemeente Amsterdam nam de bereidheid af van 27 naar 24. Deze afname vond plaats in alle politiedistricten, behalve district Centrum (stabiel op 22). Veel meer sociale overlast in Amsterdam dan in de andere regiogemeenten Een tiende van de bewoners uit Amsterdam-Amstelland neemt in 211 vaak een van de vier onderscheiden vormen van sociale overlast waar. In Amsterdam wordt veel vaker sociale overlast ervaren dan in de andere gemeenten in de regio (12 versus 4-6). De sociale overlast is vooral hoog in de stadsdelen Centrum (18) en (15). Het minst is er sprake van sociale overlast in stadsdeel Zuid (7). Figuur 7 Ervaren sociale overlast naar gemeenten en stadsdelen, 211 (procenten) Sociale overlast Het waarnemen van: 1. dronken mensen op straat 2. mensen die op straat worden lastig gevallen 3. drugsoverlast 4. overlast van groepen jongeren Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouderamstel Uithoorn Amsterdam Centrum Noord Nieuw-West West Oost Zuid De sociale overlast is in de regio Amsterdam-Amstelland redelijk stabiel tussen 28 en 211 (11,5 naar 11,). Er is wel sprake van een lichte afname in de gemeenten Aalsmeer (-1,3), Amstelveen (-1,1) en Uithoorn (-1,4). Binnen de gemeente Amsterdam is er vooral een afname van sociale overlast in stadsdeel Oost: van 14 naar 11. Inbraak woningen in toenemende mate een belangrijk buurtprobleem Bewoners uit Amsterdam-Amstelland vinden rommel op straat in 211 het belangrijkste buurtprobleem. Op grote afstand volgen overlast van groepen jongeren, te hard rijden, inbraak woningen en hondenpoep. Er zijn grote verschillen in wat bewoners van 6

7 verschillende gemeenten het belangrijkste buurtprobleem vinden. Zo wordt te hard rijden in Aalsmeer en Uithoorn veel vaker als belangrijk probleem gezien dan in Amsterdam. Inbraak van woningen wordt vaker in Amstelveen, Diemen en Ouderamstel genoemd dan in Amsterdam. De top vijf van belangrijkste buurtproblemen is redelijk stabiel in Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211. Zo staan in alle jaren rommel op straat, overlast van groepen jongeren, te hard rijden en hondenpoep in de top vijf. De enige nieuwkomer is de inbraak in woningen (12) die parkeeroverlast uit de top vijf heeft gestoten. Inbraak van woningen werd bijvoorbeeld in Amstelveen in 28 door 15 genoemd, in 211 door 24 en in Ouderamstel is er een toename van 19 naar 27. Ook in de Amsterdamse stadsdelen Nieuw-West, Noord en wordt inbraak in woningen vaker genoemd als belangrijkste buurtprobleem in 211 dan in 28. Tabel 8 Belangrijkste buurtproblemen Amsterdam-Amstelland en afzonderlijke gemeenten, 211 (procenten) Amsterdam-Amstelland Amsterdam Aalsmeer Amstelveen rommel op straat 22,1 rommel op straat 26, te hard rijden 32,8 inbraak woningen 27,8 overlast jongeren 14,2 overlast jongeren 15,5 parkeeroverlast 19, te hard rijden 21, te hard rijden 12,6 hondenpoep 12,1 hondenpoep 18,2 overlast jongeren 13,5 inbraak woningen 11,9 parkeeroverlast 11,8 inbraak in woningen 16,5 hondenpoep 13, hondenpoep 11,7 te hard rijden 11,4 overlast jongeren 13,3 geluidsoverlast overig 11,5 Diemen Ouderamstel Uithoorn inbraak in woningen 23,6 inbraak in woningen 26,8 te hard rijden 22,8 te hard rijden 19,3 te hard rijden 2,7 overlast jongeren 18,8 rommel op straat 15,5 rommel op straat 13,4 parkeeroverlast 16,8 hondenpoep 15,2 hondenpoep 12,2 geluidsoverlast overig 14,8 overlast jongeren 11,2 parkeeroverlast 12,2 hondenpoep 13,7 1 overlast van groepen jongeren Verdieping: Verschillende bronnen wijzen op een toename van inbraak in woningen Inbraak in woningen wordt de afgelopen jaren steeds vaker als belangrijkste buurtprobleem genoemd. Dit roept ten eerste de vraag op of ook vaker aangifte van inbraak in woningen wordt gedaan (politiegegevens zoals gebruikt in de objectieve veiligheidsindex). Ten tweede of ook sprake is van een toename van andere inbraakindicatoren in de Veiligheidsmonitor: gerapporteerd slachtofferschap, een inschatting van het slachtofferschap en het vaak voorkomen van inbraak in woningen. Tabel 9 laat zien dat ook het aantal aangiften van inbraken is gestegen tussen 28 en 211, namelijk van 5.51 naar Tussen 21 en 211 is er wel sprake van een afname van aangiften, maar niet tot het niveau van 28. Ook het aandeel bewoners dat zegt dat inbraak in woningen vaak voorkomt in de buurt is toegenomen tussen 28 en 211 (7 naar 9). Hetzelfde geldt voor de inschatting van de kans op slachtofferschap: van 9 naar 12 (heel) grote kans. Alleen het gerapporteerde slachtofferschap is redelijk stabiel tussen 28 en 211. Dat men de kans op slachtofferschap hoger inschat en stelt dat inbraak in woningen vaker voorkomt in de buurt lijkt dus niet gebaseerd te zijn op persoonlijk ervaren slachtofferschap, maar eerder op de algemene toename van woninginbraken tussen 28 en 21. 7

8 Tabel 9 Ontwikkeling inbraak woningen in de politieregio Amsterdam-Amstelland, (aangiften abs. en procenten enquêtegegevens) aangifte inbraak woning inschatting (heel) grote kans slachtoffer inbraak woning 7,3 7,8 9,1 9,3 inbraak woning komt vaak voor 8,5 9,2 11,5 12,1 slachtofferschap inbraak woning afgelopen jaar 2,3 2,4 2,3 2,3 Figuur 1 laat zien hoe de aangiften van inbraak per 1 woningen in 211 verdeeld zijn over de regio Amsterdam-Amstelland. De meeste aangiften per 1 woningen zijn er in stadsdeel Noord, stadsdeel Nieuw-West, Amstelveen (KeizerKarelpark/ Groenelaan en Noordwest) en Ouderkerk aan de Amstel. Ongeveer dezelfde geografische verschillen komen naar voren bij de andere drie indicatoren van inbraak in woningen : slachtofferschap, kans op slachtofferschap en het voorkomen van inbraak in woningen. Figuur 1 Aangiften van woninginbraak per 1 woningen in de politieregio Amsterdam-Amstelland, 211 iii Figuur 11 laat aan de hand van de vier indicatoren zien dat de ontwikkeling van inbraak in woningen tussen 28 en 211 niet eenduidig is in de verschillende Amsterdamse stadsdelen. Zo is er sprake van een toename van inbraak in woningen in Nieuw-West en Noord, terwijl de situatie in de andere stadsdelen redelijk stabiel is. 8

9 Figuur 11 Ontwikkeling inbraak woningen naar stadsdeel, (aangiften abs. en procenten enquêtegegevens) aantal aangiften slachtofferschap , Centrum West Noord Oost Nieuw-West Zuid 3 2,5 2 1,5 1,5 Centrum West Noord Oost Nieuw-West Zuid (heel) grote kans op slachtofferschap komt vaak voor Centrum West Noord Oost Nieuw-West Zuid Centrum West Noord Oost Nieuw-West Zuid Tabel 12 Alle gegevens voor Amsterdam-Amstelland , deel I onveilig algemeen vaak 3,4 3,9 4, 3,5 soms 2,2 2,5 21,6 21,1 zelden/nooit 72,7 71,9 7,5 71,3 weet niet 3,7 3,7 3,9 4,1 onveilig buurt vaak 3,2 3,9 4, 3,5 soms 16,2 16,4 16,9 17, zelden/nooit 77,5 76,6 75,6 76,1 weet niet 3, 3,1 3,5 3,5 vermijdingsgedrag vaak 6,3 6,2 6,4 6,3 soms 18,4 18,9 18,3 17,8 zelden/nooit 66, 65,5 65,2 66,1 weet niet 3,5 6,1 6,8 3,5 niet van toepassing 5,8 3,3 3,3 6,3 9

10 Tabel 12 Alle gegevens voor Amsterdam-Amstelland , deel II rapportcijfer leefbaarheid gemiddeld 7,2 7,2 7,2 7,2 sociale cohesie gem. (helemaal) mee eens 48,2 47,2 47,4 47,8 slachtofferschap totaal 44,4 43,9 42,2 4,9 vermogensdelicten 27,3 26,6 26,2 25,7 geweldsdelicten 12,4 9,4 8,4 8,4 vandalisme 25,8 24,1 23,1 22, aangiftebereidheid aangiftebereidheid ernstige/sociale overlast vaak overlast 11,5 11,8 11,6 11, (zeer) tevreden politie laatste politiecontact 58,5 59,4 59,1 56,6 functioneren politie in de buurt 45,3 46,2 44,9 43,1 vertrouwen politie als het er echt om gaat, is de politie er voor je 49,8 5,7 5, 45,1 als het er echt om gaat, zal de politie het uiterste doen om je te helpen 51,2 52,5 5,4 46,2 top 5 buurtproblemen () rommel op straat 21 rommel op straat 22 rommel op straat 2 rommel op straat 22 overlast groepen jongeren 16 overlast groepen jongeren 16 overlast groepen jongeren 15 overlast groepen jongeren 14 hondenpoep 13 te hard rijden 13 te hard rijden 12 te hard rijden 13 te hard rijden 12 hondenpoep 13 hondenpoep 12 inbraak woningen 12 parkeeroverlast 12 parkeeroverlast 11 inbraak woningen 11 hondenpoep 12 1 (helemaal) mee eens Bron: Amsterdamse Veiligheidsmonitor i Voor meer informatie: Jolijn Broekhuizen O+S j.broekhuizen@os.amsterdam.nl), Dennis Maier dennis.maier@amsterdam.politie.nl Yvette Nagel Y.Nagel@amsterdam.nl ii De resultaten van deze notitie, op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor (VMAA), wijken af van de resultaten uit de fact sheet die jaarlijks worden gepresenteerd op basis van de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM). Hier zijn twee redenen voor. Ten eerste dat de VMAA het gehele jaar wordt afgenomen (de IVM alleen in het najaar) en dat de VMAA meer respondenten heeft dan de IVM. Ten tweede dat in deze fact sheet soms voor een andere berekeningswijze gekozen is. Zo rapporteert de fact sheet van de IVM het aantal voorvallen per 1 inwoners, terwijl deze notitie het aandeel slachtoffers weergeeft. Met vergelijkingen tussen beide stukken moet dus met grote voorzichtigheid om worden gegaan. iii Kleuren zijn toegekend op basis van een vergelijking met het gemiddelde. Rood = meer dan een standaarddeviatie boven het gemiddelde, oranje = binnen een standaarddeviatie boven het gemiddelde, licht groen = binnen een standaarddeviatie onder het gemiddelde, donker groen = meer dan een standaarddeviatie onder het gemiddelde. 1

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden Veiligheidsmonitor 2008, gemeente 1 Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 In deze bijlage worden de uitkomsten van de monitor weergegeven in tabellen. Van de volgende gebieden worden cijfers gepresenteerd:

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen Leefbaarheid 7,5 Leefbaarheid (rapportcijfer) : 7,5 Fysieke voorzieningen (score) Sociale cohesie in de buurt (score) Aanpak gemeente L&V (% (zeer) ) Gemeente, 2015 6,3 29,0 38,2 Overlast in de buurt %

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden Veiligheidsmonitor 20 Gemeente Woerden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Gemeente Woerden DIMENSUS beleidsonderzoek April 202 Projectnummer 475 Samenvatting 3 Inleiding. Leefbaarheid van de buurt 3.

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt Gemeente Leiden Nederland en Grotestedenbeleid G32 Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32 Leefbaarheid in de buurt Landelijke

Nadere informatie

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt Kernrapport Veiligheidsmonitor (2013-2017) Gemeente Leiden Leefbaarheid in buurt Inleiding In dit hoofdstuk staat het thema leefbaarheid in de woonbuurt centraal. Eerst komt aan de orde hoe Nederlanders

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Gemeenten + Wijken Index

Gemeenten + Wijken Index Gemeenten + Wijken Index '-' betekent minder dan 50 antwoorden 2012 2013 2014 2015 2016 Gemeente Leiden ( + = positief verschil; - = negatief verschil) verschil 2013-2016 verschil 2014-2016 verschil 2015-2016

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil)

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil) Resultaten Veiligheidsmonitor: alle items gemeente Leiden, 2012 t/m 2017 Dezelfde overzichten zijn bechikbaar van alle Leidse wijken en stadsdelen en ook van alle gemeenten in de politie-eenheid Den Haag

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen sept-dec 2017

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen sept-dec 2017 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen sept-dec 7 Elke vier maanden verzamelen wij informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid in de gemeente. Deze monitor bestaat uit drie onderdelen

Nadere informatie

Criminaliteit en slachtofferschap

Criminaliteit en slachtofferschap 3 Criminaliteit en slachtofferschap M.M.P. Akkermans Bijna één op de vijf Nederlanders van 15 jaar en ouder was in 2015 slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit zoals gewelds-, vermogensof vandalismedelicten.

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2010 Projectnummer 379 Colofon Informatie DIMENSUS Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1c 4818 AA Breda

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

HOE VEILIG IS TYNAARLO?

HOE VEILIG IS TYNAARLO? Rapport HOE VEILIG IS TYNAARLO? Veiligheidsmonitor gemeente Tynaarlo Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/ Datum Juni 2018

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport Politie Gelderland-Midden Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport 9 juli 2010 Projectnr. 7587.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

HOE VEILIG IS KATWIJK?

HOE VEILIG IS KATWIJK? Rapport HOE VEILIG IS KATWIJK? Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk 2017 Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/087 Datum Juni

Nadere informatie

Fact sheet Volwassenencriminaliteit en risicofactoren

Fact sheet Volwassenencriminaliteit en risicofactoren Fact sheet Volwassenencriminaliteit en risicofactoren nummer 1 juni 2012 Categorieën/doelgroepen First offender: een persoon van 18 jaar of ouder die voor het eerst in aanraking is gekomen met Justitie.

Nadere informatie

Persbericht. Criminaliteit nauwelijks gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Criminaliteit nauwelijks gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11018 1 maart 2011 9.30 uur Criminaliteit nauwelijks gedaald www.cbs.nl Lichte afname slachtoffers veel voorkomende criminaliteit Gevoelens van veiligheid

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

HOE VEILIG IS MOERDIJK?

HOE VEILIG IS MOERDIJK? Rapport HOE VEILIG IS MOERDIJK? Veiligheidsmonitor gemeente Mei 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/229 Datum Mei 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Monitor Veiligheid Resultaten van onderzoek naar de veiligheid onder de Deventer bevolking in 2009

Monitor Veiligheid Resultaten van onderzoek naar de veiligheid onder de Deventer bevolking in 2009 Monitor Veiligheid Resultaten van onderzoek naar de veiligheid onder de bevolking in 2009 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jasper Baks Telefoonnummer : (0570) 694229 Mail : jr.baks@deventer.nl

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden Veiligheidsmonitor 2008 juni 2009 een onderzoek in opdracht van de Veiligheidsregio Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Andrea van der Meide Liesbeth Wendrich Paul van Wensveen Jolanda Verdurmen Veiligheidsregio

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Hoe veilig is Hof van Twente?

Hoe veilig is Hof van Twente? Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Colofon

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN

TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN 22 oktober Sinds 2011 meet Bureau O+S met een signaleringsinstrument de spanningen tussen bevolkingsgroepen in Amsterdamse buurten. De

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

Persbericht. Gevoelens van onveiligheid iets verminderd. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Gevoelens van onveiligheid iets verminderd. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-015 1 maart 2012 9.30 uur Gevoelens van onveiligheid iets verminderd Minder Nederlanders voelen zich onveilig Slachtofferschap veel voorkomende criminaliteit

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014 Gemeente Tiel Veiligheidsmonitor 2013 16 april 2014 DATUM 16 april 2014 TITEL Veiligheidsmonitor 2013 ONDERTITEL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem OPDRACHTGE Gemeente Tiel VER Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Mei 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/74 Datum Mei

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/CONCEPT Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz.

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz. Inleiding De integrale Veiligheidsmonitor (ivm) is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam

Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam Sinds kort staan er buurtcijfers over veiligheid op het internet van de gemeente Amsterdam. Ook de politie Haaglanden heeft een tijd geleden dit initiatief

Nadere informatie

B A S I S V O O R B E L E I D

B A S I S V O O R B E L E I D Monitor Veiligheidsbeleid Groningen september tot december 18 JANUARI 19 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

B A S I S V O O R B E L E I D

B A S I S V O O R B E L E I D Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 18 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 2018

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 2018 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 18 OKTOBER 18 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Etten-Leur DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Dashboard Veiligheid

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni 1. Leefbaarheid In de maand juni geven de Bredanaars Breda een 7,6 als gemeente om in te wonen. Breda scoort goed op alle

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Valkenswaard bureau Beleidsinformatie en Onderzoek van de sector Control BiO-rapport nr. 1180 Mei 2012 1 2 Inhoudsopgave 1. De veiligheid in Valkenswaard op hoofdlijnen 5 2. Gemeenten vergeleken

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD?

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Rapport HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Veiligheidsmonitor gemeente Mei 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Rapportnummer 2018/071 Datum Mei 2018 Opdrachtgever

Nadere informatie

B A S I S V O O R B E L E I D

B A S I S V O O R B E L E I D Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen januari-april 18 Elke vier maanden verzamelen wij informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid in de gemeente. Deze monitor bestaat uit drie

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ELBURG?

HOE VEILIG IS ELBURG? Rapport HOE VEILIG IS ELBURG? Veiligheidsmonitor gemeente april 2015 www.ioresearch.nl Hoe veilig is? COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/ Datum april

Nadere informatie

"# $%%!& '( $ % ) ! " # $ % & % "' ' ( ) ( ( *%*% %"" %! " +!,' #,"-!! &,! ' *!' +(!,% $ *% #"-$ +)!! !!," # !& +"## ! 3./"#)! 4! """! "2!! +" !

# $%%!& '( $ % ) !  # $ % & % ' ' ( ) ( ( *%*% % %!  +!,' #,-!! &,! ' *!' +(!,% $ *% #-$ +)!! !!, # !& +## ! 3./#)! 4! ! 2!! + ! ! "# $%%!& '( $ % )! " # $ % & % "' ' ( ) ( (" *# ( *%*% %"" %! " +!,' #,"-!! &,! ' *!' +(!,% $ *% #"-$ +)!!!,"""#!!," #!#,"./#!,"#!!& +"##!' 12"#!),"#&! 3./"#)! 4! """! "2!! +"!# +"'! *.( "*%,, "*/+ #

Nadere informatie

2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één of meer keer slachtoffer)

2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één of meer keer slachtoffer) 338 Criminaliteit en rechtshandhaving 2013 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.5 Slachtofferschap en door burgers ondervonden delicten naar delictsoort, volgens de VM a 2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één

Nadere informatie

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip Inleiding In het kader van veiligheid zijn politie en gemeenten eerstverantwoordelijk voor openbare orde, handhaving van wettelijke regels en bestrijding van criminaliteit. Burgers ervaren veiligheid als

Nadere informatie