Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?"

Transcriptie

1 Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014

2 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente Barneveld Auteurs Frank ten Doeschot Marion Holzmann Bestellingen Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de opdrachtgever Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

3 Inhoudsopgave pag. Samenvatting I 1. Inleiding Over de Veiligheidsmonitor Steekproef Vragenlijst Respons Analyse Presentatie van de cijfers Leeswijzer 4 2. Leefbaarheid woonbuurt Inleiding Fysieke voorzieningen Sociale cohesie Oordeel over de woonbuurt Functioneren gemeente Overlast in de buurt Inleiding Fysieke verloedering Sociale overlast Verkeersoverlast Overige overlast Totale overlast Aanpak van buurtproblemen Veiligheidsbeleving Inleiding Veiligheidsbeleving in de buurt Veiligheidsbeleving in woonplaats Veiligheidsbeleving in het algemeen Verwachte kans op slachtofferschap Respectloos gedrag Slachtofferschap Inleiding Slachtofferschap geweldsdelicten Slachtofferschap vermogensdelicten Slachtofferschap vernielingen Slachtofferschap totaal Slachtofferschap cybercrime Burgers en politie Inleiding Contacten burgers met politie Functioneren politie in de buurt Functioneren politie in het algemeen Preventie Inleiding Sociopreventieve maatregelen Technopreventieve maatregelen 42 Bijlage 1. Achtergrondkenmerken 48 Bijlage 2. Tabellen 50 Bijlage 3. Vragenlijst 51

4 Samenvatting

5 Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Samenvatting Samenvatting Deelname aan de Veiligheidsmonitor De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. De Veiligheidsmonitor wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, gemeenten en politie. In 2013 hebben Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel meegedaan aan de Veiligheidsmonitor. Dit rapport doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek. Deze samenvatting beschrijft de uitkomsten op hoofdlijnen. De vragenlijsten voor dit onderzoek zijn in de periode september tot en met november 2013 aan inwoners van Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel toegestuurd. In totaal hebben in Barneveld inwoners de Veiligheidsmonitor ingevuld, dit is een respons van 43%. In Nijkerk zijn er 935 ingevulde vragenlijsten (46%) en in Scherpenzeel 328 (46%) Belangrijkste uitkomsten De vragenlijst van de Veiligheidsmonitor 2013 bestaat uit de volgende onderwerpen: leefbaarheid woonbuurt functioneren gemeente overlast in de buurt veiligheidsbeleving en onveilige plekken respectloos gedrag slachtofferschap functioneren politie preventie. Hieronder volgen de belangrijkste uitkomsten per onderwerp. De resultaten van Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel zijn onderling vergeleken en in het perspectief geplaatst van de uitkomsten van de veiligheidsregio Gelderland-Midden en de landelijke cijfers. Er is geen tijdreeks in deze rapportage opgenomen. Leefbaarheid woonbuurt en functioneren gemeente De waardering van de fysieke kwaliteit van de openbare ruimte in de subregio komt overeen met Gelderland-Midden en Nederland. Tussen de drie gemeenten zijn geen onderlinge verschillen. De sociale cohesie is in de subregio hoger dan het landelijke gemiddelde. In Barneveld ligt deze boven het gemiddelde van de subregio en in Nijkerk ligt deze er onder. In Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel vindt negen procent van de inwoners dat de eigen buurt vooruit is gegaan in het afgelopen jaar, het percentage dat van mening is dat de buurt achteruit is gegaan is acht procent. Per saldo is het beeld over de buurtontwikkeling dus licht positief. In de veiligheidsregio en Nederland is juist sprake van een negatief saldo. Het totale gemiddelde rapportcijfer voor de leefbaarheid in de buurt is een 7,6 in de subregio. Er zijn geen onderlinge afwijkingen tussen de drie gemeenten. In de subregio is men meer tevredener over het functioneren van de gemeente op het gebied van leefbaarheid en veiligheid dan in Gelderland-Midden en Nederland. In Scherpenzeel is de waardering nog wat hoger dan het gemiddelde in de subregio. Overlast in de buurt In Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel ervaren de inwoners gemiddeld minder verloedering, sociale overlast en verkeersoverlast in de buurt. De schaalscore voor totale overlast in de buurt is dan ook lager dan in Gelderland-Midden en Nederland. In Nijkerk komt sociale overlast, maar ook totale overlast, meer voor dan in Barneveld en Scherpenzeel. I

6 Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Samenvatting de drie belangrijkste buurtproblemen in de subregio zijn volgens de bewoners: te hard rijden, hondenpoep en parkeerproblemen. Veiligheidsbeleving, onveilige plekken en respectloos gedrag Van de inwoners van Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel zegt 12 procent zich wel eens onveilig te voelen in de eigen buurt. Dit is een lager percentage dan gemiddeld in Gelderland-Midden en Nederland. De veiligheid in de woonbuurt wordt door de inwoners van de subregio beoordeeld met een 7,4. Dit is hoger dan het regionale en landelijke gemiddelde. In Barneveld en Scherpenzeel wordt de veiligheid hoger gewaardeerd dan in Nijkerk. In de subregio vertonen de inwoners gemiddeld minder vermijdingsgedrag dan in Gelderland- Midden en Nederland. In Nijkerk komt vermijdingsgedrag vaker voor dan in Barneveld en Scherpenzeel. En in Barneveld vaker dan in Scherpenzeel. Vooral rond plekken waar jongeren rondhangen voelen de inwoners van de subregio zich wel eens onveilig. In de subregio voelt dertig procent van de inwoners zich in het algemeen wel eens onveilig. Dit is lager dan gemiddeld in Gelderland-Midden en Nederland. In Nijkerk voelt men zich vaker wel eens onveilig dan in Barneveld en Scherpenzeel. De grootste kans op slachtofferschap achten de inwoners van Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel aan een woninginbraak voor komend jaar. Gevolgd door zakkenrollerij, mishandeling en een beroving op straat. Respectloos gedrag in de subregio wordt het meest veroorzaakt door onbekenden op straat. Slachtofferschap De afgelopen 12 maanden is 14 procent van de inwoners van de subregio slachtoffer geworden van een delict. Dit zijn 22 delicten per 100 inwoners. Beide aantallen liggen onder het gemiddelde van Gelderland-Midden en Nederland. Van de drie soorten delicten komen vermogensdelicten het meeste voor in Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel. Negen procent werd hiervan de afgelopen twaalf maanden het slachtoffer. Vijf procent kreeg te maken met vernielingen. Twee procent werd slachtoffer van een geweldsdelict. In Nijkerk is het aantal slachtoffers van een geweldsdelict wat hoger dan in Barneveld en Scherpenzeel. Van alle inwoners kreeg twaalf procent te maken met cybercrime. Tussen de onderliggende gemeenten zijn weinig verschillen. Burgers en politie Ruim een kwart van de inwoners uit de subregio heeft de afgelopen twaalf maanden contact gehad met de politie. In Barneveld is het gedeelte van de inwoners dat contact heeft gehad met de politie hoger dan gemiddeld in de subregio. In Nijkerk ligt dit percentage lager. Het merendeel van de inwoners die contact hebben gehad met de politie, is hier tevreden over. Een kwart van de inwoners uit Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel is tevreden over het functioneren van de politie in de eigen woonbuurt tegen 8 procent ontevreden. In Barneveld is de tevredenheid over de politie in de buurt groter dan in Nijkerk en Scherpenzeel. En in Nijkerk is de tevredenheid groter dan in Scherpenzeel. Preventie Inwoners in de subregio nemen ongeveer evenveel sociopreventieve maatregelen (zoals geen waardevolle spullen achterlaten, licht laten branden s avonds en fiets in bewaakte fietsenstalling zetten) als gemiddeld in Gelderland-Midden en Nederland. Er zijn geen grote onderlinge verschillen tussen de drie gemeenten. II

7 Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Samenvatting In de subregio nemen de inwoners ongeveer evenveel technopreventieve maatregelen (zoals veiligheidssloten, buitenverlichting en alarminstallaties) als gemiddeld in Gelderland-Midden en Nederland. In Scherpenzeel worden deze maatregelen gemiddeld vaker genomen ten opzichte van de Barneveld en Nijkerk. III

8 Hoofdstuk 1 Inleiding

9 Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Inleiding 1. Inleiding 1.1 Over de Veiligheidsmonitor De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. De Veiligheidsmonitor wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, gemeenten en politie. In 2013 hebben Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel meegedaan aan de Veiligheidsmonitor. Dit rapport doet verslag van dit grootschalige onderzoek. Achtereenvolgens bespreken we in dit inleidende hoofdstuk de steekproef (paragraaf 1.2), de vragenlijst (par. 1.3), de respons (par. 1.4), weging en analyse (par. 1.5), presentatie van de cijfers (par. 1.6) en de leeswijzer (par. 1.7). Het Ministerie van Veiligheid en Justitie laat jaarlijks enquêtes onder de Nederlandse bevolking afnemen door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en I&O Research. Politiekorpsen, die verder willen inzoomen binnen de regio, en individuele gemeenten kunnen zich aansluiten bij de Veiligheidsmonitor (deelnemers). Deelnemers aan de VM kopen enquêtes in bij I&O Research, bovenop de enquêtes die vanuit het landelijke deel voor hun eigen gebied beschikbaar zijn. Daarbij kunnen deelnemers zelf kiezen met welke frequentie ze aan de VM willen deelnemen (jaarlijks, één keer in de twee jaar of anders). Ook kunnen extra vragen aan de standaard vragenlijst worden toegevoegd. Meer informatie over de Veiligheidsmonitor is na te lezen op de website van de Veiligheidsmonitor ( 1.2 Steekproef Voor dit onderzoek is door het CBS een aselecte steekproef getrokken van inwoners 1 uit de GBA van de gemeente Barneveld. In Nijkerk en Scherpenzeel betrof dat respectievelijk en 708. Bij het trekken van de steekproef is rekening gehouden met het schaalniveau waarop de gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel informatie wenst te ontvangen. De gemeenten Barneveld en Nijkerk willen graag inzicht in de ervaren veiligheid op wijkniveau en Scherpenzeel op gemeenteniveau. Voor dit onderzoek zijn in de periode september tot en met november 2013 de vragenlijsten uitgezet. De geselecteerde inwoners kregen een brief thuis met een persoonlijke uitnodiging voor deelname aan het onderzoek en konden vervolgens online de vragenlijst invullen. Aan non-responders is tweemaal een herinnering met papieren vragenlijst per post gestuurd. Als zij niet reageerden, werden zij nagebeld en telefonisch gemotiveerd om alsnog deel te nemen. 1.3 Vragenlijst De vragenlijst van de Veiligheidsmonitor bestaat uit 12 vragenblokken waarin verschillende onderwerpen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid aan bod komen. Daarnaast kunnen deelnemers aan de Veiligheidsmonitor gebruik maken van de vrije ruimte van de vragenlijst om eigen vragen over leefbaarheid en/of veiligheid toe te voegen. Op deze manier kan de VM optimaal worden ingezet naar de eigen behoefte. Tabel 1.1 geeft een overzicht van de verschillende onderwerpen in de vragenlijsten van Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel. De in deze gemeenten afgenomen vragenlijst van de Veiligheidsmonitor (zie bijlage 3) betreft de standaardvragenlijst. Barneveld en Nijkerk hebben gebruik gemaakt van de vrije ruimte. Zie daarvoor de gemeenterapporten. 1 Het betreft inwoners van 15 jaar en ouder in particuliere huishoudens. Dit is exclusief inwoners die verblijven in instellingen, inrichtingen en tehuizen. 1

10 Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Inleiding Tabel 1.1 Overzicht van vraagblokken in vragenlijst Veiligheidsmonitor. nr. vraagblokken 1 leefbaarheid woonbuurt 2 beleving overlast in de buurt 3 veiligheidsbeleving 4 slachtofferschap 5 tevredenheid laatste politiecontact 6 oordeel functioneren politie in de buurt 7 oordeel functioneren politie algemeen 8 oordeel functioneren gemeente 9 preventie 10 onveilige plekken 11 respectloos gedrag 12 achtergrondkenmerken 1.4 Respons Barneveld In totaal hebben van de geselecteerde inwoners een volledige vragenlijst ingevuld. Dit komt neer op een respons van 43 procent. Daarnaast hebben 71 inwoners van Barneveld deelgenomen aan de landelijke Veiligheidsmonitor. Deze zijn toegevoegd aan het respondentenbestand. De totale respons in Barneveld komt daarmee uit op Daarvan heeft 46 procent de vragenlijst online ingevuld en 55 procent schriftelijk. In bijlage 1 zijn de achtergrondkenmerken van de respondenten opgenomen. Nijkerk In totaal hebben 935 van de geselecteerde inwoners een volledige vragenlijst ingevuld. Dit komt neer op een respons van 46 procent. Daarnaast hebben 58 inwoners van Nijkerk deelgenomen aan de landelijke Veiligheidsmonitor. Deze zijn toegevoegd aan het respondentenbestand. De totale respons in Nijkerk komt daarmee uit op 993. Daarvan heeft 46 procent de vragenlijst online ingevuld en 54 procent schriftelijk. Scherpenzeel In totaal hebben 328 van de 708 geselecteerde inwoners een volledige vragenlijst ingevuld. Dit komt neer op een respons van 46 procent. Daarnaast hebben 14 inwoners van Scherpenzeel deelgenomen aan de landelijke Veiligheidsmonitor. Deze zijn toegevoegd aan het respondentenbestand. De totale respons in Scherpenzeel komt daarmee uit op 342. Daarvan heeft 48 procent de vragenlijst online ingevuld en 52 procent schriftelijk. 1.5 Analyse Voor steekproefonderzoek is het van groot belang dat de steekproef op grond waarvan uitspraken worden gedaan zo veel mogelijk representatief is voor de populatie waarnaar wordt gegeneraliseerd. Dit is in de meeste gevallen een ideaal dat niet geheel kan worden bereikt. Verschillende factoren kunnen ervoor zorgen dat de behaalde respons in samenstelling afwijkt van de populatie als geheel. Deze afwijking kan geminimaliseerd worden door de respons te wegen. 2

11 Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Inleiding Weging is een rekenkundige bewerking, die ervoor zorgt dat een eventuele scheefheid van de respons ten opzichte van de populatie wordt gecorrigeerd. Dit gebeurt door bevolkingsgroepen die in de respons onder- dan wel oververtegenwoordigd zijn zwaarder of juist minder zwaar in de resultaten mee te laten tellen. Aan het databestand van de Veiligheidsmonitor is door het CBS een weging toegevoegd. In deze weging zijn onder andere de volgende kenmerken meegenomen: leeftijd, geslacht, huishoudgrootte, stedelijkheidsgraad en herkomst. Voor de analyse in de hoofdstukken 2 tot en met 7 is gebruik gemaakt van het door het CBS aangeleverde databestand. De presentatie van de resultaten in dit rapport is afgestemd met de wijze waarop het CBS dit heeft gedaan in de landelijke rapportage. Bureau Veiligheidsmonitor heeft, in opdracht van de Raad voor de Veiligheidsmonitor, voor het jaar 2012 aanpassingen gedaan in het onderzoeksdesign (o.a. veldwerkmethode) en de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor. Door deze methodebreuk adviseert Bureau Veiligheidsmonitor de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor niet zonder meer te vergelijken met de uitkomsten van de Integrale Veiligheidsmonitor Presentatie van de cijfers In dit rapport wordt een deel van de resultaten gepresenteerd in de vorm van percentages, bijvoorbeeld het percentage personen dat ergens tevreden over is. Bij de berekening van de percentages in deze rapportage is de werkwijze van het CBS gevolgd: de weigert - en weet niet - antwoorden zijn niet buiten beschouwing gelaten. In dit rapport wordt veel gebruik gemaakt van zogenoemde schaalscores. Dit zijn cijfermatige samenvattingen van meerdere met elkaar samenhangende vragen. Bij de berekening van deze scores is de werkwijze van het CBS gevolgd: de waarde van iedere schaalscore varieert op een schaal tussen 0 en 10. Let op! Deze schaalscore staat niet gelijk aan een rapportcijfer, omdat de indicatoren zijn samengesteld op basis van percentages en niet op basis van rapportcijfers. Bij de berekening van de schaalscores zijn de weigert - en weet niet -antwoorden, eveneens conform CBS-werkwijze, wel buiten beschouwing gelaten. De uitkomsten van Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel zijn in dit rapport afgezet tegen de resultaten in de subregio (de gemiddelde uitkomsten van Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel), veiligheidsregio Gelderland-Midden (aangeduid als Gelderland-Midden) en de landelijke cijfers over 2013 (Nederland). Er wordt niet vergeleken met voorgaande jaren. De uitkomsten van de politie-eenheid Oost-Nederland zijn opgenomen in bijlage 2. Verschillen tussen de resultaten van de gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel worden alleen beschreven als sprake is van een significante afwijking. In Barneveld en Nijkerk is, vanwege de gewenste uitsplitsingen naar wijk, een grotere steekproef genomen dan in Scherpenzeel. Daarom zijn de onnauwkeurigheidsmarges van de uitkomsten in de eerste twee gemeenten kleiner dan in de laatste gemeente. Gevonden afwijkingen van Barneveld en Nijkerk ten opzichte van het gemiddelde van de subregio zijn daardoor vaker significant dan in Scherpenzeel. Overige verschillen zijn niet getoetst. Maar worden beschreven als deze groter of gelijk zijn dan 3 procent (bij percentages) en 0,3 punt (bij rapportcijfers en indicatoren). Er is voor deze gradaties gekozen omdat deze in de buurt komen van de standaard betrouwbaarheidsmarge van de resultaten. 3

12 Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Inleiding 1.7 Leeswijzer In de hoofdstukken 2 tot en met 5 worden de resultaten gepresenteerd over achtereenvolgens de leefbaarheid van de woonbuurt, beleving van buurtoverlast, veiligheidsbeleving en slachtofferschap. In hoofdstuk 6 komt het functioneren van de politie aan bod en hoofdstuk 7 geeft een beeld van genomen preventiemaatregelen. Tenslotte zijn in hoofdstuk 8 de conclusies op hoofdlijnen beschreven. In bijlage 1 worden de achtergrondkenmerken van de respondenten weergegeven en in bijlage 2 zijn tabellen met alle uitkomsten van de Veiligheidsmonitor opgenomen. In de bijlage 3 staat de vragenlijst. 4

13 Hoofdstuk 2 Leefbaarheid woonbuurt 5

14 Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Leefbaarheid woonbuurt 2. Leefbaarheid woonbuurt 2.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over de leefbaarheid van de woonomgeving in Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel. In paragraaf 2.2 wordt de door inwoners ervaren kwaliteit van voorzieningen in de woonbuurt beschreven (onderhoud, verlichting en voorzieningen voor kinderen en jongeren). In paragraaf 2.3 staat de betrokkenheid van inwoners bij de woonbuurt (oftewel de sociale cohesie) in Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel centraal. Paragraaf 2.4 beschrijft hoe de bewoners de ontwikkeling van de buurt ervaren. Paragraaf 2.5 sluit af met de tevredenheid over het functioneren van de gemeenten als het gaat om leefbaarheid en veiligheid. 2.2 Fysieke voorzieningen De aanwezigheid van fysieke voorzieningen en het onderhoud hiervan, kunnen van invloed zijn op de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel in de buurt. Inwoners hebben daarom hun oordeel gegeven over vijf aspecten van de fysieke omgeving van de eigen woonbuurt (figuur 2.1). Inwoners van de subregio bestaande uit de gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel, vinden over het algemeen dat de straatverlichting goed is. Dit geldt ook voor het onderhoud van wegen en groen, waarbij de waardering voor deze beide aspecten in de gemeente Nijkerk hoger is dan gemiddeld in de subregio. De tevredenheid in Barneveld over de wegen, paden en pleintjes ligt onder het gemiddelde. De waardering voor de voorzieningen voor jongeren is in alle drie de gemeenten relatief laag. Men is vooral in Barneveld minder tevreden over de kwaliteit van speelplekken voor kinderen, terwijl Nijkerkers bovengemiddeld positief zijn. Figuur 2.1 Stellingen over fysieke voorzieningen (percentage (helemaal) eens). 6

15 Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Leefbaarheid woonbuurt Op basis van de vijf hierboven besproken aspecten van fysieke kwaliteit is een schaalscore fysieke voorzieningen berekend (figuur 2.2). Deze score kan variëren tussen 0 en 10. Hoe hoger de score, des te hoger inwoners de kwaliteit van de aanwezige fysieke voorzieningen waarderen. Figuur 2.2 Fysieke kwaliteit (schaalscore). Met een schaalscore van 6,3 is de beoordeling van de fysieke kwaliteit door inwoners van de subregio vrijwel gelijk aan het gemiddelde van Gelderland-Midden en Nederland. Er zijn geen noemenswaardige onderlinge verschillen tussen de drie gemeenten. 2.3 Sociale cohesie De leefbaarheid van een woonbuurt wordt niet alleen bepaald door de aanwezigheid en kwaliteit van fysieke voorzieningen. Ook de sociale cohesie in de woonbuurt speelt hierbij een rol. Bij sociale cohesie gaat het om de mate waarin burgers vinden dat zij zelf en anderen betrokken zijn bij hun woonbuurt. Aan de inwoners zijn zes stellingen voorgelegd over sociale cohesie (figuur 2.3). Figuur 2.3 Stellingen over sociale cohesie (percentage (helemaal) eens). 7

16 Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Leefbaarheid woonbuurt Over het algemeen vinden inwoners van Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel dat men in de buurt waar men woont op een prettige manier met elkaar omgaat. Men is tevreden over de bevolkingssamenstelling van de eigen woonbuurt en voelt zich thuis bij de mensen in de buurt. De bewoners zijn wat minder vaak van mening dat men in een gezellige buurt met veel saamhorigheid woont. Ook is het niet zo dat men vaak veel contact heeft met andere buurtbewoners. Daar staat tegenover dat men elkaar meestal wel kent. De gemeente Barneveld onderscheidt zich in positieve zin als het gaat om een gezellige buurt waar bewoners samen activiteiten ondernemen en de mate waarin buurtbewoners elkaar kennen. In Nijkerk krijgen deze aspecten lagere percentages dan gemiddeld evenals de mate waarop men op een prettige manier met elkaar omgaat. Vier van de zes voorgelegde stellingen over sociale cohesie zijn samengenomen in een schaalscore voor sociale cohesie, namelijk de mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om, ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen, ik woon in een gezellige buurt waar veel saamhorigheid is en de mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks. De schaalscore kan variëren tussen 0 en 10. Hoe hoger de score, des te positiever men is over de sociale cohesie in de eigen woonbuurt. Figuur 2.4 geeft een overzicht van de schaalscores voor sociale cohesie in Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel, het totaal van de subregio en de veiligheidsregio Gelderland-Midden en het Nederlandse gemiddelde. Figuur 2.4 Sociale cohesie (schaalscore). De schaalscore voor de sociale cohesie in de subregio bedraagt 6,7 en is daarmee hoger dan het gemiddelde regionale en landelijke niveau. In Barneveld is de schaalscore significant hoger dan gemiddeld en in Nijkerk ligt deze er onder. De afwijking van Scherpenzeel ten opzichte van het gemiddelde van de subregio is niet significant. 2.4 Oordeel over de woonbuurt De inwoners van Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel zijn ook een aantal algemene vragen voorgelegd over de ontwikkeling van hun eigen woonbuurt. Vindt men dat de eigen buurt in het afgelopen jaar vooruit of achteruit is gegaan? Het oordeel over de ontwikkeling van de woonbuurt wordt in figuur 2.5 uitgedrukt in het aandeel inwoners dat zegt dat de buurt vooruit is gegaan en het aandeel dat vindt dat de buurt achteruit is gegaan. 8

17 Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Leefbaarheid woonbuurt Figuur 2.5 Ontwikkeling van de buurt in het afgelopen jaar (percentage genoemd). Per saldo zien inwoners van de subregio een kleine vooruitgang van de buurt. Het aandeel inwoners dat vindt dat de buurt vooruit is gegaan is met 9 procent iets groter, dan het deel dat achteruitgang ervaart (8 procent). De meerderheid van de inwoners is van mening dat de buurt gelijk is gebleven. Er zijn geen verschillen tussen de drie gemeenten. In de veiligheidsregio en op landelijk niveau is er sprake van een negatief saldo (respectievelijk -3 procent en -6 procent). Ook is aan inwoners van Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel gevraagd naar een oordeel over hoe prettig men het vindt om in de buurt te wonen. Het oordeel kon worden uitgedrukt in een rapportcijfer van 1 tot en met 10. De leefbaarheid wordt in alle gemeenten gewaardeerd met een ruime voldoende. Figuur 2.6 Oordeel over de leefbaarheid in de buurt (rapportcijfer). 9

18 Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Leefbaarheid woonbuurt 2.5 Functioneren gemeente De inwoners is gevraagd om een oordeel te geven over het functioneren van de gemeente Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel op het gebied van leefbaarheid en veiligheid (figuur 2.7). Figuur 2.7 Oordeel over het functioneren van de gemeente met betrekking tot leefbaarheid en veiligheid (percentage (zeer) tevreden). In de subregio is ruim vier op de tien inwoners tevreden over het functioneren van de gemeente. In Scherpenzeel is de waardering hoger dan gemiddeld. In de andere gemeenten ligt het oordeel rond het gemiddelde van de subregio, maar boven het gemiddelde van de veiligheidsregio en Nederland. De helft van de inwoners van de subregio ziet dat de gemeente aandacht heeft voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid. Vier op de tien vindt dat de gemeente de buurt voldoende informeert over deze inspanningen (44 procent) en de buurt hier voldoende bij betrekt (36 procent). 10

19 Hoofdstuk 3 Overlast in de buurt 11

20 Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Overlast in de buurt 3. Overlast in de buurt 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk staat de door de inwoners van Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel ervaren overlast in hun buurt centraal. De diverse verschijningsvormen van overlast zijn geclusterd tot drie schaalscores: fysieke verloedering, sociale overlast en verkeersoverlast. Deze zijn op hun beurt samengevoegd tot de schaalscore totale overlast. 2 Elk van deze schaalscores kan een waarde tussen 0 en 10 aannemen. Hierbij geldt dat een score van 0 wijst op het geheel ontbreken van overlast en een score van 10 maximale overlast aanduidt. Achtereenvolgens worden in dit hoofdstuk eerst de onderzoeksresultaten voor fysieke verloedering (paragraaf 3.2), sociale overlast (par. 3.3) en verkeersoverlast (par. 3.4) beschreven. Daarna volgen de resultaten voor de schaalscore totale overlast (par. 3.5). Dit hoofdstuk sluit af met antwoord op de vraag welke buurtproblemen volgens inwoners met voorrang aangepakt moeten worden (par. 3.6). 3.2 Fysieke verloedering Een van de problemen waar een woonbuurt mee te maken kan hebben, is fysieke verloedering in de buurt. In de Veiligheidsmonitor zijn daarover vier mogelijke buurtproblemen voorgelegd aan de inwoners. Deze vier hebben betrekking op: 1. bekladde muren of gebouwen 2. rommel op straat 3. hondenpoep op de stoep, straat of in de perken 4. straatmeubilair, zoals vuilnisbakken, bankjes of bushokjes, dat vernield is. Figuur 3.1 Vormen van fysieke verloedering (percentage komt wel eens voor ). De twee meest voorkomende vormen van fysieke verloedering zijn hondenpoep en rommel op straat. Bekladding en vernieling worden aanzienlijk minder vaak genoemd. Problemen met hondenpoep spelen vooral in Nijkerk, in Barneveld wordt dit minder ervaren in vergelijking met de subregio. Rommel op straat wordt in Scherpenzeel minder gezien dan gemiddeld. 2 Hierbij is ook de overlast van horecagelegenheden meegenomen. Zie bijlage 2 voor de scores. 12

21 Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Overlast in de buurt In Nijkerk komt in vergelijking met de subregio relatief veel bekladding van muren en gebouwen voor, in de andere twee gemeenten wordt dit minder gezien dan gemiddeld. Vernieling van straatmeubilair blijkt in Scherpenzeel relatief veel voor te komen. Voor de fysieke verloedering van de woonomgeving is een schaalscore berekend op basis van de vier hierboven genoemde buurtproblemen. Deze score varieert tussen 0 en 10 en hoe hoger de score op deze schaal, des te ernstiger de inwoners de verloedering in hun buurt ervaren. Figuur 3.2 toont een overzicht van deze indicator in Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel en de referentiegebieden. Figuur 3.2 Fysieke verloedering (schaalscore). Met een schaalscore van 2,0 ligt de beoordeling van de fysieke verloedering door inwoners van de subregio lager dan het gemiddelde van Nederland en de veiligheidsregio Gelderland-Midden. Dit betekent dat inwoners van de subregio positiever zijn over de fysieke verloedering dan landelijk en in de veiligheidsregio. Er zijn geen noemenswaardige verschillen tussen de drie gemeenten. 3.3 Sociale overlast In de Veiligheidsmonitor is gevraagd naar vijf vormen van sociale overlast in de buurt die zouden kunnen voorkomen. Deze zijn: 1. dronken mensen op straat 2. rondhangende jongeren 3. drugsgebruik of drugshandel, bijvoorbeeld op straat of in coffeeshops 4. mensen die op straat worden lastiggevallen 5. overlast door buurtbewoners. Rondhangende jongeren is de meest voorkomende vorm van sociale overlast in de buurt, gevolgd door overlast door buurtbewoners en dronken mensen op staat. 13

22 Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Overlast in de buurt Figuur 3.3 Vormen van sociale overlast (percentage komt wel eens voor ). Op basis van de antwoorden op vier van de vijf vormen van sociale overlast (dronken mensen op straat, rondhangende jongeren, drugsgebruik of drugshandel en mensen die op straat worden lastig gevallen) is een schaalscore samengesteld. Figuur 3.4 toont een overzicht van deze schaalscore voor sociale overlast in Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel. Figuur 3.4 Sociale overlast (schaalscore). De schaalscore voor de sociale overlast in de subregio bedraagt 0,8 en ligt onder het gemiddelde landelijke niveau. In Nijkerk is de schaalscore bovengemiddeld. Dit betekent dat inwoners van Nijkerk meer sociale overlast ervaren dan in de subregio. In Barneveld ligt de schaalscore onder het gemiddelde. De overlast ontstaat vooral door rondhangende jongeren, buurtbewoners of dronken mensen. Overlast door rondhangende jongeren en drugsgebruik/handel speelt met name in Nijkerk in relatie tot de subregio. In Barneveld komen deze vormen van overlast minder voor dan gemiddeld. Ook is in Nijkerk sprake van verhoudingsgewijs veel overlast door buurtbewoners in vergelijking met de subregio. Scherpenzeel heeft een vergelijkbare mate van sociale overlast als Barneveld maar de afwijkingen zijn niet significant. 14

23 Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Overlast in de buurt 3.4 Verkeersoverlast Een ander probleem van een woonbuurt betreft de mate van verkeersoverlast in de buurt. In de Veiligheidsmonitor zijn daarover drie buurtproblemen voorgelegd aan de inwoners. Deze drie buurtproblemen hebben betrekking op: 1. te hard rijden 2. parkeerproblemen, bijvoorbeeld fout geparkeerde voertuigen of drukte 3. agressief gedrag in het verkeer. Figuur 3.5 Vormen van verkeersoverlast (percentage komt wel eens voor ). Van de hierboven genoemde vormen van verkeersoverlast is een schaalscore berekend. Figuur 3.6 toont een overzicht van deze indicator in Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel. Figuur 3.6 Verkeersoverlast (schaalscore). De schaalscore voor verkeersoverlast in de subregio bedraagt 3,1. Dit ligt iets onder het gemiddelde van Nederland en de veiligheidsregio. Er zijn geen noemenswaardige verschillen naar gemeente. De overlast ontstaat vooral door te hard rijdend verkeer en in mindere mate door parkeerproblemen. Ongeveer twee op de tien inwoners van Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel zegt dat agressief verkeersgedrag wel eens voorkomt. Ook hier zijn geen verschillen naar gemeente. 15

24 Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Overlast in de buurt 3.5 Overige overlast De laatste van 13 vormen van overlast in de buurt die zijn voorgelegd, betreft: hinder van horecagelegenheden zoals cafés, restaurants of snackbars. In figuur 3.7 is deze weergegeven. Figuur 3.7 Vormen van overige overlast (percentage komt wel eens voor ). Ruim één op de tien inwoners van Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel heeft te maken met hinder van horecagelegenheden. Er zijn geen onderlinge verschillen tussen de gemeenten. 3.6 Totale overlast Op basis van de 13 hierboven beschreven vormen van overlast is een indicator voor totale overlast in de buurt voor Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel en de referentiegebieden berekend. Deze is weergegeven in figuur 3.8. Figuur 3.8 Totale overlast (schaalscore). De schaalscore voor totale buurtoverlast in de subregio bedraagt 1,7. Dit ligt iets onder het gemiddelde van Nederland en de veiligheidsregio. Nijkerk heeft een hogere schaalscore dan het gemiddelde in de subregio. 16

25 Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Overlast in de buurt 3.7 Aanpak van buurtproblemen In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk is er aandacht voor de aanpak van buurtproblemen. De inwoners van Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel is gevraagd welke buurtprobleem zij als eerste aangepakt zouden willen zien. Hieruit komt een top 3 van buurtproblemen die het meest genoemd zijn als belangrijkste probleem (tabel 3.1). Tabel 3.1 Belangrijkste buurtproblemen. belangrijkste probleem eerste tweede derde Barneveld Te hard rijden (28%) Hondenpoep (11%) Parkeerproblemen (10%) Nijkerk Te hard rijden (23%) Hondenpoep (16%) Parkeerproblemen (13%) Scherpenzeel Te hard rijden (22%) Hondenpoep (14%) Parkeerproblemen (13%) Subregio Te hard rijden (25%) Hondenpoep (13%) Parkeerproblemen (12%) Gelderland-Midden Te hard rijden (21%) Hondenpoep (16%) Parkeerproblemen (11%) Nederland Te hard rijden (19%) Hondenpoep (14%) Parkeerproblemen (10%) Voor Nederland, de veiligheidsregio Gelderland-Midden en de subregio geldt dat te hard rijden het meest wordt genoemd, gevolgd door hondenpoep en parkeeroverlast. Ook in de drie gemeenten zijn dit de belangrijkste buurtproblemen. Meer inwoners in Nijkerk dan gemiddeld in de subregio vinden dat parkeerproblemen en overlast door hondenpoep de belangrijkste problemen zijn. In Nijkerk krijgen deze problemen lagere percentages dan het gemiddelde. Te hard rijdend verkeer wordt in Barneveld als groot probleem gezien in vergelijking met de subregio en ook het gemiddelde van Gelderland-Midden en Nederland. 17

26 Hoofdstuk 4 Veiligheidsbeleving 18

27 Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsbeleving 4. Veiligheidsbeleving 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt de veiligheidsbeleving van inwoners van Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel beschreven. Paragraaf 4.2 zoomt in op de veiligheidsbeleving in de eigen woonbuurt, in paragraaf 4.3 komt de veiligheidsbeleving in de woonplaats aan de orde en paragraaf 4.4 behandelt de veiligheidsbeleving in het algemeen. Afgesloten wordt met paragrafen over de verwachte slachtofferkans (par. 4.5) en respectloos gedrag (par. 4.6). 4.2 Veiligheidsbeleving in de buurt Gevoelens van onveiligheid In figuur 4.1 worden de onveiligheidsgevoelens in de eigen woonbuurt weergegeven, alsmede de frequentie ervan. Figuur 4.1 Voelt zich wel eens onveilig in de eigen woonbuurt/voelt zich vaak onveilig in de eigen buurt (percentage genoemd). Twaalf procent van de inwoners van de subregio voelt zich wel eens onveilig in de eigen woonbuurt. Dit ligt onder het gemiddelde van de veiligheidsregio en Nederland. Er zijn geen noemenswaardige onderlinge verschillen tussen de drie gemeenten. Vrijwel niemand voelt zich vaak onveilig in de eigen woonbuurt Vermijdingsgedrag In deze paragraaf wordt ingegaan op vermijdingsgedrag. Dit wordt uitgedrukt door het vaak voorkomen van de volgende situaties: 1. doet s avonds niet open omdat u het niet veilig vindt 2. loopt of rijdt om in eigen buurt om onveilige plekken te vermijden 3. voelt zich onveilig s avonds in de buurt op straat 4. voelt zich onveilig s avonds alleen thuis 5. is bang zelf slachtoffer te worden van criminaliteit. 19

28 Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsbeleving Figuur 4.2 Vormen van vermijdingsgedrag (percentage komt vaak voor ). Vrijwel alle inwoners van Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel krijgen geen ongemakkelijk gevoel wanneer zij s avonds alleen thuis zijn en mijden geen onveilige plekken. Ook voelen de meeste inwoners zich s avonds veilig op straat. Wel komt voor dat men s avonds niet open doet vanwege de veiligheid, in Nijkerk meer dan gemiddeld in de subregio. Op basis van de bovengenoemde vormen van vermijdingsgedrag is een schaalscore berekend. Figuur 4.3 toont de schaalscore in Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel, de veiligheidsregio Gelderland-Midden en Nederland. Figuur 4.3 Vermijdingsgedrag (schaalscore). De schaalscore voor vermijdingsgedrag in de subregio bedraagt 0,8. Dit ligt iets onder het gemiddelde van Nederland en de veiligheidsregio. Nijkerk scoort hoger dan het gemiddelde in de subregio en in Scherpenzeel is de schaalscore lager dan het gemiddelde. 20

29 Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsbeleving Voorkomen en ontwikkeling criminaliteit in de buurt Figuur 4.4 toont het percentage inwoners dat het idee heeft dat criminaliteit in de buurt veel voorkomt. Vier procent van de inwoners in de subregio vindt dat er veel criminaliteit in de buurt is. Dit is lager dan het gemiddelde in Nederland en de veiligheidsregio. Er zijn geen significante verschillen in de drie gemeenten ten opzichte van de subregio. Figuur 4.4 Aandeel inwoners dat het idee heeft dat er veel criminaliteit in de buurt voorkomt (percentage ja ). Vervolgens is gevraagd naar het oordeel van de inwoners over de ontwikkeling van de criminaliteit in Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel (figuur 4.5). Figuur 4.5 Ontwikkeling toe- en afname van de criminaliteit in de afgelopen 12 maanden (percentage genoemd). Per saldo zien inwoners van de subregio een toename van de criminaliteit van de buurt. Het aandeel inwoners dat vindt dat de criminaliteit is toegenomen, is met 12 procent groter dan het deel dat een afname ervaart (3 procent). De meerderheid van de inwoners is van mening dat de criminaliteit gelijk is gebleven. In Barneveld is het deel dat een afname ziet (voor afronding) hoger dan in de subregio. Hetzelfde geldt voor het deel dat een toename ervaart. In de veiligheidsregio en op landelijk niveau is er per saldo sprake van een grotere toename van het beeld van de criminaliteit (respectievelijk 13 procent en 12 procent). 21

30 Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsbeleving Rapportcijfer veiligheid in de woonbuurt De inwoners is gevraagd om een algemeen rapportcijfer te geven voor de veiligheid in de eigen buurt (figuur 4.6). Figuur 4.6 Oordeel veiligheid woonomgeving (rapportcijfer). De veiligheid in de subregio wordt beoordeeld met een rapportcijfer van een 7,4. Dit is iets hoger dan gemiddeld in Nederland en de veiligheidsregio. In Barneveld en Scherpenzeel is de waardering voor de veiligheid iets hoger dan in de subregio. In Nijkerk valt het rapportcijfer juist iets lager uit. 4.3 Veiligheidsbeleving in woonplaats In deze paragraaf wordt ingegaan op onveilige plekken in de eigen woonplaats: 1. uitgaansgelegenheden 2. plekken waar groepen jongeren rondhangen 3. het centrum van de gemeente 4. het winkelgebied of -centrum in de eigen buurt 5. het openbaar vervoer 6. bij het treinstation 7. in het eigen huis. Figuur 4.7 geeft per plek het percentage inwoners in Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel dat zich hier wel eens onveilig voelt. Hierbij is er in de berekening van het percentage geen rekening mee gehouden of een bepaalde plek niet voorkomt in de woonplaats of niet wordt bezocht. 22

31 Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsbeleving Figuur 4.7 Onveilige plekken (percentage dat zich vaak/soms onveilig voelt). Inwoners voelen zich vooral onveilig op plekken waar jongeren rondhangen, maar ook rondom uitgaansgelegenheden. Op de andere plekken komt het gevoel van onveiligheid minder vaak voor. Dit beeld is ook te zien in de veiligheidsregio en in Nederland, daar vallen de percentages wel hoger uit. Het blijkt dat inwoners van Nijkerk zich op alle plekken onveiliger voelen dan gemiddeld in de subregio, met uitzondering van het openbaar vervoer en de eigen woning. In Barneveld zijn deze onveiligheidsgevoelens op de voorgelegde locaties juist lager dan gemiddeld, afgezien van het openbaar vervoer, het treinstation en in de eigen woning. Ook in Scherpenzeel is dit lager dan gemiddeld in de subregio, behalve bij de uitgaansgelegenheden, plekken met rondhangende jongeren en de eigen woning. 23

32 Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsbeleving 4.4 Veiligheidsbeleving in het algemeen Naast de veiligheidsbeleving in de buurt en in de woonplaats is gevraagd of men zich wel eens onveilig voelt in het algemeen. In figuur 4.9 worden deze onveiligheidsgevoelens weergegeven. Figuur 4.8 Voelt zich in het wel eens onveilig in het algemeen/voelt zich vaak onveilig in het algemeen (percentage genoemd). Dertig procent van de inwoners van de subregio voelt zich wel eens onveilig in het algemeen. Dit ligt onder het gemiddelde van de veiligheidsregio en Nederland. In Nijkerk voelen meer inwoners zich wel eens onveilig dan gemiddeld in de subregio. In Barneveld is dit minder dan gemiddeld. Vrijwel niemand voelt zich vaak onveilig. 4.5 Verwachte kans op slachtofferschap In deze paragraaf gaan we in op de verwachte kans van inwoners om slachtoffer te worden van een delict of voorval (figuur 4.9). Figuur 4.9 Percentage inwoners dat de verwachte kans op deze delicten (heel) groot acht. De verwachte kans op inbraak, zakkenrollerij, mishandeling en diefstal wordt in de subregio ongeveer gelijk ingeschat als in de veiligheidsregio en Nederland. In Barneveld zijn er relatief meer inwoners die de kans op inbraak in de woning groot achten ten opzichte dan gemiddeld de subregio, verder zijn er geen noemenswaardige verschillen. 24

33 Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsbeleving 4.6 Respectloos gedrag Nieuw de Veiligheidsmonitor zijn vragen over het voorkomen van respectloos gedrag. Figuur 4.10 geeft de resultaten voor de gemeente Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel. Het gaat om respectloos gedrag door: 1. onbekenden op straat 2. onbekenden in het openbaar vervoer 3. personeel van winkels of bedrijven 4. personeel van overheidsinstanties 5. bekenden zoals partner, familie of vrienden. Figuur 4.10 Percentage inwoners dat van mening is dat respectloos gedrag door. vaak/soms voorkomt. Respectloos gedrag wordt volgens de inwoners van de subregio vooral veroorzaakt door onbekenden op straat. Dergelijk gedrag door personeel van winkels of overheidsinstanties, onbekenden in de het openbaar vervoer of bekenden wordt minder vaak gezien. Het voorkomen van respectloos gedrag in de subregio is iets lager dan gemiddeld in de veiligheidsregio en in Nederland. Er zijn geen onderlinge verschillen tussen de gemeenten in de subregio. 25

34 Hoofdstuk 5 Slachtofferschap 26

35 Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Slachtofferschap 5. Slachtofferschap 5.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over slachtofferschap van veel voorkomende delicten en voorvallen. Dat is afgemeten aan het percentage inwoners van Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel dat in de twaalf maanden voorafgaand aan dit onderzoek slachtoffer is geworden van een delict. Achtereenvolgens komen aan de orde slachtofferschap van geweldsdelicten (paragraaf 5.2), vermogensdelicten (par. 5.3), vernielingen (par. 5.4) slachtofferschap totaal (par. 5.5) en cybercrime (par. 5.6). 5.2 Slachtofferschap geweldsdelicten Voor het slachtofferschap van geweldsdelicten is berekend hoeveel inwoners één keer of vaker slachtoffer zijn geweest van mishandeling, bedreiging of geweld met seksuele bedoelingen. Eén procent van de inwoners in de subregio was slachtoffer van bedreiging. In Nijkerk komt dit relatief meer voor dan gemiddeld in de subregio en Barneveld scoort lager dan dit gemiddelde. Ook mishandeling wordt door 1 procent van de inwoners van de subregio gemeld, wat vooral in Nijkerk plaatsvindt. Geweld met seksuele bedoelingen wordt nauwelijks tot niet gerapporteerd. Figuur 5.1 Slachtofferschap geweldsdelicten in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). 27

36 Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Slachtofferschap Figuur 5.2 geeft het totale percentage inwoners van Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel dat in de twaalf maanden voorafgaand aan dit onderzoek slachtoffer is geworden van een geweldsdelict. In de subregio is dat 2 procent van de inwoners. In Nijkerk is het aandeel slachtoffers hoger dan gemiddeld in de subregio en in Barneveld lager. Figuur 5.2 Totaal slachtofferschap geweldsdelicten in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). 5.3 Slachtofferschap vermogensdelicten Voor het slachtofferschap van vermogensdelicten is berekend hoeveel inwoners één keer of vaker slachtoffer zijn geweest van poging tot woninginbraak, fietsendiefstal, diefstal uit/vanaf auto s, autodiefstal, diefstal ander motorvoertuig, (poging tot) zakkenrollerij/beroving of overige diefstal. Figuur 5.3 Slachtofferschap vermogensdelicten in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). 28

37 Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Slachtofferschap Figuur 5.4 geeft het totale percentage inwoners van Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel dat in de twaalf maanden voorafgaand aan dit onderzoek slachtoffer is geworden van een vermogensdelict. Figuur 5.4 Totaal slachtofferschap vermogensdelicten in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). In de subregio is 9 procent van de inwoners slachtoffer geworden een vermogensdelict. Dit is iets lager dan gemiddeld in Nederland en de veiligheidsregio. Het slachtofferschap bestaat vooral uit overige diefstal, woninginbraak en fietsendiefstal. Er zijn geen onderlinge verschillen tussen de drie gemeenten bij het slachtofferschap van vermogensdelicten. 5.4 Slachtofferschap vernielingen Voor het slachtofferschap van vernielingen is berekend hoeveel inwoners één keer of vaker slachtoffer zijn geweest van vernielingen aan voertuigen, zoals auto en fiets, en overige vernielingen. Figuur 5.5 Slachtofferschap vernielingen in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). Figuur 5.6 geeft het totale percentage inwoners van Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel dat in de twaalf maanden voorafgaand aan dit onderzoek slachtoffer is geworden van vernielingen. 29

38 Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Slachtofferschap Figuur 5.6 Totaal slachtofferschap vernielingen in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). In alle drie de gemeenten is 5 procent van de inwoners slachtoffer geworden van een vernieling: ongeveer de helft betreft voertuigvernielingen en de andere helft overige vernielingen. 5.5 Slachtofferschap totaal Voor het totale slachtofferschap is berekend hoeveel inwoners slachtoffer zijn geweest van bovengenoemde delicten. Figuur 5.7 geeft het percentage inwoners van Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel dat in de twaalf maanden voorafgaand aan dit onderzoek slachtoffer is geworden van een geweldsdelict, vermogensdelict en/of vernielingen. Figuur 5.7 Slachtofferschap totaal in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). Veertien procent van de inwoners in de subregio is in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer geworden van een geweldsdelict, vermogensdelict en/of vernielingen. Dat zijn 22 delicten per 100 inwoners. In de veiligheidsregio en Nederland ligt het gemiddelde slachtofferschap en aantal delicten hoger dan in Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel. Een derde van de slachtoffers in de subregio heeft het incident gemeld of hier aangifte van gedaan. In Nijkerk is dat hoger (36 procent) en in Scherpenzeel lager (19 procent) dan gemiddeld. 30

39 Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Slachtofferschap 5.6 Slachtofferschap cybercrime Nieuw in de Veiligheidsmonitor zijn vragen over cybercrime. Voor het slachtofferschap van cybercrime is berekend hoeveel inwoners één keer of vaker slachtoffer zijn geweest van identiteitsfraude, koop- of verkoopfraude en pesten via internet en hacken. Figuur 5.8 Slachtofferschap cybercrime in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). Figuur 5.9 toont het totale slachtofferschap van deze vormen van cybercrime in Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel en de referentiegebieden. Figuur 5.9 Totaal slachtofferschap cybercrime in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). Twaalf procent van de inwoners uit de subregio is in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer geworden van cybercrime. Er zijn geen significante verschillen tussen de drie gemeente onderling. De cybercrime bestaat met name uit hacken en minder uit koop- of verkoopfraude, pesten of identiteitsfraude via internet. In Barneveld is relatief veel koop- of verkoopfraude via internet in vergelijking met de subregio. In Nijkerk is het slachtofferschap hiervan lager dan gemiddeld. 31

40 Hoofdstuk 6 Burgers en politie 32

41 Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Burgers en politie 6. Burgers en politie 6.1 Inleiding In dit hoofdstuk staat de tevredenheid over het functioneren van de politie centraal. Allereerst wordt de tevredenheid over contacten tussen burgers en de politie beschreven (paragraaf 6.2). Daarna beschrijft dit hoofdstuk het functioneren van de politie in de buurt (par. 6.3) en het functioneren van de politie in het algemeen (par. 6.4). 6.2 Contacten burgers met politie Deze paragraaf beschrijft de contacten van de inwoners van Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel met de politie. Achtereenvolgens gaan we in op het percentage dat contact heeft gehad, de reden(en) hiervoor en de tevredenheid over dit contact. Figuur 6.1 laat zien dat bijna een kwart van de inwoners uit de subregio in de afgelopen twaalf maanden contact heeft gehad met de politie. In Barneveld hebben relatief veel inwoners contact gehad in vergelijking met de subregio en in Nijkerk is dit lager dan gemiddeld. De afwijking van Scherpenzeel is niet significant. Figuur 6.1 Contact met politie in de gemeente in de afgelopen 12 maanden (percentage ja ). Tabel 6.1 gaat verder in op het contact dat inwoners uit de subregio hebben gehad met de politie. Waarom hebben zij contact gehad, op wiens initiatief en op welke manier(en)? In de meeste gevallen ging het om een andere vorm van contact (44 procent) dan handhaving (bekeuring/waarschuwing; 24 procent) of aangifte/melding (32 procent). Het initiatief voor het contact kwam voor het grootste gedeelte vanuit de burger zelf (73 procent) en voor 27 procent vanuit de politie. De wijze waarop de inwoners van de subregio in contact kwamen met de politie was voor het grootste gedeelte persoonlijk (59 procent) en telefonisch (28 procent). Er zijn bij deze vragen weinig noemenswaardig onderlinge verschillen tussen de gemeenten. In Nijkerk wordt wat vaker gebruik gemaakt van de telefoon voor contact en wat minder persoonlijk. Tabel 6.1 Reden contact, initiatief, wijze van contact (percentage genoemd van inwoners met contact). reden contact % initiatief contact % wijze contact % bekeuring/waarschuwing 24% politie 27% persoonlijk 59% aangifte/melding 32% burger 73% telefonisch 28% andere contacten 44% geen reden bekend 6% via sociale media op internet, bijv. twitter 1% anders via internet, bijv. via de website van de politie 5% anders niet via internet (bijv. schriftelijk) of niet bekend 6% anders onbekend 5% 33

42 Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Burgers en politie Figuur 6.2 toont hoe tevreden de burgers - die contact hebben gehad met de politie - waren over dit laatste politiecontact. Ruim zes op de tien inwoners uit de subregio zijn hierover (zeer) positief. Er zijn geen noemenswaardige verschillen tussen de gemeenten onderling en met de veiligheidsregio. Landelijk is de tevredenheid lager. Figuur 6.2 Hoe tevreden is men over het contact? (percentage (zeer) tevreden). Tabel 6.2 diept de tevredenheid over het contact met de politie verder uit. Het gaat hier alleen om inwoners van de subregio. Deze laat zien dat de meerderheid zeer tevreden is over het contact met de politie als het een aangifte of melding betreft of een andere reden dan handhaving. Minder dan de helft is tevreden over het contact bij een bekeuring of waarschuwing. Wanneer het initiatief voor contact met de politie vanuit de burger zelf kwam, waren zij meer positief (67 procent) dan wanneer het initiatief vanuit politie kwam. Tabel 6.2 Tevredenheid naar reden en naar initiatief contact politie (percentage (zeer) tevreden). reden contact subregio bekeuring-waarschuwing 47% aangifte-melding 64% andere contacten 69% initiatief contact subregio contact op initiatief politie 49% contact op initiatief burger 67% Tot slot is nog gekeken naar de reden(en) waarom burgers niet tevreden waren over het contact dat ze hadden met de politie (tabel 6.3). Ook deze cijfers hebben alleen betrekking op de subregio. Ontevredenheid over het contact met de politie komt volgens de inwoners van de subregio vooral doordat de politie de problemen niet oploste, onverschillig was of dat men te lang moest wachten. Ook een andere reden dan de voorgenoemde redenen in de vragenlijst, komt regelmatig voor. Tabel 6.3 Redenen ontevredenheid contact politie (percentage genoemd ). redenen % problemen niet opgelost 40% politie was onverschillig 27% te lang wachten 20% politie gaf onvoldoende informatie 11% andere reden 33% 34

43 Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Burgers en politie 6.3 Functioneren politie in de buurt Allereerst is inwoners gevraagd een algemeen oordeel te geven over het functioneren van de politie in de buurt. Vervolgens is aan de inwoners een aantal stellingen voorgelegd op basis waarvan twee indicatoren voor het functioneren van de politie in de buurt zijn gemaakt: de beschikbaarheid van de politie (par ) en het functioneren van de politie (par ) Tevredenheid Aan de inwoners van Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel is gevraagd een oordeel te geven over het functioneren van de politie in de woonbuurt. Figuur 6.3 geeft dit weer. Figuur 6.3 Tevredenheid over functioneren politie in de woonbuurt (percentage (zeer) ontevreden/(zeer) tevreden). Een kwart van de inwoners uit de subregio is tevreden over het functioneren van de politie en 8 procent is hierover niet tevreden. Deze verhouding is ook zichtbaar in de veiligheidsregio en Nederland. In Barneveld is het percentage dat tevreden is hoger dan gemiddeld in de subregio. In Nijkerk en Scherpenzeel is dit wat lager dan gemiddeld. Daarbij is in Scherpenzeel het aandeel inwoners dat ontevreden is over het functioneren van de politie ook relatief hoog ten opzichte van Barneveld en Nijkerk. 35

44 Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Burgers en politie Beschikbaarheid van de politie Inwoners is ook gevraagd te reageren op een aantal stellingen over beschikbaarheid van de politie in de buurt om specifieker inzicht te krijgen welke aspecten van het functioneren meer en minder worden gewaardeerd. Figuur 6.4 Stellingen over beschikbaarheid van de politie in de buurt (percentage (helemaal) eens). De meerderheid van de inwoners in de drie gemeenten vindt dat ze de politie te weinig zien in de buurt. Ook vindt een groot deel dat de politie te weinig uit de auto komt. In Scherpenzeel is men bij alle stellingen kritischer dan in Barneveld en Nijkerk. Op basis van de vijf stellingen is een indicator samengesteld voor de beschikbaarheid van de politie (figuur 6.5). De inwoners van de subregio waarderen de beschikbaarheid van de politie in de buurt (4,3) vrijwel in gelijke mate aan de veiligheidsregio en het Nederlands gemiddelde. Binnen de subregio is in Barneveld de schaalscore iets hoger dan gemiddeld en in Scherpenzeel lager. Figuur 6.5 Beschikbaarheid politie in de buurt (schaalscore). 36

45 Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Burgers en politie Functioneren van de politie Vervolgens is aan de inwoners een aantal stellingen voorgelegd over het functioneren van de politie in de buurt. Figuur 6.6 Stellingen over functioneren van de politie in de buurt (percentage (helemaal) eens). Op basis van de eerste vijf stellingen is een indicator samengesteld voor het functioneren van de politie (figuur 6.7). De inwoners van de subregio waarderen het functioneren van de politie in de buurt (5,2) vrijwel gelijk aan de veiligheidsregio en het Nederlands gemiddelde. In Barneveld is de schaalscore iets hoger dan de subregio en Scherpenzeel en Nijkerk lager dan gemiddeld. Ook over alle verschillende stellingen die het functioneren van de politie beoordelen, is men in Nijkerk en Scherpenzeel negatiever ingesteld dan in de Barneveld. En in Scherpenzeel is men negatiever dan in Nijkerk. Figuur 6.7 Functioneren van de politie in de buurt (schaalscore). 37

46 Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Burgers en politie 6.4 Functioneren politie in het algemeen In deze laatste paragraaf van dit hoofdstuk staat het functioneren van de politie in het algemeen centraal. We beginnen met het algemene tevredenheidpercentage, gevolgd door enkele schaalscores met betrekking tot het algemene functioneren van de politie Tevredenheid Bijna drie op de tien inwoners uit de subregio is tevreden over het functioneren van de politie in het algemeen en 10 procent is hierover niet tevreden. Dezelfde verhoudingen zijn zichtbaar in de veiligheidsregio en Nederland. In Barneveld is de waardering hoger dan in Nijkerk en Scherpenzeel. En in Scherpenzeel is de waardering lager dan in Nijkerk. Figuur 6.8 Tevredenheid over het functioneren van de politie in het algemeen (percentage (zeer) ontevreden/(zeer) tevreden) Schaalscores De schaalscore voor het vertrouwen van de politie is opgebouwd uit de volgende stellingen: 1. Als het er echt om gaat dan is de politie er voor je. 2. Als het er echt om gaat zal de politie het uiterste doen om je te helpen. Figuur 6.9 Vertrouwen in de politie (schaalscore). De schaalscore voor het vertrouwen in de politie in de subregio bedraagt 6,1. Dit is vrijwel gelijk aan het gemiddelde in de veiligheidsregio en het landelijk gemiddelde. Er zijn geen verschillen in schaalscore tussen de gemeenten onderling. Ongeveer de helft van de inwoners van de subregio vindt dat de politie er is als dat nodig is of dat de politie haar uiterste best zal doen om te helpen. De afzonderlijke stellingen krijgen in Scherpenzeel wat minder instemming dan in Barneveld en Nijkerk. 38

47 Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Burgers en politie Figuur 6.10 toont de schaalscore van de indicator de politie als crimefighter. Deze is opgebouwd uit de volgende onderliggende stellingen: 1. De politie weet hoe ze boeven moet vangen. 2. De politie bestrijdt succesvol de criminaliteit. Figuur 6.10 De politie als crimefighter (schaalscore). De schaalscore voor de politie als crimefighter in de subregio bedraagt 4,8. Dit is vrijwel gelijk aan het gemiddelde in de veiligheidsregio en het landelijk gemiddelde. Er zijn geen onderlinge verschillen tussen de gemeenten. Een derde van de inwoners in de subregio is van mening dat de politie weet hoe ze boeven moeten vangen. Zestien procent vindt dat de politie de criminaliteit succesvol bestrijd. De schaalscore voor interactie (wederkerigheid) tussen burgers en politie is opgebouwd uit de volgende stellingen: 1. De politie houdt rekening met de wensen van de samenleving. 2. De politie werkt goed samen met de bewoners. Figuur 6.11 Interactie (wederkerigheid) tussen burgers en politie (schaalscore). De schaalscore voor de interactie tussen burgers en politie in de subregio bedraagt 5,2. Dit is vrijwel gelijk aan het gemiddelde in de veiligheidsregio en het landelijk gemiddelde. In Barneveld is de schaalscore hoger dan in Nijkerk en Scherpenzeel. Drie op de tien inwoners van de subregio vindt dat de politie rekening houdt met de wensen van de samenleving. Een kwart is van mening dat de politie goed samenwerkt met de politie. De afzonderlijke stellingen krijgen in Nijkerk en Scherpenzeel wat minder instemming dan in Barneveld. 39

48 Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Burgers en politie De laatste schaalscore over de politie betreft de mate van communicatie tussen politie en burgers. Deze bestaat uit de onderstaande stellingen: 1. De politie wil contact hebben met burgers. 2. De politie is benaderbaar. 3. De politie informeert de burgers. Figuur 6.12 Communicatie tussen burgers en politie (schaalscore). De schaalscore voor de communicatie tussen burgers en politie in de subregio bedraagt 5,3. Dit is vrijwel gelijk aan het gemiddelde in de veiligheidsregio en het landelijk gemiddelde. Er zijn geen noemenswaardige onderlinge verschillen op de schaalscores tussen de gemeenten in de subregio. Vier op de tien inwoners van de subregio vindt dat de politie benaderbaar is. Een derde ziet dat de politie contact wil hebben met de burgers en 27 procent vindt dat de politie de burgers informeert. De afzonderlijke stellingen krijgen in Nijkerk en Scherpenzeel wat minder instemming dan in Barneveld. 40

49 Hoofdstuk 7 Preventie 41

50 Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Burgers en politie 7. Preventie 7.1 Inleiding In dit laatste hoofdstuk wordt ingegaan op het preventiegedrag tegen criminaliteit, voornamelijk in de woonomgeving. Burgers hebben immers ook een eigen verantwoordelijkheid om te voorkomen dat zij slachtoffer worden van criminaliteit. Als het gaat om specifieke maatregelen is criminaliteitspreventie onder te verdelen in sociopreventie (par. 7.2; zoals geen waardevolle spullen achterlaten, licht laten branden s avonds en fiets in bewaakte fietsenstalling plaatsen) en technopreventie (par. 7.3; zoals veiligheidssloten, buitenverlichting en alarminstallaties). 7.2 Sociopreventieve maatregelen Aan de inwoners is een lijst met vier voorzorgsmaatregelen voorgelegd die betrekking hebben op sociopreventie. Hierbij is gevraagd of zij wilden aangeven welke maatregelen zij hebben genomen. Dit zijn: ik neem waardevolle spullen mee uit de auto ik laat s avonds wanneer er niemand thuis is, het licht branden ik zet, indien mogelijk, mijn fiets in een bewaakte fietsenstalling ik laat als ik ergens naartoe ga waardevolle spullen thuis om diefstal of beroving op straat te voorkomen. Op basis van het gebruik van deze vier maatregelen is een somscore voor sociopreventie berekend. Deze somscore geeft een totaalbeeld van het gebruik van de vier beschreven maatregelen. Daarmee verschilt de score van de eerder toegepaste schaalscores. Voor de somscore geldt: hoe hoger de somscore, des te hoger het gebruik van sociopreventieve maatregelen. De minimale waarde van de somscore is 0. De maximale waarde is 4. Figuur 7.1 Sociopreventieve maatregelen (somscore). Aan de hand van de somscore is te zien dat het aantal sociopreventieve maatregelen die door inwoners van Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel (gemiddeld 1,8) worden genomen, overeenkomen met het gemiddelde beeld in Gelderland-Midden (1,9) en Nederland (1,8). In Barneveld worden minder vaak spullen uit de auto gehaald, de fiets in bewaakte fietsenstalling gezet en waardevolle spullen thuis gelaten vergeleken met de subregio. Alleen s avonds het licht laten branden gebeurt hier vaker. In Nijkerk is het omgekeerde zichtbaar. Hier worden waardevolle spullen vaker thuis gelaten en de fiets in een bewaakte stalling gezet, en laten relatief minder inwoners het licht s avonds branden. Scherpenzeel zit wat betreft sociopreventieve maatregelen tussen Barneveld en Nijkerk in. 7.3 Technopreventieve maatregelen Vervolgens is aan de inwoners een lijst met vier maatregelen voorgelegd die betrekking hebben op technopreventie. Hierbij is gevraagd of zij wilden aangeven welke voorzieningen bij hen thuis aanwezig zijn. 42

51 Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Burgers en politie Het gaat om de volgende vier voorzieningen: buitenverlichting extra veiligheidssloten of grendels op buitendeuren alarminstallatie in huis (rol)luiken voor ramen of deuren. Op basis van de aanwezigheid van deze vier voorzieningen zijn somscores voor technopreventie berekend. De somscore voor technopreventie geeft het gemiddelde aantal aanwezige technopreventieve maatregelen per huishouden weer. De waarde van de somscore is minimaal 0 en maximaal 4. Figuur 7.2 Technopreventieve maatregelen (somscore). De mate van technopreventie door de inwoners van de subregio komt vrijwel overeen met het gemiddelde beeld Gelderland-Midden en Nederland. Het merendeel van de inwoners maakt gebruik van buitenverlichting en extra hang- en sluitwerk. In Scherpenzeel nemen de inwoners meer technopreventieve maatregelen dan in Barneveld en Nijkerk. De inwoners maken in deze gemeente meer gebruik van extra hang- en sluitwerk, alarminstallaties en rolluiken voor ramen en deuren. 43

52 Hoofdstuk 8 Conclusies 44

53 Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Conclusies 8. Conclusies 8.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden op basis van de in de voorgaande hoofdstukken beschreven onderzoeksresultaten, enkele conclusies geformuleerd. Deze gaan vooral in op de positie van de subregio ten opzichte van het gemiddelde beeld van Nederland en dat van de veiligheidsregio Gelderland-Midden. Hierbij moet steeds in het achterhoofd worden gehouden dat dit de vergelijking is van een relatief landelijk gebied met de veiligheidsregio waarin de uitkomsten van een groot stedelijk gebied (Arnhem) meetellen. En met Nederland waarin de resultaten van de Randstad meetellen. Verder gaan we in op verschillen tussen de gemeenten onderling. 8.2 Leefbaarheid en overlast In de subregio (waarin Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel zijn samengenomen) zijn inwoners positiever over de leefbaarheid en de mate van overlast in vergelijking met de veiligheidsregio Gelderland-Midden en het landelijke gemiddelde. Zo is de sociale cohesie en de waardering voor de gemeente voor de inzet voor het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid hoger. Met name gemeenten Barneveld en Scherpenzeel kenmerken zich door een hechte gemeenschap. Meer nog dan Nijkerk. Hoewel ook daar de sociale cohesie sterker is dan regionaal en landelijk. Wat betreft de fysieke kwaliteit is een ruime meerderheid van de inwoners van de drie gemeenten tevreden over de verschillende onderdelen. Een uitzondering vormt voorzieningen voor jongeren. De waardering voor de fysieke kwaliteit vertoont weinig samenhang met de tevredenheid over de gemeente als het gaat om leefbaarheid en veiligheid. De mate van participeren en communiceren lijken hier meer invloed op te hebben, getuige de gunstige positie van Scherpenzeel. Opvallend voor de gehele subregio is dat inwoners per saldo een kleine vooruitgang zagen van de buurt in het afgelopen jaar. Er zijn dus meer inwoners die de buurtontwikkeling positief hebben ervaren, dan inwoners die een negatief beeld hiervan hebben. Het gemiddelde regionale en landelijk beeld is dat inwoners per saldo een achteruitgang ervaren van hun woonbuurt. Alle vormen van overlast (fysieke verloedering, sociale overlast en verkeersoverlast) komen in de subregio minder voor dan regionaal en landelijk. Het is een relatief landelijk gebied gemeente waar minder buurtproblemen optreden dan in stedelijk gebied. Toch worden wel buurtproblemen genoemd die aangepakt moeten worden. Dit zijn dezelfde als in de rest van Nederland, namelijk: te hard rijden, hondenpoep op stoep, straat of in perken en parkeerproblemen. Maar aan de aanpak van te hard rijden wordt in de drie gemeenten wel meer belang toegekend. Overall wonen inwoners prettiger in hun buurt dan de gemiddelde Nederlander. Dit is een herkenbaar beeld in de vergelijking van een relatief landelijk gebied met het nationale gemiddeld. 8.3 Veiligheid, slachtofferschap en preventie In de subregio is de waardering voor en het gevoel van veiligheid groter dan landelijk en in de veiligheidsregio. Er is minder sprake van gedrag om onveilige situaties te vermijden en weinig inwoners hebben het idee dat criminaliteit veel in de buurt voorkomt. Wel wordt, net als landelijk en regionaal, een toename van criminaliteit ervaren in de afgelopen twaalf maanden. De veiligheidsbeleving is in Barneveld en Scherpenzeel gunstiger dan in Nijkerk. Het relatief positieve oordeel van inwoners van Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel over de veiligheid in de buurt wordt bevestigd door de cijfers over slachtofferschap. Het aandeel slachtoffers en het aantal delicten per 100 inwoners zijn in de drie gemeenten veel lager dan gemiddeld in de veiligheidsregio en landelijk. 45

54 Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Conclusies Er zijn in de subregio minder gewelds- en vermogensdelicten dan in Nederland en minder vernielingen. Ook hier blijkt de gemeente Nijkerk op een paar punten minder goed te doen dan Barneveld en Scherpenzeel. Er zijn in totaal meer delicten in Nijkerk dan in beide andere gemeenten. En ook bij de afzonderlijke delictsoorten, met name geweldsdelicten, is het beeld dat dit in Nijkerk wat vaker voorkomt. Inwoners van Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel doen net zo veel (of weinig) aan preventie als de gemiddelde Nederlander. Binnen de regio zijn er op het gebied van de sociopreventie wel wat kleine verschillen in het soort maatregelen dat genomen wordt. Technopreventieve maatregelen worden in Scherpenzeel meer genomen dan in Nijkerk en Barneveld. In Barneveld blijft met name gebruik van bewaakte fietsenstalling en extra hang- en sluitwerk in subregionaal opzicht wat achter. 8.4 Burgers en politie Een kwart van de inwoners uit de subregio heeft in de afgelopen twaalf maanden contact gehad met de politie. In Barneveld hebben relatief veel inwoners contact gehad in vergelijking met de subregio en in Nijkerk is dit lager dan gemiddeld. Dit is opvallend omdat Nijkerk hogere slachtoffercijfers kent. Wel is het zo dat contacten in Barneveld wat meer voortkomen vanuit handhaving. Ruim zes op de tien inwoners uit de drie gemeenten die contact met de politie hebben gehad, zijn hierover (zeer) tevreden. De onderlinge verschillen zijn daarbij opmerkelijk klein. Zeker als wordt bedacht dat in de algemene tevredenheid over de politie wel een duidelijk onderscheid is aan te geven. Barnevelders zijn positiever dan Nijkerkers. En Nijkerkers zijn positiever dan Scherpenzelers. In Scherpenzeel wordt met name de beschikbaarheid en het functioneren van de politie in de buurt slechter beoordeeld dan in Barneveld en Nijkerk, en de waardering is ook lager dan het regionale en landelijke gemiddelde. 46

55 bijlagen 47

56 Bijlage 1. Achtergrondkenmerken Tabel 1 Sekse respondenten. geslacht Barneveld Nijkerk Scherpenzeel man 44% 46% 49% vrouw 56% 54% 51% totaal 100% 100% 100% Tabel 2 Leeftijdsverdeling respondenten. leeftijdscategorie Barneveld Nijkerk Scherpenzeel % 9% 11% % 13% 9% % 14% 16% % 20% 14% % 19% 19% % 17% 20% % 8% 10% 85 jaar en ouder 2% 1% 1% totaal 100% 100% 100% Tabel 3 Herkomst respondenten. herkomst Barneveld Nijkerk Scherpenzeel autochtoon 94% 93% 96% Marokko 0% 0% 0% Turkije 1% 1% 0% Suriname 0% 0% 0% Antillianen/Arubanen 0% 0% 0% overig niet westers 1% 1% 1% (+onbekend) westers allochtoon 4% 5% 2% totaal 100% 100% 100% 48

57 Tabel 4 Huishoudengrootte respondenten. huishoudengrootte Barneveld Nijkerk Scherpenzeel 1 persoon 13% 13% 12% 2 personen 40% 41% 40% 3 personen 14% 15% 14% 4 personen 17% 20% 18% 5 of meer personen 16% 11% 16% totaal 100% 100% 100% Tabel 5 Hoogst behaalde opleiding respondenten. opleiding Barneveld Nijkerk Scherpenzeel lager onderwijs 40% 35% 45% middelbaar 31% 33% 30% onderwijs hoger onderwijs 23% 26% 22% onbekend 6% 6% 3% totaal 100% 100% 100% Tabel 6 Betaald werk en betaald werk voor meer dan 12 uren per week. Barneveld Nijkerk Scherpenzeel betaald werk 47% 50% 43% w.v. betaald werk voor meer dan 12 uren per week 95% 94% 96% Tabel 7 Soort woning in drie categorieën. woning Barneveld Nijkerk Scherpenzeel vrijstaand, twee onder een kap, tussenwoning, hoekwoning 85% 86% 90% flat, bovenwoning, benedenwoning 11% 8% 7% overig 2% 4% 2% onbekend 2% 2% 1% totaal 100% 100% 100% Tabel 8 Verdeling koop/huur. woning Barneveld Nijkerk Scherpenzeel koop 77% 82% 81% huur 21% 16% 18% onbekend 2% 2% 1% totaal 100% 100% 100% 49

58 Bijlage 2. Tabellen 50

59 Barneveld Nijkerk Scherpenzeel Subregio Barneveld- Nijkerk- Scherpenzeel VR Gelderland- Midden PE Oost-Nederland Nederland A. Leefbaarheid buurt en functioneren gemeente Leefbaarheid buurt Rapportcijfer prettig wonen in de buurt gemiddeld rapportcijfer 7,6 7,6 7,6 7,6 7,4 7,5 7,4 Ontwikkeling buurt afgelopen 12 maanden % vooruit gegaan 9% 9% 9% 9% 10% 9% 9% % gelijk gebleven 78% 81% 79% 79% 73% 75% 72% % achteruit gegaan 8% 8% 8% 8% 13% 12% 15% Sociale cohesie indicator ,7 6,4 6,7 6,6 6,3 6,5 6,2 Mensen kennen elkaar nauwelijks % (helemaal) eens 17% 22% 15% 19% 23% 20% 25% Mensen gaan op prettige manier met elkaar om % (helemaal) eens 77% 74% 79% 76% 70% 72% 68% Gezellige buurt waar mensen elkaar helpen en dingen samen doen % (helemaal) eens 51% 42% 51% 48% 44% 49% 43% Voel me thuis bij de mensen % (helemaal) eens 66% 63% 68% 65% 60% 64% 60% Veel contact met buurtbewoners 1) % (helemaal) eens 39% 37% 40% 38% 38% 41% 37% Tevreden over bevolkingssamenstelling 1) % (helemaal) eens 75% 74% 79% 75% 69% 71% 67% Fysieke voorzieningen indicator ,3 6,4 6,2 6,3 6,2 6,3 6,2 Wegen, paden, pleintjes zijn goed onderhouden % (helemaal) eens 70% 75% 68% 72% 70% 70% 68% Perken, plantsoenen, parken zijn goed onderhouden % (helemaal) eens 64% 67% 61% 65% 67% 66% 67% Buurt is buiten goed verlicht % (helemaal) eens 80% 80% 79% 80% 79% 77% 78% Er zijn goede speelplekken voor kinderen % (helemaal) eens 56% 67% 63% 61% 62% 61% 61% Er zijn goede voorzieningen voor jongeren % (helemaal) eens 23% 25% 24% 24% 24% 24% 25% Oordeel functioneren gemeente Functioneren gemeente (aanpak van leefbaarheid en veiligheid) % (zeer) tevreden 45% 43% 50% 44% 39% 39% 37% % (zeer) ontevreden 8% 9% 6% 8% 11% 11% 12% Heeft aandacht voor verbeteren hiervan % (helemaal) eens 53% 51% 56% 52% 48% 47% 47% Informeert de buurt hierover % (helemaal) eens 46% 42% 48% 44% 42% 40% 41% Betrekt de buurt hierbij % (helemaal) eens 37% 35% 36% 36% 35% 35% 34% 1) Stelling telt niet mee in de indicator 'Sociale cohesie' * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor 2013

60 Barneveld Nijkerk Scherpenzeel Subregio Barneveld- Nijkerk- Scherpenzeel VR Gelderland- Midden PE Oost-Nederland Nederland B. Buurtproblemen I Voorkomen van en mate van buurtproblemen Overlast totaal indicator ,7 1,8 1,6 1,7 2,1 2,0 2,2 Een of meer vormen van overlast komen voor % ja 91% 93% 89% 92% 94% 94% 94% Aantal voorkomende vormen van overlast gemiddeld (max. 13) 3,8 4,1 3,6 3,9 4,6 4,5 4,8 Aantal vormen van overlast waarvan veel overlast gemiddeld (max. 13) 0,6 0,7 0,6 0,6 0,9 0,8 1 Veel overlast van een of meerdere vormen % veel 36% 39% 35% 37% 45% 42% 46% Fysieke verloedering-totaal indicator ,0 2,1 1,9 2,0 2,7 2,5 2,8 Een of meer vormen van fysieke verloedering komen voor % ja 71% 75% 70% 72% 82% 80% 83% Aantal voorkomende vormen van fysieke verloedering gemiddeld (max. 4) 1,4 1,5 1,3 1,4 1,8 1,7 1,8 Aantal vormen van fysieke verloedering waarvan veel overlast gemiddeld (max. 4) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 Veel overlast van een of meer vormen van fysieke verloedering % veel 15% 17% 14% 16% 23% 21% 24% Fysieke verloedering-vormen Bekladde muren of gebouwen komt in buurt wel eens voor % ja 22% 18% 14% 19% 26% 23% 27% Ervaart zelf veel overlast van bekladde muren of gebouwen % veel 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% Hondenpoep op stoep, straat of in perken komt wel eens voor % ja 54% 65% 59% 59% 71% 68% 70% Ervaart zelf veel overlast van hondenpoep op stoep, straat of in perken % veel 12% 15% 11% 13% 20% 17% 20% Rommel op straat komt in buurt wel eens voor % ja 45% 46% 37% 45% 52% 51% 55% Ervaart zelf veel overlast van rommel op straat % veel 3% 3% 2% 3% 5% 5% 7% Vernieling van straatmeubilair komt in buurt wel eens voor % ja 20% 19% 24% 20% 29% 27% 31% Ervaart zelf veel overlast van vernieling van straatmeubilair % veel 1% 0% 2% 1% 2% 2% 3% * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor 2013

61 Barneveld Nijkerk Scherpenzeel Subregio Barneveld- Nijkerk- Scherpenzeel VR Gelderland- Midden PE Oost-Nederland Nederland C. Buurtproblemen II Voorkomen van en mate van buurtproblemen (vervolg) Verkeersoverlast-totaal indicator ,1 3,1 3,0 3,1 3,4 3,2 3,4 Een of meer vormen van verkeersoverlast komen voor % ja 81% 80% 78% 80% 82% 82% 82% Aantal voorkomende vormen van verkeersoverlast gemiddeld (max. 3) 1,4 1,4 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 Aantal vormen van verkeersoverlast waarvan veel overlast gemiddeld (max. 3) 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 Heeft veel overlast van een of meer vormen van verkeersoverlast % veel 28% 29% 24% 28% 33% 30% 32% Verkeersoverlast-vormen Te hard rijden komt in buurt wel eens voor % ja 72% 70% 69% 71% 71% 73% 72% Ervaart zelf veel overlast van te hard rijden % veel 21% 20% 17% 20% 22% 21% 22% Agressief gedrag in het verkeer komt in buurt wel eens voor % ja 23% 25% 19% 23% 29% 27% 31% Ervaart zelf veel overlast van agressief verkeersgedrag % veel 4% 3% 2% 3% 6% 5% 6% Parkeerproblemen komen in buurt wel eens voor % ja 44% 47% 44% 45% 51% 46% 50% Ervaart zelf veel overlast van parkeerproblemen % veel 13% 16% 11% 14% 18% 14% 17% Sociale overlast-totaal indicator ,8 0,9 0,8 0,8 1,2 1,1 1,3 Een of meer vormen van sociale overlast komen voor % ja 35% 41% 36% 38% 48% 45% 51% Aantal voorkomende vormen van sociale overlast gemiddeld (max. 4) 0,7 0,8 0,7 0,7 1,0 0,9 1,1 Aantal vormen van sociale overlast waarvan veel overlast gemiddeld (max. 4) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Heeft veel overlast van een of meer vormen van sociale overlast % veel 4% 5% 6% 5% 8% 7% 10% Sociale overlast-vormen Dronken mensen op straat komt in buurt wel eens voor % ja 20% 21% 21% 21% 26% 25% 27% Ervaart zelf veel overlast van dronken mensen op straat % veel 2% 1% 2% 2% 3% 2% 3% Drugsgebruik of drugshandel komt in buurt wel eens voor % ja 14% 19% 13% 16% 21% 21% 24% Ervaart zelf veel overlast van drugsgebruik of drugshandel % veel 1% 2% 1% 1% 3% 3% 4% Lastig vallen van mensen op straat komt wel eens voor % ja 9% 11% 7% 10% 12% 12% 15% Ervaart zelf veel overlast van lastig vallen van mensen op straat % veel 0% 0% 1% 0% 1% 1% 1% Rondhangende jongeren komt in buurt wel eens voor % ja 26% 31% 25% 28% 37% 34% 40% Ervaart zelf veel overlast van rondhangende jongeren % veel 3% 3% 5% 3% 5% 4% 6% Overlast door buurtbewoners komt in buurt wel eens voor 2) % ja 20% 23% 20% 22% 28% 27% 29% Ervaart zelf veel overlast van buurtbewoners 2) % veel 2% 3% 3% 3% 5% 5% 5% Hinder van horecagelegenheden Hinder van horecagelegenheden komt in buurt wel eens voor % ja 12% 12% 13% 12% 13% 14% 14% Ervaart zelf veel overlast van hinder van horecagelegenheden % veel 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2) Overlastvorm telt niet mee in 'Sociale overlast-totaal' * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor 2013

62 Barneveld Nijkerk Scherpenzeel Subregio Barneveld- Nijkerk- Scherpenzeel VR Gelderland- Midden PE Oost-Nederland Nederland D. Buurtproblemen III Welk buurtprobleem als eerste aanpakken? Bekladde muren of gebouwen % ja 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% Hondenpoep op stoep, straat of in perken % ja 11% 16% 14% 13% 16% 15% 14% Rommel op straat % ja 5% 4% 3% 5% 4% 5% 6% Vernieling straatmeubilair % ja 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% Te hard rijden % ja 28% 23% 22% 25% 21% 22% 19% Agressief verkeersgedrag % ja 0% 1% 0% 1% 1% 1% 1% Parkeerproblemen % ja 10% 13% 13% 12% 11% 10% 10% Dronken mensen op straat % ja 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% Drugsoverlast % ja 1% 3% 1% 2% 2% 2% 2% Lastig vallen van mensen op straat % ja 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% Rondhangende jongeren % ja 2% 4% 3% 3% 3% 3% 4% Overlast door buurtbewoners % ja 2% 2% 3% 2% 4% 3% 3% Hinder horecagelegenheden % ja 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% Geen van deze problemen % ja 5% 4% 7% 5% 6% 6% 6% * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor 2013

63 Barneveld Nijkerk Scherpenzeel Subregio Barneveld- Nijkerk- Scherpenzeel VR Gelderland- Midden PE Oost-Nederland Nederland E. Veiligheidsbeleving Rapportcijfer veiligheid in de buurt gemiddeld rapportcijfer 7,5 7,4 7,6 7,4 7,1 7,3 7,1 Voelt zich wel eens onveilig % ja 28% 33% 26% 30% 37% 34% 37% Voelt zich vaak onveilig % vaak 1% 1% 0% 1% 2% 1% 2% Voelt zich wel eens onveilig in eigen buurt % ja 12% 12% 10% 12% 19% 16% 19% Voelt zich vaak onveilig in eigen buurt % vaak 0% 1% 0% 0% 2% 1% 2% Geschatte kans op slachtofferschap komend jaar Inbraak in woning % (heel) grote kans 11% 8% 7% 10% 12% 11% 12% Mishandeling % (heel) grote kans 1% 1% 1% 1% 2% 2% 3% Zakkenrollerij zonder geweld % (heel) grote kans 3% 3% 2% 3% 5% 4% 5% Beroving op straat met geweld % (heel) grote kans 1% 1% 1% 1% 2% 2% 3% Vermijdingsgedrag indicator ,8 0,9 0,6 0,8 1,2 1,1 1,3 s Avonds niet open doen omdat u het niet veilig vindt % vaak 4% 5% 3% 5% 8% 7% 9% Omlopen/omrijden in eigen buurt om onveilige plekken te vermijden % vaak 1% 1% 0% 1% 2% 2% 3% Zich onveilig voelen bij s avonds op straat in buurt lopen % vaak 1% 1% 0% 1% 3% 2% 4% Zich onveilig voelen wanneer s avonds alleen thuis % vaak 2% 1% 0% 1% 3% 2% 3% Bang zelf slachtoffer worden van criminaliteit % vaak 2% 1% 1% 2% 3% 3% 4% Voorkomen van criminaliteit in de buurt Idee van veel criminaliteit in eigen buurt % ja 4% 4% 2% 4% 10% 8% 11% Idee van weinig criminaliteit in eigen buurt % ja 68% 70% 68% 69% 67% 65% 65% Idee van geen criminaliteit in eigen buurt % ja 23% 22% 25% 22% 16% 21% 17% Criminaliteit is toegenomen % ja 13% 11% 10% 12% 16% 15% 16% Criminaliteit is gelijk gebleven % ja 52% 56% 53% 54% 52% 50% 50% Criminaliteit is afgenomen % ja 3% 2% 1% 3% 3% 3% 4% Verschil criminaliteit toegenomen - afgenomen %-punt verschil 10% 8% 9% 9% 13% 13% 12% Onveilige plekken indicator ,4 1,4 0,9 * 1,4 1,7 1,6 1,9 Rondom uitgaansgelegenheden % vaak/soms 17% 22% 19% 19% 25% 23% 25% Op plekken waar groepen jongeren rondhangen % vaak/soms 31% 44% 36% 36% 41% 39% 43% In het centrum van mijn woonplaats % vaak/soms 9% 15% 6% 11% 16% 16% 18% Winkelcentrum/winkelgebied in eigen buurt % vaak/soms 8% 12% 6% 9% 13% 12% 14% In het openbaar vervoer % vaak/soms 14% 15% 10% 14% 18% 14% 19% Bij het treinstation % vaak/soms 12% 15% 3% 12% 18% 16% 19% In het eigen huis % vaak/soms 7% 7% 7% 7% 10% 9% 9% * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor 2013

64 Barneveld Nijkerk Scherpenzeel Subregio Barneveld- Nijkerk- Scherpenzeel VR Gelderland- Midden PE Oost-Nederland Nederland F. Slachtofferschap I Slachtofferschap in afgelopen 12 maanden Slachtofferschap totaal (excl. cybercrime) % ja, slachtoffer 14% 15% 15% 14% 19% 18% 20% delicten per 100 inwoners 20 24,2 21,5 21,8 31,4 30,6 35,9 Melding/aangifte (% van ondervonden delicten) % melding/aangifte 31% 36% 19% * 32% 37% 39% 38% Slachtofferschap geweldsdelicten totaal % ja, slachtoffer 1% 3% 2% 2% 3% 2% 2% delicten per 100 inwoners 1,3 3,3 3,0 2,3 4,1 3,8 3,7 Melding/aangifte (% van ondervonden delicten) % melding/aangifte 31% * 21% * 0% * 21% 30% 42% 45% Plaats delict (% van ondervonden delicten) % eigen buurt 42% * 43% * 48% * 44% 59% 55% 55% % elders in woonplaats 21% * 25% * 0% * 21% 18% 22% 25% % elders in Nederland 37% * 30% * 52% * 35% 22% 22% 18% % onbekend 9% * 4% * 0% * 5% 1% 3% 5% Pleegplek delict (% van ondervonden delicten) % thuis 17% * 3% * 0% * 7% 13% 22% 20% % horeca 25% * 14% * 0% * 16% 12% 10% 8% % openbaar vervoer 0% * 0% * 0% * 0% 2% 1% 2% % op straat 24% * 70% * 48% * 54% 43% 40% 42% % op het werk 6% * 1% * 16% * 5% 16% 12% 10% % op school 3% * 0% * 0% * 1% 7% 3% 2% % in een winkel 2% * 0% * 0% * 1% 0% 2% 2% % ergens anders 14% * 8% * 35% * 13% 7% 7% 11% Bekendheid dader (% van ondervonden delicten) % dader bekend 55% * 16% * 53% * 32% 43% 52% 53% % partner 4% * 0% * 0% * 1% 0% 1% 2% % ex-partner 0% * 0% * 0% * 0% 2% 5% 6% % familielid 9% * 0% * 0% * 3% 5% 3% 4% % buurtgenoot 30% * 6% * 0% * 12% 20% 22% 23% % iemand van werk/studie 3% * 5% * 16% * 6% 9% 10% 8% % andere bekende 9% * 11% * 37% * 13% 9% 14% 13% Slachtofferschap geweld met seksuele bedoelingen % ja, slachtoffer 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% delicten per 100 inwoners 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 Slachtofferschap mishandeling % ja, slachtoffer 0% 1% 0% 1% 1% 1% 1% delicten per 100 inwoners 0,5 0,9 0,0 0,6 0,8 0,9 1 Slachtofferschap bedreiging % ja, slachtoffer 1% 2% 2% 1% 2% 2% 2% delicten per 100 inwoners 0,8 2,3 3,0 1,6 2,9 2,8 2,4 * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor 2013

65 Barneveld Nijkerk Scherpenzeel Subregio Barneveld- Nijkerk- Scherpenzeel VR Gelderland- Midden PE Oost-Nederland Nederland G. Slachtofferschap II Slachtofferschap in afgelopen 12 maanden (vervolg) Slachtofferschap vermogensdelicten totaal % ja, slachtoffer 9% 9% 9% 9% 13% 12% 14% delicten per 100 inwoners 11,9 12,3 11,5 12,0 17,1 17,4 21,2 Melding/aangifte (% van ondervonden delicten) % melding/aangifte 39% 54% 29% * 44% 50% 47% 45% Slachtofferschap (poging) tot inbraak % ja, slachtoffer 2% 2% 3% 2% 3% 3% 3% delicten per 100 inwoners 2,6 3 2,5 2,7 3,7 3,5 4,1 Slachtofferschap fietsdiefstal % ja, slachtoffer 2% 2% 1% 2% 3% 3% 4% delicten per 100 inwoners 2,6 2,9 1,0 2,6 4,2 4,1 5,5 Slachtofferschap diefstal uit/vanaf auto % ja, slachtoffer 1% 2% 0% 1% 2% 2% 3% delicten per 100 inwoners 1,5 2,6 1,0 1,9 2,4 2,5 3,4 Slachtofferschap autodiefstal % ja, slachtoffer 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% delicten per 100 inwoners 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,2 Slachtofferschap diefstal ander motorvoertuig % ja, slachtoffer 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% delicten per 100 inwoners 0,2 0,4 0,0 0,3 0,9 0,8 1,0 Slachtofferschap (poging tot) zakkenrollerij/beroving % ja, slachtoffer 2% 1% 2% 1% 2% 2% 2% delicten per 100 inwoners 1,5 0,5 1,1 1,0 2,2 1,8 2,3 Slachtofferschap overige diefstal % ja, slachtoffer 3% 3% 4% 3% 3% 4% 4% * minder dan 50 waarnemingen delicten per 100 inwoners 3,5 2,9 6,0 3,5 3,4 4,5 4,7 Veiligheidsmonitor 2013

66 Barneveld Nijkerk Scherpenzeel Subregio Barneveld- Nijkerk- Scherpenzeel VR Gelderland- Midden PE Oost-Nederland Nederland H. Slachtofferschap III Slachtofferschap in afgelopen 12 maanden (vervolg) Slachtofferschap vernielingen totaal % ja, slachtoffer 5% 5% 5% 5% 7% 6% 7% delicten per 100 inwoners 6,8 8,6 7,0 7,5 10,1 9,4 11,1 Melding/aangifte (% van ondervonden delicten) % melding/aangifte 16% 17% * 10% * 16% 19% 24% 22% Plaats delict (% van ondervonden delicten) % eigen buurt 70% 71% * 79% * 71% 77% 77% 78% % elders in woonplaats 13% 25% * 5% * 18% 14% 12% 11% % elders in Nederland 5% 4% * 2% * 4% 6% 7% 6% % onbekend 1% 0% * 0% * 1% 1% 1% 0,4% Pleegplek delict (% van ondervonden delicten) % thuis 45% 52% * 54% * 49% 41% 43% 38% % horeca 1% 0% * 0% * 0% * 1% 1% 1% % op straat 28% 37% * 27% * 32,0% 39% 36% 43% % op het werk 2% 5% * 0% * 3,3% 1% 3% 2% % op school 3% 0% * 0% * 1,5% 5% 2% 2% % in een winkel 1% 0% * 5% * 1,0% 1% 1% 1% % ergens anders 3% 3% * 0% * 2,7% 7% 7% 6% Slachtofferschap voertuigvernielingen % ja, slachtoffer 2% 3% 2% 2,5% 4% 4% 4% delicten per 100 inwoners 3,2 4,9 3,1 3,9 6,6 5,7 6,90 Slachtofferschap overige vernielingen % ja, slachtoffer 3% 3% 3% 3% 3% 2% 3% (in de tuin, rondom woning, iets anders) delicten per 100 inwoners 3,6 3,7 3,8 3,7 3,6 3,7 4,10 Slachtofferschap cybercrime via internet totaal % ja, slachtoffer 13% 12% 9% 12% 13% 13% 13% delicten per 100 inwoners 19,5 20,5 15,0 19,5 21,8 20,7 20,8 Melding/aangifte (% van ondervonden delicten) % melding/aangifte 10% 9% 15% * 10% 14% 13% 13% Slachtofferschap identiteitsfraude via internet % ja, slachtoffer 2% 2% 0% * 2% 1% 1% 1% delicten per 100 inwoners 2,2 2,1 0,7 2,0 1,5 1,2 1,3 Slachtofferschap koop- of verkoopfraude via internet % ja, slachtoffer 5% 2% 3% 4% 3% 4% 3% delicten per 100 inwoners 5,1 2,8 3,0 4,0 4,2 4,1 3,9 Slachtofferschap hacken % ja, slachtoffer 5% 6% 5% 6% 7% 6% 6% delicten per 100 inwoners 7,9 9,1 8,3 8,5 9,9 9,1 9,3 Slachtofferschap pesten via internet % ja, slachtoffer 2% 3% 1% 3% 3% 3% 3% delicten per 100 inwoners 4,3 6,5 3,0 5,0 6,2 6,3 6,3 * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor 2013

67 Barneveld Nijkerk Scherpenzeel Subregio Barneveld- Nijkerk- Scherpenzeel VR Gelderland- Midden PE Oost-Nederland Nederland I. Contacten burgers met politie Contact met politie in eigen gemeente in afgelopen 12 maanden % ja 27% 21% 21% 24% 26% 26% 27% Reden contact (% van bewoners met contact) Handhaving % ja 26% 22% 18% 24% 16% 18% 16% Melding/aangifte % ja 32% 31% 37% 32% 38% 37% 38% Andere contacten % ja 42% 47% 45% 44% 46% 45% 46% Geen reden bekend % ja 7% 5% 6% 6% 6% 6% 6% Initiatief contact (% van bewoners met contact) Initiatief van politie % ja 28% 25% 22% 27% 19% 20% 19% Initiatief van burger % ja 72% 75% 78% 73% 81% 80% 81% Wijze van contact (% van bewoners met contact) Persoonlijk % ja 58% 62% 55% 59% 59% 62% 64% Telefonisch % ja 30% 23% 37% 28% 29% 27% 25% Via social media % ja 2% 1% 0% 1% 2% 1% 1% Anders via internet % ja 5% 7% 2% 5% 6% 5% 5% Anders niet via internet % ja 5% 8% 6% 6% 5% 5% 5% Onbekend % ja 5% 6% 4% 5% 5% 4% 4% Tevredenheid over optreden politie (% van bewoners met contact) Tevredenheid over optreden politie - alle contacten % (zeer) tevreden 63% 62% 60% 62% 60% 59% 58% % (zeer) ontevreden 17% 20% 15% 18% 17% 18% 19% Tevredenheid over optreden politie - handhaving % (zeer) tevreden 45% 53% * 32% * 47% 46% 43% 41% Tevredenheid over optreden politie - meldingen % (zeer) tevreden 68% 57% 69% * 64% 61% 57% 58% Tevredenheid over optreden politie - andere contacten % (zeer) tevreden 70% 70% 62% * 69% 65% 66% 64% Tevredenheid over optreden politie bij initiatief politie % (zeer) tevreden 47% 56% 44% * 49% 50% 48% 45% Tevredenheid over optreden politie bij initiatief burger % (zeer) tevreden 69% 65% 64% 67% 63% 61% 61% Punten waarover u minder tevreden was? % ja 29% 32% 30% 30% 30% 32% 33% Redenen ontevredenheid contact politie (% van bewoners met punten waarover minder tevreden) Te lang wachten of kwam niet % ja 16% 27% 15% * 20% 14% 18% 20% Politie gaf onvoldoende informatie % ja 13% 9% 7% * 11% 20% 16% 14% Politie was onverschillig % ja 29% 25% 22% * 27% 33% 28% 29% Problemen niet opgelost % ja 39% 41% 42% * 40% 48% 43% 42% Andere reden % ja 27% 37% 46% * 33% 25% 27% 26% * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor 2013

68 Barneveld Nijkerk Scherpenzeel Subregio Barneveld- Nijkerk- Scherpenzeel VR Gelderland- Midden PE Oost-Nederland Nederland J. Functioneren politie I Functioneren politie in de buurt Oordeel functioneren politie in uw buurt % (zeer) tevreden 29% 21% 18% 25% 25% 24% 25% % (zeer) ontevreden 7% 8% 13% 8% 9% 8% 9% Beschikbaarheid politie in buurt indicator ,5 4,3 3,7 4,3 4,3 4,3 4,4 Je ziet politie in de buurt te weinig % (helemaal) eens 52% 52% 72% 54% 54% 52% 50% Komt te weinig uit de auto % (helemaal) eens 43% 45% 52% 44% 43% 43% 44% Is te weinig aanspreekbaar % (helemaal) eens 36% 38% 46% 37% 37% 36% 36% Heeft te weinig tijd % (helemaal) eens 30% 29% 41% 31% 31% 30% 30% Komt niet snel als je ze roept % (helemaal) eens 19% 20% 24% 20% 19% 20% 20% Functioneren politie in buurt indicator ,5 5,1 4,6 5,2 5,3 5,2 5,2 Biedt bescherming % (helemaal) eens 41% 33% 29% 37% 38% 37% 39% Heeft contact met bewoners % (helemaal) eens 24% 16% 14% 20% 23% 21% 22% Reageert op problemen % (helemaal) eens 43% 34% 27% 38% 40% 37% 38% Doet haar best % (helemaal) eens 39% 30% 23% 35% 37% 35% 37% Pakt zaken efficiënt aan % (helemaal) eens 24% 17% 9% 20% 20% 19% 20% Bekeurt hier te weinig 3) % (helemaal) eens 27% 28% 26% 27% 31% 29% 28% De politie neemt je serieus 3) % (helemaal) eens 46% 38% 35% 42% 44% 43% 43% 3) Stelling telt niet mee in de indicator 'Functioneren politie in buurt' * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor 2013

69 Barneveld Nijkerk Scherpenzeel Subregio Barneveld- Nijkerk- Scherpenzeel VR Gelderland- Midden PE Oost-Nederland Nederland K. Functioneren politie II Functioneren politie in het algemeen Oordeel functioneren politie in het algemeen % (zeer) tevreden 31% 25% 20% 28% 28% 27% 28% % (zeer) ontevreden 10% 10% 11% 10% 9% 10% 10% Vertrouwen in de politie indicator ,2 6,1 5,9 6,1 6,2 6,1 6,1 Als het erom gaat is de politie er voor je % (helemaal) eens 49% 48% 41% 48% 49% 48% 48% Politie doet uiterste best om te helpen % (helemaal) eens 51% 45% 41% 48% 50% 51% 50% Politie als crimefighter indicator ,8 4,7 4,9 4,8 4,9 5,0 5,0 Politie weet hoe ze boeven moeten vangen % (helemaal) eens 32% 31% 29% 31% 33% 33% 33% Politie bestrijdt succesvol de criminaliteit % (helemaal) eens 17% 15% 16% 16% 17% 17% 18% Interactie politie - burgers indicator ,3 5,1 4,9 5,2 5,2 5,1 5,1 Houdt rekening met wensen van samenleving % (helemaal) eens 32% 25% 26% 29% 28% 29% 29% Werkt goed samen met bewoners % (helemaal) eens 30% 22% 22% 26% 28% 28% 27% Communicatie politie burgers indicator ,4 5,2 5,1 5,3 5,3 5,3 5,3 Wil contact hebben met de burgers % (helemaal) eens 37% 31% 31% 34% 33% 35% 35% Is benaderbaar % (helemaal) eens 40% 39% 29% 39% 43% 43% 44% Informeert de burgers % (helemaal) eens 30% 25% 21% 27% 29% 27% 27% * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor 2013

70 Barneveld Nijkerk Scherpenzeel Subregio Barneveld- Nijkerk- Scherpenzeel VR Gelderland- Midden PE Oost-Nederland Nederland L. Preventie en respectloos gedrag Voorzorgsmaatregelen tegen criminaliteit Totaal aantal preventieve maatregelen (socio+techno) somscore 3,6 3,7 3,9 3,7 3,7 3,6 3,6 Socio-preventieve maatregelen somscore 1,8 1,8 1,9 1,8 1,9 1,8 1,8 Waardevolle spullen uit auto % ja 72% 75% 77% 73% 73% 71% 70% s Avonds licht laten branden % ja 51% 44% 51% 48% 44% 43% 41% Fiets in bewaakte stalling zetten % ja 26% 30% 29% 28% 37% 35% 35% Waardevolle spullen thuis laten % ja 29% 35% 30% 32% 34% 34% 34% Techno-preventieve maatregelen somscore 1,8 1,8 2,1 1,9 1,8 1,8 1,7 Buitenverlichting % ja 89% 83% 86% 86% 82% 82% 76% Extra hang- en sluitwerk % ja 65% 70% 73% 68% 68% 66% 67% Alarminstallatie in huis % ja 12% 14% 18% 14% 13% 12% 13% (Rol)luiken voor ramen en deuren % ja 18% 15% 30% 18% 20% 22% 19% Respectloos gedrag Onbekenden op straat % vaak/soms 19% 18% 17% 19% 22% 19% 22% Onbekenden in het openbaar vervoer % vaak/soms 10% 10% 8% 10% 14% 12% 15% Personeel van winkels of bedrijven % vaak/soms 13% 14% 11% 13% 16% 15% 17% Personeel van overheidsinstanties % vaak/soms 11% 11% 9% 10% 13% 12% 14% Bekenden zoals partner, familie of vrienden % vaak/soms 5% 7% 4% 6% 8% 7% 7% * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor 2013

71 Bijlage 3. Vragenlijst

72 VEILIGHEIDSMONITOR 2013

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoe veilig is Noordenveld?

Hoe veilig is Noordenveld? Hoe veilig is Noordenveld? Veiligheidsmonitor gemeente Noordenveld 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/037 Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ELBURG?

HOE VEILIG IS ELBURG? Rapport HOE VEILIG IS ELBURG? Veiligheidsmonitor gemeente april 2015 www.ioresearch.nl Hoe veilig is? COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/ Datum april

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014 Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere 2013 april 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/018 Datum april 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD?

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Rapport HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Gemeente Heerhugowaard Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam www.ioresearch.nl Rapportnummer 2016/79 Datum Juni

Nadere informatie

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen Leefbaarheid 7,5 Leefbaarheid (rapportcijfer) : 7,5 Fysieke voorzieningen (score) Sociale cohesie in de buurt (score) Aanpak gemeente L&V (% (zeer) ) Gemeente, 2015 6,3 29,0 38,2 Overlast in de buurt %

Nadere informatie

Hoe veilig is Waddinxveen?

Hoe veilig is Waddinxveen? Hoe veilig is Waddinxveen? Veiligheidsmonitor gemeente Waddinxveen 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

HOE VEILIG IS TYNAARLO?

HOE VEILIG IS TYNAARLO? Rapport HOE VEILIG IS TYNAARLO? Veiligheidsmonitor gemeente Tynaarlo Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/ Datum Juni 2018

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Mei 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/74 Datum Mei

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/031 Datum Juni

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/CONCEPT Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

HOE VEILIG IS MOERDIJK?

HOE VEILIG IS MOERDIJK? Rapport HOE VEILIG IS MOERDIJK? Veiligheidsmonitor gemeente Mei 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/229 Datum Mei 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt Kernrapport Veiligheidsmonitor (2013-2017) Gemeente Leiden Leefbaarheid in buurt Inleiding In dit hoofdstuk staat het thema leefbaarheid in de woonbuurt centraal. Eerst komt aan de orde hoe Nederlanders

Nadere informatie

HOE VEILIG IS MONTFERLAND?

HOE VEILIG IS MONTFERLAND? Rapport HOE VEILIG IS MONTFERLAND? Veiligheidsmonitor gemeente Montferland april 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/concept

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD?

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Rapport HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Veiligheidsmonitor gemeente Mei 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Rapportnummer 2018/071 Datum Mei 2018 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoe veilig is Barneveld?

Hoe veilig is Barneveld? Hoe veilig is Barneveld? Veiligheidsmonitor gemeente Barneveld 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

HOE VEILIG IS KATWIJK?

HOE VEILIG IS KATWIJK? Rapport HOE VEILIG IS KATWIJK? Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk 2017 Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/087 Datum Juni

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/82 Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

HOE VEILIG IS NOORD- BEVELAND?

HOE VEILIG IS NOORD- BEVELAND? Rapport HOE VEILIG IS NOORD- BEVELAND? Veiligheidsmonitor gemeente Juli 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/concept Datum Juli

Nadere informatie

HOE VEILIG IS RHEDEN?

HOE VEILIG IS RHEDEN? Rapport HOE VEILIG IS RHEDEN? Veiligheidsmonitor gemeente Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/CONCEPT Datum Juni 2018 Opdrachtgever

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt Gemeente Leiden Nederland en Grotestedenbeleid G32 Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32 Leefbaarheid in de buurt Landelijke

Nadere informatie

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden Veiligheidsmonitor 2008, gemeente 1 Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 In deze bijlage worden de uitkomsten van de monitor weergegeven in tabellen. Van de volgende gebieden worden cijfers gepresenteerd:

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ROERMOND?

HOE VEILIG IS ROERMOND? Rapport HOE VEILIG IS ROERMOND? Veiligheidsmonitor gemeente Roermond Juli 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/104 Datum Juli

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil)

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil) Resultaten Veiligheidsmonitor: alle items gemeente Leiden, 2012 t/m 2017 Dezelfde overzichten zijn bechikbaar van alle Leidse wijken en stadsdelen en ook van alle gemeenten in de politie-eenheid Den Haag

Nadere informatie

Gemeenten + Wijken Index

Gemeenten + Wijken Index Gemeenten + Wijken Index '-' betekent minder dan 50 antwoorden 2012 2013 2014 2015 2016 Gemeente Leiden ( + = positief verschil; - = negatief verschil) verschil 2013-2016 verschil 2014-2016 verschil 2015-2016

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ROERMOND?

HOE VEILIG IS ROERMOND? Rapport HOE VEILIG IS ROERMOND? Veiligheidsmonitor gemeente Roermond 2017 Juli 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/112 Datum

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BARNEVELD?

HOE VEILIG IS BARNEVELD? Rapport HOE VEILIG IS BARNEVELD? Veiligheidsmonitor gemeente Barneveld Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/80 Datum Juni

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Hoe veilig is Valkenswaard?

Hoe veilig is Valkenswaard? Hoe veilig is Valkenswaard? Veiligheidsmonitor gemeente Valkenswaard 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/038 Datum juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017

Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017 Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017 Indicatoren Deel van de Bijzonderheden vragenlijst ALGEMEEN Algemeen oordeel buurt - schaalscore (0=slecht, 10=goed) Ontwikkeling

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Hoe veilig is Hof van Twente?

Hoe veilig is Hof van Twente? Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Colofon

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2016

Veiligheidsmonitor 2016 Veiligheidsmonitor 2016 De gemeente Velsen, Stichting Fedra en Stichting Welzijn Velsen ontwikkelen gezamenlijk de Brede School in Velsen-Noord. Op maandag 10 maart 2014 vieren wij het officiële startmoment,

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

HOE VEILIG IS VALKENSWAARD?

HOE VEILIG IS VALKENSWAARD? Rapport HOE VEILIG IS VALKENSWAARD? Veiligheidsmonitor gemeente Valkenswaard 2017 Mei 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/75

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden Veiligheidsmonitor 20 Gemeente Woerden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Gemeente Woerden DIMENSUS beleidsonderzoek April 202 Projectnummer 475 Samenvatting 3 Inleiding. Leefbaarheid van de buurt 3.

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April 2012 Opdrachtgever Veiligheidsregio

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2013 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

/i/ Nr gemeente Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Veiligheidsmonitor Gevraagde beslissing:

/i/ Nr gemeente Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Veiligheidsmonitor Gevraagde beslissing: gemeente Barneveld Nr. 598418 Aan het college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Veiligheidsmonitor 2013 Gevraagde beslissing: 1. kennisnemen van de veiligheidsmonitor 2013. 2. deze veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014 Gemeente Tiel Veiligheidsmonitor 2013 16 april 2014 DATUM 16 april 2014 TITEL Veiligheidsmonitor 2013 ONDERTITEL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem OPDRACHTGE Gemeente Tiel VER Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2016 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2016 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2016 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 0302861350

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Het rapport in bijlage 1 doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek binnen de gemeente Terneuzen in het najaar van 2015.

Het rapport in bijlage 1 doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek binnen de gemeente Terneuzen in het najaar van 2015. de Raad van de gemeente Terneuzen ons kenmerk : 189720 contactpers. : Ruud van Leest telefoon : 0115-455 515 e-mail : r.vanleest@terneuzen.nl verzonden : Terneuzen, 31 mei 2016 Betreft: Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Brandweer en brandpreventie in Twente

Brandweer en brandpreventie in Twente Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 Themarapport Brandweer April 2012 Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 - Themarapport

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2017 Gemeente Heusden

Veiligheidsmonitor 2017 Gemeente Heusden Veiligheidsmonitor 2017 Juni 2018 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Samenvatting De tweejaarlijkse veiligheidsmonitor biedt inzicht in de huidige veiligheidssituatie en de ontwikkeling

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2010 Projectnummer 379 Colofon Informatie DIMENSUS Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1c 4818 AA Breda

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Hoe veilig is Tubbergen?

Hoe veilig is Tubbergen? Hoe veilig is Tubbergen? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 April 2012 Hoe veilig is Tubbergen? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Onveilige wijken? Hogeschool Utrecht Lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid. Auteur: dr. Remco Spithoven m.m.w. Daphne Weij

Onveilige wijken? Hogeschool Utrecht Lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid. Auteur: dr. Remco Spithoven m.m.w. Daphne Weij Onveilige wijken? Een secundaire analyse op de paragraaf onveiligheidsbeleving van de VeiligheidsMonitor 2016 voor de gemeente Dordrecht, Vlaardingen, Sliedrecht en Nissewaard Hogeschool Utrecht Lectoraat

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz.

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz. Inleiding De integrale Veiligheidsmonitor (ivm) is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk

Nadere informatie

Veiligheid HI-Ambacht

Veiligheid HI-Ambacht Veiligheid HI-Ambacht INTEGRALE VEILIGHEIDSMONITOR 015 Inhoud De landelijke Veiligheidsmonitor helpt n om een beeld te krijgen van de lokale veiligheidssituatie. Niet alleen van de situatie volgens de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2015

Veiligheidsmonitor 2015 Veiligheidsmonitor 2015 Resultaten gemeente, augustus 2016 Sjef Neve Integrale Veiligheid 1 Hoofdstuk 1 3 1. Inleiding 4 1.1. Doel van de Veiligheidsmonitor 4 1.2. Opzet en uitvoering van de landelijke

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie