De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015"

Transcriptie

1 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016

2 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op onder de kop publicaties, burger- en panelpeilingen Postbus AB Lelystad T F onderzoek@lelystad.nl Voor feiten en cijfers en overige onderzoeks- rapporten kunt u terecht op onze website:

3 Leefbaarheid 2015 In oktober en november 2015 hebben inwoners van Lelystad een vragenlijst ingevuld over leefbaarheid, veiligheid en wonen in Lelystad. Met het onderzoek zijn meningen gepeild over een veelheid aan thema s: voorzieningen, problemen en de sfeer in de buurt, gevoelens van onveiligheid en feitelijk slachtofferschap, van misdrijven, de geschiktheid van de huidige woning, eventuele verhuiswensen en binding met en eigen betrokkenheid bij buurt en Lelystad. De enquête is voor een belangrijk deel een herhaling van vragen die al geruime tijd om het andere jaar aan inwoners van Lelystad en andere steden worden voorgelegd. Hiermee worden zowel trends in de tijd als vergelijkingen met andere steden mogelijk gemaakt. De uitkomsten van dit onderzoek zijn in een drietal rapportages samengevat. Dit deel gaat over leefbaarheid. In de andere twee rapportages komen wonen en veiligheid aan de orde. De vragen over leefbaarheid worden in deze rapportage in drie categorieën verdeeld. Eerst komt het oordeel van inwoners over voorzieningen in de buurt en andere aspecten van de woonomgeving. Daarna worden veranderingen in de buurt en stad besproken. Tot slot komt de binding en betrokkenheid met buurt en stad aan de orde. De onderzoeksuitkomsten worden weergegeven in de vorm van figuren die toegelicht en becommentarieerd worden met beknopte teksten. Alleen de belangrijkste verschillen die in de tabellen en figuren naar voren komen worden tekstueel beschreven. De beschreven verschillen geven aan waar waarden in 2015 significant afwijken ten opzichte van vorige jaren. Hetzelfde geldt voor relaties die gelegd kunnen worden bijvoorbeeld tussen rapportcijfer buurtvoorzieningen en stadswijk. Leefbaarheid 1 Onderzoek en Statistiek

4 Buurtvoorzieningen Aan inwoners van Lelystad is door middel van een aantal stellingen gevraagd naar hun mening over een zevental fysieke voorzieningen in hun woonbuurt. Deze voorzieningen bestrijken een breed terrein. Ze hebben met elkaar gemeen dat de gemeente (een deel van) de verantwoordelijkheid voor deze voorzieningen draagt. Figuur 1: % inwoners (zeer) tevreden over buurtvoorzieningen Straatverlichting Winkelvoorzieningen Speelmogelijkheden Wegenonderhoud Groenonderhoud* Onderhoud voor- en achtertuin* Jongerenvoorzienigen Figuur 1 laat zien dat de tevredenheid van Lelystedelingen over fysieke voorzieningen in Lelystad zien. Deze komt in 2015 over het algemeen overeenkomt met het langjarig gemiddelde. Wel is de tevredenheid over groen-onderhoud in 2015 lager dan in (57% vs. 53). Voor speelmogelijkheden (72% vs. 67%), en jongerenvoorzieningen (24% vs. 20%) geldt eveneens een afname in tevredenheid sinds Tussen de wijken zijn grote Lelystad 2015 Lelystad Nederland 2015 verschillen zichtbaar wanneer het gaat over tevredenheid van fysieke voorzieningen. Zowel de Atolwijk als de Bolder scoren slecht op tevredenheid over zowel groen- als wegenonderhoud. In beide wijken is de tevredenheid over het groenonderhoud sinds afgenomen van ruim 50% naar 39%. In de Bolder is bovendien de tevredenheid over het wegenonderhoud afgenomen van 57% naar 46%. De tevredenheid over speelmogelijkheden is drie van de acht wijken in Lelystad (Atolwijk, Boswijk en Bolder) behoorlijk afgenomen. De waardering voor jongerenvoorzieningen varieert sterk tussen de wijken. Bewoners van de Zuiderzeewijk zijn het meest tevreden over jongerenvoorzieningen. Zo n 41% van de inwoners uit deze wijk geeft aan hier tevreden over te zijn. Dit is een stijging met 18% ten opzichte van. In de Boswijk is de tevredenheid het meeste afgenomen in diezelfde periode (van 29% naar 17%). Lelystad-Haven (14%) en de Bolder (15%) scoren met het laagst van alle wijken. Tenslotte zijn er nog grote verschillen in de tevredenheid over winkelvoorzieningen. Meest tevreden met de winkelvoorzieningen zijn de bewoners van de Zuiderzeewijk (93%) en de Bolder (88%). Hekkensluiter met een tevredenheid van slechts 4% is Lelystad-Haven. In deze wijk is tevens de grootste daling in tevredenheid over winkelvoorzieningen zichtbaar ten opzichte van, toen nog 19% van de bewoners in deze wijk aangaf (zeer) tevreden te zijn. Leefbaarheid 2 Onderzoek en Statistiek

5 Figuur 2: Rapportcijfer buurtvoorzieningen Het gemiddelde Lelystadse rapportcijfer voor buurtvoorzieningen komt uit op een 6,8. Dit is gelijk aan 2011 en vrijwel gelijk aan het langjarige gemiddelde. De enige uitzondering is Lelystad-Haven (figuur 2). Het rapportcijfers in 2015 (4,9) is aanzienlijk lager dan het langjarig gemiddeld van 5,6. Mogelijk is dit het gevolg van de sluiting van de supermarkt. Voor de hele stad gezien bestaat geen belangrijk verschil in waardering tussen 2015 en de voorgaande jaren. Woonomgeving Behalve een rapportcijfer voor buurtvoorzieningen is inwoners ook gevraagd om middels een rapportcijfer een beoordeling te geven over de veiligheid in de buurt, de leefbaarheid in de buurt en de directe woonomgeving. Figuur 3 laat de gemiddelde rapportcijfers voor heel Lelystad zien. Gedurende de periode 2007 zijn nauwelijks fluctuaties zichtbaar in de rapportcijfers voor veiligheid en leefbaarheid in de buurt en woonomgeving. De resultaten uit 2015 wijken daar niet vanaf. Veiligheid in de buurt krijgt het rapportcijfers 7,2, leefbaarheid in de buurt een 7,3 en de directe woonomgeving eveneens een 7,3. Op wijkniveau zijn in 2015 geen verschillen waarneembaar in de gemiddelde rapportcijfers (figuur 4). Figuur 3: Rapportcijfers voor veiligheid in de buurt, leefbaarheid in de buurt en woonomgeving (gemiddelde Lelystad) Veiligheid in de buurt 7,2 Leefbaarheid in de buurt 7,3 Woonomgeving 7,3 4,0 5,0 6,0 7,0 8, Leefbaarheid 3 Onderzoek en Statistiek

6 Figuur 4: Rapportcijfers voor veiligheid in de buurt, leefbaarheid in de buurt en woonomgeving, per stadswijk Leefbaarheid 4 Onderzoek en Statistiek

7 Schaalscores voor woonomgeving In deze paragraaf worden de schaalscores voor de woonomgeving besproken. Deze bestaan uit een schaalscore voor sociale cohesie en een schaalscore voor de algemene evaluatie van de buurt. Op basis van vier van de zes stellingen over sociale cohesie ( De mensen in de buurt kennen elkaar nauwelijks ; De mensen in deze buurt gaan op een prettige manier met elkaar om ; Ik woon in een gezellige buurt waar mensen elkaar helpen en dingen samen doen ; en ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen ) is een schaalscore voor sociale cohesie berekend. Deze schaalscore loopt van 0 tot en met 10, waarbij een hogere score overeenkomt met een positiever oordeel over sociale cohesie. Figuur 5: Schaalscore sociale kwaliteit In figuur 5 is de schaalscore voor de sociale cohesie per stadswijk weergegeven. De schaalscore voor de gehele stad is 5,9. Dit is gelijk aan de gemiddelde score die in is berekend en het gemiddelde over de jaren De landelijke score voor sociale cohesie is 6,2. De verschillen tussen de wijken zijn nihil (5,7 tot 6,1). Op deelwijkniveau zijn wel verschillen zichtbaar. In de Boswijk zijn de verschillen tussen de deelwijken het grootst. Zo scoort de Griend/ Horst/ Kamp/ Wold (5,1) aanzienlijk slechter dan de Archipel/ Rozengaard/ Zoom/ Beukenhof (6,7). De Griend/ Horst/ Kamp/ Wold is tevens de deelwijk met de laagste schaalscore voor sociale kwaliteit. Op overeenkomstige wijze als de schaalscore voor sociale cohesie, is een schaalscore gemaakt voor de algemene evaluatie van de buurt. Op basis van vijf stellingen over de directe woonomgeving ( De mensen in deze buurt blijven hier graag wonen ; Het is vervelend om in deze buurt te wonen ; Als het maar enigszins mogelijk is, ga ik uit deze buurt verhuizen ; Als je in deze buurt woont, heb je het goed getroffen en Deze buurt is prettig om in te wonen ) is deze schaalscore berekend. Deze schaalscore loopt eveneens van 0 tot en met 10, waarbij een hogere score overeenkomt met een positiever oordeel over de eigen buurt. De schaalscore algemene evaluatie buurt staat weergegeven in figuur 6. Leefbaarheid 5 Onderzoek en Statistiek

8 Figuur 6: Schaalscore algemene evaluatie van de buurt De Lelystadse buurten scoren gemiddeld een 7,9. Hiermee wijkt de score niet af van die van of het langjarig gemiddelde. De verschillen tussen de wijken zijn wel groot. De Zuiderzeewijk behaalt in 2015 de laagste score (6,9). Dit is gelijk aan de voorliggende perioden (2011 en ). In de Kustwijk oordelen inwoners het meest positief over hun eigen wijk (8,3), gevolgd door het Havendiep (8,1) en de Atolwijk (8,0). De verschillen binnen de Boswijk zijn groot. Zo scoort de Griend/ Horst/ Kamp/ Wold (7,1) veel lager dan de Archipel/ Rozengaard/ Zoom/ Beukenhof (9,2). De Archipel/ Rozengaard/ Zoom/ Beukenhof scoort tevens het hoogst van alle deelwijken; Lelycentre/ Zuiderzee scoort het laagst (6,5). Als gekeken wordt naar persoonskenmerken, dan valt op dat inwoners positiever over hun buurt worden naarmate de leeftijd toeneemt. Waar dertigers slechts een 7,1 scoren, scoren 55+ers een 8,3. Hoger opgeleiden (8,3) beoordelen hun buurt ook beter dan middelbaar (7,8) en lager opgeleide (7,6) Lelystedelingen. Tenslotte zijn niet-westerse allochtonen negatiever in de beoordeling van hun wijk (7,0) dan autochtonen en Westerse allochtonen (8,0). Leefbaarheid 6 Onderzoek en Statistiek

9 Veranderingen in buurt en stad Om te achterhalen hoe Lelystedelingen de ontwikkelingen in hun buurt ervaren, is hen gevraagd de veranderingen te beoordelen. Gevraagd naar de ontwikkeling van hun buurt vindt bijna twee derde (64%) dat de eigen buurt in de afgelopen 12 maanden gelijk gebleven is (figuur 7a). Zo n 13% vindt dat hun buurt in het afgelopen jaar vooruit is gegaan, terwijl 23% aangeeft dat er sprake is van achteruitgang. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met. Figuur 7: Oordeel over veranderingen in de (a) buurt en (b) de stad in het afgelopen jaar Zuiderzeewijk 2015 Atolwijk 2015 Boswijk 2015 Waterwijk 2015 Bolder 2015 Kustwijk 2015 Havendiep 2015 Lelystad-Haven 2015 Lelystad totaal a: Ontwikkelingen in de buurt 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vooruit gegaan Gelijk gebleven Achteruit gegaan 7b: Ontwikkelingen in de stad Lelystad totaal % 20% 40% 60% 80% 100% Vooruit gegaan Gelijk gebleven Achteruit gegaan Over de algehele lijn is het aantal mensen dat aangeeft dat hun wijk er op vooruit is gegaan gelijk gebleven aan. Hetzelfde geldt voor het aandeel van de inwoners dat vindt dat de stad achteruit is gegaan. In de Waterwijk is het aandeel inwoners dat vindt dat de wijk erop vooruit is gegaan sinds met 8% gestegen naar 22%. In de Boswijk is een daling zichtbaar in positief gestemden. Was dit percentage nog 22% in, in 2015 is slechts 10% positief over de ontwikkelingen in hun buurt. Dit terwijl in de Boswijk nog de wijk was met het hoogste percentage positief gestemden. In de Leefbaarheid 7 Onderzoek en Statistiek

10 Zuiderzeewijk en de Waterwijk woont het hoogste percentage inwoners dat van mening is dat de wijk erop vooruit is gegaan (22%). Opvallend is echter dat in de Zuiderzeewijk samen met de Bolder de grootste groep inwoners woont die de wijk erop achteruit vindt gaan (32%). Dit beeld is gelijk aan. Overigens geven de bewoners van de Atol een vergelijkbaar oordeel over hun buurt. Over de ontwikkelingen van de stad als geheel (figuur 7b) zijn Lelystedelingen, in vergelijk met, minder positief. Het aandeel inwoners dat aangeeft dat de ontwikkeling van de stad vooruit is gegaan is in 2015 nog maar 22% tegen 26% in ; In 2011 was dit nog 52% van de inwoners. Het aandeel inwoners dat van mening is dat de stad achteruit is gegaan is met 40% gelijk aan. Buurtbinding en betrokkenheid In deze paragraaf wordt ingegaan op de vragen in welke mate bewoners zich verbonden voelen met hun buurt en wat vinden ze van de wijze waarop de gemeente de buurtproblemen aanpakt? Om de binding met de buurt te onderzoeken is aan inwoners van Lelystad gevraagd hoe gehecht ze zijn aan hun buurt. Zo n 7 op de 10 inwoners zijn in 2015 (zeer) gehecht aan de buurt waar ze wonen. Dit percentage is onveranderd ten opzichte van. Figuur 8: Binding met de buurt. (% inwoners (zeer) gehecht) Ten opzichte van zijn er op buurtniveau geen stijgingen of dalingen van de buurtbinding zichtbaar. Figuur 8 laat zien dat de laagste buurtbinding (68%) te vinden is in de Zuiderzeewijk en de Waterwijk. De Waterwijk is al sinds 2009 de wijk met de laagste buurtbinding. De wijk waar de inwoners de hoogste buurtbinding ervaren is Lelystad-Haven (80%), gevolgd door de Atolwijk (75%). Leefbaarheid 8 Onderzoek en Statistiek

11 Figuur 9: Participatie en betrokkenheid (%) Voelt zich medeverantwoordelijk voor leefbaarheid Actief afgelopen jaar buurt verbeterd Vindt dat gemeente burger betrekt bij verandering in de buurt 33% 58% Naast hoe gehecht iemand is aan zijn buurt, is ook een aantal andere zaken aan de orde gesteld waarbij de respondenten kunnen aangeven hoe betrokken ze zijn met de buurt. Deze staan weergegeven in figuur 9. Het aantal Lelystedelingen dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in hun buurt is licht gedaald ten opzichte van. Het percentage Lelystedelingen dat zich nu verantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid is 88%. Er zijn geen stadswijken waar grote afwijkingen zijn in dit percentage. Hoewel het aandeel inwoners dat zich verantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid is gedaald, is het aandeel inwoners dat zegt ook daadwerkelijk actief te zijn geweest om de buurt te verbeteren ten opzichte van is gestegen naar 33%. Ook hierin zijn geen verschillen zichtbaar tussen de stadswijken. Onder inwoners die aangeven zich wél medeverantwoordelijk te voelen voor de leefbaarheid in hun buurt is de inzet om de leefbaarheid te verbeteren hoger (37%) dan onder inwoners die zich niet verantwoordelijk voelen (10%). Het aandeel inwoners dat van mening is dat de gemeente de burger betrekt bij veranderingen in de buurt is in de periode 2015 toegenomen van 47% naar 58% en daarmee weer terug op het niveau van % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Wanneer naar persoonskenmerken wordt gekeken blijken mannen (37%) vaker actief in het verbeteren van hun buurt dan vrouwen (30%). Stadsbinding en waardering van Lelystad Verder is inwoners gevraagd naar hun gehechtheid aan Lelystad. Sinds is het aandeel Lelystedelingen dat aangeeft gehecht te zijn aan Lelystad gezakt van 65% naar 61%. Op het niveau van stadswijken zijn we geen verschillen zichtbaar in Wel zijn verschuivingen binnen de wijken zichtbaar ten opzichte van. De binding met Lelystad staat weergegeven in figuur 10. In de Kustwijk is de gehechtheid aan Lelystad met 11% afgenomen ten opzicht van. In deze wijk gaf anno 2015 zo n 56% van de bewoners aan (zeer) gehecht te zijn aan Lelystad. Onder inwoners van de Atolwijk is eveneens een negatieve verandering zichtbaar. Sinds is het aandeel inwoners in deze wijk dat aangeeft gehecht te zijn aan Lelystad gezakt van 74% naar 63%. Leefbaarheid 9 Onderzoek en Statistiek

12 Figuur 10: Binding met Lelystad (% (zeer) gehecht) Hoog opgeleide inwoners van Lelystad zijn minder gehecht aan Lelystad (56%) dan middelbaar (63%) en laag opgeleiden (68%). Daarnaast zijn vrouwen minder gehecht aan Lelystad (58%) dan mannen (66%). Tot slot is aan de inwoners gevraagd om rapportcijfers te geven voor drie kenmerken van de stad. De ontwikkeling van deze rapportcijfers staan weergegeven in figuur 11. Figuur 11 Rapportcijfers voor Lelystad Het wonen in het algemeen 7,2 De rapportcijfers voor het wonen in het algemeen, vrijetijdsvoorzieningen en De vrijetijdsvoorzieningen verkeersveiligheid zijn vrijwel 6,3 onveranderd in vergelijking met. Wordt gekeken naar De verkeersveiligheid persoonskenmerken, dan valt op dat vrijetijdsvoorzieningen door de oudere Lelystedelingen beter wordt beoordeeld 5,5 6,0 6,5 6,9 7,0 7,5 dan door de jongeren. Het cijfer voor vrijetijdsvoorziening loopt op van een 5, in de jongste groep (tot 30 jaar) tot een 6,8 onder de 55+-ers. Verschillen tussen geslacht en opleiding hebben geen duidelijke invloed op deze cijfers. Hetzelfde beeld is zichtbaar bij het wonen in het algemeen. Twintigers waarderen het wonen in het algemeen met een 6,7 terwijl 55+ers hiervoor het rapportcijfer 7,4 geven. Als er wordt ingegaan op de waardering vanuit de verschillende wijken, valt op dat de verkeersveiligheid de grootste verschillen laat zien. In de Bolder krijgt de verkeersveiligheid een 6,6. Waterwijk en de Zuiderzeewijk scoren het hoogst met een 7,1. De vrijetijdsvoorzieningen worden het hoogst gewaardeerd in de Zuiderzeewijk en Lelystad-Haven (6,7) en het laagst in het Havendiep, Boswijk en Waterwijk (6,2). Het wonen in het algemeen wordt door de hele stad heen ongeveer gelijk beoordeeld. Leefbaarheid 10 Onderzoek en Statistiek

13 Samenvatting Sinds 2001 is elke twee jaar de leefbaarheid van de buurt en stad onder de inwoners van Lelystad gepeild. In deze samenvatting worden de meest in het oog springende wijzigingen met voorgaande jaren besproken. Daarnaast komen ook de opmerkelijke verschillen binnen de stad aan bod. Aan de jarenlange stijging van de waardering voor de buurtvoorzieningen lijkt in 2015 een einde te zijn gekomen. In vergelijking met andere jaren, is de waardering voor groenonderhoud, speelmogelijkheden en jongerenvoorzieningen gedaald. Met name in de Atolwijk en de Bolder is de waardering sinds afgenomen. In 2015 is de schaalscore voor sociale cohesie 5,9. Dit cijfer is gelijk aan het cijfers in. De beleving van de woonomgeving (7,3), veiligheid (7,2) en de leefbaarheid (7,3) van de buurt komt overeen met eerdere peilingen. Voor de evaluatie van de buurt is de schaalscore met een 7,9 niet afwijkend van het langjarig gemiddelde. Over de ontwikkeling van de stad zijn bewoners minder positief geworden. Zo n 22% van de inwoners vindt dat Lelystad vooruit is gegaan in het afgelopen jaar. Dit was in nog ruim een kwart en in 2011 zelfs ongeveer de helft van de inwoners. De ontwikkeling in de buurt laat een stabiel beeld zien. Zo n 13% vindt de buurt erop vooruit gegaan en bijna een kwart ervaart een achteruitgang van de buurt. In de Waterwijk is men positiever geworden over de ontwikkeling in de buurt terwijl inwoners van de Boswijk juist negatiever zijn. Het aandeel bewoners dat zich verantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid (88%) is iets afgenomen ten opzichte van. Dit terwijl het percentage inwoners dat actief is om de woonomgeving te verbeteren is toegenomen naar 33%. Sinds is het aandeel Lelystedelingen dat aangeeft gehecht te zijn aan Lelystad gezakt van 65% naar 61%. De sterkste afname wordt gevonden in de Kustwijk en de Atolwijk. De rapportcijfers voor het wonen in het algemeen (7,2), vrijetijdsvoorzieningen (6,3) en verkeersveiligheid (6,9) tenslotte, zijn vrijwel onveranderd in vergelijking met. Beknopte onderzoeksverantwoording Het onderzoek Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid 2015 is uitgevoerd in oktober en november Er is een steekproef van inwoners van 18 jaar en ouder uit de Lelystadse basisregistratie Personen (BRP) getrokken alsmede een aanvullende steekproef van inwoners woonachtig in wijken waar Centrada veel woningen verhuurt. Ook zijn de leden van het LelyStadsPanel (LSP) benaderd. De respons van de steekproeven kwam neer op 24%. Van het LSP respondeerde 53%. In totaal hebben Lelystedelingen meegewerkt aan dit onderzoek. Een meer uitgebreide onderzoeksverantwoording, met overzicht van vragen en responsverdelingen, is te vinden op Leefbaarheid 11 Onderzoek en Statistiek

De mening van de inwoners gepeild. Veiligheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Veiligheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Veiligheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Woontevredenheid 2013

De mening van de inwoners gepeild. Woontevredenheid 2013 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Woontevredenheid 2013 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek onder

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Woontevredenheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Woontevredenheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Woontevredenheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

LELYSTADSGELUIDEN. De mening van de inwoners gepeild. Woonbeleving 2017

LELYSTADSGELUIDEN. De mening van de inwoners gepeild. Woonbeleving 2017 LELYSTADSGELUIDEN De mening van de inwoners gepeild Woonbeleving 2017 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Onderzoek en Statistiek Afdeling Beleid Postbus 91 8200 AB Lelystad e-mail: onderzoek@lelystad.nl

Nadere informatie

WOONTEVREDENHEID 2011

WOONTEVREDENHEID 2011 WOONTEVREDENHEID 2011 Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt door: Team Onderzoek en Statistiek Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek onder de kop publicaties, burger- en panelpeilingen Gemeente

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. Leefbaarheid, Veiligheid en welzijn 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. Leefbaarheid, Veiligheid en welzijn 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild Leefbaarheid, Veiligheid en welzijn 2007 In 2007 hebben 2.937 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

MONITOR TOEKOMST- SCENARIO S LELYSTAD 2018

MONITOR TOEKOMST- SCENARIO S LELYSTAD 2018 MONITOR TOEKOMST- SCENARIO S LELYSTAD 18 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 3-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Colofon Deze rapportage is gemaakt door: Onderzoek

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Buurtprofiel: Nazareth hoofdstuk 5

Buurtprofiel: Nazareth hoofdstuk 5 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Buurtprofiel: Limmel hoofdstuk 7

Buurtprofiel: Limmel hoofdstuk 7 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Perceptie veiligheid 2011

Perceptie veiligheid 2011 Perceptie veiligheid 2011 Onderzoek en Statistiek Februari 2012 Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt door: Team Onderzoek en Statistiek Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek onder de kop

Nadere informatie

Buurtprofiel: Pottenberg hoofdstuk 9

Buurtprofiel: Pottenberg hoofdstuk 9 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wyckerpoort hoofdstuk 10

Buurtprofiel: Wyckerpoort hoofdstuk 10 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

LeLystads getallen. gemeente

LeLystads getallen. gemeente LeLystads getallen 2013 LeLystads getallen 2010 gemeente Wijken van Lelystad Kustwijk Zuiderzeewijk De Bolder Atolwijk Stadshart Lelystad-Haven Botter Boswijk Waterwijk Warande Tabel 1: Bevolking van Lelystad

Nadere informatie

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland Leefbaarheid - 2011 In dit rapport staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het

Nadere informatie

Buurtprofiel: Heugemerveld hoofdstuk 11

Buurtprofiel: Heugemerveld hoofdstuk 11 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 COLOFON Uitgave Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Gemeente Hengelo Hazenweg 121 Postbus 18,

Nadere informatie

Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt

Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt Sociale betrokkenheid, ofwel sociale cohesie, is een belangrijke eigenschap voor een leefbare woonomgeving. Zo blijkt dat hoe meer sociale contacten

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Lelystads getallen. gemeente

Lelystads getallen. gemeente Lelystads getallen 2011 Lelystads getallen 2010 gemeente Tabel 1: Bevolking van Lelystad per 1 januari 2012 (absoluut en %) Leeftijdsopbouw Van de 50.000+ gemeenten, op 5 na minste 65+ ers 0-9 jaar 10.090

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers.

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers. WijkWijzer 2011 De tien Utrechtse wijken in cijfers www.onderzoek.utrecht.nl Inleiding Voor u ligt de WijkWijzer 2011; een bron aan informatie over de tien Utrechtse wijken. Aan de hand van vijf belangrijke

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

LSG LEEFSITUATIE INDEX 2017

LSG LEEFSITUATIE INDEX 2017 LSG LEEFSITUATIE INDEX 2017 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Team Onderzoek en Statistiek Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek onder de kop publicaties, burger- en panelpeilingen Gemeente

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2017

Interactief bestuur. Omnibus 2017 Interactief bestuur Omnibus 2017 Afdeling Onderzoek & Statistiek Januari 2018 Samenvatting In het najaar van 2017 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s-hertogenbosch weer het tweejaarlijks

Nadere informatie

Gemeente Stichtse Vecht

Gemeente Stichtse Vecht Gemeente Stichtse Vecht Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 Definitief 11 augustus 201 DATUM 11 augustus 201 TITEL Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 ONDERTITEL Definitief OPDRACHTGEVER Gemeente

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

4.3 Veiligheidsbeleving

4.3 Veiligheidsbeleving 4.3 Veiligheidsbeleving Samenvatting: Het gevoel van veiligheid in het algemeen is sinds 2002 vrij constant. Iets meer dan één op de drie bewoners voelt zich vaak of soms onveilig. Het gevoel van onveiligheid

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid 2016

Leefbaarheid en Veiligheid 2016 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Onderzoek & Statistiek Leefbaarheid en Veiligheid 2016 Raadsnummer Datum 6 november 2017 Auteur Tineke Brouwers en Francien Wisman Versie

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Stad en Buurt- Modules. Datum: Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- 1

Stadsmonitor. -thema Stad en Buurt- Modules. Datum: Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- 1 Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- Modules De Nijmegenaar en zijn stad 2 De Nijmegenaar en zijn buurt 7 Datum: 21-01-2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Geert Schattenberg tel.:

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid 2005

Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid 2005 Onderzoek en Statistiek Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid 2005 Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt door: Onderzoek en Statistiek Verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt bij: Gemeente Lelystad

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid kennis. onderzoek. advies drenthe rapportage september 2016 Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de? vooraf Drenthe heeft te maken

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

HOE VEILIG IS KATWIJK?

HOE VEILIG IS KATWIJK? Rapport HOE VEILIG IS KATWIJK? Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk 2017 Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/087 Datum Juni

Nadere informatie

Beeld van Lelystad 2015

Beeld van Lelystad 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners en omwonenden gepeild Beeld van Lelystad 2015 Onderzoek en Statistiek Oktober 2015 gemeente Colofon Deze rapportage is gemaakt door: Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

centrum voor onderzoek en statistiek

centrum voor onderzoek en statistiek centrum voor onderzoek en statistiek WONEN, LEVEN EN UITGAAN IN ROTTERDAM 1999 Resultaten uit de Vrijetijdsomnibus 1999 Projectnummer: 99-1412 drs. S.G. Rijpma, drs. P.A. de Graaf Centrum voor Onderzoek

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERANTWOORDING VRAGENLIJSTFREQUENTIES

ONDERZOEKSVERANTWOORDING VRAGENLIJSTFREQUENTIES ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN VRAGENLIJSTFREQUENTIES Wonen, leefbaarheid en veiligheid in Lelystad, 0 In oktober 0 hebben.9 inwoners van Lelystad een vragenlijst ingevuld over de beleving van hun woning

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte-

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte- Stadsmonitor -thema Openbare Ruimte- Modules Samenvatting 1 Beeldkwaliteit stad 2 Beeld van openbare ruimte in buurt 4 Onderhoud openbare ruimte 10 Bronnen 19 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek

Nadere informatie

Samenvatting WijkWijzer 2017

Samenvatting WijkWijzer 2017 Samenvatting WijkWijzer 2017 Bevolking & wonen Inwoners Op 1 januari 2017 telt Utrecht 343.134 inwoners. Met 47.801 inwoners is Vleuten-De Meern de grootste wijk van Utrecht, gevolgd door de wijk Noordwest.

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden Veiligheidsmonitor 20 Gemeente Woerden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Gemeente Woerden DIMENSUS beleidsonderzoek April 202 Projectnummer 475 Samenvatting 3 Inleiding. Leefbaarheid van de buurt 3.

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Burgeronderzoek gemeente Velsen November 2017

Burgeronderzoek gemeente Velsen November 2017 Burgeronderzoek gemeente Velsen 2017 November 2017 DATUM November 2017 TITEL Burgeronderzoek gemeente Velsen 2017 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Velsen Jeroen Lijzenga Boulevard Heuvelink

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Landelijke Leefsituatieindex

Landelijke Leefsituatieindex Landelijke Leefsituatieindex Lelystad en Nederland vergeleken Onderzoek en Statistiek December 2011 gemeente Colofon Dit is een rapportage gemaakt door: Team Onderzoek en Statistiek Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 20 juni 2017 DATUM 20 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen Leefbaarheid 7,5 Leefbaarheid (rapportcijfer) : 7,5 Fysieke voorzieningen (score) Sociale cohesie in de buurt (score) Aanpak gemeente L&V (% (zeer) ) Gemeente, 2015 6,3 29,0 38,2 Overlast in de buurt %

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Sociale samenhang in Groningen

Sociale samenhang in Groningen Sociale samenhang in Groningen Goede contacten zijn belangrijk voor mensen. Het blijkt dat hoe meer sociale contacten mensen hebben, hoe beter ze hun leefsituatie ervaren (Boelhouwer 2013). Ook voelen

Nadere informatie

Leefsituatie. Lelystad 2012. Onderzoek en Statistiek, gemeente Lelystad, augustus 2013.

Leefsituatie. Lelystad 2012. Onderzoek en Statistiek, gemeente Lelystad, augustus 2013. Leefsituatie Lelystad 2012 Onderzoek en Statistiek, gemeente Lelystad, augustus 2013. Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 04-08-2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Algemene informatie geleverde ondersteuning...

Nadere informatie

Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente IJsselstein 2015

Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente IJsselstein 2015 Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente IJsselstein 2015 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: gemeente IJsselstein DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2016 2 INHOUD Uitkomsten in vogelvlucht 5 Samenvatting

Nadere informatie

Sportparticipatie Kinderen en jongeren

Sportparticipatie Kinderen en jongeren Sportparticipatie 2017 Kinderen en jongeren Onderzoek & Statistiek Juni 2017 Samenvatting Begin 2017 heeft de afdeling Onderzoek & Statistiek een onderzoek uitgezet onder ouders en jongeren uit de gemeente

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. De leefsituatie van Lelystedelingen in 2008

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. De leefsituatie van Lelystedelingen in 2008 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild De leefsituatie van Lelystedelingen in In is voor de derde keer de leefsituatie van Lelystedelingen gepeild. In dit onderzoek staat het welzijn en sociale

Nadere informatie

Leefsituatie Lelystad 2014

Leefsituatie Lelystad 2014 Leefsituatie Lelystad 2014 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Team Onderzoek

Nadere informatie

Monitor Veiligheid en Leefomgeving

Monitor Veiligheid en Leefomgeving Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente IJsselstein 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: gemeente IJsselstein DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2014 Projectnummer 551 2 INHOUD Uitkomsten in vogelvlucht

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening 2009

Gemeentelijke dienstverlening 2009 u e l g e G ners o s w n d i e a d t n S a v y l ng i e n L e n e id peild m e D Gemeentelijke dienstverlening 29 In september 29 hebben 1.1 leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst ingevuld over de

Nadere informatie

Sportparticipatie Volwassenen

Sportparticipatie Volwassenen Sportparticipatie 2014 Volwassenen Onderzoek & Statistiek Februari 2015 2 Samenvatting In het najaar van 2014 is de sportparticipatie van de volwassen inwoners van de gemeente s- Hertogenbosch onderzocht.

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 December 2016 Kenniscentrum MVS Gemeente Schiedam E n q u ê t e h e r i n r i c h t i n g B o t e n b u u r t P a g i n a 1 Inleiding De gemeente Schiedam voert in

Nadere informatie

AARVELD/BEKKERVELD 2015

AARVELD/BEKKERVELD 2015 AARVELD/BEKKERVELD 1 1 7 1 3 8 8 1 9 13 7 7 9 8 8 11 1 73 13 1 81 1 1 8 8 1 3 7 9 11 13 1 3 1 1, 3,9 3,1 3,7 3,, 3,8 3, 7,1 3, 3,3 9 11, 3,8 3,, 3,3 3, 13 1 3,8, 3,7 3, 3, 3,3 3 1 1 3 7 9 11 13 1 Een selectie

Nadere informatie

Samenvatting onderzoeksresultaten

Samenvatting onderzoeksresultaten SAMENVATTING ONDERZOEKSRESULTATEN 9 2 Samenvatting onderzoeksresultaten 2.1 Inleiding In 2007 hebben de gemeente Tilburg en de woningcorporaties Tiwos Tilburgse Woonstichting, WonenBreburg, t Heem (voorheen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Een aantal gegevens over de wijken is bijeengebracht in het onderliggende rapport. Hierin zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

Een aantal gegevens over de wijken is bijeengebracht in het onderliggende rapport. Hierin zijn de volgende onderwerpen opgenomen: Ruim zestien jaar is er ervaring met het bevorderen van leefbaarheid in de wijken in Dordrecht via wijkbeheer. Leefbaarheid in wijken heeft veel dimensies. Enkele trefwoorden zijn: schoon, heel, veilig,

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden.

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden. Stedelijke rapportage Algemeen stad De stedelijke rapportage begint met een vijftal vragen uit het buurt voor buurt onderzoek, die betrekking hebben op het oordeel over de stad Zwolle als geheel. De stad

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

Straatintimidatie Amsterdam. Factsheet Onderzoek, Informatie en Statistiek

Straatintimidatie Amsterdam. Factsheet Onderzoek, Informatie en Statistiek Straatintimidatie Amsterdam Factsheet 201 Onderzoek, Informatie en Statistiek In opdracht van: Directie Openbare Orde en Veiligheid Projectnummer: 11 Beek, Eliza van der Smeets, Harry Bezoekadres: Oudezijds

Nadere informatie