GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen"

Transcriptie

1 GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

2 RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S, SDO gemeente Oss Datum rapportage : April

3 Resultaten op hoofdlijnen Om een beeld te schetsen we de veiligheid van Oss op hoofdlijnen is de gemeente op basis van een dertigtal basisindicatoren vergeleken met de cijfers van Hierbij zijn alleen de significante of opvallende verschillen in vergelijking met de resultaten uit 2009 uitgelicht (vetgedrukt), waarbij groen = verbetering en oranje = verslechtering. Veilige woon- en leefomgeving in Oss en (sub)regio Gemeente Oss Gemeente Oss Regio Brabant- Noord Nederland Rapportcijfer woonomgeving 7,5 7,5 7,6 7,5 Rapportcijfer leefbaarheid 7,4 7,4 7,5 7,4 Algemeen Rapportcijfer veiligheid 6,9 7,0 7,0 7,0 Beleving cohesie (schaalscore) 6,4 6,4 6,6 6,3 Sociale samenhang/ Beleving sociale overlast (schaalscore) 1,5 1,3 1,3 1,7 Overlast tussen bewoners Registratie buren/relatieprobl. (per inw) 9,6 9,8 8,6 x Fysieke kwaliteit van de Beleving verloedering (schaalscore) 3,3 2,8 2,9 3,3 woonomgeving Registratie vernielingen (# per 1000 inw.) 13,5 11,7 9,4 x Onveiligheidsgevoelens Beleving onveiligheid buurt (%) Geweld/Dreiging op straat Beleving dreiging & geweld (schaalscore) 1,0 0,8 0,8 1,1 Registratie geweld (per 1000 inw.) 4,5 3,7 3,9 x Registratie Bedreigingen (per 1000 inw.) 3,4 2,7 2,6 x Beleving woninginbraken (% vaak) Woninginbraak Registratie woninginbraak (per woning) 10,8 15,9 13,5 x Voertuigcriminaliteit Beleving fietsendiefstal in buurt (% vaak) (fiets) Registratie fietsendiefstal (per 1000 inw.) 13,8 12,6 7,9 x Voertuigcriminaliteit (motorvoertuigen) Beleving beschadiging aan auto's (% vaak) Beleving diefstal uit auto's (% vaak) Registratie diefstal uit/vanaf (motor-) voertuigen (per 1000 inw.) 6,2 6,2 6,3 x Beleving verkeersoverlast (schaalscore) 3,8 3,4 3,5 3,6 Verkeersoverlast Registratie verkeersoverlast (per 1000 inw.) 5,0 4,4 5,0 x Beleving dronken mensen op straat (% vaak) Beleving drugsoverlast (% vaak) Alcohol en Drugsoverlast Registratie drugsoverlast (per 1000 inwoners) 0,9 0,3 0,5 x Bedrijvigheid en veiligheid Registratie winkeldiefstal (per 1000 bedrijven) 27,8 25,9 25,0 x Registratie diefstal/inbraak bedrijven ( per 1000 bedrijven) 1,2 1,3 1,7 x Beleving overlast groepen jongeren (% vaak) Jeugd en veiligheid Registratie jeugdoverlast (per 1000 inwoners) 7,0 6,1 5,0 x Functioneren politie en gemeente % Tevreden over functioneren politie % Gemeente heeft veel aandacht voor verbeteren leefbaarheid en veiligheid Bron: Integrale Veiligheidsmonitor 2009/2011 Bron: Politieregistratie (alleen beschikbaar voor Brabant) 3

4 Veiligheidsbeeld Oss op tal van punten verbeterd! De veiligheidsbeleving is sinds 2009 verbeterd, zowel landelijk als regionaal. In Oss zien we zelfs een duidelijke verbetering op meerdere fronten. Met name waar het gaat om verloedering, verkeersoverlast en dreiging of geweldsincidenten zien we dat de Ossenaren minder overlast ervaren dan voorheen. Ook op het gebied van jeugdoverlast, fietsendiefstal en andere voertuigcriminaliteit zien we een lichte verbetering ten opzicht van Alleen het aantal inbraken in woningen is toegenomen. Dat is en blijft dus een speerpunt van Osse veiligheidsbeleid. Het oordeel van de inwoners uit Oss over het optreden van de politie en gemeente is nagenoeg hetzelfde gebleven. Deze komt overeen met de waardering die ook landelijk en regionaal wordt gegeven. Alleen in Lith is een duidelijke verbetering van het oordeel waar te nemen ten aanzien van de gemeente. Dit hangt hoogst waarschijnlijk samen met de herindeling in Belangrijkste bevindingen op een rij Veilige leefomgeving (pagina 5 en 6) Algemene waardering onveranderd Onveiligheidgevoelens afgenomen met name in Ruwaard, Centrum en Schadewijk Sociale kwaliteit vooral verbeterd door afname van drank- en drugsoverlast Fysiek kwaliteit verbeterd door afname verloedering in de buurt Meeste overlast jongeren in het centrum van Oss; Jeugdoverlast in Ruwaard sterk gedaald Minder asociaal verkeersgedrag en ervaren verkeersoverlast Leefbaarheid (pagina 7) Minder achteruitgang van de buurt ervaren in Schadewijk Tevredenheid over onderhoud en aandacht gemeente in Lith flink gestegen Nauwelijks verandering in tevredenheid over buurtvoorzieningen Criminaliteit (pagina 8 en 9) Fietsendiefstal sinds 2009 iets afgenomen Geweld/ Dreiging op straat afgenomen Woninginbraak juist toegenomen, ook in de beleving van bewoners Kernindicatoren per wijk/dorp (Tabel pagina 10) 4

5 Veilige leefomgeving Algemene waardering onveranderd Terwijl we op basis van meerdere indicatoren kunnen zien dat de leefbaarheid en veiligheid in Oss is verbeterd, zien we dat helaas niet terug in de waarderingscijfers. Zo zijn het rapportcijfer voor de veiligheid, leefbaarheid en woonomgeving in het algemeen hetzelfde gebleven. De waardering voor de veiligheid in de buurt is wel iets gestegen van een 6,9 naar een 7,0. Die toename is niet significant, maar wel indicatief. Zo is ook het aandeel inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt gedaald. Onveiligheidgevoelens afgenomen met name in Ruwaard, Centrum en Schadewijk De onveiligheidgevoelens in Oss zijn sinds 2009 gedaald van 18% naar 15%. Daarmee ligt het percentage net onder het regiogemiddelde van 16%. En dat is opmerkelijk aangezien Oss na s-hertogenbosch, de op een na grootste gemeente is van de regio Brabant-Noord. Ter vergelijking: in Den Bosch voelt bijna een kwart van de inwoners zich wel eens onveilig in de eigen buurt! En binnen district Maasland zien we dat bij veel kleinere gemeenten als Bernheze en Maasdonk 13% zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt. Het minst voelt men zich onveilig in Megen, Haren en Macharen (6%); het meest in Noord-West (21%). In Noord-West zien we dan ook als enige wijk een duidelijke toename sinds 2009 (toen: 17%). De afname komt men name voor rekening van Centrum/Krinkelhoek/Mettegeupel (17%-> 12%) en de aandachtsgebieden Ruwaard (24%->18%) en in iets mindere mate in Schadewijk (23%->19%). Sociale kwaliteit vooral verbeterd door afname van drank- en drugsoverlast In Oss wordt in vergelijking met Nederland duidelijk minder overlast ervaren van dronken mensen op straat, mensen die op straat worden lastig gevallen, overlast van groepen jongeren en drugsoverlast. De ervaren overlast is ten opzicht van 2009 significant gedaald. Vooral in Ruwaard en Oss Zuid wordt aanmerkelijk minder van dit type overlast ervaren. In Schadewijk blijft de sociale overlast echter onverminderd het hoogst van heel Oss. In Megen, Haren, Macharen, Ravenstein en Lith wordt daarentegen nauwelijks overlast ervaren. In Oss Zuid nam de beleving van dronken mensen op straat af (van 7 naar 4%). Openbaar dronkenschap wordt in Oss met name in de wijken in of rondom het centrum ervaren (10% tegenover 6% gemiddeld in de gemeente). Opvallend daarbij is de afname van het ervaren openbaar dronkenschap in Centrum/Krinkelhoek/Mettegeupel van 15% in 2009 naar 10% in Drugsoverlast wordt momenteel in Oss net zo vaak (weinig!) ervaren als gemiddeld in de regio (3%). In 2009 was dat nog wat vaker (4,4% tegenover 3,0% in Brabant Noord). Met name in de Ruwaard is de ervaren drugsoverlast bij bewoners afgenomen (van 8 naar 3%). De registratie van drugsgerelateerde overlastmeldingen bij de politie bevestigen dit beeld. Het totale aantal meldingen drugsoverlast in Oss daalde afgelopen 2 jaar van bijna 80 naar zo n 20 incidenten. En was in 2009 het aantal drugsmeldingen 5

6 in de Ruwaard nog het hoogst (20 meldingen); in 2011 daalde dit naar nog maar 2 incidenten! Daarnaast nam het aantal incidenten ook in het Centrum (16 4) en Schadewijk (13 5) flink af. Fysiek kwaliteit verbeterd door afname verloedering in de buurt Voor de mate van verloedering is in de veiligheidsmonitor specifiek gekeken naar de mate waarin inwoners hondenpoep, bekladdingen, rommel en/of vernielingen in hun buurt ervaren. Lag de ervaren verloedering (score) in 2009 nog aanmerkelijk hoger dan gemiddeld in de regio, daarvan is nu geen sprake meer. De gemiddelde score daalde van 3,3 naar 2,8 en ligt nu zelfs onder het regiogemiddelde (2,9). De ervaren verloedering is in Oss dan ook op alle punten afgenomen. Ook in de politieregistratie is een daling van het aantal vernielingen zichtbaar met name in de Ruwaard. Gemiddeld worden in vernielingen per 1000 inwoners gemeld; in de Ruwaard zijn dat er 23. Maar het waren daar 34 per 1000 inwoners! Meeste overlast jongeren in het centrum van Oss; Jeugdoverlast in Ruwaard sterk gedaald Ongeveer 9% ervaart overlast door jongeren in hun buurt. Dat is bijna even vaak als gemiddeld in de regio. In 2009 lag het percentage in Oss nog iets hoger op 11%. We zien dus een afname van jeugdoverlast. Dat beeld wordt bevestigd door de politiecijfers; daar daalde het aantal voorvallen jeugdoverlast sinds 2009 van 592 naar 509 voorvallen; in 2010 was het zelfs nog minder (429 incidenten). Meest opvallend is de afname van jeugdoverlast in de Ruwaard. Zowel in de beleving van de bewoners als in de politiecijfers, zien we een daling van de ervaren jeugdoverlast. Ook in het centrum van Oss is het aantal incidenten jeugdoverlast fors gedaald, maar niet in de beleving van de bewoners. De ervaren overlast is hier nagenoeg gelijk gebleven (17% ervaart vaak jeugdoverlast). In de beleving van bewoners is de jeugdproblematiek daarmee in het centrum het grootst. Minder asociaal verkeersgedrag en ervaren verkeersoverlast In de veiligheidsmonitor geven bewoners uit Oss aan aanmerkelijk minder verkeershinder te ervaren dan in Dat blijkt vooral zo te zijn in Centrum, Krinkelhoek, Mettegeupel. Maar ook in Schadewijk en de Ruwaard is de overlast van en door verkeer sterk gedaald. Met name agressief verkeersgedrag en geluidsoverlast is in de Ruwaard en Schadewijk verminderd ten opzichte van 2 jaar geleden. Ook het aantal incidenten agressief en onveilig rijgedrag zoals geregistreerd bij de politie blijkt meer dan gehalveerd. In 2009 werden nog 37 van zulke incidenten gemeld; in 2011 waren dat er nog maar 12. Verder blijkt uit de politiecijfers dat sinds 2009 het aantal incidenten parkeerproblemen en verkeersstremmingen met zo n 15% is gedaald. In de stad Oss nam dit type overlast vooral af in Oss Zuid (-40%), Noord-West (-13%) en de Ruwaard (-10%). In de kernen Herpen en Megen, Haren en Macharen halveerde dit type incidenten zelfs. 6

7 Leefbaarheid Minder achteruitgang van de buurt ervaren in Schadewijk Binnen Oss vindt de meerderheid (bijna 70%) dat de ontwikkeling in hun buurt gewoon gelijk is gebleven. Dat was in 2009 ook al zo. Kijken we naar de wijken, dan valt vooral Schadewijk op. Vond in 2009 nog 25% van de inwoners uit Schadewijk dat de buurt achteruit was gegaan; in 2011 ziet nog maar 15% een achteruitgang van de buurt. Een echte verbetering van de buurt wordt echter niet expliciet genoemd door de bewoners. In dat geval wordt toch vooral aangegeven dat de buurt gelijk is gebleven. Tevredenheid over onderhoud en aandacht gemeente in Lith flink gestegen In de veiligheidsmonitor kunnen bewoners oordelen over het onderhoud van wegen, paden en groenvoorzieningen. Ook over de buitenverlichting konden bewoners hun tevredenheid uitspreken. Hierover zijn de inwoners van de gemeente Oss nog net zo tevreden als in Ruim 70% is hierover wel te spreken. Wat opvalt is dat vooral inwoners uit Lith sinds de herindeling- hierover veel meer te spreken zijn. Zo was in 2009 nog krap de helft in Lith tevreden over het onderhoud en de verlichting. In 2011 is dat 10 tot 15 procent meer. Ook over het functioneren van de gemeente is de tevredenheid in Lith enorm verbeterd. Was vóór de herindeling nog maar net een kwart te spreken over de gemeente; na de herindeling is dat gestegen tot meer dan de helft tevreden inwoners in Lith (gelijk aan het Osse gemeente gemiddelde). Nauwelijks verandering in tevredenheid over buurtvoorzieningen Ook de tevredenheid van bewoners ten aanzien van de voorzieningen in hun buurt zegt iets over de fysieke kwaliteit. De tevredenheid in Oss over de voorzieningen verschilt nauwelijks van de waardering in De scores wijken hierbij ook niet af van het regionale beeld. Wel vallen ontwikkelingen op wijkniveau op. Zo is de tevredenheid over de basisschoolvoorzieningen in Noord-West en de Ruwaard sinds 2009 iets verminderd. Momenteel is men over de basisonderwijsvoorziening in Berghem het meest tevreden (58%). Ook over de parkeervoorzieningen zijn de inwoners van Noord-West nu iets minder tevreden dan in 2009; het percentage daalde hier van 49% naar 37%. In de Ruwaard steeg die tevredenheid over de parkeervoorzieningen juist van 44% in 2009 naar 54% in Voor wat betreft de Openbaar Vervoersvoorzieningen zien we een opmerkelijke stijging van de tevredenheid in Berghem. Hoewel het percentage nog steeds niet erg hoog is, verdubbelde de tevredenheid toch van 13% naar 26%. In de wijk Centrum/Krinkelhoek/Mettegeupel daalde de tevredenheid over het openbaar vervoer juist van 46% naar 31%. In Ravenstein is de tevredenheid over het openbaar vervoer onverminderd het hoogst (59%). Hoewel dat percentage in 2009 toch nog iets hoger lag (66%). 7

8 Criminaliteit Fietsendiefstal sinds 2009 iets afgenomen Hoewel uit de veiligheidsmonitor blijkt dat bewoners nu even vaak fietsendiefstal ervaren als in 2009 (8% vaak), blijkt het aantal volgens de politiecijfers wel te zijn afgenomen. Zo werden gemeentebreed in 2011 circa fietsen of bromfietsen gestolen. Dat zijn er 100 minder dan in Nog steeds komt in het centrum van Oss fietsendiefstal het meest voor. Dat is niet zo vreemd aangezien zich hier ook de meeste hotspots bevinden rondom uitgaansvoorzieningen en het winkelgebied. Opmerkelijk is wel de piek van het aantal fietsendiefstallen in Zo steeg het aantal diefstallen in het centrum van bijna 450 incidenten in 2009 naar bijna 700 in 2010 en weer terug naar 450 in Die piek in 2010 zien we ook in de Ruwaard en Ussen, maar dan in mindere mate. In de meeste andere (stads) wijken zien we juist een dalende trend van het aantal fietstendiefstallen. In de dorpskernen is fietsendiefstal vrijwel geen issue. Geweld/ Dreiging op straat afgenomen Gemiddeld worden buurtproblemen die een dreigend karakter hebben, door bewoners nauwelijks ervaren. Toch is de al lage score van Oss in 2009 (score: 1,0 op een schaal van 10) nog verder gedaald naar 0,8. Het gaat dan om overlast van groepen jongeren, mensen die op straat worden lastiggevallen, drugsoverlast, bedreiging, gewelddelicten, straatroof, vrouwen en meisjes die worden nagefloten en jeugdcriminaliteit. In vrijwel alle wijken zien we dat dit type overlast is afgenomen. Behalve in Schadewijk. Daar steeg de score van 1,4 naar 1,5 en daarmee blijft Schadewijk als wijk het hoogst scoren qua dreiging binnen heel de gemeente. In de Ruwaard is de duidelijkste daling van dreiging in de beleving van bewoners te zien. De score daalde hier van 1,3 naar 1,0. Het aantal geweldsincidenten geregistreerd bij de politie is naar verhouding in het Centrum het hoogst. Net als in 2009 werden er ongeveer 100 meldingen gedaan. Dat is ook niet zo vreemd aangezien in dit gebied een hoge concentratie van uitgaansgelegenheden te vinden is. Toch is het aantal geweldsmisdrijven dat geregistreerd is bij de politie is sinds 2009 gemeentebreed afgenomen. In de dorpskernen is geweld en dreiging op straat nauwelijks een issue. Er wordt duidelijk minder bedreiging ervaren dan in de stadswijken van de gemeente Oss. Ook het aantal geweldsmisdrijven en dreigingen geregistreerd bij de politie is in de dorpen naar verhouding van het aantal inwoners laag. Woninginbraak juist toegenomen, ook in de beleving van bewoners Gekeken naar de beleving van burgers zien we dat in Oss ongeveer 8% aangeeft dat inbraak in hun buurt vaak voorkomt. Dat is nagenoeg evenveel als gemiddeld in de regio, maar wel meer dan in 2009 (toen 6%). Op basis van de politiecijfers zien we dat in Oss inderdaad vaker wordt ingebroken dan in

9 Werd in 2009 per 1000 woningen gemiddeld nog 11x ingebroken, nu is dat bijna 16x. In de hele regio is dat 13,5x. Het aantal inbraken steeg in vrijwel alle wijken en dorpskernen, maar in Berghem is dat naar verhouding duidelijk het meest. Zo steeg in Berghem het aantal inbraken van gemiddeld 4x per 1000 woningen naar bijna 20x per 1000 woningen. Dat is ook bij de bewoners niet onopgemerkt gebleven. Het aandeel dat vaak inbraak in de buurt ervaart steeg hier van 2% naar 13%! Ook in Noord-West komt in de beleving van de bewoners inbraak vaker voor dan in 2009; het percentage steeg hier van 5 naar 10%. Toch blijkt de uit politiecijfers dat het aantal inbraken hier naar verhouding hetzelfde is gebleven (16 inbraken per 1000 woningen). 9

10 Kernindicatoren per wijk/kern GemeenteOss Noord- West Centrum Krinkelhoek Mettegeupel Schadewijk Ruwaard Oss Zuid Megen Haren Macharen Berghem Herpen Ravenstein Lith Gemeente Oss Rapportcijfer woonomgeving 7,6 7,5 7,1 7,2 7,6 8,0 7,6 7,7 7,9 7,8 7,5 Rapportcijfer leefbaarheid 7,5 7,3 7,1 7,2 7,4 7,8 7,5 7,4 7,5 7,6 7,4 Rapportcijfer veiligheid 7,0 7,1 6,7 6,8 7,1 7,5 6,9 7,2 7,4 7,1 7,0 Beleving cohesie (schaalscore) 6,2 6,3 6,0 6,0 6,2 7,6 6,7 7,3 7,1 7,2 6,4 Beleving sociale overlast (schaalscore) 1,3 1,8 2,1 1,3 1,3 0,8 1,1 1,0 0,8 0,8 1,3 Registratie buren/relatieprobl. (per inw) 8,7 11,7 11,1 14,2 12,2 1,6 8,4 6,4 4,1 6,1 9,8 Beleving verloedering (schaalscore) 3,1 2,5 3,6 3,5 2,6 1,8 2,2 2,3 1,9 2,1 2,8 Registratie vernielingen ( per 1000 inw.) 9,3 19,5 14,3 11,6 15,1 4,6 8,8 5,8 11,2 5,5 11,7 Beleving onveiligheid buurt (% ja) Beleving dreiging & geweld (schaalscore) 0,9 1,0 1,5 1,0 0,9 0,4 0,6 0,6 0,5 0,4 0,8 Registratie geweld (per 1000 inw.) 1,5 8,8 5,1 3,5 6,0 0,3 2,2 0,3 1,3 1,8 3,7 Registratie Bedreigingen (per 1000 inw.) 1,9 4,3 4,6 3,1 4,2 0,7 1,5 0,3 0,4 2,1 2,7 Beleving woninginbraken (% vaak) Registratie woninginbraak (per woning) 16,3 13,1 16,3 20,0 20,1 9,5 19,6 8,6 14,7 10,1 15,9 Beleving fietsendiefstal in buurt (% vaak) Registratie fietsendiefstal (per 1000 inw.) Beleving beschadiging aan auto's (% vaak) Beleving diefstal uit auto's (% vaak) Registratie diefstal uit/vanaf (motor-) voertuigen (per 1000 inw.) Beleving verkeersoverlast (schaalscore) Registratie verkeersoverlast (per 1000 inw.) Beleving dronken mensen op straat (% vaak) Beleving drugsoverlast (% vaak) Registratie drugsoverlast (per 1000 inwoners) Registratie winkeldiefstal (per 1000 bedrijven) Registratie diefstal/inbraak bedrijven ( per 1000 bedrijven) Beleving overlast groepen jongeren (% vaak) Registratie jeugdoverlast (per 1000 inwoners) % Tevreden over functioneren politie % Gemeente heeft veel aandacht voor verbeteren leefbaarheid en veiligheid 10,1 43,6 9,2 5,9 12,5 2,3 3,0 1,7 7,1 0,7 12, ,7 9,5 5,2 5,5 8,4 1,0 6,6 4,4 6,5 1,8 6,2 3,6 3,3 4,1 3,5 3,7 2,0 3,3 3,0 2,9 2,7 3,4 2,7 5,5 5,5 4,6 5,9 2,6 3,0 1,4 8,6 3,4 4, ,2 0,4 0,7 0,2 0,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 12,0 99,3 6,3 57,2 7,7 0,0 2,0 6,3 0,0 0,0 25,9 0,4 0,9 2,4 1,2 5,9 0,0 0,1 2,5 0,4 0,9 1, ,8 8,4 4, ,7 6,8 0,8 2,2 5,2 6,

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, maart 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Moerdijk 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Etten-Leur DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Dashboard Veiligheid

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Etten-Leur Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010

Veiligheidsmonitor 2010 Veiligheidsmonitor 2010 O&S juni 2010 Samenvatting s-hertogenbosch opnieuw veiliger De veiligheidssituatie in de gemeente is in 2009 wederom verbeterd. De veiligheidsindex is met 12,2 indexpunten gestegen

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Helmond 2014. De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld

Veiligheidsmonitor Helmond 2014. De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld VEILIGHEIDSMONITOR HELMOND 2014 De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 COLOFON Uitgave Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Gemeente Hengelo Hazenweg 121 Postbus 18,

Nadere informatie

rapportage op wijkniveau

rapportage op wijkniveau appendix bij Veiligheidsmonitor 2009 Veiligheidsmonitor 2009 rapportage op wijkniveau Het veiligheidsbeeld in en eerder van tien Goudse wijken: Binnenstad Nieuwe Park Korte Akkeren Bloemendaal Plaswijck

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR HELMOND 2011

VEILIGHEIDSMONITOR HELMOND 2011 VEILIGHEIDSMONITOR HELMOND 2011 Titel: Veiligheidsmonitor Helmond 2011 Opdrachtgever: Gemeentebestuur Helmond Uitgevoerd door: Afdeling Onderzoek en Statistiek Wilma Timmers Datum : Juli 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2007-2016 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal februari 2017 In 2016 registreerde de politie voor Amersfoort 7.939 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

37,1 40, , overlast dak- en thuislozen, gestoorde personen Veiligheid -7,7% -3,8% -6,2% 36,9

37,1 40, , overlast dak- en thuislozen, gestoorde personen Veiligheid -7,7% -3,8% -6,2% 36,9 2016 Veiligheid incidenten en misdrijven Het aantal incidenten en misdrijven ligt in de Drechtsteden iets boven het landelijke gemiddelde. Maar het verschil wordt kleiner. Waar het cijfer in landelijk

Nadere informatie

47,1 37, ,1% , overlast dak- en thuislozen, gestoorde personen Veiligheid 36,9 -6,4% -3,8% -6,2%

47,1 37, ,1% , overlast dak- en thuislozen, gestoorde personen Veiligheid 36,9 -6,4% -3,8% -6,2% 2017 Veiligheid TOTAAL incidenten en misdrijven Het aantal incidenten en misdrijven ligt in de Drechtsteden iets boven het landelijke gemiddelde: 38 per 1.000 inwoners in de Drechtsteden versus 37 landelijk.

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2009 Gemeente Velsen

Leefbaarheidsmonitor 2009 Gemeente Velsen Leefbaarheidsmonitor 2009 I&O Research, september 2009 Colofon Opdrachtgever Samensteller I&O Research I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563 7500 AN Enschede Telefoon: (053) 48 25 000 Projectcoördinatie

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

AARVELD/BEKKERVELD 2015

AARVELD/BEKKERVELD 2015 AARVELD/BEKKERVELD 1 1 7 1 3 8 8 1 9 13 7 7 9 8 8 11 1 73 13 1 81 1 1 8 8 1 3 7 9 11 13 1 3 1 1, 3,9 3,1 3,7 3,, 3,8 3, 7,1 3, 3,3 9 11, 3,8 3,, 3,3 3, 13 1 3,8, 3,7 3, 3, 3,3 3 1 1 3 7 9 11 13 1 Een selectie

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2012

Veiligheidsmonitor 2012 Veiligheidsmonitor 2012 O&S april 2012 Samenvatting De veiligheidsmonitor verschijnt eens per jaar en is het belangrijkste meetinstrument voor de veiligheid in s-hertogenbosch. In de veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Waar staan de Drechtsteden?

Waar staan de Drechtsteden? Waar staan de? Burgers over de gemeentelijke dienstverlening Wat vinden de burgers van de van de gemeentelijke dienstverlening? Het oordeel van de burgers uit de vindt u in deze factsheet. Daarnaast worden

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007

Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007 Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007 Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007 Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel Onderzoek en rapportage: Oostveen Beleidsonderzoek en Advies Colofon Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel.

Nadere informatie

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan nulmeting Projectnummer 11067 In opdracht van stadsdeel Centrum Josca Boers Nienke Laan Emmie van Oirschot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014 Gemeente Tiel Veiligheidsmonitor 2013 16 april 2014 DATUM 16 april 2014 TITEL Veiligheidsmonitor 2013 ONDERTITEL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem OPDRACHTGE Gemeente Tiel VER Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE ROTTERDAM-RIJNMOND 2008 EMBARGO TOT 7 JULI 2008

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE ROTTERDAM-RIJNMOND 2008 EMBARGO TOT 7 JULI 2008 VEILIGHEIDSRAPPORTAGE ROTTERDAM-RIJNMOND 2008 EMBARGO TOT 7 JULI 2008 Colofon 1 e druk juli 2008 Uitgave van de Begeleidingscommissie Integrale Veiligheid en de Politie -Rijnmond, in opdracht van het naal

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Veiligheid HI-Ambacht

Veiligheid HI-Ambacht Veiligheid HI-Ambacht INTEGRALE VEILIGHEIDSMONITOR 015 Inhoud De landelijke Veiligheidsmonitor helpt n om een beeld te krijgen van de lokale veiligheidssituatie. Niet alleen van de situatie volgens de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. Perceptie veiligheid 2009. De mening van de inwoners gepeild

LelyStadsGeluiden. Perceptie veiligheid 2009. De mening van de inwoners gepeild LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Perceptie veiligheid 09 In oktober 09 hebben.9 leden van het LelyStadsPanel en andere stadsbewoners een vragenlijst ingevuld over de beleving van hun

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 F Datum : januari

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ELBURG?

HOE VEILIG IS ELBURG? Rapport HOE VEILIG IS ELBURG? Veiligheidsmonitor gemeente april 2015 www.ioresearch.nl Hoe veilig is? COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/ Datum april

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Hoe veilig is Hof van Twente?

Hoe veilig is Hof van Twente? Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Colofon

Nadere informatie

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 045 5604747 E-mail: o&s@heerlen.nl Heerlen, augustus 2004 Gegevens mogen worden

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Conclusies & Wijkschetsen

Leefbaarheidsmonitor Conclusies & Wijkschetsen Leefbaarheidsmonitor 2011 Conclusies & Wijkschetsen LEEFBAARHEIDSMONITOR 2011 GEMEENTE VELSEN CONCLUSIES & WIJKSCHETSEN 1 Gemeente Velsen Afdeling Informatiemanagement Informatie & Statistiek November

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

Hoe veilig is Tubbergen?

Hoe veilig is Tubbergen? Hoe veilig is Tubbergen? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 April 2012 Hoe veilig is Tubbergen? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen Leef baar hei ds moni t or201 3 GEMEENTE VELSEN Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen, augustus Colofon Opdrachtgever Gemeente Velsen Samensteller Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telefoon: (0229) 282555

Nadere informatie

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 1/33 Onderzoeksbeschrijving

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/CONCEPT Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

Kijk op de Wijk 2005

Kijk op de Wijk 2005 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Communicatie en juridische zaken Kijk op de Wijk 2005 Stadscentrum, Merwestein en Overige wijken Datum 10 april 2006 Auteur C. F. Brouwers

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch

Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch Bron: www.brabantwonen.nl Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente s-hertogenbosch DIMENSUS beleidsonderzoek

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

Analyse veiligheidsbeleving 2015

Analyse veiligheidsbeleving 2015 Analyse veiligheidsbeleving 2015 een notitie van Onderzoek Juni 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 0302861350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Eenheid Veiligheid

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Hoe veilig is Waddinxveen?

Hoe veilig is Waddinxveen? Hoe veilig is Waddinxveen? Veiligheidsmonitor gemeente Waddinxveen 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie