Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport"

Transcriptie

1 Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2010 Projectnummer 379

2 Colofon Informatie DIMENSUS Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1c 4818 AA Breda T: F: I: Projectnummer: 379 Breda, juni

3 Inhoud 1. Inleiding 2. leefbaarheid van de buurt 3. buurtproblemen 4. onveiligheidsbeleving 5. slachtofferschap 6. aangiftegedrag 7. tevredenheid laatste politiecontact 8. functioneren van de politie 9. oordeel over het functioneren van de politie 10. functioneren van de gemeente 11. preventie I 12. preventie II 13. onveilige plekken 14. respectloos gedrag 15. oordeel over voorzieningen in de gemeente 16. oordeel over voorzieningen in de buurt 17. oordeel over onderhoud en veiligheid 18. sociaal klimaat 19. meldingen en klachten over de openbare ruimte 20. aan te pakken problemen 21. wijkgericht werken 22. overige vragen BIJLAGEN: A B Onderzoeksverantwoording Responsoverzicht 3

4 4

5 1. Inleiding 1.1 Achtergrond De Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) is een landelijk bevolkingsonderzoek naar de leefbaarheid in de woonbuurt, beleving van buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens, slachtofferschap en het oordeel over functioneren van de politie en gemeente. De monitor is in het najaar van 2008 voor het eerst uitgevoerd als opvolger van de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR). Voor het onderzoek wordt op verschillende niveaus informatie verzameld: landelijk, regionaal en lokaal. De VMR richtte zich alleen op landelijke en politieregionale gegevens. Naast een groter dekkingsgebied (meer respondenten per gemeente) is de benadering van de respondenten uitgebreid. In de VMR was de deelname van de respondenten aan het onderzoek beperkt tot telefonische en face to face interviews. De IVM geeft respondenten de mogelijkheid om ook mee te doen via internet of via een schriftelijke vragenlijst. Tevens zijn de onderwerpen en structuur van de vragenlijst enigszins aangepast. De gestandaardiseerde vragenlijst kent een vaste volgorde en bestaat uit een aantal verplichte en facultatieve vragenblokken en een vrije ruimte. Deze flexibele opzet geeft gemeenten de mogelijkheid de monitor optimaal vorm te geven. De gewijzigde methodiek levert wel een trendbreuk in de gegevens op, waardoor de resultaten van de IVM niet volledig te vergelijken zijn met de gegevens die verzameld zijn volgens de oude onderzoeksmethode. De vaste vraagblokken in de enquête zijn: 1. leefbaarheid in de woonbuurt 2. beleving van buurtproblemen 3. onveiligheidsgevoel 4. slachtofferschap 14. achtergrondkenmerken De facultatieve vraagblokken zijn: 5. aangiftegedrag 6. tevredenheid over het laatste politiecontact 7. oordeel functioneren politie 1 8. oordeel functioneren politie 2 9. oordeel functioneren gemeente 10. preventiemaatregelen 11. preventiegedrag 12. onveilige plekken 13. respectloos gedrag Het CBS voert de landelijke en regionale meting uit, gemeenten en/of politiekorpsen zijn verantwoordelijk voor de lokale metingen. DIMENSUS Beleidsonderzoek heeft in 2009 de regionale meting uitgevoerd voor de Regiopolitie Utrecht en een aantal (16) gemeenten in de politieregio Utrecht (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Nieuwegein, Soest, Utrecht, Veenendaal, Wijk bij Duurstede,Woerden, Woudenberg, Zeist). Voor de gemeenten De Bilt, De Ronde Venen, Veenendaal en Zeist zijn ook gegevens verzameld op wijkniveau. De enquête is uitgevoerd samen met de enquête in een groot aantal gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. De verplichte vraagblokken (weergegeven in hoofdstuk 2 t/m 5) zijn voor alle gemeenten van toepassing, voor de facultatieve en vrije vraagblokken geldt dat niet. 5

6 De gegevens zijn weergegeven voor de hele politieregio, op gemeenteniveau en op wijkniveau. Tevens zijn de gegevens geaggregeerd tot het niveau van de vier politiedistricten in de regio: Utrecht Stad, Eemlanden, Heuvelrug-Binnensticht en Lekstroom-Rijn en Venen. Om gegevens op politiedistrictsniveau te kunnen laten zien zijn ook gegevens verzameld over de gemeenten die niet zelf (op gemeenteniveau) hebben deelgenomen aan de IVM. Indien mogelijk zijn de gegevens vergeleken met de landelijke cijfers. Ook zijn voor zover bekend de uitkomsten van 2008 in het tabellenboek weergegeven. De cijfers voor 2008 zijn opnieuw berekend, op basis van nieuwe weegfactoren van het CBS. 1.2 Betrouwbaarheid van de resultaten De uitkomsten in dit tabellenrapport zijn gepresenteerd zijn gebaseerd op het onderzoek onder de bewoners van de deelnemende gemeenten. Hiertoe is door het CBS een steekproef getrokken, die een representatief beeld moet geven van de feitelijke situatie. In de onderzoeksverantwoording wordt nader ingegaan op de betrouwbaarheid van de uitkomsten (bijlage A). Na afronding van het veldwerk zijn de uitkomsten door het CBS voorzien van weegfactoren. 1.3 Leeswijzer Het voorliggende tabellenrapport geeft een cijfermatig overzicht van de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor 2009 voor de deelnemende gemeenten in de politieregio Utrecht, op zowel regionaal, politiedistrict als gemeentelijk niveau en voor enkele gemeenten ook op wijkniveau. De uitkomsten zijn ook te vinden op de outputapplicatie van Bureau Veiligheidsmonitor. De belangrijkste meerwaarde van het tabellenboek is dat de cijfers voor de deelnemende gemeenten in de regio overzichtelijk bij elkaar zijn gezet. De cijfers in dit tabellenboek worden veelal gepresenteerd als percentages of schaalscores (0-10). De marges, die achter het kerncijfer zijn geplaatst, geven de marge aan waarbinnen de cijfers naar alle waarschijnlijkheid zullen liggen. Ook kunnen de marges worden gebruikt om te bepalen of afwijkingen ten opzichte van de regio of 2008 significant zijn. Als het verschil tussen twee cijfers groter is dan de marge aangeeft, is het verschil significant (negatief of positief). De marges zijn berekend door het CBS, alleen voor de verplichte en facultatieve vragen. Voor de vragen in de vrije ruimte en voor de uitkomsten op politiedistrictsniveau zijn de marges niet door het CBS berekend. De waarden zijn gebaseerd op gewogen data, de betrouwbaarheidsmarges op de ongewogen data. De werkwijze komt daarmee volledig overeen met de werkwijze van de landelijke IVM. Als het aantal respondenten op een bepaalde vraag (volgens het CBS) onvoldoende is om betrouwbare uitspraken te kunnen doen, is dit met een liggend streepje (-) aangegeven. Per hoofdstuk worden eerst de regionale uitkomsten gepresenteerd en naast de landelijke cijfers gelegd, vervolgens de uitkomsten naar politiedistrict en gemeente en daarna naar wijk. Het tabellenrapport bestaat uit drie delen, een inleiding (deel 1), een kern met de tabellen (deel 2) en twee bijlagen (deel 3). De hoofdstukken volgen de vragenblokken in de enquête. 6

7 2. Leefbaarheid van de woonbuurt Tabel 2.1 Leefbaarheid woonbuurt regio Utrecht regio Utrecht Nederland 2008 marge 2009 marge 2009 verschil t.o.v Nederland Fysieke leefbaarheid woonbuurt % (helemaal) eens In de buurt zijn de wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 69 1,0 65 0, In de buurt zijn perken, plantsoenen en parken goed onderhouden 65 1,1 64 0, In de buurt is het buiten goed verlicht 72 1,0 72 0, In de buurt zijn goede speelplekken voor kinderen 54 1,1 55 1, In de buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren 18 0,9 18 0, Sociale cohesie woonbuurt De mensen kennen elkaar in de buurt nauwelijks 28 1,0 27 0, De mensen gaan in de buurt op een prettige manier met elkaar om 70 1,0 72 0, Ik woon in een gezellige buurt, waar veel saamhorigheid is 44 1,1 45 1, Ik voel me thuis bij de mensen die in de buurt wonen 62 1,1 64 0, Ik heb veel contact met andere buurtbewoners 38 1,1 41 0, Ik ben tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt 72 1,0 74 0, schaalscore Sociale cohesie van de woonbuurt 6 0,04 6 0,0 6 0 Eigen inzet voor de woonbuurt % % % Actief geweest om buurt te verbeteren 17 0,8 18 0, Oordeel ontwikkeling woonbuurt % (helemaal) eens Buurt is vooruitgegaan 14 0,8 13 0, Buurt is gelijk gebleven 67 0,8 68 0, Buurt is achteruitgegaan 13 1,0 14 0, Beoordeling woonbuurt rapportcijfer Woonomgeving 7,4 0,03 7,4 0,0 7,4 0 Leefbaarheid 7,4 0,02 7,3 0,0 7,3 0 Veiligheid 6,8 0,02 6,8 0,0 6,9 0,1 7

8 Tabel Fysieke leefbaarheid woonbuurt naar gemeente In de buurt % (helemaal) eens Zijn de wegen, paden en pleintjes goed onderhouden Zijn perken, plantsoenen en parken goed onderhouden Is het buiten goed verlicht Zijn goede speelplekken voor kinderen Zijn goede voorzieningen voor jongeren Schaalscore fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge District Utrecht Stad Utrecht 69 2,8 63 2,9 67 2,9 63 2,9 68 2,9 70 2,8 55 3, ,2 22 2,5 5,8 0,11 6 0,11 District Eemlanden Amersfoort 70 4,1 71 4,4 69 4,1 73 4,3 76 3, ,4 61 4,7 22 3,7 21 3,9 6,1 0,15 6,1 0,16 Baarn 63 6,8 51 5,4 60 6,9 52 5,4 78 5,9 74 4,7 49 7,1 42 5,3 16 5,1 14 3,8 5,5 0,24 5,3 0,21 Bunschoten ,9 62 7,2 63 5,2 83 5,6 81 4,2 62 7,2 65 5,1 30 6, ,4 0,25 6,2 0,18 Eemnes 79 6,1 68 4,9 73 6, ,5 74 4,6 54 7,4 50 5,3 15 5,2 29 4,8 6 0,23 6 0,19 Leusden 85 5,1 65 5,1 76 6,1 60 5,3 71 6,4 72 4,8 68 6,7 62 5,2 30 6,5 21 4,4 6,4 0,19 6 0,17 Soest 65 5,8 55 5, ,1 80 4,9 72 4,7 56 6,1 51 5,2 18 4,7 15 3,7 5,9 0,23 5,7 0,2 Woudenberg 69 6,6 60 5, , ,3 55 7,1 58 5,4 25 6,2 27 4,9 6,2 0,25 5,9 0,2 District Heuvelrug/Binnens ticht De Bilt 67 5,3 54 2,3 60 5,5 51 2,3 67 5,3 66 2,2 46 5,6 38 2,2 20 4,6 15 1,7 5,7 0,21 5,2 0,09 Veenendaal 74 4,1 76 2,9 67 4,4 69 3,1 78 3,9 78 2,8 56 4,6 59 3,3 18 3,6 19 2,6 6,1 0, ,1 Wijk bij Duurstede 69 6,8 59 5,2 57 7,2 51 5,3 69 6,7 69 4,9 68 6,8 57 5,3 24 6, ,24 5,7 0,19 Zeist 67 4,4 60 2,9 63 4,5 60 2,9 67 4,4 72 2,7 40 4,6 41 2,9 14 3, ,5 0,17 5,4 0,11 District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen 71 6,1 62 2,8 66 6,3 59 2,8 79 5,5 72 2,6 55 6,7 51 2,9 17 5, ,22 5,5 0,1 Houten ,8 80 4,6 82 3,9 82 4,5 77 4,2 69 5,4 66 4,8 18 4,5 16 3,6 6,4 0,19 6,4 0,13 Nieuwegein 54 4,9 60 5,2 53 4,9 62 5,2 68 4,6 72 4,8 48 4,9 44 5,3 13 3,3 9 3,1 5,4 0,19 5,4 0,19 Woerden 61 5, , ,2 76 4,4 53 5,9 55 5,1 26 5,1 21 4,2 5,8 0,2 5,9 0,17 regio Utrecht ,9 65 1,1 64 0, ,9 54 1, ,9 18 0,7 5,9 0,04 5,9 0,03 Nederland 65 0,4 64 0, , ,2 53 0,4 53 0, ,2 5,9 0,01 5,9 0,01 8

9 Tabel Fysieke leefbaarheid woonbuurt naar wijken Zijn de wegen, paden en pleintjes goed onderhouden Zijn perken, plantsoenen en parken goed onderhouden Is het buiten goed verlicht Zijn goede speelplekken voor kinderen Zijn goede voorzieningen voor jongeren Schaalscore fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen [score] In de buurt % (helemaal) eens 2009 marge 2009 marge 2009 marge 2009 marge 2009 marge 2009 marge De Bilt Totaal Bilthoven Nrd/ZO ,9 32 4,7 12 3,3 5,1 0,22 Bilthoven Zuid-West 56 5,4 54 5,4 72 4,9 44 5,4 14 3,8 5,5 0,21 De Leijen 49 5,2 45 5,1 51 5,2 30 4,7 13 3,5 4,8 0,21 Groenekan/De Bilt 52 5,3 53 5,3 71 4,8 41 5,2 16 3,9 5,2 0,19 Maartensdijk/ 62 4,8 53 4,9 75 4,3 41 4,8 19 3,9 5,5 0,18 Holl Rading De Ronde Venen Totaal Mijdrecht ,2 73 4,8 56 5,4 13 3,7 5,7 0,18 Wilnis ,4 55 5,1 14 3,5 5,6 0,17 Vinkeveen 50 5,4 54 5, , ,5 0,23 Overig DRV 55 8,2 52 8,3 71 7,5 40 8,1 17 6,2 5,3 0,32 Veenendaal Totaal Engelenburg 71 6, ,4 26 6,7 6 0,27 Franse Gat 68 5,5 60 5,8 74 5,2 47 5, ,7 0,21 Schrijverswijk Veenendaal Overig 77 4,3 71 4,6 80 4, ,9 6,2 0,15 Zeist Totaal Austerlitz ,3 69 7,4 57 7,9 10 4,9 6 0,2 Couwenhoven/Nijenheim Verzetsbuurt 60 6,5 62 6, ,6 15 4,6 5,6 0,23 Vollenhove 66 5,7 61 5,9 59 5, ,4 5,7 0,23 Zeist Overig 59 5, , ,4 5,4 0,2 9

10 Tabel Sociale cohesie woonbuurt naar gemeente De mensen in deze buurt kennen elkaar nauwelijks De mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om Ik woon in een gezellige buurt, waar veel saamhorigheid is % (helemaal) eens 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge District Utrecht Stad Utrecht , ,9 34 2, District Eemlanden Amersfoort 30 4,1 30 4,4 66 4, ,4 53 4,8 Baarn 30 6,5 28 4,8 67 6, ,9 40 5,3 Bunschoten 11 4,6 12 3,5 81 5,9 85 3,8 63 7,2 63 5,2 Eemnes 17 5,5 21 4,3 81 5,8 75 4,6 46 7,4 47 5,3 Leusden 19 5,6 25 4,7 80 5,7 75 4,7 55 7,1 47 5,4 Soest 27 5,4 30 4, ,8 50 6,1 41 5,2 Woudenberg 14 4,9 19 4,3 85 5,1 79 4,5 57 7,1 47 5,5 District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt ,1 72 2,1 45 5,6 43 2,3 Veenendaal 25 4, ,3 74 2,9 46 4,7 48 3,3 Wijk bij Duurstede 17 5,5 18 4,1 75 6,3 74 4,7 41 7,2 52 5,3 Zeist 32 4,4 32 2,8 66 4,4 66 2,8 38 4,5 39 2,9 District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen 24 5,7 22 2,4 74 5,9 74 2,5 49 6,7 51 2,9 Houten 27 5,2 30 4, ,2 45 5,8 41 4,9 Nieuwegein 37 4,7 31 4,9 69 4,5 70 4,9 42 4,8 39 5,2 Woerden 21 4, ,8 79 4,2 54 5,8 48 5,2 regio Utrecht , , ,0 Nederland 25 0,3 26 0,2 70 0,4 70 0,2 45 0,4 45 0,2 10

11 Tabel Sociale cohesie woonbuurt naar gemeente vervolg Ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen Ik heb veel contact met andere buurt-bewoners Ik ben tevreden over de bevolkings-samenstelling in deze buurt Sociale cohesie 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge % (helemaal) eens District Utrecht Stad Utrecht 53 3, ,7 37 2, ,8 5,7 0,12 5,9 0,12 District Eemlanden Amersfoort 63 4,3 68 4,5 36 4,3 47 4,8 69 4, ,2 0,16 6,4 0,17 Baarn 62 6,9 58 5,3 39 6,9 38 5,2 70 6,5 66 5,1 6,1 0,27 6,1 0,2 Bunschoten 75 6,4 77 4,5 52 7,4 55 5,4 86 5, ,1 0,25 7,1 0,17 Eemnes 68 6,9 72 4,8 45 7,3 46 5, ,5 6,6 0,25 6,5 0,18 Leusden 71 6,5 65 5, ,3 81 5,6 77 4,5 6,8 0,24 6,3 0,2 Soest 70 5,7 63 5,1 48 6,1 40 5,1 78 5,1 72 4,7 6,5 0,2 6,1 0,19 Woudenberg 75 6,2 64 5,3 45 7,1 40 5,4 80 5,7 75 4,8 7 0,23 6,5 0,2 District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt 65 5,4 64 2,2 44 5,6 40 2,3 78 4, ,4 0,2 6,3 0,08 Veenendaal 63 4,5 67 3,1 36 4,5 41 3,3 74 4,1 79 2,7 6,2 0,16 6,2 0,11 Wijk bij Duurstede ,8 40 7,2 50 5,3 82 5,6 82 4,1 6,4 0,23 6,6 0,19 Zeist 55 4,7 59 2,9 36 4,5 38 2,9 67 4,4 65 2,9 6 0,19 5,9 0,11 District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen ,7 48 6,7 44 2,9 78 5,6 78 2,4 6,5 0,23 6,5 0,1 Houten 66 5,5 66 4,7 40 5,7 36 4,8 82 4,5 79 4,1 6,3 0,2 6,2 0,17 Nieuwegein 59 4, ,7 47 5,3 72 4,4 77 4,5 6 0,19 6 0,19 Woerden 66 5,6 71 4,7 46 5,8 45 5,1 75 5,1 80 4,1 6,6 0,2 6,6 0,16 regio Utrecht 62 1,1 64 0, , ,8 6,2 0,04 6,2 0,03 Nederland 63 0,4 64 0,2 39 0,4 40 0,2 71 0,4 71 0,2 6,3 0,01 6,3 0,01 11

12 Tabel Sociale cohesie woonbuurt naar wijk De mensen in deze buurt kennen elkaar nauwelijks De mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om Ik woon in een gezellige buurt, waar veel saamhorigheid is Ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen Ik heb veel contact met andere buurtbewoners Ik ben tevreden over de bevolkingssamenstelling in deze buurt Sociale cohesie % (helemaal) eens 2009 marge 2009 marge 2009 marge 2009 marge 2009 marge 2009 marge 2009 marge De Bilt Totaal Bilthoven Nrd/ZO 27 4,5 65 4, ,7 39 4,9 73 4,4 6,3 0,2 Bilthoven Zuid-West 27 4,8 71 4,9 40 5,3 61 5,3 38 5,3 72 4,9 6,1 0,19 De Leijen 33 4,9 70 4,7 31 4,8 65 4,9 35 4,9 77 4,3 6,1 0,18 Groenekan/De Bilt 25 4,6 74 4,7 49 5,3 64 5,1 41 5,2 76 4,5 6,4 0,19 Maartensdijk/ 18 3,8 78 4,8 54 4,9 66 4,6 47 4,9 75 4,3 6,6 0,17 Holl Rading De Ronde Venen Totaal Mijdrecht 24 4, ,4 66 5,1 37 5,2 75 4,7 6,4 0,18 Wilnis 18 3,9 79 4, ,4 50 5,1 85 3,6 6,6 0,17 Vinkeveen 23 4,5 77 4,6 48 5,4 65 5,2 46 5,4 78 4,5 6,4 0,19 Overig DRV 14 5,7 84 6,1 69 7,6 73 7, ,6 7 0,28 Veenendaal Totaal Engelenburg 34 7,2 76 6,5 51 7,6 64 7,3 34 7,2 63 7,3 6,2 0,31 Franse Gat 36 5,7 62 5,7 41 5,8 59 5,8 44 5,9 60 5,8 5,8 0,23 Schrijverswijk Veenendaal Overig 26 4,5 76 4,3 49 5,1 69 4, ,8 6,3 0,17 Zeist Totaal Austerlitz 15 5,7 78 6,7 63 7,7 78 6,7 60 7,9 80 6,5 6,9 0,28 Couwenhoven/Nijenheim Verzetsbuurt 28 5,9 74 5,8 38 6,4 64 6,3 35 6,3 70 6,1 6,2 0,24 Vollenhove ,7 39 5,9 25 5, ,8 0,25 Zeist Overig 31 4,8 67 4,8 41 5, ,8 6 0,19 12

13 Tabel Eigen inzet voor en oordeel over ontwikkeling woonbuurt naar gemeente Oordeel over ontwikkeling woonbuurt Is zelf actief geweest voor verbeteren woonbuurt Vooruit gegaan Achteruit gegaan Gelijk gebleven % (helemaal) eens 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge District Utrecht Stad Utrecht 17 2,3 17 2,3 19 2,4 19 2,4 17 2,3 17 2,3 55 3, District Eemlanden Amersfoort 17 3,4 17 3,6 15 3,2 14 3, ,1 66 4,2 71 4,4 Baarn 17 5,3 18 4,2 10 4,2 13 3,6 17 5,3 17 4,1 69 6,5 67 5,1 Bunschoten 11 4,7 18 4,1 10 4,5 14 3,8 7 3,7 9 3,1 80 5,9 73 4,8 Eemnes 20 5, ,4 11 4,6 15 3,7 73 6,5 71 4,8 Leusden 16 5,2 22 4,5 18 5,4 12 3,5 10 4,2 12 3,5 70 6,5 73 4,8 Soest 23 5,2 24 4,5 15 4,4 12 3,4 12 3, , Woudenberg 17 5,3 18 4,3 21 5,8 10 3,3 8 3,9 17 4,1 66 6,8 69 5,1 District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt 18 4,3 21 1,9 9 3,2 11 1,4 9 3,2 14 1,6 76 4,8 71 2,1 Veenendaal 16 3,4 19 2, ,3 13 3,1 14 2,3 71 4,2 69 3,1 Wijk bij Duurstede 17 5,5 19 4,2 11 4, ,9 13 3,6 73 6,5 75 4,6 Zeist 17 3,5 22 2,5 11 2,9 9 1,7 18 3,6 18 2,3 66 4,4 68 2,8 District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen 15 4, ,5 9 1,6 14 4,7 10 1,8 70 6,1 77 2,4 Houten ,8 10 3,5 9 2,9 7 2,9 10 2,9 80 4,7 78 4,1 Nieuwegein 15 3, ,8 22 4,4 69 4,6 66 5,1 Woerden 17 4,4 15 3,7 12 3,8 15 3,7 9 3,4 11 3, ,7 regio Utrecht 17 0,8 18 0,7 14 0,8 13 0,6 13 0,8 14 0, ,8 Nederland 16 0,3 17 0,2 14 0,3 14 0,2 13 0,3 15 0,2 68 0,4 67 0,2 13

14 Tabel Oordeel over ontwikkeling woonbuurt, naar wijk % (helemaal) eens Is zelf actief geweest voor verbeteren woonbuurt Vooruit gegaan Achteruit gegaan Gelijk gebleven 2009 marge 2009 marge 2009 marge 2009 marge De Bilt Totaal Bilthoven Nrd/ZO ,4 15 3,6 66 4,8 Bilthoven Zuid-West 19 4,3 6 2,6 14 3,8 73 4,8 De Leijen ,8 13 3,4 75 4,5 Groenekan/De Bilt 23 4,5 15 3,8 14 3,6 69 4,9 Maartensdijk/ ,6 72 4,4 Holl Rading De Ronde Venen Totaal Mijdrecht 12 3,5 9 3,1 11 3,4 76 4,6 Wilnis 13 3, , Vinkeveen 17 4, ,3 77 4,5 Overig DRV 27 7,3 9 4,8 12 5,3 74 7,3 Veenendaal Totaal Engelenburg 21 6,2 23 6,4 15 5,4 57 7,5 Franse Gat 17 4,4 16 4,3 18 4,5 61 5,8 Schrijverswijk Veenendaal Overig 18 3,9 12 3,3 13 3,5 72 4,6 Zeist Totaal Austerlitz 28 7,2 8 4,3 8 4,2 82 6,1 Couwenhoven/Nijenheim Verzetsbuurt 22 5,4 8 3,5 19 5, Vollenhove 14 4,2 25 5,2 13 4, Zeist Overig 23 4,3 8 2,7 18 3,9 69 4,7 14

15 Tabel Beoordeling woonbuurt naar gemeente Woonomgeving Leefbaarheid Veiligheid 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge District Utrecht Stad Utrecht 7,1 0,08 7,3 0,07 7,1 0,08 7,1 0,08 6,5 0,09 6,6 0,09 District Eemlanden 7,5 7 7 Amersfoort 7,4 0,1 7,5 0,1 7,4 0,09 7,3 0,11 6,8 0,13 6,8 0,14 Baarn 7,4 0,15 7,4 0,13 7,3 0,15 7,3 0,13 7 0,19 6,9 0,17 Bunschoten 7,6 0,14 7,7 0,1 7,5 0,14 7,6 0,12 7,3 0,16 7,3 0,14 Eemnes 7,5 0,12 7,5 0,09 7,4 0,15 7,4 0,1 7 0,2 7,1 0,13 Leusden 7,9 0,14 7,7 0,11 7,8 0,14 7,6 0,11 7,3 0,18 7,2 0,14 Soest 7,5 0,13 7,3 0,13 7,5 0,13 7,2 0,14 7 0,18 6,7 0,15 Woudenberg 7,6 0,14 7,6 0,1 7,6 0,14 7,5 0,11 7,2 0,19 7,1 0,14 District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt 7,7 0,1 7,6 0,05 7,6 0,11 7,5 0,05 7,1 0,15 6,8 0,07 Veenendaal 7,4 0,1 7,4 0,07 7,4 0,1 7,4 0,07 6,8 0,12 6,8 0,1 Wijk bij Duurstede 7,4 0,15 7,5 0,12 7,4 0,16 7,5 0,11 7,2 0,19 7,0 0,16 Zeist 7,3 0,13 7,4 0,08 7,2 0,12 7,2 0,08 6,4 0,16 6,6 0,09 District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen 7,5 0,13 7,5 0,06 7,4 0,14 7,4 0,06 7,0 0,18 7,0 0,08 Houten 7,6 0,12 7,7 0,09 7,6 0,11 7,6 0,09 7,4 0,14 7,3 0,12 Nieuwegein 7,2 0,1 7,2 0,11 7,2 0,1 7,2 0,12 6,7 0,13 6,7 0,13 Woerden 7,6 0,11 7,4 0,1 7,5 0,11 7,4 0,1 7,0 0,15 6,9 0,13 regio Utrecht 7,4 0,02 7,4 0,02 7,4 0,02 7,3 0,02 6,8 0,03 6,8 0,03 Nederland 7,4 0,01 7,4 0,00 7,4 0,01 7,3 0 7,0 0,01 6,9 0,01 15

16 Tabel Beoordeling woonbuurt naar wijk Woonomgeving Leefbaarheid Veiligheid 2009 marge 2009 marge 2009 marge De Bilt Totaal Bilthoven Nrd/ZO 7,8 0,12 7,6 0,12 6,7 0,16 Bilthoven Zuid-West 7,4 0,11 7,4 0,1 6,9 0,14 De Leijen 7,9 0,11 7,7 0,11 6,8 0,15 Groenekan/De Bilt 7,5 0,1 7,3 0,12 6,8 0,15 Maartensdijk/ 7,6 0,1 7,4 0,11 6,9 0,14 Holl Rading De Ronde Venen Totaal Mijdrecht 7,4 0,1 7,3 0,11 6,9 0,14 Wilnis 7,6 0,09 7,5 0,09 7,2 0,13 Vinkeveen 7,5 0,14 7,4 0,12 6,9 0,16 Overig DRV 7,7 0,19 7,4 0,22 6,8 0,26 Veenendaal Totaal Engelenburg 7,3 0,18 7,2 0,21 6,7 0,23 Franse Gat 7 0,16 7 0,16 6,5 0,21 Schrijverswijk Veenendaal Overig 7,5 0,09 7,5 0,09 6,9 0,14 Zeist Totaal Austerlitz 79 0,17 7,6 0,19 7,3 0,23 Couwenhoven/Nijenheim Verzetsbuurt 7,4 0,13 7,2 0,15 6,5 0,21 Vollenhove 6,5 0,17 6,5 0,17 6 0,22 Zeist Overig 7,5 0,13 7,3 0,14 6,7 0,15 16

17 3. Buurtproblemen Tabel 3.1 Beleving buurtproblemen regio Utrecht 2008 marge 2009 marge 2009 Nederland verschil t.o.v Nederland Verloedering % komt vaak voor Bekladding van muren en/ of gebouwen 8 0,6 9 0,5 8-1 Rommel op straat 20 0,9 22 0, Hondenpoep , Vernietiging van telefooncellen, bus-of tramhokjes 15 0,8 12 0, schaalscore (0-10) Fysieke verloedering 3,6 0,1 3,5 0,09 3,6 0,1 Dreiging en sociale overlast % komt vaak voor Overlast van groepen jongeren 12 0,7 13 0, Mensen die op straat worden lastiggevallen 2 0,3 3 0,3 2-1 Drugsoverlast 3 0,4 3 0,4 5 2 Dronken mensen op straat 6 0,5 6 0,5 7 1 Bedreiging 2 0,3 2 0,3 2 0 Gewelddelicten 2 0,3 1 0,2 2 1 Straatroof 1 0,2 1 0,2 1 0 Vrouwen en meisjes die op straat ongewenst aandacht krijgen 4 0,4 4 0,4 3-1 Jeugdcriminaliteit 6 0,5 6 0,4 5-1 schaalscore (0-10) Sociale overlast 1,5 0,05 1,7 0,05 1,7 0 Overlast van vermogensdelicten % komt vaak voor Fietsendiefstal 13 0,7 10 0, Diefstal uit auto s 11 0,7 10 0,6 6-4 Beschadiging of vernieling aan auto s 12 0,7 12 0, Inbraak in woningen 11 0,7 9 0,6 7-2 schaalscore (0-10) Overlast van vermogensdelicten 3,3 0,07 3,1 0,06 2,7-0,4 Verkeersoverlast % komt vaak voor Agressief verkeersgedrag 11 0,7 12 0, Geluidsoverlast door verkeer 15 0,8 16 0, Te hard rijden , Parkeeroverlast , schaalscore (0-10) Verkeersoverlast 3,6 0,08 3,7 0,08 3,8 0,1 Overige overlast % komt vaak voor Overlast door omwonenden 4 0,4 5 0,4 5 0 Andere vormen van geluidsoverlast 8 0,6 10 0,6 9-1 Overlast van zwervers/ daklozen 1 0,3 1 0,2 1 0 Overlast door horecagelegenheden 2 0,3 2 0,3 2 0 schaalscore (0-10) Overige overlast 1,2 0,04 1,3 0,04 1,4 0,1 17

18 Tabel 3.2 Belangrijkste problemen in de buurt regio Utrecht Nederland % genoemd 2008 marge 2009 marge 2009 Belangrijkste problemen in de buurt Fietsendiefstal 6 0,5 5 0,4 4 Diefstal uit auto s 7 0,6 7 0,5 3 Beschadiging of vernieling aan auto s en diefstal 8 0,6 6 0,5 6 Bedreiging 1 0,3 1 0,2 1 Bekladding van muren en/of gebouwen 3 0,4 3 0,3 3 Overlast van groepen jongeren 14 0,8 13 0,6 11 Dronken mensen op straat 2 0,3 1 0,2 1 Mensen die op straat worden lastig gevallen 1 0,2 1 0,2 1 Rommel op straat 11 0,7 11 0,6 11 Hondenpoep 16 0,8 14 0,7 17 Vernieling van telefooncellen, bus-of tramhokjes 6 0,5 4 0,4 4 Inbraak in woningen 13 0,7 11 0,6 7 Gewelddelicten 1 0,2 1 0,1 1 Drugsoverlast 2 0,3 2 0,3 3 Overlast door omwonenden 2 0,3 3 0,3 3 Straatroof 0 0,1 0 0,1 0 Agressief verkeersgedrag 6 0,5 5 0,4 6 Geluidsoverlast door verkeer 7 0,6 7 0,5 6 Andere vormen van geluidsoverlast 3 0,4 4 0,4 4 Te hard rijden 23 0,9 22 0,8 24 Parkeeroverlast 16 0,8 15 0,7 15 Overlast van zwervers/ daklozen 1 0,2 1 0,1 1 Overlast door horecagelegenheden 1 0,2 1 0,2 1 Vrouwen en meisjes die op straat ongewenst aandacht krijgen 2 0,3 2 0,3 1 Jeugdcriminaliteit 4 0,5 4 0,4 3 Geen probleem genoemd 17 0,8 22 0,

19 Tabel 3.3 Verloedering naar gemeente Bekladding van muren en/of gebouwen Rommel op straat Hondenpoep Vernieling van telefooncellen, bus-of tramhokjes % komt vaak voor 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge District Utrecht Stad Utrecht 14 2,1 14 2,1 29 2,8 30 2,8 26 2,7 23 2, District Eemlanden Amersfoort 9 2,6 9 2,8 22 3,7 20 3,9 38 4,3 30 4,4 21 3,6 16 3,5 Baarn 6 3,4 6 2,6 17 5, ,7 35 5,1 4 2,6 2 1,7 Bunschoten 2 1,9 2 1,7 11 4,6 13 3,6 19 5,9 25 4,7 12 4,9 12 3,5 Eemnes 5 3,3 7 2,6 11 4,5 14 3,7 28 6,6 27 4,7 10 4,5 5 2,2 Leusden 3 2,5 3 1,8 9 4,1 17 4,1 28 6,4 34 5,1 21 5,8 15 3,8 Soest 5 2,6 4 2,1 22 5,1 22 4,3 31 5,7 27 4,7 16 4,5 8 2,9 Woudenberg 2 2,1 2 1,5 9 4,2 17 4,1 20 5,7 25 4,8 17 5,4 9 3,1 District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt 3 1,9 6 1,1 13 3,8 17 1,8 33 5,3 33 2,2 16 4,1 10 1,4 Veenendaal 7 2,3 6 1,6 20 3,7 19 2,6 27 4, ,3 12 2,1 Wijk bij Duurstede 8 3,9 11 3,4 16 5,4 19 4,2 34 6,9 35 5,1 27 6,5 20 4,3 Zeist 8 2,5 9 1,7 20 3,7 21 2,4 26 4,1 29 2,7 17 3,5 11 1,8 District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen 6 3,3 7 1,5 12 4,4 17 2,2 24 5,8 30 2,6 12 4,3 12 1,9 Houten 4 2,4 4 2,1 11 3,7 11 3,1 26 5,1 22 4,2 4 2,3 3 1,7 Nieuwegein 12 3,2 8 2,9 26 4,3 27 4,7 31 4,5 31 4,9 15 3,5 11 3,3 Woerden 4 2,3 5 2,2 23 4,9 20 4,1 27 5,2 27 4,6 10 3,6 7 2,7 regio Utrecht 8 0,6 9 0,5 20 0,9 22 0, ,9 15 0,8 12 0,6 Nederland 9 0,2 8 0,1 20 0,3 21 0,2 33 0,4 32 0,2 14 0,3 12 0,1 19

20 Tabel 3.3.a Verloedering naar wijk % komt vaak voor Bekladding van muren en/of gebouwen Rommel op straat Hondenpoep Vernieling van telefooncellen, bus-of tramhokjes 2009 marge 2009 marge 2009 marge 2009 marge De Bilt Totaal Bilthoven Nrd/ZO 7 2,5 22 4,2 29 4,6 9 2,8 Bilthoven Zuid-West ,1 33 5,1 10 3,3 De Leijen 6 2,4 21 4, ,6 Groenekan/De Bilt 3 1,8 14 3,4 30 4,5 11 3,1 Maartensdijk/ 7 2,8 15 3,8 31 4,9 7 2,7 Holl Rading De Ronde Venen Totaal Mijdrecht 11 3,4 23 4,6 37 5,2 13 3,7 Wilnis ,9 22 4,2 13 3,4 Vinkeveen 4 2,1 14 3,7 25 4,7 13 3,6 Overig DRV 1 1,9 7 4,3 22 6,8 1 2 Veenendaal Totaal Engelenburg 15 5, ,5 9 4,2 Franse Gat 6 2,7 28 5,3 36 5,6 14 4,1 Schrijverswijk Veenendaal Overig 6 2,4 16 3,8 26 4,5 11 3,2 Zeist Totaal Austerlitz , ,5 Couwenhoven/ Nijenheim Verzetsbuurt ,5 34 6,2 8 3,5 Vollenhove 19 4,7 40 5,9 41 5,9 17 4,5 Overig Zeist 8 2, ,

21 Tabel 3.4 Dreiging en sociale overlast, naar gemeente Overlast van groepen jongeren Mensen die op straat worden lastiggevallen Drugsoverlast Dronken mensen op straat Bedreiging % komt vaak voor 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge District Utrecht Stad Utrecht 17 2,3 17 2,3 4 1,1 4 1,3 4 1,2 4 1,3 9 1,8 9 1,7 3 1,1 3 1,1 District Eemlanden Amersfoort 14 3,1 13 3,3 2 1,3 4 1,9 5 1, ,3 6 2,2 3 1,5 2 1,5 Baarn 10 4,2 10 3,2 0 0,7 2 1,5 3 2,3 2 1,6 5 3, ,7 1 1,2 Bunschoten 5 3,2 5 2, ,2 4 2,9 3 1,9 4 2,8 5 2,3 0 0,9 0 0,6 Eemnes 10 4,4 7 2,8 1 1, ,7 1 0,9 6 3,5 1 1,2 0 0,8 0 0,6 Leusden 4 2,9 8 2,9 1 1,7 1 0,9 1 1, ,6 1 1,4 1 1,1 Soest 12 4,1 15 3,7 1 1,3 3 1,8 5 2,7 6 2,5 5 2,8 7 2,6 2 1,9 3 1,7 Woudenberg 10 4,2 11 3,5 1 1,6 1 0,8 2 1,9 1 1,1 7 3,6 6 2,6 1 1,6 1 1,3 District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt 10 3,5 11 1,4 1 1,2 1 0,4 2 1,6 2 0, ,7 1 0,4 Veenendaal ,4 2 1,4 3 1,1 3 1,5 4 1,3 4 1,8 5 1, ,4 Wijk bij Duurstede 6 3,5 11 3,3 1 1,2 1 1, ,8 3 2,6 7 2,7 1 1,2 0 0,7 Zeist 14 3, ,8 2 0,8 3 1,6 4 1,1 6 2,2 6 1,4 3 1,6 2 0,9 District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen 8 3,7 8 1,5 1 1,3 1 0,5 2 1,6 2 0,8 4 2,6 4 1,1 1 1,2 0 0,4 Houten 6 2,8 11 3,1 0 0,7 2 1,3 1 1,2 1 1,2 4 2,2 7 2,5 1 0,9 0 0,7 Nieuwegein 14 3,4 11 3,3 1 0,9 3 1,7 5 2,1 3 1, ,5 4 2 Woerden 8 3,1 13 3,4 0 0, ,6 3 1,8 4 2,3 6 2, ,9 regio Utrecht 12 0,7 13 0,6 2 0,3 3 0,3 3 0,4 3 0,4 6 0,5 6 0,5 2 0,3 2 0,3 Nederland 11 0,2 12 0,1 2 0,1 2 0,1 5 0,2 5 0,1 6 0,2 7 0,1 2 0,1 2 0,1 21

22 Tabel 3.4.a Dreiging en sociale overlast, naar wijk % komt vaak voor Overlast van groepen jongeren Mensen die op straat worden lastiggevallen Drugsoverlast Dronken mensen op straat Bedreiging 2009 marge 2009 marge 2009 marge 2009 marge 2009 marge De Bilt Totaal Bilthoven Nrd/ZO 18 3,9 2 1,4 4 1,9 9 2,9 3 1,7 Bilthoven Zuid-West 12 3,5 0 0,8 2 1,5 7 2,8 1 1,1 De Leijen 14 3,6 1 1,2 2 1,3 5 2,2 1 0,9 Groenekan/De Bilt 8 2,8 0 0,4 1 1,2 4 2,2 0 0,5 Maartensdijk/ 6 2,4 0 0, ,3 0 0,5 Holl Rading De Ronde Venen Totaal Mijdrecht 12 3,5 1 1,2 3 1,9 6 2,6 1 0,9 Wilnis 2 1,5 0 0,6 1 0,8 3 1,7 0 0,5 Vinkeveen 6 2, ,1 2 1,5 0 0,4 Overig DRV 1 1, ,4 Veenendaal Totaal Engelenburg 9 4,3 1 1,8 2 2,1 2 1,9 4 2,9 Franse Gat 19 4,6 4 2,4 7 2,9 5 2,7 6 2,8 Schrijverswijk Veenendaal Overig 15 3,7 2 1,6 3 1,8 5 2,3 4 2,1 Zeist Totaal Austerlitz 19 6,3 1 1,5 2 2,4 5 3,4 1 1,2 Couwenhoven/ Nijenheim Verzetsbuurt 20 5, ,7 4 2,5 2 1,7 Vollenhove 20 4, ,2 5 2,6 6 2,9 Zeist Overig 11 3,2 1 1,1 3 1,9 6 2,4 2 1,3 22

23 Tabel 3.5 Dreiging en sociale overlast, naar gemeente (slot) Gewelddelicten Straatroof Vrouwen en meisjes die op straat ongewenst aandacht krijgen Jeugdcriminaliteit % komt vaak voor 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge District Utrecht Stad Utrecht 2 0,9 2 0, ,8 8 1,6 8 1,6 10 1,8 10 1,8 District Eemlanden Amersfoort , ,1 4 1,7 3 1, ,2 Baarn 2 1,9 1 0,8 0 0,8 0 0,4 2 2,1 1 1,1 5 2,9 2 1,6 Bunschoten 0 0,7 1 1, ,9 1 1,3 1 0,8 Eemnes 2 1, ,6 1 1,2 1 0, ,6 Leusden 1 1, ,2 1 0,8 1 1, ,2 0 0,7 Soest 1 1,5 2 1,3 0 0,8 1 1,2 3 2,1 3 1,6 5 2,6 5 2,3 Woudenberg 1 1,1 0 0, ,6 1 1,6 1 0,8 4 2,7 3 2 District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt 1 1,1 0 0,3 1 1,1 0 0,2 1 1,1 2 0,7 1 1,2 3 0,7 Veenendaal 2 1,2 3 1,1 1 0,8 2 0,9 3 1,7 4 1,3 6 2,3 7 1,7 Wijk bij Duurstede 1 1,3 1 1, ,8 1 1,6 1 1,3 4 2,8 3 1,9 Zeist 1 1,1 1 0,6 1 0,8 0 0,4 5 2,1 4 1,2 7 2,4 7 1,5 District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen , ,3 1 1,3 2 0, ,8 Houten 1 1,3 2 1, ,8 1 1,2 1 1, ,6 Nieuwegein 1 1,1 1 1,3 1 1,1 0 0,4 3 1,8 1 1,1 5 2,1 4 2 Woerden 1 1, , ,7 1 1,2 5 2,5 2 1,5 regio Utrecht 2 0,3 1 0,2 1 0,2 1 0,2 4 0,4 4 0,4 6 0,5 6 0,4 Nederland 2 0,1 2 0,1 1 0, ,1 3 0,1 5 0,2 5 0,1 23

24 Tabel 3.5.a Dreiging en sociale overlast, naar wijk (slot) Gewelddelicten Straatroof Vrouwen en meisjes die op straat ongewenst aandacht krijgen Jeugdcriminaliteit % komt vaak voor 2009 marge 2009 marge 2009 marge 2009 marge De Bilt Totaal Bilthoven Nrd/ZO 2 1,5 1 0,8 3 1,7 5 2,1 Bilthoven Zuid-West 0 0,5 0 0,5 2 1,7 3 1,8 De Leijen ,8 4 1,9 2 1,6 Groenekan/De Bilt 0 0, ,4 2 1,5 Maartensdijk/ 1 0, ,7 Holl Rading De Ronde Venen Totaal Mijdrecht 1 1, ,7 3 1,8 Wilnis ,7 1 1,1 1 1 Vinkeveen 0 0,8 0 0,6 2 1,3 2 1,4 Overig DRV 4 3,1 1 1, ,7 Veenendaal Totaal Engelenburg ,1 3 2,7 6 3,5 Franse Gat 4 2,3 1 1,3 5 2,7 8 3,2 Schrijverswijk Veenendaal Overig 2 1,5 2 1,3 3 1,8 6 2,4 Zeist Totaal Austerlitz 1 1, ,9 7 4,1 Couwenhoven/ Nijenheim Verzetsbuurt ,6 3 2,3 Vollenhove 5 2,5 2 1,7 9 3,5 12 3,9 Zeist Overig 1 0,8 0 0, ,4 24

25 Tabel 3.6 Overlast van vermogensdelicten naar gemeente Fietsendiefstal Diefstal uit auto's Beschadiging aan/diefstal vanaf auto's Inbraak in woningen % komt vaak voor 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge District Utrecht Stad Utrecht 24 2,6 20 2,4 22 2,5 20 2,4 20 2,5 18 2,3 14 2,1 12 1,9 District Eemlanden Amersfoort 11 2, ,3 14 3,1 10 2,9 10 2,7 9 2,8 Baarn ,1 4 2, ,9 10 3,3 8 3,9 7 2,7 Bunschoten 7 3,9 4 2,1 4 2,8 2 1, ,2 5 3,3 4 2,1 Eemnes 2 1, ,9 6 2,5 6 3,4 5 2,3 6 3,4 7 2,7 Leusden ,7 4 2,8 3 1,9 6 3,4 5 2,3 7 3,6 4 2 Soest 10 3,7 6 2,5 8 3,3 5 2,3 10 3, ,7 Woudenberg 6 3,5 2 1,6 5 3,3 3 1,8 8 3,8 6 2,6 9 4,1 6 2,5 District Heuvelrug/Binnensti De Bilt 8 3,1 7 1,2 3 1,8 7 1,1 7 2,9 10 1,4 13 3,8 12 1,5 Veenendaal 9 2,7 9 1,9 5 2,1 7 1,6 9 2,6 13 2,2 8 2,6 7 1,8 Wijk bij Duurstede 5 3,2 4 2,1 8 3, , ,8 7 2,7 Zeist 12 3,1 10 1,8 11 2,9 11 1,9 15 3,4 15 2,2 18 3,6 15 2,2 District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen 9 3,9 6 1,4 2 1,9 4 1,2 12 4,3 8 1,5 7 3,3 6 1,4 Houten 8 3,1 7 2,5 2 1,8 5 2,1 3 2,1 7 2,6 1 1,4 4 2 Nieuwegein 8 2,6 6 2,6 6 2,3 10 3,3 10 2,9 14 3,7 11 3,1 10 3,2 Woerden 9 3,4 8 2,8 5 2, ,4 8 2,9 8 3,1 10 3,2 regio Utrecht 13 0,7 10 0,6 11 0,7 10 0,6 12 0,7 12 0,6 11 0,7 9 0,6 Nederland 10 0,2 10 0,1 6 0,2 6 0,1 10 0,2 10 0,1 7 0,2 7 0,1 25

26 Tabel 3.6.a Overlast van vermogensdelicten naar wijk Fietsendiefstal Diefstal uit auto's Beschadiging aan/diefstal vanaf auto's Inbraak in woningen % komt vaak voor 2009 marge 2009 marge 2009 marge 2009 marge De Bilt Totaal Bilthoven Nrd/ZO 7 2,6 3 1,8 14 3, Bilthoven Zuid-West 5 2, ,3 7 2,8 De Leijen 3 1,8 7 2,7 9 2,9 15 3,7 Groenekan/De Bilt 8 2,9 8 2,8 11 3,4 12 3,4 Maartensdijk/ 9 2,8 5 2,2 6 2,4 13 3,3 Holl Rading De Ronde Venen Totaal Mijdrecht 5 2,4 8 2,9 10 3,2 5 2,3 Wilnis 4 2,1 6 2,5 6 2,4 7 2,6 Vinkeveen 4 2,2 3 1,7 7 2,8 8 2,9 Overig DRV 2 2,2 2 2,4 3 2,8 8 4,4 Veenendaal Totaal Engelenburg ,7 8 4,1 8 4,1 Franse Gat 11 3, ,1 9 3,3 Schrijverswijk Veenendaal Overig 6 2,4 8 2,7 12 3,4 7 2,6 Zeist Totaal Austerlitz 0 0,9 2 2, ,9 Couwenhoven/ Nijenheim Verzetsbuurt 7 3,4 4 2, ,4 Vollenhove 24 5,1 25 5,2 30 5,5 11 3,7 Zeist Overig 10 3, ,6 16 3,7 26

27 Tabel 3.7 Verkeersoverlast, naar gemeente Agressief verkeersgedrag Geluidsoverlast door verkeer Te hard rijden Parkeeroverlast % komt vaak voor 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge District Utrecht Stad Utrecht 15 2,2 16 2,2 20 2,5 21 2,5 27 2,7 31 2,8 28 2,8 25 2,6 District Eemlanden Amersfoort 12 2,9 9 2,8 15 3,1 15 3,5 30 4,1 24 4,1 30 4,1 27 4,3 Baarn 9 4,1 15 3,8 14 4,9 22 4,4 27 6,3 41 5,3 30 6,5 30 4,9 Bunschoten ,7 10 4,5 6 2,5 22 6,2 20 4,3 25 6,4 24 4,6 Eemnes 6 3,6 10 3,1 12 4,8 16 3,9 24 6,3 30 4,8 16 5,5 20 4,2 Leusden 7 3,6 7 2,8 9 4,1 12 3,5 25 6,2 27 4,8 16 5,2 19 4,2 Soest 14 4,3 17 3,9 17 4,6 21 4, ,2 24 5,2 20 4,2 Woudenberg 10 3,5 10 3,2 11 3,7 14 3,6 25 5,1 25 4,5 21 4,8 24 4,4 District Heuvelrug/Bin nensticht De Bilt 9 3,2 12 1, ,8 30 5,2 34 2,2 18 4,4 18 1,8 Veenendaal 8 2, ,7 11 2,1 26 4, ,2 26 2,9 Wijk bij Duurstede 8 3,9 9 3,1 7 3,7 11 3,3 23 6, ,5 24 4,5 Zeist ,3 16 2,2 33 4,4 36 2,9 25 4,1 25 2,6 District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen 8 3,7 9 1,7 14 4,6 12 1,9 32 6,3 31 2,7 21 5,5 23 2,4 Houten 4 2,4 6 2, ,5 15 4,1 22 4,2 18 4,5 21 4,1 Nieuwegein 13 3,3 11 3,4 16 3,6 13 3,6 34 4,6 34 5,1 28 4,4 29 4,8 Woerden 10 3,5 10 3,2 11 3,7 14 3,6 25 5,1 25 4,5 21 4,8 24 4,4 regio Utrecht 11 0,7 12 0,6 15 0,8 16 0, , ,8 Nederland 11 0,2 12 0,1 14 0,3 15 0,2 31 0,4 32 0,2 24 0,3 24 0,2 27

28 Tabel 3.7.a Verkeersoverlast, naar wijk Agressief verkeers gedrag Geluids overlast door verkeer Te hard rijden Parkeer overlast % komt vaak voor 2009 marge 2009 marge 2009 marge 2009 marge De Bilt Totaal Bilthoven Nrd/ZO 12 3,3 17 3,8 30 4,6 15 3,6 Bilthoven Zuid-West 12 3,5 14 3, ,1 De Leijen 10 3,2 11 3,3 34 4,9 11 3,2 Groenekan/De Bilt 13 3,6 23 4, ,4 Maartensdijk/ 13 3,3 24 4,2 39 4, Holl Rading De Ronde Venen Totaal Mijdrecht 10 3,2 13 3, ,6 Wilnis 7 2, ,8 21 4,2 Vinkeveen 9 3,2 12 3,5 29 4,9 26 4,7 Overig DRV 11 5,2 11 5,1 31 7,6 18 6,3 Veenendaal Totaal Engelenburg 6 3, ,9 14 5,2 Franse Gat 17 4,5 15 4,2 39 5,7 35 5,6 Schrijverswijk Veenendaal Overig 11 5,2 11 5,1 31 7,6 18 6,3 Zeist Totaal Austerlitz 6 3,8 6 3,7 40 7,9 19 6,3 Couwenhoven/ Nijenheim Verzetsbuurt 19 5,1 23 5,5 45 6,5 35 6,3 Vollenhove 19 4,7 29 5,5 33 5,6 38 5,8 Zeist Overig 11 3,3 15 3,7 36 4,9 23 4,3 28

29 Tabel 3.8 Overige overlast, naar gemeente Overlast door omwonenden Andere vormen van geluidsoverlast Overlast van zwervers/daklozen Overlast door horecagelegenheden % komt vaak voor 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge District Utrecht Stad Utrecht 6 1,4 8 1, , ,1 2 0,9 District Eemlanden Amersfoort 5 1,9 4 1,8 8 2,4 9 2,8 2 1,2 1 0,8 1 1,1 2 1,3 Baarn 4 2,7 6 2,5 10 4,2 12 3,5 1 1, ,2 3 1,9 Bunschoten 1 1,7 2 1,6 7 3,8 6 2, ,3 3 1,8 Eemnes 3 2,5 3 1,7 6 3,4 5 2, ,3 2 1,4 Leusden ,7 8 3,8 5 2, ,5 0 0,8 1 1,1 Soest 4 2,5 7 2,6 9 3, ,8 1 0,8 2 1,9 4 2,1 Woudenberg 1 1,4 4 2,3 6 3,5 7 2, ,4 2 1,9 2 1,4 District Heuvelrug/B innensticht De Bilt 1 1,3 3 0,8 5 2,4 9 1, ,3 2 1,4 2 0,7 Veenendaal 4 1,8 4 1,2 7 2,3 9 1,9 0 0,5 1 0,5 2 1,3 3 1,1 Wijk bij Duurstede 3 2,7 3 1,7 5 3,3 5 2, ,1 1 1,7 3 1,8 Zeist ,5 9 2,7 11 1, ,7 3 1,5 2 0,8 District Lekstroom/ Rijn en Venen De Ronde Venen 5 2,8 3 0,9 7 3,5 7 1,5 1 1,5 0 0,2 4 2,6 2 0,8 Houten 3 1,9 2 1,5 4 2, , ,2 Nieuwegein 5 2, ,3 10 3,2 1 0, ,3 2 1,7 Woerden 2 1,7 2 1,5 6 2,8 7 2, ,8 2 1,8 1 1 regio Utrecht 4 0,4 5 0,4 8 0,6 10 0,6 1 0,3 1 0,2 2 0,3 2 0,3 Nederland 5 0,2 5 0,1 8 0,2 9 0,1 1 0,1 1 0,1 2 0,1 2 0,1 29

30 Tabel 3.8.a Overige overlast, naar wijk Overlast door omwonenden Andere vormen van geluids overlast Overlast van zwervers/ daklozen Overlast door horeca gelegen heden % komt vaak voor 2009 marge 2009 marge 2009 marge 2009 marge De Bilt Totaal Bilthoven Nrd/ZO 3 1, ,5 Bilthoven Zuid-West 4 2,2 7 2, ,2 De Leijen 1 1,1 7 2, ,4 Groenekan/De Bilt 2 1,6 10 3, ,5 Maartensdijk/ 5 2, ,9 Holl Rading De Ronde Venen Totaal Mijdrecht ,6 2 1,5 Wilnis 3 1,6 7 2, ,1 Vinkeveen 1 1,2 4 2, ,6 Overig DRV 3 2,8 11 5, ,6 Veenendaal Totaal Engelenburg 3 2,8 9 4, Franse Gat 6 2,8 11 3, ,7 Schrijverswijk Veenendaal Overig 3 1,8 8 2,8 1 0,9 3 1,7 Zeist Totaal Austerlitz 3 2, ,3 Couwenhoven/ Nijenheim Verzetsbuurt , ,9 Vollenhove 19 4,7 20 4,8 2 1,8 3 2 Zeist Overig 6 2,4 10 3,1 2 1,3 2 1,4 30

31 Tabel 3.9 Belangrijkste problemen in de buurt, naar gemeente Fysieke verloedering Sociale overlast Dreiging Overlast van vermogensdelicten Verkeersoverlast schaalscore (0-10) 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge District Utrecht Stad 3,9 2,1 1,7 4,3 4,1 Utrecht 4 0,33 3,9 0,33 2 0,16 2,1 0,16 1,7 0,12 1,7 0,12 4,5 0,21 4,3 0,22 4 0,26 4,1 0,27 District Eemlanden 3,4 1,7 1,1 2,8 3,6 Amersfoort 4,2 0,49 3,7 0,46 1,8 0,23 2 0,26 1,3 0,13 1,4 0,15 3,9 0,26 3,4 0,3 3,9 0,37 3,6 0,36 Baarn 2,9 0,5 2,8 0,39 1,5 0,31 1,5 0,26 1 0,17 0,8 0,11 2,7 0,4 2,2 0,29 3,5 0,52 4,1 0,47 Bunschoten 2,6 0,45 2,7 0,35 1,1 0,28 1,2 0,21 0,6 0,1 0,6 0,07 2,6 0,37 1,8 0,24 2,9 0,45 2,8 0,32 Eemnes 3,1 0,55 2,9 0,39 1,3 0,3 1,2 0,19 0,8 0,13 0,8 0,1 2 0,36 1,9 0,27 3,1 0,49 3,4 0,39 Leusden 3,3 0,59 3,5 0,5 0,9 0,22 0,9 0,18 0,7 0,11 0,6 0,07 2,3 0,38 2 0,28 3 0,46 3,2 0,37 Soest 3,3 0,51 3,3 0,45 1,5 0,28 1,7 0,28 1 0,13 1,2 0,14 2,9 0,37 2,8 0,3 3,8 0,48 4 0,44 Woudenberg 2,9 0,5 2,9 0,41 1,4 0,31 1,3 0,22 0,8 0,12 0,7 0,1 2,6 0,38 1,9 0,29 3 0,46 3,4 0,4 District Heuvelrug/Binnensticht 3,4 1,5 1 2,8 3,6 De Bilt 3,5 0,48 3,5 0,21 1,2 0,24 1,4 0,1 0,8 0,1 0,9 0,05 3 0,28 3,1 0,14 3,6 0,43 3,8 0,19 Veenendaal 3,5 0,4 3,2 0,27 1,5 0,2 1,7 0,17 1,1 0,11 1,2 0,09 2,8 0,25 2,7 0,19 3,4 0,33 3,4 0,25 Wijk bij Duurstede 4,22 0,77 4,2 0,55 1,5 0,29 1,4 0,21 1 0,15 0,7 0,09 2,5 0,37 2,2 0,29 3,2 0,49 3,5 0,39 Zeist 3,5 0,42 3,6 0,3 1,6 0,23 1,7 0,15 1,1 0,11 1,2 0,09 3,7 0,29 3,5 0,19 3,6 0,36 4 0,26 District Lekstroom/Rijn en Venen 3,3 1,5 0,9 2,7 3,6 De Ronde Venen 2,9 0,49 3,3 0,25 1 0,24 1,2 0,11 0,6 0,1 0,8 0,05 2,6 0,36 2,4 0,15 3,4 0,47 3,4 0,21 Houten 2,6 0,36 2,6 0,32 1,1 0,2 1,3 0,21 0,7 0,08 0,8 0,09 2 0,25 2,1 0,27 2,6 0,32 2,8 0,3 Nieuwegein 3,9 0,51 3,7 0,52 1,5 0,23 1,4 0,24 1,1 0,12 0,9 0,11 3 0,3 2,9 0,31 3,9 0,4 3,8 0,42 Woerden 3,2 0,45 3,2 0,41 1,2 0,23 1,4 0,23 0,8 0,1 0,8 0,1 2,8 0,3 2,7 0,26 3,2 0,4 3,3 0,36 regio Utrecht 3,6 0,1 3,5 0,09 1,5 0,05 1,7 0,05 2 0,3 2 0,3 3,3 0,07 3,1 0,06 3,6 0,08 3,7 0,08 Nederland 3,7 0,04 3,6 0,02 1,7 0,02 1,7 0,01 1,2 0,01 1,1 0,01 2,7 0,02 2,7 0,01 3,7 0,03 3,8 0,02 31

32 Tabel 3.9.a Belangrijkste problemen in de buurt, naar wijk Fysieke verloedering Sociale overlast Dreiging Overlast van vermogensdelicten Verkeersoverlast schaalscore (0-10) 2009 marge 2009 marge 2009 marge 2009 marge 2009 marge De Bilt Totaal Bilthoven Nrd/ZO 3,5 0,48 2 0,27 1,4 0,17 3,2 0,31 3,6 0,41 Bilthoven Zuid-West 3,7 0,55 1,5 0,26 0,9 0,11 2,8 0,32 3,5 0,43 De Leijen 3,8 0,52 1,6 0,23 1,1 0,13 3 0,3 3,4 0,38 Groenekan/De Bilt 3,2 0,44 1,4 0,22 0,9 0,1 3,3 0,31 4 0,46 Maartensdijk/ 3,4 0,41 1 0,16 0,7 0,08 2,9 0,27 4,1 0,43 Holl Rading De Ronde Venen Totaal Mijdrecht 3,9 0,55 1,7 0,26 1 0,13 2,7 0,3 3,5 0,41 Wilnis 2,9 0,39 0,8 0,15 0,5 0,06 2,4 0,24 3,1 0,34 Vinkeveen 3 0,4 1 0,19 0,6 0,08 2 0,26 3,5 0,41 Overig DRV 1,9 0,38 0,6 0, ,9 0,36 3,1 0,55 Veenendaal Totaal Engelenburg 3,5 0,66 1,3 0,32 1 0,17 2,7 0,4 2,2 0,36 Franse Gat 3,7 0,58 2 0,34 1,6 0,21 3,3 0,41 4,3 0,56 Schrijverswijk Veenendaal Overig 3,1 0,38 1,6 0,24 1,1 0,13 2,6 0,27 3,4 0,36 Zeist Totaal Austerlitz - - 1,8 0,36 1,1 0,21 2,2 0,35 3,1 0,56 Couwenhoven/ Nijenheim Verzetsbuurt 3,4 0,63 1,9 0,34 1,1 0,17 3,4 0,36 4,5 0,64 Vollenhove 4,8 0,89 2,6 0,42 2,1 0,3 4,8 0,46 4,8 0,66 Zeist Overig 3,5 0,46 1,5 0,23 1,1 0,13 3,4 0,31 3,9 0,43 32

33 Tabel 3.10 Belangrijkste problemen in de buurt, naar gemeente % genoemd Fietsendiefstal Diefstal uit auto's Beschadiging of vernieling aan auto's en diefstal vanaf auto's Bedreiging Bekladding van muren en/of gebouwen 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge District Utrecht Stad Utrecht 9 1,8 10 1, ,8 8 1,7 2 0,9 1 0,7 14 2,1 14 2,1 District Eemlanden Amersfoort 4 1,8 5 2,1 10 2,7 8 2,6 10 2,7 6 2,2 2 1, ,6 9 2,8 Baarn 2 1,7 3 1,8 2 2,1 2 1,4 9 4,1 8 2,9 2 1,7 0 0,5 6 3,4 6 2,6 Bunschoten 6 3,6 2 1,3 4 2,8 3 1,8 7 3,8 5 2, ,3 2 1,9 2 1,7 Eemnes 2 2,3 2 1,5 3 2,6 3 1,8 7 3,8 5 2,4 1 1,7 1 1,2 5 3,3 7 2,6 Leusden 4 2,7 2 1,6 3 2,6 2 1,7 10 4,3 2 1, ,5 3 2,5 3 1,8 Soest ,4 2 1,9 3 1,7 5 2,5 6 2,5 2 1,5 0 0,7 5 2,6 4 2,1 Woudenberg 2 1,8 2 1,4 4 2,7 3 1,9 5 3,1 3 1,8 1 1,2 0 0,7 2 2,1 2 1,5 District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt 4 2,3 4 0,9 5 2, ,6 9 1,3 1 1,2 1 0,4 3 1,9 6 1,1 Veenendaal 5 1,9 6 1,6 5 2,1 4 1,3 9 2,7 5 1,5 1 0,8 1 0,5 7 2,3 6 1,6 Wijk bij Duurstede 6 3,5 3 1,9 5 3,3 2 1,6 8 3,9 5 2, ,8 8 3,9 11 3,4 Zeist 7 2,4 5 1,2 6 2,2 7 1,5 10 2,8 8 1,6 2 1,3 1 0,6 8 2,5 9 1,7 District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen 3 2,4 5 1,3 5 2, ,1 6 1, ,4 6 3,3 7 1,5 Houten 6 2,8 3 1,7 3 2,1 2 1,3 6 2, ,5 1 0,9 4 2,4 4 2,1 Nieuwegein 5 2,1 3 1,8 5 2,1 6 2, ,3 1 0,8 2 1,4 21 3,2 8 2,9 Woerden 6 2,9 4 1,9 5 2,4 4 1,9 5 2,7 5 2,2 1 1,1 1 0,7 4 2,3 5 2,2 regio Utrecht Nederland

34 Tabel 3.10.a Belangrijkste problemen in de buurt, naar wijk Fietsen diefstal Diefstal uit auto's Beschadiging of vernieling aan auto's en diefstal vanaf auto's Bedreiging Bekladding van muren en/of gebouwen % genoemd 2009 marge 2009 marge 2009 marge 2009 marge 2009 marge De Bilt Totaal Bilthoven Nrd/ZO 3 1,8 7 2,6 14 3,5 3 1,7 7 2,5 Bilthoven Zuid-West ,4 10 3,3 1 1,1 8 3 De Leijen 7 2,7 3 1,8 9 2,9 1 0,9 6 2,4 Groenekan/De Bilt 8 2,8 8 2,9 11 3,4 0 0,5 7 2,8 Maartensdijk/ 5 2,2 9 2,8 6 2,4 0 0,5 3 1,8 Holl Rading De Ronde Venen Totaal Mijdrecht 8 2,9 5 2,4 10 3,2 1 0,9 11 3,4 Wilnis 6 2,5 4 2,1 6 2,4 0 0,5 4 2 Vinkeveen 3 1,7 4 2,2 7 2,8 0 0,4 4 2,1 Overig DRV 2 2,4 2 2,2 3 2,8 1 1,4 1 1,9 Veenendaal Totaal Engelenburg 17 5, ,1 4 2,9 15 5,4 Franse Gat ,7 14 4,1 6 2,8 6 2,7 Schrijverswijk Veenendaal Overig 8 2,7 6 2,4 12 3,4 4 2,1 6 2,4 Zeist Totaal Austerlitz 2 2,4 0 0, ,2 7 4 Couwenhoven/ Nijenheim Verzetsbuurt 4 2,5 7 3, ,7 2 2 Vollenhove 25 5,2 24 5,1 30 5,5 6 2,9 19 4,7 Zeist Overig ,1 14 3,6 2 1,3 8 2,9 34

35 Tabel 3.11 Belangrijkste problemen in de buurt, naar gemeente Overlast door groepen jongeren Dronken mensen op straat Mensen die op straat worden lastiggevallen Rommel op straat Hondenpoep % genoemd 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge District Utrecht Stad Utrecht 18 2,4 15 2,2 2 0,8 2 0, ,9 15 2,2 14 2,1 10 1,9 10 1,8 District Eemlanden Amersfoort 14 3,1 15 3,5 1 0,7 0 0,5 1 0,6 1 1,2 10 2,7 12 3,1 17 3,3 15 3,5 Baarn , , ,5 8 3,8 9 3,1 16 5,1 21 4,4 Bunschoten 7 3,7 9 3,1 2 2,2 2 1, ,4 14 5,2 14 3,7 Eemnes 16 5,4 11 3, , ,2 12 4, Leusden 8 3,8 13 3,6 1 1,2 0 0,7 1 1,1 1 0,9 6 3,5 12 3,5 21 5,8 24 4,6 Soest ,4 2 1,6 0 0,7 1 1,2 1 1,1 8 3, ,4 15 3,7 Woudenberg ,4 0 0,9 1 1,3 1 1,1 0 0, ,9 13 4,9 19 4,3 District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt ,5 0 0,5 2 0,7 1 1,1 1 0, ,3 16 4,2 17 1,7 Veenendaal 18 3,6 18 2, ,8 0 0,6 1 0,7 10 2,8 9 1,9 21 3,8 14 2,3 Wijk bij Duurstede 13 4,9 10 3,2 2 2,2 1 1, ,6 12 4,8 12 3, ,9 Zeist 10 2,9 15 2,1 2 1,2 1 0,4 2 1,3 0 0,4 8 2,5 11 1,9 11 2,9 14 2,1 District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen 15 4,8 9 1,6 2 2,1 2 0, ,4 7 3,5 9 1,6 16 4,9 15 2,1 Houten 11 3,7 15 3,6 4 2,2 3 1,8 0 0,8 0 0, ,8 20 4,7 14 3,4 Nieuwegein 13 3,3 10 3,2 0 0,4 2 1, ,4 15 3,5 12 3,4 19 3,8 15 3,8 Woerden 10 3,6 16 3,7 2 1,5 0 0, ,7 17 4,5 9 2,9 13 3,9 15 3,7 regio Utrecht Nederland

36 Tabel 3.11.a Belangrijkste problemen in de buurt, naar wijk % genoemd Overlast door groepen jongeren Dronken mensen op straat Mensen die op straat worden lastiggevallen Rommel op straat Hondenpoep 2009 marge 2009 marge 2009 marge 2009 marge 2009 marge De Bilt Totaal Bilthoven Nrd/ZO 18 3,9 9 2,9 2 1,4 22 4,2 29 4,6 Bilthoven Zuid-West 12 3,5 7 2,8 0 0,8 17 4,1 33 5,1 De Leijen 14 3,6 5 2,2 1 1,2 21 4, Groenekan/De Bilt 8 2,8 4 2,2 0 0,4 15 3,8 31 4,9 Maartensdijk/ 6 2,4 2 1,3 0 0,5 14 3,4 30 4,5 Holl Rading De Ronde Venen Totaal Mijdrecht 12 3,5 6 2,6 1 1,2 23 4,6 37 5,2 Wilnis 2 1,5 3 1,7 0 0,6 9 2,9 22 4,2 Vinkeveen 6 2,6 2 1, ,7 25 4,7 Overig DRV 1 1, ,3 22 6,8 Veenendaal Totaal Engelenburg 9 4,3 2 1,9 1 1, ,5 Franse Gat 19 4,6 5 2,7 4 2,4 28 5,3 36 5,6 Schrijverswijk Veenendaal Overig 15 3,7 5 2,3 2 1,6 16 3,8 26 4,5 Zeist Totaal Austerlitz 19 6,3 5 3,4 1 1,5 10 4, Couwenhoven/ Nijenheim Verzetsbuurt 20 5,2 4 2, ,5 34 6,2 Vollenhove 20 4,8 5 2, ,9 41 5,9 Zeist Overig 11 3,2 6 2,4 1 1, ,6 36

37 Tabel 3.12 Belangrijkste problemen in de buurt, naar gemeente % genoemd Vernieling van telefooncellen, bus-of tramhokjes Inbraak in woningen Gewelddelicten Drugsoverlast Overlast door omwonenden 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge District Utrecht Stad Utrecht 5 1,3 2 0,8 14 2,1 11 1,9 0 0,4 1 0,6 2 0,9 2 0,9 2 0,8 4 1,3 District Eemlanden Amersfoort 7 2,3 7 2, ,1 0 0,4 0 0,4 2 1,3 1 1,1 2 1,4 2 1,3 Baarn 1 1,6 0 0, ,7 1 1,7 1 0, ,2 2 2,1 3 1,8 Bunschoten 7 3,8 6 2,5 7 3,8 7 2, ,8 4 2,9 3 1,9 2 1,9 3 1,9 Eemnes 4 2,9 2 1,3 9 4,2 10 3,1 2 1,9 1 0,8 2 1,8 1 0,9 3 2,5 5 2,2 Leusden 17 5,4 6 2,6 13 4,8 9 3, , ,8 3 1,7 Soest 5 2,8 3 1, ,3 2 1,5 1 0,8 3 2,2 2 1,5 3 1,9 3 1,8 Woudenberg 9 4, , ,7 1 1, ,9 5 2,4 District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt ,9 16 4,2 13 1,5 1 1,2 1 0,4 1 1,4 1 0,5 2 1,7 3 0,8 Veenendaal 6 2,3 4 1,3 11 2,9 8 1,8 1 0,8 1 0,6 2 1,3 3 1,1 3 1,5 3 1,1 Wijk bij Duurstede 13 4,9 8 2, , ,1 5 3,3 3 1,9 4 2,7 4 2 Zeist ,7 14 2,1 0 0,5 1 0,6 1 1,1 2 0,9 4 1,8 5 1,3 District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen 3 2, ,6 7 1, ,2 2 1,7 1 0,5 3 2,3 2 0,9 Houten 2 1,6 2 1,5 6 2,8 5 2,2 1 1,3 0 0,5 1 1,2 1 1,2 4 2,3 2 1,5 Nieuwegein 7 2,5 2 1,7 13 3,3 8 2,8 0 0,6 0 0,6 2 1,5 3 1,9 4 1,9 3 1,9 Woerden 4 2,2 3 1,7 10 3,5 15 3,7 1 1,1 1 0,8 1 0,9 3 1,7 1 1,3 2 1,3 regio Utrecht 6 0,5 4 0,4 13 0,7 11 0,6 1 0,2 1 0,1 2 0,3 2 0,3 2 0,3 3 0,3 Nederland 4 0,2 4 0,1 7 0,2 7 0,1 1 0, ,1 3 0,1 3 0,1 3 0,1 37

38 Tabel 3.12.a Belangrijkste problemen in de buurt, naar wijk Vernieling van telefooncellen, bus-of tramhokjes Inbraak in woningen Gewelddelicten Drugsoverlast Overlast door omwonenden % genoemd 2009 marge 2009 marge 2009 marge 2009 marge 2009 marge De Bilt Totaal Bilthoven Nrd/ZO 9 2, ,5 4 1,9 3 1,6 Bilthoven Zuid-West 10 3,3 7 2,8 0 0,5 2 1,5 4 2,2 De Leijen 14 3,6 15 3, ,3 1 1,1 Groenekan/De Bilt 7 2,7 12 3,4 0 0,5 1 1,2 2 1,6 Maartensdijk/ 11 3,1 13 3,3 1 0, ,2 Holl Rading De Ronde Venen Totaal Mijdrecht 13 3,7 5 2,3 1 1,1 3 1,9 3 2 Wilnis 13 3,4 7 2, ,8 3 1,6 Vinkeveen 13 3,6 8 2,9 0 0,8 1 1,1 1 1,2 Overig DRV ,4 4 3, ,8 Veenendaal Totaal Engelenburg 9 4,2 8 4, ,1 3 2,8 Franse Gat 14 4,1 9 3,3 4 2,3 7 2,9 6 2,8 Schrijverswijk Veenendaal Overig 11 3,2 7 2,6 2 1,5 3 1,8 3 1,8 Zeist Totaal Austerlitz 20 6,5 16 5,9 1 1,9 2 2,4 3 2,8 Couwenhoven/ Nijenheim Verzetsbuurt 8 3,5 21 5, ,7 6 3 Vollenhove 17 4,5 11 3,7 5 2,5 8 3,2 19 4,7 Zeist Overig ,7 1 0,8 3 1,9 6 2,4 38

39 Tabel 3.13 Belangrijkste problemen in de buurt, naar gemeente Straatroof Agressief verkeersgedrag Geluidsoverlast door verkeer Andere vormen van geluidsoverlast Te hard rijden % genoemd 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge District Utrecht Stad Utrecht 1 0,5 1 0,5 6 1,4 7 1,5 7 1,6 7 1,6 5 1,3 4 1,2 14 2,1 16 2,2 District Eemlanden Amersfoort 0 0,6 1 0,8 7 2, ,1 6 2,4 3 1,5 3 1,6 25 3,8 21 3,9 Baarn , ,9 8 2,9 3 2, ,5 29 4,9 Bunschoten ,6 5 3,1 5 2,3 4 2,9 3 1,9 4 2, ,5 21 4,4 Eemnes ,5 6 2,4 10 4,4 10 3,2 2 1,9 3 1,7 24 6,3 24 4,5 Leusden 1 1, ,7 2 1,6 5 3,2 7 2,7 2 2,2 2 1,5 20 5,7 27 4,8 Soest , , ,3 4 2,1 33 5,8 31 4,8 Woudenberg ,6 4 2,2 7 3,7 5 2,4 4 2,7 4 2,3 28 6, District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt ,2 6 2,6 6 1,1 10 3,4 10 1,4 5 2,4 3 0,8 30 5, Veenendaal 1 0,8 0 0,1 5 2,1 5 1,5 4 1,8 5 1,4 4 1,9 4 1,3 25 4,1 23 2,8 Wijk bij Duurstede ,8 5 3,2 4 2,1 3 2,6 6 2,6 3 2,4 5 2,2 24 6,2 27 4,7 Zeist 1 0,7 0 0,4 6 2,1 6 1,4 9 2,7 6 1,4 3 1,7 4 1,2 22 3,9 27 2,7 District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen 0 0,9 0 0,2 5 2,9 6 1,3 6 3,2 5 1,3 2 1, ,9 24 2,5 Houten ,4 4 2,4 4 1,9 5 2,5 5 2,2 2 1,8 6 2,4 22 4,8 22 4,2 Nieuwegein 0 0,6 1 0,8 5 2,2 5 2,2 7 2,4 6 2,5 3 1,7 6 2,4 26 4,3 24 4,6 Woerden , ,8 6 2,4 5 2,6 3 1,6 26 5,2 22 4,3 regio Utrecht 0 0,1 0 0,1 6 0,5 5 0,4 7 0,6 7 0,5 3 0,4 4 0,4 23 0,9 22 0,8 Nederland ,1 3 0,1 3 0,1 3 0,1 2 0,1 2 0,1 13 0,3 14 0,2 39

40 Tabel 3.13.a Belangrijkste problemen in de buurt, naar wijk Straatroof Agressief verkeers gedrag Geluids overlast door verkeer Andere vormen van geluids overlast Te hard rijden % genoemd 2009 marge 2009 marge 2009 marge 2009 marge 2009 marge De Bilt Totaal Bilthoven Nrd/ZO 1 0,8 12 3,3 17 3, ,6 Bilthoven Zuid-West 0 0,5 12 3,5 14 3,7 7 2, De Leijen 1 0,8 10 3,2 11 3,3 7 2,6 34 4,9 Groenekan/De Bilt ,6 23 4,4 10 3, Maartensdijk/ ,3 24 4, ,8 Holl Rading De Ronde Venen Totaal Mijdrecht ,2 13 3, Wilnis 0 0,7 7 2, ,6 32 4,8 Vinkeveen 0 0,6 9 3,2 12 3,5 4 2,2 29 4,9 Overig DRV 1 1,7 11 5,2 11 5,1 11 5,1 31 7,6 Veenendaal Totaal Engelenburg 2 2,1 6 3, ,4 19 5,9 Franse Gat 1 1,3 17 4,5 15 4,2 11 3,7 39 5,7 Schrijverswijk Veenendaal Overig 2 1,3 9 2,9 10 3,1 8 2,8 29 4,6 Zeist Totaal Austerlitz ,8 6 3, ,9 Couwenhoven/ Nijenheim Verzetsbuurt ,1 23 5,5 12 4,2 45 6,5 Vollenhove 2 1,7 19 4,7 29 5,5 20 4,8 33 5,6 Zeist Overig 0 0,6 11 3,3 15 3,7 10 3,1 36 4,9

41 4. Onveiligheidsbeleving Tabel 4.1 Onveiligheidsgevoelens Regio Utrecht Nederland 2008 marge 2009 marge 2009 verschil t.o.v. Nederland Onveiligheidsgevoelens % 3,5 0,17 3,4 0,11 3,2-0,2 Voelt u zich wel eens onveilig , Voelt u zich vaak onveilig 3 0,4 3 0,3 2-1 Voelt u wel eens onveilig in eigen buurt 19 0,9 18 0, Voelt zich vaak onveilig in eigen buurt 2 0,3 2 0,3 2 0 Gepercipieerde slachtoffers % (heel) groot Kans op slachtofferschap van.. woninginbraak 7 0,6 7 0,5 6-1 mishandeling 2 0,3 2 0,3 2 0 portemonneediefstal 6 0,5 6 0,

42 Tabel 4.2 Onveiligheidsgevoelens, naar gemeente Voelt u zich wel eens onveilig Voelt u zich vaak onveilig Voelt u wel eens onveilig in eigen buurt Voelt zich vaak onveilig in eigen buurt % 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge District Utrecht Stad Utrecht ,2 4 1,2 27 2,7 26 2,7 3 1,1 3 1,1 District Eemlanden Amersfoort 31 4,1 29 4,4 3 1,5 4 1,8 20 3,6 18 3,7 2 1,1 3 1,5 Baarn 19 5,5 26 4,7 3 2,5 2 1,4 16 5,2 20 4,3 1 1,6 2 1,4 Bunschoten 11 4,7 16 3, ,9 7 2, ,2 Eemnes 22 6,1 19 4,2 1 1,5 1 0,8 11 4,6 12 3, ,6 Leusden 26 6,3 18 4,2 2 1,8 0 0, ,2 1 1,4 0 0,7 Soest 26 5,4 28 4,7 7 3,1 4 2,1 16 4,5 20 4,2 5 2,6 5 2,2 Woudenberg 21 5,8 21 4,5 1 1,6 1 0,9 9 4,2 14 3, ,2 District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt 29 5,1 28 2,1 3 1,8 2 0,6 17 4,3 20 1,9 3 1,8 2 0,6 Veenendaal 32 4,3 32 3,1 2 1,2 4 1,4 18 3,6 17 2,5 2 1,2 3 1,1 Wijk bij Duurstede 22 6, ,4 2 1,4 7 3,8 8 2,9 2 2,2 1 1 Zeist 37 4,5 26 2,6 4 1,7 2 0,9 26 4,1 21 2,4 3 1,7 3 1 District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen 17 5,1 22 2,4 1 1,5 2 0,7 13 4, ,8 1 0,7 Houten ,9 1 1,4 0 0,6 10 3,6 7 2,6 1 1,2 0 0,7 Nieuwegein 29 4,4 20 4,3 2 1,4 3 1, ,1 2 1,3 4 2 Woerden ,2 1 1,4 1 0,9 13 3,9 16 3,8 1 0,9 1 0,8 regio Utrecht ,9 3 0,4 3 0,3 19 0,9 18 0,7 2 0,3 2 0,3 Nederland 25 0,3 26 0,2 8 0,4 9 0,2 15 0,3 17 0,2 11 0,6 12 0,3

43 Tabel 4.2.a Onveiligheidsgevoelens, naar wijk Voelt u zich wel eens onveilig Voelt u zich vaak onveilig Voelt u wel eens onveilig in eigen buurt Voelt zich vaak onveilig in eigen buurt % 2009 marge 2009 marge 2009 marge 2009 marge De Bilt Totaal Bilthoven Nrd/ZO 32 4,7 4 1,9 23 4,2 2 1,5 Bilthoven Zuid-West 26 4,8 2 1, ,8 De Leijen ,8 29 4,7 3 1,7 Groenekan/De Bilt 25 4,6 1 0,9 19 4,2 1 1,3 Maartensdijk/ ,4 14 3,4 2 1,3 Holl Rading De Ronde Venen Totaal Mijdrecht 26 4,7 1 1,2 17 4,1 1 1,2 Wilnis 16 3,7 1 0, ,7 Vinkeveen 19 4,2 3 1,8 12 3,6 2 1,6 Overig DRV 20 6,5 1 1,6 10 4,9 1 1,6 Veenendaal Totaal Engelenburg ,4 22 6,3 2 2,2 Franse Gat 33 5,5 5 2,6 25 5,1 4 2,2 Schrijverswijk Veenendaal Overig 32 4,8 4 2,1 16 3,7 2 1,5 Zeist Totaal Austerlitz 23 6, ,8 2 2 Couwenhoven/ Nijenheim Verzetsbuurt 34 6, ,8 2 1,9 Vollenhove 40 5,9 6 2,9 33 5,6 9 3,4 Zeist Overig 23 4,3 2 1, ,4

44 Tabel 4.3 Slachtofferkans, naar gemeente Kans op slachtofferschap van % (heel) groot Woninginbraak Mishandeling Portemonneediefstal 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge District Utrecht Stad Utrecht 11 1,9 9 1,7 2 0,9 3 1,1 8 1,7 6 1,5 District Eemlanden Amersfoort 7 2,3 9 2,8 2 1,3 3 1, ,2 Baarn 7 3,7 6 2,6 3 2,4 2 1,7 6 3,4 6 2,5 Bunschoten 5 3,2 3 1,9 1 1, ,2 4 2,1 Eemnes 4 2,8 5 2,3 2 2,2 2 1,6 5 3,2 1 1,3 Leusden 6 3,5 5 2,3 2 2,1 1 1,3 6 3,4 5 2,5 Soest 6 2,9 9 2,9 1 1, Woudenberg 7 3,6 5 2,5 1 1,7 1 1,2 5 3,2 5 2,4 District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt 7 2,9 8 1,3 1 0,9 1 0,6 6 2,8 5 1 Veenendaal 6 2,3 4 1,4 1 0,7 3 1,1 7 2,4 7 1,7 Wijk bij Duurstede 5 3,2 5 2,4 1 1,6 1 0,9 7 3,7 4 2,1 Zeist 11 2,9 10 1,8 2 1,2 2 0, ,6 District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen ,3 1 1,6 2 0,9 3 2,4 5 1,3 Houten 2 1,6 2 1,5 2 1,7 1 1, ,9 Nieuwegein 7 2,5 7 2, ,6 7 2,5 6 2,6 Woerden 4 2,4 6 2,4 2 1,5 1 1,1 4 2,3 5 2,2 regio Utrecht 7 0,6 7 0,5 2 0,3 2 0,3 6 0,5 6 0,4 Nederland 5 0,2 6 0,1 2 0,1 2 0,1 6 0,2 5 0,1 44

45 Tabel 4.3.a Slachtofferkans, naar wijk Kans op slachtofferschap van % (heel) groot Woning inbraak Mishandeling Porte monnee diefstal 2009 marge 2009 marge 2009 marge De Bilt Totaal Bilthoven Nrd/ZO 5 2,2 1 1,2 5 2,2 Bilthoven Zuid-West 5 2,3 1 1,3 4 2,2 De Leijen 10 3,1 2 1,6 6 2,4 Groenekan/De Bilt 8 2,9 1 1,2 6 2,4 Maartensdijk/ 13 3,3 1 0,9 4 1,9 Holl Rading De Ronde Venen Totaal Mijdrecht 5 2,4 3 1,9 6 2,6 Wilnis 4 1,9 1 1,2 5 2,1 Vinkeveen 8 2,9 2 1,4 4 2,2 Overig DRV 7 4,3 2 2,2 7 4,2 Veenendaal Totaal Engelenburg 6 3,6 1 1,3 9 4,4 Franse Gat 8 3,1 4 2,2 10 3,5 Schrijverswijk Veenendaal Overig 7 4,3 2 2,2 7 4,2 Zeist Totaal Austerlitz 9 4,6 4 3,2 3 2,6 Couwenhoven/ Nijenheim Verzetsbuurt 12 4,3 1 1,3 6 3 Vollenhove 11 3,8 5 2,5 9 3,4 Zeist Overig ,1 7 2,7 45

46 5. Slachtofferschap Tabel 5.1 Slachtofferschap Regio Utrecht Nederland 2008 marge 2009 marge verschil t.o.v verschil t.o.v. Nederland Persoonlijk slachtofferschap In % Slachtofferschap totaal , Geweldsdelicten 6 0,5 5 0, Seksuele delicten 2 0,3 1 0, Mishandeling 1 0,2 1 0, Bedreiging 4 0,4 4 0, Vermogensdelicten 16 0,8 14 0, (Poging tot) inbraak 3 0,4 3 0, Poging tot inbraak 2 0,3 2 0, Inbraak 2 0,3 2 0, Fietsdiefstal 7 0,5 5 0, Autodiefstal (18+) 1 0,2 0 0, Diefstal uit auto (18+) 2 0,3 3 0, Zakkenrollerij 2 0,3 3 0, Zonder geweld 2 0,3 2 0, Met geweld 0 0,1 0 0, Overige diefstal 3 0,4 3 0, Vandalismedelicten 16 0,8 15 0, Beschadiging / diefstal vanaf auto 10 0,7 11 0, Overige vernielingen 7 0,6 6 0, Overige delicten 1 0,2 1 0,

47 Tabel 5.2 Slachtofferschap totaal naar gemeente In % Slachtofferschap totaal % 2008 marge 2009 marge District Utrecht Stad 37 Utrecht ,9 District Eemlanden 26 Amersfoort ,3 Baarn 26 6,2 26 4,7 Bunschoten ,3 Eemnes ,2 Leusden 20 5,7 18 4,1 Soest 24 5,2 27 4,7 Woudenberg 24 6,1 17 4,2 District Heuvelrug/Binnensticht 26 De Bilt 30 5,2 27 2,1 Veenendaal 25 4,1 26 2,9 Wijk bij Duurstede 23 6,2 18 4,1 Zeist 30 4,3 28 2,7 District Lekstroom/Rijn en Venen 23 De Ronde Venen 29 6,1 20 2,3 Houten ,2 Nieuwegein 30 4,5 27 4,7 Woerden ,5 regio Utrecht ,9 Nederland 26 0,3 27 0,2 47

48 Tabel 5.3 Slachtofferschap totaal naar wijk Slachtofferschap totaal % In % 2009 marge De Bilt Totaal Bilthoven Nrd/ZO 26 4,4 Bilthoven Zuid-West 30 5 De Leijen 27 4,6 Groenekan/De Bilt 31 4,9 Maartensdijk/ 18 3,8 Holl Rading De Ronde Venen Totaal Mijdrecht 21 4,4 Wilnis 21 4,1 Vinkeveen 18 4,1 Overig DRV 21 6,7 Veenendaal Totaal Engelenburg 28 6,8 Franse Gat 29 5,3 Schrijverswijk - - Veenendaal Overig 25 4,4 Zeist Totaal Austerlitz 18 6,1 Couwenhoven/ - - Nijenheim Verzetsbuurt 33 6,2 Vollenhove 36 5,8 Zeist Overig 27 4,6 48

49 Tabel 5.4 Slachtofferschap van geweldsdelicten naar gemeente In % Geweldsdelicten totaal Seksuele delicten Mishandeling Bedreiging 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge District Utrecht Stad Utrecht 7 1,6 7 1,6 3 1,1 2 0,9 1 0,7 1 0,7 4 1,2 5 1,3 District Eemlanden Amersfoort 6 2,1 4 1,9 2 1,2 1 1,1 1 0,8 1 0, ,7 Baarn 7 3,7 5 2,4 2 1, ,4 1 1,2 6 3,4 5 2,3 Bunschoten 2 1, ,3 1 1, ,1 1 1,4 2 1,6 Eemnes 8 3,9 2 1,3 1 1,4 1 0,8 1 1, ,7 1 1,1 Leusden 4 2,7 5 2,4 1 1,6 0 0,8 1 1,5 1 1,2 1 1,6 4 2,2 Soest ,8 2 1,5 1 1, ,3 5 2,6 6 2,5 Woudenberg 5 3, ,1 2 1,4 1 1, ,6 2 1,5 District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt 5 2,4 6 1,1 2 1,5 2 0, ,5 4 2,1 3 0,9 Veenendaal 6 2,1 6 1,6 2 1,2 1 0,7 2 1,3 1 0,7 4 1,8 4 1,4 Wijk bij Duurstede 3 2,5 5 2,2 2 1,8 2 1, ,8 Zeist 6 2,3 5 1, , ,5 6 2,2 4 1,1 District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen 5 3, ,3 0 0,4 2 1,9 0 0,4 4 2,5 3 0,9 Houten 5 2, ,9 0 0,7 1 1,1 1 0,8 4 2,2 3 1,7 Nieuwegein 6 2,4 6 2, , ,3 4 2,1 Woerden 5 2,4 5 2,2 0 0, , regio Utrecht 6 0,5 5 0,4 2 0,3 1 0,2 1 0,2 1 0,2 4 0,4 4 0,4 Nederland 5 0,2 6 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0, ,1 4 0,1 49

50 Tabel 5.5 Slachtofferschap van geweldsdelicten naar wijk Gewelds delicten totaal Seksuele delicten Mishandeling Bedreiging In % 2009 marge 2009 marge 2009 marge 2009 marge De Bilt Totaal Bilthoven Nrd/ZO Bilthoven Zuid-West De Leijen Groenekan/De Bilt Maartensdijk/ Holl Rading De Ronde Venen Totaal Mijdrecht Wilnis Vinkeveen Overig DRV Veenendaal Totaal Engelenburg Franse Gat Schrijverswijk Veenendaal Overig Zeist Totaal Austerlitz Couwenhoven/ Nijenheim Verzetsbuurt Vollenhove Zeist Overig

51 Tabel 5.6 Slachtofferschap van vermogensdelicten naar gemeente Vermogensdelicten totaal (Poging tot) inbraak Poging tot inbraak Inbraak In % 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge District Utrecht Stad Utrecht 23 2,6 21 2,5 5 1,3 4 1, , ,9 District Eemlanden Amersfoort 14 3,1 15 3,4 4 1, ,2 3 1,4 3 1,7 Baarn 11 4,5 8 2,9 4 2,8 3 1,9 3 2,3 2 1,5 1 1,6 1 1,3 Bunschoten 7 3,8 8 2,9 2 1,8 2 1,6 2 1,8 1 1,2 1 1,2 1 1,1 Eemnes 9 4,3 10 3,2 3 2, ,1 3 1,8 1 1,5 1 1,2 Leusden 9 4,1 9 3,1 3 2,3 1 1,2 2 1, ,5 0 0,8 Soest 13 4,1 13 3,5 1 1,5 3 1,9 1 1,5 2 1,5 1 1,1 1 1,2 Woudenberg 10 4,3 8 3,1 3 2,6 4 2,1 3 2,4 2 1,7 1 1,4 2 1,6 District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt ,6 2 1,7 3 0,8 0 0,7 2 0,7 2 1,5 2 0,6 Veenendaal ,2 2 0,9 1 0,9 1 0,7 1 0,8 1 0,7 Wijk bij Duurstede 9 4,1 9 3,1 3 2,4 2 1,4 2 2,3 1 1,2 1 1,3 1 1,1 Zeist 16 3,4 16 2,2 4 1,8 5 1,3 2 1,3 2 0,9 2 1,3 3 1 District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen 14 4,6 9 1,7 3 2,2 2 0,9 2 1,8 2 0,8 1 1,5 1 0,4 Houten 12 3,8 11 3,2 2 1,4 2 1,3 2 1, ,1 Nieuwegein 14 3,4 12 3,5 4 1,9 2 1,5 3 1,6 1 1,3 2 1,2 1 0,8 Woerden 10 3,6 10 3,1 4 2,2 3 1,8 3 1,9 2 1,5 2 1,4 1 1 regio Utrecht 16 0,8 14 0,7 3 0,4 3 0,3 2 0,3 2 0,3 2 0,3 2 0,2 Nederland 13 0,3 13 0,1 2 0,1 3 0,1 2 0,1 2 0,1 1 0,

52 Tabel 5.7 Slachtofferschap van vermogensdelicten naar wijk Vermogensdelicten totaal (Poging tot) inbraak Poging tot inbraak Inbraak In % 2009 marge 2009 marge 2009 marge 2009 marge De Bilt Totaal Bilthoven Nrd/ZO Bilthoven Zuid-West De Leijen Groenekan/De Bilt Maartensdijk/ Holl Rading De Ronde Venen Totaal Mijdrecht Wilnis Vinkeveen Overig DRV Veenendaal Totaal Engelenburg Franse Gat Schrijverswijk Veenendaal Overig Zeist Totaal Austerlitz Couwenhoven/ Nijenheim Verzetsbuurt Vollenhove Zeist Overig

53 Tabel 5.8 Slachtofferschap van vermogensdelicten naar gemeente (vervolg) Fietsendiefstal Autodiefstal (18+) Diefstal uit auto (18+) Inbraak In % 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge District Utrecht Stad Utrecht ,8 1 0,6 1 0,6 4 1,2 5 1, ,9 District Eemlanden Amersfoort 6 2, ,4 0 0,4 1 0,7 2 1,4 3 1,4 3 1,7 Baarn 4 2,7 1 1, ,3 0 0,7 1 1,6 1 1,3 Bunschoten 1 1,7 2 1, , ,2 1 1,1 Eemnes 3 2, ,8 1 1,5 1 1,2 Leusden 2 2,1 4 2,2 0 0, ,7 1 1,2 1 1,5 0 0,8 Soest 7 3,1 2 1,6 0 0, ,1 3 1,9 1 1,1 1 1,2 Woudenberg 3 2,5 2 1, , ,7 1 1,4 2 1,6 District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt 5 2,6 6 1,1 2 1,7 1 0,4 2 1,5 2 0,7 2 1,5 2 0,6 Veenendaal 5 2,1 5 1,5 0 0,5 0 0,2 1 0,9 1 0,6 1 0,8 1 0,7 Wijk bij Duurstede 3 2,5 2 1, , ,3 1 1,3 1 1,1 Zeist ,4 0 0,6 1 0,4 2 1,4 2 0,9 2 1,3 3 1 District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen 5 2, ,2 3 2,1 1 0,6 1 1,5 1 0,4 Houten 5 2,5 5 2,1 1 1,3 1 0,9 3 1,9 2 1, ,1 Nieuwegein 5 2,1 3 1,9 1 0, ,2 4 2,1 2 1,2 1 0,8 Woerden 4 2,4 4 2, ,5 1 1,1 2 1,4 1 1 regio Utrecht 7 0,5 5 0,4 1 0,2 0 0,1 2 0,3 3 0,3 2 0,3 2 0,2 Nederland 5 0,2 5 0, ,1 2 0,1 1 0,

54 Tabel 5.9 Slachtofferschap van vermogensdelicten naar wijk (vervolg) Fietsendiefstal Autodiefstal (18+) Diefstal uit auto (18+) Inbraak In % 2009 marge 2009 marge 2009 marge 2009 marge De Bilt Totaal Bilthoven Nrd/ZO 5 2,1 0 0,7 3 1,7 1 1,2 Bilthoven Zuid-West 8 2,9 0 0,6 1 1,1 1 1,2 De Leijen 5 2,2 0 0, ,1 Groenekan/De Bilt , ,6 Maartensdijk/ 2 1, ,3 2 1,3 Holl Rading De Ronde Venen Totaal Mijdrecht 4 2, ,3 0 0,5 Wilnis 3 1, ,6 1 1,2 Vinkeveen 2 1,3 1 0,8 1 1,1 1 1 Overig DRV 5 3, ,4 1 1,3 Veenendaal Totaal Engelenburg 9 4,4 1 1,8 1 1,6 3 2,5 Franse Gat 5 2,6 1 0,9 2 1,5 2 1,8 Schrijverswijk Veenendaal Overig 5 2, ,8 1 1 Zeist Totaal Austerlitz 0 0, ,8 0 0,9 Couwenhoven/ Nijenheim Verzetsbuurt 7 3, Vollenhove 8 3,3 1 1,2 4 2,2 1 1 Zeist Overig 6 2,4 1 0,8 2 1,4 3 1,8 54

55 Tabel 5.10 Slachtofferschap van vermogensdelicten naar gemeente (slot) In % Zakkenrollerij Zonder geweld Met geweld Overige diefstal 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge District Utrecht Stad Utrecht , ,9 0 0,2 0 0,3 5 1,3 4 1,2 District Eemlanden Amersfoort 3 1,5 1 1,1 3 1,5 1 1, ,7 5 2,2 Baarn 3 2,2 0 0,5 3 2,2 0 0,5 1 1, ,7 4 2 Bunschoten 2 1,8 3 1,7 2 1,8 3 1, ,2 2 1,7 Eemnes 1 1,4 3 1,7 1 1,4 3 1, ,5 4 2,8 4 2 Leusden 2 2,2 1 1,2 2 2,2 2 1, , ,3 Soest 2 1,8 2 1,4 2 1,8 2 1, ,4 3 1,9 3 1,8 Woudenberg 3 2,3 1 1,1 3 2,3 1 1, ,7 2 1,6 District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt 2 1,7 2 0,7 3 1,8 2 0,7 0 0,8 0 0,3 3 1,8 3 0,8 Veenendaal 3 1,5 1 0,5 3 1,5 1 0, ,3 3 1,5 3 1,1 Wijk bij Duurstede 3 2,5 1 1,2 3 2,5 1 1, ,8 4 2,1 Zeist 2 1,2 2 0,7 2 1,3 2 0,8 0 0,6 0 0,2 5 2,1 4 1,1 District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen 2 1,7 1 0,6 2 1,7 1 0, ,1 4 2,5 2 0,8 Houten 1 1, , , ,7 3 1,6 Nieuwegein 2 1,3 0 0,7 2 1,3 0 0, ,6 4 2,1 Woerden 1 1, , ,8 0 0,6 2 1,5 2 1,5 regio Utrecht 2 0,3 3 0,3 2 0,3 2 0,2 0 0,1 0 0,1 3 0,4 3 0,4 Nederland 2 0,1 2 0,1 2 0,1 2 0, ,1 4 0,1 55

56 Tabel 5.11 Slachtofferschap van vermogensdelicten naar wijk (slot) Zakkenrollerij Zonder geweld Met geweld Overige diefstal In % 2009 marge 2009 marge 2009 marge 2009 marge De Bilt Totaal Bilthoven Nrd/ZO 2 1,4 2 1,5 0 0,6 4 1,9 Bilthoven Zuid-West 3 1,8 3 1, ,1 De Leijen 3 1,8 3 1, ,8 Groenekan/De Bilt 1 1,3 2 1,6 1 0,9 3 1,8 Maartensdijk/ 1 0, ,4 2 1,5 Holl Rading De Ronde Venen Totaal Mijdrecht 0 0,7 0 0, ,2 Wilnis 2 1,4 2 1,4 0 0,3 2 1,4 Vinkeveen 1 1,2 2 1,3 0 0,4 3 1,8 Overig DRV 2 2,3 2 2, ,1 Veenendaal Totaal Engelenburg ,1 Franse Gat 4 2,4 5 2,6 2 1,5 2 1,8 Schrijverswijk Veenendaal Overig 0 0,4 0 0, ,7 Zeist Totaal Austerlitz 5 3,6 5 3, ,7 Couwenhoven/ Nijenheim Verzetsbuurt 4 2,5 4 2,7 0 0,8 2 1,9 Vollenhove 0 0,7 0 0,7 0 0,6 3 1,9 Zeist Overig 1 1,2 1 1, ,1 56

57 Tabel 5.12 Slachtofferschap van vandalisme en overige delicten naar gemeente Vandalismedelicten Beschadiging/diefstal vanaf auto (18+) Overige vernielingen Overige delicten In % 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge District Utrecht Stad Utrecht 20 2,5 20 2, ,8 2 0,8 2 0,8 2 0,9 District Eemlanden Amersfoort 14 3,1 16 3,5 10 2,7 13 3, ,9 1 0,9 Baarn 16 5, ,5 13 3,6 7 3,5 5 2,4 1 1,6 2 1,5 Bunschoten 15 5,3 9 3,1 7 3,7 7 2,7 9 4,2 3 1,9 1 1,2 1 1 Eemnes 12 4,8 10 3,2 7 3,7 6 2,6 7 3,7 4 2, ,1 Leusden 12 4,6 7 2,8 6 3,5 6 2,5 7 3,6 3 1,8 2 2,1 1 0,9 Soest ,7 11 3,9 10 3,1 3 2,1 7 2,8 1 1,1 2 1,5 Woudenberg 12 4, ,8 5 2,5 5 3,2 4 2, ,7 District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt 16 4,1 14 1,6 11 3,6 9 1,3 6 2,6 6 1,1 1 0,9 1 0,4 Veenendaal 14 3,2 14 2,3 10 2,7 11 2,1 5 2,1 6 1,6 1 0,8 0 0,4 Wijk bij Duurstede 14 5,1 10 3, ,7 7 3,8 4 2, Zeist 19 3,6 14 2,1 12 3,1 10 1,8 8 2,6 5 1,3 1 0,7 1 0,5 District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen ,9 11 4,2 8 1,6 7 3,4 6 1,4 1 1,6 0 0,4 Houten 13 3,9 13 3,4 7 2,9 6 2, ,8 0 0,8 1 1 Nieuwegein 17 3, ,7 8 2,7 6 2,6 1 1,1 0 0,7 Woerden ,3 10 3,5 8 2,8 5 2,7 5 2,2 1 1,3 1 1 regio Utrecht 16 0,8 15 0,7 10 0,7 11 0,6 7 0,6 6 0,5 1 0,2 1 0,2 Nederland 14 0,3 14 0,2 9 0,2 9 0,1 6 0,2 7 0,1 1 0,

58 Tabel 5.13 Slachtofferschap van vandalisme en overige delicten naar wijk Vandalisme delicten Beschadiging/ diefstal vanaf auto (18+) Overige vernielingen Overige delicten In % 2009 marge 2009 marge 2009 marge 2009 marge De Bilt Totaal Bilthoven Nrd/ZO 16 3,7 13 3,4 5 2,2 1 0,8 Bilthoven Zuid-West 17 4,1 9 3,1 9 3,2 1 0,9 De Leijen 15 3, ,8 1 1,1 Groenekan/De Bilt 12 3,4 10 3,2 3 1,8 0 0,7 Maartensdijk/ 10 2,9 6 2,3 6 2,3 1 0,8 Holl Rading De Ronde Venen Totaal Mijdrecht 15 3,8 10 3,2 8 2,9 1 0,8 Wilnis 12 3,3 8 2,8 5 2,3 0 0,6 Vinkeveen 9 3,2 6 2,6 4 2,1 0 0,6 Overig DRV 8 4,5 4 3,2 4 3,3 0 0 Veenendaal Totaal Engelenburg 14 5,2 9 4,3 7 3,8 0 0,8 Franse Gat 12 3,8 10 3,5 3 1,9 0 0 Schrijverswijk Veenendaal Overig 14 3,6 11 3,1 6 2,4 0 0,7 Zeist Totaal Austerlitz ,8 5 3,7 0 1 Couwenhoven/ Nijenheim Verzetsbuurt 13 4, ,6 1 1 Vollenhove ,6 8 3,2 0 0,6 Zeist Overig 14 3, ,3 1 0,8 58

59 6. Aangiftegedrag Tabel 6.1 Belangrijkste problemen in de buurt 2008 marge 2009 marge 2009 verschil t.o.v Nederland % genoemd Laatste misdrijf dat heeft plaatsgevonden Poging tot inbraak in de woning 1 0,9 5 0,6 4 1 Daadwerkelijke inbraak in woning 4 1,6 3 0,4 3 0 Diefstal auto 1 0,7 0 0,2 0 0 Iets gestolen uit auto 3 1,2 7 0,7 4 3 Iets gestolen of beschadigd dat aan de buitenkant van de auto zit 38 3,7 33 1, Diefstal fiets 16 2,8 22 1, Diefstal van portemonnee, portefeuille, telefoon e.d. MET geweld 0 0,0 0 0,0 0 0 Diefstal van portemonnee, portefeuille, mobiele e.d. ZONDER geweld 4 1,5 2 0,4 3-1 Diefstal van andere dingen dan hierboven genoemd 5 1,6 3 0,5 8-5 Vernielingen anders dan auto 19 3,0 13 0, Slachtoffer geworden van seksuele intimidatie of een seksueel misdrijf 2 1,2 3 0,5 3 0 Slachtoffer geworden van lichamelijk geweld 1 0,9 0 0,2 1-1 Bedreigd met lichamelijk geweld 5 1,70 8 0,7 9-1 Ander misdrijf dan hierboven genoemd 0 0,0 0 0,

60 Tabel 6.2 Laatste misdrijf, naar gemeente* Poging tot inbraak in woning Daadwerkelijke inbraak in woning Diefstal auto Iets gestolen uit auto 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge In% District Utrecht Stad Utrecht 3 2, ,5 2 0,8 3 2, ,1 7 1,5 District Eemlanden Amersfoort , , ,5 Baarn , Bunschoten Eemnes Leusden Soest , , ,3 Woudenberg District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt , ,8 Veenendaal , ,3 Wijk bij Duurstede Zeist , District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen , Houten , ,6 Nieuwegein , Woerden regio Utrecht 1 0,9 5 0,6 4 1,6 3 0,4 1 0,7 0 0,2 3 1,2 7 0,7 Nederland 3 0,1 4 0,1 2 0,1 3 0,1 0 0, ,2 4 0,1 * aantal waarnemingen op wijkniveau te klein voor betrouwbare cijfers 60

61 In % Tabel 6.3 Laatste misdrijf, naar gemeente* (vervolg) Iets gestolen of beschadigd dat aan de buitenkant van de auto zit Diefstal fiets Diefstal van portemonnee, portefeuille, mobielen telefoon of bijv. sieraden MET geweld Diefstal van portemonnee, portefeuille, mobielen telefoon of bijv. sieraden ZONDER geweld Diefstal van andere dingen dan genoemd 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge District Utrecht Stad Utrecht 40 7,8 30 2, , ,2 1 0,7 1 1,9 3 1,1 District Eemlanden Amersfoort , , , ,4 Baarn , Bunschoten Eemnes Leusden , , Soest , ,6 Woudenberg District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt , , , Veenendaal , , ,1 Wijk bij Duurstede Zeist , District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen , , , ,3 Houten , , ,7 Nieuwegein , , Woerden , , ,6 regio Utrecht 38 3,7 33 1,3 16 2,8 22 1, ,5 2 0,4 5 1,6 3 0,5 Nederland 32 0,4 32 0,2 17 0,3 17 0, ,2 3 0,1 8 0,2 8 0,1 * aantal waarnemingen op wijkniveau te klein voor betrouwbare cijfers 61

62 Tabel 6.4 Laatste misdrijf, naar gemeente* (slot) Vernieling anders dan auto Slachtoffer geworden van seksuele intimidatie of een seksueel misdrijf Slachtoffer geworden van mishandeling Bedreigd met lichamelijk geweld Ander misdrijf dan hier genoemd 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge In % District Utrecht Stad Utrecht 12 5,2 11 1,9 6 3, , , District Eemlanden Amersfoort , , , Baarn , , Bunschoten Eemnes Leusden , , Soest Woudenberg District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt , , Veenendaal , , Wijk bij Duurstede Zeist , , District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen , , Houten , Nieuwegein , Woerden , , , regio Utrecht ,9 2 1,2 3 0,5 1 0,9 0 0,2 5 1,7 8 0, Nederland 17 0,3 15 0,2 3 0,1 3 0,1 1 0,1 2 0,1 8 0,2 9 0,

63 Tabel 6.5 Melding bij de politie, naar gemeente* Ja, gemeld bij de politie Nee, het is door de politie zelf ontdekt Het is niet bekend bij de politie Weet niet/wil niet zeggen 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge In % District Utrecht Stad Utrecht 29 7,3 29 2, ,4 71 7,3 63 2, ,5 District Eemlanden Amersfoort , , Baarn , , ,9 Bunschoten Eemnes Leusden , , Soest , ,3 Woudenberg District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt , , ,8 Veenendaal , , Wijk bij Duurstede Zeist , , District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen , , Houten , , Nieuwegein , , Woerden regio Utrecht Nederland 35 0,4 35 0,2 1 0, ,4 61 0,2 3 0,1 3 0,1 * aantal waarnemingen op wijkniveau te klein voor betrouwbare cijfers 63

64 Tabel 6.6 Belangrijkste reden om een voorval niet te melden bij de politie, naar gemeente* Het helpt toch niet Het was niet zo belangrijk Het is opgelost Dit is geen zaak voor de politie 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge In % District Utrecht Stad Utrecht 42 7,9 40 2,9 18 6,1 27 2,6 9 4,6 6 1,4 24 6, District Eemlanden Amersfoort , , , ,5 Baarn , , Bunschoten Eemnes Leusden , Soest , , ,6 Woudenberg District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt , , , ,5 Veenendaal , , ,8 Wijk bij Duurstede Zeist , , ,3 District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen , , , ,8 Houten , , , ,2 Nieuwegein , , ,1 Woerden , , , ,6 Regio Utrecht 41 3,7 37 1,3 24 3,3 28 1,2 10 2,3 9 0,8 13 2,6 12 0,9 Nederland 37 0,4 36 0,2 26 0,4 27 0,2 7 0,2 8 0,1 15 0,3 15 0,2 * aantal waarnemingen op wijkniveau te klein voor betrouwbare cijfers 64

65 Tabel 6.7 Belangrijkste reden om een voorval niet te melden bij de politie, naar gemeente* (vervolg) Dan volgen er misschien represailles Andere reden 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge In% * aantal waarnemingen op wijkniveau te klein voor betrouwbare cijfers District Utrecht Stad 0 13 Utrecht , District Eemlanden 1 19 Amersfoort ,7 Baarn Bunschoten Eemnes Leusden ,3 Soest ,9 Woudenberg District Heuvelrug/Binnensticht 0 18 De Bilt ,2 Veenendaal ,3 Wijk bij Duurstede Zeist ,6 District Lekstroom/Rijn en Venen 2 9 De Ronde Venen ,7 Houten , ,6 Nieuwegein Woerden ,4 regio Utrecht 1 0,9 1 0,2 9 2,2 14 0,9 Nederland 2 0, ,3 12 0,1 65

66 Tabel 6.8 Wijze van contact met de politie, naar gemeente* Telefonisch via het alarmnummer (1-1-2) Telefonisch via het algemene nummer van de politie ( ) Telefonisch via een ander nummer van de politie Op het politiebureau 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge In % District Utrecht Stad Utrecht 29 7,3 1 0, , ,9 35 2,8 District Eemlanden Amersfoort , , ,8 Baarn , Bunschoten Eemnes Leusden , ,3 Soest , ,2 Woudenberg District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt ,7 Veenendaal , ,2 Wijk bij Duurstede Zeist , , , ,5 District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen , , ,5 Houten , , ,7 Nieuwegein , ,3 Woerden ,9 regio Utrecht 8 2,1 2 0,4 15 2,7 28 1,2 5 1,6 3 0,5 34 3,6 30 1,2 Nederland 5 0,2 5 0,1 20 0,3 21 0,2 5 0,2 4 0,1 41 0,4 36 0,2 * aantal waarnemingen op wijkniveau te klein voor betrouwbare cijfers 66

67 Tabel 6.9 Wijze van contact met de politie, naar gemeente* (vervolg) Bij een agent op straat Via internet Anders Weet niet/wil niet zeggen In % 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge District Utrecht Stad Utrecht ,8 22 6,6 41 2, ,6 1 0,7 District Eemlanden Amersfoort , Baarn , Bunschoten Eemnes Leusden ,2 Soest , Woudenberg District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt , Veenendaal , Wijk bij Duurstede Zeist , ,2 District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen , Houten Nieuwegein , Woerden , regio Utrecht ,2 34 3,6 35 1, ,3 1 0,3 Nederland 2 0,1 2 0,1 21 0,3 26 0,2 4 0,2 3 0,1 3 0,1 3 0,1 * aantal waarnemingen op wijkniveau te klein voor betrouwbare cijfers 67

68 Tabel 6.10 Proces-verbaal of ander document ondertekend, naar gemeente* Proces verbaal getekend 2008 marge 2009 marge In % District Utrecht Stad Utrecht 62 7,7 69 2,6 District Eemlanden Amersfoort ,2 Baarn Bunschoten Eemnes Leusden ,5 Soest Woudenberg District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt ,4 Veenendaal ,4 Wijk bij Duurstede Zeist ,9 District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen Houten ,7 Nieuwegein ,4 Woerden ,9 regio Utrecht 56 3,7 67 1,2 68

69 Tabel 6.11 Belangrijkste reden om voorval te melden bij politie, naar gemeente* Dader moest gepakt worden Om gestolen goederen terug te krijgen Ik vond het mijn plicht Ik vond dat de politie dit moest weten; het moet ophouden 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge In % District Utrecht Stad Utrecht , ,6 34 7,6 13 1, ,6 District Eemlanden Amersfoort , ,1 Baarn ,4 Bunschoten Eemnes Leusden , , ,9 Soest , , ,4 Woudenberg District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt , , ,1 Veenendaal , , ,8 Wijk bij Duurstede Zeist , , District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen , , ,7 Houten Nieuwegein , , Woerden , ,4 regio Utrecht 17 2, ,6 12 0,9 9 2,2 12 0,9 15 2,7 28 1,2 Nederland 19 0,3 16 0,1 17 0,3 18 0,2 10 0,2 9 0,1 22 0,3 25 0,2 * aantal waarnemingen op wijkniveau te klein voor betrouwbare cijfers 69

70 Tabel 6.12 Belangrijkste reden om voorval te melden bij politie, naar gemeente* (vervolg) Om verzekeringsreden Andere reden Weet niet/ Wil niet zeggen In % 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge District Utrecht Stad Utrecht 40 7,8 27 2, , ,7 District Eemlanden Amersfoort , ,6 Baarn , Bunschoten Eemnes Leusden Soest , Woudenberg District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt , , Veenendaal , , Wijk bij Duurstede Zeist , , District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen , Houten Nieuwegein , Woerden , , regio Utrecht 35 3,6 24 1,1 9 2,2 7 0, ,3 Nederland 24 0,3 23 0,2 6 0,2 7 0,1 2 0,1 3 0,1 * aantal waarnemingen op wijkniveau te klein voor betrouwbare cijfers 70

71 7. Tevredenheid laatste politiecontact Tabel 7.1 Contact in de afgelopen 12 maanden met de politie in eigen gemeente, naar gemeente Contact in de afgelopen 12 maanden met de politie in eigen gemeente - gemeente In % % Ja 2008 marge 2009 marge District Utrecht Stad 37 Utrecht 37 7,8 37 2,9 District Eemlanden 29 Amersfoort ,4 Baarn ,8 Bunschoten Eemnes Leusden ,9 Soest Woudenberg District Heuvelrug/Binnensticht 29 De Bilt ,1 Veenendaal ,1 Wijk bij Duurstede Zeist ,9 District Lekstroom/Rijn en Venen 29 De Ronde Venen ,4 Houten ,3 Nieuwegein ,7 Woerden ,3 regio Utrecht 33 3,6 31 1,3 Nederland 32 0,5 32 0,3 71

72 Tabel 7.2.a Reden laatste contact met politie, naar gemeente Bekeuring Waarschuwing Controle Verloren-/gevonden voorwerpen Aangifte via internet 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge In % District Utrecht Stad Utrecht 22 6,6 16 2, ,2 1 1,4 3 1, ,4 2 2,1 5 1,3 District Eemlanden Amersfoort , , , , Baarn , , , , Bunschoten Eemnes Leusden , , , , ,8 Soest , , Woudenberg District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt , , , ,4 Veenendaal , , , , ,5 Wijk bij Duurstede Zeist , , , , ,7 District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen , , , ,9 Houten , , , , ,7 Nieuwegein , , , , ,9 Woerden , , , , ,7 regio Utrecht 22 3, ,2 4 0,5 3 1,2 6 0,7 5 1,6 5 0,6 3 1,4 4 0,6 Nederland 16 0,4 15 0,2 4 0,2 4 0,1 6 0,2 6 0,1 6 0,2 5 0,1 3 0,2 4 0,1 72

73 Tabel 7.2.b Reden laatste contact met politie, naar gemeente (vervolg) Aangifte waarbij een procesverbaal of ander document is ondertekend Melding gedaan van verdachte situatie/delict Melden ongeval Burgernet Oproepen als getuigen i.v.m. delict In % 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge District Utrecht Stad Utrecht 9 4,5 14 2,1 30 7,4 6 1, , , ,4 District Eemlanden Amersfoort , , , ,6 Baarn , , , Bunschoten Eemnes Leusden , , , , Soest , , , , Woudenberg District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt , , , , ,6 Veenendaal , , , , ,2 Wijk bij Duurstede Zeist , , , , ,9 District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen , , , Houten , , , ,3 Nieuwegein , , , , ,2 Woerden , , , , ,9 regio Utrecht 9 2,2 13 0, ,6 2 1,1 3 0, , ,4 Nederland 13 0,3 14 0,2 13 0,3 13 0,2 4 0,2 3 0, ,1 2 0,1 2 0,1 73

74 Tabel 7.2.c Reden laatste contact met politie, naar gemeente (vervolg) Vragen om hulp, bijv. bij geluidsoverlast of burenruzie Vergunning vragen of andere administratieve handeling Vragen om informatie of advies Sociaal contact/praatje Melding van een feest In % 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge District Utrecht Stad Utrecht 9 4,6 4 1,2 3 2,7 2 0,8 3 2,6 5 1,3 10 4,8 4 1, ,4 District Eemlanden Amersfoort , , , , Baarn , , , Bunschoten Eemnes Leusden , , Soest , , , Woudenberg District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt , , , Veenendaal , , , Wijk bij Duurstede Zeist , , , District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen , , , , Houten , , , Nieuwegein , , , Woerden , , , , regio Utrecht 7 1,9 4 0,6 1 0,9 1 0,3 2 1,1 4 0,5 6 1,7 5 0, ,2 Nederland 6 0,2 6 0,1 1 0,1 1 0,1 4 0,2 4 0,1 6 0,2 6 0,1 0 0,

75 Tabel 7.2.d Reden laatste contact met politie, naar gemeente (vervolg) Voorlichting/open-dag Klacht over politieoptreden Anders, namelijk 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge In % District Utrecht Stad Utrecht ,6 3 2,7 0 0,2 6 3,8 16 2,2 District Eemlanden Amersfoort Baarn , ,7 Bunschoten Eemnes Leusden ,7 Soest , ,2 Woudenberg District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt , , Veenendaal , ,3 Wijk bij Duurstede Zeist , , ,5 District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen , , Houten , ,6 Nieuwegein ,1 Woerden , ,8 regio Utrecht 0 0,4 1 0,2 1 0,8 1 0,2 14 2, Nederland 1 0, , ,3 13 0,2 75

76 Tabel 7.3 Oordeel over het optreden van de politie, naar gemeente Tevredenheid optreden politie bij laatste contact % (zeer) tevreden 2008 marge 2009 marge District Utrecht Stad 63 Utrecht 50 13,5 63 4,8 District Eemlanden 61 Amersfoort ,4 Baarn ,2 Bunschoten Eemnes Leusden ,6 Soest ,6 Woudenberg District Heuvelrug/Binnensticht 61 De Bilt ,7 Veenendaal ,3 Wijk bij Duurstede Zeist ,7 District Lekstroom/Rijn en Venen 58 De Ronde Venen ,8 Houten ,8 Nieuwegein ,1 Woerden ,4 regio Utrecht 52 6,7 61 2,5 Nederland 60 0,8 60 0,5 76

77 Tabel 7.4.a Punten van ontevredenheid, naar gemeente Politie was te laat Politie kwam niet Politie deed niets of te weinig onvoldoende tijd/ aandacht 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge In % District Utrecht Stad Utrecht 30 7,3 23 2, ,2 27 7,1 24 2,5 12 5,2 7 1,6 District Eemlanden Amersfoort , , , ,8 Baarn Bunschoten Eemnes Leusden , Soest , , , ,1 Woudenberg District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt , , ,9 Veenendaal , , ,3 Wijk bij Duurstede Zeist , , , ,3 District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen , , , ,6 Houten , , ,7 Nieuwegein , , , ,1 Woerden , , regio Utrecht 23 3,2 23 1,2 52 3,8 9 0,8 38 3,7 29 1, ,8 Nederland 21 0,4 21 0,2 31 0,5 11 0,2 29 0,4 33 0,2 14 0,3 20 0,2 77

78 Tabel 7.4.b Punten van ontevredenheid, naar gemeente (vervolg) Politie trad niet efficiënt op Politie kon niets doen Politie gaf onvoldoende informatie Politie was onverschillig 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge In % District Utrecht Stad Utrecht 27 7,1 20 2, ,4 10 1,8 19 6,2 18 2,3 District Eemlanden Amersfoort , , , ,7 Baarn , , ,3 Bunschoten Eemnes Leusden , ,4 Soest , , Woudenberg District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt , , , ,1 Veenendaal , , , ,9 Wijk bij Duurstede Zeist , , , ,3 District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen , , ,6 Houten , , ,8 Nieuwegein , , , ,7 Woerden , , , ,3 regio Utrecht 36 3,6 21 1,1 45 3,8 14 0,9 9 2,2 13 0,9 25 3,3 23 1,2 Nederland 25 0,4 27 0,2 31 0,5 16 0,2 7 0,3 16 0,2 20 0,4 26 0,2 78

79 Tabel 7.4.c Punten van ontevredenheid, naar gemeente (vervolg) Geen bericht over de afloop Probleem niet opgelost Anders 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge In % District Utrecht Stad Utrecht 11 4, , ,3 37 2,9 District Eemlanden Amersfoort , ,1 Baarn , ,1 Bunschoten Eemnes Leusden , , ,5 Soest , , ,1 Woudenberg District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt , , ,2 Veenendaal , , ,7 Wijk bij Duurstede Zeist , , ,3 District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen , , ,7 Houten , , Nieuwegein , ,9 Woerden , , ,6 regio Utrecht 15 2,7 18 1,1 31 3,5 19 1,1 32 3,5 32 1,3 Nederland 16 0,4 25 0,2 22 0,4 29 0,2 29 0,4 29 0,2 79

80 8. Functioneren van de politie Tabel 8.1 Functioneren politie regio Utrecht Nederland 2008 marge 2009 marge 2009 verschil t.o.v Nederland Functioneren politie in de buurt % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden Oordeel over totale functioneren van de politie in de buurt 42 1,1 39 1, De politie biedt de burgers in deze buurt bescherming 37 1,1 32 1, De politie heeft hier contact met de bewoners uit de buurt 17 0, De politie reageert op de problemen hier in de buurt 37 1,1 31 1, De politie doet in deze buurt haar best 38 1,1 32 1, De politie pakt de zaken in deze buurt efficiënt aan 21 0,9 18 1, De politie bekeurt hier te weinig' 24 0,9 22 1, De politie neemt je serieus 47 1,1 41 1, schaalscore (0-10) schaalscore (0-10) Functioneren van de politie in de buurt 5,2 0,05 5,2 0,07 5,2 0 % (helemaal) eens % (helemaal) eens Je ziet de politie in de buurt te weinig 54 1,1 49 1, De politie komt hier te weinig uit de auto 42 1,1 38 1, De politie is hier te weinig aanspreekbaar 37 1,1 33 1, De politie heeft hier te weinig tijd voor allerlei zaken , De politie komt niet snel als je ze roept' 18 0, schaal score (0-10) schaal score (0-10) Beschikbaarheid van de politie 4,3 0,06 4,5 0,08 4,3 0,2 80

81 Tabel 8.1 Functioneren politie (vervolg) regio Utrecht Nederland 2008 marge 2009 marge 2009 verschil t.o.v Nederland Oordeel over de politie in het algemeen % (helemaal) eens % (helemaal) eens De politie weet hoe ze boeven moeten vangen' 38 1,1 32 1, De politie wil contact hebben met burgers' 37 1,1 32 1, De politie houdt rekening met de wensen van de samenleving' 36 1,1 29 1, De politie werkt goed samen met de bewoners' , Als het er echt om gaat, dan is de politie er voor je' 37 1,1 31 1, De politie is benaderbaar' 55 1,1 51 1, De politie informeert de burgers' 37 1,1 31 1, De politie bestrijdt succesvol de criminaliteit' 22 0,9 19 1, Als het er echt om gaat, zal de politie het uiterste doen om je te helpen' % (helemaal) eens % (helemaal) eens Vertrouwen in de politie 6,5 0,05 6,4 0,06 6,3 0,1 Politie als crimefighter 5,4 0,05 5,2 0,07 5,1 0,1 Wederkerigheid politie-burgers 5,3 0,05 5,3 0,06 5,2 0,1 Communicatie politie-burgers 5,8 0,04 5,7 0,06 5,6 0,1 81

82 Tabel 8.2 Oordeel over totale functioneren politie in de buurt Oordeel over functioneren politie 2008 marge 2009 marge % (zeer) tevreden District Utrecht Stad 42 Utrecht District Eemlanden 39 Amersfoort 43 4,4 42 4,8 Baarn 47 7,1 32 8,7 Bunschoten 50 7,5 - - Eemnes 36 7,1 - - Leusden 43 7,1 31 7,5 Soest 44 6,1 33 6,9 Woudenberg District Heuvelrug/Binnensticht 37 De Bilt 40 5,6 32 5,3 Veenendaal 46 4,7 38 5,5 Wijk bij Duurstede 42 7,2 - - Zeist 41 4,6 41 5,3 District Lekstroom/Rijn en Venen 37 De Ronde Venen 41 6,6 28 5,5 Houten 43 5,8 38 7,3 Nieuwegein 39 4,8 34 6,6 Woerden 38 5,7 35 4,9 regio Utrecht 42 1,1 39 1,3 Nederland 44 0,4 41 0,2 82

83 Tabel 8.3.a Stellingen over het functioneren van de politie in de buurt, naar gemeente De politie biedt de burgers in deze buurt bescherming' De politie heeft hier contact met de bewoners uit de buurt' De politie reageert op de problemen hier in de buurt' De politie doet in deze buurt haar best' 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge % (helemaal) mee eens District Utrecht Stad Utrecht ,9 22 2,5 20 2, , ,9 District Eemlanden Amersfoort 38 4,3 39 4,7 15 3,2 15 3,4 40 4,4 35 4,6 41 4,4 39 4,7 Baarn 39 6,9 22 7, ,4 34 6,7 23 7,9 35 6,8 20 7,5 Bunschoten 42 7, , ,3 - - Eemnes 31 6, , , ,9 - - Leusden 38 6,9 18 6,3 20 5,7 5 3,5 37 6, ,9 22 6,7 Soest 35 5,9 25 6,3 25 5,3 14 5,1 36 5,9 26 6, ,1 Woudenberg , , ,1 - - District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt 34 5, ,1 10 3,4 38 5,5 26 4,9 37 5,5 31 5,2 Veenendaal 35 4,5 32 5,3 14 3, ,5 37 5,5 35 4,4 32 5,3 Wijk bij Duurstede 33 6, , ,7 - - Zeist 35 4,5 45 5,3 16 3,5 22 4,5 36 4,5 34 5,1 35 4, District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen 41 6,6 30 5,6 11 4,2 11 3,8 31 6,2 23 5,1 37 6,5 29 5,5 Houten 33 5,5 30 6,9 11 3,6 10 4,5 34 5,5 26 6,6 34 5,5 24 6,4 Nieuwegein 33 4,6 28 6,2 15 3,5 12 4,5 35 4, , Woerden 33 5,5 32 4,8 18 4,6 20 4,2 33 5,5 32 4,8 35 5, regio Utrecht 37 1,1 32 1,3 17 0, ,1 31 1,3 38 1,1 32 1,3 Nederland 34 0,4 32 0,2 18 0,3 16 0,2 35 0,4 33 0,2 36 0,4 34 0,2 83

84 Tabel 8.3.b Stellingen over het functioneren van de politie in de buurt, naar gemeente (vervolg) De politie pakt de zaken in deze buurt efficiënt aan De politie bekeurt hier te weinig' De politie neemt je serieus 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge % (helemaal) mee eens District Utrecht Stad Utrecht 22 2,5 18 2,3 20 2,5 20 2,4 48 3, District Eemlanden Amersfoort 20 3,6 24 4,1 23 3,8 20 3,9 49 4,5 49 4,8 Baarn 20 5,6 15 6,7 26 6,2 21 7,6 49 7,1 32 8,8 Bunschoten 25 6, , ,4 - - Eemnes 22 6, , ,3 - - Leusden 25 6,1 9 4, ,6 52 7,1 28 7,3 Soest 24 5, ,5 26 6,4 47 6, Woudenberg 30 6, , ,2 - - District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt , ,6 46 5,6 40 5,5 Veenendaal 23 3,9 20 4,5 23 3,9 24 4,9 44 4,6 45 5,7 Wijk bij Duurstede 18 5, , ,3 - - Zeist 18 3,6 23 4,5 26 4,1 23 4,5 43 4,6 44 5,3 District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen 25 5,8 17 4,5 23 5,6 20 4,9 50 6, Houten 20 4,6 18 5,8 21 4,8 15 5,4 47 5,8 42 7,4 Nieuwegein 17 3,7 17 5,2 26 4, ,8 37 6,7 Woerden 19 4,6 19 4,1 27 5,2 21 4,2 44 5,8 40 5,1 regio Utrecht 21 0,9 18 1,1 24 0,9 22 1,1 47 1,1 41 1,4 Nederland 20 0,3 19 0,2 23 0,3 24 0,2 45 0,4 43 0,2 84

85 Tabel 8.4 Oordeel over de beschikbaarheid van de politie in de buurt, naar gemeente schaalscore 2008 marge 2009 marge District Utrecht Stad 5.4 Utrecht 5,5 0,14 5,4 0,13 District Eemlanden 5.1 Amersfoort 5,3 0,23 5,3 0,23 Baarn 4,9 0, Bunschoten 5,3 0, Eemnes 48 0, Leusden 5,3 0, Soest 5,6 0,28 4,9 0,39 Woudenberg 5,4 0, District Heuvelrug/Binnensticht 5.1 De Bilt 5,3 0,27 5 0,3 Veenendaal 5,1 0,2 5 0,29 Wijk bij Duurstede 4,9 0, Zeist 5 0,23 5,4 0,25 District Lekstroom/Rijn en Venen 4.9 De Ronde Venen 5,2 0,28 4,9 0,28 Houten 5,3 0, Nieuwegein 5 0,24 4,6 0,39 Woerden 5,2 0,26 5,2 0,24 regio Utrecht 5,2 0,05 5,2 0,07 Nederland 5,2 0,02 5,2 0,01 85

86 Tabel 8.5 Stellingen over de beschikbaarheid van de politie in de buurt, naar gemeente Je ziet de politie in de buurt te weinig De politie komt hier te weinig uit de auto De politie is hier te weinig aanspreekbaar De politie heeft hier te weinig tijd voor allerlei zaken De politie komt niet snel als je ze roept' 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge % (helemaal) mee eens District Utrecht Stad Utrecht ,9 34 2,9 27 2,7 25 2,6 23 2,5 15 2, District Eemlanden Amersfoort 52 4,5 48 4,8 38 4,3 37 4,7 35 4,3 34 4, ,3 14 3,4 Baarn 62 6,9 41 9,2 49 7,1 31 8,7 35 6, ,4 20 7,5 21 5, Bunschoten 53 7, , , , ,3 - - Eemnes 73 6, , , , ,3 - - Leusden 55 7,1 51 8,1 38 6,9 38 7,8 32 6,7 34 7, ,9 16 5,2 12 5,2 Soest 55 6,1 50 7,3 49 6,1 40 7, ,4 33 6,9 18 4,7 23 6,2 Woudenberg 59 7, , , District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt 57 5,6 56 5,6 41 5,6 44 5,6 32 5,3 31 5,2 23 4,7 23 4,7 18 4,3 15 4,1 Veenendaal 57 4,6 53 5,7 42 4,6 44 5,7 36 4,5 37 5,5 30 4,3 31 5,2 16 3, Wijk bij Duurstede 56 7, , , , ,1 - - Zeist 54 4,7 52 5,3 46 4,7 41 5,3 35 4,5 37 5,2 29 4,2 24 4,6 18 3,6 11 3,4 District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen 57 6,6 53 6,1 44 6,7 40 5,9 38 6,5 35 5,8 31 6,2 34 5,7 18 5,2 20 4,9 Houten 63 5,6 53 7,5 44 5, ,7 27 6,6 30 5,3 26 6,6 17 4,4 17 5,6 Nieuwegein 64 4,7 63 6,7 48 4,9 46 6,9 43 4,9 38 6,7 31 4,5 37 6,7 23 4,1 16 5,1 Woerden 67 5,5 58 5,1 50 5,9 46 5,2 48 5, ,6 29 4,7 18 4, regio Utrecht 54 1,1 49 1,4 42 1,1 38 1,3 37 1,1 33 1, ,2 18 0, Nederland 51 0,4 51 0,2 42 0,4 41 0,2 36 0,4 36 0,2 29 0,4 29 0,2 20 0,3 19 0,2 86

87 Tabel 8.6 Beschikbaarheid van de politie in de buurt schaalscore 2008 marge 2009 marge District Utrecht Stad 4.9 Utrecht 4,8 0,16 4,9 0,16 District Eemlanden 4.5 Amersfoort 4,4 0,25 4,8 0,28 Baarn 4,1 0, Bunschoten 4,5 0, Eemnes 4 0, Leusden 4,4 0, Soest 4,2 0, Woudenberg 4,2 0, District Heuvelrug/Binnensticht 4.2 De Bilt 4,3 0,27 4,2 0,28 Veenendaal 4,3 0,22 4,1 0,35 Wijk bij Duurstede 4,1 0, Zeist 4,3 0,24 4,4 0,24 District Lekstroom/Rijn en Venen 4.1 De Ronde Venen 4,3 0,37 4,1 0,34 Houten 4,1 0, Nieuwegein 3,9 0,23 3,8 0,41 Woerden 4 0,28 4,3 0,25 regio Utrecht Nederland 4,3 0,02 4,3 0,01 87

88 Tabel 8.7 Stellingen over het vertrouwen in de politie, naar gemeentetabel Vertrouwen in de politie, naar wijk "Als het er echt om gaat dan is de politie er voor je' "Als het er echt om gaat zal de politie het uiterste doen om je te helpen' Vertrouwen in de politie (schaalscore) % (helemaal) mee eens / schaalscore 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge District Utrecht Stad Utrecht 54 3, , ,5 0,13 6,4 0,13 District Eemlanden Amersfoort 50 4,5 57 4,8 56 4,4 57 4,8 6,6 0,18 6,6 0,19 Baarn 53 7,1 40 9,2 51 7,1 38 9,1 6,4 0, Bunschoten 52 7, , ,5 0, Eemnes 56 7, , ,5 0, Leusden 55 7,1 41 7,9 54 7, ,6 0, Soest 54 6,1 41 7,2 57 6,1 41 7,2 6,6 0,26 6 0,38 Woudenberg 58 7, , ,6 0,3 - - District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt 56 5,6 41 5,5 60 5,5 42 5,5 6,6 0,25 6,3 0,28 Veenendaal 53 4,7 47 5,7 53 4,7 51 5,7 6,4 0,2 6,2 0,27 Wijk bij Duurstede 48 7, , ,4 0, Zeist 50 4,7 46 5,3 50 4,7 48 5,3 6,3 0,21 6,5 0,24 District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen 55 6, ,7 40 5,9 6,4 0,3 5,9 0,29 Houten 51 5,8 49 7,5 57 5,8 49 7,5 6,7 0,21 6,5 0,34 Nieuwegein 47 4,9 48 6,9 54 4,9 50 6,9 6,3 0,23 6,2 0,36 Woerden 55 5,8 51 5,2 57 5,8 56 5,1 6,5 0,25 6,4 0,28 regio Utrecht Nederland 51 0,4 49 0,2 55 0,4 53 0,2 6,4 0,02 6,3 0,01 88

89 Tabel 8.8 Stellingen over de politie als crimefighter, naar gemeente "De politie weet hoe ze boeven moeten vangen' "De politie bestrijdt succesvol de criminaliteit' Politie als crimefighter (schaalscore) % (helemaal) mee eens / schaalscore 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge District Utrecht Stad Utrecht 35 2,9 32 2,8 23 2,6 21 2,5 5,3 0,14 5,2 0,15 District Eemlanden Amersfoort 42 4,4 37 4,7 22 3,7 23 4,1 5,5 0,21 5,4 0,23 Baarn 35 6,7 3 8,6 21 5,8 16 6,9 5,2 0, Bunschoten 36 7, , ,2 0, Eemnes 44 7, , ,6 0, Leusden ,2 24 6, ,6 0, Soest 37 5,9 26 6,4 23 5,2 12 4,8 5,4 0,3 4,7 0,39 Woudenberg 44 7, , ,4 0, District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt 37 5, , ,6 0,27 5,4 0,29 Veenendaal 37 4,5 33 5,4 18 3,6 22 4,7 5,2 0,2 5 3 Wijk bij Duurstede 40 7, , ,4 0, Zeist 33 4,4 29 4,9 20 3,8 19 4,2 5,2 0,23 5,2 0,26 District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen 42 6,6 25 5,2 27 5,9 21 4,9 5,5 0,31 4,8 0,29 Houten 44 5, ,7 15 5,4 5,7 0, Nieuwegein 37 4,7 38 6,7 15 3,5 23 5,8 5 0,23 5,4 0,38 Woerden 38 5,7 34 4,9 22 4,8 20 4,2 5,3 0,29 5 0,35 regio Utrecht 38 1,1 32 1,3 22 0,9 19 1,1 5,4 0,05 5,2 0,07 Nederland 32 0,4 32 0,2 20 0,3 19 0,2 5,2 0,02 5,1 0,01 89

90 Tabel 8.9 Stellingen over de wederkerigheid van de politie, naar gemeente "De politie houdt rekening met de wensen va de samenleving' "De politie werkt goed samen met de bewoners' "De politie heeft hier contact met de bewoners uit de buurt' "De politie neemt je serieus' Wederkerigheid politie (schaalscore) % (helemaal) mee eens / schaalscore 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge District Utrecht Stad Utrecht ,8 28 2,7 24 2,6 22 2,5 20 2,4 48 3, ,5 0,13 5,4 0,14 District Eemlanden Amersfoort 37 4,3 33 4,5 25 3,9 24 4,2 15 3,2 15 3,4 49 4,5 49 4,8 5,3 0,21 5,3 0,21 Baarn 30 6,5 20 7, , ,4 49 7,1 32 8,8 5 0, Bunschoten 41 7, , , , ,5 0, Eemnes 40 7, , , ,3 0, Leusden 34 6,8 22 6,7 32 6,7 19 6,3 20 5,7 5 3,5 52 7,1 28 7,3 5,5 0,3 - - Soest 38 5,9 23 6,2 30 5,6 16 5,3 25 5,3 14 5,1 47 6, ,7 0, Woudenberg 44 7, , , , ,5 0, District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt 36 5,4 26 4, ,5 15 4,1 10 3,4 46 5,6 40 5,5 5,5 0,25 5,1 0,28 Veenendaal 38 4,5 31 5, , ,6 45 5,7 5,2 0,18 5,1 0,28 Wijk bij Duurstede 32 6, , , , , Zeist 32 4,3 28 4,8 22 3,9 30 4,9 16 3,5 22 4,5 43 4,6 44 5,3 5,2 0,22 5,4 0,23 District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen 35 6,4 23 5,1 25 5,8 19 4,7 11 4,2 11 3,8 50 6, ,1 0,31 5 0,26 Houten 32 5, ,7 23 6,3 11 3,6 10 4,5 47 5,8 42 7,4 5,2 0, Nieuwegein 31 4,5 24 5,9 23 4,1 20 5,6 15 3,5 12 4,5 42 4,8 37 6,7 5,1 0, Woerden 39 5,7 33 4,8 32 5,5 26 4,6 18 4,6 20 4,2 44 5,8 40 5,1 5,3 0,25 5,2 0,33 regio Utrecht Nederland 30 0,4 30 0,2 24 0,3 23 0,2 18 0,3 16 0,2 45 0,4 43 0,2 5,3 0,02 5,2 0,01 90

91 Tabel 8.10 Stellingen over de communicatie politie-burgers, naar gemeente "De politie is benaderbaar' "De politie wil contact hebben met burgers' "De politie informeert de burgers' Communicatie politie-burgers (schaalscore) % (helemaal) mee eens / schaalscore 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge District Utrecht Stad ,9 Utrecht , ,9 5,9 0,12 5,9 0,12 District Eemlanden ,7 Amersfoort 57 4,4 57 4,8 37 4,3 37 4,7 38 4,3 35 4,6 6 0,18 5,9 0,2 Baarn 53 7,1 41 9,2 32 6,6 26 8,2 30 6,5 25 8,1 5,6 0,3 - - Bunschoten 51 7, , , ,2 0, Eemnes 50 7, , ,7 0, Leusden 57 7,1 35 7,7 39 6,9 20 6, ,9 0, Soest 54 6,1 41 7, ,1 36 5,9 26 6,5 5,9 0,24 5,3 0,33 Woudenberg 52 7, , ,9 0, District Heuvelrug/Binnensticht ,6 De Bilt 58 5,6 48 5,6 37 5,5 24 4,8 39 5,5 29 5,1 6 0,25 5,6 0,26 Veenendaal 56 4,6 51 5,7 34 4,4 32 5,3 36 4, ,8 0,18 5,7 0,22 Wijk bij Duurstede 49 7, , , ,6 0, Zeist 53 4,7 50 5,4 36 4, ,4 30 4,9 5,8 0,19 5,8 0,21 District Lekstroom/Rijn en Venen ,6 De Ronde Venen 54 6, ,4 27 5,4 37 6,5 31 5,6 5,7 0,28 5,7 0,25 Houten 56 5,8 47 7,5 35 5,6 28 6,7 35 5,6 23 6,4 5,9 0, Nieuwegein 53 4,9 53 6,9 30 4,5 28 6,2 34 4,7 30 6,3 5,7 0,21 5,4 0,35 Woerden 56 5, , , ,8 0,23 6 0,27 regio Utrecht 55 1,1 51 1,4 37 1,1 32 1,3 37 1,1 31 1,3 5,8 0,04 5,7 0,06 Nederland 55 0,4 53 0,2 33 0,4 31 0,2 31 0,4 29 0,2 5,7 0,02 5,5 0,01 91

92 9. Oordeel functioneren politie algemeen Tabel 9.1 Stellingen over het functioneren politie in het algemeen % (helemaal) eens regio Utrecht Nederland 2008 marge 2009 marge 2009 marge De politie weet hoe ze boeven moeten vangen 38 1,1 32 1,3 32 0,2 De politie wil contact hebben met burgers 37 1,1 32 1,3 31 0,2 De politie houdt rekening met de wensen van de samenleving 36 1,1 29 1,3 30 0,2 De politie werkt goed samen met de bewoners ,2 23 0,2 Als het er echt om gaat dan is de politie er voor je 52 1,1 47 1,4 49 0,2 De politie is benaderbaar 55 1,1 51 1,4 53 0,2 De politie informeert de burgers 37 1,1 31 1,3 29 0,2 De politie bestrijdt succesvol de criminaliteit 22 0,9 19 1,1 19 0,2 Als het er echt om gaat zal de politie het uiterste doen om je te helpen 55 1,1 49 1,4 53 0,2 92

93 Tabel 9.2.a Stellingen over het vertrouwen in de politie, naar gemeente Politie weet hoe ze boeven moeten vangen- (helemaal) mee eens Politie wil contact met burgers- (helemaal) mee eens Politie houdt rekening met de wensen van de samenleving- (helemaal) mee eens Politie werkt goed samen met de bewoners- (helemaal) mee % (helemaal) mee eens 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge District Utrecht Stad Utrecht 35 2,9 32 2, , ,8 28 2,7 24 2,6 District Eemlanden Amersfoort 42 4,4 37 4,7 37 4,3 37 4,7 37 4,3 33 4,5 25 3,9 24 4,2 Baarn 35 6,7 30 8,6 32 6,6 26 8,2 30 6,5 20 7, ,4 Bunschoten 36 7, , , ,1 - - Eemnes 44 7, , , Leusden ,2 39 6,9 20 6,5 34 6,8 22 6,7 32 6,7 19 6,3 Soest 37 5,9 26 6, ,1 38 5,9 23 6,2 3 5,6 16 5,3 Woudenberg 44 7, , ,9 - - District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt 37 5, ,5 24 4,8 36 5,4 26 4, ,5 Veenendaal 37 4,5 33 5,4 34 4,4 32 5,3 38 4,5 31 5, Wijk bij Duurstede 40 7, , , ,9 - - Zeist 33 4,4 29 4,9 36 4, ,3 28 4,8 22 3,9 30 4,9 District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen 42 6,6 25 5,2 35 6,4 27 5,4 35 6,4 23 5,1 25 5,8 19 4,7 Houten 44 5, ,6 28 6,7 32 5, ,7 23 6,3 Nieuwegein 37 4,7 38 6,7 30 4,5 28 6,2 31 4,5 24 5,9 23 4,1 20 5,6 Woerden 38 5,7 34 4,9 41 5, ,7 33 4,8 32 5,5 26 4,6 regio Utrecht 38 1,1 32 1,3 37 1,1 32 1,3 36 1,1 29 1, ,2 Nederland 32 0,4 32 0,2 33 0,4 31 0,2 30 0,4 30 0,2 24 0,3 23 0,2 93

94 Tabel 9.2.b Vertrouwen in de politie naar gemeente Als het er echt om gaat is de politie er voor je - (helemaal) mee eens Politie is benaderbaar - (helemaal) mee eens Politie informeert de burgers- (helemaal) mee eens Politie bestrijdt succesvol de criminaliteit- (helemaal) mee eens Als het er om gaat zal de politie uiterste doen om te helpen- (helemaal) mee eens 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge % (helemaal) mee eens District Utrecht Stad Utrecht 54 3, ,9 23 2,6 21 2,5 55 3, District Eemlanden Amersfoort 50 4,5 57 4,8 57 4,4 57 4,8 38 4,3 35 4,6 22 3,7 23 4,1 56 4,4 57 4,8 Baarn 53 7,1 40 9,2 53 7,1 41 9,2 30 6,5 25 8,1 21 5,8 16 6,9 51 7,1 38 9,1 Bunschoten 52 7, , , , ,4 - - Eemnes 56 7, , , ,3 - - Leusden 55 7,1 41 7,9 57 7,1 35 7, , , Soest 54 6,1 41 7,2 54 6,1 41 7,2 36 5,9 26 6,5 23 5,2 12 4,8 57 6,1 41 7,2 Woudenberg 58 7, , , , ,9 - - District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt 55 5,6 41 5,5 58 5,6 48 5,6 39 5,5 29 5,1 21 4, ,5 42 5,5 Veenendaal 53 4,7 47 5,7 56 4,6 51 5,7 36 4, ,6 22 4,7 53 4,7 51 5,7 Wijk bij Duurstede 48 7, , , , ,3 - - Zeist 50 4,7 46 5,3 53 4,7 50 5,4 33 4,4 30 4,9 20 3,8 19 4,2 50 4,7 48 5,3 District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen 55 6, , ,5 31 5,6 27 5,9 21 4,9 54 6,7 40 5,9 Houten 51 5,8 49 7,5 56 5,8 47 7,5 35 5,6 23 6,4 21 4,7 15 5,4 57 5,8 49 7,5 Nieuwegein 47 4,9 48 6,9 53 4,9 53 6,9 34 4,7 30 6,3 15 3,5 23 5,8 54 4,9 50 6,9 Woerden 55 5,8 51 5,2 56 5, , ,8 20 4,2 57 5,8 56 5,1 regio Utrecht 52 1,1 47 1,4 55 1,1 51 1,4 37 1,1 31 1,3 22 0,9 19 1,1 55 1,1 49 1,4 Nederland 51 0,4 49 0,2 55 0,4 53 0,2 31 0,4 29 0,2 20 0,3 19 0,2 55 0,4 53 0,2 94

95 10. Oordeel functioneren gemeente Tabel 10.1 Stellingen over de inzet gemeente voor leefbaarheid en veiligheid woonbuurt regio Utrecht Nederland % (helemaal) eens 2008 marge 2009 marge 2009 De gemeente Heeft aandacht voor het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in de buurt' 53 1,1 48 1,3 49 Informeert de buurt over aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt 52 1,1 53 1,3 47 Betrekt de buurt bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt 44 1,1 41 1,3 40 Is bereikbaar voor meldingen en klachten over leefbaarheid en overlast in de buurt 50 1,1 54 1,3 50 Reageert op meldingen en klachten over leefbaarheid en overlast in de buurt ,3 31 Doet wat ze zegt bij het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in de buurt ,

96 Tabel 10.2.a Stellingen over het functioneren van de gemeente, naar gemeente Heeft aandacht voor het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in de buurt' Informeert de buurt over aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt Betrekt de buurt bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt De gemeente % (helemaal) eens 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge District Utrecht Stad Utrecht , ,1 47 3,1 41 7,4 District Eemlanden Amersfoort 53 4, , ,4 - - Baarn , , ,9 Bunschoten 59 7, , ,4 - - Eemnes 56 7,3 57 5,2 58 7,3 55 5,3 49 7,4 46 5,3 Leusden 73 6,3 52 5,4 65 6,8 48 5, ,4 Soest 57 6,1 49 5, ,2 50 6,1 41 5,2 Woudenberg 57 7, , ,2 - - District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt 44 5,6 39 2,3 40 5,6 36 2,2 35 5,4 30 2,1 Veenendaal 54 4, , ,6 - - Wijk bij Duurstede 53 7, , ,2 - - Zeist 44 4, , ,6 - - District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen 56 6,7 47 2,9 52 6,7 43 2,9 47 6,7 35 2,8 Houten 52 5, , ,7 - - Nieuwegein 45 4,9 30 6,3 49 4,9 39 6,8 41 4,8 29 6,3 Woerden 54 5,9 49 5,2 48 5,9 49 5,2 37 5, regio Utrecht 53 1,1 48 1,3 52 1,1 53 1,3 44 1,1 41 1,3 Nederland 50 0,5 49 0,3 47 0,5 47 0,3 40 0,4 40 0,3 96

97 Tabel 10.3.a Oordeel over het functioneren van de gemeente, naar gemeente (vervolg) "Is bereikbaar voor meldingen en klachten over leefbaarheid en overlast in de buurt' "reageert op meldingen en klachten over leefbaarheid en overlast in de buurt' "doet wat ze zegt bij het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in uw buurt' De gemeente % (helemaal) eens 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge District Utrecht Stad Utrecht ,4 27 2, ,7 31 6,9 District Eemlanden Amersfoort 48 4, , ,9 - - Baarn 53 7,1 39 5,3 30 6,5 22 4,5 16 5,2 19 4,2 Bunschoten 64 7, , ,2 - - Eemnes 57 7,3 48 5,3 39 7,2 29 4, ,8 Leusden 65 6,8 56 5,3 43 7,1 35 5, ,6 Soest ,2 33 5,8 28 4,7 33 5,8 28 4,7 Woudenberg 59 7, , ,8 - - District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt 47 5,7 40 2,3 30 5, ,1 23 1,9 Veenendaal 57 4, , ,1 - - Wijk bij Duurstede 51 7, ,7 - - Zeist 40 4, ,9 - - District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen 58 6,6 53 2,9 38 6,5 35 2,7 31 6,2 27 2,6 Houten 54 5, , ,5 - - Nieuwegein 46 4,9 46 6,9 24 4,2 31 6,4 26 4, Woerden 51 5,9 50 5,2 34 5,6 29 4,7 32 5,5 27 4,6 regio Utrecht 50 1,1 54 1, , ,2 Nederland 52 0,5 50 0,3 33 0,4 31 0,2 26 0,4 25 0,2 97

98 11. Preventie I Tabel 11.1 Preventie om bezittingen te beveiligen naar gemeente Preventie I Ik laat s avonds wanneer er niemand thuis is, het licht branden. Ik zet indien mogelijk mijn fiets in een bewaakte fietsenstalling Ik neem waardevolle spullen mee uit de auto Ik laat als ik ergens naartoe ga waardevolle spullen thuis om diefstal of beroving op straat te voorkomen % doe ik (bijna) altijd 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge District Utrecht Stad Utrecht ,1 38 7, ,2 69 6,9 43 7, District Eemlanden Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes , , , ,2 Leusden Soest Woudenberg District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt Veenendaal , , , ,3 Wijk bij Duurstede Zeist District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen Houten Nieuwegein Woerden regio Utrecht 67 3,3 82 1,7 48 3,8 36 2, ,9 47 3,8 39 2,2 Nederland 57 0,5 45 0,3 50 0,5 41 0,3 77 0,4 75 0,2 49 0,5 45 0,3 98

99 Tabel 11.2 Eigen inzet voor en oordeel over extra veiligheidssloten of grendels op buitendeuren, naar gemeente Heeft de woning zelf extra beveiligd met veiligheidssloten of grendels op buitendeuren (Bijna) altijd Soms (Bijna) nooit 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge District Utrecht Stad Utrecht , , District Eemlanden 81 Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Soest Woudenberg District Heuvelrug/Binnensticht 75 De Bilt Veenendaal , , Wijk bij Duurstede Zeist District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen Houten Nieuwegein Woerden regio Utrecht 66 3, , ,2 0 0 Nederland 66 0,5 72 0,2 23 0,4 28 0,2 5 0,

100 Tabel 11.3 Woning in bezit van rolluiken en het gebruik hiervan naar gemeente Preventie I Heeft de woning (rol) luiken voor ramen en/of deuren (Bijna) altijd Soms (Bijna) nooit 2008 marge 2009 Marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge In % District Utrecht Stad 6 Utrecht 5 3,6 6 3,6 0 0, ,6 District Eemlanden 8 Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes , ,9 Leusden Soest Woudenberg District Heuvelrug/Binnensticht 17 De Bilt Veenendaal , ,5 Wijk bij Duurstede Zeist District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen Houten Nieuwegein Woerden regio Utrecht 9 2,2 8 1,2 1 0, ,9 92 1,2 Nederland 14 0,4 16 0,2 74 0,4 84 0,2 2 0,

101 Tabel 11.4 Woning in bezit van buitenverlichting en het gebruik hiervan naar gemeente Preventie I Heeft de woning buitenverlichting (Bijna) altijd Soms (Bijna) nooit 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge In % District Utrecht Stad 66 Utrecht ,1 1 1, ,9 34 7,1 District Eemlanden 89 Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes , ,2 Leusden Soest Woudenberg District Heuvelrug/Binnensticht 91 De Bilt Veenendaal Wijk bij Duurstede Zeist District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen Houten Nieuwegein Woerden regio Utrecht 76 3,3 82 1, ,9 18 1,7 Nederland 74 0,4 81 0,2 3 0, ,4 19 0,2

102 Tabel 11.5 Woning in bezit van een alarminstallatie en het gebruik hiervan naar gemeente Preventie I Heeft de woning een alarminstallatie (Bijna) altijd Soms (Bijna) nooit 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge District Utrecht Stad 6 Utrecht 6 3,9 6 3, ,4 94 3,6 District Eemlanden 16 Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes , ,9 Leusden Soest Woudenberg District Heuvelrug/Binnensticht 16 De Bilt Veenendaal , ,4 Wijk bij Duurstede Zeist District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen Houten Nieuwegein Woerden regio Utrecht 13 2,6 14 1,5 0 0, ,9 86 1,6 Nederland 13 0,3 12 0, ,2 79 0,4 87 0,2 102

103 12. Preventie II Tabel 12.1 Voorkomende zaken naar gemeente s Avonds of s nachts niet open doet, omdat u het niet veilig vindt? In uw eigen buurt omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden? Uw kind(eren) niet toestaat ergens naar toe te gaan bij u in de buurt omdat u het niet veilig vindt? Zich onveilig voelt als u s avonds bij u in de buurt over straat loopt? Zich niet op uw gemak voelt als u s avonds alleen thuis bent? 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge District Utrecht Stad Utrecht 9 4,6 4 2,9 6 3, ,5 2 2,2 10 4,8 6 3,5 2 2,5 4 2,8 District Eemlanden Amersfoort Baarn Bunschoten , , , ,6 Eemnes , , , ,5 Leusden Soest Woudenberg District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt Veenendaal , , , , ,4 Wijk bij Duurstede Zeist District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen Houten Nieuwegein Woerden , , , , ,8 regio Utrecht ,5 5 0,9 4 1,5 4 0,8 6 1,8 4 0,8 2 1,1 2 0,5 Nederland 8 0,3 10 0,1 4 0,2 4 0,1 4 0,2 4 0,1 4 0,2 4 0,1 2 0,1 2 0,1 103

104 13. Onveilige Plekken Tabel 13.1.a Onveilige plekken, naar gemeente Rondom uitgaansgelegenheden Plekken waar groepen jongeren rondhangen In het centrum van de gemeente Winkelgebied/winkelcentrum in de eigen buurt 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge % vaak of soms onveilig District Utrecht Stad Utrecht 23 6,8 26 2, ,5 26 2,7 20 6,5 21 2,5 District Eemlanden Amersfoort , , , ,8 Baarn , , , ,1 Bunschoten , , ,4 Eemnes ,4-7 2, ,7 Leusden , , ,9 Soest , , , ,3 Woudenberg District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt , , , ,7 Veenendaal , , , ,1 Wijk bij Duurstede Zeist , , ,7 District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen , , , ,6 Houten , , , ,5 Nieuwegein , , , ,6 Woerden , , , ,5 regio Utrecht 23 3,2 23 0,9 46 3,8 47 1,1 25 3,3 22 0,9 17 2,8 18 0,8 Nederland 23 0,5 25 0,2 43 0,6 46 0, ,2 14 0,4 15 0,2 104

105 Tabel 13.1.b Onveilige plekken, naar gemeente (vervolg) Voelt zich onveilig.. In het openbaar vervoer bij het treinstation in het eigen huis 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge % vaak of soms onveilig District Utrecht Stad Utrecht 18 6,2 28 2,7 32 7,5 35 2,9 8 4,3 7 1,5 District Eemlanden Amersfoort , , ,1 Baarn , , ,5 Bunschoten , , ,3 Eemnes , , ,9 Leusden , , Soest , ,5 Woudenberg District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt , , ,1 Veenendaal , , ,4 Wijk bij Duurstede Zeist , , ,3 District Lekstroom/Rijn en Venen De Ronde Venen , , ,7 Houten , , ,4 Nieuwegein , ,8 Woerden , , ,9 regio Utrecht 16 2,8 20 0,8 26 3,3 25 0,9 6 1,7 6 0,5 Nederland 18 0,5 19 0,2 26 0,5 26 0,2 5 0,3 7 0,1 105

106 Tabel 13.2.a Onveilige plekken, naar wijk Rondom uitgaansgelegenheden Plekken waar groepen jongeren rondhangen In het centrum van de gemeente Winkelgebied/winkel centrum in de eigen buurt 2009 marge 2009 marge 2009 marge 2009 marge % vaak of soms onveilig De Bilt Totaal Bilthoven Nrd/ZO 23 4, ,3 35 4,8 Bilthoven Zuid-West 19 4,3 38 5,3 15 3, De Leijen 23 4,3 48 5,2 17 3,9 17 3,9 Groenekan/De Bilt 14 3,7 38 5,2 14 3,7 15 3,8 Maartensdijk/ ,3 8 2,7 6 2,4 Holl Rading De Ronde Venen Totaal Mijdrecht Wilnis Vinkeveen Overig DRV Veenendaal Totaal Engelenburg 34 7,2 53 7,6 36 7,3 26 6,7 Franse Gat 28 5,3 55 5,9 34 5, Schrijverswijk Veenendaal Overig ,9 Zeist Totaal Austerlitz ,8 16 5,8 5 3,5 Couwenhoven/ Nijenheim Verzetsbuurt ,6 22 5,4 20 5,2 Vollenhove 26 5, ,7 19 4,7 Zeist Overig 27 4,6 49 5,1 24 4,4 29 4,7 106

107 Tabel 13.2.b Onveilige plekken, naar wijk (vervolg) In het openbaar vervoer Bij het treinstation In het eigen huis 2009 marge 2009 marge 2009 marge % vaak of soms onveilig De Bilt Totaal Bilthoven Nrd/ZO 14 3,5 23 4,3 5 2,2 Bilthoven Zuid-West ,3 4 2,2 De Leijen 13 3,4 22 4,3 9 3 Groenekan/De Bilt 12 3, ,3 Maartensdijk/ 12 3,2 19 3,8 4 2 Holl Rading De Ronde Venen Totaal Mijdrecht Wilnis Vinkeveen Overig DRV Veenendaal Totaal Engelenburg 11 4,7 20 6,1 7 3,8 Franse Gat 18 4,5 24 5,1 7 3,1 Schrijverswijk Veenendaal Overig 16 3,7 26 4,5 4 2,1 Zeist Totaal Austerlitz 9 4,5 18 6,1 7 4,1 Couwenhoven/ Nijenheim Verzetsbuurt 16 4,8 17 4,9 9 3,7 Vollenhove 24 5,1 21 4,9 6 2,8 Zeist Overig 21 4,2 22 4,3 4 2,1 107

108 14. Respectloos gedrag Tabel 14.1 Respectloos gedrag waarbij de grenzen van goed fatsoen worden overschreden, naar gemeente Respectloos behandeld.. door onbekenden op straat door onbekenden in het openbaar vervoer door personeel van winkels of bedrijven door personeel van overheidsinstanties door bekenden (partner,familie, of vrienden) % vaak of soms 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge 2008 marge 2009 marge District Utrecht Stad Utrecht 29 7,3 42 7,4 24 6,9 34 7,1 28 7,2 29 6, , ,5 District Eemlanden Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Soest Woudenberg District Heuvelrug/Binnensticht De Bilt Veenendaal , , , , ,6 Wijk bij Duurstede Zeist District Lekstroom / Rijn en Venen De Ronde Venen Houten Nieuwegein Woerden regio Utrecht 29 3,5 33 2, ,1 23 3,2 24 2,1 17 2,9 17 1, ,2 Nederland 26 0,5 27 0,3 18 0,5 19 0,2 20 0,5 19 0,2 15 0,4 15 0,2 6 1,2 7 0,1 108

109 Tabel 14.2 Respectloos gedrag waarbij de grenzen van goed fatsoen worden overschreden naar wijk Respectloos behandeld.. door onbekenden op straat door onbekenden in het openbaar vervoer door personeel van winkels/ bedrijven door personeel van overheidsinstanties door bekenden (partner,familie, of vrienden) 2009 marge 2009 marge 2009 marge 2009 marge 2009 marge % vaak of soms De Bilt Totaal Bilthoven Nrd/ZO Bilthoven Zuid-West De Leijen Groenekan/De Bilt Maartensdijk/ Holl Rading De Ronde Venen Totaal Mijdrecht Wilnis Vinkeveen Overig DRV Veenendaal Totaal Engelenburg 25 6,6 11 4,7 11 4,7 8 4,2 5 3,2 Franse Gat 39 5,7 16 4,4 14 4,1 14 4,1 9 3,3 Schrijverswijk Veenendaal Overig 31 4,7 11 3,2 13 3,4 11 3,1 6 2,5 Zeist Totaal Austerlitz Couwenhoven/Nijenheim Verzetsbuurt Vollenhove Zeist Overig

110 15. Oordeel over voorzieningen in de gemeente (Gemeente De Bilt en Eemnes) Tabel 15.2 Tevredenheid over voorzieningen, naar wijk Hoeveelheid openbaar groen Variatie in groen Recreatievoorzieningen Culturele voorzieningen Sportvoorzieningen % (zeer) tevreden Eemnes De Bilt Totaal Bilthoven Nrd/ZO Bilthoven Zuid-West De Leijen Groenekan/De Bilt Maartensdijk/Holl Rading Horeca/ Uitgaans-gelegenheden Winkelaanbod (Week) markt Gezondheidsvoorzieningen Onderwijsvoorzieningen Eemnes De Bilt Totaal Bilthoven Nrd/ZO Bilthoven Zuid-West De Leijen Groenekan/De Bilt MaartensdijkHoll Rading Eemnes Fietspaden Bereikbaarheid per auto Bereikbaarheid per openbaar vervoer De Bilt Totaal Bilthoven Nrd/ZO Bilthoven Zuid-West De Leijen Groenekan/De Bilt Maartensdijk/Holl Rading

111 16. Oordeel over voorzieningen in de buurt (Gemeente De Bilt en Zeist) Tabel 16.1 Tevredenheid over voorzieningen, naar wijk Openbaar groen (aantal) Prullenbakken (aantal) Glasbakken Straatverlichting Parkeerruimte/ parkeergelegenheid % (zeer) tevreden Zeist Austerlitz Couwenhoven/Nijenheim Verzetsbuurt Vollenhove De Bilt Bilthoven Nrd/ZO Bilthoven Zuid-West De Leijen Groenekan/De Bilt Maartensdijk/Holl Rading Winkels voor dagelijkse boodschappen Basisonderwijs Speelmogelijk-heden voor kinderen Voorzieningen voor jongeren Voorzieningen voor ouderen % (zeer) tevreden Zeist Austerlitz Couwenhoven/Nijenheim Verzetsbuurt Vollenhove De Bilt Bilthoven Nrd/ZO Bilthoven Zuid-West De Leijen Groenekan/De Bilt Maartensdijk/Holl Rading

112 Tabel 16.2.b Tevredenheid over voorzieningen per wijk Verenigingsleven Openbaarvervoer Vuilophaal % (zeer) tevreden Zeist Austerlitz Couwenhoven/Nijenheim Verzetsbuurt Vollenhove De Bilt Bilthoven Nrd/ZO Bilthoven Zuid-West De Leijen Groenekan/De Bilt Maartensdijk/Holl Rading

113 17. Oordeel over onderhoud en veiligheid in de buurt (Gemeente Zeist en Eemnes) Tabel 17.1 Tevredenheid over het onderhoud en de veiligheid in de buurt, naar gemeente Onderhoud van straten Onderhoud van fietspaden Onderhoud van trottoirs Onderhoud van sloten en grachten Onderhoud van het groen % (zeer) tevreden Zeist Eemnes Schoonhouden rond winkels en winkelcentra Schoonhouden van straten en pleinen Onderhoud van speelvoorzienigen Verkeersveiligheid Veiligheid voor fietsers % (zeer) tevreden Zeist Eemnes Tabel 17.2 Tevredenheid over voorzieningen, naar wijk % (zeer) tevreden marge Onderhoud van straten Onderhoud van fietspaden Onderhoud van trottoirs Onderhoud van sloten en grachten Onderhoud van het groen Zeist totaal Austerlitz Couwenhove/Neijenheim Verzetsbuurt Vollenhove Schoonhouden rond winkels en winkelcentra Schoonhouden van straten en pleinen Onderhoud van speelvoorzienigen Verkeersveiligheid Veiligheid voor fietsers % (zeer) tevreden Zeist totaal 67 Austerlitz Couwenhove/Neijenheim Verzetsbuurt Vollenhove

114 18. Sociaal klimaat (Gemeente Zeist) Tabel 18.1 Sociaal klimaat, naar wijk De mensen in de buurt blijven hier graag wonen Het is vervelend om in deze buurt te wonen Als het maar enigszins mogelijk is, ga ik uit deze buurt verhuizen Als je in deze buurt woont, heb je het goed getroffen % (helemaal) eens marge Zeist Totaal Austerlitz Couwenhoven/Nijenheim Verzetsbuurt Vollenhove Tabel 18.2 Prettig wonen in de buurt, naar wijk % (zeer) prettig Zeist Totaal 82 Austerlitz 87 Couwenhoven/Nijenheim 60 Verzetsbuurt 84 Vollenhove 54 Tabel 18.3 Gehechtheid aan de buurt, naar wijk % (zeer) gehecht Zeist Totaal 55 Austerlitz 74 Couwenhoven/Nijenheim 31 Verzetsbuurt 54 Vollenhove 23 Tabel 18.4 Medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid en veiligheid in de buurt, naar wijk % Ja Zeist Totaal 80 Austerlitz 76 Couwenhoven/Nijenheim 66 Verzetsbuurt 88 Vollenhove

115 19. Meldingen en klachten over de openbare ruimte (Gemeente De Bilt) Tabel 19.1 Bekendheid van servicelijn/meldpunt om klachten en verzoeken over de openbare ruimte en veiligheid door te geven, naar gemeente en wijk % Ja De Bilt Totaal 30 Bilthoven Nrd/ZO 29 Bilthoven Zuid-West 29 De Leijen 23 Groenekan/De Bilt 32 Maartensdijk/ 40 Holl Rading Tabel 19.2 Gebruikers van het meldpunt/servicelijn, naar gemeente en wijk % Ja De Bilt Totaal 16 Bilthoven Nrd/ZO 14 Bilthoven Zuid-West 16 De Leijen 27 Groenekan/De Bilt 13 Maartensdijk/ 15 Holl Rading Tabel 19.3 Tevredenheid over de afhandeling van de melding, naar gemeente en wijk % (zeer) tevreden De Bilt Totaal 41 Bilthoven Nrd/ZO 47 Bilthoven Zuid-West 51 De Leijen 45 Groenekan/De Bilt 44 Maartensdijk/ 25 Holl Rading 115

116 20. Aan te pakken problemen (gemeente Zeist) Tabel 20.1 Belangrijkste problemen in de buurt Overlast in de woonomgeving Onveiligheidsgevoelens Leefbaarheid en sociale kwaliteit van de buurt Veiligheid in en om de woning / huiselijkgeweld % genoemd Zeist Austerlitz Couwenhoven/Nijenheim Verzetsbuurt Vollenhove Geweld in de woonomgeving Inbraken in woningen en auto s Overige criminaliteit Veiligheid op bedrijventerreinen en in winkelcentra Zeist Austerlitz Couwenhoven/Nijenheim Verzetsbuurt Vollenhove Uitgaan en overlast Toersime en onveiligheid Grootschalige evenementen Overlast van jongeren Zeist Austerlitz Couwenhoven/Nijenheim Verzetsbuurt Vollenhove minners jongeren onder de 12 jaar Allochtone jongeren Harde kern van probleemjongeren Alcohol en drugs Zeist Austerlitz Couwenhoven/Nijenheim Verzetsbuurt Vollenhove Verkeersveiligheid (bv. snelheid, overzichtelijkheid) Veilige infrastructuur (wegen, fietspaden, drempels ed) Brandveiligheid van gebouwen Risico s van bepaalde bedrijven in de woonomgeving Zeist Austerlitz Couwenhoven/Nijenheim Verzetsbuurt Vollenhove Risico s van natuurrampen Fraude en concurrentievervalsing Georganiseerde criminaliteit Integriteit van het lokaal bestuur Zeist Austerlitz Couwenhoven/Nijenheim Verzetsbuurt Vollenhove

117 21. Wijkgericht werken (gemeente De Bilt) Tabel 21.1 Bekendheid met De Bilt wijkcontactambtenaren, naar wijk % ja De Bilt Totaal 41 Bilthoven Nrd/ZO 32 Bilthoven Zuid-West 40 De Leijen 35 Groenekan/De Bilt 42 Maartensdijk/Holl Rading 55 Tabel 21.2 Contact gehad met een wijkcontactambtenaar, naar wijk % ja De Bilt Totaal 18 Bilthoven Nrd/ZO 22 Bilthoven Zuid-West 20 De Leijen 18 Groenekan/De Bilt 17 Maartensdijk/Holl Rading 18 Tabel 21.3 Contact opgenomen met een bewonersgroep, naar wijk % ja De Bilt Totaal 42 Bilthoven Nrd/ZO 73 Bilthoven Zuid-West 21 De Leijen 50 Groenekan/De Bilt 52 Maartensdijk/Holl Rading 26 Tabel 21.4 Ervaringen met wijkgericht werken, naar wijk % goede ervaringen De Bilt Totaal 18 Bilthoven Nrd/ZO 29 Bilthoven Zuid-West 14 De Leijen 13 Groenekan/De Bilt 14 Maartensdijk/Holl Rading 24 Tabel 21.5 Weten waar men terecht kan met vragen over zaken die in de wijk spelen, naar wijk % ja De Bilt Totaal 38 Bilthoven Nrd/ZO 34 Bilthoven Zuid-West 40 De Leijen 37 Groenekan/De Bilt 38 Maartensdijk/Holl Rading

118 Tabel 21.6 Ervaringen met doorgeven van zaken die in de wijk spelen, naar wijk % goede ervaringen De Bilt Totaal 11 Bilthoven Nrd/ZO 16 Bilthoven Zuid-West 12 De Leijen 12 Groenekan/De Bilt 7 Maartensdijk/Holl Rading 13 Tabel 21.7 Weet men dat de gemeente De Bilt enkele buitengewoon OpsporingsAmbtenaren (BOA) in dienst heeft, naar wijk % ja De Bilt Totaal 18 Bilthoven Nrd/ZO 25 Bilthoven Zuid-West 22 De Leijen 31 Groenekan/De Bilt 42 Maartensdijk/Holl Rading 42 Tabel 21.8 Weet men waar de Buitengewoon OpsporingsAmbtenaren voor zijn en wat een BOA mag doen, naar wijk % ja De Bilt Totaal 19 Bilthoven Nrd/ZO 22 Bilthoven Zuid-West 18 De Leijen 21 Groenekan/De Bilt 18 Maartensdijk/Holl Rading 19 Tabel 21.9 Heeft men wel eens contact gehad met een BOA, naar wijk % ja De Bilt Totaal 23 Bilthoven Nrd/ZO 16 Bilthoven Zuid-West 12 De Leijen 30 Groenekan/De Bilt 25 Maartensdijk/Holl Rading 24 Tabel Contact verloop met de BOA, naar wijk % goed verlopen De Bilt Totaal 62 Bilthoven Nrd/ZO 71 Bilthoven Zuid-West 57 De Leijen 59 Groenekan/De Bilt 59 Maartensdijk/Holl Rading

119 Tabel Heeft men de BOA wel eens gezien in de wijk, naar wijk % vaak % soms/ incidenteel De Bilt Totaal Bilthoven Nrd/ZO Bilthoven Zuid-West De Leijen Groenekan/De Bilt Maartensdijk/Holl Rading

120 22. Overige vrije vragen (Gemeente Woerden) Tabel 22.1 Verdeling respons, naar wijken (Woerden) % van respondenten Binnensticht/Centrum 5 Bloemen- en Bomenkwartier 6 Schilderskwartier 13 Staatsliedenkwartier 11 Snel en Polanen 13 Molenvliet 25 Kamerik/Kanis 9 Zegveld 5 Harmelen 13 Tabel 22.2 Vooruitgang van de gemeente in het afgelopen jaar naar gemeente % vooruit % gelijk gebleven Woerden Tabel 22.3 Beoordeling gemeente Woerden rapportcijfer (1-10) Leefbaarheid Veiligheid Gemeente Woerden als geheel Woerden Tabel 22.4 Bekendheid van Steef, de mascotte van Woerden Veilig! Ja, ik ken Steef als mascotte van Woerden Veilig! Ja, ik ken Steef wist niet dat het de mascotte van Woerden Veilig! was Nee, ik ken Steef niet Woerden

121 BIJLAGE A Onderzoeksverantwoording In deze bijlage wordt de onderzoeksopzet en de verantwoording van de uitvoering besproken. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de methodiek van en gelijktijdig met de uitvoering van de landelijke IVM. A.1 Vaststellen vragenlijst Ten behoeve van de regionale en lokale vergelijkbaarheid van de onderzoeksgegevens is gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde vragenlijst van vijf verplichte blokken, negen facultatieve blokken en een vrije ruimte. A.2 Methodologie De wijze waarop de respondenten worden benaderd om deel te nemen aan het onderzoek bestaat uit een aantal stappen. Er wordt gestart met het verzoek om de enquête via internet (CAWI) in te vullen of (door middel van een antwoordkaart) een schriftelijke vragenlijst op te vragen (PAPI). Na enkele weken is een herinneringsbrief gestuurd. Vervolgens zijn voor bewoners die geen gebruik hebben gemaakt van beide opties telefoonnummers bijgezocht. De respondenten met een opvraagbaar telefoonnummer zijn daarna telefonisch benaderd (CATI). Burgers zonder opvraagbaar telefoonnummer is verzocht via het 0800-nummer of een antwoordkaartje een telefoonnummer door te geven en een afspraak te maken voor het afnemen van de enquête. De laatste stap (face-to-face) is voor deze meting niet gebruikt. Respondenten van allochtone afkomst hebben de mogelijkheid gekregen om deel te nemen aan het onderzoek in een andere taal, namelijk Engels, Turks of Arabisch. Dit kon zowel via het internet, via de schriftelijke vragenlijst als telefonisch. Telefonisch zijn de interviews in een andere taal uitgevoerd door tweetalige interviewers. A.3 Steekproeftrekking Het CBS heeft de steekproef getrokken uit alle in Utrecht wonende personen van 15 jaar en ouder. Vooraf is een indeling van gemeenten in grootteklassen gemaakt, op basis waarvan de steekproefomvang is bepaald. De steekproef zou een representatief beeld moeten geven van de feitelijke situatie voor de politieregio en de individuele gemeenten. A.4 Respons Het veldwerk van de Veiligheidsmonitor heeft plaatsgevonden van eind september tot eind december Er zijn in totaal bijna enquêtes verzameld, waarvan circa 20% telefonisch, 70% via internet en 10% op papier schriftelijk. In bijlage B is een uitgebreid responsoverzicht gepresenteerd. Na afloop van het veldwerk is het databestand teruggestuurd naar het CBS, waar de gegevens zijn gekoppeld aan de landelijke verzamelde gegevens en vervolgens zijn gewogen. Het tabellenboek is gebaseerd op de gewogen uitkomsten. 121

122 A.7 Betrouwbaarheid en nauwkeurigheidsmarges Door middel van het enquêteren van een steekproef van de bevolking kunnen niet alleen uitspraken worden gedaan over degenen die geënquêteerd zijn, maar ook over de hele populatie waaruit die steekproef is getrokken. Hierbij geldt een nauwkeurigheidsmarge. Doorgaans wordt bij het berekenen van deze marges uitgegaan van 95% betrouwbaarheid. Dit betekent dat als het onderzoek 100 maal herhaald wordt, 95 keer een waarde gevonden wordt die in het berekende interval valt. Een voorbeeld ter verduidelijking: Wanneer van de 300 respondenten de helft kiest voor een bepaald antwoord (50% antwoordt bevestigend op een bepaalde vraag), dan is het nauwkeurigheidsinterval in de populatie 5,6%. Dat wil zeggen dat in 95 van de 100 keer de werkelijke waarde in de populatie ligt tussen 44,4% en 55,6%. Antwoordt 90% bevestigend op een bepaalde vraag dan ligt de waarde in de populatie tussen 86,6% en 93,4%. Het nauwkeurigheidsinterval is dan + of - 3,4%. In dit rapport worden de gevonden percentages na weging weergegeven en zijn de marges gebaseerd op de ongewogen data. Met behulp van de navolgende tabel kunnen de bijbehorende marges worden afgelezen. Tabel 1: Nauwkeurigheidsmarges naar steekproefgrootte, uitgaande van een betrouwbaarheidsmarge van 95% aantal respondenten = N gevonden percentage in de steekproef 5% of 95% 10% of 90% 20% of 80% 30% of 70% 40% of 60% 50% 50 6,0 8,3 11,1 12,7 13,6 13,9 75 4,9 6,8 9,1 10,4 11,1 11, ,3 5,9 7,8 9,0 9,6 9, ,0 4,2 5,5 6,3 6,8 6, ,5 3,4 4,5 5,2 5,5 5, ,1 2,9 3,9 4,5 4,8 4, ,9 2,6 3,5 4,0 4,3 4, ,7 2,4 3,2 3,7 3,9 4, ,6 2,2 3,0 3,4 3,6 3, ,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3, ,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3, ,4 1,9 2,5 2,8 3,0 3, ,1 1,5 2,0 2,3 2,5 2,5 De mate van nauwkeurigheid neemt af naarmate het aantal respondenten kleiner is. Een en ander is met name van belang wanneer de vraag slechts door een beperkt aantal respondenten is beantwoord of wanneer de resultaten worden uitgesplitst naar een aantal variabelen waardoor er per onderverdeling een gering aantal respondenten resteert. In de rapportage is tenslotte per vraag, per gemeente aangegeven of de uitkomsten significant afwijken van het regionale Utrechtse gemiddelde. Een + geeft aan dat de uitkomsten significant naar boven afwijken, een geeft een negatieve afwijking weer ten opzichte van het regionaal gemiddelde. 122

123 Bijlage B Responsoverzicht Respons per gemeente, naar wijze van enquêteren Door CBS geleverde steekproef Aanvraag papieren vragenlijst Aantal gevonden telefoonnrs Respons CAWI (aantal) Respons PAPI (aantal) Respons CATI (aantal) Respons totaal (aantal) Respons totaal (%) Abcoude ,9 Amersfoort ,1 Baarn ,2 Breukelen ,9 Bunnik ,8 Bunschoten ,8 De Bilt Totaal ,9 Bilthoven Nrd/ZO ,8 Bilthoven Zuid-West ,3 De Leijen ,3 Groenekan/De Bilt ,8 Maartensd./Holl Rading ,2 De Ronde Venen Totaal ,7 Mijdrecht ,1 Overig DRV ,7 Vinkeveen ,4 Wilnis ,1 Eemnes ,5 Houten ,6 Ijsselstein ,8 Leusden ,9 Loenen ,0 Lopik ,0 Maarssen ,4 Montfoort ,7 Nieuwegein ,8 Oudewater ,9 Renswoude ,0 Rhenen ,0 Scherpenzeel ,9 Soest ,7 Utrecht ,8 Utrechtse Heuvelrug ,8 Veenendaal ,5 Engelenburg ,3 Franse Gat ,0 Overig Veenendaal ,1 Schrijverswijk ,1 Vianen ,4 Wijk bij Duurstede ,2 Woerden ,4 Woudenberg ,6 Zeist ,2 Austerlitz ,2 Couwenhoven/Nijenheim ,3 Overig Zeist ,8 Verzetsbuurt ,5 Vollenhove ,1 Totaal ,1 123

124 124

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden Veiligheidsmonitor 2008, gemeente 1 Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 In deze bijlage worden de uitkomsten van de monitor weergegeven in tabellen. Van de volgende gebieden worden cijfers gepresenteerd:

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden Veiligheidsmonitor 20 Gemeente Woerden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Gemeente Woerden DIMENSUS beleidsonderzoek April 202 Projectnummer 475 Samenvatting 3 Inleiding. Leefbaarheid van de buurt 3.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Hoe veilig is Hof van Twente?

Hoe veilig is Hof van Twente? Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Colofon

Nadere informatie

Politiemonitor Bevolking 2004 Tabellenrapport

Politiemonitor Bevolking 2004 Tabellenrapport Politiemonitor Bevolking 2004 Tabellenrapport Den Haag/Hilversum, april 2004 Colofon In deze rapportage treft u de resultaten aan van de zevende meting van het landelijke onderzoek Politiemonitor Bevolking

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Waar staan de Drechtsteden?

Waar staan de Drechtsteden? Waar staan de? Burgers over de gemeentelijke dienstverlening Wat vinden de burgers van de van de gemeentelijke dienstverlening? Het oordeel van de burgers uit de vindt u in deze factsheet. Daarnaast worden

Nadere informatie

Toelichting bij "Tabellenboek", van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014

Toelichting bij Tabellenboek, van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014 Toelichting bij "Tabellenboek", van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014 Het kan zijn dat de cijfers in het tabellenboek soms iets (meestal 1%) afwijken van de cijfers

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek Augustus 2011 Projectnummer 464 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 13 1. Leefbaarheid in de buurt 15 1.1 Voorzieningen in de buurt

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April 2012 Opdrachtgever Veiligheidsregio

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen Leefbaarheid 7,5 Leefbaarheid (rapportcijfer) : 7,5 Fysieke voorzieningen (score) Sociale cohesie in de buurt (score) Aanpak gemeente L&V (% (zeer) ) Gemeente, 2015 6,3 29,0 38,2 Overlast in de buurt %

Nadere informatie

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland Leefbaarheid - 2011 In dit rapport staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Valkenswaard bureau Beleidsinformatie en Onderzoek van de sector Control BiO-rapport nr. 1180 Mei 2012 1 2 Inhoudsopgave 1. De veiligheid in Valkenswaard op hoofdlijnen 5 2. Gemeenten vergeleken

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz.

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz. Inleiding De integrale Veiligheidsmonitor (ivm) is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport Politie Gelderland-Midden Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport 9 juli 2010 Projectnr. 7587.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Rijk 2008 Tabellenrapport

Veiligheidsmonitor Rijk 2008 Tabellenrapport Veiligheidsmonitor Rijk 2008 Tabellenrapport Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen)

Nadere informatie

Gemeente Stichtse Vecht

Gemeente Stichtse Vecht Gemeente Stichtse Vecht Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 Definitief 11 augustus 201 DATUM 11 augustus 201 TITEL Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 ONDERTITEL Definitief OPDRACHTGEVER Gemeente

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor

Integrale Veiligheidsmonitor ........... Integrale Veiligheidsmonitor ++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ kaft gemeente diverse.indd 5 08-04-2010 14:43:46 bureau Veiligheidsmonitor - 1 - INHOUD SAMENVATTING

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

HOE VEILIG IS KATWIJK?

HOE VEILIG IS KATWIJK? Rapport HOE VEILIG IS KATWIJK? Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk 2017 Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/087 Datum Juni

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Factsheet Embargo tot 1 maart 2012, 9.30 uur Nederland Heerlen, februari 2012 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig cijfer

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Hoe veilig is Tubbergen?

Hoe veilig is Tubbergen? Hoe veilig is Tubbergen? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 April 2012 Hoe veilig is Tubbergen? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 1/33 Onderzoeksbeschrijving

Nadere informatie

HOE VEILIG IS RHEDEN?

HOE VEILIG IS RHEDEN? Rapport HOE VEILIG IS RHEDEN? Veiligheidsmonitor gemeente Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/CONCEPT Datum Juni 2018 Opdrachtgever

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2008 Tabellenrapport

Integrale Veiligheidsmonitor 2008 Tabellenrapport Integrale Veiligheidsmonitor 2008 Tabellenrapport Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim - = nihil - = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) =

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BARNEVELD?

HOE VEILIG IS BARNEVELD? Rapport HOE VEILIG IS BARNEVELD? Veiligheidsmonitor gemeente Barneveld Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/80 Datum Juni

Nadere informatie

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Etten-Leur DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Dashboard Veiligheid

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Mei 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/74 Datum Mei

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Valkenswaard Sector Control, Beleidsinformatie en Onderzoek Samenstelling: drs. M. Teuwen drs. N. Godeke BiO-rapportnr 1143 juni 2010 2 Inhoudsopgave 1. DE VEILIGHEID IN VALKENSWAARD OP HOOFDLIJNEN...

Nadere informatie

Monitor Veiligheid en Leefomgeving

Monitor Veiligheid en Leefomgeving Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente Montfoort 2015 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: gemeente Montfoort DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2016 Projectnummer 641 2 INHOUD Uitkomsten in vogelvlucht

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

HOE VEILIG IS MOERDIJK?

HOE VEILIG IS MOERDIJK? Rapport HOE VEILIG IS MOERDIJK? Veiligheidsmonitor gemeente Mei 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/229 Datum Mei 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden Veiligheidsmonitor 2008 juni 2009 een onderzoek in opdracht van de Veiligheidsregio Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Andrea van der Meide Liesbeth Wendrich Paul van Wensveen Jolanda Verdurmen Veiligheidsregio

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

GBM Moerdijk Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Moerdijk Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Moerdijk Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Moerdijk DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 2 Inhoud Inleiding 1. Inleiding 5 2. Dashboard

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

HOE VEILIG IS TYNAARLO?

HOE VEILIG IS TYNAARLO? Rapport HOE VEILIG IS TYNAARLO? Veiligheidsmonitor gemeente Tynaarlo Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/ Datum Juni 2018

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen Leef baar hei ds moni t or201 3 GEMEENTE VELSEN Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen, augustus Colofon Opdrachtgever Gemeente Velsen Samensteller Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telefoon: (0229) 282555

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Rijk 2007 Tabellenrapport

Veiligheidsmonitor Rijk 2007 Tabellenrapport Veiligheidsmonitor Rijk 2007 Tabellenrapport Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal

Nadere informatie

Publiekshal. Het Rond 1, Zeist Postbus 513, 3700 AM Zeist Telefoon

Publiekshal. Het Rond 1, Zeist Postbus 513, 3700 AM Zeist Telefoon Publiekshal. Het Rond 1, Zeist Postbus 513, 3700 AM Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.n1 www.zeist.n1 www.twitter.com/gemeentezeist vvww.facebook.com/gemeentezeist Gemeenteraad Datum 14 maart 2018 Ons

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ROERMOND?

HOE VEILIG IS ROERMOND? Rapport HOE VEILIG IS ROERMOND? Veiligheidsmonitor gemeente Roermond 2017 Juli 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/112 Datum

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID IN DE BUURT 2017

LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID IN DE BUURT 2017 Rapport LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID IN DE BUURT 2017 Gemeente Arnhem Februari 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/ 19 Datum Februari

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Tabellenboek. Leefbaarheidsmonitor Leiden 2000

Tabellenboek. Leefbaarheidsmonitor Leiden 2000 Tabellenboek behorende bij de Leefbaarheidsmonitor 2000 N. Goezinne P. van Wensveen juli 2000 een onderzoek in opdracht van de Gemeente Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Interne begeleiding Nico

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2013 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Gemeenten + Wijken Index

Gemeenten + Wijken Index Gemeenten + Wijken Index '-' betekent minder dan 50 antwoorden 2012 2013 2014 2015 2016 Gemeente Leiden ( + = positief verschil; - = negatief verschil) verschil 2013-2016 verschil 2014-2016 verschil 2015-2016

Nadere informatie

Hoe veilig is Waddinxveen?

Hoe veilig is Waddinxveen? Hoe veilig is Waddinxveen? Veiligheidsmonitor gemeente Waddinxveen 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil)

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil) Resultaten Veiligheidsmonitor: alle items gemeente Leiden, 2012 t/m 2017 Dezelfde overzichten zijn bechikbaar van alle Leidse wijken en stadsdelen en ook van alle gemeenten in de politie-eenheid Den Haag

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/CONCEPT Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Tabellenrapport

Integrale Veiligheidsmonitor Tabellenrapport Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Tabellenrapport Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken ** = nader voorlopig cijfer * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen)

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Monitor Veiligheid Resultaten van onderzoek naar de veiligheid onder de Deventer bevolking in 2009

Monitor Veiligheid Resultaten van onderzoek naar de veiligheid onder de Deventer bevolking in 2009 Monitor Veiligheid Resultaten van onderzoek naar de veiligheid onder de bevolking in 2009 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jasper Baks Telefoonnummer : (0570) 694229 Mail : jr.baks@deventer.nl

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014 Gemeente Tiel Veiligheidsmonitor 2013 16 april 2014 DATUM 16 april 2014 TITEL Veiligheidsmonitor 2013 ONDERTITEL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem OPDRACHTGE Gemeente Tiel VER Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, maart 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2016 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2016 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2016 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 0302861350

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ELBURG?

HOE VEILIG IS ELBURG? Rapport HOE VEILIG IS ELBURG? Veiligheidsmonitor gemeente april 2015 www.ioresearch.nl Hoe veilig is? COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/ Datum april

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/82 Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

TABELLENBOEK BIJ DE LEEFBAARHEIDSMONITOR LEIDEN 2002 Een onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in het kader van het Grotestedenbeleid

TABELLENBOEK BIJ DE LEEFBAARHEIDSMONITOR LEIDEN 2002 Een onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in het kader van het Grotestedenbeleid TABELLENBOEK BIJ DE LEEFBAARHEIDSMONITOR LEIDEN 2002 Een onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in het kader van het Grotestedenbeleid Colofon Serie Statistiek 2002/07b Opdrachtgever Onderzoeksbureau

Nadere informatie