Waar staan de Drechtsteden?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waar staan de Drechtsteden?"

Transcriptie

1 Waar staan de? Burgers over de gemeentelijke dienstverlening Wat vinden de burgers van de van de gemeentelijke dienstverlening? Het oordeel van de burgers uit de vindt u in deze factsheet. Daarnaast worden in deze factsheet de uitkomsten van enkele aanvullende vragen (o.a. over buurtproblemen) uit de burgerpeiling van het Onderzoekcentrum weergegeven. Waar staan de? zoomt in op de als geheel, de zes gemeenten afzonderlijk, en vergelijkt de scores met het landelijk gemiddelde. Inhoud: 1. Samenvattend beeld 2. Burger als kiezer 3. Burger als klant 4. Burger als onderdaan 5. Burger als partner 6. Burger als wijkbewoner Waar staan de? geeft in grote lijnen het functioneren van de gemeenten weer, vanuit het perspectief van de inwoners: de blik van burgers. Deze rapportage is ingedeeld volgens vijf 'burgerrollen'. De rollen staan symbool voor vijf 1 relaties die een inwoner met de gemeente kan hebben: de rol van de burger als kiezer, klant, onderdaan, partner en wijkbewoner. Elke burgerrol is samengesteld uit een aantal indicatoren. Om tot een compact en overzichtelijk beeld te komen, een beeld op hoofdlijnen, worden per burgerrol de burgeroordelen samengenomen in één cijfer tussen de één en de tien. Per burgerrol krijgt een gemeente dus één samengestelde score. Burgerpeiling De vragen van de burgerpeiling zijn opgenomen in onze regionale Omnibusenquête van voorjaar De regionale Omnibusenquête is een enquête onder een aselecte steekproef inwoners van 18 jaar en ouder in de gemeenten (A in de tabellen), (D), (H), (P), (S), en (Z). In de enquête zijn vragen gesteld over voorzieningen, leefbaarheid en veiligheid, verkeer en vervoer, en de gemeentelijke organisatie. In totaal zijn er in de vragenlijsten uitgezet: in en in elke andere gemeente. De respons was 40%. De ontvangen data zijn gewogen en omgerekend tot een score. De score van de (DS) is een gewogen gemiddelde van de zes gemeenten. Daarnaast vindt u in de tabellen ook de score van Nederland (NL) 2. Voor zijn nog niet alle uitkomsten beschikbaar, omdat in deze gemeente een deel van de vragen in de Veiligheidsmonitor zijn opgenomen. Deze is in het najaar 2011 uitgevoerd. In het voorjaar van 2012 zijn ook voor alle uitkomsten beschikbaar. 1 Samenvattend beeld Waar staan de? Overzicht Burgeroordelen In vergelijking met Nederland is de score van de op twee van de vier rollen gelijk aan het Nederlandse gemiddelde. Op de rol burger als kiezer doen de het beter dan landelijk. De rol burger als partner is de enige rol waarop het resultaat van de benedengemiddeld is. Tabel 1 Overzicht burgeroordelen: Burger als... A. kiezer 6,1 6,0 6,4 6,1 5,8 5,9 6,1 5,9 B. klant 7,6 7,6 7,6 7,7 7,9 7,7 7,7 3 7,6 C. onderdaan 6,3 nnb 6,5 6,3 6,4 6,1 6,3 6,3 D. partner 5,6 5,7 5,8 5,4 5,5 5,3 5,6 5,8 E. wijkbewoner 7,0 nnb 7,0 6,9 7,2 6,7 7,0 7,0 1 Er is ook nog een relatie als belastingbetaler mogelijk. Maar, om methodologische redenen wordt de rol van de burger als belastingbetaler niet meegenomen in dit onderzoek. Vanwege de beperkte operationalisatie (samenstelling) van deze burgerrol kan er (voorlopig) namelijk geen burgerrol-rapportcijfer worden berekend. 2 Deze rapportcijfers zijn afkomstig van de website waarstaatjegemeente.nl van Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). De cijfers zijn een gemiddelde van die gemeenten die in december 2011 hun data aan KING hebben aangeleverd. Gedurende het jaar worden nieuwe onderzoeksresultaten toegevoegd. Hierdoor kan de positie van de gemeente ten opzichte van de (landelijke) vergelijkingsgroep wisselen. In december 2011 hebben 63 gemeenten hun onderzoeken uitgevoerd. Hiertoe behoren ook de gemeenten Rotterdam en Utrecht. De overige twee grote steden (Amsterdam en Den Haag) voeren het onderzoek gedeeltelijk uit. Deze resultaten zijn nog niet bekend. 3 Dit is een ongewogen gemiddelde.

2 Op de rol burger als partner doet de gemeente het minst (5,3). Opvallend is dat het op alle burgerrollen minder doet dan in de gemiddeld. De gemeente scoort ook op drie van de vier rollen lager dan het landelijk gemiddelde. Ook bij de extra vragen over de burger als wijkbewoner en de vragen over buurtproblemen zien we voor uitkomsten die benedengemiddeld zijn. Zo zijn de uitkomsten het minst goed (in vergelijking met de andere gemeenten) op de schaalscores fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen, verloedering, sociale overlast en verkeersoverlast. De gemeenten,, en doen het op de rol burger als kiezer beter dan landelijk. Op deze rol scoren de gemeenten van alle rollen het hoogst. Voor de rol burger als partner scoren alle, met uitzondering van, benedengemiddeld. De burgeroordelen over de rollen onderdaan en wijkbewoner laten voor de gemeenten,, en een wisselend beeld zien. Over het algemeen zijn de uitkomsten laag. Met uitzondering van enkele zevens voor de burger als wijkbewoner en de burger als klant, bevatten de burgeroordelen enkel vijven en zessen 4. 2 Burger als kiezer De burger in de rol als kiezer gaat over de oordelen die burgers uit de hebben over het gemeentebestuur, de invloed van de kiezer in de gemeente en de vertegenwoordiging door de gemeenteraad. Als goede prestaties van de gemeente zijn, voor deze rol, het leveren van een positieve bijdrage aan een optimaal werkende democratie en het waarmaken van beloften benoemd. De gemeenten krijgen voor de rol burger als kiezer een hogere waardering dan landelijk. Binnen de gemeenten springen de bovengemiddelde scores van de gemeente in het oog. Het vertrouwen in B&W en het burgeroordeel over goed gemeentebestuur zijn aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde. De gemeente scoort het laagst. Hier valt de lage waardering (5,5) op voor het waarmaken van beloften door burgemeester en wethouders 5. Voor zijn o.a. de bestuurlijke perikelen rond het baggerfestival als specifieke reden van afnemend vertrouwen genoemd. Figuur 1 Burger als kiezer Nederland 5,9 5,8 6,1 6,4 6,0 6,1 5,9 6,1 4 De burgerrollen zijn samengesteld uit verschillende indicatoren. De tabellen in de bijlage geven een overzicht van de scores op alle onderliggende indicatoren. 5 Zie tabel 1 in de bijlage.

3 3 Burger als klant Om als gemeente goed te kunnen presteren als het gaat om de burger in rol van klant, moet er in ieder geval sprake zijn van een goede kwaliteit van dienstverlening bij de loketten van de gemeente. Daarnaast is het van belang dat de informatieverstrekking van de gemeente kwalitatief goed is. De gemeente scoort voor Burger als klant 6 boven het landelijk gemiddelde. Dit geldt ook voor en. De uitkomsten van de onderliggende indicatoren zoals duidelijkheid van informatie, toegankelijkheid van informatie, gemeentelijke informatie via kranten, en informatie via de gemeentelijke website, zijn echter allemaal benedengemiddeld. Op de indicatoren met betrekking tot de baliedienstverlening publiekszaken doet de gemeente het beter dan het landelijk gemiddelde. Ook de gemeente boekt op deze indicatoren steeds een gemiddeld of bovengemiddeld resultaat. De bewoners in deze gemeenten zijn dus tevreden over de baliedienstverlening bij publiekszaken. Minder tevreden dan gemiddeld zijn de inwoners van over de openingstijden (6,9 t.o.v. 7,4 landelijk) en de wachttijden (7,4 t.o.v. 8,0 landelijk). Figuur 2 Burger als klant Nederland 7,7 7,9 7,7 7,6 7,6 7,6 7,6 7,7 4 Burger als onderdaan Een gemeente kan goed presteren naar haar burgers in de rol van onderdaan als het in de gemeente voldoende veilig is op straat, de sociale veiligheid goed wordt aangepakt, de regels van de gemeente duidelijk zijn, niet in strijd met elkaar zijn en als deze regels goed gehandhaafd worden. Voor de rol burger als onderdaan krijgt de gemeente (opnieuw) de hoogste waardering 7. scoort hierop als enige van de gemeenten beneden het regio gemiddelde en ook het landelijk gemiddelde. Opvallend is het relatief hoge percentage inwoners van dat vaak s avonds of s nachts de deur niet open doet (16% t.o.v. 7% in en ). Maar, over het algemeen voelt een klein percentage bewoners zich in de buurt onveilig. De scores op de indicator veiligheid in de buurt zijn voor de gemeenten gelijk of hoger dan het landelijk gemiddelde. Met uitzondering van de gemeente, geldt dit ook voor de indicator betrekken buurt bij aanpak sociale veiligheid. 6 Voor de gemeenten en zijn de uitkomsten afkomstig uit het Klanttevredenheidsonderzoek Publiekszaken 2011 van het Onderzoekcentrum. De uitkomsten van de gemeente komen uit de Benchmark Publiekszaken De scores van de gemeenten, en zijn afkomstig uit de Benchmark Publiekszaken Het overzicht is te vinden in tabel 2 in de bijlage. 7 Voor de onderliggende Burger als onderdaan indicatoren, zie tabel 3 in de bijlage.

4 Figuur 3 Burger als onderdaan 6,1 6,4 6,3 6,5 Nederland 6,3 6,3 6,3 5 Burger als partner Ontwikkelt de gemeente haar beleid interactief, samen met inwoners? En betrekt zij hen bij de uitvoering ervan? Als goede gemeentelijke prestaties zijn benoemd dat vanuit het gezichtspunt van burgers inwoners van een gemeente in voldoende mate bij de totstandkoming en uitvoering van beleid betrokken worden. Meer informatie over het oordeel van burgers over het gemeentebestuur, gemeentelijke communicatie en informatie, vindt u in de Monitor Communicatie en Bestuur (OCD, 2011). Enkel voor de gemeente is het oordeel voor de burger als partner gelijk aan het landelijke gemiddelde. Voor de overige gemeenten zijn de uitkomsten benedengemiddeld. Alleen voor de vraag interesse gemeente in mening burgers zijn er enige bovengemiddelde scores 8. Opmerkelijk is het lage burgeroordeel van de inwoners van de gemeente (een 4,7) over de invloed van burgers op wat de gemeente doet. Net als het benedengemiddelde oordeel van de burgers van over voldoende inspraakmogelijkheden (een 5,5 t.o.v. een 5,9 landelijk). Figuur 4 Burger als partner Nederland 5,5 5,5 5,4 5,8 5,7 5,6 5,8 5,6 6 Burger als wijkbewoner De burger als wijkbewoner wil een prettige leefomgeving met allerhande voorzieningen binnen bereik. Dan denken we in het bijzonder aan de wijk in zijn geheel, lokale voorzieningen, milieu en groen en verkeer en vervoer. In de factsheet Bereikbaarheid (OCD, 2011) vindt u meer informatie over de burgeroordelen over de bereikbaarheid (per vervoersmiddel) van de. 8 Zie tabel 4 in de bijlage.

5 Figuur 5 Burger als wijkbewoner 6,7 6,9 7,0 7,2 Nederland 7,0 7,0 7,0 Voor de rol burger als wijkbewoner vallen meerdere scores op 9. Bovengemiddeld zijn de scores van de gemeente voor de winkels in de buurt (8,5) en voor de afvalinzameling (8,3). Een bovengemiddeld burgeroordeel is er ook voor het openbaar vervoer in de gemeente in (7,4) en (7,3), ten op zichte van het landelijk gemiddelde (6,8). Er zijn ook benedengemiddelde scores: een 5,3 van de burgers van voor de welzijnsvoorzieningen (tegenover een landelijk gemiddelde van 6,2). In de gemeente pakt het oordeel van de burgers over uitgaansmogelijkheden en horeca (5,7 t.o.v. 6,6 landelijk), en het oordeel over cultuur (5,2 t.o.v. 6,6 landelijk), benedengemiddeld uit. Lager dan gemiddeld is ook het oordeel over de uitgaansmogelijkheden en horeca in de gemeente Hendrik-Ido- Ambacht (5,0). Figuur 6 Schaalscore fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 5,2 5,9 5,5 5,7 5,5 5,8 Figuur 7 Schaalscore sociale cohesie 5,9 6,2 5,9 6,2 6,1 6,4 9 Zie tabel 5 in de bijlage voor een overzicht van de scores.

6 Op basis van de extra vragen 10 over de burger als wijkbewoner, die in de Regionale Omnibusenquête van voorjaar 2011 zijn opgenomen, zijn ook twee schaalscores samengesteld, namelijk de schaalscore sociale cohesie en de schaalscore fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 11. Op deze laatste schaalscore boekt de gemeente een benedengemiddeld resultaat (5,2 t.o.v. 5,5 van het gemiddelde). Ook op de schaalscore sociale cohesie boekt de gemeente een benedengemiddeld resultaat (5,9 t.o.v. 6,1 van het gemiddelde). Hierbij dient opgemerkt te worden dat de gemeente hier hetzelfde (5,9) scoort als de gemeente. De gemeente heeft daarentegen een grotere sociale cohesie (6,4) dan gemiddeld. In de deelvragen achter de schaalscore sociale cohesie is de benedengemiddelde score voor goed terug te zien. Zo scoort de gemeente benedengemiddeld (58% t.o.v. 62% van het gemiddelde, en 72% in ) op de vraag de mensen gaan in de buurt op een prettige manier met elkaar om, en scoort de gemeente ook benedengemiddeld op ik ben tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt (56% t.o.v. 63% van het gemiddelde). Figuur 8 Schaalscores extra vragen buurtproblemen 3,5 schaalscore verloedering 4,1 4,1 3,5 4,7 4,1 1,6 schaalscore sociale overlast schaalscore vermogensdelicten 1,4 1,5 1,3 2,0 1,6 2,4 2,8 2,8 2,4 3,2 2,8 3,9 schaalscore verkeersoverlast 3,7 3,8 3,8 4,1 3,9 10 Zie tabel 6 en 7 in de bijlage. 11 De schaalscore sociale cohesie is een samengestelde score van de volgende vragen: De mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks, De mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om, Ik woon in een gezellige buurt waar veel saamhorigheid is, en Ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen. De schaalscore fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen bestaat uit de vragen: In de buurt zijn de wegen, paden en pleintjes goed onderhouden, In de buurt zijn de perken, plantsoenen en parken goed onderhouden, In de buurt is het buiten goed verlicht, In de buurt zijn goede speelplekken voor kinderen, en In de buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren.

7 De extra vragen over buurtproblemen 12 bevatten ook enkele schaalscores 13, te weten: voor verloedering, sociale overlast, vermogensdelicten en voor verkeersoverlast 14. Op alle vier de schaalscores scoort de gemeente benedengemiddeld. (Voor deze schaalscores geldt hoe hoger, hoe slechter). Vooral rommel op straat, fietsendiefstal, beschadiging of vernieling aan auto s en diefstal vanaf auto s, en vernieling van telefooncellen, bushokjes e.d. komen in meer voor dan gemiddeld. Te hard rijden is een uitzondering. Hier wijkt de gemeente positief af van het gemiddelde. drs. M.C.A. Bakx drs. A.L.C. Leijs januari 2012 Postbus AP (078) ocd@drechtsteden.nl 12 Zie tabel 8 in de bijlage. 13 Zie tabel 9 in de bijlage voor een overzicht van de schaalscores. 14 De schaalscore verloedering is een samengestelde score op basis van de vragen: bekladding van muren en/of gebouwen, rommel op straat, hondenpoep op straat, en vernieling van straatmeubilair. De schaalscore sociale overlast is een samengestelde score die bestaat uit de vragen naar: dronken mensen op straat, mensen worden op straat lastig gevallen, drugsoverlast, en overlast door jongeren. In de schaalscore vermogensdelicten zijn de volgende items verwerkt: fietsendiefstal, diefstal uit auto s, beschadiging aan/diefstal uit auto s, en inbraak in woningen. De schaalscore verkeersoverlast bestaat uit de vragen naar: agressief verkeersgedrag, geluidsoverlast door verkeer, te hard rijden, en parkeeroverlast.

8 Bijlage 1 Aanvullende tabellen Tabel 1 Burger als kiezer: oordeel van burgers over... Burger als kiezer 6,1 6,0 6,4 6,1 5,8 5,9 6,1 5,9 invloed kiezer 6,2 5,9 6,2 6,1 5,8 5,8 5,9 5,8 vertegenwoordiging door gemeenteraad 5,9 5,5 6,0 5,7 5,7 5,6 5,7 5,6 vertrouwen in B&W 6,5 6,5 6,9 6,6 6,0 6,3 6,5 6,3 waarmaken beloften B&W 5,8 5,8 6,2 5,9 5,5 5,6 5,8 5,7 goed gemeentebestuur 6,2 6,3 6,9 6,4 6,2 6,1 6,3 6,2 Toelichting: Vetgedrukte waarden wijken significant positief of negatief af van het gemiddelde. Tabel 2 Burger als klant: oordeel van burgers/bezoekers over... Burger als klant 7,6 7,6 7,6 7,7 7,9 7,7 7,7 7,6 oordeel burgers over: duidelijkheid informatie 6,9 6,9 7,2 6,9 6,8 6,7 6,9 7,1 toegankelijkheid informatie 6,9 6,9 7,0 7,0 7,0 6,7 6,9 7,2 gemeentelijke informatie via kranten 7,3 7,1 7,3 7,1 7,3 7,0 7,1 7,3 informatie website 6,6 7,1 7,2 7,0 6,8 6,7 6,9 7,0 oordeel bezoekers over: openingstijden 7,0 7,7 6,9 7,7 7,4 7,6 7,4 7,4 wachttijd aan het loket 8,6 7,7 7,4 8,3 8,9 8,2 8,2 8,0 vriendelijkheid ambtenaren aan het loket 8,5 8,2 8,3 8,4 8,9 8,5 8,5 8,4 verzorgdheid loketmedewerker 8,4 8,1 8,2 8,3 8,7 8,4 8,4 8,2 duidelijkheid informatie aan het loket 8,1 8,0 8,1 7,9 8,7 8,5 8,2 8,1 deskundigheid ambtenaren aan het loket 8,2 8,1 8,1 8,3 8,7 8,5 8,3 8,2 inleving loketmedewerker 8,0 8,0 8,0 8,0 8,7 8,2 8,2 8,1 doorlooptijd 8,0 7,8 7,7 7,9 8,6 8,2 8,0 8,0 bereikbaarheid gemeentehuis 8,1 8,1 7,9 8,2 7,9 8,2 8,1 7,8 parkeergelegenheid gemeentehuis 7,3 7,6 7,1 7,9 7,4 7,9 7,5 7,0 overzichtelijkheid gemeentehuis 8,1 7,7 7,7 8,1 8,1 7,9 7,9 7,6 bewegwijzering gemeentehuis 7,7 7,5 7,7 8,3 7,9 7,8 7,8 7,5 wachtruimte gemeentehuis 7,9 7,8 7,8 8,0 8,0 8,3 8,0 7,6 privacy 7,6 7,4 7,2 7,4 7,9 7,8 7,6 7,4 prijs producten en diensten 6,0 6,2 6,2 6,1 6,1 6,1 6,1 6,0 Toelichting: Vetgedrukte waarden wijken significant positief of negatief af van het gemiddelde. De scores met betrekking tot de baliedienstverlening publiekszaken (onder de witregel) konden niet getoetst worden op significantie. Het gemiddelde is een ongewogen gemiddelde. Tabel 3 Burger als onderdaan Burger als onderdaan 6,3 nnb 6,5 6,3 6,4 6,1 6,3 6,3 percentage inwoners dat: zich vaak onveilig voelt in de eigen buurt 2 nnb vaak onveilige plaatsen mijdt in de buurt 2 nnb vaak s avonds of s nachts de deur niet open doet 7 nnb kind(eren) niet toestaat om ergens in de buurt naar toe te gaan 2 nnb s avonds in de buurt onveilig voelt 2 nnb s avonds alleen thuis niet veilig voelt 2 nnb oordeel van burgers over: veiligheid in de buurt 7,1 nnb 7,2 7,0 7,2 6,9 7,1 6,9 aandacht gemeente voor verbeteren leefbaarheid en veiligheid 6,5 nnb 6,8 6,5 6,7 6,3 6,5 6,5 informatie over aanpak leefbaarheid en veiligheid 6,2 nnb 6,2 6,1 6,5 6,1 6,2 6,1 betrekken buurt bij aanpak sociale veiligheid 6,0 nnb 6,0 6,1 6,5 5,8 6,0 5,9 bereikbaarheid voor meldingen en klacht over onveiligheid en overlast 6,5 nnb 6,7 6,5 6,5 6,4 6,5 6,6 reactie gemeente op meldingen en klachten 6,1 nnb 6,1 6,2 6,1 6,0 6,1 6,1 gemeente doet wat ze zegt bij verbetering leefbaarheid en veiligheid 5,8 nnb 6,3 6,1 6,0 5,7 6,0 5,9 leefbaarheid in de buurt nnb nnb nnb nnb nnb nnb nnb 7,4 duidelijkheid regels 6,7 6,6 7,0 6,8 6,7 6,5 6,7 6,7 ontbreken regels 5,6 5,5 5,6 5,7 5,6 5,4 5,5 6,0 tegenstrijdigheid regels 6,1 5,8 6,1 6,0 5,8 5,7 5,9 6,0 controle handhaving regels 5,8 5,8 5,9 5,8 5,8 5,6 5,8 6,0 Toelichting: Vetgedrukte waarden wijken significant positief of negatief af van het gemiddelde.

9 Tabel 4 Burger als partner: oordeel van burgers over... Burger als partner 5,6 5,7 5,8 5,4 5,5 5,3 5,6 5,8 betrekken burger bij totstandkoming plannen 5,6 5,6 5,8 5,5 5,5 5,2 5,5 5,8 interesse gemeente in mening burgers 6,1 6,3 6,4 5,8 5,9 5,7 6,0 6,2 voldoende inspraakmogelijkheden plannen 5,7 5,9 5,9 5,5 5,7 5,6 5,7 5,9 betrekken burger betrekken bij uitvoering plannen 5,6 5,5 5,8 5,3 5,6 5,3 5,4 5,6 burgers hebben voldoende invloed op wat gemeente doet 5,0 5,1 5,3 5,0 5,0 4,7 5,0 5,3 Toelichting: Vetgedrukte waarden wijken significant positief of negatief af van het gemiddelde. Tabel 5 Burger als wijkbewoner: oordeel van burgers over... Burger als wijkbewoner 7,0 nnb 7,0 6,9 7,2 6,7 7,0 7,0 directe woonomgeving 7,5 nnb 7,6 7,5 7,5 7,2 7,4 7,4 over leefbaarheid in de buurt 7,4 nnb 7,5 7,3 7,4 7,2 7,3 7,4 winkels in de buurt 8,3 7,9 8,1 8,1 8,5 8,2 8,1 7,8 speelmogelijkheden 6,8 nnb 6,8 6,7 6,9 6,6 6,7 6,7 straatverlichting 7,5 nnb 7,5 7,4 7,3 7,1 7,3 7,5 basisonderwijs 8,0 7,7 8,1 7,9 8,3 7,8 7,9 7,9 wegen, paden en pleintjes 6,7 nnb 6,6 6,4 6,7 6,0 6,4 6,7 voorzieningen voor jongeren 5,1 nnb 5,1 4,9 5,7 4,8 5,0 5,2 winkels in gemeente 7,4 7,1 7,3 7,9 7,7 7,6 7,5 7,4 uitgaansmogelijkheden, horeca 6,6 5,8 5,0 6,1 6,8 5,7 5,9 6,6 cultuur 7,1 6,5 6,8 6,4 6,2 5,2 6,3 6,6 verenigingen en clubs 7,4 7,2 7,7 7,4 7,5 7,1 7,3 7,5 sportvoorzieningen 7,3 7,4 7,8 7,5 7,5 7,3 7,4 7,6 onderwijs 7,2 7,1 7,6 7,7 7,7 7,5 7,4 7,5 gezondheidsvoorzieningen 7,7 7,5 7,7 7,4 7,5 7,6 7,6 7,5 welzijnsvoorzieningen (buurthuis, jongerencentrum) 5,8 6,1 6,1 5,3 6,4 5,8 5,9 6,2 onderhoud buurt 6,8 6,4 6,8 6,8 6,9 6,1 6,5 6,7 onderhoud groenvoorziening in de buurt 7,0 nnb 6,8 6,8 7,0 6,5 6,8 6,8 afvalinzameling 7,5 7,5 7,7 7,7 8,3 7,4 7,6 7,6 bereikbaarheid buurt met auto 7,6 7,4 7,7 7,7 7,6 7,6 7,6 7,8 parkeermogelijkheden in buurt 5,9 6,0 6,0 6,5 6,4 6,0 6,1 6,6 openbaar vervoer in buurt 7,5 7,3 7,0 7,0 7,5 6,4 7,1 6,9 parkeermogelijkheden in gemeente 6,6 5,7 6,5 6,3 6,8 6,1 6,2 6,5 openbaar vervoer in gemeente 7,3 7,0 6,9 6,9 7,4 6,4 6,9 6,8 onderhoud wegen en fietspaden 6,8 6,7 6,6 6,6 6,9 6,4 6,7 6,8 verkeersveiligheid gemeente 6,4 6,6 6,9 6,8 6,8 6,6 6,7 6,6 verkeersveiligheid buurt 6,2 6,4 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,4 Toelichting: Vetgedrukte waarden wijken significant positief of negatief af van het gemiddelde Tabel 6 Extra uitkomsten burger als wijkbewoner: oordeel van burgers over... (% (helemaal) mee eens/(zeer) tevreden) A D H P S Z DS in de buurt zijn vijvers en sloten goed onderhouden 55 nnb in de buurt zijn houten bruggetjes en tunneltjes goed onderhouden 60 nnb oordeel burgers over fietsvriendelijkheid in de gemeente de mensen kennen elkaar in de buurt nauwelijks 23 nnb de mensen gaan in de buurt op een prettige manier met elkaar om 72 nnb ik woon in een gezellige buurt, waar veel saamhorigheid is 46 nnb ik voel me thuis bij de mensen die in de buurt wonen 58 nnb ik heb veel contact met andere buurtbewoners 42 nnb ik ben tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt 68 nnb % bewoners dat het afgelopen jaar actief is geweest om de buurt te verbeteren 17 nnb Toelichting: Vetgedrukte waarden wijken significant positief of negatief af van het gemiddelde Tabel 7 Extra uitkomsten burger als wijkbewoner: oordeel van burgers over... A D H P S Z DS schaalscore fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 5,8 nnb 5,7 5,5 5,9 5,2 5,5 schaalscore sociale cohesie 6,4 nnb 6,2 5,9 6,2 5,9 6,1 Toelichting: Vetgedrukte waarden wijken significant positief of negatief af van het gemiddelde

10 Tabel 8 Buurtproblemen (% komt vaak voor) A D H P S Z DS fietsendiefstal 3 nnb diefstal uit auto's 2 nnb beschadiging of vernieling aan auto's en diefstal vanaf auto's 6 nnb bedreiging 2 nnb bekladding van muren en/of gebouwen 2 nnb overlast van groepen jongeren 10 nnb dronken mensen op straat 4 nnb mensen die op straat worden lastig gevallen 2 nnb rommel op straat 19 nnb hondenpoep 28 nnb vernieling van telefooncellen, bus- of tramhokjes 8 nnb inbraak in woningen 3 nnb geweldsdelicten 0 nnb drugsoverlast 4 nnb overlast door omwonenden 6 nnb straatroof 1 nnb agressief verkeersgedrag 8 nnb geluidsoverlast door verkeer 12 nnb andere vormen van geluidsoverlast 8 nnb stankoverlast door verkeer 5 nnb andere vormen van stankoverlast 6 nnb te hard rijden 33 nnb parkeeroverlast 28 nnb overlast van zwervers/daklozen 0 nnb overlast door horecagelegenheden 4 nnb vrouwen en meisjes die op straat worden nagefloten, nageroepen, of op een andere manier ongewenst aandacht krijgen 2 nnb jeugdcriminaliteit 3 nnb % bewoners dat zich wel eens in de eigen buurt onveilig voelt 22 nnb Toelichting: Vetgedrukte waarden wijken significant positief of negatief af van het gemiddelde Tabel 9 Schaalscores buurtproblemen A D H P S Z DS schaalscore verloedering (hoe hoger, hoe slechter) 3,5 nnb 4,1 4,1 3,5 4,7 4,1 schaalscore sociale overlast (hoe hoger, hoe meer overlast) 1,6 nnb 1,4 1,5 1,3 2,0 1,6 schaalscore vermogensdelicten (hoe hoger, hoe slechter) 2,4 nnb 2,8 2,8 2,4 3,2 2,8 schaalscore verkeersoverlast (hoe hoger, hoe slechter) 3,9 nnb 3,7 3,8 3,8 4,1 3,9 Toelichting: Vetgedrukte waarden wijken significant positief of negatief af van het gemiddelde

Blik van Burgers Gemeente Houten 2010

Blik van Burgers Gemeente Houten 2010 Blik van Burgers Gemeente 2010 Rapportage ten behoeve van: Waar staat je gemeente? Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en CCS, 2011 1 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 Leeswijzer en bronnen 5 Burgerrollen

Nadere informatie

Blik van Burgers Gemeente Houten 2012

Blik van Burgers Gemeente Houten 2012 Blik van Burgers Gemeente 2012 Rapportage ten behoeve van: Waar staat je gemeente? Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en CCS, februari 2012 1 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 Leeswijzer en bronnen

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden Veiligheidsmonitor 2008, gemeente 1 Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 In deze bijlage worden de uitkomsten van de monitor weergegeven in tabellen. Van de volgende gebieden worden cijfers gepresenteerd:

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

CONCEPT - Gemeente Overbetuwe Omgerekende resultaten Najaar 2008 Najaar 2010 Het PON februari 2011

CONCEPT - Gemeente Overbetuwe Omgerekende resultaten Najaar 2008 Najaar 2010 Het PON februari 2011 CONCEPT - Gemeente Overbetuwe Najaar 2008 Gem. DE BURGER ALS KIEZER KIEZER: Als kiezer heb ik invloed op wat er in de gemeente gebeurt 5,8 360 5,9 411 5,8 KIEZER: Ik voel mij vertegenwoordigd door de gemeenteraad

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen. Staat op maat - Bloemendaal Najaar 2011

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen. Staat op maat - Bloemendaal Najaar 2011 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat - Bloemendaal Najaar 2011 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente Bloemendaal Auteurs drs. E. Stultjens en M. Tan MSc Dit

Nadere informatie

Samenvatting resultaten. Rapportage Waarstaatjegemeente.nl (najaar 2009)

Samenvatting resultaten. Rapportage Waarstaatjegemeente.nl (najaar 2009) Samenvatting resultaten Rapportage Waarstaatje.nl (najaar 2009) 22 februari 2010 1 1. Resultaten totaaloverzicht Burgerrollen vergelijking gemiddelde cijfers Waarstaatje.nl gaat uit van 6 burgerrollen:

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat Bloemendaal Najaar 2013 Extra vragen + vergelijking kernen + vergelijking 2011 & 2013 burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat Bloemendaal Najaar 2013 Extra vragen + vergelijking kernen + vergelijking 2011 & 2013 burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat Bloemendaal Najaar 2013 Extra vragen + vergelijking kernen + vergelijking 2011 & 2013 burgerrollen Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat Eersel ajaar 2014 Extra vragen + vergelijking kernen + vergelijking 2010 & 2012 & 2014 Colofon Het PO heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

Gemeente Eersel Resultaten Najaar Najaar 2012 Najaar 2014 Het PON februari 2015

Gemeente Eersel Resultaten Najaar Najaar 2012 Najaar 2014 Het PON februari 2015 Gemeente Eersel Resultaten ajaar - ajaar ajaar Het PO februari 5 ajaar ajaar ajaar < 5. inwoners 3 en 5,5 5, 563 5 635 395. 96.55 86 99 5, 93 88 93 785 878 5,5 - - 7, 8,6 8, 9 99 3 8,8 8,8 8,6 8,6 8, 8,

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2010 Projectnummer 379 Colofon Informatie DIMENSUS Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1c 4818 AA Breda

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde

Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde De gemeente Vlagtwedde wil graag uw mening weten over verschillende onderwerpen binnen de gemeente en heeft

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

op de samenleving van Leiden

op de samenleving van Leiden De blik van de burger op de samenleving van Waar Staat Je Gemeente? Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente, Strategie en Onderzoek DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2012 Projectnummer 451 2 INHOUD Inleiding..

Nadere informatie

Toelichting bij "Tabellenboek", van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014

Toelichting bij Tabellenboek, van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014 Toelichting bij "Tabellenboek", van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014 Het kan zijn dat de cijfers in het tabellenboek soms iets (meestal 1%) afwijken van de cijfers

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden Veiligheidsmonitor 20 Gemeente Woerden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Gemeente Woerden DIMENSUS beleidsonderzoek April 202 Projectnummer 475 Samenvatting 3 Inleiding. Leefbaarheid van de buurt 3.

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Onderzoek Burgerrollen Gemeente Heemstede

Onderzoek Burgerrollen Gemeente Heemstede Onderzoek Burgerrollen 2017 Gemeente Heemstede Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Onderzoek Burgerrollen... 5 1.2 Leeswijzer... 5 2 Burgerrollen op hoofdlijnen... 7 2.1 Interpretatie en het gebruik geconstrueerde

Nadere informatie

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen Leefbaarheid 7,5 Leefbaarheid (rapportcijfer) : 7,5 Fysieke voorzieningen (score) Sociale cohesie in de buurt (score) Aanpak gemeente L&V (% (zeer) ) Gemeente, 2015 6,3 29,0 38,2 Overlast in de buurt %

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Waarstaatjegemeente.nl Gemeente Heerhugowaard

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl 2012

Waarstaatjegemeente.nl 2012 TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Waarstaatjegemeente.nl 2012 Langedijk Josephien de Kraker 21 december 2012 Dit document is

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Waarstaatjegemeente.nl Gemeente Langedijk

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 1/33 Onderzoeksbeschrijving

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat Boxtel Najaar 2014 drs. K. du Long K. Vinckx Msc. Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente Boxtel Auteurs drs. K. du Long

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Taskforce Overlast Ervaren overlast in het Centrum en Crabbehof-Noord 2011

Taskforce Overlast Ervaren overlast in het Centrum en Crabbehof-Noord 2011 Taskforce Overlast Ervaren overlast in het Centrum en Crabbehof-Noord 2011 Eén van de prioriteiten van de gemeente is het aanpakken van overlast, onder andere van verslaafde dak- en thuislozen. Het uiteindelijke

Nadere informatie

LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID IN DE BUURT 2017

LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID IN DE BUURT 2017 Rapport LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID IN DE BUURT 2017 Gemeente Arnhem Februari 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/ 19 Datum Februari

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Samenvatting Gemeente Hoogeveen. Gemeente Hoogeveen Resultaten Najaar 2010 Najaar 2013 Het PON januari 2014

Samenvatting Gemeente Hoogeveen. Gemeente Hoogeveen Resultaten Najaar 2010 Najaar 2013 Het PON januari 2014 Samenvatting Gemeente Hoogeveen Gemeente Hoogeveen Resultaten Najaar 2010 Najaar 2013 Voorwoord Afgelopen najaar heeft Hoogeveen voor de vierde keer deelgenomen aan de benchmark Waarstaatjegemeente najaar

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Valkenswaard bureau Beleidsinformatie en Onderzoek van de sector Control BiO-rapport nr. 1180 Mei 2012 1 2 Inhoudsopgave 1. De veiligheid in Valkenswaard op hoofdlijnen 5 2. Gemeenten vergeleken

Nadere informatie

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil)

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil) Resultaten Veiligheidsmonitor: alle items gemeente Leiden, 2012 t/m 2017 Dezelfde overzichten zijn bechikbaar van alle Leidse wijken en stadsdelen en ook van alle gemeenten in de politie-eenheid Den Haag

Nadere informatie

Hoe veilig is Hof van Twente?

Hoe veilig is Hof van Twente? Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Colofon

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen Leef baar hei ds moni t or201 3 GEMEENTE VELSEN Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen, augustus Colofon Opdrachtgever Gemeente Velsen Samensteller Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telefoon: (0229) 282555

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Gemeenten + Wijken Index

Gemeenten + Wijken Index Gemeenten + Wijken Index '-' betekent minder dan 50 antwoorden 2012 2013 2014 2015 2016 Gemeente Leiden ( + = positief verschil; - = negatief verschil) verschil 2013-2016 verschil 2014-2016 verschil 2015-2016

Nadere informatie

Onderzoek Burgerrollen. Najaar 2015 Gemeente Epe

Onderzoek Burgerrollen. Najaar 2015 Gemeente Epe Onderzoek Burgerrollen Najaar 2015 Gemeente Epe Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van Gemeente Epe Auteurs mevrouw drs. K. du Long mevrouw B. van Dalen MSc. Dit project wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Monitor Veiligheid en Leefomgeving

Monitor Veiligheid en Leefomgeving Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente Montfoort 2015 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: gemeente Montfoort DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2016 Projectnummer 641 2 INHOUD Uitkomsten in vogelvlucht

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein

Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein juni 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 2016 Analyse

Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 2016 Analyse Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 21 Analyse Figuur 1: subwijken Gesworen Hoek Inleiding Met ingang van 214 voeren we 1 keer per 2 jaar de wijktoets uit in de gemeente Tilburg. De wijktoets is een

Nadere informatie

Publiekshal. Het Rond 1, Zeist Postbus 513, 3700 AM Zeist Telefoon

Publiekshal. Het Rond 1, Zeist Postbus 513, 3700 AM Zeist Telefoon Publiekshal. Het Rond 1, Zeist Postbus 513, 3700 AM Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.n1 www.zeist.n1 www.twitter.com/gemeentezeist vvww.facebook.com/gemeentezeist Gemeenteraad Datum 14 maart 2018 Ons

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Waarstaatjegemeente.nl Gemeente Hilversum

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Burgers beoordelen hun gemeenten. Waar zijn gemeenten volgens hun burgers goed in en waarin niet?

Burgers beoordelen hun gemeenten. Waar zijn gemeenten volgens hun burgers goed in en waarin niet? Burgers beoordelen hun gemeenten Waar zijn gemeenten volgens hun burgers goed in en waarin niet? Het functioneren van gemeenten staat sterk in de belangstelling. Aan ruim 150 gemeenten zijn zogenoemde

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Veiligheid HI-Ambacht

Veiligheid HI-Ambacht Veiligheid HI-Ambacht INTEGRALE VEILIGHEIDSMONITOR 015 Inhoud De landelijke Veiligheidsmonitor helpt n om een beeld te krijgen van de lokale veiligheidssituatie. Niet alleen van de situatie volgens de

Nadere informatie

GBM Moerdijk Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Moerdijk Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Moerdijk Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Moerdijk DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 2 Inhoud Inleiding 1. Inleiding 5 2. Dashboard

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

AARVELD/BEKKERVELD 2015

AARVELD/BEKKERVELD 2015 AARVELD/BEKKERVELD 1 1 7 1 3 8 8 1 9 13 7 7 9 8 8 11 1 73 13 1 81 1 1 8 8 1 3 7 9 11 13 1 3 1 1, 3,9 3,1 3,7 3,, 3,8 3, 7,1 3, 3,3 9 11, 3,8 3,, 3,3 3, 13 1 3,8, 3,7 3, 3, 3,3 3 1 1 3 7 9 11 13 1 Een selectie

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Valkenswaard Sector Control, Beleidsinformatie en Onderzoek Samenstelling: drs. M. Teuwen drs. N. Godeke BiO-rapportnr 1143 juni 2010 2 Inhoudsopgave 1. DE VEILIGHEID IN VALKENSWAARD OP HOOFDLIJNEN...

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Etten-Leur DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Dashboard Veiligheid

Nadere informatie

Tabellenboek. Leefbaarheidsmonitor Leiden 2000

Tabellenboek. Leefbaarheidsmonitor Leiden 2000 Tabellenboek behorende bij de Leefbaarheidsmonitor 2000 N. Goezinne P. van Wensveen juli 2000 een onderzoek in opdracht van de Gemeente Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Interne begeleiding Nico

Nadere informatie

De Staat van Sliedrecht 2014

De Staat van Sliedrecht 2014 De Staat van 2014 Na de verkiezingen van 19 maart heeft een nieuwe gemeenteraad. Om zich goed in te kunnen werken heeft de nieuwe raad zo actueel mogelijke informatie nodig over hoe het gaat met de gemeente

Nadere informatie

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland Leefbaarheid - 2011 In dit rapport staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Uitkomst "waar staat je gemeente"

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Uitkomst waar staat je gemeente Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 15 mei 2013 Sector: Middelen Team : Juridische Zaken, Belasting & Controlling Ingekomen d.d. Adviesnr. 75284 Voorliggend zaaknr. Verseon Ontworpen

Nadere informatie

Omnibusonderzoek 2012

Omnibusonderzoek 2012 Omnibusonderzoek 20122 Over gemeentelijke informatie, (buurt)participatie en imago Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus GBM Montfoort 2017

Uitgevoerd door Dimensus GBM Montfoort 2017 Inhoudsopgave Onderzoeksbeschrijving Achtergrondkenmerken Leefomgeving Veiligheid Rol van gemeente en politie Mogelijke rampen en calamiteiten 2 Onderzoeksbeschrijving In het najaar van is in de gemeente

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Ittersum

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Ittersum Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Veiligheid Sliedrecht

Veiligheid Sliedrecht Veiligheid Sliedrecht INTEGRALE VEILIGHEIDSMONITOR 015 Inhoud De landelijke Veiligheidsmonitor helpt n om een beeld te krijgen van de lokale veiligheidssituatie. Niet alleen van de situatie volgens de

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte-

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte- Stadsmonitor -thema Openbare Ruimte- Modules Samenvatting 1 Beeldkwaliteit stad 2 Beeld van openbare ruimte in buurt 4 Onderhoud openbare ruimte 10 Bronnen 19 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April 2012 Opdrachtgever Veiligheidsregio

Nadere informatie

Hoe veilig voelen de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012?

Hoe veilig voelen de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Hoe veilig voelen de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Veiligheid is een belangrijk thema binnen gemeenten. Bewoners wonen graag in een veilige wijk, waar geen plekken zijn die ze moeten mijden

Nadere informatie

Waar staat Opmeer? Gemeente Opmeer. Augustus 2011

Waar staat Opmeer? Gemeente Opmeer. Augustus 2011 Waar staat Opmeer? Gemeente Opmeer Augustus 2011 Waar staat Opmeer? Gemeente Opmeer Augustus 2011 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2011-1776

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht Partner voor beleid

Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht Partner voor beleid Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht 2009 Partner voor beleid Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht 2009 Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht 2009 Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. I.A.C. Soffers

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015

Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 Onderzoeksbeschrijving GBM 2015 GemeenteBeleidsMonitor (GBM) 2015 : Burgerpeiling / belevingsonderzoek over actuele beleidsonderwerpen: o.a. leefbaarheid

Nadere informatie