Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009"

Transcriptie

1 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam

2 Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea van der Meide Liesbeth Wendrich Paul van Wensveen Jolanda Verdurmen Mediad Data Deelgemeente Woonbron Vestia Rotterdam Herman Broers Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de auteurs vermenigvuldigd worden. Deze uitgave mag wel geheel of gedeeltelijk geciteerd worden, mits de auteurs daarbij vermeld worden en mits er geen wijzigingen in het geciteerde zijn aangebracht. Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de deelgemeente BOOM, Rotterdam, september 2009 A. van der Meide, E.C.M. Wendrich, P. van Wensveen Bureau Onderzoek Op Maat (BOOM) Goudsesingel 184 Postbus GA Rotterdam telefoon: internet:

3 Inhoudsopgave Samenvatting i 1 Leefbaarheidsmonitor Nieuw Engeland Inleiding De wijk Nieuw Engeland Opzet van het onderzoek Leeswijzer 3 2 Algemeen oordeel over de buurt Oordeel over de buurt Oordeel over de deelgemeente Voorzieningen Band met de buurt Samenvatting 15 3 Situatie en problemen in de buurt Problemen in de buurt Overlast Veiligheidssituatie Aan te pakken problemen Samenvatting 26 4 Inzet door de verschillende partijen Inzet deelgemeente Inzet verhuurder Inzet bewoners Gerealiseerde verbeteringen Hondenbeleid Kennis en tevredenheid over instellingen Samenvatting 39 Bijlage 1 Methodische opmerkingen 41 Bijlage 2 Overzicht responsgroep 43 Bijlage 3 Overzicht voorzieningen 45 Bijlage 4 Overzicht voorvallen en misdrijven 47 Bijlage 5 Samenstelling schaalscores 49 Bijlage 6 Samenvatting ontwikkeling 51

4

5 Leefbaarheidsmonitor 2009, Nieuw Engeland i Samenvatting In het voorjaar van 2009 is de vijfde meting gehouden van de leefbaarheidsmonitor in. Met deze monitor willen deelgemeente en woningcorporaties een gedegen en gedetailleerd beeld krijgen van acht wijken en 23 buurten in. In de wijk Nieuw Engeland hebben 197 bewoners, verdeeld over drie buurten, meegewerkt aan het onderzoek. Nieuw Engeland is één van de kleinere wijken van. Er wonen relatief veel allochtonen. Een groot deel van de wijk verandert door de herstructurering. In buurt 1 (Digna Johanna) zijn de nieuwe woningen al opgeleverd. In de andere buurten is de verandering in volle gang. Op pagina 2 is een kaartje van Nieuw Engeland opgenomen. In het onderzoek is bewoners gevraagd naar de waardering van hun buurt. Daarnaast zijn mogelijke problemen in de buurt in kaart gebracht. Belangrijk is dat ook de beoordeling van de inzet van de deelgemeente, de verhuurders en natuurlijk de bewoners zelf in het onderzoek zijn opgenomen. In deze samenvatting worden eerst de belangrijkste resultaten op een rij gezet voor heel Nieuw Engeland. Vervolgens worden per buurt de belangrijkste verschillen beschreven, die afwijken van het gemiddelde van Nieuw Engeland. In bijlage 6 worden op hoofdlijnen de belangrijkste verschillen met 2007 schematisch weergegeven. Nieuw Engeland Bewoners van Nieuw Engeland hebben een positief oordeel over de ontwikkeling in hun buurt. Zowel de ontwikkeling in het verleden als de verwachting naar de toekomst is positief. Vooral de herstructurering wordt hierbij vaak genoemd. De score voor de evaluatie van de buurt is hoger dan in en ook hoger dan in de voorgaande metingen. Bewoners geven als rapportcijfer voor hun buurt een 7,2. Dat is vergelijkbaar met gemiddeld en met De voorzieningen worden in het algemeen goed gewaardeerd. Bij negen voorzieningen is men positiever dan gemiddeld in en bij vijf voorzieningen zijn meer bewoners tevreden dan in Men is het meest tevreden over de winkels voor dagelijkse boodschappen en het meest ontevreden over de voorzieningen voor jongeren. De ontevredenheid over de voorzieningen voor jongeren is wel afgenomen. Een grote meerderheid is gehecht aan de buurt. De score voor sociale cohesie is hoger dan in Veel mensen kennen hun buurtgenoten van gezicht. Er is weinig behoefte aan uitbreiding van de contacten. De voorvallen die in Nieuw Engeland volgens de bewoners vaak voorkomen zijn door de jaren dezelfde gebleven en komen overeen met de voorvallen die in heel worden genoemd. In Nieuw Engeland is het meest voorkomende probleem te hard rijden. Overlast van horeca komt het minst voor. Er zijn 13 voorvallen waar Nieuw Engeland beter scoort dan gemiddeld. In vergelijking met 2007 scoort Nieuw Engeland bij 18 voorvallen beter. Fietsers en brommers op de stoep laat sinds 2001 de grootste daling zien. Ook vernieling van telefooncellen en bushokjes is sterk gedaald. De schaalscores voor de indicatoren verloedering, verkeersoverlast, bedreiging en vermogensdelicten zijn in Nieuw Engeland beter dan in Met uitzondering van verkeersoverlast zijn de scores ook beter dan in gemiddeld. In Nieuw Engeland ervaren minder bewoners dan in 2007 overlast. Dit is vergelijkbaar met gemiddeld in. Het gaat voornamelijk om geluidsoverlast. Het probleem dat in Nieuw Engeland volgens de bewoners een directe aanpak nodig heeft is in de eerste plaats overlast/activiteiten voor de jeugd, gevolgd door verkeersveiligheid en onderhoud straten.

6 ii Bureau Onderzoek Op Maat In Nieuw Engeland voelen evenveel bewoners zich veilig als gemiddeld in. Dit is ook vergelijkbaar met voorgaande metingen. Het slachtofferschap is gedaald. 14% is slachtoffer geweest in de eigen buurt, dat was in 2001 nog 36%. Het slachtofferschap ligt in Nieuw Engeland ook lager dan in gemiddeld. De inzet van de deelgemeente om bewoners te informeren over veranderingen in de buurt wordt positiever beoordeeld dan de inzet van de deelgemeente om hen te betrekken bij veranderingen. Dit geldt ook voor de inzet van de verhuurder. De meeste bewoners van Nieuw Engeland voelen zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt. Desondanks geeft tweederde van de bewoners aan geen actie te hebben ondernomen om problemen aan te pakken. Nieuw Engeland is hierin vergelijkbaar met gemiddeld. In Nieuw Engeland noemt tweevijfde van de bewoners verbeteringen op het gebied van leefbaarheid. De aanpak van woningen wordt voor het eerst niet meer het meest genoemd. Nu noemen de meeste bewoners het winkelaanbod als verbetering. De drie buurten In buurt 1 (Digna Johanna) geven bewoners de eigen buurt een 7,4. Dat is hoger dan in 2007 en het ligt ook hoger dan in de andere buurten. Een vijfde van de bewoners vindt dat de buurt in het afgelopen jaar vooruit is gegaan. De score voor de evaluatie voor de buurt is hoger dan in De score voor sociale cohesie is niet veranderd ten opzichte van Bewoners van buurt 1 zijn minder gehecht aan de buurt dan de bewoners van de andere twee buurten. Op de schaalscores vermogensdelicten, bedreiging en verkeersoverlast scoort buurt 1 beter dan in Opvallend is dat veel minder bewoners aangeven dat hondenpoep vaak voorkomt dan in Ruim een kwart van de bewoners ervaart overlast in de buurt. In buurt 1 gaat het vooral om geluidsoverlast, verkeersoverlast en overlast van de industrie. Minder bewoners vinden dat er problemen zijn die moeten worden aangepakt. Dit is ook minder dan in de andere buurten. Problemen die worden genoemd zijn parkeerproblemen, vervuiling en verkeersveiligheid. Bewoners voelen zich veilig in de eigen buurt, zeven op de tien bewoners voelen zich altijd veilig. Dit is vergelijkbaar met de voorgaande jaren en met de andere buurten. Net als voorgaande jaren vindt een ruime meerderheid van de bewoners dat de deelgemeente voldoende doet om hen bij veranderingen te informeren en betrekken. Er zijn meer bewoners tevreden over de wijze waarop de deelgemeente hen hierbij betrekt dan in de andere twee buurten. In buurt 1 zijn minder bewoners actief om de leefbaarheid van de buurt te vergroten dan bij de voorgaande metingen, Een vijfde heeft iets gedaan om de leefbaarheid te verbeteren. Dit is ook lager dan in de andere buurten. Het aantal bewoners dat verbeteringen ziet is sterk gedaald ten opzichte van Het meest genoemd zijn de aanpak van woningen, van groen en schoon en netjes maken. In buurt 2 (omgeving Venezuelaweg/Bahreinstraat) geven bewoners de eigen buurt een 6,9. De buurt scoort op een aantal punten minder gunstig dan de andere buurten. Meer bewoners in buurt 2 vinden dat hun buurt achteruit is gegaan en verwachten ook dat de buurt in de komende jaren achteruit zal gaan. Bij de indicatoren evaluatie van de buurt en sociale cohesie scoort de buurt ook lager dan de andere twee buurten. Er zijn wel meer bewoners gehecht aan de buurt dan in De score op verloedering is verbeterd ten opzichte van Buurt 2 scoort in vergelijking met de andere buurten het slechtst op bedreiging. Het valt op dat veel minder bewoners dan in 2007 vinden dat overlast van jongeren vaak voorkomt. Dit geldt ook voor rommel op straat. Eenderde van de bewoners ervaart overlast. Dat is minder dan in Geluidsoverlast en overlast van brommers wordt het meest genoemd. Overlast van jongeren wordt minder genoemd dan in 2007 en staat niet meer op de eerste plaats. Als eerste aan te pakken probleem noemen bewoners

7 Leefbaarheidsmonitor 2009, Nieuw Engeland iii van buurt 2 overlast/activiteiten voor de jeugd, verkeersveiligheid en verkeersproblemen. Overlast/activiteiten voor de jeugd worden minder genoemd als aan te pakken probleem dan in Drugs wordt nauwelijks genoemd als aan te pakken probleem, terwijl in 2001 nog 31% vond dat dit aangepakt moest worden. Bewoners voelen zich veilig in de eigen buurt, zes op de tien bewoners voelen zich altijd veilig. Dit is vergelijkbaar met de voorgaande jaren en met de andere buurten. Een ruime meerderheid van de bewoners vindt dat de deelgemeente voldoende doet om hen bij veranderingen te informeren en betrekken. In buurt 2 is het aantal bewoners dat zich verantwoordelijk voelt voor de buurt afgenomen ten opzichte van Het aantal bewoners dat verbeteringen ziet is sterk gedaald ten opzichte van Het meest genoemd zijn onderhoud speelplaatsen, schoon/netjes maken en bestrating. In buurt 3 (omgeving Achterpad/Texasweg/Voorweg) geven bewoners de eigen buurt een 7. Ruim een kwart van de bewoners vindt dat de buurt in het afgelopen jaar vooruit is gegaan. De score voor de evaluatie van de buurt en voor de sociale cohesie zijn in buurt 3 hoger dan in Het rapportcijfer voor de buurt ligt hoger dan in Buurt 3 scoort in vergelijking met de andere buurten beter bij de indicator voor de sociale cohesie. Driekwart van de bewoners is gehecht aan de buurt. Op de schaalscores vermogensdelicten, verloedering, bedreiging en verkeersoverlast scoort buurt 3 beter dan in Buurt 3 scoort in vergelijking met de andere buurten het slechtst op vermogensdelicten. In buurt 3 is vooral rommel op straat volgens de bewoners afgenomen. Fietsers en brommers op de stoep is ook gedaald. Te hard rijden komt nog steeds vaak voor. Twee op de vijf bewoners ervaart overlast in de buurt. Dat is minder dan in In buurt 3 gaat het vooral om overlast van jongeren en geluidsoverlast. Als eerst aan te pakken probleem noemen bewoners overlast/activiteiten voor de jeugd en onderhoud van straten. Overlast/activiteiten voor de jeugd wordt nu minder vaak genoemd dan in Bewoners voelen zich veilig in de eigen buurt, tweederde van de bewoners voelt zich altijd veilig. Dit is vergelijkbaar met de voorgaande jaren en met de andere buurten. Meer bewoners dan in de andere twee buurten zijn slachtoffer geweest van een vervelend voorval of misdrijf in de buurt. Net als voorgaande jaren vindt een ruime meerderheid van de bewoners dat de deelgemeente voldoende doet om hen bij veranderingen te informeren en betrekken. Er zijn minder bewoners tevreden over de wijze waarop de deelgemeente hen hierbij betrekt dan in de andere twee buurten. In buurt 3 zijn meer bewoners actief om de leefbaarheid van de buurt te vergroten dan in de andere buurten, ruim tweevijfde heeft iets gedaan om de leefbaarheid te verbeteren. Twee op de vijf bewoners ziet verbeteringen in de afgelopen twee jaar. Het meest genoemd zijn winkelaanbod, de aanpak van woningen en schoon en netjes maken. De aanpak van woningen wordt nu minder genoemd dan bij de voorgaande metingen.

8

9 Leefbaarheidsmonitor 2009, Nieuw Engeland 1 1 Leefbaarheidsmonitor Nieuw Engeland 1.1 Inleiding De deelgemeente en de woningcorporaties Woonbron en Vestia Rotterdam hebben voor een eigen leefbaarheidsmonitor ontwikkeld. De buurten in maken elk een eigen ontwikkeling door. In sommige buurten wordt gesloopt, andere buurten hebben te maken met een verhuurstop. Deze monitor is daarom zo opgezet, dat er uitspraken kunnen worden gedaan over de ontwikkeling in de leefbaarheid op wijk- en buurtniveau. De deelgemeente en de woningcorporaties willen, als daar aanleiding voor is, de uitkomsten van de monitor gebruiken om hun beleid op het gebied van leefbaarheid bij te stellen. In 2001 heeft de eerste meting van de leefbaarheidsmonitor plaatsgevonden. In 2003, 2005, 2007 en 2009 zijn de bewoners wederom ondervraagd over de leefbaarheid van hun buurt. In totaal zijn er inmiddels ruim ers ondervraagd over de leefbaarheid in de buurt. De uitkomsten van de verschillende metingen worden met elkaar vergeleken. Op deze manier kan een beeld worden geschetst van de ontwikkelingen op het gebied van leefbaarheid in. Omdat de deelgemeente en de corporaties streven naar informatie op een gedetailleerd niveau wordt voor elk van de acht wijken in de deelgemeente een aparte rapportage gemaakt. De rapportage die voor u ligt beschrijft de wijk Nieuw Engeland. 1.2 De wijk Nieuw Engeland Nieuw Engeland is gelegen in het noorden van. De wijk wordt begrensd door de Venkelweg, de Aveling en de A15. In de leefbaarheidsmonitor worden drie buurten onderscheiden. De grenzen van deze buurten zijn vastgesteld in overleg met de opdrachtgever en professionals die in de wijk werkzaam zijn. In figuur 1.1 vindt u een kaartje van Nieuw Engeland. De grenzen van de drie buurten zijn: buurt 1: Klaasje Zevensterstraat - Digna Johannaweg - Ferdinand Huyckstraat - Woutertje Pietersepad buurt 2: Haifaweg - Mosoelstraat - Schoonebeekweg - Venezuelaweg buurt 3: Voorweg Oude Wal - Arubaplein - Curaçaoplein - Texasweg - Mosoelstraat - Gaarde Haifaweg In de wijk verandert veel door de herstructurering. Voor een deel, bijvoorbeeld in buurt 1 (Digna Johanna), is de nieuwbouw al klaar. Op de ontwikkellocaties Voorweg, Haifaweg en de Waaier worden de komende jaren nog woningen gebouwd.

10 2 Bureau Onderzoek Op Maat Figuur 1.1 Plattegrond van Nieuw Engeland met de indeling van de buurten In tabel 1.1 wordt een overzicht gegeven van de bewoners van elk van de drie buurten en van Nieuw Engeland als geheel. Tabel 1.1 Overzicht bevolking 18 jaar en ouder per buurt en totaal (peildatum 1 januari 2009) buurt 1 buurt 2 buurt 3 Nieuw Engeland aantal inwoners geslacht mannen 46% 41% 49% 47% 47% vrouwen 54% 59% 51% 53% 53% leeftijd 18 tot en met 29 jaar 16% 21% 17% 17% 16% 30 tot en met 39 jaar 19% 12% 12% 15% 15% 40 tot en met 54 jaar 25% 35% 29% 28% 28% 55 jaar of ouder 40% 32% 42% 40% 41% etnische herkomst autochtoon 55% 38% 73% 62% 72% westers allochtoon 11% 11% 8% 9% 9% niet westers allochtoon 34% 51% 19% 29% 19% waarvan Surinaams 15% 20% 8% 12% 7% Antilliaans 5% 12% 4% 5% 4% overig 14% 19% 7% 11% 8% Bron: Bevolkingsregister, COS In Nieuw Engeland wonen ruim mensen van 18 jaar en ouder. Het aantal bewoners van 18 jaar en ouder is in buurt 1 het grootst. In buurt 2 wonen in vergelijking met de andere buurten meer allochtonen. In buurt 1 en 2 wonen meer allochtonen dan in gemiddeld.

11 Leefbaarheidsmonitor 2009, Nieuw Engeland Opzet van het onderzoek In april 2009 zijn 4006 bewoners van schriftelijk benaderd om mee te werken aan het onderzoek. Hiervoor is een steekproef getrokken uit het bevolkingsregister onder de inwoners van 18 jaar en ouder. In totaal hebben 1010 mensen de vragenlijst teruggestuurd en 298 mensen hebben de vragenlijst ingevuld via internet. Vooraf is per buurt bepaald hoeveel bewoners ondervraagd moesten worden. Dit minimum maakt het mogelijk om per buurt betrouwbare uitspraken te doen. In buurten waar er niet voldoende schriftelijk vragenlijsten zijn geretourneerd of via internet zijn ingevuld, zijn aanvullende interviews gehouden. Hiervoor zijn enquêteurs bij de bewoners langs gegaan. In totaal zijn er zo nog 337 ers ondervraagd. Tabel 1.2 geeft een overzicht van de deelname per wijk. De gegevens voor de drie buurten van Nieuw Engeland zijn apart in de tabel opgenomen. Tabel 1.2 Overzicht van de deelname per wijk verstuurde vragenlijsten teruggestuurd ingevuld via internet aanvullende interviews totaal aantal deelnemers Nieuw Engeland buurt buurt buurt Westpunt Meeuwenplaat Zalmplaat Boomgaardshoek Tussenwater Oudeland Kern-Middengebied totaal In Nieuw Engeland hebben in totaal 197 bewoners meegewerkt aan het onderzoek. In totaal zijn er 556 vragenlijsten verspreid, drie op de tien vragenlijsten is ingevuld en teruggestuurd (132) of via internet ingevuld (35). Er zijn 30 aanvullende interviews gehouden. De deelnemers van het onderzoek zijn vergeleken met de hele bevolking van Nieuw Engeland. Het blijkt dat ouderen en autochtonen vaker mee doen. De verschillen zijn echter niet zo groot. Met andere woorden, de 197 ondervraagde bewoners vormen een goede afspiegeling van de bewoners van Nieuw Engeland. Bovendien is de responsgroep vergelijkbaar met die van de voorgaande metingen, daardoor zijn de resultaten in de tijd ook goed vergelijkbaar. 1.4 Leeswijzer Significante verschillen In dit rapport worden verschillende vergelijkingen gemaakt. De aandacht ligt op de vergelijking met de voorgaande meting van 2007 en de nulmeting van Er worden alleen verschillen vermeld als deze significant zijn. Dat betekent dat de kans dat het verschil op toeval berust klein is. Of een bepaald verschil significant is, is afhankelijk van de steekproefomvang, het aantal respondenten dat een bepaalde vraag heeft beantwoord en de spreiding van deze antwoorden over de bijbehorende antwoordcategorieën. Het kan dus zijn dat op het oog er verschillen zijn, maar dat deze toch niet significant zijn. Dan worden deze dus ook niet vermeld. Overige methodische opmerkingen bij het onderzoek zijn te vinden in bijlage 1.

12 4 Bureau Onderzoek Op Maat Inhoud rapport In de volgende hoofdstukken zijn de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek opgenomen. In het tweede hoofdstuk gaan we in op de beoordeling van de eigen buurt en. We bekijken de ontwikkeling in het verleden en de toekomst en gaan in op de voorzieningen in de buurt. Vervolgens wordt de band die bewoners met hun buurt hebben besproken. Het derde hoofdstuk gaat in op de mogelijke problemen die Nieuw Engeland kent. Naar aanleiding van een lijst met voorvallen en misdrijven hebben we een overzicht van de problemen gemaakt. Daarnaast konden de bewoners aangeven wat voor overlast zij ervaren. In hoofdstuk 3 is tevens aandacht voor de veiligheidssituatie in Nieuw Engeland. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een overzicht van de problemen die volgens de bewoners moeten worden aangepakt. De inzet door de verschillende partijen vormt het onderwerp van het vierde hoofdstuk. Hierbij worden de deelgemeente en de verhuurder beoordeeld en kijken we naar de eigen inzet van bewoners op het gebied van leefbaarheid. Tevens gaan we hier kort in op het hondenbeleid. In de bijlage wordt een beschrijving gegeven van de bewoners die hebben meegewerkt aan het onderzoek. Tevens worden op hoofdlijnen de belangrijkste verschillen met 2007 schematisch weergegeven.

13 Leefbaarheidsmonitor 2009, Nieuw Engeland 5 2 Algemeen oordeel over de buurt 2.1 Oordeel over de buurt We starten met een algemeen rapportcijfer van de eigen buurt. Aan de bewoners van Nieuw Engeland is gevraagd of zij de eigen buurt kunnen beoordelen aan de hand van een algemeen rapportcijfer, waarbij een 10 heel positief is en een 1 heel negatief. Figuur 2.1 Algemeen rapportcijfer voor de buurt, wijk en deelgemeente ,9 6,7 7,1 6,8 6,9 6,8 7,0 7,0 7,2 7, Nieuw Engeland Bewoners van Nieuw Engeland geven een 7,2 voor de buurt, dat is vergelijkbaar met het gemiddelde in en met Het gemiddelde rapportcijfer ligt wel hoger dan in 2001 en Figuur 2.2 Algemeen rapportcijfer voor de buurt, buurten buurt 1 7,4 buurt 2 6,9 buurt 3 7,0 Nieuw Engeland 7,0 7,

14 6 Bureau Onderzoek Op Maat De rapportcijfers lopen uiteen van een 6,9 in buurt 2 tot een 7,4 in buurt 1. Buurt 1 scoort daarmee hoger dan de andere twee buurten. In buurt 1 en buurt 3 wordt gemiddeld een hoger rapportcijfer gegeven dan in Naast de beoordeling van de bewoners van de buurt op dit moment, is het van belang om de ontwikkelingen in de buurt te bekijken. De bewoners is daarom gevraagd of zij vinden dat hun buurt het afgelopen jaar vooruit of achteruit is gegaan. Figuur 2.3 Ontwikkeling buurt in het afgelopen jaar buurt 1 22% 70% 8% buurt 2 19% 56% 25% buurt 3 29% 55% 16% Nieuw Engeland 24% 63% 13% 16% 60% 24% vooruit gegaan gelijk gebleven achteruit gegaan Een kwart van de bewoners van Nieuw Engeland vindt dat de buurt vooruit is gegaan. De bewoners van Nieuw Engeland beoordelen de ontwikkeling in hun buurt positiever dan gemiddeld in. In Nieuw Engeland zijn er meer bewoners van mening dat hun buurt vooruit is gegaan dan achteruit is gegaan. In is dit omgekeerd. Dit beeld zagen we bij de voorgaande metingen ook. De bewoners zijn wel minder positief over de ontwikkeling van de buurt dan in 2001, toen vond 45% van de bewoners dat de buurt vooruit was gegaan. Bewoners in buurt 2 zijn het meest negatief over de ontwikkelingen in hun buurt, een kwart van de bewoners ziet een achteruitgang. In buurt 1 is dat minder, daar ziet maar 8% van de bewoners een achteruitgang. Reden vooruitgang/achteruitgang Aan de bewoners die een verandering zien in het afgelopen jaar is gevraagd waaruit de vooruitgang of achteruitgang blijkt. Als reden voor de vooruitgang wordt in de drie buurten van Nieuw Engeland hoofdzakelijk de herstructurering genoemd, hoewel minder vaak dan in de voorgaande metingen. Bij achteruitgang van de buurt valt op dat bewoners uit buurt 3 vuil op straat niet meer zo vaak noemen als in 2007 en Nu noemen zij vaker het groen en de bestrating. In buurt 2 worden vooral de aanwezigheid van jongeren genoemd als reden voor de achteruitgang, dat was in 2007 ook al het geval. Er is ook gevraagd wat voor verwachtingen men heeft voor de komende jaren.

15 Leefbaarheidsmonitor 2009, Nieuw Engeland 7 Figuur 2.4 Ontwikkeling buurt in de komende jaren buurt 1 28% 63% 10% buurt 2 14% 64% 21% buurt 3 29% 54% 16% Nieuw Engeland 28% 59% 14% 24% 53% 24% zal vooruit gaan zal gelijk blijven zal achteruit gaan Ruim een kwart van de bewoners van Nieuw Engeland denkt dat de buurt er op vooruit zal gaan. Dat is vergelijkbaar met gemiddeld. De verwachtingen zijn minder positief dan bij de meting van 2001, toen nog 61% van de bewoners dacht dat de buurt er op vooruit zou gaan. Bewoners van buurt 2 denken vaker (21%) dat de buurt achteruit zal gaan dan de bewoners van de andere buurten. Aan de bewoners is een aantal stellingen voorgelegd met uitspraken over de buurt. Zij konden aangeven in hoeverre zij het met deze uitspraken eens zijn, variërend van helemaal mee eens tot helemaal mee oneens. Op basis van deze gegevens is een score berekend lopend van 0 tot 10. Een score van 0 staat voor een ongunstig oordeel over de buurt en een score van 10 staat voor een gunstig oordeel. Deze score mag niet beschouwd worden als een rapportcijfer. Een score van 5,4 betekent dus niet net onvoldoende, maar dient vergeleken te worden met de scores van andere gebieden en de vorige metingen. De stellingen op basis waarvan de evaluatie van de buurt is berekend luiden als volgt: De mensen in deze buurt blijven hier graag wonen; Het is vervelend om in deze buurt te wonen; Als het maar enigszins mogelijk is ga ik uit deze buurt verhuizen; Als je in deze buurt woont heb je het goed getroffen. Figuur 2.5 Schaalscore evaluatie van de buurt, wijk en deelgemeente ,1 6,7 7,1 7,0 7,0 6,7 6,9 6,5 7,1 7, Nieuw Engeland

16 8 Bureau Onderzoek Op Maat De beoordeling van de buurt door bewoners van Nieuw Engeland is vergelijkbaar met het gemiddelde in maar hoger dan bij de voorgaande metingen. De score voor gemiddeld is hoger dan in Figuur 2.6 Schaalscore evaluatie van de buurt, buurten buurt 1 7,2 buurt 2 6,4 buurt 3 7,2 Nieuw Engeland 7,1 7, De score voor de evaluatie van de buurt ligt in buurt 2 lager dan in de andere twee buurten. Wel is de score hoger dan in In buurt 1 en 3 is de score voor de evaluatie van de buurt hoger dan in Oordeel over de deelgemeente Naast het beeld dat bewoners hebben over hun buurt, hebben we gekeken naar het beeld dat zij hebben van de deelgemeente. Hiervoor hebben we vragen gesteld over het algemene oordeel over, de beoordeling van de ontwikkeling van het afgelopen jaar en de verwachte ontwikkeling in de komende jaren. Figuur 2.7 Algemeen rapportcijfer voor, wijk en deelgemeente ,9 6,8 7,0 6,9 6,8 6,7 6,9 6,8 7,1 7, Nieuw Engeland

17 Leefbaarheidsmonitor 2009, Nieuw Engeland 9 Het rapportcijfer dat de bewoners van Nieuw Engeland geven voor de deelgemeente is vergelijkbaar met het cijfer dat gemiddeld in wordt gegeven. In vergelijking met de voorgaande metingen is er geen verschil. Figuur 2.8 Algemeen rapportcijfer voor, buurten buurt 1 7,2 buurt 2 7,2 buurt 3 6,9 Nieuw Engeland 7,1 7, Bewoners van buurt 3 geven met een 6,9 een lager rapportcijfer aan de deelgemeente dan bewoners van de andere buurten. Er is geen verschil met voorgaande jaren. Naast een algemeen rapportcijfer voor, is de bewoners gevraagd naar de ontwikkeling van. Zij konden aangeven of zij vinden dat het afgelopen jaar is vooruit gegaan of achteruit gegaan. Figuur 2.9 Ontwikkeling in het afgelopen jaar buurt 1 41% 54% 5% buurt 2 46% 46% 8% buurt 3 51% 43% 6% Nieuw Engeland 45% 49% 6% 50% 38% 11% vooruit gegaan gelijk gebleven achteruit gegaan In Nieuw Engeland hebben de bewoners eenzelfde beeld over de ontwikkeling in de deelgemeente als gemiddeld in. Vier op de tien bewoners in Nieuw Engeland (45%) vindt dat het afgelopen jaar vooruit is gegaan. Dat was in 2007 meer, toen vond 61% dat vooruit

18 10 Bureau Onderzoek Op Maat was gegaan. Met name in buurt 1 zijn er minder bewoners dan voorheen die vinden dat vooruit is gegaan. De buurten verschillen onderling verder niet van elkaar. Reden vooruitgang Bewoners die een verandering zien in het afgelopen jaar is gevraagd waaruit de vooruitgang of achteruitgang van blijkt. De meest genoemde reden voor een vooruitgang van is de herstructurering. Dit was bij de voorgaande metingen ook het geval. Weinig bewoners zien een achteruitgang. Figuur 2.10 Ontwikkeling in de komende jaren buurt 1 57% 36% 8% buurt 2 57% 43% 0% buurt 3 49% 45% 7% Nieuw Engeland 53% 40% 7% 51% 40% 9% zal vooruit gaan zal gelijk blijven zal achteruit gaan De verwachting dat de komende jaren vooruit gaat ligt op hetzelfde niveau als gemiddeld. Ten opzichte van 2001 zijn bewoners van Nieuw Engeland minder positief. In 2001 dacht nog 82% dat vooruit zou gaan, dat is nu gedaald tot 53%. Tussen de buurten zijn geen verschillen. 2.3 Voorzieningen Aan de bewoners van Nieuw Engeland is een aantal vragen gesteld over voorzieningen in de buurt. Als eerste is gevraagd in hoeverre zij tevreden zijn met een twintigtal aangeboden voorzieningen. Daarnaast is gevraagd aan welke andere voorzieningen behoefte is. De uitkomsten van de tevredenheid dan wel ontevredenheid over voorzieningen in de buurt zijn weergegeven in twee tabellen. Deze tabellen geven een top vijf weer van de voorzieningen waarover de bewoners respectievelijk het meest tevreden of ontevreden over zijn. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van alle voorzieningen waarover een oordeel is gegeven. Over negen van de twintig voorzieningen zijn de bewoners van Nieuw Engeland vaker tevreden dan gemiddeld in. Ten opzichte van 2007 zijn meer bewoners tevreden over 5 voorzieningen.

19 Leefbaarheidsmonitor 2009, Nieuw Engeland 11 Tabel 2.1 Top 5 voorzieningen (% (zeer) tevreden) Nieuw winkels voor dagelijkse boodschappen 97% winkels voor dagelijkse boodschappen 98% Engeland voorzieningen m.b.t. gezondheidszorg 94% voorzieningen m.b.t. gezondheidszorg 88% kinderboerderij 91% basisonderwijs 85% straatverlichting 86% kinderboerderij 82% basisonderwijs 84% straatverlichting 79% voorzieningen m.b.t. gezondheidszorg 88% voorzieningen m.b.t. gezondheidszorg 86% winkels voor dagelijkse boodschappen 86% basisonderwijs 82% basisonderwijs 82% winkels voor dagelijkse boodschappen 77% straatverlichting 80% straatverlichting 75% kinderboerderij 80% kinderboerderij 75% De voorzieningen waar men in Nieuw Engeland (zeer) tevreden over is, komen overeen met de voorzieningen die in worden genoemd. Wel zijn de bewoners van Nieuw Engeland meer tevreden over de winkels voor dagelijkse boodschappen en straatverlichting dan gemiddeld in. In als geheel zijn bewoners ook positiever dan in 2007 over de winkels voor de dagelijkse boodschappen, straatverlichting, groenvoorzieningen, de kinderboerderij en de sportmogelijkheden. In Nieuw Engeland zijn in vergelijking met 2007 meer bewoners tevreden over de voorzieningen voor jongeren, groenvoorzieningen, de sportmogelijkheden en de kinderboerderij. Tabel 2.2 Top 5 voorzieningen (% (zeer) ontevreden) Nieuw voorzieningen voor jongeren 40% voorzieningen voor jongeren 53% Engeland speelmogelijkheden voor kinderen 31% speelmogelijkheden voor kinderen 42% horeca gelegenheden 21% horeca gelegenheden 32% onderhoud van wegen en fietspaden 21% onderhoud van wegen en fietspaden 29% parkeergelegenheid 17% parkeergelegenheid 21% voorzieningen voor jongeren 47% voorzieningen voor jongeren 50% horeca gelegenheden 31% speelmogelijkheden voor kinderen 33% speelmogelijkheden voor kinderen 28% onderhoud van wegen en fietspaden 31% onderhoud van wegen en fietspaden 24% horeca gelegenheden 28% parkeergelegenheid 22% parkeergelegenheid 23% Door de jaren heen zijn het steeds dezelfde voorzieningen waar bewoners het minst tevreden over zijn. Zowel in als in Nieuw Engeland zijn de bewoners het minst tevreden over de voorzieningen voor jongeren. In als geheel zijn bewoners minder negatief dan in 2007 over de speelmogelijkheden voor kinderen en over het onderhoud van wegen en fietspaden. In Nieuw Engeland zijn bewoners in vergelijking met 2007 minder negatief over de voorzieningen voor jongeren en de horecagelegenheden. Behoefte andere voorzieningen Vervolgens is gevraagd of bewoners nog behoefte hebben aan andere voorzieningen in de buurt. Een vijfde van de bewoners geeft aan behoefte te hebben aan andere voorzieningen. Dat is minder dan gemiddeld in. Degenen die aanvullende voorzieningen noemen, hebben vooral behoefte aan speelmogelijkheden voor kinderen of jongeren en horecagelegenheden. Wijkspecifieke voorzieningen De bewoners van Nieuw Engeland is tevens gevraagd naar de bekendheid met Speeltuinvereniging. Iets meer dan de helft van de bewoners is bekend met Speeltuinvereniging Hoog-

20 12 Bureau Onderzoek Op Maat vliet. In buurt 1 is de bekendheid lager dan in de andere buurten. In vergelijking met 2001 is de bekendheid in buurt 1 ook afgenomen. 2.4 Band met de buurt Belangrijk voor de sociale samenhang en de participatie van de bewoners in de buurt is de band die zij met de buurt hebben. We hebben onderzocht in hoeverre de bewoners gehecht zijn aan hun buurt, en in hoeverre zij sociale contacten onderhouden met buurtgenoten. Figuur 2.11 Gehechtheid aan de buurt (% (zeer) gehecht), wijk en deelgemeente 100% 90% 80% 70% 77% 70% 80% 74% 77% 77% 77% 71% 69% 71% 60% Nieuw Engeland Veel bewoners zijn gehecht aan hun buurt. De gehechtheid van de bewoners in Nieuw Engeland is vergelijkbaar met het gemiddelde in en is ook vergelijkbaar met voorgaande metingen. Figuur 2.12 Gehechtheid aan de buurt (% (zeer) gehecht), buurten buurt 1 63% buurt 2 80% buurt 3 77% Nieuw Engeland 71% 77% % 20% 40% 60% 80% 100%

21 Leefbaarheidsmonitor 2009, Nieuw Engeland 13 In buurt 1 zijn minder bewoners gehecht aan hun buurt dan in de andere twee buurten. In buurt 2 is de gehechtheid aan de buurt hoger dan in Toen was 60% van de bewoners gehecht aan de buurt, dat is nu gestegen naar 80%. Om de sociale samenhang van de buurtbewoners te onderzoeken, zijn aan de bewoners vier stellingen voorgelegd waaruit de sociale cohesie in de buurt blijkt. Het gaat hierbij om de volgende stellingen: De mensen kennen elkaar nauwelijks in deze buurt; De mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om; Ik woon in een gezellige buurt waar veel saamhorigheid is; Ik voel mij thuis bij de mensen in deze buurt. Op basis van deze stellingen is een score berekend. Deze score loopt van 0 (weinig sociale cohesie) tot 10 (veel sociale cohesie). Figuur 2.13 Schaalscore sociale cohesie in de buurt, wijk en deelgemeente ,8 6,1 5,7 5,8 5,8 5,5 5,9 5,7 6,1 6, Nieuw Engeland De score voor sociale cohesie in Nieuw Engeland is vergelijkbaar met het gemiddelde in. De score is in Nieuw Engeland hoger dan in 2007.

22 14 Bureau Onderzoek Op Maat Figuur 2.14 Schaalscore sociale cohesie in de buurt, buurten buurt 1 6,0 buurt 2 5,5 buurt 3 6,3 Nieuw Engeland 6,1 6, De score voor sociale cohesie is het hoogst in buurt 3 en het laagst in buurt 2. De score voor sociale cohesie in buurt 3 is hoger dan bij de voorgaande metingen. Contacten buurtgenoten De sociale samenhang van de bewoners is ook onderzocht door een aantal vragen te stellen omtrent de relaties die zij onderhouden met buurtgenoten. Deze vragen hebben betrekking op de mate waarin zij hun buurtgenoten van naam of gezicht kennen en in hoeverre zij contacten onderhouden. Ook is gevraagd of zij familie of vrienden in de buurt hebben wonen. Uit de antwoorden die de bewoners geven, komt naar voren dat de meeste bewoners hun buurtgenoten in ieder geval oppervlakkig (van naam of gezicht) kennen en soms een praatje maken. Ongeveer een derde van de bewoners gaat wel eens op de koffie bij buurtgenoten of verzorgt de plantjes of huisdieren. In vergelijking met 2001 kennen minder bewoners in buurt 1 elkaar van gezicht. In buurt 2 verzorgen minder bewoners dan in de andere buurten de planten of huisdieren van de buren. Dat mensen veel contact hebben is positief, maar vinden bewoners het genoeg of hebben ze behoefte aan meer contact met buurtgenoten? Het blijkt dat de meeste bewoners tevreden zijn over de contacten met de buren, 14% wil meer contact. Dat is vergelijkbaar met gemiddeld. Zes op de tien bewoners van Nieuw Engeland heeft familie of vrienden in de buurt wonen, dit is vergelijkbaar met het gemiddelde in.

23 Leefbaarheidsmonitor 2009, Nieuw Engeland Samenvatting Nieuw Engeland Bewoners geven als rapportcijfer voor hun buurt een 7,2. Dat is vergelijkbaar met gemiddeld en met Bewoners van Nieuw Engeland hebben een positief oordeel over de ontwikkeling in hun buurt. Zowel de ontwikkeling in het verleden als de verwachting naar de toekomst is positief. Vooral de herstructurering wordt hierbij vaak genoemd. De score voor de evaluatie van de buurt is hoger dan in en ook hoger dan in de voorgaande metingen. De voorzieningen worden in het algemeen goed gewaardeerd. Bij negen voorzieningen is men positiever dan gemiddeld in en bij vijf voorzieningen zijn meer bewoners tevreden dan in Men is het meest tevreden over de winkels voor dagelijkse boodschappen en met de voorzingen voor de gezondheidszorg en het meest ontevreden over de voorzieningen voor jongeren en de speelmogelijkheden voor kinderen. De ontevredenheid over de voorzieningen voor jongeren is wel afgenomen. De band die men heeft met de buurt is vergelijkbaar met. Een grote meerderheid is gehecht aan de buurt. De score voor sociale cohesie is hoger dan in Veel mensen kennen hun buurtgenoten van gezicht. Er is weinig behoefte aan uitbreiding van de contacten. De drie buurten Buurt 1 scoort op een aantal punten beter dan in Ze geven de eigen buurt een hoger rapportcijfer, het ligt ook hoger dan in de andere buurten. Ook is de score voor de evaluatie van de buurt hoger dan in In vergelijking met de andere buurten, zien minder bewoners van buurt 1 een achteruitgang van de buurt, wel zijn de bewoners minder gehecht aan de buurt. In buurt 2 is in vergelijking met 2007 geen verandering opgetreden. De buurt scoort op een aantal punten minder gunstig dan de andere buurten. Meer bewoners in buurt 2 vinden dat hun buurt achteruit is gegaan en verwachten ook dat de buurt in de komende jaren achteruit zal gaan. Bij de indicatoren evaluatie van de buurt en sociale cohesie scoort de buurt ook lager dan de andere twee buurten. Er zijn wel meer bewoners gehecht aan de buurt dan in De score voor de evaluatie van de buurt en voor de sociale cohesie zijn in buurt 3 hoger dan in Het rapportcijfer voor de buurt ligt hoger dan in Buurt 3 scoort in vergelijking met de andere buurten beter bij de indicator voor de sociale cohesie.

24

25 Leefbaarheidsmonitor 2009, Nieuw Engeland 17 3 Situatie en problemen in de buurt 3.1 Problemen in de buurt Om een beeld te krijgen van de problemen in de buurt waar de bewoners last van hebben, is hen een lijst met 28 voorvallen en misdrijven voorgelegd, met de vraag of deze naar hun eigen idee vaak, soms of (bijna) nooit voorkomen in hun buurt. Dit jaar is voor de eerste keer gevraagd naar overlast van vuurwerk en naar diefstal of vernieling van scootmobielen. In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van alle voorvallen waarover de bewoners een oordeel hebben gegeven. Algemeen beeld In vergelijking met het gemiddelde in scoort Nieuw Engeland beter bij 13 van de 28 voorvallen, bij 2 voorvallen scoort de wijk slechter. Er zijn veel verschuivingen ten opzichte van Bij 18 van de 26 voorvallen scoort Nieuw Engeland beter dan in Ook ten opzichte van 2001 zijn er veel verbeteringen te zien. De voorvallen waarbij de grootste verbeteringen te zien zijn in vergelijking met 2001 zijn weergegeven in de onderstaande figuur. Figuur 3.1 Grootste verbetering in voorvallen Nieuw Engeland (% komt vaak voor) 60% 50% 40% 30% 54% 45% 37% 52% 47% 39% 38% 36% 37% 52% 43% 31% 35% 20% 19% 24% 16% 10% 0% % % 9% % 2009 fietsers/brommers op de stoep rommel op straat vernieling van telefooncellen/bushokjes drugsoverlast Fietsers en brommers op de stoep laat de grootste daling zien. In 2001 vond nog 45% van de bewoners dat dit vaak voorkwam in de buurt, dit is gedaald naar 24%. Ook vernieling van telefooncellen en bushokjes is sterk gedaald, van 37% naar 16%. Van drugsoverlast vindt nu nog maar 2% dat het vaak voorkomt, terwijl dit in 2001 nog 19% was. Ook rommel op straat komt nu veel minder vaak voor volgens de bewoners. Bij de meeste voorvallen is de grootste daling zichtbaar sinds 2007.

26 18 Bureau Onderzoek Op Maat De voorvallen die volgens de bewoners het meest voorkomen zijn weergegeven in tabel 3.1. Tabel 3.1 Voorvallen (% komt vaak voor) buurt 1 te hard rijden 45% hondenpoep op straat 53% rommel op straat 36% te hard rijden 51% hondenpoep op straat 34% rommel op straat 46% buurt 2 te hard rijden 53% te hard rijden 61% fietsers/brommers op de stoep 46% rommel op straat 50% rommel op straat 29% fietsers/brommers op de stoep 50% overlast van groepen jongeren 29% overlast van groepen jongeren 50% buurt 3 te hard rijden 62% te hard rijden 69% hondenpoep op straat 41% rommel op straat 63% rommel op straat 36% fietsers/brommers op de stoep 50% Nieuw te hard rijden 52% te hard rijden 59% Engeland hondenpoep op straat 36% rommel op straat 52% rommel op straat 35% hondenpoep op straat 47% geluidsoverlast door verkeer 24% fietsers/brommers op de stoep 43% fietsers/brommers op de stoep 24% geluidsoverlast door verkeer 36% te hard rijden 52% te hard rijden 56% hondenpoep op straat 43% vernieling telefooncellen/bushokjes 47% rommel op straat 41% rommel op straat 46% fietsers/brommers op de stoep 38% hondenpoep op straat 46% vernieling telefooncellen/bushokjes 37% fietsers/brommers op de stoep 42% Zowel in, als in Nieuw Engeland komt te hard rijden het meest voor volgens de bewoners. De voorvallen en misdrijven die in Nieuw Engeland het meest voorkomen, komen grotendeels overeen met als geheel. In Nieuw Engeland komen van de top 5 hondenpoep op straat, rommel op straat, fietsers/brommers op de stoep en geluidsoverlast door verkeer minder vaak voor dan in In komen van de top 5 vernielingen van telefooncellen en bushokjes, en rommel op straat volgens minder bewoners vaak voor dan in Binnen de buurten valt een aantal zaken op. In buurt 1 zijn er minder bewoners die aangeven dat hondenpoep vaak voorkomt dan in In buurt 2 is de overlast van jongeren afgenomen ten opzichte van Toen vond 50% van de bewoners dat overlast van jongeren vaak voorkomt, dat is nu 29%. Ook rommel op straat komt volgens de bewoners minder vaak voor dan in In buurt 3 is te hard rijden nog altijd een groot probleem. Rommel op straat komt volgens bewoners echter minder vaak voor dan in Fietsers/brommers op de stoep is ook gedaald. Nu denkt een kwart dat het vaak voorkomt, in 2007 was dit nog de helft van de bewoners.

27 Leefbaarheidsmonitor 2009, Nieuw Engeland 19 In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de voorvallen die volgens de bewoners het minst in de buurt voorkomen. Tabel 3.2 Voorvallen (% komt (bijna) nooit voor) buurt 1 drugsoverlast 95% overlast van horeca 89% overlast van horeca 91% drugsoverlast 81% gewelddelicten 88% tasjesroof 78% buurt 2 tasjesroof 92% overlast van horeca 88% overlast van horeca 85% tasjesroof 73% overlast van vuurwerk* 83% bedreiging 71% buurt 3 overlast van horeca 97% overlast van horeca 88% gewelddelicten 85% tasjesroof 77% bedreiging 81% bedreiging 69% Nieuw overlast van horeca 93% overlast van horeca 88% Engeland drugsoverlast 86% tasjesroof 78% gewelddelicten 85% bedreiging 70% bedreiging 80% drugsoverlast 69% overlast van vuurwerk 80% dronken mensen op straat 67% overlast van horeca 91% overlast van horeca 88% bedreiging 77% drugsoverlast 73% gewelddelicten 76% tasjesroof 72% drugsoverlast 75% bedreiging 71% overlast van vuurwerk* 75% gewelddelicten 69% * Overlast van vuurwerk is dit jaar voor het eerst opgenomen in de vragenlijst. De voorvallen in Nieuw Engeland die volgens bewoners het minst voorkomen, komen vrijwel overeen met die van gemiddeld. Vooral overlast van horeca komt zelden voor. In vergelijking met 2007 geven minder bewoners aan dat drugsoverlast en gewelddelicten vaak voorkomen in Nieuw Engeland. In gemiddeld geldt dit voor overlast van horeca, gewelddelicten en bedreiging. In alle buurten is er een duidelijke verbetering te zien. In buurt 1 komen (van de top 3 van voorvallen die bijna nooit voorkomen) drugsoverlast en gewelddelicten volgens meer bewoners bijna nooit voor dan in In buurt 2 is dit het geval bij tasjesroof en in buurt 3 bij horecaoverlast en gewelddelicten. Naast de afzonderlijke voorvallen zijn ook schaalscores gemaakt van verloedering, verkeersoverlast, bedreiging en vermogensdelicten. Deze schaalscores geven de mate weer waarin bewoners deze problemen in hun buurt ervaren. De scores voor de wijk Nieuw Engeland staan vermeld in figuur 3.2. Een hogere score betekent dat deze problemen volgens bewoners vaker voorkomen. In bijlage 5 is de samenstelling van de verschillende schalen opgenomen.

28 20 Bureau Onderzoek Op Maat Figuur 3.2 Schaalscores voor de wijk ,1 5,0 4,5 5,7 5,0 4,4 5,8 5,9 4,8 5,3 4,6 4,5 4,3 4,5 3 2,8 3, ,1 1,7 1,8 1, verloedering verkeersoverlast bedreiging vermogensdelicten In vergelijking met 2007 is er in Nieuw Engeland een verbetering te zien bij alle schaalscores. Dit geldt ook voor gemiddeld. Met uitzondering van de schaalscore voor verkeersoverlast zijn de scores beter dan gemiddeld in. In buurt 3 zijn alle schaalscores beter dan in 2007, in buurt 1 geldt dit ook, behalve voor verloedering. In buurt 2 is alleen verloedering verbeterd ten opzichte van Als de buurten onderling worden vergeleken dan blijkt dat buurt 2 het slechts scoort op bedreiging. Buurt 3 scoort het slechtst op vermogensdelicten. 3.2 Overlast Naast de problemen in de buurt is de bewoners van Nieuw Engeland gevraagd of zij een vorm van overlast in de buurt ondervinden. In figuur 3.3 is het percentage weergegeven van bewoners dat aangeeft overlast in de buurt te ondervinden. Figuur 3.3 Overlast (% dat overlast ondervindt), wijk en deelgemeente 60% 50% 40% 30% 45% 50% 44% 44% 44% 43% 43% 37% 40% 33% 20% Nieuw Engeland

29 Leefbaarheidsmonitor 2009, Nieuw Engeland 21 Eenderde van de bewoners van Nieuw Engeland ervaart wel eens overlast. Dit is vergelijkbaar met gemiddeld. Dat is wel minder dan in Toen ondervond 44% van de bewoners wel eens overlast. Figuur 3.4 Overlast (% dat overlast ondervindt), buurten buurt 1 28% buurt 2 33% buurt 3 39% Nieuw Engeland 33% 40% % 20% 40% 60% 80% 100% In buurt 2 en 3 ervaren minder bewoners overlast dan in Er is geen verschil tussen de buurten. Soorten overlast De bewoners konden aangeven waaruit de overlast die zij in hun buurt ondervinden bestaat. We hebben een overzicht gemaakt van de meest genoemde vormen van overlast in Nieuw Engeland. Tabel 3.3 Meest genoemde vormen van overlast buurt 1 geluidsoverlast 8% geluidsoverlast 9% verkeersoverlast 13% verkeersoverlast 5% overlast van jongeren 6% geluidsoverlast 5% overlast industrie (stank, geluid) 5% buurt 2 geluidsoverlast 10% overlast van jongeren 23% drugsoverlast 25% brommers / scooters 10% brommers / scooters 15% verkeersoverlast 22% buurt 3 overlast van jongeren 12% verkeersoverlast 20% verkeersoverlast 16% geluidsoverlast 11% geluidsoverlast 14% overlast kinderen 8% Nieuw Engeland geluidsoverlast 10% verkeersoverlast 11% verkeersoverlast 17% overlast industrie (stank, geluid) 6% geluidsoverlast 11% drugsoverlast 8% overlast van jongeren 6% overlast van jongeren 9% overlast kinderen 6% overlast van jongeren 10% overlast van jongeren 13% overlast van jongeren 10% geluidsoverlast 9% verkeersoverlast 9% parkeeroverlast 8% overlast industrie (stank, geluid) 6% geluidsoverlast 8% verkeersoverlast 7%

30 22 Bureau Onderzoek Op Maat In Nieuw Engeland wordt geluidsoverlast het meest genoemd, gevolgd door geluids- en stankoverlast van de industrie en overlast van jongeren. Verkeersoverlast staat niet meer in de top 3. Opvallend is de stijging van het aantal bewoners dat overlast ervaart van de industrie. Bij de vorige metingen werd dat bijna niet genoemd. Ook gemiddeld in wordt het meer genoemd dan bij de voorgaande metingen. Opvallend is de daling van het aantal bewoners dat jongerenoverlast noemt in buurt 2. Het wordt door 5% van de bewoners genoemd, in 2007 was dit 23%. In buurt 3 is de verkeersoverlast ten opzichte van 2007 opvallend gedaald, dit wordt door nu 5% genoemd, in 2007 was dit 20%. Locaties overlast De bewoners is niet alleen gevraagd welke vormen van overlast zij ervaren, maar ook op welke plekken deze overlast het ergst is. In alle drie de buurten van Nieuw Engeland wordt vooral de plek rondom de woning of een specifieke straat genoemd. 3.3 Veiligheidssituatie Aan de bewoners is gevraagd of zij zich, in het algemeen, wel eens onveilig voelen in de eigen buurt. Hierbij konden zij aangeven of dit nooit, zelden, soms of vaak het geval is. Figuur 3.5 Veiligheidsgevoel (% dat zich altijd veilig voelt), wijk en deelgemeente 80% 70% 60% 68% 62% 65% 58% 68% 62% 67% 61% 70% 67% 50% Nieuw Engeland In Nieuw Engeland voelt 70% van de bewoners zich altijd veilig. Dat is vergelijkbaar met gemiddeld in en met de voorgaande metingen.

31 Leefbaarheidsmonitor 2009, Nieuw Engeland 23 Figuur 3.6 Veiligheidsgevoel (% dat zich altijd veilig voelt), buurten buurt 1 74% buurt 2 60% buurt 3 67% Nieuw Engeland 67% 70% % 20% 40% 60% 80% 100% Het aantal bewoners dat zich altijd veilig voelt verschilt niet per buurt. Er zijn ook geen verschuivingen ten opzichte van de voorgaande metingen. Voor twee locaties zijn aanvullende vragen gesteld over de veiligheidssituatie, het gaat om het winkelcentrum Oude Wal en de metrostations in. Winkelcentrum Oude Wal Bewoners van Nieuw Engeland komen vaak in het winkelcentrum Oude Wal, vooral bewoners uit de buurten 2 en 3 komen hier meerdere malen per week. Eén op de vijf bezoekers van het winkelcentrum voelt zich er wel eens onveilig. Het overgrote deel voelt zich zelden tot soms onveilig in het winkelcentrum. Een enkeling voelt zich er vaak onveilig. Dit is vergelijkbaar met de vorige meting. We hebben de mensen die zich wel eens onveilig voelen gevraagd naar de reden van het onveiligheidsgevoel. Het gaat vooral om mensen die rondhangen in het winkelcentrum, zoals jongeren en dronken mensen. Metrostations Een groot gedeelte van de bewoners van Nieuw Engeland (69%) maakt wel eens gebruik van de metro. Om een beeld te krijgen van de perceptie van veiligheid op het metrostation is de bewoners gevraagd een rapportcijfer te geven voor de veiligheid op de metrostations. Bewoners van Nieuw Engeland maken vooral gebruik van het metrostation Centrum, in mindere mate hebben ze een oordeel over de veiligheid op de metrostations Zalmplaat en Tussenwater. Daarom wordt alleen voor het metrostation Centrum een cijfer vermeld. De cijfers voor metrostation Centrum staan in de volgende figuur weergegeven.

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid Gemeente Zutphen 2014 Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Voorzieningen in de buurt... 5

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Uitgevoerd door: Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Marieke Hottenhuis Juni 2014 I Conclusies Hieronder leest u per hoofdstuk de belangrijkste conclusies

Nadere informatie

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport Gemeente Harderwijk Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport 8 november Projectnr. 243.74 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Burgerenquête gemeente Moerdijk. Terugblik op het jaar 2012. Rapportage

Burgerenquête gemeente Moerdijk. Terugblik op het jaar 2012. Rapportage Burgerenquête gemeente Moerdijk Terugblik op het jaar 2012 Rapportage 29 maart 2013 1 2 INHOUD 1. SAMENVATTING 5 2. 3. 4. 1 5. INLEIDING 10 6. 2. 7. PROFIEL VOLWASSEN INWONER MOERDIJK 11 2.1 Aantal volwassen

Nadere informatie

Rotterdammers over duurzaamheid 2015 Resultaten uit de Omnibusenquête 2015

Rotterdammers over duurzaamheid 2015 Resultaten uit de Omnibusenquête 2015 rotterdam.nl/onderzoek Rotterdammers over duurzaamheid 2015 Resultaten uit de Omnibusenquête 2015 Onderzoek en Business Intelligence Rotterdammers over duurzaamheid 2015 Resultaten uit de Omnibusenquête

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met

Nadere informatie

Stadsdeelmonitor De Baarsjes 2004

Stadsdeelmonitor De Baarsjes 2004 Stadsdeelmonitor De Baarsjes 2004 Signalen uit de samenleving Project 4067 In opdracht van stadsdeel De Baarsjes drs. Lieselotte Bicknese drs. Simone Crok drs. Jeroen Slot Weesperstraat 79 Postbus 658

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Monitor Communicatie en Bestuur

Monitor Communicatie en Bestuur Monitor Communicatie en Bestuur Onderzoekcentrum drs. J.M.A. Schalk G. van Rije, MSc. oktober Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie GR Onderzoekcentrum Impuls Publiciteit, Sliedrecht GR Onderzoekcentrum

Nadere informatie

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011 Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 G.H. van der Wilt

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

Wijkpeiling Utrecht- Oost Wat doe jij in Oost? Onderzoeksrapport

Wijkpeiling Utrecht- Oost Wat doe jij in Oost? Onderzoeksrapport Wijkpeiling Utrecht- Oost Wat doe jij in Oost? Onderzoeksrapport Utrecht, juni 2013 L. S. Smulders, MSc Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Wijkraad Oost Copyright 2013, Labyrinth Onderzoek &

Nadere informatie

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in

Nadere informatie

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 334 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker Januari 2011 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Klantonderzoek collectieve zorgverzekering voor minima in Arnhem. Drs. D. Bulsink Drs. R. Lammerts Drs. T. Nederland

Klantonderzoek collectieve zorgverzekering voor minima in Arnhem. Drs. D. Bulsink Drs. R. Lammerts Drs. T. Nederland Klantonderzoek collectieve zorgverzekering voor minima in Arnhem Drs. D. Bulsink Drs. R. Lammerts Drs. T. Nederland 26 maart 2009 Inhoud 1. De collectief aanvullende ziektekostenverzekering in Arnhem

Nadere informatie

Stads- en Wijkmonitor

Stads- en Wijkmonitor Stads- en Wijkmonitor 2012 Stads- en Wijkmonitor 2012 Afdeling Onderzoek en Statistiek (O&S) Gemeente Nijmegen April 2012 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Hoofdbevindingen 6 3 Ontwikkelingen in de stad 10 4 Ontwikkelingen

Nadere informatie

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Uw Uw raad raad laat laat (niet) (niet) naar naar LelyStadsGeLUIDEN zich raden zich raden De mening van de inwoners gepeild De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad gemeente

Nadere informatie

Onderzoek Ervaren drugsoverlast in Maastricht

Onderzoek Ervaren drugsoverlast in Maastricht Onderzoek Ervaren drugsoverlast in Maastricht In opdracht van Gemeente Maastricht september 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke

Nadere informatie

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening.

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening. HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND Aard, omvang en hulpverlening Uitgevoerd door Intomart Beleidsonderzoek Tom van Dijk Erik Oppenhuis m.m.v.

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting)

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) 2014 Sabine Hooijmans Robbert Zandvliet

Nadere informatie

LAKS-monitor 2014. Het tevredenheidsonderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs

LAKS-monitor 2014. Het tevredenheidsonderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs Het tevredenheidsonderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs Colofon LAKS-monitor is een onderzoek van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) onder scholieren in het voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

De aantrekkelijkheid van het beroep 2003

De aantrekkelijkheid van het beroep 2003 De aantrekkelijkheid van het beroep 2003 Een peiling onder het Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden Mw. dr. A.J.E. de Veer (NIVEL) Mw. dr. A.L. Francke (NIVEL) Dhr. drs. E.P. Poortvliet (Landelijk Expertisecentrum

Nadere informatie

Almere in de peiling 2006

Almere in de peiling 2006 Stafdienst Bestuurszaken, afdeling Onderzoek & Statistiek M. Huisman Telefoon (036) 539 9315 Fax (036) 539 9981 mahuisman@almere.nl Almere in de peiling 2006 Stadhuisplein 1 Postbus 1200 1300 AE Almere

Nadere informatie

Samenleven met verschillen in Amersfoortse wijken

Samenleven met verschillen in Amersfoortse wijken Samenleven met verschillen in Amersfoortse wijken Kruiskamp, Koppel, Liendert en Zielhorst Ron van Wonderen Erik van Marissing September 2011 2 Inhoud Samenvatting en conclusies 5 1 Achtergrond en doelstelling

Nadere informatie