Leefbaarheidsmonitor 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leefbaarheidsmonitor 2011"

Transcriptie

1 Leefbaarheidsmonitor

2 Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen

3 Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni

4 Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research Stationsplein 11 Postbus AN Enschede Telefoon: (053) Projectcoördinatie Projectleiding Bronvermelding Onderzoek en Statistiek Gemeente Haarlem L. Goudsmit Alles uit deze uitgave mag vrij worden gebruikt, mits onder duidelijke vermelding van de samensteller en de naam van de rapportage. Leefbaarheidsmonitor Velsen

5 Inhoud Inhoudsopgave Inleiding...6 Achtergrond en doelstelling... 6 Onderzoeksopzet... 6 Gegevensverwerking en rapportage... 7 Leeswijzer... 7 Welzijnsvoorzieningen...8 Inleiding... 8 Buurthuizen... 8 Wijksteunpunten Leefbaarheid in de buurt...12 Inleiding Buurtproblemen Belangrijkste problemen Leefbaarheid Ontwikkeling en betrokkenheid bij de buurt...40 Inleiding Medeverantwoordelijkheid en actieve betrokkenheid De buurt: ontwikkelingen in het afgelopen jaar De buurt: toekomstverwachtingen Onveiligheidsbeleving en slachtofferschap...45 Inleiding Onveiligheidsbeleving Slachtofferschap Schaalscores criminaliteit en overlast Preventiemaatregelen Functioneren politie in de buurt Functioneren gemeente...61 Inleiding Oordeel gemeentebreed Oordeel per wijk Waardering Functioneren corporaties...67 Inleiding Oordeel gemeentebreed Oordeel per wijk Vrije tijd...72 Inleiding Cultuur Sport Recreatie Sociale contacten Vrijwilligerswerk en mantelzorg...79 Inleiding Gezondheid en zelfredzaamheid...83 Inleiding Gezondheidsbeleving Hulpbehoefte Bijlage 1: Kaart wijkindeling Bijlage 2: Tabellenboek Leefbaarheidsmonitor Velsen 3

6 Samenvatting Samenvatting Voorzieningen in de buurt Leefbaarheid in de buurt Ontwikkeling van de buurt Onveiligheidsbeleving en slachtofferschap Inleiding Voorjaar is voor de vijfde keer een leefbaarheidsmonitor gehouden in de. Aan de enquête deden Velsenaren mee, verspreid over de volgende 9 wijken: Velsen-Zuid en Driehuis IJmuiden-Noord IJmuiden-West -Noord -Zuid Onderwerp van de enquête is de leefbaarheidsituatie in Velsen en dan vooral in de eigen buurt. In de verschillende hoofdstukken komen steeds aspecten van de leefbaarheidsituatie aan de orde, waarbij de resultaten per onderzoeksgebied worden gepresenteerd en worden vergeleken met de uitkomsten van de leefbaarheidsmonitor die in is gehouden. In deze samenvatting worden de belangrijkste uitkomsten voor de gemeente Velsen en ieder onderzoeksgebied afzonderlijk op een rijtje gezet. De begrenzing van deze gebieden is in deze monitor dezelfde als die van de wijken. Een overzichtskaart met de wijkindeling is te vinden in bijlage 1. Bijna één op de vijf Velsenaren heeft in de afgelopen 12 maanden wel eens een buurthuis bezocht. Animo hiervoor is vooral groot in (29 procent). In Velsen-Zuid en Driehuis is het bezoek minder groot (8 procent). Ook gaan in relatief veel kinderen naar een buurthuis. In Velsen-Zuid en Driehuis en wordt het buurthuis door aanzienlijk minder jongeren bezocht. De belangrijkste reden voor het niet-bezoeken van een buurthuis is een gebrek aan behoefte hiervoor. Wijksteunpunten richten zich vooral op inwoners van 65 jaar en ouder. Gemeentebreed bezoekt 8 procent van de 65-plussers wel eens een wijksteunpunt. Ook hier blijkt het gebrek aan behoefte de voornaamste reden voor het niet bezoeken van een wijksteunpunt. Bijna alle Velsenaren vinden het prettig wonen in de eigen woonbuurt. Ook gaan de buurtbewoners op een prettige manier met elkaar om. Ruim driekwart is tevreden over de bevolkingssamenstelling van de wijk en iets minder dan de helft heeft veel contact met andere buurtbewoners. De sociale cohesie wordt beoordeeld met een 6,4. Volgens de Velsenaren is er in sprake van een netto achteruitgang van de buurt (-1 procent). Voor de toekomst zijn zij positiever: de inwoners verwachten een netto vooruitgang van +3 procent in de komende jaren. Ongeveer een kwart van de Velsenaren voelt zich wel eens onveilig in het algemeen. Van hen voelt driekwart zich vaak of soms onveilig. Van de inwoners die zich wel eens onveilig voelen, voelt 64 procent zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Ook daarvan voelt driekwart zich vaak of soms onveilig. Leefbaarheidsmonitor Velsen 4

7 Samenvatting Preventiemaatregelen Functioneren politie Functioneren gemeente Functioneren corporaties Ongeveer een kwart van de inwoners is in de afgelopen 12 maanden slachtoffer geworden van diefstal of vernieling aan de buitenkant van de auto. Respectievelijk 13 en 12 procent heeft te maken gehad met andere vernielingen en fietsendiefstal. Men probeert misdrijven voornamelijk te voorkomen door waardevolle spullen uit de auto te halen, gevolgd door het gebruik van buitenverlichting en extra veiligheidssloten of grendels op de buitendeur. Ruim tweederde plaatst wanneer dit kan de fiets in een bewaakte fietsenstalling. De helft van alle Velsenaren is (zeer) tevreden over het algemene functioneren van de politie in de buurt en met 57 procent heeft een meerderheid (veel) vertrouwen in de politie in de buurt. Het vertrouwen in de Nederlandse politie is met 58 procent vergelijkbaar. De Velsenaren zijn vooral tevreden over de bereikbaarheid van de gemeente voor meldingen en klachten en de aandacht die de gemeente heeft voor het verbeteren van de leefbaarheid en de veiligheid in de woonbuurt. Met 30 procent heeft men er relatief weinig vertrouwen in dat de gemeente doet wat ze zegt. Bijna een derde van de inwoners van Velsen woont in een huurwoning van een corporatie. Over het algemeen wordt de inzet van de woningcorporatie op het gebied van leefbaarheid goed beoordeeld. Net als de gemeente zijn de corporaties goed bereikbaar voor meldingen en klachten, maar is men over het algemeen wat minder positief over wat hier uiteindelijk mee wordt gedaan. Vrije tijd Bijna driekwart van de Velsenaren heeft in de afgelopen 12 maanden een theatervoorstelling, concert of museum bezocht en 59 procent heeft in de afgelopen 12 maanden een museum, schouwburg of bibliotheek in Velsen bezocht. Bijna driekwart van de inwoners uit Velsen sport wel eens. Daarvan sport 90 procent minimaal één keer per week. De sportvoorzieningen voor het totale sportaanbod in de gemeente worden met een ruime voldoende beoordeeld. Met 16 procent zou een klein deel van de Velsenaren wat meer sociale contacten willen hebben, en dan vooral op het gebied van vrienden ontmoeten. De grootste belemmering daarvoor is tijdgebrek, 50 procent van alle inwoners die zeggen meer contacten te willen geeft dit aan. Vrijwilligers en mantelzorg Gezondheid en zelfredzaamheid Een derde van de Velsenaren is actief in het vrijwilligerswerk; vooral in de sectoren sport en onderwijs. In totaal ervaart 41 procent van de vrijwilligers af en toe knelpunten in het werk. Het blijkt vooral te gaan om het moeilijk combineren van het vrijwilligerswerk met andere verplichtingen. Ongeveer een kwart verricht zorgtaken voor iemand in de directe omgeving, meestal één van de ouders of een ander familielid. Ruim driekwart van de bewoners van Velsen vindt zichzelf (zeer) gezond. Voor 30 procent van alle inwoners geldt dat de gezondheid wel eens leidt tot beperkingen bij de dagelijkse bezigheden. Het gaat dan vooral om zaken als huishoudelijk werk en dagelijkse boodschappen. Leefbaarheidsmonitor Velsen 5

8 Inleiding Inleiding Achtergrond en doelstelling Vanaf medio 1990 wordt in veel grotere steden een Leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek moet duidelijk maken hoe het met de leefbaarheid en veiligheid in deze steden is gesteld. Vaak wordt daarbij niet alleen gekeken naar de uitkomsten op stadsniveau, maar ook naar de verschillende wijken afzonderlijk. De resultaten bieden een handvat om bestaand beleid te evalueren en dienen tevens als uitgangspunt om problemen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid aan te pakken. Het beleid dat Velsen met haar ontwikkelingsprogramma voor stedelijke vernieuwing heeft vastgelegd en de door het Rijk en provincie gewenste verantwoording en kwaliteitszorg, maken een goede evaluatie nog wenselijker. Vanuit de integrale gedachte van stedelijke vernieuwing is het een nuttige bijkomstigheid dat de resultaten van het leefbaarheidsonderzoek breed ingezet kunnen worden voor verschillende vormen van beleidsanalyse binnen de gemeente. In 2002 voerde OenS Haarlem de eerste Leefbaarheidsmonitor uit voor de. In 2004, 2007 en volgden een tweede, derde en vierde meting. Deze rapportage betreft de vijfde meting, gehouden in en net als in uitgevoerd door I&O Research uit Enschede. 1.2 Onderzoeksopzet Om beter inzicht te krijgen in de leefbaarheid in de verschillende wijken van de, zijn er 9 onderzoeksgebieden gedefinieerd, 2 meer dan bij de monitor van. De exacte grenzen hiervan verlopen geheel volgens de wijkindeling, welke in kaartvorm is opgenomen in bijlage 1. Gezien het geringe aantal inwoners, is de Spaarndammerpolder (wijk 09) niet bij het onderzoek betrokken: Velsen-Zuid en Driehuis (wijk 00) IJmuiden-Noord (wijk 01) (wijk 02) IJmuiden-West (wijk 03) (wijk 04) (wijk 05) -Noord (wijk 06) -Zuid (wijk 07) (wijk 08) Per onderzoeksgebied is een aselecte steekproef getrokken van 600 tot 650 bewoners van 18 jaar en ouder met de bedoeling minimaal 200 enquêtes per wijk te kunnen afnemen. Bij het merendeel van de respondenten is de enquête telefonisch afgenomen. Personen bij wie geen telefoonnummer bekend was, zijn schriftelijk benaderd. Zowel de respondenten die telefonisch zijn benaderd als de respondenten die schriftelijk zijn benaderd hebben een brief ontvangen waarin hen de mogelijkheid werd geboden om de vragenlijst digitaal in te vullen. Via deze gecombineerde methode zijn in totaal inwoners van de benaderd en gehoord: 36 procent online, 33 procent schriftelijk en 31 procent telefonisch. Het veldwerk voor de enquête vond plaats van 9 april tot 5 mei en is voor OenS Haarlem uitgevoerd door I&O Research te Enschede. Leefbaarheidsmonitor Velsen 6

9 Inleiding 1.3 Gegevensverwerking en rapportage De gegevens voor dit onderzoek zijn verwerkt met SPSS. Belangrijk in deze rapportage is de vergelijking van de resultaten met het eerdere leefbaarheidsonderzoek. De verschillen zijn getoetst op significantie, waarbij voor een significant of relevant verschil geldt dat het 95 procent zeker is dat dit verschil niet op toeval berust. De resultaten van de afzonderlijke wijken zijn verder steeds vergeleken met die van de gemeente in totaal. Als er sprake is van een significant verschil, wordt er in de tekst gesproken van een score boven of onder het gemiddelde. In het leefbaarheidsonderzoek van waren 7 onderzoeksgebieden gedefinieerd, waarbij in twee gevallen twee wijken waren samengevoegd. In deze jaargang zijn alle 9 wijken afzonderlijk als onderzoeksgebied opgenomen in de onderzoeksopzet en rapportage. Het onderzoeksgebied "" is nu gewoon behandeld als twee afzonderlijke wijken, IJmuiden-Noord en IJmuiden-West, terwijl is verdeeld in de wijken -Noord en -Zuid. Daar waar in de huidige rapportage vergelijkingen zijn gemaakt met, zijn deze wijken in de grafieken wel weer samengevoegd omwille van de vergelijkbaarheid. In bijlage 2 is daarom een tabellenboek opgenomen met de resultaten van volgens de nieuwe indeling in 9 wijken (onderzoeksgebieden). Daar waar vergelijken niet mogelijk was (omdat het een nieuwe vraag betreft), zijn de 9 wijken wel apart van elkaar weergegeven. Hiervan is dan ook geen tabel opgenomen in bijlage Leeswijzer Dit rapport begint met een samenvatting waarin de belangrijkste uitkomsten worden besproken per wijk. De uitgebreide rapportage gaat na deze inleiding verder met een resultaatbespreking van het onderzoek. Per onderzoeksvraag worden de uitkomsten op gemeentelijk en wijkniveau besproken. Hoofdstuk 2 behandelt de tevredenheid over voorzieningen in de buurt. In hoofdstuk 3 komen de meningen over de leefbaarheid aan de orde. Hoofdstuk 4 gaat over de ontwikkeling en betrokkenheid van de buurt. In hoofdstuk 5 is te lezen of de Velsenaren zich veilig voelen, in het algemeen en in de eigen buurt. Ook wordt duidelijk of men slachtoffer is geweest van bepaalde vormen van criminaliteit, of men iets doet aan preventie en wat men vindt van het optreden van de politie. In de hoofdstukken 6 en 7 wordt respectievelijk het functioneren van de gemeente en van de corporaties onder de loep genomen. Hoofdstuk 8 handelt over de besteding van de vrije tijd. Hoofdstuk 9 gaat in op het onderwerp mantelzorg en vrijwilligerswerk en Hoofdstuk 10 tenslotte gaat over de gezondheid en zelfredzaamheid van de inwoners. In bijlage 1 wordt een kaart van Velsen met de onderzoeksgebieden weergegeven. In bijlage 2 volgt een tabellenboek met uitsplitsingen naar de nieuwe indeling in 9 wijken (onderzoeksgebieden). Leefbaarheidsmonitor Velsen 7

10 Welzijnsvoorzieningen Welzijnsvoorzieningen Inleiding Hoofdstuk 2 gaat in op de welzijnsvoorzieningen in de buurt. Zowel buurthuizen als de wijksteunpunten komen aan de orde. Eerst wordt gekeken naar de buurthuizen, en dan met name naar hun bereik onder jongeren. Vervolgens komen de wijksteunpunten aan bod, waarbij vooral het bereik onder ouderen wordt gepeild. 2.2 Buurthuizen Elke buurt in Velsen heeft een buurthuis. Bijna één op de vijf mensen bezoekt ook deze buurthuizen (17 procent). In is het percentage bezoekers met 29 procent het hoogst. In Velsen-Zuid en Driehuis is met 8 procent een stuk minder animo voor een buurthuis. Opvallend is de afname in animo in. In heeft 34 procent het buurthuis in de afgelopen 12 maanden bezocht, in is dit nog 29 procent. Ook in de wijken Velsen-Zuid en Driehuis en IJmuiden-Noord en - West is sprake van een krimp over de laatste 2 jaar. In en is juist sprake van een (lichte) toename ten opzichte van. Grafiek 2.1 Afgelopen 12 maanden buurthuis bezocht 17% 18% 8% 11% 17% 15% 21% 21% 22% 22% 29% 34% 17% 14% 12% 11% 0% 10% 20% 30% 40% Van de bewoners die de buurthuizen niet bezoeken, zegt veruit de meerderheid geen behoefte te hebben aan een buurthuis (variërend van 79 tot 89 procent). Dit geldt voor alle wijken en verschilt nauwelijks met de resultaten van. De overige 10 à 20 procent van de bewoners geeft aan de buurthuizen om een andere reden niet te bezoeken. Deze groep geeft aan dat het aanbod onbekend is en niet goed aansluit bij hun wensen. Leefbaarheidsmonitor Velsen 8

11 Welzijnsvoorzieningen Grafiek 2.2 Reden niet bezoeken buurthuizen (% geen behoefte) 87% 88% 88% 86% 89% 81% 89% 88% 87% 90% 79% 85% 87% 93% 85% 87% Omdat de buurthuizen zich sterk richten op de jeugd is het interessant om te kijken of de jeugd zich interesseert in deze buurthuizen. Daarbij is het in eerste instantie van belang te weten waar de jeugd woont. De meeste kinderen wonen : 38 procent van de bewoners uit deze wijk heeft aangegeven één of meer kinderen jonger dan 18 te hebben. In werd dit nog aangegeven door 48 procent van de bewoners uit. Het aantal kinderen onder 18 jaar is in deze wijk dan ook flink afgenomen. Opvallend is dat ondanks deze forse afname het totale aantal kinderen in Velsen gelijk is gebleven. Grafiek 2.3 Kind(eren) jonger dan 18 jaar 33% 34% 23% 28% 28% 32% 28% 33% 31% 28% 32% 38% 31% 34% 38% 48% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Leefbaarheidsmonitor Velsen 9

12 Welzijnsvoorzieningen Aan de bewoners die hebben aangegeven één of meer kinderen jonger dan 18 te hebben, is gevraagd of deze kinderen in de afgelopen 12 maanden een buurthuis hebben bezocht. Voor heel Velsen geldt dat ongeveer een kwart van de kinderen één of meerdere keren daadwerkelijk een buurthuis heeft bezocht (23 procent). In de wijk gaan de meeste kinderen naar een buurthuis: 45 procent van de bewoners met één of meer kinderen jonger dan 18 geeft dit aan. In en blijft het aantal kinderen dat één keer of vaker een buurthuis heeft bezocht ver achter op het gemeentelijke gemiddelde. Grafiek 2.4 Kind(eren) afgelopen 12 maanden buurthuis bezocht 23% 24% 6% 11% 9% 12% 28% 26% 28% 30% 25% 24% 25% 26% 45% 41% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2.3 Wijksteunpunten De wijksteunpunten richten zich vooral op ouderen van 65 jaar of ouder. Van de bewoners in heeft 22 procent aangegeven 65 jaar of ouder te zijn. Hiervan wonen verreweg de meeste ouderen in Velsen-Zuid en Driehuis (37 procent) en (29 procent). In (15 procent) en (16 procent) wonen verhoudingsgewijs de minste ouderen. Van alle ouderen in heeft 8 procent aangegeven in de afgelopen 12 maanden wel eens een wijksteunpunt te hebben bezocht. Dit is vergelijkbaar met het resultaat van. Op wijkniveau zijn grote verschillen in de animo voor de wijksteunpunten te vinden. In (18 procent) en (16 procent) is het aantal bezoekers betrekkelijk hoog. Opvallend is dat juist de wijken met in verhouding veel ouderen de bezoekersaantallen erg laag liggen: van helemaal niet in Velsen- Zuid en Driehuis tot 4 procent in. Hierbij moet rekening worden gehouden dat de aantallen erg laag zijn, waardoor deze resultaten slechts een indicatie zijn. Daarnaast is er in Velsen-Zuid en Driehuis (wellicht) geen wijksteunpunt meer. Als aan de niet-bezoekers wordt gevraagd waarom zij de wijksteunpunten niet bezoeken, blijkt dat veruit de meeste 65-plussers er vooralsnog geen behoefte aan hebben. Vrijwel niemand zegt niet te komen omdat het activiteitenaanbod niet aansluit op de eigen wensen. Wel is een klein aandeel onvoldoende bekend met het activiteitenaanbod. Leefbaarheidsmonitor Velsen 10

13 Welzijnsvoorzieningen Grafiek 2.5 Ouderen afgelopen 12 maanden wijksteunpunt bezocht 8% 10% 0% 5% 4% 5% 7% 10% 16% 19% 9% 13% 2% 4% 18% 19% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Leefbaarheidsmonitor Velsen 11

14 Leefbaarheid in de buurt Leefbaarheid in de buurt Inleiding Alle vragen die in dit hoofdstuk besproken worden, gaan over de leefbaarheid in de buurt. Een aantal aspecten komt daarbij aan de orde, waaronder: - buurtproblemen; - evaluatie van de sociale cohesie in de buurt: hoe gaan de mensen in een buurt met elkaar om; - eindoordeel van de buurt en de als geheel. Allereerst komen 23 buurtproblemen aan bod; hoeveel bewoners ervaren deze problemen en hoe vaak komen ze voor? Na een uitgebreid verslag van deze buurtproblemen, wordt ingegaan op de sociale aspecten van wonen in de diverse wijken van Velsen; hoe gaan mensen er met elkaar om en voelt men zich thuis in de buurt? Tenslotte wordt door middel van een rapportcijfer een eindoordeel over de buurt en de gemeente als geheel gegeven. 3.2 Buurtproblemen Bewoners hebben van 23 vervelende voorvallen en misdrijven kunnen vermelden of ze voorkomen in hun buurt en in welke mate (vaak, soms of (bijna) nooit). Per probleem wordt in een grafiek weergegeven hoeveel procent van de bewoners vindt dat dit probleem vaak voorkomt. De 23 buurtproblemen kunnen ingedeeld worden in een 5-tal categorieën, te weten: fysieke verloedering, sociale overlast en dreiging, overlast van vermogensdelicten, verkeersoverlast en overige overlast Fysieke verloedering Onder fysieke verloedering vallen problemen als bekladding, rommel op straat, hondenpoep en vernieling. Bekladding van muren en/of gebouwen komt volgens 8 procent van de Velsenaren vaak voor, dit is een daling ten opzichte van. In de meeste wijken is de overlast van bekladding afgenomen, in is deze het sterkst gedaald, van 18 procent naar 11 procent. In is de overlast van bekladding gelijk gebleven en in Velsen-Zuid en Driehuis is de overlast van bekladding licht gestegen van 2 naar 4 procent. Ondanks deze stijging wordt in deze wijk nog steeds de minste overlast van bekladding ervaren. Leefbaarheidsmonitor Velsen 12

15 Leefbaarheid in de buurt Grafiek 3.1 Bekladding van muren en/of gebouwen 8% 11% 2% 4% 8% 7% 9% 11% 10% 15% 11% 18% 8% 8% 6% 11% 0% 5% 10% 15% 20% Bijna een derde van de Velsenaren vindt dat rommel op straat vaak voorkomt (31 procent). In geldt dat voor bijna de helft van de bewoners (48 procent). Ook in en is bovengemiddeld vaak rommel op straat te vinden. In Velsen-Zuid en Driehuis, en zijn de bewoners een stuk positiever: in deze wijken vinden minder mensen dan gemiddeld dat er vaak rommel op straat te vinden is. In vergelijking met de resultaten van zijn de verschillen over het algemeen klein. Alleen in en is een duidelijke afname van rommel op straat zichtbaar: respectievelijk een afname van 7 en 6 procentpunten. In de overige wijken zijn de verschillen kleiner. Grafiek 3.2 Rommel op straat 31% 34% 12% 14% 33% 35% 48% 47% 38% 45% 43% 47% 15% 21% 26% 29% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Leefbaarheidsmonitor Velsen 13

16 Leefbaarheid in de buurt In Velsen komt hondenpoep volgens 40 procent van de inwoners vaak voor. Dit is vergelijkbaar met. Van de wijken komt in hondenpoep het vaakst voor, meer dan de helft van de inwoners van deze wijk zeggen vaak hondenpoep te zien. Ook in de wijken en wordt vaker dan gemiddeld hondenpoep gezien. In Velsen-Zuid en Driehuis hebben de bewoners het minst vaak last van hondenpoep: slechts 21 procent geeft aan vaak hondenpoep te zien in de buurt. In vergelijking met is de grootste afname zichtbaar in Velsen- Zuid en Driehuis (7 procentpunten). Ook in en is de overlast van hondenpoep tussen en afgenomen. De grootste toename van overlast van hondenpoep is te zien in : in de afgelopen twee jaar is de overlast met 10 procentpunten fors gestegen. Ook in is sprake van een toename van de overlast, zij het minder fors dan in. Grafiek 3.3 Hondenpoep 40% 39% 21% 28% 43% 42% 47% 53% 38% 48% 36% 41% 30% 32% 38% 43% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Van alle Velsenaren vindt 14 procent dat vernieling van telefooncellen of bushokjes vaak voorkomt. Dit is een afname van 7 procentpunten ten opzicht van. In waren tussen de wijken nog duidelijk grote verschillen te zien; in zijn de onderlinge verschillen veel minder groot. De overlast van vernieling varieert van 8 procent in tot 18 procent in. Deze afname van onderlinge verschillen komt vooral doordat in een groot deel van de wijken sprake is van een (forse) daling van vernielingen. Deze daling is het grootst in : hier is de overlast van vernieling met 15 procentpunten afgenomen. Leefbaarheidsmonitor Velsen 14

17 Leefbaarheid in de buurt Grafiek 3.4 Vernieling van telefooncellen, bus- of tramhokjes 14% 21% 15% 13% 12% 16% 23% 21% 18% 33% 14% 24% 8% 10% 14% 19% 0% 10% 20% 30% 40% Sociale overlast en dreiging Onder sociale overlast en dreiging vallen problemen als bedreiging, overlast van groepen jongeren, dronken mensen op straat, mensen die op straat worden lastig gevallen, geweldsdelicten, drugsoverlast, en straatroof. Leefbaarheidsmonitor Velsen 15

18 Leefbaarheid in de buurt Van alle Velsenaren geeft 2 procent aan dat bedreiging vaak voorkomt. Dit is een kleine afname ten opzichte van. De inwoners van IJmuiden-Noord en -West en zeggen het vaakst overlast van bedreiging te ervaren (4 procent), in de wijken Velsen-Zuid en Driehuis,, en wordt nauwelijks overlast van bedreiging ervaren (1 procent of minder). In vergelijking met valt op dat de overlast van bedreiging in als enige is toegenomen van 2 naar 4 procent, terwijl in de meeste wijken sprake is van een daling. Alleen in Velsen-Zuid en Driehuis en is de overlast van bedreiging ten opzichte van gelijk gebleven. Grafiek 3.5 Bedreiging 2% 3% 0% 0% 2% 2% 4% 4% 1% 3% 4% 6% 1% 1% 1% 3% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Bijna één op de vijf Velsenaren vindt dat overlast van groepen jongeren vaak voorkomt (16 procent). Dit is vergelijkbaar met de resultaten van. Bewoners van Velsen-Zuid en Driehuis ervaren met 7 procent het minst vaak overlast van groepen jongeren. Ook in,, Zee- en Duinwijk en wordt minder vaak dan gemiddeld overlast van groepen jongeren ervaren. In en ervaren de inwoners juist vaker dan gemiddeld overlast van jongeren: respectievelijk 21 en 20 procent vindt dat overlast van jongeren vaak voorkomt. In en is de ervaren overlast van groepen jongeren in de afgelopen twee jaar het meest gedaald. Van alle wijken is de enige wijk waar de overlast van groepen jongeren de afgelopen twee jaar duidelijk is toegenomen, van 7 procent in naar 12 procent in. Leefbaarheidsmonitor Velsen 16

19 Leefbaarheid in de buurt Grafiek 3.6 Overlast van groepen jongeren 16% 18% 7% 6% 12% 14% 20% 22% 13% 15% 14% 24% 7% 12% 21% 27% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Volgens 7 procent van de Velsenaren zijn er vaak dronken mensen op straat. Dit is een daling ten opzichte van. scoort met 18 procent aanzienlijk hoger dan gemiddeld. Ook in hebben de inwoners bovengemiddeld overlast van dronken mensen op straat. In de wijken, en Velsen-Zuid en Driehuis komt overlast van dronken mensen op straat nauwelijks voor. Ook in is de overlast lager dan het gemeentelijke gemiddelde. In de meeste wijken is sprake van een daling van de overlast in vergelijking met. Deze daling is het grootst in. In ondervond 9 procent van de inwoners vaak overlast van dronken mensen op straat, in is dit nog 3 procent. Grafiek 3.7 Dronken mensen op straat 7% 10% 3% 2% 9% 13% 18% 20% 3% 9% 11% 15% 4% 5% 2% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Leefbaarheidsmonitor Velsen 17

20 Leefbaarheid in de buurt Met 1 procent geeft een relatief kleine groep Velsenaren aan dat het vaak voorkomt dat mensen op straat worden lastig gevallen in hun eigen buurt. In de wijken Velsen-Zuid en Driehuis, en heeft niemand van de inwoners aangegeven dat dit vaak voorkomt. Ook in de andere wijken komt het nauwelijks voor dat mensen op straat worden lastiggevallen. In vergelijking met geldt dat er in geen enkele wijk sprake is van een stijging van het aantal inwoners dat zegt dat het vaak voorkomt dat mensen lastiggevallen worden op straat. Dit komt terug in het gemeentetotaal. Ook hier is sprake van een lichte daling ten opzichte van. De grootste daling is te zien in de wijk. Hier is het percentage inwoners dat zegt dat het vaak voorkomt dat mensen worden lastiggevallen op straat gedaald van 4 procent in naar minder dan 0,5 procent in. Grafiek 3.8 Lastigvallen op straat 1% 2% 0% 0% 0% 1% 3% 4% 0% 4% 1% 3% 0% 0% 2% 3% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Ook geweldsdelicten komen volgens de inwoners van Velsen relatief weinig voor. Slechts 2 procent van de inwoners zegt dat dit vaak voorkomt in de gemeente. Op gemeenteniveau is in vergelijking met sprake van een daling van 1 procentpunt. Als gekeken wordt naar de afzonderlijke wijken blijkt dat vooral in sprake is van een relatief grote afname van het aantal geweldsdelicten (4 procentpunten). Behalve in IJmuiden-Noord en -West is in alle wijken spraken van een daling van het percentage inwoners dat aangeeft dat geweldsdelicten vaak voorkomen ten opzichte van. Leefbaarheidsmonitor Velsen 18

21 Leefbaarheid in de buurt Grafiek 3.9 Geweldsdelicten 2% 3% 0% 2% 1% 2% 2% 3% 3% 7% 1% 3% 0% 1% 1% 3% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Een kleine groep Velsenaren vindt dat drugsoverlast in hun buurt vaak voorkomt (4 procent). Dit is gelijk aan. In ligt dit percentage met 10 procent een stuk hoger. Ook in ligt het percentage boven het gemeentelijke gemiddelde. In Velsen-Zuid en Driehuis, en wordt in verhouding weinig drugsoverlast ervaren. In deze wijken liggen de percentages onder het gemeentelijke gemiddelde. In vergelijking met is de ervaren drugsoverlast in fors gedaald met 7 procentpunten. In is juist sprake van een stijging ten opzichte van. Hier is de drugoverlast gestegen van 6 procent in naar 10 procent in. Grafiek 3.10 Drugsoverlast 4% 4% 0% 1% 3% 4% 6% 10% 5% 5% 8% 15% 1% 1% 2% 3% 0% 5% 10% 15% 20% Leefbaarheidsmonitor Velsen 19

22 Leefbaarheid in de buurt Het aandeel bewoners dat vindt dat er vaak straatroof wordt gepleegd is zeer klein (kleiner dan 0,5 procent). Ook in de meeste wijken ligt het percentage inwoners dat vindt dat straatroof vaak voorkomt lager dan 0,5 procent. Alleen in en liggen de percentages tussen 0,5 en 1,5 procent. In vergelijking met wijken de percentages nauwelijks af (maximaal 2 procentpunten). Grafiek 3.11 Straatroof 0% 1% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 2% 0% 1% 2% 3% 4% 5% Overlast van vermogensdelicten Bij vermogensdelicten valt te denken aan fietsendiefstal, diefstal uit auto s, beschadiging of vernieling aan auto s en inbraak in woningen. In de vindt 6 procent van de burgers dat fietsendiefstal in de eigen buurt vaak voorkomt. Dit is een vergelijkbaar ten opzichte van. In Velsen-Zuid en Driehuis komt fietsendiefstal bovengemiddeld voor: 10 procent van de inwoners van deze wijk geeft dit aan. In vergelijking met is dit een stijging van 8 procentpunten. In, Zee- en Duinwijk en is met betrekking tot fietsendiefstal sprake van een daling in de afgelopen twee jaar. Deze daling is het grootst in (6 procentpunten). Leefbaarheidsmonitor Velsen 20

23 Leefbaarheid in de buurt Grafiek 3.12 Fietsendiefstal 6% 6% 2% 10% 7% 6% 7% 7% 7% 9% 5% 11% 4% 7% 4% 5% 0% 5% 10% 15% Van alle Velsenaren vindt 4 procent dat diefstal uit auto s vaak voorkomt. Dit wijkt niet af van. Het verschil tussen de wijken is relatief klein, alleen Velsen-Zuid en Driehuis scoort met 8 procent duidelijk hoger dan gemiddeld. In de wijken en is de situatie (sterk) verbeterd ten opzichte van. Ook in is een daling te zien, zij het met 2 procentpunten minder groot dan in de andere twee wijken. In Velsen-Zuid en Driehuis is sprake van een forse stijging. In deze wijk is het percentage bewoners dat zegt dat diefstal uit auto s vaak voorkomt in de afgelopen twee jaar verdubbeld. Grafiek 3.13 Diefstal uit auto's 4% 4% 4% 8% 3% 3% 4% 5% 3% 8% 2% 5% 2% 4% 4% 4% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Leefbaarheidsmonitor Velsen 21

24 Leefbaarheid in de buurt Beschadiging of vernieling aan auto s komt volgens 10 procent van de Velsenaren voor. Dit is vergelijkbaar met. (16 procent), (12 procent) en (12 procent) scoren het slechtst. In en komt beschadiging of vernieling van auto s het minst voor (6 procent). In vergelijking met valt vooral op dat in en het aantal beschadigde of vernielde auto s sterk is afgenomen in de afgelopen twee jaar. Grafiek 3.14 Beschadiging of vernieling van auto's 10% 11% 6% 8% 10% 12% 16% 16% 6% 13% 12% 19% 6% 7% 9% 11% 0% 5% 10% 15% 20% Het aantal inbraken in woningen is in de afgelopen twee jaar iets toegenomen in. In zei 6 procent van de inwoners dat inbraak vaak voorkomt, in is dit percentage gestegen naar 10 procent. De meest opmerkelijke uitkomst is de opvallende groei van het aantal inbraken in de wijk Velsen-Zuid en Driehuis. Het percentage inwoners dat aangeeft dat inbraak vaak voorkomt is meer dan verdrievoudigd in de afgelopen twee jaar: van 12 procent in naar 39 procent in. Ook in de wijken en is een duidelijke toename te zien. Zeeen Duinwijk is de enige wijk waar sprake is van een afname als het gaat om inbraken in woningen. Leefbaarheidsmonitor Velsen 22

25 Leefbaarheid in de buurt Grafiek 3.15 Inbraak in woningen 6% 10% 12% 39% 6% 3% 4% 2% 6% 10% 10% 7% 10% 16% 3% 8% 0% 10% 20% 30% 40% Verkeersoverlast Onder verkeersoverlast vallen problemen als agressief verkeersgedrag, geluidsoverlast van verkeer, te hard rijden en parkeeroverlast. Het aantal inwoners dat zegt dat agressief verkeersgedrag vaak voorkomt is in licht gedaald ten opzicht van, van 16 naar 14 procent. In de wijken en wordt net als in de meeste overlast van agressief verkeersgedrag ervaren. In is de ervaren overlast wel gedaald ten opzichte van. In is met 7 procentpunten sprake van de grootste daling. Ook in Velsen-Zuid en Driehuis is met 3 procentpunten sprake van een kleine daling. Voor de overige wijken geldt dat de resultaten van vergelijkbaar zijn met. Grafiek 3.16 Agressief verkeersgedrag 14% 16% 10% 13% 12% 12% 21% 21% 15% 14% 20% 24% 9% 8% 10% 17% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Leefbaarheidsmonitor Velsen 23

26 Leefbaarheid in de buurt Bijna één op de vijf Velsenaren ervaart vaak geluidsoverlast door verkeer in de eigen woonbuurt (17 procent). Dit is een lichte daling ten opzichte van. Ook in de 7 wijken is in de afgelopen twee jaar een afname van geluidsoverlast door verkeer te zien. De inwoners uit de wijken Velsen-Zuid en Driehuis, en ervaren bovengemiddeld vaak geluidsoverlast door verkeer. In wordt met 12 procent het minst vaak geluidsoverlast ervaren door verkeer en ook scoort met 14 procent onder het gemeentelijke gemiddelde. Grafiek 3.17 Geluidsoverlast door verkeer 17% 20% 24% 21% 23% 17% 18% 14% 17% 22% 16% 20% 12% 17% 29% 30% 0% 10% 20% 30% 40% Van alle 23 buurtproblemen is de overlast van auto s die te hard rijden het grootst, 36 procent van alle inwoners zegt dat het vaak voorkomt dat auto s te hard rijden in de woonbuurt. Dit is een lichte daling ten opzichte van, toen gaf 38 procent van de inwoners dit aan. In de wijken IJmuiden- Noord en -West en wordt volgens de inwoners bovengemiddeld vaak te hard gereden. In is de overlast van te hard rijden met 28 procent het laagst. In vergelijking met is in Velsen- Noord een sterke daling van te hard rijdend verkeer te zien. In de overige wijken zijn de verschillen ten opzichte van beduidend minder groot. In nagenoeg alle wijken is sprake van een daling van de overlast in vergelijking met. Alleen in is sprake van een lichte stijging van de overlast van te hard rijdende auto s in de woonbuurt. Leefbaarheidsmonitor Velsen 24

27 Leefbaarheid in de buurt Grafiek 3.18 Te hard rijden 36% 38% 33% 33% 34% 37% 44% 44% 39% 41% 41% 55% 34% 32% 28% 34% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Bijna een derde van de Velsenaren vindt dat parkeeroverlast in hun buurt vaak voorkomt (31 procent). Dit is vergelijkbaar met. In is de parkeeroverlast met 39 procent het grootst. Ook in IJmuiden-Noord en -West en wordt bovengemiddeld vaak parkeeroverlast ervaren, In is de parkeeroverlast met 22 procent het laagst. Ook in Zee- en Duinwijk en Velsen-Zuid en Driehuis is de ervaren parkeeroverlast lager dan het gemeentelijke gemiddelde. In vergelijking met valt op dat de parkeeroverlast in IJmuiden-Noord in de afgelopen twee jaar met 10 procentpunten is gedaald. In is juist sprake van een stijging van de parkeeroverlast, namelijk van 27 procent in naar 35 procent in. Ook in Velsen-Zuid en Driehuis is de ervaren parkeeroverlast in de laatste twee jaar gestegen, zij het minder sterk dan in. Grafiek 3.19 Parkeeroverlast 31% 32% 25% 21% 35% 39% 40% 45% 24% 26% 27% 35% 22% 23% 34% 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Leefbaarheidsmonitor Velsen 25

28 Leefbaarheid in de buurt Overige overlast Bij overige overlast valt te denken aan overlast van omwonenden, andere vormen van geluidsoverlast, overlast van zwervers of daklozen en overlast van horecagelegenheden. Van alle Velsenaren zegt 7 procent dat overlast door omwonenden vaak voorkomt. Dit is vergelijkbaar met. De meeste overlast van omwonenden wordt in ervaren (10 procent). Ook in, en wordt bovengemiddeld vaak overlast door omwonenden ervaren. In Velsen-Zuid en Driehuis wordt het minst vaak overlast door omwonenden ervaren, slechts 2 procent van de inwoners geeft dit aan. Ook in en wordt minder overlast ervaren dan gemiddeld in heel Velsen. In vergelijking met valt op dat in sprake is van een sterke daling van de overlast. In de overige wijken is de overlast door omwonenden in de afgelopen twee jaar gelijk gebleven of (licht) gestegen. Grafiek 3.20 Overlast door omwonenden 7% 7% 2% 1% 7% 9% 9% 9% 10% 9% 9% 15% 4% 5% 4% 4% 0% 5% 10% 15% 20% Andere vormen van geluidsoverlast komen volgens 13 procent van alle Velsenaren vaak voor. Dit is een lichte daling ten opzichte van. Deze daling komt terug in de meeste wijken, waarbij deze het grootst is in Velsen- Zuid en Driehuis (10 procentpunten), (6 procentpunten), Zeeen Duinwijk (7 procentpunten) en (6 procentpunten). De meeste geluidsoverlast anders dan van verkeer wordt in ervaren (18 procent). Dit is naast de enige wijk waar in de afgelopen twee jaar de geluidsoverlast anders dan van verkeer is gestegen. Leefbaarheidsmonitor Velsen 26

29 Leefbaarheid in de buurt Grafiek 3.21 Andere vormen van geluidsoverlast 13% 15% 14% 24% 13% 13% 14% 18% 8% 15% 17% 23% 7% 10% 13% 19% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Zeer weinig Velsenaren vinden dat overlast van zwervers of daklozen vaak voorkomt (minder dan 0,5 procent). In de wijken Velsen-Zuid en Driehuis,,, en ervaart helemaal niemand vaak overlast van zwervers of daklozen. In de overige wijken zegt 1 procent vaak overlast van zwervers of daklozen te ervaren. Er zijn dan ook nauwelijks verschillen tussen de wijken onderling en ook in vergelijking met zijn er geen relevante verschillen. Grafiek 3.22 Overlast van zwervers/daklozen 0% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 0% 0% 1% 2% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% Leefbaarheidsmonitor Velsen 27

30 Leefbaarheid in de buurt Met 3 procent van de Velsenaren vindt slechts een klein deel dat overlast door horecagelegenheden vaak voorkomt. Dit is vergelijkbaar met. In wordt het vaakst overlast van horeca ervaren (8 procent) en ook scoort wat overlast betreft bovengemiddeld. De minste overlast van horeca wordt ervaren in, helemaal niemand geeft aan vaak overlast hiervan te ervaren. Ook in (minder dan 0,5 procent) en Velsen-Zuid en Driehuis (1 procent) wordt minder vaak dan gemiddeld overlast ervaren van horeca. In vergelijking met zijn er geen grote verschillen. In is de overlast met 2 procentpunten toegenomen in de afgelopen twee jaar. In de overige wijken is de overlast gelijk gebleven of licht gedaald ten opzichte van. Grafiek 3.23 Overlast door horecagelegenheden 3% 3% 1% 2% 3% 5% 8% 8% 0% 0% 3% 3% 2% 3% 0% 2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 3.3 Belangrijkste problemen Van alle problemen die in de voorgaande paragraaf beschreven zijn, konden de Velsenaren de twee belangrijkste problemen aangegeven die met voorrang aangepakt zouden moeten worden. Aan de hand van deze antwoorden is een top 3 opgesteld met de drie belangrijkste problemen die met voorrang aangepakt zouden moeten worden. Volgens de inwoners van Velsen zijn te hard rijden, hondenpoep en parkeeroverlast de drie belangrijkste problemen die met voorrang aangepakt zouden moeten worden. In de wijken wordt naast deze drie buurtproblemen ook vaak rommel op straat, overlast van jongeren en inbraak in woningen genoemd. In de vorige paragraaf is beschreven dat het aantal inbraken in woningen buitensporig gegroeid is in de wijk Velsen-Zuid en Driehuis. Geheel in lijn met deze uitkomst noemen de inwoners dan ook inbraak in woningen als belangrijkste probleem dat met voorrang aangepakt zou moeten worden: 39 procent van alle inwoners van deze wijk heeft voor dit probleem gekozen. Er is geen enkele wijk waar een groter percentage voor het eerste belangrijke probleem kiest. Dit duidt erop dat de inbraken in deze wijk een serieus probleem vormen. Leefbaarheidsmonitor Velsen 28

31 Leefbaarheid in de buurt Tabel 3.1 belangrijkste probleem eerste tweede derde te hard rijden hondenpoep parkeeroverlast inbraak in woningen te hard rijden geluidsoverlast verkeer IJmuiden-Noord te hard rijden rommel op straat parkeeroverlast hondenpoep te hard rijden parkeeroverlast IJmuiden-West te hard rijden rommel op straat parkeeroverlast te hard rijden rommel op straat hondenpoep te hard rijden rommel op straat parkeeroverlast -Noord te hard rijden overlast van jongeren inbraak in woningen -Zuid te hard rijden inbraak in woningen hondenpoep overlast van jongeren te hard rijden hondenpoep 3.4 Leefbaarheid Tot slot is aan de respondenten een aantal vragen voorgelegd met betrekking tot de leefbaarheid van de buurt. Deze vragen hadden betrekking op het woongenot, de sociale cohesie, geschillen met buren en culturele interactie. Over het algemeen wonen Velsenaren met plezier in hun buurt. Met 96 procent zeggen bijna alle inwoners het (zeer) prettig te vinden in hun buurt. Dit is vergelijkbaar met. De wijken onderling verschillen nauwelijks en de percentages variëren van 92 procent die (zeer) prettig woont in tot 99 procent die (zeer) prettig woont in. In vergelijking met valt vooral op dat in het aantal mensen dat (zeer) prettig in de buurt woont, is gestegen in de laatste twee jaar. In de overige wijken zijn de verschillen tussen en nauwelijks relevant. Grafiek 3.25 percentage bewoners dat het (zeer) prettig vindt om in de buurt te wonen 96% 95% 98% 100% 92% 94% 97% 94% 96% 92% 95% 87% 99% 99% 97% 96% Leefbaarheidsmonitor Velsen 29

32 Leefbaarheid in de buurt Van alle inwoners vindt een ruime meerderheid dat de mensen op een prettige manier met elkaar omgaan (80 procent) en is tevreden over de bevolkingssamenstelling (79 procent). Ruim tweederde van de inwoners voelt zich thuis in deze buurt. Iets minder dan de helft van de inwoners geeft aan dat er veel saamhorigheid is in de woonbuurt (46 procent) en dat zij veel contact met andere buurtbewoners hebben (45 procent). Een kwart van de inwoners geeft aan dat de mensen in de buurt elkaar nauwelijks kennen. In vergelijking met zijn er geen relevante verschillen. Grafiek 3.26 Stellingen over de leefbaarheid in de buurt percentage (helemaal) mee eens mensen gaan hier prettig met elkaar om 80% 81% tevreden over bevolkingssamenstelling 79% 75% voel me thuis in deze buurt woon in een buurt met veel saamhorigheid 46% 47% 69% 69% veel contact met andere buurtbewoners 45% 44% hier kennen mensen elkaar nauwelijks 26% 26% Hieronder worden de bovenstaande stellingen uitgesplitst naar de 7 wijken. De meeste Velsenaren (80 procent) vinden dat buurtbewoners op een prettige manier met elkaar omgaan. Dit is vergelijkbaar met. In, en zijn iets minder mensen het (helemaal) eens met de stelling dat de mensen op een prettige manier met elkaar omgaan in de buurt (alle drie wijken 75 procent). Hiermee scoren deze wijken onder het gemeentelijke gemiddelde. In Velsen-Zuid en Driehuis zijn de meeste mensen het (helemaal) eens met de stelling (87 procent). Deze wijk scoort samen met (84 procent) boven het gemeentelijke gemiddelde. In de overige wijken zijn de verschillen met het gemeentetotaal klein. In vergelijking met blijkt dat in de inwoners van minder vaak vinden dat de mensen prettig met elkaar omgaan. In deze wijk is sprake van de grootste daling (7 procentpunten). In de overige wijken zijn de percentages van vergelijkbaar met. Leefbaarheidsmonitor Velsen 30

33 Leefbaarheid in de buurt Grafiek 3.27 Mensen gaan hier prettig met elkaar om percentage (helemaal) mee eens 80% 81% 87% 87% 75% 82% 75% 77% 77% 78% 75% 72% 84% 85% 82% 83% Van de Velsenaren is ruim driekwart tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt. Dit is een lichte stijging in vergelijking met. In zijn de inwoners het minst tevreden over de bevolkingssamenstelling: 66 procent van de inwoners is tevreden. Daarmee scoort deze wijk onder het gemeentelijke gemiddelde. Ook de inwoners van de wijken en zijn minder vaak dan gemiddeld tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt., en Velsen-Zuid en Driehuis zijn juist vaker dan gemiddeld tevreden over de bevolkingssamenstelling. In vergelijking met is de tevredenheid over de bevolkingssamenstelling het meest gestegen in en (beide 9 procentpunten). Ook in Zee- en Duinwijk is de tevredenheid hierover gestegen. In de overige wijken is de tevredenheid over de bevolkingssamenstelling ongeveer gelijk gebleven in de afgelopen twee jaar. Grafiek 3.28 Tevreden over bevolkingssamenstelling percentage (helemaal) mee eens 79% 75% 86% 86% 77% 76% 76% 77% 66% 62% 70% 61% 84% 85% 85% 76% Leefbaarheidsmonitor Velsen 31

34 Leefbaarheid in de buurt Een meerderheid van de Velsenaren (69 procent) voelt zich thuis bij de buurtbewoners. Dit is vergelijkbaar met. In (60 procent) en (61 procent) voelen minder mensen zich thuis in de buurt dan gemiddeld. Van alle wijken voelen de meeste inwoners zich thuis in de wijk Velsen-Zuid en Driehuis. Deze wijk scoort met 79 procent het hoogst van alle wijken. Ook in en voelen meer mensen dan gemiddeld zich thuis in de buurt. In vergelijking met is in sprake van de grootste daling van het aantal inwoners dat zich thuis voelt (12 procentpunten). In is sprake van een forse stijging met 11 procentpunten. In de overige wijken is het aandeel inwoners dat zich thuis voelt in de wijk gelijk gebleven of (licht) gestegen ten opzichte van. Grafiek 3.29 Voel me thuis in deze buurt percentage (helemaal) mee eens 69% 69% 79% 76% 61% 73% 60% 62% 66% 65% 68% 57% 76% 79% 73% 65% Bijna de helft van alle Velsenaren vindt dat zij in een gezellige buurt wonen waar veel saamhorigheid is. Dit is vergelijkbaar met. scoort het laagst: hier is slechts 38 procent van de inwoners het (helemaal) eens met deze stelling. Ook scoort met 41 procent onder het gemeentelijke gemiddelde. Velsen-Zuid scoort het hoogst: 57 procent van de inwoners is het (helemaal) eens met deze stelling. Ook in wordt met 55 procent boven het gemeentelijke gemiddelde gescoord. De overige wijken verschillen weinig met het gemeentelijke resultaat. In vergelijking met is het percentage inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling het meest gedaald in (8 procentpunten). Ook in is het percentage in de afgelopen twee jaar gedaald. In Velsen- Zuid en Driehuis is het percentage inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling het meest gestegen (8 procentpunten). Ook in is sprake van een stijging in de afgelopen twee jaar. In de overige wijken is het percentage inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling ongeveer gelijk gebleven. Leefbaarheidsmonitor Velsen 32

35 Leefbaarheid in de buurt Grafiek 3.30 Woon in een buurt met veel saamhorigheid percentage (helemaal) mee eens 46% 47% 57% 49% 45% 53% 41% 41% 38% 40% 48% 41% 55% 54% 44% 49% Van alle Velsenaren heeft 45 procent veel contact heeft met andere buurtbewoners. Dit is vergelijkbaar met. In vergelijking met het gemeentelijke gemiddelde zijn er slechts twee wijken die opvallen: IJmuiden- Zuid scoort met 39 procent onder het gemiddelde en scoort met 50 procent boven het gemiddelde. Voor alle andere wijken geldt dat zij niet of nauwelijks verschillen met het gemeentetotaal. In vergelijking met is het contact met andere buurtbewoners (ongeveer) gelijk gebleven of gestegen. In is de stijging van het contact met 10 procentpunten het grootst. Grafiek 3.31 Veel contact met andere buurtbewoners percentage (helemaal) mee eens 45% 44% 46% 45% 44% 46% 39% 38% 43% 39% 48% 38% 50% 51% 45% 43% Leefbaarheidsmonitor Velsen 33

36 Leefbaarheid in de buurt In zegt 26 procent dat de mensen elkaar nauwelijks kennen. Dit komt overeen met. In (36 procent) en (30 procent) zeggen de inwoners het vaakst dat de mensen elkaar nauwelijks kennen. Deze wijken scoren hiermee boven het gemeentelijke gemiddelde. In Velsen-Zuid en Driehuis en zeggen de minste inwoners dat de mensen elkaar nauwelijks kennen (beide wijken 17 procent). Deze twee wijken blijven hiermee onder het gemeentelijke gemiddelde. De overige wijken verschillen niet of nauwelijks als het gaat om het kennen van buurtbewoners. In vergelijking met is in het aantal inwoners dat heeft aangegeven dat de mensen elkaar nauwelijks kennen afgenomen. In de overige wijken is er niet of nauwelijks een verschil met. Grafiek 3.32 Hier kennen mensen elkaar nauwelijks percentage (helemaal) mee eens 26% 26% 17% 18% 26% 25% 30% 29% 36% 36% 29% 27% 17% 14% 27% 31% Met vier van zes voorgelegde stellingen kan een schaalscore worden berekend voor de sociale cohesie in de woonbuurt. Deze stellingen zijn: de mensen in deze buurt kennen elkaar nauwelijks; de mensen gaan in deze buurt prettig met elkaar om; ik woon in een gezellige buurt waar veel saamhorigheid is; ik voel mij thuis bij de mensen die in deze buurt wonen. Deze score varieert tussen 0 en 10 en hoe hoger de score op deze schaal, hoe positiever de inwoners zijn over de sociale cohesie in de eigen woonbuurt. De gemiddelde score voor Velsen is onveranderd gebleven en komt net als in uit op een 6,4 gemiddeld. De wijken, en scoren het laagst met een 6,2 gemiddeld. Velsen-Zuid en Driehuis scoort het hoogst met een 7,0 gemiddeld. Ook scoort met een 6,9 gemiddeld relatief hoog. Grote verschillen ten opzicht van zijn er nauwelijks. In IJmuiden-Noord en -West is sprake van een daling van 5 tienden in de afgelopen twee jaar. Leefbaarheidsmonitor Velsen 34

37 Leefbaarheid in de buurt Grafiek 3.33 Schaalscore sociale cohesie 6,4 6,4 7,0 6,9 6,2 6,7 6,2 6,2 6,2 6,0 6,3 6,1 6,9 7,0 6,4 6, Van alle inwoners in Velsen heeft 29 procent wel eens een geschil met de buren gehad. De inwoners van en Velsen-Zuid en Driehuis hebben met respectievelijk 23 en 24 procent het minst vaak een geschil met de buren gehad. Deze twee wijken scoren daarmee onder het gemeentelijke gemiddelde. In -Zuid geeft 35 procent van de inwoners aan wel eens een geschil met de buren te hebben gehad. Daarmee hebben de inwoners gemiddeld vaker een geschil met de buren dan in de hele gemeente. Ook in en IJmuiden-West wordt boven het gemeentelijke gemiddelde gescoord op het gebied van geschillen met de buren. Op dit moment kan geen vergelijking worden gemaakt met resultaten van voorgaande onderzoeken omdat deze vraag dit jaar voor het eerst is voorgelegd aan de inwoners van Velsen. Grafiek 3.34 Wel eens een geschil met de buren gehad 29% Velsen-Zuid en Driehuis 24% IJmuiden-Noord IJmuiden-West -Noord -Zuid 31% 34% 34% 28% 29% 27% 35% 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Leefbaarheidsmonitor Velsen 35

38 Leefbaarheid in de buurt Door in gesprek te gaan met de buren worden de meeste geschillen opgelost, driekwart van de inwoners geeft dit aan. Ongeveer een vijfde van de inwoners zegt de politie in te lichten en 8 procent geeft aan de woningcorporatie in te schakelen bij een geschil met de buren. Slechts 1 procent van alle inwoners geeft aan dat zij een beroep doen op de buurtbemiddeling van de Stichting Welzijn bij een geschil met de buren. Ongeveer twee op de tien inwoners zeggen op een andere manier geschillen met de buren op te lossen. Grafiek 3.35 Manieren waarop geschillen worden opgelost meerdere antwoorden mogelijk door in gesprek te gaan met mijn buren 74% door de politie in te lichten door de woningcorporatie in te schakelen door een beroep te doen op buurtbemiddeling van de stichting op een andere manier 19% 8% 1% 18% Ook in de verschillende wijken worden de meeste geschillen opgelost door in gesprek te gaan met de buren en kiest bijna niemand voor buurtbemiddeling van de Stichting Welzijn. In Velsen-Zuid en Driehuis wordt in verhouding relatief weinig de politie ingelicht bij geschillen. Daarnaast wordt de woningcorporatie in Velsen-Zuid en Driehuis en in -Noord nauwelijks ingeschakeld bij een geschil. Tabel 3.2 gesprek buurtbemiddeling politie woningcorporatie anders 71% 4% 8% 0% 20% IJmuiden-Noord 78% 0% 22% 9% 24% 65% 2% 26% 9% 17% IJmuiden-West 69% 2% 18% 9% 26% 70% 0% 26% 15% 14% 64% 3% 22% 10% 23% -Noord 82% 2% 10% 1% 22% -Zuid 74% 2% 14% 13% 15% 83% 0% 18% 4% 14% Tot slot zijn nog een aantal stellingen voorgelegd aan de inwoners die betrekking hebben op het samenleven in de buurt in relatie tot andere culturen. Uit de resultaten blijkt dat weinig mensen negatief denken over bepaalde bevolkingsgroepen. Slechts 10 procent geeft dit aan. Een groep van 9 procent heeft wel eens spanningen met buurtgenoten uit andere culturen en 8 procent geeft aan dat spanningen tussen bevolkingsgroepen ervoor zorgen dat mensen uit verschillende bevolkingsgroepen contact met elkaar vermijden. Deze resultaten kunnen niet met voorgaande onderzoeken worden vergeleken omdat deze in voor het eerst aan de Velsenaren zijn gesteld. Leefbaarheidsmonitor Velsen 36

39 Leefbaarheid in de buurt Grafiek 3.36 Stellingen over het samenleven in de buurt percentage (helemaal) mee eens negatief over bevolkingsgroepen in de buurt spanningen met buurtgenoten uit andere cultuur mensen uit verschillende bevolkingsgroepen vermijden contact 9% 8% 10% 0% 5% 10% 15% 20% Hieronder worden de bovenstaande drie stellingen uitgesplitst naar de 7 wijken. Van alle Velsenaren is 10 procent het (helemaal) eens met de stelling er bevolkingsgroepen in de buurt wonen waar zij niet zo positief over denken. In -Noord wordt dit gezegd door 2 procent van de inwoners en in -Zuid en Velsen-Zuid en Driehuis zegt 3 procent van de inwoners dit. Daarmee scoren deze drie wijken duidelijk onder het gemeentelijke gemiddelde. Ook in wordt onder het gemeentelijke gemiddelde gescoord. Wijken die opvallen zijn, IJmuiden-West en. Hier wordt ongeveer twee keer zo vaak gezegd dat er bevolkingsgroepen in de buurt wonen waar de inwoners niet zo positief over denken. Daarmee scoren deze wijken dan ook duidelijk boven het gemeentelijke gemiddelde. Grafiek 3.37 Negatief over bevolkingsgroepen in de buurt percentage (helemaal) mee eens 10% Velsen-Zuid en Driehuis 3% IJmuiden-Noord 12% 7% IJmuiden-West 19% 22% 19% -Noord -Zuid 2% 3% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Leefbaarheidsmonitor Velsen 37

40 Leefbaarheid in de buurt Bijna één op de tien inwoners van Velsen ervaart wel eens spanningen met buurtgenoten uit een andere cultuur. In -Noord wordt dit door 3 procent van de inwoners aangegeven. Daarmee scoort deze wijk onder het gemeentelijke gemiddelde. Ook in Velsen-Zuid en Driehuis en - Zuid worden minder vaak dan gemiddeld spanningen ervaren met buurtgenoten uit een andere cultuur. In wordt door 19 procent van de inwoners gezegd dat zij wel eens spanningen voelen met buurtgenoten uit een andere cultuur. Daarmee scoort deze wijk ruim twee keer zo hoog als het gemeentelijke gemiddelde. Ook in IJmuiden-West en wordt bovengemiddeld vaak aangegeven dat er spanningen zijn tussen de inwoners en buurtgenoten uit een andere cultuur. In de overige wijken is de ervaren spanning vergelijkbaar met die in de hele gemeente. Grafiek 3.38 Spanningen met buurtgenoten uit een andere cultuur percentage (helemaal) mee eens 9% Velsen-Zuid en Driehuis 5% IJmuiden-Noord 11% 6% IJmuiden-West 13% 14% 19% -Noord 3% -Zuid 5% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Van alle Velsenaren denkt 8 procent dat spanningen tussen bevolkingsgroepen ervoor zorgen dat mensen uit verschillende bevolkingsgroepen contact met elkaar vermijden. In -Noord, -Zuid, Velsen-Zuid en Driehuis en denken minder inwoners er zo over. In en zijn er juist meer inwoners die het (helemaal) eens zijn met de stelling: 20 procent in Zee- en Duinwijk en 17 procent in. Daarmee scoren deze twee wijken duidelijk boven het gemeentelijke gemiddelde. en IJmuiden- West scoren op dit gebied vergelijkbaar met het gemeentelijke gemiddelde. Leefbaarheidsmonitor Velsen 38

41 Leefbaarheid in de buurt Grafiek 3.39 Mensen uit verschillende bevolkingsgroepen vermijden contact percentage (helemaal) mee eens 8% Velsen-Zuid en Driehuis IJmuiden-Noord 3% 4% 8% IJmuiden-West 11% 20% 17% -Noord -Zuid 2% 3% 4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Leefbaarheidsmonitor Velsen 39

42 Ontwikkeling en betrokkenheid bij de buurt Ontwikkeling en betrokkenheid bij de buurt Inleiding Dit hoofdstuk geeft de ontwikkelingen in de buurt weer. Is een buurt vooruit of juist achteruit gegaan? Allereerst komt de medeverantwoordelijkheid en betrokkenheid van bewoners in de buurt aan bod. Vervolgens worden de ontwikkelingen van de buurt beschreven. Tot slot worden het algemeen eindoordeel over de buurt en de gemeente gegeven. 4.2 Medeverantwoordelijkheid en actieve betrokkenheid Een ruime meerderheid van de Velsenaren (86 procent) voelt zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt. Deze groep is in vergelijking met nagenoeg onveranderd groot gebleven. Tussen de wijken onderling zijn de verschillen klein. In voelt men zich met 79 procent het minst vaak medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de woonbuurt. In Velsen-Zuid en Driehuis voelt men zich met 91 procent het vaakst medeverantwoordelijk. In vergelijking met valt op dat sprake is van een relatief grote groei van het aantal inwoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in de woonbuurt (8 procentpunten). In de overige wijken zijn de verschillen tussen en verwaarloosbaar klein. Grafiek 4.1 Medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de woonbuurt percentage ja 86% 84% 91% 90% 82% 80% 84% 81% 84% 76% 79% 80% 90% 93% 85% 85% Daarnaast is de actieve betrokkenheid van bewoners bij verbeteringen in de buurt gepeild. Ondanks dat het verantwoordelijkheidsgevoel groot is bij veel bewoners, blijkt dat een veel kleinere groep ook echt actief betrokken is bij de verbetering van de buurt (22 procent). Dit beeld is vergelijkbaar met. De afzonderlijke wijken verschillen niet of nauwelijks van het gemeentelijke gemiddelde, alleen en scoren iets lager. In vergelijking met valt op dat in Velsen-Zuid en Driehuis sprake is van een relatief grote daling ten opzichte van, namelijk 6 procentpunten. In is juist sprake van een relatief grote stijging. In gaf 20 procent van de inwoners aan actief te zijn geweest om de buurt te verbeteren. In stijgt dit naar 25 procent. Leefbaarheidsmonitor Velsen 40

43 Ontwikkeling en betrokkenheid bij de buurt Grafiek 4.2 Actief geweest om de buurt te verbeteren 22% 22% 21% 27% 25% 20% 17% 18% 21% 21% 24% 23% 25% 27% 19% 21% 0% 10% 20% 30% 40% 4.3 De buurt: ontwikkelingen in het afgelopen jaar Aan de bewoners is gevraagd of zij vinden dat de eigen buurt in het afgelopen jaar vooruit of achteruit is gegaan, of gelijk gebleven is. Het oordeel over de ontwikkeling van de woonbuurt kan worden uitgedrukt in het verschil tussen het aandeel dat zegt dat de buurt is vooruitgegaan en het aandeel dat vindt dat die is achteruitgegaan. Leefbaarheidsmonitor Velsen 41

44 Ontwikkeling en betrokkenheid bij de buurt Netto zien de inwoners van Velsen een achteruitgang van de woonbuurt (-1 procent). In vonden de Velsenaren netto dat de wijk nog meer achteruitgegaan was (-7 procent). In de meeste wijken vinden de inwoners dat de buurt netto achteruit is gegaan in het afgelopen jaar. In IJmuiden- Noord en -West is sprake van de grootste netto achteruitgang (-9 procent). Ook in zijn de inwoners met -7 procent overwegend negatief over de ontwikkeling van de buurt. In Velsen-Zuid en Driehuis zijn de inwoners met een netto achteruitgang van -2 procent minder negatief. In,, en zijn de inwoners positiever. In wordt zelfs een netto vooruitgang van 5 procent behaald. Ook in is de netto vooruitgang positief (+ 3 procent). In en komt de netto vooruitgang op 0 procent. Daarmee zeggen evenveel inwoners dat de buurt in het afgelopen jaar achteruit als vooruit is gegaan. In en is in vergelijking met sprake van de grootste verschuiving als het gaat om de netto vooruit- of achteruitgang. In was in nog sprake van een netto achteruitgang (-6 procent). In verandert dit naar een netto vooruitgang van + 5 procent. Ook in is het verschil tussen en groot (van -7 procent in naar +3 procent in ). In de overige wijken zijn de verschillen minder groot, maar ook hier is een duidelijke daling te zien in de netto achteruitgang: er is geen enkele wijk waar de netto achteruitgang groter is geworden. Grafiek 4.3 Netto vooruitgang/achteruitgang buurt -7% -1% -2% -4% -14% -9% -7% -9% -6% 5% -8% 0% 0% 3% -7% 3% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 4.4 De buurt: toekomstverwachtingen Bewoners hebben naast een oordeel over de ontwikkeling van de buurt in het afgelopen jaar een verwachting uitgesproken over de ontwikkeling van de buurt in de toekomst. Deze is duidelijk positiever dan in. In is sprake van een verwachte netto vooruitgang van +3 procent, ten opzichte van een netto achteruitgang van -6 procent in. Ook in de wijken komt dit beeld terug. Er is geen enkele wijk waar de netto achteruitgang groter is geworden dan in. In is er geen enkele wijk meer waar een netto achteruitgang wordt verwacht. Alle inwoners zijn duidelijk positiever over de ontwikkelingen in de buurt voor de komende jaren. De inwoners van Velsen- Noord zijn het meest positief over de verwachte ontwikkelingen. De inwoners van deze wijk verwachten een netto vooruitgang van 26 procent. Leefbaarheidsmonitor Velsen 42

45 Ontwikkeling en betrokkenheid bij de buurt Grafiek 4.4 Verwachte netto vooruitgang/achteruitgang buurt komende jaren -6% 3% -5% 1% -8% -5% 4% 2% 3% 2% -2% 26% -6% 2% -13% 0% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% Dat de inwoners van Velsen positief zijn over de buurt waarin zij wonen, komt ook terug in de rapportcijfers hiervoor. Met een 7,6 gemiddeld scoort een ruime voldoende. Deze uitkomst is vergelijkbaar met. Toen gaven de inwoners een 7,5 gemiddeld. In de wijken onderling zijn nauwelijks relevante verschillen. De gemiddelde rapportcijfers voor de woonomgeving variëren van een 7,1 in tot een 8,2 in Velsen-Zuid en Driehuis. De wijken van Velsen scoren volgens de inwoners dan ook ruim voldoende tot goed. Met zijn er geen eenduidige verschillen. Grafiek 4.5 Rapportcijfer woonomgeving 7,6 7,5 8,2 8,1 7,2 7,3 7,5 7,4 7,5 7,3 7,1 6,9 8,1 8,1 7,7 7, Leefbaarheidsmonitor Velsen 43

46 Ontwikkeling en betrokkenheid bij de buurt Over de gemeente is men in het algemeen wat minder positief. Deze scoort met een 6,7 lager dan de woonomgeving. Dit verschilt niet met. Ook in de wijken onderling zijn verschillen verwaarloosbaar. De gemeente krijgt gemiddelde cijfers variërend van 6,6 tot 6,9. Daarmee scoort de gemeente in geen enkele wijk een overtuigende ruime voldoende. In vergelijking met zijn er nauwelijks verschillen. Grafiek 4.6 Rapportcijfer gemeente 6,7 6,6 6,7 6,7 6,6 6,5 6,6 6,6 6,6 6,5 6,6 6,2 6,9 6,8 6,9 6, Leefbaarheidsmonitor Velsen 44

47 Onveiligheidsbeleving en slachtofferschap Onveiligheidsbeleving en slachtofferschap Inleiding Dit hoofdstuk geeft antwoord op alle vragen met betrekking tot onveiligheidsgevoelens en slachtofferschap. Daarnaast worden de indicatoren rondom veiligheid weergegeven, waaronder die voor delicten, inbraken en vernielingen. 5.2 Onveiligheidsbeleving Een kwart van de inwoners voelt zich in het algemeen wel eens onveilig. Dit is een lichte stijging ten opzichte van. Toen voelde 22 procent zich wel eens onveilig. Inwoners van voelen zich het minst vaak onveilig, een vijfde zegt zich wel eens onveilig te voelen. Inwoners van, Velsen-Zuid en Driehuis en voelen zich van alle wijken het vaakst wel eens onveilig. De overige wijken scoren vergelijkbaar met het gemeentelijke gemiddelde. In vergelijking met valt op dat de inwoners van Velsen zich vaker wel eens onveilig hebben gevoeld. In Velsen- Zuid en Driehuis is met 9 procentpunten sprake van de grootste groei. Grafiek 5.1 Voelt u zich wel eens onveilig? percentage ja 26% 22% 29% 20% 29% 25% 27% 22% 25% 19% 30% 28% 25% 19% 20% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Leefbaarheidsmonitor Velsen 45

48 Onveiligheidsbeleving en slachtofferschap Aan de bewoners die zich wel eens onveilig voelen, is gevraagd hoe vaak dit voorkomt. Een ruime meerderheid van 73 procent zegt zich soms of vaak onveilig te voelen. Dit is vergelijkbaar met. De inwoners van voelen zich het minst vaak soms of vaak onveilig (62 procent). De inwoners van voelen zich met 83 procent het vaakst soms of vaak onveilig. In vergelijking met valt op dat het aandeel inwoners dat zich soms of vaak onveilig voelt in met 9 procentpunten is gedaald en in Velsen-Zuid en Driehuis met 8 procentpunten is gestegen. Grafiek 5.2 Percentage bewoners dat zich vaak of soms onveilig voelt 73% 74% 66% 58% 83% 83% 68% 68% 79% 76% 77% 86% 62% 61% 68% 76% Naast de algemene onveiligheidsgevoelens is aan de bewoners die zich wel eens onveilig voelen gevraagd naar de onveiligheidsgevoelens in de eigen woonbuurt. Met 64 procent voelt bijna tweederde zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Dit is een daling ten opzichte van. De onveiligheidsbeleving is het hoogst in en Zee- en Duinwijk (beide 70 procent). In vergelijking met valt op dat de onveiligheidsgevoelens in de eigen woonbuurt het sterkst zijn afgenomen in (26 procentpunten). Ook in en IJmuiden- Noord en -West is sprake van een daling in de afgelopen twee jaar. In en is de onveiligheidsbeleving (licht) gestegen. In de overige wijken zijn de percentages vergelijkbaar met. Leefbaarheidsmonitor Velsen 46

49 Onveiligheidsbeleving en slachtofferschap Grafiek 5.3 Voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen buurt? percentage ja 64% 69% 56% 58% 70% 79% 63% 61% 70% 81% 61% 87% 67% 61% 65% 59% Aan bewoners die zich wel eens onveilig voelen in de eigen buurt is gevraagd hoe vaak dit voorkomt. Drie kwart van de inwoners zegt dat dit soms of vaak voorkomt. In voelen de inwoners zich het minst vaak onveilig in de eigen woonbuurt en in het vaakst. In vergelijking met valt op dat in Velsen-Zuid en Driehuis sprake is van een forse groei van 23 procentpunten. Ook in is sprake van een toename van het aantal inwoners dat aangeeft zich soms of vaak onveilig te voelen in de eigen buurt. In,, en is juist sprake van een afname. Grafiek 5.4 Percentage bewoners dat zich vaak of soms onveilig voelt in de eigen buurt 75% 79% 45% 68% 85% 93% 73% 62% 81% 75% 78% 87% 63% 77% 65% 85% Leefbaarheidsmonitor Velsen 47

50 Onveiligheidsbeleving en slachtofferschap 5.3 Slachtofferschap Deze paragraaf belicht hoe vaak Velsenaren in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer zijn geworden van misdrijven. Ook is gevraagd naar het aantal keren dat dit in de gemeente en in de eigen buurt voorkwam. Van alle misdrijven is het stelen of vernielen van de auto de meeste bewoners overkomen. Een kwart van de Velsenaren heeft het afgelopen jaar te maken gehad met gestolen zaken of vernielingen aan de buitenkant van de auto. Dit is een lichte daling ten opzichte van. Voor de overige misdrijven geldt dat er geen relevante verschillen zijn met. Grafiek 5.5 Slachtofferschap in het afgelopen jaar vernieling/diefstal van buitenkant auto 23% 27% overige vernieling fietsendiefstal overige diefstal diefstal uit auto poging tot inbraak bedreiging inbraak zakkenrollerij mishandeling autodiefstal 8% 7% 5% 4% 5% 5% 3% 4% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 13% 13% 12% 12% 10% 10% 1% straatroof 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Met uitzondering van mishandeling (en uiteraard inbraak of diefstal in/uit de eigen woning) doen bijna alle misdrijven zich gemiddeld vaker elders in de gemeente voor dan in de eigen buurt. Leefbaarheidsmonitor Velsen 48

51 Onveiligheidsbeleving en slachtofferschap Tabel 5.1 gemiddeld aantal keren slachtoffer geworden gemiddeld in de gemeente gemiddeld in de buurt poging inbraak in woning (zonder diefstal) - 1,6 iets gestolen uit woning - 1,4 iets gestolen uit auto 1,4 1,3 gestolen of vernield van auto 1,9 1,7 auto gestolen 1,6 1,1 diefstal fiets 1,4 0,9 diefstal portemonnee met geweld 0,8 0,6 diefstal portemonnee zonder geweld 1,1 1,0 diefstal andere dingen 1,6 1,5 andere beschadigingen 2,0 1,7 bedreiging lichamelijk geweld 2,4 1,3 mishandeling 1,8 1,6 5.4 Schaalscores criminaliteit en overlast Het slachtofferschap en de mate waarin bewoners overlast ervaren zijn samengevat aan de hand van de volgende indicatoren: vermogensdelicten; inbraak; dreiging; autodelicten; fietsendiefstal; geweldsdelicten; en vernieling. Deze indicatoren zijn bedoeld om snel en gemakkelijk inzichtelijk te krijgen hoe het met een bepaald type probleem is gesteld. Voor deze indicatoren zijn schaalscores berekend. Hoe hoger de score op schaal, hoe vaker mensen slachtoffer zijn geworden of hoe vaker mensen denken dat een probleem voorkomt. Indicatoren zijn van belang om wijken onderling en met de totale gemeente te vergelijken. Daarnaast wordt het door het herhalen van metingen mogelijk de situatie in een wijk/gemeente te volgen. De indicator vermogensdelicten is opgebouwd uit de vraag hoe vaak (volgens buurtbewoners) fietsendiefstal, diefstal uit auto s, beschadiging of vernieling aan auto s en inbraak in woningen voorkomen. De indicator dreiging is opgebouwd uit de vragen over de mate waarin bewoners de volgende zaken in hun buurt ervaren: bedreiging, dronken mensen op straat, vrouwen en mannen die op straat worden lastiggevallen, drugsoverlast, straatroof en geweldsdelicten De indicator woninginbraak is gebaseerd op twee vragen over slachtofferschap: een poging tot inbraak zonder dat er iets gestolen is, en inbraak waarbij wel iets gestolen is. De indicator autodelicten is samengesteld uit de drie vormen van slachtofferschap die te maken hebben met de auto. Te weten: diefstal van de auto, diefstal van spullen uit de auto en beschadiging en vernieling aan de auto. Slachtofferschap van straatroof, mishandeling of bedreiging met geweld is samengevat in de indicator geweldsdelicten. Het vernielen of beschadigen van alles behalve de auto (zoals aan het huis of in de tuin) wordt gebruikt voor de samenstelling van de indicator vernieling. In tabel 5.2 zijn de schaalscores van de gedefinieerde indicatoren voor de verschillende wijken opgenomen. Leefbaarheidsmonitor Velsen 49

52 Onveiligheidsbeleving en slachtofferschap Tabel 5.2 dreiging vermogensdelicten woninginbraak autodelicten fietsendiefstal geweldsdelicten vernieling 3,9 0,5 14,1 25,9 14,4 4,1 10,8 IJmuiden-Noord 3,0 1,6 3,6 27,6 11,7 9,3 21,1 2,5 1,0 8,5 23,9 14,4 6,9 16,9 IJmuiden-West 2,6 1,6 9,5 27,4 14,7 7,8 10,0 2,2 1,0 5,7 18,1 9,0 5,2 10,0 2,3 1,6 7,4 22,2 12,9 6,4 10,9 -Noord 3,2 0,9 5,8 25,7 11,4 2,4 9,8 -Zuid 2,9 0,5 10,5 24,3 10,8 4,7 8,2 2,7 0,8 3,3 26,3 12,7 3,3 12,3 2,8 1,1 6,5 24,7 12,2 5,5 12,9 5.5 Preventiemaatregelen Gevraagd is of men zelf maatregelen neemt om woning en bezittingen te beveiligen door middel van de volgende opties: - Extra veiligheidssloten of grendels op buitendeuren. - (Rol)luiken voor ramen en/of deuren. - Buitenverlichting. - Alarminstallatie in huis. - Politiekeurmerk Veilig Wonen. - Laat s avonds wanneer er niemand thuis is meestal licht branden. - Zet indien mogelijk fiets in een bewaakte fietsenstalling. - Neemt altijd waardevolle spullen mee uit auto. - Laat als u ergens naar toe gaat waardevolle spullen thuis om diefstal of beroving op straat te voorkomen. De meest toegepaste maatregel uit de rij is het meenemen van waardevolle spullen uit de auto, bijna alle inwoners zeggen dit te doen (92 procent). Ook laten relatief veel inwoners de buitenverlichting branden (76 procent) en hebben zij extra veiligheidssloten of grendels op de buitendeuren (73 procent). Ongeveer tweederde van de inwoners zegt als het mogelijk is de fiets in een bewaakte fietsenstalling te zetten en bijna tweederde zegt s avonds het licht te laten branden. Iets meer dan de helft van alle inwoners laat waardevolle spullen thuis om diefstal of beroving op straat te voorkomen. Het politiekeurmerk Veilig Wonen, een alarminstallatie en het gebruik van (rol)luiken voor ramen of deuren zijn minder populaire maatregelen om de woning en bezittingen te beveiligen tegen diefstal. In vergelijking met zijn er geen relevante verschillen. Leefbaarheidsmonitor Velsen 50

53 Onveiligheidsbeleving en slachtofferschap Grafiek 5.6 Maatregelen om woning en bezittingen te beveiligen waardevolle spullen uit auto buitenverlichting extra veiligheidssloten/grendels fiets in bewaakte fietsenstalling laat 's avonds licht branden laat waardevolle spullen thuis politiekeurmerk "veilig wonen" alarminstallatie (rol)luiken 18% 19% 14% 13% 11% 10% 76% 78% 73% 72% 69% 68% 62% 59% 55% 52% 92% 92% 5.6 Functioneren politie in de buurt De helft van alle inwoners geeft aan (zeer) tevreden te zijn over het totale functioneren van de politie. Dit is vergelijkbaar met. Tussen de wijken zijn er weinig verschillen. In is met 44 procent de kleinste groep inwoners (zeer) tevreden over het totale functioneren van de politie. Deze wijk scoort daarmee als enige onder het gemeentelijke gemiddelde. In de overige wijken verschilt de tevredenheid niet of nauwelijks met het gemeentelijke gemiddelde. In vergelijking met is de tevredenheid in geen enkele wijk gedaald. De grootste stijging is te zien in IJmuiden-Noord en -West. Hier is de tevredenheid over het totale functioneren van de politie in de afgelopen twee jaar met 7 procentpunten gestegen. Grafiek 5.7 Oordeel over totale functioneren politie 50% 47% 52% 48% 53% 46% 49% 48% 54% 50% 44% 41% 47% 48% 46% 42% Leefbaarheidsmonitor Velsen 51

54 Onveiligheidsbeleving en slachtofferschap Vervolgens is aan bewoners gevraagd hun mening over een aantal stellingen met betrekking tot de politie te geven. Aan bewoners die geen contacten met de politie hebben gehad, is gevraagd om een indruk te geven. Het percentage in de grafieken laat steeds zien welk aandeel het (helemaal) eens is met de stelling. Bijna de helft van alle inwoners vindt de politie bescherming biedt aan buurtbewoners. Dit is vergelijkbaar met. In zijn de inwoners het minder vaak (helemaal) eens met deze stelling (41 procent). Deze wijk scoort daarmee onder het gemeentelijke gemiddelde. In Zee- en Duinwijk zijn meer inwoners dan gemiddeld het (helemaal) eens met deze stelling. Deze wijk scoort daarmee als enige bovengemiddeld. Voor de overige wijken geldt dat zij niet of nauwelijks verschillen met het gemeentelijke gemiddelde. In vergelijking met is vooral in de wijken,, en Velsen-Zuid en Driehuis het aandeel inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling toegenomen. Deze stijging is met 8 procentpunten het grootst in Zee- en Duinwijk. In is sprake van een lichte daling ten opzichte van (6 procentpunten). In de overige wijken zijn er geen relevante verschillen tussen en. Grafiek 5.8 Politie biedt de burgers bescherming 47% 42% 45% 40% 47% 40% 49% 46% 55% 47% 41% 38% 45% 41% 43% 43% Eén op de vijf Velsenaren zegt dat de politie contact heeft met de bewoners uit de buurt. Dit is gelijk aan. In en is met 16 procent de kleinste groep inwoners het (helemaal) eens met de stelling. In is dit met 29 procent het hoogst, gevolgd door Velsen- Noord (26 procent). Daarmee scoren en bovengemiddeld. In vergelijking met valt op dat in het aandeel inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling met 5 procentpunten is gedaald. In is juist sprake van een stijging (7 procentpunten). In de overige wijken zijn er geen relevante verschillen tussen en. Leefbaarheidsmonitor Velsen 52

55 Onveiligheidsbeleving en slachtofferschap Grafiek 5.9 Politie heeft contact met de bewoners 20% 20% 18% 21% 21% 14% 16% 18% 17% 16% 16% 21% 29% 28% 26% 26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Van alle inwoners vindt 47 procent dat de politie reageert op problemen in de buurt. Dit is vergelijkbaar met. (41 procent) en (42 procent) scoren beide onder het gemeentelijke gemiddelde. In is het aandeel inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling met 53 procent bovengemiddeld. In vergelijking met is in, en Velsen-Zuid en Driehuis het aandeel inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling gestegen. is de enige wijk waar het aandeel is gedaald. In de overige wijken zijn er niet of nauwelijks verschillen tussen en. Grafiek 5.10 Politie reageert op problemen 47% 43% 50% 42% 49% 35% 41% 47% 53% 49% 45% 37% 45% 47% 42% 41% Leefbaarheidsmonitor Velsen 53

56 Onveiligheidsbeleving en slachtofferschap Bijna de helft van alle Velsenaren vindt dat de politie haar best doet in de buurt. Dit is vergelijkbaar met. scoort met 44 procent het laagst, en daarmee ook iets onder het gemeentelijke gemiddelde. In Zee- en Duinwijk zijn met 54 procent meer mensen het (helemaal) eens met de stelling dan gemiddeld. Voor de overige wijken geldt dat er geen relevante verschillen zijn met het gemeentelijke gemiddelde. In vergelijking met valt vooral de stijging van 11 procentpunten in op. Ook in Velsen-Zuid en Driehuis, en is sprake van een (lichte) stijging in de afgelopen twee jaar. In geen enkele wijk is het aandeel inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling gedaald. Grafiek 5.11 Politie doet haar best 49% 45% 47% 40% 48% 45% 49% 38% 54% 53% 46% 40% 44% 44% 52% 45% Met 32 procent is een relatief kleine groep van mening dat de politie zaken efficiënt aanpakt. Dit is vergelijkbaar met. In is met 24 procent het kleinste aandeel inwoners het (helemaal) eens met deze stelling. Daarmee scoort deze wijk als enige onder het gemeentelijke gemiddelde. Alle overige wijken verschillen niet relevant van het gemeentetotaal. In vergelijking met is een duidelijke stijging te zien in en. In is als enige wijk sprake van een daling. In de overige wijken zijn er niet of nauwelijks verschillen tussen en. Leefbaarheidsmonitor Velsen 54

57 Onveiligheidsbeleving en slachtofferschap Grafiek 5.12 Politie pakt zaken efficiënt aan 32% 29% 30% 25% 35% 27% 33% 29% 34% 34% 33% 22% 24% 32% 28% 27% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Iets meer dan een derde van alle Velsenaren vindt dat de politie te weinig bekeurt. Dit is een afname ten opzichte van. Toen vond 42 procent nog dat de politie te weinig bekeurde. Inwoners van Velsen-Zuid en Driehuis en zijn het minst vaak (helemaal) eens met deze stelling en scoren daarmee onder het gemeentelijke gemiddelde. scoort met 42 procent bovengemiddeld. Voor de overige wijken geldt dat er geen relevant verschil is met het gemeentetotaal. In vergelijking met valt op dat het aandeel inwoners dat vindt dat de politie te weinig bekeurt, is afgenomen. In alle wijken behalve is het aandeel met minimaal 5 procentpunten afgenomen. is de enige wijk waar het aandeel inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling dat de politie te weinig bekeurt ongeveer gelijk is gebleven in de afgelopen twee jaar. Grafiek 5.13 Politie bekeurt te weinig 35% 42% 29% 39% 36% 45% 35% 50% 36% 37% 42% 48% 30% 35% 37% 42% Leefbaarheidsmonitor Velsen 55

58 Onveiligheidsbeleving en slachtofferschap Iets meer dan de helft van de Velsenaren is van mening dat de politie de bewoners serieus neemt. Dit is vergelijkbaar met. Er is geen enkele wijk die relevant verschilt met het gemeentetotaal. In vergelijking met is in, en Velsen-Zuid en Driehuis het aandeel inwoners dat vindt dat de politie de bewoners serieus neemt toegenomen. In is als enige het aandeel juist afgenomen. In de overige wijken (, ) is er geen verschil tussen en. Grafiek 5.14 Politie neemt je serieus 55% 52% 55% 48% 58% 49% 54% 53% 57% 58% 55% 47% 53% 57% 52% 49% Bijna tweederde van de bewoners ziet de politie te weinig in de buurt. Dit is gelijk aan. In vindt met 70 procent het grootste aandeel dat ze de politie te weinig zien in de buurt. Daarmee scoort deze wijk boven het gemeentetotaal. In Velsen-Zuid en Driehuis vinden juist minder mensen dan gemiddeld dat ze de politie te weinig zien. In vergelijking met is in en sprake van een stijging van het aandeel inwoners dat de politie te weinig ziet. In Velsen-Zuid en Driehuis is dit aandeel gedaald. Leefbaarheidsmonitor Velsen 56

59 Onveiligheidsbeleving en slachtofferschap Grafiek 5.15 Politie zie je te weinig 64% 64% 58% 63% 63% 65% 64% 59% 63% 57% 68% 70% 63% 63% 70% 70% Bijna tweederde van alle inwoners vindt dat de politie te weinig uit de auto komt. Dit is vergelijkbaar met. In zijn met 71 procent meer inwoners dan gemiddeld van mening dat de politie te weinig uit de auto komt. In alle andere wijken verschilt het aandeel niet of nauwelijks van het gemeentelijke gemiddelde. In vergelijking met vallen vooral IJmuiden- Zuid en negatief op. In deze twee wijken is het aandeel inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling met minimaal 10 procentpunten gestegen. Ook in Velsen-Zuid en Driehuis is sprake van een lichte stijging in de afgelopen twee jaar. Grafiek 5.16 Politie komt te weinig uit de auto 62% 58% 58% 53% 49% 51% 63% 61% 61% 61% 71% 70% 60% 59% 66% 63% Leefbaarheidsmonitor Velsen 57

60 Onveiligheidsbeleving en slachtofferschap Ongeveer de helft van alle Velsenaren vindt dat de politie te weinig aanspreekbaar is. Dit is vergelijkbaar met. is de enige wijk die relevant verschilt van het gemeentetotaal. Hier geeft 59 procent aan het (helemaal) eens te zijn met de stelling, waarmee de wijk bovengemiddeld scoort. In vergelijking met is in en IJmuiden-Noord en - West het aandeel inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling gedaald. In de overige wijken zijn er geen relevante verschillen tussen en. Grafiek 5.17 Politie is te weinig aanspreekbaar 51% 53% 49% 47% 51% 55% 54% 52% 47% 46% 59% 67% 51% 48% 54% 56% Van alle inwoners vindt 42 procent dat de politie te weinig tijd heeft. Dit is een daling ten opzichte van. In, IJmuiden-Noord en -West, en vinden de inwoners vaker dan gemiddeld dat de politie te weinig tijd heeft. In vergelijking met is het aandeel inwoners dat vindt dat de politie te weinig tijd heeft gedaald in. In als enige wijk duidelijke sprake van een toename. Leefbaarheidsmonitor Velsen 58

61 Onveiligheidsbeleving en slachtofferschap Grafiek 5.18 Politie heeft te weinig tijd 42% 48% 41% 38% 53% 60% 50% 48% 41% 42% 62% 55% 41% 46% 50% 48% Ongeveer een kwart van de Velsenaren vindt dat de politie niet snel komt als je ze roept. Dit is een daling ten opzichte van. In en Velsen- Zuid en Driehuis vinden de inwoners minder vaak dan gemiddeld dat de politie niet snel komt. In en vinden de inwoners juist vaker dan gemiddeld dat de politie niet snel komt. In vergelijking met is in en een duidelijke daling te zien van het aantal inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling. In is sprake van een stijging. In de overige wijken is er niet of nauwelijks een verschil tussen en. Grafiek 5.19 Politie komt niet snel als je ze roept 26% 30% 19% 19% 27% 27% 30% 40% 29% 28% 37% 40% 17% 25% 24% 31% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Leefbaarheidsmonitor Velsen 59

62 Onveiligheidsbeleving en slachtofferschap Bewoners hebben eveneens aangegeven hoeveel vertrouwen ze hebben in de politie in de buurt en in de Nederlandse politie in het algemeen. Het vertrouwen in de eigen politie is met 57 procent relatief groot. In IJmuiden- Zuid en is het vertrouwen in de politie lager dan gemiddeld. In hebben de inwoners iets vaker dan gemiddeld (veel) vertrouwen in de politie. In vergelijking met is in en een stijging van het vertrouwen in de politie te zien. In is het vertrouwen gedaald. Grafiek 5.20 Vertrouwen in politie in de buurt 57% 56% 54% 57% 58% 49% 53% 60% 57% 55% 53% 46% 56% 59% 61% 60% Het vertrouwen in de Nederlandse politie is in Velsen ongeveer even groot als het vertrouwen in de politie in de buurt. Alleen in is het aandeel inwoners dat vertrouwen heeft in de Nederlandse politie groter dan het aandeel dat vertrouwen heeft in de eigen politie. Grafiek 5.21 Vertrouwen in politie in Nederland 58% 56% 53% 50% 57% 54% 52% 56% 54% 50% 62% 52% 57% 60% 64% 61% Leefbaarheidsmonitor Velsen 60

63 Functioneren gemeente Functioneren gemeente Inleiding In de enquête zijn de volgende stellingen opgenomen over het functioneren van de gemeente: a) De gemeente heeft aandacht voor het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in uw buurt. b) De gemeente informeert de buurt over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in uw buurt. c) De gemeente betrekt de buurt bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in uw buurt. d) De gemeente is bereikbaar voor meldingen en klachten over onveiligheid en overlast in uw buurt. e) De gemeente reageert op meldingen en klachten over onveiligheid en overlast in uw buurt. f) De gemeente doet wat ze zegt bij het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in uw buurt. Achtereenvolgens komen in de paragrafen 6.2 en 6.3 de uitkomsten van de gemeente als geheel en die van de wijken aan de orde. De stellingen zijn allemaal positief geformuleerd. 6.2 Oordeel gemeentebreed Het meest positief is de Velsenaar over de bereikbaarheid van de gemeente voor meldingen en klachten over onveiligheid en overlast in de buurt. Ook over de aandacht en informatie die de gemeente geeft, zijn relatief veel bewoners tevreden. Het minst positief is men over de daadkracht van de gemeente. Met 30 procent van de Velsenaren vindt nog geen derde van de inwoners dat de gemeente doet wat zij zegt. In vergelijking met zijn er geen relevante verschillen. Grafiek 6.1 de gemeente is bereikbaar de gemeente geeft aandacht de gemeente informeert de gemeente reageert de gemeente betrekt de buurt de gemeente doet wat ze zegt Stellingen m.b.t. de gemeente percentage (helemaal) mee eens 30% 30% 38% 38% 38% 36% 50% 50% 48% 46% 55% 54% Leefbaarheidsmonitor Velsen 61

64 Functioneren gemeente 6.3 Oordeel per wijk In deze paragraaf worden de zes stellingen op wijkniveau weergegeven. Ruim de helft van alle Velsenaren vindt dat de gemeente bereikbaar is. Dit is vergelijkbaar met. De inwoners van Velsen-Zuid en Driehuis en zijn het minder vaak eens met deze stelling: 51 procent geeft aan het (helemaal) eens te zijn. De inwoners van zijn iets vaker dan gemiddeld tevreden over de bereikbaarheid: 60 procent van de inwoners is het (helemaal) eens met de stelling. De overige wijken verschillen niet of nauwelijks met het gemeentelijke gemiddelde. In vergelijking met valt op dat in sprake is van een toename als het gaat om het aantal inwoners dat vindt dat de gemeente bereikbaar is. In is sprake van een afname. In zei 60 procent het (helemaal) eens te zijn met de stelling dat de gemeente bereikbaar is, in is dit met 8 procentpunten gedaald naar 52 procent. Grafiek 6.2 De gemeente is bereikbaar voor meldingen en klachten percentage (helemaal) mee eens 55% 54% 51% 52% 53% 48% 51% 53% 55% 55% 60% 54% 52% 60% 59% 58% De helft van alle inwoners van Velsen vindt dat de gemeente aandacht heeft voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in hun woonbuurt. Dit is gelijk aan. Bij deze stelling valt op dat er geen enkele wijk is die duidelijk boven het gemeentelijke gemiddelde scoort. Twee wijken scoren echter wel lager dan het gemeentelijke gemiddelde: De inwoners van en Velsen-Zuid en Driehuis zijn het met 42 procent het minst vaak (helemaal) eens met deze stelling. Alle overige wijken verschillen niet relevant met het gemeentelijke gemiddelde. Ook in vergelijking met zijn er weinig grote verschillen. In is het percentage inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling met 8 procentpunten gestegen en in is het percentage met 7 procentpunten gedaald. In de overige wijken zijn de verschillen ten opzichte van kleiner. Leefbaarheidsmonitor Velsen 62

65 Functioneren gemeente Grafiek 6.3 De gemeente heeft aandacht voor verbeteren leefbaarheid/veiligheid percentage (helemaal) mee eens 50% 50% 42% 44% 52% 44% 42% 49% 49% 51% 52% 48% 48% 51% 55% 55% Met 48 procent vindt iets minder dan de helft van alle inwoners van Velsen dat de gemeente hen informeert over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de woonbuurt. Dit verschilt nauwelijks van. De inwoners van vallen ook hierbij weer negatief op: ongeveer een derde van alle inwoners van deze wijk is het (helemaal) eens met deze stelling. Hiermee scoort de wijk wederom onder het gemeentelijke gemiddelde. Ook de inwoners van Velsen-Zuid en Driehuis vinden minder vaak dan gemiddeld dat de gemeente de bewoners informeert over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt. De inwoners van scoren met 61 procent hoger dan het gemeentelijke gemiddelde. Ook in zijn de inwoners het vaker dan gemiddeld (helemaal) eens met de stelling. De overige wijken verschillen niet of nauwelijks met het gemeentelijke gemiddelde. In vergelijking met valt op dat in IJmuiden-Noord en -West en Velsen-Zuid en Driehuis het aandeel inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling het sterkst is gestegen (respectievelijk 8 en 7 procentpunten). Grafiek 6.4 De gemeente informeert over de aanpak van leefbaarheid/veiligheid percentage (helemaal) mee eens 48% 46% 40% 33% 45% 37% 36% 41% 52% 53% 61% 57% 47% 49% 53% 49% Leefbaarheidsmonitor Velsen 63

66 Functioneren gemeente Met 38 procent vindt ruim een derde van alle inwoners dat de gemeente reageert op meldingen en klachten. Dit is gelijk aan. Velsen-Zuid en Driehuis is de enige wijk die duidelijk onder het gemeentelijke gemiddelde scoort: 30 procent van alle inwoners zegt het (helemaal) eens te zijn met de stelling. scoort met 46 procent ruim boven het gemeentelijke gemiddelde. Alle overige wijken verschillen niet relevant van het gemeentelijke gemiddelde. In vergelijking met vallen en positief op. Hier is het aandeel inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling in de afgelopen twee jaar met 5 procentpunten of meer gestegen. en Velsen-Zuid en Driehuis vallen daarentegen juist negatief op. Hier is het aandeel inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling met minimaal 6 procentpunten gedaald. In de overige wijken zijn de verschillen met kleiner. Grafiek 6.5 De gemeente reageert op meldingen en klachten percentage (helemaal) mee eens 38% 38% 30% 36% 36% 33% 40% 38% 41% 43% 46% 37% 36% 44% 39% 34% Iets meer dan een derde van de bewoners vindt dat de gemeente de buurt betrekt bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de woonbuurt. Dit is ongeveer gelijk aan. De inwoners van Velsen-Zuid en Driehuis zijn het met 26 procent het minst vaak (helemaal) eens met deze stelling. Daarmee scoort deze wijk duidelijk onder het gemeentelijke gemiddelde. Ook scoort lager dan gemiddeld op deze stelling. De inwoners van zijn het vaker dan gemiddeld (helemaal) eens met deze stelling: 48 procent geeft dit aan. De overige wijken verschillen niet of nauwelijks van het gemeentelijke gemiddelde. In vergelijking met valt op dat het aandeel inwoners in met 10 procentpunten fors is gestegen in de afgelopen twee jaar. Ook in Velsen- Zuid en Driehuis en is dit aandeel (licht) gestegen ten opzichte van. In de overige wijken zijn de verschillen tussen en kleiner. Leefbaarheidsmonitor Velsen 64

67 Functioneren gemeente Grafiek 6.6 De gemeente betrekt de buurt bij aanpak leefbaarheid/veiligheid percentage (helemaal) mee eens 38% 36% 26% 20% 39% 29% 29% 31% 40% 42% 48% 47% 36% 32% 42% 42% Nog geen derde van de Velsenaren is het (helemaal) eens met de stelling dat de gemeente doet wat ze zegt bij het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in de woonbuurt. Dit is gelijk aan. De inwoners van zijn het met 20 procent het minst vaak eens met de stelling. Daarmee scoort duidelijk onder het gemeentelijke gemiddelde. Ook in Velsen-Zuid en Driehuis zijn de inwoners het minder vaak dan gemiddeld (helemaal) eens met de stelling. In, en zijn de inwoners het juist vaker dan gemiddeld (helemaal) eens met de stelling. De overige wijken verschillen niet relevant van het gemeentelijke gemiddelde. In vergelijking met valt op dat het aandeel dat het (helemaal) eens is met de stelling het sterkst is gedaald in (8 procentpunten). Ook in is sprake van een daling ten opzichte van (6 procentpunten). In is het aandeel inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling met 9 procentpunten het sterkst gestegen. In de overige wijken zijn er nauwelijks verschillen ten opzichte van. Grafiek 6.7 De gemeente doet wat ze zegt m.b.t. de leefbaarheid/veiligheid percentage (helemaal) mee eens 30% 30% 22% 21% 26% 25% 20% 28% 38% 35% 39% 30% 28% 34% 35% 32% Leefbaarheidsmonitor Velsen 65

68 Functioneren gemeente 6.4 Waardering Aan de inwoners van Velsen is gevraagd hoe zij het onderhoud van wegen en fietspaden, de parkeergelegenheid en het groen in de gemeente waarderen. Het onderhoud van wegen en fietspaden en het groen in de gemeente worden iets hoger gewaardeerd (beide 6,7) dan de parkeergelegenheid (6,2). De inwoners van IJmuiden-Noord, en IJmuiden-West beoordelen deze aspecten over het algemeen wat lager dan de overige wijken. -Noord, -Zuid scoren juist wat hoger dan de overige wijken. Tabel 6.1 onderhoud wegen/fietspaden parkeergelegenheid het groen in de gemeente 6,7 6,4 6,9 IJmuiden-Noord 6,4 5,9 6,0 6,3 5,7 6,3 IJmuiden-West 6,4 6,0 6,2 6,7 6,4 6,7 6,6 5,9 6,4 -Noord 7,0 6,4 7,0 -Zuid 6,8 6,8 7,3 7,1 6,2 7,1 totaal Velsen 6,7 6,2 6,7 Leefbaarheidsmonitor Velsen 66

69 Functioneren corporaties Functioneren corporaties Inleiding In de enquête zijn stellingen opgenomen over het functioneren van de corporaties. Deze zijn voorgelegd aan bewoners van huurwoningen van een woningbouwvereniging/corporatie. In totaal blijkt 29 procent van de respondenten in een huurwoning van een corporatie te wonen. Dit percentage varieert van slechts 5 procent in Velsen-Zuid en Driehuis tot 54 procent in. Grafiek 7.1 Percentage dat een huurwoning van een corporatie bewoont 29% 28% 5% 3% 16% 12% 18% 17% 33% 29% 39% 40% 54% 50% 43% 48% De stellingen over het functioneren van de corporaties luiden als volgt: a) De corporatie heeft aandacht voor het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in en om uw wooncomplex. b) De corporatie informeert de bewoners over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in en om uw wooncomplex. c) De corporatie betrekt de bewoners bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in en om uw wooncomplex. d) De corporatie is bereikbaar voor meldingen en klachten over onveiligheid en overlast in en om uw wooncomplex. e) De corporatie reageert op meldingen en klachten over onveiligheid en overlast in en om uw wooncomplex. f) De corporatie doet wat ze zegt bij het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in en om uw wooncomplex. Achtereenvolgens komen in de paragrafen 7.2 en 7.3 de uitkomsten van de gemeente als geheel en die van de wijken aan de orde. Leefbaarheidsmonitor Velsen 67

70 Functioneren corporaties 7.2 Oordeel gemeentebreed Bij alle stellingen toont een meerderheid van de ondervraagden zich positief ten opzichte van de corporaties. Vooral de waardering voor de bereikbaarheid van de corporatie voor meldingen en klachten is groot: 74 procent van de niet-particulier hurende Velsenaren is het (helemaal) eens met deze stelling. Met 59 procent van de niet-particulier hurende Velsenaren is de kleinste groep het (helemaal) eens met de stelling dat de corporatie doet wat zij zegt. Dit is nog steeds een ruime meerderheid. In vergelijking met valt op dat het aandeel niet-particuliere huurders dat het (helemaal) eens is met de stellingen in geen van de gevallen is gedaald. Grafiek 7.2 de corporatie is bereikbaar de corporatie informeert Stellingen m.b.t. de corporatie percentage (helemaal) mee eens 74% 71% 68% 60% de corporatie geeft aandacht de corporatie betrekt de bewoners 51% 67% 65% 60% de corporatie reageert 60% 61% de corporatie doet wat ze zegt 59% 55% 7.3 Oordeel per wijk In deze paragraaf worden de zes stellingen op wijkniveau weergegeven. In grafiek 7.1 is te zien dat in en Noord en Zuid en Velsen-Zuid en Driehuis het aandeel bewoners in corporatiewoningen laag is, zo laag ook dat er onvoldoende respondenten zijn om een beeld te kunnen geven van deze wijken. Deze paragraaf beperkt zich daarom tot de bewoners van,,, en. Ongeveer drie kwart van alle niet-particulier hurende Velsenaren vindt dat de corporaties bereikbaar zijn. Dit is vergelijkbaar met. Opvallend is dat geen van de vier wijken verschillen met het gemeentelijke gemiddelde. In vergelijking met is in sprake van een forse toename van de tevredenheid over de bereikbaarheid van de corporaties (14 procentpunten). In de overige wijken is de tevredenheid over de bereikbaarheid van de corporaties niet of nauwelijks veranderd. Leefbaarheidsmonitor Velsen 68

71 Functioneren corporaties Grafiek 7.3 De corporatie is bereikbaar voor meldingen en klachten percentage (helemaal) mee eens 74% 71% 73% 72% 73% 72% 75% 76% 60% 74% Van alle niet-particulier hurende Velsenaren is 68 procent het (helemaal) eens met de stelling dat de corporaties de bewoners informeert over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in het wooncomplex. Dit is een stijging ten opzichte van. De vier wijken verschillen nauwelijks van dit gemeentelijke gemiddelde. De inwoners van zijn iets minder tevreden over de informatievoorziening van de corporaties en de inwoners van zijn het meest tevreden hierover. In vergelijking met is in de meeste wijken sprake van een stijging, behalve in IJmuiden- Zuid. Hier is het aandeel bewoners dat het (helemaal) eens is met de stelling gedaald van 74 procent in naar 63 procent in. Grafiek 7.4 De corporatie informeert over de aanpak van leefbaarheid/veiligheid percentage (helemaal) mee eens 68% 60% 64% 57% 63% 74% 61% 72% 46% 64% Leefbaarheidsmonitor Velsen 69

72 Functioneren corporaties Ongeveer twee derde van alle niet-particulier hurende Velsenaren vindt dat de corporaties aandacht hebben voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in en om het wooncomplex. Dit komt overeen met. Van de vier wijken zijn de inwoners van het minst vaak (helemaal) eens met de stelling (58 procent). Deze wijk scoort hiermee dan ook onder het gemeentelijke gemiddelde. Ook scoort lager dan gemiddeld. In zijn de inwoners het meest positief: 71 procent van de inwoners is het (helemaal) eens met de stelling. In vergelijking met zijn er geen relevante verschillen. Grafiek 7.5 De corporatie heeft aandacht voor verbeteren leefbaarheid/veiligheid percentage (helemaal) mee eens 67% 65% 63% 60% 61% 65% 71% 66% 58% 54% Bijna twee derde van de niet-particulier hurende bewoners is het (helemaal) eens met de stelling dat de corporaties de bewoners betrekken bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in en om het wooncomplex. Dit is een stijging ten opzichte van. en scoren onder het gemeentelijke gemiddelde terwijl bovengemiddeld scoort. In vergelijking met is in alle vier wijken sprake van een stijging van het aandeel bewoners dat het (helemaal) eens is met de stelling. Deze stijging is het grootst in (11 procentpunten). Grafiek 7.6 De corporatie betrekt de bewoners bij aanpak leefbaarheid/veiligheid percentage (helemaal) mee eens 60% 51% 60% 50% 52% 48% 65% 54% 45% 37% Bijna twee derde van de niet-particulier hurende bewoners is het (helemaal) eens met de stelling dat de corporaties reageren op meldingen en klachten over onveiligheid en overlast in en om het wooncomplex. Dit is vergelijkbaar met. In alle vier de wijken is een meerderheid het (helemaal) eens met de stelling. Leefbaarheidsmonitor Velsen 70

73 Functioneren corporaties scoort het laagst en als enige wijk onder het gemeentelijke gemiddelde. scoort bovengemiddeld. In vergelijking met is in evenveel wijken sprake van een daling als van een stijging. kent met 26 procentpunten de grootste stijging en Zee- En Duinwijk kent met 16 procentpunten de sterkste daling in de afgelopen twee jaar. Grafiek 7.7 De corporatie reageert op meldingen en klachten percentage (helemaal) mee eens 60% 61% 40% 62% 53% 59% 64% 55% 71% 66% Met de stelling dat de corporaties doen wat ze zeggen bij het verbeteren van de leefbaarheid en veilheid in en om het wooncomplex is ruim de helft van de niet-particuliere huurders het eens. Dit is een lichte stijging ten opzichte van. en scoren het laagst: 53 procent is het (helemaal) eens met de stelling. Daarmee scoren deze twee wijken onder het gemeentelijke gemiddelde. wijken niet af van het gemeentelijke gemiddelde met een score van 58 procent. In vergelijking met is het aandeel inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling het sterkst gestegen in (15 procentpunten). Grafiek 7.8 De corporatie doet wat ze zegt m.b.t. de leefbaarheid/veiligheid percentage (helemaal) mee eens 59% 55% 53% 50% 53% 56% 58% 65% 58% 43% Leefbaarheidsmonitor Velsen 71

74 Vrije tijd Vrije tijd Inleiding Dit hoofdstuk gaat in op de verschillende activiteiten die mensen in hun vrije tijd beoefenen buiten werk, school of huishouden. De vragen gaan achtereenvolgens over cultuur, sport, recreatie en sociale contacten. 8.2 Cultuur Een vijfde van de Velsenaren doet aan schilderen, dansen, beeldhouwen, muziek spelen of toneel. Dit is vergelijkbaar met. Voornamelijk in is het aandeel dat één of meerdere kunstvormen beoefent hoog. In is het aandeel juist laag. In de overige wijken is het aandeel dat één of meerdere kunstvormen beoefent vergelijkbaar met het gemeentelijke gemiddelde. In vergelijking met valt vooral op dat de inwoners uit Velsen-Zuid en Driehuis in de afgelopen jaar fors minder kunstvormen zijn gaan beoefenen (daling van 9 procentpunten). Ook in Zeeen Duinwijk en IJmuiden-Noord en West is sprake van een daling op dit onderdeel van cultuur. Grafiek 8.1 Percentage bewoners dat één of meerdere kunstvormen beoefent 20% 22% 20% 29% 15% 19% 19% 19% 17% 22% 22% 23% 28% 27% 20% 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Bijna driekwart van de inwoners heeft de afgelopen 12 maanden tenminste één keer een theatervoorstelling, concert of museum bezocht. In vergelijking met is dit een lichte daling. De inwoners van hebben in de afgelopen 12 maanden het minst vaak een theatervoorstelling, concert of museum bezocht (56 procent). De wijken Velsen-Zuid en Driehuis (83 procent) en (82 procent) scoren daarentegen bovengemiddeld. Ook in zijn relatief veel inwoners het afgelopen jaar actief geweest op dit gebied van cultuur. In vergelijking met is over het algemeen een afname te zien bij deze uiting van cultuur. Leefbaarheidsmonitor Velsen 72

75 Vrije tijd Grafiek 8.2 In de afgelopen 12 maanden een theatervoorstelling, concert of museum bezocht 71% 75% 83% 85% 64% 69% 64% 68% 62% 72% 56% 66% 82% 86% 77% 78% Bewoners die geen musea bezoeken geven vooral aan hier geen behoefte aan te hebben (86 procent). Dit is ook in het geval van concerten en theatervoorstellingen de hoofdreden, maar hier liggen deze percentages lager, op respectievelijk 80 en 82 procent. Bij concerten is 8 procent onbekend met het aanbod en vindt 11 procent dat het aanbod niet bij de wensen aansluit, bij theatervoorstellingen is dit respectievelijk 7 en 10 procent en bij musea is dit respectievelijk 5 en 9 procent. Leefbaarheidsmonitor Velsen 73

76 Vrije tijd Iets meer dan de helft van de bewoners heeft in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de culturele voorzieningen zoals een bibliotheek, schouwburg en museum in Velsen. Dit is een daling ten opzichte van. wijkt sterk af van het gemeentelijke gemiddelde. Slechts een derde van de inwoners heeft in het afgelopen jaar een museum, schouwburg of bibliotheek in Velsen bezocht. Ook scoort lager dan het gemeentelijke gemiddelde. Velsen-Zuid en Driehuis en scoren bovengemiddeld. In vergelijking met is ook hier over het algemeen een afname te zien. Vooral in Velsen-Zuid en Driehuis, en is het aandeel bewoners dat in de afgelopen 12 maanden in Velsen een museum, schouwbrug of bibliotheek heeft bezocht afgenomen. Grafiek 8.3 In de afgelopen 12 maanden in Velsen een museum, schouwburg of bibliotheek bezocht 59% 64% 70% 82% 54% 56% 66% 72% 52% 63% 33% 43% 58% 64% 64% 67% 8.3 Sport Ruim zeven op de tien Velsenaren doet op één of andere manier aan sport. Dit is gelijk aan. De sportdeelname is het hoogst in, Velsen- Zuid en Driehuis en in. In,, en is de sportdeelname benedengemiddeld. In vergelijking met is de sportdeelname ongeveer gelijk gebleven. Alleen in is sprake van een stijging van 7 procentpunten terwijl in sprake is van een daling van 6 procentpunten. Leefbaarheidsmonitor Velsen 74

77 Vrije tijd Grafiek 8.4 Percentage inwoners dat sport 71% 71% 77% 79% 66% 69% 65% 62% 64% 70% 67% 60% 80% 77% 76% 77% De meeste bewoners (90 procent) sporten minimaal op wekelijkse basis. De sport wordt vooral samen met anderen beoefend (53 procent). Een derde van de inwoners sport alleen (33 procent). Ten opzichte van zijn minder mensen samen met anderen gaan sporten terwijl het individueel sporten iets meer in trek is. Aan de mensen die aan sport doen is gevraagd in welk (organisatie)verband zij sporten. Met 39 procent zegt ruim een derde niet in organisatieverband maar individueel te sporten. Ruim een kwart (26 procent) bezoekt een sportvereniging en 27 procent gaat naar de sportschool. De meest beoefende sporten zijn fitness/conditietraining/aerobics (24 procent), hardlopen/trimmen/joggen (12 procent), wandelsport (11 procent) en wielrennen/toerfietsen (11 procent). De voorzieningen voor het totale sportaanbod in de scoren met een 7,4 een ruime voldoende. Het zwembad en de sportterreinen/ sportparken wordt door sportende Velsenaren eveneens ruim voldoende beoordeeld met een gemiddeld rapportcijfer van 7,3. Sporthallen scoren ook een ruim voldoende, al scoren deze met een 7,0 gemiddeld iets lager dan de overige voorzieningen. Ten slotte is gepeild in hoeverre de Velsenaren aan de NNGB (Nationaal Norm Gezond Bewegen) voldoen. Dit betreft activiteiten waarbij een iets hogere hartslag en ademhaling bereikt wordt. Met 83 procent zegt een ruime meerderheid van de inwoners tenminste 30 minuten gedurende vijf dagen per week matig intensief te bewegen. Dit betekent dat ruim 8 van de 10 inwoners aan de norm voldoet. 8.4 Recreatie Aan alle Velsenaren is gevraagd hoe tevreden zij zijn over de recreatiemogelijkheden in de buurt. Leefbaarheidsmonitor Velsen 75

78 Vrije tijd Over het algemeen zijn de Velsenaren (zeer) tevreden: 82 procent geeft dit aan. In zijn de inwoners minder tevreden (66 procent). Daarmee scoort deze wijk onder het gemeentelijke gemiddelde. Ook de wijken IJmuiden-West en scoren lager dan gemiddeld. In, Velsen-Zuid en Driehuis, -Noord en -Zuid wordt bovengemiddeld gescoord. Hier zijn meer inwoners dan gemiddeld (zeer) tevreden over de recreatiemogelijkheden in de buurt. Voor de overige wijken geldt dat zij niet relevant verschillen van het gemeentelijke gemiddelde. Omdat deze vraag in voor het eerst is gesteld kan op dit moment geen vergelijking worden gemaakt met eerdere jaren. Grafiek 8.5 Tevredenheid recreatiemogelijkheden percentage (zeer) tevreden 82% Velsen-Zuid en Driehuis 90% IJmuiden-Noord IJmuiden-West 78% 74% 73% 81% 66% -Noord -Zuid 87% 87% 91% De inwoners konden rapportcijfers geven voor de bereikbaarheid van strand/haven, de voorzieningen aan stand/haven en de recreatiegebieden strand, Spaarnwoude, Zuid-Kennemerland en andere parken in Velsen. De bereikbaarheid van het strand en de haven krijgt met een 7,1 een ruime voldoende. Iets minder tevreden zijn inwoners over de voorzieningen aan het strand en de haven. deze krijgen gemiddeld een 6,9. Over de recreatiegebieden is men in het algemeen tevreden. Het strand wordt met een 7,2 ruim voldoende beoordeeld. Ook Spaarnwoude en Zuid- Kennemerland krijgen een ruime voldoende (respectievelijk 7,6 en 7,9). Andere parken in Velsen scoren met een 7,3 gemiddeld iets lager, maar nog steeds een ruime voldoende. De wijken verschillen niet of nauwelijks van het gemeentelijke gemiddelde. Alleen in geven de inwoners met een 6,6 een relatief laag cijfer voor de overige recreatiegebieden in Velsen. Tabel 8.1 Velsen-Zuid, Driehuis bereikbaarheid strand/haven voorzieningen strand/haven het strand recreatiegebied Spaarnwoude Zuid- Kennemerland Andere parken 7,0 7,0 7,2 7,7 8,0 7,6 IJmuiden-Noord 7,2 7,0 7,4 7,6 8,0 7,5 7,0 6,7 7,2 7,5 7,8 7,2 IJmuiden-West 6,9 6,7 7,3 7,7 7,8 7,3 7,2 6,8 7,2 7,6 7,8 7,3 7,1 7,1 7,0 7,6 7,6 6,6 -Noord 7,1 7,0 7,1 7,6 8,1 7,4 -Zuid 7,1 7,0 7,0 7,4 8,2 7,4 7,2 7,0 7,2 7,7 7,9 7,4 totaal Velsen 7,1 6,9 7,2 7,6 7,9 7,3 Leefbaarheidsmonitor Velsen 76

79 Vrije tijd Aan de inwoners is gevraagd welk vervoersmiddel zij gebruiken bij afstanden korter dan vijf kilometer. Met 62 procent geeft bijna twee derde aan de fiets te pakken. Bijna een kwart (23 procent) zegt daarvoor de auto of motor te gebruiken. Tenslotte zijn nog vier stellingen met betrekking tot fietsrecreatie voorgelegd. Ruim de helft van alle inwoners zijn tevreden over de verkeersveiligheid voor fietsers en 71 procent geeft aan dat er voldoende vrijliggende fietspanden zijn binnen de gemeente. Twee derde zegt dat de fietspaden comfortabel zijn en ruim de helft van de inwoners is het (helemaal) eens met de stelling dat er voldoende fietsparkeervoorzieningen zijn. Ook deze vraag is in voor het eerst voorgelegd aan de inwoners van Velsen en kan daarom (nog) niet vergeleken worden met resultaten van eerdere jaren. Tabel 8.2 percentage (helemaal) mee eens tevreden over verkeersveiligheid voor fietsers 56% voldoende vrijliggende fietspaden 71% fietspaden zijn comfortabel 66% voldoende fietsparkeervoorzieningen 58% 8.5 Sociale contacten Aan bewoners is gevraagd of zij vinden dat zij voldoende contacten hebben met andere mensen buiten school, werk of thuis. Een ruime meerderheid (84 procent) zegt voldoende contacten te hebben, 10 procent vindt dat ook, maar zou toch wel meer contacten buitenshuis willen. Een groep van 6 procent van de Velsenaren zegt te weinig contacten te hebben. Aan de mensen die volgens eigen zeggen voldoende contacten hebben, maar toch meer zouden willen hebben en aan degenen die te weinig contacten hebben, is gevraagd op welk terrein zij meer contacten willen hebben. Bijna de helft van deze groep (46 procent) zou vaker vrienden willen ontmoeten, 32 procent zou meer contacten willen om mee uit te gaan of te recreëren en 29 procent van de inwoners zou meer mensen willen leren kennen om mee te sporten. In vergelijking met zijn er vooral minder inwoners die vrienden willen ontmoeten. Ook hebben minder inwoners behoefte aan meer contacten om mee uit te gaan of te recreëren. Voor de overige manieren van contact geldt dat er geen relevante verschillen zijn tussen en. Grafiek 8.6 Op welke terreinen zou u meer contacten willen? vrienden ontmoeten 46% 54% uitgaan/recreatie sport hobby s 32% 37% 29% 28% 28% 30% vrijwilligerswerk anders 14% 11% 8% 5% Leefbaarheidsmonitor Velsen 77

80 Vrije tijd De helft van de mensen die meer sociale contacten wensen, voelt zich door gebrek aan tijd belemmerd om meer contacten aan te gaan (50 procent), en een vijfde voelt zich door geldgebrek belemmerd. Ook weet een vijfde niemand om samen dingen mee te ondernemen. In vergelijking met is over het algemeen sprake van een daling met betrekking tot het opdoen van sociale contacten en de redenen waarom dit niet lukt. Grafiek 8.7 Wat weerhoudt u ervan meer contacten op te doen? tijd 50% 55% geld ik weet niemand om samen dingen mee te ondernemen gezondheid/handicap afstand/vervoer anders 21% 26% 20% 29% 16% 13% 9% 11% 12% 12% Leefbaarheidsmonitor Velsen 78

81 Vrijwilligerswerk en mantelzorg Vrijwilligerswerk en mantelzorg Inleiding Veel mensen doen naast hun betaalde werk en/of zorg voor hun huishouden ook vrijwilligerswerk, waarin zij zich onbetaald inzetten voor anderen of voor bijvoorbeeld een school, vereniging of club. Aan bewoners die wel eens vrijwilligerswerk doen, is gevraagd naar het soort vrijwilligerswerk dat men doet, de tijd die men er aan besteedt en de belemmeringen waar mensen tegen op lopen. Daarnaast zijn er mensen die zorg verlenen aan iemand die door ziekte of een handicap bepaalde taken niet meer (goed) kan uitvoeren. Aan bewoners die wel eens mantelzorg verlenen is gevraagd aan wie men mantelzorg verleent, hoeveel uur men daar gemiddeld per week mee bezig is, hoe lang men dit al doet en de belemmeringen waar men tegenaan loopt. 9.2 Vrijwilligerswerk Een derde van de Velsenaren is actief in het vrijwilligerswerk. Dit is een daling van 5 procentpunten ten opzichte van. Deze afname is in bijna alle wijken zichtbaar. Alleen in is sprake van een stijging van het aantal vrijwilligers en in is het percentage inwoners dat wel eens vrijwilligerswerk doet gelijk gebleven ten opzichte van. In Velsen-Zuid en Driehuis en wordt vaker dan gemiddeld vrijwilligerswerk gedaan terwijl in en Zee- en Duinwijk minder vaak dan gemiddeld vrijwilligerswerk gedaan wordt. In de overige wijken verschillen de percentages niet relevant van het gemeentelijke gemiddelde. Grafiek 9.1 Percentage bewoners dat wel eens vrijwilligerswerk doet 33% 38% 42% 49% 26% 36% 33% 33% 27% 33% 29% 34% 39% 47% 34% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Leefbaarheidsmonitor Velsen 79

82 Vrijwilligerswerk en mantelzorg De meeste vrijwilligers zijn actief bij een vereniging op het gebied van sport en recreatie (35 procent). Ook onderwijs en kinderopvang (13 procent), zorg of hulpverlening (13 procent) komen relatief vaak voor. Weinig vrijwilligers zijn actief in de politiek en/of in belangenverenigingen. In vergelijking met valt op dat vooral het aantal vrijwilligers bij onderwijs en kinderopvang is afgenomen (6 procentpunten). Grafiek 9.2 Percentage bewoners actief met vrijwilligerswerk, per gebied sport en recreatie 35% 35% onderwijs, kinderopvang of crèche zorg of hulpverlening levensbeschouwelijk sociaal-maatschappelijk werk kunst en cultuur ideële organisatie beonersorganisatie, buurtvereniging belangenvereniging politiek anders 8% 7% 6% 8% 5% 6% 1% 2% 11% 11% 9% 10% 8% 9% 13% 19% 13% 15% 19% 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Meer dan de helft van de vrijwilligers (53 procent) is minstens 1 keer per week actief, van wie de meeste meerdere keren per week. Ten opzichte van is dit aandeel ongeveer gelijk gebleven. Grafiek 9.3 Hoe vaak bent u alles bij elkaar met vrijwillegerswerk bezig? Meerdere malen per week 33% 35% 1 maal per week Meerdere malen per maand 20% 21% 21% 23% 1 maal per maand Minder dan 1 maal per maand 13% 10% 13% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% In totaal ervaart 41 procent van de vrijwilligers (af en toe) knelpunten in het vrijwilligerswerk. Het blijkt vooral te gaan om het moeilijk kunnen combineren van het vrijwilligerswerk met andere verplichtingen (39 procent). Leefbaarheidsmonitor Velsen 80

83 Vrijwilligerswerk en mantelzorg 9.3 Mantelzorg Van alle Velsenaren verleent 23 procent mantelzorg. Dit is ongeveen lichte daling ten opzichte van. Inwoners van verlenen het minst vaak mantelzorg. Met 17 procent scoort deze wijk onder het gemeentelijke gemiddelde. In Velsen-Zuid en Driehuis en wordt het vaakst mantelzorg verleent. Met respectievelijk 27 en 26 procent wordt hier bovengemiddeld vaak mantelzorg verleend. In vergelijking met blijkt vooral in het aandeel mantelzorgers te zijn afgenomen (8 procentpunten). Ook in is het percentage mantelzorgers gedaald. In verleende 33 procent mantelzorg, in is dit gedaald naar 26 procent. Ook in en is het aandeel mantelzorgers wezenlijk gedaald. In de overige wijken zijn er geen relevante verschillen met. Grafiek 9.6 Percentage bewoners dat wel eens mantelzorg verleent 23% 26% 27% 29% 20% 28% 21% 23% 23% 22% 17% 23% 26% 33% 22% 26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% De meerderheid van de mantelzorgers is hier al een jaar of langer mee bezig (80 procent). Dit is vergelijkbaar met. Het gemiddeld aantal uren per week dat een mantelzorger actief is bedraagt 9,3 uur. Dit is meer dan in, toen het nog 9,0 uur was. Eén mantelzorger geeft aan continu, dus 168 uur per week, mantelzorg te verlenen. Grafiek 9.7 Hoe lang verleent u al mantelzorg? een jaar of langer 80% 82% 6 maanden tot een jaar 3 tot 6 maanden korter dan 3 maanden 10% 8% 5% 5% 5% 5% Leefbaarheidsmonitor Velsen 81

84 Vrijwilligerswerk en mantelzorg Mantelzorg blijkt vooral om zorg voor ouders te gaan. Ongeveer de helft van de mantelzorgers heeft zorgtaken voor een ouder op zich genomen (49 procent). Dit is vergelijkbaar met. Bijna een kwart verleent mantelzorg aan een ander familielid (22 procent) en 18 procent verleent mantelzorg aan vrienden of buren. In vergelijking met is het aandeel inwoners dat mantelzorg verleent aan vrienden of buren afgenomen. Voor de overige relaties geldt dat het aandeel mantelzorgers ongeveer gelijk gebleven is. Grafiek 9.8 Aan wie verleent u mantelzorg ouder(s) 49% 52% ander familielid vrienden/buren partner kind(eren) anders 7% 4% 13% 15% 9% 8% 22% 21% 18% 24% Van alle mantelzorgers ervaart 14 procent regelmatig of voortdurend knelpunten bij het verlenen van mantelzorg en 16 procent geeft aan zeker of misschien behoefte te hebben aan ondersteuning. Van deze groep hebben de inwoners vooral behoefte aan informatie & advies en vervangende zorg. Overige mogelijkheden als financiële compensatie of afstemming van een betaalde baan op zorgtaken worden minder vaak genoemd. Er bestaan instanties, zoals Tandem, het regionale Steunpunt Mantelzorg en de vereniging Mezzo, die steun bieden aan mensen die mantelzorg verlenen. Van de mantelzorgers die behoefte hebben aan ondersteuning zegt 19 procent goed op de hoogte te zijn van het bestaan van die organisaties. Ongeveer een derde (36 procent) is enigszins op de hoogte van deze organisaties en 44 procent geeft aan helemaal niet op de hoogte te zijn. Leefbaarheidsmonitor Velsen 82

85 Gezondheid en zelfredzaamheid Gezondheid en zelfredzaamheid Inleiding In dit hoofdstuk komen vragen over gezondheid en zelfredzaamheid aan de orde. Hierbij wordt gekeken naar de gezondheidsbeleving en de hulpbehoefte van de Velsenaren Gezondheidsbeleving Met 77 procent ervaart een ruime meerderheid van de Velsenaren de eigen gezondheid als (zeer) goed. Dit is vergelijkbaar met. De inwoners van en ervaren hun eigen gezondheid iets minder vaak dan gemiddeld (zeer) goed. In ervaren iets meer inwoners dan gemiddeld een (zeer) goede gezondheid. In vergelijking met valt op dat er niet of nauwelijks een verschil is tussen de ervaren gezondheid in en. Grafiek 10.1 Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? Percentage (zeer) goed 77% 79% 77% 83% 73% 79% 73% 71% 77% 76% 75% 76% 81% 85% 80% 83% 10.3 Hulpbehoefte Voor 30 procent van alle inwoners geldt dat de gezondheid (wel eens) leidt tot beperkingen bij de dagelijkse bezigheden (zoals fietsen, trappen lopen, huishoudelijk werk of werk buitenshuis). Dit is vergelijkbaar met. Van alle inwoners geeft 7 procent aan bij de dagelijkse bezigheden vanwege lichamelijke of psychische problemen hulp nodig te hebben. Dit is gelijk aan. Leefbaarheidsmonitor Velsen 83

86 Gezondheid en zelfredzaamheid Deze groep geeft vooral aan hulp nodig te hebben bij huishoudelijk werk (74 procent). Ongeveer een derde geeft aan hulp nodig te hebben bij de dagelijkse boodschappen en een kwart heeft hulp nodig bij de financiële administratie. In vergelijking met valt op dat bij nagenoeg alle vormen waarvoor hulp nodig kan zijn, de behoefte in de afgelopen twee jaar is afgenomen. Vooral de behoefte aan hulp bij de dagelijkse boodschappen, financiële administratie en het verplaatsen per auto of openbaar vervoer is fors afgenomen. Grafiek 10.2 Waar heeft u hulp bij nodig? Percentage genoemd huishoudelijk werk 74% 81% dagelijkse boodschappen 31% 51% financiële administratie verplaatsen per auto of ov 24% 20% 41% 43% bereiden van maaltijden 16% 17% contacten met instanties, overheid, e.d. aankleden, opstaan, wassen 15% 15% 19% 29% Leefbaarheidsmonitor Velsen 84

87 Bijlage BIJLAGE 1: KAART WIJKINDELING GEMEENTE VELSEN In de leefbaarheidsmonitor is elke wijk binnen de gedefinieerd als onderzoeksgebied, met uitzondering van de (dunbevolkte) Spaarndammerpolder (wijk 09). Voor een goede vergelijking echter met de resultaten van de monitor van, waarin geen 9 maar 7 onderzoeksgebieden werden onderscheiden, zijn in de meeste grafieken van dit rapport de volgende wijken samengevoegd: - IJmuiden-Noord (wijk 01) + IJmuiden-West (wijk 03) = - -Noord (wijk 06) + -Zuid (wijk 07) = Om in deze gevallen toch volledige verslaglegging van alle onderzoeksresultaten te kunnen doen, is in bijlage 2 een tabellenboek toegevoegd, waarin de uitkomsten van alle onderzochte wijken afzonderlijk worden vermeld. Leefbaarheidsmonitor Velsen 85

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen Leef baar hei ds moni t or201 3 GEMEENTE VELSEN Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen, augustus Colofon Opdrachtgever Gemeente Velsen Samensteller Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telefoon: (0229) 282555

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2009 Gemeente Velsen

Leefbaarheidsmonitor 2009 Gemeente Velsen Leefbaarheidsmonitor 2009 I&O Research, september 2009 Colofon Opdrachtgever Samensteller I&O Research I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563 7500 AN Enschede Telefoon: (053) 48 25 000 Projectcoördinatie

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden Veiligheidsmonitor 2008, gemeente 1 Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 In deze bijlage worden de uitkomsten van de monitor weergegeven in tabellen. Van de volgende gebieden worden cijfers gepresenteerd:

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Conclusies & Wijkschetsen

Leefbaarheidsmonitor Conclusies & Wijkschetsen Leefbaarheidsmonitor 2011 Conclusies & Wijkschetsen LEEFBAARHEIDSMONITOR 2011 GEMEENTE VELSEN CONCLUSIES & WIJKSCHETSEN 1 Gemeente Velsen Afdeling Informatiemanagement Informatie & Statistiek November

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden Veiligheidsmonitor 20 Gemeente Woerden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Gemeente Woerden DIMENSUS beleidsonderzoek April 202 Projectnummer 475 Samenvatting 3 Inleiding. Leefbaarheid van de buurt 3.

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR 2013 GEMEENTE VELSEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR 2013 GEMEENTE VELSEN Leef baar hei ds moni t or201 3 Concl usi es& Wi j kschet sen GEMEENTE VELSEN LEEFBAARHEIDSMONITOR 2013 GEMEENTE VELSEN CONCLUSIES & WIJKSCHETSEN 1 Gemeente Velsen Afdeling Informatiemanagement Informatie

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2010 Projectnummer 379 Colofon Informatie DIMENSUS Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1c 4818 AA Breda

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2015

Leefbaarheidsmonitor 2015 Leefbaarheidsmonitor 2015 Conclusies & Wijkschetsen LEEFBAARHEIDSMONITOR 2015 GEMEENTE VELSEN CONCLUSIES & WIJKSCHETSEN 1 Gemeente Velsen Afdeling Informatiemanagement Informatie & Statistiek Augustus

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen Leefbaarheid 7,5 Leefbaarheid (rapportcijfer) : 7,5 Fysieke voorzieningen (score) Sociale cohesie in de buurt (score) Aanpak gemeente L&V (% (zeer) ) Gemeente, 2015 6,3 29,0 38,2 Overlast in de buurt %

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Monitor Veiligheid en Leefomgeving

Monitor Veiligheid en Leefomgeving Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente Montfoort 2015 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: gemeente Montfoort DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2016 Projectnummer 641 2 INHOUD Uitkomsten in vogelvlucht

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt Kernrapport Veiligheidsmonitor (2013-2017) Gemeente Leiden Leefbaarheid in buurt Inleiding In dit hoofdstuk staat het thema leefbaarheid in de woonbuurt centraal. Eerst komt aan de orde hoe Nederlanders

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid Groningen januari tot april 2019

Monitor Veiligheidsbeleid Groningen januari tot april 2019 Monitor Veiligheidsbeleid Groningen januari tot april 19 JUNI 19 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid

Nadere informatie

Gemeenten + Wijken Index

Gemeenten + Wijken Index Gemeenten + Wijken Index '-' betekent minder dan 50 antwoorden 2012 2013 2014 2015 2016 Gemeente Leiden ( + = positief verschil; - = negatief verschil) verschil 2013-2016 verschil 2014-2016 verschil 2015-2016

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt Gemeente Leiden Nederland en Grotestedenbeleid G32 Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32 Leefbaarheid in de buurt Landelijke

Nadere informatie

Toelichting bij "Tabellenboek", van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014

Toelichting bij Tabellenboek, van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014 Toelichting bij "Tabellenboek", van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014 Het kan zijn dat de cijfers in het tabellenboek soms iets (meestal 1%) afwijken van de cijfers

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Taskforce Overlast Ervaren overlast in het Centrum en Crabbehof-Noord 2011

Taskforce Overlast Ervaren overlast in het Centrum en Crabbehof-Noord 2011 Taskforce Overlast Ervaren overlast in het Centrum en Crabbehof-Noord 2011 Eén van de prioriteiten van de gemeente is het aanpakken van overlast, onder andere van verslaafde dak- en thuislozen. Het uiteindelijke

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 COLOFON Uitgave Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Gemeente Hengelo Hazenweg 121 Postbus 18,

Nadere informatie

HOE VEILIG IS KATWIJK?

HOE VEILIG IS KATWIJK? Rapport HOE VEILIG IS KATWIJK? Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk 2017 Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/087 Datum Juni

Nadere informatie

Waar staan de Drechtsteden?

Waar staan de Drechtsteden? Waar staan de? Burgers over de gemeentelijke dienstverlening Wat vinden de burgers van de van de gemeentelijke dienstverlening? Het oordeel van de burgers uit de vindt u in deze factsheet. Daarnaast worden

Nadere informatie

LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID IN DE BUURT 2017

LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID IN DE BUURT 2017 Rapport LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID IN DE BUURT 2017 Gemeente Arnhem Februari 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/ 19 Datum Februari

Nadere informatie

B A S I S V O O R B E L E I D

B A S I S V O O R B E L E I D Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 18 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 2018

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 2018 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 18 OKTOBER 18 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April 2012 Opdrachtgever Veiligheidsregio

Nadere informatie

B A S I S V O O R B E L E I D

B A S I S V O O R B E L E I D Monitor Veiligheidsbeleid Groningen september tot december 18 JANUARI 19 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil)

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil) Resultaten Veiligheidsmonitor: alle items gemeente Leiden, 2012 t/m 2017 Dezelfde overzichten zijn bechikbaar van alle Leidse wijken en stadsdelen en ook van alle gemeenten in de politie-eenheid Den Haag

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus GBM Montfoort 2017

Uitgevoerd door Dimensus GBM Montfoort 2017 Inhoudsopgave Onderzoeksbeschrijving Achtergrondkenmerken Leefomgeving Veiligheid Rol van gemeente en politie Mogelijke rampen en calamiteiten 2 Onderzoeksbeschrijving In het najaar van is in de gemeente

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2016

Veiligheidsmonitor 2016 Veiligheidsmonitor 2016 De gemeente Velsen, Stichting Fedra en Stichting Welzijn Velsen ontwikkelen gezamenlijk de Brede School in Velsen-Noord. Op maandag 10 maart 2014 vieren wij het officiële startmoment,

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Mei 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/74 Datum Mei

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Gemeente s-hertogenbosch, afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vrijwilligerswerk... 4 3. Mantelzorg... 8

Nadere informatie

HOE VEILIG IS TYNAARLO?

HOE VEILIG IS TYNAARLO? Rapport HOE VEILIG IS TYNAARLO? Veiligheidsmonitor gemeente Tynaarlo Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/ Datum Juni 2018

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

B A S I S V O O R B E L E I D

B A S I S V O O R B E L E I D Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen januari-april 18 Elke vier maanden verzamelen wij informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid in de gemeente. Deze monitor bestaat uit drie

Nadere informatie

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Etten-Leur DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Dashboard Veiligheid

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen sept-dec 2017

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen sept-dec 2017 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen sept-dec 7 Elke vier maanden verzamelen wij informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid in de gemeente. Deze monitor bestaat uit drie onderdelen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

Hoe veilig is Hof van Twente?

Hoe veilig is Hof van Twente? Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Colofon

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen januari-april 2018

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen januari-april 2018 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen januari-april 18 Elke vier maanden verzamelen wij informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid in de gemeente. Deze monitor bestaat uit drie

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers.

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers. WijkWijzer 2011 De tien Utrechtse wijken in cijfers www.onderzoek.utrecht.nl Inleiding Voor u ligt de WijkWijzer 2011; een bron aan informatie over de tien Utrechtse wijken. Aan de hand van vijf belangrijke

Nadere informatie

GBM Moerdijk Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Moerdijk Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Moerdijk Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Moerdijk DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 2 Inhoud Inleiding 1. Inleiding 5 2. Dashboard

Nadere informatie

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport Gemeente Harderwijk Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport 8 november Projectnr. 243.74 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte-

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte- Stadsmonitor -thema Openbare Ruimte- Modules Samenvatting 1 Beeldkwaliteit stad 2 Beeld van openbare ruimte in buurt 4 Onderhoud openbare ruimte 10 Bronnen 19 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek

Nadere informatie

Tabellenboek. Leefbaarheidsmonitor Leiden 2000

Tabellenboek. Leefbaarheidsmonitor Leiden 2000 Tabellenboek behorende bij de Leefbaarheidsmonitor 2000 N. Goezinne P. van Wensveen juli 2000 een onderzoek in opdracht van de Gemeente Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Interne begeleiding Nico

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Valkenswaard bureau Beleidsinformatie en Onderzoek van de sector Control BiO-rapport nr. 1180 Mei 2012 1 2 Inhoudsopgave 1. De veiligheid in Valkenswaard op hoofdlijnen 5 2. Gemeenten vergeleken

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ROERMOND?

HOE VEILIG IS ROERMOND? Rapport HOE VEILIG IS ROERMOND? Veiligheidsmonitor gemeente Roermond 2017 Juli 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/112 Datum

Nadere informatie

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport Politie Gelderland-Midden Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport 9 juli 2010 Projectnr. 7587.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Gemeente Stichtse Vecht

Gemeente Stichtse Vecht Gemeente Stichtse Vecht Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 Definitief 11 augustus 201 DATUM 11 augustus 201 TITEL Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 ONDERTITEL Definitief OPDRACHTGEVER Gemeente

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 2016 Analyse

Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 2016 Analyse Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 21 Analyse Figuur 1: subwijken Gesworen Hoek Inleiding Met ingang van 214 voeren we 1 keer per 2 jaar de wijktoets uit in de gemeente Tilburg. De wijktoets is een

Nadere informatie