Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011"

Transcriptie

1 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: Hebt u vragen? Meer informatie? Reageren?

2

3 Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld?

4 Voorwoord Veiligheidsbeleving is een van de speerpunten van dit college. Uit deze Veiligheidsmonitor blijkt dat, in vergelijking met twee jaar geleden, de veiligheidsbeleving in onze stad verbeterd is. In het najaar van deden ruim Almeerders mee aan de Veiligheidsmonitor. Dit is een onderzoek naar leefbaarheid, veiligheid en het functioneren van de politie. Dit onderzoek is zowel op landelijk als gemeentelijk niveau uitgevoerd. Hierdoor is het mogelijk om de uitkomsten te vergelijken met de uitkomsten van andere steden in Nederland. Maar ook binnen onze eigen stad kunnen we vergelijkingen maken tot op stadsdeelniveau. De uitkomsten uit dit onderzoek zijn verwerkt door het team Onderzoek & Statistiek. In dit rapport kunt u alle uitkomsten terug vinden op stad- en stadsdeelniveau. Het geeft informatie over vragen als hoe veilig inwoners zich in hun buurt voelen, of ze in het afgelopen jaar slachtoffer geweest zijn van een misdrijf, hoe tevreden inwoners zijn over hun buurt en wat de zwakke en sterke punten van een wijk zijn. Als burgemeester ben ik heel blij dat de veiligheidsbeleving van de Almeerders is verbeterd. Ook zijn de inwoners van meer tevreden over de beschikbaarheid van de politie. En de kans om slachtoffer te worden in is verkleind. We scoren hierbij beter dan vergelijkbare gemeenten van dezelfde omvang. De veiligheidsmonitor laat ook zien dat de sociale cohesie licht verbeterd is en de verloedering in de fysieke woonomgeving verminderd. Inwoners van leveren een steeds grotere positieve bijdrage aan een veilige woon-, werk- en leefomgeving door bijvoorbeeld het zelf beveiligen van de woning, het oprichten van buurtpreventieteams en het zich aanmelden voor Burgernet. We zijn op de goede weg. We willen dat inwoners in veilig kunnen wonen, werken en leven. De uitkomsten van de Veiligheidsmonitor geven input voor de jaarplannen die we maken vanuit het Actieprogramma Veiligheid Uiteraard verschaft de Veiligheidsmonitor ons nog veel meer waardevolle informatie. U leest in dit rapport alle uitkomsten terug op stads- en stadsdeelniveau. Laten we samen blijven werken aan een schoon, heel én veilig! Annemarie Jorritsma Burgemeester van 2 Veiligheidsmonitor Voorwoord

5 Inhoud Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 Leefbaarheid & Veiligheid in... 8 Stadsdeel-/gebiedsprofielen Haven + Hout Stad Oost Stad West Buiten Poort Stad Centrum Leefbaarheid & Veiligheid nader bekeken Bijlagen Bijlage 1. Toelichting indicatoren & begrippen Bijlage 2. Onderzoeksverantwoording Bijlage 3. Vergelijkingstabel Inhoudsopgave Veiligheidsmonitor 3

6 Inleiding Hoe tevreden zijn bewoners over de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? Gaan mensen in de buurt prettig met elkaar om? Wat vinden zij het grootste buurtprobleem? Hoe heeft de mening van bewoners zich ontwikkeld in de afgelopen twee jaar? Deze en andere vragen worden beantwoord in de Veiligheidsmonitor. De uitkomsten van het onderzoek worden in deze rapportage voor als geheel en voor de gebieden Haven + Hout, Stad Oost, Stad West, Buiten, Poort en Stad Centrum weergegeven. In het onderzoek is door middel van een enquête gevraagd naar de mening en beleving van bewoners over de leefbaarheid en veiligheid in hun wijk. Ruim Almeerders werden in het najaar van benaderd om mee te doen met het onderzoek en bijna bewoners vulden de vragenlijst ook daadwerkelijk in. De uitkomsten van het onderzoek geven een goed beeld van de beleving van Almeerders van de leefbaarheid en veiligheid in hun eigen woonwijk. Deze informatie is van belang en wordt de komende jaren onder andere gebruikt voor het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Team Onderzoek & Statistiek heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Kabinet, Team Veiligheid. Voor dit onderzoek heeft voor de tweede maal meegedaan met de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor. Aan dit landelijke onderzoek deden in 225 Nederlandse gemeenten mee. Door aan te sluiten bij het landelijke onderzoek is het mogelijk de uitkomsten van te vergelijken met die van andere steden in Nederland. In de rapportage is de vergelijking beperkt tot het gemiddelde van de vier grootste steden en het gemiddelde van de steden met meer dan inwoners. Volgens plan zal dit onderzoek periodiek herhaald worden: om de vier jaar op wijkniveau, zoals het in is gedaan. In de tussenliggende oneven jaren, zoals nu in, zal het onderzoek op stadsdeel- c.q. gebiedsniveau plaatsvinden. 4 Veiligheidsmonitor Inleiding

7 Leeswijzer De Veiligheidsmonitor geeft een beknopt en helder beeld van de mening van bewoners over de leefbaarheid en veiligheid in als geheel en in de stadsdelen/gebieden. Dit beeld wordt geschetst aan de hand van een aantal (samengestelde) indicatoren (zie Bijlage 1). Bovendien is te zien hoe de stad en de gebieden zich hebben ontwikkeld ten opzichte van, toen de laatste Veiligheidsmonitor is gehouden. Naast gegevens van de Veiligheidsmonitor worden per gebied ook enkele gegevens uit de Sociale Atlas van gebruikt om beknopt de algemene kenmerken en context van de wijk te schetsen. In het eerste hoofdstuk wordt als geheel beschreven en komen de verschillen tussen de gebieden aan bod. Ook wordt afgezet tegen de andere Nederlandse gemeenten met inwoners of meer, die evenals zowel in als in hebben meegedaan aan het onderzoek. Aan het eind van het hoofdstuk bevindt zich een overzichtstabel met de gemiddelde scores van, de gebieden en de gemeenten op de indicatoren van leefbaarheid en veiligheid. Daarna volgen de gebiedsprofielen die zijn opgemaakt in de standaard stadsdeelkleuren: blauw voor Haven, roze voor Stad, groen voor Buiten en geel voor Poort. De gebiedsprofielen beschrijven het beeld van de leefbaarheid en veiligheid in het betreffende gebied. In de staafgrafieken in de gebiedsprofielen en in het eerste hoofdstuk over als geheel worden de scores op de indicatoren van leefbaarheid en veiligheid in steeds vergeleken met die in. Hierbij wordt door middel van symbolen en kleuren weergegeven of een waarde significant positiever (groene pijl omhoog) of negatiever (rode pijl omlaag) is dan in. Ook wordt een vergelijking gemaakt met het Almeerse gemiddelde, in getallen rechts van de grafieken. Hier geldt: als een getal groen gekleurd is betreft het een positieve score ten opzichte van het Almeerse gemiddelde, als het getal rood gekleurd is betekent het een negatievere score dan gemiddeld in de stad. Om het subjectieve leefbaarheids- en veiligheidsbeeld in de context te plaatsen wordt voor elk gebied tevens een aantal kerngegevens getoond evenals de geregistreerde leefbaarheids- en veiligheidscijfers. In een laatste hoofdstuk worden enkele opvallende uitkomsten van het onderzoek nader bekeken. Dit geldt zowel voor de stad als geheel als voor enkele opvallende uitkomsten in de verschillende gebieden. In de Toelichting indicatoren & begrippen (Bijlage 1) wordt uiteengezet waaruit de indicatoren zijn opgebouwd en wat de definities zijn van de gebruikte begrippen. Bijlage 2 betreft de onderzoeksverantwoording en Bijlage 3 bevat de tabel met cijfers van naast die van. Leeswijzer Veiligheidsmonitor 5

8 6 Veiligheidsmonitor Leefbaarheid & Veiligheid in

9 Leefbaarheid & Veiligheid in Veiligheidsmonitor 7

10 Leefbaarheid & Veiligheid in Kerngegevens (per ) 80% 60% 40% 20% 0% 37% 9% 23% Paar zonder kind 31% 2-oudergezin 1-oudergezin Alleenstaand 25% < 18 jr 39% jr 28% jr 8% % % Minima 35% Huur 65% Koop 37% % oppervlakte groen Aantal inwoners Aantal huishoudens Aantal woningen Inkomen* () * Gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen (CBS, Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) ) Huishoudentypes Leeftijdsgroepen Inkomen Woningen Groen Leefbaarheid & Veiligheid: beoordeling door bewoners ALGEMEEN Algemeen oordeel buurt - Vooruitgang buurt afgelopen jaar (% vooruit - % achteruit) Toekomstverwachting buurt (% vooruit - % achteruit) 7.1-9% -10% Algemeen Het algemeen oordeel over de buurt is met een score van 7,1 sinds ongeveer gelijk gebleven. Dit oordeel geeft weer hoe prettig mensen de eigen buurt vinden. In Haven + Hout is het algemene oordeel positiever dan gemiddeld en in Buiten en Stad Centrum ligt dit lager dan het Almeerse gemiddelde. Een positieve ontwikkeling is dat minder bewoners dan in vinden dat hun buurt in het afgelopen jaar achteruit is gegaan. Dit betekent echter wel dat er nog steeds meer mensen negatief over de ontwikkelingen in hun buurt oordelen dan positief. Alleen in het nieuwste stadsdeel Poort zien bewoners meer vooruitgang in hun buurt dan achteruitgang. De toekomstverwachting voor de eigen buurt is ongeveer gelijk gebleven. De score geeft weer dat meer mensen van mening zijn dat hun buurt in de toekomst achteruit zal gaan dan vooruit. In Stad Oost is de toekomstverwachting aanzienlijk negatiever dan gemiddeld, terwijl deze in Poort zeer positief is. Alles bijeengenomen komt Poort er op het gebied algemeen beter uit dan de andere gebieden, die niet sterk afwijken van het stedelijk gemiddelde. Score significant positiever dan. Score significant negatiever dan. Geen significant verschil tussen en. 8 Veiligheidsmonitor Leefbaarheid & Veiligheid in

11 Incidenten bekend bij de politie Er vonden in per inwoners 52 veiligheidsincidenten plaats in. Dit aantal is nagenoeg gelijk aan het aantal van. Onder dit type incidenten vallen de subcategorieën: vermogens-, geweldsen verkeersincidenten. Leefbaarheidsincidenten (sociale en overlastincidenten) kwamen voor bij 43 op de Almeerders in, wat lager is dan in Incidenten bekend bij de politie (per inw) Veiligheid Leefbaarheid (Het betreft hier de voorlopige cijfers over ) Woonomgeving Het gemiddelde rapportcijfer dat bewoners geven aan de buurt is in sinds niet veranderd, dit geldt zowel voor het rapportcijfer leefbaarheid als voor het rapportcijfer woonomgeving. Poort scoort op deze aspecten lager dan het Almeerse gemiddelde. De verloedering van de fysieke woonomgeving wordt nu, in, beter beoordeeld dan in. Het betere oordeel is in alle gebieden terug te zien. Het oordeel over verloedering is opgebouwd uit de aspecten rommel op straat, hondenpoep, vernieling van telefooncellen en bushokjes en bekladding van muren en/ of gebouwen. Al deze aspecten komen in minder vaak voor. Wel worden rommel op straat en hondenpoep nog steeds als de grootste buurtproblemen beschouwd in. Ook het oordeel over de verkeersoverlast (agressief verkeersgedrag, te hard rijden, parkeer- en geluidsoverlast) is verbeterd in alle gebieden behalve in Stad West en Stad Centrum. WOONOMGEVING Rapportcijfer Leefbaarheid buurt Rapportcijfer Woonomgeving 7.2 Verloedering fysieke woonomgeving - Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen - Verkeersoverlast Sociale overlast Overige overlast Het oordeel over de fysieke kwaliteit van de buurtvoorzieningen is op Almeers niveau gelijk gebleven. De bewoners van Stad Oost oordelen hierover positiever dan gemiddeld en Stad West en Poort scoren negatiever. Dit oordeel betreft het onderhoud van de wegen en openbaar groen, voldoende verlichting en de aanwezigheid van speelplekken en voorzieningen voor jongeren. Over sociale overlast en andere vormen van overlast is het oordeel van Almeerders stadsbreed gelijk gebleven. Alleen in Stad Centrum is een positieve ontwikkeling te zien op het gebied van sociale overlast. Onder sociale overlast wordt begrepen de overlast door groepen jongeren, drank- en drugsgebruik en lastig gevallen worden op straat. Andere vormen van overlast betreffen overlast door omwonenden, geluidsoverlast, overlast door zwervers/daklozen of door horeca. In zijn geheel wordt de woonomgeving in Poort en Stad Centrum minder goed beoordeeld dan gemiddeld, terwijl de andere gebieden conform het stadsgemiddelde worden beoordeeld. Drie grootste buurtproblemen (meest genoemd door bewoners) 1. Rommel op straat 19% 2. Hondenpoep 16% 3. Te hard rijden 15% Geen enkel probleem genoemd 13% Leefbaarheid & Veiligheid in Veiligheidsmonitor 9

12 Leefbaarheid & Veiligheid in Leefbaarheid & Veiligheid: beoordeling door bewoners SOCIAAL Sociale cohesie buurt - Gehechtheid buurt (% (zeer) gehecht) Omgang tussen culturen - Respectloos gedrag % Sociaal Sociale samenhang wordt gemeten door een aantal stellingen die weergeven of de bewoners zich thuis voelen in hun buurt, saamhorigheid ervaren, elkaar kennen en op een prettige manier met elkaar omgaan. Deze sociale cohesie is ten opzichte van verbeterd in als geheel. De verbetering is vooral terug te zien in Stad Oost en Stad West, in de overige gebieden verbeterde de sociale cohesie niet significant. Haven scoort op het gebied van sociale samenhang, net als in voorgaande jaren, beter dan de andere gebieden. Poort en vooral Stad Centrum scoren lager dan gemiddeld. Net als in zijn ruim drie op de vijf bewoners gehecht aan hun buurt. In Haven is de gehechtheid het hoogst met 69% en in Stad Centrum het laagst met 41%. In het centrum is de gehechtheid ook gedaald in de afgelopen twee jaar. Ook bewoners van Buiten en Poort voelen zich minder dan gemiddeld gehecht aan hun buurt. De omgang tussen verschillende culturen in de buurt is tussen en niet veranderd en geen enkel gebied wijkt hierin af van het Almeerse gemiddelde. De score omvat naast een vraag over hoe verschillende culturen met elkaar leven ook een vraag over spanningen tussen verschillende groepen. In Poort wordt de omgang tussen culturen beter beoordeeld dan gemiddeld en in Stad Centrum minder goed. Rapportcijfer Veiligheid buurt 6.6 De schaalscore respectloos gedrag is opgebouwd uit een aantal vragen of en door wie men zich wel eens respectloos behandeld voelt (bijvoorbeeld door onbekenden op straat, in het openbaar vervoer, in winkels etc.). De score voor respectloos gedrag laat in een positieve ontwikkeling zien ten opzichte van. Vooral in Stad West is de score aanzienlijk verbeterd. VEILIGHEID Gevoel van onveiligheid (% wel eens onveilig) Gevoel van onveiligheid in eigen buurt (% wel eens onveilig) Bedreiging Onveilige plekken Overlast vermogensdelicten buurt - Vermijdingsgedrag - Functioneren politie - Beschikbaarheid politie - Score significant positiever dan. Score significant negatiever dan. Geen significant verschil tussen en. 34% 25% Samengevat scoort Haven op sociaal gebied beter dan gemiddeld en Stad Centrum minder goed. De overige gebieden scoren overeenkomstig het stadsgemiddelde. Veiligheid De veiligheid in de buurt wordt, evenals in, beoordeeld met een gemiddeld rapportcijfer van 6,6. In Poort en Stad Centrum ligt dit rapportcijfer lager. Een positieve ontwikkeling sinds is dat nu iets minder bewoners zich wel eens onveilig voelen. In de eigen buurt voelen bewoners zich minder vaak onveilig dan in het algemeen. In Stad Centrum voelen bewoners zich aanzienlijk vaker onveilig dan gemiddeld; zowel in het algemeen, als in de eigen buurt. Bedreiging komt volgens bewoners niet veel voor. Deze schaalscore is opgebouwd uit de aspecten: lastigvallen, straatroof, drugsoverlast, overlast door groepen jongeren, geweldsdelicten, bedreiging en ongewenste aandacht voor meisjes en vrouwen. Op een schaal van 0-10 (waarbij 10 weergeeft dat het veel voorkomt), is de gemiddelde score voor 1,7. Dit is ongeveer even hoog als in. Tussen de gebieden zijn wel verschillen: in Haven + Hout en Poort is de score lager en in Stad Centrum wordt aanzienlijk meer bedreiging ervaren. 10 Veiligheidsmonitor Leefbaarheid & Veiligheid in

13 Aan bewoners is gevraagd hoe vaak men zich op bepaalde plekken onveilig voelt. Het gaat om plekken als: centrumgebieden, rondom uitgaansgelegenheden, plekken waar jongeren rondhangen, in het openbaar vervoer, bij het station of in het eigen huis. Op basis van deze vragen is een schaalscore samengesteld. In bedraagt de score voor 2,6, wat ongeveer gelijk is aan. In Poort voelt men zich minder vaak onveilig op dergelijke plekken en in de andere gebieden komt de score overeen met het Almeerse gemiddelde. De overlast door vermogensdelicten krijgt in een gemiddelde score van 3,1, wat een toename van de overlast betekent ten opzichte van, toen de score 2,9 was. Haven + Hout en Poort scoren beter dan gemiddeld, terwijl Stad Centrum aanzienlijk slechter scoort. Van de verschillende gebieden is alleen in Buiten de overlast van vermogensdelicten significant gestegen ten opzichte van. De score voor vermijdingsgedrag is opgebouwd uit vijf vragen die te maken hebben met het vermijden van (vermeend) onveilige situaties en het zich op straat of thuis s avonds onveilig voelen. De schaalscore vermijdingsgedrag is in gemiddeld 2,0, wat ongeveer even hoog is als in. In Stad Centrum vertonen de bewoners meer vermijdingsgedrag dan gemiddeld. Ten opzichte van laten alleen de bewoners van Haven + Hout meer vermijdingsgedrag zien. Het oordeel over het functioneren van de politie in de buurt is tussen en nagenoeg gelijk gebleven en krijgt nu een schaalscore van 4,7. Er zijn geen verschillen in de beoordeling tussen de gebieden. De score laat onder andere de mening van bewoners zien over de mate waarin de politie bescherming biedt, contact heeft met de burgers, reageert op problemen, zijn best doet en zaken efficiënt aanpakt. De beschikbaarheid van de politie laat een positieve ontwikkeling zien: in kreeg de beschikbaarheid een score van 3,7 en in een score van 3,9. Met beschikbaarheid wordt hier bedoeld: de zichtbaarheid, aanspreekbaarheid, snelheid van reageren en of zij voldoende tijd heeft voor allerlei zaken in de buurt. Vooral in Stad West is het oordeel over de beschikbaarheid positiever geworden. SLACHTOFFERSCHAP (% slachtoffers onder inwoners in het afgelopen jaar) Slachtofferschap totaal 27% Slachtofferschap geweld 8% Slachtofferschap vermogen Slachtofferschap vandalisme 13% 14% Al met al scoren Poort en Haven + Hout op veiligheidsgebied beter dan gemiddeld, terwijl Stad Centrum als enige gebied minder goed scoort dan het Almeerse gemiddelde. Slachtofferschap Ruim een kwart van de inwoners van is in de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf. Dit is een positieve ontwikkeling ten opzichte van, die veroorzaakt wordt door een daling van het relatieve aantal slachtoffers in de categorieën vermogensdelicten en vandalisme. Deze ontwikkeling is in alle gebieden, behalve Buiten, te zien. Het slachtofferschap van geweldsdelicten is sinds op ongeveer hetzelfde niveau gebleven, maar laat in Stad Centrum een daling zien. Tussen de gebieden zijn in geen significante verschillen in slachtofferschap te zien. Leefbaarheid & Veiligheid in Veiligheidsmonitor 11

14 Leefbaarheid & Veiligheid in Stedenvergelijking In deze stedenvergelijking worden de uitkomsten van op de Veiligheidsmonitor in en vergeleken met de gemiddelde scores van de vier grote steden in Nederland (de G-4) en de gemiddelde scores van de gemeenten die zowel in als in meededen aan de Veiligheidsmonitor en meer dan inwoners tellen. Gemiddelde Gemiddelde G-4 Gemiddelde Gemiddelde G-4 Rapportcijfer leefbaarheid buurt Rapportcijfer woonomgeving Woonomgeving De beoordeling van de leefbaarheid in de buurt middels een rapportcijfer komt in overeen met die in de andere grote steden in Nederland. Dit geldt ook voor de beoordeling van de woonomgeving. Bewoners ervaren in een grotere mate van fysieke verloedering van de woonomgeving dan gemiddeld in de andere grote steden. Vooral het aspect vernieling (van bushokjes/telefooncellen) komt volgens de bewoners in veel meer voor. Daarnaast komt hondenpoep iets meer voor dan gemiddeld in andere grote steden. Er is in in minder verloedering dan twee jaar geleden. Deze positieve ontwikkeling heeft ook plaatsgevonden in de andere grote steden. Gemiddelde Gemiddelde G-4 Gemiddelde Gemiddelde G-4 Verloedering fysieke woonomgeving Verkeersoverlast De bewoners van ervaren minder verkeersoverlast dan gemiddeld in de gemeenten en de G-4. Dit was in al zo, en deze vorm van overlast is daarna in verder gedaald, in tegenstelling tot in de andere steden. De sociale overlast ligt in ook lager dan in de andere grote steden. Dit geldt voor drie van de vier aspecten waaruit deze schaalscore is opgebouwd. Alleen overlast van groepen jongeren komt evenveel voor in als gemiddeld in de gemeenten, maar minder vaak dan in de G-4. Een opvallend verschil tussen en de andere steden is de beoordeling van de vooruitgang van de buurt in het afgelopen jaar. In is een veel groter deel van de bewoners van mening dat hun buurt het afgelopen jaar achteruit is gegaan dan gemiddeld in de andere grote steden. Sociale overlast - Gemiddelde Gemiddelde G Vooruitgang buurt afgelopen jaar (% vooruit - % achteruit) -12% -9% Gemiddelde % 0% Gemiddelde G-4 1% 1% 12 Veiligheidsmonitor Leefbaarheid & Veiligheid in

15 Sociaal De sociale cohesie scoort in, net als in, iets lager dan in de andere grote steden. De score voor respectloos gedrag ligt voor precies tussen die van de gemeenten en de G-4 in, waarbij de G-4 gemiddeld iets slechter scoren en de andere steden iets beter. Beide aspecten zijn zowel in, als in de andere steden, iets verbeterd in de afgelopen twee jaar. Gemiddelde Gemiddelde G-4 Sociale cohesie - Respectloos gedrag Gemiddelde Gemiddelde G Veiligheid Almeerders voelen zich in even vaak onveilig als bewoners van andere gemeenten en iets minder vaak onveilig dan de bewoners van de vier grootste steden. Ook in de eigen buurt voelen Almeerders zich even vaak onveilig als gemiddeld in de gemeenten, en ook iets minder vaak onveilig dan in de G-4. De afname van de onveiligheidsgevoelens in tussen en heeft in de andere grote steden gemiddeld genomen niet plaatsgevonden. Het rapportcijfer voor de veiligheid in de eigen buurt wijkt in niet af van de andere gemeenten, maar Almeerders vinden hun buurt net iets veiliger dan bewoners van de G-4. De overlast van vermogensdelicten is gestegen in in de afgelopen twee jaar, terwijl dit niet het geval was voor het gemiddelde van de andere grote steden. De ervaren mate van overlast van vermogensdelicten blijft wel onder het gemiddelde niveau van de gemeenten en de G-4. De bewoners van voelen zich gemiddeld genomen vaker onveilig op een aantal specifieke plekken. Bewoners van voelen zich vooral vaker onveilig in het winkelcentrum van de eigen wijk, het openbaar vervoer en het treinstation. Iets onveiliger dan bewoners van anders steden voelen ze zich in het stadscentrum en op plekken waar groepen jongeren rondhangen. Ongeveer even veilig als in de andere steden voelt men zich in het eigen huis en rondom uitgaansgelegenheden. Gemiddelde Gemiddelde G-4 Gemiddelde Gemiddelde G-4 Gemiddelde Gemiddelde G-4 Gemiddelde Gemiddelde G-4 Gevoel van onveiligheid (%wel eens onveilig) 37% 34% 34% 34% 36% 36% Gevoel van onveiligheid in eigen buurt (%wel eens onveilig) 26% 25% 25% 25% 27% 27% Rapportcijfer veiligheid buurt Overlast vermogensdelicten Onveilige plekken - Gemiddelde Gemiddelde G Leefbaarheid & Veiligheid in Veiligheidsmonitor 13

16 Leefbaarheid & Veiligheid in Stedenvergelijking Gemiddelde Gemiddelde G-4 Functioneren politie Tevredenheid politie Zowel het functioneren als de beschikbaarheid van de politie in de buurt worden in aanzienlijk minder goed beoordeeld dan gemiddeld in de andere grote steden. In tegenstelling tot in de andere steden is het oordeel over de beschikbaarheid van de politie in wel verbeterd in de afgelopen twee jaar. Beschikbaarheid politie Gemiddelde Gemiddelde G Gemiddelde Gemiddelde G-4 Gemiddelde Gemiddelde G-4 Gemiddelde Gemiddelde G-4 Slachtofferschap totaal (% slachtoffers onder inwoners afg jaar) 34% 27% 33% 32% 35% 35% Slachtofferschap geweld (% slachtoffers onder inwoners afg jaar) 9% 8% 7% 7% 7% 8% Slachtofferschap vermogen (% slachtoffers onder inwoners afg jaar) 17% 13% 18% 17% 19% 20% Slachtofferschap Het aandeel bewoners in dat slachtoffer is geweest van een misdrijf is in ten opzichte van gedaald en ligt lager dan in de andere grote steden. Binnen het slachtofferschap valt op dat slachtofferschap van geweld in ongeveer even vaak voorkomt als gemiddeld in andere steden, terwijl de andere typen slachtofferschap in minder vaak voorkomen. Slachtofferschap van vermogensdelicten is ten opzichte van in gedaald en ligt aanzienlijk onder het gemiddelde van de andere grote steden. Ook het aandeel bewoners dat slachtoffer is geweest van vandalisme in het afgelopen jaar ligt lager dan in. De daling die op dit gebied heeft plaatsgevonden tussen en was sterker in dan in de andere steden. Slachtofferschap vandalisme (% slachtoffers onder inwoners afg jaar) 14% 18% Gemiddelde % 16% Gemiddelde G-4 18% 17% 14 Veiligheidsmonitor Leefbaarheid & Veiligheid in

17 Conclusies Iets positiever oordeel over leefbaarheid en veiligheid in dan in. Oordeel over de vooruitgang van de buurt in het afgelopen jaar verbeterd, maar nog steeds zijn meer mensen hier negatief over dan positief. Almeerders zijn hier negatiever over dan bewoners van de andere grote steden. Oordeel over de woonomgeving is verbeterd wat betreft verkeersoverlast en verloedering, maar rommel op straat blijft het grootste buurtprobleem en er wordt meer verloedering ervaren dan in de andere grote steden. Almeerders ervaren minder overlast in de buurt dan gemiddeld in de gemeenten. Op sociaal gebied is de sociale cohesie verbeterd en het respectloos gedrag minder geworden. Sociale cohesie is nog niet op het niveau van de andere grote steden. Onveiligheidsgevoelens zijn afgenomen ten opzichte van. Bewoners voelen zich nu even veilig als gemiddeld in de andere gemeenten. Er is meer overlast van vermogensdelicten dan in. Oordeel over de politie is minder goed in dan gemiddeld in de grote steden. Aandeel bewoners dat slachtoffer was van een misdrijf is afgenomen tussen en. Relatieve aantal veiligheidsincidenten is gelijk gebleven; aantal leefbaarheidincidenten is gedaald in vergelijking met. Overzichtstabel Gemiddelde scores van, de gebieden en de gemeenten op de indicatoren van veiligheid en leefbaarheid Haven + Hout Stad Oost Stad West Buiten Poort Stad Centrum gemeenten (gemiddeld) Algemeen Algemeen oordeel buurt - (0=slecht, 10=goed) 7,1 7,4 7,1 7,1 6,8 7,0 6,1 n.b.* Vooruitgang buurt afgelopen jaar (% vooruit - % achteruit) -9% -5% -14% -10% -11% 37% -5% 0% Toekomstverwachting buurt (% vooruit - % achteruit) -10% -9% -22% -8% -9% 57% -6% n.b. Woonomgeving Rapportcijer Leefbaarheid buurt 7,1 7,2 7,2 7,1 7,1 6,5 6,9 7,2 Rapportcijfer Woonomgeving 7,2 7,3 7,2 7,2 7,2 6,8 7,0 7,2 Verloedering fysieke woonomgeving - (0=weinig, 10=veel) 4,5 4,2 4,7 4,7 4,3 3,9 4,7 3,9 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen - (0=slecht, 10=goed) 5,7 5,6 5,9 5,4 5,8 3,7 5,7 6,0 Verkeersoverlast - (0=weinig, 10=veel) 3,5 3,2 3,4 3,7 3,3 4,5 4,4 4,1 Sociale overlast - (0=weinig, 10=veel) 2,0 1,6 1,9 2,1 1,8 1,1 5,5 2,3 Overige overlast - (0=weinig, 10=veel) 1,5 1,5 1,4 1,5 1,4 1,4 4,2 1,9 Sociaal Sociale cohesie buurt - (0=weinig, 10=veel) 5,7 6,0 5,7 5,7 5,5 5,4 4,5 5,9 Gehechtheid buurt (% (zeer) gehecht) 63% 69% 64% 67% 56% 51% 41% n.b. Omgang tussen culturen - (0=slecht, 10=goed) 6,9 7,0 7,0 6,9 6,9 7,2 6,6 n.b. Respectloos gedrag - (0=weinig, 10=veel) 2,5 2,6 2,5 2,4 2,6 2,7 2,6 2,4 Veiligheid Rapportcijer Veiligheid buurt 6,6 6,7 6,5 6,6 6,7 6,1 6,2 6,6 Gevoel van onveiligheid (% wel eens onveilig) 34% 31% 33% 34% 37% 34% 49% 34% Gevoel van onveiligheid in de eigen buurt (% wel eens onveilig) 25% 23% 23% 24% 28% 22% 42% 25% Bedreiging - (0=weinig, 10=veel) 1,7 1,2 1,7 1,9 1,7 1,0 4,4 1,8 Onveilige plekken - (0=goed, 10=slecht) 2,6 2,7 2,5 2,5 2,8 1,9 2,9 2,0 Overlast vermogensdelicten buurt - (0=weinig, 10=veel) 3,1 2,5 3,2 3,1 3,2 2,1 4,2 3,7 Vermijdingsgedrag - (0=weinig, 10=veel) 2,0 1,9 1,9 2,0 2,2 1,5 3,1 2,0 Functioneren politie in de buurt - (0=slecht, 10=goed) 4,7 4,7 4,7 4,8 4,7 4,7 4,8 5,4 Beschikbaarheid politie - (0=slecht, 10=goed) 3,9 3,9 3,8 4,1 3,8 3,7 4,2 4,6 Slachtofferschap Slachtofferschap totaal (% slachtoffers onder inwoners afg jaar.) 27% 25% 27% 25% 31% 30% 33% 32% Slachtofferschap geweld (% slachtoffers onder inwoners afg jaar.) 8% 7% 8% 7% 8% 6% 8% 7% Slachtofferschap vermogen (% slachtoffers onder inwoners afg jaar.) 13% 10% 12% 11% 16% 15% 18% 17% Slachtofferschap vandalisme (% slachtoffers onder inwoners afg jaar.) 14% 12% 13% 13% 17% 15% 18% 16% Oranje = significant positiever dan. Donkerrood = significant negatiever dan. * n.b. = niet beschikbaar; een aantal indicatoren is niet beschikbaar voor andere gemeenten aangezien deze opgebouwd zijn uit items die alleen in gevraagd zijn. Leefbaarheid & Veiligheid in Veiligheidsmonitor 15

18 16 Veiligheidsmonitor Gebiedsprofielen

19 Gebiedsprofielen Veiligheidsmonitor 17

20 Haven + Hout Kerngegevens Haven + Hout (per ) 80% 60% Haven + Hout 47% 53% 67% Haven+Hout Aantal inwoners % 28% 20% 0% 8% 29% 35% 20% Paar zonder kind 2-oudergezin 1-oudergezin Alleenstaand < 18 jr 32% 34% jr jr 14% % % Minima Huur Koop % oppervlakte groen Aantal huishoudens Aantal woningen Inkomen* Haven () Inkomen* Hout () * Gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen (CBS, Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) ) Huishoudentypes Leeftijdsgroepen Inkomen Woningen Groen Leefbaarheid & Veiligheid: beoordeling door bewoners ALGEMEEN Algemeen oordeel buurt - Vooruitgang buurt afgelopen jaar (% vooruit - % achteruit) Toekomstverwachting buurt (% vooruit - % achteruit) Rapportcijfer Leefbaarheid buurt Haven+Hout Haven+Hout % -9% -9% -10% Rapportcijfer Woonomgeving De stadsdelen Haven en Hout zijn in het onderzoek samengevoegd omdat Hout te klein is om apart over te rapporteren en om de nabijheid van de gebieden. Algemeen Bewoners van Haven + Hout zijn bovengemiddeld tevreden met hun buurt. Met een gemiddelde score van 7,4 geven bewoners weer dat zij prettig wonen in hun buurt. Bewoners zijn wel iets vaker van oordeel dat hun buurt het afgelopen jaar achteruit is gegaan dan vooruit, maar dit geldt ook voor als geheel. Haven + Hout wijkt hiervan niet af. De toekomstverwachting van de eigen buurt is ook iets vaker negatief dan positief, maar ook dit geldt voor als geheel. In vergelijking met is hierin geen verandering gekomen. WOONOMGEVING Verloedering fysieke woonomgeving - Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen Verkeersoverlast Sociale overlast Overige overlast Woonomgeving Bewoners van Haven + Hout zijn ongeveer even tevreden over de woonomgeving, de leefbaarheid, de mate van verloedering, de kwaliteit van de fysieke voorzieningen en de verkeersoverlast als Almeerders in de andere stadsdelen. Zij zijn positiever over sociale overlast, wat wil zeggen dat ze minder overlast ervaren van groepen jongeren of van drank- en drugsgebruikers. Sinds zien bewoners van Haven + Hout minder verloedering van de woonomgeving en ervaren zij minder verkeersoverlast. SOCIAAL Sociale cohesie buurt - Gehechtheid buurt (% (zeer) gehecht) Omgang tussen culturen - Haven+Hout % 63% Sociaal Haven + Hout is het stadsdeel dat in sociaal opzicht het sterkst scoort van alle gebieden. Dit was in ook reeds het geval. Dat betekent dat de bewoners elkaar kennen, zich betrokken voelen bij elkaar en prettig met elkaar samenleven in de buurt. De gehechtheid aan de buurt is in het gebied ook groter dan gemiddeld. De omgang tussen diverse culturen verschilt niet van als geheel en ook respectloos gedrag komt in dezelfde mate voor als gemiddeld. Respectloos gedrag Score significant positiever dan. Score significant negatiever dan. Geen significant verschil tussen en. Groen cijfer: gebied scoort significant positiever dan gemiddeld. Rood cijfer: gebied scoort significant negatiever dan gemiddeld. Zwart cijfer: gebied scoort overeenkomstig gemiddeld. 18 Veiligheidsmonitor Haven + Hout

21 Incidenten bekend bij de politie (per inw.) Het relatieve aantal veiligheidsincidenten is in Haven + Hout gestegen ten opzichte van, terwijl dit in als geheel nauwelijks het geval was. Het aantal ligt in bovendien boven het Almeerse gemiddelde. Dit geldt ook voor het aantal leefbaarheidsincidenten per inwoners, dat in Haven + Hout licht gestegen is, maar in als geheel gedaald is. Veiligheidsincidenten Haven + Hout 0 (Het betreft hier de voorlopige cijfers over ) Leefbaarheidsincidenten Haven + Hout Veiligheid Het rapportcijfer dat bewoners in Haven + Hout gemiddeld voor de veiligheid in hun buurt geven is een 6,7. Van alle gebieden voelen de bewoners zich hier het minst onveilig. Een derde van de bewoners voelt zich wel eens onveilig en in de eigen buurt geldt dit voor een klein kwart. Ook positief is dat bewoners minder dan gemiddeld last hebben van bedreigingen en minder overlast van vermogensdelicten ervaren. Haven+Hout Rapportcijfer Veiligheid buurt Gevoel van onveiligheid (% wel eens onveilig) Gevoel van onveiligheid in eigen buurt (% wel eens onveilig) 31% 34% 23% 25% Bedreiging De meeste thema s rond veiligheid laten in Haven + Hout sinds geen afwijkende ontwikkelingen zien. Een negatieve ontwikkeling is het toegenomen vermijdingsgedrag, oftewel bewoners ontwijken vaker (vermeend) onveilige plekken. De beschikbaarheid van de politie in de wijk wordt in positiever beoordeeld dan in. VEILIGHEID Onveilige plekken Overlast vermogensdelicten buurt - Vermijdingsgedrag Slachtofferschap De vermindering van het slachtofferschap sinds in als geheel is ook terug te zien in Haven + Hout. Dit geldt ook voor alle vormen van slachtofferschap, behalve dat van geweldsmisdrijven. Functioneren politie - Beschikbaarheid politie Haven+Hout Conclusies Haven + Hout scoort over het algemeen goed Sociaal sterk stadsdeel Ook op veiligheidsgebied gaat het goed Wel toename vermijdingsgedrag Verloedering en verkeersoverlast zijn afgenomen Slachtofferschap is afgenomen Relatieve aantal incidenten is toegenomen i.t.t. stadsbrede trend SLACHTOFFERSCHAP (% slachtoffers onder inwoners in het afgelopen jaar) Slachtofferschap totaal 25% 27% Slachtofferschap geweld 7% 8% Slachtofferschap vermogen Slachtofferschap vandalisme Drie grootste buurtproblemen (meest genoemd door bewoners) Haven + Hout 10% 13% 12% 14% 1. Rommel op straat 16% 19% 2. Hondenpoep 16% 16% 3. Te hard rijden 15% 15% Geen enkel probleem genoemd 20% 13% Haven + Hout Veiligheidsmonitor 19

22 Stad Oost Kerngegevens Stad Oost (per ) 80% 60% 41% 40% 20% 0% 9% 22% 28% 27% Paar zonder kind 2-oudergezin 1-oudergezin Alleenstaand < 18 jr 39% jr 28% jr 7% % % Minima Stad Oost 71% 29% Huur Koop 40% % oppervlakte groen Stad Oost Aantal inwoners Aantal huishoudens Aantal woningen Inkomen* () * Gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen (CBS, Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) ) Huishoudentypes Leeftijdsgroepen Inkomen Woningen Groen Leefbaarheid & Veiligheid: beoordeling door bewoners ALGEMEEN Algemeen oordeel buurt - Vooruitgang buurt afgelopen jaar (% vooruit - % achteruit) Toekomstverwachting buurt (% vooruit - % achteruit) Stad Oost % -9% -22% -10% Algemeen Het algemeen oordeel over de buurt is in Stad Oost met een schaalscore van 7,1 hetzelfde als in als geheel. Wel hebben bewoners van Stad Oost een negatievere toekomstverwachting over hun buurt dan gemiddeld. Sinds is deze negatieve toekomstverwachting nog sterker geworden. WOONOMGEVING SOCIAAL Rapportcijfer Leefbaarheid buurt Stad Oost Rapportcijfer Woonomgeving Verloedering fysieke woonomgeving - Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen Verkeersoverlast Sociale overlast Overige overlast Sociale cohesie buurt - Gehechtheid buurt (% (zeer) gehecht) Omgang tussen culturen - Stad Oost % 63% Woonomgeving De leefbaarheid en de woonomgeving in Stad Oost worden beide gewaardeerd met een rapportcijfer van 7,2. Dit komt globaal overeen met de cijfers voor heel. De kwaliteit van de fysieke voorzieningen in de openbare ruimte worden in Stad Oost beter beoordeeld dan in als geheel. De bewoners ervaren niet significant meer of minder overlast in de buurt dan gemiddeld. Sinds heeft de verloedering in de buurt zich volgens de bewoners in positieve zin ontwikkeld en ook verkeersoverlast is afgenomen. Op de overige aspecten van de woonomgeving, zoals sociale overlast en andere vormen van overlast, is geen ontwikkeling te zien. Sociaal De mate van sociale cohesie komt in Stad Oost overeen met het stedelijk gemiddelde. Net als in als geheel is de sociale cohesie verbeterd ten opzichte van. Ook de andere aspecten op sociaal gebied, zoals de gehechtheid aan de buurt, de omgang tussen culturen en respectloos gedrag, worden door de bewoners beoordeeld in overeenstemming met het Almeerse gemiddelde. Respectloos gedrag Score significant positiever dan. Score significant negatiever dan. Geen significant verschil tussen en. Groen cijfer: gebied scoort significant positiever dan gemiddeld. Rood cijfer: gebied scoort significant negatiever dan gemiddeld. Zwart cijfer: gebied scoort overeenkomstig gemiddeld. 20 Veiligheidsmonitor Stad Oost

23 Incidenten bekend bij de politie (per inw.) Het relatieve aantal incidenten ligt lager in Stad Oost dan gemiddeld in. Dit geldt voor zowel de veiligheids- als de leefbaarheidsincidenten. In kwamen 43 veiligheidsincidenten voor per inwoners in Stad Oost en 33 leefbaarheidsincidenten. Net als in de stad als geheel was er ook in dit gebied sprake van een daling van het aantal leefbaarheidsincidenten in de afgelopen twee jaar. Veiligheidsincidenten Stad Oost 0 (Het betreft hier de voorlopige cijfers over ) Leefbaarheidsincidenten Stad Oost Veiligheid De bewoners van Stad Oost geven de veiligheid van hun buurt een rapportcijfer van 6,5, wat in de buurt ligt van het stadsgemiddelde. Een derde van de bewoners voelt zich wel eens onveilig en bijna een kwart voelt zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Dit komt overeen met als geheel. Ook op de andere aspecten van veiligheidsbeleving wijkt Stad Oost niet af van de gemiddelde scores voor als geheel. Sinds zijn er op dit gebied geen ontwikkelingen te signaleren. Dit geldt ook voor het oordeel over het functioneren en de beschikbaarheid van de politie in de buurt. Slachtofferschap Ruim een kwart van de bewoners van Stad Oost is in de afgelopen 12 maanden slachtoffer van een misdrijf geweest. Dit komt overeen met het gemiddelde van. Ook is in Stad Oost, net als in heel, het slachtofferschap gedaald ten opzichte van. Er zijn vooral minder slachtoffers van vermogensdelicten en vandalisme. VEILIGHEID Stad Oost Rapportcijfer Veiligheid buurt Gevoel van onveiligheid (% wel eens onveilig) Gevoel van onveiligheid in eigen buurt (% wel eens onveilig) 33% 34% 23% 25% Bedreiging Onveilige plekken Overlast vermogensdelicten buurt - Vermijdingsgedrag - Functioneren politie - Beschikbaarheid politie Stad Oost Conclusies Stad Oost is een erg gemiddeld gebied wat betreft leefbaarheid en veiligheid Wel sterk negatievere toekomstverwachting van de buurt dan gemiddeld en dan in Kwaliteit van de fysieke voorzieningen wordt positiever beoordeeld dan gemiddeld Sociale cohesie is verbeterd t.o.v. Ook minder verloedering en verkeersoverlast dan twee jaar geleden SLACHTOFFERSCHAP (% slachtoffers onder inwoners in het afgelopen jaar) Slachtofferschap totaal 27% 27% Slachtofferschap geweld 8% 8% Slachtofferschap vermogen Slachtofferschap vandalisme Drie grootste buurtproblemen (meest genoemd door bewoners) Stad Oost 12% 13% 13% 14% 1. Rommel op straat 18% 19% 2. Hondenpoep 17% 16% 3. Inbraak in woningen 16% 15% Geen enkel probleem genoemd 14% 13% Stad Oost Veiligheidsmonitor 21

24 Stad West Kerngegevens Stad West (per ) 80% 60% 38% 40% 20% 0% 8% 22% Paar zonder kind 31% 2-oudergezin 1-oudergezin Alleenstaand 25% < 18 jr 38% jr 29% jr 8% % % Minima Stad West 62% 38% Huur Koop 33% % oppervlakte groen Stad West Aantal inwoners Aantal huishoudens Aantal woningen Inkomen* () * Gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen (CBS, Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) ) Huishoudentypes Leeftijdsgroepen Inkomen Woningen Groen Leefbaarheid & Veiligheid: beoordeling door bewoners ALGEMEEN WOONOMGEVING Algemeen oordeel buurt - Vooruitgang buurt afgelopen jaar (% vooruit - % achteruit) Toekomstverwachting buurt (% vooruit - % achteruit) Rapportcijfer Leefbaarheid buurt Stad West % -9% -8% -10% Stad West Rapportcijfer Woonomgeving Verloedering fysieke woonomgeving - Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen Verkeersoverlast Sociale overlast Overige overlast Algemeen In Stad West wordt de buurt over het algemeen overeenkomstig het Almeerse gemiddelde beoordeeld. Zowel over de vooruitgang van de buurt in het afgelopen jaar als over de toekomstverwachting zijn meer mensen negatief dan positief, maar dat is in als geheel ook het geval. Tussen en hebben geen noemenswaardige ontwikkelingen plaatsgevonden wat betreft het algemeen oordeel over de buurt. Woonomgeving De rapportcijfers voor de leefbaarheid van de buurt en de woonomgeving liggen in Stad West beide iets boven de 7. Dit wijkt niet af van het Almeerse gemiddelde. De fysieke kwaliteit van de buurtvoorzieningen, zoals het onderhoud aan wegen, speeltuintjes, groen en straatlantaarns, wordt minder goed beoordeeld dan gemiddeld. De andere aspecten van de woonomgeving scoren wel conform het Almeerse gemiddelde. De enige ontwikkeling die op dit gebied heeft plaatsgevonden tussen en is een afname van de verloedering. Ook in als geheel ervaren bewoners minder verloedering van de fysieke woonomgeving. In als geheel, net als in de andere stadsdelen is ook de verkeersoverlast afgenomen. Dit is in Stad West echter niet het geval. SOCIAAL Sociale cohesie buurt - Gehechtheid buurt (% (zeer) gehecht) Omgang tussen culturen - Stad West % 63% Sociaal De sociale cohesie in Stad West is verbeterd tussen en. Deze verbetering komt overeen met de stadsbrede ontwikkeling, net als de vermindering van respectloos gedrag die wordt ervaren. Op sociaal gebied scoort Stad West overeenkomstig het Almeerse gemiddelde. Respectloos gedrag Score significant positiever dan. Score significant negatiever dan. Geen significant verschil tussen en. Groen cijfer: gebied scoort significant positiever dan gemiddeld. Rood cijfer: gebied scoort significant negatiever dan gemiddeld. Zwart cijfer: gebied scoort overeenkomstig gemiddeld. 22 Veiligheidsmonitor Stad West

25 Incidenten bekend bij de politie (per inw.) In Stad West vonden in zowel minder veiligheidsincidenten plaats, als minder leefbaarheidsincidenten dan gemiddeld. Net als in als geheel daalde ook in Stad West het relatieve aantal leefbaarheidsincidenten. De daling van het aantal veiligheidsincidenten die in Stad West plaatsvond, vond echter niet plaats in als geheel. Veiligheidsincidenten Stad West 0 (Het betreft hier de voorlopige cijfers over ) Leefbaarheidsincidenten Stad West Veiligheid Op veiligheidsgebied is Stad West een heel gemiddeld stadsdeel. Zowel het rapportcijfer voor de veiligheid van de buurt, de gevoelens van onveiligheid, de ervaren bedreiging en overlast van vermogensdelicten, de aanwezigheid van onveilige plekken als de mate waarin men vermijdingsgedrag vertoont, komen overeen als geheel. Ook de beoordeling van de politie is conform het gemiddelde. Stad West Rapportcijfer Veiligheid buurt Gevoel van onveiligheid (% wel eens onveilig) Gevoel van onveiligheid in eigen buurt (% wel eens onveilig) 34% 34% 24% 25% Bedreiging Er zijn weinig ontwikkelingen te zien in Stad West tussen en, op de beoordeling van de beschikbaarheid van de politie na. Hierover is men aanzienlijk positiever dan twee jaar geleden. Deze verbetering is bovendien sterker dan gemiddeld in. Slachtofferschap Naar verhouding zijn er niet aanzienlijk meer of minder slachtoffers geweest in Stad West in het afgelopen jaar dan in als geheel. Net als gemiddeld is het slachtofferschap ten opzichte van twee jaar geleden afgenomen. Dit geldt met name voor slachtofferschap van vermogensdelicten en vandalisme. VEILIGHEID Onveilige plekken Overlast vermogensdelicten buurt - Vermijdingsgedrag - Functioneren politie - Beschikbaarheid politie Stad West Conclusies Stad West is zeer gemiddeld beoordeeld op leefbaarheid en veiligheid Alleen negatievere beoordeling van de fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen dan gemiddeld Minder verloedering dan in Sociale cohesie is verbeterd Het relatieve aantal veiligheidsincidenten is gedaald i.t.t. als geheel Oordeel over de beschikbaarheid van politie in de buurt is verbeterd Slachtofferschap komt minder voor dan twee jaar geleden SLACHTOFFERSCHAP (% slachtoffers onder inwoners in het afgelopen jaar) Slachtofferschap totaal 25% 27% Slachtofferschap geweld 7% 8% Slachtofferschap vermogen Slachtofferschap vandalisme Drie grootste buurtproblemen (meest genoemd door bewoners) Stad West 11% 13% 13% 14% 1. Rommel op straat 19% 19% 2. Overlast van groepen jongeren 18% 14% 3. Parkeeroverlast 16% 14% Geen enkel probleem genoemd 11% 13% Stad West Veiligheidsmonitor 23

26 Buiten Kerngegevens Buiten (per ) 80% Buiten 71% Buiten 60% 40% 40% 20% 0% 9% 22% Paar zonder kind 28% 27% 2-oudergezin 1-oudergezin Alleenstaand < 18 jr 40% jr 26% jr 7% % % Minima 29% Huur Koop 51% % oppervlakte groen Aantal inwoners Aantal huishoudens Aantal woningen Inkomen* () * Gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen (CBS, Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) ) Huishoudentypes Leeftijdsgroepen Inkomen Woningen Groen Leefbaarheid & Veiligheid: beoordeling door bewoners ALGEMEEN Algemeen oordeel buurt - Vooruitgang buurt afgelopen jaar (% vooruit - % achteruit) Toekomstverwachting buurt (% vooruit - % achteruit) Buiten % -9% -9% -10% Algemeen Het algemeen oordeel over de buurt is in Buiten lager dan in als geheel. Het afgelopen jaar zagen bewoners meer achteruitgang in de buurt dan vooruitgang, maar dat was ook zo in als geheel. De toekomstverwachting van de buurt is eveneens negatief, en ook dat komt overeen met het Almeerse gemiddelde. In de afgelopen twee jaar is de algemene buurtbeleving van de wijken in Buiten niet veranderd. WOONOMGEVING Rapportcijfer Leefbaarheid buurt Buiten Rapportcijfer Woonomgeving Verloedering fysieke woonomgeving - Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen Verkeersoverlast Sociale overlast Overige overlast Woonomgeving De rapportcijfers voor de leefbaarheid van de buurt en voor de woonomgeving zijn in Buiten net iets boven de 7 en daarmee zijn ze gelijk aan die van totaal. De verschillende soorten overlast, zoals verkeersoverlast, sociale overlast en overige overlast, ervaren bewoners in Buiten in ongeveer dezelfde mate als in als geheel. Een positieve ontwikkeling sinds is dat bewoners minder verloedering van hun woonomgeving ervaren en minder verkeersoverlast. Sociaal De sociale cohesie in de wijken van Buiten ligt op ongeveer hetzelfde niveau als gemiddeld in. Ook de scores voor omgang tussen culturen en respectloos gedrag komen in grote lijnen overeen met het stadsgemiddelde. Wel zijn de bewoners minder gehecht aan hun wijk dan gemiddeld. Sociale cohesie buurt - Buiten Tussen en zijn geen opvallende veranderingen binnen het sociale functioneren van de wijken van Buiten opgetreden. SOCIAAL Gehechtheid buurt (% (zeer) gehecht) Omgang tussen culturen - 56% 63% Respectloos gedrag Score significant positiever dan. Score significant negatiever dan. Geen significant verschil tussen en. Groen cijfer: gebied scoort significant positiever dan gemiddeld. Rood cijfer: gebied scoort significant negatiever dan gemiddeld. Zwart cijfer: gebied scoort overeenkomstig gemiddeld. 24 Veiligheidsmonitor Buiten

27 Incidenten bekend bij de politie (per inw.) In Buiten kwamen in 51 veiligheidsincidenten voor per inwoners. Dit is nagenoeg evenveel als gemiddeld in. Het relatieve aantal leefbaarheidsincidenten ligt met 40 per inwoners iets lager dan gemiddeld. In als geheel is het aantal veiligheidsincidenten nauwelijks gestegen tussen en, maar in Buiten was dit wel het geval. Veiligheidsincidenten Buiten 0 (Het betreft hier de voorlopige cijfers over ) Leefbaarheidsincidenten Buiten Veiligheid Ruim een derde van de bewoners van Buiten voelt zich wel eens onveilig en ruim een kwart voelt zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Deze cijfers wijken niet significant af van het stadsgemiddelde, maar zijn wel het hoogst van de verschillende stadsdelen (Stad Centrum niet meegerekend). Buiten Rapportcijfer Veiligheid buurt Gevoel van onveiligheid (% wel eens onveilig) Gevoel van onveiligheid in eigen buurt (% wel eens onveilig) 37% 34% 28% 25% Toch is het rapportcijfer dat bewoners geven niet lager dan in de andere stadsdelen en komen ook de andere scores op veiligheidsgebied overeen met de scores van als geheel. De enige noemenswaardige ontwikkeling die heeft plaatsgevonden tussen en is dat bewoners in Buiten, meer dan in de andere gebieden, het idee hebben dat vermogensdelicten nu meer voorkomen. VEILIGHEID Bedreiging Onveilige plekken Overlast vermogensdelicten buurt - Vermijdingsgedrag Over de beschikbaarheid en het functioneren van de politie denkt men in Buiten hetzelfde als gemiddeld. Slachtofferschap In het afgelopen jaar is 31% van de bewoners van Buiten slachtoffer van een misdrijf geweest. De scores op de verschillende soorten slachtofferschap in Buiten wijken niet significant af van het stadsgemiddelde en ook niet van de scores van. Dit laatste is opvallend omdat Buiten het enige gebied is waar slachtofferschap niet is afgomen in de afgelopen twee jaar. Conclusies Op veel punten scoort Buiten overeenkomstig het Almeerse gemiddelde Algemeen oordeel van de buurt is minder goed dan gemiddeld Bewoners zijn minder gehecht aan de buurt Het relatieve aantal veiligheidsincidenten is toegenomen i.t.t. stadsbrede trend Overlast vermogensdelicten is toegenomen ten opzichte van Slachtofferschap is gelijk gebleven, terwijl dit in als geheel daalde SLACHTOFFERSCHAP (% slachtoffers onder inwoners in het afgelopen jaar) Functioneren politie - Beschikbaarheid politie - Buiten Slachtofferschap totaal 31% 27% Slachtofferschap geweld 8% 8% Slachtofferschap vermogen Slachtofferschap vandalisme Drie grootste buurtproblemen (meest genoemd door bewoners) Buiten % 13% 17% 14% 1. Rommel op straat 22% 19% 2. Hondenpoep 18% 16% 3. Te hard rijden 17% 15% Geen enkel probleem genoemd 12% 13% Buiten Veiligheidsmonitor 25

28 Poort Kerngegevens Poort (per ) 80% 60% 40% 25% 20% 0% 9% 25% Paar zonder kind 41% 2-oudergezin 1-oudergezin Alleenstaand 24% < 18 jr 59% jr 13% jr 3% % % Minima 35% Huur Poort 65% Koop 47% % oppervlakte groen Poort Aantal inwoners Aantal huishoudens Aantal woningen Inkomen* () * Gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen (CBS, Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) ) Huishoudentypes Leeftijdsgroepen Inkomen Woningen Groen Leefbaarheid & Veiligheid: beoordeling door bewoners ALGEMEEN WOONOMGEVING SOCIAAL Algemeen oordeel buurt - Vooruitgang buurt afgelopen jaar (% vooruit - % achteruit) Toekomstverwachting buurt (% vooruit - % achteruit) Rapportcijfer Leefbaarheid buurt Poort Rapportcijfer Woonomgeving Verloedering fysieke woonomgeving - Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen Verkeersoverlast Sociale overlast Overige overlast Sociale cohesie buurt - Gehechtheid buurt (% (zeer) gehecht) Omgang tussen culturen - Respectloos gedrag - Poort Poort % -9% 57% -10% % 63% Stadsdeel Poort komt in voor het eerst als zodanig voor in de rapportage van de Veiligheidsmonitor. In voorgaande jaren woonden er nog te weinig mensen om uitspraken te kunnen doen over het stadsdeel. Er kan daarom geen ontwikkeling beschreven worden tussen en over Poort. Algemeen Het algemeen oordeel over de buurt wijkt in Poort niet sterk af van het Almeerse gemiddelde. Wel zijn de bewoners van Poort aanzienlijk positiever over zowel de ontwikkeling van de buurt in het afgelopen jaar en over de toekomstverwachting van de buurt. Er zijn bij beide items veel meer bewoners die positief oordelen dan bewoners die negatief oordelen. Woonomgeving De rapportcijfers die in Poort door de bewoners gegeven worden over de leefbaarheid en de woonomgeving zijn lager dan gemiddeld in. Positief is dat sociale overlast en verloedering aanzienlijk minder voorkomen dan gemiddeld. Toch wordt rommel op straat, één van de vier onderdelen van verloedering, het vaakst genoemd als belangrijkste buurtprobleem. De twee andere onderdelen van fysieke verloedering, hondenpoep en bekladding, komen veel minder vaak voor in Poort dan gemiddeld. Wel ervaren bewoners meer verkeersoverlast. Te hard rijden is het op-één-na grootste buurtprobleem volgens bewoners, een probleem dat ook veel vaker wordt genoemd dan gemiddeld. De fysieke kwaliteit van de buurtvoorzieningen wordt ook aanzienlijk slechter beoordeeld. Dit is niet ongewoon voor een nieuw gebied waar nog niet alle wegen zijn aangelegd en de inrichting van de openbare ruimte nog niet voltooid is. Sociaal De sociale cohesie is in Poort (nog) niet op het niveau van het stadsgemiddelde, wat mogelijk te maken heeft met de nieuwheid van het stadsdeel. De gehechtheid aan de buurt is in Poort ook lager dan gemiddeld. De omgang tussen culturen wordt in het etnisch zeer gevarieerde stadsdeel juist beter dan gemiddeld beoordeeld. Groen cijfer: gebied scoort significant positiever dan gemiddeld. Rood cijfer: gebied scoort significant negatiever dan gemiddeld. Zwart cijfer: gebied scoort overeenkomstig gemiddeld. 26 Veiligheidsmonitor Poort

29 Incidenten bekend bij de politie (per inw.) Het relatieve aantal incidenten was in in Poort aanzienlijk hoger dan gemiddeld in. In is het beeld tegengesteld: de relatieve aantallen veiligheids- en leefbaarheidsincidenten zijn nu lager dan gemiddeld. De hoge aantallen in hadden mede te maken met het feit dat er toen nog maar weinig mensen woonden. In absolute zin is het aantal incidenten, net als het aantal inwoners, wel gestegen in Poort. Veiligheidsincidenten Poort 0 (Het betreft hier de voorlopige cijfers over ) Leefbaarheidsincidenten Poort Veiligheid De veiligheid in Poort wordt door de bewoners met een 6,1 als rapportcijfer lager beoordeeld dan gemiddeld in. Toch ervaren de bewoners niet meer onveiligheidsgevoelens dan gemiddeld. Positief ten opzichte van als geheel is dat bewoners van Poort minder bedreiging en minder onveilige plekken ervaren en minder vaak het idee hebben dat vermogensdelicten veel voorkomen. De mening over het functioneren en de beschikbaarheid van de politie wijkt in Poort niet sterk af van het stadsgemiddelde. Slachtofferschap De bewoners van Poort zijn in het afgelopen jaar niet significant vaker of minder vaak slachtoffer geweest van een misdrijf dan de gemiddelde bewoner van. VEILIGHEID Poort Rapportcijfer Veiligheid buurt Gevoel van onveiligheid (% wel eens onveilig) Gevoel van onveiligheid in eigen buurt (% wel eens onveilig) 34% 34% 22% 25% Bedreiging Onveilige plekken Overlast vermogensdelicten buurt - Vermijdingsgedrag - Functioneren politie Beschikbaarheid politie Poort Conclusies Positief beeld over de ontwikkeling van de buurt en de toekomstverwachting Rapportcijfers voor leefbaarheid en woonomgeving zijn lager dan gemiddeld (Nog) weinig sociale cohesie en gehechtheid aan de buurt Rommel op straat is een groot buurtprobleem Rapportcijfer veiligheid is lager dan gemiddeld Minder onveilige plekken, bedreiging en overlast door vermogensdelicten SLACHTOFFERSCHAP (% slachtoffers onder inwoners in het afgelopen jaar) Slachtofferschap totaal 30% 27% Slachtofferschap geweld 6% 8% Slachtofferschap vermogen Slachtofferschap vandalisme Drie grootste buurtproblemen (meest genoemd door bewoners) Poort 15% 13% 15% 14% 1. Rommel op straat 34% 19% 2. Te hard rijden 26% 15% 3. Vernieling van bushokjes, telefooncellen 18% 9% Geen enkel probleem genoemd 8% 13% Poort Veiligheidsmonitor 27

30 Stad Centrum Kerngegevens Stad Centrum (per ) 80% 60% 58% 53% Stad Centrum 77% Stad Centrum Aantal inwoners % 20% 12% 0% 5% 24% Paar zonder kind 2-oudergezin 1-oudergezin Alleenstaand 10% < 18 jr jr 22% jr 15% 14% 65+ % Minima Huur 23% Koop 9% % oppervlakte groen Aantal huishoudens Aantal woningen Inkomen* () * Gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen (CBS, Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) ) Huishoudentypes Leeftijdsgroepen Inkomen Woningen Groen Leefbaarheid & Veiligheid: beoordeling door bewoners ALGEMEEN Algemeen oordeel buurt - Vooruitgang buurt afgelopen jaar (% vooruit - % achteruit) Toekomstverwachting buurt (% vooruit - % achteruit) Stad Centrum % -9% -6% -10% Op veel aspecten scoort Stad Centrum minder goed dan de andere gebieden. De wijk heeft voor bewoners bovenal een woonfunctie, maar biedt tegelijkertijd een groot aanbod aan stedelijke centrumvoorzieningen, zoals winkels en uitgaansgelegenheden. De concentratie van bezoekers leidt tot een groter aantal veiligheidsen leefbaarheidsincidenten dan in een gemiddelde woonwijk. Bewoners ervaren hierdoor meer overlast dan bewoners van andere woonwijken. WOONOMGEVING SOCIAAL Rapportcijfer Leefbaarheid buurt Stad Centrum Rapportcijfer Woonomgeving Verloedering fysieke woonomgeving - Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen Verkeersoverlast Sociale overlast Overige overlast Sociale cohesie buurt - Gehechtheid buurt (% (zeer) gehecht) Omgang tussen culturen - Respectloos gedrag - Score significant positiever dan. Score significant negatiever dan. Geen significant verschil tussen en. Stad Centrum % 63% Groen cijfer: gebied scoort significant positiever dan gemiddeld. Rood cijfer: gebied scoort significant negatiever dan gemiddeld. Zwart cijfer: gebied scoort overeenkomstig gemiddeld. Algemeen In hun algemeen oordeel over de buurt zijn de bewoners van Stad Centrum aanzienlijk minder positief dan gemiddeld. Hun mening over de vooruitgang van de buurt in het afgelopen jaar en over de toekomstverwachting wijkt niet significant af van het Almeerse gemiddelde. Er zijn op dit gebied geen noemenswaardige ontwikkelingen te zien tussen en. Woonomgeving De rapportcijfers die de bewoners geven over hun woonomgeving en de leefbaarheid van de buurt komen ongeveer overeen met het stadsgemiddelde. Dit geldt ook voor de fysieke kwaliteit van de buurtvoorzieningen en de mate van verloedering. Net als in als geheel is in Stad Centrum de verloedering afgenomen in de afgelopen twee jaar. Niet conform het stadsgemiddelde is dat in Stad Centrum veel meer overlast ervaren wordt. Dit geldt zowel voor verkeersoverlast, als voor sociale overlast en overige overlast. Op verkeersgebied ergeren de bewoners zich vaker aan verkeersgeluiden en agressief verkeersgedrag. Bij sociale en overige overlast gaat het bijvoorbeeld om meer overlast dan gemiddeld van groepen jongeren, dronken mensen op straat, zwervers en horeca. Overlast van groepen jongeren en van dronken mensen op straat zijn volgens bewoners ook de twee grootste buurtproblemen van Stad Centrum. Een positief aspect is dat de sociale overlast in Stad Centrum is afgenomen ten opzichte van. Dit komt vooral door een afname in de overlast van groepen jongeren en drugsoverlast. Andere aspecten zijn nagenoeg gelijk gebleven. Sociaal Op sociaal gebied scoort Stad Centrum lager dan gemiddeld. Zowel de sociale cohesie, als de omgang tussen culturen, als de gehechtheid aan de buurt scoort 28 Veiligheidsmonitor Stad Centrum

31 Incidenten bekend bij de politie (per inw.) Het aantal veiligheids- en leefbaarheidsincidenten per inwoners is aanzienlijk hoger in Stad Centrum dan gemiddeld in. Dit is niet bijzonder voor een centrumwijk. Beide soorten incidenten kwamen in ongeveer 300 maal voor per inwoners. Deze aantallen verschillen nauwelijks van Veiligheidsincidenten Stad Centrum Leefbaarheidsincidenten Stad Centrum (Het betreft hier de voorlopige cijfers over ) minder goed dan in in totaal. De gehechtheid aan de buurt is daarnaast afgenomen ten opzichte van. Respectloos gedrag komt niet vaker voor in Stad Centrum dan in als geheel. Veiligheid De veiligheid van de buurt wordt door de bewoners van Stad Centrum minder goed beoordeeld dan gemiddeld in. Bewoners voelen zich vaker onveilig, ervaren vaker bedreigende situaties, hebben vaker het idee dat vermogensdelicten veel voorkomen in de buurt en vertonen vaker vermijdingsgedrag. Tussen en hebben zich op het gebied van de veiligheid geen noemenswaardige ontwikkelingen voorgedaan in Stad Centrum. Over het functioneren en de beschikbaarheid van de politie oordelen de bewoners conform de gemiddelde Almeerder. Slachtofferschap Bewoners van Stad Centrum zijn in het afgelopen jaar niet aanzienlijk vaker slachtoffer geweest van misdrijven dan gemiddeld. Het slachtofferschap is bovendien afgenomen, net als in als geheel, maar in tegenstelling tot de stadsbrede trend is onder de centrumbewoners het slachtofferschap van geweldsdelicten afgenomen en niet dat van vermogensdelicten. Daarnaast waren er ook, net als in als geheel, minder slachtoffers van vandalisme. Conclusies Stad Centrum scoort aanzienlijk slechter dan gemiddeld op leefbaarheid en veiligheid Negatiever algemeen oordeel over de buurt Vooral veel overlast, maar sociale overlast en verloedering zijn minder dan twee jaar geleden Grootste buurtprobleem is nog steeds overlast van groepen jongeren Bewoners zijn nog minder gehecht aan de buurt dan in Erg veel veiligheids- en leefbaarheidsincidenten (door centrumfunctie) Slachtofferschap van geweld en vandalisme is afgenomen VEILIGHEID SLACHTOFFERSCHAP (% slachtoffers onder inwoners in het afgelopen jaar) Stad Centrum Slachtofferschap totaal 33% 27% Slachtofferschap geweld 8% 8% Slachtofferschap vermogen Slachtofferschap vandalisme Stad Centrum Rapportcijfer Veiligheid buurt Gevoel van onveiligheid (% wel eens onveilig) Gevoel van onveiligheid in eigen buurt (% wel eens onveilig) 49% 34% 42% 25% Bedreiging Onveilige plekken Overlast vermogensdelicten buurt - Vermijdingsgedrag - Functioneren politie - Beschikbaarheid politie - Drie grootste buurtproblemen (meest genoemd door bewoners) Stad Centrum % 13% 18% 14% 1. Overlast van groepen jongeren 30% 14% 2. Dronken mensen op straat 12% 2% 3. Parkeeroverlast 10% 14% Geen enkel probleem genoemd 8% 13% Stad Centrum Veiligheidsmonitor 29

32 30 Veiligheidsmonitor Leefbaarheid & Veiligheid nader bekeken

33 Leefbaarheid & Veiligheid nader bekeken Veiligheidsmonitor 31

34 Leefbaarheid & Veiligheid nader bekeken In deze rapportage van de Veiligheidsmonitor komen hier en daar aspecten naar voren die afwijken van of waarbij het Almeerse beeld sterk afwijkt van het beeld in de andere grote steden. Op de belangrijkste van deze in het oog springende bevindingen wordt hier nader ingezoomd, om eventuele oorzaken en verbanden bloot te leggen en zo de bevindingen te kunnen duiden. Gemiddelde Fysieke verloedering woonomgeving Bekladding 13% 10% Vernieling 24% 22% Rommel op straat 37% 31% Hondenpoep 41% 35% Bekladding 14% 13% Vernieling 13% 9% Rommel op straat 31% 30% Hondenpoep 33% 31% % komt vaak voor 0% 10% 20% 30% 40% 50% Verloedering afgenomen In is verloedering van de fysieke woonomgeving volgens bewoners aanzienlijk afgenomen ten opzichte van. Dit geldt voor alle vier de deelaspecten, maar voor hondenpoep en rommel op straat het sterkst. Bekladding van muren en/of gebouwen en vernieling van telefooncellen en bushokjes daalden iets minder. Binnen was de daling in Stad Centrum het sterkst, gevolgd door Stad West en Buiten. In Haven was de daling het minst sterk en komt er volgens bewoners zelfs meer hondenpoep voor dan in. Ook in de andere gemeenten is de verloedering afgenomen tussen en, maar in daalde het op drie van de vier gebieden sterker. Alleen de afname van vernieling van telefooncellen en bus hokjes daalde in iets minder sterk. Al met al wordt in nog steeds meer verloedering ervaren dan in andere grote steden. Met name vernielingen, maar ook hondenpoep, komen volgens de bewoners meer voor. Gemiddelde Te hard rijden Parkeeroverlast Geluidsoverlast verkeer Agressief verkeersgedrag Te hard rijden Parkeeroverlast Geluidsoverlast verkeer Agressief verkeersgedrag Verkeersoverlast 13% 11% 13% 11% 18% 17% 16% 17% 27% 26% 26% 23% 31% 31% 29% 28% Weinig verkeersoverlast Op alle vier de aspecten van verkeersoverlast, namelijk te hard rijden, parkeeroverlast, agressief verkeersgedrag en geluidsoverlast door verkeer is in een afname te zien ten opzichte van. De sterkste afname zit in de parkeeroverlast. Van de verschillende gebieden is de verkeersoverlast het sterkst verminderd in Stad West en het minst in Haven + Hout. In wordt minder verkeersoverlast ervaren dan gemiddeld in de andere gemeenten met meer dan inwoners. Dit geldt voor alle aspecten van verkeersoverlast. De afname in verkeeroverlast die in wordt ervaren wordt niet gedeeld door bewoners van andere grote steden. % komt vaak voor 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 32 Veiligheidsmonitor Leefbaarheid & Veiligheid nader bekeken

35 Overlast vermogensdelicten toegenomen Vermogensdelicten komen in minder vaak voor volgens de bewoners dan gemiddeld in de gemeenten. Dit is in, net als in, nog steeds het geval, ondanks de stijging van de overlast in, die in de andere grote steden niet heeft plaatsgevonden. In kwamen alle deelaspecten van deze schaalscore minder voor in dan gemiddeld in de grote steden. In is dit niet meer het geval voor de woninginbraken. Bijna twee maal zoveel Almeerders hebben in het gevoel dat woninginbraken vaak voorkomen dan in. Dit is een veel grotere toename dan gemiddeld. In vergelijking met zijn Almeerders van mening dat fietsendiefstal nu iets minder vaak voorkomt. De toename van overlast door vermogensdelicten was binnen in Buiten het grootst en in Stad Centrum het kleinst. In alle gebieden behalve Stad Centrum zijn de bewoners van mening dat woninginbraken nu meer voorkomen. Gemiddelde Woninginbraak Beschadiging/vernieling aan auto s Fietsendiefstal Diefstal uit auto s Woninginbraak Beschadiging/vernieling aan auto s Fietsendiefstal Diefstal uit auto s % komt vaak voor Overlast vermogensdelicten 0% 2% 4% 5% 5% 6% 8% 8% 8% 10% 10% 10% 10% 10% 12% 13% 13% 12% 14% 15% 15% 15% 16% 16% 16% 18% Slachtofferschap vermogensdelicten afgenomen Schijnbaar in tegenstelling tot de toegenomen overlast van vermogensdelicten, is het door bewoners gerapporteerde slachtofferschap van vermogensdelicten in afgenomen. Het aandeel bewoners dat in het afgelopen jaar slachtoffer is geweest van een vermogensdelict is in (13%) lager dan in (17%). In is het slachtofferschap van vermogensdelicten lager dan gemiddeld in de andere grote steden, waar de daling tussen en veel kleiner is dan in. Binnen de categorie vermogensdelicten blijkt de daling in vooral te worden veroorzaakt door daling van het slachtofferschap van fietsendiefstal en overige diefstal. Het aandeel slachtoffers van diefstal uit de auto is gestegen, terwijl slachtofferschap van woninginbraken en zakkenrollerij gelijk is gebleven tussen en. Politiecijfers: meer woninginbraken Uit de politieregistraties blijkt dat het aantal woninginbraken sterk is gestegen in de afgelopen jaren. In was het totaal aantal inbraken in (870) lager dan het jaar daarvoor, waarna het in 2010 steeg en in nog verder opliep (tabel 1). Tussen 2010 en steeg het aantal inbraken in met 52%. De stijging was het grootst in Buiten (Poort buiten beschouwing gelaten omdat het absoluut om kleine aantallen gaat) en in Stad Centrum het kleinst. Hierboven kwam al naar voren dat de stijging van het percentage bewoners die aangeven dat inbraken veel voorkomen het sterkst is gestegen in Buiten en het minst in Stad Centrum. Niet te verklaren is echter dat het door bewoners gerapporteerde slachtofferschap van woninginbraken gelijk is gebleven tussen en. Het totaal aantal vermogensdelicten is ook gestegen in, maar deze stijging is in absoluut opzicht kleiner dan de stijging van het aantal woninginbraken. Dit betekent dat er andere categorieën vermogensdelicten zijn die dalingen lieten zien. Gemiddelde (Poging tot) inbraak Fietsendiefstal Diefstal van of uit de auto Overige diefstal Zakkenrollerij (Poging tot) inbraak Fietsendiefstal Diefstal van of uit de auto Overige diefstal Zakkenrollerij % slachtoffers onder inwoners afg jaar Slachtofferschap vermogensdelicten 4% 4% 6% 4% 2% 3% 5% 3% 2% 2% 4% 4% 3% 4% 4% 4% 2% 2% 0% 2% 4% 6% 8% 7% 8% 10% Leefbaarheid & Veiligheid nader bekeken Veiligheidsmonitor 33

36 Tabel 1: Absolute aantallen en stijgingspercentage woninginbraken en vermogensdelicten, naar gebied Woninginbraken Vermogensdelicten totaal Gebied 2010 Stijgings% Stijgings% Haven + Hout % % Stad Oost % % Stad West % % Buiten % % Poort % % Stad Centrum % % % % Bron: Politie Flevoland, district Gemiddelde Je ziet de politie in de buurt te weinig Politie komt hier te weinig uit de auto Politie is hier te weinig aanspreekbaar Politie heeft hier te weinig tijd voor zaken Politie komt niet snel als je ze roept Je ziet de politie in de buurt te weinig Politie komt hier te weinig uit de auto Politie is hier te weinig aanspreekbaar Politie heeft hier te weinig tijd voor zaken Politie komt niet snel als je ze roept % (helemaal) mee eens Politie reageert op de problemen in de buurt Politie doet in deze buurt haar best Beschikbaarheid politie 64% 60% 50% 47% 44% 43% 36% 35% 23% 22% 47% 44% 39% 37% 33% 32% 27% 27% 17% 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Functioneren politie 27% 29% 26% 27% Tevredenheid over politie lager dan elders Het oordeel over de beschikbaarheid en het functioneren van de politie is in aanzienlijk negatiever dan gemiddeld in de andere grote steden. Dit geldt voor alle aspecten die aan beide schaalscores ten grondslag liggen. Wat betreft de beschikbaarheid zijn de Almeerders het meest negatief over de zichtbaarheid van de politie in de buurt en het meest positief over de snelheid waarmee de politie komt als je ze roept. De zichtbaarheid van de politie in is wel verbeterd in de afgelopen twee jaar en dit geldt ook voor het aspect uit de auto komen. Vooral door deze verbeterde aspecten is de Almeerse score op de indicator beschikbaarheid van politie hoger geworden tussen en. Ook in de andere gemeenten is deze score iets verbeterd. Het functioneren van de politie in de buurt wordt in het minst goed beoordeeld op aspecten contact met bewoners uit de buurt en efficiënte aanpak van zaken. Over het reageren op buurtproblemen is men het minst negatief. De totaalscore van het functioneren van de politie is tussen en in op ongeveer hetzelfde niveau gebleven, maar in de andere grote steden gemiddeld genomen iets gestegen. Politie biedt de burgers in deze buurt bescherming 25% 26% Politie pakt de zaken in deze buurt efficiënt aan Politie heeft contact met de bewoners uit de buurt 14% 15% 11% 12% Politie reageert op de problemen in de buurt 36% 40% Gemiddelde Politie doet in deze buurt haar best Politie biedt de burgers in deze buurt bescherming Politie pakt de zaken in deze buurt efficiënt aan 21% 22% 39% 41% 37% 40% Politie heeft contact met de bewoners uit de buurt 21% 23% % (helemaal) mee eens 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 34 Veiligheidsmonitor Leefbaarheid & Veiligheid nader bekeken

37 De gebieden nader bekeken Hieronder worden per gebied één of enkele aspecten uitgediept waarop het gebied afwijkend scoort van het stadsgemiddelde of een sterke ontwikkeling laat zien. s Avonds of s nachts niet open doen, wegens onveiligheid Vermijdingsgedrag - Komt het wel eens voor dat... 12% 13% Haven: toegenomen vermijdingsgedrag In Haven + Hout is als enige gebied in het vermijdingsgedrag gestegen tussen en. Dit betekent dat bewoners vaker rekening houden met onveilige situaties en hun gedrag aanpassen. In vertoonden bewoners van Haven minder vermijdingsgedrag dan gemiddeld binnen, maar in vertoont men dit gedrag ongeveer even vaak. HAVEN Onveilig voelen bij s avonds in de buurt over straat lopen Kind(eren) niet toestaan ergens naartoe te gaan in eigen buurt In eigen buurt omlopen of omrijden om onveilige plekken te vermijden Niet op gemak voelen als s avonds alleen thuis 3% 3% 4% 5% 6% 7% 6% 7% In vergelijking met is te zien dat het vermijdingsgedrag op de meeste aspecten die hierin een rol spelen is toegenomen in het gebied Haven + Hout. Het sterkst geldt de verandering voor de mate waarin men kinderen verbiedt naar vermeend onveilige plekken toe te gaan. ALMERE s Avonds of s nachts niet open doen, wegens onveiligheid Onveilig voelen bij s avonds in de buurt over straat lopen Kind(eren) niet toestaan ergens naartoe te gaan in eigen buurt 8% 8% 7% 7% 15% 17% In eigen buurt omlopen of omrijden om onveilige plekken te vermijden 7% 8% Niet op gemak voelen als s avonds alleen thuis 4% 5% % komt vaak voor 0% 3% 6% 9% 12% 15% 18% Stad Oost: verbeterde sociale cohesie In Stad Oost, evenals in als geheel, is de sociale cohesie in de buurt ten opzichte van verbeterd. In Stad Oost betekent dit vooral dat de bewoners zich meer dan in thuis voelen bij de mensen die in de buurt wonen en vaker vinden dat ze in een gezellige buurt wonen met veel saamhorigheid. Dit zijn ook de aspecten die in als geheel het sterkst zijn verbeterd. STAD OOST De mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om Ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen De mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks Ik woon in een gezellige buurt, waar veel saamhorigheid is Sociale cohesie 29% 48% 41% 37% 37% 56% 58% 55% Opvallend is dat bewoners van Stad Oost aanzienlijk vaker dan gemiddeld denken dat hun buurt in de toekomst achteruit zal gaan. De groep die dit vaker vindt dan gemiddeld zijn vooral bewoners in de leeftijd tussen 25 en 34 jaar. Daarnaast denken ook eenpersoonshuishoudens in Stad Oost iets vaker negatief over de toekomst van hun buurt dan andere. ALMERE De mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om Ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen De mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks 38% 36% 56% 58% 49% 52% Ik woon in een gezellige buurt, waar veel saamhorigheid is 31% 34% % (helemaal) mee eens 0% 20% 40% 60% 80% Stad West: kwaliteit buurtvoorzieningen minder goed dan gemiddeld Het oordeel van de bewoners over de fysieke kwaliteit van de buurtvoorzieningen is in Stad West lager dan in als geheel. Over alle aspecten van deze schaalscore is men in Stad West iets minder tevreden. Het grootste verschil zit in de tevredenheid omtrent de kwaliteit van de jongerenvoorzieningen. Hierover zijn bewoners in als geheel al weinig tevreden, maar in Stad West nog minder. Over de buitenverlichting is men het meest tevreden: maar liefst tweederde van de bewoners is hier tevreden over. Buiten goed verlicht Perken, plantsoenen, parken goed onderhouden Wegen, paden, pleintjes goed onderhouden Goede speelplekken voor kinderen Goede voorzieningen voor jongeren Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 14% 18% Stad West 67% 69% 59% 62% 59% 62% 48% 51% % (helemaal) mee eens 0% 20% 40% 60% 80% De gebieden nader bekeken Veiligheidsmonitor 35

38 Buiten Woninginbraak Beschadiging/vernieling aan auto s Fietsendiefstal Diefstal uit auto s Woninginbraak Beschadiging/vernieling aan auto s Fietsendiefstal Diefstal uit auto s % komt vaak voor Overlast vermogensdelicten 0% 2% 4% 5% 5% 5% 5% 6% 7% 8% 8% 8% 8% 9% 10% 10% 10% 10% 10% 12% 12% 14% 15% 16% 16% 18% Buiten: toename vermogensdelicten In Buiten is de overlast van vermogensdelicten, net als gemiddeld in, ten opzichte van toegenomen. In Buiten is deze toename echter sterker dan gemiddeld. De onderliggende aspecten laten zien dat bewoners vooral het idee hebben dat woninginbraken vaker voorkomen. Daarnaast komt in Buiten ook beschadiging aan auto s vaker voor dan in en komt fietsendiefstal niet minder vaak voor, terwijl dit in als geheel wel het geval is. Uit tabel 1 kwam al naar voren dat in de politiecijfers de woninginbraken in Buiten het sterkst gestegen zijn. Daarnaast blijkt ook dat het totaal aantal vermogensdelicten in Buiten de sterkste toename liet zien. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat het slachtofferschap van vermogensdelicten in Buiten niet gedaald is, terwijl dit voor de stad als geheel wel het geval is. Het slachtofferschap van (poging tot) woninginbraken is wel gestegen in Buiten van 4% in tot 6% in. SOCIALE OVERLAST VERKEERSOVERLAST Overlast van groepen jongeren Drugsoverlast Dronken mensen op straat Mensen lastig gevallen op straat Te hard rijden Parkeeroverlast Agressief verkeersgedrag Geluidsoverlast verkeer Sociale overlast en Verkeersoverlast 9% 16% 4% 5% 2% 7% 2% 4% 26% 26% 23% 18% 11% 13% 11% Poort 45% Poort: weinig sociale overlast, veel verkeersoverlast Op het gebied van de woonomgeving laat Poort een beeld zien dat afwijkt van het gemiddelde beeld in. Sommige aspecten wijken in negatieve zin af, andere in positieve zin. Zo wordt er bijvoorbeeld aanzienlijk minder sociale overlast ervaren dan ge-middeld, maar veel meer verkeersoverlast. Wat betreft sociale overlast is vooral de overlast van groepen jongeren in Poort (nog) geen groot item in vergelijking met de stad als geheel. Ook komen de bewoners nauwelijks dronken mensen op straat tegen en worden ze minder vaak lastiggevallen op straat. Op het gebied van verkeersoverlast zijn bewoners van Poort aanzienlijk vaker dan gemiddeld van mening dat hard rijden en agressief verkeersgedrag vaak voorkomt. Ook de andere vormen van verkeersoverlast komen vaker voor in Poort volgens de bewoners dan in de stad als geheel. % komt vaak voor 0% 10% 20% 30% 40% 50% % (zeer) prettig % (helemaal) mee eens Hoe prettig vindt u de buurt waarin u woont? Als je in deze buurt woont, heb je het goed getroffen De mensen in deze buurt blijven hier graag wonen Als het maar enigszins mogelijk is, ga ik uit deze buurt verhuizen Het is vervelend om in deze buurt te wonen Algemeen oordeel buurt 39% 25% 23% 15% 7% 4% 0% 20% 40% Stad Centrum 82% 92% 55% 58% 60% 80% 100% Stad Centrum: algemeen oordeel buurt minder goed Het stadscentrum scoort op veel punten minder goed dan gemiddeld. Dit heeft, zoals eerder genoemd, te maken met het samenkomen van de vele functies in het centrum die voor bewoners voor overlast kunnen zorgen. Ook het algemeen oordeel van de buurt scoort minder goed dan het stadsgemiddelde. Op alle onderdelen van deze samengestelde schaalscore zijn bewoners van Stad Centrum minder tevreden. De centrumbewoners denken veel minder vaak dan gemiddeld dat de mensen graag in hun buurt blijven wonen en dat je het goed getroffen hebt als je in de buurt woont. Aanzienlijk meer bewoners dan gemiddeld zeggen te willen verhuizen. 36 Veiligheidsmonitor De gebieden nader bekeken

39 De gebieden nader bekeken Veiligheidsmonitor 37

40 38 Veiligheidsmonitor Bijlagen

41 Bijlagen Veiligheidsmonitor 39

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Almeerders over hun wijk

Almeerders over hun wijk Mei 214 Hoe beoordelen Almeerders de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt? Veiligheidsmonitor Hoe tevreden zijn bewoners over de woonomgeving? Wijkpeiling Hoe hebben de wijken zich de afgelopen jaren

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Almeerders over hun wijk

Almeerders over hun wijk Juni 21 Hoe tevreden zijn de bewoners over hun? smonitor Hoe staat het met de leefbaarheid en veiligheid in de wijken? Wijkpeiling 29 Hoe hebben de wijken zich de afgelopen drie jaar ontwikkeld? Almeerders

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 COLOFON Uitgave Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Gemeente Hengelo Hazenweg 121 Postbus 18,

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Veiligheid HI-Ambacht

Veiligheid HI-Ambacht Veiligheid HI-Ambacht INTEGRALE VEILIGHEIDSMONITOR 015 Inhoud De landelijke Veiligheidsmonitor helpt n om een beeld te krijgen van de lokale veiligheidssituatie. Niet alleen van de situatie volgens de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2013 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Waar staan de Drechtsteden?

Waar staan de Drechtsteden? Waar staan de? Burgers over de gemeentelijke dienstverlening Wat vinden de burgers van de van de gemeentelijke dienstverlening? Het oordeel van de burgers uit de vindt u in deze factsheet. Daarnaast worden

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ELBURG?

HOE VEILIG IS ELBURG? Rapport HOE VEILIG IS ELBURG? Veiligheidsmonitor gemeente april 2015 www.ioresearch.nl Hoe veilig is? COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/ Datum april

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht Partner voor beleid

Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht Partner voor beleid Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht 2009 Partner voor beleid Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht 2009 Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht 2009 Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. I.A.C. Soffers

Nadere informatie

Analyse veiligheidsbeleving 2015

Analyse veiligheidsbeleving 2015 Analyse veiligheidsbeleving 2015 een notitie van Onderzoek Juni 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 0302861350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Eenheid Veiligheid

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Etten-Leur DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Dashboard Veiligheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

rapportage op wijkniveau

rapportage op wijkniveau appendix bij Veiligheidsmonitor 2009 Veiligheidsmonitor 2009 rapportage op wijkniveau Het veiligheidsbeeld in en eerder van tien Goudse wijken: Binnenstad Nieuwe Park Korte Akkeren Bloemendaal Plaswijck

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Aalanden Opdrachtgever

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 045 5604747 E-mail: o&s@heerlen.nl Heerlen, augustus 2004 Gegevens mogen worden

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Hoe veilig is Hof van Twente?

Hoe veilig is Hof van Twente? Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Colofon

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen Leef baar hei ds moni t or201 3 GEMEENTE VELSEN Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen, augustus Colofon Opdrachtgever Gemeente Velsen Samensteller Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telefoon: (0229) 282555

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/82 Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden.

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden. Stedelijke rapportage Algemeen stad De stedelijke rapportage begint met een vijftal vragen uit het buurt voor buurt onderzoek, die betrekking hebben op het oordeel over de stad Zwolle als geheel. De stad

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

4.3 Veiligheidsbeleving

4.3 Veiligheidsbeleving 4.3 Veiligheidsbeleving Samenvatting: Het gevoel van veiligheid in het algemeen is sinds 2002 vrij constant. Iets meer dan één op de drie bewoners voelt zich vaak of soms onveilig. Het gevoel van onveiligheid

Nadere informatie

Hoe veilig is Waddinxveen?

Hoe veilig is Waddinxveen? Hoe veilig is Waddinxveen? Veiligheidsmonitor gemeente Waddinxveen 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014 Gemeente Tiel Veiligheidsmonitor 2013 16 april 2014 DATUM 16 april 2014 TITEL Veiligheidsmonitor 2013 ONDERTITEL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem OPDRACHTGE Gemeente Tiel VER Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/031 Datum Juni

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden Veiligheidsmonitor 2008 juni 2009 een onderzoek in opdracht van de Veiligheidsregio Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Andrea van der Meide Liesbeth Wendrich Paul van Wensveen Jolanda Verdurmen Veiligheidsregio

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, maart 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek Augustus 2011 Projectnummer 464 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 13 1. Leefbaarheid in de buurt 15 1.1 Voorzieningen in de buurt

Nadere informatie

Hoe veilig is Barneveld?

Hoe veilig is Barneveld? Hoe veilig is Barneveld? Veiligheidsmonitor gemeente Barneveld 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Hoe veilig is Noordenveld?

Hoe veilig is Noordenveld? Hoe veilig is Noordenveld? Veiligheidsmonitor gemeente Noordenveld 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/037 Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/CONCEPT Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Dieze-Oost Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoe veilig voelen. de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Figuur 1 Mattermap van de veiligheid in de Drechtsteden

Hoe veilig voelen. de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Figuur 1 Mattermap van de veiligheid in de Drechtsteden Hoe veilig voelen de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Inhoud: 1. Conclusies 2. Ontwikkeling eigen buurt 3. Slachtofferschap Veiligheid is een belangrijk thema binnen gemeenten. Bewoners wonen

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ROERMOND?

HOE VEILIG IS ROERMOND? Rapport HOE VEILIG IS ROERMOND? Veiligheidsmonitor gemeente Roermond Juli 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/104 Datum Juli

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Stad en Buurt- Modules. Datum: Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- 1

Stadsmonitor. -thema Stad en Buurt- Modules. Datum: Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- 1 Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- Modules De Nijmegenaar en zijn stad 2 De Nijmegenaar en zijn buurt 7 Datum: 21-01-2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Geert Schattenberg tel.:

Nadere informatie

AARVELD/BEKKERVELD 2015

AARVELD/BEKKERVELD 2015 AARVELD/BEKKERVELD 1 1 7 1 3 8 8 1 9 13 7 7 9 8 8 11 1 73 13 1 81 1 1 8 8 1 3 7 9 11 13 1 3 1 1, 3,9 3,1 3,7 3,, 3,8 3, 7,1 3, 3,3 9 11, 3,8 3,, 3,3 3, 13 1 3,8, 3,7 3, 3, 3,3 3 1 1 3 7 9 11 13 1 Een selectie

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2009 Gemeente Velsen

Leefbaarheidsmonitor 2009 Gemeente Velsen Leefbaarheidsmonitor 2009 I&O Research, september 2009 Colofon Opdrachtgever Samensteller I&O Research I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563 7500 AN Enschede Telefoon: (053) 48 25 000 Projectcoördinatie

Nadere informatie

Het rapport in bijlage 1 doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek binnen de gemeente Terneuzen in het najaar van 2015.

Het rapport in bijlage 1 doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek binnen de gemeente Terneuzen in het najaar van 2015. de Raad van de gemeente Terneuzen ons kenmerk : 189720 contactpers. : Ruud van Leest telefoon : 0115-455 515 e-mail : r.vanleest@terneuzen.nl verzonden : Terneuzen, 31 mei 2016 Betreft: Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. Perceptie veiligheid 2009. De mening van de inwoners gepeild

LelyStadsGeluiden. Perceptie veiligheid 2009. De mening van de inwoners gepeild LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Perceptie veiligheid 09 In oktober 09 hebben.9 leden van het LelyStadsPanel en andere stadsbewoners een vragenlijst ingevuld over de beleving van hun

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers De tien Utrechtse wijken in cijfers Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 Veiligheid 5 Sociale infrastructuur & participatie 5 Openbare ruimte & verkeer

Nadere informatie

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 1/33 Onderzoeksbeschrijving

Nadere informatie